Page 1

Opgelet!

Graag ont vangen wij uw ins chrijving vóór 7 feb ruari!

Praktische gegevens: Voor inlichtingen: Contact- en registratiecentrum: tel. 050 40 30 90 Internet: http://www.stichtingbedrijfsmanagement.be Data en tijdstippen: telkens op dinsdag van 18.30 tot 21.30 uur en 4 lessen op donderdag: 14, 16, 21, 28 februari, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 27 maart, 17, 24 april, 8, 15, 22, 29 mei, 5, 19 juni 2012 Op 19 juni 2012 ook les van 14.30 tot 17.30 uur

Prijs: € 1.950,52 (inclusief btw)

Syntra West vzw is erkend voor betalingen via opleidingscheques en KMO-ondernemerschapsportefeuille (erkenningsnummer: DV.O100302). (Alle syllabi en documentatie zijn inbegrepen in de prijs evenals de drankjes en broodjes tijdens de pauze.)

Locatie: Express by Holiday Inn Gent UZ, Akkerhage 2, 9000 Gent

BEDRIJFSMANAGEMENT VOOR NIET-ECONOMISTEN Bedrijfsorganisatie & strategie

Wij bieden ook maatopleiding en begeleiding! De Stichting Bedrijfsmanagement, of kortweg SBM, verzorgt managementopleidingen en begeleiding voor zowel kmo’s als grote ondernemingen. Gespreid over alle vakgebieden wonen jaarlijks zo’n 2000 verantwoordelijken (van middenkader tot directie) de opleidingen bij. De specifieke maatoplossingen vertrekken van opleiding voor de directie tot resultaatgerichte toepassing en begeleiding op de werkvloer.

Gent, vanaf dinsdag 14 februari 2012

Antwoordkaart ❍ Mevr. / ❍ Dhr. (*) ..........................................................................

❍ Ja, ik wens meer informatie over de volgende vakgebieden:

Persoonlijk adres: ................................................................................

❍ ❍ ❍ ❍

............................................................................................................ Tel: ...................................................Fax: ............................................ Geboorteplaats: ...............................Geboortedatum: ........................ Rijksregisternummer: ......................................................................... Statuut: ❍ zelfstand. helper ❍ meewerk. echtgeno(o)t(e) ❍ bediende ❍ arbeider ❍ niet-actief ❍ vennoot

❍ zelfstandig ❍ vrij beroep

❍ ambtenaar ❍ werkzoekende

Bedrijf/Instelling: ................................................................................. Bedrijfsadres:....................................................................................... ............................................................................................................

110422 Bedrijfmanagement voor niet economisten

Tel: ...................................................Fax: ............................................ Aantal werknemers: ❍ geen ❍ 1/4 ❍ 50/99 ❍ 100/199

❍ 5/9 ❍ 200/499

❍ 10/19 ❍ 500/999

❍ 20/49 ❍ meer dan 1000

E-mail: ................................................................................................. Activiteit/sector: ................................................................................. Bedrijfstype: ❍ ambacht

❍ diensten

❍ groothandel

❍ kleinhandel

❍ productie

btw-nummer: ...................................................................................... Functie in het bedrijf:..........................................................................

Algemeen ❍ Financieel Marketing & Sales ❍ Accountancy Personeel ❍ Fiscaliteit Mobiliteit ❍ Juridistiek

❍ ❍ ❍ ❍

Productie Logistiek Onderhoud Inkoop

❍ ❍ ❍ ❍

Kwaliteit Veiligheid Milieu Retail

❍ Ja, ik schrijf me in voor de opleiding: BEDRIJFSMANAGEMENT VOOR NIET-ECONOMISTEN (start: dinsdag 14 februari 2012) en stort het inschrijvingsgeld: € 1.950,52 (inclusief btw) op rekening 280-0203737-74 van de Stichting Bedrijfsmanagement, na ontvangst factuur. De factuur mag uitsluitend opgemaakt worden op naam en voor rekening van ❑ deelnemer ❑ bedrijf

• Brede kijk op het bedrijfsbeleid • Beheers de verschillende managementinstrumenten • Toepassing via een business game

(Mochten er moeilijkheden ontstaan bij de vereffening van de factuur, dan zal deze mogen worden opgemaakt op naam van de ondertekenaar, die daartoe solidair zal zijn gehouden.) Contractvoorwaarden • Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per brief, fax of e-mail) en is slechts mogelijk vóór de aanvang van de cursus. Zoniet is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. U kunt zich echter steeds door een collega laten vervangen, op voorwaarde dat dit tijdig aan ons wordt doorgegeven. • De ondertekenaar verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. • Syntra West formuleert uitdrukkelijk voorbehoud om te allen tijde een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een nader te bepalen datum zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. • Door onderhavige inschrijvingsstrook te ondertekenen verbindt men zich ertoe de contractvoorwaarden na te leven. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken te Brugge.

14e VERNIE UWD EDITIE! E

datum en handtekening ..........................................................................

(*) Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.

Gelieve te sturen of faxen naar: STICHTING BEDRIJFSMANAGEMENT (SBM) Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare Contact- en registratiecentrum: Tel. 050 40 30 90 • Fax 051 26 87 59 • E-mail: sbm@syntrawest.be • www.stichtingbedrijfsmanagement.be

www.stichtingbedrijfsmanagement.be Syntra West vzw is erkend door de Vlaamse Regering • ISO 9001:2008 gecertificeerd • m.z. Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge


BEDRIJFSMANAGEMENT VOOR NIET-ECONOMISTEN Gent, vanaf dinsdag 14 februari 2012

PROGRAMMA (VERVOLG)

➲ Operationeel beheer Operationeel beheer behelst het management van de materiaalstromen in de organisatie en de informatiestromen nodig voor de aansturing ervan. Dit omvat de strategie, het ontwerp van producten en diensten, het ontwerp van het transformatieproces hiervoor, de aansturingsmechanismen (planning) en de ondersteuning door procestechnologie, automatisering en informatisering. De verschillende componenten van de ‘supply chain’ komen hierbij aan bod, vanaf aankoop over productie en logistiek tot vraagbeheer. Hierbij is een goede kennis van een aantal concepten, methoden en technieken onontbeerlijk. Tevens wordt aandacht besteed aan een aantal nieuwe tendensen in dit domein. Docent: Dominiek Callewier

➲ Innovatie-management WAAROM

Verantwoordelijken uit kmo-bedrijven, middenkader en lijnmanagers zijn binnen hun onderneming in de eerste plaats verantwoordelijk voor de resultaten van hun functionele specialisatie, hun afdeling of eenheid. Recente ontwikkelingen in de bedrijfswereld nopen hen er echter toe tevens een brede kijk op het totale bedrijfsbeleid te ontwikkelen: de golf van rationalisatie om met minder mensen meer te realiseren brengt een verruiming van bevoegdheden met zich mee. De “empowerment”-filosofie, waarbij men een grotere responsabilisering van de kaderleden nastreeft, sluit hierbij aan. De tendens om steeds meer project-organisatorisch te werken dwingt tot teambuilding waarbij specialisten samenwerken met inzicht en begrip van het totale bedrijfsgebeuren. Vanuit deze bekommernis wil dit programma de deelnemers binnen een korte tijdspanne vertrouwd maken met de basisconcepten van bedrijfsmanagement. Deze bedrijfseconomische instrumenten vormen de fundamenten voor elk kaderlid en elke medewerker die met zijn kennis van managementtechnieken wenst bij te dragen tot het bereiken van de ondernemingsdoelstellingen.

➲ Doelgroep Het programma richt zich tot niet-economisch geschoolden (ingenieurs, linguïsten, juristen, humane en sociale wetenschappers, niet-economische graduaten, ...) die hun verantwoordelijkheden en ervaringen willen kaderen binnen het bredere bedrijfsmanagement: kaderleden, hoger management en lijnmanagement, staffuncties, KMO-bedrijfsleiders.

➲ Docenten Prof. Noël Van Robaeys, management consultant professor EHSAL Stijn Vanpeteghem, vormingsverantwoordelijke TVH Dominiek Callewier, zaakvoerder PHAROS Consulting Dirk De Jongh, innovatie-expert Johan Van Haverbeke, docent aan de Associatie K.U. Leuven en wetenschappelijk adviseur van Stichting Marketing/ Instima Peter Beerten, marketing manager NUR Macroprinters Jan De Klerck, financieel expert en zaakvoerder Actafin Peter Manet, vennoot & managing director 2PM Consulting Wim Dewulf, financieel directeur Energy ICT Group Geert Hofman, ingenieur en expert business administration

➲ Methodiek Elk onderwerp wordt behandeld door een specialist ter zake. Naast een theoretische onderbouw vormt praktijkgerichtheid de rode draad doorheen het hele programma. Dit wordt gerealiseerd door de concrete toepassingen, praktijkvoorbeelden, gevalstudies, actieve ervaringsuitwisseling onder de deelnemers en door het deskundige team van docenten die zich kunnen beroepen op een ruime praktijkervaring binnen hun domein.

Innovatie lijkt het modewoord te zijn. Toch is het niet altijd evident een degelijk innovatiebeleid op te zetten: innovatie omhelst niet louter een technologische kant, andere bedrijfsaspecten spelen bij innovatie ook een belangrijke rol. Tijdens deze module verdiepen we ons in wat er bij innovatie komt kijken en concentreren we ons op de volgende vragen: “ hoe bepaal ik een innovatiestrategie?”, “hoe schep ik een innovatief klimaat in een bedrijf?”, “hoe stem ik dit innovatief beleid af op de markt?” en “hoe financier ik innovatie?”. Docent: Dirk De Jongh

➲ Marketingbeleid Marketing kadert in de bredere (commerciële) strategie van de onderneming. De afstemming van strategie, processen en middelen hangt af van de producten/diensten die bij de klant gebracht moeten worden. Marketing geeft een antwoord op volgende vragen: welke klant? Wat zijn de precieze behoeften? Binnen welke concurrentiële omgeving? Tegen welke prijs? Deze sessies bieden u inzicht in begrippen als marktsegmentatie, marktpositionering, product-markt-combinaties en u kunt deze situeren binnen een globaal marketingplan. De diverse marketing-mix-elementen worden toegelicht en de samenhang wordt verduidelijkt. Docent: Johan Van Haverbeke

➲ E-business De technologische vooruitgang drukt steeds meer zijn stempel op het bedrijfsleven. Woorden zoals e-commerce, e-marketing, net-economy e.d. worden ons naar het hoofd geslingerd. Voor een stuk een hype maar er is meer aan de hand. Het werken met en uitwisselen van elektronische informatie is een nieuwe economische en strategische realiteit waar zowel bedrijven als klanten zich zullen moeten aanpassen. E-business heeft een invloed op alle bedrijfsaspecten, van logistiek tot verkoop en HRM. Tijdens deze module worden verschillende facetten van e-business belicht: e-procurement, supply chain management, e-commerce, e-HR en customer relationship management. Telkens wordt aandacht besteed aan het implementeren van deze e-concepten en de gevolgen ervan voor uw business model. Docent: Peter Beerten

➲ Lezen en interpreteren van balans en resultatenrekeningen Een inzicht in de balans en de resultatenrekening is een onontbeerlijk instrument voor het nemen van beleidsbeslissingen en het evalueren van leveranciers en klanten. De verschillende rubrieken van de jaarrekening worden geanalyseerd en toegelicht. Tevens wordt aandacht besteed aan een aantal praktische hulpmiddelen voor het oordeelkundig interpreteren van jaarrekeningen: financiële analyse, kapitaalstructuur en ratio-analyse. Docent: Jan De Klerck

➲ Management accounting: kostenmanagement en budgettering Meerdere afdelingen en medewerkers krijgen in de onderneming te maken met kostprijscalculaties en budgetteringen om de middelen optimaal te beheersen. Een basisinzicht in de verschillende systemen en hun economische toepasbaarheid is hierbij belangrijk: kostensoorten, kostprijssystemen en kostprijsberekening. Daarnaast komen volgende instrumenten voor beheerscontrole aan bod: de verschillende soorten budgetten, het budgetteringsproces, investeringsbudgetten en -analyse, budgetcontrole. Docent: Peter Manet

➲ Financieel beheer: financiering en kapitaalbeheer PROGRAMMA

➲ Strategisch management Strategisch denken is geen op zichzelf staande oefening waarbij men één of meerdere malen per jaar ‘stilstaat’ en ‘zich bezint’. Strategie is een continu proces waarbij waarden van het bedrijf, doelstellingen en middelen op elkaar worden afgestemd om rendabel te zijn en de competitiviteit voor de toekomst te verzekeren. Volgende fundamenten van strategisch denken worden toegelicht: mission statement, ondernemingsdoelstellingen, business-definitie, SWOTanalyse, value chain, core competenties, ... U krijgt tevens de docent zijn boek “Algemeen beleid en ondernemingsstrategie” mee tijdens de les. Docent: Prof. Noël Van Robaeys

➲ Personeelsmanagement Personeel is een vitale bedrijfseconomische factor waarvan men de investering kan rentabiliseren door een doeltreffend en motiverend management. Als managementmedewerker maakt u het verschil door de manier waarop u met mensen communiceert, hen leidt en begeleidt. Volgende basisprincipes van motiverend personeelsmanagement zijn een duidelijke troef voor al wie vanuit zijn functie bepaalde verantwoordelijkheden draagt en hierbij regelmatig met mensen moet omgaan: teambuilding en empowerment, leiding geven en motivatie, organisatiemodellen en managementvaardigheden. Docent: Stijn Van Peteghem

De werking van het bedrijf kan gefinancierd worden met diverse financieringsbronnen. Er wordt inzicht verschaft in de diverse financieringsalternatieven binnen het onderscheid tussen lange termijnfinanciering en vlottende passiva. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een optimaal beheer van de beschikbare financiële middelen, vermogensstroombeheer en kasplanning en volgende componenten van bedrijfskapitaalbeheer en hun interactie: voorraad, debiteuren, crediteuren, kaspositie. Docent: Wim Dewulf

➲ Business Game Eén Business game doet meer dan 100 oefeningen. Deze business game (SIMBU) is een simulatie van de verschillende aspecten die aan bod komen bij de bedrijfsvoering. Dit wordt gerealiseerd via eenvoudige actieborden, die de verschillende bedrijfsonderdelen voorstellen, waarbij elke deelnemer de leiding op zich neemt van een bedrijfsonderdeel. Hierdoor maakt de deelnemer deel uit van het managementteam dat de algemene leiding waarneemt van het hele bedrijf. Uiteindelijke doelstelling is de deelnemers bewust maken van de kringloop van het geld in een bedrijf, in het belang van een gedegen beleid inzake supply chain, productie, financiën en business development, en van het belang van de integrerende rol van een management team. Docent: Geert Hofman

Bedrijfsmanagement voor niet-economisten  
Bedrijfsmanagement voor niet-economisten  

Om competitief te zijn en te blijven moet verspilling vermeden worden. Precies hierdoor heeft leanmanagement delaatste jaren enorm aan popul...

Advertisement