Page 1

ADVANCED MANAGEMENT ASSISTANT Thema 1: Professional organizing Thema 2: Uw centrale rol beheren Thema 3: Uw rol als assistant van de manager

Kortrijk, donderdag 10 mei 2012 OPZET

DOCENT PROGRAMMA

Als management assistant speelt u een centrale en cruciale rol in uw organisatie. U beschikt over en beheert heel wat informatie, u coördineert, organiseert, overlegt, leidt, volgt op, denkt mee met het management,... Dit vergt heel wat specifieke competenties en vaardigheden. Op deze unieke dag zet u alvast (terug) enkele concrete stappen om te evolueren en verder door te groeien in uw sleutelpositie. Dit is geen klassieke opleiding die de administratief ondersteunende taken van de management assistant behandelt. Met dit programma gaan we verder: we behandelen die thema’s die de kern van de functie van management assistant uitmaken. Datgene wat nu net uniek is in uw job. We behandelen enkele unieke thema’s, speciaal ontwikkeld voor de professionele management assistent. Wilt u sterker in uw schoenen staan als management assistent? Het antwoord is evident, de praktische uitwerking niet. Waarom slagen management assistants (niet) in hun job? Welke vaardigheden heeft een management assistant nodig om succesvol te zijn? Welk gedrag is succesvol? Op deze en andere vragen krijgt u van ervaren sprekers een antwoord. De heer Ronny Van Baelen, trainer managementvaardigheden en communicatie. 1. Professional organizing Dagelijks komen er bergen informatie op u af: e-mails, nota’s, cijfers, tabellen, verslagen, telefoontjes, ... Als management assistant bent u als het ware het geheugen van uw bedrijf. Het woord informatiestress zal bij u dan ook wel een belletje doen rinkelen. Gelukkig kunt u er ook iets aan doen. Tijdens deze sessie leert u hoe u best met informatie omgaat. Het creëren, beheren, terugvinden, hergebruiken en leveren van informatie wordt een koud kunstje. Volgende aspecten komen uitgebreid aan bod: Hoe kan ik (alle soorten) informatie op een eenvoudige manier categoriseren en bewaren? • Hoe kan ik verschillende eigen invalshoeken naar informatie opbouwen? • Hoe vind ik snel de nodige relevante informatie terug en hoe kan ik mijn productiviteit doen stijgen? • Hoe ervaar ik de overvloed aan informatie niet langer als een bron van stress? 2. Uw centrale rol beheren Een management assistant heeft dikwijls een nogal “moeilijke” positie in de organisatie. Als rechterhand van “de baas” is het niet evident om tegelijkertijd ook collega te zijn van de andere leden van het team of de afdeling. Daarbij komt nog dat u veelal het favoriete klankbord bent bij wie zowel directie als collega’s allerlei problemen aankaarten. U fungeert soms als indirecte spreekbuis via wie men invloed probeert uit te oefenen. U moet ook vaak dingen gedaan krijgen van medewerkers en anderen zonder dat u de formele bevoegdheid hebt om “gezag” uit te oefenen. Bij al deze zaken zijn uw eigen persoonlijkheid en aanpak erg belangrijk. Tijdens deze sessie denkt u samen met collega’s na over thema’s zoals: • Hoe krijg ik mensen in mijn invloedssfeer? • Diplomatie en assertiviteit als basis voor een goede samenwerking • Hoe stimuleer ik mijn collega’s tot een maximale medewerking? • Hoe ga ik om met kritiek en weerstanden? • Geven van constructieve feedback • Omgaan met vertrouwelijke informatie 3. Uw rol als assistant van de manager Na verloop van tijd wordt van u verwacht dat u “meedenkt” met uw baas over een bepaalde problematiek. Gaandeweg neemt u ook specifieke gesprekken en beslissingen van uw baas over. U vraagt offertes aan en onderhandelt, wisselt ideeën uit met uw chef omtrent de te volgen bedrijfsstrategie, regelt afspraken met andere directieleden, enzovoort. Hiertoe is het noodzakelijk dat u beschikt over of inzicht hebt in een aantal essentiële managementskills. O.a. deze items worden behandeld: • Wat kan ik zelf beslissen en wat niet? • Onderhandelen en problem solving • Omgaan met verschillende managementstijlen • Hoe manage ik mijn chef? • Hoe sta ik mijn mannetje in de zakenwereld?


Opgelet Graag ontvangen wij uw inschrijving vóór 1 mei!

Praktische gegevens: Voor inlichtingen:

Inschrijvingsgeld:

Contact- en registratiecentrum: tel. 050 40 30 90 Internet: http://www.stichtingbedrijfsmanagement.be

€ 508,20 (inclusief btw)

Data en tijdstippen:

Syntra West vzw is erkend voor betalingen via opleidingscheques en KMO-ondernemerschapsportefeuille (erkenningsnummer: DV.O100302).

op donderdag 10 mei 2012: van 14.00 tot 17.00 en van 17.30 tot 20.30 uur Locatie:

Kennedy Hotel, President Kennedypark 1, 8500 Kortrijk

(Alle syllabi en documentatie zijn inbegrepen in de prijs evenals de drankjes en broodjes tijdens de pauze.)

Wij bieden ook maatopleiding en begeleiding! De Stichting Bedrijfsmanagement, of kortweg SBM, verzorgt managementopleidingen en begeleiding voor zowel kmo’s als grote ondernemingen. Gespreid over alle vakgebieden wonen jaarlijks zo’n 2000 verantwoordelijken (van middenkader tot directie) de opleidingen bij. De specifieke maatoplossingen vertrekken van opleiding voor de directie tot resultaatgerichte toepassing en begeleiding op de werkvloer.

Opleiding in de kijker! “Bedrijfsmanagement voor niet-economisten” Lees meer over deze opleiding via www.stichtingbedrijfsmanagement.be

Antwoordkaart ❍ Mevr. / ❍ Dhr. (*) ..........................................................................

❍ Ja, ik wens meer informatie over de volgende vakgebieden:

Persoonlijk adres: ................................................................................

❍ ❍ ❍ ❍

............................................................................................................ Tel: ...................................................Fax: ............................................ Geboorteplaats: ...............................Geboortedatum: ........................ Rijksregisternummer: ......................................................................... Statuut: ❍ zelfstand. helper ❍ meewerk. echtgeno(o)t(e) ❍ bediende ❍ arbeider ❍ niet-actief ❍ vennoot

❍ zelfstandig ❍ vrij beroep

❍ ambtenaar ❍ werkzoekende

Bedrijf/Instelling: ................................................................................. Bedrijfsadres:....................................................................................... ............................................................................................................

111115 Advanced management assistant - vj 12

Tel: ...................................................Fax: ............................................ Aantal werknemers: ❍ geen ❍ 1/4 ❍ 50/99 ❍ 100/199

❍ 5/9 ❍ 200/499

❍ 10/19 ❍ 500/999

❍ 20/49 ❍ meer dan 1000

E-mail: ................................................................................................. Activiteit/sector: ................................................................................. Bedrijfstype: ❍ ambacht

❍ diensten

❍ groothandel

❍ kleinhandel

❍ productie

btw-nummer: ...................................................................................... Functie in het bedrijf:..........................................................................

Algemeen ❍ Financieel Marketing & Sales ❍ Accountancy Personeel ❍ Fiscaliteit Mobiliteit ❍ Juridistiek

❍ ❍ ❍ ❍

Productie Logistiek Onderhoud Inkoop

❍ ❍ ❍ ❍

Kwaliteit Veiligheid Milieu Retail

❍ Ja, ik schrijf me in voor de opleiding: ‘ADVANCED MANAGEMENT ASSISTANT’ (donderdag 10 mei 2012) en stort het inschrijvingsgeld € 508,20 (inclusief btw) op rekening 280-0203737-74 van de Stichting Bedrijfsmanagement, na ontvangst factuur. De factuur mag uitsluitend opgemaakt worden op naam en voor rekening van ❑ deelnemer ❑ bedrijf (Mochten er moeilijkheden ontstaan bij de vereffening van de factuur, dan zal deze mogen worden opgemaakt op naam van de ondertekenaar, die daartoe solidair zal zijn gehouden.) Contractvoorwaarden • Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per brief, fax of e-mail) en is slechts mogelijk vóór de aanvang van de cursus. Zoniet is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. U kunt zich echter steeds door een collega laten vervangen, op voorwaarde dat dit tijdig aan ons wordt doorgegeven. • De ondertekenaar verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. • Syntra West formuleert uitdrukkelijk voorbehoud om te allen tijde een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een nader te bepalen datum zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. • Door onderhavige inschrijvingsstrook te ondertekenen verbindt men zich ertoe de contractvoorwaarden na te leven. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken te Brugge.

datum en handtekening ......................................................................

(*) Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.

Gelieve te sturen of faxen naar: STICHTING BEDRIJFSMANAGEMENT (SBM) Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare Contact- en registratiecentrum: Tel. 050 40 30 90 • Fax 051 26 87 59 • E-mail: sbm@syntrawest.be • www.stichtingbedrijfsmanagement.be

Syntra West vzw is erkend door de Vlaamse Regering • ISO 9001:2008 gecertificeerd • m.z. Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

Advanced management assistant  

Als management assistant speelt u een centrale en cruciale rol in uw organisatie. U beschikt over en beheert heel wat informatie, ucoördinee...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you