Page 1

noviny zaměstnanců společnosti

člena skupiny

noviny

ročník XVI | duben 2013 ZEBRY V NORIMBERKU

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE

INVESTIČNÍ PROJEKTY

Ohlednutí za veletrhem ECS

SBU ENERGETIKA

PLÁN 2013

» strana 2

aktuality

Změny v představenstvu společnosti V průběhu dubna došlo ke změnám v  představenstvu naší společnosti. Jeho předsedou se stává Jan Stoklasa, současný finanční ředitel společnosti Lovochemie, a.s. Představenstvo bude nově pracovat v  pětičlenném složení, kromě stávajících členů Dagmar Šefčíkové a  Tomáše Procházky jsou novými členy i  současný generální ředitel Josef Liška a  dále Daniel Rubeš, personální ředitel AGROFERT HOLDING, a.s. Změny se dotkly i  Výzkumného ústavu organických syntéz, a.s. Předsedou představenstva naší dceřiné společnosti byl jmenován Jan Stoklasa, dalšími členy jsou Karel Novák, ředitel VUOS, a  nově i  Josef Liška, generální ředitel naší společnosti.

změny i na SBU nitrocelulóza S  platností od  1. 4. 2013 se ředite­ lem SBU Nitrocelulóza stal Zdeněk Slováček. Ten ve  funkci nahradil Josefa Lišku, který odešel na pozici generálního ředitele. Nového ředi­ tele SBU NCL představíme našim čtenářům v červnovém vydání No­ vin Synthesia. Další změnou na  SBU NCL byl odchod vedoucího odboru Výroba Františka Lebedy, tuto funkci od  1. 4. 2013 vykonává Milan Kasal.

za synthesii chytřejší Synthesia se opět zapojila do  pro­ gramu UNIV a  jeho pilotního projektu, nazvaného UNIV 3, který byl zahájen 17. 4. 2013 v pros­ torách Střední průmyslové školy chemické v  Pardubicích. V  jeho rámci se pro naše zaměstnance nabízí možnost studia dvou obo­ rů – Chemik pro obsluhu zařízení a Chemik laborant. Po absolvování a  úspěšném složení závěrečných zkoušek z  obou těchto programů pak účastníci získají úplnou pro­ fesní kvalifikaci Chemik – Výuční list.

» strana 3

» strana 4

Představujeme › Libor Podmelle ›

Základem úspěchu je poctivá každodenní práce S účinností od 1. 4. 2013 se novým generálním ředitelem Synthesia, a.s. stal Josef Liška, dlouholetý manažer naší společnosti, který do nové funkce přichází z pozice ředitele SBU Nitrocelulóza. » Na  přelomu března a  dubna jste byl jmenován generálním ředitelem Synthesie. Jaké byly Vaše první myšlenky? Myslím, že především pocit ohromné zodpovědnosti. Z  mého pohledu je to celkem pochopitelné, protože stejně jsem se vždy snažil přistupovat k  výkonu všech funkcí, ve  kterých jsem v  naší společnos­ ti kdy působil. Ať už to byla funkce technologa, výzkumného pracovní­ ka, nebo později vedoucího různých útvarů. Dále mi samozřejmě velice rychle začaly hlavou běžet myšlenky, co vše nového se budu muset naučit, a s čím vším bude třeba se seznámit. Nicméně pevně věřím, že mi moje dosavadní zkušenosti a znalosti, stej­ ně jako odhodlání řešit nové problé­ my, umožní působit v  nové funkci ke  spokojenosti majitele, zákazníků, zaměstnanců i našeho okolí. » Po  třech letech opouštíte, i  když ne doslova, své SBU NCL. S jakými pocity? Líbí se mi označení „své SBU“ a absolutně s ním souhlasím. Za poslední tři roky jsem se s  nitrocelu­ lózou, anorganikou a  oxycelulózou hodně sžil, a myslím, že se na tomto SBU podařilo udělat hodně pro zajiš­ tění jeho budoucí ekonomické prosperity. Takže odcházím s  pocitem dobře vykonané práce, i když zdaleka ne dokončené. To už však bude úkol pro mého nástupce. S  podobnými pocity jsem však před lety odcházel i z SBU OCH, kde jsem působil ještě delší dobu, a nebylo to vždy v jednoduchých podmínkách. Takže ta SBU, která, doufám, mohu považovat za  „svá“, jsou minimál­ ně dvě, a  rád bych k  tomu dodal, že za „svou“ jsem vždy považoval i naši firmu, Synthesii, kde jsem profesně vyrostl, a které za hodně vděčím. » Je velkou výhodou, že nový generální ředitel pochází z vlastních řad společnosti, tedy se znalostí zdejšího prostředí? Na to může mít každý člověk jiný názor. Někdo může preferovat tzv.

„pohled zvenku“, nezatížený pomyslnou provozní slepotou, někomu se může zdát znalost domácího hřiště výhodou. Řekl bych to asi takhle – vzhledem k různorodosti Synthesie z  hlediska výrobních provozů, zá­ kaznických segmentů, všech našich produktů a  ostatních aktivit je zna­ lost vnitřního prostředí výhodou pro toho, kdo je zároveň připraven těchto znalostí využít k  řešení problémů a  k  podpoře rozhodnutí, která bude nutné udělat.

přístup k plnění pracovních povin­ ností je klíčem k úspěchu. » Předpokládáme, že nejste zastáncem stodenního hájení. Takže jinak – o  co bude nový generální ředitel v těchto dnech především usilovat? Nejen v těchto dnech, ale i nadále, po celou dobu, která bude vyměřena mému působení v  této funkci, budu klást důraz na maximální výkon celé firmy v  obchodní oblasti, čímž roz­ hodně nemyslím pouze práci našich

Můžeme v rámci firmy uvažovat, nad čím chceme, můžeme o tom vést debaty, jak dlouho budeme chtít, ale nakonec stejně vždy skončíme u toho, kolik budeme mít prostředků na  realizaci našich nápadů a  myšle­ nek. A vzhledem k tomu, že tiskárnu na peníze v Synthesii nemáme, mu­ síme je získat od našich zákazníků – proto takový důraz na naši obchodní výkonnost. Jen tak vytvoříme přízni­ vé podmínky pro další rozvoj Synthe­ sie. Můj princip je opravdu jednodu­ chý: maximalizovat obchodní výkon, přesvědčit našeho majitele o  smy­ sluplnosti ponechání dostatečných zdrojů pro rozvoj naší firmy a nako­ nec efektivně tyto prostředky využít ve  prospěch Synthesie a  jejích za­ městnanců. Děkujeme našemu novému generálnímu řediteli za  první rozhovor na  tomto postu. Popřejme nejen jemu, ale i všem zaměstnancům, naplnění vize o  prosperující, úspěšné Synthesii.

Vizitka:

Ing. Josef Liška Generální ředitel Josef Liška na prohlídce SBU PaB, vedle něho zleva Pavel Kraval, Petr Karas a Richard Dacer.

Nicméně pouze znalost prostředí nestačí, důležité je pracovní nasaze­ ní, ochota učit se nové věci, motivace spolupracovníků a celá řada dalších faktorů, které v  konečném důsledku charakterizují dobrého manažera. Základem úspěchu je podle mě pocti­ vá každodenní práce. Z vlastní dlou­ holeté zkušenosti mohu potvrdit, že všechny úspěšné obchody, projekty, nové výrobky a  podobně byly vždy charakterizovány poctivou prací těch lidí, kteří si vzali tuto práci za  svou a byli ochotni a schopni ji dotáhnout do konce. Znovu opakuji – ne zázraky a náhlá osvícení, ale poctivý každodenní

obchodníků. Obchodní výkon firmy – to je výroba dostatečného množ­ ství prvotřídního zboží pro naše zá­ kazníky, přísun kvalitních surovin, dostatek energií, bezchybná údržba a vysoce profesionální výkon všech dalších útvarů firmy. To vše je pak ko­ runováno vlastním prodejem co nej­ většího množství za  ty nejlepší ceny. Ne nadarmo se říká, že zboží nakonec prodávají všichni zaměstnanci firmy. Pro někoho otřepaná hláška z  mar­ ketingových školení, pro mě hluboká pravda, podepřená roky zkušeností. » Dáváte poměrně velký důraz na důležitost obchodní politiky…

Věk: 43 let Rodinný stav: ženatý Děti: d  cery Klára, Barbora a Tereza Počet let v Synthesii: 20 Studium: VŠChT Pardubice Zájmy: turistika, cestování, historie, vojenská technika Profesní postup v Synthesii: 1993 technolog závod 03 – Organika 1997 výzkumný pracovník, VUOS 1999 vedoucí oddělení marketingu 2000 vedoucí odboru Strategie 2001 vedoucí obchodní skupiny Organika 2003 ředitel SBU Organická chemie 2010 ředitel SBU Nitrocelulóza 2013 generální ředitel


synthesia noviny

UDÁLOSTI

2 MARKETING › LUBOŠ KOPECKÝ ›

ÚSPĚŠNÁ ŽLUTO-ČERVENÁ MISE Konec měsíce března se pro Synthesii nesl v duchu významné události. Její SBU Pigmenty a Barviva a SBU Nitrocelulóza se představily na veletrhu nátěrových hmot European Coatings Show (ECS) v německém Norimberku. Tento veletrh představuje světo­ vou přehlídku průmyslové chemie – od  surovin pro nátěrové hmoty, tiskařské barvy a  lepidla, mezipro­ dukty až po  laboratorní a  výrobní zařízení. Patří mezi největší akce své­ ho druhu na světě a letošní ročník se navíc řadil mezi nejúspěšnější ve  své historii. Posuďte sami: na  veletrhu se prezentovalo 962 vystavovatelských společností ze 42 zemí světa, celko­ vá výstavní plocha byla 56 tisíc metrů čtverečních a během 19. – 21. břez­ na sem zavítalo neuvěřitelných 26 tisíc odborných návštěvníků. Společnost Synthesia přijela na ve­ letrh s  jednoznačným cílem potvrdit svou silnou pozici na  světovém trhu. SBU PaB se prezentovalo hlavně vyso­ ko-jakostními pigmenty Versal a SBU NCL svou průmyslovou nitroceluló­ zou, a to v prostředí všudepřítomných žluto-červených zebřích pruhů, nové­

ho poznávacího znamení pro naše zla­ té vejce, Versal. Na dojmy a  hodnocení naší účasti jsme se zeptali dvou nejzasvěcenějších – Richarda Dacera, ředitele SBU PaB, a  Josefa Lišky, v  době konání veletrhu ještě ředitele SBU NCL. » Pane Dacere, jaký je obchodní význam letošního veletrhu ECS pro SBU PaB? ECS se v Norimber­ ku koná každý lichý rok a  pro nás je nejdůleži­ tější vystavovatelskou akcí. Navštěvují ji nejen naši zákazníci z průmyslu nátěrových hmot, jak je patrné i z názvu veletrhu, ale i z dalších významných aplikačních oblastí, jako jsou tiskové barvy a plas­ ty. Vystavovatelé a  návštěvníci jsou

zejména z Evropy, Severní Ameriky a Asie, proto je to výborná příležitost prezentovat náš sortiment organic­ kých pigmentů, pigmentových prepa­ rací i speciálních barviv na kolorování

dřeva velmi širokému spektru stáva­ jících, ale i potenciálních zákazníků. Stejně jako na minulých ECS, tak i le­ tos jsme prezentovali celou řadu novi­ nek v našem sortimentu.

» Splnila tedy účast na veletrhu Vaše očekávání? S  průběhem ECS 2013 jsem velmi spokojen, proběhla celá řada velmi důležitých jednání, a  to jak se zákaz­ níky, tak i s našimi partnery a  distributory z  jednotli­ vých teritorií. Počet jedná­ ní byl mnohem vyšší než na  posledním ECS v  roce 2011, což může napovídat o naší současné lepší pozici na trhu i u zákazníků. » Pane Liško, na  veletrhu ECS 2013 jste byl přítomen ještě v pozici šéfa SBU Nitrocelulóza. Jak hodnotíte účast z pozice tohoto SBU? Rozhodně kladně. Jedná se o jeden z  nejvýznamnějších veletrhů svého druhu a  letošní účast stovek firem z celého světa tento fakt opět potvrdil.

MARKETING › LUBOŠ KOPECKÝ ›

VELETRŽNÍ MARATONEC Prezentace společnosti na veletrzích je jistě vzrušující, ale také velmi náročná disciplína. Své o tom ví vedoucí prodeje nitrocelulózy, Radovan Smítka. » Radku, povinnosti Ti velely navštívit během čtyř týdnů rekordní čtyři veletrhy. Mohl bys je čtenářům v krátkosti představit? Veletržní maraton jsem zahá­ jil poslední únorový týden v  Káhi­ ře na  Middle East Coatings Show, 8. 3. následovala jednodenní návštěva veletrhu IWA v  Norimberku, po  ví­ kendu Interlakokraska v  Moskvě a  19.–21.  3. European Coatings Show opět v Norimberku. Jednalo se tedy o tři regionální veletrhy výrobců laků a  je­ den veletrh orientovaný na výrobky pro sportovní a loveckou střelbu.

Časově nejnáročnější je nejen přípra­ va na jednání samotná, ale i organizač­ ní zajištění. Cestování k  prodeji prostě patří, změna času mezi jednotlivými pásmy byla maximálně tři hodiny, takže s  „jetleg“ (únava z  překonání několika

časových pásem, pozn. red.) jsem se vyrovnal vcelku rychle. Jednání v ang­ ličtině probíhají plynule, i když občas je nutné využít překladatele, a někdy i ruce a nohy. A pak je také nutné brát v úva­ hu kulturní rozdíly a  odlišné způsoby komunikace. V některých krajích je roz­ sáhlá manipulace s  pravdou naprosto běžná, takže je třeba být ostražitý. » Jakou roli hrají veletrhy v obchodní strategii prodejů průmyslové a vojenské nitrocelulózy? Jednání na těchto veletrzích pokryla podstatnou skupinu našich zákazníků. Zejména teritoria Blízkého východu a postsovětských států hrají ve strategii prodejů průmyslové nitrocelulózy dů­ ležitou roli, a účast na veletrzích určitě nebyla zbytečná.

» Jak se Ti dařilo hektický měsíc zvládnout? Dlouhé přelety a denní mnohahodinová obchodní jednání v  cizím jazyce asi dají zabrat.

» Jako ostříleného obchodníka bych se Tě rád zeptal, co máš na veletrzích nejraději, a  naopak, bez čeho by ses klidně obešel? Výhodou veletrhů je, že se v  jeden okamžik uskuteční velký počet jednání, čímž se ušetří čas i náklady, než kdyby­ chom měli zákazníky navštěvovat jed­ notlivě. A bez čeho bych se klidně obe­ šel? Prakticky polovinu z minulých čtyř týdnů jsem strávil ve výstavních halách, kde nevidíte, jaké je venku počasí, a dý­ chal recyklovaný vzduch na  letištích, v  letadlech a  hotelech. Ještě, že jaro už je tady.

Děkujeme za rozhovor a  přejeme hodně úspěchů na poli prodeje.

SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA › JAN STOKLASA ›

Věřím v další ekonomický růst Vážené kolegyně a kolegové, v dubnu došlo ve společnosti k per­ sonálním změnám na úrovni předsedy představenstva a generálního ředitele. Do  pozice generálního ředitele Synt­ hesia, a.s. byl k tomuto datu jmenován Ing. Josef Liška, kterému bych rád tou­ to cestou popřál hodně úspěchů. Ačkoliv personální změny na úrov­ ni vedení společnosti jsou vždy vní­ mány s  pocitem nejistoty či obav o  další osud firmy, rád bych vás ujis­ til, že se ze strany našeho akcionáře, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., jednalo o  řízenou změnu, která by měla navázat na novou rozvojovou

strategii Synthesie, přijatou již v roce 2010. Tento rok byl přelomový zejmé­ na z hlediska pozitivních výsledků fir­ my, za kterými stála nejenom zvýšená obchodní výkonnost, daná naší aktivi­ tou na trzích, ale rovněž neustálý růst výrobní efektivity. Veškeré v minulosti započaté úspěšné a  klíčové projekty jsou svázány s osobnostmi všech členů vedení společnosti, což mohu jako bý­ valý člen managementu firmy na  zá­ kladě svých několikaletých zkušeností ze Synthesie potvrdit. V souvislosti s osobností Josefa Liš­ ky bych si dovolil zmínit jeho význam­ ný podíl na restrukturalizaci a rozvoji

dvou SBU – Organické chemie a Nit­ rocelulózy, kde působil na pozici jejich ředitele. Výsledkem práce týmů, které řídil, bylo vyvedení obou SBU ze ztrá­ tového hospodaření k  dnešní zisko­ vosti a jasně definované strategii. Toto je určitě jeden z významných důvodů, proč jsem přesvědčen, že jeho jmeno­ vání do  čela Synthesie je tím správ­ ným krokem. Velmi pozitivní je i  to, že se jedná o  člověka, který je, jak se říká, „zevnitř“, a který prošel Synthe­ sií od  začátku své kariéry. Zná velmi dobře problematiku celé firmy, zná její potřeby, je schopen činit kvalifikovaná rozhodnutí a věci posouvat tím správ­

ným směrem. Přeji tedy novému ge­ nerálnímu řediteli hodně zdaru a pra­ covních úspěchů. Dále bych rád poděkoval všem zaměstnancům za  odvedenou práci a nemalý podíl při naplňování našich strategických cílů. Zároveň vám chci popřát hodně úspěchů v  roce 2013 a Synthesii kladné výsledky i v nastá­ vajícím období. Rovněž všem členům vedení přeji hodně správných rozhod­ nutí, pracovních a osobních úspěchů. Jan Stoklasa předseda představenstva Synthesia, a.s.

V jeho průběhu proběhla z naší stra­ ny celá řada jednání se současnými i potenciálními zákazníky na průmys­ lovou nitrocelulózu. Její prodej není v  současné době úplně jednoduchý vzhledem k  cenám, které je možné na  trhu obecně realizovat. Proto je o  to důležitější osobní kontakt se zá­ kazníky. Na veletrhu proběhly diskuse i s některými našimi dodavateli suro­ vin a konání této významné akce na­ konec využili i  někteří naši zákazníci z jiných segmentů, kteří se s námi se­ tkali právě v Norimberku. » Jaké je vlastně propojení výroby nitrocelulózy s odvětvím nátěrových hmot, které je hlavním zaměřením veletrhu? Nitrocelulóza, respektive tzv. prů­ myslová nitrocelulóza, je jednou ze složek nátěrových hmot, a to dosti vý­ znamnou, ačkoli tak možná není úpl­ ně vnímána. Nicméně typ a vlastnosti nitrocelulózy podstatným způsobem ovlivňují například recepturu přípra­ vy nátěrové hmoty a  rovněž kvalita finálního nátěru je mimo jiné závislá na vlastnostech nitrocelulózy. Pro toto použití předurčují nitrocelulózu její specifické vlastnosti, především roz­ pustnost v určitých typech rozpouště­ del a schopnost vytvářet dokonalý film na povrchově upravovaném materiálu.

Děkujeme za odpovědi a  Synthesii přejeme, aby i v dalším ročníku veletrhu v  roce 2015 potvrdila svou dlouho budovanou pozici kvalitního a spolehlivého výrobce, který pružně dodává špičkové produkty do celého světa.

TIRÁŽ

synthesia noviny

noviny zaměstnanců společnosti Synthesia, a. s. Vydává: Synthesia, a. s. Evidenční číslo: MK ČR E 13711 Neprodejné Redakční rada: Michal Horský, Jindřich Kára, Luboš Kopecký, Petr Mako, Martin Pém, Libor Podmelle, Iveta Prokopová, Aneta Rambousková, Hana Růžičková, Ondřej Sečka, Lucie Vacková Adresa redakce: Synthesia, a.s., redakce Semtín 103, 530 02 Pardubice Telefon: +420 466 824 001 E-mail: redakce@synthesia.eu Grafické zpracování a tisk: Ing. Simona Formanová, DTP studio Pardubice Synthesia podporuje životní prostředí Noviny Synthesia jsou vydávány na  recyklova­ ném papíru, který je vyráběn v souladu s nejno­ vějšími ekologickými trendy. Novinový papír Maine Gloss Green je vyroben z 60 % z recyklovaných vláken a ze 40 % pochází z lesů pod certifikací FSC. Více informací na naleznete www.synthesia.eu.

Noviny Synthesia držitel ocenění za 2. místo v prestižní soutěži Firemní noviny roku 2011, vyhlašované PR klubem ČR.


synthesia noviny

PŘEDSTAVUJEME

3

SBU ENERGETIKA › IVETA PROKOPOVÁ ›

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE

NÁVŠTĚVA NA SBU ENERGETIKA

V průběhu roku 2012 byly zpracovány střednědobé strategie všech našich SBU. A naše noviny stihly čtenářům přinést základní rysy těchto strategií už u všech našich „strategic business unit“ až na jedinou výjimku. Ano, náš seriál končíme na SBU Energetika, kde jsme si povídali s jeho ředitelem, Janem Šillerem. » Pane řediteli, můžete nám přiblížit, kam směřuje vývoj na SBU Energetika v horizontu čtyř let? Příští čtyři roky budou u nás ve zna­ mení realizace první etapy rekonstruk­ ce teplárny. Jedná se o dotační projekt „Ekologizace energetického zdroje“, jehož realizace nám umožní provo­ zovat naši energetiku i  po  roce 2015, v  období zpřísněných emisních limi­ tů. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce s  výstavbou dvou nových kotlů bude probíhat za  plného provozu teplárny, je zřejmé, na  jaké cíle se musíme za­ měřit. Půjde o velice pečlivé plánování všech aktivit, souvisejících s provozem a údržbou stávajícího zařízení, se sou­ časným vytvořením podmínek pro zmíněný projekt. Souběžně s realizací této první etapy bude nutné připravit druhou etapu rekonstrukce, spočívají­ cí v dořešení náhrady zbývajících kot­ lů, abychom zajistili kapacity výroby páry a  pokryli areálové potřeby ener­ gií. K naplnění základního poslání naší energetiky, tj. zajištění bezpečné a spo­ lehlivé dodávky energií pro celý areál, však nestačí pouze investovat zařízení. Je také nutné, abychom zajistili, vycho­ vali a stabilizovali kvalifikovaný perso­ nál. A to je vzhledem k aktuálním pod­ mínkám Synthesie i  k  situaci na  trhu práce možná ještě složitější úkol, než samotná rekonstrukce kotelny. » Naše čtenáře jsme už o této významné investici několikrát informovali, přesto se zeptáme - proč rekonstrukce energetického zdroje? Bez vlastního energetického zdroje, poskytujícího tepelnou a  elektrickou energii, by skončily téměř všechny podnikatelské aktivity v  areálu. Dů­ vodem je, že v  okolí není alternativní zdroj tepla ve formě topné páry. A pro eventuální zásobování elektřinou z ex­

terních sítí by bylo nutné vybudovat velice nákladné zabezpečení vnitřní elektrosoustavy pro případy přeruše­ ní dodávek. Proto je nutné pro další budoucnost SemtinZone zajistit bez­ pečný a spolehlivý provoz lokálního energetického zdroje. Při stávající vy­ bavenosti energetickými sítěmi není ekonomickou alternativou ani případ­ ná výstavba malých lokálních energe­ tických zdrojů. » Můžete zmínit hlavní důvody konkrétněji? Především je to technologický stav zařízení, do  kterého od  doby výstav­ by v  50tých a  60tých letech nebylo významněji investováno. Dále je to neschopnost stávajících kotlů plnit nové emisní limity, jejich nedostateč­ ný regulační rozsah pro sezónní pro­ voz a  nižší úroveň ekonomie výroby energií. Program rekonstrukce kotlů kromě uvedených problematik také rozšiřuje možnou palivovou základnu o zemní plyn a biomasu, což význam­ ně zlepší možnosti operativní optima­ lizace variabilních nákladů. » Jak bude probíhat zajištění provozu teplárny a v souvislosti s tím i celé naší firmy v době rekonstrukce? Základní podmínkou pro harmo­ nogram realizace projektu je nepře­ tržitá spolehlivá dodávka energií tak, aby to žádný z odběratelů nijak nepo­ cítil. Program rekonstrukce je rozdě­ len na relativně samostatné dílčí etapy, které navazují na  možnosti odstávek části teplárny tak, aby byla po  celou dobu zajištěna dostatečná kapacita vý­ roby páry. Nutno však přiznat, že pro­ voz teplárny v  době výstavby nových kotlů bude rizikovější. Po část období budeme provozovat teplárnu bez zá­ ložních zdrojů, což je vzhledem k vy­

soké poruchovosti technicky zastara­ lých kotlů skutečně zvýšeným rizikem. Toto období se snažíme minimalizovat a současně musíme zajistit i  pohoto­ vější dostupnost a dostatečnou kapaci­ tu údržby pro bezodkladné a intenziv­ ní řešení poruch.

» Jaké investice dále připravujete ve střednědobém výhledu? V  plánu dalších investic se zamě­ řujeme zejména na  zmíněný základní program rekonstrukce teplárny. V roce 2012 jsme zahájili první část generál­ ní opravy turbogenerátoru Tg 13, tato etapa byla v  únoru letošního roku dokončena. Letos ještě u  tohoto tur­ bogenerátoru proběhne rekonstrukce zabezpečovacího zařízení. Tím bude tato turbína způsobilá pro dlouho­ dobý provoz spolu s  novými kotli. Velice významnou akcí, rozloženou realizačně do tří let, je také související rekonstrukce vysokotlakých parních rozdělovačů, tj. základního systému vyvedení ostré páry z  kotlů a  jejího

rozdělení k napájení turbogenerá­ torů a  redukčních stanic. Také tento program je velmi náročný, a  to jak na přípravu, tak vlastní realizaci. Musí přesně navazovat na  další plánované odstávky základních článků výroby a také na program bourání a výstavby kotlů. Ve  srovnání s  těmito nosnými

projekty budou další obnovovací in­ vestice pouze doplňkovými položkami investičního plánu. » Sice píšeme o střednědobé strategii, ale u  SBU Energetika se asi plánuje spíše v dlouhodobé perspektivě… Ano, to je správný postřeh. Když budujete energetický zdroj a volíte pří­ slušnou technologii, tak rozhodujete o  dvacetileté budoucnosti. To ale ne­ znamená, že byste v průběhu zmíněné životnosti nemuseli do  nově postave­ ného zdroje v  různých časových eta­ pách investovat. Tak jsme žili v  uply­ nulé době a dnes se divíme, kolik naší energetice dlužíme, a jakou investiční injekci musíme v  krátkém časovém horizontu vynaložit. Každé zařízení, energetická zařízení nevyjímaje, má svou fyzickou životnost danou použi­ tými materiály a mírou zatížení. Dílčí části je pak nutné průběžně moder­ nizovat. Měnit celkovou technologii výstavbou kompletně nového zdroje se však vyplatí v horizontu cca dvaceti až pětadvaceti let, kdy je účelné pou­ žít technologie modernější konstrukce s vyššími účinnostmi, případně změnu palivové základny apod. Takový čas právě pro naši energetiku nastal. » Je nutné v  dlouhodobé strategii počítat i  s  modernizací jiných částí energetiky, než jsou kotle? Samozřejmě. Energetický zdroj ne­ tvoří pouze kotelní jednotky. Teplárna jako celek je poměrně složitá výrobní jednotka s  hlavními články výroby, tedy kotli a turbogenerátory, dále s ce­ lou řadou pomocných technologických zařízení typu čerpadel, redukčních stanic, tlakových nádob, kompresorů, ventilátorů, potrubních propojení atd. Vcelku je to malá továrna. A, bohužel,

ani pro ostatní zařízení energetiky ne­ platí žádné výjimky z hlediska investo­ vání v minulosti. Čeká nás tedy velice rozsáhlý program postupné obnovy. Jeho malou část jsme již absolvovali v  letech 2011 a  2012, kdy jsme dopl­ nili některá již nefunkční pomocná zařízení. V  tomto programu bude nutné postupně pokračovat v  návaz­ nosti na  zmíněný nosný projekt ob­ měny kotlů. Co se týká turbogenerá­ torů, máme před sebou řešení náhrady Tg 11 a  Tg 12. Vzhledem k  vysokým investičním nákladům je tato část rekonstrukce prozatím odkládána do období po roce 2020. » Bude nutné také investovat do trafostanic a energetických sítí? Ano, ani na  energetické sítě není možné zapomenout. Komplexní re­ konstrukce formou výstavby nových sítí by si však vyžádala téměř stejně vysoké investice jako rekonstruk­ ce teplárny. Proto byl přijat program pouze postupné výměny akčních prv­ ků rozvoden a trafostanic. I tak to bude představovat 10 let investování po cca 30ti milionech korun ročně. Bez toho však nelze bezpečnost a  spolehlivost dodávky elektřiny do budoucna zajis­ tit. První etapu výměny vysokonapě­ ťových vypínačů jsme již realizovali v loňském roce. » Z  pohledu vysokých nákladů na  modernizaci logicky vyvstává otázka dalšího vývoje cen energií… Uvedené investice do energetiky sa­ mozřejmě ovlivní výsledné ceny ener­ gií, kdy se do nákladových cen promít­ nou odpisy nově pořízeného majetku. Daleko významnější vliv na ceny ener­ gií však budou mít vnější vlivy, jako jsou ceny paliv a  legislativní poplatky spojené s ochranou životního prostře­ dí. Těmto vlivům se však neubrání ani ostatní výrobci a  dodavatelé energií. My se v našem projektu rekonstrukce energetiky snažíme alespoň částečně kompenzovat vliv investic, a  to lepší ekonomií výroby na modernější tech­ nologii a  vyšší schopnost regulace výroby podle reálných potřeb areálu. V budoucnosti by nám také mohla po­ moci již zmíněná diverzifikace palivo­ vé základny.

Děkujeme za rozhovor.

bleskový průzkum Nejoblíbenější film: české komedie Nejoblíbenější kniha: sci-fi Nejoblíbenější hudba: folk a country Nejoblíbenější jídlo a pití: vlastnoručně grilovaná jídla a k tomu pivo


synthesia noviny

INVESTICE

4 INVESTICE › Libor Podmelle ›

Peníze na investice nikdo neposílá bianco šekem „Pravidlo číslo 1: Nikdy neprodělat. Pravidlo číslo 2: Nikdy nezapomenout na pravidlo číslo 1.“ Tak to jsou zásady investičního magnáta Warrena Buffetta. Platí to i pro investice v Synthesii? Noviny Synthesia to zjistily přímo u zdroje, u Tomáše Procházky, ředitele úseku Technický. » Zastavme se nejdříve u roku 2012. Jak se podařilo naplnit investiční plán, který byl proti minulému období výrazně navýšen? Byl to poměrně složitý rok. I když se podařilo navýšit plánovaný objem prostředků, vzhledem ke  stavu při­ pravenosti projektů na  začátku roku 2012 bylo hodně obtížné zvládnout přípravu a  realizaci plánovaných akcí i s ohledem na to, že v průběhu roku se stále objevovaly nové námě­ ty. Nakonec bylo realizováno přibliž­ ně stejně nových akcí, jako jich bylo v  původním plánu. Občas se pocho­ pitelně objevily problémy plynoucí z  výše uvedeného, ale celkově jsme snad zvládli všechny ty důležité bez větších negativních dopadů na pláno­ vané rozpočty a termíny. Změna byla opravdu razantní a z pohledu dalšího vývoje Synthesie je určitě dobře, že se podařilo připravit a realizovat navýše­ ný objem investic, který by měl zvýšit naši ziskovost a  konkurenceschop­ nost už v letošním roce. » Bude rok 2013 v  oblasti investic stejně náročný a  úspěšný jako rok 2012? Objem plánovaných investičních prostředků je zhruba stejný jako v  roce 2012, tedy bez vlivu projektu Ekologizace energetického zdroje. Podobný je i  počet akcí zahrnutých do  plánu. Určitě to bude opět vyža­ dovat značné úsilí všech zainteresova­ ných, ale proti loňskému roku máme díky systematické a  průběžné pří­ pravě nových projektů výrazně lepší startovací pozici. Jen u  mála akcí le­ tošního plánu nám zatím stav přípra­ vy nedovoluje rozjet vlastní realizaci. Věřím tedy, že při konečném účtování se rok 2013 vydaří minimálně stejně, jako ten loňský. » Pokusíte se našim čtenářům přiblížit směr našeho investování ve  střednědobém i  dlouhodobém horizontu? Směry investování jsou dány naši­ mi střednědobými plány. Kromě zá­

sadního projektu Ekologizace energe­ tického zdroje musíme dokončit celý projekt Modernizace výroby organic­ kých pigmentů, který se rozeběhl už v loňském roce, a  který se skládá ze sedmi dílčích akcí směřujících do na­ výšení kapacity a  zavedení výroby nových značek pigmentů. Velkou in­ vestiční akcí je letos zahájený projekt navýšení kapacity výroby nitrocelu­ lózy. SBU Organická chemie zatím

na svůj velký projekt čeká, ale jak zde, tak i  na  dalších SBU, je ve  stavu vý­ zkumu a přípravy několik zajímavých akcí, které by časem svou velikostí mohly patřit k  zásadním investicím do  rozšíření výrobních kapacit či za­ vedení nových technologií. Nakonec ale nesmíme zapomínat také na  ob­ novovací investice, sem bude každo­ ročně směřovat velká část našich in­ vestičních zdrojů. » Klíčovým předpokladem pro úspěch při investování je návratnost investice. Jak si u  tohoto ukazatele vede Synthesia? Jsme schopni vždy připravit smysluplné projekty s ekonomickými přínosy? Přesné stanovení přínosů je základ­ ní podmínkou pro schválení jakékoliv investiční akce. Ne vždy jsou sice pří­ nosy přesně spočítatelné, ale rozhod­ ně nelze investovat jenom proto, aby­ chom naplnili plánovaný rozpočet.

Občas se ještě setkáváme s přístupem „chceme to, protože ještě máme v plá­ nu volných x tisíc korun“, ale naštěstí už drtivá většina kolegů zabývajících se přípravou investičních námětů po­ chopila, že nám peníze na  investice nikdo neposílá bianco šekem, ale že každou do  investic vloženou korunu si musíme nejdříve vydělat. Je tedy třeba vždy pečlivě posoudit, kam ji budeme investovat.

» Řada investic je podpořena dotační injekcí. Jak se nám daří najít pro naše investice ten správný dotační titul? V oblasti dotací se nám, dle mého názoru, daří. Úspěšnost našich žá­ dostí je skoro 100% a podařilo se nám najít prostor pro získání dotace v celé řadě dotačních programů. Asi nejvíce zdrojů získáváme nyní z  operačních programů „Podnikání a  inovace“ a „Životní prostředí“. Ve spolupráci se specialisty z  VUOS a  Agrofert pravi­ delně sledujeme jednotlivé programy, diskutujeme možnosti pro uplatnění našich projektů a následně se snažíme připravit co nejlepší dotační žádosti. S  některými projekty byli už čtenáři našich novin seznámeni, chystáme i nové náměty, o případném úspěchu budeme určitě informovat. Význam dotačních projektů se dá nejlépe vy­ jádřit čísly – v loňském roce jsme zís­ kali z dotací k využití na jiné projekty

v rámci Synthesie 14 mil. Kč, v letoš­ ním roce předpokládáme příjem už cca 47 mil. Kč, pro rok 2014 hrubě odhadujeme v závislosti na úspěšnosti nových projektů jejich objem na úrov­ ni cca 60 - 70 mil. Kč, a to v těchto čís­ lech ještě není zahrnuta dotace na pro­ jekt Ekologizace energetického zdroje v předpokládané výši 400 mil. Kč! » Z  pohledu SBU se samozřejmě díky projektu Ekologizace energetického zdroje nejvíce nyní investuje na  SBU Energetika. Necítí se proti tomu ostatní SBU jako „chudí příbuzní“? To si rozhodně nemyslím, určitě všichni dobře chápou, že bez spo­ lehlivého zdroje energií nelze zajistit výrobu chemických produktů. Navíc na SBU Energetika se zatím do tohoto projektu vzhledem ke  stavu přípravy příliš neinvestuje, hlavní čerpání při­ jde v letech 2014 - 15. » Která investice Vám udělala v poslední době největší radost? Je těžké vybrat jednu věc, realizova­ la se celá řada velmi přínosných i tech­ nicky náročných akcí. Pokud mám něco vybrat, asi největší radost, a  to předpokládám nejen mně, dělají zá­ sadní ekologické investice realizované na SBU NCL. I když jsme se s najetím a provozem koncového čistícího zaří­ zení odpadních vod z  výroby nitro­ celulózy hodně potrápili, nakonec se díky velkému společnému úsilí celého týmu pracovníků Synthesie i  provo­

zovatele podařilo dotáhnout zařízení do stabilního provozu, kdy spolehlivě plníme stanovené limity pro vypouš­ tění vod. Změna kvality vypouštěné vody je konečně viditelná i bez složi­ tých analýz a  naší společnosti určitě hodně pomohlo financování investice odkladem poplatků za znečištění od­ padních vod. V loňském roce se navíc uvedla do  provozu i  linka vykrývání vojenské nitrocelulózy. Výsledkem je výrazné snížení produkce odpadních kyselin. Proti stavu před cca pěti lety došlo k  zásadnímu snížení ekolo­ gického rizika a  zajištění dobré per­ spektivy celého segmentu SBU NCL. Možná bude ale trvat ještě nějaký čas,

než si plně uvědomíme, k jak velké pozitivní změně zde došlo. » Zmínil jste naše zásadní střednědobé investice. Nicméně naše čtenáře budou určitě zajímat i  ty menší, které se ale dotknou jejich nejbližšího okolí. Mám na mysli například pracovní prostředí, sociální zázemí či společná technická zařízení. Každý rok se snažíme alokovat zdroje i  na  tyto projekty. Dlouhodo­ bě investujeme do  obnovy výtahů, prostředky směřovaly i do obnovy ku­ chyně M 2. Drobnějších projektů pro zlepšení pracovních podmínek je celá řada, z  posledních jmenujme třeba mobilní rampu pro nakládku nitroce­ lulózy. Investovat do sociálního záze­ mí budeme i  nadále, konečně - je to jeden ze závěrů vyhodnocení dotazní­ ků průzkumu spokojenosti. Takže ne­ jen velké investice do nových zařízení či technologie, ale i drobné akce jsou náplní našeho investičního plánu. » Platí pro investice v Synthesii: „nikdy neprodělat“? Bohužel, neplatí. Celá řada našich investic hlavně z  oblasti ekologie či bezpečnosti přímé ekonomické pří­ nosy nepřináší. Bez nich by nebylo z různých důvodů možné provozovat některé naše technologie bezpečně a  bez negativních dopadů na  oko­ lí. Na  řadu těchto projektů se nám ale podařilo získat dotační podporu, a  tím snížit negativní dopad na  náš investiční rozpočet.

» Do čeho investujete Vy osobně ve svém osobním životě? Osobně jsem velmi konzervativní investor, do žádných, na první pohled lákavých, investičních nabídek se ne­ pouštím. Takže žádné akcie údajných dravě rostoucích čínských společností či podíly v  diamantových dolech ně­ kde daleko v  tropické Africe nevlast­ ním. Pokud by to bylo možné, rád bych investoval do  získání volného času či lepšího zdraví své rodiny, bo­ hužel, tyto investice zatím nechce ni­ kdo schvalovat… Děkujeme za rozhovor a těšíme se na další informace, týkající se investování v Synthesii.


synthesia noviny

ZE ŽIVOTA SBU

5

SBU Nitrocelulóza › JAROSLAV ŠTĚPÁN, LUCIE VACKOVÁ ›

Geniální student Bowas II V září loňského roku jsme vám, čtenářům Novin Synthesia, představili zahájení investiční akce s názvem „Vykrývání vojenské nitrocelulózy“. Nová odstředivka má za úkol zachránit odpadní kyseliny, které zůstávají po odstředivkové separaci na vláknech nitrocelulózy. Před zahájením zkušebního pro­ vozu odstředivky Bowas II, po  které dostala celá akce také pracovní název, byla technologie vykrývání odpad­ ních kyselin využívána jen při výro­ bě průmyslové nitrocelulózy. Výroba vojenské NCL nebyla touto možností technologicky vybavena. Vzhledem k  tomu, že se na  SBU NCL jednalo o  realizaci již druhé odstředivky to­ hoto typu, byly realizační práce naplá­ novány a  koordinovány s  výrobním oddělením Nitrace tak, aby v  době výstavby docházelo jen k  minimální­ mu omezování vlastní výroby nitro­ celulóz.

Nic ovšem nenabíhá okamžitě na 100% výkon, a pokud ano, musíme se o  to důkladněji podívat na  to, zda jsme něco nepřehlédli. Některé závady se prostě objeví až po záběhu nového zařízení. Jako každá nová akce měla i  nová odstředivka své dětské nemo­ ci a její první krůčky se neobešly bez modřin. Viróza v podobě nastavování správného objemu vypírací kapaliny byla vyléčena první týden zkušebního provozu, odřená kolena v podobě růz­

ných netěsností na zařízení se zahojila týden druhý a pleny v podobě zaučení všech obsluh nepřetržitého provozu jsme odhodili v týdnu třetím. Že výhodou odstředivky pro celou jednotku nebude jen příznivý ekono­ mický dopad, naznačily již první dny provozu nové technologie. Odkysel­ ňování vojenské nitrocelulózy s sebou totiž nese i velmi příznivý vliv na sní­ žení přítomnosti nitrocelulózových vláken v odpadní nitrační směsi. Tato

Nejsložitějším obdobím realizace bylo napojení nové odstředivky Bo­ was II při plném provozu na stávající výrobní linku a  řídicí systém. Díky obětavosti technologů, koordinované činnosti realizátora, úseku Technic­ ký a odboru Výroba NCL se podařilo úspěšně dílo v prosinci 2012 dokončit. Odstředivka byla 20. prosince úspěšně zkolaudována a uvedena do zkušební­ ho provozu.

vlákna byla příčinou prudké denitra­ ce spojené s výronem NOx, ke  které, bohužel, došlo hned dvakrát za  se­ bou v srpnu loňského roku na úložišti odpadních kyselin E3/1. Příznivého vlivu snížení obsahu vláken je dosa­ ženo na  základě konstrukční změny odstředivky a  jednoduššího způsobu separace systému kapalina - pevná látka proti původní, dnes již zastaralé, technologii firmy Meissner. V  následném procesu stabiliza­ ce prochází nitrocelulóza několika technologickými kroky, při kterých dochází k vypírání zbytků nitrační ky­ seliny (směs kyseliny sírové a dusičné v  různém poměru) vodou. Odpadní vody s obsahem kyselin jsou svedeny do  komplexu čističky odpadních vod

vin na komplexu ČOV NCL denně cca 12,4 t NaOH a 3 950 LAA (litr absolut­ ního alkoholu) etanolu. Po najetí Bo­ was II došlo k výraznému snížení spo­ třeby činidel, která za  první čtvrtletí letošního roku klesla na denní průměr 5 t NaOH a 1 800 LAA etanolu. V pře­ počtu představuje tato hodnota pláno­ vanou úsporu cca 30 mil. Kč za rok. S  nadsázkou i  bez ní můžeme s  klidem říci, že Bowas II předvedl trojskok, kterým se přenesl od  jeslí až na  střední školu. Po  doskoku chy­ til od  pivota přihrávku a  vsítil trojku v podobě úspor surovin na komplexu ČOV a  snížení rizika denitrace od­ padních kyselin. Střední školu letos určitě úspěšně zakončí maturitou při kolaudaci do  trvalého provozu. Jeho

SBU NCL (ČOV NCL), kde se prová­ dí jejich úprava neutralizací a denit­ rifikací. Jako neutralizační činidlo se používá roztok hydroxidu sodného (NaOH), jako substrát pro odbourá­ ní anorganického dusíku je využíván etanol. Před najetím nové technologie Bo­ was II byla průměrná spotřeba suro­

cestu k získání maturitního vysvědče­ ní, od vykopání základů až po usazení do  přístavby, si můžete prohlédnout na doprovodných fotografiích. K  akci Bowas II patří ještě jednou poděkování všem, kteří se zasloužili o  přípravu, realizaci a  vlastní najetí nové technologie.

SBU Organická chemie › JAN SADÍLEK, PETR MAKO ›

RODINA ADITIV ROZŠÍŘENA

Již od roku 2011 probíhá úspěšná spolupráce s rakouskou společností Werba, která je významným hráčem na poli gumárenského průmyslu. A  nyní plánujeme její pokračo­ vání a  dokonce i  rozšíření. Před dvěma roky byla na  SBU OCH zdárně zavedena výroba vnitřních lubrikantů, používaných při výrobě pneumatik. Postupně bylo připra­ veno šest druhů lubrikantů, jejichž vlastnosti mají blahodárné účinky na snížení tření mezi jednotlivými vrstvami pneumatiky, čímž se pro­ dlužuje její životnost a trvanlivost. A protože je s námi náš zákazník velmi spokojen, přistoupil k  jed­ nání o  rozšíření výroby a  rozvoji spolupráce v sortimentu gumáren­ ských aditiv. Výsledkem je právě probíhající investiční akce na zvýše­ ní výrobní kapacity těchto lubrikan­

tů až na objem 200 tun ročně. Počátkem tohoto roku nás oslovili zá­ stupci společ­ nosti Werba s  požadavkem na  výrobu ole­ je o  vysoké viskozitě, používaného při zpra­ cování gumy. Po  úspěšném labo­ ratorním testování bylo provede­ no čtvrt-provozní ověření výroby

a následně vyrobeno 350  kg oleje. Nyní se nacházíme před pilotním ověřením výroby ve  výši 100 t. V případě úspěšného výsledku je potenciál výroby tohoto černého pokla­ du v množstvích až 2 000 t. Poděkování patří všem pra­ covníkům SBU Organická chemie, kteří svým aktivním a  vstřícným přístupem při­ spěli k  úspěšnému zvládnutí projektu, a  to navzdory vskut­ ku „bojovým podmínkám“, které panovaly zejména při ověřovacích provozních zkouškách.


synthesia noviny

UDÁLOSTI

6 TURISTIKA › LUBOŠ KOPECKÝ ›

NÁSTRAHY SVĚTA PENĚZ

LIBOR PODMELLE

V NOHÁCH MÁM UŽ TISÍC MIL Platební kartu Jak jste se mohli dočíst v minulém vydání našich novin, Synthesia se stala i tento rok partnerem pardubického turistického klubu, nesoucího její jméno. Pojďme si ho nyní blíže představit. Turistický klub Synthesia Pardu­ bice (TKSP) je otevřené společenství podobně naladěných lidí, kteří pre­ ferují pohyb na  čerstvém vzduchu, a při společných výletech tak mohou obdivovat krásy přírody, zajímavos­ ti techniky či skvosty architektury. A samozřejmě k příjemně prožitému výletu patří i  odpočinkové posezení v  hospůdce na  trase s  popovídáním a  s  občerstvením. Bohatá historie

klubu sahá až do roku 1961, kdy se stal nástupcem odboru turistiky Tělo­ výchovné jednoty VCHZ Pardubice. Výlety probíhají po  celý rok, té­ měř každý víkend, a  jsou vždy roz­ děleny do  několika kategorií (pěší, cyklistický, autokarový, lyžařský, pro děti, či s  bivakováním ve  volné pří­

rodě). Vždy je snaha o  to, aby akce byly finančně přístupné všem, a pro­ to se při vícedenních akcích přespává v  ubytovnách, penzionech nebo sta­ nech.  Výlety připravují zkušení ve­ doucí turistiky. Pokud tedy máte rádi procházky českou krajinou, neváhejte a pojeďte na některý společně se čle­ ny turistického klubu Synthesia. Více informací naleznete na  adrese www. tksp.info.

Jsme rádi, že můžeme podporovat takto úspěšný a oblíbený turistický klub. A  protože si myslíme, že jeho bohatá nabídka by mohla oslovit každého čtenáře, budeme vám na tomto místě představovat vždy jeden z  vý­ letů uplynulého měsíce a  připravíme ochutnávku z  dalších plánovaných

toulek. Tak neváhejte, utáhněte si tkaničky, nacpěte chlebníky a hurá do přírody! Z nabídky květnových výletů 4. 5. – Krajem českých sklářů, pěší výlet 17 nebo 23 km 5. 5. – Okruh Jičínskem, cyklovýlet 35 km 19. 5. – Za J. A. Komenským z Ústí n. Orl. přes Českou Třebovou a zpět, cyklovýlet 35 km 25. 5. – K tajemné skále u Starého Hradiště – výlet pro děti spojený se soutěžemi, trasy 5, 8 a 11 km A  aby nevzniklo nařčení, že káže vodu a  pije víno, rozhodla se re­ dakční rada tohoto plátku vyzkoušet si pohostinnost Turistického klubu Synthesia na  vlastní kůži. Naimpreg­ novali jsme pohorky, rozloučili se se svými nejbližšími a  v  době, kdy toto číslo vzniká v tiskárně, podstupujeme náročnou expedici „Putování roklemi Kaňkovských hor“. Pokud tuto dobrodružnou 17 km dlouhou misi my, pře­ vážně kavárenští povaleči, ve  zdraví přežijeme, můžete se v  květnových novinách těšit na  krásný cestopis z pera našeho elitního pisálka, Libora Podmelle.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST › LUBOŠ KOPECKÝ ›

POMOCNÁ RUKA RYBITEVSKÉ LÉČEBNĚ Jak jsme již informovali v březnovém vydání našich novin, Synthesia úzce spolupracuje s  Léčebnou dlouhodobě nemocných (LDN) v  Rybitví. A  co je výsledkem této spolupráce? Podíleli jsme se na  pořízení nezbytného vybavení do jejich sanitních vozů. Rybitevská LDN dlouhodobě poskytuje svým pacientům kromě doléčování náhle vzniklých one­ mocnění, stabilizace chronických onemocnění či rehabilitační péče velmi vstřícný a  užitečný nadstan­ dardní servis i  v  oblasti dopravní zdravotní služby. V léčebně jsou to­ tiž často na programu dne návštěvy pardubické nemocnice a  cestování

je vzhledem k věku obyvatel LDN velmi komplikované. Krajská nemocnice je sice schop­ ná zajistit pro pacienty odvoz svými sanitkami, ale často na ně bylo třeba čekat i  několik hodin. Před třemi lety se tedy vedení LDN rozhod­ lo zpříjemnit návštěvy nemocnice a  začít provozovat dopravní službu dvěma vlastními sanitními vozy.

Služba, která výrazně ulehčila mnoha pacientům život, má velký úspěch a oblibu. Spolu s  ní však vzrostly nároky na  technické vy­ bavení sanitek, aby jejich obsluha mohla pomoci přepravovaným v každé situaci. Proto je také povin­ nou součástí každého tohoto vozu defibrilátor, který může pomoci pacientům s  případnou srdeční komplikací. Jelikož předchozí defibriláto­ ry již nesplňovaly nejpřísnější zdravotnické standardy, rozhodla se Synthesia pomoci a  zakoupila léčebně nejmodernější přístro­ je značky CU Medical Systems do  obou vozů. Defibrilátory jsou navíc tzv. „pro laiky“, což znamená, že jejich obsluha nevyžaduje žádné lékařské znalosti. Po  jejich spuště­ ní je uživatel hlasovým průvodcem navigován, jak postupovat při zá­ chraně pacienta. Společnost Synthesia je velmi ráda, že mohla touto cestou po­ moci důležitému zdravotnickému zařízení ve svém sousedství.

nemusí vyluxovat jen manželka

Z vaší karty si nějaký vagabund se sklenkou Martini vybírá peníze z bankomatu na kalifornské pláži, zatímco vy tvrdě dřete v Synthesii. Jak je to možné? Zřejmě jste se stali obětí tzv. skimmera. Skimming, neboli zkopírování strany připevněné lišty. platební karty, se de facto rozvi­ Proto, pokud se vám nějaká po­ nul již se vznikem bankomatů. Boj ložka na  výpise z  účtu nezdá, oka­ proti zneužívání platebních karet mžitě kontaktujte banku, která vaši je ale stále během na  dlouhou trať. platební kartu vystavila. Ta kartu Zatímco bankovní instituce přichá­ raději preventivně zablokuje, aby zejí postupně s  řadou ochranných neriskovala krádež ještě větších čás­ prvků proti zneužití účtů držitelů tek. Každé podezření na  zneužití karet, skimmeři samozřejmě hledají platební karty je v  bance detailně další finesy, jak tyto ochranné prvky prošetřeno, a  pokud se prokáže, že oblafnout. skutečně došlo ke  zneužití karty, A  padělatelé samo­ zřejmě stále intenzivně­ ji využívají moderních technických prostřed­ ků. Cílem je především zjistit váš PIN díky ka­ meře, která je většinou instalována v horní liště bankomatu, případně prostřednictvím kláves­ nice, která obsahuje také paměťové zařízení, a jež je nasazena na klávesni­ ci původní. Informace Skimmovací zařízení je na  bankomatech vždy umístěno tak, o čísle vaší platební kar­ aby bylo co nejméně nápadné. V horní elipse si všimněte lišty pak pachatelé zjistí ty, která má za úkol schovat kameru, která sleduje zadávání z  čtecího zařízení, které vašeho PIN. Nad otvorem pro platební kartu je scanner, který umísťují do  prostoru přečte vaši kartu při vkládání nebo vyjímání z bankomatu. vkládání karet do  ban­ komatu. škodu klientovi v plné výši nahradí. Poznat padělatelovu nástrahu je Co vám, bohužel, banka samozřej­ přitom v řadě případů velmi obtížné. mě nenahradí, jsou často prekérní Nejnovější modely skimmovacích situace, kdy například natankujete zařízení mají zpravidla stejnou barvu nádrž u  vašeho auta na  benzínce jako bezpečnostní nástavec, který je až po okraj, a obsluha vám sdělí, že umístěn v bankomatu na vstupu pro na vaší kartě nejsou k dispozici žád­ kartu, a mohou být na tento nástavec né prostředky. Další nepříjemnosti upevněny. pak zažijete i  při zařizování nové Co se stane dál? Jak kamera, tak platební karty. čtečka mají v  sobě baterii a  bezdrá­ Těmto komplikacím lze předejít, tový modul, kterým odešlou nasní­ a to prevencí. Tak se pojďme podí­ maná data třeba na  druhou stranu vat na základní principy: světa, kde se údaje z  magnetického » Při výběru z bankomatu věnujte pásku nahrají na plastové napodobe­ zvýšenou pozornost místu, kde vý­ niny platebních karet. Pro pachatele běr provádíte. pak už není problém vybrat hotovost » Důkladně si prohlédněte, zda do  výše vašeho nastaveného limitu na  bankomatu nejsou provedeny u  platební karty, případně provést podezřelé úpravy. platby prostřednictvím internetu. » Vkládejte kartu s  jejím zakry­ Zvláštním způsobem zneužití pe­ tým číslem. Alespoň poslední čtyř­ něz při výběru z  bankomatu je tzv. číslí schovejte palcem. „Hradecká lišta“. Název je odvozen » Při zadávání PIN kódu na klá­ od  města Hradec Králové, kde byl vesnici zakryjte část základní desky tento způsob úspěšně provozován s čísly druhou rukou. a  poté i  odhalen. Jedná se o  jedno­ » Kontrolujte výpisy z účtů proti duchý doplněk k bankomatu v místě, prodejním a výplatním dokladům. kde dochází k výdeji hotovosti. Ten­ to doplněk je barevně i  rozměrově Posledním příspěvkem peněž­ kompatibilní s místem jeho přiložení ních ústavů k  větší bezpečnosti při u  bankomatu. Bankomat se chová výběru peněz z bankomatu je výmě­ zcela standardně, provede požado­ na současných karet za bezpečnější, vanou transakci, pouze neudělá to čipové. Stále více bankomatů a karet hlavní - nevydá vám hotovost, která je již moderní čipovou technologií se zachytí na  vnitřní straně tohoto vybaveno. Proti současnému systé­ doplňku. Pokud si neprohlédnete mu magnetických proužků na  kar­ pozorně celý bankomat, po chvíli če­ tách jsou údaje na  čipu chráněny kání odcházíte s dojmem, že se jed­ jako v trezoru. Data jsou zašifrová­ ná o poruchu. Nicméně peníze jsou na a bez příslušného klíče se k nim ale vydány, odečteny z  vašeho účtu, nikdo nedostane. Ale o tom si poví­ pouze zůstaly na  lepící části vnitřní me zase někdy příště.


synthesia noviny

Ku

l

tip n í Kára r tu h Ji n

c dři

Třináctá komnata čeká Kasteláni deseti českých hradů a zámků se letos rozhodli připravit svým návštěvníkům netradiční interaktivní prohlídky. Nejenže vás prove­ de tajemná postava v  dobovém kos­ týmu, ale sami se budete moci zapojit formou tajenkového rébusu, a vyřešit tak historickou záhadu. Na  každé z deseti památek dostanete hrací kar­ tu. Jakmile se vám podaří s  pomocí tajemného průvodce vyluštit hádan­ ku, obdržíte klíč. Ten je na  každém hradu a zámku jiný. Po získání sedmi klíčů si vyberete jednu z  památek, na  které nahlédnete do  13. komna­ ty. A  vězte, že jsou to místa, kam se běžný návštěvník nedostane… A které hrady a zámky jsou do akce zapojeny? Zámek Slatiňany, Slezkoostravský hrad, Broumovský klášter, zámek Loučeň, hrad Kost, zámek Karlova Koruna, hrad Grabštejn, zámek Kačina, zámek Děčín a  zámek Kozel. Kdy se konají jednotlivé prohlídky, včetně možnosti rezervace, naleznete na www.otevrte13komnatu.cz.

po práci

7

Kam za kulturou DIVADLO 2. května | Divadlo 29 Jekylla Hydeová – napínavá groteska ze života dokonalé rodiny 16. května | Východočeské divadlo Žena Vlčí mák – herecký koncert Hany Maciuchové

26. května | KD Hronovická Taneční hodiny pro starší a pokročilé – hrabalovská klasika v podání Divadla Josefa Dvořáka HUDBA 3. května | RC Žlutý Pes Keks – koncert proslulé pub-rockové kapely

10. května | RC Žlutý Pes Aleš Brichta Tour 2013: Údolí sviní – koncert slavného metalového barda 15. května | koleje Univerzity Pardubice Majáles Pardubice 2013 – velký hu­ dební svátek, vystoupí např. Wohnout, Vypsaná fiXa, Mandrage, UDG, Volant a další Synthesia Park 4. května – Cena města Pardubic, parkurové závody 8. května – Italský den, zahajovací dostihový den 24. května – Páteční dostihy (bumpery) 25. května – I. kvalifikace na  123. Vel­ kou pardubickou PRO DĚTI 30. dubna | centrální park Dubina Pálení čarodějnic – divoký rej pro děti 12. a 13. května | Východočeské divadlo Dva kamarádi – veselé příběhy dvou žabích kamarádů Kvaka a Žbluňka

? vědomostní kvíz Historie: Vzpomenete si na přesné da­ tum vzniku Československého státu? Kultura: Jaký je název kontroverzního filmu režiséra Karla Smyczka z  roku 1987, který se věnoval problematice fotbalových fanoušků? Příroda/technika/věda: Vyjmenujte všechny krevní skupiny u člověka.

Úvaha

Geografie: Ve kterém městě na Vysoči­ ně se vaří pivo Rebel? Sport: K  jakému sportu patřil Závod míru a  ve  kterém měsíci se tradičně konal? Různé: Co je to charterový let?

26. května | KD Dukla Františkovo čarování s Majdou – před­ stavení Majdy Reifové a  její Kouzelné školky

18. května | Pivovar Pardubice Velký westernový den – folk a count­ ry hudební festival 18. května | Svítkov – plochodrážní stadion 14. narozeniny rádia Blaník

SOUTĚŽ › LUBOŠ KOPECKÝ ›

S NOVINAMI NA KABÁTY Dne 8. dubna proběhlo slavnostní losování výherců soutěže o  vstupenky na megakoncert rockové stálice, kape­ ly Kabát. Účast vás, zájemců o koncert, který se konal 24. dubna v  ČEZ Aré­

Odpovědi najdete na této straně dole.

LIBOR PODMELLE

Úvaha je slohový útvar, jenž obvykle vzniká na podkladě nějaké lidské myšlenky. Autor se zamýšlí na základě získaných poznatků nad problémem, snaží se dospět k obecnějšímu řešení, dívá se na věc z více možných úhlů, klade argumenty a snaží se donutit čtenáře k přemýšlení a vytvoření vlastního názoru.

Neztrácím naději Jen co se narodíte, už něco ztrácí­ te. Začíná to pupeční šňůrou, nepře­ berným množstvím dudlíků, o něco později kachničkou opomenutou na  dětském pískovišti, či penálem na  hodině dějepisu. V  samém roz­ puku zaznamenáte ztrátu panenství a iluze o tom, že svět se točí jen ko­ lem vás. V  pokročilejším věku ztra­ títe pevnou půdu pod nohama, když vám záhadně zmizí pánská ochrana, aby ji v tu nejnevhodnější chvíli na­ lezla manželka ve vašem saku. Jak se na vás nabaluje životní moudrost, tak postupně ztrácíte iluze, že politik je slušné slovo, nebo že svět je spraved­ livý, a že boží mlýny melou všem stej­ ně. Ztrácíte lidi, na kterých vám moc záleží. Na  samém konci své životní pouti pak ztratíte soudnost, rozum a zuby. Já jsem nyní ve věku, kdy ztrácím nejen iluze, ale především brýle. Slu­ neční brýle. Co já jich už nakoupil, jen vloni to bylo úctyhodných osm kousků! Tak třeba v lednu mě chytla rýma. Co má rýma společného se ztrátou brýlí? Má, a hodně. Na lanovce není vhodné smrkat na  „fotbalový“ způ­ sob, tak šahám pro kapesník do kap­ sy, kde odpočívají i mé sluneční brý­ le, a ouha. Jsou fuč. V  dubnu tak nějak zpravidla za­ číná jaro. Teda alespoň vloni. Slunce najednou nejen hřeje, ale i  oslňuje, a  pro mne začíná ta pravá brejlová sezóna. Jak víme, pár brýlí se skládá z pravé brýle a levé brýle. Stejně jako

v divadle Járy Cimrmana sedí blbci vždycky vlevo, mně se rozbíjí zásad­ ně blbá levá brýle. Takže pak vlastně už nemám brýle, ale brýli… Červenec je nejkritičtějším mě­ sícem. Jezdím na  vodu. Tam si vo­ zím nejméně dvoje, ale každý rok mi ke  konci expedice stejně nezby­ dou ani jedny. Nejvíc brýlí je někde na  dně Vltavy, na  své si jistě přišli i  štamgasti v  sázavských hospůd­ kách. Když mi na  ty páté sedl na  pod­ zim na  dostihovém závodišti těžko­ tonážní cvalík, zařekl jsem se, že si už budu kupovat jen levné kousky. Bohužel, tomu ale odpovídala kvali­ ta, takže šesté a  sedmé jsem v  říjnu musel rychle vyhodit, když mi u těch prvních beze slova odešla nožička, jak jinak – levá, a u druhých takový ten gumový kryt, co je na ni nasazen. A dávejte si za ucho ten zbytek drát­ ku dva milimetry v průměru. Poslední brýle – to byly krasavi­ ce. Ano byly, už je nemám. Možná jsou ještě u dolní lanovky v Říčkách. U  těch se mi najednou začala uvol­ ňovat taková ta nosní gumová držát­ ka. Zcela pochopitelně jsem jedno z nich sice ztratil, ale zcela nepocho­ pitelně jsem jej objevil v kapse. Levé. Hurá, říkám si, už se smůla ode mne odvrací. Jenže za  půl hodiny jsem zase tahal kapesník z kapsy… Pořizovat si brýle je zkrátka jako házet hrách na  stěnu. A  já už od­ mítám každý druhý měsíc stát před nějakou stěnou a házet na ni zelený

bobule, teda černý brejle… Kupuju si je naprosto zbytečně. Ptal jsem se přátel z redakční rady, co oni pova­ žují za zbytečné si kupovat, abych se tak nějak přesvědčil, že v tom nejedu sám. „Já si zbytečně nekupuju nic, jelikož i  když si něco koupím zby­ tečně, poučím se z  toho, a  příště si to už nekoupím. Takže to zbytečný nákup nebyl,“ sdělila mi jedna ko­ legyně šalamounsky. No, moc mně nepomohla. Další člen redakční rady šel ještě dál a  na  fenoménu Schrö­ dingerovy kočky se mi snažil vnutit názor, že nákupy zbytečností jsou i nejsou zbytečné zároveň stejně tak, jako může být živá či mrtvá kočka v neprůhledné krabici. Jsou dny, kdy by se vědci a  chemici měli zavírat do blázince. Ještěže máme v redakční radě i borce s bystrým selským úsud­ kem. „Tož pre mňá je zbytečné ku­ povať si baby, protože aj zadarmo je musím odháňať vidlema,“ sdělil mi naprosto jednoduše ten bodrý muž. Tož báť. To jsou rady. Tak jsem si musel holt pomoct zase sám. Pořídil jsem si notýsek, kam jsem si pravi­ delně zapisoval, kam si právě brýle odkládám. Tento skvělý způsob mi fungoval dlouhých čtrnáct dnů, než jsem ten skvělý notýsek někde ztratil. A co ztrácíte vy, moji milí čtenáři? Napište mi na  redakce@synthesia. eu. Nejzajímavější ztrátu ocením jednou flaškou šampaňského, a  po­ kud výherce bude souhlasit, jeho ztrátu zveřejníme v  dalším čísle na­ šich vašich novin.

Ostatní 4. a 5. května | nádraží Rosice Zahájení 13. sezóny Musea Rosice – výstava a projížďky historickými vozidly a vlaky

ně v Pardubicích, tentokrát prolomila všechny rekordy - do  hry se zapojilo úžasných 126 zaměstnanců! Děkujeme. Richard Dacer, ředitel SBU PaB, sám rocker srdcem i  duší, vylosoval násle­ dujících pět šťastlivců, kteří vyhráli po dvou vstupenkách: Lucie Havránková – laborantka, VÚOS Petra Sedloňová – laborantka, oddě­ lení výroby SB Jiří Růžička – operátor, oddělení výroby KYPY, KAB Regina Shánělová – laborantka, oddělení KYPY, KAB Vítězslav Přibyl – administrátor, oddělení koordinace a plánu OCH Redakční rada gratuluje vylosova­ ným a ostatním děkuje za fantastickou účast.

JUBILEA V MĚSÍCI dubnu V měsíci dubnu slaví svá životní a pracovní výročí: Životní jubilea: SBU Nitrocelulóza Raciková Věra Žemličková Dana Filip Dalibor Tejkl Josef SBU Organická chemie Pechoč Pavel úsek Finance Bobalová Ivana Pracovní jubilea: 40 let v Synthesii: úsek Provozní Štěpánek Pavel SBU Organická chemie Teplý Ladislav 35 let v Synthesii: SBU Organická chemie Mráz Vladimír 30 let v Synthesii: úsek Provozní Zeman Pavel Ždímal Petr Správné odpovědi z vědomostního kvízu.

25 let v Synthesii: úsek Provozní Lang Libor Doležal Pavel SBU Pigmenty a Barviva Hájek Stanislav 20 let v Synthesii: úsek Provozní Driml Milan Maschke Luboš SBU Nitrocelulóza Klukas Martin SBU Organická chemie Burianová Hana Sekyrková Eva SBU Energetika Straková Hana Všem jubilantům jménem redakční rady gratulujeme a přejeme vše nejlepší!

Historie: 28. 10. 1918, Kultura: Proč?, Příroda/technika/věda: A, B, AB, 0, Geografie: V Havlíčkově Brodě, Sport: K silniční cyklistice, jezdil se v květnu , Různé: Objednaný jednorázový let (skupina cestujících nebo cestovní kancelář si ho objednává na určitý den na jednorázovou přepravu, není to pravidelná linka)


synthesia noviny

PO práci

8

zázraky chemie VŠEDNÍHO dne Martin Pém

Hrdliččin zval ku lásce hlas Ani marketingové úsilí sv. Valentýna nezakryje skutečnost, že „lásky čas“ vrcholí teprve v květnu, kdy sníh patří už jen horám, stromy si hrají s barvami, dívky odhalují své půvaby, bardové ladí loutny, a vše kolem je usměvavé, švitořící a slunečné. V těchto dnech mají Amorovy šípy nejpřesnější mušku. Ale udělejme kotrmelec a ukažme básníkům dlouhý nos. Jen ať pěkně vědí, že láska není nic jiného než soubor chemických procesů. Někdo s tou krutou pravdou žít dokáže, jiný stále vrtí hlavou a zacpává si uši. Ale články o  zázracích chemie nejsou od toho, aby na někoho braly ohledy, bohužel. Takže nastal čas se na onen stav poblouznění mysli, v  souladu s  moderním pojmoslovím nazýva­ ným jako „zamilovanost“, podívat pěkně zblízka a pod mikroskopem. Biologický systém, zvaný člověk, je docela složitý. Život je také složi­ tý. Co je a  proč je život, těžko říct, to nechme raději disputacím váže­ ných filozofů a  teologů. S  jistotou můžeme ale říci, že tím základním motorem lidského života je život zachovat a  předat ho dál. A  předat samozřejmě tak, aby měl největší šanci na  úspěch. Základní vlastnos­ ti člověka jsou ukryté v  genetickém kódu, jehož nositelem je DNA. Početí je v podstatě spojení odlišných genů dvou jedinců a vytvoření nové kom­ binace. Vždy jde o to nalézt takovou kombinaci genů, které dají s  velkou pravděpodobností dohromady živo­ taschopného a  úspěšného pokračo­ vatele rodu. Jak ale vyhodnotit, že ten či ona, stojící právě před námi, jsou to pravé ořechové? Velmi romantic­

ky - oba nabídneme svůj vzorek DNA a navzájem jej vyhodnotíme. Netře­ ba k  tomu akreditovanou laboratoř ani superpočítač, neboť biologický vyhodnocovací systém máme každý v sobě.

Při každém kontaktu dvou jedin­ ců se automaticky spustí „sken“. Oči zkoumají všechny detaily. Tělesné proporce signalizují zdraví, čím sy­ metričtější tvary, tím lepší. Nastupuje čich, ten je snad ze všech nejdůleži­ tější. Chemické látky, zvané feromo­ ny, které jsou vylučovány určitými potními žlázami v naší kůži, poletují vzduchem a hledají, koho by přesvěd­ čily. Nesou informaci o stavu našeho

imunitního systému. Imunita je pod­ mínka přežití, proto protějšek s tako­ vými geny, které v kombinaci s těmi našimi dají za  vznik silnému imu­ nitnímu systému, vyhodnotíme jako velmi „sexy“. Když máme informace

zraku i čichu pokupě, může nastoupit jako doplněk i další ze smyslů - chuť. Z „kriminálek“ všech světových měst známe, že i  ze slin se dá vystopovat pachatel, i sliny obsahují DNA. A sli­ ny se dobře vyměňují polibkem. Všechna data jsou odeslána do  mozku ke  zpracování. Následu­ je chvíle ticha, pak to udělá „cink“ a z mozku přijde zpráva – vstup po­ volen nebo zamítnut. Při kladné od­

povědi následuje hormonální bouře. Tají se nám dech, třesou se kolena, nejsme schopni myslet na nic jiného a svírá se nám srdce. Ve skutečnosti samozřejmě žádné potíže se srdcem nemáme. To jen v krvi se zvýšila hla­ dina hormonu adrenalinu. Hormony jsou molekuly, které zajišťují komunikaci mezi buňka­ mi, tkáněmi a  orgány. Šíří se krev­ ním řečištěm a v místě svého určení se váží na  speciální místa k  tomu uzpůsobená, tzv. receptory. Ty si lze představit jako tlačítka, která, když jsou hormonem stisknuta, vyvolají charakteristickou odezvu příslušné­ ho orgánu. Hormonů, zodpovědných za nezvyklou aktivitu během fáze za­ milovanosti, je hned několik. Vedle adrenalinu je zaznamenána i zvýšená hladina dopaminu, který je spojován s příjemnými požitky a pocitem štěs­ tí. Dále fenyletylaminu – hormonu, který se probudí v  mozku, v  „řídicí centrále pocitů“. Právě on způsobuje ono „vyšinutí“, kdy si prozpěvujeme, narážíme do  skříní a  přihlouple se usmíváme. Zásadním hormonem je také oxytocin. Jeho uvolnění ze zá­ sobáren v  části mozku, zvaném hy­ pofýza, vyvolává touhu po dotycích, mazlení a hlazení. Důležité je udržovat zvýšenou hla­ dinu těchto hormonů v krvi co mož­

ná nejdéle, alespoň několik měsíců, aby bylo dost času na to hlavní – pře­ dání života... V této fázi dokáží hor­ mony zatemnit racionální myšlení a pomoci zatajit všechny nedostatky u  vlastností, které pro početí zdra­ vého, krásného a  chytrého jedince důležité nejsou. Věrnost, tolerance či zodpovědnost přijdou na řadu teprve později, v partnerské fázi zvané „lás­ ka“. Ale to už je jiný příběh.

VÍTE, ŽE... › o hormon dopamin jde nejen za­ milovaným, ale i  uživatelům drog a čokolády? Dopamin je důležitým neuropřenašečem v  mozku, jeho působení v  nás probouzí pocity štěstí. Drogy a  čokoláda jeho hla­ dinu dokáží stimulovat a uměle tak navozovat blahodárné stavy. › hormon oxytocin je nazýván hor­ monem věrnosti? Vyšší produkce oxytocinu v  těle způsobuje vyšší míru této kýžené partnerské vlast­ nosti, což prokázaly i studie na hlo­ davcích, u  nichž se dalo regulací hladiny oxytocinu jejich chování pozměnit. Na všechno dnes existují preparáty, kdo ví, možná se lidstvo dočká i pilulek na věrnost.

HOBBY › Jindřich Kára ›

Smykem za vítězstvím Motorky jsou krásná věc. O Zlaté přilbě jste také určitě zaslechli. Ale tušili jste, že plochodrážní motorky jsou unikátní? To vše a ještě něco navíc vám prozradí Robert Chvojka, vedoucí výroby na KYPY B, KAB z SBU Pigmenty a Barviva. » Roberte, můžeš nám popsat svoji cestu za těmito rychlými stroji? S  plochodrážními závody mě se­ známil děda, který mě na  ně brával již od  doby, kdy jsem začal navště­ vovat školní lavice. Postupem času jsem začal na  akce chodit se  spolu­ žáky a  kamarády. Nakonec mi však pouhé diváctví nestačilo a chtěl jsem se nějak aktivně zapojit. Výsledkem této touhy je členství v  Automoto­ klubu Zlatá přilba Pardubice, odbo­ ru parkoviště závodních strojů, tedy takzvaného depa. Tady se věnuji hlavně servisu jezdců a jejich strojů. Ovšem nejdůležitější činností je ote­ vírání vrat a nafukovacích mantinelů před a po skončení jízdy. » Plochodrážní motorky jsou velmi specifické stroje. Čím to je způsobeno? Máš pravdu, opravdu se jedná o unikáty, které se mimo tento sport jinde vůbec nedají použít. Největší rozdíl oproti ostatním motorkám je ten, že vůbec nemají brzdy, a  tak je od jezdců vyžadována i velká odva­ ha. Vždyť na dráze dosahují rychlosti hodně přes 100 km/h. Poháněny jsou jednoválcovým motorem o  obsahu

500 ccm a výkonem kolem 60 koní. Což jim při průměrné hmotnosti motocyklu 75 kg dává nedostižnou

se velmi zbrousí. Životnost se pro­ dlužuje tím, že se po jízdě obrátí, ale poté je již nutné ji opravdu vyměnit.

Robert společně s Gregem Hancockem, vítězem Speedway Grand Prix z let 1997 a 2011, v pozadí vykukuje kejklíř Žito.

akceleraci. Další zajímavou částí jsou pneumatiky. Na předním kole se prakticky nemusí měnit a  vydrží několik závodů, ale ty na zadním vy­ drží jednu až dvě jízdy. Je to z toho důvodu, že většinu času se jede pou­ ze po  jedné hraně pneumatiky, a  ta

Celkově se jedná o finančně velmi náročný sport, jelikož motory jsou stavěny na maximální výkon v krát­ kém čase, a tím jsou silně opotřebo­ vávány. Po  každém závodu je nutné je kompletně rozebrat a udělat celko­ vý servis.

» Liší se od sebe nějak motocykly jednotlivých jezdců? Je tu prostor pro nějaké osobní úpravy? Určitě. Je tu hned několik oblas­ tí nastavení, které jsou přizpůsobeny přesně požadavkům závodníků, a to je úplná alchymie. Sladit dohromady nahuštění pneumatik, počet zubů na  převodu, vyladění zapalování a další je náročné. Avšak díky tomu, že každý preferuje trochu jiné nasta­ vení, jsou souboje mnohem zajíma­ vější. » Jaká je pozice tohoto sportu u nás? V Pardubicích je vyprodáno pou­ ze na  Zlatou přilbu, což je škoda, protože i  při ostatních podnicích není nouze o zajímavou podívanou. To, bohužel, odráží i  skutečnost, že česká plochá dráha trpí nedostatkem financí a  jezdecké základny. Pozice tak není mezi ostatními sporty zrov­ na ideální oproti například našim se­ verním sousedům. V Polsku je „žu­ žel“ (polský výraz pro plochou dráhu - pozn. red.) národní sport číslo jed­ na, který válcuje i takové klasiky, ja­ kými jsou fotbal a hokej.

» Kolik závodů se v Pardubicích ročně odjede? Na stadionu ve Svítkově se během sezóny uspořádá 10 – 12 závodů růz­ ných kategorií a úrovní. Nejznámější a  také nejzajímavější je světozná­ má Zlatá přilba. Jedná se o nejstarší plochodrážní závod na  světě, který je unikátníje v  tom, že jako jediný startuje se šesti jezdci, což umož­ ňuje šířka svítkovského oválu. Další zajímavostí je seriál závodu Česká extraliga, kterého se kromě českých závodníků účastní i  špičky z  mist­ rovství světa – Speedway Grand Prix. Kompletní kalendář akcí je k  nale­ zení na  oficiálních stránkách klubu www.zlataprilba.cz a  podrobnější informace o  ploché dráze naleznete na stránkách www.speedwaya-z.cz .

Děkuji Ti za zajímavý rozhovor. Zveme tedy všechny čtenáře na plochodrážní stadion ve  Svítkově. Sezóna začala už 24. dubna. Nejbližší závody: 8. 5. 2013 – Extraliga / Pardubice – AK Olymp Praha 12. 6. 2013 – Mezinárodní závod juniorů Jadranská liga

Noviny Synthesia 04/2013  

Noviny Synthesia 04/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you