Page 1

synthesia noviny zaměstnanců společnosti

člena skupiny

noviny

ročník XIV / listopad 2011

RING VOLNÝ

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA

SOUBOJ ŘEDITELŮ PO PĚTI KOLECH BEZ VÍTĚZE

VÝZVA ANO 2011

» strana 4

AKTUALITY

» příloha

Společnost Synthesia se opět podílela na organizaci konference TEXCHEM 2011, jejíž 43. ročník se konal ve dnech 20. a 21. října 2011 v hotelu Labe v Pardubicích. Celostátní koloristická konference, přinášející řadu atraktivních přednášek o aktuálních novinkách v textilním průmyslu, byla významnou prezentací produktů SBU Pigmenty a barviva.

ZLEPŠUJEME VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ Generální ředitel Daniel Kurucz pozval představitele kraje, města Pardubic a starosty okolních obcí. Neformální setkání se zástupci Pardubického kraje, místní a  regionální samosprávy se uskutečnilo přímo v  areálu společnosti Synthesia.

Pozvání přijali a do Synthesie zavítali nejvyšší představitelé města a kraje – primátorka Štěpánka Fraňková se svými náměstky pp.  Martinem Bílkem, Jiřím Rozinkem, hejtman Radko Martínek spolu s vícehejtmanem Romanem Línkem, radní zodpovědná za školství Jana Pernicová, ředitel Krajského úřadu Jaroslav Folprech, ředitel krajské pobočky Úřadu práce Petr Klimpl, a  starostové městských obvodů a okolních měst a obcí. Pozitivní ohlasy ze strany přítomných hostů jsou pro vedení společnosti velkou výzvou. Neformální setkání splnilo očekávání managementu společnosti, který hodlá akce podobného charakteru opakovat.

ZEMĚ BÝVALÉHO SOVĚTSKÉHO SVAZU

» strana 6

UDÁLOST IVA MUTINOVÁ

NOVÁ MISE, VIZE A STRATEGIE SYNTHESIE 2011-1145_ANO_Hnuti_275x370.indd 1

KONFERENCE TEXCHEM 2011

PO STOPÁCH NAŠICH VÝROBKŮ

11/3/11 10:33:16 AM

Na dvoudenním říjnovém workshopu byla vytvořena a odsouhlasena zástupci top a středního managementu nová mise, vize a strategie Synthesie. Jsou součástí celé společnosti, ale také každého zaměstnance, tedy vás. Co si pod těmito pojmy představit a jak spolu souvisí? Co je základem úspěchu každé firmy? Nejsou to jen čísla, finanční úspěšnost nebo její jméno. Základem fungující společnosti jsou lidé. A to nejen manažeři, vedení firmy, ale každý jednotlivec, od uklízečky až po  generálního ředitele. Každý člověk je její součástí a podílí se na jejím fungování. Ke  spokojenosti každého pracovníka ve firmě je důležité určit, jaká je mise, vize či strategie firmy, která tyto pojmy komunikuje se všemi členy celé společnosti. Každý člověk se s  těmito pojmy v  životě alespoň okrajově setkal. Co si tedy pod nimi představit a  jakým způsobem fungují? Zamysleli jsme se, jak nejjednodušeji tyto termíny definovat. A znenadání se nám vybavily pojmy misionář, vizionář a stratég, a právě ti měli v  historii své nezanedbatelné místo. A to platí i dnes, každý má ve svém životě nějakou misi, vizi nebo strategii, aniž by si to třeba uvědomoval. Misionář byl v  dějinách označován jako propagátor náboženství nebo hlasatel idejí, který působil na ostatní. Pokud si misi převedeme do našeho života, je to jistý druh poslání. Tímto posláním by měl podnik říci, proč vlastně existuje, co dělá, pro koho to dělá a čeho chce dosáhnout.

Naopak vizionář je označován jako člověk, který přichází s myšlenkami, které přesně předpovídají nebo odhadují stav, který se stane

mi. Chci neustále hledat to, na co mám zaměření, i  s  tím, že budu hledat dlouho? Nebo se podívám i  po  jiných možnostech, ve  kterých

v budoucnosti. Termín vize pro nás znamená nějakou představu o  tom, jak by měly věci fungovat, a  to nejen v  životě, ale právě také v  řízení podniku. Popisuje budoucnost, která se liší od  současnosti, a  představuje především změny. Jako příklad uvádíme jeden ze života. Představte si člověka, který úspěšně dokončil školu s  nějakým zaměřením, a  zjistí, že pro něj není odpovídající pracovní pozice. Má ovšem vizi neboli představu o tom, kde by chtěl pracovat, a udělá pro to maximum. Jedinou možností je přemýšlet nad různými varianta-

vím, že jsem dobrý, abych se seberealizoval? A totéž platí i ve firemní kultuře. Pokud podnik vytváří novou vizi, dělá to z nějakého důvodu,

Vize společnosti Synthesia zní: Moderní, bezpečná, ekologická, prosperující a rozvíjející se firma – nejlepší zaměstnavatel v regionu. Jelikož spolu tyto termíny velice úzce souvisí, je třeba zmínit, že strategie vzniká z  dlouhodobé vize. Co vlastně strategie představuje? Abychom zůstali u  historického hlediska, stratég byl ve  starověkém Řecku uznáván jako velitel armády, a to z jednoho prostého důvodu. Věděl, jakou strategii má použít, aby byl vítězem. Opět to platí i v dnešní době, dobře zvolená strategie může podniku přinést velkolepé úspěchy. Strategie v podstatě nastiňuje, jakým směrem se bude firma dál orientovat, aby dosáhla svých vytyčených cílů. Její důležitou součástí je porovnání současné situace a  definování dalších kroků, které povedou ke změně. Na  této strategii se v  těchto dnech podílíme my všichni tvorbou akčního plánu pro rok 2012. V  příštím vydání našich novin vás bude o konkrétní strategii informovat generální ředitel společnosti Daniel Kurucz. Všechny tyto kroky by měly být komunikovány všem zaměstnancům firmy, kteří se na úspěchu podílejí. Jak už jsme se zmínili v úvodu, nejdůležitějším faktorem každé firmy jsou lidé, kteří berou svoji práci vážně a  zodpovědně, ale především je tato práce naplňuje. A  pokud chce podnik navenek prosperovat, je nejdůležitější, aby celá společnost uvnitř táhla za jeden provaz a sdílela smysl celé této náročné cesty. Každý z  nás, každým svým krokem přispívá k dosažení stanovených cílů a  společné vize. Protože mise, vize i  strategie se dělá především proto, aby všichni dostali možnost se seberealizovat. Tak proč to nezkusit?

Vize společnosti Synthesia: Moderní, bezpečná, ekologická, prosperující a rozvíjející se firma – nejlepší zaměstnavatel v regionu.

Tím se také odlišuje od konkurenčních firem. Misi Synthesie představuje nové logo, které vám tímto chceme představit a  na  kterém se shodli všichni účastníci workshopu v Nymburce.

a tím je změna k lepšímu. Pokud se zaměstnanci s firemní vizí ztotožní, může být pro ně velice dobrou motivací k větší výkonnosti, ale především spokojenosti na pracovišti.


SBU NITROCELULÓZA

synthesia noviny

UDÁLOSTI

2 JINDŘICH LNĚNIČKA

ŠKEBLE S OCTEM ZACHRAŇUJÍ ŽIVOTY Vlajkovým produktem prostředků na zástavu krvácení (hemostatů) v rámci BU Oxycelulóza je plošná forma oxycelulózy nabízená pod vlastní značkou Okcel. Kromě ní se zde ale vyrábějí i další typy hemostatických prostředků, k nimž letos nejnověji přibyla úspěšná produkce chitosan acetátu pro zákazníka ze Spojených států. Na podrobnosti tohoto zajímavého projektu jsme se zeptali manažera BU Oxycelulóza Zdeňka Slováčka. Byť se zdá výroba chitosan acetátu mísením kyseliny octové s chitosanem a  následným sušením jako jednoduchá operace, právě živočišný původ a nestálost chitosanu vše mění v poměrně komplikovaný proces.

› Co to je chitosan acetát a jak probíhá jeho výroba? Chitosan acetátem v  našem provedení rozumíme takový výrobek, který je určený pro další zpracování americkým partnerem do podoby finálního produktu sloužícího k rychlé zástavě krvácení a  hojení chronických ran. Zajímavá je základní surovina – chitosan, přírodní polymer připravovaný z chitinu. Ten se v přírodě hojně vyskytuje jako stavební látka vnější kostry bezobratlých živočichů (hmyzu, plžů a  korýšů). Kromě zdravotnictví má značný potenciál použití i v dalších oborech (např. kosmetika, potravinářství, ekologie).

› Jak vznikl projekt výroby chitosan acetátu v Synthesii a  jaký byl jeho další vývoj? Náš americký zákazník, pro kterého již řadu let úspěšně vyrábíme produkty na  bázi celulózy M-DOC I  a  II, nás počátkem letošního roku oslovil se zajímavou nabídkou spolupráce na výrobu dalších hemostatických materiálů. V  srpnu byla zahá-

jena ve spolupráci s VÚOS zkušební čtvrtprovozní výroba. Postupně jsme tuto výrobu navyšovali, vylaďovali a  zlepšovali kvalitu produkce, takže za necelý půlrok od zahájení projektu jsme již plnili přísné kvalitativní parametry stanovené zákazníkem. Tento úspěch je výsledkem skvělé práce nejen týmu BU Oxycelulóza, ale i dalších kolegů z firmy i společnosti VÚOS. Chtěl bych proto moc poděkovat všem, kteří přispěli k úspěchu tohoto projektu. › Jaké je konkrétní použití chitosan acetátu z naší produkce? Náš chitosan acetát slouží k  výrobě širokého spektra přípravků, které maximálně využívají nejen hemostatických, ale především vynikajících antibakteriálních účinků. Jejich použití je nejen v  civilních medicínských aplikacích, ale též například pomáhají zachraňovat životy při traumatických poraněních vojáků armády Spojených států (střelná poranění atd.).

› Jaké množství chitosan acetátu již bylo vyrobeno a jaké jsou vyhlídky do budoucna? Výroba již překročila stokilogramovou hranici a do konce letošního roku zákazníkovi dodáme celkem 130 kg chitosan acetátu. Plán a s tím spojená investice do  výrobního zařízení počítá s  nárůstem výroby

na 40 kg měsíčně, které bylo stanoveno zákazníkem. Smlouva o pravidelném odběru Chitosan acetátu na požadované množství byla uzavřena minimálně do  roku 2013. Chitosan acetát se tak pro nás stává perspektivním výrobkem, který vhodně zapadá do  skladby naší hemostatické produkce.

SBU PIGMENTY A BARVIVA LUBOMÍR CIHLO

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST V RUSKÉ FEDERACI

Nejlepším způsobem, jak získávat nové klienty, je neustálé informování, školení a prezentování našich kvalitních výrobků. Jaké přednášky měly v Rusku největší úspěch, nám dnes prozradí Lubomír Cihlo, vedoucí oddělení Pigmenty, preparace a nové projekty. Za velké zásluhy na  šíření povědomí o  našem sortimentu bych na  úvod rád poděkoval hlavně panu  Ctiradu Jehlíkovi, který prezentoval výrobky společnosti Synthesia ve  firmách Ruské federace jak v  časech obchodní slávy, tak i  v  období nízké poptávky. Zorganizoval řadu setkání se spotřebiteli přímo ve  společnostech nebo na  seminářích pořádaných společně s  naším místním distributorem, firmou Afaya. Nejen díky dobré znalosti ruského jazyka se podařilo našimi společnými přednáškami věnovanými organickým pigmentům zaujmout odbornou veřejnost z oboru nátěrových hmot. Přednáška s  názvem „Organické pigmenty“ pojednávala o  organických pigmentech obecně, jejich chemických skupinách a  souvislostech mezi chemickým složením a  odstínem. Zahrnuty zde byly i pigmenty, které v společnosti nejsou vyráběny. Cílem bylo vytvořit pro posluchače přehled o  oboru organických pigmentů. Tématicky ji doplňovala přednáška „Vlastnosti organických pigmentů“, která popisovala zkušební metody a způsoby zjišťování technických parametrů pigmentů včetně podrobnějšího vysvětlení podstaty některých zkoušek. Název přednášky „Organické pigmenty ze společnosti Synthesia“ napovídal obsah. Přednášející

hovořil o vlastnostech organických pigmentů vyráběných v  naší společnosti a  oblastech jejich použití. Náš sortiment pigmentů obsahuje jak stálé pigmenty použitelné pro barvení plastů, tak i jednodušší pigmenty pro tiskové barvy, které jsou právě významné pro celkový objem prodejů. Aby u  posluchačů nedošlo při přednáškových maratonech k  úplné likvidaci pozornosti, byla vypracována i přednáška zábavnějšího charakteru nazvaná „Barva a  tvar“, která pojednávala o  schopnostech lidského oka a  vlivu barevnosti na  jeho výsledek pozorování. Nechybělo ani

vysvětlení, o čem vypovídá volba barevného odstínu např. při koupi nového auta nebo šatů. Jedním ze závěrů také bylo, že vnímání barevných odstínů u rozdílných pozorovatelů je díky subjektivitě vždy problematické a závisí na mnoha okolnostech jako původ, přání, tužby, osobní ambice, zdraví. Postupem času začaly projevovat zvýšený zájem o  naše pigmenty i  firmy vyrábějící průmyslové nátěrové hmoty. Pro tyto zpracovatele pigmentů byla vytvořena přednáška „Pigmenty pro průmyslové nátěrové hmoty společnosti Synthesia“. Průmyslových nátěrových hmot je

mnoho typů a záleží na  druhu nátěrové hmoty a způsobu zpracování. Jednou z  důležitých oblastí průmyslových nátěrových hmot jsou práškové nátěrové hmoty. Jejich předností je způsob nanášení bez organických rozpouštědel. Pro výrobce tohoto typu produktu byla vytvořena a  přednesena přednáška s  tématem „Organické pigmenty pro práškové nátěrové hmoty“. Objasnila způsob testování vhodnosti pigmentů v  jednotlivých typech práškových nátěrových hmot. Zabývala se i  výčtem pigmentů vyráběných v Synthesii vhodných pro použití do  jednotlivých typů práškových hmot. V  současné době se používají pojidla a  tvrdidla, která vyžadují nižší teplotu zpracování, a  tím umožňují používání pigmentů s nižší tepelnou a chemickou odolností. Poslední přednáška se uskutečnila v  Moskvě v  lednu roku 2011 a  byla na  téma "Vysoce stálé organické pigmenty" (High Performance Pigments). Hlavním poznatkem pro posluchače byl fakt, že některé vysoce stálé pigmenty nedisponují vhodnou stálostí, např. pro účely barvení fasádních nátěrových hmot, a  proto tento pojem nelze ještě obecně definovat. Přednáškám věnovaly pozornost i  odborné časopisy Lakokrasočnyje matěrialy a  Lakokrasočnaja promyšlenosť. Oba tituly uveřejnily dva

články o uspořádaných přednáškách, včetně stručného obsahu přednášek a  zmínky o  výrobním společnosti. Přednášky navštívilo přibližně padesát zástupců z různých firem. Díky organizační práci Ing.  Ctirada Jehlíka, velkému počtu posluchačů a  článkům v  odborných časopisech se Synthesia dostala do povědomí širokého okruhu zpracovatelů pigmentů v Ruské federaci. A to i v tak speciální oblasti jako je výroba tiskových barev pro inkoustové čtyřbarevné kancelářské inkjet tiskárny a  pro tiskárny s  širokoformátovým (wide format) InkJet tiskem na plastové síťky.

TIRÁŽ

synthesia noviny

noviny zaměstnanců společnosti Synthesia, a. s. Vydává: Synthesia, a. s. Evidenční číslo: MK ČR E 13711 Neprodejné Redakční rada: Jaroslava Doležalová, Jaroslav Jetmar, Luboš Kopecký, Jindřich Lněnička, Petr Mako, Iva Mutinová, Martin Pém, Linda Pikhartová, Libor Podmelle Adresa redakce: Synthesia, a. s., redakce, Semtín 103 532 17 Pardubice – Semtín Telefon: +420 466 824 527 E-mail: redakce@synthesia.cz Grafické zpracování a tisk: Ing. Simona Formanová, DTP studio Pardubice


synthesia noviny

UDÁLOSTI

PERSONALISTIKA IVA MUTINOVÁ

3 SBU ORGANIKA PETR POSPÍŠIL

SERIÁL HODNOTY ORGANICI

2. DÍL ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA NA VELETRHU CPHI „Moji žáci mě naučili mnohem víc, než moji učitelé“, to jsou slova známého českého pedagoga Václava Příhody, člověka, který celý život pracoval s lidmi a naučil se jim naslouchat, aby na ně mohl tím více působit. I z našeho pohledu je to ta nejlepší strategie při jednání se zákazníky a klienty. Ale nestačí pouze naslouchat, je důležité naučit se vnímat, porozumět představám, zájmům a potřebám lidí, kteří se na  vás obracejí. Komunikaci mezi lidmi představuje široká škála interaktivního spojení dvou či více subjektů, která umožňuje při správných schopnostech navázat tisíceré nitky vzájemné důvěry. A  o  tu musí jít obchodníkům a všem, kteří pracují s klienty a zákazníky především. Ony jemné vlásečnice vztahu je obtížné navázat, ale  velice snadné zpřetrhat. Navazujte vztah důvěry vždy těmi prostředky, které mají největší naději na úspěch. Mohou to být gesta, zvukové vjemy, vizuální vjemy, to vše může vašeho klienta zaujmout a navodit atmosféru důvěry a partnerství. Uchopte své možnosti a pokuste se je využít. Když se podíváme na základní oblasti "orientace na  zákazníka", zjistíme, že vše je v našich silách. Pozdravit, usmát se, nabídnout zákazníkovi pomoc, nenechat jej dlouho čekat, dívat se na  zákazníka, když s  ním mluvíme… To všechno jistě působí

na zákazníky příjemně, přirozeně, důvěryhodně.

Zákazník se v takovéto situaci chová přirozeně, nepřetvařuje se a  důvěřuje obchodníkovi. To výraznou měrou přispívá k  růstu obratu. Dalším významným plusem tohoto přístupu je také podstatné snížení možnosti vzniku konfliktní nebo jiné náročné situace. Říká se, že člověk je zrcadlem svého okolí. Chovejme se tedy k  zákazníkovi tak, jak chceme, aby se on choval k nám.

Pokud budeme takto přistupovat k našim stávajícím zákazníkům, zejména budováním a prohlubováním vzájemné důvěry, docílíme tím nejen dlouhodobých obchodních vazeb, nárůstu tržeb, ale získáme tím i  nové. Pokud je klient spokojený a  naše společnost je nedílnou součástí jeho úspěchů, věřte, že bude velice rád své úspěchy komunikovat a  cíleně šířit svým svým obchodním partnerům a  široké veřejnosti. Tyto informace se samozřejmě velice rychle dostanou i  ke  konkurenci. Chceme sdílet úspěchy s našimi zákazníky a být jejich součástí, chceme, aby byli konkurenceschopní a  nejlepší ve  svém oboru.

Ve dnech 25.–27. 10. 2011 proběhl tradiční veletrh CPhI (Convention on Pharmaceutical Ingredients, český překlad Konference o farmaceutických látkách), který se tentokrát odehrával ve  Frankfurtu nad Mohanem. Tento veletrh je jedním z  nejdůležitějších setkání výrobců farmaceutických substancí a  finálních léků v  Evropě. Nejedná se však pouze o setkání čistě farmaceutických firem, značnou část zde představují firmy, které nabízejí své volné výrobní kapacity a  know-how pro potenciální spolupráci. Přestože zde bylo jako vždy početné zastoupení

výrobců z Číny a Indie, patrný byl zvýšený trend především evropských výrobců najít si alternativní zdroje v Evropě a zbavit se tak naprosté závislosti na čínských či indických dodavatelích. SBU Organika zde spolu s dalšími firmami z České republiky pod záštitou Czech Trade nabízela své možnosti pro budoucí spolupráci v oblasti kvalifikované chemie. Během veletrhu proběhlo značné množství obchodních jednání jak se stávajícími partnery o výhledech na další roky, tak s novými ohledně možnosti nových projektů a navázání spolupráce.

Nejvýstižnějším symbolem naší druhé firemní hodnoty, kterou je „Orientace na zákazníka“, je především spokojený zákazník, který pomyslně drží v ruce amplion a doslova křičí naše společné úspěchy do všech světových stran…

ÚSEK FINANCE LIBOR PODMELLE

ZPOMALENÍ TEMPA RŮSTU SE EVROPĚ NEVYHNE Na titulní straně si naši čtenáři mohli přečíst zásadní informace o nové firemní strategii. Naši misi, vizi a cíle ale ovlivňují i vnější makroekonomické faktory. Do jaké míry mohou ovlivnit naši strategii, jsme se zeptali jednoho z předních ekonomů v naší zemi, Ing. Vladimíra Pikory, Ph.D. ze společnosti Next Finance. › Asi největší ekonomickou krizí po roce 1989 jsme si prošli v průběhu roku 2009. V  současné době zaznamenáváme opět plíživé náznaky nástupu krize. Nebo snad recese? Západoevropské ekonomiky pod tíhou vlastních dluhů skomírají. Do  toho se přidávají problémy západoevropských bank, což je pro ekonomiku západní Evropy pohroma. Bez bank ekonomika nemůže dobře šlapat. A vzhledem k tomu, jak je česká ekonomika těsně spjata se západní Evropou, je nutné v  lepším případě očekávat prudké zpomalení tempa ekonomického růstu, a v horším případě spadne česká ekonomika zpět do recese. Pravděpodobnost tohoto scénáře stále roste. › Eurozóna je v  krizi, padají ratingy řady evropských států, problémy mají především státy PIIGS (Portugal, Italy, Ireland, Greece, Spain). Domníváte se, že je reálný rozpad či rozdělení eurozóny? Do  eurozóny byly vpuštěny země, které tam vzhledem ke  své nízké ekonomické vyspělosti neměly co dělat. Ty nyní představují problémy. Záchrana eurozóny bude stát jednotlivé členské státy ještě spoustu peněz, i  když si to

zatím nechtějí připouštět. Čím více ale dále porostou tyto náklady, tím více lidí se bude ptát, zdali má smysl držet projekt eura naživu za těchto nákladů. Navíc se obávám, že se dramaticky změní politická mapa Evropy. Umím si představit, že se během několika let dostanou k  moci politické strany, které dnes ještě ani neexistují, a jejich hlavním cílem bude nepůjčovat jihu Evropy a  zbavit se eura. Už dnes většina Němců říká, že by chtěla návrat k  marce. Umím si proto představit rozdělení eurozóny na  bohatý sever a  chudý jih. Umím si ale představit i úplný rozpad eurozóny a návrat k národním měnám (drachmě, franku, guldenu atd.). › Řecko je na pokraji státního bankrotu. Mohou Řekové očekávat „příchod exekutora“? Tím, že Řecko již odepsalo 50 % svého dluhu, vlastně zbankrotovalo. Bankrot se tomu ale neříká. Evropští politici se to snaží zamaskovat pod nálepkou záchrany eurozóny. A  nikde

ní Evropa se blíží recesi, a proto bude klesat zahraniční poptávka po českém exportu. Myslím, že by bylo proto rozumné včas začít počítat s tím, že poptávka poklesne i u vás.

není vyloučeno, že nezbankrotují i další státy. Nicméně bankrot státu se dost liší od bankrotu podniku. U států exekutoři nechodí. Místo toho přijíždějí zahraniční poradci. › Synthesia je významným exportérem chemických produktů, když až 76 % své produkce vyváží především na  západní evropské trhy a  do  USA. Může chemický průmysl, tedy i Synthesia, očekávat v  roce 2012 dopad současné krize do  svého hospodaření? Chemický průmysl je značně závislý na vývoji hospodářského cyklu. Západ-

› V tomto čísle novin byla pro naše čtenáře vypsána soutěž na  tip kurzu české koruny k  euru na  Štědrý den. Zkuste jim poradit … Vzhledem k  vývoji v  Evropě očekávám kurz okolo Vánoc na  úrovni 25,30 CZK/ EUR (rozhovor vznikl závěrem měsíce října, poznámka redakce). Nicméně období Vánoc je specifické. Tou dobou se už vlastně téměř neobchoduje. Všichni normální Evropané jsou doma s  rodinou. S  korunou se pak obchoduje hlavně mimo Evropu. Vzhledem k  malému objemu obchodů potom kurz hodně skáče, aniž by se něco dělo. Štědrý den je tak trochu sázka do loterie, kurz může být vlastně bezdůvodně o 30 haléřů slabší nebo silnější než předešlý den, aby následující den bylo vše obráceně. Můj odhad proto spíš chápejte jako průměr za vánoční týden.

Soutěž

Tipněte si kurz a oběd v salonku je váš!! Po letní fotografické soutěži přinášíme našim zaměstnancům další možnost výhry. Abyste vyhráli, nepotřebujete tentokrát vůbec nic, jen vlastní úsudek a  hráčské štěstí. Na  adresu redakce@synthesia.cz a  na  obvyklá místa do  schránek na  vrátnicích nám maximálně do  30. 11. 2011 sdělte váš tip na kurz české koruny vůči euru, který bude platný na Štědrý den (na lístek uveďte jméno, příjmení, útvar, kurz CZK/EUR na  3 desetinná místa). Výherce s nejbližším tipem získá výběrové menu č. 7 pro dvě osoby servírované v salónku naší společnosti v prostorách hlavní jídelny na budově M2. S  výsledky soutěže seznámíme naše čtenáře v  lednovém vydání našich novin.


synthesia noviny

UDÁLOSTI

4 RING VOLNÝ

ROMAN HYHLÍK vs. JAN ŠILLER ŘEDITEL PROVOZNÍHO ÚSEKU

ŘEDITEL SBU ENERGETIKA

Vizitka

Vizitka

Ženatý, manželka Dana Dospělé děti Barbora a Honza

Ženatý, manželka Ludmila Dospělé dcery Radka a Ludmila Vnoučata: 3 vnučky a 1 vnuk

BLESKOVÝ PRŮZKUM Nejoblíbenější film : většinou česká klasika

BLESKOVÝ PRŮZKUM

Nejoblíbenější kniha: jakýkoliv cestopis, ale velmi mě oslovila kniha Marlo Morgan – Poselství od protinožců

Nejoblíbenější film: starší česká tvorba (komedie, detektivky i seriály)

Nejoblíbenější hudba: jsem běžný spotřebitel, ale pohoda jsou Genesis a Phil Collins Nejoblíbenější jídlo a pití: vše od těstovin a bílého masa, pivo 10 stupňů

› Honzo, prakticky celý život jsi „vyráběl“ energii v Chemopetrolu Litvínov. Co Tě přimělo po tolika letech se vydat za prací do východních Čech? Dobrý direkt hned na úvod! Odchod z Litvínova a nedokončení své práce pro „rodnou“ chemičku nebylo mým rozhodnutím. Mé představy o budoucnosti podnikové energetiky se jaksi nepotkaly s představami nových majitelů, a tak naše spolupráce skončila. Nabídka na  práci v  Synthesii byla pro mě novou výzvou, a  to v  době, kdy jsem měl vnitřní potřebu pokračovat pokud možno v  obdobné práci, ve  které jsem si našel smysl a  jakési poslání. Navíc to bylo v  době, kdy jsem měl chuť se do  něčeho pořádně zakousnout. A  po  pravdě řečeno, tady skutečně bylo do čeho… › Energetika jako taková je momentálně v  naší společnosti „IN“. Jak se vypořádáváš s popularitou? Popularitu bych si dovedl představit i  jinak, ale na  druhé straně jsem nikdy po ní netoužil. A to v jakékoli formě. Se svým pracovním týmkem si plně uvědomujeme svou odpovědnost nejen za  energetiku, ale v  podstatě za  budoucnost firmy a  areálu. Snažím se, aby nám tento pocit odpovědnosti nesvazoval ruce, ale naopak v nás vybudil víc energie. Takže je to víc o práci, než o běhání po molu. Ale na to jsme v energetice zvyklí, že ocenění naší práce bývá skromné. › Prozraď našim čtenářům, na kolik nás ročně přijde zajištění energií do naší firmy? Energetika neslouží pouze pro mateřskou firmu, ale pro celý areál. Tak byla vystavěna a takovou úlohu plní. Vedle klasických energií, elek-

Do ringu dnes zavítaly dvě velké hvězdy světového boxu. Chlap proti chlapovi. Ředitel proti řediteli. Boj sebevědomých borců neznajících bratra, sestru, s nádechem noblesy Oldřicha Nového. Na jedné straně pomocníci již nemohou udržet Romana Hyhlíka, ředitele úseku Provozní, na druhé straně se strategií „hlavně ne moc velkou ránu“ Jan Šiller, ředitel SBU Energetika. třiny a tepla, zajišťuje areál i dalšími energetickými produkty a službami, včetně provozu energetických sítí, vodovodních a  kanalizačních sítí. Celkové roční náklady na  zajištění tohoto komplexu areálových služeb představují v  současnosti částku cca 700  mil. Kč, a  to jen díky vysoké odepsanosti zařízení a  více než skromným osobním nákladům a  nákladům na  údržbu. Teprve chystané investice posunou náklady na  energetickou zajištěnost areálu do realistické polohy. › Také patříš do druhu chatař-sapiens. Je na  Tvé chatě v  Krušných horách severní vítr krutý? Ano, mým koníčkem číslo jedna je chalupaření, které provozuji již více jak 25 let. Chatu nemám v  Krušných horách (tam jsem byl 32 let „jen za  prací“), ale na  rodných kopečcích nad Českou Lípou, tam jsem skutečně doma. Ale i  to je na  severu a  vítr tam občas bývá krutý – vlci zatím chybí. K  běžnému vybavení na toulky přírodou tak v zimě patří kromě běžek i sněžnice, a do kufru auta je nutné přibalit řetězy. › Nezůstalo utajeno, že jsi velkým vyznavačem geocachingu. Pochlub se nám, už se Ti povedlo vůbec nějakou kešku najít? Ke  geocachingu mě v  tomto již zralém věku přivedla dcera. A protože miluji toulky přírodou, pěší i  cykloturistiku, rozšířil jsem si tento koníček o  hledání „pokladů“ a  vstoupil tak do  celosvětové rodiny tichých neškodných bláznů, kteří bloudí přírodou a  prohledávají pařezy, jeskyně, stavební ruiny apod. Krásné na  tomto koníčku je, že tě zavede na zajímavá místa, která z  auta i  kola běžně přehlídneš,

a navíc se o  těchto místech dozvíš spoustu zajímavostí. Nezasvěcený člověk netuší, kolik těchto pokladů má kolem sebe. Na Pardubicku jsem zatím našel asi 100 kešek a  další stovky čekají ve svých úkrytech. Pro mě je to příležitost, jak lépe poznat přírodu, kulturní památky a  také historii kraje, kde v současnosti žiju. › Romane, já samozřejmě vím, co obnáší práce provozního ředitele, ale zkus krátce vysvětlit čtenářům, jaký provoz vlastně řídíš… Silniční provoz to asi nebude, viď? Je to vlastně i  silniční provoz, respektive péče o  komunikace. Ale vážně a  komplexně: úsek Provozní byl vytvořen v roce 2006 a jeho hlavním posláním je operativní podpora SBU. Je členěn na  pět odborů: Dispečink a  havarijněbezpečnostní služby – součástí jsou dispečeři, kteří řídí chod Synthesie v nepřetržitém provozu, zejména však mimo hlavní směnu, hasičský záchranný sbor, těch chlapů si opravdu vážím za  to, co pro Synthesii odvádějí, a  technici bezpečnosti práce. Logistika – od dopravní techniky přes skladové hospodářství, rozvoz surovin až po spediční a celní služby. Hlavní mechanik – podpora údržby ve speciálních službách a správě nemovitostí, tedy i  správě veškerých objektů a majetku, které SBU nepotřebují pro svoji hlavní činnost, dále pak péče o zeleň, zmiňované vozovky apod. Později než v roce 2006 byly přičleněny do úseku Provozní i Divestice (2010), které mají v kompetenci veškeré pronájmy našeho majetku ale i případné prodeje. Dále pak je to správa mapy závodu (včetně energetických sítí). Vzhledem k  tomu, že nevyužívaného majetku je stále hodně, je to opravdu kus práce.

Od letošního roku jsou to i Investice. Útvar, který za  podpory všech úseků realizuje investiční akce. I zde jde o náročnou činnost, a to jak z hlediska koordinace, tak i  povinnosti naplnění legislativních požadavků. › Na  sklonku letošního roku je velmi aktuální investiční plán na  rok příští. Prozradíš nám aktuální stav v oblasti investic? Proč ne. V současné době dokončujeme zajištění investičního plánu pro rok 2011. Hodnota investic pro tento rok je v úrovni plánu a to 113  mil. Kč. Ohledně budoucího období by bylo vhodné říci pár slov nejen k  roku 2012 ale i  ke  střednědobému plánu. V  následujících letech to bude zejména obnova Tvojí Energetiky, ale o tom jistě víš svoje. Hodnota investice do  Energetiky v  letech 2012–2014 bude na  podmínky Synthesie opravdu vysoká, a to cca 1,2 miliardy Kč. Co se týče investic do dalších úseků, tam půjde zejména o akce související s vyšším standardem technologií. Plán pro rok 2012 je velmi ambiciozní, a  to v hodnotě přes 300 mil. Kč. › A  co naopak divestice, tedy prodeje majetku. Jaké jsou plány v této oblasti na nadcházející rok? Je výhodnější nepotřebné budovy prodat nebo pronajímat? Velmi zajímavá otázka. Jasně, jak jsem uvedl, Divestice jsou velmi důležitým segmentem. Zde se musíme přizpůsobovat trhu a přiznejme si poslední roky, a vypadá to i na další rok, nebude situace lehká. Lze říci, že průmyslovou zónu UMA máme prodánu (vlastníme však komunikace a  energetické sítě a  to chceme držet i  nadále), dále řešíme další divestiční zóny, snažíme se dostat do areálu zejména firmy s technolo-

Nejoblíbenější kniha: v poslední době převážně oddechovka půl hodiny před spaním (takže spíše kratší díla – povídky z nejrůznějšího žánru) Nejoblíbenější hudba: celým mým životem se táhne folk a country Nejoblíbenější jídlo a pití: jsem od přírody „všežravec“, miluji grilování a k tomu pivo Gambrinus, ve chvílích pohody červené víno

giemi, které jsou náročnější na energie. Máme vytipováno několik zón a  rozjednány možné spolupráce, ať v  areálu Rybitví nebo mimo oplocení. › Vím, že jsi podobně jako já velkým nimrodem na své chalupě. Nejsi i ve svém volnu zasažen pracovní deformací, třeba časté kontroly stavu oplocení? To bych ani nepřipomínal. Ano, moje pracovní zaměření mě ovlivňuje i  mimo firmu. Nevím, zdali je to dobře nebo špatně. Snažím se všímat si věcí kolem sebe a musím říci, že námětů je dost. › Tvoje vyrýsovaná figura přímo vybízí k otázce – že ty děláš nějaké sporty? Nevšiml jsem si, že máš problémy se zrakem. Kdeže ty dřívější roky jsou! Jako bývalý technik údržby mám na  vyrýsování jiný pohled. Pravdou je, že sport je stále, byť amatérsky, součástí mého života. Myslím, že sport utužuje v  soutěživosti, dodržováni duchu Fair Play a  další vlastnosti, které z  naší společnosti jaksi mizí. Ve  volném čase se pokouším hrát badminton, ale díky synovi již nejsem první v rodině. V létě kolo, v zimě lyže sjezdem z kopce, ale i do kopce zase na běžkách. Velmi dobrou průpravou jsou i pochody s holemi, pro „skoroúředníka“ velmi dobré narovnání těla. Svého času jsem amatérsky pinkal volejbal, ale na  to již opravdu není čas. A  ke  stolnímu tenisu se už ani hlásit nemohu, byť jsem ho 25 roků hrál závodně a  hádej za  koho? No, přece za VCHZ Pardubice.


synthesia noviny

UDÁLOSTI

ÚSEK PROVOZNÍ JAROSLAV JETMAR

5 ÚSEK PROVOZNÍ JAROSLAV JETMAR

JAK SE DĚLÁ „RETRO“

Jedním z téměř pravidelných příspěvků do firemních novin je i rubrika Retro, která se snaží přiblížit čtenářům i historii firmy ve fotografii v porovnání se Josef Chroustal současným stavem. Snáší se zvolna, tiše, beze vzdoru Základním kamenem je fotografie objektu, výroby nebo lokality tak, jak ji zachytil fotograf v minulém století. V databázi redakce jsou desítky fotografií, které byly pořízeny v různých obdobích vývoje Synthesie. Snímky jsou většinou bez popisu, kvalita je poznamenána stářím a tehdy dostupnou fototechnikou. Není divu, některým fotografiím je více než čtyři desetiletí, ale v  databázi jsou i  záběry starší osmdesáti let. Řekněme, že jsme si vybrali jeden snímek a nastává téměř detektivní práce.

není radno hýbat, za terorizmus jsou dneska dost vysoké pálky a vy si můžete tak leda broukat kdysi známý hit od  Aleše Brichty. Navíc i  iluzionista David Copperfield má k stáru kšeftů dost a nějaká chemička jej nezajímá. Z řad známých si vytipujete kamaráda, který se poblíž pohybuje pravidelně a s neméně otravnou pravidelností jej telefonicky obtěžujete, zda je objekt prostý dopravní techniky a dalších překážek. Děláte-li tuto činnost důsledně, může se stát, že vám jednou zavolá, že „Teď by to šlo“, ale

Je relativně snadné určit územně, odkud byl snímek pořízen. Ve hře jsou zpravidla 4 lokality – Semtín, Rybitví, Explosia a  okolí. Pokud je i  čitelné poziční číslo na  budově, bývá zpravidla vyhráno do  té doby, než zjistíte, že tam, co byla budova, je dnes změť trubek, kotlů a energovodů, případně pláň nebo snad hustník z  keřů a  stromů. Příjemné bývá zjištění, když rozhodíte sítě mezi spolupracovníky a někdo z nich vám potvrdí, že objekt tam snad ještě stojí. Úplné vzrušení nastane, když předlohu původního snímku spatříte na  vlastní oči, jenže jako na  potvoru zrovna tam, kde mačkal spoušť v minulém století neznámý fotograf, vám výhled zastiňují cisterny, kamion, energomosty, stromy, domy a  já nevím, co ještě. V  případě listnáčů musíte čekat do  zimy, než lupeny spadnou, a přes větve uvidíte alespoň obrys budovy, jehličnanům holt neporučíte. Pokud vám stíní další budovy mladšího data, tak s  nimi také

nemáte narychlo auto, redakční fotoaparát, naopak máte spoustu svých úkolů, a když se podíváte ze svého okna, kolegovi třísknete s telefonem, protože zrovna v tu dobu si dala nad Synthesií dostaveníčko okluzní fronta a  kličkovat mezi proudy vody se vám rozhodně nechce. Termín redakční uzávěrky se neuprosně vkrádá do  Vašeho podvědomí, když zcela nečekaně zasáh-

ne kapka redaktorského štěstíčka – počasí je příznivé, kolega jede tím směrem, takže vás na otočku vezme, fotoaparát je k dispozici i s nabitými bateriemi, překážek je minimálně – nic nebrání dokonat zamýšlené dílo. Sice se chvíli na  místě pohybujete v  naprosto nepravidelných šišoidech a elipsách, aby bylo možno trefit úhel a  vzdálenost, ale takový podružný detail vám žíly netrhá. Ještě zbývá dopsat průvodní slovo (i zde je nutné se orientovat v  dostupné psané historii firmy) a pak si zhluboka vydechnout. Jinou kapitolou jsou snímky, které dnes nepořídíte. Může za to hustá zástavba z  mladší doby, která dnes odděluje fotografa od objektu, košaté stromy, případně objekt již neexistuje. Pokud to bude jen trochu možné, naleznete v  této rubrice i  takové fotografie, u  kterých ale současný snímek bude zachycen z  jiného úhlu, vzdálenosti a  případně i  výšky. Někde už není možné pořídit snímek vůbec z  hlediska „nové“ zástavby. Příkladem je vlevo otištěná fotografie komplexu „sírovky“ (vlevo vpředu N 8, za ní N 15 a zcela napravo N 14) z doby okolo třicátých let. A nakonec si položíte otázku, jestli vám to za ty nervy a čas stojí. Za sebe bych odpověděl: „Vzhledem k  tomu, že minulost firmy patří mezi kulturní firemní bohatství a s přihlédnutím k situaci, že osobně znám velmi málo lidí, kteří by se byť okrajově zajímali o  historii, jsem toho názoru, že rozhodně ano. Podstatné je hlavně to, že s vámi o výsledek mohu podělit.“ Retro v podání hasičů – třicátá léta

RETRO OKÉNKO

LISTÍ

Naposled uléhá na unavenou zem Dopadá mlčky mezi suché zbytky stvolů A tiše sní si svůj podzimní sen

Jak slzy z očí stromy svoje listí roní I podzim pláče – jak smutný je to čas Tak zvláštně, omamně ten suchý poklad voní Než půda pocítí, že přišel první mráz

Po vodě odplouvá až na dno kdesi klesne Vítr jej prohání po polích tam a sem Snáší svůj úděl mlčky, bezbolestně A tiše sní si svůj podzimní sen

Stromy se tváří jako holé suché metly Jak torzo poničené přírody Spadané listí stejně každým rokem zetlí Však na jaře se znovu narodí

Příchod zimy se ohlašuje nejen poezií podzimních barev a chladných rán, ale také každoroční přípravou na  příchod mrazů a  sněhových vloček. Zeptali jsme se proto pana Milana Hrušky, vedoucího odboru Hlavní mechanik na  věci s  tím související:

VoPa, která vlastní potřebnou odklízecí techniku.

› I když zima ještě na  „dveře“ neklepe, přípravy na ni jsou v plném proudu. Můžete čtenářům říci, co vše tyto přípravy obnáší? V současné době máme připraveno v operativním skladu pět tun soli a samozřejmě v případě tvorby náledí i písek pro posyp uvnitř areálu firmy, ale i na komunikace mimo areál (silnice k BČOV a k obalovně Skanska). Toto množství odpovídá jednomu kompletnímu posypu komunikací. V případě zvýšené potřeby se sůl doplňuje z centrálního skladu ve spolupráci s Nákupem surovin. Jako v minulých letech zajišťuje odstraňování sněhu a posyp smluvní externí firma

› Sníh dokáže rozveselit dětské tváře, zatímco ve firmě působí spíše starosti. Jaká jsou opatření v případě sněhové nadílky? Správa majetků ve  spolupráci s  Dispečerským oddělením monitoruje vývoj počasí a podle situace jsou objednány posypové a odklízecí práce u zmíněné externí firmy. Zaměstnanci této firmy drží pohotovost 24  hodin a  v  případě potřeby je technika nasazována zpravidla do jedné hodiny od uplatnění požadavku. Veškerou operativu zajišťuje v  hlavní pracovní době Správa majetku, v  ostatním čase včetně nepracovních dní a svátků „velí“ těmto činnostem dispečeři. Kromě využití externí firmy jsou připraveni i  hasiči k  posypu v  místech mimo dosah odklízecí techniky, vyproštění uvízlých kamionů v  areálu a dalších činností souvisejících s odstraňováním sněhu a náledí.

JAROSLAV JETMAR

Ne vždy je možno zachytit původní snímek tak, jak jej neznámý fotograf pořídil před několika desítkami let. Jako příklad slouží pohled na výrobny MP1, kde novější zástavba objektu Ry 25 a  výsadba jeřábu obecného z větší části vykrývají původní pohled z padesátých let. Zcela vlevo je patrná budova Ry 15.

MP 1, zleva Ry 24 – Ry 14a - Ry 14 – Ry 4

Současný pohled, v popředí budova Ry 25


SYNTHESIA A MY

6

PO STOPÁCH NAŠICH VÝROBKŮ

synthesia noviny

LUBOŠ KOPECKÝ

ZEMĚ BÝVALÉHO SOVĚTSKÉHO SVAZU Vážení čtenáři, na tomto místě vám pravidelně přinášíme rozhovory s našimi obchodníky, kteří pod praporem Synthesie dobývají světové trhy po celé planetě. Jejich mise bývají většinou intenzivními několikadenními ztečemi, ovšem dnes vám přinášíme lahůdku: rozhovor s obchodním vojevůdcem Ctiradem Jehlíkem, který v Moskvě pro Synthesii bojoval, žil a pracoval plných 13 let!

Hlavní město: Moskva Státní zřízení: Federativní republika Měna: Rubl

Vzdálenost od hlavní vrátnice Synthesia do Ruska: 1 777,6 km Obvyklá fráze: Xотелось как лучше а получилось как всегда. Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky.

› Úvodní otázka se přímo nabízí: jaké to je, být zpátky v Čechách po třináctiletém pobytu v Ruské federaci? Již jste se aklimatizoval? Myslím, že zcela se mi to ještě asi nepodařilo, změna je to přece jen značná. I když zatím se mi ještě příliš stýskat nezačalo, což se mi zdá být podezřelé. › Mohl byste nám, prosím, popsat ruskou pobočku naší společnosti v Moskvě? Naše kancelář se nachází v  komplexu České centrum – Český dům nedaleko centra Moskvy, který je takovou českou kolonií. Je to několik objektů, které byly vybudovány v  80.  letech při velvyslanectví tehdejšího Československa. Sestávají se z  obytných domů, české restaurace, pivnice a také kanceláří, které si pronajímají zastoupení českých firem. Dříve jsme obývali menší samostatnou kancelář, od  roku 2010 sdílíme větší prostory společně se zastoupením Agrofertu a pobočkou firmy Fatra. Dlouhou dobu (s výjimkou období r. 2001–2004, kdy jsem měl až tři ruské zaměstnance), jsme pracovali ve dvou, od roku 2010 jsem pak působil sám. › Čím se Synthesia RU zabývá? Pomáhal jste s prodejem všech našich produktů? Dosavadní základní pilíře prodejů našeho zastoupení byly spojeny hlavně s SBU PaB – textilní barviva, opticky zjasňující prostředky pro prací

prášky, pigmenty pro výrobu barevných koncentrátů plastů a pigmenty pro nátěrové hmoty. Do  budoucna vidíme další příležitosti také v oblasti barvení dřeva a v barvivech pro kožařský průmysl. Od  roku 2010 se více a  těsněji snažíme spolupracovat i  s  ostatními SBU, která nacházejí v  tomto teritoriu přímé odběratele. Ovšem teď se nechci chlubit cizím peřím, lví podíl zde mají kolegové a  kolegyně z  příslušných SBU, já jsem fungoval spíše jako styčný důstojník, tlumočník a „bodyguard“ :). › V  čem byl obchod s  chemickými produkty Synthesia specifický? Lze zde nalézt jisté rozdíly mezi zvyklostmi a  „rituály“ u  prodejů do  různých aplikačních oblastí našeho sortimentu. Zatímco v  oblasti textilních barviv jsme byli dostatečně známým dodavatelem, například v  pigmentech pro nátěrové hmoty jsme začínali prakticky od začátku. Na ruském trhu nestačí pouze suše představit sortiment a sdělit ceny, zejména po  dlouhou dobu, kdy existoval převis nabídky nad poptávkou a  kdy všichni konkurenti nabízejí víceméně podobné zboží za  podobné ceny. Protože se nemůžeme řadit k těm levnějším dodavatelům na ruský trh, je jednou z našich stěžejních deviz stabilní kvalita. Doufám, že to nebude znít jako fráze, ale v tomto případě je skutečně velmi důležitá týmová práce mezi zastoupením a  mateřskou firmou. Přestože mi hodně pomáhaly alespoň základní znalosti, které jsem pochytil v  době působení na  technickém úseku, podpora techniků i kolegů z obchodního úseku byla velmi důležitá.

› Co se ruskému obchodníkovi vybaví, když řeknete Česká republika nebo Synthesia? Obecně mohu říci, že Česko (Slovensko) je vnímáno vesměs pozitivně a vstřícně. Mezi symboly naší republiky dříve patřilo hlavně pivo, porcelán a  tramvaje, dnes to je samozřejmě hokej, Karlovy Vary, ale např. i  NATO. A  co se týká vlastní Synthesie, jak jsem se již zmínil, např. v textilním průmyslu měla československá barviva tradičně dobré renomé. A  myslím, že i  v  pigmentech se Synthesia stává známým pojmem.

› Má obchodování na ruském trhu obecně nějaká specifika? Okolo zemí bývalého Sovětského svazu panují stále předsudky o  alkoholu a byrokracii... Ohledně byrokracie mohu pouze říci tamní okřídlenou frázi „byla, jesť i bůdět“…., či lépe „no comment“ :). A  co se týče alkoholu, opět je těžké zobecňovat, ale faktem je, že i za relativně krátkou dobu mého působení nastal dost velký pokrok právě v  podstatném snížení jeho konzumace. Během jednání se již prakticky nevyskytuje, pouze pokud je jeho

součástí oběd nebo večeře, to naopak patří k dobrému tónu přece jen několik přípitků absolvovat a též nějaký pronést. Alkoholismus je ale dodnes velkým problémem, hlavně na  vylidňujícím se venkově a  v  regionech s nezaměstnaností. › Kdyby vykonával dělník ze Synthesie totožnou práci v  továrně za  Moskvou, měl by se lépe nebo hůře? Pravděpodobně by se měl poněkud hůře. Na  jednu stranu mají v Rusku stále relativně levné energie a benzín, na druhou stranu jsou tam drahé potraviny a služby a jejich ceny stále rostou. Velkým problémem je bydlení, kdy ceny bytů a nemovitostí v Moskvě a okolí jsou velmi „vyšponované“ velkou legální i  nelegální imigrací. Dalším nepříjemným a  nákladným momentem je zdravotnictví, kdy kvůli jeho poddimenzovanosti a zastaralosti státních poliklinik a nemocnic je velmi omezená dostupnost bezplatného ošetření. V  Rusku sice existuje široký sektor soukromých poliklinik, ale ten je orientován na  bohatší klientelu, a  ceny úkonů jsou pro průměrného Moskvana velmi vysoké… › Je ruská společnost stále socialisticky soudržná, nebo se zde vytvářejí společenské třídy?

Oproti české společnosti se ruská společnost té socialistické soudržnosti vzdálila mnohem více. Společenské nůžky se široce rozevírají a navíc ti, kteří se řadí k těm „vyšším kastám“, se většinou snaží svoji příslušnost zvýrazňovat různými atributy od oblečení, přes velká a drahá auta, až po  zahraniční residence. Rovněž platí heslo "můj dům = můj hrad" a vznikají nejen hlídané satelity měst s domy za vysokými zdmi, kam se normální smrtelník přes ochranku nedostane, ale i podobné enklávy domů uvnitř města.

› Jak vlastně tráví současný Rus svůj volný čas po práci a o víkendu? Naše hospůdky, cyklotrasy a zahrádky se záhonky tam asi nenajdeme... Kvůli obrovské rozloze města, dopravním zácpám, ve  kterých můžete strávit doslova hodiny, a  přetížené hromadné dopravě, průměrný Moskvan v pracovních dnech dorazí domů mezi sedmou až devátou hodinou večerní, takže na  aktivní vyžití již zpravidla nemá ani pomyšlení. Hospůdky jako takové se v  cenově dostupné hladině masově nenajdou, takže milovníci piva (zejména z  řad náctiletých) se – ač to je oficiálně zakázáno – scházejí v parcích či ve dvorečcích a upíjejí lahvové pivo. Odtud pramení i  reklamní slogan jednoho z  nadnárodních pivovarů: „Tak kdo zajde pro další basu?“ O  víkendu se snaží opustit město všichni, kdo mají nějakou chatku či záhonek, dodnes je tu zvykem pěstovat namísto dekorativních květin a keřů různé konzumní plodiny. Naopak lidé z  okolí metropole jedou do města buď nakoupit, nebo prodat vypěstované přebytky. Takže o víkendu bývá stejný dopravní kolaps, jako ve všední den. V  teplejších ročních obdobích lidé často odpočívají tak, že ve  skupinách jezdí do přírody na „šašlik“, to je v podstatě barbecue či náš špíz. Mezi bohatšími vrstvami je pak velmi oblíbený lov a  rybolov, kdy se

parta kamarádů sebere a na džípech odjede se stany a  spacáky na  několik dnů do  divočiny daleko od  civilizace. Z této oblasti je také „lidové“ rčení – čím „krutější“ máš džíp, tím dál půjdeš shánět traktor… (na jeho vytažení z bláta). › Po  čem českém se Vám v  Moskvě nejvíce stýskalo? Hlavně zpočátku to bylo mnoho momentů. Ale nejvíc mi tam asi chyběly kopce a hory, jízda na kole, muzicírování s kamarády a v souborech. › A  naopak co ruského Vám nyní chybí v Pardubicích? Nejspíše ten prostor – dálavy, les, panenská příroda, velké řeky. Jedna z  mých nejoblíbenějších tras byla z  Moskvy směrem na  Rigu, kde se prakticky hned za Moskvou na několik set kilometrů zanoříte do pustých lesů a  vyjedete z  nich až na  hranici s Lotyšskem. Dále to byla stará historická města a městečka se svojí exotikou ve středním a  severním Rusku, za  všechny možno jmenovat ty nejosobitější – Suzdal, Pskov, Vologdu a Kostromu. Z dalších zemí bývalého SSSR pak nejvíce vzpomínám na  Staré Město v  uzbecké Buchaře a  jeho zvláštní atmosféru – tam jako byste se rázem ocitli v některé z pohádek tisíce a jedné noci.

› Závěrem nám dovolte se trochu zeptat na Vaše soukromí. Víme o Vás, že kromě bohatých zkušeností jste si v Rusku nalezl také svou životní partnerku – Moskvanku Állu, která se také stala Vaší manželkou. Jak se jí nyní líbí v  kraji pod Kunětickou horou? No, ve skutečnosti se jedná o „karelku“, protože se narodila v  Petrozavodsku v  severní provincii Karelie, která se nachází na  stejném poloostrově vedle Finska. Ovšem již od  studentských let se stala skutečně Moskvankou. A v Pardubicích se jí zatím líbí, je to příjemná změna oproti nekončícímu hektickému moskevskému rytmu. A  mimoto ve prospěch Pardubic hraje skutečné „mírné klima“, kdy oproti Rusku jako bonus získáváme navíc po měsíci jara i podzimu.


synthesia noviny

PO PRÁCI

7

KAM ZA KULTUROU CE DAKOKPECKÝ E R T I P BOŠ LU

Obhajoba jeskynního muže Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na  slavnou one man show autora Roba Beckera o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a  vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Proslulé představení s  názvem Obhajoba jeskynního muže se odehraje v  KD Hronovická ve  středu 7. prosince v 19:00 hodin.

Divadlo 28. listopadu | Divadlo Exil Alan Ayckbourn: Postelová fraška komedie odehrávající se během jedné noci v několika ložnicích

9. prosince | RC Žlutý pes Dukla Vozovna koncert pardubické punkrockové kapely, hosté Žádnej Stres a Fousatej Hat

11. prosince | VČD Pardubice Euripidés: Trojánky premiéra velkého antického dramatu o tragickém osudu trójských žen

11. prosince | Divadlo 29 Iva Bittová & Vladimír Václavek koncert

Obhajoba jeskynního muže představuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají často nedorozumění. Představení pro jednoho herce zaplňuje do  posledního místa hlediště mnoha divadel v USA i v Kanadě. Toto představení bylo poprvé uvedeno v roce 1991 a v USA je viděly více než 2 miliony lidí. Než se představení dostalo na  Broadway, vyprodávalo dlouhou dobu divadla v  San Franciscu, Dallasu, Washingtonu, Philadelphii a  Chicagu. Caveman si vydobyl úspěch také v  Londýně, Jihoafrické republice a na Islandu a později i v mnoha dalších státech. Rob Becker napsal text během let 1988–1991, kdy studoval antropologii, prehistorii, psychologii, sociologii a mytologii.

Tímto zveme všechny děti našich zaměstnanců a jejich rodiče na  Velkou mikulášskou show, která se uskuteční v pátek 2. 12. 2011 od 16:00 h. do 19:00 h. v KD Hronovická. Společnost Synthesia je generálním partnerem 17. ročníku této show. Součástí bohatého programu bude čertiáda

Hudba 28. listopadu | KD Hronovická Irena Budweiserová s kapelou Fade in vánoční koncert 1. prosince | KD Hronovická, Čechomor koncert skupiny, která se proslavila moderním zpracováním starých moravských písniček

11. prosince | KD Hronovická Josef Fousek: Bez náhubku nový pořad svérázného písničkáře, humoristy a skladatele

4. prosince | KD Hronovická Vánoční koncert Marcely Březinové 8. prosince | Malá scéna ve dvoře Vladimír Mišík koncert legendárního českého muzikanta a jeho kapely ETC

PRO DĚTI: 26. listopadu | KD Dukla Kašpárek doktorem loutková pohádka 2. prosince | KD Hronovická Velká mikulášská show velká dětská revue a diskotéka 4. prosince | VČD Pardubice Dědečkův betlém pohádka doprovázená vánočními koledami 10. prosince | KD Dubina Jak chtěl skřítek zaspat Vánoce vánoční pohádka

Fejeton. Fejeton spojuje konkrétní událost s fantazií. Předkládá aktuální témata všedního dne v novém světle. Má ironický nebo humorný podtón. Má vyvolat reakci u čtenářů…

KUJME PIKLE, KUJME PIKLE OBVYKLÉ I NEOBVYKLÉ vat v baru, načež vy konečně budete mít čas makat od rána do večera, zná snad dneska už každý… Tak jsem se nechal inspirovat českým thrillerem z poslanecké sněmovny ala „kujme pikle, konstruujme, obstruujme“, který se promítal na  začátku listopadu v  našem hlavním městě. Ve sněmovně se projednávalo čtrnáct reformních zákonů, vrácených senátem, týkajících se důchodového systému, zdravotnictví, daní a sociální oblasti. Prakticky všichni poslanci a  někteří senátoři sociální demokracie si naplánovali vystoupení po  deseti minutách, během nichž často předčítali materiály, které s diskuzí souvisely jen velmi okrajově. Jednání sněmovny se přitom protáhla až do  nočních hodin, v jednom případu i do brzkého rána, když nic neříkající tlachání musela ukončit až úklidová četa. Sněmovní obstrukce skoro po  týdnu skončily, když opozici konečně "došli" poslanci.

Tento příběh není ojedinělý a objektivně vzato se podobné výstřelky najdou i u ostatních politických stran. Nemá ani cenu se bavit o slovních útocích, aroganci a neúctě ke člověku. Bohužel to je realita současného politického chování a co je nepříjemné – přenáší se i na „prostý lid“. Povšimněme si ale něčeho jiného – produktivity práce poslanců v horizontu necelého týdne, kdy jsme byli svědky mimo jiné projednávání hluchého bratra pana Zaorálka nebo bláznivý námět pana Ratha svolat schůzi sněmovny na  Štědrý den, aby nemusel doma vysávat a strojit stromeček. Produktivita dvou stovek poslanců byla prakticky nulová. Jak nebetyčný rozdíl mezi podnikáním soukromého sektoru a  „podnikáním státu“. Myslíte si, že soukromý podnikatel by strpěl takové chování a výsledky práce svých zaměstnanců? Ve  zvláštní příloze našich novin jste si mohli přečíst iniciativu ANO 2011. Přiznám se, že tyto aktivity mají moje sympatie… Libor Podmelle

a taneční vystoupení H.P.M. Dance studio Pardubice, dětská diskotéka, dětská revue, šachová simultánka a řada soutěží o ceny. Volné rodinné vstupenky na tuto akci je možné získat do 1. 12. 2011 u paní Aleny Dufkové – úsek personální, tel.: 4744.

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ... Vánoční setkání zaměstnanců společnosti Synthesia se uskuteční v úterý 20. 12. 2011. Všichni zaměstnanci obdrží osobní pozvání společně s  dalšími informacemi o  místě, času a programu setkání.

12. prosince | VČD Pardubice The Backwards koncert jedné z nejlepších Beatles Revivalových kapel světa

FEJETON ODVÁŽNÉHO REPORTÉRA

Už můj táta s oblibou často volal u  mariáše při pohledu do  karet, že krize přišla na  kozáka. Nemyslel samozřejmě krizi ekonomickou, ani manželskou, ani středního věku, natož krizi na Dálném Východě. Zkrátka mu chybělo v  kartě pár trumfů. Jsem na  tom nyní stejně. O  čem napsat ostrý fejeton, když veškeré trumfy drží soupeři. V  našich novinách je hlavním článkem strategie – no nevím, na fejetonistu příliš vážné téma a  těžký kalibr. Jedy Martina Péma? Znám snad pouze jedinou váženou travičku Maryšu, ale rozebírat, proč Vávru otrávila zrovna arsenikem... Navíc se ke všemu přiznala, takže nelze hodnotit ani úroveň detektivní zápletky. Nebo názory na ekonomickou krizi z pera pana Pikory. Při vší úctě, rozšířený vtip o tom, že adoptovaný Řek bude za 500 € dělat za vás všechno, na  co nemáte čas, to je např. spát do 11 hodin, chodit na kávu, dodržovat siestu po obědě, večer vysedá-

VELKÁ MIKULÁŠSKÁ SHOW

§

PRÁVNÍ PORADNA

Náš podnikový právník Mgr. Pilař je opět ve střehu. Poradí si i dnes se záludnými dotazy našich čtenářů? Připomínáme, že své dotazy můžete i nadále zasílat na adresu redakce@synthesia. cz. Ptejte se na  vše, co vás zajímá, jak v oblasti pracovního práva, tak i své soukromé dotazy. › Na parkovišti v Rybitví mi při noční směně někdo rozbil přední okno a  odcizil kompletní rybářské náčiní. Prý nemám šanci na odškodnění ze strany zaměstnavatele… Bohužel, šanci nemáte, odpovědnost zaměstnavatele v  tomto případě není dána. Parkoviště v  Rybitví je veřejným prostorem, není nijak deklarováno jako parkoviště hlídané, zaměstnavatel nikdy žádnou odpovědnost v tomto smyslu nepřijal a zákon sám o  sobě ji v  tomto případě nezakládá.

› V jednom pardubickém obchodu jsem zakoupil pro svou dceru krásné červené lodičky jako dárek k 18. narozeninám. Dceři bohužel byly malé, tak jsem je do  týdne po  nákupu chtěl u  prodejce vrátit. Ten však vrácení striktně odmítl. Měl na  to právo? Připomínám, že v  botách nebylo prokazatelně chozeno. I  v  tomto případě bohužel nutno konstatovat, že povinnost přijmout vrácené zboží ze zákona neplyne. Jiná situace by nastala např. při koupi zboží po  internetu - tam má kupující (spotřebitel) právo koupené zboží do  čtrnácti dnů vrátit, a to i bez udání důvodu. Ve Vašem případě jsou tři alternativy. Buď prodejce "ukecáte", nebo se s ním dohodnete na výměně zboží, nebo "ukecáte" dceru, že má menší tlapu.

JUBILEA V MĚSÍCI LISTOPADU V měsíci listopadu slaví svá životní a pracovní výročí ŽIVOTNÍ JUBILEA SBU Nitrocelulóza Augstenová Iva Vacek Jaromír Vrabka Pavel SBU Organická chemie Chorvát Julius Knoulich Petr Krudenc Milan Sedláček Ladislav SBU Pigmenty a barviva Holub Jan Úsek PROVOZNÍ Hruška Milan

PRACOVNÍ 40 let v Synthesii Úsek PROVOZNÍ Šír Milan 35 let v Synthesii SBU Nitrocelulóza Kudrnová Dagmar 30 let v Synthesii SBU Nitrocelulóza Švejda Zdeněk SBU Organická chemie Hons Karel SBU Pigmenty a barviva Marišler Oldřich


synthesia noviny

PO PRÁCI

8 ZÁZRAKY CHEMIE VŠEDNÍHO DNE

MARTIN PÉM

POUZE DÁVKA ROZHODUJE, JE LI LÁTKA JEDEM Nadpis článku je ve skutečnosti jednoduchou a výstižnou definicí jedů, tak jak ji v roce 1527 zformuloval slavný německý lékař a alchymista von Hohenheim, známý spíš jako Paracelsus. V podstatě to znamená, že vše kolem nás může být jedem. Ale nebojte se, to samé může být klidně i lékem. Hranice mezi těmito protiklady je opravdu tenká. Svérázný vědec odmítl všechny antické i středověké autority a  zaujal zcela odlišný postoj k  léčbě nemocných. Namísto chápání nemoci jakožto nerovnováhy mezi čtyřmi tělesnýve, slizu, černé a  žluté mi šťávami (krve, předpokládal, že oržluči) správně tlivý chem m ický ganismus je citlivý chemický moc propukne systém a  nemoc semen nemoci“ proniknutím „semen do organismu. Ty je třeba pe právě vymýtit a nejlépe dl chemií. Zavedl tedy eparáty chemické preparáty jako seriózní zbraně mocemi. pro boj s  nemocemi. A  žádný slabý kalibr učeniny – pěkně sloučeniny olova – arsenu, rtuti a olova se dnes látky, kterých tknout bojíme i jen dotknout v  gumových rukaviylo věcích. Přesto bylo no, že decky prokázáno, tý chlorid rtuťnatý skudky syfilidy tečně hubí zárodky činný je. je Samozřejmě čili jako lék účinný dávka rozhoduje… však víme. Tolik k Paracelsovi. Jedem je tedy potenciálně všechno, z  praktického hlediska ale takto nazýváme pouze látky, které nám ublíží i jen v malém množství. Teď se nabízí otázka, jak vlastně v principu působí. Podle klasické teorie působí cizorodé látky tak, že se naváží na  určité místo v organismu, zvané receptor, a tím ovlivní nějakou důležitou životní

funkci. Mohou tak způsobit např. zástavu srdce nebo dýchání. Příkladem budiž oxid uhelnatý, jenž se váže na přenašeč kyslíku v krvi (hemoglobin) právě místo kyslíku, čímž ho vyřazuje ze hry a způsobuje a způsobuj zadušení. Samozřejmě že působení toxických látek na  n organismus je pestré. Nejvíce Nejvíc „romantická a románová“ je klasická k otrava pozřením jjedu, ale látka může působit pů i  tak, že ovlivní genetickou g informaci jedince, což vede ke  ke zhoubnému nádorov nádorovému bujení. Pak ml mluvíme o  karcinogen cinogenitě. Pokud poškoze genů vede poškození ke  změ ke změně vlastností násled i i  následujících generací, je látka mutagerací, nem. D Dokonce i  snížení im imunity vedoucí případně k  alergické reakci může být důsledkem působení toxických to ických látek, tentokrát s imunologickým účinkem. Zastavme se na  chvíli u  konkrétních jedů. Známé jsou toxické účinky anorganických sloučenin, ve  kterých figurují již zmíněné olovo a  rtuť, ale také chlor, arsen, thallium či chrom. Asi nejslavnějším zástupcem této skupiny je oxid arsenitý. V  minulosti známý pod jmény arsenik, otrušík nebo utrejch byl jedem nadmíru využívaným k travičství od dob raného

středověku. Patřil do běžné výbavy italského rodu Medičejských, Borgiů nebo třeba Čachtické paní. Arsenikem byl údajně otráven Napoleon Bonaparte ve  svém vyhnanství na  ostrově Svatá Helena. Když měla nebohá Maryša už dost mlynáře Vávry, do  kávy mu vsypala právě arsenik. Dokonce i  továrník Bierhanzl z Cimrmanovy detektivní hry skonal oxidem arsenitým. Velmi nápadité byly různé aplikační způsoby, třeba otrávené rtěnky, parfémy či listy knih. Travič počítal například s tím, že oběť si při čtení sliní špičky prstů, kterými pak obrací stránky (viz román a film Jméno růže). Akutní otrava při požití arseniku činí asi 0,3 g pro běžného člověka, jejím projevem jsou prudké bolesti hlavy a srdeční selhání a tudíž smrt v  několika hodinách. Trvalo až do poloviny 19. století, než byla vyvinuta metoda k prokázání přítomnosti arseniku v  otrávených předmětech, což mělo za  následek jeho ústup ze světové scény. Velká skupina jedů, svou podstatou organická, pochází z  hájemství rostlinné říše. Jako typického zástupce lze uvést ricin, který je obsažen v rostlině skočec obecný. Běžnému člověku stačí požít pouze 0,5 miligramu, aby mohl začít počítat andělíčky. V travičství se prosadil i  akonitin, obsažený v  rostlinách druhu oměj (např. oměj vlčí mor), jehož smrtelná dávka je pro člověka 1 až 5 mg. Akonitin zvyšuje příjem iontů do buněk, což má vliv na ší-

HOBBY IVA MUTINOVÁ

PALIČKOVÁNÍ

O tom, že paličkování je velká dřina, nás ve svém článku přesvědčí paní Jana Papoušková. › Mohla byste našim čtenářům prozradit, co je Vaším největším koníčkem? Abych začala tak říkajíc od Adama, už od dětství se u mě projevovala manuální zručnost. Tuto vlastnost jsem zdědila po  předcích ženského rodu. Mým koníčkem jsou různé ruční práce. Už jsem toho zkoušela více… pletení, háčkování a vyšívání, to byla celkem běžná záliba vrstevnic v  mém dětství. Pak k  tomu postupně přibyly další zkušenosti po absolvování kurzů, když se objevilo něco nového a zajímavého. Už jsem drhala ze sisalu, drátkovala, navlékala korálky, chodila do keramického kroužku a  na  pletení košíků a  poslední koníček, který si nechávám záměrně na konec, je paličkování. › Kdy jste vlastně s vlastní výrobou začala a jaká byla vaše motivace? S paličkováním jsem začala asi před 12 až 15 lety, nevím přesně. Viděla jsem několik výrobků na různých výstavách, které mě velmi zaujaly, byly

zvláštní a běžně se nevidí. Proto jsem si řekla, že bych to také mohla zkusit. Sehnala jsem si nějaké časopisy a začala jsem se zajímat, čím je potřeba se vybavit, abych mohla začít. Zjistila jsem si, kam se mám přihlásit na kurz začátečníků, a byla jsem chycená. Pod vedením zkušené instruktorky jsem se naučila základní kroky a postupně se zdokonalila. V  počátcích je důležité, když víte na koho se obrátit pro radu. Hlavní podmínkou je pečlivost a trpělivost. › Z  jakých materiálů vyrábíte ty úžasné věci a jak? Když se začíná paličkovat a  ještě nevíte, zda v  tom budete pokračovat, je nejlepší navštívit nejbližší galanterii, kde je běžně ke  koupi příze na  háčkování. Dnes už je na  trhu velké množství speciálních přízí, ze kterých se paličkuje. Ty se ale dají převážně koupit na  výstavách, které jsou každoročně pořádány v  některých větších městech, já jsem jezdila do  Prahy nebo do  Vamberka, kde je

také muzeum vamberecké krajky. Na těchto výstavách je možné nakoupit celé vybavení, které je nutné pro začátečníky. Bez čeho se neobejdete, je „herdule“, na kterou se připevní „podvi-nek“. Vše se připevňuje obyčejnými špendlíky, kterých je potřeba mít větší zásobu, jedna krabička vám rozhodně nestačí. Pak potřebujete několik párů paliček, na začátku si vystačíte s 20 páry. Já jich mám dnes už přes 80. Je to takéé ro tom, že pak vidíte různé tvary i bardá vy, které ještě nemáte, a pak se nedá ky. nic dělat, musíte je mít do  sbírky. Stejně tak je to i  s  různými přízemi, které jsou někdy neodolatelné. Jak jsem se již zmínila, potřebujete také „podvinek“, je to vlastně podklad (obrázek – motiv), podle kterého paličkujete různými technikami. Těchto návrhů existuje mnoho, jen si vybrat. Postupně jsem je nakupovala a  je z čeho vybírat, mám již 3 plné šanony. Abychom se dostali k  závěru, po  dokončení motivu, který se pa-

ření nervového vzruchu, na srdeční činnost i dýchání.

Dosti nepříjemné jsou tzv. námelové alkaloidy – to už se přesouváme do říše hub – vyskytující se v  paličkovici nachové, houbě parazitující na  travinách včetně obilnin. Jedna skupina námelových alkaloidů vyvolává těžké gangrény, které mohou vést k odumírání končetin. Do druhé skupiny spadají deriváty kyseliny lysergové, od  níž je odvozen uměle připra-

vený diethylamid kyseliny lysergové (LSD), známý svými halucinogenními účinky. Moderním strašákem jsou potravinová aditiva neboli „éčka“. Jsou to kolikrát běžné chemikálie (kuchyňská sůl), ale tajemné označení E budí respekt. Existuje jich cca 2500 a lze s  nimi dělat opravdu divy, např. připravit pomerančový nápoj i  bez pomerančů – složený z  vody, umělého sladidla, syntetického barviva a syntetického vitaminu C. O tématu „éček“ by se dalo psát mnoho, proto se jim budeme věnovat samostatně v  některém z  dalších vydání Novin. Ačkoliv jsou tato aditiva ze zdravotního hlediska problematická, nemusí být nutně škodlivá, pokud nejsou konzumována ve velkém množství. Takže jsme zase u té dávky…

VÍTE, ŽE... › Slova toxický, toxikologie, toxicita jsou odvozeny od řeckého toxon, což znamená šíp, nástroj v minulosti hojně se používající k přenosu jedů.

› Zřejmě nejprudším přírodním jedem je butulotoxin. Člověku vážícímu 70 kg tedy stačí k otravě pouhých 20 mikrogramů tohoto bakteriálního toxinu.

Zde je zjednodušená stupnice nebezpečnosti látek příklad stupnice smrtelná dávka 1. prakticky netoxické víc než litr síran barnatý 2. málo toxické půllitr až litr líh 3. mírně toxické půldeci až půllitr kuchyňská sůl 4. silně toxické lžička až půldeci metanol, olovnaté sloučeniny 5. extrémně toxické 7 kapek až lžička uhličitan barnatý 6. supertoxické stopa, méně než 7 kapek butulotoxin, nikotin, arsenik ličkuje podle náročnosti 8–30 hodin, větší daleko více, se obrázek přestříká lakem na vlasy, aby se zpevnil. Po vyschnutí se postupně odstraní špendlíky. Nakonec obrázek zarámujeme nebo si jej dáme zapaspartovat. › Jaká je zhruba finanční náročnost, kdyby se někdo rozhodl Vás následovat? Pokud se někdo rozhodne paličkování zkusit, odhaduji, že počáteční investice je cca 1 200 Kč a k tomu kursovné nebo může posloužit knížka.

› Kolik času investujete do „Vaší tvořivé dílny?“ To je různé, podle času, který se vám podaří pro sebe získat. Někdy to byla 1–2 hodiny denně, hlavně v  zimě, kdy je venku brzy tma, ale i  jen půlhodinka. Když nestíhám, tak nic. A  také nemusí být vždy nálada, ale když je inspirace, jde to lépe od ruky.

› Mohla byste našim čtenářům přiblížit, kolika výrobky se pyšní Vaše současná sbírka a na které kousky jste obzvlášť pyšná? S  dcerou jsme to nedávno počítaly, kolikže jsem toho už „napaličkovala“. Určitě jsme na  něco zapomněly, ale těch větších obrázků bylo už přes 60. Mezi menší, a  ty ani nespočítám, patří vánoční ozdoby a velikonoční vajíčka. V okruhu rodiny a známých zdobí tyto drobnosti období Vánoc a  počátek jara. Nejvíce si zatím cením dvou panenek, které si nostalgicky nechávám jenom pro sebe a  mám je i  schoje vvané, kdyby náhodou byly někdy potřeba. Samozřejmě doma nám visí obrázků několik, od menších po větší. Nějaké obrázky byly odvezeny jako dárky do  Ameriky, kde si ručních prací velice cení. › Jak J vnímá Váš koníček Vaše rodina? Jistě Vás maximálně podporuna jí. Je to tak? Rodina si už zvykla, že mám větší akční rádius a myslím, že jim to nevadilo a nevadí ani dnes. › Přemýšlela jste někdy o  tom, že by Vás mohl Váš koníček třeba i živit? Také mě to kdysi napadlo, ale ne jako hlavní způsob obživy. Nejraději dělám radost dárkem v rodině nebo přátelům a známým.

Noviny Synthesia 11/2011  
Noviny Synthesia 11/2011  

Noviny Synthesia 11/2011

Advertisement