Page 1

synthesia noviny zaměstnanců společnosti

člena skupiny

noviny

ročník XIV / září 2011

V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU VÝBORNÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY

ROZHOVOR S ŘEDITELEM SPOLEČNOSTI

» strana 4

AKTUALITY

ZMĚNY VE VEDENÍ SPOLEČNOSTI Ke dni 1. září 2011 nastoupil na nově vzniklou pozici ředitele úseku Technický Ing. Tomáš Procházka. V pozici Plant managera budou v  jeho kompetenci činnosti spojené s provozem energetického systému společnosti, provozními záležitostmi firmy, čistírnou odpadních vod na  SBU Nitrocelulóza, životním prostředím a  nechemickým nákupem. Rozhovor s Ing. Procházkou přineseme v dalším čísle našich Novin. V  souvislosti s  touto událostí došlo také ke  změnám ve  statutárních orgánech naší společnosti. Současné složení představenstva: Ing.  Dan Kurucz – předseda, Ing.  Jan Stoklasa – místopředseda, Ing. Tomáš Procházka – člen.

MÁME ZA SEBOU ÚSPĚŠNÝ AUDIT V loňském roce byly zahájeny přípravy na  rozšíření integrovaného systému řízení o systém řízení životního prostředí (ISO 14001).

Úsilí všech zúčastněných bylo úspěšně završeno letos v červnu, kdy po důkladném auditu společností Bureau Veritas získala Synthesia certifikát jako potvrzení, že pravidla dané normy splňuje. Blíže se budeme věnovat tomuto tématu v příštím čísle Novin.

LETNÍ FOTOSOUTĚŽ SYNTHESIA Děkujeme všem, kteří se letošní velké letní fotosoutěže zúčastnili a zaslali nám své fotografie – nejlepší z nich si můžete prohlédnout na firemním intranetu v  sekci „Soutěž“. V  průběhu měsíce září redakční rada vyhodnotí zaslané snímky a vítěze vám představíme v příštím vydání Novin Synthesia.

ITÁLIE NAŠE OBCHODNÍ NUMERO DUE

70 LET VUOS

» strana 4

» strana 6

ROZHOVOR S NOVÝM GENERÁLNÍM ŘEDITELEM SPOLEČNOSTI SYNTHESIA LUBOŠ KOPECKÝ

BUDEME ŠLAPAT JAKO ŠVÝCARSKÉ HODINKY

Vážení čtenáři, jak jistě víte, v čele naší společnosti došlo v průběhu léta ke změně a od 25. července se stal novým generálním ředitelem Ing. Dan Kurucz, MBA. Rozhovor s ním jsme Vám přinesli již v březnovém vydání Novin Synthesia, kde se představil v pozici předsedy představenstva naší společnosti. Jmenování do funkce generálního ředitele je pro nás vítanou příležitostí pro rozhovor o nových vizích a směřování Synthesie. › Dovolte nám přivítat Vás na nové pozici. Nejprve by nás zajímalo, zda se nyní díváte na společnost Synthesia jinýma očima jako generální ředitel, než jste se díval z pohledu předsedy představenstva? Děkuji Vám za přivítání, je to milé. Jestli se dívám na Synthesii jinak jako generální ředitel než jako předseda představenstva? V podstatě ne. Zůstávám předsedou představenstva, takže budu vlastně dvojjediný :). Drobné nuance to samozřejmě jsou, jako generální ředitel se chci podívat na podrobnější detail a  vedle globální strategie areálu Semtín-Rybitví a Synthesia jako takové, což je mojí hlavní náplní práce, budu také částečně řešit operativu. Největší změnou asi je, že mám nyní možnost spolupracovat s  manažerským týmem Synthesie. Hlavně je tady hodně práce a to mě zajímá. › Dle přehledu všech Vámi vykonávaných funkcí jste velmi vytíženým manažerem. Jak je náročné skloubit působení na postu člena představenstva Agrofertu, ředitele divize speciální chemie, předsedy představenstva Synthesie a taktéž jejího generálního ředitele?

máte loajální a sehraný tým lidí, jde zvládnout všechno. Nemám moc rád tzv. „plácání prázdné slámy“, tedy balast. Když se ořeže ze schůzek a jednání tenhle balast, když přijdou všichni včas a dobře připraveni, pak za půlku času stihnete dvojnásobek. No a navíc, můj den má 40 hodin, takže v pohodě :).

:) a k  tomu ještě přidejte předsedu představenstva Precheza, a.s., Fatra, a.s., VUOS, a.s. a ředitele závodu Precolor. A  zvláště předsedu představenstva čínského podniku PT Tongling,

což mi, zatím, zabírá opravdu dost času. Jde o to postavit silný manažerský tým, kterému budu důvěřovat, a  rozdělit si úkoly. Budeme muset šlapat jako švýcarské hodinky. Když

› Čím si myslíte, že se může společnost Synthesia v současnosti chlubit a  kde máme naopak Achillovu patu? Máme zkušené lidi na  mnoha postech – manažerských, expertních i dělnických. Zkušenosti, tradici a historii. To nelze podcenit, ve  „znalostním“ průmyslu je to klíčové. Také hodně pracujeme na zlepšení ekologických aspektů. Ve  výrobkovém portfoliu se v  každém SBU najde výrobek světové úrovně. Některé HPP pigmenty, vitamín D2, stabaxoly atd. Na vysoké úrovni jsou i  projekty VUOS. Na  druhou stranu, občas jsem překvapen, na  jakých, vpravdě historických zařízeních, jsou tyto výrobky vyráběny. Úrovní pravidelných obnovovacích a rozvojových investic, vysokým poměrem preventivní údržby vers. havarijní a nebo počtem

» pokračování na str. 3

SBU PaB EVA KAŠPAROVÁ, HANA ŠŤASTNÁ

SVĚTLÉ ZÍTŘKY PRO NAŠE NOVÁ BARVIVA OSTATON Převzetím výrobní technologie ústecké Spolchemie na sortimenty barviv Ostalan a  Ostalan S získala Synthesie ke  své paletě 1:2 kovokomplexních barviv Rylan ucelenou třídu této chemické skupiny barviv. Barviva 1:2 kovokomplexní byla prioritně vyráběna pro užití v textilním průmyslu – na  vlnu a  polyamidová vlákna. Jejich výborné vlastnos-

ti (především vysoká světlostálost) na straně jedné a dále stagnace textilního průmyslu na straně druhé, byly impulsem pro hledání nových, netradičních aplikací. Intenzivní výzkum a vývoj u všech výrobců (včetně Synthesie), otevřel dobré možnosti této skupiny barviv pro použití v  mořidlech na  dřevo. Vysoká stálost na  světle umožnila

rozvoj aplikace pro barvení dřeva v interiérech, především v nábytkářském průmyslu. Kvalita těchto barviv je řádově vyšší než u  dosavadní podobné skupiny mořidel na  dřevo na bázi kyselých barviv, prodávaných pod názvem Tonoxyl. Již v  roce 2008 přišla Synthesia na  trh se speciálními sortimentem

» pokračování na str. 4


› Mají obecně generální ředitelé specifické požadavky? Všichni známe zajímavé požadavky světových celebrit jako například každé ráno misku světle žlutých lentilek nebo cestu ode dveří ke stolu posypanou růžovými kvítky… Ne, ne, s tím jsem se po celou dobu mé kariéry u  žádného z  generálních ředitelů nesetkala... Je fakt, že některý z nich má raději po ránu kávu, jiný čaj, dokonce i  s  požadavkem na  zavináče jsem se setkala, některý chce hned k  prostudování noviny, ale že by některý z nich musel mít na stole na talířku nakrájená jablíčka, tak to se opravdu nestalo. › Jak se supermanageři odreagovávají? Našli bychom u nich v kanceláři spíše boxovací pytel nebo budhistický oltář? Ani zde asi nedám očekávanou odpověď, která by čtenáře pobavila. Pamatuji si, že jedna z mých kolegyň říkala, že u šéfa v kanceláři je trenažér, golfová hůl a  míčky k  trénování

› Máš nyní šanci využít příležitosti – co bys popřála našemu novému GŘ? Aby se mu podařilo naplnit všechna předsevzetí, sny a přání, se kterými do  Synthesie přišel. Aby měl takové spolupracovníky mezi všemi zaměstnanci a  v  celé naší Synthesii, kteří budou ochotni spolupracovat a  vytvářet hodnoty, aby Syntézka plnila nadále své úkoly, měla dobré výsledky a všichni jsme byli spokojení. Aby se mu dařilo i v soukromí, prostě, aby se mu u nás v Pardubicích líbilo. › A na úplný závěr – co nějaká veselá historka? Tak těch bylo dost a dost. Od mého šanonu, nazvaného „rarity“, kde si uchovávám perličky, např. z  korespondence (Semtín – „SMETÍN“, Pardubice – „PORDISLICE“ apod., po uvolnění Ing. Emberga – správně „po  uvolnění embarga“), až po  příběhy opravdu ze života. Například jeden z  ředitelů žádal generálního o  dovolenou s  tím, že „moje žena naplánovala a  já jsem zaplatil – pokud uvolnění nebude možné, žádám o  výraznou podporu při zajištění náhradního ubytování...“. Ale to by toto vydání Novin Synthesia muselo patřit jen mně, ale na úplný závěr mi nedá, abych se nezmínila o  nezapomenutelném zážitku, kdy opravdu bylo vše „postaveno na hlavu“. Šéfův příchod do  práce neočekávaně brzy, kdy se rozhodl sám si uvařit kávu... netušil však, že kolegyně, která dojížděla a byla také již přítomna, vyvářela v  náhradní konvici varné natáčky, aby vylepšila svůj vzhled ještě před příchodem nás ostatních – no a  neštěstí bylo na  světě. Šéf viděl, že se voda vaří, tak si zalil svoji ranní kávu. Mezitím jsem dorazila a  hned jsem musela řešit stížnost, že káva je jakási „mýdlová“. Kolegyni jsem pak celý den neviděla opustit svoji kancelář.

du. Prakticky ještě v padesátých letech vedle sebe fungovaly dva samostatné závody – národní podnik Synthesia a  Východočeské chemické závody Rybitví, n.p. Teprve při reorganizaci v roce 1958 byly oba závody sloučeny do nové výrobně hospodářské jednotky VCHZ Synthesia. Vraťme se ještě k názvu tohoto člán-

události v Synthesii

rok

Ing. Daniel Kurucz, MBA (2011–

Ing. Daniel Tamchyna, MBA

2006 – Zaniká Aliachem a.s., Synthesia se vrací k tradičnímu obchodnímu názvu Synthesia, a.s.

(2009–2011)

2004 – Ostacolor začleněn do Aliachem a.s., vznik SBU Pigmenty a Barviva

(2005–2009)

2010

2010 – úspěšné překonání celosvětové ekonomické krize a dosažení rekordních výsledků v zisku

ředitel

2001 – vyčlenění výrobně-obchodní jednotky Explosia do společnosti Explosia a.s. 1999 – restrukturalizace podniku Synthesia a začlenění do skupiny Aliachem a.s.

1990 – zahájení provozu Organické pigmenty, úspěch azokondenzačních pigmentů na trzích v Evropě, Asii i USA 1989 – zrušení VHJ Unichem, VCHZ Synthesia státním podnikem 1987 – plastická trhavina Semtex je povolena k použití v průmyslu 1984 – rozšíření sortimentu trhavin o DAP, Permon a Emsit

události v ČR/ČSFR/ČSSR 2010 – Po červnových volbách postupně rezignovalo pět předsedů hlavních politických stran 2009 – ČR předsedá Evropské Unii

2005 – Zrušení základní vojenské služby 2004 – Vstup ČR do Evropské Unie

Ing. Zbyněk Průša (2004–2005) 2001 – majoritními vlastníky Aliachemu a.s. se stávají Agrofert a Unipetrol

ku, který se Vám jistě spojí se slavnou upoutávkou ze stejnojmenné telenovely: „Jako písek v přesýpacích hodinách ubíhají dny našich životů“. Pojďme si tedy spolu zavzpomínat na nejzajímavější událost, které se za doby každého ředitele udály jak v  naší společnosti, tak v  naší vlasti. Věříme, že se bude jednat o vzpomínání příjemné.

Ing. Tomáš Procházka

Ing. Martin Borovička, MBA (2001–2004)

Ing. Jan g J Špaček Šp ((2001)) Ing. Petr Hojer, CSc (1999–2001)

2001 – Miss ČR se stává Diana Kobzanová

2000

› Ptát se, kdo byl za Tvého působení pro Tebe nejoblíbenějším ředitelem není příliš diplomatické, přesto se pokusíme optat… Všichni ředitelé měli své „pro“ i  „proti“. Žebříček bych sestavit nemohla a  ani nechtěla, ale kdybych si měla vybrat jednoho z  nich, pak určitě moc ráda vzpomínám na spolupráci s Ing. Petrem Hojerem, který ovšem nebyl jen mým oblíbencem, ale svým vystupováním, vztahem k lidem a svým charisma si získal příznivce v celé Synthesii.

Přestože historie chemického závodu v Semtíně se píše od  roku 1928 (pomineme-li Explosii, která byla založena o  osm let dříve), průmyslová chemie v  Rybitví se začala rozvíjet až od roku 1938. V té době byla uzavřena smlouva mezi Explosií a  Spolkem pro chemickou a  hutní výrobu, která umožnila vybudování nového závo-

g Ing. Blahomil Bober (1998–1999)

2000 – Jaderná elektrárna Temelín poprvé připojena do rozvodné sítě 1998 – Čeští hokejisté získávají na Zimních olympijských hrách v Naganu zlaté medaile

Ing. Jaroslav Valoušek

1993 – Rozdělení Československa na dvě samostatné republiky

(1990–1998)

1990

odpalů, ale v Synthesii u  žádného z  „mých“ ředitelů – ať sportovně či společensky založených (a je zajímavé, že vlastně každý z  nich měl jiné koníčky – ať už to byly právě dostihy, tenis, hokej, volejbal, košíková, golf nebo vážná hudba) – žádná speciální vybavení nebyla instalována.

Přehled generálních ředitelů společnosti Synthesia

Ing. Jiří g Novýý (1988–1990)

1989 – Sametová revoluce přinášející pád komunismu v Československu

Ing. Bořivoj Frýbert (1985–1988)

1985 – Na pražském Strahovském stadionu se koná poslední spartakiáda Ing. Václav Cipra (1979–1985)

1980

Být asistentkou generálnímu řediteli není vůbec nic jednoduchého. Paní Hana Růžičková se o funkčně nejvyššího představitele firmy stará již úctyhodných 16 let. A že už něco prožila! Dan Kurucz je již jejím devátým šéfem!

TAK JDE ČAS

1975 – zahájen provoz KYPY, odstavení výroby anilinu

1979 – Zavedení každoročního letního času

Ing. Karel Kašpar, CSc. (1969–1979)

1970

OBSLUHOVALA JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE

ÚSEK GŘ POHLED DO HISTORIE

1971 – Slavnostně zprovozněn první úsek dálnice D1

Oldřich Vojtas (1958–1968)

1960

ÚSEK GŘ ROZHOVOR LIBOR PODMELLE

› Být pravou rukou tak významné osoby je jistě odpovědné a dobrodružné poslání. Jaká má podle Tebe tato práce specifika? Já si myslím, že to je práce jako každá jiná, ale musíš umět „od  každého kousek“. Je to nejen práce asistentky, pravé ruky šéfa, ale také práce písařky, telefonistky, kuchařky, servírky, řidičky, pošťačky... Musíš mít rád práci s lidmi, s těmi jsi v kontaktu dnes a  denně, ať už osobně, telefonicky nebo po mailu. Musíš se umět přizpůsobit různým náladám nejen generálního ředitele a  jeho kolegů, ale i  lidí, kteří volají a  vznášejí různé otázky, prosby, požadavky. Musíš vědět, s  čím šéfa otravovat nebo co je možné vyřídit přímo nebo s  odborně příslušnými kolegy, případně na koho se obrátit se žádostí o pomoc či radu. Musíš mít kontakty „na vyšších místech“, musíš spolupracovat s lidmi nejen v podniku, v rámci holdingu, ale i lidmi z firem obchodních partnerů atd. Musíš mít všeobecný přehled, abys zabavil návštěvu, která přišla dříve nebo čeká, až skončí předchozí jednání... Nesmíš přitom hledět na  délku pracovní doby, prostě – musíš mít rád svoji práci a lidi kolem sebe.

synthesia noviny

UDÁLOSTI

2

1958 – spojení závodů v Semtíně a Rybitví do samostatného podniku VCHZ Synthesia Pardubice

1960 – Karel Gott odchází z ČKD a začíná se profesionálně věnovat zpěvu

ÚSEK GŘ PODĚKOVÁNÍ

ROZLOUČENÍ DANIELA TAMCHYNY

BÝVALÉHO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak již víte, po mnohaletém působení ve skupině Agrofert jsem se rozhodl odejít ze skupiny a věnovat se profesně vlastnímu privátnímu projektu. Proto mi dovolte, abych vám všem poděkoval za podporu a  spolupráci. Možnosti pracovat pro Synthesii jsem si vždy nesmírně vážil a  navíc pro člověka, který vyrůstal v Pardubicích, měla tato práce o to větší náboj. Jsem velmi potěšen, že Synthesia udělala za  poslední dobu obrovský posun vpřed a myslím, že můžeme být právem pyšní na  historicky nejlepší hospodářský výsledek dosažený v roce 2010 či rekordní měsíce v  pololetí 2011. Samozřejmě je nutné mít stále

velkou pokoru k vnějším podmínkám na trhu, i když ty samy o sobě úspěch nepřinesou. Ten přinášíte vy, vaše práce, myšlení a přístup. Zejména mě těší posun ve vnímání obchodní politiky, jež je vždy klíčem k  prosperitě společnosti. Je nezbytné pokračovat ve  větším naslouchání našim zákazníkům, méně se zabývat vlastními interními problémy a  o  to více být otevřeni směrem ven, zjednodušit procesy, místo výmluv hledat řešení, spoléhat se na selský rozum. Jen tak může prodej pokračovat v růstu. Jsem také rád, že dnes konečně vidíme pomocníka v  týmové práci, v  novém systému motivace či hodnocení lidí. Přeji vám, abyste v  sobě

i dál nacházeli energii změnit některé stereotypy a  rozvíjet či zvyšovat své znalosti, protože jsem přesvědčen, že právě tato energie stojí za  posunem celé společnosti. V  neposlední řadě velmi rád konstatuji, že se začíná měnit celková firemní kultura. Jsme více hrdí na  úspěšnou Synthesii, klesá počet těch lidí, kteří vnitřně „zlomili hůl“, není vám lhostejný dres Synthesie. A to je moc dobře. Proto mi ještě jednou dovolte poděkovat a popřát vám všem hodně štěstí a mnoho úspěchů jak v profesním, tak i v soukromém životě. S úctou, Daniel Tamchyna


synthesia noviny

UDÁLOSTI

3

» pokračování ze str. 1

BUDEME ŠLAPAT JAKO ŠVÝCARSKÉ HODINKY

úrazů na milion odpracovaných hodin (H-value), se chlubit nemůžeme. Stejně jako technickým stavem většiny budov v  areálu a  úspěšností vstupu nových zákazníků do  naší průmyslové zóny. Například máme velkou (avšak starou a  podinvestovanou) elektrárnu postavenou na velké odběry páry a elektřiny, ale ty odběry tu nejsou. To výrazně snižuje ziskovost Synthesie. Achillovy paty máme tedy hned čtyři – vyřešení koncepce energetiky v  areálu (elektrárna), dále úpravna odpadních vod na nitrocelulóze, technický stav strojů a  zařízení (náklady na údržbu) a nízká úroveň nových investic v minulých letech, což vede k zastarávání celé společnosti. Na pomoc k řešení některých „Achillových pat“ jsem si pozval velkou posilu – pana Tomáše Procházku, který 1. září 2011 nastoupil do obnovené pozice Technického ředitele. Jsem si jist potřebností této pozice i tím, že Tomáš Procházka je na tuto pozici ten pravý! Nevýrobní, avšak důležitý úkol, je zkvalitnění stravování v našem areálu.

Turbulentní období je výzva pro silné a zkušené a naopak ohrožení pro slabé a nezkušené.

jev a nevyhýbá se ani Česku. Stejně jako české firmy investují ve světě. Nabídky na odkup některých SBU se objevují pravidelně a  v  poslední době se objevují i opačné možnosti, tedy že by Synthesia koupila svého konkurenta. Na to, že se objevují nabídky na stole, si budeme muset zvyknout. Je pravda, že v  posledních dvou-třech měsících jsem měl, coby předseda představenstva, na stole 4 nabídky na odkup části Synthesie a 2 nabídky na to, aby je Synthesia koupila. Mohu vás ale ujistit, že žádný prodej není „upečený“. Pro vaši informaci, na  13.–14. října chystám rozšířenou konferenci vedení Synthesia, a.s. s  hlavními  tématy „Strategie Synthesia“ a „Fair Play“. › V  tisku se objevily v  souvislosti s  potížemi našeho strategického obchodního partnera Explosie zmínky o určité formě naší pomoci. Lze nyní aktuálně tuto formu podpory konkretizovat? Ano, máte pravdu. Situace našeho souseda, který od nás odebírá energie, nitrocelulózu a další výrobky a také využívá služeb našeho areálu, je svízelná. Synthesia se snaží pomoci především prodlouženou splatností faktur oproti standardnímu platebnímu termínu a  pozdržením vymáhání pohledávek, které překročily již tak nestandardně dlouhou splatnost.

hledající investiční příležitost v našem kraji? Nejprve musíme vyřešit energetiku a ekologii, myslím tím čističku odpadních vod, abychom mohli nabízet něco atraktivního. A  pak hlavně tzv. busi-

ness model. Tedy způsob a prostředky nabízení našich kapacit v areálu. Znám osobně podobný areál v  Nizozemí, vím, jak pracují s  „brownfieldy“ (nevyužívané průmyslové plochy, pozn. redakce) Němci. To je obrovský rozdíl. Oni umí ze starého východoněmeckého brownfieldu udělat doslova „marketingový hit, trhák, kterému neodoláte“. To my tady zatím nedokážeme. Musíme tedy zónu dořešit nejprve technicky a  pak se na  to vrhnout obchodně. A nesmíme otálet. Bude to velká práce, ale když se podaří, nové „posily“ v areálu nám zlevní naši vlastní ekonomiku

› Procházíme turbulentní dobou s mnoha výkyvy světové ekonomiky a průmyslu. Je to pro naši společnost spíše výzva nebo ohrožení? Turbulentní období je výzva pro silné a zkušené a musíme naopak ohrožení pro slabé a  nezkušené. Já věřím, že budeme patřit k těm prvním a potvrdíme moje slova o  zkušených pracovnících naší firmy. Ovšem proti nám jde právě podinvestovanost Synthesie. › Synthesia se skládá z mnoha divizí a  poddivizí a  těžko jednotně soudit; když bychom se přesto obecně zeptali: vidíte pro nás výhodněji strategii vývoje nových produktů nebo dobývání nových zahraničních trhů? Zajímavá otázka. Obojí je nutnost! Nesmíme zůstat stát opodál. Bez výzkumu, vývoje a  obecně inovace nebudete mít zítra business. Inovace je základ rozvoje společnosti. Takže nové produkty jsou nutnou podmínkou rozvoje Synthesie. Tuhle aktivitu budu maximálně podporovat. Pokud jde o nové zahraniční trhy, musíme být obezřetní. Neměli bychom překotně zaútočit na  nějaký trh, aniž bychom si jej detailně zmapovali. Sami víte, kolik nadšenců pohořelo v Číně, jihovýchodní Asii, státech bývalého Sovětského svazu atd. Musíme si situaci perfektně zmapovat, trhy osahat a pak na  ně se znalostí vstoupit. I  když se hovoří o  globalizaci, mnohé trhy jsou velmi lokální a specifické. › Nyní dotaz, který je mezi zaměstnanci živě diskutován. Nedávno proběhla v  médiích informace o  možném rozprodeji jednotlivých SBU. Je tato informace založena na  reálném základě a jaké by její případné uskutečnění přineslo následky pro naše zaměstnance? Žijeme v globalizovaném světě, kdy se společnosti tvoří, zanikají, navzájem prodávají a  přebírají. To je standardní

možno nalézt Váš profil v několika sociálních sítích. Jaký je Váš názor na moderní komunikaci úspěšné společnosti v současné době? Jednoznačně podporuji přímou a  upřímnou komunikaci a  tu nové

technologie zajišťují. Proto je uznávám a využívám. Je tu jedna cenná poučka: „Co není komunikováno, tak se vůbec nestalo“. Když o tom budete chvíli přemýšlet, zjistíte, jak hluboká pravda to je. Mám v hlavě pár projektíků na zlepšení komunikace v rámci společnosti… ale to až časem :).

Ve výrobkovém portfóliu se v každém SBU najde výrobek světové úrovně › Ve svém předchozím působišti (generální ředitel nadnárodní společnosti Sandvik, pozn. redakce) jste stál u zrodu úspěšného projektu podporujícího talentované zaměstnance a  jejich profesní rozvoj. Zvažujete zavedení obdobného programu také v  naší společnosti? Rád bych s  tím začal co nejdříve. Myslím, že v personální ředitelce paní Doležalové budou mít takové projekty velice silnou vedoucí osobnost. Zjistil jsem, že je podobným projektům velmi nakloněna, což je výborné. Připravíme něco do plánu 2012.

V této chvíli jsme vytvořili spolu s  managementem Explosie společný projekční tým, který analyzuje možnosti dalšího rozvoje businessu Explosie. › V historii společnosti bylo několik střídavých tendencí k  centrálnímu nebo naopak decentrálnímu řízení. Jste příznivcem větší samostatnosti pro jednotlivá SBU, nebo spíše jednotného korporátního vedení? Jsem spíše příznivcem korporátního vedení, aby se projevily synergické efekty. Nemyslím tuhý centralismus, ale úzkou spolupráci. Nemám v úmyslu ještě dále separovat jednotlivá SBU. Jsme jedna firma. › V posledních letech poněkud stagnovaly investiční obnovy technologií a  majetku. Lze nyní v  souvislosti s  dobrými hospodářskými výsledky očekávat navýšení investic? Dovolte mi nesouhlasit se slovem „poněkud“. V  tomto ohledu udělám vše, co budu moci. Je to jedna ze jmenovaných Achillových pat. Snad není ještě pozdě… › Jaký je Váš názor na  budoucnost průmyslové zóny SemtinZone, která nabízí prostory a  služby pro firmy

a také podpoří zaměstnanost. I ve spolupráci se státními institucemi a svazy vidím prostory ke zlepšení. › Image společnosti Synthesia na Pardubicku je dlouhodobě – diplomaticky řečeno – neutěšená. Kam a za použití jakých prostředků byste jí rád posunul v horizontu řekněme pěti let? Chtěl bych, aby byla Synthesia chápána jako stabilní, solidní a atraktivní zaměstnavatel, který svoje okolí neznečišťuje, ale naopak mu pomáhá. Zjednodušeně řečeno, aby každý z nás mohl být hrdý, že je zaměstnancem Synthesie. Dokázat se to dá. Mám osobní zkušenost z  Chomutova, kde jsme právě tohle dokázali – můžete si to ověřit :). Úspěch se ale nedostaví jen pumpováním peněz do sponzoringů a reklamy, to vůbec ne. Začít je třeba u sebe. Každý u sebe. Uvědomit si, co pro Synthesii dělám, položit si každý den, když jdu nebo jedu z práce otázku: „Jak jsem dnes pomohl Synthesii?“ Když budete na  tohle umět denně odpovědět, tak jsem si jist, že Synthesia půjde rychle nahoru! Každopádně budou nutné podpůrné investice do  areálu a  budování image navenek, to jistě. › Jste příznivcem nových komunikačních technologií, na  internetu je

› Jste vyhlášeným manažerem, který dokázal například ve zmiňované společnosti Sandvik během několika let zdvojnásobit obrat a  zdesetinásobit zisk při zachování stejného počtu zaměstnanců. Můžete se s námi podělit o  nějaké své zlaté manažerské pravidlo, které se Vám v  kariéře nejvíce osvědčilo? :) děkuji. Asi je dobré hrát v  mládí nějaký kolektivní sport, třeba basketbal. V  tomhle sportu, když o  tom přemýšlíte, je v několika minutách obsažen celý vzorec manažerského rozhodování: 1) Rychle a  přesně analyzovat situaci a  zase si ji složit do  nového obrazu (audit a vyhodnocení) 2) Umět se na  základě analýzy rychle rozhodnout (rozhodnost manažera) 3) Tvrdě se kondičně připravovat, protože basket je rychlý sport (investovat do budoucnosti) 4) Určit si vysoké, ale reálné cíle a způsob jejich dosažení 5) Vybrat si správný tým a systém hry (lidé, organizační struktura, procesy) 6) „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ (důvěřuj svému týmu). Jde tedy o  to, vytvořit správný tým. A motivovat ho! A společně si určit cíle a způsob, jak jich dosáhnout. A důvě-

řovat svému týmu. Úspěch je společný, neúspěch je Váš. Ten tým může mít 10 členů, ale je mnohem lepší, když jich má dva tisíce…

Když máte loajální a sehraný tým lidí, jde zvládnout všechno. › Vaší velkou vášní je basketbal, mnoho let jste byl úspěšným prvoligovým hráčem a i nyní se mu aktivně věnujete na trenérské lavičce. Vaše přesídlení do  Pardubic, města s  nejlepším basketbalovým zázemím, může nabízet otázku, zda neplánujete opětovné propojení tohoto sportu s  mediální tváří společnosti Synthesia. Já vím, že se tahle možnost přímo nabízí, a  byl jsem již kontaktován. Můj názor je, že když se společnosti dlouhodobě daří, má zainvestováno a  stále jí zbývají finanční prostředky, je dobré podpořit sport. A kdybych si měl vybrat, tak by to byl basketbal. Ale upřímně si nemyslím, že Synthesia je nyní v  situaci, kdy by mohla vkládat svoje těžce vydělané prostředky jinam než zpět do areálu, do technologií, bezpečnosti práce atd. Možná podpoříme některé „zelené projekty“. Takže v brzké době možnost propojení s místním basketem, bohužel, nevidím. Už jsem představitele klubu informoval. › Léto se chýlí ke konci, tak na závěr nemůžeme jinak, než zeptat se, jaká byla Vaše letošní dovolená. Podařilo se Vám nabrat dostatek sil a důkladně zrelaxovat? Děkuji za optání, užil jsem si týden s rodinou na Krétě a bylo to moc prima. Půjčili jsme si malého džípa a projeli sever, jih i  východ ostrova. Nevydržím jen tak ležet u moře a rodina to naštěstí bere. V  úplném závěru srpna jsem byl ještě na  čtyři dny s  basketbalistkami na  soustředění. Myslím, že mám sil pořád dost :). Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů v čele společnosti Synthesia, a.s.

Ing. Dan Kurucz, MBA 43 let, ženatý, manželka Stáňa, děti David (11) a Klárka (8) 25. 7. 2011 nastoupil na pozici generálního ředitele Synthesia, a.s., nadále působí jako člen představenstva a  ředitel divize speciální chemie společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. Dan Kurucz vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika zahraničního obchodu, dále absolvoval magisterský program Master of Business Administration se zaměřením na  management průmyslových podniků na  MÚVS ČVUT Praha/Scheffield Hallam UK. Je také absolventem trenérské školy UK FTVS. Do  holdingu Agrofert přišel z  nadnárodní společnosti Sandvik AB, ve které působil jako předseda představenstva Sandvik Asia Ltd a  také osm let na  pozici generálního ředitele Sandvik Chomutov Precision Tubes.


synthesia noviny

UDÁLOSTI

4 ROZHOVOR MIROSLAVA VEČEŘOVÁ

PROVOZNÍ ÚSEK JAROSLAV JETMAR

ROZHOVOR S ŘEDITELEM

Z POPELKY PRINCEZNOU

VUOS RNDr. KARLEM NOVÁKEM VIZITKA RNDr. Karel Novák ženatý 2 děti (Andrea, Oliver)

› Mohl byste našim čtenářům prozradit, jaké jsou v dnešní době hlavní aktivity VUOS? VUOS v posledních letech výrazně omezil šíři svých aktivit a soustředil se na dvě hlavní oblasti – na výrobu meziproduktů pro farmaceutický průmysl a  testování chemických látek, a  to hlavně v  souvislosti s  novou evropskou legislativou známou jako REACH. Kromě těchto dvou hlavních činností se zabývá v  omezenější míře analytikou a procesním inženýrstvím. Ale i v těchto oblastech

To jsem si vůbec neuvědomil, tak to už je VUOS opravdu ctihodný kmet. Veselice – nuž to není nikdy špatný nápad! › Jak vidíte budoucnost VUOS? Optimisticky, jak jinak. Dnes investujeme do nových projektů a  technologií, které nám pomohou dosahovat slušných výsledků i v příštích 5–10 letech. Jsou to hlavně prostory a  zařízení pro výrobu komplikovaných chemických látek vyráběných v  malém měřítku a  vyžadující vysokou čistotu prostředí. Kromě toho se hodně investuje i  do  ekologie. V  tomto roce najíždí nová adsorpční jednotka, která sníží emise z provozu na RY 11, a tím omezí i  typicky chemický zápach a zlepší životní prostředí uvnitř i vně areálu.

› Prozradíte nám, jak tráví ředitel výzkumného ústavu svůj volný čas? Rád jezdím na hory a ani nemusí být cizokrajné a  vysoké. Teď většinou se synem. Ještě mu není 15 a už mi dává na  frak. To se mu to běhá, když váží méně než polovinu, příště dostane padesátikilový batoh a síly se srovnají. › Na závěr nám dovolte malé odlehčení. Mohl byste se s našimi čtenáři podělit o  něco, co Vás v  poslední době pobavilo? Docela mě pobavilo, když mi jeden kamarád řekl, že mu z  akvária mizí rybičky, protože mu je žerou vodní šneci. Když si představím šneky, jak nahánějí rybičky… A  teď mi jiná známá řekla, že v jejich zahradním jezeře okusují želvy jesetery. To už mi připomíná tu bajku O  želvě a  zajíci. Beru si z  toho poučení: vytrvalost je mnohdy lepší než rychlost a  jeden nikdy neví, co všechno je možné (nebo není).

BLESKOVÝ PRŮZKUM

probíhají změny. Analytika se soustřeďuje na náročné a  drahé analýzy,  utlumuje se analytika životního prostředí a  procesní inženýrství se soustřeďuje na výzkum v oblasti biopaliv. › Jak se společnosti VUOS daří prosazovat na trhu? Někdy dobře, jindy hůře, ale celkově se dá říci, že v posledních 8 letech byl VUOS vždy v zisku. V loňském roce byl zisk před zdaněním 28,5 mil.  Kč a  letos bude někde kolem 30 mil. Kč. Tržby se pak pohybují kolem 260 mil. Kč. › Na Vašich webových stránkách se můžeme setkat s  tajemnou zkratkou COC. Mohl byste nám jí vysvětlit? COC je Centrum organické chemie s.r.o., což je dceřiná společnost VUOS. Byla založena v  roce 2009, začala fungovat od roku 2010 a dnes má 13 zaměstnanců. COC je založena jako takzvaná „výzkumná organizace“, což ji umožňuje lépe získávat peníze z veřejných zdrojů a věnovat se tak dlouhodobým projektům, které by měly přinést výsledky v  horizontu několika let. Dnes se soustřeďuje hlavně na  vývoj pokročilých meziproduktů pro elektronický průmysl, což je velmi zajímavý segment trhu. › VUOS slaví v tomto roce 70. výročí založení. Chystá se nějaká „veselice“ pro zaměstnance?

› Na jaké úrovni společnosti Synthesia a VUOS spolupracují? V rámci těsné spolupráce pro nás Synthesia zajišťuje celou řadu služeb od  personalistiky přes IT, nákup režijního materiálu až po služby areálu jako jsou dodávky energie, likvidace odpadních vod, ostraha apod. Aktivity VUOS pro Synthesii se výrazněji omezily po roce 2008, kdy přešel vývoj barviv a  pigmentů do  SBU Pigmenty a  barviva, takže dnes VUOS zajišťuje částečně vývoj jen pro SBU Organická chemie a  pak analytické služby, především v oblasti náročnějších analýz, pro které není Synthesia vybavena. Nejrychleji roste spolupráce v  oblasti testování výrobků Synthesie, které je vynuceno legislativou REACH.

Nejoblíbenější film: Na samotě u  lesa (tu historku, co vypráví mlynář, si vždy rád znovu poslechnu). Nejoblíbenější kniha: Povídky z jedné a z druhé kapsy, Karel Čapek. Nejoblíbenější hudba: fakt nevím, mám rád takové ty povídavé písničky jako má Ivan Hlas nebo Petr Spálený, ale poslouchám skoro všechno. Nejoblíbenější jídlo a  pití: Jako odchovanec školní jídelny a  závodního stravování jím všechno a s chutí (až moc), ale pokud mám něco říct, tak čínu a k pití červené víno, hlavně ta naše z Moravy, po  těch z  Afriky a  Ameriky mě bolí hlava.

Koncem července dostali hasiči dárek v podobě téměř zrekonstruovaného vozu Tatra CAS32 T 815. „Čtyřka“, jak byla interně označena, prošla opravou podvozku a motoru, ale také

FINANCE JAN STOKLASA

ZA POLOVINU ROKU

VYNIKAJÍCÍ

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY První pololetí roku 2011 bylo z hlediska ekonomických výsledků Synthesie velice úspěšné. Dosažené výsledky lze označit za nejlepší v časovém horizontu řady posledních let. Za  toto období Synthesia vytvořila zisk ve výši 159 mil. Kč, což představuje výrazné, více než 50%, meziroční zlepšení.

VÍTE, ŽE... VUOS – Výzkumný ústav organických syntéz a.s. ›› jediný akcionář je Synthesia, a.s. ›› obrat okolo 260 mil. Kč za rok ›› roční zisk cca 30 mil. Kč ›› 210 zaměstnanců

nástavby a vybavení. A  protože hasičský záchranný sbor disponuje ještě jedním vozidlem tohoto typu, doufejme, že další uvažovanou opravou projde i její „sestřička“.

Celkový prodej společnosti dosáhl výše 1 787 mil. Kč, což je o 2 % více ve  srovnání s  plánem i  předchozím rokem. Do zahraničí směřovalo 77 % celkového prodeje, z hodnoty expor-

tu pak polovinu naplňují dodávky do Německa, Itálie a  USA. Příznivé výsledky prodeje byly základem pro vysokou tvorbu hrubé marže a přidané hodnoty (cca 10% meziroční růst). Z  jednotlivých SBU je nutno vyzdvihnout výsledky SBU Organika, které se podařilo ze záporného hospodaření mnoha předchozích let dostat na  velmi pozitivní kladný provozní výsledek – především zásluhou vysoké výroby a  prodeje Stabaxolů. Pozici vysoce ziskové jednotky si udržel segment barviv a pigmentů. Ke zlepšení a k celkovému kladnému provoznímu výsledku došlo i  na  SBU NCL, především velmi dobrými prodejními výsledky v  oblasti průmyslové nitrocelulózy včetně pozitivního cenového efektu. V prvním pololetí letošního roku nadále trval tlak na efektivní hospodaření v  oblasti zásob (udržení jejich výše pod 1 miliardu Kč ve všech uplynulých měsících), pohledávek a investic. Společnost nadále hospodaří s  přebytkem finanční hotovosti a s nulovým úvěrovým zadlužením.

» pokračování ze str. 1

SVĚTLÉ ZÍTŘKY PRO NAŠE NOVÁ BARVIVA OSTATON práškových forem koncentrátů 1:2 kovokomplexních barviv pod názvem Ostaton. Intenzivní vývoj pokračoval, a tak v roce 2010 byla představena paleta Ostaton W tek., která zákazníkům poskytuje daleko snazší aplikaci v následném zpracování. Prosadit se na trhu s touto novou skupinou nebylo jednoduché. Stejně jako my se cestou netextilních aplikací 1:2 kovokomplexních barviv

vydaly i renomované firmy ve Švýcarsku, Německu, Itálii či USA. Agresivní cenovou politikou se na  světovém trhu snaží prosadit i  konkurence z Taiwanu. Po  řadě obchodně-technických jednání a  vzorkování v  roce 2010 se nám nyní daří realizovat první

větší dodávky. Ve spolupráci s  naším zástupcem ve  Španělsku, firmou Deltachem, jsme uspěli u  několika společností na Pyrenejském poloostrově. Dobrá kvalita Ostatonů W tek. se odrazila i ve velmi dobrých prodejních cenách, což umožňuje nadprůměrnou ziskovost proti běžným

textilním sortimentům. Samozřejmě, že příprava takové dodávky je náročná. Jedná se o tekuté formy na  bázi rozpouštědel, takže veškerá logistika, přeprava, obaly atd. vyžaduje speciální podmínky. Komerční úspěch palety Ostaton je důkazem, že v  případě pružného propojení výzkumu a  vývoje s  okamžitým obchodním zpracováním trhu může přinést své ovoce.


synthesia noviny

UDÁLOSTI

5

FOTOREPORTÁŽ

JINDŘICH LNĚNIČKA

NOVÝ KOTEL NA KYSELINU DUSIČNOU

V druhé polovině července a během celého srpna byla realizována největší a nejnáročnější letošní akce v Synthesii – výměna vysokotlakého parního kotle na využití odpadního tepla při výrobě kyseliny dusičné.

Nejprve bylo nutné provést demontáž původního kotle.

Tento kotel je klíčovým zařízením celé výrobny. Dochází v něm k reakci čpavku se vzduchem na  oxid dusnatý s  pomocí platino-rhodiového katalyzátoru. Tato oxidace je silně exotermní s dosahovanými teplotami 820–840 °C. Ze vzniklého tepla dokáže kotel vyro-

Poté byl kotel připevněn k ramenu jeřábu,…

bit vysokotlakou páru, která je k dalšímu využití posílána do  podnikového parovodu. Jedná se tedy o velmi exponované zařízení. Vzhledem k tomu, že stávající kotel byl již 19 let starý, vyžadoval stále náročnější údržbu a navíc, stejný kotel byl i v partnerské Lovoche-

Následující den byl nový kotel...

mii zralý na výměnu, bylo rozhodnuto společně pořídit nová zařízení. Proto již v  loňském roce proběhlo společné výběrové řízení na  dodavatele kotlů. Při něm bylo vybráno konsorcium firem ZVU Engineering Hradec Králové a  PBS Industry. Důležitým argumentem při jeho výběru byla pochopitelně kromě ceny zejména varianta nejúčinnějšího využití uvolněného odpadního tepla.

...stejnou cestou...

…vytažen otvorem ve střeše…

Nejedná se totiž o žádné malé objemy – kotel dokáže vyprodukovat úctyhodných 14,5–15 tun páry za hodinu. Tato akce byla v  naší firmě pro letošní rok největší nejen po  finanční ale i  objemové a  rozsahové stránce. Výměna 48tunového kolosu byla náročným úkolem, při kterém se starý i  nový kotel s  ohledem na  jejich velikost musely protáhnout střechou výrobny. V  pondělí 25. července byly práce zahájeny demontáží starého kotle, který byl o dva dny později pomocí jeřábu z budovy vytažen, a následující den 28.  července byl stejnou cestou

...a uložen vně budovy.

na stávající místo uložen nový kotel. Touto náročnou operací pochopitelně celá instalace neskončila. Po celý srpen probíhaly montážní práce, které mj. zahrnovaly výměnu přívodních potrubí, vývodů potrubí či osazení kotle měřicími zařízeními. Dále byly firmou Safina z  platino-rhodiového katalyzátoru starého kotle vytěženy drahé kovy, které se za  léta provozu nahromadily na stěnách plynového prostoru kotle. Poté byl 2. září kotel dodavatelem předán a  po  energetické zastávce se od  5. září výroba kyseliny dusičné opět rozjela.

...otevřenou střechou výrobny...

...umístěn na svoje místo.

PROVOZNÍ ÚSEK ROZHOVOR ROMAN HYHLÍK, JAROSLAV JETMAR

TAK ODJÍŽDÍ POSLEDNÍ KOVBOJ... Když máte napsat pár řádek o svém spolupracovníkovi, kterého znáte hezkou řádku let a  kterého si vážíte po  profesní i  lidské stránce, máte pocit, že slova jsou jen klišé. Že nedokážou v  plné míře vystihnout tu všestrannost a  univerzálnost, až téměř neuvěřitelnou znalost jednotlivých provozů a problematiky s tím související, nutnost se správně v daném okamžiku rozhodnout a  umět vyřešit jakýkoli problém i  v  krizové situaci. Do  kolektivu pracovníků, kteří se nesmazatelně zapsali do historie firmy, patří i pan Jindřich Krejčí, který svůj celý život zasvětil naší firmě. Před odchodem do  důchodu se v rozhovoru ptal pan Roman Hyhlík, ředitel Provozního úseku. › Zaměstnancem firmy jsi úctyhodných 43 let, čím vším jsi prošel za tu dobu? Tady bych Tě trošku opravil. Dres se jménem Synthesia jsem oblékl, sice v přípravce, ale už 1. 8. 1966, to je před 45 lety. V roce 1968 následoval převlek do  dresu prvního mužstva

a 21. 9. 2011 tento dres svlékám a odcházím do hlediště. Za  svého působení ve  firmě jsem prošel několika výrobnami jak na  semtínském, tak na  rybitevském úseku. Bohužel všechny výrobny, kde jsem sbíral zkušenosti, jsou dnes jen stavbami bez života nebo už nejsou vůbec.

› Areál je obrovský, co bylo pro šéfa havarijních služeb nejnáročnější? Nevím, jestli nejnáročnější, ale hodně složitý úkol byla likvidace zbytků chemických látek v odstavených výrobnách. Zvláště areál UMA dal hodně práce a  nebylo to vůbec jednoduché.

Tady se výrobny a laboratoře odstavovaly stylem „típneme cigáro a  poslední zhasne“. Zde bych vysoce hodnotil pomoc od  svých chlapů v  modrých uniformách, bez jejich spolupráce a pracovního nasazení by to byl skoro neřešitelný úkol.

fikované chemie na světových trzích udrží. Problém ale vidím v tom, že se neustále zvyšuje věkový průměr osazenstva. Odcházejí zkušení matadoři a při stále klesající popularitě chemie může být jejich náhrada v  krátké době vážný problém.

› Máš nějakou veselou „historku z natáčení“ v Synthesii? Myslím si, že ty nejveselejší se váží k mým začátkům ve firmě a je zbytečné je publikovat, jinak to byly celkem vážnější věci a od nás se vyžadovalo už konkrétní řešení, takže na velkou legraci nebyl čas. Stačí jen, když občas někdo požadoval: „Vysvětli mi tu událost, ale bez té chemie…“

› Co Tvoji kolegové, zvládnou povinnosti spojené se zajištěním havarijních služeb ? O tom vůbec nepochybuji. Je to parta zkušených, kvalifikovaných a pracovitých lidí.

› Jak Ty, jako zkušený manažer vidíš firmu dnes a v blízké budoucnosti? Synthesia prošla složitým vývojem, ale v  posledním období našla svoji tvář, stabilizoval se výrobní program, zlepšily se i  vztahy s  okolím a přístup k životnímu prostředí. Jsem pevně přesvědčen o tom, že Synthesia si svoje postavení jako výrobce kvali-

Závěrem Ti chci poděkovat za obrovské nasazení, loajalitu k  naší firmě a  přeji Tobě a  Tvým blízkým pevné zdraví a spokojenost. Zároveň se těším na  případná setkání, kdy budeme moci rozebrat další život firmy, které jsi zaslíbil neskutečných 45 let. Díky. K  poděkování se připojuje nejen celá redakční rada, ale také všichni ti, kteří měli tu čest s panem Krejčím spolupracovat.


synthesia noviny

SYNTHESIA A MY

6

PO STOPÁCH NAŠICH VÝROBKŮ

ITÁLIE

Vedoucí obchodu na SBU Organická chemie Hana Burianová pravidelně navštěvuje naše italské zákazníky. Požádali jsme jí, zdali by nám přiblížila slunnou Itálii tak, jak jí dosud sama poznala. Hlavní město: Řím (Roma)

Státní zřízení: parlamentní republika Nejvyšší bod: Mont Blanc (4748 m) Měna: Euro

Počet obyvatel: 60 115 625 Vzdálenost od hlavní vrátnice Synthesia: 694 km Doporučená fráze: A pagare e a morire c‘è sempre tempo. Na placení a umírání je vždy času dost. › Je Synthesia v Itálii známou značkou? Jaká je její pozice na trhu? Vzhledem k velikosti a různorodosti italského trhu, co se týče chemických produktů, neumím posoudit, jak je jméno Synthesia Italům známé. Co nebo koho určitě všichni Italové znají, to je božský Paolo Nedvěd, ten je skutečně velmi populární

v celé Itálii, a když se Ital dozví, že jste z Čech, tak to je první, na co si vzpomene. Je to i tím, že Italové fotbalem žijí, fotbal je předmětem jejich diskusí, hovorů i hádek. Mimochodem, další oblíbená témata rozhovoru Italů jsou politika a  ženy, ale fotbal je prostě „numero uno“. Ale zpět k Synthesii. U našich zákazníků je Synthesia známou značkou a  během několikaleté spolupráce, kdy jsme začínali tzv. od  píky, jsme se vypracovali na pozici klíčového a primárního dodavatele. › Jaké produkty od Synthesie jsou v Itálii nejvíce žádány a na kterých trzích následně získávají uplatnění? Z naší SBU Organická chemie dodáváme na  italský trh několik produktů, z nichž nejvýznamnější z pohledu tržeb jsou deriváty kyseliny isoftalové. Tyto deriváty jsou používány pro výrobu rentgenových kontrastních látek. Kontrastní látky zlepšují kvalitu snímků orgánů lidského těla a  zvyšují tak účinek rentgenové diagnostiky. Finální formy rtg. kontrastních látek se používají v nemocnicích při různých vyšetřeních. Naším obchodním partnerem je významná italská firma, která patří mezi TOP 4 největších výrobců těchto látek, a  své výrobky dodává do  celého světa. Naše spolupráce v této oblasti již trvá přes 10 let a jak

VÍTE, ŽE...

PETR MAKO

jsem již zmínila výše, stala se Synthesia primárním dodavatelem derivátů kyseliny isoftalové u našeho obchodního partnera. I když konkurence samozřejmě nespí a obhájit naši pozici je rok od roku těžší. Tady je potřeba ocenit dobrou práci, kterou odvádějí všichni – od nákupu surovin, přes výrobu, laboratoře a  další – kteří se o  tuto dobrou pozici Synthesie zasloužili. › Vzpomněla by jsi si a podělila se s námi o nějakou zajímavou příhodu, která Vás při toulkách po Itálii potkala? Itálii jsem navštívila několikráte, nejenom pracovně ale i  soukromě. Krásné vzpomínky mám na  pobyt u Lago Di Garda. Spojení hory a voda patří k mým ideálům dovolené – toulání po kopcích, koupání v čisté vodě jezera a  návštěva malých městeček, jejich úzké historické uličky a hrady – Riva del garde, Malcesine a k tomu italská pohostinnost, prostě nádhera. V Malcesině na hradě jsem zažila anglickou svatbu – dámy v elegantních kloboucích a  pánové ve  fracích, šlapajíce pěšky v cca 35 °C do pěkného kopce. Pouze nevěsta měla tu čest být vezena na  malém vozítku, připomínajícím naše multikáry. Navštívila jsem i Kalábrii a Neapol a  toto město ve  mně evokuje vzpomínky na dopravní chaos po italsku, ze kterého jsme byli mírně vyděšeni, a  raději jsme ujížděli pryč. Typická

situace – na silnici tři pruhy, stojí tam vedle sebe pět aut a ještě se tam mezi nás vecpe motorka. Nebo stojíte na červenou a okolo vás přes chodník objede motorka. Rychle jsem pochopila, proč každé auto v  Neapoli má nějaký šrám, skutečně jsme tam neviděli žádné auto bez „odřenin“. › Italové jsou známí milovníci, setkala ses, jako zástupkyně nejkrásnějších žen světa, s  jejich horkokrevností? V této oblasti nemám žádné zkušenosti, vzhledem k tomu, že jsem tam vždy byla „pod dozorem“ :). Zažila jsem ale „horkokrevnou, vzrušenou diskusi“, když se dva Italové hádali, kdo je lepší, jestli AC nebo Inter Milán. A jsme zase zpátky u fotbalu… V  příštím čísle se můžete těšit na výlet do Švédska se Zuzanou Šinkorovou.

› Předpokladů vzniku slova Italia je velmi mnoho. Mytologické kořeny jména sahají až do dávných dob legendárního krále s  názvem „Italus“ ačkoli více pravděpodobný původ může být od dávných řeckých přistěhovalců, kteří označili zemi jménem Vítelia, což znamená „země mladého skotu“, protože Itálie byla od starověku země bohatá na dobytek. Jiná verze je, že samo slovo Italia je nejspíše dávného slovanského původu, jelikož sloveso „tálit“ znamená totéž, jako lít, myšleno lít kov. Slováci koneckonců dodnes nazývají Itálii Taliánskem a Ital je pro ně Talian. › Říká se, že recept na  „pastu“ přivezl do  Itálie ze svého velkého putování do  Číny italský cestovatel Marco Polo. Pasta je těsto připravované z vody a pšeničné mouky a patří k  nejoblíbenějším jídlům na  světě. Může se formovat do  různých tvarů a  plnit masem nebo zeleninou. Existuje více než 140 druhů těstovin a ještě více jejich jmen. Některé jsou známé jen v  jednom kraji, jiné mají v  různých částech Itálie odlišné názvy. Průměrný Ital sní 25 kilogramů těstovin ročně... a pro doplnění vypije za rok zhruba 100 litrů vína. › Italský malíř Leonardo da Vinci (1452–1519) patřil mezi největší vynálezce v historii. Na svých kresbách zachytil mimo jiné padák, letadlo, bicykl nebo kontaktní čočky. Vskutku renesanční člověk!

JUBILEA V MĚSÍCI ČERVENCI, SRPNU A ZÁŘÍ PRACOVNÍ JUBILEA ČERVENEC 20 let v Synthesii SBU Organická chemie Waldemar Tobijasz SBU Pigmenty a barviva Miloslav Vítek SBU Energetika Jan Kupka SBU Nitrocelulóza Josef Batis Robert Schauer Leoš Vodvárka 25 let v Synthesii Odbor Nákup Ivana Hronová SBU Energetika Jiří Havrila 35 let v Synthesii SBU Organická chemie Zdeněk Lerch Jan Kouřil Miloslav Strádal Aleš Hoffman Luboš Kudláček Ivo Fidra Jiří Přiklopil

ŽIVOTNÍ JUBILEA SBU Pigmenty a barviva Jana Volencová Ladislav Forman Vilém Procházka František Zeman SBU Nitrocelulóza Iva Gottwaldová Lenka Kalousková Úsek Provozní Jaroslava Pavlasová 40 let v Synthesii SBU Organická chemie Igor Janošík Pavel Pechoč Josef Kašpar SBU Pigmenty a barviva Antonín Michalička Petr Plecháček Oldřich Hejl SBU Nitrocelulóza Miroslav Kladiva Vratislav Staněk Jan Feranec Karel Tůma Úsek Finance Vlastimil Novotný

Úsek Provozní Milán Buček

Úsek Finance Ing. Petr Kácovský

45 let v Synthesii SBU Nitrocelulóza Miloslav Hladěna

Provozní úsek Ing. Antonín Chlupáč

SRPEN 20 let v Synthesii SBU Organická chemie Petr Řehák SBU Nitrocelulóza Ing. Lukáš Reisz SBU Pigmenty a barviva David Řezníček 25 let v Synthesii SBU Pigmenty a barviva Ivo Sýkora SBU Nitrocelulóza Dalibor Filip Úsek Finance Ing. Dagmar Šefčíková SBU Organická chemie Ivana Mudruňková 30 let v Synthesii SBU Nitrocelulóza Svatopluk Šindelář

35 let v Synthesii SBU Organická chemie Petr Špás ZÁŘÍ 20 let v Synthesii SBU Pigmenty a barviva Jiří Růžička Stanislava Nekvindová Miloš Binko SBU Energetika Martin Koutenský SBU Nitrocelulóza Pavel Dejdar Úsek Finance Roman Gruber 25 let v Synthesii SBU Pigmenty a barviva Blanka Škreptáčová Dana Žatkuliaková Jaroslava Demlová Tomáš Zdarsa

SBU Nitrocelulóza Vlasta Mádrová Ing. Michal Hampl Petr Vinkler Úsek Provozní Ing. Martin Vrba SBU Organická chemie Martin Těšina 30 let v Synthesii Úsek Provozní Ota Hrubý SBU Energetika Zoltán Puskás SBU Organická chemie Alena Spitzerová SBU Pigmenty a barviva Lenka Němcová SBU Nitrocelulóza Iva Augstenová 35 let v Synthesii SBU Energetika František Šebek

ČERVENEC SBU Pigmenty a barviva Lam Do Ngoc SBU Nitrocelulóza Michaela Ducháčová Jiří Soudek Roman Matysek Úsek Personální Lenka Havlíčková SBU Energetika Stanislav Sedláček Jiří Günner Ing. Magdalena Lehká SBU Organická chemie Jan Kuchta Waldemar Tobijasz Milan Valenta SBU Pigmenty a barviva Oldřich Marišler Stanislav Kolář SBU Nitrocelulóza Zdeněk Bekavec Vladislav Částek SRPEN SBU Organická chemie Roman Čada

Ivana Frauenbergová SBU Pigmenty a barviva Miluše Kopáčová Renata Křenová Hana Bílá Oldřich Syrůček Ing. Lubomír Cihlo SBU Nitrocelulóza Jiří Pazdera Jan Kalina Jaroslav Hrdlička Ing. Pavel Matěásko Jiří Hrdlička Aleš Svoboda SBU Organická chemie Ing. Jozef Jurdík ZÁŘÍ SBU Nitrocelulóza Ing. Vladimír Hykel Miloš Blažek SBU Energetika Zoltán Puskás Ladislav Černý Jindřich Rauer Úsek Finance Vlastimil Novotný


synthesia noviny

PO PRÁCI

KAM ZA KULTUROU CE DAKHKARTOVÁ E R T I P DA P I LIN

Divadlo 2. říjen | KD Hronovická, Absolvent slavný příběh o lásce s Ivanou Chýlkovou a Kryštofem Hádkem 5. říjen | KD Hronovická Poslední ze žhavých milenců komedie o nevěře s Petrem Nárožným a Simonou Stašovou

Historickým trolejbusem za zajímavostmi Pardubic Pojeďte se svézt historickým trolejbusem a poznejte zajímavosti z historie Pardubic. Pozoruhodný výlet do  historie pořádá Klub přátel Pardubicka v  rámci letošní podzimní části Městských slavností. Akce se uskuteční v  sobotu 8. října, odjezd dopoledne v 9:30 h. nebo ve 14:30 h. ze zastávky MHD Třída Míru. Jedná se o  dva trolejbusové výlety historickým trolejbusem Škoda 9Tr, kdy budete mít příležitost poznat historii mnohých zajímavých míst města v  rámci výkladu v  průběhu jízdy. V  minulých letech byly na  programu například okrajové části města Pardubic, tak se nechejte překvapit, kam trolejbus zamíří letošní rok. Každý z výletů potrvá dvě a půl hodiny. Spolupořadatelem je Dopravní podnik města Pardubic a.s, a tak součástí bude také unikátní exkurze do  neobvyklých prostor v  areálu pardubického dopravního podniku. Vstup na akci je zdarma. Zdroj: http://www.iipardubice.cz/

27. říjen | ČEZ Aréna Marie Rottrová Vše nejlepší tour 2011 29. říjen | Ideon Czech Metal Legends Rockový festival (Debustrol, Root, Citron a další) Tanec 31. října | Východočeské divadlo Fantasy of Dance velkolepá irská taneční show

8. říjen | Divadlo Exil Putování s urnou premiéra vtipné hry o smrti, kostlivcích ve skříni a vášni v nás 23. říjen | KD Hronovická Dívčí válka divadelní komedie pojednávající o věčném boji mezi muži a ženami v podání Divadla Františka Ringo Čecha Hudba 7. říjen | RC Žlutý pes Jasná páka oslava 30. narozenin legendární rockové skupiny

Pro děti 2. říjen | KD Hronovická O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku – pohádka z pera Boženy Němcové 15. říjen | KD Dubina, Šípková Růženka pohádka v kulisách opravdového hradu od Divadla matky Vackové Sport 27. září | ČEZ Aréna HC ČSOB Pardubice – Sparta Praha 2. října | Ploch. stadion Svítkov 63. Zlatá přilba 9. října | Dostihové závodiště 121. Velká Pardubická ČP

25. říjen | KD Hronovická Dalibor Janda a skupina Prototyp podzimní turné trojnásobného zlatého slavíka

HODNOTY NEJSOU JEN NÁPIS NA ZDI, ALE ŽIJEME JIMI! Firemní kultura bývá často odsouvána minimálně na druhou kolej. Přitom určuje, jaké vztahy a atmosféra vládne na pracovišti i vůči obchodním partnerům. V letošním roce se vedení společnosti rozhodlo postrčit vagónky na hlavní trať.

TIRÁŽ

synthesia noviny

noviny zaměstnanců společnosti Synthesia, a. s. Vydává: Synthesia, a. s. Evidenční číslo: MK ČR E 13711 Neprodejné Redakční rada: Jaroslava Doležalová, Jaroslav Jetmar, Luboš Kopecký, Jindřich Lněnička, Petr Mako, Martin Pém, Linda Pikhartová, Libor Podmelle, Markéta Stehlíková Adresa redakce: Synthesia, a. s., redakce, Semtín 103 532 17 Pardubice – Semtín Telefon: +420 466 824 527 E-mail: redakce@synthesia.cz Grafické zpracování a tisk: Ing. Simona Formanová, DTP studio Pardubice

Vedení společnosti, vědomé si důležitosti změny firemní kultury, začalo pojmenovávat stávající problémy a rozhodlo se pro změnu v  zažitých způsobech myšlení a  hledání nových způsobů jednání. Bylo definováno 7 hodnot chování, které považují pro další úspěšný rozvoj společnosti za klíčové. V tomto úvodním článku si je pouze pojmenujeme, nicméně v  dalších číslech našich Novin si důkladně vysvětlíme zásadní principy všech sedmi klíčových hodnot. 1. Integrita (soudržnost) 2. Orientace na zákazníka 3. Trvalé zlepšování 4. Zapojení pracovníků 5. Respekt 6. Loajalita (věrnost) 7. Osobní rozvoj Že Vám to přijde samozřejmé, jednoduché a známé? Ano, naše hodnoty nejsou opravdu nic složitého. Záleží však na každém z nás, co pod jednotlivými popisy hodnot vnímáme a  co pro nás znamenají. A především to, jak je každý den naplňujeme. V  následujících číslech firemních novin se tedy

§

PRÁVNÍ PORADNA

V minulém čísle Novin Synthesia jsme otevřeli právní poradnu našeho podnikového právníka Mgr.  Vojtěcha Pilaře. Z  dotazů našich čtenářů, kteří je zaslali na adresu redakce@synthesia.cz, jsme našemu právníkovi vybrali dva dotazy s tím, aby na  nich ukázal mazané právní kličky a důvtip. I nadále máte příležitost i Vy a ptejte se na  vše, co vás zajímá, Mgr. Vojtěch Pilař vám poradí jak v  oblasti pracovního práva, tak i s ryze soukromými dotazy. › Zajímalo by mě, jaká je situace v  oblasti náhrady škod z  pracovních úrazů. Pokud se mi stane úraz s  trvalým poškozením zdraví, jaké jsou podmínky pro přiznání finančního odškodnění ze strany zaměstnavatele? Tuto problematiku nutno vždy vztáhnout ke  konkrétnímu případu, obecná odpověď bude vždy nedostatečná a vždy potencionálně nepřesná. Při posouzení situace nutno zohlednit zejména následující: zda k úrazu došlo při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi, jaká byla případná míra spoluzavinění zaměstnance nebo třetích osob a konečně otázku, zda došlo k  trvalým následkům na  straně zaměstnance. Teprve po řádném prošetření těchto skutečností možno vyhodnotit další.

› Se svým sousedem mám vyhrocené vztahy celý rok, ale zpravidla se stupňují na podzim, kdy z mého stromu padají na  jeho sousedící zahradu nádherná zelená jablíčka Granny Smith, se kterými jsem vyhrál pěstitelskou soutěž v  Drážďanech. Minulý víkend se mi dokonce při konzumaci mého jablka drze vysmíval do  očí. Má tento známý případ sousedské nevraživosti nějaké právní řešení? Právně je odpověď jednoduchá – jablko Granny Smith je Vaše, ať už je na stromě nebo na  zemi na  pozemku neoblíbeného souseda nebo na výstavě v NDR. A to až do okamžiku, kdy se jej právně relevantním způsobem zbavíte, tj. např. prodáte nebo darujete. Zcela jinou otázkou je, jak řešit Vámi popsanou situaci – drzé vysmívání spojené s  výsměšným mlaskáním při provokativní konzumaci věci cizí zákonodárce přesně neupravil. Dle mého skromného soudu jsou varianty dvě: buď přistupte ke  sklizni včas a  Babku Kovářovou očešte dlouhým klackem se záchytným pytlíkem (model Přemek Podlaha) dříve, než se začne snášet na  sousedovic claim, nebo musíte oprášit prapor parlamentáře a o dispozici se spadlými přírůstky se sousedícím zlotřilcem jednat. Právo je na Vaší straně.

FEJETON ODVÁŽNÉHO REPORTÉRA

PERSONALISTIKA MARTINA HLOUŠKOVÁ

Naše společnost prochází za poslední období mnoha významnými změnami a jednou z nich je také změna firemní kultury. Synthesia je velká firma s  dlouholetou tradicí. Na  první pohled je to výhoda, na druhou stranu ale dlouhodobost s sebou může přinášet silně zakořeněné procesy a „kostnatost“. Jak jsme si mohli přečíst v rozsáhlém rozhovoru s generálním ředitelem Danem Kuruczem - čeká nás dlouhá a nelehká cesta ke změně myšlení.

7

společně podíváme na to, co se skrývá pod jednotlivými hodnotami. Na těchto hodnotách a jejich výkladu se shodli nejen manažeři, ale i zástupci jednotlivých útvarů, kteří měli příležitost o  definovaných hodnotách diskutovat na  společných setkáních. Výstupem byl pak „závazek“, nebo řekněme slib každého týmu, jak přispěje ke  změně firemní kultury v  souladu s  popsanými hodnotami společnosti Synthesia. Celý projekt změny firemní kultury má významnou podporu generálního ředitele. Věříme, že takto definované hodnoty se pro nás brzy stanou v našem pracovním prostředí přirozené a přispějí ke zpříjemnění atmosféry.

Fejeton. Fejeton spojuje konkrétní událost s fantazií. Předkládá aktuální témata všedního dne v novém světle. Má ironický nebo humorný podtón. Má vyvolat reakci u čtenářů…

BEZ PENĚZ

DO LESA NELEZ! V létě se s  námi počasí v  krajích českých, moravských ani slezských příliš nemazlilo. Zima, plískanice, již tradiční lokální povodně, sluníčko na  příděl. Drtivá většina těch, kteří letošní léto neodletěli někam do teplých krajin, tak může prohlásit: „Léto bylo úplně na houby!“ Přesně tak, aby houby rostly v takové míře už v červenci, tak to tu ještě nebylo. Díky novému zákonu o zpoplatnění sběru lesních plodů a  hub, který schválila poslanecká sněmovna dne 25. 7. 2011, se ale houbaři raději do lesů příliš nehrnou. Není se čemu divit, když sběr bylin, plodů, rostlin a  hub ze státních lesů podléhá řadě šikanózních povinností a omezení. Mnoho houbařů bylo na  konci prázdnin nemile překvapeno kontrolory, kteří po nabytí účinnosti zákona striktně po houbařích vyžadují předložení povolení ke  sběru hub s  razítkem obecního úřadu. V  současné době se tak v našich lesích huláká jako na lesy, když pro ostrá slova nejdou naši houbaři rozhodně daleko. Olej do ohně pak přilévají kontroloři kontrolou hmotnosti houbařských košíků, protože sběr hub je dle zákona omezen pouze na 2 kilogramy čisté váhy za jeden sběr.

Radost ze zákona nemají ani na samotných obecních úřadech. Rozšíření úředních hodin i  na  víkendy znamená neplánované zhoršení obecního rozpočtu, když obecní úřady byly nuceny zřídit funkci obecního vážiče, který dle množství a  druhu jednotlivých hub vyměřuje daň z příjmu. Nebyli by to ale Češi, kteří by se nastalé situaci nedokázali velmi rychle přizpůsobit. Výmluvy na osobu blízkou ještě v srpnu dobře fungovaly i  na  lesních cestách, na stezce podél Labe lze stále častěji zahlédnout sprintery s  proutěnými koši, kteří trénují na  podzimní houbařskou sezónu, řada houbařů se přes Facebook sdružila a založila s  pomocí nejmodernější sledovací techniky řadu regionálních antikontrolních týmů, běžné jsou i návštěvy lesů maminek s maxi kočárky, když si za účelem zvýšení sběrného limitu půjčují i další batolata kamarádek. Abych nezapomněl. Jak jste si mohli přečíst v  tomto čísle našich novin, máme nového generálního ředitele. A  tohle kachna rozhodně není…. Libor Podmelle


synthesia noviny

PO PRÁCI

8 ZÁZRAKY CHEMIE VŠEDNÍHO DNE

MARTIN PÉM

SPIRITUS NEBOLI DUCH

ANEB V MALÝCH DÁVKÁCH NEŠKODÍ V JAKÉMKOLIV MNOŽSTVÍ

Alkohol, etanol, líh, spiritus nebo ohnivá voda – různé názvy pro jednoduchou organickou sloučeninu, která byla na světě zaručeně dříve než člověk. Proto můžeme v klidu tvrdit, že se s ní lidstvo setkalo už na začátku své pouti, tedy před milióny let. Přestože alkohol všichni dobře známe, připomeňme si, co vlastně pijeme. Přiznejme si smutnou pravdu. Alkohol, který běžně konzumujeme, je v podstatě produkt vyměšování – jinými slovy výkaly – mikroorganismů zvaných kvasinky. Kvasinky jsou jednobuněčné houby, a  proto se vyskytují prakticky všude. Jsou zodpovědné za různé záněty a  onemocnění, což je asi životním údělem hub i  bakterií. „Hodné“ kvasinky lze ale přemluvit i  k  užitku, pro potravinářské účely. Alkohol je produktem jejich metabolismu. Metabolismus je schopnost organismu rozkládat přijaté látky, znovu je sestavovat do  jiných kombinací a  získat tak materiál a energii pro svůj provoz. Každý organismus je jako chemická továrna. Vstupují do  ní suroviny a  vypadávají produkty. Právě tak se děje u  kvasinek, které pojídají cukry a vylučují látky jako etanol, metanol, kyselinu octovou, kyselinu citrónovou nebo aceton. Tomuto procesu se říká kvašení neboli fermentace. Cukry víme, kde nalézt, za zmínku stojí jen,

že jeden z cukrů (glukóza) je základním stavebním kamenem přírodních polymerů, jako je škrob nebo celulóza. Štěpením těchto látek lze cukr také získat. Škrob najdeme třeba v  bramborách nebo obilninách, celulózu ve  dřevě nebo ve  výrobcích Synthesie (nitrocelulóza je taky „z  cukru“). Kvašením lze získat jen omezenou koncentraci alkoholu (asi 12–15%). Při vyšší koncentraci se kvasinky alkoholem otráví a  proces se zastaví. Navíc nebude ve  směsi jen líh a  voda, ale i další alkoholy a jiné látky. Aby člověk získal alkohol v  čistší a  koncentrovanější ponáš případ – zkvašené cukry čili směs době, nezbývalo mu než objevit dealkoholů a  vody se v  nádobce zahřístilaci. Tuto prastarou metodu odděvá nejprve mírně na teplotu přibližně lování složek směsí 65  °C. Při této vyvinuli a  použíteplotě se již Při vyšší koncentraci se vali už staří arabští začne odpařoa  čínští alchymisté vat metanol, kvasinky alkoholem otráví v  hlubokém střekterý postupudověku. Její princip je přes chladič, je velmi jednoduchý a  dobře známý. kde zkapalní a lze ho zachytit do jiné Spočívá obecně v dělení látek, které se nádobky – a  vylít. Potom lze teplotu liší svým bodem varu. Konkrétně pro nechat dojít až k necelým 80°C, kdy se

VÍTE, ŽE... › Následky požití vysoce toxického metanolu se zmírňují pomocí etanolu? Ano, líh je skutečně zázračná medicína. Pokud jej vypijeme, tělo vyrobí jako odpověď příslušný enzym (enzymy mají funkci katalyzátorů reakcí v těle), který umožní a urychlí odbourání obou alkoholů čili jejich přeměnu na jiné, méně toxické látky. Se samotným metanolem si tělo špatně poradí, ale společně s „bráškou“ je to mnohem lepší.

začne odpařovat etanol, náš vysněný produkt. Voda a vyšší alkoholy mají teplotu varu ještě vyšší, a  pokud nebudeme více zahřívat, měly by v  původní nádobě zůstat jako destilační zbytek. Postup se musí několikrát opakovat, aby byla jistota co nejčistšího produktu, který ale samozřejmě nikdy úplně čistý není. Vždy kromě lihu a  aromatických látek z  ovoce je přítomna i voda a trochu toho metanolu.

› Destilací lihu a vody nelze získat líh 100%, ale pouze asi 96%. Při takto vysoké koncentraci tvoří obě složky tzv. azeotropní směs, jejich body varu jsou velmi blízko sebe. K dosažení vyšší koncentrace lihu se voda ve  směsi může odstranit přídavkem jiné látky, která s vodou reaguje. Destilací se pak odpaří jen zbylý líh a lze ho tak získat čistý. Vikingové vymysleli mnohem dříve jiný způsob, a sice vymrazování. Jednoduše se směs zmrazí, a  protože líh má nižší bod tuhnutí (-112 °C) než voda, zůstane kapalný, zatímco voda už je zmrzlá.

HOBBY EVA KAŠPAROVÁ

TURISTIKA V SYNTHESII? ANO, JIŽ 50 LET! Po adrenalinových hobby, líčených v předchozích číslech Novin Synthesia, se může koníček paní Evy Kašparové zdát někomu možná příliš obyčejný, ale stresových zážitků si autorka užije přehršle při cenových jednáních o barvivech s obchodními partnery od Japonska až po Kubu. Dnes nám bude vyprávět o svých toulkách po českých luzích a hájích, které podniká s Turistickým klubem Synthesia. Jde o instituci úctyhodnou, neboť otcové – zakladatelé ji zplodili na  ustavující schůzi dne 11. 7. 1961, tedy již před padesáti lety. Oddíl turistiky byl založen v  tehdejší Tělovýchovné jednotě Jiskra Rybitví, ve které byli převážně členové z lůna Synthesie. Dnes má tento klub téměř neuvěřitelných 330 členů, lví podíl je ve veteránské kategorii nad 50 let. Tento fakt je velice důležitý i s odkazem na  článek Ing.  Podmelle, který v  minulém čísle Novin Synthesia zpochybnil zdravotní kondici budoucích sedmdesátníků odcházejících do penze :). Jedná se tedy o fyzickou přípravu generace relativně mladé! A  to prosím vážně – osobně jsem v  roce 2010 získala 1006 bodů, což je v  přepočtu nachozených 1006 km (vše přesně úředně ověřeno). Během našich toulek poznáváme nádherná místa, která mě zlákala již jmény: Brtnice, Konecchlumí, Plch, Bumbálka aj. Lákadlem jsou i  názvy výletů: Bloudění, zima, hlad (i  s  bivakem), Cesta husími krky, Na  kole za buchtami, Čertovým dolem k panence Marii a další. Mnohé výlety se

zvrtnou v dobrodružství, kdy i vědečtí pracovníci jsou nuceni překonat třímetrový plot přes oboru nebo křehké dámy jít na Sněžku v dešti šest hodin. Putování jsou naplánována na každý víkend jak pro pěšáky, tak pro cyklisty. V zimě potom i na běžky. Dobrovolníci připravují výlety velmi pečlivě

a seznamují nás se svými oblíbenými místy. Musím konstatovat, že se chůze může změnit v koníčka ba i koně. Celý den jdete krásnou krajinou a zjistíte, že ačkoliv nedaleko bydliště, objevujete ztracený ráj. Své obchodní partnery pak šokuji, že jsme šli pěšky i 33 km, což je pro většinu z nich holý

nesmysl. Sama vyznávám chození s hůlkami, tedy nordic walking, což na českých odlehlých vesnicích často při míjení hospod vzbuzuje otázku: „Tak kde máte lyže, holky?“ Velkou výhodou je i  komunikace s ostatními. Někdy nás pak bolí více pusa než nohy. Kromě získané fyzické zdatnosti má členství v  turistickém klubu přednosti i  pro manželství. Známý psycholog doktor Šmolka jednoznačně doporučuje manželům (zralejším) trávit bezkonfliktní dovolenou ve větší skupině, např. turistické. Jsou vlastně spolu, ale náročnost cesty, sledování mapy a  značek a hlavně ostatní lidi ve skupině nedovolují řešit „závažné“ problémy a  ty posléze mizí. Chtěla bych skončit chválou turistického ducha citátem: „Když chceš být šťastný hodinu, najez se. Když chceš být šťastný rok, ožeň se. A když chceš být šťastný celý život, dej se na turistiku“. Více informací o turistickém klubu Synthesia, včetně plánovaných výletů, naleznete na www.tksp.info

Z aktuálního programu TKSP 24.–25. září PODZIM V ČESKÉM KRASU Karlštejn, Koněpruské jeskyně, Velká a Malá Amerika, Skalka, Sv. Jan pod Skalou 1. října K HORÁKOVU BUKU 21 km výlet z Potštejna přes Velešov, Homoli a Chlumek do Chocně 7.–9. října VRBICE A ČEJKOVICE tradiční vandr po osvědčených vinných sklípcích jižní Moravy 8. října BROUMOVSKÉ STĚNY z Machova 15 km na Hvězdu nebo 20 km na Pasa 9. října OHLÉDNUTÍ ZA DÍLEM M. B. BRAUNA město na soutoku tří řek, pevnost Josefov, Kuks, Braunův Betlém 14.–16. 10. JIZERSKÉ TISÍCOVKY III. tradiční přechod přes nejvyšší vrcholy pohoří s dvěma bivaky

Noviny Synthesia 09/2011  

Noviny Synthesia 09/2011