Page 1

noviny zaměstnanců společnosti

člena skupiny

noviny

ročník XVI | červen 2013 POMOCNÁ RUKA Synthesia pomáhá při povodních

KAM NA DOVOLENOU Tipy redakční rady

» strana 3

aktuality

Kontrola musí být Na BU Oxycelulóza proběhl ve dnech 4. a 5. června poslední kontrolní audit před recertifikací celého procesu výroby zdravotnických prostředků dle ISO 13485. Byl zaměřen na  správné postupy a záznamy všech plánovaných i  neplánovaných činností v  oblastech metrologie a  údržby, systémových prvků, práci obchodního oddělení, marketingu a  kontrolní laboratoře. Díky každodenní svědomité práci všech pracovníků byl celý audit bezproblémový, příjemný a  jeho výsledek dopadl ke  spokojenosti všech zúčastněných.

KONFERENCE NÁTĚROVÝCH HMOT Koncem měsíce května se v Pardubi­ cích konal již 44. ročník Mezinárod­ ní konference o nátěrových hmotách, kde se prezentovalo také naše SBU Pigmenty a  Barviva. Technologové a obchodníci z SBU PaB zde předsta­ vili novinky nejen v sortimentu našich práškových pigmentů Versal, ale také v pigmentových preparacích Versanyl.

DVĚ SOUTĚŽE! Je libo koncert nebo výlet?

» strana 6

» strana 5 a 6

SBU Nitrocelulóza › Lukáš Reisz ›

Věrnost se vyplácí Rok 2013 není významný jen z hlediska 20letého životního jubilea naší mateřské společnosti AGROFERT HOLDING. Tento letopočet totiž znamená stejný mezník i  pro vztah Synthesie s  jejím největším zákazníkem. Společnost St. Marks Powder (SMP) z  americké Floridy je součástí obřího holdingu General Dynamics a  je za­ členěna do  divize Ordnance&Tactical Systems. Firma je největším celosvě­ tovým výrobcem bezdýmných sféric­ kých prachů. Zahájení spolupráce v  roce 1993 bylo bezesporu jedním z významných faktorů, které rozhodly o  zachování výroby nitrocelulózy v Synthesii. V té době byla totiž její budoucnost velmi nejasná, a to z několika důvodů. Prv­ ním z  nich byl rozpad socialistické­ ho bloku po  roce 1989, kdy doslova zmizely dosavadní tradiční trhy pro tento výrobek. Ve  státech bývalé Var­ šavské smlouvy již nebyl o naši nitro­ celulózu zájem. Druhým nepříjemným aspe­ ktem byla specifikace produktu, který byl vyráběn dle standardů po­ žadovaných právě středo a  východo­ evropskými trhy. Ty bohužel nebyly v souladu se standardy západními. Po­ kračování naší výroby se proto tehdy stalo velkým otazníkem. Po  nalezení příležitosti pro uplat­ nění prvních menších dodávek právě do USA bylo nakonec rozhodnuto, že se pokusíme změnit náš výrobní pro­ ces, technologii a kvalitativní paramet­ ry, a  uvést je do  souladu s  požadavky US MIL Standards. Úkol to nebyl ur­ čitě jednoduchý a  trval řadu měsíců,

rický trh, byla dobrou referencí pro nicméně se ještě v roce 1993 podařilo další rozvoj a  velmi pomohla při na­ realizovat několik zkušebních dodá­ vek, které po  testování startování nových obchod­ ních příležitostí a  projektů v  USA vyhověly poža­ dovaným parametrům se zákazníky v  západní a  normám. Synthesia Evropě. byla kvalifikována jako Pro naši další spolu­ práci byl významným schválený dodavatel. rok 2003, kdy jsme ne­ Tento úspěch nastar­ toval několikaleté období jen oslavili první deká­ du úspěšné spolupráce, pravidelných dodávek. ale zároveň překročili Podíváme-li se na  odbě­ Prachovnice s věnováním ry z  hlediska meziroční­ hranici jednoho tisíce ho nárůstu, nebyl tento podle dneš­ tun prodaného množství. Od  té doby ních měřítek zpočátku nijak zásadní. se pohybujeme v řádech tisíců tun ka­ ždoročně, což Synt­hesii přináší roční Na druhé straně ovšem určitě musíme tržby v  řádech stovek milionů korun. zdůraznit, že kvalifikace Synthesie, Dalším významným mezníkem byl jako schváleného dodavatele pro ame­

Zástupci obou firem – St. Marks Powder a Synthesia

potom rok 2008, ve kterém se poprvé podařilo uzavřít dlouholetý kontrakt, a  zajistit tak stabilní prodeje na  delší období. V  současné době je firma SMP největším odběratelem nejen SBU Nitrocelulóza, ale také celé Synthesie, přičemž prodej je smluvně zajištěn na několik let dopředu. Letošní 20leté výročí obchodního vztahu bylo dobrým důvodem, proč se se zákazníkem znovu setkat, a tak jsme v květnu mohli zástupce firmy přivítat na půdě Synthesie. Tématem návštěvy však nebyla jen oslava tohoto jubilea, při kterém nám byl předán dar v podo­ bě památeční prachovnice s  osobním věnováním, ale hlavně také projedná­ ní všech možností a  podmínek další­ ho prodloužení stávajícího kontraktu. Jednalo se o  první diskuzi k  tomuto tématu, ze které vyplynul oboustranný zájem na dalším rozšíření obchodního vztahu. Samozřejmě, k finální dohodě zbývá urazit ještě kus cesty a  již nyní je evidentní, že bude nutné i  nadále pokračovat v hledání dalších možností ke  snižování výrobních, obchodních, přepravních i dalších nákladů na obou stranách, s cílem dosažení očekávané­ ho ekonomického přínosu. Nebude to nic jednoduchého, ale už teď je vidět, že snaha a kroky z předchozích let nás posunují k tomuto cíli stále blíže.

Editorial › Josef Liška ›

Bezpečně a ještě bezpečněji Vážení spolupracovníci, rád bych se s  vámi dnes na  tomto místě podělil o nové informace a sdí­ lel s vámi některé své myšlenky, které se týkají věci natolik důležité, jako je bezpečný provoz našich výrobních zařízení a riziko, které takový provoz provází. Myslím, že každý, kdo to již někdy ve  své dosavadní praxi zažil, potvrdí, že snad nic nenaruší pravidelný pra­ covní pořádek, jistotu a  klid na  práci tolik, jako mimořádná událost. A  je celkem lhostejné, zda se jedná o závaž­

nou poruchu zařízení, průmyslovou havárii, nebo v horším případě, různě těžké pracovní úrazy. Následná šetře­ ní těchto událostí, nápravná opatření, výpadky ve výrobě – to všechno, co je následně s každou mimořádnou udá­ lostí spojeno, pak má jednoho společ­ ného jmenovatele. Zvýšené náklady, které je potřeba vynaložit, aby došlo k  obnovení stavu, ve  kterém je opět možno bezpečně pokračovat v  běžné výrobní činnosti. To, že všechny tyto mimořádné náklady mají vliv na  náš konečný hospodářský výsledek, je více

než jasné, a tak pokud vnímám naši obchodní výkonnost v  širším slova smyslu (a to bychom měli my všichni), i zde v této oblasti vidíme, jak bezpeč­ né provozování našich zařízení přímo i nepřímo ovlivňuje výsledky obchod­ ní a ekonomické. Každá společnost a  v  ní pracující lidé se logicky snaží těmto událos­ tem předcházet a  eliminovat jejich dopady na  nejmenší možné mini­ mum, a výjimkou není ani Synthesia. Výsledky dosažené v této oblasti, jakož i připravenost naší společnos­

ti na řešení mimořádných událostí, jsme v  minulých dnech prezento­ vali na  zasedání Bezpečnostní rady Synthesie zástupcům okolních obcí, města Pardubic a Pardubického kra­ je. O naše informace a ukázky přímo v terénu byl mimořádný zájem, což je, mimo jiné i vzhledem k velmi ne­ příjemným zkušenostem z  loňské­ ho léta, více než pochopitelné. Rád bych zde sdělil, že se jednalo o akci zdařilou, a  ze strany návštěvníků naší společnosti kladně hodnoce­ nou. Ještě jednou bych chtěl podě­

kovat všem, kteří se na její přípravě a  zdárném průběhu podíleli. A  po­ dle vyjádření byla celá řada účastní­ ků překvapena především enormní­ mi finančními prostředky, které naše společnost již vynaložila a  do  bu­ doucna ještě vynaloží na  ochranu životního prostředí, na  opatření vedoucí ke snižování znečištění vod a ovzduší a na akce, které dále sníží riziko průmyslových havárií. Jsme si bohužel vědomi faktu, že nikdy nebudeme schopni riziko

» pokračování na str. 2


synthesia noviny

UDÁLOSTI

2 » pokračování ze str. 1

PERSONALISTIKA › ANETA RAMBOUSKOVÁ ›

Bezpečně a ještě Spolupráce s Léčebnými bezpečněji lázněmi Bohdaneč

plynoucí z provozování našich výrob eliminovat na úplnou nulu, abychom mohli hrdě prohlásit, že v  našem areálu již nikdy k žádné mimořádné události nedojde. Vzhledem k  cha­ rakteru našich výrob, surovin, me­ ziproduktů a  výrobků, se kterými nakládáme, to prostě není možné a nedokázala by to žádná společnost na  světě. Musíme se nicméně o  to

více snažit, abychom technickými i organizačními opatřeními, kázní a  dodržováním platných předpisů a  nařízení snižovali všechna rizika, která nás při naší každodenní čin­ nosti obklopují, a abychom pracovali v naší firmě bezpečně a do budouc­ na ještě bezpečněji. Ing. Josef Liška generální ředitel

Po několika letech se vedení naší společnosti opět podařilo obnovit spolupráci s  Léčebnými lázněmi v Bohdanči. Jedná se o zvýhodněný nákup permanentek nebo jednot­ livých procedur pro zaměstnance Synthesia, VUOS a  COC. Perma­ nentky se týkají vstupu do  solné jeskyně, bazénu, sauny, cvičení Pi­

lates a dalších. Z nabídky jed­ notlivých procedur si můžete vybrat masáže, koupele nebo zábaly. Veškeré informace o  cenách jsou uveřejněny na  intranetu. Bližší infor­ mace se dozvíte u  persona­ listky Aleny Dufkové, na  tel. č. 466 824 744, 724 401 707.

Ekologie › Martin Pém ›

Investice do ekologie pokračují O tom, že vztah Synthesia – ekologie je složitý, dobře víme. Na každém vztahu je ale potřeba pracovat, jinými slovy do něj investovat. Jaký je tedy současný vývoj, jaký vliv měly a mají investice z naší strany, jsme se zeptali Jana Pokorného, vedoucího odboru Životní prostředí. » Nedávno byla vydána Zpráva o životním prostředí za rok 2012. Co se z ní můžeme dozvědět? Jen vysvětlím, že Synthesia zve­ řejnila na  webových stránkách pouze její stručnou podobu formou prezentace. Pokud by se někdo chtěl seznámit s její plnou verzí, je možné o její poskytnutí požádat odbor Ži­ votní prostředí. Zpráva se vydává každoročně za  oblasti, které nějakým způso­ bem souvisejí s životním a pracov­ ním prostředím. Kromě srovnání s  uplynulými roky, např. v  oblasti produkovaného znečištění, odpa­ dů, nákladů na  ekologii apod., ob­ sahuje zpráva i  informace o  tom, které hlavní ekologické investice byly v loňském roce dokončeny, za­ hájeny nebo se připravují. Dále v ní najdeme některé další ukazatele, jako např. vývoj produkce a poplat­ ků za  znečištění povrchových vod. Právě zde lze asi nejlépe dokumen­

tovat, jak naše společnost systema­ ticky snižuje produkované znečiš­ tění včetně postavení v žebříčku znečišťovatelů. Zpráva se dotýká i  případných mimořádných udá­ lostí, konkrétně v  roce 2012 úniku nitrózních plynů. » Ekologické investice jsou bezesporu tím nejdůležitějším opatřením ke  zmírnění negativního dopadu na životní prostředí. Můžeme se u nich na chvíli zastavit? Určitě. Ty největší směřují do  modernizace teplárny. V  minu­ lém období se nejvíce investovalo do  projektu vykrývání odpadních kyselin z  výroby vojenské nitro­ celulózy. Musím připomenout i  menší, ale stejně důležité inves­ tiční akce, například dnes již do­ končenou druhou etapu projektu likvidace AOX na provozu AZO II, která měla za cíl snížit produkci ad­ sorbovatelných halogenových látek.

Ukázka ze Zprávy o ŽP 2012: Vývoj produkovaného znečištění odpadních vod v tunách

A za zmínku stojí určitě i realizace protihlukových opatření na  provo­ zech Organické pigmenty a  KYPY, která zajistila, že naše společnost plní limity stanovené pro hluk v okolí areálu. Celkem jsme v  roce 2012 inves­ tovali do  projektů, zmírňujících dopad na životní prostředí, 117 mi­ lionů korun.

» Jaký je vývoj v produkovaném znečištění? Jak si zde stojíme například v porovnání s předchozími roky? Na  tuto otázku úplně jednoduše odpovědět nelze, protože je nutné rozlišovat vliv na  jednotlivé složky životního prostředí. S radostí musím říct, že Synthesia zaznamenala sice postupný, ale významný pokles pro­

dukovaného znečištěni v odpadních vodách. Na tomto poklesu se největší měrou podílelo dokončení investiční akce „Výstavba a doplnění kanalizace z výroby nitrocelulózy“. V  oblasti produkce odpadů jsme zaznamenali za  roky 2010 až 2012 nárůst celkového množství, ale jen díky tomu, že za odpad byl považo­ ván i  kal z  již zmíněné čistírny od­ padních vod vybudované na  NCL. Pokud ale tento kal uvažovat nebu­ deme, pak obecně dochází u produk­ ce odpadů k postupnému poklesu. Co se týká ovzduší, v této oblasti je již několik let setrvalý stav. Nejvíce emisí pochází pochopitelně z  tep­ lárny a její rekonstrukcí dosáhneme významného poklesu, což bude pro okolí areálu výrazně pozitivní. Děkujeme za rozhovor.

TIRÁŽ

synthesia noviny

PERSONALISTIKA › IRENA POPELKOVÁ ›

Certifikát za podporu odborníků s praxí Jedním z  úkolů personální poli­ tiky Synthesie je podpora vzdělává­ ní a  aktivní spolupráce se školami. V průběhu posledních dvou let jsme se též zapojili do projektu „Národní soustava kvalifikací“ (NSK), a to pří­ pravou jednotlivých kvalifikačních a  hodnotících standardů v  rámci sektorové rady pro chemii. NSK nabízí vedle školní docházky novou cestu k získání plnohodnotné profesní kvalifikace, tedy uznání do­ vedností a znalostí bez ohledu na to, kde byly získány. Jedná se o  státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na  reálných požadavcích na  výkon činností v  jednotlivých povoláních a  pracovních pozicích. Měl by pomoci těm, kteří z nějakého důvodu nedostudovali a chtějí si do­ plnit vzdělání, či vystudovali v jiném oboru, než pracují, a  potřebují mít

doklad o svých znalostech a  doved­ nostech. Nejenže jsme se tedy podíleli na samotné tvorbě některých kvalifi­

kací, ale zároveň i podporujeme pro­ jekt UNIV3 organizovaný SPŠCH Pardubice, který dává možnost i  několika našim zaměstnancům získat osvědčení o  profesní kvalifi­ kaci „Chemik pro obsluhu zařízení“ a „Chemik laborant“. Tento inovativní přístup zaměst­ navatelů byl oceněn 22. května v Praze, kdy generální ředitel Ing. Jo­ sef Liška osobně převzal čestný cer­ tifikát NÁRODNÍ SOUSTAVA KVA­ LIFIKACÍ V PRAXI, který Synthesii za implementaci NSK do své firemní personální praxe udělilo konsorci­ um Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnos­ ti TREXIMA spol. s r. o. NSK představuje pro firmy novou cestu k získávání specialistů z praxe. Cílem projektu je využití a  rozvoj potenciálu odborníků na současném

trhu práce, a tím i podpoření konku­ renceschopnosti ve svém oboru.

noviny zaměstnanců společnosti Synthesia, a. s. Vydává: Synthesia, a. s. Evidenční číslo: MK ČR E 13711 Neprodejné Redakční rada: Michal Horský, Jindřich Kára, Luboš Kopecký, Petr Mako, Martin Pém, Libor Podmelle, Iveta Prokopová, Aneta Rambousková, Hana Růžičková, Ondřej Sečka, Lucie Vacková Adresa redakce: Synthesia, a.s., redakce Semtín 103, 530 02 Pardubice Telefon: +420 466 824 001 E-mail: redakce@synthesia.eu Grafické zpracování a tisk: Ing. Simona Formanová, DTP studio Pardubice

Udělení tohoto certifikátu řadí Synthesii mezi společnosti, které svou činností významně přispíva­ jí ke zlepšení českého trhu práce a  dalšího vzdělávání. V  rámci své společenské odpovědnosti se Synt­ hesia zavázala i nadále tento systém využívat a aktivně se podílet na jeho zkvalitňování.

Synthesia podporuje životní prostředí Noviny Synthesia jsou vydávány na recyklova­ ném papíru, který je vyráběn v souladu s nejno­ vějšími ekologickými trendy. Novinový papír Maine Gloss Green je vyroben z 60 % z recyklovaných vláken a ze 40 % pochází z lesů pod certifikací FSC. Více informací na naleznete www.synthesia.eu.

Noviny Synthesia držitel ocenění za 2. místo v prestižní soutěži Firemní noviny roku, vyhlašované PR klubem ČR.


synthesia noviny

ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI

Investice na SBU PaB › Michal Horský ›

3

Úsek Provozní › Roman Hyhlík ›

AZO II zlepšuje Každá ruka dobrá svou kondici

Rozsáhlé povodně, které zasáhly na počátku tohoto měsíce naši republiku, se, bohužel, nevyhnuly ani bezprostřednímu okolí společnosti Lovochemie, Počátkem tohoto roku jsme vás informovali, že významné součásti skupiny AGROFERT HOLDING. Pomoc od  společnosti letošní rok se na SBU Pigmenty a Barviva ponese Synthesia na sebe nenechala dlouho čekat. v  duchu významných investic do  modernizace Události dostaly spád v  pondělí zila do postižené oblasti také skupina lizovat, naši hasiči však nadále po­ 3. 6. 2013, kdy začal krizový štáb našich hasičů. kračovali v zajištění pomoci na místě a navýšení kapacity výroby pigmentů. Na  oddělení AZO II se právě do  běžného provozu rozbíhají dvě investice, které pomohou splnit sta­ novený investiční záměr produkovat stávající značky efektivněji v inovo­ vané kvalitě a  navýšit objem pro­ dukce. První z  nich jsou nové komo­ rovo-membránové kalolisy, které

nahradí jejich dosluhující rámové předchůdce. Díky efektivnější kon­ strukci a většímu filtračnímu obje­ mu lisu sníží pracnost a  pomohou zkrátit proces filtrace pigmentů až o  třetinu. Navíc promývací vody, obsahující nežádoucí AOX, budou produkovány v  koncentrovanější formě a umožní tak efektivnější pro­

Lovochemie komunikovat s úse­ kem Provozní naší společnosti. Ná­ sledovala rychlá dohoda o  pomoci a  v  úterních brzkých ranních hodi­ nách jsme vyslali zásilku speciálních vaků na  ucpávání kanalizací. Ještě dopoledne následovala dodávka pyt­ lů na  tvorbu protipovodňových zá­ bran a v odpoledních hodinách vyra­

mývání menším množstvím vody. Druhou z  dokončených  investic je linka na  tlakovou kondicionaci pigmentů, skládající se z nerezového mixeru a  dvou smaltovaných kotlů. Působením tepla a tlaku zde budou upravovány fyzikální vlastnosti vy­ robených pigmentů, jako například krystalová modifikace, čímž bude dosaženo jejich lepších užitných vlastností. Pro naši finanční stabilitu je navíc prospěšné, že obě akce jsou součástí dotačního projektu Inovace výrob­ ního programu organických pig­ mentů, na  který jsme získali dotaci z  operačního  programu Podnikání a  inovace ve  výši 40 % uznatelných nákladů.

A protože byla ve  středu v  Lo­ vochemii situace stále vážná, přišel

a souběžně jejich kolegové pracovali na řádných směnách v Synthesii.

do Synthesie ve  večerních hodi­ nách požadavek na  další podporu. Ve čtvrtek ráno tedy brány naší spo­ lečnosti opustila druhá skupina ha­ sičů, která vystřídala naše kolegy ze skupiny první, a  ihned se zapojila do prací v areálu chemičky. V pátek se již začala situace stabi­

Rád bych poděkoval všem pra­ covníkům, kteří se zúčastnili přímé pomoci Lovochemii, i těm, kteří byli ochotni kdykoliv na pomoc vy­ razit a nabídli svoje služby. O to víc, že i  s  touto pomocí se podařilo za­ jistit bezproblémový průběh služeb v Synthesii.

TÉMATICKÉ ÚKOLY › Libor Podmelle ›

Ohni vstup zakázán V Novinách Synthesia pokračujeme v  novém seriálu, kde představujeme některé tématické úkoly vypsané vedením společnosti pro letošní rok. Ve druhém díle se podíváme na společný projekt úseku Provozní a úseku Finance, obnovu elektronických požárních signalizací. EPS. Pro finančáka elektronický platební systém, ale většina z vás si jistě zkratku přeloží jako elektro­ nická požární signalizace. Stejně tak i  Josef Vamberský, vedoucí odboru Dispečink a  HBS, a  Ivana Pavlíková, vedoucí odboru Infor­ matika, se kterými jsem si na toto téma povídal. » Kolegové, co je to vlastně EPS? JV: Tak začnu asi já. EPS oprav­ du nemá nic společného s  platba­ mi, ale je to elektronická požární signalizace. Zahrnuje zařízení, kterým se akusticky i  opticky sig­ nalizuje vzniklé ohnisko požáru. Samočinně nebo prostřednictvím obsluhy předává informace oso­ bám určeným k zásahu a umožňu­ je ovládat příslušná technologická zařízení v  objektu sloužící proti šíření požáru nebo k hašení. IP: Jen bych doplnila, že EPSky jsou dnes již standardním pro­ středkem v  celkovém protipo­ žárním zajištění objektu. Našim hasičům je pomáháme instalovat již řadu let na místa s nebezpečím požáru.

» Kde především tedy požární signalizace instalujeme? JV: EPS se zřizují tam, kde jsou ri­ zika vzniku požáru největší. Na­ příklad běžnou součástí stavebního řízení je posouzení požární bez­ pečnosti objektu, v jehož rámci jsou předepsána požárně bez­ pečnostní zařízení nutná k  po­ volení a  provozování stavby. Tyto bezpečnostní prvky se musí udržovat v  provozuschopném stavu po  celou dobu využívání objektu. » Pojďme se podívat na současný stav požárních signalizací. Splňují všechny EPS požadavky dané legislativou? JV: Samozřejmě, současná zaříze­ ní splňují všechna zákonná usta­ novení. V tom problém není… IP: Přesně tak, problém je v tom, že současný systém není plně adresný a nelze pro něj budovat plnohodnot­ nou nadstavbu. » To je tedy důvod zadání řešení tématického úkolu EPS, že? JV: Nejen to. Především nám jde

o posílení bezpečnostních prvků v  našich provozech a  také v  někte­ rých administrativních objektech. Včasná detekce vzniku případného požáru nebo úniku chemikálií má

přínos nejen pro bezpečnost práce, ale má také pozitivní vliv na zlepše­ ní ochrany životního prostředí. IP: Z  mého pohledu je naším úko­ lem připravit co nejlepší řešení z  hlediska funkčnosti a  efektivity. Moderní EPS musí splňovat nejvyšší standardy kvality a musí být řešeny

v souladu s požadavky platné legis­ lativy. Vedle kvalitních signalizač­ ních prvků musí zcela bez problémů fungovat i  samostatná optická síť pro komunikaci EPS s nadstavbou. » Tady bych se zastavil. Ivano, zmínila jsi hledisko efektivity. Jak ji lze dosáhnout? IP: Musíme začít návrhem co nejvíce funkčního řešení. Po­ čínaje vedením tras potřeb­ né infrastruktury, výběrem vhodného technického řešení samotných zařízení a  volbou optimálního způsobu financo­ vání konče. Hledali jsme, zda je možné pro tento projekt vy­ užít dotačních zdrojů. Podařilo se nám najít vhodnou dotač­ ní výzvu, která bude vypsána Ministerstvem životního pro­ středí ČR s  potenciálem dotace až do úrovně 40 % z hodnoty investice pro realizaci ve výrobních objektech. V současné době připravujeme veš­ keré podklady pro podání žádosti. » Předpokládám, že již nyní máte představu, kterých výrobních ob-

jektů se modernizace EPS bude týkat… JV: Samozřejmě. Nové EPS budou instalovány na 16 výrobních a dvou administrativních budovách, zejmé­ na na SBU Organická chemie a SBU Energetika. » Jaký je časový předpoklad realizace projektu? JV: V současné době probíhá výbě­ rové řízení na  zpracování projekto­ vé dokumentace. Instalaci prvních dvou zařízení bychom rádi stihli ješ­ tě do  konce letošního roku, zbýva­ jící zařízení ve výrobních objektech v  roce příštím. Rychlost realizace bude samozřejmě záležet i  na  tom, zda bude naše žádost o  dotaci ak­ ceptována. Mým kolegům děkuji za  prozření, že s našimi požárními EPS skutečně těžko převedu někomu nějaké peníze, a  jménem našich zaměstnanců přeji zdárný průběh instalace všech zařízení, aby naše životy a  majetek chránily ještě lépe než doposud.


synthesia noviny

UDÁLOSTI

4 PERSONALISTIKA › ANETA RAMBOUSKOVÁ ›

Synthesia podporuje mladé chemiky Celostátní finále soutěže ,,Mladý chemik České republiky“ již zná své vítěze. Pogratulovat novým talentovaným chemikům přišli také zástupci společnosti Synthesia. Ve čtvrtek 30. května se v  prosto­ rách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo vr­ cholné klání mladých chemiků. Vy­ hlášení se také zúčastnila naše společ­ nost, zastoupená Ing. Josefem Liškou, generálním ředitelem, a  Ing.  Jiřím Myškou, ředitelem personálním. V  regionálních kolech soutěžilo více než 5  000 žáků osmých a  devá­ tých tříd základních škol a  do  finále žákovského mistrovství republiky postoupilo 26 finalistů z deseti krajů. Všichni prokázali nadstandardní vě­ domosti v soutěži, která se skládala ze dvou částí. Teoretické znalosti prově­

Stravování › Jindřich Kára ›

Tisknu, tedy jsem?

kách, se nyní mohou podívat, jak je náš hostitel strávníky hodnocen. Průzkumu se zúčastnilo celkem 392 respondentů.

% spokojených z počtu odpovědí

% nespokojených z počtu odpovědí

% bez odpovědi

Sortimentní skladba jídelního lístku

69 %

31 %

0 %

Nabídka gastronomických akcí

41 %

57 %

2 %

Nabídka zdravé výživy

46 %

53 %

1 %

Chuť a vůně jídel

63 %

36 %

1 %

Orientace u výdeje/přehlednost

90 %

9 %

1%

Atraktivita výdejní linky

71 %

28 %

1 %

Chování personálu

88 %

11 %

1 %

Komunikace personálu u výdeje

85 %

15 %

0 %

Rychlost obsluhy

84 %

15 %

1 %

Rozsah nabídky doplňkového prodeje

58 %

40 %

2 %

Nabídka zeleninových salátů

44 %

52 %

4 %

Jste celkově spokojeni s jídelnou EUREST?

69 %

29 %

2 %

Úsek Finance › Dagmar Šefčíková ›

Hospodaření společnosti za leden až květen 2013 V  prvních pěti měsících roku 2013 činil celkový obrat společnos­ ti 1  546 mil. Kč. To je ve  srovnání se skutečností za  stejné období loň­ ského roku o  1,4 % více, což znamená překročení plá­ nu prodeje o  více než 3 %. Vyjádře­ no v  absolutních číslech, největší hodnota přeplnění plánu byla dosažena na  SBU PaB, ale nej­

Synthesia, jako jeden z partne­ rů soutěže, popřála vítězům hodně dalších úspěchů nejen ve  studiu, ale i v osobním životě. Finálový den byl zakončen v hotelu Zlatá štika společenským večerem pro účastníky a partnery soutěže. Těšíme se, že některé z těchto šikovných mla­ dých chemiků uvítáme v budoucnosti i v naší společnosti.

INFORMATIKA › Ivana Pavlíková ›

EUREST a MY, máme se rádi? V  minulém čísle jsme slíbili vý­ sledky průzkumu spokojenosti, který pořádala společnost EUREST. A  tak ti, kteří je nezaregistrovali na nástěn­

řil písemný test, praktické dovednosti ověřila laboratorní práce. Z celkového vítězství se nakonec radovala Marie Nevyhoštěná ze ZŠ Letovice. Hned za  ní se umístila její spolužačka Veronika Vališová a  třetí příčku obsadil Filip Kolman z pardu­ bické ZŠ Polabiny 1. Oceněno však bylo všech 26 finalistů, z  toho čtyři studenti z Pardubického kraje.

vyšší procento překročení vykazuje podsegment Oxycelulóza na SBU NCL, kde byly prodeje vyšší proti plánu dokonce o  50 %. Velmi dobře ve srovnání s plánem lze také hodno­ tit obrat v  podsegmentu Zákaznické syntézy na SBU OCH a Rozpouštědla na SBU NCL. Naopak z důvodu niž­ ší výroby nebylo možné splnit plán prodeje v podsegmentu Anorganické soli a  kyseliny a  v  oblasti nitrocelu­ lóz. Příčinou byly poruchy výrobních zařízení, provádění oprav, případně technologické problémy.

Tištěný papírový dokument patří neodmyslitelně k práci mnoha z  nás. I v době elektronické komunikace tiskneme spousty dokumentů. A tak se ptáme: „Je to vždy nutné?“ U této otázky se každý musí podí­ vat do  svého svědomí, zda si dokáže odpovědět, že šetří nejen naše lesy, ale především firemní peníze. Jen pro za­ jímavost – za týden se na současných zařízeních Konica Minolta vytiskne cca 38  000 stránek, z  toho přibližně 2 500 barevných. Druhou možností, jak snížit nákla­ dy na tisky, je tiskárna samotná a její provoz. Už koncem loňského roku vy­ psal Agrofert na pokrytí tiskových slu­ žeb ve  všech společnostech holdingu výběrové řízení, které vyhrála pro nás již známá firma Konica Minolta. Vý­ sledkem je výměna většiny tiskových zařízení za  nová a  nasazení moder­ nější verze tiskového řešení SafeQ 4. Minolta do  služeb Synthesie nasadila 42 nových multifunkčních zařízení. Ale nepředbíhejme. Už v březnu za­ hájil odbor Informatika výměnu těch nejstarších lokálních tiskáren typu HP 5L, 6L, 1100, které měly drahý tisk, byly poruchové, ne­ umožňovaly obou­ stranný tisk, za vý­ konnější duplexní tiskárny Epson, kte­ ré máme pronajaty od  firmy MH Print. V  posled­ ním týdnu květ­ na jsme násled­

ně vyměnili všechny původní tiskárny pronajaté od firmy Konica Minolta. Tato zařízení používáme již od února 2008, jejich počet se z  původních 15 kusů rozrostl na 46, což jsou velké A3 i malé A4 multifunkce a duplexní tis­ kárny. Pro lepší komfort uživatelů se zvý­ šil počet A3 strojů, přibydou černobílá zařízení na budově M 42, Ry 172 a M 6, barevné stroje pak na budovy M 62, M 42, ZL 7 a Ry 101. A  co změna přinese? Očekáváme měsíční úsporu cca 15 tis. Kč. Nebude se již platit za stroje nájemné, ale bu­ deme platit pouze za uskutečněné tis­ ky, což přinese průhlednější účtování na každého uživatele. Nyní totiž para­ doxně platilo, že na tiskárnách, kde se tisklo více, byl v  průměru formát A4 levnější než tam, kde se vytiskl např. kvůli čerpání dovolených nebo během zastávek menší počet stránek, ale mu­ sel se rozúčtovat na vytištěný ob­ jem ještě nájem stroje. Všechna vel­ ká multifunkční zařízení jsou opět vybavena čtečkami karet a  nově je ke  ka­ ždé kartě přiřa­ zena emailová adresa uživatele, tzn., že i pro ske­

Naše výrobky byly kromě tuzem­ ska dodány na území 61 států, největ­ ším trhem je pro nás v letošním roce zatím USA, Německo a Itálie. Dosažený vysoký obrat byl klíčem k  dobré ziskovosti, jejímž základem je tvorba přidané hodnoty. Ta za prv­ ních pět měsíců letošního roku byla proti tomu loňskému vyšší o  3 %. Provozní hospodářský výsledek všech SBU je za  prvních pět měsíců kladný, což je základem pro ziskové hospodaření celé společnosti.

Méně příznivě se v prvních měsí­ cích letošního roku vyvíjela situa­ce v  oblasti oběžných prostředků. Zej­ ména u zásob docházelo k postupné­ mu nárůstu. Stav zásob byl ke konci měsíce května 1 164 mil. Kč. Výdaje na  investice zatím v  le­ tošním roce činily 65 mil. Kč, to je mnohem více než ve  stejném obdo­ bí v  předchozích letech. Finanční situace společnosti je nadále dobrá, hospodaříme s  přebytkem finanční hotovosti a bez úvěrů.

nování dokumentů je nutné se kartou přihlásit a oskenované dokumenty jsou posílány přímo do příslušné schránky přihlášeného uživatele. Všechny stroje jsou pod aktivním dohledem výrobce tiskáren, chybové stavy jsou odesílány přes zabezpečené spojení do  centrály firmy, takže výrobce okamžitě zná po­ žadavky na výměnu dílů, tonerů a stav počítadel. Rozhodně tento monitoring neznamená, že by se někam odesílaly tištěné dokumenty nebo někdo nahlí­ žel do tištěných úloh.

Zásady uživatele: 1.  před samotným tiskem zvážit, zda je nutné dokument skutečně vytisknout, 2. preferovat skenování dokumentů a ukládání v elektronické verzi, 3. upřednostňovat oboustranný tisk, 4. před tiskem vždy v náhledu apli­ kace zkontrolovat nastavený tisk, zda splňuje naše požadavky, 5. barevně tisknout jen mimořádně nebo až finální důležité doku­ menty, 6.  uživatelé, kteří mají povolen barevný tisk speciální rolí v sys­ tému SafeQ, musí kvalitu tisku (černobílý tisk nebo barvu) volit ve svém ovladači.


synthesia noviny

UDÁLOSTI

Investice › Martin Pém ›

Zahrada je zryta!

Posledním květnovým dnem letošního roku bylo završeno druhé období registrací REACH. Celým dlouhým procesem, počínající lednem 2011, jsme prošli se ctí a bez ztráty květinky, všechny plánované registrace byly včas dokončeny. Podrobně byl proces REACH vzpomenut v  březnových Novinách Synthesia, takže nyní už jen stručně. Pro takzvanou druhou vlnu regist­ rací bylo nutné zajistit potřebné in­ formace (např. toxikologické testy) u 60 látek a polotovarů. Od samého počátku platnosti nařízení, tj. od po­ loviny roku 2007, jsme splnili dané povinnosti už pro 86 chemických látek a  surovin. Tyto „šťastlivce“ můžeme už bez obav dále vyrábět a dovážet. V této chvíli můžeme potvrdit, že páteř naší výroby, tj. všechny látky vyráběné v  množství nad 100 tun za  rok, máme zajištěny. Pořád ale zbývá velké množství menších výrob a  dovozů ze zemí mimo EU, o  kte­

ré se musíme také postarat. Času je na to opticky dost, až do  poloviny roku 2018. Ovšem na  svou regist­ raci čekají tentokrát řádově stovky látek a  surovin! Třetí vlna registrací REACH bude proto určitě ze všech nejnáročnější. Přesto se toho nebojíme a  vzhle­ dem k  velkým zkušenostem z  mi­ nulých období věříme, že i  poslední fázi procesu REACH zvládneme bez významnějšího zakolísání.

5

úsek Provozní › Jindřich Kára ›

Připravit. Pozor. Jedem! Každý rok prochází naše firma kolečkem odstávek. Většina z vás si jistě za  ta léta udělala obrázek, co to znamená pro jejich pracoviště. Máte ale tušení, co znamená pro všechny lidi okolo, když se například odstaví kotel? Ne? Tak to se pokusíme s  Milanem Hruškou, vedoucím odboru Hlavní mechanik, přiblížit i vám, nezasvěceným. » Milane, mohl byste nám odtajnit, jak vlastně vše kolem odstávek začíná? Letošní práce se začaly plánovat již vloni. Pokaždé je totiž nutné zís­ kat od jednotlivých výrob představu plánu pro další rok. Většinou se je­ jich návrhy opírají o již tra­ diční termíny, takže se moc neodlišují proti minulým letům. Důležité jsou pro ně i naplánované obchodní aktivity. » To tedy naznačuje hladký průběh. A  není v  tom nějaký háček? Je. A  není nejmenší. Naši pracovníci, i když jsou podpořeni zaměstnanci ex­ terních firem, zvládnou jen omezené množství práce v  daný čas. Proto je nutné brát ohled nejen na  to, že nemůžeme odstavit všech­ na zařízení najednou, ale i  na  skutečnost, že některé z  výrob jsou na  sobě zá­ vislé. Zde pak nastupuje vyjednávání mezi všemi zúčastněnými. Vždy se ale dohodneme k  všeobecné spokoje­ nosti. » Může se stát, že některé odstávky na sebe musí navazovat? Ano, tyto situace nastávají. Co se týče rozsahu a  důležitosti, mohu vyzdvihnout blok na  sebe vázaných

SOUTĚŽ › LUBOŠ KOPECKÝ ›

zastávek organických pigmentů a výrobny fosgenu. Na  ně budeme plynule navazovat výrobami KYPY, kyseliny dusičné a  oddělením vý­ roby nitrocelulózy. A  jako třešnička na  dortu to ukončí kyselina sírová společně s AZO II.

málně snažíme veškeré požadavky pokrýt vlastními zaměstnanci, ale někdy to není možné. V takovém případě jsou naše požadavky po­ stoupeny na  odbor Nechemický nákup, který již zajistí poptávku. Tu vyhodnotí výběrová komise, složená ze zástupců jednotlivých úseků. » Člověk by si snad mohl i  říci, že je to každý rok stejné. Nebo tu jsou nějaké zásadní odlišnosti? Myslím si, že letos nás čeká mi­ nimálně jedna mimořádná událost. Nebude totiž tradiční energetická odstávka na SBU Energetika. Důvo­ dem jsou přípravy projektu Ekolo­ gizace energetického zdroje a  s  tím spojené úpravy na zařízeních.

Za redakční radu děkujeme za rozhovor a přejeme, aby se letos objevilo co nejméně nečekaných překážek.

VÍTE, ŽE...

» Jakým způsobem doplňujeme naše pracovní síly externími kapacitami? Je pravda, že jen naši zaměstnanci údržby nejsou schopni práce v tako­ vém rozsahu splnit. Proto je nutné jejich počty doplnit odborníky růz­ ných profesí. Samozřejmě se maxi­

› na opravy a údržbu je pro letošní rok vyhrazeno přibližně 240 milio­ nů korun? › jedna z  nejdelších plánovaných odstávek je na SBU PaB na Orga­ nických pigmentech, a  to plných 21 dní? › se na provozních odstávkách bě­ hem roku vystřídá skoro komplet­ ní kapacita interní údržby, což je téměř 190 zaměstnanců?

VYHRAJTE LUPENY NA ZZ TOP!

Předlouhé vousy zavlají v Pardubicích! Legendární americká bluesrocková skupina ZZ TOP vyráží na evropské turné a vy máte jedinečnou příležitost být zdarma u toho! V rámci tohoto turné je napláno­ vána pouze jediná zastávka v České republice. Ano, správně, tou za­ stávkou bude pardubická ČEZ Aré­ na, ve  které kapela zahraje 8. července písně nejen z nového alba La Futura, ale i svoje starší hity. Skupina ZZ Top proslula ne­ jen hudbou, postavenou na  syrově a  tvrdě zahraných bluesrockových riffech, vycházejících z  tradiční texaské podoby bluesové hudby, ale i  vtipnou image, ke  které patří dlouhé vousy protagonistů, jejich excentrické tanečky na  scéně i  ky­ tary nejroztodivnějších tvarů a po­ vrchových úprav.

Tři svérázné sympaťáky přiveze do Pardubic světově nejúspěšnější produkční agentura Live Nation, která má ve svém stádu ovečky jako AC/DC, Iron Maiden, Depeche Mode či z  hrobu vstanuvší českou legendu – skupinu Lucie. Že tedy půjde o excelentní rockovou show, nemůže být pochyb. A nyní přichází to nejlepší. Sta­ čí málo a svými vousy můžete pod pódiem divě máchat i vy. Tři šťast­ livci mohou vyhrát po  dvou vstu­ penkách a jediné, co je pro to třeba udělat, do  úterý 2. července zaslat na  adresu redakce@synthesia.eu odpovědi na  tři banální přiložené

otázky. Hlasovat můžete již tra­ dičně i na  informačních kioscích. Následující den pak ze správných odpovědí vylosuje Zdeněk Slová­ ček, ředitel SBU NCL, tři šťastné rockery. Let´s go rock ´n´roll!

Otázky: 1) Kteří dva hudebníci z kapely ZZ TOP jsou proslulí svým úctyhodným plnovousem? 2) Jak se jmenovalo první album, které skupina vydala? 3) Ze kterého města ZZ TOP pochází?


synthesia noviny

CESTOVÁNÍ

6

Kam na dovolenou? 1

2

3

6

5

4

7

1 2 4 9

8

5 12

7

3 11

10 6

8

9

10

11

12

SOUTĚŽ › LUBOŠ KOPECKÝ ›

VÍTEJ NA DIVOKÝM ZÁPADĚ, HOMBRE! Vyhrajte v zaměstnanecké soutěži Novin Synthesia dvě vstupenky s programem a ubytováním v největším zábavním areálu v ČR! Svět drsných kovbojů a divokých koní na vás čeká v Šiklově Mlýně, pouhých 85 km od Pardubic. Stále váháte, kam si udělat o prázdni­ nách výlet se svou rodinou? Máme pro vás jeden zaručený tip. Zábavní areál Šikland, to dnes již není pouze proslulé westernové městečko Šiklův Mlýn, ale mnoho dalších atrakcí. Ovšem jinde než v  proslulém městečku ve  stylu americ­ kého západu začít nemůžeme. To vznik­ lo již v roce 1994 a dnes zde nalezneme množství stylových obchůdků, barů, banku, kavárnu či sídlo šerifa. V  míst­ ním amfiteátru se navíc denně odehraje několik divadelních představení plných divokých přestřelek a show na koních. Pokud jste již plní romantiky prérií a  rychlých koltů, můžete zavítat napří­ klad do Military Zóny, kde na vás čeká projížďka v  bojovém vozidle pěchoty

nebo paintballová střelnice. Pokud máte pro strach uděláno, zavítejte na straši­ delný hrad Draxmoor, ve kterém kromě krvežíznivých strašidel naleznete i  3D kino. Určitě si nezapomeňte udělat fo­ tografii ve  Fotoparku Krokodýl, kde se díky 3D expozicím ocitnete v  pohádce nebo si projdete různé světové destina­

ce. V areálu Šiklova Mlýna se dále na­ chází také přírodní aquacentrum a aero zóna s malým letištěm, takže o nudu zde nezavadíte. Jak asi správně tušíte, Noviny Synt­ hesia vám opět přinášejí možnost, jak si zábavní park užít bezplatně. V dnešní soutěži můžete vyhrát pobyt v  hotelu

Colorado Grand pro dvě osoby na jed­ nu noc, včetně volného vstupu do areá­ lu a  parkovného, a  k  tomu navíc jízdu v bojovém vozidle pěchoty. Stačí jen za­ slat správné odpovědi na níže uvedené otázky do čtvrtka, 4. července, na adre­ su redakce@synthesia.eu, přičemž hla­ sovat můžete již tradičně i na informač­ ních kioscích. Následující pondělí pak ze správných odpovědí vylosuje Vikto­ rie Rerychová, ředitelka SBU OCH, jed­ noho šťastného desperáta. Ušetřit pár zlaťáků však můžete, i  když se nestanete výhercem zmíněné soutěže. V  průběhu měsíce července bude na vrátnicích a v jídelnách probí­ hat speciální nabídka pro naše zaměst­ nance. K dispozici vám budou bezplatné

poukázky do zábavního areálu Šikland, které se aktivují zakoupením další vstu­ penky pro dospělého. A poukázku mů­ žete využít také na bezplatný oběd, slevy na  dárky či ubytování, nebo ji vymě­ nit za žeton na atrakce. A to už zavání po čertech dobrou nabídkou, amigo! Více informací naleznete na www.sikland.cz

Soutěžní otázky: 1.  Kolik pater plných strachu a lekání má strašidelný hrad Draxmoor? 2.  Jak jsou vybaveny srubové apartmány v Šiklově Mlýně? 3.  Kolik typů dětských táborů Šikland nabízí?


synthesia noviny

Ku

l

n tur Jin

í t rip a

d ř ich

Návraty kresleného dětství Kdo by je neznal? Kruana, Johna Cartera, Fifinku nebo Mirka Dušína. To oni nás provázeli naším dětstvím, a možná provázejí dodnes na  strán­ kách různých časopisů a  kreslených periodik jako byly, či ještě jsou, Mla­ dý hlasatel, Junák, Čtyřlístek, Kometa a ABC. Jistě si vzpomenete i na další. Pokud vám tato jména opravdu nejsou cizí, měli byste tedy zpozornět, proto­ že 20. června se do  Východočeské galerie z  brněnského Domu umění přesunula výstava Signály z  neznáma – Český komiks 1922 – 2012. Máte tak možnost shlédnout více jak 300 originálních komiksových kreseb a  maleb, tisků a  předmětů s  tvorbou komiksů spojených. To vše doplně­ no o  komentované prohlídky, besedy s autory a další doprovodný program. Plné vstupné je 40 Kč a  zlevněné 20 Kč. Výstava bude otevřena do 20. října 2013.

po práci Kam za kulturou HUDBA 28. června | hudební klub Ponorka Street Machine – hardcorový nářez v centru Pardubic

PRO DĚTI 12. července | centrální park Dubina Prázdninové opékání vuřtů – rodinný pohodový podvečer s živou hudbou

Synthesia Park 29. – 30. června APETITFESTIVAL gurmánský festival

3. dubna – 26. listopadu | výstavní prostor Mázhaus Dinosauři – pou­ tavá interaktivní výstava o obyva­ telích naší planety před 134 miliony let

5. – 7. července Závody spřežení Cena hejtmana Pardubického kraje 28. července – L  etní dostihový den TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA 14. července – Perníková šlapka, z Trusnova přes Borohrádek do Pardubic, cyklovýlet 50 km 20. července – Z Těchotína přes Studenské skály do Žamberka, pěší výlet 20 km

Ostatní 11. – 28. července | ČEZ Aréna Pardubice XXIV. ročník mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open 2013 30. – 31. července | hotel Euro Vinoforum 2013 – veletrh vín s degu­ stací, gastronomická soutěž

? vědomostní kvíz Historie: Jak se jmenoval kat, který v roce 1621 provedl na Staroměstském náměstí popravu 27 českých pánů? Kultura: Koho ztvárnil Miloš Kopec­ ký v seriál Jaroslava Dietla Nemocnice na kraji města? Příroda/technika/věda: Jak se lidově nazývá slavnostní ukončení lovecké my­ slivecké sezóny? Koná se obvykle v pro­ sinci a  je spojeno s  bujarou zábavou,

jídlem a pitím. Geografie: Která moravská hora je na­ zývána střechou Evropy? Voda z jejich svahů je odváděna do tří moří. Sport: Jak se jmenuje závodní okruh u Brna, kde se každoročně pořádá MS motocyklů? Různé: Jakému onemocnění se říká „nemoc králů“ a proč? Odpovědi najdete na této straně dole.

7 OHLÉDNUTÍ › LUBOŠ KOPECKÝ ›

SYNTHESIA NA DĚTSKÉM DNU První červnový den pozvala naše společnost děti svých zaměstnanců na  velký dětský den do  Synthesia Parku. Radost oslavenců nezhatily ani občasné dešťové kapky. Pardubické závodiště otevřelo své brány pro největší dětský den v  pardubickém regionu. Lákadel zde čekalo přehršle, od  dětských oblíbenců, jako je Michal Nesvadba či Maxim Turbulenc, přes ukázku hasičského zásahu, až po  setkání s pardubickými hokejisty. Naše spo­ lečnost přispěla na  dětský den 500 zlevněnými vstupenkami, a  tak vše mohla sledovat i  celá řada našich zaměstnanců. Zeptali jsme se proto některých z  nich, co jejich ratolesti potěšilo nejvíce: Tomáš Čapoun, odbor Finance Moje děti si nejvíce užily vojenský koutek, kde získaly krycí maskování a  vyzkoušely si střelbu v  zákopech.

Na terénních čtyřkolkách také nejez­ dí každý den, snad si je teď nebudou přát k Vánocům. Zdeněk Vaniš, SBU SemtinZone U mého syna slavil největší úspěch Michal Nesvadba, jehož show zná z televizní obrazovky. Radost sklidila i klasika v podobě létajících labutí. Martin Jerie, odbor Informatika Bezesporu to byla jízda na koních, to byl pro děti velký zážitek. Také jsme si užili skákací hrady, ty nezkla­ mou nikdy. Děkujeme všem za návštěvu dětského dne v Synthesia Parku a těšíme se na setkání i v příštím roce.

ODBOROVÁ ORGANIZACE › MILAN STRUŽINSKÝ ›

MOŽNÁ PŘIPLUJE I AURORA

Víte, že Pardubice mají loděnici? A že ji vlastní naše odborová organizace? Pravda, u této loděnice se sice píše velké „L“ a monumentální zaoceánské parníky zde nekotví, ale i malé kánoe mají přece svůj půvab. Areál „Loděnice“ se nachází za par­ dubickým koupalištěm Cihelna u sle­ pého ramene Labe. Od  října loňské­ ho roku je novým nájemcem tohoto areálu Miloš Šmidberský. Někoho by mohlo napadnout spojení s  bývalým úspěšným dopravcem, který sídlil ne­ daleko naší společnosti, a nebude da­ leko od pravdy. Jedná se totiž o bratra známého špeditéra. Spojením s  tímto nájemcem se nám podařilo významným způsobem zrevitalizovat na  „Loděnici“ vnitřní i venkovní prostory. V současné době areál nabízí mnoho možností vyžití, sportovních i společenských. K dispo­ zici tu jsou dva kurty pro míčové spor­ ty, především volejbal, nohejbal, tenis či pálku, která je v Pardubicích velice oblíbeným sportem. Dále je možné v areálu pořádat fi­ remní i soukromé párty, svatby, spor­ tovní turnaje anebo jen tak posedět v příjemném prostředí s přáteli u piva

či dobrého vínka. Po předchozí do­ hodě vám pan Šmidberský připraví i něco dobrého na zub. Celému areálu vévodí budova se sá­ lem pro přibližně 60 osob a letní před­ zahrádka. V jeho přilehlé části se na­ chází samostatné zastřešené posezení pro cca 50 osob s možností grilování a  uzení různých pochutin. Neměli bychom zapomenout ani na možnost

JUBILEA V MĚSÍCI červnu V měsíci červnu slaví svá životní a pracovní výročí: Životní jubilea: SBU Pigmenty a Barviva Čumplová Ivana úsek Provozní Handlíř Petr Zich Jan Dovrtěl Vladimír úsek Finance Šefčíková Dagmar Pracovní jubilea: 35 let v Synthesii: úsek Provozní Dařbujan Luboš Klíma Vladimír Volejník Miloš

www.5plus2.cz Vydavatelství AGF Media, a.s., kte­ ré je součástí holdingu Agrofert, spustilo před pár dny svůj nový zpravodajský web www.5plus2.cz. Na regionálním portálu najdete

zapůjčení kánoí na slepém labském rameni. Ti, kteří budou mít zájem nabíd­ ku využít, se mohou s důvěrou obrá­ tit na  pana Šmidberského, tel. číslo 604 676 666. Věříme, že nejen čtenáři Novin Synthesia si cestu na  „Loděnici“ na­ jdou, a  prožijí zde krásné chvilky při relaxaci.

zprávy z vašeho bydliště i  blízkého okolí, předpověď počasí v  okrese, kalendář kulturních akcí a tipů, ho­ roskop, i celou řadu dalších zajíma­ vých článků.

SBU Organická chemie Dlouhý Ladislav Holan Zdeněk Hyža Vladimír Jílková Miluše Štrych Petr Správné odpovědi z vědomostního kvízu.

SBU Energetika Gusty Ivo SBU Pigmenty a Barviva Hloušek Kamil Ipser Ivo Moravec Pavel SBU Nitrocelulóza Sepety Roman 30 let v Synthesii: SBU Organická chemie Fojtlová Jana Syruček Václav Janáčková Iveta 25 let v Synthesii: SBU Pigmenty a Barviva Štěpánková Gabriela Všem jubilantům jménem redakční rady gratulujeme a přejeme vše nejlepší!

Historie: Jan Mydlář, Kultura: Doktora Štrosmajera, Příroda/technika/věda: Poslední leč, Geografie: Králický Sněž­ ník (1424 m. n. m.), Sport: Masarykův okruh, Různé: Dna (vyznačuje se vyšším množstvím kyseliny močové ve tká­ ních), dříve nemocí trpěli spíše lidé z vyšších vrstev, kteří jedli mnohem více masa obsahujícího více nukleových bazí.


synthesia noviny

PO práci

8

zázraky chemie VŠEDNÍHO dne

Eva Stříteská

Dřevná buničina od rána do večera Speciální dřevná buničina je jednou z nejdůležitějších surovin, kterou naše společnost nakupuje. Používá se hlavně pro výrobu průmyslové a vojenské nitrocelulózy. Že tato surovina nalézá využití pro výrobu široké škály dalších finálních výrobků a dennodenně nás tak provází našimi životy, může však leckoho překvapit. Buničina jako taková se vyrá­ bí ze dřeva prakticky všech druhů stromů. Ve střední Evropě je nejpo­ užívanější smrk. Výroba buničiny je chemický proces, při kterém je hlavní sna­

hou nepoškodit molekuly celulózy v rostlinném vlákně, obvykle tvoře­ né buněčnou stěnou, a  naopak se­ parovat látky, které způsobují pev­ nost rostliny. Ve dřevě jde o lignin či hemicelulózu. Samotnou čistotu dřeva udává obsah alfa celulózy. Ten je velmi důležitý i v posouzení kvality celulózy, která pochází z ba­ vlny. Celá rostlinka nebo její části se používají pro výrobu některých druhů nitrocelulózy a oxycelulózu. Pokud hovoříme o  bavlně jako vstupní surovině pro výrobu ploš­

ných forem našeho Okcelu, nesmí obsah alfa celulózy klesnout pod 99 %. Zajímavostí určitě je, že tak­ to kvalitní bavlna se pěstuje jen v několika málo zemích světa. Vý­ běr nové šarže bavlny, neboli jejího

lotu, jak se správně mezi odborníky říká, je vždy běh na dlouhou trať, protože zaručení stále stejných pa­ rametrů finálního výrobku musí být vždy samozřejmostí, a  ani ta nejmenší odchylka není možná. Vraťme se ale zpátky k  buniči­ ně. Pokud mluvíme o  trhu s  touto surovinou, pak máme na  mysli trh s  kapacitou přibližně 56 milionů tun ročně. Z  80 % se používá pro výrobu papíru. Papírenská buničina je využívána i  pro výrobu lepenek, určených k  dalšímu zpracování.

Příkladem je výroba sáčků, tašek, pytlů, obalů či tapet. Neméně za­ jímavou aplikací buničiny je využití pro výrobu hygienických potřeb. Toaletní papír, ubrousky, kapes­ níčky, plenky, toto vše je vyrobeno z čistého dřeva a v běž­ ném životě se bez těchto produktů neobejdeme. Synthesia nakupu­ je dřevnou chemickou buničinu, nazývanou dissolving wood pulp (DWP), která se vyzna­ čuje, na  rozdíl od  běž­ né papírenské celulózy, vyšší kvalitou. Ta umož­ nuje její využití na řadu dalších aplikací, zároveň se díky vyšší kvalitě této celulózy získává vyšší výtěžek ko­ nečného produktu a  odpadní vody jsou zatíženy menším znečištěním vedlejšími chemickými látkami. Hlavním využitím DWP je výro­ ba viskózového vlákna, ta v posled­ ních letech velmi zásadně ovlivňuje dostupnost a cenu DWP pro všech­ ny ostatní aplikace. Představte si sami sebe ve všední pracovní den. Ráno vstanete, oblék­ nete se do  oblečení z  viskózového hedvábí, které je vyrobené z viskó­ zové celulózy, vyčistíte si zuby zub­

ní pastou se zhušťovačem, vyrobe­ ným z mikrokrystalické celulózy. Natřete si obličej krémem, kde jako masťový základ je také mikrokrys­ talická celulóza. Nalakujete si nehty lakem, který v sobě obsahuje nitro­ celulózu. Posnídáte rohlík, na kte­

Umyjete nádobí přípravkem, kde je obsažen emulgátor, vyrobený z me­ thyl-celulózy. Zapálíte si cigaretu s  filtrem vyrobeným z  acetátové celulózy, obdivujete zářivé malby na  zdi, které by bez přídavku nit­ rocelulózy nebyly tak krásné. Takto vás výrobky z  celulózy provedou celým dnem až do večera, kdy una­ veni ulehnete do  postele a  přikry­ jete se dekou, povlečenou látkou z viskózového hedvábí. Bez buničiny se zkrátka nedá žít.

CHVÁLÍME

rý si namažete máslo s přídavkem pojiva z  mikrokrystalické celulózy.

Vážení, dne 13. 6. 2013 jsem jela z Lázní Bohdaneč trolejbusem č. 3 a  ztratila jsem kabelku. Váš zaměstnanec mně pomáhal s kuf­ rem a věnoval mi 100 Kč, protože jsem byla bez prostředků. Neřekl mi svoje jméno ani číslo telefonu, takže se snažím touto cestou po­ děkovat za  pomoc a  vzkázat mu, že vše dopadlo dobře a  pomohla mně Městská policie v Bohdanči. Neznámá paní kabelku odevzdala přímo na  recepci v  lázních. Pře­ dem děkuji za vyřízení mého po­ děkování. Milena Viková, Praha

HOBBY › Jindřich Kára ›

Kapitáne, země na obzoru! Léto je již mezi námi. A jak nejlépe ho strávit? U vody? Na vodě? A co takhle na lodi? Právě takto tráví svůj volný čas jeden z našich kolegů a není jím nikdo jiný, než Rostislav Brendl z oddělení KYPY na SBU PaB. » Doneslo se nám, že jsi kapitánem kolesového parníku. Takového člověka se nepodaří potkat každý den. Můžeš nám říct, jaká cesta Tě k tomu dovedla? Vlastně to byla docela náhoda. Přibližně před dvě­ ma lety jsem skončil u Čes­ kých drah a  poohlížel se po nové práci. Kamarád mi doporučil Synthesii. A tady, díky pravidelné pracovní době, jsem konečně získal dostatek času na nějaký ten koníček. Mým životním zá­ jmem je pára, proto jsem hledal něco s ní spojeného. Trochu náhodou jsem nara­ zil na Jardu Kostkana, který provozuje vyhlídkové plav­ by na Labi v Hradci Králo­ vé. Slovo dalo slovo a  byl jsem pozván na  prohlídku, odkud již byl jen krůček k brigádníkovi na generální opravy lodí mezi sezónami. Od  začátku jsem si říkal, jaké by to bylo takovou loď řídit. Nakonec jsme se do­ hodli a já si udělal kapitán­ ské zkoušky.

» Tím jsme se dostali už k samotné plavbě. Co takový kapitán parníku musí splňovat a umět?

Základem jsou již zmíněné ka­ pitánské zkoušky. Ty jsou velmi podobné těm v autoškole. I  když mně tedy osobně přišly o  něco náročnější, hlav­ ně tedy v teoretické části. Samotná praktická jízda, tedy vlastně plavba, byla jen třešničkou na dortu. A jelikož se jedná o par­ ní lodě, nutností je také vlastnit topičský průkaz. Bez něj bych mohl řídit pouze lodě s  klasickým motorem. Důležité je také mít odpovědnost, tu jako kapitán nese­ te za  všechny pasažéry. A když chytnete skupin­ ku rozdováděných dětí, je to i docela náročné. » Máte ve  flotile tedy i jiné než parní lodě? V  tuto chvíli máme dvě lodě parní a dvě mo­ torové. Mezi parní patří Hradec, která je určena pro maximálně 15 pasa­ žérů, druhá je Královna Eliška, jež pojme i 20 lidí.

Motorové jsou Smiřice a Pirát. Nyní je ve  výstavbě další parník, který se bude jmenovat Primátor Ulrich na  počest významné osobnosti no­ vodobých dějin Hradce Králové. Ten v  Hradci působil na  přelomu 19. a  20. století, kdy osmkrát stanul v  čele města, a  přivedl ho k  nebý­ valému rozkvětu. Ale teď ještě něco k samotné lodi. Její spuštění na vodu je plánováno příští rok. Stane se nej­ větším a nejmodernějším kolesovým parníkem v  naší flotile. Hlavní části se konstruují v  Děčíně a  dílčí práce budou dokončeny v Hradci Králové.

» Kam se vlastně s Tebou můžeme na lodi vydat? V současné době máme dvě hlav­ ní trasy. Začíná se vždy u Městských lázní v Hradci Králové. Jedna z tras vede na  Plácky, a  pak na  druhou stranu, k  jezu u  Jiráskových sadů, druhá vede až do  Předměřic. Le­ tos je v  plánu připravit další trasu Předměřice – Smiřice a  speciální plavby pro cyklisty. Dále je možné si celou loď i  s  kapitánem prona­ jmout třeba na  noční projížďku. Další informace jsou k  nalezení na www.paroplavba.wz.cz

» Liší se lodě jen svojí velikostí nebo tu máte i nějakou specialitku? Na  pohled nejvíc zaujme určitě Pirát, který dělá čest svému jmé­ nu. Jedná se o  loď určenou spíše pro mladší výletníky. Ti si tak užijí nefalšované plavby pod pirátskou vlajkou s  bambitkami a  vším, co k tomu patří. Jinak je ale každá loď unikát a  nemá v  České republice obdoby. Co se týče doplňků, na lo­ dích jsou i  grily, takže je možno plavbu zpestřit nějakou pochout­ kou, a něco k zahnání žízně se ur­ čitě také najde.

Za celou redakční radu Ti přeji hodně štěstí při dalších plavbách a mnoho spokojených výletníků.

Královna Eliška

Noviny Synthesia 06/2013  

Noviny Synthesia 06/2013