Page 1

synthesia noviny zaměstnanců společnosti

člena skupiny

noviny

ročník XIV / říjen 2011

MÝTY A FAKTA O EKOLOGII V SYNTHESII

FIREMNÍ HODNOTY

» strana 2

AKTUALITY

NOVĚ DIPLOMOVANÍ ZAMĚSTNANCI Na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice byli slavnostně promováni naši tři zaměstnanci. Titul bakaláře si od počátku září mohou ke svému jménu připojovat pánové Pavel Kraval, Libor Kubista a Petr Karas. Čerstvým pánům bakalářům touto cestou gratulujeme k úspěšnému ukončení studia!

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ BAKALÁŘSKOU PRÁCI Začátkem září proběhl pátý ročník Soutěže generálního ředitele Synthesia o obsahově nejzajímavější bakalářskou práci v  oblasti chemie, který se konal ve  spolupráci s  Fakultou Chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. Vítězkou se stala slečna Jana Nevoralová s prací na téma „Reaktivita sloučenin cínu v  netradičních oxidačních stavech“. Autorka spolu s dalšími finalisty měla počátkem října příležitost slavnostně posnídat s generálním ředitelem naší společnosti.

SYNTHESIA NA VELETRHU SBU PaB představilo své nejprodávanější organické HP pigmenty řady Versal na mezinárodním veletrhu Eurocoat 2011.

Tento veletrh, který se uskutečnil v Paříži ve dnech 27. až 29. září, je tradičně přehlídkou know-how a inovací firem, které dodávají na  průmyslový trh suroviny pro obory nátěrových hmot, tiskových barev, laků a  lepidel. Na veletrhu letos poprvé působilo více dodavatelů ze sektoru povrchových úprav, což umožnilo i větší příležitost pro obchodní setkání a jednání o nových zakázkách.

VYHODNOCENÍ LETNÍ FOTOSOUTĚŽE

VELKÁ PŘÍLOHA

» strana 5

» strana 9

UDÁLOST LIBOR PODMELLE

ANDREJ BABIŠ NA CELODENNÍ NÁVŠTĚVĚ V SYNTHESII! V pondělí 26. 9. 2011 navštívil naši společnost pan Andrej Babiš, předseda představenstva AGROFERT HOLDING, a.s. a zároveň jediný vlastník Synthesia, a.s. V rámci své návštěvy se sešel se všemi členy vrcholového managementu. Od některých účastníků tohoto ryze pracovního setkání se nám podařilo získat základní informace o účelu jeho návštěvy. › Co bylo účelem návštěvy pana Babiše? Jaké máte pocity z jeho návštěvy? Účelem návštěvy bylo seznámit pana Babiše se skutečným stavem věcí v  jednom z  jeho největších chemických komplexů, tedy v  Synthesii. Cílem bylo prezentovat naše plány do  budoucna a  zároveň poukázat na  nutné investice do  podnikové energetiky a  také do  rozvoje jednotlivých businessů, které v  Synthesii máme. A  navíc představit další potenciální nové chemické výroby, které bychom chtěli do  areálu přivést. Podařilo se nám rámcově projednat jak investice do  infrastruktury, tak i do každého z našich SBU – Nitrocelulóza, Organická chemie i Pigmenty a Barviva a to v součtu v dlouhodobě nejvyšší míře. Proto považuji jednání s  čelním představitelem AGROFERT HOLDING, a.s. za úspěšné. Seznámení se se stavem na  místě vždy upřednostňuji a jsem velmi rád, že si pan Babiš našel ve svém nepředstavitelně nabitém programu místo na návštěvu naší společnosti. Daniel Kurucz, generální ředitel › Hlavním bodem návštěvy tedy bylo projednání otázky budoucnosti Energetiky. Je v tuto chvíli možné upřesnit alespoň základní pilíře naší energetické strategie? V  případě Energetiky nás bohužel nutí legislativa v  oblasti emisí k  zásadní rekonstrukci našeho energetického zdroje a to nejpozději do  roku 2016. V  rámci rekonstrukce se musíme ještě vypořádat s  nutností zvýšení regulačního rozsahu kotlů a  omezení výroby el. energie kondenzačním způsobem. Nyní instalované kotle byly vyprojektovány v  jiné situaci a  efektivita jejich současného provozování je ovlivněna faktem, že jejich parní výkon je často vyšší, než je areálová spotřeba, navíc mají omezený rozsah regulace výkonu. Po velmi pečlivém posouzení celé řady variant směřujeme nyní k řeše-

ní, které bude znamenat diverzifikaci palivové základny s využitím fluidního systému spalování a které umožní více přizpůsobit výkon kotlů aktuální spotřebě v areálu, samozřejmě za spl-

nění budoucích emisních limitů. V rámci návštěvy jediného akcionáře bylo schváleno intenzivně připravovat vybranou variantu rekonstrukce s cílem získat na tuto akci maximum možných dotačních prostředků. Vzhledem k  objemu (předpokládané náklady cca 1,2 mld. Kč) se bude bezkonkurenčně jednat o  největší připravovanou investici Synthesie. Jan Šiller, ředitel SBU Energetika › Investice do Energetiky bude znamenat i přes částečné pokrytí z dotačních prostředků značný nápor do cash flow firmy. Má naše společnost připraven scénář pokrytí této nejvýznamnější investice za posled-

ní roky? Jak byly naším akcionářem hodnoceny v rámci firemních prezentací hospodářské výsledky firmy? Naší snahou bude opravdu najít vhodný dotační titul, jelikož investi-

ce do energetiky má jak rovinu technickou, tak legislativní, která vychází z  podmínek našeho členství v  EU včetně přechodných podmínek, které jsou připravovány na  úrovni ČR. Z  hlediska finančního krytí celkové investice do  nové Energetiky předpokládáme využití dlouhodobého financování našich spřízněných bank, bude však nezbytné jednoznačně připravit aktualizované strategie jednotlivých SBU pro ověření, že Synthesia je schopna dlouhodobě generovat pozitivní cash flow pro krytí budoucích investic. Hodnocení návštěvy naším akcionářem vnímám pozitivně, na  druhou stranu je pro nás závazek nadále smysluplně rozvíjet Synthe-

sii a připravit střednědobou strategii i v těchto turbulentních tržních podmínkách. Jan Stoklasa, finanční ředitel › V  rámci prezentací jednotlivých SBU se jistě projednávaly nejen aktuální výsledky, ale i předpokládaný budoucí vývoj našich SBU včetně investic do nových technologií. V minulém čísle našich novin Dan Kurucz avizoval snahu znatelně posílit investiční rozvoj. Přinesla prezentace před naším akcionářem nějaké v tomto směru pozitivní výsledky? Pevně věřím, že ano. Byla to velmi dobrá příležitost prezentovat panu majiteli střednědobou strategii jednotlivých SBU, prodiskutovat budoucí vývoj jednotlivých segmentů a  to včetně potřebných investic. Pokud se týká SBU Pigmenty a Barviva, tak díky dlouhodobému rozvoji segmentu pigmentů a také stabilizaci segmentu barviv dochází k postupnému navyšování obchodního výkonu, který je v  současnosti již limitován našimi výrobními možnostmi. Proto jsou z  kapacitních důvodů velmi potřebné investice do  obnovy stávajícího výrobního zařízení a  také investice do  dalšího navýšení výrobní kapacity organických pigmentů, zejména těch vysoce jakostních. V souladu s koncepcí investičního rozvoje SBU PaB v  letech 2012–2013, která byla odsouhlasena vedením společnosti Synthesia, a.s., je předpoklad čerpání investičních nákladů na SBU PaB v  tomto období až v  úrovni 250 mil. Kč. Samozřejmě, že čerpání investic bude nutné podpořit dobrými hospodářskými výsledky a  to nejenom v roce 2011, ale i v následujících letech. Vzhledem k tomu, že se jedná o  nemalé finanční prostředky, tak jsem velmi rád, že byla tato příležitost představit naši rozvojovou koncepci a  s  tím související potřeby přímo panu majiteli. Richard Dacer, ředitel SBU PaB


synthesia noviny

UDÁLOSTI

2 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JAN POKORNÝ, MARTIN PÉM

MÝTY A FAKTA O EKOLOGII V SYNTHESII

Začátkem září hostila Synthesia neobvyklou návštěvu. Organizace Greenpeace se při své akci DETOX neopominula zastavit ani v Pardubicích. Cílem akce bylo projet české řeky a připomenout místa, která významně kvalitu řek ovlivňují. I  když Synthesia byla díky tomu opět v  pozornosti médií, jako už tolikrát předtím kvůli své negativní ekologické stopě, ve  skutečnosti byla aktivita Greenpeace dobrou službou i  pro Synthesii. Aktivisté totiž znovu upozornili na dlouho neřešený problém starých ekologických zátěží, pozůstatků chemické výroby let minulých. Nejen staré ekologické zátěže, ale obecně ekologii v Synthesii zmíníme v  následujícím příspěvku. Protože v  povědomí lidí leží mnoho střípků informací, které mají vždy po  čase tendenci přejít do  kategorie „mýty“, dovolujeme si několik z  nich zmínit a přidat i druhou stranu mince s názvem „fakta“, abychom čtenářům jejich jasný názor na  Synthesii trochu zkomplikovali. 1. Synthesia je zodpovědná za  odstranění starých ekologických zátěží Staré ekologické zátěže vznikaly v areálu bývalého státního podniku VCHZ Synthesia n.p., ze kterého privatizací v roce 1994 vzešla Synthesia, a.s. Podstatné je, že k  odstranění sta-

rých ekologických zátěží se na počátku 90. let zavázal stát.

V roce 2002 uzavřela Synthesia s  tehdejším Fondem národního majetku dodatek k  ekologické smlouvě z  roku 1997 na  likvidaci starých ekologických zátěží s garancí ve výši 3,12 mld. Kč, s termínem dokončení do  roku 2010 (povrchové lokality), resp. 2012 (podzemní vody). Je zřejmé, že smlouva nebude ze strany státu naplněna, neboť obsahuje sanaci devíti lokalit (jedná se především o  nezabezpečené skládky odpadů a  znečištěné podzemní vody), ze kterých byla prakticky dokončena pouze sanace laguny železitých kalů a  probíhá sanace laguny betasmoly. Na  zbylých sedmi lokalitách nebyly práce dosud zahájeny, příčinou je kromě chybějících technických projektů hlavně probíhající supertendr,

který utlumil veškerou aktivitu ministerstva financí v otevírání nových sanačních projektů. 2. Synthesia produkuje stále nové zátěže Často se uvádí, že laguny se starými zátěžemi jsou stále živeny novými přítoky. Nic takového se samozřejmě neděje. Všechny nové odpady a  vypouštěné vody podléhají přísným regulím ze strany státu i EU. Co je např. vidět na fotografii vlevo a vydává se za přítok do laguny, je ve skutečnosti kal z elektrárny neboli popílek, což je vodná suspenze zbytků po  spalování uhlí. Tyto zbytky byly podrobeny testům i dle požadavků nařízení REACH a  nebyly klasifikovány jako nebezpečné. Popílek uložený v popílkovišti získal dokonce certifikát jako krajinotvorný materiál, tj. materiál vhodný například pro rekultivace. 3. Synthesia vypouští toxické látky přímo do Labe Společnost Synthesia v  současné době odpadní vody ze svého areálu čistí. Čištění probíhá na  městské čistírně, na  kterou jsou přiváděny

odpadní vody z města Pardubice a zároveň odpadní vody z areálu Synthesia, které jsou na čistírnu čerpány z  retenční nádrže Lhotka, a  na  koncovém zařízení kanalizace výroby nitrocelulózy, jehož realizace byla zahájena s  cílem snížit produkované znečištění do povrchových vod. Vody vypouštěné ještě v nedávné minulosti do „Velké strouhy“ z výpusti umístěné v  centrální části rybitevského areálu jsou přečerpávány rovněž na čistírnu odpadních vod. Pozoruhodné je, že při „propagacích“ ekologického vlivu Synthesie na  okolí je v  oblibě porovnávat současnou kvalitu vod s  kvalitou před lety i  v  samotné retenční nádrži Lhotka. V  tomto případě se nabízí jediná otázka: „Proč?“ Retenční nádrž přece slouží jako akumulační a homogenizační nádrž. Před čtrnácti lety byly odpadní vody z této nádrže skutečně vypouštěny řízeně přímo do Labe bez čištění, ale v současnosti je situace zcela jiná. Od  30. 6. 1998 je výpusť uzavřena a všechny odpadní vody z  nádrže jsou před vypouštěním do  Labe vedeny na  neutralizaci a biologickou čistírnu odpadních vod (BČOV).

4. Synthesia neinvestuje do čištění vod Společnost Synthesia dokončila řadu investičních akcí, které vedly ke  snížení produkce znečišťujících látek. Za všechny lze uvést investiční akce ke  snížení produkce organicky vázaných halogenů (AOX). V  důsledku všech opatření došlo k výraznému poklesu produkovaného znečištění z areálu Synthesia.

K dalšímu zlepšení stavu přispěje bezesporu připravovaná velká rekonstrukce BČOV, která zajistí intenzifikaci čištění odpadních vod jak městských, tak průmyslových a v konečném důsledku povede k  dalšímu zlepšení situace ve vztahu k životnímu prostředí. Za nejvýznamnější investici (za více než 100 mil. Kč), která jednoznačně kladně ovlivňuje kvalitu vod vypouštěných z areálu do řeky Labe, je akce „Čištění odpadních vod z výroby nitrocelulózy“, která je ve  zkušebním provozu do konce roku 2011.

SYSTÉMY ŘÍZENÍ OLDŘICH PRUDKÝ

PORUČÍME BEZPEČNOSTI, PORUČÍME JAKOSTI Odvážný nadpis článku naznačuje, co všechno už umíme řídit, i když to musíme brát samozřejmě s nadsázkou. Ale proč se nepochlubit, že? Ke dvěma zmíněným systémům řízení můžeme nově přidat i systém řízení ekologie, pro který jsme hlavní zkoušku složili teprve nedávno. Tak si o tom všem řekněme trochu více. Pod pojmem systém řízení rozumíme soubor opatření, která vedou k větší systematičnosti a  pořádku, což potom ovlivní kvalitu produktů, dopad na životní prostředí i bezpečnost práce. Mít certifikát znamená potvrzení, že zavedené postupy se dle systému standardně dodržují a dokumentují. Na  úvod trochu filozofie. Mít či nemít systémy řízení a jejich certifikace? Jak už bývá u podobných otázek zvykem, odpověď jednoznačná nebude. Na jedné straně jsou tu optimisté zdůrazňující nepostradatelnost systémů a certifikátů pro úspěšnost firmy na  trhu a  jejím  rozvoji. Pesimisté naproti tomu argumentují, že těmito vymoženostmi se chlubí na trhu i firmy neúspěšné a o kvalitě jejich výrobků lze s  úspěchem pochybovat. Komu dát za  pravdu – ke komu se přiklonit? V  posledních desetiletích zaznamenaly systémy řízení nebývalý rozvoj. Jednou kralovalo marketingové řízení podniku, podruhé zase strategické plánování, pak přišla éra kroužků kvality. Jejich historie je velmi často podobná: na počátku je hrdina, průkopník, předskokan, který dosáhne vynikajících výsledků v oblasti, která je pro ostatní považována za hrozbu. Pak se přidají další a vznikne vlna euforie. Vznikne ini-

ciativa, která se vyhoupne na samý vrchol cyklu vývoje, a  pak již přicházejí jenom pochyby. Objevují se postupně, ale čím dál razantněji. Některé firmy nechají celou věc potichu usnout. Jiné ještě nějaký čas pokračují. Když však objektivně vše posoudíme, můžeme říci, že každá

rozumná iniciativa zanechá ve firmě pozitivní stopu. To však platí pouze v  organizaci, která se dokáže učit. Zajímavý vývoj potkal i systémy řízení podle ISO norem. Tak jako nic na  světě není černobílé, tak i  vztah k  systémům řízení není černobílý a  prochází určitými fázemi vývoje od  prvotního zbožňování a  vyzdvihování na nejvyšší úroveň řízení, až

po úplné zatracování jako nevhodného a přežitého prostředku. Pravda je však někde mezi – jako vždy. Na rozdíl od jiných systémů řízení procházejí normy ISO vývojem a postupně do sebe vstřebávají prvky jiných systémů a poznatky, které se osvědčily. Za  patnáct let života těchto systémů v  Synthesii (první certifikát jakosti jsme získali v  roce 1995) prošlo např. řízení jakosti již dvěmi novelizacemi, které svědčí o jisté přizpůsobivosti, takže mají co říci i dnes. Systémy řízení podle ISO norem představují zejména pořádek – ve vnitřní legislativě, v dokumentaci, záznamech, způsobech sledování, monitorování,  měření jednotlivých procesů atd. Zároveň však představují trvalou práci na  rozvoji a  údržbě již vytvořených vnitřních pochodů a neustálou výchovu a přípravu zaměstnanců vedoucí k upevňování systému již vytvořeného. K vybudování systému řízení jakosti (ISO 9001) nás motivovaly zejména požadavky zákazníků, jejichž zákaznické audity nás vyprovokovali k  tomu, abychom certifikát jakosti získali. Po deseti letech od prvního certifikátu Synthesia přistoupila k vybudování integrovaného systému čili spojení dvou systémů – jakosti a bezpečnosti práce (OHSAS 18001). Zde jsme reagovali na  zvýšenou vnitřní

potřebu organizace po bezpečnosti práce na  našich pracovištích. Takže jsme napřed v roce 2007 získali certifikát a  následně jsme v  roce 2008 oba systémy integrovali do jednoho společného. V loňském roce vedení společnosti posoudilo projekt s  cílem rozšířit integrovaný systém řízení o  systém řízení životního prostředí podle normy 14001. I zde jsme vycházeli z ryze pragmatických důvodů. V  oblasti životního prostředí se totiž dostává do popředí otázka pojištění environmentálních rizik, které by pro podniky mělo být povinné, což vychází ze směrnice EU. Česká úprava sice časově odkládá povinnost pojištění na r. 2013, je ale lepší na tuto skutečnost myslet v  předstihu. Zdůraznit je potřeba fakt, že na podniky, které mají ISO 14001 popř. EMAS zavedené, se povinné pojištění nevztahuje. To už byl dobrý důvod, proč o  zavedení usilovat, neboť prostým odhadem by povinné pojištění mohlo představovat cca  500 tis. Kč za  rok s  limitem plnění okolo 50 mil. Kč. Naproti tomu náklady na  certifikaci se pohybují v rozmezí 100–150 tis. Kč a následně ročně 40 tis. Kč. Kdyby se přesto naše společnost chtěla nechat pojistit, mohl by certifikovaný systém mít určité výhody. Z  časového hlediska jsme v  roce 2010 provedli přípravu, která byla

provedena bez nákladů pouze v rámci pracovního pořádku jednotlivých útvarů. Náklady na vlastní certifikaci se čerpaly až v roce 2011, kdy proběhla plánovaná recertifikace integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 18001), čímž se uspořily další náklady. Vlastní certifikace úspěšně proběhla v červnu 2011. Z  uvedeného je zřejmý přístup Synthesie k systémům řízení, kde lze v dnešní době předpokládat další výhody certifikovaného systému v oblasti legislativy, protože je možné, že se i další zákony budou na certifikaci systémů odkazovat.

TIRÁŽ

synthesia noviny

noviny zaměstnanců společnosti Synthesia, a. s. Vydává: Synthesia, a. s. Evidenční číslo: MK ČR E 13711 Neprodejné Redakční rada: Jaroslava Doležalová, Jaroslav Jetmar, Luboš Kopecký, Jindřich Lněnička, Petr Mako, Iva Mutinová, Martin Pém, Linda Pikhartová, Libor Podmelle, Markéta Stehlíková Adresa redakce: Synthesia, a. s., redakce, Semtín 103 532 17 Pardubice – Semtín Telefon: +420 466 824 527 E-mail: redakce@synthesia.cz Grafické zpracování a tisk: Ing. Simona Formanová, DTP studio Pardubice


synthesia noviny

UDÁLOSTI

3

ROZHOVOR JAROSLAV JETMAR

INFORMATIKA KAREL POLÁK

S TECHNICKÝM ŘEDITELEM TOMÁŠEM PROCHÁZKOU

VÍTE, JAK TELEFONOVAT?

ROZHOVOR VIZITKA Tomáš Procházka Ženatý Dvě děti (Michaela a Tomáš)

› Po dvou letech se z postu výkonného ředitele firmy Precheza vracíte zpět do  své „mateřské“ firmy. Jak byste hodnotil změny, které v Synthesii proběhly během tohoto období? Velmi pozitivně – podařilo se výrazně snížit zásoby, došlo k  oživení na  trzích, které jsme dokázali využít k  nárůstu prodejů, krizí stlačené náklady se daří držet na  nízké úrovni. To vše a spousta dalších věcí přispělo k  současné dobré hospodářské situaci Synthesie. V  některých oblastech se moje, jak sami uvádíte mateřská firma (a  pro mne to není určitě fráze), změnila hodně, někde je stav v  podstatě stejný jako před dvěma lety. Zaujalo mne například, že stejně jako dříve se potýkáme s  postupným snižováním měsíčního předpokladu tržeb a  náhlými neočekávanými výpady prodejů, které se stanou právě poslední den v měsíci … › Co Vy sám si z působení v Precheze odnášíte ? Samotná možnost poznat jinou chemičku, jiný typ výroby, jiný systém řešení obdobných problémů apod. je určitě užitečná pro každého a  já osobně jsem velmi rád, že jsem tuto příležitost dostal. Možná je někdy i  naší slabinou, že na  spoustu problémů se díváme pouze omezeně z pohledu našich letitých zkušeností získaných v  Synthesii a  chybí nám širší pohled na řešení problémů. Tím nechci říct, že bychom je obecně řešili špatně či hůře než ostatní, ale občas jít a „ukrást si“ řešení či nápad od někoho jiného či využít jinde získaných zkušeností může přinést zajímavý výsledek a zkrátit celý proces řešení. Jinak některé zkušenosti z  Prechezy třeba v  oblasti investic bych co nejdříve rád využil i v Synthesii. › V čem vidíte potenciál naší firmy a kde naopak jsou podle Vás její slabiny? Odpověď trochu zúžím, nebudu se zabývat třeba obchodní oblastí či vývojem nových produktů. Zmíním se hlavně o areálu firmy – ten je naším velkým potenciálem, ale i  slabinou současně. Je hodně rozsáhlý, některé části nejsou v  optimální kondici, někde jsou problémy omezující jeho využitelnost. Ale máme k  dispozici

Volání ze Synthesie je možné provést těmito předvolbami: desítky hektarů s vyřešenou infrastrukturou, vhodným územním plánem, tradicí chemické výroby atd., které by mohly zajímat řadu investorů k realizaci projektů, ze kterých bychom následně mohli profitovat jako dodavatelé surovin, energií a  služeb. Proto je tato problematika i  jednou z priorit, kterým se chci věnovat. › Ve své funkci máte v kompetenci mimo jiné provozní záležitosti firmy, energetický systém firmy, péči o  životní prostředí a  nechemický nákup. Energetiku čekají nemalé

také projekt „Optimalizace údržby“ s velmi zajímavým potenciálem. Prioritním úkolem je pro nás i další rozvoj a využití areálu. Není prostor vyjmenovat vše, ale nudit se určitě nebudeme.

› A co mohou očekávat ostatní útvary podléhající Vašemu řízení? Hlavně hodně práce, abychom splnili své poslání poskytovat jednotlivým SBU perfektní servis, aby je nic neomezovalo v jejich hlavním poslání, tj. přinášet do firmy peníze. Máme také k  řešení řadu problémů klíčových pro celou Synthesii hlavně v  oblasti ekologie. Rozeběhl se

„80“

základní přestupní znak pro volání mimo firmu přestupný znak pro volání zdarma do sítě O2 - mobilní i pevné přestupný znak pro volání na služební mobilní telefony zkrácenou volbou - po tomto kódu se zadává poslední tři číslice služebního mobilu

Provolba do naší firmy › Naše čtenáře by jistě zajímala problematika starých ekologických zátěží. Jaké kroky nás čekají v  této oblasti? Další kroky lze těžko odhadovat do doby, než vláda rozhodne o osudu tzv. ekotendru. Budeme se ale snažit tlačit na  příslušné instituce stejně jako doposud, aby byl areál Synthesie vyčištěn co nejdříve, a naše firma nemohla být stále negativně spojována s  problémy, za jejichž řešení je zodpovědný někdo jiný. › Náročná práce ovšem vyžaduje i  odpočinek. Prozradíte čtenářům, jak relaxujete ve  svém volném čase? Snažím se sportovat, preferuji vytrvalostní sporty provozované v  přírodě, nejlépe v  horách. S  přibývajícím věkem a ubývajícím tréninkem se i zákonitě snižuje náročnost těchto aktivit, přesto je pro mne třeba projížďka na  běžkách pořád jasně nejlepší relaxací.

investice, mohl byste nyní čtenářům přiblížit, co je v tomto útvaru prioritními cíli? Energetiku čeká jeden z  nejvýznamnějších projektů, jaké se kdy v historii Synthesie realizovaly. Zhruba do 5 let musíme zásadně zrekonstruovat náš energetický zdroj, náklady zřejmě přesáhnou 1 mld. Kč. Po  velmi pečlivé přípravě a  posouzení celé řady variant se nyní blížíme k  finálnímu výběru technického řešení a následně začneme velmi intenzívně pracovat na  potřebné projektové dokumentaci. Rozsah tohoto článku nedovoluje bližší popis, ale o  průběhu projektu budeme určitě čtenáře pravidelně informovat.

„0“ „9“

466 82x xxx

ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ POŽÁR - VÝBUCH - NEHODA ÚRAZ - OTRAVA - NÁHLÁ ZDRAVOTNÍ PŘÍHODA ODDĚLENÍ DISPEČINK - Dispečeři Ostraha podniku - tísňové volání PCO

88 5555 4402 5100

Další informace o telekomunikacích v  naší firmě můžete najít na  Intranetu v sekci Informatika pod odkazem Telefony.

RETRO OKÉNKO Mezi objekty firmy Synthesia patří i budovy umístěné vně, tedy mimo oplocení areálu. Nejznámějším komplexem staveb jsou nepochybně „Péčka“, tedy objekty označené písmenem P. Určitou publicitu v relativně nedávné době míval i objekt P6. V  přízemí pravé strany byl provozován bufet Větrník, který si zaměstnanci překřtili na  údernější jméno Větrák. Kromě jednoduchých teplých jídel a  sortimentu malého venkovského konzumu zde bylo možno svlažit hrdlo i  chmelovým

JAROSLAV JETMAR mokem i kapkou něčeho ostřejšího. Pro některé zaměstnance se stal „výčep“ oázou v pracovní době. Jednou si jistý zámečník neuvědomil, kde je a co tam konzumuje. Když slyšel hlášení závodního rozhlasu, že má volat okamžitě mistra, vytočil číslo na bufetářčině telefonu a  sdělil mistrovi, že je na  provoze. Asi by to prošlo, kdyby v zápětí mistr neslyšel v telefonu prodavačku, jak na pracovníka volá: „Máte tady to pivo, šéfe!“. Bufet jako takový byl zrušen v první polovině devadesátých let.

› Co byste na závěr popřál Synthesii a  jejím zaměstnancům? Jenom to nejlepší – aby současné úspěšné období trvalo co nejdéle a  aby naše firma měla stále lidi, kterým na ní záleží a kteří jsou ochotni pro její úspěch udělat i něco navíc.

BLESKOVÝ PRŮZKUM P 6 – tehdy nazývaný Dům mistrů, neznámé datum snímku

Nejoblíbenější film Není jeden, ale jsou to hlavně české veselohry a komedie. Třeba na Obecnou školu se mohu podívat i podesáté. Nejoblíbenější kniha Spíše knihy – celá série Proč bychom se nepotili atd. a  další humorné cestopisy od  bohužel nedávno zesnulého Zdeňka Šmída. Nejoblíbenější hudba Český folk, i  když často preferuji spíše ticho. Nejoblíbenější jídlo a pití V  případě nouze sním všechno, nedělám rozdíly. Snad nejvíce oblíbený je segedínský guláš, ale podle manželčina speciálního receptu. K pití si dám nejraději točenou kofolu, většina alkoholických nápojů mi moc nechutná.

P 6 – v devadesátých letech známější pod názvem „Větrák“, foto únor 2011


synthesia noviny

UDÁLOSTI

4 RING VOLNÝ

JANA STRACHOŇOVÁ vs. VÁCLAV CHRBJÁT EKOLOG, REACH

REFERENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

V dnešním čísle se pokusí navzájem „knokautovat“ dvě profese, které mají po pracovní stránce velmi mnoho společného. V ringu proti sobě stanuli ekotoxikoložka Jana Strachoňová z Odboru hlavního inženýra SBU PaB, která se bude vyptávat a současně čelit direktům otázek ekologa Václava Chrbjáta z Odboru životního prostředí SBU Energetika. Budou i přes boxerské rukavice naši aktéři bojovat v rukavičkách až do závěrečného hvizdu? › Dříve jste pracoval ve výrobě, nyní máte na starosti odpady a staré zátěže. Jaká je to změna a co takové „odpadářství“ obnáší? Změna je to docela zásadní a  nejde jen o  pracovní režim, který se z  práce na  směny změnil v   každodenní ranní vstávání, volné víkendy. Jde také o  charakter profese, vyšší odpovědnost a přerod od „být řízen“ k „starej se sám“. Co takové „odpadářství“ obnáší? Stal se ze mě tzv. „šéfpopelář“, takže si v  podstatě plním klukovský sen :). Ne teď vážně, když nebudeme zacházet do detailů, tak musím znát příslušný zákon, znát areál Synthesie, komunikovat s příslušnými SBU a operativně řešit případné problémy, vést administrativu danou zákonem, dodržovat zákon a  být v  kontaktu s  příslušnými úřady (Krajský úřad, Magistrát města Pardubic, ČIŽP). Jednou větou se dá shrnout, že hlídám firemní odpady – kolik a  čeho kde máme a produkujeme a kolik nás bude stát to odstranit. › Už se Vám v  práci přihodilo něco neobvyklého? Např. Váš předchůdce prý viděl na skládce STOH trénovat fotbalový tým z Afriky. Popravdě řečeno až takhle neobvyklého ne, ale jedna neobvyklá záležitost tu byla. Kontaktovali mě z jednoho SBU, abych jim nechal přistavit mimořádně vanu na  odpad. Obrátil jsem se tedy na firmu SITA CZ, která nám zajišťuje likvidaci odpadů, aby nám tuto vanu obstarali, což splnili kolem desáté hodiny. Jenže v 11 hodin volali zpátky, že jim příslušné

SBU vynadalo, proč jim tu vanu zase odvezli, když ji ještě nestačili naplnit. Jenže SITA jim tu vanu neodvážela!!! Dotazoval jsem se tedy u příslušného SBU, zda vana skutečně zmizela a  jestli není jen někde v  okolí. Ujistili mě, že nikoliv, vanu musel někdo ukrást! Po  krátké poradě jsem začal krádež vany řešit :). Obvolal jsem vrátnice a  kontaktoval bezpečnostní složky (ABL). Domluvili jsme se, že prohlédneme místo, kde měla vana stát a  prohlédneme záznamy z  kamer, popř. vyslechneme vrátné atd. Prostě klasická pátrací akce. Jak může takový příběh skončit? Samozřejmě dobře, šlo jen o nedorozumění. Po  příjezdu na  „místo činu“ vidíme naplněnou vanu přímo před námi a na místě, kde měla stát. Nejspíš se předtím někomu na  daném místě pletla, tak ji prostě „přeparkoval“. A  asi ho nenapadlo, že tam ta vana k něčemu je, a že by se mohl o svém úmyslu alespoň někomu zmínit :-). › Kolegové o  Vás tvrdí, že jste velmi cílevědomý. Dokonce jste se rozhodl při práci studovat. Stíháte? Cílevědomý asi jsem, i  když ne zcela dobrovolně. Byl to trochu tlak z mého okolí (rodina, kamarádi, kolegové). Nicméně jsem si zvykl a nese to kýžené ovoce. Rozhodl jsem se studovat Chemicko-technologickou fakultu. Vzhledem k tomu, že jsem se zapsal do III. ročníku bakalářského studia oboru Chemie – technická chemie, se dá říci, že to zatím stíhám. Je to docela zábavné, jen kdyby mě to nestálo tolik energie, nervů a volného času :-).

Vždycky existuje správná odpověď :). › Co se Vám na Vaší práci nejvíc líbí a naopak z čeho „rostete“? Baví mě studium legislativy a s tím spojená i rozmanitost mé práce, která zahrnuje např. analýzy, chemické složení, dopady na  životní prostředí a  důsledky pro člověka v  různých aplikacích. Já už nerostu, ale komplikace mi může způsobit, když se nemůžu domluvit s člověkem na stejné pozici u  zákaznické firmy nebo pokud si zákazníci myslí, že je chemický průmysl čistější než lilie. › Můžete prozradit některý ze svých koníčků? Prý máte doma obrovského psa… Ano je pravda, že jsme si doma pořídili pejska, ale zdaleka není obrovský! Jsou mu teprve 4 měsíce, váží 10 kg a  měří cca 38 cm v  kohoutku. Jednou třeba pro někoho obrovský bude, protože doroste 45–50 cm v kohoutku a bude vážit 15–20 kg. Nejsem si úplně jist, jestli je to koníček. Každopádně je to zatím závazek a starost, která zabere spoustu volného času a toho není nikdy dost! Musím samozřejmě dodat, že radosti už nyní převažují nad starostmi. Je to zapříčiněno hlavně soužitím nás všech, což bylo ze začátku leckdy problematické. Také jsem vášnivý čtenář, momentálně se nejvíc bavím četbou skript. Je to tak zajímavé, že každou kapitolu čtu snad stokrát :). A když zbude přeci jen trochu toho volného času, tak rád sportuji (basketbal, kolo, plavání...).

› Zjistil jsem, že máme docela podobné pozice, vy jste „ekolog, REACH“ . Pro mě to zní zajímavě, ale zároveň hrůzostrašně. S čím vším se vlastně potýkáte? Co Vám na tom zní hrůzostrašně? Ekolog zde má jiný význam než je obecně známo. Nejsem žádný extrémista… nenechávám se nikde přivazovat ke stromům a z Hradce do práce nejezdím na  kole :), drze jezdím autem a jsem za to ráda. Možná bych to více upřesnila, že jsem ekotoxikolog. Spravuji a  zajišťuji data našich produktů z toxikologického, ekotoxikologického a  legislativního hlediska a některá tato data postupuji zákazníkům k naší oboustranné spokojenosti. Problematikou REACH se zabývám okrajově, záležitostem REACHe se věnuje hlavně kolegyně. › Co když na  některý dotaz od  zákazníků neexistuje správná odpověď?

› Tipuji, že jste rázná a umíte si dupnout. Která pracovní událost Vás v  poslední době nejvíc rozhodila? Ráznost je vyžadována asi mou pracovní pozicí, nicméně dupu už od  mala, možná právě proto nejsem třeba baletka. Žádná pracovní událost mě nerozhodí, to bych měla hodně vrásek :). › Léto je za námi, i když počasím ještě chvíli zůstalo, podařila se Vám letos nějaká dovolená? A  jak jinak ráda trávíte svůj volný čas? V  létě jsem odpočívala týden v  Chorvatsku. Jelikož mám ráda sluníčko a koupání, tak je pro mě příjemná každá volná chvíle strávená u vody. Ráda si také zajdu na zahrádku na pivko nebo na nějaký výlet. Každý rok se mi podaří navštívit alespoň jeden hudební festival. A teď se budu zase půl roku těšit na  další léto, samozřejmě pod peřinou u napínavé detektivky.

SBU OCH PETR OBRŠÁL

MODERNIZACE CENTRÁLNÍCH MOZKŮ

V průběhu letní zastávky proběhly na oddělení Isokyanáty dvě investiční akce, jejichž cílem byla modernizace centrálních mozků výrobního oddělení. První akcí byl upgrade neboli modernizace řídícího systému (ŘS) na výrobním objektu Ry 32b. Řídící systém, nazývaný též centrálním mozkem, je programovatelné zařízení, které ovládá technologický proces. Modernizací na  objektu Ry 32b prošla I. fosgenační linka, která byla postavena koncem 80tých let v rámci rozšíření fosgenové chemie ve společnosti. Začal se zde zpracovávat plynný fosgen z nové výrobní jednotky BUSS na Ry 41. Plynný fosgen se na výrobním objektu Ry 32b používá na přípravu fosgenového roztoku v  toluenu. Tento roztok se dále ve  fosgenační části mísí v  přesném poměru s roztokem aminu za vzniku isokyanátu a  chlorovodíku. Tato část

výroby je kontinuální. Po oddestilování přebytečného fosgenu z  reakční směsi se roztok isokyanátu destilač-

ně zahustí a následně se pod vakuem předestiluje i samotný isokyanát. Ten se pod inertem (sušeným dusíkem) stáčí do předepsaných obalů. Celý tento proces byl doposud řízen a obsluhován ŘS typu PCS TI 505,

který byl již značně morálně i fyzicky zastaralý. Servisní organizace s  tímto systémem již řadu let nepracuje a sehnat některé náhradní díly přestávalo být v  lidských silách. Zvyšovalo se jak množství odstávek výroby kvůli stále častěji se opakujícím poruchám ŘS, tak narůstalo riziko havárie díky možnému selhání některých bezpečnostních prvků, které byly ŘS řízeny a  kontrolovány. Proto byl tento centrální mozek Ry 32b vyměněn za nový typ Simatic S 7/400 a to formou dodávky na klíč. Nově instalovaný ŘS je již v rámci unifikace instalován na výrobních objektech Ry 32a a  Ry 41. Nový ŘS byl dodán firmou SUMO včetně dvou

operátorských stanic pro řízení výroby a datamonitoru pro operativní kontrolu chodu výroby z  mistrovny Ry 43a. Neprodleně po skončení letní zastávky byl ve spolupráci technologa provozu a zástupců firmy SUMO nový ŘS odzkoušen a  následně bylo započato s výrobou cyklohexylisokyanátu. Současně s upgradem ŘS na Ry 32b byla v rámci zastávky provedena také modernizace strojovny chladu na  Ry 33. Z  objektu  Ry 33 je pro potřeby chlazení rozvedeno chladící médium (solanka) na  oba fosgenační objekty Ry 32a, Ry 32b. Strojovna chladu bývá právem označována srdcem provozu. A ne nadarmo. Pokud dojde k výpadku dodávek solanky, dochází k  ochromení celého výrobního procesu, a následnému okamžitému odstavení provozu z důvodu bezpečnosti.

Tuto investiční akci zrealizovala firma ProjektSoft. Předmětem modernizace řízení a kontroly chodu dvou kompresorů NF 611 byla instalace bezpečnostních prvků jak na  kompresory, tak na  výparník čpavku s  napojením na  ŘS Simatic včetně dotykové ovládací stanice. Hlavním přínosem modernizace strojovny je automatický chod kompresorů dle aktuální potřeby dodávky chladu pro výrobní objekty Ry 32a, Ry 32b. Obě tyto akce by měly značnou měrou přispět k udržení bezpečnosti a plynulosti provozu zařízení, která je jednou ze základních podmínek pro dosažení maximálních výrobních kapacit na obou objektech při dodržení plánových technicko-hospodářských norem.


synthesia noviny

FIREMNÍ HODNOTY

5

ÚSEK PERSONÁLNÍ JAROSLAVA DOLEŽALOVÁ, PERSONÁLNÍ ŘEDITELKA

BUĎME COMPLIANCE, BUĎME V SOULADU Všechno souvisí se vším... Compliance, etický kodex i „naše“ Hodnoty jsou součástí firemní strategie a fungujícího systému společnosti Synthesia, a.s. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v měsíci září se nám všem dostala do rukou směrnice s názvem Pravidla etického chování ve  společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., jejíž součástí je program Compliance (čti komplajens) a Etický kodex. Tato cizí slova jsou pro většinu z  nás nejasná. Co si pod slovem Compliance a  pojmem Etický kodex máme představit? Etický kodex je zpravidla dokument, který stanovuje základní principy etického (slušného) chování, a  dále je to nástroj, který pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity společnosti a jednání všech jejich zaměstnanců odpovídalo stanoveným hodnotám. Jde o  soubor konkrétních pravidel, která vycházejí z Hodnot společnosti a vymezují standard profesionálního jednání. Slovo Compliance překládá slovník cizích slov jako ochotu spolupracovat.

Pokud Vás napadá otázka, PROČ se v rámci HOLDINGU AGROFERT tyto projekty zavádějí, odpověď bude celkem snadná. Náš vlastník má maxi-

mální zájem na tom, aby se všichni zaměstnanci HOLDINGU AGROFERT chovali a jednali v rámci jedné jediné normy, která bude všemi zaměstnanci plně akceptována a respektována.

Proč vlastně etický kodex? Etický kodex patří v dnešní společnosti – bereme-li rovinu pracovně právních vztahů, tedy zaměstnanec a zaměstnavatel – do základní normy, která vedle norem technických, legislativních a bezpečnostních tvoří základní prvek všech dokumentů, které jsou duševním vlastnictvím každé společnosti. V  podstatě jsou ale etické kodexy v základních rysech pro všechny společnosti stejné. Jiné detaily budeme však hledat v  etickém kodexu lékaře, jiné v  etickém kodexu právníka, další v  etickém kodexu bankovního úředníka a úplně odlišné v etickém kodexu novináře. Všechny mají ale jedno společné, a to je: slušnost, úcta k zákazníkovi, pacientovi, klientovi…, přímé jednání, pravdomluvnost a poctivost. Našli bychom ale i  další. Nikdy tam nenajdeme to, co je nám jako jednotlivcům nepříjemné: lhaní, urážky, nadávky, ponižování, krádeže – to, co sami cítíme jako špatné a bolavé. A proč to tak je, proč se tyto kodexy píší? Všichni chceme mít kolem sebe správné chování, takové, které je ale dané nezměřitelnou normou. Dají se změřit láska, úcta, slušnost, nenávist, lhaní nebo nadávky? Nedají. Pokud se ale zaměstnanci podle těchto kodexů chovají, je jisté, že jejich pobyt na pracovišti je pro ně příjemnější, lépe se jim v  takových podmínkách pracuje, podávají lepší výkon a kvalita i kvantita produkce se zvyšuje. Jejich klienti

a zákazníci jsou spokojeni, takovému partnerovi plně důvěřují a rádi se k němu vracejí. Organizační záležitosti se dají naučit rychle, ale změnit morální chování všech zaměstnanců trvá mnohem déle, protože z  toho plynou i  určité potíže. Pokud se ale chceme dostat nahoru v ekonomice, musíme se zároveň dostat i na vyšší etickou úroveň. Jedno bez druhého prostě nejde.

Projekt Hodnoty Synthesia versus Etický kodex V poslední době bylo slovo hodnoty v Synthesii mnohokrát zopakováno a  všichni zaměstnanci byli s projektem Hodnoty seznámeni i  v  minulém vydání Novin Synthesia. Víme ale, co to slovo vlastně znamená? V běžné řeči znamenají hodnoty to, čeho si jednotlivci nebo skupiny váží, cení, za  co jsou všichni ochotni něco obětovat, případně zaplatit. Položme si všichni upřímnou otázku: „Jsme my, zaměstnanci společnosti Synthesie, ochotni za  hodnoty naší společnosti, mezi které patří Integrita, Orientace na  zákazníka, Trvalé zlepšování, Zapojení pracovníků, Respekt, Loajalita a Osobní rozvoj, zaplatit? A čím zaplatit?“ Samozřejmě, je to obrazná platba, která bude vyžadovat naši společnou vůli, trpělivost a  zodpovědnost. Pokud se chceme trvale zlepšovat, musíme být otevření a  všímaví, pokud se chceme osobně rozvíjet, musíme být

aktivní, pokud se chceme orientovat na zákazníka, musíme být empatičtí a  pokud chceme být loajální, musíme říkat pravdu. Takto bych mohla pokračovat dále. „Cítíme v těchto hodnotách povinnosti, cítíme v nich nutnou změnu našeho chování? Vnímáme v  hodnotách naší společnosti společné jmenovatele s  Etickým kodexem?“ Samozřejmě! Hodnoty jsou nedílnou součástí strategie (strategie = dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení cíle, pozn. redakce) každé společnosti a bez nich společně kýženého cíle nedosáhneme! Hodnoty jsou „pupeční šňůrou“ spojeny se strategií. Etický kodex vlastníka nám jen potvrdil, že cesta naší společnosti je cestou správ-

nou, jelikož naše hodnoty, které jsme si společně definovali, jsou s Etickým kodexem prakticky totožné.

Co by mělo být výsledkem těchto aplikací? Dlouho jsem přemýšlela o konkrétním příkladu. Napadl mě můj nedáv-

ný malý soukromý zážitek z prostředí, kde normy fungují, protože jsem to jako klient velmi pozitivně pocítila. Absolvovala jsem víkendový pobyt v  lázeňském zařízení standardního typu. Očekávala jsem to, co se od  zařízení tohoto typu očekávat dá – standard s  mírným přehlédnutím nedostatků. My ale přece chceme více, než očekáváme, chceme, aby služby byly na  špičkové úrovni, chceme, aby se o nás staral ochotný a slušný personál, a chceme, aby nás nikdo neokradl, nikdo nám nelhal, nenadával, pečoval o  nás a  my jsme cítili, že personál je tu pro nás a pro nás opravdu s láskou udělá vše, co nám na očích vidí. Velmi dobře vnímáme, jak se personál chová a co si myslí; a pokud se stane, že naše přání jsou naplněna a  my nejsme překvapeni a  navíc zjistíme, že chování, myšlení a jednání personálu je v  symbióze, začínáme se divit. Ale proč? Vždyť jsme si to vlastně přáli! Považujeme to za  samozřejmé a  to je to „naplnění hodnot“. Je to naplnění hodnoty proklientského přístupu směrem ke  spokojenému zákazníkovi. Tento personál totiž chce tu službu pro nás – své klienty – udělat, protože ví, že je to tak správné. Je to poslání lázeňského zařízení – poslání, aby se v něm klienti cítili šťastně a spokojeně, aby se do lázní rádi vraceli, a jeho zaměstnanci toto chápou a identifikují se s tím. Jen tak se lázním vrátí vložené finanční prostředky, které klienti přinesou při svém návratu, zpět. Věřte mi, že já jsem se tam tak opravdu cítila.

ÚSEK GŘ DAN KURUCZ

HRAJME „FAIR PLAY“ Glosa předsedy představenstva a generálního ředitele Vážení zaměstnanci Synthesia, a.s. a VÚOS, a.s., velice se mi líbí článek paní personální ředitelky Jaroslavy Doležalové o  programu Compliance, který nastartoval AGROFERT HOLDING, a.s. a jeho propojení s naším programem Hodnoty a hlavně s budoucí strategií. Jsem spoluautorem programu Compliance, na  jehož tvorbě jsem se podílel od března tohoto roku. Samotný název Compliance je pro někoho možná trochu kostrbatý, ale v  překladu se dá také chápat jako „být v  souladu s...“, což v daném případě znamená být v souladu s morálními a etickými hodnotami, které uznáváme. Já osobně si tento program překládám jako „Fair play“, což si myslím, že je výraz, kterému každý dost přesně rozumí. Tedy chovat se podle morálních hodnot a v duchu „férového přístupu“.

Pro mě je férové chování naprostým základem způsobu komunikace, tedy co slíbím, to udělám, říkám věci pravdivě a tak, jak jsou. Mojí další zásadou je, že s  druhými spolupracuji, což není o bouchání do stolu nebo křiku. Tím se opravdu nic nevyřeší. Snažím se vytvořit dobrou pracovní atmosféru, ovšem s velkým tlakem na společné dosažení vytčených cílů. Pro mě je velmi důležité vytvoření přátelského pracovního ovzduší na  pracovišti, protože pracoviště je místo, kde všichni trávíme podstatnou část našeho času, a proto sem musíme chodit rádi, ne jen pro peníze. Do  „mého“ Fair play také samozřejmě patří přesnost a  pravdivost ve  financích. Není prostor pro žád-

aby je naši strávníci nekradli... Toto už nechci mít nikdy důvod projednávat, protože věřím, že naši zaměstnanci budou schopni pochopit a plně respektovat etický kodex Agrofertu i naše Hodnoty.... a hlavně – obecné zásady slušného chování. Snad se mi tady podařilo vysvětlit můj postoj k Fair play.

né nejasnosti. A to by mělo platit pro každého z  nás. Na  minulé poradě managementu jsme strávili asi 5 minut diskusí o  tom, zdali máme do  příborů v  jídelně vyvrtat dírky,

Ještě mi závěrem dovolte říci, že propojení Fair play a budoucího rozvoje Synthesie je opravdu těsné. Přišel jsem do  Synthesie v momentě, který se mi zdá jako velmi zásadní – dramaticky nízké investice za minulá léta, velmi nízký podíl preventivní údržby, našponované výsledky za rok 2010, které zákonitě znamenají nabourání výsledků roku 2011 (za  což nijak neviním minulý management Synthesie), elek-

trárna, do níž se pořádně (nebo vůbec) neinvestovalo posledních nejméně 20 let, kritická situace v Explosii... Ano, jsme teď v situaci, kdy si můžeme říci: „necháme to být...“ anebo, kdy si naopak řekneme: „pojďme do toho!“. A my jsme si ve vedení naštěstí řekli to druhé – tedy: „pojďme do toho!“. Ovšem k tomu je potřeba absolutní spolupráce všech, skoro dvou tisíc zaměstnanců, každého na svém pracovišti. A začít musí každý sám u sebe. K  tomu je program Agrofertu Compliance, synthezácké Hodnoty anebo jednoduše Fair Play – ten pravý a  správný prostředek, nástroj, který nám pomůže v  dalším rozvoji naší firmy. Děkuji za prostor Dan Kurucz


ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY AGROFERT AGROFERT HOLDING, a.s. a její dceřiné společnosti (dále jen společnost/ skupina AGROFERT/Skupina), podnikající v oblasti chemie, zemědělství, potravinářství a  navazujících odvětvích, přijala Program Compliance organizace, definovala pravidla etického chování (interní směrnice Řád 08 - Pravidla etického chování ve společnostech a ve skupině AGROFERT HOLDING, a.s.) a v souladu s těmito pravidly byl definován Etický kodex zaměstnanců skupiny AGROFERT. AGROFERT HOLDING, a.s. považuje za vhodné deklarovat, že její aktivity respektují níže uvedená pravidla zásad společenského chování, která jsou v evropském prostoru podnikání běžným standardem, a požaduje na svých zaměstnancích sounáležitost s nimi. 1.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ETICKÉ CHOVÁNÍ, ZÁSADY FIREMNÍ KULTURY

1.3 Vzájemný respekt, poctivost a integrita Zaměstnanci skupiny AGROFERT jsou si vědomi svých povinností a zodpovědnosti, vyplývajících z interních a právních předpisů, zvláště zákoníku práce a pracovního řádu, Etického kodexu platného pro zaměstnance Skupiny a to jak v interní spolupráci, tak vůči externím partnerům. •

Jednou z částí Etického kodexu je pojem integrita, která se obecně chápe jako úroveň etiky a důvěryhodnosti společnosti. Charakterizuje úroveň vztahu společnosti ke všem jejím obchodním partnerům, spolupracovníkům, akcionářům a veřejnosti, a dále formuje vystupování, jednání a chování jejích zaměstnanců v každodenní práci.

Nároky na ekologické chování jsou v oblasti chemie prezentovány veřejnosti zavedenými standardy environmentálních přístupů dle mezinárodní normy ISO 14 001, dále v oblasti nákupu, skladování a zpracování zemědělských komodit pro výrobu biopaliv, standardy pro ochranu přírody a udržitelnosti přírody dle systému ISCC, který platí v celém produkčním řetězci už od prvovýrobce. Výše uvedený systém odpovědnosti Skupiny ve vztahu k veřejnosti je podpořen soustavou závazných interních předpisů, kterými se zaměstnanci řídí, a to včetně pracovně právní problematiky.

• • •

Skupina AGROFERT zajišťuje srovnatelné podmínky pro zaměstnance bez rozdílu věku, rasy, národnosti, náboženství, pohlaví nebo hendikepu. Netoleruje násilí, výhrůžky, zastrašování, jakékoliv útoky či jiné nevhodné chování na pracovišti. Respektuje lidskou důstojnost, soukromí a osobní práva každého jednotlivce. Kromě rovného přístupu a  nediskriminace prosazuje týmovou spolupráci s ochotou sdílet informace a poznatky. Je nakloněna prosazovat inovace, nové návrhy a  řešení, přínosné změny, schopnost akceptovat nová řešení do praxe, ochotu pomoci vhodným způsobem spoluzaměstnanci.

1.1 Chování v souladu se zákony

Dodržovat právní předpisy patří k hlavním zásadám skupiny AGROFERT. Všichni její zaměstnanci jsou povinni jednat v souladu s právem a dbát, aby nedocházelo k jeho porušování. Chování zaměstnanců v souladu s právem zahrnuje dodržování:

1.4 Vedení, odpovědnost a kontrola vedoucích zaměstnanců

• •

Vedoucí zaměstnanec zodpovídá za svěřené zaměstnance ve smyslu Organizačního řádu a Pracovního řádu, včetně příslušných školení.

právních předpisů země sídla společnosti, pro Skupinu závazných interních předpisů společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. interních předpisů společností ve skupině AGROFERT, týkajících se zejména pracovních povinností zaměstnanců, požární ochrany, bezpečnosti práce, nakládání s chemickými látkami a nebezpečnou věcí, prevence závažných havárií, hlášení mimořádných událostí, opatření při zacházení s výpočetní technikou, popř. daty, které jsou vytvořeny v souladu s právními předpisy a zároveň specifikují rozpracování právních předpisů do praktického použití ve společnosti, pravidel etického chování (Etického kodexu).

Všichni zaměstnanci musí dodržovat nejen právní předpisy a vyvarovat se porušení zákona zvláště v oblasti možných trestně právních postihů, ale musí také vzít v úvahu i disciplinární důsledky, které by vznikly porušením povinností, vyplývajících z pracovní smlouvy.

• •

1.2 Odpovědnost za obraz společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. na veřejnosti 2.

S ohledem na zásady Etického kodexu je povinen organizovat a kontrolovat plnění zadaných úkolů, dbát přitom na respektování právních předpisů a interních předpisů a bránit jakémukoliv jejich porušení. Při zajišťování úkolů technicko-provozní povahy je povinen nechat danou záležitost odborně přezkoumat z hlediska technických podkladů, odpovídajících dané záležitosti, bezpečnostním, požárním, zdravotním a ekologickým aspektům včetně předložení příslušné dokumentace, certifikátů a osvědčení, výsledků zkoušek a atestů. Netoleruje porušování právních předpisů a při pokusu o porušení právních předpisů vyvodí nekompromisně pracovně právní důsledky. Je si vědom toho, že porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany, zanedbání preventivních opatření a údržby vede nejen k etickým následkům pro společnost a postižené zaměstnance, ale i k materiálním a finančním škodám, které značně převyšují náklady preventivní činnosti. VZTAH K OBCHODNÍM PARTNERŮM A TŘETÍM SUBJEKTŮM

Skupina AGROFERT v souladu s etickým kodexem prosazuje dodržování integrity, tj. etiky a důvěryhodnosti, v jednání Skupiny a tým Compliance managementu společně s vedoucím managementem ve Skupině se aktivně podílí na šíření Etického kodexu a dbá na jeho uplatnění v praxi.

2.1 Respektování práva na konkurenci a dodržování závazných pravidel soutěžního práva

Každý zaměstnanec společnosti je povinen dodržovat pravidla hospodářské soutěže, viz řád RA01 Program slučitelnosti s pravidly hospodářské soutěže, kde jsou uvedena základní pravidla.

Snahou Skupiny je naplňovat etické, ekologické, sociální aj. závazky vůči veřejnosti, a to na základě každodenních povinností svých zaměstnanců s cílem zamezit neadekvátnímu chování, které by mohlo Skupinu poškodit na veřejnosti ve vztahu k veřejným institucím a obchodním partnerům. Veřejnosti se snaží poskytovat i další záruky, např. ve formě používání systémů zajištění zdravotní nezávadnosti produkce (hygienické standardy potravin a surovin pro jejich výrobu BRC, IFS, ISO 22 000), GMP (dobré provozní praxe) a GTP (dobré obchodní praxe).

Určení zaměstnanci Skupiny AGROFERT HOLDING jsou povinni zúčastnit se školení a podepsat prohlášení o dodržování pravidel hospodářské soutěže. Setkají-li se s případem, který vyžaduje právní radu či hodnocení, obrátí se neprodleně na specialistu v otázkách hospodářské soutěže v Divizi právní, kde bude záležitost analyzována.


2.2 Obchodní jednání • • • •

Společnost nabízí a prodává své výrobky a  služby na  základě jejich kvality a ceny. Všechny obchodní operace musí být schváleny dle Podpisového řádu. Obchodní vztahy musí být v souladu s právními předpisy sídla společnosti, pokud není uvedeno jinak, jsou dokumentovány příslušnými doklady. V obchodní činnosti dbají zaměstnanci právních předpisů v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a interního předpisu Divize právní, viz řád RA10, který uvádí stručný výklad povinností zaměstnanců.

Zaměstnanec je oprávněn vykonávat vedle svého zaměstnání jinou výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele (§ 304 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). Výdělečnou činností se rozumí každá právem dovolená činnost vykonávaná za účelem získání majetkového prospěchu, tedy mimo jiné i podnikání nebo činnost člena orgánu obchodní společnosti. Není rozhodující, zda výdělečná činnost je vykonávána na  základě pracovněprávního vztahu, občanskoprávního vztahu nebo na základě živnostenského oprávnění.

2.3 Obchodní zdvořilost

Omezení výkonu výdělečné činnosti, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.

4.

Zaměstnanci společnosti nemohou dávat nebo přijímat dary, pozornosti, neodpovídající běžným obchodním zvyklostem, které by mohly být chápány jako úplatek nebo zvláštní výhoda. Zaměstnanci společnosti nesmějí přímo ani nepřímo nabízet, dávat, požadovat nebo akceptovat úplatky za účelem získání nebo udržení obchodních vztahů, s výjimkou firemních dárků malé hodnoty (s logem firmy); jiné dary musí být taktně odmítnuty.

ZACHÁZENÍ S INFORMACEMI

Efektivní spolupráce vyžaduje korektní a pravdivé poskytování informací ve společnosti, ve vztahu k investorům, zákazníkům, obchodním partnerům, veřejnosti a státním institucím.

2.4 Pravidla pro zadávání zakázek

Každý potencionální dodavatel, který chce získat od společnosti zakázku, vždy očekává čestné a nepředpojaté prověření své nabídky, což musí zaměstnanci společnosti, kteří mají v popisu svého pracovního místa zadávání zakázek, respektovat.

Veškeré zprávy, výkazy, sestavy dat, popř. výkresy pro interní a externí potřebu musí být korektní a odpovídat skutečnosti. V souladu se zásadami řádně vedeného účetnictví musí být data úplná, správná, odpovídat v čase i v ekonomickém administrativním software, což platí také pro účtování sponzorských darů.

5.

MLČENLIVOST

• • • •

Zaměstnanec je povinen ohlásit nadřízenému jakékoli osobní zájmy, které by mohly ovlivnit zadání a realizaci jeho služebního úkolu (tj. prokázat svoji nezávislost na řešení pracovního úkolu). Dodavatelé v  soutěži o  zakázky nesmějí být jakkoli nečestným způsobem upřednostňováni nebo znevýhodňováni. Zaměstnanec smí přijmout pouze přiměřené a důvodné pozvání obchodních partnerů k projednání záležitostí pracovního úkolu, nebo bylo-li by odmítnutí pozvání v daném prostředí v protikladu se zásadami zdvořilého chování. Zaměstnanci nesmějí zadávat žádné osobní objednávky firmám, se kterými mají služební kontakty, pokud by jim z toho mohly vzniknout určité výhody – zejména v případech, kdy má zaměstnanec (nebo by mohl mít) přímý či nepřímý vliv na zadávání zakázek této firmě.

V interních záležitostech společnosti, které nebyly dány veřejnosti ve známost, je třeba zachovávat mlčenlivost. Jedná se například o  informace o  organizaci společnosti a  o  jejím zařízení, o  obchodních, výrobních či výzkumných postupech, o údajích z interního výkaznictví, atp. Mlčenlivost je nutno dodržovat i po skončení pracovního poměru, a to dle příslušného ustanovení zákoníku práce, případně na základě dalších ujednání definovaných v pracovní smlouvě. 6.

STÍŽNOSTI A PODNĚTY

Dle Organizačního a Pracovního řádu by měli zaměstnanci, pokud je to z jejich hlediska možné, využít interní možnosti pro urovnání sporných případů, se kterými se mohou setkat při své pracovní činnosti, a to cestou pracovního pořádku.

2.5 Poskytování darů společností Společnost AGROFERT HOLDING, a.s. a společnosti ve  Skupině AGROFERT HOLDING poskytují účelově vázané peněžní a  věcné dary na  financování vědy a  vzdělání, výzkumných a  vývojových účelů, kultury, školství, na  policii, na  požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, tělovýchovné a sportovní. Každá společnost ve skupině AGROFERT postupuje ve věci poskytování darů dle následujících pravidel sponzorování: •

• • • • •

zásadně nevyhovuje žádostem o sponzorování fyzické osoby, neposkytuje ani platby i malých částek na soukromá konta – výjimku z daného pravidla může učinit GŘ AGROFERT HOLDING, a.s., a to s ohledem na sociální nebo jiné aspekty žádosti, neposkytuje žádné příspěvky organizacím, které by mohly poškodit pověst společnosti a Skupiny, je znám příjemce daru a konkrétní způsob jeho využití příjemcem, důvody sponzorování, využití daru musí být kdykoliv podloženo předložením účtů, sponzorování musí být daňově odpočitatelné - výjimky z  tohoto pravidla podléhají schválení VŘ AGROFERT HOLDING, a.s., je zakázáno zvýhodňování podobné sponzorování (jsou tak chápány příspěvky, zdánlivě poskytované jako odměna za  určitou práci nebo službu, avšak příspěvek výrazně překračuje hodnotu této služby).

Výjimky z pravidel musí být učiněny s respektováním názoru Compliance Officera. 3.

Každý zaměstnanec společnosti ve Skupině AGROFERT HOLDING může vznést stížnost nebo poukázat na okolnosti, z nichž lze vyvodit, že došlo k porušení etických pravidel u svého nadřízeného, vedoucího personálního úseku nebo právníka společnosti. Jedním z nástrojů  k vyřešení případného porušení pravidel etického chování je Etická linka, na kterou může každý zaměstnanec Skupiny AGROFERT HOLDING sdělit své případné poznatky či podezření z  neetického chování ve  společnosti a Skupině AGROFERT HOLDING. Jsou jmenováni speciálně pověření a  proškolení zaměstnanci, kteří řeší všechny případy a podněty, zaznamenané na Etické lince „Tell Us“:.

http://www.agrofert.cz/compliance/ nebo na telefonním čísle +420 272 192 999 Každý takový podnět, zaznamenaný na jakékoliv úrovni týmu Compliance Office či etické lince TELL US bude detailně prošetřen a v případě potřeby přijata nápravná opatření. Všechny podklady, týkající se šetření, jsou důvěrné. Nejsou povolena a tolerována jakákoliv odvetná opatření proti osobě, která poskytla podnět k šetření. Tento etický kodex schválilo představenstvo společnosti AGROFERT HOLDING, a. s. jako závazný pro své zaměstnance a pro celou skupinu AGROFERT. Je součástí interního předpisu společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., Řádu 08 – Pravidla etického chování ve společnostech ve skupině AGROFERT

ZAMEZENÍ KONFLIKTU ZÁJMŮ

Zaměstnanci společnosti se při plnění svých služebních úkolů nesmejí dostat do konfliktu zájmů nebo loajality. 3.1 Zákaz konkurence Zaměstnanci společnosti se při plnění svých úkolů nesmějí dostat do konfliktu zájmů nebo loajality. Zaměstnanci mohou vykonávat výdělečnou činnost vedle svého zaměstnání za podmínky, že tato jejich činnosti nezasahuje do oprávněných zájmů jejich zaměstnavatele.

V Praze dne: 1. 9. 2011


FIREMNÍ HODNOTY

8 MAGAZÍN AGROFERT

PROGRAM COMPLIANCE Otázkám spojeným s korporátní politikou Compliance (čti komplajens) a  společenskou odpovědností firmy je v  současné době věnována stále větší pozornost a  programy Compliance se staly jako skutečné „korporátní kodexy“ nedílnou součástí firemní podnikatelské kultury. Stejně jako většina dalších obchodních společností v  České republice, jež jsou členy nadnárodních podnikatelských skupin, přijalo i  představenstvo společnosti AGROFERT

a za  kontrolu celého procesu řešení nahlašovaných neetických událostí. Celý tým tzv. Compliance Officerů zastřešují Ing.  Jiří Haspeklo, který má bohaté zkušenosti s jednotlivými firemními kulturami celé Skupiny Agrofert, Ing. Daniel Rubeš, s mnohaletými zkušenostmi v  personální politice Skupiny Agrofert, a Ing. Radoslav Fedorek, interní auditor skupiny, který má bohaté zkušenosti s podobným programem Compliance ze společnosti Siemens.

Ing. Daniel Rubeš

Ing. Jiří Haspeklo

HOLDING, a. s. program Compliance. Tento program je souborem předpisů Evropské unie, národních a interních předpisů společnosti, řádu 08 (interní norma AGROFERT HOLDING, a.s.) a  Etického kodexu a  dále potom nástrojů, které umožňují poukázat na  porušování těchto předpisů, zákonů či pravidel chování. Zmíněným programem Compliance je pověřen tým pracovníků, který zodpovídá za  jeho implementaci ve  firmách subholdingového typu

Zeptali jsme se Dana Rubeše, personálního ředitele AGROFERT HOLDING, a.s.: „Jakým způsobem bude AGROFERT HOLDING, a.s., seznamovat s těmito pravidly své zaměstnance, případně veřejnost?“ „Zavádění podobného programu do skupiny velikosti Agrofertu nebude jednoduché. Program Compliance a Etický kodex se týká všech zaměstnanců skupiny, a proto by s ním měli být seznámeni úplně všichni (skupina Agrofert má více než 27 tis. zaměst-

nanců – pozn. redakce). Za seznámení s  programem v  jednotlivých firmách budou zodpovědné personální útvary nebo pověření pracovníci s  funkcí Compliance Officer. Školit se bude buď cestou pracovního pořádku, podobně jako se školí jiné interní předpisy, nebo pro vybrané skupiny pracovníků, kteří přicházejí do styku s třetími subjekty, a to ať už v obchodním, či neobchodním styku, budou probíhat skupinová nebo individuální školení. Co se týče seznáme-

Ing. Radoslav Fedorek

ní veřejnosti, resp. našich obchodních i neobchodních partnerů s tímto programem, budou využity naše webové stránky, kde bude politika etického chování publikována.“ Za  zavádění a  dodržování pravidel programu Compliance ve  společnostech Synthesia, a. s., Výzkumný ústav organických syntéz, a. s. a Centrum organické chemie, s. r. o. zodpovídá personální ředitelka společnosti Synthesia, a. s. a zároveň subholdingový Compliance Officer Bc. Jaroslava Doležalová.

PERSONALISTIKA MARTINA HLOUŠKOVÁ

SERIÁL

O FIREMNÍCH HODNOTÁCH

synthesia noviny

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ LUBOŠ KOPECKÝ

DEN CHEMIE

V PARDUBICÍCH Rok 2011 byl mezinárodní organizací UNESCO a unií čisté a aplikované chemie IUPAC vyhlášen Mezinárodním rokem chemie (International Year of Chemistry, IYC). Hlavním důvodem pro tuto poctu je význam, který chemie pro lidstvo má. Vždyť

PARAMO, a.s., R A D K A spol. s r. o. Pardubice a  představitelé dalších angažovaných subjektů (Univerzita Pardubice, Střední průmyslová škola chemická, specializované výzkumné ústavy, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje) a další hosté.

chemie a chemické procesy probíhají všude kolem nás a bez nich si další rozvoj společnosti nedokážeme představit. Cílem moderní chemie je, aby se rozvíjela směrem, který bude plně v  souladu s  potřebami lidí, a  to bez negativních dopadů na  životní prostředí. Dalším významným posláním Mezinárodního roku chemie je přiblížit technické vědy, a tím i chemii, k profesnímu zájmu mladé generace. Jednou ze zajímavých akcí na podporu chemie v  regionu byl i  Den chemie Pardubice 2011, který se uskutečnil dne 27. září na  zámku v Pardubicích pod záštitou Svazu chemického průmyslu. Konference se zúčastnila primátorka statutárního města Pardubice MUDr.  Štěpánka Fraňková, náměstek ministra životního prostředí PhDr.  Ivo Hlaváč, ředitel odboru strategií a  trendů Ministerstva průmyslu a  obchodu Ing.  Eduard Muřický, vrcholoví manažeři společností orientovaných na  chemickou výrobu v  regionu, v  čele se Synthesia, a.s.,

Společnost Synthesia zde byla zastoupena generálním ředitelem Danielem Kuruczem, který informoval o současné struktuře a  zaměření podniku. Naši společnost prezentoval jako podnik s pozitivními ekonomickými výsledky, který je významným exportérem na  světovém trhu s  chemickými specialitami. Jako pozitivní zprávu pro odbornou i  ostatní veřejnost uvedl, že Synthesia aktuálně projednává rozsáhlé investiční programy, které budou směřovat do inovačních projektů, ale také do projektů v oblasti životního prostředí. Závěrem konference se všichni účastníci shodli na  tom, že chemie má v  pardubickém regionu své nezastupitelné místo. Je zde unikátním způsobem zastoupena jak v  oblasti vzdělání, tak v rámci vědy, výzkumu a  výroby. Chemie získává podporu z hlediska komunikace se správními orgány a institucemi. Je také zřejmé, že další rozvoj chemie je možný pouze při prosazování pozitivních dopadů v oblasti životního prostředí.

V minulém vydání Novin Synthesia jsme vás ve vstupním článku o firemních hodnotách informovali, že vedení společnosti definovalo sedm hodnot chování, které považuje pro další úspěšný rozvoj společnosti za klíčové. Pojďme se nyní detailněji podívat na první z nich, hodnotu INTEGRITA. Pojem integrita pochází z matematického termínu, který označuje celé číslo. Manažeři chtějí od  lidí ve firmách „čísla“, ale také „přístup“ – vztah k firmě. Proč nemůžeme obstát jen s „čísly“, ale proč manažer u sebe a po svých lidech potřebuje skloubit „čísla“ a „hodnoty“? Moc se mi líbí přirovnání, že nejlepším znázorněním integrity je proces výroby chleba. Kdybyste do mísy nasypali všechny ingredience jen tak, dali je do trouby a upekli, ještě z toho nebude chléb, protože jste v postupu vynechali promíchání a vykynutí. Ty způsobí, že se každá složka nejen dotýká všech ostatních, ale je spojena v  nový celek. To je základním principem integrity – když se každá část našeho konání dotýká všech ostatních, nic není v rozporu ani v protikladu se zbytkem. Položte si nyní otázku, zda existuje nějaká činnost, kterou neděláte rádi.

Kterou prostě děláte jenom proto, že musíte? Odpověděli jste ANO? Pak to znamená, že se tu pere mezi sebou to, co by mělo být a to, co je. Integrovaná osobnost totiž: » vše to, co dělá, dělá ráda, » to, co dělá, dělá dobře, » z toho, co dělá, má dobrý pocit, » z  výsledků, kterých dosahuje, má dobrý pocit. Integrita v českém pojetí vyjadřuje „celistvost“, anglický smysl slova integrita můžeme chápat jako čestnost a bezúhonnost. V Synthesii je snahou naplňovat oba tyto významy: » vyžadujeme čestnost a poctivost, » vždy dbáme na  bezpečnost práce a chováme se odpovědně k životnímu prostředí, » jsme ztotožněni s  filozofií společnosti Synthesia a jejími cíli. Jak se vlastně pozná, že člověk je integrovaná osobnost ve  společnosti

Synthesia? Na tuto otázku jsme hledali odpověď na našem pracovním setkání se zástupci všech útvarů. Pojďme se tedy podívat na pár příkladů: » nebojí se přiznat chybu, » dodržuje dohody a sliby, » pravdivě informuje, » může udělat chybu, ale nesmí ji opakovat,

» dělá svoji práce co nejlépe, » předává informace pravdivé a včas, » nepodporuje fámy a  nepomlouvá, tj. neříká nepravdivé nebo kritické informace v  nepřítomnosti toho, koho se to týká, » jedná slušně, s úctou ke kolegům, » snaží se o  změnu zažitých stereotypů,

» bezpečnost práce bere jako osobní zájem. Těch příkladů našel každý tým na pracovním setkání desítky. Popisují to lidé, kteří umí instinktivně jednat správně a bez instrukcí a  kteří cítí nutkání dělit se o své nejlepší nápady se zaměstnavatelem. A to je cesta k  dlouhodobému výkonu společnosti, kde manažeři spolu se svými lidmi sdílí firemní hodnoty a  zároveň jsou orientovaní na výsledek. K  posílení integrity jako firemní hodnoty je základním kamenem vysílat pozitivní i negativní signály (ta dobrá i  ta špatná sdělení). Jen tak můžeme na  tyto signály a  informace ihned reagovat a porovnávat naši integritu k  těmto měnícím se okolnostem – „zrcadlit“. Právě zrcadlo je nejvýstižnějším symbolem firemní hodnoty integrita.


synthesia noviny

UDÁLOSTI

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

9 LUBOŠ KOPECKÝ

VYHODNOCENÍ LETNÍ FOTOSOUTĚŽE Vážení čtenáři, jak jistě víte, během léta probíhala v našich novinách fotografická soutěž, jejímž cílem bylo získat co nejzajímavější záběr se svou zaměstnaneckou kartičkou.

byla láska k fotografování, vřelý vztah k firmě nebo vidina hlavní výhry? První otázka a už jsem pod tlakem… hlavní výhra mne samozřejmě zaujala, ale bez pozitivního smýšlení směrem k firmě by tento snímek a jeho motiv nikdy nevznikl. › Můžete prozradit, kde snímek vznikl a  zda jeho pořízení přežili všichni aktéři ve zdraví? Kartičku jsem zapomněl přibalit na  dovolenou do zahraničí a tak snímek vznikl v daleké Praze při procházce po Karlově mostě, kde jsem s  přítelkyní zahlédl strážce jedné z  mostních věží, oděného dobově a  navíc v  barvách SBU PaB blízkých, tedy v červené a žluté. Nápad byl ihned na  světě. Rozloučil jsem se s  přítelkyní, skočil z mostu, podplaval několik jeho pilířů, to abych mohl strážce zaskočit a  zmocnit se jeho zbraně :). Pak už nebyl sebemenší problém toho „pacholka“ přesvědčit, aby od té chvíle propagoval červeň a žluť naší firmy :). Navíc se vše včetně jeho přísahy (proto jsem ho nechal naživu) podařilo přítelkyni zdokumentovat.

Předně vám chceme poděkovat, s jakým nasazením jste bojovali o nejkrásnější záběry; nebohé průkazy putovaly od Egypta po Mexiko, od bujarých pitek až k léčebným pramenům. S  výběrem vítěze si na  sebe redakční rada vzala úkol nelehký, ale poprala se s ním se ctí. Po mnoha bouřlivých debatách vám nyní s radostí oznamujeme vítězství pana Vítka Ľuptovského z  SBU Organická chemie, kterého jsme požádali o krátký rozhovor. › Vítku, předně gratulujeme k Vašemu úspěchu! Smíme se zeptat, zda hlavní motivací

› Jednalo se o spontánní dílo okamžiku nebo jste záběr dopředu plánoval? Chtěl jsem se soutěže zúčastnit, ale něco plánovat a aranžovat mě nebaví. Snímek, jak z popisu události vyplývá, vznikl naprosto spontánně

(přítelkyně mne zhruba jen pět minut šťouchala, ať jdu, že to bude legrace), u takových situací se alespoň já zasměju nejvíc. › A  na  závěr nemůžeme jinak, než zeptat se, koho oblažíte prvního telefonátem z vyhraného aparátu... Tady bych nemluvil ani tak o  prvním telefonování jako spíše o  využívání funkcí GPS či internetových map, jejichž skálopevné informace bych využil při dalších sporech s  přítelkyní

o směru trasy během budoucích výletů ať už do hlavního města (co my se tam zbytečně nachodili…:) nebo kamkoli jinam. ejeme Výherci ještě jednou blahopřejeme a  předáváme manažerský mobil Nokia E52. Ostatním účastníkům děkujeme za  jejich příspěvky a  s  radostí jim zasíláme sladké ceny útěchy. Finálové snímky si můžete prohlédnout v dnešní fotogalerii.

vítězná fotografie


synthesia noviny

SYNTHESIA A MY

10

PO STOPÁCH NAŠICH VÝROBKŮ

JINDŘICH LNĚNIČKA

ŠVÉDSKO

Švédsko je nejen zemí vynikajících hokejistů, lyžařů, házenkářů, tenistů a popových hvězd, ale i vyspělé průmyslové produkce, do které míří nezanedbatelná část výroby naší nitrocelulózy. Proto se dnes s námi o své zkušenosti s touto zajímavou zemí podělí vedoucí prodejce průmyslové nitrocelulózy Zuzana Šinkorová. Hlavní město: Stockholm

Státní zřízení: konstituční monarchie Měna: 1 švédská koruna (SEK)

č obyvatel: b l 9 348 000 Počet Vzdálenost od hlavní vrátnice Synthesia: 1 053 km Doporučená fráze: Med alkohol är det inte enkelt för oss. S alkoholem to zde není jednoduché.

› Pro jakou produkci se ve Švédsku nejvíce užívá naše nitrocelulóza? V  současné době jsou mezi našimi zákazníky jen výrobci nátěrových hmot. Ještě koncem loňského roku jsme dodávali průmyslovou nitrocelulózu švédské pobočce jednoho z  klíčových výrobců tiskových barev, nicméně výroba tiskových barev na bázi nitrocelulózy zde byla s ohledem na bezpečnostní rizika ukončena a přesunuta do Srbska. › Mají švédští zákazníci nějaké specifické požadavky na  dodávky naší nitrocelulózy? Z  hlediska kvality vlastního produktu jsem se se zvláštními požadavky nesetkala, ty lze ostatně očekávat spíše u  jiných koncových aplikací

(např. laky na nehty či membrány). Jako určité specifikum lze zmínit snad jen nutnost používání pevnějších lepenkových krabic vzhledem k tomu, že materiál je částečně přepravován i  po  moři, kde je vyšší riziko nasátí vzdušné vlhkosti a  následného zborcení krabic. Bezpečnostní hledisko je přitom ze strany švédských zákazníků vyzdvihováno do  popředí, přeci jen nitrocelulóza není žádná marmeláda. › Jak velkou část švédského trhu s nitrocelulózou pokrývá naše produkce? Náš tržní podíl poměrně dramaticky narůstal od  roku 2007, kdy se prohloubila spolupráce se skandinávskou afilací Agrofert Holding. S podporou tohoto zástupce se nám podařilo rozšířit klientské portfolio o  nové odběratele a  skandinávský trh byl v té době bezpochyby jedním z  klíčových odbytišť pro průmyslovou nitrocelulózu. Tento vzestupný

trend nabral opačný směr v letošním roce, kdy došlo k  poklesu prodejů částečně v důsledku našeho rozhodnutí přeorientovat se na jiná ekonomicky zajímavější teritoria a částečně vlivem zmíněného ukončení výroby rozpouštědlových tiskových barev u významného odběratele. › Jak na  Tebe působí švédští obchodníci v  porovnání se zástupci jiných národností?

Řekla bych, že Švédové jsou takovým protipólem jižanských národů, v jejich chování se vcelku logicky odráží prostředí, ve kterém žijí. Jsou spíše zdrženliví a  uzavřenější v  projevu (rozhodně z  nich nebudete mít pocit, že se vás snaží udolat zuřivou gestikulací a  nekončícím proudem slov, naopak mluví klidně a  pomalu), na druhou stranu jsou přímočaří a  poměrně otevření (alespoň taková je moje osobní zkušenost).

Jedna dobrá rada – naučte se odezírat ze rtů nebo si pořiďte naslouchadla, protože Švédové hovoří dost tiše. I mezi našimi obchodními partnery se najde exemplární příklad takového tichomluvky. Mám ještě v živé paměti, jak jsme se s tímto nákupčím setkali letos na  veletrhu v  Norimberku. Veletrh se už blížil ke  konci, když se objevil na  stánku. S  ambiciózním plánem odolat naší tříčlenné přesile usednul k  malému kulatému stolku a  pustil se do  hořekování nad zvyšováním cen nitrocelulózy. Problém byl, že mluvil neskutečně potichu. Jak jednání pokračovalo, přešli jsme postupně z  pozice „japonský obchodník“ (rozumí se usazeni v uctivé vzdálenosti) do pozice „podívám se ti na zoubek“ (rozumí se nalepeni na  nákupčího), to vše doprovázené natáčením hlavy tu na jednu, tu na druhou stranu ve snaze vyzkoušet, zda přeci jen některé ze sluchových ústrojí neprošlo

dokonalejší očistou a nepochytí tak o trochu více. › A  na  závěr nesmí chybět tradiční otázka na zajímavé zážitky z cest do Švédska. Pro mě bylo zajímavé už jen ve  Švédsku být a  nasávat místní atmosféru. Švédsko jsem si zamilovala a  dokážu si představit, že bych tu i žila. Nádherná příroda, klid, dřevěné domky natřené falunskou červení a  samozřejmě IKEA :), to jsou známé atributy Švédska. Příznivci alkoholu zde ovšem mají smůlu, vysoká spotřební daň u  lihových výrobků dokáže pořádně zamávat s  obsahem peněženek, však by kolegové mohli vyprávět. Zlatopramenu (kdo by to byl čekal) z  hotelového minibaru za cenu 60 SEK (pozn. aktuální kurz je zhruba 2,67 CZK/SEK) sice odolali, ale několik sklenek (0,4 dcl) švédské varianty zlatého moku za  cenu 45  SEK vykouzlilo na  závěrečném účtu docela slušnou sumu :). Se spotřební daní mám spojen i  jeden zážitek, kdy jsme přejížděli

trajektem mezi dánskou pevninou a švédským Helsinborgem. Sedíme v  restauraci, když tu najednou zazní z  ampliónu chrchlavá dánština a k pokladně se začnou hrnout davy lidí. Ne, žádná výhra se nerozdávala, to jen uprostřed úžiny je možné alkohol i cigarety koupit za směšně nízké ceny. Ostatně na  „opileckých trajektech“ se každodenně prolijí hektolitry alkoholu. Jinak kdo chce navštívit Švédsko, tomu bych rozhodně doporučila udělat si i  krátkou zastávku v  Dánsku. Z  Kodaně to je do  švédského Malmö coby kamenem dohodil, obě města jsou propojena přes mořskou úžinu Oresundským mostem. Dopravní spojení to je ideální, i  když pro mě trochu zakleté. Při jedné cestě – autem s kolegou z výroby – nás zastavila švédská policie, kolega asi nepůsobil důvěryhodně :), při druhé cestě – vlakem – jsem si koupila špatnou jízdenku a náhoda tomu chtěla, že jsem byla přistižena coby černý pasažér. Díky taktice nechápajícího turisty mi to tenkrát naštěstí prošlo.

VÍTE ŽE... ›› Navzdory řadě slavných švédských osobností je pravděpodobně vůbec nejznámějším představitelem Švédska spisovatelka Astrid Lindgrenová. Děti z Bullerbynu, Pipi – dlouhou punčochu, detektiva Kala nebo loupežnickou Ronju zná asi opravdu každý. ›› Na  severu Švédska, za  polárním kruhem, se ve městě Jukkasjärvi můžete ubytovat v  nejznámějším ledovém hotelu na  světě. Létá se tam ze Stockholmu a  z  místního letiště se jede přes tichou tundru psím spřežením do hotelu, který je postavený celý

z ledu z  místní zamrzlé řeky Torne. Pokoje, bar i  recepce se již od  roku 1990 stavějí každou zimu znovu a každé léto zase roztají. ›› Ze známé švédské alkoholové prohibice zbyl ve  Švédsku státní monopol na  prodej alkoholu občanům v  obchodech. Každý nápoj, který obsahuje víc než 3,5 procenta alkoholu, se smí prodávat jen a  pouze v  obchodech, které se ve  švédštině jmenují Systembolaget a mají omezenou otevírací dobu. Tato restrikce se netýká restaurací, zde je však alkohol nesmírně drahý.

BEZPEČNOST PRÁCE JAROSLAV JETMAR

Z MÉ CIGARETY STOUPÁ DÝM…

Tento kantilénový nápěv našeho nejznámějšího Zlatého slavíka přímo vybízí k zamyšlení. Nemalou sumu stojí léčení z následků vdechování kouře tabákových výrobků, ale na druhou stranu tečou do státní kasy miliardy v podobě spotřební daně z prodeje tohoto sortimentu. Kouří se zkrátka všude a ani Synthesia není výjimkou. Pravidla pro kuřáky v areálu naší společnosti jsou zakotvena legislativně v  Pracovním řádu Synthesia,  a.s. Pro oživení si dovolím ocitovat: „Zaměstnanec je povinen zejména… kouřit pouze v  prostorech určených zaměstnavatelem. Dodržovat stanovený zákaz kouření na pracovištích a v prostorách zaměstnavatele, jakož i na pracovištích, kde pracují nekuřáci, případně dle rozhodnutí zaměstnava-

tele kouřit pouze na místech k  tomu vyhrazených“, konec citace. Další interní směrnice OS 52/1 Požární ochrana zakazuje vnášení zápalek a  zapalovačů vrátnicemi do  firmy a  specifikuje prostory řádně označené vývěskou, kde je možno popustit uzdu nikotinové vášni. Zdá se, že díky uvědomělosti zaměstnanců, velkému rizi-

ku a zejména sankcím za  porušení, je vše OK. Jenže popelníčky různých tvarů a  hmot dekorují někde i  prostory šaten či kanceláří a  to už tak „oukej“ není. Občasné víkendové nedopalky u vstupních dveří do některých budov v areálu, přechovávání zapalovačů a  vůně cigaretového kouře tam, kde by mělo být cítit jen pracovní nasazení a elán signalizují, že ne úplně vše je v pořádku. Za to ale hrozí „ocenění“ v podobě hrubé-

ho porušení pracovní kázně. V případě podezření mohou pracovníci externí firmy zajišťující ostrahu vykonat i osobní prohlídku. S první polovinou sloganu na uvedeném obrázku tedy rozhodně nelze souhlasit, ale zbývající část platí již od  dob, kdy si člověk podmanil oheň. A následky – zejména v našem průmyslovém odvětví – bývají fatální. Stojí pár „šluků“ mimo vymezené prostory za riziko?


synthesia noviny

PO PRÁCI

11

KAM ZA KULTUROU CE DAV JKETMAR E R T I P OSLA JA R

Rány, šoky, kuří oka, vše vyléčí Kolaloka! Kvalitní představení nemusí být jen výsadou profesionálů. Na scéně divadla Exil se opět pouští do  boje s  padouchy neohrožený hrdina, ochránce slabých a  utlačovaných a  nadto ještě zapřisáhlý bojovník proti alkoholu – Limonádový Joe.

Divadlo 3. listopadu | VČD divadlo Zvoník Matky Boží příběh o lásce, čtyřech mužích a jedné krásné Esmeraldě 6. listopadu | KD Hronovická Herci jsou unaveni bujarý herecký večírek se Svatoplukem Skopalem, Janem Čenským a Naďou Konvalinkovou

4. listopadu | RC Žlutý pes MIG 21 koncert populární české kapely s frontmanem Jiřím Macháčkem 10. listopadu | RC Žlutý pes Die Happy koncert slavné německé hardrockové kapely v čele s Martou Jandovou

12. a 13. listopad | KD Dukla, Leoš Šimánek: Nový Zéland velkoplošná panoramatická Livediashow

Tanec 5. listopadu | KD Dukla Staročeský bál pravá staročeská tancovačka Pro děti 12. listopad | KD Dubina Pekelná pohádka... aneb kam čert nemůže pohádka Divadýlka Mrak 29. října | KD Dukla Vodníkova Hanička loutková pohádka

19. listopadu | RC Žlutý pes N.V.Ú. koncert legendární východočeské punkové kapely

V pojetí amatérských divadelníků dostává námět Jiřího Brdečky nový náboj s velkým překvapením na konci hry, kdy se v  roli pana Kolaloky objeví sám… leč neprozrazujme.

20. listopadu | KD Hronovická Světáci adaptace slavné muzikálové komedie s Mahulenou Bočanovou a Daliborem Gondíkem

Westernový zážitek se zpěvy a tancem si můžete vychutnat 25. 10. 2011 od  19. hodin v  divadle Exil. Dlužno ještě dodat, že koňská opera je v  repertoáru divadla od  roku 2009 a  získala mnoho cen na  krajských i  národních přehlídkách amatérského divadla.

Hudba 29. října | Sukova síň, Dům hudby Marien a Pavel Žalman Lohonka výroční koncert pardubické folkové skupiny s hostem 29. října | ČEZ Aréna Michal David – Megatour 2011 host DaMiChi a Lucie Vondráčková

16. listopadu | KD Hronovická Vlasta Redl koncert znamého zpěváka, textaře, skladatele a multiinstrumentalisty

11. listopadu | Ideon Diskopříběh Pardubice koncert Heleny Vondráčkové s kapelou

FEJETON ODVÁŽNÉHO REPORTÉRA Fejeton. Fejeton spojuje konkrétní událost s fantazií. Předkládá aktuální témata všedního dne v novém světle. Má ironický nebo humorný podtón. Má vyvolat reakci u čtenářů…

STEZKA PRO CYKLISTY? SPÍŠ STEZKA ODVAHY... Zaujal mne krásný článek v tomto vydání našich novin o našem Ironmanovi Ondřeji Sečkovi, pro kterého není problém zdolat za pár hodin 180 km na kole. Můj nedávný zážitek budiž vzdáním holdu jeho umění… Pardubice jsou městem cyklistů. Kdo kdy nejel po stezce z  Pardubic do Rybitví, ten jako by nebyl. V časech dávných mohla po stezce denně projet dobrá tisícovka kolařů. Doba pokročila, jsme více pohodlní, zaměstnanost v  průmyslové oblasti poklesla, ale i  tak si to ráno šine za  rozumného počasí skoro pětistovka zastánců zdravého pohybu. Také jsem kdysi jezdil každý den do  práce po  této stezce. Jak pohodlnost, tak vedlejší produkt v  podobě potu, který není zrovna dobrou vizitkou při jednání s  obchodními partnery a  nakonec i  posunutá ploténka ze mě udělala „gaučáka“, který se již řadu let dopravuje do  práce motorovým pohonem. Až nedávno, koncem září, jsem měl tu čest jet v  nočních hodinách z Umy (pro ty, co nejsou semtínskými inventáři - západní kraj našeho areálu) do  Pardubic, tedy nějakých 6 km. Po  důkladném rozcvičení, kontrole všech svítidel a  sepsání závěti šlapu do pedálů. Už před křižovatkou u bývalého Ostacoloru musím zastavit. V  minilesíku před křižovatkou mne přepadlo hejno mušek. Než jsem je vyhnal z očí, přepadlo mě pro změnu hejno komárů. Odháněním té havěti způsobuji dopravní kolaps na  hlavní

Přednášky 3. a 10. listopad | Vých. muzeum Peru – země Inků Z. Holec – dvě navazující přednášky o putování z Limy do bájného města Machu Picchu

křižovatce v Rybitví, když si dva řidiči nějak nejsou schopni rozumně vyložit mé chaotické pohyby levé ruky. Hned za  křižovatkou mi přebíhá před kolem kočka. Černá, jak jinak. Ha, ha, nejsem přece pověrčivý. Ještě před železničním přejezdem ale projíždím třemi dírami. První díra mi jen posunula již tak vychýlenou ploténku o další milimetřík, na druhé mi padá řetěz, na třetí mi padá přední světlo, které se vzápětí tříští na několik kousků. Raději nezkoumám, zda bylo světlo ze skla. Ha, ha, nejsem přece pověrčivý… Nasedám na kolo a na dalším úseku podél Energetiky si raději na díry dávám pozor. Zřejmě až moc, kličkování mezi dírami se mi moc nevyplácí, když si vybírám stejné objetí díry jako nějaký neosvětlený kolař proti mně. Chudákovi nadávám tak dlouho, než mě klidným hlasem upozorňuje, že nesvítím také. No nic, narovnávám si vidlice od  blatníků a  slibuji si, že pojedu raději pomaleji. Pár šlápnutí a  jsem u hlavní vrátnice v Semtíně. Mám co dělat, aby mě nesejmula Avie, která zatáčí směrem k  bývalému Větrníku. Při uhýbání jsem ale lehce ušpinil paní, stojící na  zastávce, její krásnou růžovou sukýnku.

Od kasáren je stezka nově osvětlena, což je proti minulosti příjemná změna. Nicméně dálková světla protijedoucích aut způsobují, že stejně nevidím na  krok, teda na  šlápnutí dopředu, takže zase vymetám dvě kvalitní díry. Kdyby moje záda uměla mluvit, tak si něco vyslechnu… Před nadjezdem se pořádně rozjíždím, abych ten kopec vůbec vyjel, bohužel zrovna na zastávku před nadjezdem přijíždí trolejbus a  do  cesty mi skáčou tři odvážní cestující. Už nemám sílu nadávat, nějak se došourávám nahoru a těším se, jak se za odměnu svezu dolů ke  Globusu. No jo, kdybych dvakrát nemusel dávat přednost křižujícím autům, tak snad… U  Globusu musím překodrcat snad 10 obrubníků lemujících různé odbočky k  nejznámějšímu marketu v Pardubicích. Bohužel ani tento druh masáže mým zádům nijak nepomohl. U  Kalvodů opouštím stezku a  do  mého domova v  Polabinách už raději jedu jen po  silnici. Chyba, u  osmnáctipatráku policejní hlídka. Prý, jestli vím, jakého přestupku jsem se dopustil. Zmohl jsem se na jediné slovo – kolik? A pak se mi divte, že do práce raději jezdím autem… Libor Podmelle

5. listopadu | KD Dukla Čarovná podkova loutková pohádka

§

PRÁVNÍ PORADNA

Do redakční pošty nám tentokrát dorazily dva zajímavé dotazy do právní poradny našeho podnikového právníka Mgr. Vojtěcha Pilaře. Připomínáme, že své otázky můžete i nadále zasílat na adresu redakce@synthesia. cz. Ptejte se na  vše, co vás zajímá, jak v oblasti pracovního práva, tak ze svého soukromí. › S  ohledem na  zákoník práce a naše interní zvyklosti, jaký je postup v  případě prodlužování pracovních smluv na  dobu neurčitou našich zaměstnanců? Právní úprava stanoví, že pracovní smlouvu na  dobu určitou lze změnit na  pracovní smlouvu na  dobu neurčitou primárně písemnou dohodou zaměstnavatele a zaměstnance. Další varianty změny pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou jsou již vysloveně minoritní – jednak jde o  situaci, kdy po  vypršení sjednané doby pracovního poměru zaměstnavatel nadále přiděluje zaměstnanci práci a zaměstnanec ji vykonává, jednak o situaci, kdy zaměstnavatel prodlužuje pracovní smlouvu na  dobu určitou v rozporu se zákoníkem práce (zjednodušeně řečeno po  dobu více než dvou let). V posledně uvedených situacích se pak pracovní poměr

mění automaticky na dobu neurčitou. K otázce interních zvyklostí – Synthesia, a.s. přistupuje k této problematice vždy jednotlivě, se zhodnocením konsekvencí každého konkrétního případu a  plně v  souladu s  platnými zákonnými předpisy. › Dobrý den, velmi prosím o  radu. Žijeme v  panelovém bytě a  sousedce pod námi vibruje mobilní telefon tak, až se nám klepe lustr. Zvláště v  nočních hodinách je to velmi nepříjemné. Ač jsem na to sousedku upozornila, má mě za blázna a odmítá si vibrace vypnout. A teď holube zrno......... Intenzivně cítím, že pouhý suchý výčet právní úpravy tzv. sousedských práv v tomto případě nebude postačovat. Otázek a  proměnných je zde příliš mnoho. Jak je sousedka stará? Nebo je mladá? Jaký mobil vlastní? Klade jej na pevnou podložku? Nebo dokonce přímo na  podlahu? Nebo na  strop? Je to vůbec mobil? Co jiného by to mohlo být (řečeno s Cimrmanem....)? Je-li to mobil, kdo a proč volá sousedce v hluboké noci? Jak se Vám může klepat lustr, když sousedka bydlí pod Vámi? Nemá nakonec při hodnocení Vaší osoby sousedka pravdu?

JUBILEA V MĚSÍCI ŘÍJNU V měsíci říjnu slaví svá životní a pracovní výročí ŽIVOTNÍ JUBILEA SBU Nitrocelulóza Petříček Roman SBU Organická chemie Hlaváček Jiří SBU Pigmenty a barviva Florián Čestmír Pařízek Karel Růžička Jiří Šotola Ladislav SBU Energetika Korál Václav Píša Jiří Úsek Provozní Sokol Vladimír

PRACOVNÍ JUBILEA 40 let v Synthesii SBU Nitrocelulóza Fecko Pavol SBU Pigmenty a barviva Veleba František Šimon Milan 30 let v Synthesii SBU Nitrocelulóza Baracz Josef 25 let v Synthesii Úsek Provozní Kolnerová Jiřina Němcová Hana SBU Pigmenty a barviva Valkýová Alena


synthesia noviny

PO PRÁCI

12 ZÁZRAKY CHEMIE VŠEDNÍHO DNE

MARTIN PÉM

ODHAL SVÁ TAJEMSTVÍ, KOUŘI TABÁKOVÝ Kdyby se člověk podíval v restauraci do kuchyně pod pokličku, mohla by ho nejednou i navždy přejít chuť na ten úžasný neznámý pokrm, který právě snědl. Stejné by to mohlo být i s cigaretou, doutníkem či dýmkou, pokud by kuřák zjistil a uvědomil si, čím se „krmí“. Jenže není. Kouření je rituál starý tisíce let. Původně kouření doprovázelo rituální obřady prováděné americkými indiány. I když se kouřit dá ledacos, zvítězil v  klání o  lidské plíce tabák, hojně se vyskytující v  Novém světě. Zažíval období slávy i pádu. Přivezen Kolumbovou výpravou do  Evropy jako senzace se nejprve používal k léčebným účelům. Později byl zapovězen církví pod hrozbou exkomunikace, v islámském světě byly tresty ještě důraznější. V 19. století byl vynalezen stroj na  výrobu cigaret a  od  té doby začalo být kouření opravdu masovou záležitostí. Nyní pod tlakem lékařských poznatků se kouření opět stává ďáblem, jehož je potřeba vymýtit. A proč vlastně?

Jednou z významných složek kouře je dehet, důležitá průmyslová chemikálie. Pokud pronikne do úst, obaluje jazyk a  zabraňuje chuťovým pohárkům (viz Noviny Synthesia květen

2011), aby dobře zhodnotily jídlo a pití. Pokrývá zuby, které černají, a  způsobuje páchnoucí dech. Samozřejmě nejnebezpečnější je to, že dehet pokrývá vnitřní povrch plic kuřáků a brání jim, aby správně a účinně fungovaly. Naše plíce tvoří spojovací prostředí mezi kyslíkem ze vzduchu a krví v našem těle. Kyslík potřebujeme ke spalování tuků a cukrů, a tedy ke tvorbě energie (viz Noviny Synthesia červen 2011). Plíce, pokryté dehtem, částečně brání průchodu kyslíku ze vzduchu do  krve a  zpomalují tak Dehet není zdaleka jediným pronaše dýchání. Silný kuřák vdechne za blémem. V  cigaretovém kouři jsou rok ½ až ¾ kg dehtu a i když jej vět- doslova stovky chemických látek, ktešinu vykašle, pořád je dost toho, který ré mají negativní vliv na naše zdraví. se v plicích usadí natrvalo. Plicní tkáň Obsahuje například mnoho polycykuřáka se od  plicní tkáně nekuřáka klických aromatických uhlovodíků, liší na první pohled barvou – kuřáko- jako je benzopyren, který je velmi vy plíce jsou černé. nebezpečný, obzvláště pro naše DNA. Většina kuřáků ovšem zachovává Benzopyren může ovlivnit a dokonce klid, spoléhá na to, že dehet z cigaret přerušit běžný přepis DNA v  našich zachytí cigaretový filtr. Ten se vyrábí buňkách. Způsobí tak mutace, které z acetátu celulózy, mohou vést který je odvozen ke  vzniku náSilný kuřák vdechne z  dlouhých přídorů. za rok až třičtvrtě rodních polymeV  cigaretokilogramu dehtu rů, obsažených vém kouři také ve dřevě. Účinnost najdeme mitěchto filtrů ale není radno přecenit, krogramová množství kadmia. Bylo při zachycování dehtu až tak spoleh- prokázáno, že kuřáci mají v  krvi až livé nejsou. pětkrát víc kadmia než nekuřáci. Kad-

mium je šikovný malý kovový prvek, který se používá pro výrobu baterií a solárních článků. Ovšem pro naše ledviny příliš vhodný není, narušuje metabolismus vápníku, a  způsobuje tak vznik ledvinových kamenů. Spalováním tabáku vzniká mnoho plynných zplodin, jmenujme oxid uhelnatý, který úspěšně soutěží s kyslíkem o  navázání se na  hemoglobin v  krvi, čímž zpomaluje přenos kyslíku do  tkání. Spalováním vznikají i oxidy dusíku (nitrózní plyny), které vyvolávají podráždění sliznic.

Odpověď na otázku, proč tolik lidí kouří, jasně vede  k  notoricky známé látce zvané nikotin. Stejně jako káva nebo alkohol i nikotin ovlivňuje nervovou soustavu našeho těla. Tato látka má schopnost spustit chemické reakce na  zakončení našich nervů, které zrychlí činnost srdce či zvýší tlak. Nikotin zvyšuje naši bdělost nebo přináší uvolnění. Podporuje tvorbu dopaminu, který navozuje příjemné pocity. Tak proto.

VÍTE, ŽE... › V Číně byla vymyšlena a  od  roku 2006 se vyrábí tzv. elektronická cigareta? Plastová trubička připomínající cigaretu skutečnou je místo tabáku plněna roztokem nikotinu a  propylenglykolu, nosného média pro nikotin a různé příchutě a vůně. Cigareta je napájena baterií, a pokud uživatel začne vdechovat vzduch procházející zařízením, je senzorem aktivováno topné tělísko (atomizér). To vyvolá odpaření dávky ze zásobníku umístěného v  oblasti „filtru“. Na  druhém konci trubičky je LED dioda, která je průchodem vzduchu rovněž aktivována. Slouží jako indikátor funkce a současně simuluje oharek vznikající při skutečném hoření tabáku. Elektronická cigareta je o něco „zdravější“ než ta klasická v  tom ohledu, že kuřák není vystaven účinkům typických produktů kouření jako dehtu a  oxidu uhelnatého. Stejně ale vdechuje nikotin, prudký jed v „zahuštěné formě“, což vede k obavám a tomu, že v některých zemích bylo používání tohoto výdobytku omezeno nebo dokonce postaveno mimo zákon. Nejlepší asi bude se na  kouření vykašlat (černými plícemi kuřákovými) úplně.

HOBBY LUBOŠ KOPECKÝ

KDO TRIATLON OKUSÍ, NECHCE NIKDY JINAK Představte si obyčejné ráno. Vstanete, nasnídáte se a pak skočíte do vody, kde přeplavete 72 padesátimetrových bazénů. Poté vylezete, sednete na kolo a dojedete z Pardubic do Českých Budějovic. A nakonec si ještě odpoledne střihnete maraton. A to vše pod 17 hodin. Trénink NASA? Přímý přenos olympiády? Hollywoodský bláznivý akčňák? Nikoli, ideální sobota našeho kolegy Ondřeje Sečky, nositele titulu Ironman. › Ondro, mohl bys našim čtenářům prozradit, co se skrývá pod pojmem triatlon? Prozradím velmi rád. Triatlon je ve své podstatě kombinace tří sportů spojených v  jeden závod s  hromadným startem a to v pořadí: voda – kolo – běh, takže prvně se koupeme, potom jezdíme na různě dlouhé výlety na kole a když už to dál nejde, tak do cíle obvykle doběhneme. Kdo jednou tuto kombinaci okusí, nechce nikdy jinak :).

› Co obnáší triatlonový trénink? Spoustu zábavy. Tím, že trénuješ tři sporty a vždy naplno, tak nikdy není nuda nebo stereotyp. Také kdo má problém s  hygienou, triatlon můžu

doporučit, 3–4x týdně se koupeme :). Jinak je to samozřejmě o tom, kolik tomu kdo chce věnovat a v jaké ze tří disciplín má rezervy. Na ty je potřeba se zaměřit především. Týdně trénujeme 15–25 hodin v  závislosti na  tom, v jaké fázi přípravy se nacházíme. › Mnoho lidí zaměňuje pojem triatlon a  Ironman. Jaký je mezi tím rozdíl? Triatlon je označení pro již zmiňovanou kombinaci tří sportů, zatímco Ironman je obchodní značka a  označení pro tzv. dlouhý triatlon. Ironman je světový fenomén. Když vznikal „moderní triatlon“, tak jak ho známe dnes, na  Havaji existovaly tři samostatné závody – v dálkovém plavání, cyklistický závod kolem ostrova a tradiční maraton… Odtud už nebylo daleko ke  spojení těchto tří závodů v jeden a pak už jen tomu celému dali název Ironman… 3,8 km plavání, 180 km na kole a závěrečných 42 km běhu – to je Ironman. › Dle fyzické náročnosti se dá předpokládat, že jsi s  tréninkem začal hned po opuštění kočárku. Je to tak,

nebo je Tvá sportovní minulost pestřejší? Pestřejší nevím, každopádně vytrvalecké sklony jsem v sobě začal pociťovat až v pozdějším věku. Tomuto předcházela poměrně úspěšná kariéra úpolového sportovce, kdy jsem vyhrál několik titulů mistra ČR v zápase řecko-římském, pravidelně nastupoval jako výpomoc ligovému týmu ju-

distů a okusil i atmosféru ultimátních zápasů Vale Tudo, označovaných jako boj bez pravidel v  kleci (tehdy nás skutečně ještě zavírali do klece :). S počátkem studia na vysoké škole jsem zjistil, že život je i o něčem jiném než o  tom, jak moc dokážu zmastit kluka, co se mi postaví…

s triatlonem hned zítra začali. Co bys jim pro začátek poradil? Ať mi určitě napíšou na email nebo zavolají, s  tréninkem a  vším okolo rád poradím. Na  triatlon rozhodně není nikdy pozdě a cílová rovinka při Ironmanu je věc, která rozklepe bradu i těm největším tvrďákům :).

› Víme o Tobě, že jsi se v  létě oženil a nyní začínáš dálkově studovat vysokou školu. Dá se to zvládat při normálním zaměstnání? Nebo nechodíš spát? Spím jako každý normální člověk, takže 6,5 hodiny je pro mě naprosto dostačujících. Škola je naštěstí záležitost víkendů, které se dají spojit výborně s tréninkem v jiném prostředí. Manželka je již součástí tohoto kolotoče, co se kolem plavání, cyklistiky a  běhu točí, našla si tam svůj záběr a  dokumentuje celý kolotoč pohárů v  ČR. Myslím si, že kde je vůle, je i  cesta, a  tak je třeba vždy přesně organizovat svůj čas a snažit se o jeho maximální využití :).

› A závěrečný dotaz: máš nějaký svůj triatlonový sen? Své sny si vždy snažím plnit a co se triatlonu týká, tak rozhodně závodit s těmi nejlepšími. Ať už na závodech v  ČR, nebo i  na  světových závodech série Ironman v Malajsii či na Novém Zélandu. Ovšem snem největším je samozřejmě vítězství na Havaji, v kolébce triatlonu.

› Jistě jsi teď okouzlil mnoho zaměstnanců Synthesie, kteří by rádi

Děkujeme Ti za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů a  hlavně zdraví. A na závěr jedna zajímavost pro naše čtenáře: Ondřeji Sečkovi se daří nejen v  osobním a  sportovním životě, ale také v jeho kariéře – kromě toho, že pro vás již několik měsíců připravuje nové webové stránky, stal se také od  minulého čísla dvorním fotografem Novin Synthesia.

Noviny Synthesia 10/2011  

Noviny Synthesia 10/2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you