Page 1

opleidingen voor de VEILIGHEIDSECTOR voorjaar 2012

www.syntrawest.be


VOORWOORD Syntra West werd in 2002 opgericht uit het vormingsinstituut voor kmo’s en biedt gespecialiseerde opleidingen aan, zowel tijdens als buiten de werkuren. Wij zijn actief op de bedrijvenmarkt op verschillende fronten en richten ons zowel op kaderleden en managementteams (SBM Managementschool van Syntra West) als op arbeiders of bedienden (Syntra West). Het is onze bedoeling om oplossingen te bieden aan bedrijven. Syntra West en SBM willen op alle vlakken de bedrijven bijstaan. Dit unieke palet aan diensten maakt Syntra West tot een belangrijke speler in het continu ondersteunen en verbeteren van processen binnen uw bedrijf. Voor Syntra West is dus geen enkele (aan)vraag onmogelijk. Indien u vragen hebt omtrent een specifieke opleiding, of u wenst een opleiding op maat binnen uw bedrijf, aarzel niet om iemand van ons team te contacteren. Wij hopen u binnenkort binnen Syntra West te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groeten, Marnik Logghe Commercieel coĂśrdinator industrieel technische opleidingen marnik.logghe@syntrawest.be 0473/769 533

2


INHOUD

1. Basisopleiding preventieadviseur niveau 3..........................p

4

2. Multidisciplinaire basismodule Preventieadviseur niveau 2......................................................p

5

3. EHBO hulpverlener......................................................................p

6

4. Het technisch dossier voor niet afgewerkte of inbouwmachines...........................................................................p

7

5. Interne noodplanning..................................................................p

8

6. Machinerichtlijn toegepast in de voedingsindustrie...........p

9

7. Omgaan met gevaarlijke stoffen..............................................p 10 8. Opmaken an een explosieveiligheidsdocument....................p

11

9. Reinigen onder spanning...........................................................p 12 10. VCA basis voor Nederlandstalige operationele medewerkers................................................................................p 13 11. VCA voor leidinggevenden........................................................p 14 12. Veiligheidscoördinator...............................................................p 15 13. Werken met ondernemingen van buitenaf............................p 16 14. Workshop: zoeken naar en beheren van veiligheidsinformatie en documentatie..................................p 17 15. Workshop: opmaken van een omstandig verslag.................p 18 16. Interne auditor kwaliteit............................................................p 19 17. ADR voor magazijniers/bedienden..........................................p 20 18. Veiligheidsadviseur wegtransport...........................................p 21 19. Heftruckchauffeur.......................................................................p 22 20. Hernieuwen attest heftruckchauffeur....................................p 23 21. Hoogwerker...................................................................................p 24 Dag van de industrie - 01/06/2012.......................................... p 25 Langlopende opleidingen ➠➠ Expert in leanmanagement.......................................................p 26 ➠➠ Expert in onderhoudsmanagement.........................................p 28 ➠➠ Opleiding tot logistiek bediende..............................................p 30 Overzicht opleidingen........................................................................p 32 Inlichtingen en inschrijvingen..........................................................p 34 Inschrijvingsstrook.............................................................................p 35 Contactgegevens................................................................................p 36 www.syntrawest.be

3


1. BASISOPLEIDING PREVENTIEADVISEUR NIVEAU 3 Preventieadviseurs moeten de wetgeving kennen betreffende het welzijn van werknemers tijdens de uitvoering van hun werk in een onderneming of instelling. Bovendien moeten ze de nodige technische kennis hebben om taken en opdrachten correct te vervullen.

➲➲ Programma • Inleiding en kennismaking, doelstelling, motivatie, inleiding veiligheidskunde • Reglementeringen • ARAB • CODEX • AREI • VLAREM • Europese richtlijnen • Aansprakelijkheden • Beleid welzijn werknemers op het werk, comité voor preventie en bescherming op het werk en basisoverlegcomité • Interne dienst preventie en bescherming op het werk • Medische afdeling van de externe dienst, inleiding tot de ergonomie en psychosociale belasting • Risicovelden • Mechanische risico’s • Elektrische risico’s • Intern transport • Gevaarlijke producten • Werken op hoogte, persoonlijke beschermingsmiddelen • Brandpreventie en brandbestrijding • Omgevingsfactoren • Lawaai • Verlichting • Verluchting • Temperatuur • Bestel- en indienstnameprocedure, onthaal en begeleiding, instructies en vorming • Arbeidsongevallen en veiligheidsparameters • Risico’s • Opsporing en behandeling • Externe informatiebronnen

PRAKTISCHE INFORMATIE Preventieadviseur – namiddag en avond (15 sessies) ➠➠ Diverse startdata in Kortrijk (avond) en Brugge (namiddag en avond)

4


2. MULTIDISCIPLINAIRE BASISMODULE PREVENTIEADVISEUR NIVEAU 2

Werkgevers zijn er steeds meer van overtuigd dat een doorgedreven en gefundeerd preventiebeleid hun bedrijf ten goede komt. Een degelijk preventiebeleid moet gecoördineerd worden door iemand die weet wat de risico’s zijn en die beschikt over de kennis om maatregelen tegen die risico’s te integreren in het welzijnsbeleid. Ook de wetgever verplicht elk bedrijf een preventieadviseur aan te stellen. Hij moet een waardig gesprekspartner zijn van werkgever, leidinggevend personeel, werknemers en hun afgevaardigden, verzekeringsmaatschappijen, overheidsdiensten en alle ondersteunende externe diensten.

➲➲ Programma Multidisciplinaire basisvorming (120 uur) • Inleiding tot preventie • Algemeen wettelijk kader • Anatomie, fysiologie en psychologie • Juridische en economische aspecten • Risicoanalysetechnieken, arbeidsanalyse, studiewerkomstandigheden • Arbeidsongevallen en beroepsziekten • Fysieke, psychosociale en mentale belasting • Arbeidsmiddelen, brandpreventie, elektrische risico’s • Structuur in het preventiebeleid • Taken, verantwoordelijkheden, statuut en deontologie van de verschillende actoren • Gegevensverzameling Multidisciplinaire specialisatie (90 uur) • Arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten • Strategieën voor risico’s, evaluatie en beheer • Logistieke aspecten: beheer van de preventiedienst, aankoop en indienststelling • Mechanische en elektrische risico’s • Gevaarlijke stoffen • Noodplanning • Veiligheid in de procesindustrie • Brandpreventie en explosiegevaar • Veiligheid bij brandwerken • Veiligheid bij bouwwerken en werven • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen • Veiligheid van gebouwen

PRAKTISCHE INFORMATIE Multidisciplinaire basismodule Preventieadviseur niveau 2 – namiddag en avond (40 sessies) ➠➠ Kortrijk, start 22 maart 2012 www.syntrawest.be

5


3. EHBO hulpverlener

Eerste hulp bij ongevallen kan kostbare mensenlevens redden. Een ongeluk is vlug gebeurd en het is natuurlijk beter te voorkomen dan genezen. Maar als er toch iets gebeurt is het van levensbelang om snel én op de juiste manier eerste hulp te verlenen. Het is bovendien wettelijk verplicht (art. 176 ARAB) voor bedrijven of organisaties van ten minste 50 werknemers (voor industriële ondernemingen vanaf 20 werknemers) iemand in dienst te hebben die een opleiding EHBO-hulpverlener heeft gevolgd.

➲➲ Programma • noodsituaties benaderen • ademhaling: normale ademhaling, ademhalingsstilstand • hart en bloedvaten: normale hartwerking, hartstilstand, hartinfarct • wondverzorging: algemene en specifieke wondverzorging • verbandleer • huisapotheek • tetanusvaccinatie • brandwonden • letsels van het bot, gewrichten en spieren • inwendige, veruitwendige en uitwendige bloedingen • bewustzijnsstoornissen: syncope, hersenschudding, epilepsie, zonneslag • ademhalingsstoornissen: CO, vreemd voorwerp, astma, hyperventilatie • shock • vergiftigingen • elektrocutie • theoretische en praktische proef

PRAKTISCHE INFORMATIE EHBO hulpverlener – dag (5 sessies) ➠➠ Roeselaere, start 20 maart 2012

6


4. Het technisch dossier voor niet afgewerkte of inbouwmachines

Sinds 29 december 2009 is de nieuwe machinerichtlijn van toepassing. Het uitgangspunt ervan blijft onveranderd: veiligheid blijft voorop staan. Toch worden enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. De kennis en kunde om een bepaald type inbouwmachine te produceren, is meestal de reden waarom een bepaald werk uitbesteed wordt aan een onderaannemer-fabrikant. Hij heeft er alle belang bij dat zijn onderaannemer-fabrikant de fundamentele veiligheidseisen uit de machinerichtlijn respecteert. Dat leidt immers tot serieuze gevolgen en zorgen voor een aantal essentiële veranderingen voor de fabrikanten van producten met IIb-verklaring, de zogenaamde inbouwmachines. Voor nietvoltooide machines moet een relevante technische documentatie, montagehandleiding en inbouwverklaring opgesteld te worden. Conclusie is dat het afleveren van een EG-verklaring voor een inbouwmachine nu waardevoller is voor de aankoper, maar ook voor wie samenstelt of inbouwt. De ‘inbouwer’ zal het document op zijn beurt kunnen gebruiken als ‘bewijsstuk’ in zijn eigen Technisch Constructie Dossier.

➲➲ Programma • Wetgevend kader, inzicht in de nieuwe Europese machinerichtlijn • Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen • De impact bepalen van de nieuwe richtlijn op een product • Ontwerp en grenzen van de machine • Normen en vermoeden van overeenstemming • Inhoud van het technische dossier • Uitgebreide toelichting bij het opstellen van een technisch dossier • Risicobeoordeling, conformiteit, nazicht • Eisen voor elektrische installaties • Eisen verduidelijken van inbouwinstructies en relevante technische documenten voor niet voltooide machines • Toelichtingen betreffende de inhoud van gebruiksaanwijzingen en handleidingen • Montagevoorschriften voor niet voltooide machines uitwerken • Inbouwverklaring voor niet voltooide machines opmaken volgens bijlage IIb • Verklaring van overeenstemming opmaken volgens bijlage IIa

PRAKTISCHE INFORMATIE Het technisch dossier voor niet afgewerkte of inbouwmachines – avond (2 sessies) ➠➠ Gent, start 20 maart 2012

www.syntrawest.be

7


5. INTERNE NOODPLANNING

Een noodsituatie is een ongewenste situatie met een negatieve impact op de organisatie en waarvan het verder verloop onbekend is. Een noodplan is het beheren van die noodsituaties. Een rusthuisbrand, een gaslek, een ontploffing en onlangs nog het Pukkelpopfestival zijn enkele duidelijke voorbeelden waarom een goed noodplan een noodzaak is. Het is belangrijk om werknemers, buurtbewoners en de leefomgeving te vrijwaren van enige vorm van verlies, letsel of schade. Daarnaast zijn er de economische belangen van de onderneming of organisatie. Geen enkele werkgever, organisatie of instelling zit te wachten op een groot verlies omwille van het niet preventief te hebben nagedacht over mogelijke rampscenario’s. Bovendien verplicht de wetgever om crisissituaties op een gestructureerde manier aan te pakken. Voor velen zal “de gestructureerde aanpak” vrij tegenstrijdig klinken met het kluwen van complexe wetgevingen die het elke “leek” quasi onmogelijk maakt om de voor hem noodzakelijke richtlijnen terug te vinden. Een noodplan zal voor ieder van u verschillend zijn. Waar de ene persoon te kampen heeft met de massaopslag van gevaarlijke stoffen ziet de andere weer 100.000 festivalgangers naar zich toe komen terwijl men in een rusthuis zijn ergste nachtmerrie, namelijk brand, probeert buiten te houden. Ons doel is dan ook dat elk van u in staat is op een efficiënte en functionele manier een noodplan op te maken dat aangepast is aan de eigen noden van de organisatie of instelling.

➲➲ Programma • Wetgevend kader en de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren • Het rampenplan met de verschillende fasen (gemeentelijk, provinciaal, nationaal) • Het intern noodplan als eerste schakel in de ketting • De elementen van een intern noodplan • Link met de noodprocedures en het integreren van de beschikbare hulpmiddelen • Communicatie tussen de verschillende actoren betrokken bij het interne noodplan • Praktijkvoorbeelden • Praktische tools

PRAKTISCHE INFORMATIE Interne noodplanning – avond (3 sessies) ➠➠ Kortrijk, start 26 april 2012

8


6. MACHINERICHTLIJN TOEGEPAST IN DE VOEDINGSINDUSTRIE

Eind december 2009 werd de nieuwe machinerichtlijn van kracht. Die richt zich voornamelijk op de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. De voedingsindustrie vereist speciale aandacht voor hygiëne. Bij de uitwerking van een risicoanalyse van een machine in de voedingsindustrie, is het belangrijk een onderscheid te maken tussen risico’s voor operatoren en die voor het voedingsmiddel. Er moet dus ook voldaan worden aan veiligheidseisen en eisen naar hygiëne. Daardoor onstaat een spanningsveld bij het ontwerpen van machines als men voor de volle 100% aan beide eisen wil voldoen. In de machinerichtlijn voorziet men dat machines zodanig ontworpen worden dat men elk risico op infectie, ziekte, of besmetting voorkomt. Maar is dat haalbaar? Voor de hygiëne moet bijvoorbeeld de reinigingsprocedure van de machine opgenomen worden in het ontwerp. Er moet aandacht zijn voor de ruwheid van materialen, het voorkomen van spleten, openingen, uitstekende delen, holtes en opstaande randen. Ook moet er aandacht zijn voor ontsmettingsmiddelen, smeermiddelen, spoelmiddelen enz. Materialen mogen niet absorberend of toxisch zijn en bovendien corrosievast. Ze mogen de voedingsmiddelen niet besmetten of nadelig beïnvloeden. Microbiologische risico’s kunnen zorgen voor bederf, vergiftiging en ziektes.

➲➲ Programma • Wetgevend kader • Situering van het aspect voeding in de Europese machinerichtlijn • Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen • Aanvullende veiligheids- en gezondheidseisen in verband met voedselbereidingsmachines • EN 1672 - specifieke ontwerpnorm voor voedselbereidingsmachines • CEN/ TR 15623:2008 - route map - materialen in contact met voeding • Omgevingsfactoren volgens EN 60204-1 - elektrische installaties • Gevolgen voor het opstellen van het technische constructiedossier en wettelijk verplichte documenten • Wijzigingen aan bestaande installaties en samenstellen van verschillende machines

PRAKTISCHE INFORMATIE Machinerichtlijn in de voedingsindustrie – avond (1 sessie) ➠➠ Kortrijk, start 8 maart 2012

www.syntrawest.be

9


7. Omgaan met gevaarlijke stoffen

Door de technologische evolutie is er een voortdurende toename van het aantal stoffen en preparaten en wordt het steeds moeilijker om van al die producten en/of preparaten al de vereiste gegevens te kennen. Vrijwel iedere onderneming maakt gebruik van gevaarlijke stoffen en/of preparaten, ze komen voor onder allerlei vormen en verpakkingen. Deze producten brengen vaak heel wat (ongekende) risico’s binnen in uw bedrijf. Het opslaan, het verhandelen en het werken met deze stoffen kan de veiligheid van de werknemers en het milieu in gevaar brengen.

➲➲ Programma • Wetgevend kader (Vlarem, ARAB, Codex, Seveso, Arei, Atex) • Belangrijke definities, begrippen en eigenschappen • Indeling van gevaarlijke stoffen, preparaten, solventen en oplosmiddelen • Instructies en gebruiksaanwijzigingen • Tips bij het werken met gevaarlijke stoffen • Opslag • De risico inventarisatie en evaluatie van gevaarlijke stoffen • Gebruik van checklisten • Etikettering, veiligheidsinformatiebladen, pictogrammen, MSDS-fiches • Welke stoffen zijn gevaarlijk? Register van gevaarlijke stoffen • Gezondheidsrisico’s • Orde en netheid • Hulpverlening bij incidenten

PRAKTISCHE INFORMATIE Omgaan met gevaarlijke stoffen - avond (2 sessies) ➠➠ Brugge, start 2 mei 2012

10


8. Opmaken van een explosieveiligheidsdocument

In heel veel bedrijven blijkt er, meestal ongekend en onderschat, toch gevaar te zijn voor gas- en/ of stofexplosie! In het kader van de verplichtingen opgelegd door de Europese ATEX II richtlijn moeten de bedrijven de mogelijke risico’s op explosie opsporen en analyseren. Wanneer de risicoanalyse uitwijst dat er een risico is moeten maatregelen genomen worden om dit te vermijden. De gevaarlijke plaatsen moeten geklasseerd worden en dit op basis van de frequentie en de duur van het optreden van een explosieve atmosfeer in die zone. Deze zones moeten zo nodig aangeduid worden door middel van de passende veiligheids- en gezondheidssignalisatie. Alle relevante gegevens over de zones (zoals o.a. gebruikte stoffen, beschrijving van de werkplek, beschrijving van het proces en de risico inventarisatie en evaluatie) met een (mogelijk) explosieve atmosfeer en de genomen preventiemaatregelen moeten opgenomen worden in een “explosieveiligheidsdocument”. De werkgever of zijn aangestelde moeten dit document opstellen, bijhouden en aanpassen of uitbreiden bij gewijzigde situaties. Het document moet ook steeds kunnen voorgelegd worden aan de bevoegde instanties, belast met het toezicht op uw installaties.

➲➲ Programma • Opmaken van een explosieveiligheidsdocument: Wettelijk kader en verplichtingen • Economische ATEX I richtlijn versus Sociale ATEX II richtlijn • Opsporen van de mogelijke explosiegevaren binnen de site van het bedrijf • Risicoanalyse van de explosiegevaren • Te nemen maatregelen tot eliminatie en/of beheersing van de explosierisico’s • Het zoneringsverslag + de zoneringsplannen • Bespreking van praktijkvoorbeelden

PRAKTISCHE INFORMATIE Opmaken van een explosieveiligheidsdocument - avond (1 sessie) ➠➠ Gent, start 29 maart 2012

www.syntrawest.be

11


9. REINIGEN ONDER SPANNING

Ondanks alle preventieve maatregelen zijn elektrische installaties en machines onderhevig aan vervuiling. De aard van de vervuiling wordt bepaald door de activiteiten van de installatie. Deze vervuiling kan een bedreiging vormen voor het bedrijf en zal veelal leiden tot productieverliezen, hoge herstellingskosten en in sommige gevallen tot noodsituaties, zoals bijvoorbeeld vonkoverslag, slechte elektrische contacten, kortsluiting, brand en elektrocutie. Vandaar het belang van periodieke reiniging. Reinigen kan bovendien ook noodzakelijk zijn in het kader van hygiëne en voedselveiligheid. Reinigen onder spanning dient met de nodige omzichtigheid en deskundigheid en volgens afgesproken procedures te gebeuren. In deze opleiding wordt “reinigen onder spanning” in de ruime betekenis behandeld vanuit een praktische invalshoek.

➲➲ Programma • • • • • • • • • • •

Wat verstaat men onder reinigen onder spanning? Waarom en wanneer reinigen onder spanning? Wettelijk kader - richtlijnen en normering Voorafgaande noodzakelijke voorbereidingen tot de werkzaamheden Uitvoeringspersoneel Reinigingsmiddelen Risico’s en hun gevolgen Preventiemaatregelen en beschermingsmiddelen Reinigen van elektrische kasten en hoogspanningscabines Reinigen van machines en installaties in werking Praktijkvoorbeelden

PRAKTISCHE INFORMATIE Reinigen onder spanning – avond (1 sessie) ➠➠ Kortrijk, start 26 maart 2012

12


10. VCA basis voor Nederlandstalige operationele medewerkers

Om het veiligheidsbewustzijn op een goed niveau te brengen is een opleiding van de operationele medewerkers (uitvoerenden) noodzakelijk. Zij verkrijgen kennis van de individuele en algemene veiligheidsreglementering, diverse risico’s met machines, brandbare stoffen, enzovoort. De opleiding VCA basis is trouwens verplicht voor de bedrijven die een VCA-certificaat voor hun veiligheidsbeheersysteem hebben of wensen te behalen.

➲➲ Programma • • • • • • • • • • • •

Veiligheids- en gezondheidsreglementering Persoonlijke beschermingsmiddelen Manueel lasten hanteren Risico’s, ongevallen en werkvergunningen Hijswerktuigen Werken op hoogte Struikelen, uitglijden en vallen Machine- en handgereedschappen Brand en explosie Lassen en gassen Werken in besloten ruimtes Gezondheidsrisico’s

PRAKTISCHE INFORMATIE VCA basis voor Nederlandstalige operationele medewerkers – avond (3 sessies) ➠➠ Roeselare, start 12 maart 2012 ➠➠ Kortrijk, start 23 mei 2012

www.syntrawest.be

13


11. VCA voor leidinggevenden

Steeds meer opdrachtgevers eisen van de aannemers die werken voor hen uitvoeren dat zij een VCA-certificaat behalen. Opdat een bedrijf een VCA-certificaat zou kunnen behalen is onder andere een veiligheidsopleiding voor de leidinggevende medewerkers een verplichting. Deze medewerkers moeten slagen voor het examen en dus in het bezit zijn van het bijbehorende attest.

➲➲ Programma • • • • • • • • • • • • • • • • •

Wetgeving Risico’s en preventie - motivatie Werkvergunningen Gevaarlijke stoffen - asbest Brand en explosies - noodplanning Toegang tot besloten ruimten Machines en gereedschappen Lasten tillen, dragen en hijsen Struikelen, uitglijden en vallen Werken op hoogte Elektriciteit PBM’s Veiligheidssignalering Lawaai en trillingen Straling Lassen Ergonomie en psychosociale aspecten

PRAKTISCHE INFORMATIE VCA voor leiddinggevenden – avond (6 sessies) ➠➠ Kortrijk, start 15 mei 2012

14


12. Veiligheidscoördinator

Personen die de functie van coördinator op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen willen uitoefenen waar een veiligheids- en gezondheidsplan vereist is moeten enerzijds voldoen aan de vereisten inzake nuttige beroepservaring en het behaald diploma zoals opgenomen in artikel 56 (Codex, Titel III, Hoofdstuk V Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen). Daarnaast moeten deze personen zoals voorzien in artikel 58 een bijkomende vorming tot veiligheidscoördinator volgen. Wenst u dus als preventieadviseur (minstens niveau 2) de functie van veiligheidscoördinator op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen uit te oefenen dan moet u met succes een bijkomende opleiding volgen. Het betreft een erkende cursusmodule “aanvulling tot veiligheidscoördinator” van 30 uren.

➲➲ Programma • Algemene en specifieke risico’s betreffende het welzijn op het werk op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en de reglementering terzake. • Coördinatietechnieken ontwerp en verwezenlijking. • De burgerrechtelijke aansprakelijkheid, de strafrechtelijke aansprakelijke verantwoordelijkheid en de bevoegdheden van de coördinator en van de andere tussenkomende partijen. • De algemene principes van de reglementeringen die een invloed kunnen hebben op de activiteiten op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, andere dan de reglementeringen betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitoefenen van hun werk, inzonderheid: • De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten. • De reglementering betreffende de overeenkomsten en het opstellen van overeenkomsten. • De reglementeringen betreffende de wegsignalisatie. • De reglementeringen in verband met het leefmilieu.

PRAKTISCHE INFORMATIE Veiligheidscoördinator – avond (12 sessies) ➠➠ Roeselare, start 5 maart 2012

www.syntrawest.be

15


13. Werken met ondernemingen van buitenaf

Een belangrijk aandachtspunt binnen de welzijnswet zijn de bepalingen over het werken met ondernemingen van buitenaf. Het werken met derden gaat om werken op een enkele arbeidsplaats of op aanpalende of naburige arbeidsplaatsen, maar ook om werkzaamheden met werkgevers of zelfstandigen van buitenaf. Aan al deze partijen worden bepaalde verplichtingen opgelegd.

➲➲ Programma • Wetgeving en reglementering • Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de verschillende partijen (werkgever-opdrachtgever en werkgeveronderaannemer) en de samenwerking tussen opdrachtgever en onderaannemer • Relatie met veiligheidscoördinatie • Specifieke actoren • Wat te doen in geval van een arbeidsongeval • Praktijkvoorbeelden als leidraad voor de opmaak van een actieplan

PRAKTISCHE INFORMATIE Werken met ondernemingen van buitenaf – avond (1 sessie) ➠➠ Kortrijk, start 23 april 2012

16


14. Workshop: het zoeken naar en het beheren van veiligheidsinformatie en documentatie Door de vele beschikbare informatie en documentatie, door de vele wijzigingen in wetgeving en verplichtingen is het voor de preventieadviseur moeilijk geworden om door het bos de bomen nog te zien. Welzijn op het Werk omvat verschillende domeinen. Daardoor is het voor de preventieadviseur niet eenvoudig om mee te zijn en bij te blijven met de actualiteit. Daarnaast wil de preventieadviseur de papierwinkel zoveel mogelijk overzichtelijk houden en zoveel mogelijk minimaliseren. Om de werking van de interne preventiedienst te ondersteunen is een efficiënt beheer van documenten en informatie een vereiste. Gebrek aan efficiëntie op dit vlak ondermijnt de werking van de preventiedienst en zorgt voor veel tijdverlies. Structuur aanbrengen en documenten en informatie efficiënt beheren is zeer belangrijk om uw weg te vinden in het kluwen van informatie en documentatie.

➲➲ Programma • • • • • • •

Overzicht van wettelijk verplichte documenten Hoelang moet ik documenten bewaren? Archiveringsprincipes Beheer van documenten en follow-up Opvolgen van de actualiteit en wetswijzigingen Informatievormen: papier versus elektronisch Gebruik van het internet

PRAKTISCHE INFORMATIE Workshop: het zoeken naar en het beheren van veiligheidsinformatie en documentatie – avond (1 sessie) ➠➠ Brugge, start 25 april 2012

www.syntrawest.be

17


15. Workshop: opmaken van een omstandig verslag

Als preventieadviseur bent u het ermee eens dat arbeidsongevallen te allen tijde moeten worden vermeden. Vandaar dat u dagelijks in de weer bent om risico’s te onderzoeken en preventiemaatregelen te adviseren in alle afdelingen van uw organisatie. Als er zich dan toch een arbeidsongeval voordoet, is het belangrijk te weten welke parameters bepalen of het om een ernstig ongeval gaat en welke stappen u in dat geval moet ondernemen. Maar wat als er zich dan toch een arbeidsongeval voordoet. Via een omstandig verslag brengt u de bevoegde instanties op de hoogte van het arbeidsongeval. Tijdens deze workshop leert u een omstandig verslag opmaken op een correcte manier.

➲➲ Programma • • • •

Wetgevend kader, betrokken actoren Definitie van een ernstig arbeidsongeval Taakstelling verschillende actoren Een stappenplan voor de opmaak van een volledig omstandig verslag • Inhoud van het voorlopig verslag • Inhoud van het omstandig verslag • Praktijkvoorbeelden

PRAKTISCHE INFORMATIE Workshop: opmaken van een omstandig verslag – avond (1 sessie) ➠➠ Kortrijk, start 20 maart 2012

18


16. INTERNE AUDITOR KWALITEIT

Systemen moeten periodiek doorgelicht worden om aan de eisen van de ISO 9001-norm te voldoen. Audits moeten tot in de puntjes voorbereid, planmatig uitgevoerd en op een begrijpelijke manier gerapporteerd worden. De norm vereist dat ze uitgevoerd worden door personeelsleden die daarvoor zijn opgeleid. Naast verplichtingen opgelegd door de norm kun je verifiëren of een systeem effectief en efficiënt toegepast wordt en de bedrijfsdoelstellingen realiseert.

➲➲ Programma 1. Doel • Doel van interne audits • Plaats in de ISO19011-norm 2. Aanpak • Management van auditprogramma’s volgens de PDCA-cyclus: • Ontwikkeling van een Auditprogramma (PLAN) • Implementatie van een Auditprogramma (DO) • Evaluatie van een Auditprogramma (CHECK) • Verbetering van een Auditprogramma (ACT) 3. Communicatie • Bepaling communicatieprofiel volgens Thomas Killman en bepaling OVK-diagram. • Technieken bij “Actief Luisteren” en “Assertief Zenden”. 4. Uitvoeren audit onder individuele begeleiding Na de eerste 3 sessies bent u er klaar voor om in de praktijk aan de slag te gaan. Om de zekerheid te hebben dat uw eerste confrontatie een succes wordt, krijgt u professionele begeleiding van de docenten. Zo wordt uw opgedane kennis direct getoetst aan de praktijk. De audit wordt voorbereid, u voert de audit onder begeleiding uit en ‘s avonds is er een meeting met alle cursisten voor de bespreking van de audit en ervaringsuitwisseling.

PRAKTISCHE INFORMATIE Interne auditor kwaliteit – avond (5 sessies) ➠➠ Gent, start 19 maart 2012

www.syntrawest.be

19


17. ADR voor magazijniers/ bedienden

Op 1 januari 2011 werden een aantal voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg in het ADR ingrijpend veranderd. Deze hangen direct samen met de wijzigingen van de model bepalingen (Model Regulations) zoals deze door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. In de meeste gevallen zal een algemene overgangstermijn van een half jaar gelden. Voor meer specifieke onderwerpen worden andere overgangstermijnen gehanteerd. De wijzigingen betreffen onder andere de Wet Vervoer gevaarlijke stoffen in relatie tot het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen weg, de milieueisen LPG vervoer en de wijzigingen in bijlage 2 van de nationale voorschriften voor tunnels en routering. Andere wijzigingen in de 9 delen van het ADR betreffen bijvoorbeeld vrijstellingen en nieuwe verantwoordelijkheden, een nieuwe groep stoffen ‘giftig bij inademing’, milieugevaarlijke stoffen, voorschriften voor gelimiteerde hoeveelheden, voorschriften verpakkingen en IBC’s, vrachtbriefinformatie en bewaarplicht, gevarenkaarten, gegaste eenheden zoals containers en voorschriften voor opleidingen en certificatie van chauffeurs.

➲➲ Programma • Reglementeringen die van toepassing zijn op het vervoer van gevaarlijke stoffen • Wat zijn gevaarlijke stoffen? • Indeling van de gevaarlijke stoffen in gevaarsklassen, ADR gevaarsetiketten • Het UN-nummer en de officiële vervoersnaam van gevaarlijke stoffen • Houders voor het vervoer van gevaarlijke stoffen • Kenmerking en etikettering van de houders • Signalisatie van transporteenheden • Verplichte boorddocumenten • De gedeeltelijke vrijstelling • Limited quantities • Volledige vrijstellingen • Verantwoordelijkheden van de betrokkenen • Korte inleiding tot multimodaal vervoer (IMDAG / IATA)

PRAKTISCHE INFORMATIE ADR voor bedienden – avond (2 sessies) ➠➠ Brugge, start 26 april 2012

20


18. VEILIGHEIDSADVISEUR WEGTRANSPORT: • VASTE EN VLOEIBARE STOFFEN • GASSEN Ondernemingen die gevaarlijke goederen vervoeren over de weg, per spoor of op de binnenwateren zijn verplicht om minstens één veiligheidsadviseur aan te wijzen. Die verplichting geldt ook voor ondernemingen die gevaarlijke goederen laden en lossen (met inbegrip van opslag). Wil je als veiligheidsadviseur erkend worden, dan moet je een opleiding, bepaald door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, volgen.

➲➲ Voor wie is deze opleiding bestemd Vervoerondernemingen en overslagbedrijven die internationaal of nationaal 50 ton netto gevaarlijke stoffen vervoeren of verhandelen, moeten altijd een veiligheidsadviseur hebben.

➲➲ Programma Algemeen • reglementering • algemene veiligheidsmaatregelen • classificatie • verpakking, IBC • signalisatie • vervoersdocumenten • randnummers van het ADR Wegvervoer • Reglementering • signalisatie • vaste en afneembare tanks en laadketels • laden, lossen en behandeling • constructie en uitrusting voertuig • documenten • verkeer • opleiding personeel • veiligheidsuitrusting • verschillende transportwijzen

PRAKTISCHE INFORMATIE Vaste en vloeibare stoffen – avond (8 sessies) ➠➠ Brugge, start 15 maart 2012 Gassen – avond (4 sessies) ➠➠ Brugge, start 29 mei 2012

www.syntrawest.be

21


19. HEFTRUCKCHAUFFEUR

Voor het verhandelen van goederen, grondstoffen, afgewerkte producten en nog zoveel meer wordt veelal een beroep gedaan op de heftruck. Werken met een heftruck is niet zonder risico. Arbeidsongevallen of schade zijn dikwijls het gevolg van verkeerd of onoordeelkundige gebruik. Veilig en doeltreffend werken met een heftruck stelt immers niet alleen eisen aan het toestel, maar zeker ook aan de heftruckbestuurder. Deze persoon heeft trouwens een veiligheidsfunctie. In deze opleiding leer je als beginnend heftruckbestuurder in zes lessen efficiënt, doeltreffend en veilig met de heftruck werken. Op het programma staan laden, lossen, rijden en manoeuvreren.

➲➲ Programma • Soorten heftrucks • Elektrische heftrucks • Dubbele heftrucks • Veiligheidsaspecten • Bij het stapelen • Bij het opnemen en naar beneden brengen • Bij het vervoeren • Bij het rijden op hellingen • Hoe ongevallen vermijden • Defensief rijden • Ongevallen voorkomen • Toekomstgericht rijden • Hoffelijk rijden • Belangrijke aandachtspunten • Evenwicht en hefvermogen • Laaddiagram • Maststand • Checklist • Nazicht heftruck • Checklist heftruck • Praktijk met de heftruck • Manoeuvreren met de heftruck • Stabiliteit van de lading schatten • Laden en lossen • Stapelen

PRAKTISCHE INFORMATIE Heftruckchauffeur – avond (6 sessies) ➠➠ Diverse startdata in Roeselare, Waregem en Rekkem 22


20. HERNIEUWEN ATTEST HEFTRUCKCHAUFFEUR

De opleiding bestaat uit een opfrissing van de theorie (wetgeving, fysische wetmatigheden, veiligheid, onderhoud,..) en praktijk van de opleiding heftruck.

PRAKTISCHE INFORMATIE Hernieuwen attest heftruckchauffeur – avond (1 sessie) ➠➠ Roeselare, start 7 juni 2012

www.syntrawest.be

23


21. HOOGWERKER

Het gebruik van een hoogwerker is niet zonder risico. Ongevallen met zware letsels en/of ernstige materiële schade zijn er het bewijs van. De bestuurder van een hoogwerker heeft een veiligheidsfunctie binnen de onderneming. Tijdens het werken met het toestel kan hij de veiligheid van zichzelf en van anderen in gevaar brengen. Concreet betekent dit dat het noodzakelijk is eerst met succes een opleiding te hebben gevolgd vooraleer men met dit toestel werkt. Op die manier bewijst de operator dat hij over voldoende kennis en kunde beschikt om het toestel op een vlotte en veilige manier te bedienen. Tijdens de opleiding wordt naast de theorie heel wat aandacht besteed aan de praktijk. Zowel de theorie als de praktijk worden afgesloten met een test.

➲➲ Programma • • • • • • •

Waarom veilig werken met een hoogwerker? Ongevallen met hoogwerkers Wetgeving: de bedienaar, keuring Verantwoordelijkheden van de bestuurder Soorten hoogwerkers Stabiliteit Algemene veiligheidsregels: • Persoonlijke beschermingsmiddelen • Controlelijst van de operator • Opstelling van de hoogwerker • De hoogwerker betreden en verlaten • Werken in de werkbak • Gebruik en bediening • Rijden, manoeuvreren en parkeren • Werken in de nabijheid van elektrische leidingen • Werken bij slecht weer • Orde en netheid • Werken in besloten/gevaarlijke ruimtes • Transport van de hoogwerker • Onderhoud en defecten • Praktische oefeningen met telescopisch toestel en schaarlift • Test theorie en praktijk

PRAKTISCHE INFORMATIE Hoogwerker – avond (2 sessies) ➠➠ Diverse startdata in Roeselare en Waregem

24


Noteer alvast in uw agenda

Dag van de

INDUSTRIE

Innoverend managen Topics voor • Productieverantwoordelijken • Onderhoudsverantwoordelijken • Preventieadviseurs • Kwaliteitsverantwoordelijken • Logistiekverantwoordelijken • Milieuverantwoordelijken • Ingenieurs

25 1 juni 2012 Kortrijk (9u30-16u00)


Expert in Lean management

Bij het omvormen van uw bedrijf tot een “lean organisatie” is het noodzakelijk om voortdurend op zoek te gaan naar processen die geen toegevoegde waarde creëeren. Naast de noodzakelijke mentale omschakeling gaat de aandacht vooral naar de toegevoegde waarde van ieder proces. Alle kosten worden zoveel als mogelijk beperkt. Grote voorraden worden vermeden. De afgeleverde producten moeten van onberispelijke kwaliteit zijn. Optimalisatie van de planning, reduceren van omsteltijden en doorlooptijden zal naast het feit dat het kostenbesparend is ook zorgen voor een verhoogde klantenservice, t.t.z. produceren van kleine series met een kortere levertermijn.

➲➲ Wat kunt u na het volgen van deze opleiding De deelnemers die de volledige cyclus volgen en regelmatig aanwezig zijn op de sessies, bekomen het certificaat “Lean Manager”.

➲➲ Voor wie is deze opleiding bestemd Dit programma richt zich tot productieverantwoordelijken, productieleiders of assistent productieleiders, shiftmanagers, lijnverantwoordelijken, afdelingsverantwoordelijken, algemeen verantwoordelijken, kwaliteitsverantwoordelijken, logistiek verantwoordelijken en administratief verantwoordelijken.

26


➲➲ Programma • Module 1: Detecteer en elimineer verspillingen • Module 2: Reduceren van doorlooptijden en omsteltijden, Lean planning • Module 3: Teamcoaching in productie • Module 4: Visuele communicatie in productie • Module 5: Poka-Yoke: voorkom en elimineer de gevolgen van menselijke fouten • Module 6: 5S methode: creëer en behoud orde en netheid • Module 7: TPM: van Total Productive Maintenance naar Total Productive Manufacturing • Docent: Dirk Roelens • Module 8: Six Sigma: dé strategie voor resultaatverbetering! • Module 9: Value stream mapping • Module 10: Hoe lean management implementeren in de praktijk

PRAKTISCHE INFORMATIE Expert in Lean management ➠➠ Gent, start september 2012 Voor alle info Marnik Logghe Commercieel coördinator industrieel technische opleidingen marnik.logghe@syntrawest.be 0473/769 533

www.stichtingbedrijfsmanagement.be

27


Expert in Onderhoudsmanagement De professionele onderhoudsfunctie wordt tegenwoordig niet langer beschouwd als generator van kosten, maar als een potentiële winstfactor. Optimalisering in de productie op het niveau van omsteltijden, flexibiliteit en planning heeft immers pas zin indien dit onderbouwd is door een deskundige organisatie van het onderhoud. Het belang hiervan mag niet onderschat worden: een ISO-kwaliteitslabel kan nog moeilijk zonder een bedrijfszeker machinepark met inzicht in de registratie en analyse van technische storingen. Werkregeling moet ervoor zorgen dat men de technische activiteiten kan uitvoeren op een verstandige en efficiënte manier. Maintenance engineering en onderhoudsplanning heeft als doel “het beheersen van het onderhoud”. Het beheer van technische documentatie en wisselstukken is een basisbehoefte in een goed functionerende technische dienst. TPM betekent vandaag niet enkel Total Productive Maintenance maar ook en steeds meer Total Productive Manufacturing. Managen zonder automatisering is haast onmogelijk geworden. Wil men het nodige inzicht hebben in kosten en budgetten, dan kan dit enkel op basis van de juiste gegevens. Al deze sleuteldomeinen komen aan bod in de langlopende opleiding “Expert in onderhoudsmanagement”. Het geheel wordt op een efficiënte en vooral pragmatische manier aangebracht door ervaren docenten, wat resulteert in onmiddellijke toepasbaarheid binnen uw bedrijf.

➲➲ Wat kunt u na het volgen van deze opleiding De deelnemers die de volledige cyclus volgen en regelmatig aanwezig zijn op de sessies, bekomen het certificaat “Expert in onderhoudsmanagement”.

28


➲➲ Voor wie is deze opleiding bestemd Verantwoordelijken en medewerkers betrokken bij het organiseren van het onderhoudsgebeuren. Productieverantwoordelijken, productieleiders of assistent productieleiders, shiftmanagers, lijnverantwoordelijken en afdelingsverantwoordelijken.

➲➲ Programma • • • • •

Module 1: Organisatie van de onderhoudsdienst Module 2: Technische storingen Module 3: Technische documentatie en wisselstukkenbeheer Module 4: Total Productive Maintenance Module 5: Overbodige onderhoudskosten elimineren

PRAKTISCHE INFORMATIE Expert in Onderhoudsmanagement ➠➠ Gent, start september 2012 Voor alle info Marnik Logghe Commercieel coördinator industrieel technische opleidingen marnik.logghe@syntrawest.be 0473/769 533

www.stichtingbedrijfsmanagement.be

29


Opleiding tot logistiek bediende Opleiding van 26 sessies start najaar 2012 Het belang van de (inter)nationale handel voor de Belgische en de Europese markt wordt steeds groter. Het accent verschuift stilaan van transport naar internationale logistiek. Van de logistieke dienstverleners wordt daarom steeds vaker een totale en flexibele service verwacht. Om in te spelen op de competitieve wereld van deze economie groeit meer en meer de behoefte aan degelijke en allround gevormde medewerkers.

➲➲ Wat kunt u na het volgen van deze opleiding • • • •

Je kunt optimale logistieke kosten berekenen. Je kunt de noodzakelijke hoeveelheid voorraad aanhouden. Je kent de efficiënte opslag van goederen. Je kunt samen met de klant zoeken naar de beste oplossing voor hem.

➲➲ Voor wie is deze opleiding bestemd Ervaren of beginnende logistieke medewerkers die een goed inzicht willen verwerven in de functionering en de samenhang van de logistieke processen.

30


➲ Programma • Module 1: Magazijn- en voorraadbeheer • Module 2: dispatching • Module 3: Douane en expeditie

PRAKTISCHE INFORMATIE Opleiding tot logistiek bediende ➠➠ Kortrijk,➠start➠september➠2012 Voor alle info Marnik Logghe Commercieel coördinator industrieel technische opleidingen marnik.logghe@syntrawest.be 0473/769 533

www.syntrawest.be

31


OVERZICHTSKALENDER APRIL - MEI - JUNI 2012 PERSONAL SkILLS wo 02 mei

K

Assertiviteit op het werk

do 03 mei

R

Timemanagement

di 08 mei

B

Efficiënt vergaderen

di 08 mei

B

Snellezen

di 08 mei

K

Selfcoaching voor leidinggevenden

wo 9 mei

K

Communiceren en omgaan met mensen

do 10 mei

K

Communiceren met en motiveren van medewerkers

ma 14 mei

R

Creatief en probleemoplossend denken

ma 14 mei

K

Delegeren, valkuilen en mogelijkheden

do 24 mei

R

Spreken tot een publiek

do 24 mei

R

Train de trainer voor technici

di 29 mei

K

MBTI

di 29 mei

B

Mind Mapping

wo 30 mei

K

Klantgericht onthaal aan balie of telefoon

ma 04 juni

B

Omgaan met lastig gedrag

B = Brugge • I = Ieper • K = Kortrijk • R = Roeselare

Lees meer op www.syntrawest.be 32


OVERZICHTSKALENDER APRIL - MEI - JUNI 2012 TAAL di 22 mei

R

Commercieel Frans

do 24 mei

K

Debatavonden zakelijk Frans

INfORMATICA ma 16 april

K

Microsoft Excel 2010 basis

ma 16 april

B

Venice

di 17 april

K

Microsoft Excel 2010 gevorderd

wo 18 april

B

Blended Learning MS-Word 2010

wo 18 april

K

Microsoft Powerpoint 2010 basis

do 19 april

B

Microsoft Access 2010 basis

do 19 april

K

Microsoft Word 2010 gevorderd

wo 25 april

B

Blended Learning MS-Excel 2010

di 08 mei

I

Microsoft Excel 2010 basis

wo 09 mei

B

Microsoft Word 2010 basis

do 24 mei

K

Online sociale netwerken

Opleidingscheques en kMO-portefeuille Bespaar tot 50% op uw cursus. Syntra West is erkend als opleidingsinstelling. Ben je werknemer: bespaar 50% met opleidingscheques (tot max.â‚Ź 125 per jaar) www.vdab.be Ben je ondernemer: www.kmo-portefeuille.be geeft je tot 50% subsidie!

www.syntrawest.be

33


INLICHTINGEN & INSCHRIJVINGEN U

wenst meer informatie?

• Voor meer praktische of inhoudelijke informatie kunt u onze detailfolders downloaden via onze website www.syntrawest.be • Tijdens de kantooruren kan u ook ons contact- en registratiecenter bereiken via tel. 078/353 653 (tarief lokaal gesprek) of via info@syntrawest.be • via Marnik LOGGHE (0473/769 533)

U

wenst zich in te schrijven ?

Inschrijven voor een cursus kan eenvoudig: • telefonisch: contacteer Syntra West via 078/353 653 (tarief lokaal gesprek) • via de website: www.syntrawest.be • via fax: u kunt de inschrijvingsstrook terugfaxen naar: • 051/26 87 59 • via mail naar: info@syntrawest.be • via de post: u kunt de inschrijvingsstrook opsturen naar: Syntra West Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare t.a.v. MARNIK LOGGHE Uw inschrijving wordt dan automatisch verwerkt. De factuur is de bevestiging van uw inschrijving. Een aantal dagen voor de start van de opleiding ontvangt u een uitnodiging met de praktische gegevens.

Opleidingscheques

en

KMO-portefeuille

SYNTRA West is erkend voor het ontvangen van opleidingcheques en het gebruik van de KMOportefeuille. Zowel werknemers als werkgevers kunnen via de overheid genieten van een fikse korting op hun opleidingen. In beide gevallen kan deze korting tot 50% bedragen! Voor meer informatie over hoe u deze korting kunt bekomen, surf naar onze website www.syntrawest.be Let op: niet alle opleidingen komen in aanmerking voor het gebruik van opleidingscheques. Contacteer ons voor meer informatie via 078/353 653 (tarief lokaal gesprek).

34


INSCHRIJVINSSTROOK Ondergetekende, Naam ..................................................................................................................... Voornaam .............................................................................................................. Straat en nr. . ......................................................................................................... Postcode en gemeente ......................................................................................... Tel. ......................................................................................................................... E-mail ....................................................................................................................

Bedrijfsgegevens Naam ..................................................................................................................... ❍ BVBA ❍ NV ❍ VZW ❍ ANDER: . ................................................................ Activiteit ................................................................................................................ Functie ................................................................................................................... Adres ..................................................................................................................... Tel. ......................................................................................................................... Fax . ........................................................................................................................ E-mail .................................................................................................................... BTW-nummer........................................................................................................ Gelieve bij inschrijving verder in te vullen en te ondertekenen: Geboortedatum en -plaats.................................................................................... Rijksregisternummer . ......................................................................................... De factuur mag uitsluitend opgemaakt worden op naam en voor rekening van: ❍ Deelnemer ❍ Bedrijf Ik wens inlichtingen over de volgende opleidingen: Ik wens in te schrijven voor: ................................................................................................................................ (Mochten er moeilijkheden ontstaan bij de vereffening van de factuur, dan zal deze mogen worden opgemaakt op naam van de ondertekenaar, die daartoe solidair zal zijn gehouden.) Contractvoorwaarden - Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per brief, e-mail of fax) en is slechts mogelijk voor de aanvang van de cursus. Zoniet is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. - Enkel bij langlopende opleidingen (van meer dan 15 sessies) is uitschrijven mogelijk mits schriftelijk - tot de vierde lesweek. In dit geval zijn de helft van het inschrijvingsgeld en de intussen ontvangen syllabi en grondstoffen steeds verschuldigd. - De ondertekenaar verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. - Syntra West formuleert uitdrukkelijk voorbehoud om te allen tijde een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een nader te bepalen datum zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. - Door onderhavige inschrijvingsstrook te ondertekenen verbindt men zich ertoe de contractvoorwaarden na te leven. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken te Brugge.

Datum:

Handtekening:

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.

35


120123 MAN-Veiligheid vj 12 105-210mm

Brugge Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge Ieper Grachtstraat 13-1A, 8900 Ieper Kortrijk Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk Oostende Industriezone 2, Zandvoordeschorredijkstraat 73, 8400 Oostende Roeselare Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare Veurne Sint-Idesbaldusstraat 2, 8630 Veurne

m.z. Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

U wenst meer info of u wenst u in te schrijven? Contacteer Syntra West via: 078/353 653 (tarief lokaal gesprek)

info@syntrawest.be • fax 051/26 87 59

Syntra West is erkend door de Vlaamse Regering ISO 9001:2008 gecertificeerd

Veiligheid  
Veiligheid  

Opleidingen voor de veiligheidsector voorjaar 2012

Advertisement