Page 1

OPLEIDINGEN Productie • Onderhoud • Milieu • Logistiek voorjaar 2012

www.stichtingbedrijfsmanagement.be


OPLEIDING IN DE KIJKER

Inhoudstafel

Ontdek onze heftruckopleidingen in Waregem, Wevelgem of Roeselare. In 6 lessen leert u efficiënt en veilig met de heftruck rijden. Meer informatie vindt u op onze website www.syntrawest.be

PRODUCTIE ➲➲ 5S-methode.................................................................................................................................................................... 4 ➲➲ Poka Yoke........................................................................................................................................................................ 4 ➲➲ Value Stream Mapping................................................................................................................................................. 4 ➲➲ Six Sigma......................................................................................................................................................................... 4 ➲➲ Continu verbeteren in productie............................................................................................................................... 5 ➲➲ Productieplanning......................................................................................................................................................... 5 ➲➲ Hoe lean is mijn bedrijf?.............................................................................................................................................. 5 ➲➲ Workshop procedures en instructies........................................................................................................................ 6 ➲➲ Kostprijsberekening in productie.............................................................................................................................. 6 ➲➲ Meetsystemen en performantieverbetering in productie................................................................................... 6 ➲➲ Wrijving, slijtage en falen van machinecomponenten...........................................................................................7 MILIEU ➲➲ Milieu voor niet-specialisten.......................................................................................................................................7 ➲➲ Energiezorg en efficiënt energiebeheer...................................................................................................................7 ➲➲ Energiecoördinator in productiebedrijven.............................................................................................................. 8 ➲➲ Energiebeheer van gebouwen.................................................................................................................................... 8 ➲➲ Water in de onderneming: herkomst, gebruik, lozing en zuivering................................................................... 8 LOGISTIEK ➲➲ Smart logistieke KPI: meten van uw magazijnperformantie.............................................................................. 9 ➲➲ Opleidingskalender voorjaar 2012............................................................................................................................ 9 ➲➲ Algemene informatie...................................................................................................................................................14 ➲➲ Info/inschrijving........................................................................................................................................................... 15 Prijzen en organisatiegegevens onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

2


Oplossingen op maat van uw bedrijf Opleidingsvragen binnen bedrijven zijn vaak uniek. Steeds meer bedrijven doen dan ook beroep op de jarenlange know how van Syntra West en haar managementschool SBM om hen hierin te ondersteunen. Wij gaan nog een stuk verder. Wij bieden u totaaloplossingen die kaderen binnen uw bedrijfsstrategie. Naast opleiding kunnen ook advies, HR-ondersteuning, competentiescreenings, etc. hiervan deel uitmaken.

Het succes van onze “hands on” aanpak is duidelijk. Meer dan 75% van de bedrijven denkt onmiddellijk aan Syntra West bij opleidingsvragen. Jaarlijks betekent dit meer dan 1500 vragen naar maatoplossingen. We zijn u hiervoor dan ook erg dankbaar. Samen met onze ervaren docenten en consultants leven we ons in uw unieke situatie in en zoeken we samen naar een geschikte oplossing voor uw vraag. Dit binnen diverse kennisdomeinen zoals management, informatica, techniek, taal en skills.

De leerinhouden, leerdoelen en leermethodes bepaalt u zelf mee, zodat ze beantwoorden aan de specifieke opleidingsnoden van uw eigen bedrijf. Onze klantverantwoordelijken, uw uniek aanspreekpunt binnen onze organisatie, kunnen u hierin ondersteunen met hun uitgebreide ervaring binnen uw sector. Graag geef ik u de concrete voordelen mee van een opleiding op maat van uw bedrijf: • U bepaalt mee de leerinhouden en de leermethodes die het beste passen voor uw bedrijf. • U bepaalt mee de best geschikte organisatievorm: plaats, tijdstip en duur. • U bepaalt mee het juiste trainersprofiel voor uw onderneming en mensen. Daartoe kunt u kiezen uit ons uitgebreide netwerk van deskundigen. • U hanteert opleiding als een geïntegreerd werkinstrument van uw bedrijfs– en personeelsstrategie. Dit leidt tot een hogere tevredenheid bij uw werknemers. • U speelt exact in op de competenties die in uw bedrijf of organisatie aanwezig zijn of ontbreken. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de nazorg. Samen met u maken wij een grondige evaluatie van de gerealiseerde opleiding op maat. We bekijken concreet hoe de opgedane kennis verder in uw organisatie zal toegepast worden.

Tot slot wil ik u graag verwijzen naar onze uitgebreide referentielijst op onze website. U vindt ze via deze link www.syntrawest.be/paginas/in-company. Alvast bedankt voor uw vertrouwen.

Met vriendelijke groeten,

Filip Roelandt,

Chris Jonckheere,

Hoofd commerciële dienst

Marketingdirecteur

3


5S-methode Orde en netheid blijvend implementeren vereist een degelijke systematiek. Het voordeel van deze methode is dat de verschillende stappen altijd leiden tot betere orde en netheid, en bovendien vaak ook tot een grotere motivatie en betrokkenheid van de medewerkers, en tot meer ruimte en betere veiligheidsvoorschriften.

➲➲ Programma: • • • • •

Wat is 5S? Waarom 5S? Bespreking van de 5 stappen. Hoe 5S implementeren in uw organisatie? Kritische succesfactoren voor het invoeren en volhouden van 5S. Praktijkvoorbeelden en oefening in een bedrijf.

Poka Yoke In deze opleiding leert u dat fouten geëlimineerd kunnen worden en dat mensen minder fouten maken indien ze ondersteund worden door de juiste opleiding en door een systeem dat het proces bijstuurt voordat het mis gaat waardoor de productie van slechte producten vermeden wordt. Het effect is onmiddellijk meetbaar.

➲➲ Programma: • • • • • • • •

Inventariseren van risico’s op fouten. Van inspectie naar zero defects. Principes van Poka-Yoke. Oorzaken van fouten zoeken via 5 why. Poka-Yoke technieken en praktische voorbeelden. Invoeren van Poka-Yoke. Analyse van process flows. Kwaliteitscontrole en kwaliteitscirkels.

Value Stream Mapping Bij de zoektocht naar processen die geen toegevoegde waarde bieden in de productie is het belangrijk dat men een duidelijk beeld heeft van de actuele situatie van de productieprocessen. Na het tekenen van een eerste map worden er aan de hand van een stappenplan verbeteracties gedefinieerd. Value Stream Mapping is geen doel op zich, het is een analyse- en communicatiemiddel dat de basis legt voor een gestructureerd actieplan.

➲➲ Programma: • • • • •

Situering van Value Stream Mapping. Basisprincipes, methodologie en symbolen. In kaart brengen van de startsituatie: current State. Stappenplan om van de “current state” de “future state” te bepalen. Interactieve oefening.

Six Sigma Six Sigma stelt u in staat de kwaliteit van uw producten en diensten op een rigoureuze manier te meten en te vergelijken.

➲➲ Programma • Wat is Six Sigma? Historiek, basisprincipes en toepassingsgebied. • Projectselectie: Het kiezen van een gepast project is de belangrijkste stap in Six Sigma. Aan de hand van voorbeelden wordt duidelijk gemaakt waar het fout kan gaan. De deelnemers gaan vervolgens zelf proberen een eigen project te definiëren.

4

• De DMAIC-cyclus: Six Sigma volgt een gestructureerde projectaanpak die nauwgezet gevolgd moet worden. Door in elke stap (Defi ne – Measure – Analyse – Improve – Control) de juiste techniek toe te passen, komt men tot een statistisch verantwoorde en wetenschappelijk correcte oplossing van een probleem. Per stap worden de technieken kort overlopen en worden een aantal eenvoudige technieken verder toegelicht met voorbeelden en documenten die in het bedrijf gebruikt kunnen worden. • Hoe Six Sigma introduceren? In dit gedeelte gaan we na welke verschillende mogelijkheden er zijn om Six Sigma in een bedrijf in te voeren. Ook hier is het de bedoeling dat de deelnemers voor hun eigen situatie evalueren wat de meest aangewezen methodiek zou zijn.


Continu verbeteren in productie Om te blijven voldoen aan de wensen van de klant heerst op de productievloer een klimaat van continue verandering en verbetering van processen. Leidinggevenden moeten samen met de werknemers deze veranderingsmentaliteit op gang brengen, ondersteunen en opvolgen. Op deze manier kan het bedrijf de noodzakelijke flexibiliteit en mentaliteit scheppen om continue veranderingen en verbeteringen aan te brengen.

➲➲ Programma 1. Veranderen in productie • van strategisch veranderen tot veranderen op de werkvloer. • functie van de “productiecoach”. • aanpak van het veranderingsproces: tips en valkuilen. • continu verbeteren van processen en gemba (= werkvloer). 2. Technieken • verzameltechnieken: visgraatdiagram, brainstorming, flowchart, diagnosebladen. • analyse en interpretatie: oorzaak-gevolg-diagram, pareto-analyse, 20/80-regel. • beslissingstechnieken en stappenplan voor continue verbetering.

3. Communicatie in werksituatie • omgaan met veranderingen • hoe ga je zelf om met veranderingen in jouw werksituatie? • welke soort van weerstand kan ik ontdekken bij mezelf en mijn medewerkers? • verhogen van invoelvermogen en begrijpen van weerstanden. • weerstanden durven benoemen en bespreekbaar maken in een team. • coachen van weerstanden. 4. Het taalmodel • ontdekken van de verborgen boodschap bij jouw gesprekspartner. • stellen van gerichte “open” vragen • tot de kern van de zaak doordringen of wat wil de medewerker jou vertellen 5. De gewoontepatronen van uw medewerkers • in kaart brengen van persoonlijke gewoontepatronen en de impact van deze gewoonten op ons gedrag in werksituaties • aanvaarden van verschillen en deze omzetten in positieve energie

Productieplanning Omwille van de toenemende macht van de klant zien de meeste bedrijven zich genoodzaakt om inzake flexibiliteit een enorme performantie na te streven. Dit verhoogt aanzienlijk de druk op de productieafdeling. Wil men alles in goede banen blijven leiden, dan is een zeer degelijk planningssysteem een absolute must. Bovendien is het nodig dit planningssysteem voortdurend te evalueren en bij te sturen naargelang de noden van het bedrijf en de eisen van de markt.

➲➲ Programma: 1. Strategische dimensie van productieplanning • Algemene inleiding, belang van planning en voorraadbeheersing • Functie van de planning in de bedrijfsorganisatie • Rol van de planner: grenzen en beperkingen • Basisbegrippen

2. Material requirements planning (MRP) • Geaggregeerde planning • Master Production Schedule • Oneindige capaciteitsplanning • Input output controle 3. Plannen met eindige capaciteit • Algemene problematiek • Bottleneck-planning (TOC) • Buffermanagement • Shop floor controle • Production order release • APS • Simulatie-oefening (Bottleneck-planning) 4. Just in time - planning • JIT-principes • Push versus Pull • Kanbansystemen 5. Workshop/Integratie-oefening: JET-game

Hoe lean is mijn bedrijf? In deze workshop wordt toegelicht hoe u uw eigen organisatie kunt auditen op vlak van lean management en wordt er een ‘scan’ uitgevoerd om zo een bedrijfsspecifiek actieplan op te stellen. Tijdens deze workshop krijgt de deelnemer toegang tot een webgebaseerde lean scan. Aan de hand van de lean scan bepaalt uzelf welke de sterke punten zijn op vlak van lean management in uw bedrijf en welke punten voor verbetering vatbaar zijn. Het resultaat is een overzicht van sterktes, zwaktes, opportuniteiten en mogelijkheden. Deze gegevens vormen de basis voor de opmaak van een eigen verbeterplan.

➲➲ Programma 1. Visie en sensibilisering, lean als strategische keuze • Wat is lean, basisprincipes? • Welke toegevoegde waarde heeft lean? • Welke elementen spelen een rol? • Waar sta ik met mijn organisatie, zijn we echt “lean” bezig? • Werking lean scan. 2. Lean evaluatie • Bespreking van de resultaten. • Globale trends. • SWOT-analyse. • Stappenplan.

5


Workshop procedures en instructies Procedures en instructies zijn uiterst belangrijk bij de uitbouw van een organisatie en van een zorgsysteem voor kwaliteit, veiligheid of milieu. In veel gevallen bestaan er wel procedures en instructies, maar worden ze niet toegepast omdat ze niet duidelijk zijn of niet geschreven zijn door de juiste personen. In deze workshop worden methodieken aangeleerd om korte en duidelijke procedures en instructies te schrijven: procedures op maximaal twee bladzijden en werkinstructies op maximaal een A4 met hieraan kerncijfers gekoppeld.

➲➲ Programma • Wat is een procedure? Wat is een instructie? • Waar plaats je procedures en instructies binnen een organisatie? • Hoe hou je procedures en instructies up-to-date tijdens de groeifase van een bedrijf. • Wijzigen van procedures en instructies binnen de 10 minuten? Ja, het kan! • Wat zijn kerncijfers? Hoe kan je via kerncijfers aantonen dat procedures/instructies effectief toegepast worden en een effectieve verbetering vormen voor de organisatie? • Hoe beheers je de procedures en instructies tijdens de groei van de organisatie? • Hoe implementeer je de geschreven procedures en instructies? • Hoe ga je om met de weerstanden bij het invoeren van procedures en instructies of nog beter: hoe voorkom je deze weerstand? • Voorbeelden.

Kostprijsberekening in productie Zeer vaak wordt kostencalculatie enkel gezien in functie van een concurrentiële prijszetting, waarbij dikwijls gefocust wordt op kostencomponenten die uiteindelijk niet determinerend blijken te zijn voor substantiële verbetering. Deze opleiding reikt u de nodige tools aan om relevante en bruikbare cijfers te genereren om zo doelgerichte beleidsbeslissingen te kunnen nemen.

➲➲ Programma 1. De traditionele methoden van kostprijsberekening: • Full Costing • Direct Costing • Nacalculatie 2. De productieomgevingen: • Proces- en semi-procesindustrie • Repetitieve productie • Job shop en projectindustrie

3. Activity Based Costing in productie • Analytische boekhouding • ABC-principes • ABC versus full costing: CASE 4. Performance Measurement & beheersing van overheadkosten • Kostprijzen en prestatiemeting • ABC als instrument voor performance measurement en beheersing van overheadkosten • Kostenbeheersingstechniek in productie • Time driven ABC: hoe winst verhogen in snel veranderende en complexe omgevingen • Strategische denkoefening via de TDABC-methode 5. Workshop: implementatie in de praktijk

Meetsystemen en performantieverbetering in productie De productieomgeving staat sedert jaren onder hoge druk van eisen inzake flexibiliteit, kwaliteit, beschikbaarheid, volume, kost, enz. en daar komt geen verandering in. Voor de productiemanager is het belangrijk om over degelijke meetsystemen te beschikken zodat de performantie te allen tijde kan gemeten worden.

2. Meting

➲➲ Programma

Voor de productieverantwoordelijken is het steeds een tegenover elkaar afwegen van verschillende (soms tegenstrijdige) doelstellingen. Hoe zet je targets? Welke prioriteiten leg je? In dit gedeelte leer je niet alleen van de docent, maar ook van collega’s.

1. Prestatie-indicatoren Een belangrijk deel van de opleiding wordt besteed aan de overzichtelijke structurering van de prestatie-indicatoren: productiviteit, flexibiliteit, kwaliteit, personeel.

6

Het is de bedoeling hier dieper in te gaan op de methodiek om gegevens te meten en in kaart te brengen. Weerstand van mensen? Haalbaarheid? Wenselijkheid? Intensiteit? 3. Targets

4. Verbetering Er wordt bij elke topic stilgestaan bij de specifieke, heel praktische methodiek naar verbetering toe. Waarmee eerst beginnen? Welke weerstand is te verwachten? Ook hier is ruimte voorzien voor discussie en ervaringsuitwisseling.


Wrijving, slijtage en falen van machinecomponenten Bijna alle componenten van een machine zijn onderhevig aan wrijving en slijtage. Indien onvoldoende beheersbaar en controleerbaar kunnen deze fenomenen tot aanzienlijke technische en economische schade leiden. Deze opleiding wil de deelnemers inzicht verschaffen in de relatie tussen de schade aan machinecomponenten en de oorsprong van deze schade: de wrijving, slijtage en de omgeving waaraan zij zijn blootgesteld.

➲➲ Programma 1. Faalmodes van machinecomponenten. • Overzicht volgens machinecomponent • Overzicht volgens faalmode

2. Wrijving en slijtage. • Definitie. • Systeemeigenschappen. • Contactkracht en contactzones. • De basisbeginselen van wrijving. • Contactkrachten en wrijving = slijtage. • De verschillende types slijtage. • Slijtagesnelheid. 3. Smering. • Basisbeginselen van smering. • Eigenschappen en additieven. • Verschillende types smeermiddelen • Vet- versus oliesmering. • Aandachtspunten voor voeding en farma. • Smeren van polymeren. • Controle van smeermiddelen in functie van onderhoud.

Milieu voor niet-specialisten Deze opleiding zorgt ervoor dat u inzicht krijgt in de milieuwetgeving, de verplichtingen op vlak van afval, afvalwater, milieuvergunningen en alle bijhorende administratie. Door het volgen van deze opleiding bent u bovendien in staat om met kennis van zaken te onderhandelen met externe milieucoördinatoren.

➲➲ Programma: 1. Milieuvergunning, VLAREM I 2. Milieuverplichtingen en milieuwetgeving, VLAREM II 3. Bodem, VLAREBO 4. Afval, VLAREA 5. Specifieke verplichtingen: • Welke gevolgen heeft lozing van bedrijfsafvalwater? • Scheiding afvalwaterstromen? • Welke emissiemetingen voor lucht en geur moet ik doen? • Waar moet ik op letten betreffende geluid? • Hoe gebeurt de handhaving, met welke boetes en straffen moet ik rekening houden ? • Met welke aangiftes moet ik rekening houden, wanneer moeten die gebeuren?

Energiezorg en efficiënt energiebeheer Energiebeheer wordt een noodzaak in de bedrijfsvoering. Bedrijven worden verplicht om zuiniger om te springen met hun energie. Deze opleiding geeft een helder inzicht in de theoretische maar vooral de praktische kant van efficiënt energiebeheer. Door een systematische aanpak worden de mogelijkheden voor een zuiniger energieverbruik één na één gedetecteerd.

➲➲ Programma: • • • • •

Motivatie om zuinig om te springen met energie. Milieu. Richtlijnen en wetgeving. Kostenfactor. Overheidssubsidies.

• De energieaudit, energiebalans, energieboekhouding, in kaart brengen van het energieverbruik. • De kostprijs van energie. • Besparingen op energieverbruik: op kantoor, in gebouwen, in productieomgevingen, … • Stappenplan voor concrete besparingsmaatregelen, opzetten van een zorgsysteem. • Aandachtspunten voor bestaande en nieuwe gebouwen en plants. • Warmte en warmtekrachtkoppeling, recuperatie van energie. • Marktevolutie en trends. • Cases: onderzoek van praktijkgevallen (rendabiliteit, praktische haalbaarheid). • Milieuaspecten, Kyotonormen, emissierechten. • Subsidieregelingen, certificatiesystemen.

7


Energiecoördinator in productiebedrijven Door de stijgende prijzen voor aardgas en elektriciteit krijgt energiebesparing en energie-efficiëntieverbetering bij veel bedrijven steeds meer aandacht. Bovendien wordt, vanwege het milieu- en klimaatbeleid, een steeds strengere regelgeving door de overheid aan bedrijven opgelegd. Vaak is met relatief eenvoudige maatregelen al een behoorlijke besparing op de energierekening te realiseren. Het is duidelijk dat de meeste bedrijven nood hebben aan een goed opgeleide energiecoördinator wil men op een efficiënte manier besparen op de energiekost.

➲➲ Programma 1. Energiebeheer en monitoring • Energiebeheer door PLAN-DO-CHECK-ACT. • Hoe opzetten van praktisch energiebeheer? • Energiemonitoring. • Praktisch ingerichte administratie rondom energiebeheer. • Audits en evaluatie. 2. Koudetechniek: koelinstallaties en warmtepompen • Verschillende types koelinstallaties met hun werkingsprincipe en uitvoeringsvorm.

• • • • •

Toepassing van koude in de industrie. Beoordeling werking en energie-efficiëntie van uw koelinstallatie. Wetgeving en veiligheid. Verbeteropties voor energiebesparing van uw koelinstallaties. Praktijkcasus.

3. Verwarmingstechniek: Stoomopwekking, verwarming en warmtekrachtkoppeling • Verschillende types installaties met hun werkingsprincipe en uitvoeringsvorm. • Toepassing van warmte in de industrie. • Beoordeling werking en energie-efficiëntie van uw verwarmingsinstallatie. • Wetgeving en veiligheid. • Verbeteropties voor energiebesparing van uw installaties. • Praktijkcasus. 4. Energiebesparing door procesintegratie • Methodieken voor het lokaliseren van warmte-integratie opties. • Warmtewisselaars. • Praktijkcasus.

Energiebeheer van gebouwen Naast de nieuwe gebouwen en verbouwingen die onderhevig zijn aan de energieprestatienormering is er ook nog heel wat besparing te realiseren in bestaande gebouwen. De energiekosten van bestaande gebouwen kan men door een efficiënter energiebeheer in een aantal gevallen- mits relatief eenvoudige ingrepen - drastisch verminderen. Bij het optimaliseren van bestaande installaties is de eerste stap het in kaart brengen van het energieverbruik, zeg maar een screening van uw gebouw op vlak van energieverbruik. Vervolgens krijgen we het onderzoek en de analyse van de besparingsmogelijkheden. Dit alles moet uiteindelijk leiden tot een optimalisatieplan.

➲➲ Programma 1. Energiescan, screening van het energieverbruik. • Energieprestatienormering, energieprestatiecertificaat. • Opmaken van de energiebalans van een gebouw. • Mogelijke opportuniteiten. • Checklist en handleiding om uw eigen gebouw te analyseren. • Benchmarking. 2. Mogelijke optimalisatie en detailstudie, onderzoek en analyse van het besparingspotentieel. • Quick wins en andere mogelijke verbeteringen. • Investering versus opbrengst, payback. • Evaluatie naar rendabiliteit toe. 3. Toepassing, uitwerking en implementatie, opstellen van een optimalisatieplan.

Water in de onderneming: herkomst, gebruik, lozing en zuivering Meer en meer neemt het belang van water toe. Als het niet is omwille van de stijgende kostprijs voor aankoop, dan is het wellicht wel om de stijgende kostprijs voor het lozen van afvalwater. Daarnaast worden de voorwaarden om afvalwater te lozen steeds strenger en worden bedrijven meer en meer verplicht om het regenwater op te vangen en te gebruiken of minimaal te voorzien in een gebufferde afvoer. Deze opleiding zal u meer inzicht geven in al de aspecten van water in uw onderneming, van herkomst van gebruikt water over optimaal en rationeel watergebruik tot en met verwijdering van de verschillende afvalwaters.

2. Optimaal en rationeel watergebruik: • Sanitaire toepassingen • Gebruik in bedrijfsprocessen • Koelwater

➲➲ Programma:

4. Wettelijke bepalingen ivm water: • Meldingsplichten • Vergunningsplichten • Lozingsvoorwaarden • Lozingsnormen

1. Herkomst van gebruikt water: • Stadswater • Grondwater • Hemelwater • Grijswater

8

3. Verwijdering van afvalwater • Externe verwerking • Eigen waterzuivering • Lozing op riool • Lozing op oppervlaktewater

5. Financiële aspecten van water: • Gebruikt water • Geloosd water • De eengemaakte waterfactuur


Smart logistieke KPI: meten van uw magazijnperformantie ➲➲ Programma 1. Prestatie indicatoren of KPI’s. • Definitie en belang. • Slim meten • Profielindicatoren, interne inspanningsindicatoren en externe prestatie indicatoren. • Tips bij de implementatie van KPI’s. • Hoe omgaan met complexiteit? 2. Magazijnaudit. • Definitie en belang. • Algemene en specifieke checklists. • Tips bij de organisatie van een magazijnaudit.

3. KPI actieplan. • Opstellen van een actieplan i.f.v. de evaluatie van KPI’s en magazijnaudit. • Het effectief opmaken van een KPI Dashboard: vastleggen van KPI’s, targets en objectieven. 4. Herevaluatie van meetpunten, doelstellingen en targets. • Omgaan met SMART logistieke KPI. • Aanbrengen van relevante meetpunten zodat u een signaal ontvangt als er zich afwijkingen voordoen. • Meetpunten voor interne dienstverlening en meetpunten voor externe dienstverlening aan of vanuit uw magazijn. • Rapportage op basis van deze KPI’s. • Algemene, bedrijfs- en afdelingsspecifieke checklists waarmee u uw organisatie en infrastructuur periodiek controleert. • Correcte interpretatie van afwijkingen in KPI’s

Train de trainer voor technici Werkplekleren voor en door technici Inhoudelijk bent u een kei in uw vakgebied. Maar iemand in iets technisch opleiden is iets apart. In deze training ontwikkelt u didactische vaardigheden en kunt u uw vakkennis gedegen en boeiend overdragen op anderen. Na de training gaat elke deelnemer naar huis met een pak praktisch tips en tricks die echt werkbaar zijn. Met andere woorden: we garanderen een training die echt inspeelt op de behoeftes van de deelnemers en die behoeftes omzet in concrete antwoorden.

➲➲ Programma • • • • • • •

Welke is het ideale profiel van een opleider? Bepaling van de startpositie van de te begeleiden medewerker. Mijn stappenplan. Communicatie is de basis van alles. Verschillende leerstijlen bij mensen. Evalueren en feedback geven. Werken met doelstellingen.

Ontdek ook volgende opleidingen: ✓ Bedrijfsmanagement voor niet-economisten start op dinsdag 14 februari 2012 te Gent ✓ Preventieadviseur niveau 3 i.s.m. Prebes start op 14 februari te Kortrijk of op 19 maart te Brugge ✓ Preventieadviseur niveau 2 start op 27 februari te Brugge of op 22 maart te Kortrijk ✓ Duits voor de transportsector start op dinsdag 20 maart 2012 te Brugge

9


OPLEIDINGSKALENDER VOORJAAR 2012 Opleiding

les tijdstip dag

start locatie datum

prijs € (excl.btw) (*) vrij v/btw

MILIEU ❏❏

Dierlijk afval en dierlijke bijproducten i.s.m. OVAM

1

do

nm-av

08-mrt-12

Gent 157,30

❏❏

Milieuvergunningen in Brussel

1

di

av

13-mrt-12

Kortrijk 157,30

❏❏

Energiecoördinator in productiebedrijven

2

ma

nm-av

19-mrt-12

Gent 302,50

❏❏

ISO 500001: de energienorm

2

di

av

20-mrt-12

Gent 302,50

❏❏

Hoe slim is uw CO-strategie?

2

woe

av

21-mrt-12

Gent 302,50

❏❏

Asbest

1

woe

nm-av

28-mrt-12

Drongen 276,20

❏❏

Bodemsanering in de praktijk

1

do

av

29-mrt-12

Kortrijk 157,30

❏❏

Milieuvergunningen in Wallonië

1

do

av

29-mrt-12

Kortrijk 157,30

❏❏

Recente wijzigingen in de milieuwetgeving

1

ma

nm-av

23-apr-11

Gent 157,30

❏❏

Milieu voor niet-specialisten

1

woe

nm-av

25-apr-12

Roeselare 342,75

❏❏

Energiebeheer van gebouwen

3

do

av

26-apr-12

Gent 423,50

❏❏

Energiezorg en efficiënt energiebeheer

2

di

av

08-mei-12

Kortrijk 276,20

❏❏

Van afvalstoffendecreet naar materialendecreet

1

di

av

08-mei-12

Gent 157,30

❏❏

Milieuaangiftes en milieuadministratie

1

woe

av

09-mei-12

Gent 157,30

❏❏

Water in de onderneming: herkomst, gebruik, lozing en zuivering

2

di

av

15-mei-12

Gent 302,50

VEILIGHEID ❏❏

Preventieadviseur niveau 3

14

diverse

diverse

diverse

❏❏

Preventieadviseur niveau 2

70

diverse

diverse

diverse

Ko/Br 2.565,00

❏❏

Arbeidsmiddelen voor werkzaamheden op hoogte

2

woe

av

29-feb-12

Kortrijk 302,50 Roeselare 90,75

❏❏

Bijscholing voor EHBO-hulpverlener

❏❏

Veiligheidscoördinator

❏❏

Machinerichtlijn toegepast in de voedingsindustrie

Ko/Br 825,00

1

woe

av

29-feb-12

12

ma

av

05-mrt-12

Roeselare 810,70

1

do

av

08-mrt-12

Kortrijk 157,30

❏❏

VCA basis

3

diverse

diverse

diverse

Roe/Br 350,90

❏❏

EHBO-hulpverlener

6

di

av

20-mrt-12

Roeselare 375,10

❏❏

Workshop: opmaken van een omstandig verslag

1

di

av

20-mrt-12

Kortrijk 157,30

❏❏

Het technisch dossier voor niet afgewerkte of inbouwmachines

2

di

av

20-mrt-12

Gent 302,50

❏❏

Hoogwerker

2

woe

av

21-mrt-12

Waregem 302,50

❏❏

Workshop: opmaken van explosieveiligheidsdocument

1

do

av

29-mrt-12

Gent 157,30

❏❏

Werken met ondernemingen van buitenaf

1

ma

av

23-apr-12

Kortrijk 157,30

❏❏

Praktijksessies: uitvoeren van risicoanalyses op werkposten

1

ma

av

23-apr-12

Pepsico 157,30

❏❏

Workshop: het zoeken en beheren van veiligheidsinformatie en documentatie

1

woe

av

25-apr-12

Brugge 157,30 .

❏❏

Het interne noodplan van A tot Z

3

do

av

26-apr-12

Kortrijk 423,50

❏❏

Omgaan met gevaarlijke stoffen

2

woe

av

02-mei-12

Brugge 302,50

❏❏

Verreiker

3

di

av

08-mei-12

Waregem 484,00

❏❏

VCA voor leidinggevenden

6

di

av

15-mei-12

Kortrijk 574,75

❏❏

Hoogwerker

2

di

av

05-jun-12

Roeselare 302,50

❏❏

Reinigen onder spanning

1

di

av

ntb

Kortrijk 157,30 Gent 1.337,00

PRODUCTIE ❏❏

Productiemanagement: productieplanning

8

ma

av

13-feb-12

❏❏

Opleiding voor meestergasten en technisch leidinggevenden

16

woe

av

15-feb-12

Roeselare 598,95

❏❏

Expert in lean management: poka yoke

2

woe

av

29-feb-12

Gent 447,70

❏❏

Hoe lean is mijn bedrijf?

2

do

av

08-mrt-12

Gent 547,70

❏❏

Workshop: procedures en instructies

2

di

av

13-mrt-12

Gent 447,70

❏❏

Expert in lean management: 5s-methode

2

di

av

13-mrt-12

Gent 447,70

❏❏

Meetsystemen en performantieverbetering in productie

5

woe

av

22-mrt-12

Gent 847,00

❏❏

Expert in lean management: Six Sigma

2

di

av

24-apr-12

Gent 447,70

❏❏

Kostprijsberekening in productie

4

woe

av

07-mei-12

Gent 774,40

❏❏

Productiemanagement: continu verbeteren in productie

5

ma

av

14-mei-12

Drongen 847,00

❏❏

Expert in lean management: Value Stream Mapping

2

di

av

15-mei-12

Gent 447,70

❏❏

Expert in lean management: hoe leanmanagement implementeren in de praktijk?

2

di

av

29-mei-12

Gent 447,70 .

ONDERHOUD ❏❏

10

duur/ sessies

Expert in onderhoud: Technische documentatie en wisselstukkenbeheer

3

do

av

09-feb-12

Drongen 598,95.

❏❏

Wrijving, slijtage en falen van machinecomponenten

3

di

av

28-feb-12

Gent 598,95

❏❏

Expert in onderhoud: TPM

3

do

av

15-mrt-12

Gent 598,95

❏❏

Club onderhoudsverantwoordelijken

4

ma

av

26-mrt-12

Roeselare 774,40

❏❏

Expert in onderhoud: overbodige onderhoudskosten elimineren

3

do

av

26-apr-12

Drongen 598,95

❏❏

Facility management in een kantooromgeving

2

do

av

03-mei-12

Gent 447,70

❏❏

EN ISO 3834: kwaliteitssysteem voor het smeltlassen van metalen

2

ma

av

07-mei-12

Gent 447,70 .

Prijzen zijn inclusief 21% btw (indien van toepassing). Prijzen en organisatiegegevens onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.


OPLEIDINGSKALENDER VOORJAAR 2012 Opleiding

duur/ sessies

les tijdstip dag

start locatie datum

prijs € (excl.btw) (*) vrij v/btw

HEFTRUCK ❏❏

Heftruckchauffeur

6

diverse

av

diverse

diverse 350,90

❏❏

Hernieuwen attest heftruck

1

do

av

07-jun-12

Roeselare 90,75

LOGISTIEK ❏❏

SMART logistieke KPI’s, uw magazijnperformantie meten

2

di

av

08-mei-12

Gent 447,70

❏❏

Logistiek bediende: dispatching

8

di

av

17-jan-12

Kortrijk 544,50

❏❏

Logistiek bediende: douane en expeditie

12

di

av

20-mrt-12

Kortrijk 641,30

❏❏

Kostprijsberekening in transportsector

4

di

av

24-apr-12

Brugge 314,60

❏❏

Nascholing vakbekwaamheid chauffeur C

1

za

dag

diverse

diverse divese

29-mrt-12

Brugge 205,70

HYGIENE ❏❏

HACCP op de werkvloer

1

do

dag

AANKOOP ❏❏

E-tendering

1

ma

av

13-feb-12

Kortrijk 90,75

❏❏

Deskundige in inkoopmanagement module 2: leveranciersopvolging en beoordeling

3

woe

av

01-feb-12

Gent 598,95 .

❏❏

Deskundige in inkoopmanagement module 3: onderhandelen voor aankopers

2

woe

nm-av

29-feb-12

Gent 447,70 .

❏❏

Deskundige in inkoopmanagement: module 4: juridische reflexen voor inkopers

4

woe

av

21-mrt-12

Gent 774,40 .

Efficiënt inkopen

7

woe

av

25-apr-12

Roeselare 484,00

❏❏

KWALITEIT ❏❏

Auditor voedselveiligheid en hygiene

3

woe

av

25-apr-12

Gent 598,95

❏❏

Interne auditor kwaliteit

4

ma

av

19-mrt-12

Gent 774,40

BRC

1

do

nm-av

16-feb-12

Gent 491,26

❏❏

TECHNISCHE OPLEIDINGEN ❏❏

Warmtecamera: gebruik en interpretatie voor de installateur

3

woe

av

18-apr-12

Kortrijk 254,10

❏❏

Bouwen van schakelkasten conform de Europese richtlijn

8

woe

av

18-jan-12

Kortrijk 482,00

❏❏

Elektronica (basis)

16

di

av

31-jan-12

Kortrijk

❏❏

Basis bedrijfselektriciteit

35

ma

av

13-feb-12

Kortrijk

(*) 435,00

❏❏

Basis bedrijfselektriciteit

35

woe

av

07-mrt-12

Brugge

(*) 435,00

(*) 300,00

❏❏

Technicus bedrijfselektriciteit

32

di

av

24-jan-12

Oostende

(*) 435,00

❏❏

Technicus bedrijfselektriciteit

32

di

av

21-feb-12

Kortrijk

(*) 435,00

❏❏

PLC Siemens S7 module 1: elementaire hard- en software (A)

10

woe

av

29-feb-12

Kortrijk

(*) 420,00

❏❏

PLC Siemens S7 module 2: gevorderde programmatie/foutenanalyse

10

do

av

01-mrt-12

Kortrijk

(*) 420,00 .

❏❏

PLC Siemens S7 module 3: industriële netwerken

10

do

av

01-mrt-12

Kortrijk

(*) 420,00

❏❏

BA4 voor niet-elektriciens

2

di

dag

22-mei-12

Kortrijk 254,10

❏❏

One-day topic: BA4 - veilig werken met elektriciteit

2

diverse

dag

diverse

diverse 254,10

❏❏

One-day topic: BA5 Gewaarschuwden

2

diverse

dag

diverse

diverse 254,10

❏❏

One-day topic: BA5 veilig werken met elektriciteit

2

vrij

dag

11-mei-12

Oostende 254,10

❏❏

One-day topic: BA5 Gewaarschuwden

2

diverse

dag

diverse

diverse 254,10

❏❏

BA4-BA5: veilig werken aan elektrische installaties

4

diverse

dag

diverse

diverse 447,70

❏❏

One Day topic Veilig schakelen van hoogspanningsinstallaties

2

do

dag

26-apr-12

Kortrijk 254,10

❏❏

Basis hydraulica

8

woe

dag

02-mei-12

Kortrijk 726,00

❏❏

Basis onderhoudsmechanica

16

di

dag

07-feb-12

Kortrijk

(*) 510,00

❏❏

Basis pneumatica

8

woe

dag

07-mrt-12

Kortrijk

(*) 600,00

❏❏

Basis pompen

6

ma

dag

19-mrt-12

Kortrijk 423,50

❏❏

Basis Ventilatoren

6

ma

dag

16-apr-12

Kortrijk 423,50

❏❏

Technisch Tekenen Basis

4

do

dag

08-mrt-12

Kortrijk

❏❏

One day topic: Kettingen

2

do

dag

01-mrt-12

Kortrijk 242,00

(*) 250,00

❏❏

One day topic: Tandwielen en reductiekasten

2

do

dag

15-mrt-12

Kortrijk 242,00

❏❏

One day topic: Riemen

4

do

dag

22-mrt-12

Kortrijk 423,50

❏❏

One day topic: Koppelingen

2

do

dag

19-apr-12

Kortrijk 242,00

❏❏

Two day topic: Lagers

4

do

dag

24-mei-12

Kortrijk 423,50

❏❏

Toegepaste Fysica

2

vrij

dag

22-jun-12

Kortrijk 242,00

❏❏

Basis onderhoudsmechanica voor de elektricien

16

do

dag

03-mei-12

Kortrijk 1.452,00

❏❏

Consortium onderhoudsmonteur FRANS Module onderhoudsmechanica

51

ntb

dag

ntb

Kortrijk

Prijzen zijn inclusief 21% btw (indien van toepassing). Prijzen en organisatiegegevens onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

(*) 2.500,00 .

11


OPLEIDINGSKALENDER VOORJAAR 2012 Opleiding

duur/ sessies

les tijdstip dag

start locatie datum

TAAL ❏❏

Taalbad Frans

10

ma -vr

dag

20-feb-12

Roeselare

❏❏

Testavond Frans

0

divers

av

divers

divers GRATIS

❏❏

Frans voor personeelszaken

12

do

av

09-feb-12

Roeselare

(*) 330,00

❏❏

Zakelijk communiceren in het Frans - basis

12

diverse

av

diverse

Ko/Roe

(*) 330,00

❏❏

Zakelijk communiceren in het Frans - intermediair

12

diverse

av

diverse

Ko/Roe

(*) 330,00

❏❏

Zakelijk communiceren in het Frans - gevorderd

12

wo

av

29-feb-12

Kortrijk

(*) 330,00

❏❏

Initiatie Zakelijk Frans

12

ma

av

05-mrt-12

Roeselare

(*) 330,00

❏❏

Le téléphone efficace

5

ma

av

05-mrt-12

Roeselare

(*) 150,00

❏❏

Zakelijk communiceren in het Frans - basis

12

diverse

av

diverse

Bru/Veurne

(*) 330,00

❏❏

Zakelijk communiceren in het Frans - intermediair

12

do

av

08-mrt-12

Brugge

(*) 330,00

❏❏

Commercieel Frans

6

di

av

22-mei-12

Roeselare

(*) 195,00

❏❏

Nederlands voor anderstaligen

12

do

av

01-mrt-12

Kortrijk

❏❏

Hoe schrijf ik het in het Nederlands

12

wo

av

14-mrt-12

Kortrijk

❏❏

Zakelijk communiceren in het Duits - basis

12

di

av

13-mrt-12

Roeselare

(*) 330,00

❏❏

Zakelijk communiceren in het Duits - intermediair

12

wo

av

28-mrt-12

Kortrijk

(*) 330,00

❏❏

Duits voor de transportsector

6

di

av

20-mrt-12

Brugge

(*) 195,00

❏❏

Testavond Engels

0

di

av

31-jan-12

Kortrijk GRATIS

❏❏

Zakelijk communiceren in het Engels - basis

12

ma

av

05-mrt-12

Kortrijk

(*) 330,00

❏❏

Zakelijk communiceren in het Engels - intermediair

12

di

av

06-mrt-12

Roeselare

(*) 330,00

❏❏

Initiatie zakelijk Pools

12

wo

av

21-mrt-12

Roeselare

(*) 330,00

❏❏

Initiatie zakelijk Portugees

12

ma

av

12-mrt-12

Kortrijk

(*) 330,00

❏❏

Zakelijk communiceren in het Spaans - basis

12

wo

av

28-mrt-12

Kortrijk

(*) 330,00

❏❏

Zakelijk communiceren in het Spaans - intermediair

12

wo

av

21-mrt-12

Roeselare

(*) 330,00

❏❏

Initiatie zakelijk Turks

12

ma

av

05-mrt-12

Roeselare

(*) 330,00

(*) 300,00

(*) 30,00 (*) 30,00

REDACTIE ❏❏

Hoe schrijf ik een goed persbericht?

2

di

av

15-mei-12

Kortrijk 133,10

❏❏

Correct schrijven

2

wo

av

07-mrt-12

Roeselare 133,10

PERSONAL SKILLS ❏❏

Als leidinggevende coachend omgaan met medewerkers [SBM]

5

do

nm + av

08-mrt-12

Kortrijk 798,60

❏❏

Communiceren en motiveren voor leidinggevenden [SBM]

2

do

dag

10-mei-12

Kortrijk 342,43

❏❏

Delegeren, valkuilen en mogelijkheden [SBM]

2

ma

nm + av

14-mei-12

Kortrijk 342,43

❏❏

Hoe efficiënt netwerken [SBM]

2

do

nm + av

26-apr-12

Drongen 342,43

❏❏

Leidinggeven voor nieuw leidinggevenden [SBM]

4

di

nm + av

28-feb-12

Gent 750,20

❏❏

Selfmanagement voor leidinggevenden [SBM]

5

di

av

08-mei-12

Kortrijk 798,60

❏❏

Assertiviteit op het werk

4

do

av

01-mrt-12

Brugge 307,34

❏❏

Assertiviteit op het werk

4

wo

av

02-mei-12

Kortrijk 307,34

❏❏

Communiceren en omgaan met mensen

4

ma

av

27-feb-12

Brugge 307,34

❏❏

Communiceren en omgaan met mensen

4

wo

av

09-mei-12

Kortrijk 307,34

❏❏

Efficiënt vergaderen

3

di

av

08-mei-12

Brugge 238,37

❏❏

Mind Mapping en radiant thinking

2

di

av

29-mei-12

Brugge 199,65

❏❏

Omgaan met lastig gedrag

2

ma

av

04-jun-12

Brugge 159,72

❏❏

Snellezen

2

di

av

08-mei-12

Brugge 159,72

❏❏

Geheugentraining

2

di

av

13-mrt-12

Kortrijk 159,72

❏❏

Klantgericht onthaal aan balie of telefoon

3

wo

av

30-mei-12

Kortrijk 238,37

❏❏

MBTI

2

di

av

29-mei-12

Kortrijk 226,27

❏❏

Stressmanagement

3

do

av

15-mrt-12

Kortrijk 238,37

❏❏

Body Language - Lichaamstaal beheersen en gebruiken

2

wo

av

07-mrt-12

Roeselare 197,23

❏❏

Naar een geweldloze communicatie

2

wo

av

21-mrt-12

Roeselare 159,72

❏❏

Probleemoplossend en creatief denken

4

ma

av

14-mei-12

Roeselare 307,34

❏❏

Spreken tot een publiek

4

do

av

24-mei-12

Roeselare 307,34

❏❏

Timemanagement

4

do

av

03-mei-12

Roeselare 307,34

SALES EN MARKETING ❏❏

Business development management [SBM]

4

wo

nm + av

25-apr-12

Drongen 757,46

❏❏

Rendabele prijszetting [SBM]

2

do

nm + av

07-jun-12

Gent 442,86

❏❏

Adviserend verkopen

3

do

av

24-mei-12

Kortrijk 238,37

❏❏

Basis verkooptraining

10

do

av

01-mrt-12

Kortrijk 629,20

❏❏

Omgaan met klachten

3

do

av

15-mrt-12

Kortrijk 238,37

❏❏

Basis verkooptraining

10

vrij

dag

04-mei-12

Roeselare 629,20

❏❏

Verkoop jezelf

3

ma

av

05-mrt-12

Roeselare 238,37

Prijzen zijn inclusief 21% btw (indien van toepassing). Prijzen en organisatiegegevens onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

12

prijs € (excl.btw) (*) vrij v/btw


OPLEIDINGSKALENDER VOORJAAR 2012 Opleiding

duur/ sessies

les tijdstip dag

start locatie datum

prijs € (excl.btw) (*) vrij v/btw

ORGANISATIE EN STRATEGIE ❏❏

Bedrijfsmanagement voor niet-economisten [SBM]

❏❏

Leanmanagement in administratie en dienstverlening [SBM]

20 3

di

av

14-feb-12

Gent 1.950,52

woe

av

14-mrt-12

Brugge 684,86

HRM EN SOCIALE ADMINISTRATIE ❏❏

Actuele sociale wetgeving voor managers [SBM]

2

do

nm + av

22-mrt-12

❏❏

Sociaal overleg: hoe beter samenwerken en overtuigen? [SBM]

2

wo

nm + av

25-apr-12

Kortrijk 477,95

❏❏

Arbeidsduurregeling en rusttijden

1

ma

av

14-mei-12

Kortrijk 87,12

Train de trainer voor technici

5

do

av

24-mei-12

Roeselare 405,35

❏❏

Kortrijk 508,20

Bureautica opleidingen ❏❏

Leren werken met een computer

8

diverse

av

diverse

❏❏

Tien-vinger-typen

2

ma

vm

19-mrt-12

Ieper/Ko 312,18 Kortrijk 146,41

❏❏

Online sociale netwerken

2

do

av

24-mei-12

Kortrijk 96,80

❏❏

Leren werken met MS-Word & MS-Excel 2010

5

ma

av

16-apr-12

Roeselare 199,65

❏❏

MS-Excel basis 2010

4

diverse

av

diverse

diverse 162,14

❏❏

MS-Excel gevorderd 2010

6

di

av

17-apr-12

Kortrijk 266,20

❏❏

MS-Word basis 2010

4

divers

av

divers

Brugge 162,14

❏❏

MS-Word gevorderd 2010

4

do

av

19-apr-12

Kortrijk 181,50

❏❏

MS-Office 2010 upgrade

2

di

av

20-mrt-12

Veurne 87,12

❏❏

MS-Outlook basis 2010

2

woe

av

29-feb-12

Kortrijk 87,12

❏❏

MS-Outlook 2010 & Timemanagement

2

ma

av

19-mrt-12

Oostende 96,80

❏❏

MS-Outlook 2010 & Timemanagement

2

vrij

dag

16-mrt-12

Roeselare 110,11

❏❏

MS-PowerPoint basis 2010

2

woe

av

18-apr-12

Kortrijk 87,12

❏❏

Prézi

1

ma

av

27-feb-12

Kortrijk 54,45

❏❏

MS-Access basis 2010

4

do

av

19-apr-12

Brugge 181,50

❏❏

MS-OneNote 2010

1

woe

av

28-mrt-12

Kortrijk 54,45

Bureautica opleidingen ism Cevora (Gratis voor bedienden uit PC 218) ❏❏

Opleiding ism Cevora - Excel basis

4

diverse

av

diverse

diverse 182,71

❏❏

Opleiding ism Cevora - Excel Vervolmaking I

4

diverse

av

diverse

diverse 182,71

❏❏

Opleiding ism Cevora - Excel vervolmaking II

4

di

dag

17-apr-12

Kortrijk 202,07

❏❏

Opleiding ism Cevora - Excel: draaitabellen & databanken

2

di

dag

20-mrt-12

Kortrijk 104,06

❏❏

Opleiding ism Cevora - Excel: ontdek de handig(st)e functies

2

ma

dag

16-apr-12

Roeselare 104,06

❏❏

Opleiding ism Cevora - Word basis

4

diverse

av

diverse

Bru/Ko 182,71

❏❏

Opleiding ism Cevora - Word: professioneel opbouwen dossiers & lange documenten

2

di

dag

27-mrt-12

Brugge 104,06 .

❏❏

Opleiding ism Cevora - Word: tips & trics

2

di

dag

08-mei-12

Roeselare 104,06

❏❏

Opleiding ism Cevora - Outlook

2

do

dag

24-mei-12

Kortrijk 94,38

❏❏

Opleiding ism Cevora - Haal het maximum uit Outlook

2

do

dag

14-jun-12

Kortrijk 104,06

❏❏

Opleiding ism Cevora - PowerPoint basis

2

diverse

av

diverse

diverse 94,38

❏❏

Opleiding ism Cevora - PowerPoint vervolmaking

2

di

dag

22-mei-12

Kortrijk 104,06

❏❏

Opleiding ism Cevora - Access Basis

4

diverse

av

diverse

Br/K 182,71

❏❏

Opleiding ism Cevora - Sharepoint initiatie

2

vrij

dag

25-mei-12

Kortrijk 104,06

❏❏

Opleiding ism Cevora - Sharepoint vervolmaking

2

vrij

dag

15-jun-12

Kortrijk 121,00

DTP - opleidingen ❏❏

Adobe CS5 - Dreamweaver

8

do

av

01-mrt-12

Roeselare 375,10

❏❏

Adobe CS5 - Flash (op PC)

8

di

av

17-apr-12

Roeselare 375,10

❏❏

Adobe CS5 - Illustrator

6

ma

av

19-mrt-12

Kortrijk 290,40

❏❏

Adobe CS5: eenvoudige correcties van beelden met Photoshop (pc)

8

ma

av

19-mrt-12

Brugge 375,10

❏❏

Adobe CS5: opmaken van eenvoudige publicaties voor print of web in InDesign (pc)

6

di

av

28-feb-12

Kortrijk 290,40 .

DTP - opleidingen ism Cevora (gratis voor bedienden uit PC 218) ❏❏

Opleiding ism Cevora - Adobe Indesign initiatie

6

woe

dag

14-mrt-12

Brugge 312,18

❏❏

Opleiding ism Cevora - Adobe Photoshop initiatie

6

ma

dag

23-jan-12

Roeselare 312,18

❏❏

Opleiding ism Cevora - Adobe Photoshop vervolmaking

4

ma

dag

19-mrt-12

Roeselare 248,05

CAD - opleidingen ❏❏

AutoCAD 2012 - 2D initiatie

10

diverse

av

diverse

diverse 484,00

❏❏

AutoCAD 2012 - 2D professional

10

di

av

17-apr-12

Kortrijk 568,70

❏❏

Google Sketchup 7

8

di

av

17-apr-12

Oostende 363,00

CAD - Opleidingen ism Cevora (gratis voor bedienden uit PC 218) ❏❏

Opleiding ism Cevora - AutoCAD 2D basis

8

di

dag

28-feb-12

Brugge 452,54

❏❏

Opleiding ism Cevora - AutoCAD 2D vervolmaking

4

di

dag

08-mei-12

Brugge 158,51

❏❏

Opleiding ism Cevora - AutoCAD 3D

4

do

dag

03-mei-12

Kortrijk 290,40

❏❏

Opleiding ism Cevora - Vectorworks

4

ma

dag

04-jun-12

Kortrijk 271,04

❏❏

Opleiding ism Cevora - Google Sketchup

4

do

dag

22-mrt-12

Kortrijk 214,17

❏❏

Opleiding ism Cevora - Inventor

8

woe

dag

09-mei-12

Brugge 520,30

13


Algemene informatie

Info Wenst.u.bijkomende.inlichtingen,.raadpleeg.onze.uitgebreide.folder.per.programma.via.onze. website:.www.stichtingbedrijfsmanagement.be Contact-.en.registratiecenter:.tel..050.40.30.90.•.fax:.051.26.87.59. e-mail:.sbm@syntrawest.be

Hoe.inschrijven? U.kunt.zich.gemakkelijk.on-line.inschrijven.via.onze.website: www.stichtingbedrijfsmanagement.be Uw.inschrijving.wordt.dan.automatisch.verwerkt. Een.aantal.dagen.voor.de.start.van.de.opleiding.ontvangt.u.een.bevestiging.van.uw.deelname. met.praktische.gegevens.en.een.routeplanner.naar.de.desbetreffende.locatie. Contact-.en.registratiecenter:.tel..050.40.30.90.•.fax:.051.26.87.59 e-mail:.sbm@syntrawest.be

Locatie. De.opleidingen.vinden.plaats.op.verschillende.locaties..Raadpleeg.het.opleidingsoverzicht.op.de. laatste.bladzijden.of.onze.websites:.www.stichtingbedrijfsmanagement.be

Startdata. De.vermelde.data.zijn.steeds.de.startdata.van.de.opleidingen..Uitzonderlijk.kan.hiervan.worden. afgeweken.. Voor.het.up-to-date.aanbod.kan.u.steeds.de.website.www.stichtingbedrijfsmanagement.be raadplegen.

Deelnameprijs De.vermelde.prijzen.zijn.inclusief.btw.indien.van.toepassing.en.zijn.geldig.voor.het.cursusjaar. 2011-2012. Syntra.West.vzw.is.erkend.voor.betalingen.via.opleidingscheques.en.KMO-portefeuille. (erkenningsnummer.DV.O100302).

Bespaar.tot.50.%.op.uw.opleidingen.met.opleidingscheques.of.met.een. KMO-portefeuille! SYNTRA West is erkend voor het ontvangen van opleidingscheques en het gebruik van de KMO-portefeuille. Zowel werknemers als werkgevers kunnen via de overheid genieten van een fikse korting op hun opleidingen. In beide gevallen kan deze korting tot 50% bedragen!

Wie een opleiding volgt, krijgt een duwtje in de rug van de Vlaamse overheid. Voor meer informatie over hoe u deze korting kunt bekomen, contacteer ons via het algemeen onthaal- en registratiecentrum 050/40 30 90 of surf naar onze website www.stichtingbedrijfsmanagement.be Let op: niet alle opleidingen komen in aanmerking voor het gebruik van opleidingscheques. Contacteer ons voor meer informatie via 078/353.653 (tarief lokaal gesprek).

14


INSCHRIJVINGSSTROOK Contact-.en.registratiecentrum Tel..050.40.30.90.•.Fax.051.26.87.59 E-mail:.sbm@syntrawest.be

Stichting.Bedrijfsmanagement Oostnieuwkerksesteenweg.111.-.8800.Roeselare Ondergetekende, Naam................................................................................................................................................ Voornaam........................................................................................................................................ Straat.&.nr...................................................................................................................................... Postcode.&.gemeente.................................................................................................................. Tel..................................................................... .Fax......................................................................... E-mail............................................................................................................................................... Geboren.op..................................................... . te......................................................................... Bedrijfsgegevens: Naam................................................................................................................................................ ❑.BVBA.❑.NV.❑.VZW.❑.ander:.................................................................................................. Activiteit......................................................................................................................................... Functie............................................................................................................................................. Straat.&.nr...................................................................................................................................... Postcode.&.gemeente.................................................................................................................. Tel..................................................................... .Fax......................................................................... E-mail............................................................................................................................................... BTW-nr............................................................................................................................................. •.schrijft.zich.in.voor.volgende.opleiding: .......................................................................................................................................................... Startdatum..................................................................................................................................... Lesplaats......................................................................................................................................... •.De.factuur.mag.uitsluitend.opgemaakt.worden.op.naam.en.voor.rekening.van ❑.deelnemer.❑.bedrijf (Mochten.er.moeilijkheden.ontstaan.bij.de.vereffening.van.de.factuur,.dan.zal.deze.mogen.worden. opgemaakt.op.naam.van.de.ondertekenaar,.die.daartoe.solidair.zal.zijn.gehouden.) Contractvoorwaarden •. Annuleren.dient.schriftelijk.te.gebeuren.(per.brief,.e-mail.of.fax).en.is.slechts.mogelijk.vóór.de.aanvang. van.de.cursus..Zoniet.is.het.volledige.inschrijvingsgeld.verschuldigd. •. Enkel.bij.langlopende.opleidingen.(van.meer.dan.15.sessies).is.uitschrijven.mogelijk.-.mits.schriftelijk.-.tot. uiterlijk.vóór.de.vijfde.sessie..In.dit.geval.zijn.de.helft.van.het.inschrijvingsgeld.en.de.intussen.ontvangen. syllabi.en.grondstoffen.steeds.verschuldigd. •. De.ondertekenaar.verbindt.zich.ertoe.dat.de.factuur.betaald.wordt.binnen.de.30.dagen.na.de.ontvangst. ervan.en.dit.van.rechtswege.en.zonder.ingebrekestelling. •. Syntra.West.formuleert.uitdrukkelijk.voorbehoud.om.ten.allen.tijde.een.geplande.cursus.te.annuleren.of. te.verplaatsen.naar.een.nader.te.bepalen.datum.zonder.dat.zij.hiervoor.aansprakelijk.kan.gesteld.worden. •. Door.onderhavige.inschrijvingsstrook.te.ondertekenen.verbindt.men.zich.ertoe.de.contractvoorwaarden. na.te.leven..Alle.betwistingen.zullen.exclusief.gebracht.worden.voor.de.rechtbanken.te.Brugge.

Datum

Handtekening

Uw.gegevens.worden.opgenomen.in.een.bestand.voor.commercieel-administratieve.doeleinden.en.worden. niet.doorgegeven.aan.derden..Overeenkomstig.de.wet.op.de.privacy.van.8/12/92.tot.bescherming.van.de. persoonlijke.levenssfeer.hebt.u.recht.op.inzage.en.verbetering.van.de.over.u.bewaarde.gegevens.

www.stichtingbedrijfsmanagement.be 15


OPLEIDING IN DE KIJKER

Contact-.en.registratiecentrum Tel..050.40.30.90.•.Fax.051.26.87.59 E-mail:.sbm@syntrawest.be

Stichting Bedrijfsmanagement Oostnieuwkerksesteenweg.111,.8800.Roeselare

Syntra.West.is.erkend.door.de.Vlaamse.Regering ISO.9001:2008.gecertificeerd. m.z..Spoorwegstraat.14.-.8200.Brugge

16

111114-SBM-opleidingen vr productieverantwoordelijken - vj 12

Ontdek onze heftruckopleidingen in Waregem, Wevelgem of Roeselare. In 6 lessen leert u efficiĂŤnt en veilig met de heftruck rijden. Meer informatie vindt u op onze website www.syntrawest.be

Opleidingen Productie, Onderhoud ,Milieu, Logistiek  

Opleidingsvragen binnen bedrijven zijn vaak uniek. Steeds meer bedrijven doen dan ook beroepop de jarenlange know how van Syntra West en haa...

Advertisement