Page 1

noviny zaměstnanců společnosti

noviny ročník XVI | říjen 2013 NITROCELULóZA SLAVí

ZA SYNTHESII KRÁSNĚJŠÍ

VYHRAJTE VSTUPENKY

EXPEDICE REKORDNÍHO kontejneru

PLÁN DEMOLIC v areálu

NA KOUZELNICKOU MEGASHOW

» strana 4

aktuality

DOBÝVÁME JIŽNÍ AMERIKU! SBU Pigmenty a Barviva zavelelo k  obchodnímu útoku a  rozhodlo se rozšířit slávu značky Synthesia i za velkou louží. Jeho obchodní zá­ stupci zavítali na začátku září na nej­ větší veletrh nátěrových hmot v Jižní Americe s názvem Abrafati 2013, kte­ rý se konal v  brazilském Sao Paulu. Mise byla více než úspěšná a na spo­ lečném stánku s naším lokálním dis­ tributorem proběhly během tří dnů téměř dvě desítky nadějných jednání.

SYNTHESIA OČIŠTĚNA Konečné rozhodnutí Vrchního sou­ du v Praze ukončilo několikaleté spory mezi společnostmi Synthesia a Lanxess o patentovou ochranu jed­ né ze značek speciálního vysokoja­ kostního pigmentu P.Y. 150. Vrchní soud vyhověl v plném rozsahu právní a technické argumentaci naší společ­ nosti a  nároky německého výrobce na přiznání patentové ochrany zamítl jako neoprávněné, přičemž současně zrušil i  předběžná opatření, který­ mi byla naší společnosti zakázána výroba a  distribuce dotčené značky. Synt­hesia nyní opětovně spouští její výrobu a  svůj úspěšný HP pigment tak vrací zpátky na trh.

kolektivní vyjednávání zahájeno Dne 18. 10. 2013 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání k přípravě uzav­ ření Kolektivní smlouvy pro rok 2014. Tým zaměstnavatele bude pracovat pod vedením generálního ředitele Josefa Lišky, odboráře při kolektivním vyjednávání povede je­ jich předseda, Josef Hostinský.

» strana 5

» strana 6

NÁVŠTĚVA › LIBOR PODMELLE ›

Andrej Babiš SE SETKAL se zaměstnanci Synthesie Potkat vlastníka naší společnosti a jediného akcionáře koncernu AGROFERT, a.s., pana Ing. Andreje Babiše, se vám nepoštěstí každý den. Natož s  ním prohodit pár vět. Dne 18. září 2013 měli tuto příležitost nejen zaměstnanci Synthesie, ale i VUOS a další kolegové z celé SemtinZone. Ing.  Andrej Babiš v  současné době se vstupem do  politiky jistě váží svůj čas na  pomyslných va­ hách zlatem. Proto nás může těšit, že si ve  svém nabitém diáři našel čas na  krátké neformální posezení s více než čtyřmi stovkami zaměst­ nanců. Již v  6:58 vítá pana Babi­ še v  prostorách semtínské jídelny generální ředitel naší společnosti Ing. Josef Liška. Prvním tématem je historie i současnost Synthesie. Majitel kon­ cernu AGROFERT zdůraznil, že Synthesia byla kdysi jednou z  nej­ lepších chemiček, ale éra vlastnictví Chemapolu nebyla pro rozvoj firmy příznivým obdobím. Nicméně Synt­ hesia je příkladem, že nadějné pro­ jekty stojí za to podporovat, o čemž v současné době svědčí i miliardová investice do obnovy energetiky. Při té příležitosti se zmínil o ně­ kterých problémech nejen českých, ale i  řady evropských firem v  pod­ nikatelském prostředí, například při

dodržování ekologických norem, kdy jen REACH (registrace chemických látek v EU – pozn. redakce) stojí skupinu Agrofert ročně přes 100 mil. Kč. Tato opatření z  centra EU pak velmi snižují konkurence­ schopnost evropských firem. Ing.  Andrej Babiš také komen­ toval i  svůj pohled na  tuzemskou situaci. Problémy vidí ve  školství,

zdravotnictví a dopravě. Ve  způso­ bu vedení státu, který by měl být podle něj spravován selským rozu­ mem. Zaměřil by se na snížení stát­ ního dluhu, na efektivní výběr daní, na  daňové úniky v  oblasti pohon­ ných hmot, alkoholu a  cigaret. Ale i  na  plýtvání a  korupci. Zvýšil by okamžitě počet kontrol daňových subjektů, především u  rizikových

oblastí daňových rájů. Prováděl by důsledné kontroly státních firem a snažil se odpolitizovat státní úřa­ dy. V  průběhu setkání Ing.  Andrej Babiš vysvětlil, proč se rozhodl vstoupit do  politiky, a  co ho vedlo v  listopadu 2011 k  založení inicia­ tivy ANO 2011 (Akce nespokoje­ ných občanů), z  níž se v  roce 2012 stalo politické hnutí, které v  sou­ časné době nese název „Ano, bude líp“. Zmínil, že chce prosperující stát, který zajistí lepší podmínky mladým rodinám, sociálně slabým, dlouhodobě nemocným i  důstojný život seniorům. V  závěru setkání došlo i  na  do­ tazy zaměstnanců a  po  osmé ho­ dině pokračoval Ing.  Andrej Babiš ve  svém dalším programu návště­ vy regionu. Stihl navštívit seniory, zdravotně postižené, sportovce, stu­ denty středních škol a ve večerních hodinách se setkal s novináři a ob­ čany Pardubic.

Editorial › Josef Liška ›

Žádný učený z nebe nespadl Vážení spolupracovníci, s  málokterou lidovou moudrostí lze souhlasit tak bezvýhradně jako s tou uvedenou v nadpisu mého krát­ kého zamyšlení. Každý člověk v pod­ statě prochází celý život neustálým procesem učení od  těch nejzáklad­ nějších znalostí a  dovedností až po nejrůznější specializace v různých oborech lidské činnosti. Rozdíl mezi jednotlivými lidmi je pak dán mírou jejich snahy tento proces podstupo­ vat a své znalosti zlepšovat. Nejinak je tomu i  v  životě každé průmyslové společnosti. Nově nastu­ pující pracovníci přicházejí s různou úrovní znalostí a zkušeností a v prů­ běhu svého pracovního života mají možnost své dovednosti vylepšovat

za podmínky, že jim to společnost umožní, pokud oni sami mají zájem na sobě pracovat. Vzhledem k tomu, že jednou z otázek loňského průzku­ mu spokojenosti zaměstnanců byl dotaz, zda jsou pracovníci ochotni zvyšovat svou kvalifikaci, který byl zodpovězen  velmi vysokým procen­ tem kladných odpovědí, chtěl jsem se v  krátkosti zamyslet, jaké možnosti má zaměstnanec Synthesie, pokud se rozhodne, že se nespokojí s tím, čím ho vybavila škola nebo jeho předcho­ zí zaměstnání, a bude chtít sám se se­ bou něco dělat. První příležitost je hned při ná­ stupu do firmy – každý zaměstnanec obdrží celou řadu informačních ma­ teriálů, a jedním z nich je i poměrně

zdařile provedená příručka „Che­ mické minimum“. Pro absolutního nechemika je to studnice vědomostí na dlouhou dobu, pro chemiky pak dobře zpracované shrnutí základ­ ních, nejen teoretických, ale i  ryze praktických informací, týkajících se chemických procesů, chemikálií, za­ řízení a dalších oblastí. Stačí jen začít číst a  ukládat informace do  pamě­ ti. Brožura je pro všechny případné zájemce bezplatně k  dispozici buď v  elektronické podobě na  firemním intranetu nebo vytištěná na  perso­ nálním oddělení. Firma samozřejmě poskytuje ce­ lou řadu odborných školení, která vyžaduje nejen charakter prováděné práce, ale podle platných legislativ­

ních požadavků je musí mít i daný pracovník. Ačkoli je to vnímáno jako samozřejmost, vydáváme ročně za tato školení několik set tisíc korun, a  udržujeme tak nutné znalosti na­ šich vybraných zaměstnanců na  po­ žadované úrovni. Zajištění jazykových kurzů pro za­ městnance Synthesie je rovněž dlou­ hodobě fungující oblastí. Tyto kurzy navštěvují jak zaměstnanci, kteří po­ třebují jazykové vybavení pro výkon svojí funkce, tak i  ti, kteří se pouze rozhodli alespoň částečně naplnit heslo „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem“. Určitou novinkou je i rekvalifikač­ ní program UNIV 3, který realizuje

» pokračování na str. 2


synthesia noviny

2 » pokračování ze str. 1

Bezpečnost práce › Milena Votavová ›

Správnou chůzí ku zdraví V minulém vydání našich novin jsme se věnovali manipulaci, v  dnešním čísle si připomeneme další kategorii příčin pracovních úrazů, a to především chůzi. Chodit musíme v  Synthesii neje­ nom po  rovných plochách (zpevněné plochy, podesty, chodby), ale rovněž po  schodech, případně lézt po  žeb­ řících. K  pohybu po  areálu jsou však

využívána i jízdní kola. Všechny tyto činnosti je nutné dělat správně. Může vám to připadat k  smíchu, ale když si uvědomíte, že již pět letošních úrazů s  pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny bylo způsobeno prá­ vě při chůzi (nebo lezení po  žebříku), možná vás smích přejde. Pracovní neschopnost u  prvního úrazu byla vystavena na  144 dny, a  to šlo „jen“ o  špatné došlápnutí. Druhý úraz, pohmoždění kolena, byl způ­ soben pádem ze žebříku, a  pracovní neschopnost trvala 103 dny. Ve třetím případě byl zaměstnanec neschopen práce 44 dny, měl zlomeninu záprst­ ní kůstky horní končetiny po pádu ze schodů. Čtvrtý úraz, namožená záda po sestupu ze žebříku, zneschopnil za­ městnance na 32 dny. U pátého zraně­ ného – zlomenina nártní kůstky dolní končetiny po  propadnutí do  kanálu –

pracovní neschopnost stále trvá. Jen připomínám, zranění nenesli žádné břemeno, s ničím nemanipulo­ vali – pouze šli nebo lezli po žebříku! U  dalších sedmi úrazů, které se staly

rovněž při chůzi, pracovní neschopnost vystavena nebyla, jednalo se „pouze“ o zhmožděniny, odřeniny či naraženi­ ny, se kterými mohli zaměstnanci dále pracovat. Ve  většině těchto případů je v záznamu o úrazu v kolonce „Proč do­ šlo k úrazu“ zatrženo – pro špatné nebo nedostatečné vyhodnocení rizika, pří­ padně pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele. Nejčastějšími příčinami úrazů v sou­ vislosti s  chůzí nebo jízdou na  kole jsou: » špatné došlápnutí na  rovné ploše nebo při chůzi po schodech » pád na  rovině v  důsledku zakopnutí či uklouznutí » pád na  schodech při chůzi do  i  ze schodů » pád z kola » pád ze žebříku

Jak předcházet úrazům: » nepodceňovat tak jednoduchou a sa­ mozřejmou činnost, jako je chůze nebo jízda na kole, neustále se na ni soustředit » při pohybu si všímat nerovností plo­ chy nebo předmětů, které jsou na ní umístěny, zakrytí kanálů či jiných otvorů » při chůzi po  schodech dostatečně zvedat nohy, neběhat a  držet se zá­ bradlí » v zimním období dodržovat vyhláše­ ný zákaz jízdy na kole a dávat pozor na namrzlá místa na silnici Když to tedy na  závěr shrnu, vět­ šinou si za  podobné úrazy můžeme sami. Spoléhám na  vás, že výše zmí­ něné rady alespoň částečně dostanete do  podvědomí, a  úrazy tohoto cha­ rakteru se, pokud možno, objevovat nebudou.

Žádný učený z nebe... naše firma ve  spolupráci s  místní SPŠCH. V rámci tohoto programu lze získat mezinárodně uznávanou kvali­ fikaci „Chemik – laborant“ a „Chemik pro obsluhu zařízení“. V  letošním roce proběhl úvodní ročník, které­ ho se účastnilo několik zaměstnanců naší společnosti, kteří zakončili svou rekvalifikaci složením závěrečných zkoušek. Vzhledem k  tomu, že počí­ táme s  dalším pokračováním tohoto programu, lze předpokládat, že počet vyučených/rekvalifikovaných chemi­ ků v  Synthesii se bude rok od  roku zvyšovat. Opět stačí jen chtít – poža­ davek na  zařazení do  tohoto progra­ mu může vznést každý, o konkrétním obsazení následně rozhodnou přísluš­ ní vedoucí pracovníci. Rád bych v neposlední řadě zmínil i  to, co se možná ne vždy za  vzdělá­ vání považuje. Každý den se lze učit na  svém pracovišti – od  starších a  zkušenějších kolegů, dlouholeté zkušenosti jsou často k  nezaplacení. Pevně doufám, že na  tomto poli zví­ tězí předávání těch zkušeností, které povedou zejména mladší kolegy sku­ tečně k jejich zlepšování, ne těch tzv.

„zkušeností“, které mají ulehčit plnění „nesmyslných“ požadavků nadříze­ ných, a které v  konečném důsledku poškozují firmu, jednotlivé pracovní­ ky, případně i naše zákazníky. Firma je schopna zajistit pro vybrané zaměst­ nance i  skutečně specializovaná ško­ lení, která, jsou-li následně správně využita, nám mohou skutečně vycho­ vat nové odborníky pro různé oblasti. Vzhledem k  ceně školení a  kurzů je však vždy třeba zvážit účelnost takto vynaložených prostředků. Zdá se vám to všechno málo? Přijď­ te sami s návrhem vzdělávacích akcí! Nikdo vám sice nezaručí, že bude váš nápad ihned realizován, ale jistě lze slíbit, že každý návrh bude důkladně zvážen. Na závěr ještě pár posledních slov – úspěch vzdělávání zaměstnanců ne­ bude pouze výsledkem objemu vyna­ ložených prostředků, ale v první řadě především výsledkem píle a úsilí kaž­ dého jednotlivce, který se bude tohoto procesu účastnit. Všem, kteří se pro to rozhodnou, přeji hodně zdaru! Ing. Josef Liška generální ředitel

Soutěž Na následujících třech snímcích je z hlediska bezpečnosti práce opět něco špatně. Pracovník se pohybuje tak, že zvyšuje riziko pracovního úrazu. Komu se podaří na každé fotce odhalit chybu, může zkusit štěstí a poslat svou odpověď do 31. října na adresu redakce (soutez@synthesia.eu nebo prostřednictvím intranetu). Zařadí se tak do slosování o dva obědy č. 7 v jedné z našich jídelen. Tři vítěze vylosuje v pátek 1. listopadu vedoucí oddělení Bezpečnost práce Milena Votavová.

SITUACE 1

SITUACE 2

SITUACE 3

UNIV 3 › LUCIE BULUŠKOVÁ ›

Marečku, podejte mi pero! Společnost Synthesia byla v rámci tradiční spolupráce se Střední průmyslovou školou chemickou v  Pardubicích zapojena do  pilotního projektu UNIV 3, jehož hlavním cílem je snaha o  zkvalitnění systému rekvalifikací. Jak jsme vás již informovali v jed­ nom z jarních vydání Novin Synthe­ sia, byly v  rámci projektu UNIV 3 otevřeny dva moduly vzdělávacích programů. Konkrétně „Chemik pro obsluhu zařízení“ a  „Chemik – la­ borant“, které byly vytvořeny v  sou­ ladu se standardy Národní soustavy kvalifikací. Naši zaměstnanci měli možnost absolvovat oba modu­ ly, a  v  případě zájmu i  závěrečnou zkoušku z  každého z  nich. Do  pro­ jektu UNIV 3 bylo zapojeno celkem 13 zaměstnanců naší společnosti. Pět z  nich úspěšně absolvovalo oba moduly včetně závěrečných zkou­ šek, a  získalo tak úplnou profesní kvalifikaci. Teoretická část závěrečné zkoušky z modulu „Chemik pro ob­ sluhu zařízení“ se konala 20. června 2013 v prostorách SPŠCH Pardubice, praktická část pak 28. června 2013 na  oddělení KYPY SBU PaB v  naší společnosti. Závěrečná zkouška

z modulu „Chemik – laborant“ pro­ běhla 24. září 2013 opět v prostorách SPŠCH. Všechny zkoušky probíhaly pod dohledem zkušební komise. Na  začátku října všem úspěšným absolventům osobně pogratuloval generální ředitel Synthesie, Josef Liška, který na  slavnostním setká­ ní v  prostorách Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích každé­ mu z nich předal certifikát. Další nové moduly v  rámci pro­ jektu UNIV jsou v  současné době v procesu schvalování a spuštěny by měly být začátkem roku 2014. A pro­ tože jsme se v rámci závěrů průzku­ mu spokojenosti zavázali k  podpo­ ře vzdělávání, pevně doufáme, že úspěšnost absolventů bude i  nadále minimálně taková, jako u  letošního ročníku.

iinvestice do rozvoje vzdělávání

TIRÁŽ

synthesia noviny

noviny zaměstnanců společnosti Synthesia, a. s. Vydává: Synthesia, a. s. Evidenční číslo: MK ČR E 13711 Neprodejné Redakční rada: Michal Horský, Jindřich Kára, Luboš Kopecký, Petr Mako, Martin Pém, Libor Podmelle, Iveta Prokopová, Aneta Rambousková, Hana Růžičková, Ondřej Sečka, Lucie Vacková Adresa redakce: Synthesia, a.s., redakce Semtín 103, 530 02 Pardubice Telefon: +420 466 824 001 E-mail: redakce@synthesia.eu Grafické zpracování a tisk: DTP studio Formanová s. r. o., Pardubice Synthesia podporuje životní prostředí Noviny Synthesia jsou vydávány na  recyklova­ ném papíru, který je vyráběn v souladu s nejno­ vějšími ekologickými trendy. Novinový papír Maine Gloss Green je vyroben z 60 % z recyklovaných vláken a ze 40 % pochází z lesů pod certifikací FSC. Více informací na naleznete www.synthesia.eu.

Noviny Synthesia držitel ocenění za 2. místo v prestižní soutěži Firemní noviny roku, vyhlašované PR klubem ČR.


synthesia noviny

3

SLOVO MAJITELE

Andrej Babiš: Jít k volbám je možnost, jak něco změnit Do předčasných parlamentních voleb zbývá několik dní. V kampani finišuje i nováček na politické scéně – hnutí ANO. S jeho lídrem, Ing. Andrejem Babišem, jsme mluvili o tom, co mohou tyto volby zemi přinést. „Hlavně nenechte o své budoucnosti a o budoucnosti svých dětí rozhodovat druhé,“ vzkazuje voličům. » S hnutím ANO jste po prázdni­ nách navštívil všechny kraje re­ publiky. Mají lidé v různých regio­ nech různé potíže, anebo nás trápí podobné věci? Ve  všech krajích je největším problémem nezaměstnanost, nejis­ tota a  nedostatek peněz. Praha je specifická, ale už i  v  hlavním měs­ tě jsou obavy o práci a budoucnost Pražanů může být taky proble­ matická. Lidi zkrátka trápí, jestli budou mít z  čeho zaplatit nájem, energie a jestli budou mít z čeho žít. Nevědí, co bude. My na to říkáme, že bu­ deme podporovat zaměstnavatele, kteří dají práci absolventům, lidem nad pade­ sát, ale i  dalším skupinám, které jsou nezaměst­ naností nej­ ohrože­ nější.

» Jaké problémy by se v krajích ješ­ tě měly řešit? Všude jsou problémy především s financemi. Je tu nedostatek peněz pro centra, která pečují o  osamělé děti, pro postižené, nejsou tu pe­ níze na  dlouhodobě nemocné, stát nestaví byty ani pro seniory ani pro mladé, celá sociální oblast je podfi­ nancovaná. Ale nemáme peníze už ani na sport, který nám dělá ve svě­ tě rozhodně lepší reklamu a  nese vysokou prestiž, nemáme finance na  kulturu. Všichni musí prosit o dotace, obíhat úřady, kraje, minis­ terstva. Naše nadace se snaží pomo­ ci, ale, bohužel, nemůžeme pomoct

žeme zdát levicoví, protože chceme zlepšit život důchodcům a lidem, kteří pomoc opravdu potřebují. My se chceme hlavně chovat jako řádní hospodáři, nebudeme rozhazovat tak jako levicové vlády, nebudeme se tvářit, že šetříme, tak jako pra­ vice, a  přitom vykrádat rozpočet a  utrácet za  nesmyslné projekty typu sKarty a podobně.

všem. Nemáme takové páky jako stát, který vyhazuje miliardy za po­ chybné projekty pochybných firem. » Jenže všechna ta opatření v  so­ ciální oblasti, o  kterých mluvíte, budou nejdřív něco stát. Kde na ně vezmete? Jedním z  největších problémů naší země jsou pravidla. Protože tu pravidla nefungují, tak se tomu­ to státu nedaří vybírat daně. Nebo je prostě stát vybírat nechce, proto tu asi existují všechny ty výjimky, kličky a nesmysly. My začne­ me daně opravdu vybírat a  zač­neme doopravdy kontrolovat a  sankcio­ novat ty, kteří se placení daní vyhýbají, budeme prosazovat, aby ho­ tovostní operace byly minimální. Upře dnost­ níme také f i r m y, které

platí daně v České republice, před těmi, které odvádějí zisky do daňo­ vých rájů. » Jak to chcete udělat? Firmám přece nezabráníte, aby měly svá sídla někde v Monaku… Jednoduše. Firmy s  nejasnými vlastníky vyřadíme z  výběrových řízení a  zveřejníme, proč jsme tak učinili, firmy, které zde podnikají a platí řádně daně, naopak budeme ve  výběrových řízeních doporučo­ vat. Když říkáme, že chceme řídit stát ve  prospěch státu a  jeho ob­ čanů, tak přece nebudeme posílat výnosy ze státních zakázek někam

do Monaka. Upřednostníme zkrát­ ka české živnostníky a podniky – ať už jsou malé, střední či větší – před těmi, které se jako české tváří, ale zisky odvádějí jinam. » Proč to tak nedělaly politické strany, které nám tu doteď vládly? Zeptejte se jich, ony samozřej­ mě dneska budou říkat, že to tak vždycky udělat chtěly. Politici před volbami něco slibují, ale realita je pak úplně jiná. Jejich systém zde byl doveden k  takové dokonalosti, že ho ovládá pár zákulisních skupin a kmotrů. Kmotr má svého politika, kterému pomůže do funkce, politik se odvděčí tím, že pak svému kmot­ rovi nebo jeho spřízněné firmě přihraje státní zakázku. Kmotr si část peněz nechá, část dá politiko­ vi, jeho straně a takhle furt dokola. Proto dneska kmotři chystají kam­ paň proti hnutí ANO. To kvůli nim a stávajícím politikům jsou všechny zakázky předražené, proto tu máme dražší dálnice než v Německu. Pro­ to jsme zadlužená země, které roste státní dluh o 13 milionů za každou hodinu, a  pokud se nic nezmění, tak nám za 15 let nevyvezou už ani popelnici a nebudeme schopní pla­ tit úroky z dluhů. » Vy stále mluvíte o  kmotrech, máte ale nějaké opravdové indi­ cie, že proti vám něco chystají? Kampaň proti nám už je a  ješ­ tě bude obrovská. Všimněte si, jak proti nám ostatní strany, které mají kmotry za zády, zkoušejí, co mohou. Kmotrům je jedno, ve  které stra­ ně se zaháčkují, je jim ale jasné, že u nás to nepůjde. Názorným příkla­ dem může být pan Hrdlička. Nej­ dříve byl hlavním kmotrem pražské ODS, což o něm říkal i Mirek Topo­ lánek, poté, co se jeho kamarád Ja­ noušek veřejně odepsal, tak byl do­ konce hlavním pražským kmotrem. Pomáhal založit Věci veřejné, což nám dnes dokládají i  bývalí členo­ vé Bártovy strany, své štěstí zkoušel v  pražské ČSSD i  u  Jiřího Paroub­ ka, dneska je s  Borisem Šťastným hlavním tahounem proklausovské iniciativy Hlavu vzhůru paní Bobo­ šíkové. Z jeho strany – ať to budou jeho nohsledi z  ODS na  Praze 10, z  vévéček či z  Hlavu vzhůru – ně­ jaký útok ještě určitě čekat musíme. Je potřeba, aby lidé věděli, kdo tady

» Podle posledních volebních pre­ ferencí může hnutí ANO skončit i druhé za  sociálními demokraty. Počítáte s  tím, že se místo TOP 09 a  zdecimované ODS stanete nejsil­ nějším uskupením středu a pravice? Já popravdě moc průzkumům nevěřím a už vůbec nevěřím dělení na  pravici a  levici v  českém pojetí. Je pravicovější vláda, která navyšuje daně, tedy ODS a TOP 09, nebo vlá­ da, která privatizuje banky a OKD, tedy ČSSD? Ty strany na  nás hrají habaďůru, že mají nějakou ideolo­ gii, ale vždycky se nakonec nějak dohodnou, aby to bylo „všestranně výhodné“. Vezměte si jen to neko­ nečné dohadování kvůli imuni­

» Stejně jako dalším stranám i Va­ šemu hnutí ale hrozí, že lidé k vol­ bám prostě nepřijdou. Že nad po­ litikou mávnou rukou a  pojedou na  chaty. Jak chcete voliče pře­ svědčit, aby šli volit? Já moc dobře chápu, že lidé jsou politikou otrávení. Chápu, že je štvou všechny ty sliby, které se nikdy nenaplnily. I  z  naší tour po  krajských městech vím, že lidé mají úplně jiné starosti, než jsou souboje politiků, kteří najednou předstírají zájem o  problémy vo­ ličů jen proto, že je před volbami. Já jsem zvyklý držet slovo, na  tom také stojí dvacet let historie mého podnikání v téhle zemi. Před dvěma lety jsem řekl, že dám dohromady osobnosti, které pomohou dát této zemi naději na  lepší budoucnost. Udělal jsem pro to, myslím, dost. Riskuji přitom svoji pověst a  ne­ zbývá mi moc času na řízení firem. Kdybych někde lhal a podváděl, tak by se to během předvolební masáže, která je pro mě obrovskou zkuše­ nostní a  očistcem, určitě projevilo. Je jasné, že lidi mohou i  tentokrát jít a volit profesionální politiky, kte­

tě, kvůli majetkovým přiznáním politiků a podobně. Proč politici kon­trolují sami sebe? Proč se bojí opravdu nezávislé kontroly? Po­ kud by měli politici čistý štít, tak nemají co tajit, ať jsou zleva nebo zprava. My čistý štít máme, nemá­ me tedy co skrývat. Proto možná konkurenční strany tvrdí, že jsme „nečitelní“. My jsme široce rozkro­ čené středové hnutí, pravicoví jsme možná tím, že nechceme a nebude­ me zvyšovat daně, někomu se mů­

ří ve sněmovně sedí patnáct, dvacet let, kteří ztratili kontakt s  realitou a  kteří se více znají s  kmotry než s  problémy obyčejných lidí. Potom ale žádné zlepšení čekat nemůžeme. Sedět doma a  vykašlat se na  volby také není řešení. Ale já nevěřím, že by lidé byli už tak apatičtí, že by rozhodování o  sobě a  o  budouc­ nosti svých dětí nechali na  jiných. Já osobně budu mít svědomí čisté. Mohu říct svým dětem, že jsem se snažil něco udělat.

tahá za nitky, a nenechali se zmást. Stávající strany a  ti, kteří je ovlá­ dají ze zákulisí, se našeho nástupu opravdu bojí a udělají všechno, aby nás poškodili. My ale určitě ne­ klesneme na jejich úroveň. Stačí se podívat jen na Wikipedii, co je pan Hrdlička zač a  s  kým se kamarádí, každému pak bude jasné, že mu jde v  politice o  miliardové kšefty. Ale není to samozřejmě jen o něm.


synthesia noviny

4 SBU Nitrocelulóza › Lukáš Reisz ›

Rekordní kontejner odeslán

Je to jen pár měsíců, kdy jsme v našich novinách představovali největšího odběratele Synthesie, firmu General Dynamics St. Marks Powder z USA. Jsme rádi, že informace z článku můžeme nyní doplnit o další významný milník dosavadní obchodní spolupráce s tímto zákazníkem. Dosud nejvyššího ročního pro­ deje vojenské nitrocelulózy tomuto zákazníkovi v celé 20leté historii na­ šeho obchodního vztahu bylo dosa­ ženo v roce 2010. Jednalo se o 2 607 t prodané nitrocelulózy a  byli jsme na  toto množství náležitě hrdí. Že pro nás tento rekord neznamenal nic jiného, než snahu o  jeho překonání, dokazuje letošní 11. září. V tento den jsme totiž odesílali kontejner, který znamenal prozatímní celkový letoš­ ní prodej na  úrovni 2  615 t. Výroba a prodej bude samozřejmě se stejnou intenzitou pokračovat až do  konce

blízko maximální smluvní hranici v každém roce z  následujících pěti let. Hlavním důvodem je neustále se zvětšující trh s civilní municí v USA a nemáme žádné signály, které by na­ značovaly změnu tohoto trendu. Na­ víc nová smlouva má poněkud jiné parametry než smlouva dosavadní. Synthesia na jedné straně sice přebí­ rá odpovědnost za kompletní dodání zboží až k zákazníkovi, ale díky tomu získává lepší kontrolu nad tokem zboží, výhodnější možnosti přepravy a ve výsledku pak i vyšší ekonomický přínos.

roku 2013, takže je jasné, že ten le­ tošní rok bude skutečně rekordním v plném slova smyslu. Na  tomto úspěchu se podílí celá skupina zaměstnanců napříč Synthesií, která s  realizací těchto ob­ chodních případů přichází pravidel­ ně do  styku. Všem patří velký dík za dobře odvedenou práci. Shodou okolností se ve  stejném týdnu podařilo dokončit a  uzavřít novou smlouvu s  tímto zákazníkem s  trváním až do  roku 2018, přičemž je velmi pravděpodobné, že množství nitrocelulózy bude, stejně jako letos,

SBU Energetika › Jan Šiller ›

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL › JINDŘICH KÁRA ›

Stlačený vzduch Rehabilitace za humny pro všechny

Kompresorová stanice v objektu ZL 39, která je provozovaná pod SBU Energetika, většině z  vás asi moc neříká a  ani by vás nenapadlo, že má vliv na  všechny naše výrobny. Právě tato stanice zásobuje všechny naše technologie stlačeným vzduchem. Původně byla vybavena dvě­ ma turbokompresory o  kapacitě 20 tis. m3/hod vzduchu a  jedním o  kapacitě 12,5 tis. m3/hod. Jako většina zařízení energetiky byla ka­ pacita tohoto zdroje dimenzována

vozu. Potíže ve spotřebě elektřiny na  provoz kompresorů jsou způ­ sobeny nejen celkovým poklesem roční spotřeby vzduchu, ale hlavně sezónností a kampaňovitým odbě­ rem, kdy se okamžitá spotřeba po­

Kompresor označený TK4 je ve zkušebním provozu od 20. 8. 2013

na podstatně vyšší energetické po­ třeby areálu. A  právě při postup­ ném významném snižování spotře­ by vzduchu se hlavním problémem této stanice stala ekonomika pro­

hybuje v mezích od 6 do 16 tis. m3/ hod. Takovýto proměnlivý odběr nebylo možno na  zařízení stanice efektivně regulovat a  pro zajištění vysokých špičkových odběrů byl

provoz kompresorové stanice vli­ vem nízkého průměrného vytížení a vysoké měrné spotřeby elektřiny neekonomický. Z  těchto důvodů byl v  roce 2012 připraven projekt pro insta­ laci menšího turbokompresoru s  výrobní kapacitou 4 tis. m3/hod. vzduchu a  nízkou měrnou spotře­ bou elektřiny. Jeho provozní zařa­ zení do  výkonové řady stávajících kompresorů umožní optimální provoz kompresorové stanice k po­ krytí zejména sezónních změn v  odběru tlakového vzduchu. In­ vestice s  celkovými náklady ne­ celých 5  mil. Kč byla realizována v letošním roce. Z hlediska návrat­ nosti investice v  úspoře elektřiny do 2–3 let patří tento projekt k vý­ znamným opatřením k zefektivně­ ní výrob, realizovaným v roce 2013. Navíc díky finálním úsporám při výrobě primární energie na teplár­ ně se podařilo zařadit tento záměr do  dotačního projektu na  podpo­ ru úsporných opatření při výrobě energií, čímž se celková ekonomika investice ještě výrazně vylepšila.

PŘEDSTAVUJEME AGROFERT PARK Od prvního říjnového dne do­ šlo ke  změně názvu pardubického dostihového závodiště, ze Synthe­ sia Parku se stává Agrofert Park. Společnost Agrofert, která je za­ stáncem a  donátorem zdravého ži­ votního stylu, rodinné zábavy a ná­

vratu k přírodě, se rozhodla spojit své jméno se slavným závodištěm, a  výrazně tak komunikovat nejen svou snahu pomáhat v  regionu, ale také ukázat své silné stránky – ze­ mědělství a  chovatelství. Roste také vzájemná spolupráce mezi oběma

partnery, Agrofert dodává do stán­ ků na  závodišti své potraviny, při údržbě tratí se používá jeho techni­ ka a chemikálie a magazín 5plus2 je mediálním partnerem pardubického dostihového svatostánku.

Také se vám již někdy stalo, že jste potřebovali zajít na rehabilitaci a všude bylo plno? Tvrdili vám, že nejbližší volný termín je za měsíc, dva nebo ještě později? Tak tento problém již nemusíte řešit.

Můžete vyzkoušet rehabilitaci přímo v areálu SemtinZone. V  or­ dinaci je poskytována ambulantní rehabilitační péče, která je určena všem, kteří mají potíže s  pohybo­ vým ústrojím – akutní či chronic­ ké bolesti, pooperační a  poúrazové stavy, neurologická onemocnění, korekce vadného držení těla a  dal­ ší. Péče je poskytována na  základě lékařského doporučení a je hrazena následujícími zdravotními pojišťov­ nami (dále ZP): Všeobecná ZP, Čes­ ká průmyslová ZP, Vojenská ZP, ZP ministerstva vnitra a  Oborová ZP. U  ostatních pojišťoven je návštěva možná bez lékařského doporučení, rehabilitační péči si však hradí sám pacient. Poskytované služby jsou z oblasti fyzikální terapie, jako je elektroléčba (aplikace proudů DD, TENS, inter­ ferenční, Trabertovy, elektrostimu­ lace a  elektrogymnastika), magne­ toterapie a  léčebný ultrazvuk. Další možností je léčebná tělesná výchova, kdy je na  základě kineziologického vyšetření a  zhodnocení stavu pa­ cienta stanoven rehabilitační plán, individuální tělesná výchova a další.

Nikomu samozřejmě podobné potíže nepřejeme, ale když už se do svízelné zdravotní situace dosta­ nete, je tu cesta, jak se dostat co nej­ dříve zpět do kondice. Takže zdraví zdar!

Rehabilitace Pracovní doba: Po, St: 6.30 – 17.00 hod. Út, Čt: 6.30 – 16.00 hod. Pá: 6.00 – 12.00 hod. Objednávky: osobně nebo na telefonním čísle: 466 824 988 Kde nás najdete: SemtinZone, budova P 16 trolejbus č. 3, výstupní zastávka Semtín, hlavní brána


synthesia noviny

5 FINANCE › DAGMAR ŠEFČÍKOVÁ ›

Konference › Lucie Bulušková ›

Mozky budoucnosti

V termínu 19.–20. září 2013 se v  Kulturním domě Dukla v  Pardubi­ cích v rámci projektu Partnerství pro chemii konala mezinárodní konferen­ ce s názvem „Mozky budoucnosti“. Je­ jím úkolem bylo upozornit na proble­ matiku technických oborů, které trápí dlouhodobý odliv studentů. Firmy, které pak hledají kvalifikované pra­ covníky do svých provozů, mají často problém zaměstnance najít. Konference, pořádaná Univerzitou Pardubice, probíhala za účasti zástup­ ců všech partnerů projektu, chemic­ kých společností skupiny Agrofert,

odborníků a studentů Univerzity Par­ dubice.

První den konference byl věnován přednáškám a prezentacím českých i  zahraničních specialistů v  oblasti týkající se nejen chemie, ale i vzdělá­

vání, politiky zaměstnanosti a aktu­ álních problémů v  nedostatku kva­ lifikovaných pracovních sil v technických oborech. Druhý den konference probíhal for­ mou exkurzí, 21 zájemců zaví­ talo i do naší společnosti, kon­ krétně do  výroby oxycelulózy na SBU Nitrocelulóza. Významnými hosty kon­ ference byli například Andrej Babiš, majitel koncernu Agrofert, či jeden z nejúspěšnějších českých mana­ žerů, Ivan Pilný, známý z pořadu České televize ,,Den D“.

ÚSEK TECHNICKÝ › ŠÁRKA CIDLINSKÁ ›

Čistíme si zahrádku Jak si jistě vzpomínáte, v průzkumu spokojenosti zaměstnanců byla jednou z  hlavních připomínek nutnost zlepšení vzhledu areálu. Proto vás jistě potěší informace, že byla podepsána smlouva s vítězem výběrového řízení na odstranění kontaminovaných budov. Podle plánovaného harmonogramu proběh­ ne ještě v  letošním roce demolice objektů Ry 153a, Ry 163a-f a  Ry 111. Práce na  nich započaly již 30. 9. 2013 přípravou nutných přeložek sítí a  budou

pokračovat do konce roku 2013. Druhá etapa demo­ lic bude zahájena již 1. 3. 2014 a potrvá do 30. 6. 2014. V  rámci této etapy se budou demolovat objekty Ry 57 a Ry 143b/144b. Celou akci uzavře likvidace budovy Ry 141/142 v období 1. 9. až 31. 10. 2014. V souvislosti s realizací výše uvedených akcí bychom vás chtěli upozornit na možné obtíže spojené s projek­ tem odstranění nevyužívaných budov. Jedná se hlavně o zvýšený pohyb aut a další mechanizace v celém areálu Rybitví a  větší nápor na  vrátnicích, než obvykle. Akce bude realizována v  rozsahu, který se vymyká běžnému provozu, na  odvoz velkého množství suti a  dalších od­ padů vzniklých při demolici objektů bude třeba použít několika tisíc nákladních automobilů. Žádáme tedy nejen naše zaměstnance, aby strikt­ ně dodržovali zákaz vstupu na  staveniště, nevstupova­ li do zakázaných prostor a při pohybu okolo staveniště a  na  přilehlých komunikacích se řídili všemi pravidly bezpečného pohybu v areálu. Pohled na  uklizenou zahrádku by měl potěšit oko každého návštěvníka areálu, a  proto věříme, že přínos akce vysoce předčí veškerá krátkodobá omezení a  pro­ blémy, které s sebou realizace této akce nutně nese.

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY ZA 1.–3. ČTVRTLETÍ Za prvních devět měsíců letoš­ ního roku skončilo naše hospoda­ ření se ziskem ve  výši 147 mil. Kč při celkovém obratu 2 611 mil. Kč. Daří se nám plnit plán a  pozitivní jsou i výsledky při srovnání se stej­ ným obdobím loňského roku. V  posledních dvou měsících třetího čtvrtletí se však v  našem hospodaření projevilo určité zhor­ šení, které souviselo nejen s letními zastávkami výrob, ale také s  mi­ mořádnými událostmi, jejichž vý­ sledkem bylo odstavení některých výrob. Šlo především o  provozní nehodu ve  výrobě organických pigmentů na SBU Pigmenty a Bar­ viva, poruchy výrobního zařízení na  SBU Nitrocelulóza ve  výrobně kyseliny sírové a  kyseliny dusičné a  o  výpadky na  SBU Energetika. Všechny zmíněné události zna­ menají nejen výpadky v  prodeji, ale představují i  zvýšení nákladů na  údržbu. U  výrobny kyseliny sí­ rové jde navíc o  poruchu většího rozsahu, takže opravy budou probí­ hat ještě po celý říjen. Poslední měsíce jsme využili k zahájení akcí mimořádné údržby stavebního charakteru. Jde o opra­ vy fasád na  vybraných objektech, výměny oken, nátěry atd. Tyto akce budou pokračovat i  v  posledním čtvrtletí roku. Z  hlediska hospodaření jednot­ livých jednotek vykazuje nejlepší provozní hospodářský výsledek SBU Pigmenty a Barviva, které ná­ sleduje SBU Nitrocelulóza. Naopak se ztrátou hospodařilo SBU Ener­ getika. Z  podsegmentů je výrazně lepší proti loňskému roku i  proti

plánu BU Oxycelulóza, která dosáh­ la výsledky v obou srovnáních lepší o více než 70 %. Lépe se také dařilo rozpouštědlům a pigmentům. Hodnota zásob ke konci září či­ nila 1 083 mil. Kč, což je o 2 % více, než byl stav ke  konci roku 2012. Stav pohledávek se v  závěru tře­ tího čtvrtletí mírně snížil a  činil 612 mil. Kč. Ke konci září ve společnosti pra­

covalo 1 630 zaměstnanců, osobní náklady za  prvních devět měsí­ ců letošního roku byly vykázány ve výši 442 mil. Kč. Po  celé období jsme hospodaři­ li s  přebytkem finanční hotovosti a bez úvěrů. V prvních třech čtvrt­ letích jsme proinvestovali 170 mil. Kč, velká část výdajů na  investice směřovala do  rozvojových akcí v oblasti pigmentů. Jsou před námi poslední měsíce letošního roku. Čeká nás ještě hod­ ně úsilí k  tomu, abychom letošní plánované úkoly splnili. Nesmí­ me si již dovolit žádná zaváhání nebo nehospodárnost. Doufejme, že jsme si pověstnou smůlu vyjá­ dřenou různými poruchami a  ná­ slednými odstávkami výrobního zařízení již měrou vrchovatou letos vybrali a plán letošního roku splní­ me.

SBU Organická chemie › Jan Sadílek ›

Bez práce nejsou koláče aneb organiky není nikdy dost

Základní silou pro udržení výrobní společnosti na trhu je proces inovace výrobků a udržování prodejního portfolia. Toho si je vědoma i SBU Organická chemie. Pracovníci obchodního útvaru ve spolupráci s kolegy odpovědnými za vývoj nových produktů stabilně vyhledávají nové výrobní a obchodní příležitosti. V  tomto roce jsme dokázali pro­ věřit a  laboratorně připravit značné množství produktů. Ve  spolupráci s  naším strategickým partnerem, společností RheinChemie, jsme na­ příklad laboratorně vyvinuli a prvot­ ně ověřili výrobu nového isokyanátu a z něho následně další produkt řady Stabaxol. Laboratorně rovněž mo­ difikujeme nový produkt k  pilotní výrobě v roce 2014, a to rozšíření vý­ robního portfolia v linii výrob s tech­ nickým označením Addolink. S  dalším partnerem, v  pro nás klíčové oblasti fosgenové chemie, společností Shirm, se nám v  letoš­ ním roce úspěšně podařilo ověření produkce nového výrobku na  bázi symetrické močoviny, vycházející z  našeho již dlouhá léta vyráběného

isokyanátu. Nacházíme se rovněž před pilotním potvrzením výroby dalšího nového isokyanátu pro toho­ to zákazníka. Kooperací se společností Alzchem jsme již pilotně vyrobili a zákazníko­ vi dodali speciální kvalitu substituo­ vaného benzonitrilu, nacházejícího uplatnění ve  farma sektoru. V  labo­ ratorním měřítku dále prověřujeme možnost výroby dvou polotovarů ur­ čených pro agro použití. I nadále také prohlubujeme spolu­ práci se společností WERBA, kdy ak­ tuálně probíhají laboratorní výzkumy na rozšíření výrobní řady WerbaLUB o další výrobky. Jedná se o vnitřní lu­ brikanty používané při výrobě pneumatik. Provedli jsme také pilotní ově­ ření výroby gumárenského oleje, kte­

rý by měl být počátečním produktem budoucí výrobní linie s označením WerbaTRAF. V  současné době byly ukončeny první výrobní testy s  po­ užitím námi vyrobeného oleje a  vý­ sledné testy pneumatik byly velmi dobré. Velkým úkolem letošního roku bylo také laboratorní ověření výroby pro společnost Huntsman. Laboratorní šetření bylo provedeno ve  spolupráci s  VUOS. Nyní jsme ve  fázi prověře­ ní této třístupňové výroby na provoze MP V. Pro příští rok rovněž připravu­ jeme pilotní ověření výroby poloto­ varu pro tuto výrobu, ten jsme letos nakupovali jako surovinu. Tímto kro­ kem se výroba stane čtyřstupňovou syntézou. Cílovým segmentem tohoto produktu jsou opticky aktivní látky.

Laboratorní ověření a pilotní výro­ by neprobíhaly pouze v rámci našich organických chemikálií, ale zahájili jsme také spolupráci se společností EuroSupport při výrobě anorganic­ kých katalyzátorů, která zatím vyús­ tila v první ověřenou výrobu. Ze zpětných vazeb od  našich zá­ kazníků vnímáme jejich spokojenost a  nahlížení na  naši společnost jako na  spolehlivého, schopného a  důvě­ ryhodného partnera. Touto cestou bych chtěl velice poděkovat všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na  veleúspěšné realizaci všech no­ vých výrobků a  značnou mírou při­ spěli k  tomuto povědomí u  našich zákazníků.


synthesia noviny

6 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST › LUBOŠ KOPECKÝ ›

ÚSEK PROVOZNÍ › JINDŘICH KÁRA ›

POMÁHÁME MLÁDEŽNICKÉMU BASKETBALU

Připravit, odstavit, jedem

O tom, že ve zdravém těle tkví zdra­ vý duch, dnes není žádných pochyb. Společnost Synthesia, která dlouhodo­ bě vyhledává zajímavé příležitosti pod­ pory regionu, se proto rozhodla podat pomocnou ruku nejmladší generaci sportovců a  na  sezónu 2013/2014 se stává generálním partnerem pardubic­ kého mládežnického basketbalu. Historie spolupráce Synthesie a par­ dubického basketbalu je dlouhá a  bo­ hatá. Naše společnost byla po  mnoho let partnerem prvoligového týmu BK Synthesia Pardubice a  její logo zdobi­

lo dresy a palubovku v nejvyšší soutěži Mattoni NBL. Nyní jsme se rozhodli pro změnu v  přístupu: místo nejvyšší soutěže podpoří společnost Synthesia nadějnou basketbalovou mládež. A  slovo „nadějnou“ je zde opravdu na  místě. Mladí pardubičtí basketba­

listé jenom v minulé sezóně vybojo­ vali na Mistrovství ČR hned čtyři zlaté medaile. Stali se tak mistry republiky v  kategorii nejmladších minižáků, mladších žáků, žáků i  kadetů. Sbírku pak ještě rozšířili dvěma bronzy, a  to v kategoriích starší minižáci a junioři. Z  hlediska mládežnického basketbalu tedy platí Pardubice, kde se podpoře začínajících mladých hráčů věnují už od roku 1975, za elitu republiky. Staronová spolupráce pro sezónu 2013/2014 byla slavnostně představe­ na na „Dnu pardubického basketbalu“,

který proběhl 18. září ve sportovní hale na  Dukle. Za  účasti generálního ředi­ tele naší společnosti, pana Josefa Lišky, a  majitele společnosti Agrofert, pana Andreje Babiše, byly slavnostně před­ staveny také nové dresy mládeže s  lo­ gem Synthesia.

Pardubický basketbal ovšem není již jen o světě sportu, tvrdých turna­ jích a  umístění v  tabulce. Do  svého erbu si vepsal slogan „Vracíme ko­ munitě“ a  v  tomto duchu spolupra­ cuje například se školami, školkami a dětskými domovy, kde motivuje děti ke zdravému pohybu a sportu, iniciuje projekty „Basketbal proti drogám“ či „Basketmalování“ nebo ve  spolupráci s Českou televizí podporuje charitativ­ ní akce typu „Každý koš pomáhá“. Ten­ to aktivní přístup je společnosti Synthesia velice blízký a sympatický. Stát se generálním partnerem mládežnického basketbalu v Pardubicích se proto pro nás stalo prestižní příležitostí. Z této nové spolupráce se ovšem ne­ budou těšit jen mladí basketbalisté, ale věříme, že udělá radost i  vám, našim zaměstnancům. Společnost Synthesia získá 100 volných vstupenek na každý prvoligový zápas A-týmu do pardubic­ ké ČEZ Arény. Ty si budete moci vždy před zápasem vyzvednout na  odboru Marketing, budova M 62 (Bc. Kára, tel. 3704), každý zaměstnanec může získat dva lístky. A čekají na vás také atraktivní sou­ těže, například můžete celý mistrovský zápas strávit na lavičce basketbalového týmu mezi elitními hráči a být oprav­ du v centru dění. Tak se na vás těšíme v hledišti i na palubovce!

ZAMĚSTNANECKÁ SOUTĚŽ › LUBOŠ KOPECKÝ ›

STAŇTE SE SVĚDKY ZÁZRAKŮ! Také jste milovali mága Davida Copperfielda? Cítili jste mrazení v zádech při jeho show plné velkolepých úniků, mizení obřích objektů či létání nad hlavami diváků? Nyní máte příležitost vyhrát a zažít to na vlastní kůži – sedm nejlepších iluzionistů světa přijíždí do Pardubic!

Po vyprodané australské Sydney Opera House, kde představení za pou­ hých osm dní utržilo na  vstupném neuvěřitelné tři miliony dolarů, a  ná­ sledném turné po  zaplněných halách Austrálie, Asie a  Ameriky, přichází proslulá megalomanská kouzelnická show do  České republiky, dne 10. lis­ topadu zavítá také do pardubické ČEZ Arény. Seznamte se s The Illusionists! Sedm nejúžasnějších kouzelní­ ků světa předvádí kouzla a  iluze, nad kterými zůstává rozum stát, a  mnohé z nich jsou k vidění vůbec poprvé. Kaž­ dý z těchto iluzionistů je mistrem svého oboru. Všichni mají za sebou úspěšné individuální kariéry, kdy jejich vystou­ pení zhlédly po  celém světě miliony

diváků. Tato show je ale vůbec poprvé přivádí všechny na jedno podium. Vychutnejte si náročné kouzelnic­ ké triky, nad nimiž se vám bude tajit dech! Lidé se vznášejí ve vzduchu, mizí a opět se objevují, ale nechybí ani čtení myšlenek, nebo - vůbec poprvé v histo­ rii - neuvěřitelný kousek světoznámého eskapologisty Andrewa Bassa, který přímo před vašima očima zadrží dech na více než čtyři minuty, aby se dokázal osvobodit ze svého podvodního vězení. Některé iluze jsou tak opravdové a dě­ sivé, že jsou doporučovány ke zhlédnu­ tí až dětem starším deseti let. Tato skupina světově uznávaných iluzionistů navazuje na tradici velkých kouzelníků, jako byl Harry Houdini,

aby ji díky modernímu pojetí scény, úchvatným světelným efektům, excent­ rickým kostýmům i celkové dramatur­ gii tohoto představení, které doprovází živá kapela, povznesla na  dosud neví­ danou estetickou i uměleckou úroveň. Pokud chcete být svědky této svě­ tové kouzelnické show a  zcela zdar­ ma, čtete ten správný článek! Zašlete nám do  31. října na  adresu soutez@ synthesia.eu odpovědi na  připojené tři otázky. Z  nich následující den vy­ losuje Tomáš Procházka, ředitel úseku Technický, tři šťastlivce, kteří obdrží po dvou vstupenkách. Otázky: 1) V kolik hodin kouzelnická show v Pardubicích začíná? 2) Ve kterých městech České republiky show The Illusionists vystoupí? 3) Jak se jmenuje vlastním jménem kouzelník s přezdívkou Anti-iluzionista, který byl oceněn titulem nejoriginálnější kouzelník na soutěži „World Magic Awards“?

Před prázdninami jste si mohli přečíst, co obnáší příprava odstávek. Nyní nám Milan Hruška, vedoucí odboru Hlavní mechanik, prozradil, jak to všechno probíhalo. A trochu i poodhalil, jak se celý kolos řídí. » Odstávky nám už skončily. Pro­ běhlo vše podle plánu nebo se ob­ jevily nějaké neočekávané kompli­ kace? V  letošním roce bylo zastávkové období specifické v  tom, že nepro­ běhla tradiční energetická zastávka. Z  hlediska chemické výroby patří mezi největší zastávky ta na  výrob­ ně Organických pigmentů (OP) na PaB, stabilizace a nitrace na SBU NCL a  fosgenové výrobny na  SBU OCH. Plánování obsahu vlastní zastávky je složitější. Pracujeme v těžké chemii, a tak se vždy během zastávky objeví zádrhel. Naším úko­ lem je tyto nové situace vyřešit ať už vlastními silami, za  pomoci exter­ ních dodavatelů nebo kolegů z  Ne­ chemického nákupu. » Zaujala Vás přímo nějaká z  od­ stávek svojí jedinečností? Nevím, zda jde o  jedinečnost, ale například na  výrobně OP byla v  průběhu zastávky zjištěna neprů­ chodnost destilační kolony na rege­ neraci. Vlastní práce byly realizo­ vány posílenými kapacitami  firmy Bilfinger v  prodloužených směnách včetně víkendů a  celá oprava byla ukončena v řádném termínu zastáv­ ky. » Řízení celé akce je jistě velmi ná­ ročné. Jaký je vlastně systém „vele­ ní“? Společným jmenovatelem všech zastávek je kvalitní příprava, říze­ ní a  koordinace činností. Přípra­ va začíná již cca šest měsíců před zastávkou, při zajišťování speciál­ ních náhradních dílů však i  dříve. Na  základě společné dohody vý­ roby a  údržby je vytvořeno zadání rozsahu a  tento podklad je předán na  Nechemický nákup k  zajištění výběru nejvýhodnějších dodavate­ lů. Řízením a koordinací zastávky je pověřen zpravidla vedoucí přísluš­ ného oddělení údržby nebo strojní mechanik a  vedoucí příslušného oddělení výroby nebo vrchní mistr. Ti provádějí pravidelné kontrolní porady za účasti odborných mecha­ niků a  zástupců hlavních externích dodavatelů. » Jako každý proces, tak i odstávky se nějak vyhodnocují. Můžete nám prozradit, kdo to má na  starosti a k čemu takové zhodnocení může být použito? Hodnocení zastávky vypracovává vždy vedoucí oddělení údržba pro dané SBU a  příslušný vedoucí od­ dělení výroby. Praktické hodnocení je vlastně i  to, že zařízení po  od­ stávce najelo a  bylo provozuschop­ né až do  další plánované zastávky. Hodnocení je využito nejen k vlast­ ní „zpětné vazbě“, ale i  k  přípravě na další období.

» Celá akce není určitě jen o tom rozložit zařízení, vyměnit součást­ ku a  opět ho složit. Jaké profese specialistů jsou do této činnosti za­ pojeny? Největší krajíc zastávkových prací jak z hlediska rozsahu, tak i pro výši čerpaných prostředků, odkrajuje strojní část v realizaci interních i ex­ terních kapacit. Neméně důležitými obory ale jsou i stavba, elektro a mě­ ření a regulace (MaR). Zvláště staveb­ ní práce se provádějí na technologic­ kých částech, které nelze v  průběhu provozu realizovat z  důvodu přeru­ šení výroby. U činností elektro a MaR

se zpravidla jedná o práce revizního charakteru a úprav na elektroinstala­ cích. Nesmíme ovšem zapomenout ani na důležité souběžné činnosti dal­ ších údržbářských profesí z oddělení Technických služeb, jako jsou např. revize vnitřních povrchů aparátů, prováděné pracovníky protikorozní­ ho referátu, opravy a  revize regulač­ ních armatur, revize motorů, seřizo­ vání a kalibrace přístrojů pro regulaci a měření, opravy vah, defektoskopie, revize vyhrazených zařízení (tlakové, plynové, elektrické), … » Spolupráce s  externími firmami je v  tomto náročném období pro naši firmu klíčová. Dokázal byste odhadnout, jak velkou část prací zastanou? Podíl čerpání externích nákladů na  opravy je v  roce cca 45 %. V  ob­ dobí zastávek ale stoupá až na úroveň 80 %. U opravárenských činností jsou tradičními realizátory prací firmy Bil­ finger, Chemontáž, Montair, Promont servis, Chestav, Stavitelství B+V, Per­ ný, SVYP, NKN, Tacl, Trial servis, za poslední rok i nově firmy Škop, SP Power, Reader Falge a Uno Building. U  výroby náhradních dílů a  ge­ nerálních oprav aparátů probíha­ jí výběrová řízení, a to jak klasickým způsobem, tak i  pomocí e-aukcí. Z  významných dodavatelů můžeme zmínit firmy Tenez, Ekol, Ditherm a Denwel. Děkujeme za  rozhovor a  všem me­ chanikům, údržbářům i  specialis­ tům přejeme, aby se veškeré opravy obešly bez komplikací a  vše probí­ halo podle plánu.


synthesia noviny

7 Kam za kulturou

Š

divadlo 27. října | Východočeské divadlo Kutloch aneb i muži mají své dny – černá komedie o těžkém údělu muže

8. listopadu | RC Žlutý pes Hudba Praha – koncert slavné pub­ -rockové kapely, přerodivší se z legendy Jasná Páka

KRYŠTOF SE VRACÍ KE KOŘENŮM

2. listopadu | Východočeské divadlo Štika k obědu – hrůzostrašná kome­ die s Naďou Konvalinkovou a Václa­ vem Postráneckým

15. listopadu | RC Žlutý pes Sto zvířat – koncert rozverné české ska kapely

Í t ip R NKOPECKÝ

KULTULUBO

Česká špička chytrého pop-rocku s krásnými melancholickými texty, os­ travská kapela Kryštof, je již mnoho let na  vrcholu. V  čele s  charismatic­ kým lídrem, zpěvákem a  hitmakerem Richardem Krajčem válcují celý rok všechny tuzemské hitparády s  mega­ úspěšným albem Inzerát. Kryštof má za sebou vyprodané jarní halové turné, čtyřplatinové ocenění desky a označení svých koncertů jako „nejlepší koncert české kapely, co jste kdy viděli“. Co tedy vymyslet nového? Richard Krajčo se svou kapelou nyní zatoužil po  intenzivnějším kontaktu s  fanoušky a  vzpomněl si na  takové prostředí, kde by byli opravdu „na do­ sah“. Na  prostředí, kde je sice vydý­ chaný vzduch, na  podiu není k  hnutí, ale kde také vzniká úžasná atmosféra. A tak na současném turné umělci z Os­ travy přesunuli svou slavnou stadiono­ vou show do hudebních klubů. Zda nové hity budou fungovat i v tomto prostření, se můžete přesvěd­ čit i vy - Kryštof Fernet club tour 2013 se zastaví 7. listopadu také v pardubic­ kém Ideonu.

7. listopadu | KD Hronovická Zamilovat se – Jana Paulová a Pavel Zedníček v komedii o lásce v každém věku 14. listopadu | KD Hronovická Turné čtyř můstků – nový pořad Zdeňka Izera a  jeho hosta, Šárky Vaňkové HUDBA 24. října | KD Hronovická Odpoledne s  Yvettou Simonovou – koncert zpěvačky několika generací 29. října | ČEZ Aréna Lucie Bílá: Černobílé turné – mega­ koncert naší nejúspěšnější zlaté slavice 4. listopadu | Východočeské divadlo 4TET – koncert vokálního seskupení v čele s Jiřím Kornem

16. listopadu | Východočeské divadlo Petra Janů a skupina Golem – koncert stálice naší populární hudby Ostatní 31. října | KD Hronovická Route 66 – beseda o nejslavnější silni­ ci světa spojená s projekcí filmu 16. – 17. listopadu | KD Hronovická Ezoterika 2013 – veletrh zdravého ži­ votního stylu Pro děti 1. listopadu | DDM Delta Strašidelná noc – pravidelné večerní soutěže, výtvarné tvoření a stezka od­ vahy

AGROFERT PARK › JINDŘICH KÁRA ›

Viděli jsme Váňu, Máňo Největší letošní dostihový svátek u nás, 123. Velká pardubická, je za námi. Ovšem přípravy vypukly už dávno předtím. A to nejen na závodišti, ale i v naší společnosti. Pro nás, zaměstnance Synthesie, vše začalo oblíbenými soutěžemi o  vstupenky na  jednotlivé kvalifi­ kace a  vyvrcholilo možností získat i  vstupenky na  samotnou Velkou pardubickou. A to nejen „na stojá­ ka“, ale ve hře byla také hned čtyři místa na tribunu. Tato hlavní výhra byla podmíněna napsáním vtipné­ ho důvodu, proč by měl daný člo­ věk vyhrát. Sešlo se mnoho vese­

tovním výkonem klobouk dolů. Kdyby ho měli podat členové re­ dakční rady, nevím, nevím, kdo by psal další číslo novin… Se Synthesií jsme měli možnost se potkat i při kočárové jízdě, po­ řádané při příležitosti zahájení kulturní části městských slavností. Ta 10. října vyrazila od  závodiš­ tě směrem k  AFI Palace. Na  třídě Míru a  na  Pernštýnském náměstí

lých odpovědí a vybrat jednu – tu nejvtipnější – bylo opravdu obtížné. Nakonec redakční rada rozhod­ la, že vítězem se stane Marcela Lid­ milová, která nám zaslala tuto od­ pověď: „20 let jsem zaměstnancem Synthesie, 20 let jezdím do  práce na  kole. Na  koni jsem do  práce nikdy nejela, asi ani nepojedu, tak by bylo dobré vidět zblízka, jak to všem těm žokejům jde. A  pře­ devším, jestli také jedou s  větrem o  závod jako já, každé ráno v  5:34 hod. z  „doubravického nadjezdu“, samozřejmě směrem dolů!“ Už jen ta představa – před takovým spor­

pak bylo možno shlédnout taneční vystoupení. Celá akce měla obrov­ ský úspěch, a jistě i vy jste v davech nadšených návštěvníků zaregistro­ vali vlaječky s  logem naší společ­ nosti. Pevně věříme, že jsme touto akcí napomohli skromným dílem k úspěchu letošní Velké pardubické a všichni Pardubáci toto milé zpes­ tření v ulicích uvítali. Děkujeme vám za  váš zájem o  dostihový sport a  doufáme, že příští rok se opět všichni na pardu­ bickém závodišti shledáme v  další dostihové sezóně.

18. listopadu | Východočeské divadlo O medvědu Ondřejovi – dětské di­ vadlo SPORT Hokej Tipsport extraliga | ČEZ Aréna 27. 10. Pardubice vs. Slavia Praha 13. 11. Pardubice vs. Vítkovice 17. 11. Pardubice vs. Chomutov 22. 11. Pardubice vs. Plzeň

FINANCE › Libor Podmelle ›

U plateb si pískejte a pípejte! Chcete u  pokladny přecpaného nákupního centra platit pohodlně, bezpečně, nemuset si pamatovat PIN a nemít pocit, že zdržujete? Pořiďte si bezkontaktní platební kartu a  u  pokladny si po  jednom pípnutí už jen můžete pískat nad úspěšným nákupem. Málokdo ví, že první mikroproceso­ rové čipové karty se začaly používat už v roce 1978. Tyto platební karty samo­ zřejmě existují i  dnes a  má je ještě asi většina z  nás. Jsou vybaveny kontakt­ ním čipem o  velikosti přibližně jeden čtvereční centimetr s pozlacenými nebo stříbrnými kontaktními ploškami, které propojují kartu s  platebním terminá­ lem. V roce 2004 byly v USA vyvinuty či­ pové karty bezkontaktní, které fyzický kontakt mezi čtečkou a kartou nevyža­ dují, a v posledním období zažívají tyto karty v ČR veliký boom. Bezkontaktní je u nás v současné době už každá pátá karta a řada bank již jiné ani nevydává. Jaký je vlastně rozdíl mezi kontaktní a bezkontaktní kartou? Na první pohled prakticky žádný. I  bezkontaktní karty obsahují magnetický proužek, čip, ale

nově také bezkontaktní čip a symbol „echo“, který je pro bezkontaktní platby charakteristickým logem. Při použití je ale rozdíl veliký. Zatímco při kontakt­ ní platbě vložíte kartu do  platebního terminálu a  zadáte PIN či podepíšete doklad o transakci, bezkontaktní platbu provedete pouhým přiložením bezkon­ taktní karty k  platebnímu terminálu. Karta si vymění data s terminálem, kte­ rý pípnutím či bliknutím zelené diody potvrdí transakci, a následně dostanete účtenku. Všímejte si tedy loga bezkontaktních plateb na  vchodu prodejny, pokladně nebo terminálu. Pokud jej nenajdete, nevadí, zaplatit kartou samozřejmě mů­ žete i klasicky, vložením karty do termi­ nálu a zadáním PIN. Jelikož bezkontaktní kartu nedá­ váte z  ruky a  obsluha tak nevidí údaje na kartě, je patrné, že tento typ karet je bezpečnější. PIN zadáváte až u  plateb nad 500 Kč. Zvídavý čtenář se nad tímto konstatováním může ušklíbnout a kon­ trovat dotazem: „Ale co když mi kartu někdo ukradne a  zneužije?“ Odpověď je ale prostá. Samy banky mají nastave­ ny kontrolní a  blokovací mechanismy v  případě podezřelých výběrů. Navíc prostředky prokazatelně zneužité bez­ kontaktní platbou bez zadání PIN vám

banka za určitých podmínek nebo v pří­ padě dopojištění v plné výši nahradí. S  rozvojem mobilních aplikací ale některé banky ve spolupráci s vybraný­ mi operátory nezapomínají ani na  dr­ žitele mobilů. Stačí maličkost – být vlastníky telefonu podporujícího tech­ nologii NFC (Near field communica­

tion) a v bance si vyřídit „platební kartu v  mobilu“. V  současné době to umož­ ňují některé typy telefonů Samsung a  Sony, ale postupně se tento seznam bude jistě rozšiřovat. Při platbě potom postupujete stejně, jako kdybyste platili bezkontaktní platební kartou. Jednodu­ še zapnete NFC a přiložíte mobil k pla­ tebnímu terminálu. Jak je patrné, pokrok nezastavíte. Už se těším, až nastane čas, kdy žádné platební karty nebudou potřeba. K pla­ tebnímu terminálu se budeme klanět, protože čip budeme mít místo v  kartě zabudovaný na čele…

JUBILEA V MĚSÍCI říjnu V měsíci říjnu slaví svá životní a pracovní výročí: Životní jubilea: SBU Pigmenty a Barviva Moravec Miloslav

30 let v Synthesii: úsek Provozní Jankovský Josef

úsek Provozní Smola Jiří

SBU Nitrocelulóza Koníček Miloš

SBU Organická chemie Mikulka Milan Touš Milan

25 let v Synthesii: SBU Pigmenty a Barviva Berková Miroslava

SBU Nitrocelulóza Šťastný Libor Hrubý Pavel Martínek Jaroslav

20 let v Synthesii: úsek Provozní Krejčí Martin Kučera Jiří

SBU Energetika Kiac Jiří Pracovní jubilea: 40 let v Synthesii: SBU Nitrocelulóza Brzobohatý Karel

Redakční rada přeje všem jubilantům pevné zdraví a hodně úspěchů v osobním i pracovním životě!


synthesia noviny

8 zázraky chemie VŠEDNÍHO dne

Martin Pém

Plyn už syčí z trouby ven Není tomu dávno, co světem prolétla zpráva o  použití chemických zbraní v  Sýrii. Mediální přestřelku o  původci útoku a  následné geopolitické tahanice nechme stranou. Zajímavější je informace, že na  území Sýrie došlo k  chemickému útoku již před osmnácti stoletími, což podněcuje nutkání si historii těchto smrtonosných zbraní trochu poodkrýt. Ve 3. stol. n. l. už bůhví pokoliká­ té měřily síly dvě světové mocnosti – Římská a  Perská říše. Jedním z  míst střetu byla i  pevnost Dura-Europos na řece Eufrat ve východní Sýrii. Perští dobyvatelé se snažili pevnost podko­ pat tunely, římští obránci se jim v tom snažili zabránit kopáním vlastních tu­ nelů. Peršané se ale na podzemní střet připravili - do svých tunelů rozmístili množství ohnišť a  v  okamžiku, kdy se k  nim  obránci prokopali, naházeli do ohňů síru a asfalt. Dým plný toxic­ kých spalin Římany zahubil. Zničení celého oddílu vojáků jed­ ním tahem dokazuje potenciál che­ mického útoku a  také připomíná, že takové způsoby boje byly používány již v dávnověku. Chemické zbraně ne­ jsou vůbec ničím novým. Odnepaměti až dodnes patří toxic­ ké látky do  válečné i  lovecké výbavy například amazonských indiánů. Pro tzv. „šípové jedy“ se používají výtaž­ ky z jedovatých žab či rostlin. Známý jed kurare působí paralyticky tak, že blokuje přístup neuropřenašeče ace­ tylcholinu na  motorická zakončení receptorů, a omezuje tak přenos ner­ vového vzruchu. Ovšem zbraní hro­ madného ničení se jed stává až při po­ užití ve velkém množství. Při obléhání pevností a měst, ať už ve starověku či středověku, se používala taktika otrávených studní či protékajících vod­ ních toků. Snadno dostupné byly vždy rostliny, zejména pelyněk, bolehlav nebo čemeřice.

Pokud šlo o to získat převahu v  boji, válečníci neváhali sáhnout po  jakémkoliv prostředku. Jako pri­ mitivních chemických zbraní se po­ užívala i  živá zvířata. Když se pora­ žený kartaginský vojevůdce Hannibal toulal po světě, aby pokračoval v na­ plňování svého životního údělu, totiž boji proti Římu, radil nejrůznějším

Tajná zbraň, která pomohla Byzantské říši (východní Řím) udržet si po něko­ lik století převahu na moři. Směs ropy, pryskyřice, síry a dalších hořlavých lá­ tek s páleným vápnem se po zapálení vystřelovala na  nepřátelská plavidla, kde se dala jen těžko uhasit. Finta spočívala v  tom, že při snaze uhasit oheň vodou se díky přítomnosti váp­

panovníkům v bojové taktice. Třeba syrskému králi Antiochovi III., aby dal házet na nepřátelské lodě nádoby plné zmijí, a zchladil tak bojové nad­ šení římských námořníků. O několik století později vynalezli staří Mayové živé ruční granáty – do nepřátelských houfů vrhali hnízda jihoamerických sršňů. Pár bodnutí sršním žihadlem, naplněným jedem se smrtnou dávkou 2,5 miligramu na kilogram hmotnosti zasaženého, dokázalo vyřadit bojov­ níka ze hry. Nelze také opomenout zásadní a nejslavnější středověkou zbraň hro­ madného ničení, tzv. „řecký oheň“.

na vyvíjelo velké množství tepla (vzni­ ká hašené vápno), což k uhašení ohně vůbec nepomohlo, právě naopak. Do­ provodným a  smrtícím efektem byl vývin toxických plynů, zejména oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého. V  daleké Číně takovéto meto­ dy boje znali jistě také, ba co víc, již v  7. století n. l. operovali čínští al­ chymisté se střelným prachem, což neobyčejně zvedlo „úroveň“ tamního válčení. Rakety a toxické granáty, plně­ né dusičnanem draselným, sírou, dře­ věným uhlím a  s  příměsí jedovatého oxidu arsenitého, dokázaly kosit celé oddíly nepřátel a, jak už to tak bývá,

i civilních obyvatel. Hromadné likvi­ dace civilistů ovšem dovedli k dokona­ losti nelítostní Mongolové. Když si ve  13. století Čingischán se svými hor­ dami podrobil Čínu, vypůjčil si ty nejmodernější technologie ke své dal­ ší expanzi. Až do Evropy dovezli ná­ jezdníci nejen oheň a strach, ale také morovou epidemii, kterou dokonce umně využívali k  biologickému boji na  poloostrově Krym. Těla mrtvých lidí vrhali přes hradby dobývaných měst - šíření nemoci pak dokázalo bezpečně nalomit zdraví a  morálku obránců. Éra evropské alchymie přinesla kromě bludných cest za  kamenem mudrců i  řadu užitečných poznatků v  oblasti metalurgie, ty se přirozeně daly využít ve vojenství. S odhalením tajemství střelného prachu se na  ev­ ropských bojištích objevilo dělostře­ lectvo a toxické granáty. Ze známých jedů dominoval oxid arsenitý, jenž byl nejčastěji využíván k vyřizování účtů mezi mocnými rody. Nicméně Evropa toho času pouze doháněla to, co bylo v Číně známo po staletí. Mnohem zajímavější z  hlediska vývoje chemických zbraní je 18. a 19. století, kdy bylo objeveno množství sloučenin, později masově nasaze­ ných v 1. světové válce - vrcholu che­ mické války. Zásadní byl objev chlóru v roce 1774 a kyanovodíku o osm let později. Fosgen byl poprvé připraven v  roce 1812. Symbolem chemické války se stal bis(2-chlorethyl)sulfid, známý spíše jako yperit, pojmenovaný

podle belgického města Yprés, kde byl poprvé použit německou armádou. Jeho působení zanechávalo na pokož­ ce zasažených bolestivé popáleniny. Celkové ztráty způsobené chemický­ mi zbraněmi během 1. světové války dosahovaly 1,3 milionu lidí. Ani úmluva o  zákazu chemických zbraní z  roku 1925 jejich vývoj ne­ zastavila. V  laboratořích německého koncernu IG Farben byl v  mezivá­ lečném období vyvinut např. tabun a sarin. Chemicky patří mezi organo­ fosfáty, jedná se o těkavé bezbarvé ka­ paliny, které působí nervově paralytic­ ky - podobně jako u  jihoamerického kurare - narušují přenos nervového vzruchu do  svalů a  způsobují jejich ztuhlost. K ochromení dýchacích sva­ lů a následné smrti stačí pouhá dese­ tina gramu. Chemické látky se používaly i  v  moderních válkách, ve  Vietnamu byly plošně nasazeny herbicidy k hu­ bení vegetace, v  irácko-íránské válce v 80. letech byl znovu vzkříšen yperit i sarin. Závěrem nelze než zopakovat, že chemické zbraně provází lid­ stvo od  počátku věků a  ani poslední smlouva o  jejich zákazu z  roku 1997 šíření zcela nezastavila. Navíc vzhle­ dem k  šířícímu se  mezinárodnímu terorismu nemusí mít ani samotné státy nad těmito zbraněmi stopro­ centní kontrolu. Chemické zbraně se tak opět stávají téměř všedností, jakou byly na  počátku svého dlouhého vý­ voje.

HOBBY › MICHAL HORSKÝ ›

DÁMA NA PEKELNÉM STROJI „Motorka je srdeční záležitost.“ Tuto větu slýcháme od mnoha motorkářů, a přesto ji stále mnozí nechápeme. Na toto téma jsme se tedy přišli zeptat Lenky Chvojkové, laborantky oddělení Organické pigmenty na SBU PaB. » Lenko, o Tobě se ve firmě povídá, že jsi motorkářka. Mohla bys nám tyto zvěsti potvrdit a  prozradit, co Tě k  tomuto drsnému koníčku vedlo? Již od svých patnácti let jsem jez­ dila na  pionýrovi, ale v  osmnácti přišlo auto a s ním na dlouhou dobu útlum. Návrat k  motorkám přišel až s padesátými narozeninami, kdy jsem dostala od  manžela motocykl Ogar 350. Sám jezdil na  motorce a odmítal mě vozit na tandemu jako „pytel cementu“, tak se rozhodl po­ řídit mi vlastní stroj. Za to jsem mu dnes velmi vděčná, protože ježdění mě opravdu omladilo. » Víme o  Tobě, že nejenže jezdíš na  motorce, což dělá koneckonců kdekdo, ale Ty dokonce závodíš na historických motorkách. Jak ses k tomu dostala? Ogar 350, který jsem dostala, je historický motocykl z  roku 1948. Jezdil na  něm i  můj tatínek, takže je to pro mě trochu srdeční záleži­

tost. Manžel má také historickou motorku, a tak jsme v  roce 2007 společně vstoupili do Veterán klubu Pardubice. Přes ten jsem se dostala k  závodům historických motorek, i když první krok za mě udělal opět manžel.

jsem otevřela obálku a v ní pozván­ ka s mým jménem jako účastníkem závodu do  vrchu, který se jezdí ve Slovinsku. Na tento závod mě taj­ ně přihlásil manžel, a přestože jsem se hrozně bála, vždyť to byl můj prv­ ní a hned tak těžký závod, překonala

1926, start je na slovinsko-rakouské hranici a  cíl více než 1  400 m.n.m. Před začátkem jsem procházela trasu spolu s jedním závodníkem. Ten plá­ noval optimální stopu při průjezdu zatáčkami, já zase jak se nezabít. O to větší byla euforie, když jsem závod úspěšně dokončila. Nejraději pak vzpomínám na  ten samý závod, ale o  rok později, kdy jsem vyhrála svůj první pohár za  2. místo. » Svou odpovědí trošku předbíháš mé další otázce, získala jsi i  nějaká ocenění? Ano, celkem mám už jedenáct po­ hárů. V závodech do vrchu jsem jich získala nakonec ještě několik, včetně zlatého za 1. místo, ale mám i ocenění z jiných akcí. To však není hlavní dů­ vod, proč jezdím.

» Který závod pro Tebe byl nejtěžší a na který vzpomínáš nejraději? Nejtěžší byl pro mě určitě hned ten první. Jednoho krásného dne

jsem strach a jela. Trať kopíruje bý­ valou pašeráckou stezku s 13 zatáč­ kami a  převýšením až 33 %. Závod se s  přestávkami jezdí již od  roku

» Jezdíš s Veterán klubem jen po zá­ vodech nebo Tě můžeme vidět i na jiných akcích? Nežijeme jen touhou po  vítěz­

ství, jezdíme i na  mnoho motový­ letů, například minulý měsíc jsme navštívili chorvatský ostrov Krk. Také Veterán klub pořádá mnoho zajímavých akcí, naposledy jsme byli na  srpnové Rallye Železné hory, kde se dokonce zapojily i  mé vnučky Lenka a  Leontýnka. Teď, 11. října, proběhla akce Oltimer Corso na  Pernštýnském náměstí a  také se chystá „Stará Čína“, což je spanilá jízda na uzavření sezóny, která startuje od  Zámečku ve  Sta­ rých Čívicích. » Padla zmínka o  vnučkách. Dou­ fáš, že půjde alespoň jedna ve Tvých stopách? Největší zájem o  motorky má Leontýnka, která si chce dělat hned v  patnácti řidičský průkaz, Lence stačí být spolujezdcem a  nejmladší Lucii jsou teprve tři roky. Díky za rozhovor a přejeme za ce­ lou redakci mnoho pracovních úspěchů i šťastných kilometrů.

Noviny Synthesia 10/2013  

Noviny Synthesia 10/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you