Page 1

synthesia noviny zaměstnanců společnosti

člena skupiny

noviny

ročník XV / duben 2012

BUDOUCNOST CHEMIE

JEDEN DEN S CHEMIÍ

SETKÁNÍ S ANDREJEM BABIŠEM

NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V CEREKVICI nad Loučnou

» strana 4

» strana 2

aktuality

Hospodářské výsledky za rok 2011 auditovány

Synthesia, a.s. obdržela „Zprávu ne­ závislého auditora o ověření účetní závěrky Synthesia, a. s. za rok 2011“, která byla vydána dne 29. 2. 2012 společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. V  této zprávě se uvádí: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanč­ ní pozice společnosti k  31.  prosinci 2011, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy.“ Více se dozvíte na straně 2 našich novin.

Výherce březnové soutěže Nejlepší odhad na návštěvnost webo­ vých stránek www.synthesia.eu za  rok 2011 měla Zuzana Macková z  SBU Organická chemie, která se svým tipem 51 023 návštěvníků byla nejblíže skutečné hodnotě 50  610. Výherkyni gratulujeme a  přejeme dobrou chuť! Rozhovor s  vítězkou přineseme v příštím vydání.

Požár ve společnosti REKLA spol. s r.o. Dne 29.3.2012 ve  4.00 hod. vznikl v  objektech společnosti REKLA spol. s r.o., sídlící v areálu SemtinZo­ ne, požár. Zásahu se zúčastnil hasič­ ský sbor Synthesie, dále i  HZS Par­ dubického kraje a  dobrovolní hasiči. Požár zřejmě vznikl na zpracovatelské lince k  likvidaci oleje, z  níž se oheň rozšířil na  sklad s  minerálními oleji, příčina je stále v  šetření. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Společnost REK­ LA spol. s  r.o. byla založena v  roce 1995, v  areálu SemtinZone zpraco­ vává a  likvi­duje nebezpečné odpady, hlavní aktivitou je sběr a  zpracování upotřebených olejů.

CESTOVATEL HOLUB MALÉ NESNÁZE VE VELKÉ ČÍNĚ » strana 8

editorial › Dan Kurucz ›

PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU HODNOTÍM POZITIVNĚ Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi krátce shrnout právě skončené první čtvrtletí roku 2012. Tento rok jsme vyhlásili „ROKEM BEZPEČNOSTI“. Kromě jiného jsme zavedli ukazatel počtu úrazů na mi­ lión odpracovaných člověkohodin, který měří relativní úrazovost v pod­ niku. Zatímco v  roce 2011 dosáhl tento ukazatel hodnoty 6,1 úrazu (17  úrazů celkem), v  prvním kvar­ tálu letošního roku je na  úrovni cca 5,0  úrazu (dosud 4 úrazy), což je výsledek o  něco málo lepší, ovšem spokojeni ani zdaleka být nemůže­ me. Ve  druhém čtvrtletí nás čeká postupná implementace nových prv­ ků BOZP. Je ale potěšující, že někteří z  vás již přijali systém skoronehod, a tak jsme byli již na šest případů sko­ ronehod upozorněni. Co se týká ekonomických výsled­ ků, jsme lehce nad úrovní pláno­ vaných ukazatelů, což je jistě velké pozitivum. V  „černých číslech“ jsou všechna SBU, tedy Nitrocelulóza, Or­ ganická chemie, Pigmenty a  barviva i  Energetika. Splnit kvartální plán však nebylo nijak snadné pro žádné SBU, protože hlavně v lednu se pro­ jevovala na  trzích určitá nejistota z budoucího vývoje poptávky. S tou­ to skutečností nejvíce bojovali bar­ váři z SBU PaB na trhu v Itálii, který je pro nás klíčový. Pokles poptávky po  textilních barvivech se snažíme řešit zvýšením aktivity na  trhu „ne­ textilních aplikací“, tedy např. barviv na dřevo. Standardně velmi dobrého výsledku dosáhla naše dceřiná spo­ lečnost VUOS. Ve  druhém čtvrtletí očekáváme setrvalý stav na  trhu, což by mohlo a  mělo vést ke  splnění finančního plánu celého prvního pololetí 2012. Samozřejmě, že za první tři měsíce letošního roku proběhlo mnoho vý­ znamných událostí. Na  tomto místě vzpomenu jen některé z nich: 1) V  závěru ledna (přesně 25. 1.) byl schválen náš podnikatelský plán na  rok 2012 naším vlastníkem, spo­ lečností AGROFERT HOLDING. Součástí plánu jsou investice ve výši

324 mil. Kč, což je asi 1,4násobek od­ pisů. To Synthesia ve své novodobé historii nepamatuje! Když zainvestu­ jeme správně (tedy výsledkem bude zvýšený objem, kvalita, nový produkt nebo úspora nákladů), máme šanci tuto situaci v dalších letech opakovat. 2) Náš jediný akcionář – AGRO­ FERT HOLDING také předběžně schválil obrovskou investici do elek­ trárny, což zajistí dlouhodobé fun­ gování naší společnosti. Podmínkou realizace je získání státní dotace „Ekologizace energetického zdroje“ z operačního programu „Životní pro­ středí“. Podle vyjádření dotčených orgánů je šance velmi vysoká. Ozná­ mení o přidělení dotace bychom měli získat v tomto čtvrtletí. 3) Začátek roku je vždy ve  zna­ mení setkávání se s  významnými obchodními partnery společnosti, ve  znamení vyjednávání spolupráce na  příští období. Nám se podařilo dohodnout další spolupráci s  klí­ čovými zákazníky, jako například SunChemical, St. Marks’ Powder, RheinChemie, Chemtura, Bracco, Gelita atd. Velmi slibně vypadá i za­ čínající spolupráce s  americkým gi­ gantem Sherwin Williams. 4) Významného úspěchu jsme také dosáhli v řešení pohledávek po lhůtě splatnosti za  naším sousedem, spo­ lečností Explosia. Společným úsilím

managementů obou firem byly získá­ ny prostředky, kterými Explosia svůj dluh uhradila celý, takže momentálně nám po splatnosti nedluží nic. Jsem rád, že se nám podařilo v kritických chvílích Explosii podržet, a věřím, že se její situace bude dále stabilizovat.

5) V závěru března navštívil Uni­ verzitu Pardubice Ing. Andrej Babiš, předseda představenstva společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., která je jediným akcionářem naší Synthe­ sie. Jeho přednáška věnovaná bu­ doucnosti chemie v České republice, pořádaná na  fakultě chemicko-tech­ nologické, velmi zaujala jak studenty, profesory, tak i  všechny přítomné. Synthesia byla spolupořadatelem této akce. 6) V neposlední řadě jsme obdrželi auditované výsledky za rok 2011, kte­ ré potvrdily překonání plánu 2011. Za  tento výsledek děkuji vám všem, kteří jste se o tento výsledek zaslouži­ li. Každý z vás obdrží v následujících dnech malý dárek jako poděkování na úspěšný rok 2011. Již se těším na  osobní setkání s vámi 24. dubna a 15. května. Dan Kurucz předseda představenstva a generální ředitel

VZDĚLÁVÁNÍ › Michaela Černá ›

Kvalifikovaní zaměstnanci základem prosperující společnosti Rok 2012 je ve znamení zvýšených investic nejen do  hmotného majetku, ale i  do  rozvoje zaměstnanců. V  souladu s  firemními hodnota­ mi, především hodnotou „Vzdělá­ vání a  zapojení pracovníků“ jsme se zapojili do  projektu „Kvalifikovaní zaměstnanci“, který je financován z  Operačního programu Lidské zdroje a  zaměstnanost. Od  loňské­ ho roku probíhala jednání o obsahu školení, definovali jsme cílovou sku­ pinu a hledali nejefektivnější využití možnosti financování z  Evropského sociál­ního fondu. Díky tomuto pro­ jektu máme nyní možnost proškolit

400 našich zaměstnanců s tím, že vy­ naložené náklady na  školení ve  výši cca jeden a půl milionu korun získá­ me od Evropské unie zpět. Ve  spolupráci s  hospodářskou komorou v roli dodavatele a školící společností KCM Consulting, s.r.o. v  roli subdodavatele jsme pro naše zaměstnance působící na pozici mi­ str, vedoucí oddělení a vedoucí od­ boru připravili jednodenní školení

» pokračování na str. 2


» pokračování ze str. 1

Kvalifikovaní zaměstnanci základem prosperující společnosti s názvem Rozvoj týmové spoluprá­ ce. Školitelem akce je Ing.  Zdeněk Kobert, MBA, který vystudoval par­ dubickou VŠCHT a  v  naší společ­ nosti již v minulosti působil. Účastníci kurzu získají široký přehled o  významu komunikačního procesu napříč celou společností, osvojí si základní principy vedení lidí a  vyjasní si význam vlastní role ve­ doucího pracovníka. › V průběhu března proběhly první tři kursy. A jak se školení líbí našim kolegům a kolegyním? „Celkově toto školení hodnotím jako velice prospěšné všem vedou­ cím pracovníkům. Zároveň musím vyzdvihnout vysokou profesionální úroveň přednášejícího lektora. Ško­

synthesia noviny

UDÁLOSTI

2

lení proběhlo jako zajímavá a poučná diskuze a  ne pouze jako nezajímavý monolog školícího“. Tomáš Karlík „Protože Ing. Kobert sám pracoval ve výrobní firmě, věděl, o čem v pro­ blematice řízení výrobních týmů ho­ voří, což není vždy pravidlem.“ Milan Švorc „Osobně se přiznám, že i v soukro­ mém životě zapomínám chválit, a to bylo hodně zdůrazněno. Takže celko­ vě hodnotím školení velmi kladně. Bylo znát, že školitel se se Synthesií seznámil za dob svých studií osobně a  celý obsah byl přizpůsoben našim podmínkám.“ Aida Trojanová

„Pozitivní byly příklady z praxe ve  výrobním podniku, dále bylo za­ jímavé použití názorných videí k  de­ monstraci dobré a špatné komunikace.“ Jiří Demele „Lektor často srovnával chování a  způsob komunikace člověka s  tím, jak se v  různých situacích chová jeho nejvěrnější psí miláček. To mě vedlo k  zamyšlení, zda není na  svou inteli­ genci člověk příliš pyšný, zda bychom se neměli rozhlédnout kolem sebe a mnohému se od jiných tvorů naučit.“ Dagmar Šefčíková

OBZORY › LINDA PIKHARTOVÁ ›

Budoucnost české chemie

Posluchárna na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice se postupně plní, je čtvrtek 29.  3., téměř 11 hod., a  za  chvíli začne beseda s Andrejem Babišem. Aula už je naplněna, foťáky při­ praveny, jen v  zamyšlených hlavách studentů běhá otázka, o  čem to dnes bude.

Kurucze, který je příkladem toho, kam až se v Agrofertu mohou schopní lidé vypracovat. I on přesvědčoval stu­ denty chemicko-technologické fakul­

Úvodní slovo přednesl Daniel Ru­ beš, personální ředitel AGROFERT HOLDING. Především nastínil pro­ blematiku témat spojených s českou chemií a  uplatnění studentů v  che­ mickém průmyslu. K tomu by jim měl pomoci postupně se rozvíjející projekt „česká chemie“, kterému by měl domi­ novat web ceskachemie.cz. Od těchto stránek se očekává propojení chemic­ kého průmyslu s vysokými školami. Poté už se chopil slova Andrej Ba­ biš a nechyběly ani silné výroky: „Celá naše skupina je o lidech. To je ta nej­ důležitější věc – mít lidi. Přišli jsme sem, abychom studenty motivovali přijít mezi nás.“ Studenty přitom lákal na vlastní příběh o založení a vzniku skupiny Agrofert. „Já jsem nestudo­ val tak těžký obor jako vy. Vystudoval jsem takovou školu na nic - ekonom­ ku v Bratislavě. Tu školu udělá každý, koho nepřejede tramvaj,“ vyprávěl Ba­ biš svůj životní příběh. Andrej Babiš si na pomoc k disku­ si přizval i  ředitele chemické divize ve  skupině Agrofert a  zároveň gene­ rálního ředitele Synthesia, a.s. Dana

ty o tom, jak moc o ně Synthesia stojí. Uvedl, že v  devadesátých letech mi­ nulého století byla chemie ve  velkém útlumu, módní tehdy bylo studium ekonomie, práv nebo managementu. Vznikla mezera v  produkci chemic­ kých inženýrů a ta se dnes, kdy je che­ mie opět na vzestupu, projevuje velmi výrazně. „Potřebujeme studenty všech tří úrovní, tedy bakaláře, inženýry i doktorandy pro výzkum. Jinak nebu­ deme mít komu předat to, co umíme,“ řekl mimo jiné Dan Kurucz. Na  závěr byl prostor pro dotazy, studenti i  profesoři se ptali zejména na možnost dalšího rozvoje ekologic­ kým směrem a  na  výzkum a  vývoj. Na tyto dotazy odpovídali přizvaní ře­ ditelé jednotlivých SBU ze Synthesie, VUOS a generální ředitel společnosti PRECHEZA, a.s., Přerov. Andrej Babiš přednášku uzavřel slovy, že chemie v  České republice překonala klinickou smrt a  pokraču­ je dál. Důležité je nyní předat českou chemii v  dobrém stavu pro další ge­ neraci a  obnovit spolupráci vysokých škol s chemickým průmyslem.

„V jednom testu jsem se dozvěděl, že mám občas sklony k  neřešení problé­ mů. Tyto problémy bývají většinou „pr­ kotiny“, které nepovažuji za důležité.“ Pavel Ryba

finance › Jan Stoklasa ›

FINANČNÍ SITUACE FIRMY I NADÁLE PŘÍZNIVÁ V prvním čtvrtletí roku 2012 činil celkový obrat společnosti 925 mil. Kč, což je ve  srovnání se skutečností za  stejné období loňského roku více o 2,5 %. Tato úroveň prodejů odpoví­ dá i plánu, který byl s výjimkou SBU PaB splněn ve všech výrobně-obchod­ ních jednotkách. Naše výrobky byly v prvním čtvrt­ letí dodány na  území 53 států, kro­ mě tuzemska jsou našimi největšími

prodejními teritorii Německo, USA a Itálie. Dosažený vysoký obrat byl klíčem k dobré úrovni ziskovosti, jejímž zá­ kladem je tvorba přidané hodnoty. Ta za  první čtvrtletí letošního roku byla vyšší než v loňském roce téměř o  14%. Z  hlediska provozního hos­ podářského výsledku proti loňskému prvnímu čtvrtletí zlepšila svoji zisko­ vost všechna SBU. Z pohledu Synthe­

sie byl v oblasti provozního hospo­ daření dosažen nejlepší výsledek od druhé poloviny devadesátých let! S  nárůstem obratu však došlo i  k  nárůstu zásob, ke  konci března celkový stav zásob dosáhl úrovně té­ měř 1 090 mil. Kč, což je v porovnání s rokem 2011 nárůst o 14 %. Finanční situace společnosti je nadále dobrá, hospodaříme s přebyt­ kem finanční hotovosti a bez úvěrů.

bezpečnost práce › Milena Votavová ›

ROZPUŠTĚNÝ A VYPUŠTĚNÝ O jakém typu úrazů si povíme dnes? Že už máte dost zvrtnutých kotníků a pádů na schodech? Tak dobře, tentokrát se budeme bavit o tom, co byste asi v chemické firmě čekali nejvíce. Zdrojem další velké skupiny pra­ covních úrazů s  pracovní neschop­ ností v  letech 2007 až 2011 byla chemická látka. Většina těchto úrazů se však stala v letech 2007 až 2009, za  poslední dva roky si pracovní neschop­ nost vyžádaly „pou­ ze“ dva úrazy tohoto druhu. V roce 2010 to bylo potřísnění pravé ruky taveninou dusičnanu amonného a  v  roce 2011 potřísnění levého oka a  obličeje kyselinou octovou. Že by se blýskalo na  lepší časy? Vypadá to tak. Zatímco po  schodech moc cho­ dit neumíme, pracovat s  chemickými látkami nám jde lépe. O  nich víme, jak jsou nebezpečné a co nám mohou způsobit, a proto si dáváme více pozor a používáme ochranné pomůcky. Kaž­

dý, kdo si někdy zkusil, jak to „štípe“, už to nechce zažít znovu a je ostražitý. K poleptání dochází, když je živá tkáň vystavena žíra­ vině, například silné kyse­ lině (sírové, dusičné) nebo zásadě (hydroxid sodný). Příznaky poleptání závise­ jí na  konkrétní chemiká­ lii a  na  zasaženém místě. Patří mezi ně svědění, pá­ lení, zbělení, ztmavnutí či jiná změna barvy kůže, ale také dýchací potíže, krvácení, nekróza tkáně, případně smrt. Pro poleptání je charakteristické, že vzniká okamžitě při kontaktu s  chemikálií, může být velmi bolestivé, nebo naopak, nemusí být hned zjevné či zjistitelné. Buďte tedy i  nadále opatrní, po­ užívejte ochranné pomůcky, které jsou pro vaši práci k dispozici. Pokud by náhodou došlo i  jen k  potřísnění,

volejte nám všem známé číslo 5555. Sanita FORD je u vás hned a je vyba­ vena „zázračným“ sprejem s  názvem Diphotérine, který nejenže zreagu­ je s  danou chemickou látkou, čímž zabrání dalšímu pronikání do  kůže a  poškozování buněčných tkání, ale zároveň pomáhá lepšímu zhojení po­ leptaného místa.

předejdi nehodě

2888 Máme bez zbytečných řečí další vážné nebezpečí z výšky může cosi kapat jít se kouknout, ani nápad pod trubkami pro parádu neděláme promenádu lepší je jít rychle, honem nahlásit to telefonem při opravě v změti trub přilbou, brýlemi se chlub rukavice snáze brání před dotykem z poleptání z nepozornosti pak tvojí kůže se vždy těžko hojí léčení dlouhé a pomalé následky bývají trvalé něco se ti stane tady na Královské Vinohrady vrtulník tě dopraví tady jde fakt o zdraví Jaroslav Jetmar

TIRÁŽ

synthesia noviny

noviny zaměstnanců společnosti Synthesia, a. s. Vydává: Synthesia, a. s. Evidenční číslo: MK ČR E 13711 Neprodejné Redakční rada: Jaroslav Jetmar, Jindřich Kára, Luboš Kopecký, Petr Mako, Veronika Navrátilová, Martin Pém, Linda Pikhartová, Libor Podmelle, Iveta Prokopová, Hana Růžičková, Ondřej Sečka, Lucie Vacková Adresa redakce: Synthesia, a. s., redakce, Semtín 103 532 17 Pardubice – Semtín Telefon: +420 466 824 001 E-mail: redakce@synthesia.eu Grafické zpracování a tisk: Ing. Simona Formanová, DTP studio Pardubice Synthesia podporuje životní prostředí Noviny Synthesia jsou vydávány na  recyklova­ ném papíru, který je vyráběn v souladu s nejno­ vějšími ekologickými trendy. Novinový papír Maine Gloss Green je vyroben z 60 % z recyklovaných vláken a ze 40 % pochází z lesů pod certifikací FSC. Více informací na naleznete www.synthesia.eu.


synthesia noviny

UDÁLOSTI

SBU NITROCELULÓZA › MILAN ŠVORC ›

3

SBU ORGANICKÁ CHEMIE › Josef Vamberský, Helena Muchová ›

Rekordní výroba Inspekce na chemické slabé kyseliny zbraně úspěšně za námi Předposlední březnový týden se nesl ve  znamení inspekce OPCW, tedy dusičné Organizace pro kontrolu zákazu chemických zbraní, jejíž zástupci si přijeli Statistiky výroby slabé kyseliny du­ sičné jsou vedeny již od  roku 1972, a  tak můžeme s  radostí oznámit, že měsíc březen 2012 byl od tohoto roku měsícem rekordním. Bylo vyrobeno 11 051 m3 52% kyseliny, což činí pře­ počítáno na 100% kyselinu 7 490 tun. V  pořadí druhý byl listopad 2001 s  výrobou 7  240 tun, a  na  třetí příč­ ce se umístil březen 1995 s  výrobou 7 040 tun. Veškerá produkce byla spo­ třebována v Synthesii nebo prodána. Kromě dobré práce zaměstnanců výroby a údržby, kteří zajistili bezpo­ ruchový chod, byly rozhodující i příz­ nivé klimatické podmínky, zvláště níz­ ká průměrná měsíční teplota a  nízká relativní vlhkost, čímž byly zajištěny nejdůležitější parametry pro dobrý chod výroby, kterými jsou vysoká hus­ tota vzduchu, vysoký tlak v  absorpci a nízká teplota chladicí vody.

proklepnout některé z našich výrob.

Tyto skutečnosti se pochopitelně pozitivně odrazily ve velmi dobrém hospodářském výsledku oddělení.

PERSONALISTIKA › MARTINA ZIMÁKOVÁ ›

Z černé kroniky V  pátek 30. března 2012 v  pro­ storu tzv. staré kuchyňské vrátnice v Rybitví byl po šesté hodině ranní nahlášen pohyb osob u  oplocení areálu. Hlídka zásahové jednotky bezpečnostní agentury M2C, která zajišťuje ochranu a  ostrahu majet­ ku a  osob, legitimovala pana T.K., zaměstnance naší společnosti, právě obsluhujícího  vysokozdvižný vozík DESTA. Na  základě místního šet­ ření bylo zjištěno, že bez povolení

a ohlášení manipuloval zmíněný pracovník se železným šrotem, pocházejícím z  úložiště MP V, který dále předával přes oplocení svým komplicům. Celá záležitost byla předána k  řešení Policii ČR a  ná­ sledně byl s T. K. rozvázán pracovní poměr. A  takových nešvarů k  rychlému opuštění bran naší společnosti je samozřejmě více. Pokud se necháte inspirovat, jste za bránou raz dva!

Štve vás práce, nerudnej šéf, věčně naštvanej parťák, ráno se vám nechce do práce ani vstávat? A chcete s tím fakt praštit? ŠESTERO jak nejlépe a nejrychleji ukončit pracovní poměr:  1. dejte si panáka na kuráž nebo ještě líp proflámujte celou noc (z hospody jděte rovnou do práce)  2. rozhlídněte se kolem sebe, co by se dalo poponést a  hlavně výhodně střelit; nezapomeňte si domluvit spolehlivýho kámoše, co vám to budoucí bohatství pomůže odvézt 3. vyřiďte si „ručně – stručně“ nevyřízené účty s parťákem nebo šéfíkem 4. vůbec nepoužívejte ochranu – helmu, rukavice, brýle – vždyť přece máte všechno na háku a nemůže se vám nic stát 5. dejte si cígo v šatně nebo v jídelně, jedno retko nikoho nezabije 6. vybodněte se na práci a vůbec do ní nechoďte – čím dýl vydrží­ te, tím líp – dělejte, co se vám líbí

GRATULUJEME – udělali jste všechno pro to, abyste odešli co nejdříve s tím nejlepším doporučením!

Mezinárodní společenství vyvinulo značnou iniciativu směřující k iden­ tifikaci zbraní hromadného ničení, zabránění jejich vývoje a  výroby a  ší­ ření do  rizikových států. Výsledkem je „Úmluva o  zákazu vývo­ je, výroby, hro­ madění zásob a  použití che­ mických zbraní a o jejich zničení“. Česká republika jako její signatářský stát musí plnit z ní vyplý­ vající povinnosti a  jednou z  nich je i umožnit v naší republice inspekce, vyslané OPCW. Pro naši společnost z výše uvedené­ ho vyplývá řada povinností. Týkají se výroby fosgenu a určitých organických chemických látek (UOCHL), včetně těch, které obsahují v molekule fosfor, síru nebo fluor. Každoročně je třeba hlásit skutečně vyrobená množství, přesnou evidenci výroby, zpracování a  vývoz, což vyžaduje absolutní pře­ hlednost dokumentace. Když OPCW zvolí kontrolovaný objekt, zašle nótu o zahájení inspekce. Tentokrát se rozhodla kontrolovat jak fosgen, tak UOCHL. Synthesii to oznámili zástupci Stát­ ního ústavu pro jadernou bezpečnost (SUJB) v úterý 13. března. Od tohoto okamžiku bylo nutno provést přípra­ vy k  příjezdu inspektorů. Nesměli jsme nic opomenout – od  zajištění místností pro práci inspekčního a do­

provodného týmu, jejich vybavení, možnosti občerstvení a stravování (vč. speciálních požadavků vege­ tariánů), vstup a  způsob dopravy po  areálu, jmenovky, vstupní školení, ochran­ né pomůcky, informování všech praco­ višť, o  která by mohli projevit zájem (sklady, zdravotní středis­ ko, hasiči, ČOV…). Bylo nutné připravit materiály pro základní seznámení v  češtině a  angličti­ ně – prezentaci firmy i  jednotlivých SBU. Pracovní týmy výrobních SBU znovu na základě dodaného seznamu požadovaných dokumentů procházely veškeré záznamy za roky 2010 a 2011, protože inspektoři mají právo nahléd­ nout v  souvislosti s  danou výrobou kamkoliv. Byly připraveny odpovědi na desítky hypotetických otázek. Čtyřčlenný mezinárodní inspekční tým, ve složení dva inspektoři z Indie, jeden z  Iránu a  inspektorka z  Ruska, s doprovodem z SUJB, dorazil do fir­ my v  neděli 18. března ve  20 hodin. Nainstaloval svou výbavu na  Ry 42 a  hned v  pondělí ráno se začalo na­ ostro. Zahájení a  uvítání hostů pro­ vedl jménem představenstva Tomáš Procházka. Po  prezentaci společnosti ředitelem SBU Organická chemie, Viktorem Janouškovcem, byla inspek­ ce seznámena s  technologiemi, vlast­ nostmi, bezpečnostními opatřeními

a dalšími podrobnostmi kontrolova­ ných látek. A pak začal ten opravdový kolotoč. Postupně si kontrolní tým vybíral objekty výroben, laboratoří a  skladů, do kterých chtěl nahlédnout, zaměst­ nanci přinášeli z jednotlivých výroben požadované podklady, tiskly se tabul­ ky ze SAPu, sčítalo se, zapisovalo, vy­ světlovalo. Nejtěžším oříškem bylo pro inspek­ ci pochopení organizačního dělení firmy – čísla středisek, jejich rušení a  slučování. Byli opravdu důkladní, denně jsme končili po sedmnácté ho­ dině. Je určitě na místě ocenit přístup ve­ dení a  zaměstnanců všech SBU, kteří byli celou dobu „po  ruce“, připraveni tisknout, malovat schémata, doplňo­ vat informace. Uznání patří také do­ provodnému týmu z SUJB, jehož cen­ né rady jsme plně využili. Vstřícnost nás všech inspektory přesvědčila, že nic netajíme a  přikládáme inspekční činnosti odpovídající důležitost. V pátek 23. března dopoledne tým dokončil svoji činnost sepsáním závě­ rečného protokolu. Jeho členové oce­ nili naši otevřenost, za vše poděkovali a  opustili firmu (jejich cílem v  této chvíli byl nákup tradičního českého skla). A  je po  všem…! Ale dá se téměř s jistotou předpokládat, že jsme se le­ tos ještě neviděli naposledy – společ­ nost Explosia za rok 2011 deklarovala množství určitých organických che­ mických látek, které už podléhá kon­ trole. Máme tedy dobrý trénink pro další utkání.

SBU PIGMENTY A BARVIVA › JINDŘICH KÁRA ›

Rozjíždíme další kampaň nových pigmentů

Na SBU Pigmenty a  barviva zná pojem HPP snad každý. Ano, jde o  High Performance Pigments, tedy „vysoce jakostní pigmenty“. Tyto pigmenty patří mezi velmi úspěšné produkty naší společnosti. V současné době se dokončuje his­ toricky druhá kampaň výroby nového HPP pigmentu Versálový šarlat 4RF. Je to jedna z  novinek, které můžete po­ tkat na SBU PaB. Patří mezi takzvané azokondenzační pigmenty, které u nás mají dlouhou historii. Jejich výroba začala již začátkem osmdesátých let. A  technologie výroby? Za  tím je spousta práce mnoha odborníků,

především technologů, kteří vše řídí a koordinují. Na  samém počátku je laboratorní vývoj technologie výroby. Pokud se tam povede kvalitou přiblí­ žit požadovaným cílům, tak je násled­ ně vše doupraveno tak, aby výroba na provoze byla bezproblémová. Pilotní výroba HPP pigmentu Ver­ sálový šarlat 4RF byla zahájena v  lis­ topadu loňského roku a můžeme říci, že o pigment je vel­ ký zájem, o  čemž svědčí i plné využití výrobní kapacity. Na  rozdíl od  kon­ kurence si naši odborníci poradili s  kvalitou a  v  sou­ časné době jsme u  tohoto výrobku

druhým nejvýznamnějším výrobcem v Evropě. Používá se především pro autolaky, tiskové barvy, vysokojakost­ ní nátěrové hmoty a plasty.


synthesia noviny

UDÁLOSTI

4

Jeden den s... LUBOŠ PAŽOUT, LIBOR HORÁČEK

Rozhovor s kyselinou dusičnou Na tomto místě vás v letošním roce pravidelně seznamujeme se zajímavými provozy v naší společnosti. Tentokrát jsme si ale připravili malé zpestření: místo toho, abychom navštívili místa, kde chemičtí odborníci končí, navštívili jsme místo, kde mladí chemici začínají. Naši redaktoři Horáček s Pažoutem proto zavítali po čtvrt století zpátky do školních škamen.

A že nejsme žádní troškaři, jdeme přímo za  elitou – do  Základní školy v  Cerekvici nad Loučnou, která je od Vy­ sokého Mýta coby kame­ nem dohodil. Tato škola je ve  výuce mladých chemiků pojmem, posuďte sami: v aktuálním ročníku sou­ těže osmých a devátých tříd ze škol Par­ dubického, Královéhradeckého a  Stře­ dočeského kraje „Hledáme nejlepšího mladého chemika“, jehož jedním z  ge­ nerálních partnerů je i  naše společnost, slavila úspěch ve všech kategoriích. Jejich

chemický tým skončil v kategorii prezen­ tací na prvním místě ze 14 zúčastněných, žákyně Jana Marečková se stala druhým nejlepším chemikem z 1 530 soutěžících a paní učitelka Dagmar Víšková byla vy­ hlášena druhou nejlepší učitelkou ze 67 pedagogů. Působivé, že? Ráno přicházíme k  budově školy a dávno vytěsněné vzpomínky na povin­ nou školní docházku nám opět vyska­ kují. Vytasí mě dneska z něčeho? Mám podepsanou žákovskou? Sebere mi Li­ bor svačinu od  maminky? Stále stejný zvuk školního zvonku nám moc na jis­ totě nepřidává, ale příchodem do vstup­ ní haly vše jako mávnutím kouzelného proutku mizí. Ve škole vládne uvolněná atmosféra, ani vchodová služba zde není jako za  našich časů. Všude po  stěnách visí veselé výtvory žáků, obrázky, kolá­ že, prezentace. To už se nás ale ujímají ředitel školy pan Pavel Tupec a jeho zá­ stupkyně, vavříny ověnčená „pančelka chemikářka“ Dagmar Víšková. Přichá­

zíme na hodinu chemie pro deváťáky a nestíháme se divit. „Vítám vás, v dnešní hodině nás čeká experiment, branná samoobsluha, po­ kusy, pohádka, referáty a kvíz. Tak jde­ me na to!“ Atmosféra je přátelská a po­ zitivní, spíše jako na  dětském dni než na  náročném předmětu. U  žáků samý úsměv, žádné ruce za zády, ale barevné referáty, diskuze není zakázaná, ale na­ opak žádaná! Kolik červených řádků by mi bývalo ubylo v mé žákovské knížce! No nic… Paní učitelka je zde neformál­ ní autoritou jako šerif z westernu: přís­ ná, ale spravedlivá. Hlavně ale zapálená do chemie a její výuky atraktivními me­ todami. Úvod hodiny začíná experimentem za  jedničku: vyučující rozkrojí jablko na  půlky a  jednu z  nich pokape citró­ nem. Kdo odpoví, jak budou obě po­ loviny jablka na  konci hodiny vypadat a hlavně proč, má za jedna. U Pažouta, natož u Horáčka, to asi nedopadne. Pak se žáci rozdělují do dvojic, ve tří­ dě je vytvořeno několik stanovišť, kde jsou krátké otázky na  právě probíra­ nou látku, a  žáci musí rychle vystřídat

„CHEMIE NENÍ VAŘENÍ BRAMBORAČKY“ říká úspěšná kantorka Dagmar Víšková › Z čeho máte jako kantor největší radost? Když na konci hodiny slyším z úst ně­ koho z žáků: „Jé, to už je konec?“ Když mi děti hodinu pochválí a řeknou, že je to bavilo. Když mi říkají, že je to lehké, že to zvládají, že je to brnkačka.Dále pak z úspěchů mých žáků v soutěžích, nebo když mi žáci, kteří již z naší školy odešli, přijdou říct, že s chemií nemají na střed­ ní škole problémy. › Máte zpětnou vazbu o  tom, že Vaši studenti uplatňují zde získané znalosti chemie i v dalším průběhu studia? Zdejší bývalí žáci se často vracejí zpět do naší základní školy. Přijdou, povída­ jí, a tak se dozvídám, že s chemií nemají problémy, že se i  na  středních školách účastní chemických olympiád. Někteří se dokonce rozhodli dál chemii studovat. V  letošním roce ze  13 deváťáků podali přihlášku na Střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích čtyři žáci. › Překvapil Vás někdy chemický pokus naprosto nečekanou reakcí? Stále mě něco překvapuje. Můj uči­ tel chemie říkával: „Chemie není vaře­ ní bramboračky, všechno musíte dělat

přesně.“ Tak při tom velkém shonu ve škole musím občas bramboračku uvařit, a  proto se občas divím, že něco neběhá tak, jak by mělo. Pro jistotu si ale všechno raději zkouším v kabinetě před hodinou, abych se nedivila před žáky ve  třídě. Naposledy jsem se divila při výše zmíněném pokusu s  rozkrojeným jablkem. V  návodu psali, že by mělo jablko zhnědnout během půl hodiny, já jsem čekala na  dokonalé zhnědnutí 24 hodin.

„CHEMIE MĚ BAVÍ“ dušuje se oceněná žákyně Jana Marečková › Je statisticky dokázáno, že chemie nepatří mezi nejoblíbenější předměty na základní škole. Platí to i u Tebe nebo Tvých spolužáků? Chemie patří mezi mé oblíbené před­ měty. Ovšem opravdu nevím, zda mohu mluvit i za druhé – někteří ji oblíbenou mají, jiní ne. › Dokážeš si představit svou další studijní dráhu spojenou s  chemií nebo máš jiné životní plány? O své budoucnosti nemám nejmenší ponětí, ale je pravdou, že jedna z mých přihlášek na střední školu směřuje právě na SPŠCH v Pardubicích. › Každý úspěch s sebou vždy nese i dřinu. Jsi přirozený studijní talent nebo

stanoviště a správně odpovědět – vy­ hrává kombinace nejbystřejších mozků a  nejrychlejších nohou. Z  redaktorů se do  této disciplíny, nazvané „samoš­ ka“, zapojuje i  Horáček. Více než 50% úspěšnost považujeme za velmi slušnou, nicméně pochvalu do žákajdy nám paní učitelka zcela nepochopitelně nedává. Následují pokusy. Žáci se perou o  zkumavky, a  zatímco Pažout lehce

flirtuje s krásnými žákyněmi, profesor­ ka zapojuje i  chudáka Horáčka. Nutno říci, že redaktor Horáček uspěl, žádný výbuch kupodivu nenastal. Po deseti minutách následuje pohád­ ka o  kouzelném dědečkovi, který umí ve své lesní chaloupce rozdělat oheň bez použití zápalek. Paní učitelka má tak pří­ jemný hlas, že Pažout musí dřímajícího Horáčka občas lehce dloubnout do led­ vin. Po skončení pohádky děti hloubají, jaký chemický proces dědečkovi pomá­ há – Komenský by se tetelil blahem. Poté dostanou žáci obrázky se smí­ chanými vzorci uhlovodíků a jejich de­ rivátů a  musí je od  sebe co nejrychleji oddělit. OH sem, OH tam, pro repetenty Pažouta s  Horáčkem samé olympijské hry. Následují referáty – dnes na téma al­ koholy. Zdá se, že tady by redaktoři ko­ nečně mohli vyniknout. Jedna skupina spolužákům vysvětluje, co se děje uvnitř těla při jejich konzumaci, druhá popi­ musíš studiu věnovat více času. Je na vás paní učitelka náročná? Probíranou látku v  hodinách vět­ šinou chápu, ale musím-li se naučit náročnější učivo, tak si to jednou, dva­ krát zopakuji. Rozhodně netrávím celé odpoledne učením, to mi denně zabere maximálně půl hodiny. Dle mého názo­ ru na nás není paní učitelka příliš nároč­ ná, ale musím uznat, že je náročnější než zbytek učitelského sboru. Rozhovor redaktorky (R) s  kyselinou dusičnou (KD) (z  práce žáků na hodině chemie) › R: „Dobrý den, slečno kyselino dusičná, jsem redaktorka nejčtenějších novin Výbušná chemie. Jak se Vám líbí žít v tmavé lahvi? KD: „Je to rozhodně lepší, než se rozkládat na světle na atomy dusíku.“ › R: „Unikají z Vás po otevření plyny?“ KD: „Ano, unikají ze mne velmi jedovaté plyny, které jsou i rakovino­ tvorné“. › R: „Mám pocit, že tu něco smrdí. Nejste to náhodou Vy?“ KD: „No dovolte, já nezapáchám. Jisté plyny uvolňuji, ale toto…“ › R: „Děkuji za  rozhovor a  přeji Vám hodně úspěchů ve  Vaší další kariéře“. KD: „Jo, jo, mějte se, jak chcete, a zmizte, nebo Vás rozežeru“.

Zleva "Horáček" Libor Podmelle a "Pažout" Luboš Kopecký

suje zdravotní následky, třetí na mapě světa představuje, který typ lihoviny je typický pro tu či onu geografickou ob­ last. Hlásíme se o slovo na téma aplikace, ale paní učitelka nás zlomyslně odmítá vyvolat. Dozvídáme se, že v předchozích ho­ dinách měli žáci například připravit roz­ hovor s  kyselinou dusičnou do  bulvár­ ního deníku (kde se vyptávali, proč se chová, jak se chová), či ověřit pravdivost televizních reklam se žvýkačkami, týka­ jící se změn pH v ústech. Fakt litujeme, že sem nemůžeme chodit častěji. A  už je tu konec, uteklo to rychleji a veseleji než hlavní přestávka. Na řadě je poslední záhada s rozkrojenými jablíčky. Přihlásí se pohledná holčina a  oznámí, že část jablíčka pokapaného citronem nehnědne, protože kyselina citronová zabraňuje vzdušné oxidaci. Dostává jed­ ničku přes půl sešitu a Pažout s Horáč­ kem se odcházejí stydět a  zopakovat si učivo základní školy. Co říci závěrem? Když se chemie ne­ vyučuje pouhým biflováním, ale před­ staví se jako velké dobrodružné objevo­ vání, má u dětí vyhráno. A pokud budou všechny hodiny chemie vypadat jako tato, nemá Lego ani Playstation šanci.

? chemický TEST

Otestujte si vaše znalosti z hodin chemie na základní škole. 1. Jaký jiný název máme pro amoniak? 2. Z kterého prvku je složen diamant nebo tuha? 3.  Co je to bílé zlato? 4.  Proč rybníky nezamrzají v zimě celé? 5.  Která kyselina se vyskytuje v ža­ ludku a pomáhá člověku strávit potravu? 6.  Jakou barvu má citron v úplné tmě? 7. Které dva plyny tvoří 99% vzduchu? 8.  Jak se jmenuje nejprudší známý jed? 9. Z jakého kovu se vyrábí alobal? 10. Jak se nazývá látka, pomocí které prý dokázali alchymisté měnit obyčejné kovy ve zlato? Správné odpovědi můžete najít

i v  seriálu „Chemie všedního dne“ z našich novin. Kdo není tak trpělivý, odpovědi najde na straně 9.


synthesia noviny

představujeme

letem světem

5

em Libor Podmelle

Synthesia, a.s. je součástí společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. Skupinu Agrofert tvoří přes 230 společností podnikajících v zemědělství, potravinářství a chemii. Tentokrát se podíváme na jednoho z lídrů českého potravinářství, pekárenskou a mlýnskou společnost PENAM, a.s. O společnosti dále veky, rohlíky, ale i čajové VÍTE, ŽE... Vizitka PENAM, a.s.

Sídlo: Brno Obrat: 3,028 mld. Kč Počet zaměstnanců: 2 261

Historie firmy 1999 dvanáct mlynárenských a pekařských společností se sloučilo pod hlavičkou firmy TERO Rosice, s r.o. 2001 společnost přejmenována na PENAM, spol. s r.o. 2004 vlastníkem PENAMU se stává AGROFERT HOLDING,  a.s. 2005 mění se právní forma společnosti na akciovou společnost 2006 založení dceřiné společnosti PENAM SLOVAKIA,  a.s., akvizice 6 pekárenskomlýnských společností 2007 akvizice pekárny KLS Klimentov, s.r.o., výstavba automatizované Pekárny Zelená louka v Herinku u Prahy 2008 akvizice Šarišské pekárne a cukrárne na Slovensku, mlýnské společnosti NOBRS, a.s., majitele mlýnu Brněnec, pekárny PEKAST spol. s.r.o. České Budějovice, fúze společnosti Hepek, s.r.o. do mateřské společnosti PENAM, a.s. 2010 vstup na maďarský trh, převzetí firmy Ceres Sütő ZRt.

PENAM, a.s., se sídlem v Brně je druhým největ­ ším výrobcem pekáren­ ských a mlýnských produktů v  České republice. Ve  dva­ nácti pekárenských pro­ vozech a  čtyřech mlýnech zaměstnává přes dva tisíce zaměstnanců a  vyrábí více než tisíc druhů produktů. Podíl Penamu na pekařském trhu naší republiky tvoří okolo 15 % a podíl na mlýn­ ské výrobě je cca 19 %. Spo­ lečnost PENAM provozuje také maloobchodní prodejny „U Golema“ a „Maková bába“.

Díky plošnému rozmístění pro­ vozoven na území Moravy a  Čech zabezpečuje PENAM pro své ob­ chodní partnery kvalitní servis a pro konečné zákazníky rychlou dodáv­ ku čerstvého pečiva a  cukrářských produktů přímo na  pulty jednotli­ vých prodejen v rámci většiny nad­ národních řetězců. V  bohaté kolekci výrobků najde­ me vedle běžných pekařských vý­ robků (slané, sladké, cereální, trvan­ livé pečivo) také širokou škálu mouk a mlýnských produktů.

a linecké pečivo. Nechybí ani pečivo bezlepkové.

Pár moudrostí o chlebu

Kvalita výrobků Kvalita výrobků, zvláště v oboru potravin, je prvořadým zaměřením společnosti. Společnost je držite­ lem řady ocenění kvality, certifikace IFS od  roku 2008, certifikace ISO 9000:2001, ocenění KLASA pro 14 výrobků, ocenění „Podnik podpo­ rující zdraví“ či ocenění Zlatá Salima.

Pestrý sortiment výrobků

› „Pravdepodobnosť, že chle­ ba spadne namazanou stra­ nou nadol, je priamo úmerná cene koberca.“ (Murphy vo svojej knihe zákonov) › Je veľmi ťažké uvažovať ušľachtilo, keď človek my­ slí len na to, ako si zarobiť na chlieb. (Jean Jacques Rou­ sseau) › Koho chleba ješ, toho pieseň spie­ vaj. (ľudová múdrosť, hodnota „Loa­ jalita“) › „Odriekaného chleba najväčší kra­ jec.“ (ľudová múdrosť, hodnota „Osobný rozvoj“) › „Všade je chleba o dvoch kôrkach.“ (ľudová múdrosť, hodnota „Orientá­ cia na zákazníka“)

› v roce 2011 uvedla značka Pe­ nam na trh své produkty v novém „kabátě“ – kvalitních originálních obalech s novou grafikou vycháze­ jící z papírových sáčků? › kompletní redesign má dvojí po­ slání? Připomíná, že veškeré pečivo si zachovává prvotřídní čerstvost a využitím tváří zaměstnanců spo­ lečnosti zdůrazňuje, že za výrobou pečiva se skrývají desítky tváří a rukou, které je pro zákazníky vy­ rábějí. › na  obalech jsou opravdoví za­ městnanci, zachycení při práci bě­ hem dne i noci? › s podobnou marketingovou stra­ tegií přišla i Synthesia při redesignu svých nových webových stránek? › změny designu podpořil Penam i  motivem zeměkoule složené z jednotlivých produktů? Penam je světem, který se točí kolem pečiva.

Dobrou chuť vám přeje značka Penam… „to dobré poznám“

Chcete vědět, s jakými koncovými produkty se můžete jako zákazník setkat? Tak mlsně čtěte dál: jsou to různé druhy chleba (žitný, kmínový, rustikální celozrnný), speciality jako chléb šestizrnný, slunečnicový, bram­ borový, lněný, uhlířský. Ale také vý­ robky sladké – koláče, šátečky, české buchtičky, záviny, plundry s různými náplněmi, vánočky, perníky, koblihy,

Myslím, že moja práca má zmysel. Bola by škoda, keby zo světa zmizli deti s ústami zamazanými od slivkového lekváru“. Silvia Zemanová, pekárka PENAM SLOVAKIA, a.s., Nitra

STRAVOVÁNÍ › MARTIN PÉM ›

Do SYNTHESIE PŘICHÁZÍ EUREST Naši strávníci si už během dubna všimli změn v našich jídelnách. Starost o naše žaludky si totiž vzala na svá bedra společnost EUREST, kterou nám v krátkosti přiblíží její obchodní ředitel pro B&I, pan Antonín Tvrdoň. › Pane řediteli, vítáme Vás a Váš tým v Synthesii. Prozraďte, co našim zaměstnancům nabídnete a  na  co se zaměříte? Děkuji za  uvítání. Naše společ­ nost si vytýčila několik cílů, kam chceme směřovat naši pozornost, a  které jsou v  souladu se zásadami našeho podnikání. Velkou pozornost budeme věno­ vat hygieně, chování našich zaměst­ nanců a  dodržování správné tech­ nologické praxe. Jsme přesvědčeni, že právě tyto tři oblasti tvoří pilíř našeho úspěchu. A  tím je pro nás jednoznačně spokojený strávník. Z  dlouholetého působení firmy EUREST na  trhu v  České re­ publice také víme, že je nut­ né, aby kvalita na  talíři a  kvalita servisu byla vyvážená. Jídla při­ pravujeme z  čer­ stvých surovin, mezi významné dodavatele patří i  výrobci skupiny

Agrofert. Naši kuchaři procháze­ jí pravidelným školením v našem kuchařském studiu. Ale kvalitu na talíři musí vždy doplnit i kvalita servisu. Pozdrav, úsměv, doporuče­ ní, přání dobré chuti a upozornění na různé kulinářské akce jsou stan­ dardem, který naši hosté oceňují. A  také vzhled a  upravenost našich zaměstnanců. Ve výběrovém řízení jsme také na­ bídli finanční spoluúčast na moder­ nizaci stravovacích provozů. Potřeby

a priority budeme řešit s odpověd­ nými pracovníky vaší společnosti. Mimo jiné se zaměříme i  na  po­ stupnou změnu designu jídelen. › Jaké typy jídel budete připravovat? Zavděčíte se „knedlíkářům“, vegetariánům, sportovcům i  labužníkům? Věřím, že si vybere každý. Naší zásadou je nabízet pestrou a  vyvá­ ženou stravu. V blízké budoucnosti dokonce i  poradíme, jak moc je to které jídlo kaloricky náročné. › Zkusíte si získat srdce jedlíků něčím neobvyklým? Určitě. Vedle kulinářských akcí, kde jsou pravidelně zařazována jíd­ la ze sezónních surovin, patří mezi naše nejúspěšnější projekty zahra­ niční kuchyně připravované rodi­ lými kuchaři. Jedná se o  zpestření poledního stravování, kdy se budete mít možnost seznámit s  odlišným sortimentem, chutí jídel, výzdobou, která charakterizuje zemi, jejíž jídla

jsou nabízena. Vždy se jedná o tý­ den této kuchyně, v současné době máme k  dispozici thajské, arabské, indické, čínské a  mexické kuchaře. A  pravidelně se tato rodina zahra­ ničních spolupracovníků rozrůstá. Děkujeme a přejeme mnoho spo­ kojených strávníků. Kontakt na stížnosti a připomínky: EUREST tel. 5596 nebo BOZP tel. 4868 V  každé jí­ delně najde­ te schrán­ ku na  vaše připomínky a podněty.

VÍTE, ŽE... › EUREST je součástí anglické cateringové společnosti COM­ PASS GROUP, která působí ve více než 50 zemích světa? › v České republice působí Eurest již přes 20 let? › je v  České republice největším poskytovatelem služeb v  oblasti závodního stravování? › každý den obslouží Eurest více než 200 tisíc strávníků?


synthesia noviny

SYNTHESIA A MY

6

SBU Nitrocelulóza › Roman Wasserbauer ›

Investicí do vojenské nitrocelulózy dosáhneme významných úspor Jak se naši čtenáři mohli již v únorovém vydání našich novin dočíst, rok 2012 bude zaměřen na realizace investičních akcí více než roky předešlé. O bližší informace k největší plánované investici pro rok 2012 na SBU Nitrocelulóza, projekt s názvem „Vykrývání vojenské nitrocelulózy“, jsme poprosili Romana Wasserbauera, vedoucího oddělení Technický rozvoj. Na  základě vyhodnocení zkušeb­ ního provozu technologie pro vykrý­ vání (neboli vypírání), průmyslové nitrocelulózy, ukončeného v  roce 2010, a  zejména jejího zjištěného vlivu na  snížení objemu nitračních kyselin v  odpadních vodách vzešel návrh rozšířit tuto technologii i  pro výrobu nitrocelulózy vojenské. Cí­ lem projektu je instalace odstředivky pro vykrývání vojenské nitrocelulózy na objektu E 11 – esterifikace celuló­ zy (děj často nesprávně zaměňovaný za nitraci celulózy). A co si tedy pod slovem vykrývání přesně představit? Ve  zkratce se jedná o  protiproudé promývání ulpělých kyselin na vlák­ nech nitrocelulózy.

Nová odstředivka je teprve ve výrobě.

Realizací této technologie se sníží přísun kyselin do komplexu zařízení pro čištění odpadních vod z výroby nitrocelulózy, a  tím i  obsah anor­ ganického dusíku v  těchto vodách. V případě nižší acidity a obsahu an­ organického dusíku se výrazně sníží i  spotřeba hydroxidu sodného pro neutralizaci a také etanolu při deni­ trifikaci v komplexu regenerace od­ padních vod z výroby nitrocelulózy. Tím se eliminují i jejich koncentrač­ ní rázy, které mohou způsobit pří­

padné anomálie chodu tohoto kom­ plexu. Technologie vypírání kyselin z vojenské NCL pracuje s  jednou čtyřstupňovou odstředivkou. V prv­ ním stupni dochází k prostému od­ středění odpadní kyseliny z  vláken nitrocelulózy, ve  druhém a  třetím stupni k  vypírání adhesních kyselin a ve stupni čtvrtém potom k odvod­ nění nitrocelulózy. Žádoucího efektu je dosaženo tím, že se pracuje s ma­ lým množstvím vypírací vody, čímž je eliminován vznik velkých množ­ ství naředěných kyselin. V  současné době je investice ve  stavu příprav projektové doku­ mentace pro stavební řízení a připra­ vují se také podklady pro projednání a  zajištění stavebního povolení. Zá­ roveň se shromažďují detailní pod­ klady pro přípravu výkresů prová­ děcího projektu. V  předstihu bylo započato s  demontáží starého zaří­ zení z  objektu nitrace pro uvolnění místa pro novou technologickou linku. A v neposlední řadě je pro re­ alizaci investice důležité, že již bylo schváleno detailní technologické schéma s  důrazem na  bezpečnost provozu při vypírání kyselin z nitro­ celulózy s vysokým obsahem dusíku. Touto investiční akcí byly vyvo­ lány další pomocné projekty, které je nutné realizovat pro možnost vy­ užití nového technologického uzlu na plný výkon. Mezi ně patří napří­ klad posílení kapacity zpracování odpadní kyseliny z výroby nitrogly­ cerinu, čímž se uvolní kapacita pro zpracování kyselin z nové linky. Dále potom zahuštění kyseliny sírové A 

- nátok nitrocelulózy s kyselinou po nitraci B - nátok nitrocelulózy s kyselinou do první sekce C, D - jednotlivé sekce pulzní odstředivky, ve kterých probíhá vypírání kyselin z nitrocelulózy E - výstup odkyselené, vyprané nitrocelulózy F - vstupní trasy jednotlivých promývacích sekcí G, H - odtok jednotlivých odpadních kyselin (pro další zpracování) o různých koncentracích ze sekcí po promytí nitrocelulózy

Odstředivka (centrovka) pro vykrývání nitrocelulózy.

z objektu F1 na 25% oleum, čímž se zajistí zpracování přebytečné 96% kyseliny sírové znovu do  nitračních kyselin při jejich regeneraci. Nema­ lou roli také hraje zvýšení výkonu absorpce NOX a  v  neposlední řadě zvýšení chladícího výkonu na objektu F1. Dokončení všech příprav a  následné najetí zkušební­ ho provozu předpokládáme v listopadu až prosinci letoš­ ního roku, plný výkon lin­ ky a  splnění požadovaných parametrů potom do  konce roku 2012.

Realizace tohoto investičního zá­ měru umožní vykrývat téměř celý sortiment vyráběné vojenské a prů­ myslové nitrocelulózy, a  tím dosáh­ nout významné úspory snížením nákladů za  regeneraci odpadních

vod z výroby s  využitím získaných kyselin. Celkové úspory nákladů na  komplex regenerace budou či­ nit přibližně 30 mil. Kč ročně při plánované výši investice v  hodnotě 57,3 mil. Kč.

Snížení spotřeby NaOH a EtOH u vykrývané a nevykrývané nitrocelulózy je zřejmý i z grafů

SBU ORGANICKÁ CHEMIE › PETR MAKO ›

LIGA MISTRŮ Fotbalová asociace UEFA pořádá Ligu mistrů, kde se nejlepší kluby evropských lig utkávají o čest a slávu. I v Synthesii máme takovou „svou“ Ligu mistrů. Dnes vám představíme Jaroslava Tichého, směnového mistra z SBU Organická chemie.

Vizitka: Jméno: Jaroslav Tichý Věk: 55 let Rodinný stav: ženatý Děti: 3 dcery a 5 vnoučat Počet let v Synthesii: od roku 1975 – 37 let Zájmy: sport, hudba, filmy

› Jaká byla Tvá cesta na pozici mistra a jak dlouho ji již vykonáváš? Do  závodu jsem nastoupil v  roce 1975 po maturitě na gymnáziu. Nej­ prve jsem jezdil u  cechové dopravy s  multikarem a  vysokozdvižným vozíkem. V roce 1978 jsem přestou­ pil v  rámci osmého cechu na  výrobnu Ry 42, kde jsem pracoval ve  vý­ robě dimethylsul­ fátu. Na  podzim roku 1979 jsem na­ stoupil dvouletou základní vojenskou službu, po které jsem se vrátil zpět na Ry 42, ale již na výrobu centra­ litu a  fosgenu. V  roce 1986 jsem zde začal mistrovat a  kolektiv vedu stále na stejném oddělení, pou­ ze výrobny se mění. Nejprve jsem jako mistr pracoval na Ry 42 a Ry 43, poté k tomu přibyla výroba fosgenu na Ry 41 a pak ještě výrobna Ry 32B. Po postavení nové výrobny stabaxolu

jsme se rozdělili na dvě výrobní od­ dělení, Fosgen a Kyanáty.

› Co Tě na pozici mistra nejvíc baví? Tak určitě práce s lidmi.

› Kterému provozu tedy nyní mistruješ? Má nějaká specifika? Oddělení Kyanáty, konkrétně výrob­ nám Ry 32A a Ry 32B. Největším specifikem těch­ to výroben je bezesporu prá­ ce s fosgenem.

› Vzpomněl by sis na nějakou historku, která Tě za  dobu působení ve funkci mistra potkala? Humorných vzpomínek za čtvrt­ století mám celkem dost, ale většina (téměř všechny) jsou zde nepubliko­ vatelné, hlavně ty z  minulého reži­ mu a těsně po revoluci. Dnes již tady zase tolik legrace není. Z těch méně humorných vzpomenu třeba na po­ žár provozu na  Ry 42, když jsem mistroval 12 dní. Nebo jsem dostal pracovníka ze zrušeného oddělení, který byl považován za velmi dobré­ ho. Řádně jsem ho proškolil a hned třetí směnu, kdy jsme likvidovali únik kyanátu v maskách, on měl na­ sazenou masku bez filtru s odůvod­ něním, že filtr nemůže najít. Ale to je spíše k pláči.

› Jaká je Tvoje každodenní pracovní náplň? Vedu tým 8 pracovníků, s nimiž zajišťujeme výrobu oddělení 1543 na  směně C. Veškeré činnos­ ti musím řídit tak, aby všichni díky nebezpečným surovinám, se kterými pracujeme, mohli na  konci směny odejít ve zdraví domů.


synthesia noviny

SYNTHESIA A MY

7

SOUTĚŽ › LUBOŠ KOPECKÝ ›

VELKÁ JARNÍ SOUTĚŽ O LÍSTKY NA MEGAKONCERTY

Vyhrajte s Novinami Synthesia vstupenky na dvě obří hudební události, které se v květnu konají v Pardubicích. Do největšího kulturního stánku ve městě, ČEZ Arény, zavítají slavné hudební legendy, které pro mnohé z nás symbolizují krásné vzpomínky na první poblouznění muzikou. Přestože obě kapely představu­ jí jiný hudební styl, obě byly ve své době bezkonkurenčními hvězdami se stovkami tisíc fanoušků a nenajde se zřejmě nikdo, kdo by jejich tvor­ bu neznal. 8. května tedy budeme mít příležitost poslechnout si veli­ kány světového heavy metalu Judas Priest a 22. května do Pardubic za­ vítá slovenská kapela Team se zpě­ vákem Paľo Haberou. Judas Priest se v rámci svého po­ sledního turné s  názvem „Epitaph“ vrací ještě jednou do České republi­ ky, vůbec poslední koncert této hea­ vy metalové legendy proběhne právě v  pardubické ČEZ aréně. Východo­ česká metropole tak zažije historic­ kou událost, kdy se všichni fandové této kapely mohou rozloučit s touto britskou partou opravdu ve  velkém stylu. Existuje jen několik heavy meta­ lových kapel, kterým se podařilo do­ sáhnout toho, čeho Judas Priest bě­

Final Tour 2012“. Tato slavná kape­ la má na svém kontě za své bezmá­ la třicetileté působení nepřeberné množství koncertů a  hitů, které ovlivnily statisíce posluchačů a  již třetí generaci fanoušků. TEAM se v  Pardubicích rozloučí s  fanoušky velkolepou pódiovou show, opírající se o všechny oblíbené skladby a pro­ věřené hity. Turné, na  které se skupina a  její početný realizační tým poctivě při­ hem své téměř čtyřicetileté kariéry. Fanoušci budou mít poslední šanci vidět a slyšet kapelu, která definova­ la podobu heavy metalu tak, jak jej známe dnes. O tom, že svou energii neztrácí, svědčí i  ocenění Grammy z roku 2010 v kategorii „nejlepší živá metalová show“. Druhým hudebním bonbónkem je vystoupení skupiny TEAM v rám­ ci jejich turné „Habera a  TEAM

FITNESS PORADNA › ONDŘEJ SEČKA, LUBOŠ KOPECKÝ ›

HUBNEME DO PLAVEK

pravoval celý rok 2011, si klade za cíl důstojně zhodnotit vše, co TEAM a  Pavol Habera za  svou kariéru vy­ tvořili. Noviny Synthesia si váží vašeho čtenářského zájmu, a tak se rozhod­ ly věnovat svým čtenářům velký hu­ dební dárek – dvě vstupenky na ka­ ždý z výše uvedených koncertů! Aby se však lístky dostaly do  rukou těm správným fanouškům, bude nutné o ně zabojovat! Kdo se chce podívat na  tyto dvě hudební legendy s  Novinami Syn­ thesia zdarma, nechť zašle odpově­ di na  níže uvedené otázky do  úterý 2.  května do  12:00 hod. na  adresu redakce@synthesia.eu. Ze správných odpovědí poté vylosuje sám generál­ ní ředitel společnosti dva šťastné vý­ herce – jeden obdrží dvě vstupenky na Judas Priest, druhý dvě vstupenky na TEAM. Své odpovědi můžete sa­ mozřejmě posílat jak na  obě kapely, tak pouze na jednu.

Redakce Novin Synthesia a po­ řadatelská agentura Glanc vám přejí hodně štěstí a krásný hudební zážitek!

? kvíz

JUDAS PRIEST 1)  Ve kterém roce a  ve  kterém městě kapela JUDAS PRIEST vznikla? 2) Jak se jmenuje jejich nejslavněj­ ší deska z roku 1980, obsahující hit „Breaking the law“? 3)  Jak se jmenuje zpěvák, který ve skupině působí s přestávkou 1992–2003 již téměř 40 let? TEAM 1)  Ve  kterém roce a  ve  kterém městě kapela TEAM vznikla? 2) Kolik alb kapela TEAM vydala? 3) Jak se jmenuje zakladatel a ka­ pelník skupiny?

SYNTHESIA SOBĚ › LUBOŠ KOPECKÝ ›

S NOVINAMI SYNTHESIA…

NA TÁBOR!

15 %

Synthesia má štěstí, že má v řadách svých zaměstnanců i  odborníka na fitness a zdravou výživu Ondřeje Sečku, sporťáka tělem i duší. Požádali jsme ho proto, aby svůj koníček zúročil v novém třídilném seriálu a pomohl Tak tu máme téměř květen a  každý správný vám při likvidaci měkoučkých špíčků. rodič již začíná přemýšlet, co naplánovat pro Pro všechny z  vás, kteří nechtějí to nejsou, hubnoucí nápoje také ne... čnete špatně, stresujete tím sami sebe, své ratolesti na letní prázdniny. Redaktoři našich bezmocně celé léto zatahovat bříško Možná bychom mohli zkusit HIT po­ tělo místo hubnutí všechno ukládá před zrcadlem a neustále si něco na­ sledních let, krabičkovou dietu! Vy­ do zásob, zkoušíte jíst méně, opět pro novin se rozhodli prozkoumat terén a trochu vám mlouvat, přinášíme několik osvěd­ hoďte půl výplaty za to, že vám někdo tělo další stres spojený se sníženým i vašim peněženkám pomoci. čených rad a  postupů. Když budete opravdu chtít, společně se nám jistě podaří pár kil zhubnout. A zpět už ne­ nabrat! – to jen pro pořádek.

KUDY CESTA NEVEDE Entrée bychom měli za sebou a Vás určitě zajímá, jaký „zaručený“ recept jsme si pro Vás připravili. Snad další zázračné pilule od  nejmenované re­ nomované švýcarské firmy? Tak na to zapomeňte, žádné takové neexistují a kdo tvrdí, že ano, tak lže! Nebo snad nějaký lektvar, nápoj, který zažene hlad? No to je samozřejmě také ne­ smysl, tyto nápoje jsou pouze potravi­ nové doplňky, které doplňují tělu ur­ čité látky, které do sebe nejste schopní dostat normálním jídlem. Trochu se nám zužuje manévrova­ cí prostor, jak vám tedy s  tou váhou vlastně můžeme pomoct, že? Pilule

hloupější bude připravovat jídlo… Vy to potom zapijete mohutným lokem ze sklenice dobře vychlazené přesla­ zené limonády a „jsme na  svým“, ani nemrknete…

STRES – NEJLEPŠÍ PŘÍTEL TUKU Začneme tím, že se uvolníme a pokusíme se celý proces pojímat pozitivně. Jakmile se zbavíme stresu, přebytečné kilogramy se nás pustí, ani nebudete vědět jak. Pamatujte si, že hubnutí není zále­ žitost jednoho měsíce, ani dvou. Není to jen o  tom nejíst, nebo naopak za­ čít makat do úmoru. Hubnutí a s tím spojená ztráta nadbytku tukové hmo­ ty je kombinací hned několika prvků najednou. Není správné hladovět, ale chce to jen začít lépe jídlo pláno­ vat – jak skladbou, tak načasováním. Není správné trpět svalovou horečkou po  prvním týdnu ve  fitku, ale nějaký pohyb zařadit musíme. Nebojte, pro začátek pozvolna. A ono i v tomto pla­ tí, že s jídlem roste chuť. Je třeba být také v dobrém psychic­ kém rozpoložení, neboť organismus ve  stresu začíná tvořit zásoby. A  pro organismus je zásobou hlavně tuk. Tím se dostáváme do  začarovaného kruhu, kdy chcete hubnout, ale za­

příjmem, jste nervózní, podráždění, nepříjemní na lidi ve svém okolí, tělo přepíná na  „úsporný režim“, nemáte energii. A  nemáte energii ani na  to slavné hubnutí. Tréninkové plány spolu s  tabulkami nutričních hodnot potravin letí do koše, atakujeme první cukrárnu, vypleníme všechny věneč­ ky, co mají, po tomto rychlém cukru se vám zvedne nálada, cítíte se lépe… uuuáááááá. A co vaše tělo? To si raději pro jistotu udělá z  těchto mnoha ka­ lorii další zásobu pro případ, že byste se zase někdy zbláznili a  chtěli „ho“ trápit. Tak to většinou chodí, jistě to znáte, i já to znám. Abychom nedopadli právě takto, zkusíme Vám v  následujících číslech přinášet zajímavé tipy, jednoduché rady a návody na to, jak tentokrát začít opravdu hubnout, v  klidu a  pohodě. A hlavně zhubnout a už nenabrat… ************************************ Ondřej Sečka *1984 Aktivní celoživotní sportovec, začát­ ky v  úpolových sportech, opakovaně mistr ČR v  zápase řecko-římském, nyní aktivní triatlonista specializací na  střední tratě a  IRONMAN, dieto­ log, sportovní trenér, poradce, blo­ gger.

Mezi nejkrásnější dětské vzpo­ mínky každého z nás jistě patří letní tábory v přírodě. Soutěže, zpěvy u tá­ boráků, výlety, chatky a celotáborové hry – toto by mělo zažít asi každé dítko. Popídili jsme se po nabídkách na Pardubicku a zjistili, že mezi nej­ zkušenější pořadatele takovýchto tá­ borů patří sdružení „Tábory s námi“. Pro „Tábory s  námi“ je organi­ zování táborů koníčkem a  zároveň také dlouholetou zkušeností, jejich historie sahá až do roku 1990. Pokud je vašim dětem mezi 6-17 lety, mají rády zábavu, rády tráví čas v přírodě a  chtějí něco zažít, pak tento tábor je právě to pravé ořechové. Program tábora je založený na variacích skaut­ ských a  foglarovských dobrodruž­ ství, vycházejících z  celotáborové hry. „Celotáborovky“ jsou vždy pře­

kvapením a táborníci se zaměření a téma dozvědí až první den pobytu. V minulých letech se tak děti mohly ocitnout v  Hvězdných válkách, stát se lovci mamutů, čaroději z Harryho Pottera, indiány či Vikingy. Táborníci se mohou mimo jiné těšit na  výlety, diskotéky, závěrečný muzikál v podá­ ní oddílových vedoucích a samozřej­ mě koupání a táboráky s kytarou. Vedení sdružení „Tábory a s námi“ se rozhodlo vyjít naší společnosti vstříc a  pro děti našich zaměstnan­ ců nabízí na  letošní tábor v  Doma­ šově nad Bystřicí slevu 15 % z  ceny  4  600  Kč, takže za  šestnáctidenní tábor zaplatíte pouhých 3  910 Kč. V  případě zájmu navštivte stránky www.taborysnami.cz nebo kontak­ tujte hlavního vedoucího, pana Martina Formana, na čísle 603 871 711.


SYNTHESIA A MY

8

synthesia noviny

Po stopách našich výrobků Linda Pikhartová

Čína V minulém díle našeho seriálu jsme měli možnost se dozvědět, jak na SBU Pigmenty a barviva nakupují v Indii, v  tomto vydání nám o  putování po  asijských zemích – tentokrát po Číně – bude vyprávět opět Jan Holub, vedoucí odboru Nákup SBU PaB.

Hlavní město: Peking Počet obyvatel: 1,3 miliardy Státní zřízení: republika s vládou jedné strany Měna: čínský jüan, ofic. renminbi (CNY)

Kurz: 1 CNY / 2,960 CZK Vzdálenost od vrátnice Synthesia: 6 975 km Čínské přísloví:

你收获白米饭,你必须走的黑泥。

Abys sklidil bílou rýži, musíš kráčet černým blátem.

› V minulém čísle jste nám globálně popsal situaci v  indickém průmyslu. Jaký je hlavní rozdíl mezi průmyslem v Indii a Číně? Průmysl polotovarů, pigmentů a bar­ viv není v  Číně tak koncentrován jako v  Indii, nicméně i  zde došlo k vytvoření několika center. Nejhust­ ší průmyslová výroba polotovarů je v  provincii Jiangsu, která se nachází severozápadně od  Shanghaje. Řada výrobců se v  poslední době stěhuje do  nových průmyslových zón, kte­ ré jsou vytvářeny lokálními vládami k  „pozvednutí“ úrovně dané oblasti. Takovým hitem posledních 2–3 let bylo stěhování do  provincie Vnitřní Mongolsko, která je severně od Pekin­ gu. Sem se hodně stěhovaly firmy, které byly rozmístěny okolo Pekingu a Tianjinu. Další tradiční oblast, kde jsou soustředěni především výrob­ ci barviv a  pigmentů, je v  provincii Zhejiang, především mezi městy Hangzhou a Ningbo cca 3–4 hodiny autem na  jih od  Shanghaje. Vysoká koncentrace chemických továren je i v provincii Shandong. › To je překvapivý trend – stěhovat se do  nových zón. Co považujete za  hlavní negativa původních provincií? Myslím, že je to vysoká hustota ná­ ročných výrob, a  tím pádem i  po­ dobných znečištění, což považuji za  největší problém Číny. Bohužel

? vědomostní kvíz Historie: Který z Kristových učedníků měl přídomek Iškariotský?

Geografie: Která evropská země je nazývána „země ledu a ohně“?

Kultura: Ve které divadelní hře Williama Shakespeara zazněla věta: „Být, či nebýt, to je otázka…“?

Sport: Které dva sporty spojuje se­ verská kombinace?

Přírodní vědy: Mosaz je slitina dvou kovů. Kterých?

Různé: Jaký je název nejznámější ir­ ské pivní značky? Správné odpovědi najdete na str. 9.

dochází k efektu vytloukání klínu klínem. Mnohdy se mi zdá, že čínský výrobce raději rozřeže starou továr­ nu v  oblasti s  ekologickou restrikcí a přenese ji na nové místo, kde opět neřeší ekologii o nic více, než v před­ chozí lokalitě, a kde mu místní vláda dá nějakou podporu, dotaci apod., než by investoval do ekologických za­ řízení a  zajistil bezproblémový pro­ voz na starém stanovišti. Tak dochází k masivnímu stěhování výrobců che­ mikálií náročných na  vodu do  step­ ních oblastí v provincii Vnitřní Mon­ golsko. Zde mají vodu z  artézských studní, a když jsem se ptal, co dělají s odpady, tak mi bezelstně odpovědě­ li, že je transportují na kaliště, kde se voda odpaří, a tím prý ke znečištění

vody nedochází. Člověk pak nemusí být ani ekolog, aby mu bylo jasné, že v horizontu 4–5 let se takovýto pod­ nikatel zákonitě bude chtít stěhovat opět jinam. › Mohou Vás jako nákupčího tyto přesuny výrob nějak ohrozit? Je nutná častá kontrola výrobců surovin? Ve  velkých městech také pokračuje tlak na  vymístění továren z  center. Pokud to jsou soukromé subjekty, volí většinou výše zmíněnou taktiku přesídlení někam zásadně jinam. Po­ kud se jedná o  státní firmu s  účastí místní vlády, tam jde většinou o pře­ místění do  nějaké průmyslové zóny poblíž a výstavby továrny na „zelené louce“. Bohužel i  zde je ale zřetelný dopad průmyslového oslabení. Vý­ stavba nových továren se prodlužuje a je znát omezení toku financí. V ta­ kových případech je naše návštěva a  kontrola budování nové výrobní kapacity zvláště nezbytná, neboť je třeba předejít včas situacím, kdy se zčista jasna dozvíte, že váš zdroj bohužel bez náhrady končí ze dne na den. › Takže byste mohl být klidně Sherlock Holmes. Jak taková inspekční návštěva probíhá? Cestování k  výrobcům je poměrně jednoduché a  bezpečné. Samotné přemísťování mezi městy je dobro­ družství spojené s  nejistotou, zda

dojedete tam, kam jste chtěli, neboť drtivá většina prodavačů jízdenek na autobus či vlak neumí anglicky a  jízdenky jsou většinou potištěny čínskými znaky. Ani letadlo není vždy výhra. Zvláště, když se mění od­ letový řád v důsledku zpoždění, nebo dokonce zrušení letu. To teprve na­ stává opravdová „legrace“. Nicméně frekvence autobusových spojů mezi např. Shanghají a Ningbem je neuvě­ řitelná – každých 10 minut jede au­ tobus. Cena cca 300 Kč (100 CNY), doba jízdy cca 3 hodiny, vzdálenost asi 220 km. Tam, kde jezdí rychlo­ vlaky, je to jednodušší, ale musíte se dostat na  to správné nádraží, neboť jako v každém velkém městě je těch nádraží několik. Nicméně z  hlavního města provin­ cie Jiangsu Nanjingu je to po dálnici do  Shanghaje něco kolem tří hodin, nový rychlovlak propojující Peking se Shanghají urazí tuto vzdálenost něco slabě přes hodinu za  cca 200  CNY. A  o  podmínce být na  správném ná­ draží mluvím z  vlastní zkušenos­ ti, kdy jsem sice byl ve  správný čas a s jízdenkou na nádraží v Nanjingu, ale na  místě úplně nesprávném, ne­ boť můj místní „radil“ mě ubezpe­ čoval, že „vždycky jezdil  přece z to­ hohle nádraží.“ Zapomněl ale dodat, že poledním vlakem, nikoliv kolem deváté ráno. Vyzkoušel jste i jiné způsoby dopravy? Ano, vyzkoušel jsem silniční dopra­ vu. Po dálnici to ubíhá rychle a bez­ problémově v  pobřežních oblastech, ale opět bych doporučoval místního řidiče – už jen proto, že málokdo z  nás je schopen číst a  především za  jízdy se rychle orientovat podle ukazatelů a informačních tabulí psa­ ných zásadně ve znacích. › Když se podíváme na Čínu z jiné strany, čím Vás zaujala nebo dokonce okouzlila? Líbí se mi myšlení Číňanů. S nimi si můžete povídat prakticky o všem, ne­ boť jejich mentalita je dost podobná té naší. Jen musíte počítat s  tím, že některé představy o tom, jak to cho­ dí mimo Čínu, jsou poněkud naivní. Nemá ale cenu vyvracet jim, že např. USA není ráj, kde se o vás vždy ně­ kdo postará, protože to přece vychází z principů křesťanství. Naopak vhod­ nými tématy jsou sport, jídlo, auta a cestování. Když jim v Qingdau, kde byl v r. 1903 založen německými ko­ lonizátory první pivovar v  Číně, je­ jich pivo pochválíte, nic nepokazíte. Qingdao pořádá navíc obdobný piv­ ní veletrh jako je tradiční Beerfesti­ val v Mnichově. Pro skutečné znalce

přikládám na závěr webovou adresu www.tsingtaobeer.com/tsingtao_ lager.php.

VÍTE, ŽE... › čínské jídelní hůlky jsou jedním z typických znaků čínské kultu­ ry? Jejich používání je rozšíře­ no zejména v  zemích, které byly v  minulosti čínskou kulturou nějak ovlivněny. Jedná se tedy například o  Koreu, Japonsko či Vietnam. Jídelní hůlky se vyrábějí nejčastěji ze dřeva, bambusu, kovu nebo kostí a dnes už také z plastu. Ve  starých dobách se prý v  Číně používaly u dvora i hůlky stříbrné, které měly sloužit k tomu, aby od­ halily, zda není pokrm panovníka otráven. Pokud byl totiž v jídle pří­ tomen nějaký jed, stříbrné hůlky zčernaly. › tradice vypouštění létajících lam­ piónů je v Číně stará již téměř dvě tisíciletí? Zpočátku byly létající lampióny používány především v  armádě, a  to jako signaliza­ ce. Byly totiž na  rozdíl od  jiných tehdejších vymožeností viditelné i z opravdu velké vzdálenosti. Bě­ hem dalších století se pak vypou­ štění lampiónů rozšířilo i  mezi čínské obyvatelstvo a  stalo se tak neodmyslitelným doplňkem všech festivalů a  nejrůznějších obřadů na  celém Východě. Lidé totiž vě­ řili, že se pomocí létajících lam­ piónů spojí s bohy na nebi a zbaví se tak všedních starostí a těžkostí. Plamínek, který v  lampiónu plá­ polá, má podle čínských tradic znamenat vědění a  světlo, které člověku ukazuje tu správnou ces­ tu životem, a když lampión vyletí hodně vysoko a  daleko, je to prý znamení bohatství. › velká čínská zeď se táhne od vý­ chodu, z provincie Che-pej u jeze­ ra Bo-hai, až na západ, kde končí v provincii Kan-su u pouště Gobi? Její délka je 6  000 km, ale během posledních let byly nalezeny v ně­ kterých oblastech zbytky neznámé čínské zdi, a  tak její délka dnes činí 8 851 km. Její šířka je 5,5 me­ tru a výška zhruba 9 metrů. Hlav­ ní pozorovací věže jsou od  sebe několik set metrů vzdálené a jsou 12 metrů vysoké. Na zdi se jich na­ chází 25 000. Uvnitř je zeď propo­ jena chodbami. Velká čínská zeď je nejdelší stavbou na světě a od roku 1987 patří mezi chráněné památ­ ky UNESCO. Je nejvýznamnějším symbolem Číny a ročně ji navštíví tisíce turistů.


synthesia noviny

po práci

Kam za kulturou DAKCE ém TI P REMartin P

Divadlo 12. května | včd Blbec k večeři premiéra slavné francouzské komedie plné gagů a situační komiky 21. května | KD Hronovická Čochtan vypravuje nestárnoucí muzikál V+W v  osobi­ tém podání Josefa Dvořáka

Tři mušketýři byli také čtyři Někteří z vás možná vědí, že letošní rok byl vyhlášen rokem Pernštejn­ ským. Znamená to, že rod Pern­ štejnů, který je významně spojen i s Pardubickým krajem, se stal hlav­ ním kulturním tématem roku 2012 a  na  mnoha místech naší země jsou pořádány tématické akce. Jednou z  nich je i  „Pochod přes tři hrady“, který se koná v  sobotu 5. 5. 2012. Již 40. ročník pochodu, ale také cy­ klovýletu, nabídne během jednoho dne několik různě obtížných a různě dlouhých tras, jež vás zavedou na čty­ ři hrady pánů z Pernštejna – Potštejn, Litice, Žampach a  Lanšperk. Pro účastníky bude připraveno občerst­ vení, soutěž o vyhlídkové lety i sleva na vstupném na hrad Litice. Startovat je možné od 8.00 do 11.00 hod. ze tří míst. Nejdelší trasy (15–50 km pěšky, 30–150 km na kole) začínají v Sopot­ nici, kratší trasy v Žampachu a Pot­ štejně. Startovné 25 Kč. Více na: http://www.pernstejnskyrok.cz/ http://www.hrad-litice.cz/

17. května | KD Hronovická Koncert bratří Ebenů

17. května | Dům hudby Májový koncert skupin Hradišťan a Continuo

§

právní poradna

V minulém vydání jsme s právní­ kem vyřešili některé problémy v me­ zilidských vztazích. Na  co si posvítí podnikový právník Vojtěch Pilař tentokrát? Myslíte si, že můžete vyu­ žít náhradu zaměstnavatele na  oběd v  době své dovolené? Můžete dát z  ruky občanský průkaz? Čtěte naši poradnu!

20. května | VČD Pavel Šporcl a Gipsy Way Orchestral – koncert slavného houslisty

Hudba 6. května VČD Galakoncert Josefa Zímy koncert ke zpěvákovým 80. naroze­ ninám 8. května | ČEZ Aréna Judas Priest poslední koncert legendární heavy metalové kapely 14. května | VČD Martha a Tena Elefteriadu koncert známých zpěvaček řeckého původu 16. května | Univerzita Pardubice Pardubický majáles studentský hudební svátek, vystoupí například Vypsaná fiXa, Wohnout, UDG, Horkýže Slíže a další

22. května | ČEZ Aréna Pavol Habera & TEAM: Final Tour 2012 – koncert slovenské pop-rockové legendy Pro děti 3. dubna – 30. září | Mázhaus-Šatlava Krteček výstava knih a obrazů, promítání po­ hádek, krtečkova dětská dílna

5. – 6. května | Muzeum Rosice Zahájení 12. sezóny Muzea Rosice jízda historickými vozidly 12. května | Perštýnské náměstí Tour de kids zábavné dětské cyklozávody, spor­ tovní odpoledne pro celou rodinu

FEJETON ODVÁŽNÉHO REPORTÉRA Fejeton. Fejeton spojuje konkrétní událost s fantazií. Předkládá aktuální témata všedního dne v novém světle. Má ironický nebo humorný podtón. Má vyvolat reakci u čtenářů…

Vstávat a cvičit! Moc se mi líbí Martinův článek o  metabolismu. Často se totiž toto slovo skloňuje při tvorbě programů na hubnutí. Z vysvětlení chemických jevů při metabolismu jsem si udělal jednoduchý závěr. Čím více budete myslet a  funět, tím více budete spa­ lovat, tedy hubnout. Nápad na nobe­ lovku. No, tak jednoduché to samozřej­ mě není, ale pojďme se u  tématu hubnutí zastavit. Když zjistíte, že si nedokážete zavázat tkaničky u  bot, neboť vám hrozí udušení, případ­ ně se vás kolemjdoucí s  úsměvem na rtech ptají, kdy už konečně budete mít dvojčata, je na  čase přehodnotit svou dosavadní teorii o zvláštním za­ křivení páteře, jež poněkud vychyluje vaše masivní břišní svalstvo kupředu, a přiznat si, že vaše nadváha již není tak „elegantní“, jak jste se domnívali. Pokud jste se rozhodli zhubnout, je určitě podstatné si říci, jakou meto­ dou. Pokusím se vám poradit. Jelikož s  nadváhou nemám zas takové pro­ blémy, vyhledal jsem rady na  zhub­ nutí na síti sítí. Pomíjím zázračné me­ tody typu hypnóza, hubnutí na cizím těle, tablety z  extraktu bobulí Acai, intenzivní kúry pomocí speciálních náplastí, elektrošoky či osvědčené babské účinky zelných polévek.

9

První dieta, která mne opravdu zaujala, byla dieta jahodová. Nutno říci, že jedna absolventka programu jí zprvu označila za velice účinnou. Již po dvou dnech na jahodách jí klesla váha o solidní tři kilogramy! Nebylo divu. Ze záchodu prakticky vůbec neodcházela a  kontinuální průjem zajišťoval, aby v  těle nezůstalo nic nadměrně dlouhou dobu. Ale potře­ ba dojít do práce ji nakonec přiměla jahodovou kůru přerušit a  po  prv­ ním obědě v závodce si její tělo uloži­ lo do zásob pro jistotu kil pět. Zapo­ meňte, vážení, na jahody mražený… Nicméně díky bujnému jahodo­ vému vyměšování jsem si vzpomněl na svou známou, která kdysi nadšeně obhajovala jinou hubnoucí metodu – dělenou stravu. Vše vypadalo na­ prosto vědecky, během 14 dnů ztra­ tila jedno dvě kilečka. Ztráta váhy ale byla svého druhu záhadou, protože dělená strava prakticky ukončila její vyměšování. Festovní čtrnáctidenní zácpa ji nakonec od  této skvostné metody odradila, neboť se jí po kva­ litním ranním vyprázdnění začalo stýskat. Mezitím jsem na  netu našel dal­ ší hit. Dietní trhák, vajíčková dieta. Specialita žen, ale tuhle již starší me­ todu zkoušel i  můj kolega ze studií

na vysoké škole. Ten žádné střevní anomálie nezaznamenal, nicméně mu ale záhadně vzrostla hladina cho­ lesterolu. Zřejmě ale i  testosteronu, protože na  sobě záhadně pociťoval podstatně vyšší míru sexuální žá­ dostivosti, kdy ho rozpaloval i  po­ hled na  dráždivě červenou sedačku v  tramvaji. Když na  studentských kolejích jedné studentce z  prvního ročníku zalichotil slovy „máš hezkou šukni“, raději vajíčka opustil. Copak tu máme dále? Hele, mak­ robiotická strava. Koukám na  slože­ ní – 60% obilnin, 30% zeleniny, 10% luštěnin. Řekl bych, že při této dietě se budete cítit přímo povzneseně. Mám dojem, že tato metoda zvý­ ší produkci vašich plynů tak, že by i RWE Transgas zbledl závistí. Bohužel si stále vytváříme myl­ né představy, že vytouženého cíle můžeme dosáhnout téměř přes noc a bez velké námahy. Přitom nemusí­ me být dietology typu Ondry Sečky, či vědátory typu Martina Péma, aby nám došlo, že bez tří zásadních věcí nezhubneme. Strava, která obsahuje méně kalorií, ale zároveň obsahuje dostatek živin, psychika, bez které se těžko hnete dál, a hlavně – proboha, lidi, cvičte. Libor Podmelle

› Požádala jsem vedoucího o půldenní dovolenou ve  dvou dnech po sobě. Mám právo na poskytnutí oběda v naší jídelně v obou dnech? Záludnější dotaz zatím nepadl. Byť jde o problematiku zpracovanou v  mnoha odborných publikacích (namátkou prof.  Trávníček – Soci­ alistické závodní stravování, Edice VUML 1975, akademik Podchaljo­ zin – Pelmeně v kolchozních jurtách, Knihy odvahy a dobrodružství 1953, chef Pohlreich – Abyste nejedli bla­ fy, Prakul 2010, JUDr. honoris causa Jágr – 100 nejlepších blafáků, Acade­ mia 2011), specialisté na tuto právní oblast se ve svých názorech poměrně dramaticky rozcházejí. Jde o obor na­ tolik komplexní, že subtilní povahu diferencí mezi odbornými stanovisky nelze na  takto omezeném prostoru

dostatečně popsat. Přesto se o to po­ kusím – jedni říkají, že právo na oběd v obou dnech máte, druzí a contrario tvrdí, že právo na oběd v obou dnech nemáte. S jistým rozechvěním se do­ pustím kategorického názoru – právo na oběd máte, odpracujete-li více než 3 hodiny v každé směně. › Občas po mně v některých obchodech či v  bance požadují kopii občanského průkazu. Neporušuji já tím, že občanku vydám, nebo druhá strana tím, že si kopii vytvoří, nějaký zákon? Mohu dát případně občanský průkaz do zástavy? V této otázce velmi jasně a zřetel­ ně – zákon o občanských průkazech (OP) stanoví, že je zakázáno přijímat OP jako zástavu nebo jej odebírat při vstupu do  objektu či na  pozemek. Kopie lze pořizovat jen s  prokaza­ telným předchozím souhlasem ob­ čana, jemuž byl vydán. Pokud tedy dáte OP do  zástavy, porušujete zá­ kon. Pokud svolíte s  pořízením ko­ pie, zákon neporušujete. V  každém případě lze doporučit, aby každý velmi dobře zvážil, komu a za jakých okolností poskytuje svůj OP k  na­ hlédnutí či k  pořízení kopie. Poří­ zení kopie v  bance pravděpodobně žádné problémy nezpůsobí, ovšem poskytnutí OP ke  kopii podivnému zastavárníkovi, který má na krku te­ továž „zde odříznout“, je už vyslove­ ně riskantní. Připomínáme, že své dotazy může­ te i nadále zasílat na adresu redakce@ synthesia.eu. Těšíme se na Vaše další – pracovní i soukromé – dotazy.

Rozloučení se Zdenkem Mužákem Ing. Zdenek Mužák (1927–2012) již krátce po  ukončení studia spojil svůj život se Synthesií. Na  SBU Pig­ menty a  barviva pracoval na  řadě pozic včetně vedoucího cechu (dnes na úrovni manažerské pozice). Účast­ nil celé řady inovačních projektů. Jeho vědomosti se asi nejvíce projevily v sedmdesátých letech na úseku ino­ vací a  mezinárodní spolupráce, kdy s  ředitelem Janem Kuntem a  dalšími pracovníky zainteresovaných společ­

ností pracoval na investici „Organic­ ké pigmenty“. Významně se podílel na určení tzv. vysoce stálých pigmen­ tů pro moderní průmysl a využil na­ šeho náskoku ve  výzkumu a  vývoji těchto pigmentů. Zdenek Mužák byl přátelský a  vzdělaný člověk, který vždy hledal další příležitosti k rozšíření svých ob­ zorů. Zemřel 24. 3. 2012. Čest jeho památce.

JUBILEA V MĚSÍCI dubnu V měsíci dubnu 2012 slaví svá životní a pracovní výročí: Životní jubilea Úsek Provozní Petr Ždímal Mitica Maftei Josef Novotný Vladimír Červený SBU Pigmenty a barviva Alena Topolská SBU Organická chemie Miroslav Feil Pavel Páv

SBU Nitrocelulóza Ladislav Štancl Pracovní jubilea 35 let v Synthesii: SBU Pigmenty a barviva Miroslav Karásek SBU Nitrocelulóza Václav Langr

Správné odpovědi z chemického kvízu ze strany 4. 1. Čpavek. 2. Z uhlíku. 3. Slitina zlata s jinými kovy, např. niklem, stříbrem, mědí. 4. Kvůli ano­ málii vody. Při 4°C je nejhustší a klesá ke dnu, led zůstane jen na povrchu. 5. Kyselina chlorovo­ díková. 6. Žádnou, barva existuje jen díky světlu. 7. Dusík a kyslík. 8. Botulotoxin. 9. Z hliníku. 10. Kámen mudrců. Správné odpovědi vědomostního kvízu ze strany 8. Historie: Jidáš. Kultura: Hamlet. Přírodní vědy: Mědi a zinku. Geografie: Island. Sport: Skoky a běh na lyžích. Různé: Guiness.


synthesia noviny

PO práci

10

zázraky chemie všedního dne

Martin Pém

Tisíce Synthesií v nás Při hubnutí se společně s dřepy a dietami často skloňuje i pojem metabolismus – slovo opředené tajemstvím a magickou aurou. Co ale znamená? Napovědět může dnešní exkurze do nitra lidského těla. Představme si běžný chemický provoz u  nás v  Synthesii. Přivezou suroviny, které jsou nadávkovány do  kotlů, nastaveny podmínky, při­ puštěna rozpouštědla a  reaktanty. Je získán produkt, který je přemístěn do jiného reaktoru třeba v jiném pro­ vozu, přidán katalyzátor a další suro­ viny, až získáme další produkty. Může jít o  dlouhý řetězec činností, který vede od  prvotní látky přes mnoho mezistupňů až po konečný produkt. Představme si každou takovou chemickou výrobnu jako jednu buň­ ku v lidském těle. Kolik že máme bu­ něk? Asi jako hvězd na noční obloze, přesněji řečeno „nepočítaně“. Může­ me jen žasnout, jaký mikrokosmos naše tělo ukrývá. Během jednoho nadechnutí se v  nás odehrává tisíce a tisíce chemických dějů. Jsou složi­ té, přesné, křehké a dobře vymyšlené. Souboru takových dějů říkáme meta­ bolismus. Pod pojmem metabolismus tedy chápeme souhrn veškerých dějů, které probíhají uvnitř organismu a které slouží k získání energie a lá­ tek potřebných pro jeho činnost. Je to schopnost organismu rozkládat při­

jaté látky, znovu je sestavovat do ji­ ných kombinací, a získat tak materiál a energii pro svůj provoz. Pořád je co

dělat. Dnem i nocí pracují pomysl­ ní dělníci na velké nekončící stavbě zvané lidské tělo. I když odpočíváme, neustále se obnovuje tkáň, imunitní

systém, vedou se urputné boje s viry a  bakteriemi, rostou vlasy, nehty, kosti. A k tomu všemu potřebujeme zdroje. Zdrojem energie jsou živiny ob­ sažené v  potravě, které jsou rozklá­ dány za pomoci enzymů (katalyzáto­ ry) a  vstřebávány v  trávicí soustavě. Známe tři základní složky potravy – cukry, tuky a  bílkoviny. Na  oba­ lech potravin se uvádí zastoupení právě těchto složek. Každá ze složek se v  těle rozkládá pomocí enzymů na  jednodušší látky. Např. cukry (přesněji sacharidy) se štěpí na  jed­ noduché cukry, z nichž nejvýznam­ nější je glukóza. Bílkoviny se rozloží na aminokyseliny, tuky pak na glyce­ rol a mastné kyseliny. Tyto jednoduché látky pak vstu­ pují do  složitých procesů metabo­ lismu, kde je energie, vázaná v  růz­ ných součástech potravy, měněna v  jeden společný využitelný zdroj, a tím je látka zvaná adenosintrifosfát (ATP). Energie se pak netoulá někde po  okolí, ale je uložena do  chemic­ kých vazeb této látky. Když je pak energie zapotřebí (což je obvykle ihned během zlomku sekundy), ATP

je rozložen enzymy a uvolněná ener­ gie se použije k výrobě potřebné che­ mikálie. Jak vlastně tělo energii získává? Díky dýchání, neboť kyslík reaguje (oxiduje) s látkami v těle. Běžně říká­ me, že „spalujeme tuky“, což je přes­ ně to, co kyslík umí. Spalování, hoře­ ní, oxidace – všude vystupuje kyslík v hlavní roli. Jednou v reakci s dře­ věným polínkem, jindy s cukry, tuky, bílkovinami. Jako konkrétní příklad může posloužit spalování jednodu­ chých cukrů, např. glukózy. Tu získá­ me ze sacharózy, tzn. běžného cukru, který si dáváme do čaje. Glukóza re­ aguje s kyslíkem, který na místo činu přivandruje krví z plic, na vodu, oxid uhličitý a  uvolní se přitom energie, která je ihned využita k výrobě ATP. Pro vzniklou vodu se využití najde vždycky, oxid uhličitý putuje zpátky do  plic, které mu umožní dostat se na svobodu. Za  zmínku jistě stojí, že rostli­ ny dokáží tuto jednoduchou reakci provést i  obráceně. Vezmou vodu z  půdy, oxid uhličitý ze vzduchu, energii ze slunce a  vytvoří glukózu a  kyslík. Reakci dobře znáte, jedná

se totiž o fotosyntézu. Další příklad krásné provázanosti živého i neživé­ ho na planetě Zemi, která vede neod­ bytně k myšlence, že i Země je vlast­ ně jeden velký organis­ mus. Země by ale klidně mohla být i  jen jedna buňka v organismu zvaném Vesmír. Ale to už je příliš filosofie, nejvyšší čas končit.

VÍTE, ŽE... › 70–80 % veškeré glukózy v krvi spotřebuje mozek? Ten je vůbec náročný na  svůj provoz. Pokud tedy chceme hubnout a  nechceme se hýbat, je dobré alespoň hodně přemýšlet, protože i tak se dá spálit mnoho kalorií. › horečka znamená, že v těle je nad­ bytek volné energie, uvolňované z  vazeb ATP? Horečka je příroze­ ná metoda organismu, jak vytvo­ řit prostředí nepřátelské pro viry a  bakterie. Vyvolávají ji i  některé toxické chemikálie (zejména de­ riváty fenolu). Pokud se dostanou do  těla, zpomalují tvorbu ATP, energie se nemá kam vázat a šíří se do okolí.

HOBBY › LINDA PIKHARTOVÁ ›

ZPÍVÁM RÁD A JE TO NA MNĚ, DOUFÁM, ZNÁT V minulém vydání novin jsme vám představili spolupráci Synthesie s chlapeckým pěveckým sborem BONIFANTES. Slíbili jsme vám, že o zážitky ze svého působení v jejich řadách se s námi v dalším vydání novin podělí Miloš Resl, vedoucí odboru Prodej barviv. › Jakou cestou jste se dostal do souboru BONIFANTES? Vlastně náhodou. Když pan sbor­ mistr Míšek zakládal chlapecký pěvecký sbor v  Pardubicích, talen­ tových zkoušek se zúčastnili i  moji dva synové. Uspěli a já jsem je jako rodič začal doprovázet na pravidel­ né zkoušky. V  průběhu těchto se­ tkání jsem se dozvěděl, že se hledají případní zájemci na  obsazení muž­ ských hlasů do  smíšených skladeb. A tak jsem vlastně začal. › Co Vás tam nejvíce bavilo? V  první řadě muzika. Sbormis­ trem vybíraný repertoár je žánrově široký – starou renesanční hudbou počínaje, černošskými spirituály a moderní hudbou 20. století konče. Potom také hodně dobrá parta nás starších členů, tedy tenorů a  basů. Vztahy byly pravidelně utužovány nejenom na koncertech, ale i na pra­ videlných víkendových soustředě­ ních, a  jednou ročně na  letním pě­ veckém táboře. › Jak dlouho jste ve sboru působil? Od jeho založení v roce 1999 ak­ tivně až do roku 2010. Pracovní i ro­ dinné záležitosti mi nadále nedovo­ lily „full time“ aktivitu. V roce 2010 založil sbormistr Míšek Základní uměleckou školu BONIFANTES,

nout, zpíval jsem v Holandsku, Bel­ gii, Francii, Španělsku a samozřejmě na bezpočtu koncertech u nás doma.

kde se snažím dodnes tak trochu pomáhat svým působením v radě školy. › Máte v rodině hudební tradici? Pocházím z  hudební rodiny, můj otec byl profesionální muzikant, a  tak jako skoro každé dítě jsem si odbyl první hudební vzdělání na „li­ dušce“ (dnes základní umělecké škole). Nejprve to byly housle, pak klavír a k tomu také hudební nauka a  zpívání v  malém školním sboru. Moje zájmy mě v  průběhu let za­ vedly trochu dál od  klasické muzi­ ky, nicméně jsem kontakt udržoval

Miloše Resla najdete čtvrtého zprava.

i po  dobu studií na  VŠCHT aktivi­ tami ve Vysokoškolském uměleckém souboru. Housle a  klavír vystřídaly trochu více populární nástroje – ky­ tara a keyboard. › Sbor je známý svými turné po celém světě, kam nejdál jste se až podíval? Můj čas pro velká koncertní tur­ né, kterých bylo od  založení sboru mnoho, byl samozřejmě vždy limi­ tován prací a  možností dovolených, takže klasický trojúhelník – práce, rodina, hobby. Pokud mám vzpome­

› Máte nějaký cestovatelský zážitek? Na cestách je vždy zážitků plno. Ať již je to zajímavé místní prostře­ dí, reakce publika, pobyty v hostitel­ ských rodinách, poznávání místního kulturního zázemí, kuchyně atd. Pro mne asi nejsilnějšími zážitky byly koncert v klášteře Monserrat ve Špa­ nělsku a  zpívání pro širokou veřej­ nost na  schodech slavné katedrály ve Strasbourgu. O různé nevšední a mnohdy kuri­ ózní zážitky není nouze. Vzpomenu třeba na cestu autobusem na vystou­ pení mužských sborů v  Palau de la Música Catalana v Barceloně. Venku 40 stupňů a v autobusu „ klekla“ kli­ matizace. Abychom zachovali ales­ poň nějaký vzhled, formu koncert­ ních krojů a pochopitelně zdraví, tak rozkaz zněl – všichni do trenek. Bylo zábavné pozorovat zděšené pohledy chodců v ulicích Barcelony na auto­ bus polonahých chlapů, jak se perou o  možnost vystrčit alespoň hlavu z větracích okýnek na střeše. › Vedl jste na základě těchto zkušeností i své děti k hudbě, hře na hudební nástroje? Jak už jsem uvedl, částečně děti

znovu přivedly k hudbě mě. Ano, myslím, že je důležité být alespoň trochu tou „řeckou“ všestranně rozvinutou osobností. Takže kro­ mě sportu jsem vedl své dva kluky (dnes již 19 a  21 let) samozřejmě ke kultuře. Starší si poradí s kytarou, mandolínou, bubnováním a  píská­ ním na různé typy dřevěných fléten. Mladší syn se stále snaží zlepšit se ve  hře na  keyboard. Oba dva do­ nedávna aktivně zpívali ve  sboru BONIFANTES. Sborové zpívání je, myslím si, pro mladé lidi ideálním propojením kultury, zkušeností s kolektivem, poznávání cizích krajů a  určité formy individuální zodpo­ vědnosti za výsledek společné práce. Oba dva prožili bezpočet tuzem­ ských a  zahraničních koncertních vystoupení, jejichž vrcholem bylo měsíční turné po USA. › Zpíváte si ještě někdy, měl jste nějakou oblíbenou píseň ve sboru? Dle časových možností jako tzv. veterán občas zavítám na zkoušky sboru a jdu si prostě, jak říkáme, jen tak „ zabékat“. Jinak při různých ro­ dinných a  trampských příležitostech trápím kytaru či piano. Vždy jsem si velmi rád zazpíval černošské spiri­ tuály i  moderní muziku, např. vyni­ kajícího litevského soudobého autora a sbormistra Vitautase Miškinise.

Noviny Synthesia 04/2012  

Noviny Synthesia 04/2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you