Page 1

noviny zaměstnanců společnosti

noviny ročník XVI | listopad 2013 PLáNY SBU PaB

CESTOVATEL HOLUB

ROZHOVOR S ŘEDITELEM

POSTřEHY Z číNY

» strana 3

aktuality

Úspěšná mise SBU OCH Obchodní tým SBU Organická chemie představil produkty Synthesie na mezinárodním farmaceutickém veletrhu CPhI, který se uskutečnil ve  dnech 22.–24. října 2013 v  německém Frankfurtu nad Mohanem. „Hlavním cílem účasti bylo úspěšné představení našich aktivních farmaceutických látek, hlavně Vitaminu D2 a  mitoxantronu, a  dále polotovarů pro oblast farmacie, zejména derivátů kyseliny isoftálové. Dle pozitivních ohlasů pevně věřím, že naše německá mise byla úspěšná,“ sdělila nám Hana Burianová, vedoucí prodeje Polotovarů a API. Na stánku, kde probíhal třídenní maraton nadějných obchodních jednání, nám byla partnerem společnost VUOS.

Pigment Forum 2013 Již více než čtvrt století se setkávají zástupci výrobců pigmentů, koncoví spotřebitelé a představitelé vědecké obce na  mezinárodní konferenci The Pigment Colour Science Forum. Letošní fórum se uskutečnilo 1.–3. října v  Římě a  Synthesia zde nemohla chybět. Zazněla zde řada zajímavých odborných přednášek, od problematiky měření velikosti částic, až po budoucí trendy v odstínech a designu pigmentů.

BEZPEČNOSTNÍ RADA SYNTHESIA Ve čtvrtek, dne 28. 11. 2013, se na půdě naší společnosti bude konat další zasedání Bezpečnostní rady Synthesia za  účasti představitelů města, Pardubického kraje i starostů okolních obcí.

» strana 6

VYHRAJTE KALENDÁŘ DLE SVÝCH PŘEDSTAV » strana 7

Úsek Technický › Jindřich Kára ›

Naše srdce bude bít dál Ne nadarmo se říká, že srdcem firmy je teplárna. Vždyť většina výrob je závislá na nepřetržitých dodávkách elektřiny a páry. Ale co dělat, když začíná dosluhovat? O rekonstrukci energetiky jsme si povídali s Janem Šillerem, ředitelem SBU Energetika. Jistě všichni vědí, nebo alespoň tuší, že technický stav naší teplárny již není nejlepší. Přece jen vybavení pochází z 50.–60. let dvacátého století. Proběhla tu sice menší modernizace v 90. letech, ale ta nepřinesla žádné významné prodloužení životnosti, protože její hlavní zaměření bylo na splnění emisních limitů, které v  té době vcházely v platnost, a rozšíření palivové základny z hnědého i na černé uhlí. Ovšem modernizace, která postupně vchází v  dnešních dnech do  fáze realizace, je něco úplně jiného. Jedná se vlastně o  první etapu z  plánovaných tří, které mají přinést prodloužení životnosti zařízení energetiky minimálně o  dalších 25 let. Dalšími přínosy budou rozšíření palivové základny o  zemní plyn a  biomasu, splnění nových emisních limitů platných od  roku 2016 a  uzpůsobení výkonu pro současné kapacity výrob. Realizace akce takového rozsahu vyžadovala pečlivou přípravu. „Celý projekt jsme začali vypracovávat již v  roce 2011 na  základě předchozích vlastních koncepcí a  externě zpracované odborné studie. Po konzultacích s odbornými firmami nakonec vzniklo 14 variant, jak se s problematikou vypořádat. Od  různých typů kotlů a  jejich velikostí, až po lokální zdroje při jednotlivých chemických výrobách. Následovala výběrová řízení a  nyní již konečně byla podepsána smlouva s generálním dodavatelem, který bude realizaci provádět,“ přesvědčil nás Jan Šiller.

A jaká že je to vlastně vítězná varianta? Vše započne demolicí dvou kotlů (jeden je již v současnosti nepoužívaný), které budou nahrazeny novými. Pořídí se jeden kotel fluidní, který umožňuje spalovat černé i  hnědé uhlí a  biomasu, druhý na  zemní plyn. Tím bude zásadně rozšířena již zmiňovaná palivová základna, a v případě navýšení ceny jednoho druhu paliva bude možné přejít na jiný. Kvůli výměně kotlů bude také nutno udělat úpravy na komínech z  důvodu jiné teploty odcházejících

by mělo dojít k ukončení jejich provozu a  instalaci ještě jednoho nového, fluidního. Mít minimálně tři kotle je důležité z důvodu bezpečnosti provozu chemických výrob. V případě poruchy jednoho ze dvou hlavních kotlů je totiž nutné mít připravenou náhradu, která může okamžitě naskočit, aby nedošlo k  výpadku dodávek energií na  provozy. Tím by totiž mohlo dojít k ohrožení nejen výsledků práce, ale v  některých případech i  zdraví zaměstnanců a  lidí v přilehlých oblastech. A to je věc, kte-

spalin. Mezi další návazné investice patří ještě redukční stanice na přívod plynu, čištění spalin za fluidním kotlem nebo skladovací silo s dopravním systémem pro biomasu. Následně nám zůstanou tři staré práškové kotle na  spalování černého uhlí, u jednoho s možností spoluspalování uhlí hnědého, kterým se budeme věnovat v plánované druhé etapě. V ní

rou samozřejmě nesmíme riskovat. Třetí etapa, která bude zaměřena hlavně na turbíny, nás poté čeká v roce 2020. Ale teď ještě zpátky na skok do současnosti. Jistě budou naši čtenáři zvědaví, jaký zájem byl o tak velikou zakázku mezi firmami. Na  to nám opět odpověděl Jan Šiller: „Na  začátku bych podotknul, že žádná firma nemá kapacity

jak personální, tak technologické, aby tak velikou zakázku zajišťovala sama. Z toho důvodu se výběrového řízení účastnila většinou sdružení firem, jež by v případě výhry spolupracovala na splnění celého úkolu. Na  začátku se kvalifikovalo sedm uchazečů, šest z  nich předložilo nabídku v  souladu s  požadavky. Následovala jednací řízení, kdy jednotliví účastníci vylepšovali technické a obchodní podmínky a upřesňovali své nabídky. V jejich průběhu docházelo k zužování počtu uchazečů - po první fázi na  pět, po  druhé pouze na  tři, a s těmi bylo dále jednáno v závěrečné fázi pouze o  finální ceně. Výslednou cenu se nakonec podařilo výrazně stlačit pod původně plánovanou jednu miliardu korun. Předpokládáme, že z této částky bude 40 % výdajů pokryto díky získání dotace na  akci „Ekologizace energetického zdroje s  využitím fluidního spalování a  OZE“, zbývající část pak uhradí ze svých prostředků naše společnost. Vítězem výběrového řízení, se kterým byla 4. listopadu slavnostně podepsána smlouva, se stalo sdružení firem KP RIA – IMOS group. Jak je vidět, na takto rozsáhlém projektu bylo a ještě bude odvedeno opravdu mnoho práce. Jménem vedení společnosti bychom nyní rádi i touto cestou poděkovali všem zainteresovaným pracovníkům za jejich píli a nasazení, které dalece přesahuje rámec pracovní doby a standardních úkolů. Pevně věříme, že s tímto přístupem bude vše v naplánovaném termínu dovedeno do zdárného konce.

Editorial › Josef Liška ›

Střednědobá strategie nebo křišťálová koule? Vážení spolupracovníci, slovo strategie může vyvolávat v lidech různé pocity. Ve  spojitosti s  budoucími záměry firmy, kdy tedy mluvíme o  firemní strategii, pak může docházet k širokému spektru vnímání, od  čehosi tajemného a  téměř neuchopitelného, až k vnímání nutnosti tvořit periodicky se opakující materiál, kterým je potřeba čas od  času zamávat, aby to vypadalo, že se něco děje. Vzhledem k tomu, že jsme nedávno dokon-

čili „Střednědobou strategii Synthesie pro roky 2014–2016“, dovolil bych si krátké zamyšlení na téma střednědobé plánování. Ohledně potřeby plánování ve střednědobém horizontu a formě jeho provedení by bylo možno vést debaty donekonečna a pohybovat se mezi extrémními názory požadujícími detailní plán na deset let dopředu, až po názor, že plánování na  více než tři měsíce stejně nemá smysl, protože podmínky,

které nás obklopují, se stejně mění tak rychle, že na ně nestačíme reagovat. Dle mého názoru je tříletý horizont pro firmu, jakou je Synthesia, optimální s ohledem na čas potřebný na plánování a  realizaci investic, přípravu a  uzavírání dlouhodobých kontraktů atd. Využitelnost střednědobé strategie bude vždy záviset na tom, jak byla zpracována. Pokud byla její příprava provedena odpovědně, za využití dostupných informací, její hodnota a  použitelnost

se výrazně zvyšuje, ovšem za předpokladu, že se nestane mrtvým materiálem odloženým do archivu. Základem každé marketingové nebo obchodní strategie je analytická část, která má za  prvé popsat situaci firmy z  hlediska její vlastní výkonnosti, vyhodnotit její silné a slabé stránky, za  druhé zhodnotit vnější vlivy, které na  firmu působí, tedy příležitosti a hrozby.

» pokračování na str. 2


synthesia noviny

2 » pokračování ze str. 1

Informatika › Ivana Pavlíková ›

Střednědobá strategie... Tato takzvaná SWOT analýza je nejjednodušší formou popisu výchozího stavu firmy a je základem dalšího plánování. Pokud je vypracována dobře, stane se důležitým vodítkem další práce – na jejím základě se jednak stanovují cíle a jednak úkoly, které mají dané cíle naplnit s  využitím toho, v  čem firma vyniká, a  zároveň eliminovat v  maximální míře negativní dopady plynoucí ze slabých míst, které firma má. Stanovení cílů je druhou hlavní částí strategie a  má popsat a  kvantifikovat stav, do  kterého se má společnost za  úkol dostat v  daném časovém horizontu. Třetím hrotem strategického trojúhelníku jsou potom úkoly, jejichž plněním se stanovených cílů dosáhne. V konečném důsledku to celé nezní nijak složitě. Vypracovanou strategii je vždy nutné uvést do života, a to doslova a do písmene. Je úkolem každého manažera, aby úkoly definované ve strategii dostal

do formy, jež se odrazí v každoročním podnikatelském záměru (v  obchodním plánu, plánu investic atd.), a nejen tam. Úkoly musí být dále rozpracovány na dílčí části, které střední management plní v  rámci svých kvartálních úkolů, a dále si sám ve své běžné pracovní činnosti jejich plnění rozfázuje do jednotlivých měsíců. Odtud je již pouhý krok k  tomu dostat plnění do  každodenní činnosti. Tímto způsobem pak nezůstane střednědobý plán pouhým teoretickým materiálem, nýbrž bude využitý pro rozvoj firmy. Navázání hodnocení a  odměňování managementu na  plnění, ať již kvartálních nebo ročních úkolů, je logickým vyústěním celého procesu. Je zřejmé, že při přípravě střednědobé strategie nebudou nikdy k dispozici veškeré možné informace, a bude nutné v řadě případů pracovat s určitými odhady. To není nic neobvyklého. Svět, jak se ví, není dokonalý, a situace ve firmě

i jejím okolí se neustále vyvíjí. To však není argument pro to, aby bylo střednědobé plánování jako takové považováno za  zbytečné nebo nevěrohodné. Poznámka o  přípravě plánu pomocí křišťálové koule je možná vhodná pro nezávaznou společenskou konverzaci, ale ve  firemní praxi vypovídá spíše o neznalosti situace nebo neochotě stanovit si cíle svojí práce. Rovněž tak dílčí revize strategie v  souvislosti se změnami, které se dějí, není nic, z čeho by měla vznikat skepse ke střednědobému plánování. Rád bych na  závěr sdělil, že doba okřídlené fráze, že plánovat není třeba, protože všechno stejně bude jinak, je, doufám, definitivně za námi. Synthesia má své poslání, má svou vizi a k jejímu naplňování slouží střednědobá strategie. Víme, co chceme, a víme, jak toho dosáhnout. Nezbývá, než začít. Ing. Josef Liška generální ředitel

Bezpečnost práce › Milena Votavová ›

Ať to sviští!!! Investiční akce se letos nevyhnuly ani oblasti informatiky. I zde potřebujeme jít s dobou, a proto jsme zahájili dvě velké investiční akce, zaměřené na modernizaci infrastruktury. První investiční akcí je obnova současných optických tras, které jsou již přes 20 let staré a  jsou na  samé hranici své životnosti. Množství optických vláken je navíc nedostatečné, a  proto nemůžeme připojit další systémy a technologická zařízení. Možná se ptáte, k  čemu vlastně optické trasy slouží? Především k  napojení počítačových sítí, elektronických požárních systémů (EPS) nebo systémů kamerových (CCTV). Jejich výhodou je nejen obrovská datová propustnost bez elektromagnetického nebo rádiového rušení, výborná integrita dat na velké vzdá-

našich uživatelů, ale i externích firem v SemtinZone, byl upgrade pěti telefonních ústředen. Významným úspěchem je u této investice sjednání garance podpory služeb společnosti Siemens, která nám po  modernizaci bude smluvně zajišťovat služby až do roku 2020, a to dokonce i při nižších paušálních náhradách. Nové ústředny budou zajišťovat všechny stávající služby bez nutnosti učit se nový systém ovládání. Zachována zůstala všechna telefonní čísla, přístroje i  uživatelská nastavení. Rovněž spojení do veřejných sítí a konferenčního modulu zůstalo stejné. Moderní ústředny navíc umožní

lenosti, vyšší životnost (až 30 let), ale i vysoká přenosová rychlost. Pro srovnání – u  normálních „multimode“ vláken přenesete na  vzdálenost dvou kilometrů během jedné sekundy pouhých 100 Mb dat, ale moderní vlákna, tzv. „singlemode“, která budou na našich trasách nově položena, zvládnou hravě rychlost až 400krát vyšší! Právě z  těchto důvodů jsme přistoupili k této investiční akci v hodnotě 2 mil. Kč. V  současné době probíhají výkopové práce u čtyř optických tras, kterými nově napojíme i několik dalších budov (Ry 314, Ry 315, Ry 28b, Ry 37 a Ry 67). Druhou velkou investiční akcí, do  které jsme investovali necelé 4  mil. Kč, a  která se dotkla nejen

použití nových telefonů řady OpenStage (videohovory) a celkově bude systém připraven na  moderní aplikaci IP telefonii (internetové volání). Věříme, že tyto investice naši uživatelé ocení a z kanceláří bude často slyšet obligátní: „To to ale sviští!“

Rozpuštěn a vypuštěn V dalším vydání našeho miniseriálu o pracovních úrazech a jejich příčinách se budeme věnovat chemickým látkám. Práce s  chemickými látkami je dalším druhem činností, při kterých dochází v Synthesii k pracovním úrazům, i když ne k těm nejčastějším. To se dá doložit i  čísly. Za celý loňský rok se nám ve statistice objevil úraz při práci s  látkou dvanáctkrát, z  toho tři úrazy byly s  pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny. Na  potřísnění dvou pracovníků oleem při zkoušení chodu čerpadla na  oddělení KYPY si jistě všichni pamatujete, dalším bylo potřísnění dimethylsulfátem z  proděravělého výpustného hrdla odměrky na  oddělení MP V. Letos evidujeme v  souvislosti s  touto činností pouze čtyři úrazy, naštěstí ani jeden z  nich nezpůsobil pracovní neschopnost zaměstnanců. Již jsem o  tom psala vloni, zatímco chodit po  schodech nebo manipulovat s  předměty moc neumíme, pracovat s  chemickými látkami nám jde lépe. O nich víme, že jsou nebezpečné a  že mohou způsobit nepříjemné zranění, proto si dáváme větší pozor a  používáme ochranné pomůcky. Zejména v případech, kdy máme vlastní zkušenost. Každý, kdo někdy zkusil, jak to „štípe“, už to nechce zažít znovu a je ostražitý. Stále se ještě stávají případy, kdy zraněný, případně svědek úrazu, neví nebo si není jistý, jak přivolat pomoc. Proto v  této souvislosti znovu připomínám číslo 5555, po jehož „vymačkání“ k vám dorazí sanita našeho hasičského záchranného sboru. Vyškolená posádka vás ošetří, v případě nutnosti vás odveze k dalšímu lékařskému ošetření. Nezapomeňte však úraz ohlásit svému nadřízenému, a také na to, že ohlášení úrazu vždy předchází povinnost poskytnout postiženému laickou první pomoc!

Je zřejmé, že v chemické firmě se práci s  chemickými látkami rozhodně nevyhneme. Setkat se s nimi můžeme nejen ve výrobních provozech a v laboratořích, ale třeba i v údržbářských dílnách. Nejčastějšími  příčinami úrazů jsou: » nesprávný způsob manipulace s látkou, » nepozornost při práci s látkou, » nepoužití předepsaných ochranných pracovních prostředků, » nepředpokládané vystříknutí či vytečení látky ze zařízení. Opatření k předcházení úrazům: » Používat odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky. » Znát vlastnosti látek, se kterými pracuji, a  podle toho k  nim přistupovat, nepodceňovat jejich účinky na  lidský organismus, soustředit se na práci s nimi.

» Dodržovat stanovené postupy při manipulaci s chemickými látkami. » Při zjištění úkapu látky z  místa nad vámi nikdy nezvedat oči, vždy nejprve ustoupit do  dostatečné vzdálenosti. Před opravou nepodcenit přípravu pro bezpečnou práci, zařízení odtlakovat, vypustit, vypláchnout, vyfoukat. Když to tedy na závěr shrnu, většinou si za podobné úrazy můžeme sami. Spoléhám na  vás, že výše zmíněné rady alespoň částečně dostanete do podvědomí, a úrazy tohoto charakteru se, pokud možno, objevovat nebudou. Je mi jasné, že už to všichni víte, ale znáte to, opakování je matka moudrosti. Tak vám děkuji za přečtení a také za to, že se tím budete i nadále řídit. Proč by letos kolonka s  pracovními úrazy, způsobenými chemickou látkou, nemohla zůstat nevyplněná…

Soutěž Na následujících dvou fotkách je z hlediska bezpečnosti práce opět něco špatně. Pracovník, který přímo manipuluje s  chemickými látkami nebo se pohybuje v  provozu pod trubkami s chemikáliemi, se chová tak, že zvyšuje riziko pracovního úrazu. Komu se podaří na každé fotce odhalit chybu, může zkusit štěstí a poslat svou odpověď do 2. prosince na adresu redak-

snímek č. 1

ce (soutěž@synthesia.eu nebo prostřednictvím intranetu). Zařadí se tak do slosování o dva obědy č. 7 v jedné z našich jídelen a  k  tomu obdrží jedno DVD s  filmem „Rozpuštěný a vypuštěný“ z dílny Járy Cimrmana. Tři vítěze vylosuje v úterý, 3. prosince, Milena Votavová, vedoucí oddělení Bezpečnost práce.

snímek č. 2

TIRÁŽ

synthesia noviny

noviny zaměstnanců společnosti Synthesia, a. s. Vydává: Synthesia, a. s. Evidenční číslo: MK ČR E 13711 Neprodejné Redakční rada: Michal Horský, Lucie Hyblerová, Jindřich Kára, Luboš Kopecký, Petr Mako, Martin Pém, Libor Podmelle, Iveta Prokopová, Aneta Rambousková, Hana Růžičková, Ondřej Sečka Adresa redakce: Synthesia, a.s., redakce Semtín 103, 530 02 Pardubice Telefon: +420 466 824 001 E-mail: redakce@synthesia.eu Grafické zpracování a tisk: DTP studio Formanová s. r. o., Pardubice Synthesia podporuje životní prostředí Noviny Synthesia jsou vydávány na  recyklovaném papíru, který je vyráběn v souladu s nejnovějšími ekologickými trendy. Novinový papír Maine Gloss Green je vyroben z 60 % z recyklovaných vláken a ze 40 % pochází z lesů pod certifikací FSC. Více informací na naleznete www.synthesia.eu.

Noviny Synthesia držitel ocenění za 2. místo v prestižní soutěži Firemní noviny roku, vyhlašované PR klubem ČR.


synthesia noviny

3

SBU Pigmenty a Barviva › LUBOŠ KOPECKÝ ›

ROK 2014 V JASNÝCH BARVÁCH Letošní rok se pomalu chýlí ke konci, je čas bilancování a nových plánů. Jaký tedy byl rok 2013 a co SBU Pigmenty a Barviva čeká v dalších měsících, jsme se zeptali jeho ředitele, Richarda Dacera. » Do  konce roku chybí ještě pár týdnů, ale jistě již nyní máte o letošní úspěšnosti SBU představu. Je důvod chladit šampaňské? Na hodnocení celého roku je ještě trochu brzy, ale vzhledem k  výborným výsledkům hospodaření SBU Pigmenty a  Barviva za  prvních 10  měsíců letošního roku je poměrně velká naděje, že rok 2013

bude rokem úspěšným. Podařilo se nám významně navýšit prodeje pigmentů prakticky na všech teritoriích a  také zvýšit ziskovost segmentu barviv. Takže máme nakročeno skutečně velmi dobře, abychom byli ještě úspěšnější než v předchozích letech, ale z pověrčivosti dám chladit šampaňské až 31. prosince.

» Před námi je rok 2014. Jaké hlavní cíle a úkoly vás v něm čekají? Je třeba uvést, že i  v  roce 2014 budeme pokračovat v  rozvoji jednotlivých činností ve shodě s dlouhodobou strategií SBU PaB. V  oblasti obchodu to bude další navýšení prodejů pigmentů, zejména těch vysokojakostních (HPP) s  důrazem na země jako Japonsko, Čína, Indie,

USA, Brazílie a Rusko. Klíčovým úkolem bude úspěšné dokončení tříletého investičního programu 2012–2014 na zvýšení výrobních kapacit organických pigmentů. Tento program se skládá z celé řady dílčích investičních akcí a  dotýká se prakticky všech našich pigmentářských výroben. Nejvýznamnější z  nich je vybudování nové linky na  výrobu

pigmentu Yellow 155, která by měla být dokončena v polovině příštího roku. Také plánujeme doplnění našeho sortimentu o celou řadu nových nebo inovovaných forem produktů, a  to opět zejména v oblasti HPP. » Jaký bude příští rok pro vaše dvě hlavní produktové řady, organické pigmenty a  organická barviva? Pořád platí, že zlatým vejcem jsou vysokojakostní pigmenty? Ano, vysokojakostní pigmenty jsou pro nás klíčové, a  budeme se i  nadále soustřeďovat zejména na rozvoj této části našeho výrobkového portfolia. Snažíme se prosadit v nových značkách, na nových teritoriích a  také v  celé řadě projektů, které máme s našimi zákazníky rozběhnuté. Ale abychom nezmiňovali jen pigmenty, také u barviv pracujeme na rozvoji prodejů a další stabilizaci tohoto segmentu. » Plánujete v příštím roce zaměřit se spíše na  rozvoj teritorií nebo na  rozšíření výrobkového portfolia? Obojí je nutné a  obojí budeme i  nadále rozvíjet v  souladu s  naší dlouhodobou strategií. Pro obchodní rozvoj teritorií máme zpracován celý program s návrhy postupu a úkoly pro jednotlivé země Asie, Jižní i Severní Ameriky, ale i některé evropské státy, kde chceme ještě posílit naši pozici. V oblasti vývoje a  výzkumu pracujeme na  některých nových značkách a  také jsme

dokončena přibližně v polovině příštího roku. Tyto významné investice by měly přinést již první efekt, tedy zvýšení výrobního i  prodejního výkonu v  příštím roce, kdy bychom se chtěli tržbami přiblížit k  hranici 1,4  mld. Kč proti tržbám ve  výši 1,22 mld. Kč z roku 2012. na  požadavek zákazníků zařadili inovace některých našich produktů. Doplnili jsme také naše výrobní možnosti o  některé nové technologie (např. hnětení), které se využijí u  připravovaných novinek. » Letošní rok proběhlo v Synthesii mnoho investičních projektů, většina z nich také s pomocnou dotací státu. Jak jich SBU PaB využilo a jaké má investiční plány na příští rok? Jak již bylo zmíněno, na  našem SBU nyní probíhá realizace tříletého investičního plánu pro navýšení výrobních kapacit organických pigmentů, která si vyžádá celkové investiční náklady ve výši cca 200 mil. Kč. Akce je zároveň dotována ze strany státu a  EU v  rámci projektu Inovace s  příspěvkem ve  výši 50  mil. Kč. Celá řada dílčích akcí z  tohoto programu byla nebo teprve ještě bude dokončena v letošním roce, ale rozsahově větší část bude

» Chtěl byste na závěr roku něco popřát zaměstnancům společnosti Synthesia? V první řadě bych chtěl poděkovat svým kolegům z SBU za odvedenou práci, ale také zaměstnancům ostatních útvarů, bez nichž bychom nemohli dosáhnout tak dobrých výsledků, provozovat zařízení v akceschopném stavu, realizovat investice, zajistit přísun nových zaměstnanců, dostávat dodávky energií a polotovarů, zajistit dopravu zboží od nás i potřebných surovin k nám. A  ačkoliv nás čeká ještě několik pracovních týdnů do  konce roku, rád bych využil této příležitosti a už nyní popřál všem zaměstnancům společnosti Synthesia krásné prožití vánočních svátků, plných sváteční pohody a  odpočinku, a  také samozřejmě hodně štěstí a  zdraví, jak v  soukromém, tak i  pracovním životě po celý rok 2014. Děkuji Vám za zajímavý rozhovor a  přeji, ať hospodářské výsledky příštího roku září jen těmi optimistickými barvami!

SBU Energetika › iveta Prokopová ›

Téměř půl století v Synthesii Každý měsíc v našich novinách představujeme čtenářům jubilanty, kteří zde pracují 20 a více let. Tentokrát vám přinášíme rozhovor s jubilantem jubilantů, který v Synthesii pracuje více než 45 let. Tím nestorem je Miloslav Špála z SBU Energetika. » Od  Vašeho oficiálního nástupu do  Synthesie uplynulo 45 let, ale doneslo se nám, že zde působíte ještě o  několik let déle. Tak jak to vlastně je? Máte pravdu. Dohromady je to více než let čtyřicet osm. Svoji „kariéru“ jsem zde začal hned o prázdninách po  skončení základní školy. Nastoupil jsem na  měsíční brigádu na ARITMU. Tam jsem rozvážel doklady po  jednotlivých střediscích. Za  ten jeden měsíc jsem si vydělal včetně prémií 360 korun československých, a  to byly tenkrát nějaké peníze! Ale i  když jsem byl dočasně tak bohatý, zařekl jsem se, že v  Semtíně nikdy pracovat nebudu, protože se mi tady nelíbí. A  vidíte, jak už to tak bývá, odříkaného největší krajíc.

dejšího učiliště VCHZ, kde jsme byli vždy jeden týden ve škole a jeden týden na praxi ve firmě. V roce 1968 jsem učiliště ukončil a nastou-

» A jak to bylo dál? V  roce 1965 jsem nastoupil na obor provozní elektrikář do teh-

pil do VCHZ Synthesia, na tehdejší V. cech. Zde mě dostihl povolávací rozkaz, odešel jsem na  dva roky

sloužit vlasti, ale hned po vojně jsem se do  firmy zase vrátil. V  Rybitví jsem byl ještě dva roky, ale pořád jsem pokukoval po energetice. Tam

čal při zaměstnání studovat elektrotechnickou průmyslovku – obor energetika. Školu jsem úspěšně zakončil v roce 1977 maturitou. » Na jakých pozicích na energetice jste působil? Nastoupil jsem na  elektrovelín staré teplárny jako manipulant. Ta se v roce 1975 rušila a všichni jsme přecházeli na  teplárnu novou, kterou už všichni znáte, na  Zelenou louku. Zde jsem opět pracoval jako manipulant, v  roce 1983 jsem pak přešel k  energetickým rozvodům, tzn. elektřině, páře, plynu a vodě.

jsem se chtěl dostat a to se mi také v  roce 1972 podařilo. Ovšem bez maturity to dál nešlo, proto jsem za-

» Jak byste srovnal Synthesii před 45 lety a dnes? Srovnávat? To snad ani nejde. Tenkrát tady pracovalo zhruba 10 tisíc lidí, dnes jsou tu necelé 2 tisícovky. Zařízení bylo nové, takže ne tak poruchové, dnes je daleko víc práce s údržbou. I když jde o urči-

tý paradox, protože tenkrát se zde hodně budovalo a stavělo, každou chvíli se někde něco překoplo, rozbilo, přetrhlo, a  tím pádem bylo hodně práce s  tím, jak inženýrské sítě opět zprovoznit. Dnes se převážně opravuje staré, dosluhující zařízení. A dříve tady bylo také daleko více zástupkyň ženského pohlaví, takže mělo mužské oko na čem spočinout. » Co byste popřál Synthesii a také sobě do dalších let? Sobě přeju hlavně zdraví, štěstí, spokojenost. Synthesii pak úspěšnou rekonstrukci energetiky, protože na ní závisí celý její život. Kdysi se říkalo, že srdcem fabriky je energetika. A pokud nebude energetika fungovat, jak má, nebude fungovat nic. Děkujeme za  rozhovor a  držíme palce, aby se všechna Vaše přání splnila.


synthesia noviny

4 SBU Nitrocelulóza › Roman Wasserbauer, Lucie Hyblerová ›

Nitrocelulóza slaví kulatiny Rok 2013 se nesl v jubilejním duchu již v předchozích vydáních našich Novin Synthesia. Měsíc listopad nám přináší další. Před úctyhodnými 90. lety se v tehdejší „Československé akciové továrně na látky výbušné“ začala vyrábět nitrocelulóza. Psal se rok 1920 a nedaleko Pardubic, v obci Semtíně, byla založena největší česká továrna na výbušniny s  názvem „Československá akciová továrna na  látky výbušné“, která byla v  roce 1934 přejmenována na  EXPLOSIA. Její zrod souvisí se

aplikacích, např. pro povrchovou úpravu dřeva, kůže, kovů, pro výrobu tiskových barev, membrán či laků na nehty. Ve  výrobním programu se nacházejí taktéž dva typy průmyslové nitrocelulózy, které se liší obsahem dusíku, viskozi-

Nitrace celulózy

změnami v politicko-ekonomické sféře, k  nimž došlo v  roce 1918 se vznikem Československa. Jedním z  prvních výrobků, které se začaly v továrně vyrábět, byla vojenská nitrocelulóza. A dnešní Synthesia, a.s. se tehdy stala jediným výrobcem nitrocelulózy v tehdejším Československu, a jedním z předních výrobců na celém světě. Nitrocelulóza již od  samého začátku nachází uplatnění v  mnoha oblastech. Produkty vojenské a dynamitové nitrocelulózy byly a  jsou ideální pro výrobu bezdýmných prachů a  dalších propelentů, pro výrobu želatinovaných průmyslových trhavin či speciálních pyrotechnických aplikací. V  našem nynějším výrobním programu jsou zařazeny dva základní typy vojenské nitrocelulózy, které se liší podle oblasti použití. Nitrocelulóza ovšem velmi záhy našla uplatnění i  v  nevojenských

tou, rozpustností v rozpouštědlech a  charakterem výsledného filmu. Toto vše již ale určitě každý náš čtenář ví. Pojďme tedy zabrousit do  doby, kterou dnes již pamatuje málokdo, a ukázat si pár zajímavostí z historie začátků výroby obou druhů nitrocelulóz. Pro snadnější zapamatování a  lepší orientaci bylo tehdy provedeno přehledné rozlišení továrních oddělení, která byla označena písmeny a  pořadovými čísly. Tomu napomáhaly i některé vnější znaky, jako užití různých barev při nátěrech oken nebo dveří. Výrobny kyselin byla skupina masivních budov, označených jako oddělení „F“. Veškeré zdivo bylo režné, ze speciálních červených kyselinovzdorných cihel. Nátěry byly černé. Tato oddělení, dostavěná právě v  roce 1923, měla opatřovat meziprodukt – nitrační kyseliny – potřebné k  nitro-

vání bavlny, glycerinu a toluenu. Vyráběla se zde kyselina dusičná a sírová. Skladovalo se zde i oleum, zakoupené v jiných závodech. Kyselina sírová se tehdy vyráběla pražením kyzů, dovážených ze Slovenska i  Španělska. Protože obě kyseliny působily rušivě na  stavební hmoty, bylo třeba užít účinných, a  přitom ekonomicky výhodných opatření. Tam, kde hrozilo nebezpečí požárů, relativně nejlépe odolávaly dobře pálené cihly z  vybraných hlín, opatřené asfaltovým nátěrem, popř. roztokem vodního skla. Při stavbě bylo třeba počítat i  s  nepříjemnou vlastností kyseliny sírové, a to jejím snadným mrznutím. Oddělení, kde probíhala výroba nitrocelulózy, byla označena písmenem „E“, a  stejně jako oddělení „F“ byla dokončena v  roce 1923. Budovy byly mohutnější, taktéž v  režné úpravě, což znamenalo, že byly postaveny bez omítky, protože ta špatně vzdoruje nitrózním parám. Nátěry byly hnědé. Vyráběla se zde jednak nitrocelulóza jako meziprodukt potřebný k  výrobě bezdýmného prachu a  dynamitu, své místo zde ovšem měla i nitrocelulóza průmyslová. Pro zvýšené riziko a možnost výbuchu byla nutná řada bezpečnostních opatření, jako například zajištění důkladného větrání, šamotová dlažba, pohyb materiálu samospádem nebo nitrační síň, která musela být zvednuta vysoko nad terénem. Nitrocelulóza se vyráběla nitrací podle starého „hrncového způsobu“, prala se v  tzv. „pracích holendrech“ a  propařovala se přehřátou párou, řezala se na  „řezacích holendrech“ a  podle potřeby se ještě vařila za  přidání alkalických činidel. Nakonec se homogenizovala do větších sérií a odstředěním zbavovala zbytečné vody tak, aby jí při předání k dalšímu zpracování obsa-

hovala jen 30 %. Ve třicátých letech se zaváděly modernější způsoby nitrace v  uzavřených aparaturách (dnes nitrátorech) podle amerických výrobních způsobů. Při stabilizaci se zkoušela i nová metoda, při níž se používalo autoklávu vlastní konstrukce. Vojenská nitrocelulóza se lišila obsahem dusíku podle druhu prachu, který se z  ní měl vyrobit. Dynamitové nitrocelulózy se vyráběl jeden druh, a  to ten, u  kterého se podařilo docílit nejdokonalejší schopnost vázat nitroglycerin. V  roce 1933 se započalo s  výrobou průmyslové nitrocelulózy, ze které se tehdy vyráběly umělé hmoty, filmy nebo nitrocelulózové laky. Vyžadovalo se, aby kromě potřebných vlastností (viskozity

například surovinové základny, kdy se přešlo z krepované celulózy na  surovinu, dodávanou v  rolích. Technologie nitrace byla převedena z  diskontinuálního provozu na  kontinuální, včetně odkyselení s  propíracími stupni. Změny byly provedeny i ve stabilizačních stupních výroby nitrocelulózy. Podstatnou byla výstavba velkoobjemových autoklávů, nových praček a  mísičů. Zásadní změny nastaly také ve vlivu výroby na životní prostředí, hlavně v  oblasti nakládání s  odpadními vodami. Na  jejich výstupu byla zařazena filtrace a následně jejich neutralizace a  denitrifikace v  podobě dnešní čistírny odpadních vod. Zajímavostí na  závěr je určitě fakt, že mzda se tehdy pohybovala

Příprava roztoků nitrocellulosových a měření jejich viskosity

a rozpustnosti) vytvářela naprosto čiré roztoky, a to bylo v té době velmi obtížným problémem. Jako suroviny se užívalo hlavně americké bavlny nebo dřevné celulózy, která se dovážela hlavně ze žilinské celulózky. Další velké a  zásadní změny v  technologii probíhají od  poloviny 90. let minulého století až v  podstatě dodnes. Byly to změny

od dvou do šesti korun za hodinu. Celková výroba nitrocelulózy činila 83,8 tuny v  roce 1924, v  roce 1930 to bylo již celých 707,9 tuny. Výrobou nitrocelulózy se zabýváme 90 let, naše výrobky jsou kvalitní, snažíme se být spolehliví a flexibilní, a proto zaujímáme pozici jednoho z  předních výrobců nitrocelulózy na  světovém trhu i v dnešní době.

Investice SBU Pigmenty a Barviva › Michal Horský ›

Sušit se, sušit se, sušit se…, či jak to ten Lenin říkal. Na provoze AZO II se slova sušárna a sušení staly v poslední době jedněmi z nejskloňovanějších. V rámci investičních akcí s dotačním programem zde totiž byla namontována nová pásová sušárna. V  celkové výbavě AZO II bude toto již desátá sušárna, která doplní stávající zařízení, a  společně s  nedávno instalovanou kondicionační linkou pomůže vylepšit efektivitu výroby pigmentů. Princip zařízení je vcelku jednoduchý. Násypkou v  horní části je dávkována surová pigmentová pasta, která prochází dávkovacím zařízením podobným mlýnku na  maso. Odtud je pasta vytlačována ve formě „nudliček“ na otáčející se nekonečný dopravníkový pás procházející zónou

vyhřívanou nízkotlakou párou. Zde dochází k odparu vody a tím usušení pigmentu. Magnetický separátor na konci linky chrání finální produkt před případnou kontaminací kovovými materiály, například odpadlým šroubem. Pigment vycházející ze sušárny se následně plní do přepravních sudů mířících na mísírnu. Konstrukčně je sušárna velice podobná již sloužícím „kolegyním“. Čím se však liší, je vylepšený ovládací panel s novými funkcemi a zejména výkonností. V  současnosti

jsou nutné ještě menší konstrukční úpravy, ale věříme, že po uplynutí záběhového provozu a  plném najetí bude sušárna produkovat 1,5–2 tuny pigmentu denně, což je až o  jednu třetinu více, než u  stávajících zařízení. Toto množství je úctyhodné, uvědomíme-li si, že obsah sušiny v  pastě je pouhých 25–30 %, tudíž sušárna za den zpracuje 6–8 tun pasty a  odpaří zhruba 4,5–6 tun vody. Díky tomu bude možné poměrně významně navýšit kapacitu výroby azopigmentů.


synthesia noviny

5

ROZHOVOR › DAGMAR ŠEFČÍKOVÁ, LIBOR PODMELLE ›

SBU Pigmenty a Barviva › LUCIE JOSKOVÁ ›

Rizikové prohlídky měly hladký průběh

Měřit či neměřit?

To je, oč tu běží! S přihlédnutím k  výrazným finančním investicím, vztaženým k  problematice AOX, byl pro monitoring a ověření správné funkčnosti Dne 6. listopadu 2013 jsme v naší společnosti přivítali početnou delegaci adsorpčních kolon pronajat analyzátor LTX Unique. zástupců našich smluvních pojišťoven a pojišťovací makléřské společnosti Koncem roku 2012 byla v  rámci ní nitrocelulózy či speciálních barviv. investice „Moderní způsob likvidace Dalším důležitým přínosem přístroje RESPECT, a. s. k provedení tzv. rizikových prohlídek. Významnou návštěvu AOX z odpadních vod AZO II“ uvede- je sledování kvality adsorbentů. Díky celý den provázel i  provozní ředitel, Roman Hyhlík, se kterým jsme si na do provozu nová technologie separa- tomu je možné na základě analýz určit ce AOX z odpadních vod (OV) pomocí kvalitní a vhodné aktivní uhlí pro takto o průběhu prohlídky povídali. » Romane, jaký byl hlavní záměr návštěvy našich pojistitelů? Tato návštěva byla především důležitá pro posouzení průmyslového rizika, což je základem pro stanovení smluvních podmínek pojištění. Během celého dne se naši hosté seznamovali s aktuální situací v oblasti péče o majetek, BOZP a investic. V rámci prohlídky areálu navštívili SBU Energetika, kde jim jeho ředitel, Jan Šiller, podrobně představil nejen současné zařízení naší teplárny, ale i projekt „Ekologizace energetického zdroje“. Součástí byla i návštěva výrobny

fosgenu na SBU Organická chemie, kde našim hostům poskytl odborný výklad principu výroby její vedoucí, Martin Radil. » Co bylo ústředním tématem letošních rizikových prohlídek? Těch témat bylo několik, ale zástupci hlavního pojistitele se především chtěli seznámit s projektem připravované ekologizace našeho energetického zdroje. To bylo středem jejich největšího zájmu. Velmi důležitou částí byl náš komplexní program „Risk managementu“. Kromě

toho jsme hosty seznámili i s  programem demolic a aktuální situací v oblasti BOZP. » Co si máme představit pod programem „Risk management“? Hlavním smyslem „Risk managementu“, tedy řízení rizika, je minimalizace škod s  cílem předcházet ztrátám způsobeným živelními nebo provozními událostmi. Jde o projekt, který jsme připravili v  podobě komplexní zprávy v loňském roce v koordinaci se specializovanou společností Industrial Risk

Consulting, s.r.o. Zpráva byla zpracována nezávislými odborníky po provedení několikadenních prohlídek každého SBU a  také vybraných míst v  centrálních útvarech. Takže jde skutečně o nezávislou analýzu, která přináší pohled z  vnějška naší společnosti. Projekt se následně dostal do  realizační fáze, a  ta vlastně probíhá dosud. Na počátku byla identifikace rizikových míst staveb, zařízení, činností a  procesů ve  vztahu ke vzniku požárních, živelních či strojních škod. Poté byla navržena různá organizační a technická opatření k elimi-

naci těchto rizik. Realizace opatření také něco stojí, takže potřebné prostředky jsme museli zapracovat do našich plánů údržby, investic a rozpočtů, a v postupných krocích je uskutečnit. » Jak jsme na  tom s  realizací nyní, v průběhu listopadu? Musím říci, že většina z bezmála 200 opatření je již provedena. Některá jsou však časově i finančně náročnější, takže na  nich stále pracujeme. Někdy jdeme dokonce i  nad rámec původního záměru, například u  projektu komplexní obnovy a  doplnění elektronické požární signalizace. Mimochodem, realizace opatření tohoto typu byla i našimi hosty hodnocena velmi vysoko. » Jak bys zhodnotil projekt „Risk managementu“? Myslím, že jeho realizace se určitě vyplatila. Určili jsme rozhodující riziková místa, můžeme efektivněji nasměrovat údržbu, lépe definovat rizika přerušení provozu a specifikovat možný vznik škod. Ostatně, pozitivně projekt nehodnotím pouze já, ale v průběhu celé letošní rizikové prohlídky vysoce oceňovali tento program všichni přítomní. » Zajímali se naši hosté také o situaci v  oblasti provozních nehod? Jakým způsobem je možné škody omezit? Rozhodně neobjevím Ameriku, pokud řeknu, že cesta k  omezení těchto stavů je v dodržování bezpečnosti práce a technologických postupů. Důležitá je úroveň údržby a  objem prostředků vynakládaných na opravy. V podmínkách Synthesie tedy žádná „sranda“,

kontinuální adsorpce na aktivním uhlí. Cílem této akce bylo snížit obsah znečišťujících organických látek měřených parametry AOX a CHSK na legislativně platnou úroveň. Problematika se však v praxi ukazuje daleko komplikovanější, než se na první pohled zdálo. Jednotlivé odpadní proudy se totiž dle probíhajících výrob neustále mění. A  protože je likvidace AOX pro Synthesii jedním z prioritních úkolů, uvažujeme v rámci zefektivnění procesu o nutnosti vlastního měření jako nezbytné mezioperační kontroly. Výsledky různých externích laboratoří jsou totiž odlišné. To nás proto přimělo k  intenzivnímu srovnávání jednotlivých analytických metod, a pro ověření účinnosti zavedených opatření při likvidaci AOX z OV jsme si zapůjčili na několik měsíců drahý analyzátor. Přístroj je využíván především pro „kontinuální“ monitoring OV z  adsorpčních kolon a  díky němu lze sledovat správné fungování a  včasnou výměnu náplně, a  tím předcházet zvýšenému obsahu AOX. Analyzátor se využívá rovněž ke sledování změny obsahu AOX v OV v čase. Dále se analyzují vzorky s obsahem AOX, např. z odděle-

směsné OV. Analyzátor se tedy dá prakticky využít pro všechny vzorky vody s obsahem AOX. Na  základě analýz prováděných v  delším časovém horizontu lze pak separační a  další předčišťovací operace vodných odpadních proudů optimalizovat tak, aby bylo možné docílit co nejnižších hodnot obsahu AOX ve  vo-

letos naše náklady na údržbu budou přes 280 mil. Kč.

srovnávat s prohlídkami prováděnými v minulosti, v letošním roce poprvé nikdo z přítomných neměl jedinou připomínku, výhradu nebo negativní dotaz. Myslím, že jsme naše partnery přesvědčili, že nám není lhostejný stav našeho majetku a  že pracujeme s  dobrými standardy s  cílem omezení a eliminace průmyslových rizik.

» Jaké byly dojmy účastníků prohlídek, jak Ty osobně hodnotíš průběh prohlídek? V rámci závěrečného shrnutí naši hosté hodnotili prohlídku a hlavně programy, které realizujeme v  oblasti bezpečnosti a  péče o  náš areál, velmi kladně. Můj osobní dojem je také velmi dobrý. Mohu

dách směřujících na BČOV, a současně i  splnit cílové limity vypouštěných OV v  kanalizačním řádu. Tím může dojít i ke snížení poplatků za množství AOX obsažených v odpadních vodách. AOX = Adsorbable organohalogens – adsorbovatelné organické halogeny CHSK = chemická spotřeba kyslíku, parametr kvality vody, který určuje míru organického (chemicky oxidovatelného) znečištění

Děkujeme za rozhovor a přiblížení rizikových prověrek v naší společnosti.

Synthesia Polska › Jan Hronek, Lucie Hyblerová ›

Spotkanie z polskich klientów

Letošní prosluněný, barevným listím zalitý říjen, lákal k dlouhým procházkám a výletům. Pojďme se tedy na chvilku odtrhnout od běžného pracovního shonu a alespoň zprostředkovaně se podívat na „Firemní dny Synthesia“, které jsou již tradiční událostí, pořádanou pro naše polské zákazníky. Firemní dny, které se tentokrát konaly v  předposledním zářijovém týdnu tohoto roku, organizovala naše dceřiná společnost Synthesia Polska, odpovídající za  distribuci celé řady výrobků napříč všemi SBU naší společnosti na  polský trh. Pro letošní ročník tohoto velmi důležitého setkání s našimi klienty bylo zvoleno nové místo, Golf Club GRANDI v polském Brzeznie, v rekonstruovaném zámečku s velice pěkným zázemím, ve kterém je kromě konferenčních prostor také krásně udržovaný park a sportoviště. Na  setkání jsme přivítali jedenatřicet zástupců, reprezentujících naše největší zákazníky na  území  Polské republiky, odebírajících

výrobky z většiny oblastí produktového portfolia vyráběného v  Pardubicích. Konkrétně se jedná o  organické pigmenty, všechny druhy nitrocelulóz a produkty anorganické chemie. Organizace celé události byla členěna do  několika tematických bloků. Prvním byl příspěvek Josefa Lišky, našeho generálního ředitele, ve  kterém účastníky detailně seznámil s  aktuální situací v  Synthesii. Poté následovala prezentace Richarda Dacera, ředitele SBU Pigmenty a Barviva, na téma novinek v oblasti organických pigmentů. Tu vystřídal příspěvek Radovana Smítky, vedoucího oddělení Prodej NCL z  SBU Nitrocelulóza, a  jeho tématem byl

přehled situace na poli nitrocelulóz a  anorganické chemie. Jednotlivé bloky zástupců Synthesie byly ukončeny prezentací Jany Minaříkové z  referátu Legislativa REACH,

ekotoxikologie a životní prostředí na  SBU PaB. Ta seznámila všechny účastníky novinkami a aktuální situací v oblasti zajištění REACH a také našim polským zákazníkům nabídla

možnost spolupráce a využití společnosti VUOS při testování výrobků. Po  ukončení všech zajímavých příspěvků následovala samostatná jednání s  jednotlivými zástupci odběratelů, při kterých byly diskutovány prakticky všechny vzájemné otázky spojené s našimi produkty. Druhý den se našel také prostor pro aktivní odpočinek. Závěrem je určitě nutné konstatovat, že celé setkání probíhalo ve velmi příjemném a  přátelském duchu, ke kterému určitě pomohlo výborné organizační zajištění jak ze strany Synthesia, a.s., tak ze strany Synthesia Polska. Za  úspěšný průběh akce patří všem velký dík.


synthesia noviny

6 SBU Pigmenty a Barviva › Michal Horský ›

NA NÁKUPU U ČÍŇANŮ Doma nakupuje jen v obchodech, kde na něho nikdo nehaleká a nestrká nákupním vozíkem, ale co se týče nákupu chemických surovin a polotovarů, patří Jan Holub, vedoucí odboru Nákup na SBU Pigmenty a Barviva, ke světoběžníkům. A protože se nedávno vrátil z přelidněné Číny, požádali jsme ho o rozhovor k její současné situaci. » Honzo, v Číně jsi byl dojednávat nákupy našich surovin již mnohokrát, zeptám se tedy, čím byl letošek pro tebe odlišný? V  Číně tento rok nastoupilo k moci nové politické vedení, a to si s  sebou přináší i  nové priority. Ekologie se dostala na přední místa pozornosti. Centrální vláda začala opravdu kontrolovat jednotlivé provinční vlády, jak důsledně vymáhají dodržování platné ekologické legislativy. Pozornost kon-

trolních orgánů se nesoustředí pouze na biologicky odbouratelné znečištění, ale omezují i obsah solí, kovů či barevnost odpadních vod. Začaly také kontroly emisí do  ovzduší u  některých chemických továren. Letošní rok se tedy z našeho pohledu nese ve znamení zásadních změn.

» Co tedy můžeme očekávat v dalším vývoji? Do budoucna to vypadá na příslib zlepšení ekologické situace řadových Číňanů, ale z  pohledu konzumenta surovin a  polotovarů, jako jsme my, je situace neradostná. Některé suroviny již dnes nedokážeme sehnat, nebo jen za výrazně vyšší cenu. Evropa již před více než deseti lety opustila naprostou většinu výrob vlastních surovin a  polotovarů, zejména z  důvodu vysokého ekologického

zatížení, kvůli kterému ztratila konkurenceschopnost oproti asijským výrobcům. Výrobu některých surovin kompletně ovládla právě Čína nebo Indie a v současné situaci není návrat k  vlastní výrobě již možný, nebo v  horizontu několika let, a  to s  řadou dalších investic. Vypadá to, že levným surovinám je konec a bu-

dou již jen ty dražší. Zvláště, když obdobný proces probíhá i v Indii. » Učinila již tamější vláda nějaká konkrétní opatření? Celou řadu, a změny se nevyhýbají ani regionům, kde sídlí naši tradiční dodavatelé surovin. Již v březnu byla kvůli porušování ekologických limitů odstavena řada továren v polopouštní oblasti „Vnitřní Mongolsko“, kde si mnoho podnikatelů buď nepostavilo čistírny odpadních vod, nebo je sice měli, ale nepoužívali. „Proč se přece čistit s  vodou, když se stejně vsákne do písku a to, co se nevsákne, se odpaří, že?“ Tato „lapálie“ odstavila například jednoho z největších výrobců Acid Black 194 a mnoho menších výrobců barviv. I  přes tato opatření se ale stále můžete setkat s  výrobcem, který vám tvrdí, že bude stěhovat závod do  „Vnitřního Mongolska“ a  nebude potřebovat čistírnu vod. „Nikdo přece nemůže myslet vážně – čistit vodu v poušti.“ Z toho lze vidět, že mnoho podnikatelů se, bohužel, stále neřídí platnou legislativou, ale spoléhají na všemožné kontakty s místní samosprávou. Na  začátku léta dopadlo ekologické kladivo i  na  provincie Jiangsu a Zhejiang s důsledky na celá odvětví výroby barviv. Došlo k  omezení výroby surovin pro disperzní a kypová barviva, a  tím i  k  velkému nárůstu cen. Lokální vlády dříve tolerovaly nejen překračování limitů, ale i  kuriózní způsoby likvidace odpadních vod, jako například bazény v přílivo-

vé oblasti, které čas od času „vypláchne“ moře. Postižen byl i  největší výrobce barviv a  polotovarů Hubei Chuyuan na  středním toku řeky Jang-c’-ťiang, přestože měl k  dispozici nejmodernější technologii na výrobu H-kyseliny, včetně čistírny odpadních vod. Tu však používal jen k  předvádění a  ne v běžném provozu, takže nyní po letech ji již nebyl schopen znovu najet. » To, co říkáš, pro nás nevypadá moc dobře. Je situace opravdu tak vážná, jak se na první dojem zdá? Situace opravdu není radostná, ale vše má svůj rub i líc. Ceny porostou nejen nám, ale všem, a  tak je lepší šance pro udržení či rozvoj výroby v Evropské unii. Také je zde šance pro obnovení výroby některých surovin nebo otevírání dalších spotřebitelských oborů pro naše výrobky v EU, neboť ekologická omezení vyhánějí

z oblastí jihovýchodní Asie i návazná zpracovatelská odvětví. Ekologie také odstavila hodně našich konkurentů, což nám pomůže v  prodejích. V  neposlední řadě je to dobré i pro Čínu, protože její životní prostředí to již skutečně potřebovalo. » Na závěr bych Tě ještě rád požádal alespoň o jednu zajímavost z cesty. Jednoznačně každému doporučuji při návštěvě Číny jízdu rychlovlakem. Je to zážitek. Například z  Nanjingu do  Pekingu, měst, která jsou od  sebe 1  200 km, se rychlostí 330 km/hod. dostanete za pouhé čtyři hodiny a  stihnete to i  se třemi až čtyřmi zastávkami! Časově absolutně srovnatelné s  letadlem, levnější a  toho místa pro nohy! Díky za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů při soukromých, ale především služebních nákupech!

PARTNERSTVÍ PRO CHEMII › LUBOŠ KOPECKÝ ›

S WEBEM ZA CHEMICKOU KARIÉROU Chemie není jen nudná věda a biflování tuny vzorců a rovnic. Chemie může být také vzrušující dobrodružství, napínavé objevování či dokonce čirá zábava. V neposlední řadě se v chemickém průmyslu dá zajistit i perspektivní kariéra. No jo, ale jak tohle říct teenagerům? V lednu 2014 končí rozsáhlý dvouletý projekt „Partnerství pro chemii“, který měl za úkol intenzivnější a efektivnější propojení středních a vysokých škol s  praxí, tedy s  chemickými výrobci. V rámci tohoto projektu bylo odvedeno mnoho práce hlavně na poli personálním, a to lákáním čerstvých absolventů škol. Získat studenta chemie je fajn, takový absolvent chemické střední či vysoké školy však již vztah k chemii má. Jak k ní ale přivést mladší ročníky, které své zaměření teprve hledají? A právě na to má odpovědět nový webový portál Českáchemie.cz. Portál Českáchemie.cz, který se nachází na adrese www.ceskachemie.cz, si vytýčil za cíl vytvořit místo, kde se bude setkávat veškeré chemické dění v  České republice, a vytvoří prostor pro propojení všech tuzemských chemických subjektů – od akademických, přes vědecko-populární až po byznys. Jeho motivací bylo přinést pro zájemce o kariéru v chemii ucelený přehled

nabídky a poptávky na pracovním trhu a také šikovný seznam všech chemických škol, od učilišť až po univerzity. Pojďme se nyní podívat, jak se to tomuto ambicióznímu projektu podařilo. Nejzajímavější částí webu je denně aktualizovaná databáze všech škol a zaměstnavatelů v chemickém odvětví. A nejen to, u všech zaměstnavatelů vidíme také nabízená volná pracovní místa, u škol pak aktuální studijní programy. Své profily si zde pak firmy vy-

lepšují kromě detailního představení také možností fotogalerie, aktualit či motivačních nabídek. V databázi škol a zaměstnavatelů je možné si jednoduše filtrovat poptávaný region, obor chemie, který vás zajímá, či volná místa vyhovující vašemu vzdělání. Zajímavostí je „vychytávka“, skrývající se pod ikonkou „Plánovač kariéry“, která je určena hlavně studentům a jejich rodičům. V této aplikaci zadáte, na kterém stupni školy jste, v jakém oboru chemie, případně ve kterém re-

gionu byste chtěli realizovat svou kariéru. Následně se vám vygeneruje přehled volných pracovních pozic, kam je možné v daném kraji nastoupit, i s aktuálním požadavkem na vzdělání, či vhodných následných škol, na kterých si můžete své vzdělání zvýšit. Následuje pak výčet volných míst, na která je možné dosáhnout s vyšším vzděláním, což je samo o sobě dost motivačním prvkem. A čísla? V  době, kdy je v  ČR průměrná nezaměstnanost přes 7,5 %, nabízí denně portál Českáchemie.cz 50 –70 volných pracovních míst od operátora, přes technologa až po vedoucího vývoje. A když jsme u těch statistik: na webu se v tuto chvíli prezentuje pět chemických učilišť, 99 středních odborných škol a gymnázií, 13 škol vysokých s chemickým zaměřením a 32 zaměstnavatelů! Nejen plánovaním kariéry živo je mládí, a aby webový portál více oslovil mladé a hravé čtenáře, nabízí mimo záležitostí praktických také věci i pro

zábavu a poučení. Žáci zde mohou najít nejen studijní materiály a přehledy aktuálních konferencí, ale také zajímavosti ze světa chemie, jednoduché návody na domácí experimenty či chemickou poradnu. A protože internetový život se pomalu přesouvá z webových stránek na sociální sítě, Českou chemii najdete také na Facebooku. O tom, že portál si našel své místo na slunci, nás mohou přesvědčit čísla návštěvnosti za první čtyři měsíce provozu. Na webové stránky zavítalo přes pět tisíc návštěvníků a téměř tři stovky z nich se zaregistrovalo k pravidelnému odběru novinek. Radost z úspěšného projektu je o to větší, že na vývoji a tvorbě těchto webových stránek se podíleli také zaměstnanci naší společnosti.

iinvestice do rozvoje vzdělávání


synthesia noviny

7 Kam za kulturou

Í ti ICH

DŘ JIN KULTURN

p

KÁRA

Ruské zlato Alexandrův sbor písní a tanců, vystupující jinak též jako Alexandrovci, je asi nejznámějším vojenským hudebním tělesem na světě. Od jejich počátků v roce 1928, kdy měli pouhých 12 členů, se přetavili do  uskupení, které při vystoupení předvede na  podiu více než 100 umělců. Je již skoro tradicí, že společně se sborem vystupují i významní místní umělci. Ani Česká republika nebude výjimkou, letos se vám představí Eva Urbanová, jedna z nejvýznamnějších operních pěvkyň, a Petr Kolář, úspěšný rockový zpěvák a  bývalý člen například skupiny Arakain. Pokud jste ještě neměli možnost vidět tuto ruskou legendu naživo, neváhejte. Právě u nás bude vrcholit česká část „Vánočního turné 2013“. Zážitek to bude určitě neskutečný, a  navíc v centru našeho města, v pardubické ČEZ Aréně, v  pondělí, 9. 12. 2013, od 19.00 hodin.

divadlo 30. 11. | Divadlo 29 Pa.Le.Ťác.I. vs. Odvaz – sportovní klání v improvizovaném divadelnictví

7. 12. | RC Žlutý Pes zakázanÝ ovoce, Zoči Voči dvojkoncert nadějí českého a slovenského punku

1. 12. | Východočeské divadlo Nabucco – slavná opera Giuseppe Verdiho v podání Severočeského divadla z Ústí nad Labem

8.12. | KD Hronovická František Nedvěd – Vánoční koncert

HUDBA 26. 11. | KD Hronovická Nezmaři – koncert tuzemské folk-rockové legendy

10. 12. | KD Hronovická Vánoce s Felixem Slováčkem

SPORT v ČEZ ARÉNĚ Basketbal – Mattoni NBL 27. 11. Pardubice vs. Opava 4. 12. Pardubice vs. Svitavy Vstupenky k dostání zdarma na odboru Marketing

? vědomostní kvíz Historie: Který hrad podle pověsti obývaly bojovnice z dívčí války? Kultura: Do kterého rozverného románu Vladislava Vančury patří kouzelník Arnoštek a krásná Anna?

Příroda/technika/věda: Který český chemik (1913 – 1998) vynalezl kontaktní čočky? Geografie: Které město je nejzápadnějším městem v ČR?

Sport: Co je to skiatlon? Různé: Kdo namluvil večerníček Pohádky z mechu a kapradí? Odpovědi najdete na této straně dole.

ZAMĚSTNANECKÁ SOUTĚŽ › LUBOŠ KOPECKÝ ›

VYHRAJTE KALENDÁŘ SVÝCH SNŮ Vánoce již číhají za bukem a  jistě každý už přemýšlí nad dárky. Co takhle své blízké nebo svou kancelář potěšit nástěnným kalendářem dle svých představ a navíc bez placení? A  proč chodit ke  kováříčkovi, když můžeme rovnou za  kovářem. Oslovili jsme tedy největšího výrobce a  dovozce kalendářů, diářů a  novoročenek u nás, společnost Helma365, která se rozhodla vyjít našim zaměstnancům vstříc. Společnost Helma365 se na  trhu pohybuje již devatenáct let, během nichž se vypracovala na  největšího českého producenta výrobků s kalendáriem a jeho produkce čítá více než šest milionů kusů. Kalendáře a diáře společnosti Helma365 můžete nalézt v  mnoha zemích světa. V  tuzemsku je pak největším dodavatelem do obchodních řetězců, pokud mrknete na  svůj stávající kalendář, je velká pravděpodobnost, že tam malé logo této společnosti najdete. A jaké typy kalendářů náš dnešní štědrý dárce dodává? Z  nástěnných a stolních snad vše, co vás napadne:

krásné přírodní scenérie, pěkně tvarované slečny, drahá auta, roztomilá zvířata, oblíbené sporty či umělecká díla. Velkým výběrem se může pochlubit také v diářích všech barev a tvarů, dokonce i s možností vyhotovení originálních kusů na míru. A to nejlepší nakonec. Dvacet z vás má nyní možnost pomoci Ježíškovi a získat dárek z nabídky této společnosti. Stačí odpovědět na  tuto jednoduchou otázku: Pro rok 2014 se v  nabídce firmy Helma365 objevil unikátní kalendář „Young forever“, věnovaný přední české nestárnoucí herečce. Víte které? Pokud nám do  2. prosince napíšete její jméno na  adresu „soutez@synthesia.eu“, získáte možnost vyhrát libovolný nástěnný kalendář z  nabídky společnosti. Dvacet šťastlivců vylosuje následující den Lucie Bulušková, vedoucí personálního oddělení.

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA 7. 12. | odjezd nádraží ČD Stříbrná adventní cesta – pěší túra po kopečcích v  okolí Kutné Hory, 14 km

14. 12. | KD Hronovická Dádin vánoční dárek – dětské divadlo

5.12. | Museum Rosice Pardubický mikulášský trolejbus výstava a jízda historickými vozidly

15.–16. 12. | Východočeské divadlo Sněhurka – vánoční pohádka OSTATNÍ 27. 11. | Krajský úřad Cestopisné putování po Sibiři – cestovatelská přednáška 30. 11. | Pernštýnské náměstí Mikulášské adventní trhy a slavnostní rozsvícení vánočního stromu

12. 12. | Východočeské divadlo Bedřich Smetana: The greatest hits muzikál pro pobavení a rozšíření hudebních obzorů 16. 12. | KD Hronovická Ondřej Havelka a jeho Melody Makers – koncert oblíbeného propagátora jazzu, blues a swingu

4. 12. | Doli klub Vladimír Mišík a Ivan Hlas koncert legendárních českých hitmakerů

1. 12. | KD Hronovická Čerti z Tojflštejna divadelní pohádka

PRO DĚTI 25. 11. – 20. 12. | Mázhaus Peklo – čertovská výstava pro děti

29. 11. | RC Žlutý Pes Aleš Brichta – koncert předního rockového barda 1. 12. | Dům hudby Dan Bárta & Illustratosphere – koncert jednoho z našich nejlepších zpěváků

Hokej Tipsport extraliga | ČEZ Aréna 26. 11. Pardubice vs. Plzeň 29. 11. Pardubice vs. Třinec 1. 12. Pardubice vs. Sparta Praha 6. 12. Pardubice vs. Litvínov 13. 12. Pardubice vs. Kladno 15. 12. Pardubice vs. Zlín

SLEVA PRO ZAMĚSTNANCE › LUBOŠ KOPECKÝ ›

AŽ SE ZIMA ZEPTÁ…

20

… co jste si do sněhu koupili v létě, měli byste být připraveni. A  pokud váš šatník smutní po  nových nájemnících, nabízíme vám řešení, které navíc potěší i vaši peněženku. Pro velký úspěch jsme oslovili opět svatostánek předvánočních nákupů, obchod s  módou C&A, který sídlí na  pardubické třídě Míru. Úspěšný dodavatel módních kolekcí pro celou rodinu nám vyšel vstříc, a  nyní vám tedy můžeme představit jeho zajímavou nabídku: každý zaměstnanec společnosti Synthesia, a.s., který se v  termínu 4.–8. prosince prokáže v  pardubické prodejně C&A zaměstnaneckým průkazem, obdrží slevu 20 % na veškeré zboží, včetně toho již zlevněného. Přijďte se přesvědčit o  pravdivosti sloganu „dobrá kvalita za příznivé ceny” a  vyberte si z  dámské, pánské či dětské kolekce. C&A nabízí mimo jiné módu pro mladé značky Clockhouse, kolekci pro nastávající maminky či XL kolekci. Oblíbené jsou i produkty z biobavlny, kdy C&A pa-

tří mezi její přední prodejce na celém světě. Redakční rada vám přeje příjemné předvánoční nákupy!

JUBILEA V MĚSÍCI listopadu V měsíci listopadu slaví svá životní a pracovní výročí: Životní jubilea: úsek Provozní Horák Roman Pracovní jubilea: 35 let v Synthesii: SBU Pigmenty a Barviva Mareček Antonín 30 let v Synthesii: SBU Energetika Puskás Petr 25 let v Synthesii: úsek Provozní Burda Miloš Správné odpovědi z vědomostního kvízu.

úsek Technický Volf Jiří 20 let v Synthesii: SBU Pigmenty a Barviva Breberová Věra Hromádko Miroslav Pětioká Miroslava Gratulujeme všem jubilantům a přejeme pevné zdraví a hodně úspěchů v osobním i pracovním životě!

Historie: Děvín, Kultura: do Rozmarného léta, Příroda/technika/věda: Otto Wichterle (zakladatel Ústavu makromolekulární chemie ČSAV v Praze a dlouholetý profesor VŠCHT tamtéž), Geografie: Aš/Hranice u Aše, Sport: běh na lyžích složený z obou technik běhu – klasické a bruslařské, Různé: Jiřina Bohdalová


synthesia noviny

8

zázraky chemie VŠEDNÍHO dne Martin Pém

Dáme očku čočku Nedávno si československá vědecká obec připomněla významné výročí - sto let od narození geniálního českého chemika Otto Wichterleho, jenž se usadil v obecném povědomí lidí především jako vynálezce měkkých kontaktních čoček. Protože kontaktní čočky stojí za  bystrozrakostí mnohých z nás, připomeňme si i je. sešel prof. Wichterle a jistý zaměstnanec ministerstva zdravotnictví, který si mu na tvrdé kontaktní čočky postěžoval. Protože od prvotního nápadu k  vědeckému nadšení neměl tento všestranný chemik nikdy daleko, pustil se společně se svým asistentem Drahoslavem Límem do řešení i tohoto problému. Po  řadě systematických pokusů, i  za  pomoci šťastné náhody, se jim podařilo připravit polymerní materiál s  nadějnými vyhlídkami. Poly(2-hydroxyethylmethakrylát), neboli pHEMA, vykazuje vlastnosti hydrogelu - zesíťované řetězce polymeru pojmou až 40 % vody nebo vodného roztoku jiných látek, čímž z  původně pevné látky vznikne měkký gel, ovšem dostatečně pevný, elastický a  plně průhledný. Zá-

Historie kontaktních čoček se datuje, světe div se, již do období renesance, když začátkem 16. století Leonardo Da Vinci „načmáral“ další ze svých novátorských návrhů. Světlo světa ale spatřily první čočky až v roce 1887. Byly robustní, vyrobené ze skla, a  nepřekvapí, že také velmi nepohodlné. Na  konci 30. let minulého století byly vyrobeny první kontaktní čočky z  polymerního materiálu - z polymethylmetakrylátu, neboli plexiskla. Polymery, látky s molekulami v podobě dlou-

hých řetězců (viz Noviny Synthesia květen 2013), se ukázaly jako ten pravý typ materiálu pro další generace kontaktních čoček. V 50. letech se přihlásil o  slovo prof.  Otto Wichterle, který zásadně ovlivnil další vývoj kontaktních čoček. Zatímco dosavadní čočky, ať už ze skla či z plexiskla, byly tvrdé, jemu se povedlo přivést na svět jejich měkčí variantu. „Legendy“ praví, že nápad zkusit použít k výrobě čoček jiný materiál, se zrodil během jízdy vlakem, kde se v jednom kupé

roveň je materiál i biologicky nezávadný, což je další nutná podmínka pro kýžené použití. Wichterle vyvinul způsob výroby čoček pomocí odlévání v  rotujících otevřených formách, ale svůj vynález musel zkoušet až doma „na  koleni“. S  tehdejším režimem nebyl vždy zadobře, přišel o  místo na  VŠCHT Praha a  jeho výzkum byl přerušen. Ze stavebnice Merkur si pak doma sestavil improvizovanou výrobní linku poháněnou dynamem z  jízdního kola. V  roce 1961 poprvé rozběhl svůj slavný „čočkostroj“ a  vyrobil sérii dokonale vytvarovaných čoček, čímž přesvědčil o  uskutečnitelnosti a  ekonomické výhodnosti výroby nového materiálu. Ve výzkumu tak mohl pokračovat. Ve  světě se o  Wichterleho měkké kontaktní čočky strhl nebývalý zájem, ovšem ne všichni výrobci odváděli příslušné licenční poplatky, což vedlo až k soudním sporům. Československá akademie věd pak v 70. letech patent prodala do zahraničí a  smutnou zajímavostí je, že za cenu pouhého jednoročního výnosu z  licencí. Obrovský byznys a z něj plynoucí bohatství tak proklouzly mezi prsty.

Další vývoj kontaktních čoček byl zaměřen na hledání dalších vhodných materiálů, zejména kombinací pHEMY s jinými polymery, nebo i silikonové materiály, které by ještě více splňovaly náročné požadavky, především dobrou propustnost kyslíku a  komfortní nošení, a  také aby bylo možné čočky nosit co nejdelší dobu. Dnes už jsme tak daleko, že je možné si pomocí kontaktních čoček změnit i barvu očí. Pokrok zkrátka nezastavíš.

VÍTE, ŽE... › kontaktní čočky se musejí pravidelně čistit a dosud nejúčinnější čistící roztok je peroxidový? Princip jeho působení spočívá v  rozkladu na  vodu a  kyslík pomocí katalyzátoru (obvykle platinového), který je součástí balení. Vznikající kyslík zbaví čočky bakterií i  bílkovin - zbytků odumřelé oční tkáně. › zdravé oko má ve  skutečnosti 60 dioptrií? Hovorové „mít x dioptrií“ znamená mít x dioptrií rozdílu od  normálu. Dioptrie je definována jako převrácená hodnota ohniskové vzdálenosti, což u  zdravého oka představuje asi 16 mm.

HOBBY › Jindřich Kára ›

DOBRÝ DEN. REVIZE KAPŘÍKŮ. Věděli jste, že i rybáři mají vlastní „policii“? A že jednoho jejího člena máme ve svých řadách? Se směnovým mistrem z SBU PaB, Daliborem Holým, si dnes tuto práci přiblížíme. » Doneslo se k nám, že Váš život je velmi těsně spjat s vodou a všemi těmi živočichy v ní… Je to tak. Už skoro 40 let se věnuji rybaření a před časem, v době mých 35. narozenin, mě kamarád přemluvil, abychom zkusili přidat se k rybářské stráži. On sice nevydržel, ale mě je stále možné na pochůzce potkat. Myslím, že hlavní motivace k tomu je ta, že když už ty nepravosti kolem sebe vidím, chci s tím něco udělat. » Vždycky jsem si myslel, že porybný je práce na plný úvazek. Jak to stíháte při práci? Těch, kteří se tomu věnují profesionálně, je v  republice odhadem 20. Ostatní jsou, stejně jako já, svým způsobem dobrovolníci. Tady v  Pardubicích je nás 15 a  na  starosti máme 350 ha vod na  území o  rozloze 88 km2. To je trojúhelník mezi Dašicemi, Srnojedy a  Opatovicemi n. Labem.

» Je náročné zařadit se mezi Vaše kolegy? Samozřejmě to nemůže dělat úplně každý, ale pokud má člověk zájem, není to nemožné. Správný porybný by měl mít znalosti platné legislativy, biologie a rybářství. Ty jsou prověřovány zkouškou. Po jejím splnění dostanete odznak, průkazku a  můžete vyrazit. Já osobně jsem si ze zájmu ještě dodělával dálkově při zaměstnání rybářskou školu ve Vodňanech. To je asi nejlepší místo, kde se o  tomto oboru můžete dozvědět spoustu zajímavých věcí. » Jaké povinnosti vyplývají ze služby u  rybářské stráže? Jsou s  tím spojené i nějaké výhody? Stěžejní povinností jsou hlídky kolem vodních ploch spadajících pod naši kontrolu. Na  obchůzky chodíme často i v noci a za doprovodu Policie ČR nebo policie městské. Ročně to dělá tak 30 až 40 nocí, které strávím venku. No, a  co se těch výhod týče, máme k dispozici povolen-

ku k lovu ryb, nemusíme odpracovat brigádnické hodiny a  k  Vánocům dostaneme každý dva kapry.

» Vyskytnou se i nějaké veselé historky? Jéje, pár by se jich určitě našlo. Například, jednou při kontrole

na Bajkale jsem potkal rybáře a zjistil nedostatky v  základní výbavě. Domluvil jsem mu a doporučil, aby to pro ten den sklidil a  doplnil si vše, jak má být. Když jsme odcházeli z  místa, povídá: „Ani nevíte, jak jsem rád, že jsem potkal zrovna Vás, a  ne Holého. Před ním mě chlapi v  hospodě varovali, že je to pěkná svině. Ten by mi to všechno na  místě hned zabavil.“ Podíval jsem se na něj a zeptal se, jestli jsem se mu na začátku kontroly opravdu legitimoval. Potvrdil mi, že ano. Tak jsem průkazku vytáhl znovu a  povídám mu: „Tak se na  ni podívejte ještě jednou.“ » Když už jsem u  těch přestupků, povedlo se Vám někdy přistihnout i nějakou pytlačku, nebo je to čistě pánská záležitost? Ano, bohužel, mám na pažbě zářez i za pytlačící ženu. Paní ve zralém věku. Co jsem se doslechl, prý velice akurátní státní zaměstnankyně.

» A nakonec ještě jedna taková sváteční otázka. Jako letitý znalec byste na štědrovečerní tabuli doporučil jistě nějakou netradiční specialitku. Jakou? Za  ta léta jsem skutečně vyzkoušel mnoho různých ryb. Ovšem za  opravdovou lahůdku bych označil lína. Moje nejoblíbenější úprava je lín plněný kořenovou zeleninou a  prošpikovaný slaninou, pečený v alobalu. To je taková lahůdka, že se budete olizovat ještě na Tři krále. Děkujeme za  rozhovor a  přejeme mnoho krásných ryb jak ve  vodě, tak na udici.

Noviny Synthesia 11/2013  

Noviny Synthesia 11/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you