Page 1

noviny zaměstnanců společnosti

noviny ročník XVII | únor 2014 OBCHODNí REKORD

FINANČNÍ GRAMOTNOST

VYHRAJTE VSTUPENKY

Rozhovor s vedoucím prodeje pigmentŮ

VyzkouŠejte si test!

na show ČÍnskÉho nÁrodnÍho cirkusu

» strana 5

» strana 3

aktuality

Hledáme nejlepšího mladého chemika

V rámci soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ proběhl dne 19. 2. 2014 na SPŠCH v Pardubicích tzv. Projektový den, kterého se účastnilo cca 70 žáků základních škol včetně učitelů, zástupců zaměstnavatelů a dalších hostů. Synthesii reprezentovali generální a personální ředitel. Kolektivy tříd zde předvedly své projekty na  téma „Chemie v našem životě“, které vypracovaly pod vedením svých učitelů. Jednotlivé týmy mohly volit z  kategorií Výživa a  Zdraví, a  protože se jednalo o  nejkreativnější a nejzábavnější část soutěže, fantazii se meze nekladly.

Distribuce Unišeků Tak jako v loňském roce přistoupila Synthesia i  letos k  benefitu Unišek+. Dne 4. 2. 2014 si tyto nepeněžní poukázky pro jednotlivá SBU a  úseky převzali určení pracovníci a  během února probíhala v souladu s podmínkami kolektivní smlouvy jejich distribuce jednotlivým zaměstnancům. Poukázka v  celkové hodnotě 600 Kč slouží na nákup rekondičních a zdraví prospěšných služeb. Jelikož existuje široká paleta provozoven, které systém Unišek+ akceptují, záleží jen na  vás, pro kterou se rozhodnete.

Statistiky z úseku Personální V  roce 2013 mělo zájem o  zaměstnání v Synthesii celkem 2 579 uchazečů. Nejvyšší počet zájemců se hlásil v měsíci lednu a vyšplhal až k číslu 414 osob. Do naší společnosti vloni z tohoto počtu nastoupilo celkem 146 nových zaměstnanců.

» strana 7

ÚSEK FINANCE › Libor Podmele ›

Plán na rok 2014 je ambiciózní „První dovolená v Jugoslávii, následuje první dítě, automobil, zástupce ředitele, druhá dovolená v  Jugoslávii, druhé dítě. Mezi tím rekreační chata, taktéž i barevný televizor, přívěs, a tak dále, a  tak dále…“ Postava pana Hájka ze slavné komedie o básnících měla svůj plán jasně daný. A jak má Synthesia postaven svůj finanční plán na rok 2014, to nám prozradí Dagmar Šefčíková, ředitelka úseku Finance. » Finanční plán je velmi důležitým dokumentem, který podléhá i schválení našeho akcionáře. S  jakými základními cíli předstupujeme před našeho vlastníka? Schvalovací proces plánu je již ukončen, takže máme pro letošní rok cíle jasně dané. Naším úkolem je hospodařit se ziskem v úrovni minimálně 350 mil. Kč, což ve  srovnání s  rokem 2013 je meziroční nárůst o 10 %. Velmi ambiciózní je i náš investiční plán, který zahrnuje investice v  hodnotě 697 mil. Kč. Jde o  nejvyšší hodnotu ročních investic za  posledních více než deset let, investujeme do  naší budoucnosti. Současně počítáme i  s  navýšením prostředků na  údržbu a  opravy stávajícího majetku v  hodnotě cca 290 mil. Kč. Plán letošního roku také počítá s  vyšším objemem osobních nákladů s  ohledem na  růst průměrných mezd našich zaměstnanců a  také v  souvislosti s  personálním posílením některých výrob. Plán v  oblasti bilančního cash flow máme pro letošek stanoven v  úrovni 80,4 mil. Kč.

» Většina z nás si vzpomene na loňský listopad, kdy ČNB neočekávaně dotlačila intervencemi českou měnu o  korunu výše; v  současné době máme měnu slabší o 1,50 Kč za euro proti průměrnému kurzu v  roce 2013. Do jaké míry tento krok ovlivňuje hospodářský výsledek a  tržby u Synthesie, která 80 % výroby exportuje? Kurz koruny je pro nás mimořádně důležitý, většinu našich tržeb inkasujeme v  cizích měnách – především v eurech a amerických dolarech. Na  druhou stranu ale řadu surovin nakupujeme za USD a EUR, takže nás zajímá vzájemný rozdíl příjmů a výda-

některých tuzemských nákupů, zejména zařízení a náhradních dílů.

jů. To je např. u EUR kladné, takže musíme tyto přebytky směňovat na české koruny. Znamená to, že měnová intervence pro nás měla efekt pozitivní, přesně však jeho hodnotu nespočítáme, protože kurzový vliv se zprostředkovaně projevuje ve zvýšených cenách

» Předpokládám, že zvýšené tržby se promítnou do meziročního růstu provozního hospodářského výsledku… Základem ziskovosti jsou tržby, v  naší šíři produktů je ale důležitá sortimentní skladba prodeje. Jedno-

» Jaké plány máme pro rok 2014 v oblasti tržeb? Které SBU bude v tomto ukazateli lídrem? Pro letošní rok plánujeme tržby v celkové úrovni 3  625 mil. Kč, meziročně tedy zvýšení o přibližně 8 %. Srovnatelný, více než stomilionový nárůst, předpokládáme na  SBU Nitrocelulóza i SBU Pigmenty a Barviva. SBU Organika plánuje meziroční přírůstek v tržbách 83 mil. Kč. Z hlediska absolutních čísel největší úkol čeká na  SBU PaB, a  to dosáhnout obratu v úrovni 1 405,4 mil. Kč.

duše řečeno, čím vyšší podíl prodeje výrobků s vyšší přidanou hodnotou, tím lepší zisk. Věřím, že se nám podaří naplnit plánovaný cíl, který vychází z naší dlouhodobé strategie, tj. právě zvyšování podílu prodeje výrobků s vyšší marží. Samotné tržby nestačí, ale klíčová je celková prodejní výkonnost, pod kterou se rozumí i  to, že za  všechny naše prodeje dostaneme zaplaceno. » Podstatnou částí plánu je oblast investic. Připomeňme si zásadní investice letošního roku z  pohledu případného náporu na naši pokladničku. Investice považuji za klíčovou položku letošního plánu. Mám radost z  toho, že se podařilo prosadit náš investiční plán dle dlouhodobě připravovaných záměrů, jde o  mix rozvojových a  obnovovacích investic. Z  hlediska svého rozsahu je dominantní investicí „Ekologizace energetického zdroje“, která bude pokračovat i v příštím roce. Letos je stanovena hodnota dokončených prací pouze na této akci ve výši 370 mil. Kč. Z dalších investic je klíčové dokončit komplex akcí v  oblasti pigmentů. Jejich smyslem je zvýšení výrobních kapacit na tomto žádaném trhu. Každé SBU má naplánovánu řadu investičních akcí rozvojových i  obnovovacích, takže detailní popis našich investičních plánů by zabral hodně času. Budeme investovat i  do  obnovy

» pokračování na str. 2

Editorial › Josef Liška ›

EFEKTIVNĚ A BEZE ZTRÁT Vážení spolupracovníci, na  tomto místě se na  vás obracím obvykle s  informacemi, které mají pozitivní charakter, nebo jsou svým sdělením neutrální. V životě se však, bohužel, nevyhneme ani informacím nepříjemným, které se sice ne vždy dobře poslouchají, jejich znalost je ale stejně důležitá. O  potřebě provádět a  řídit firemní procesy efektivně a bez zbytečných ztrát se hodně píše, ještě častěji mluví, ale rychle se na ni zapomíná. Zavedení nového výrobku nebo upevnění nového obchodního vztahu, které nám přinesou zvýšení tržeb, to jsou záležitosti dlouhodobé,

trvající měsíce a častěji spíše roky. Přesto nikdo nepochybuje o  nutnosti a  správnosti těchto aktivit. Oproti tomu se nejrůznější ztráty, ke kterým dochází v  průběhu roku prakticky ve  všech našich činnostech, berou jako určitá samozřejmost, se kterou se nedá nic moc udělat. Myslím, že to není pravda, a směle si troufám tvrdit, že v důsledku nejrůznějších problémů vyplývajících z ne zcela profesionálně vykonávané práce máme roční ztráty v  desítkách milionů korun. A  minimálně část těchto ztrát lze velmi rychle změnit na úsporu a zlepšení hospodářského výsledku.

Jednoznačně největší ztráty jsme v loňském roce zaznamenali v  důsledku poruch zařízení a  následném výpadku prodejů. A byl to nejen přímý náklad ve formě zvýšených výdajů na  opravy, které jsme proti plánu na  rok 2013 překročili o  více než 20 milionů korun. Daleko víc nás stály neuskutečněné prodeje výrobků, kdy byla příznivá obchodní situace, a  ty by se uskutečnily, pokud by bylo zboží k  dispozici. Výpadek krycího příspěvku z  titulu těchto neuskutečněných obchodů přesahoval za loňský rok 80 milionů korun. Jistěže nelze eliminovat veškeré poru-

chy zařízení, nicméně i kdyby se nám to podařilo alespoň z  jedné čtvrtiny, byl by to přínos jistě nezanedbatelný. Vliv na  výši zde popsaných ztrát nemá pouze fakt, že k  poruše došlo, ale i její následné odstraňování, ať již z  hlediska kvality opravy, nebo její rychlosti. Pevně věřím, že velké opravy, provedené v roce 2013, a zvýšení prostředků na údržbu pro letošní rok tuto situaci zlepší. Své místo mezi ztrátami má i plnění nebo neplnění stanovených technickohospodářských norem (THN).

» pokračování na str. 2


synthesia noviny

2 » pokračování ze str. 1

EFEKTIVNĚ A BEZE ZTRÁT Vzhledem k  obrovskému objemu zpracovávaných surovin je plnění norem klíčovým úkolem výrobních oddělení. Nejde jen o  zvýšení variabilních nákladů příslušného výrobku, při jehož výrobě je vyšší než plánovaná spotřeba surovin nebo energií. Jakákoli surovina, která není přetvořena ve  výrobním procesu na  finální produkt, nakonec skončí jako odpad. Zákon zachování hmotnosti platí, a  to i  přesto, že se občas někdo snaží dokázat opak. Zvýšené množství odpadů nakonec opět znamená vyšší náklady, protože odpadní vody, kde se shromažďuje převážná část chemikálií, které neskončily v zásobnících, reaktorech nebo obalech, se nakonec vyčistit musí, a tento proces rozhodně není zadarmo. I proto jsme přistoupili v letošním roce ke zvýšení procenta týmové prémie, jejíž vyplácení je na výrobních odděleních vázáno mimo jiné i na plnění THN, což snad rovněž povede k lepším výsledkům v této oblasti. Ztráty však nevznikají pouze při činnostech výrobních a  provozních útvarů. Neméně důležitá je i efektivní obchodní činnost, a  to jak na  straně nákupu, tak na straně prodeje. Kombinace realizovaných cen a objemů zboží je základem tvorby krycího příspěvku, jehož výše pak v  konečném důsledku určuje, kolik prostředků budeme moci alokovat na  jednotlivé potřeby firmy, a jak budeme plnit plán hospodářského výsledku. Není až tak podstatné, zda vytvoříme dostatečně velký krycí příspěvek nižšími cenami surovin, větším objemem prodaného zboží

nebo jeho vyššími cenami. Důležité je, abychom se nedostávali do situace, kdy ani v jednom z těchto parametrů nejsme schopni uspět, protože v závěru pak ztrátu ponese naše společnost. Ztráty z  důvodu reklamací našeho zboží snad ani není potřeba zmiňovat

a obšírně vysvětlovat. Rád bych pouze podotknul, že vedle přímých zvýšených nákladů (tedy ztrát), například v důsledku nutnosti odvézt zboží zpět do Synthesie, vždy u reklamací vzniká plíživě i  další ztráta způsobená zhoršeným vnímáním naší společnosti zákazníkem. A  to se může v  budoucnu projevovat negativně, ať již ztrátou obchodu z titulu nespolehlivého partnera, nebo v důsledku nutnosti kompenzovat na  náš úkor nějakou minulou chybu nebo selhání. Ztrát, které můžeme v  průběhu roku utrpět, je celá řada, psal jsem pouze o některých z nich. Ale ať jsou to ztráty jakékoli, většinou mají společného jmenovatele – nedostatečně profesionální přístup k  vykonávané práci. Jsem si jistý, že pokud budeme my všichni vykonávat své pracovní povinnosti důsledně a pečlivě, zmenší se jistě i ztráty, ke kterým zatím, bohužel, ve značné míře dochází. Ing. Josef Liška generální ředitel

» pokračování ze str. 1

Plán na rok 2014 je ambiciózní naší infrastruktury, například optických sítí, dopravní techniky apod. Pokud jde o nápor na naši pokladničku, věřím, že jsme vše dobře spočítali, část investičního programu jsme dokonce zaplatili ve  formě záloh ještě v  roce 2013 a  peníze nám chybět nebudou. Pochopitelně za  předpokladu, že se nám bude dařit hospodařit nejméně tak efektivně, jak jsme si naplánovali. » Příjmovou část plánu pozitivně ovlivňují i  dotace. Podařilo se nám pro letošní rok najít v rámci investičního rozvoje vhodné projekty? Ano, klíčový investiční projekt letošního roku je v oblasti rekonstrukce naší podnikové energetiky, kde předpokládáme jeho financování i  s  dotačními zdroji, ale tento projekt není záležitostí pouze tohoto roku. Letos bychom měli dokončit již zmíněný rozvojový projekt v  oblasti pigmentů s  celkovou dotací v  hodnotě 50 mil. Kč. Kromě těchto dvou velkých projektů máme i  další dotační přísliby, například na obnovu elektronické požární signalizace, realizujeme demolice objektů, na  které jsme také získali

dotaci, a tak bych mohla pokračovat dále. Omezím se tedy na konstatování, že náš plán finančních toků počítá v letošním roce s příjmy z dotací v úrovni 65 mil. Kč. » Není tajemstvím, že v  minulém roce se nám příliš nedařilo snížit stav zásob, spíše naopak. Jaký stav plánujeme v tomto roce? Je pravda, že v roce 2013 jsme zvýšili meziročně stavy zásob, ale šlo o řízený proces, který nám umožní realizovat některé obchodní kontrakty v prvním pololetí letošního roku. Plán na  rok 2014 je 1 240 mil. Kč. Jde sice o mírný nárůst, ale z  hlediska poměrového ukazatele doby obratu zásob naopak plánujeme meziroční zlepšení o 4 %. » Struktura plánu poměrně razantně útočí na cash flow společnosti. Období depozit a života bez úvěrů je zřejmě minulostí, že? Profinancovat tak náročný investiční program opravdu není lehký úkol. Po několika letech, kdy jsme žádné cizí bankovní zdroje nepotřebovali, počítáme v plánu s čerpáním úvěru v úrovni

Personalistika › Aneta Rambousková ›

Učit se, učit se, učit se… Efektivní vzdělávání a školení je podmínkou pro udržení kroku se současným tempem dynamického trhu, či podmínkou pro to, abychom mohli vykonávat dobře svoji práci. Pojďme se nyní ohlédnout, jak jsme se v roce předchozím účastnili školení právě my, zaměstnanci Synthesie. Za celý předchozí rok jsme absolvovali celkem 393 vzdělávacích akcí na  území naší společnosti i  mimo ni. Nejvíce školení bylo realizováno v měsíci říjnu, a to celých 70. Semináře a  kurzy navštívilo za  celý rok 2013 celkem 4  710 účastníků, kdy někteří zaměstnanci jich absolvovali více. Na  vzdělávání tak společnost vynaložila v  loňském roce 623 984 Kč. Ke školením, která nás provázela v roce 2013, patřil občanský zákoník – nová právní úprava od 1. 1. 2014. S touto problematikou nás seznamoval právník naší společnosti, Vojtěch Pilař. Rokem 2013 nás provázela řada dalších školení, z těch legislativních například řidiči, dozorci a vyprošťovatelé výtahů, řidiči referenti, svářeči, vyhláška č. 50/78 Sb., školení obsluhy TNS,

řidiči manipulačních motorových vozíků, obsluha plynového zařízení či obsluha zdvihacího zařízení. A co nás čeká a  nemine v  tomto roce? S  tím se můžete seznámit v Katalogu vzdělávání na  rok 2014. Ten byl vydán v lednu a je v něm připravena široká nabídka dalších legislativních školení,

právní problematiky, počítačových nebo již probíhajících jazykových kurzů. Katalog je pro každého k dispozici na  intranetu, veřejné vývěsce a také na personálních nástěnkách. Všem interním i  externím lektorům, kteří nás obohacují novými poznatky a  vědomostmi, bychom rádi poděkovali za spolupráci a budeme se těšit i v tomto roce na další přínosná školení.

Rekapitulace počtů vzdělávacích akcí a účastníků Období Počet akcí Počet účastníků 2010 392 3875 2011 400 3259 2012 384 3026 2013 393 4710 Celkem za období: 1569 14870

380 mil. Kč, přičemž nárůst úvěrů nás čeká především v druhé části roku. » Obvyklá odlehčující otázka na  závěr. Má i  finanční ředitelka ve  svém soukromém životě zpracovaný síťový graf po vzoru pana Hájka z „Básníků“? Tak sofistikovaným způsobem svůj život neřídím. Ale musím říci, že určité osobní cíle si vždy kladu, cesta k  nim někdy nebývá přímočará, ale pro svůj pocit se alespoň ty důležité snažím splnit. Mé plány většinou jsou mnohem obyčejnější než u slavného filmového hrdiny, většinou míří do oblasti překonání mé vlastní pohodlnosti - takže si plánuji své pravidelné pohybové aktivity, naučit se něčemu novému apod. Děkujeme za  rozhovor a  přejeme Synthesii splnění „síťových gra-

fů“, „samá pozitiva, sociální jistoty a časté dovolené v Jugoslávii“.

TIRÁŽ

synthesia noviny

noviny zaměstnanců společnosti Synthesia, a. s. Vydává: Synthesia, a. s. Evidenční číslo: MK ČR E 13711 Neprodejné Redakční rada: Michal Horský, Lucie Hyblerová, Andrea Kadlcová, Jindřich Kára, Luboš Kopecký, Martin Pém, Libor Podmelle, Iveta Prokopová, Aneta Rambousková, Hana Růžičková, Ondřej Sečka Adresa redakce: Synthesia, a.s., redakce Semtín 103, 530 02 Pardubice Telefon: +420 466 824 001 E-mail: redakce@synthesia.eu Grafické zpracování: DTP studio Formanová s. r. o., Pardubice Tisk: Tiskárna V Ráji, s.r.o., Pardubice

Noviny Synthesia držitel ocenění za 2. místo v prestižní soutěži Firemní noviny roku, vyhlašované PR klubem ČR.


synthesia noviny

3

SBU PIGMENTY A BARVIVA › Roman Barvík ›

Když se řekne miliarda Pro většinu lidí je miliarda jen těžce představitelné číslo, symbolizující ohromné bohatství, nebo třeba také hodnotu jednoho kilometru nově postavené české dálnice. Pro nás na odboru Prodej pigmentů to byla řadu let také nedosažitelná meta, která ale byla v uplynulém roce pokořena. Je velmi potěšující, že se nám tento úkol, který nám plán pro rok 2013 stanovil, podařilo dokonce překročit, a to i za okolností, kdy ekonomická situace na všech hlavních trzích nebyla vůbec optimistická. Aktuálně realizujeme nadpoloviční většinu prodejů v  Evropské unii, která se až na  Německo potýká s výrazným poklesem spotřeby, nárůstem cen základních komodit a silným tlakem na ekologii, což se velmi citelně promítá do  výrobních nákladů každého zákazníka. Naše radost z úspěchu byla o to větší, že jsme se prosadili mezi takovými giganty, jakými jsou třeba BASF a Clariant, ale i mezi neustále dravějšími asijskými konkurenty.

Za překonáním této pomyslné magické hranice stojí samozřejmě celá řada faktorů, které dopomohly tomu, že se oproti roku 2005 prodeje pigmentů Versal (obchodní značka našich práškových pigmentů) prakticky zdvojnásobily. Především díky tomu, že se podařilo překlopit původní netransparentní prodeje přes velké výrobní a  distribuční firmy přímo na  koncové zákazníky, neboť znalost potřeb našich partnerů umožňuje pružně reagovat na jejich požadavky, které se odvíjejí od  aktuálního stavu na  trhu. Tento přístup se nám rozhodně vyplatil v  případě nadnárod-

ních koncernů, kdy některé značky vyrábíme na míru pro konkrétního zákazníka, u  kterého po  úspěšném schválení následuje prakticky obratem odběr v řádu desítek tun. S  tím souvisí i  každodenní práce na  rozšíření distribuční sítě, kdy se společně s  kolegyněmi z  marketingu snažíme o  vytipování vhodných lokálních zástupců, jejichž prostřednictvím pak můžeme oslovit malé a  střední zákazníky tím, že oni mají naše produkty na svém skladě a jsou schopni je nabídnout v místní měně. Značka Versal nyní expanduje na další trhy, jako například Čína, Japonsko, Austrálie či Brazílie. K  dalším faktorům vedoucím k  úspěchu patří

aktivní práce na nových projektech, jako například speciální formy pigmentů pro Ink Jetové aplikace či UV tvrditelné inkousty nebo náhrada anorganických pigmentů. V  neposlední řadě sem patří i kvalitní technický servis či logistika a  pestrost nabídky pigmentů. Široké portfolio palety Versal nám již po  mnoho let zajišťuje celkem rovnoměrné zastoupení ve  všech třech hlavních oblastech užití, tedy v segmentu tiskových barev, nátěrových hmot a  barvení plastů. Tato diverzifikace se ukazuje jako správná cesta pro udržitelný růst, neboť v rámci každého segmen-

tu lze i přes výrazné změny a trendy na  trzích stále nacházet nové možnosti a  příležitosti. Správnou volbou se rovněž ukázalo zacílení na  speciality v  oblasti našeho „barevného prostoru“, tzn. žlutě a  červeně, protože klasické modré, případně zelené ftalocyaninové pigmenty jsou již po mnoho let dominantou indických výrobců. Na  druhou stranu specializace na  určitou oblast vyžaduje výrazně vyšší nároky na  plnění legislativy, stabilitu kvality dodávaného portfolia a  logistický servis, což je nemalý úkol pro kolegy z  odboru Logistika, Nechemický nákup, Výroba, ale také Výzkum. Hladká spolupráce těchto útvarů je klíčová pro zabezpečení dostatečného množství finálních výrobků v  požadované kvalitě, a  to vše navíc dodané v  několik týdnů předem potvrzených termínech dle požadavků zákazníků, neboli „just-in-time“. Bohužel, nyní jsou výrobci kolorantů nuceni nakupovat základní suroviny na  Dálném východě, protože jinde se v podstatě ani koupit nedají. To však vyžaduje přesné plánování prodejů s  šestiměsíčním předstihem tak, aby dodavatelé surovin vše vyrobili, logistika dopravila k  nám do skladu a výroba bez ztráty kytičky zpracovala na práškový pigment, a to nejlépe v  prvotřídní kvalitě. Za  tím vším je nesmírné úsilí kolegů, kteří v  daných podmínkách musejí často improvizovat či vyloženě jít do  rizika, abychom následně mohli zákazníkům dodat objednaný produkt v požadovaném čase a odsouhlasené kvalitě. Musím zde zmínit i často opomíjený fakt, že celý prodejní tým stabilně poskytuje efektivní servis našim zákazníkům, kteří nám důvěru a spokojenost vyjadřují svými objednávkami. K  této činnosti nezbytně potřebujeme součinnost, vstřícnost a  profesionalitu všech kolegů, která začíná dodržováním výrobních reglementů,

mísením obchodního zboží v požadovaných limitech, hodnocením i v šibeničních termínech, úmorným vyplňováním specifických dokumentů nezbytných pro pohyb zboží uvnitř i mimo EU a v neposlední řadě také hladkou nakládkou, nezřídka i mimo provozní čas skladu. Ne každý den je ovšem posvícení, a tak se čas od času, bohužel, přihodí i  věci, na  které nejsme vůbec hrdí, jako například když významný německy mluvící zákazník opakovaně nalezne v pigmentu kousky dřeva a  kovu jako následek porušení pracovní kázně. Tyto faktory velmi negativně zasahují do výsledků často i mnohaletého obchodního úsilí mých kolegů prodejců, kteří strávili mnoho času již při samotném cestování, obchodních jednáních a veletrzích. Mohou poškodit dobré jméno firmy, což může mít nedozírné ná-

sledky. Je třeba se nad tím zamyslet více „globálně“ a takových událostí se vyvarovat. I  přes všechna zmíněná úskalí máme pro rok 2014 ambici posunout tržby ještě o 100 milionů korun výše, překonat loňský rekord a  udržet tak dynamický růst prodejů. Věřím, že všichni se k této výzvě postaví čelem a díky své píli a profesionálnímu pracovnímu nasazení dosáhneme pozitivních prodejních výsledků a splnění PHV. Závěrem bych rád zmínil, že si jako obchodníci vážíme práce každého z  vás, kolegyň a kolegů, a  za  našimi žádostmi je vždy třeba vidět spokojeného zákazníka, neboť jen ten bude i nadále naším stabilním odběratelem a, jak by řekl zapřisáhlý ateista Jára Cimrman, „k  tomu nám dopomáhej Bůh“.

ÚSEK PROVOZNÍ › LUBOŠ KOPECKÝ ›

NOVÁ BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA Od prvního únorového dne střeží společnost Synthesia nová bezpečnostní agentura. Té dosavadní, SBS Mark2 Corporation Czech a. s., vypršela k 31. 1. 2014 smlouva, a proto bylo připraveno již v  průběhu roku 2013 náročné výběrové řízení na nového poskytovatele těchto služeb. Vítězem se stala společnost ABAS IPS Management s. r. o., soukromá bezpečnostní agentura s mezinárodní působností a více než dvacetiletou historií. Agentura ABAS se kromě fyzické ostrahy zabývá také detektivními a  pořadatelskými službami, bodyguardingem či monitoringem technologických celků pomocí pultů centralizované ochrany. „Pro společnost ABAS rozhodla nabídka z  našeho pohledu lepšího

systému řízení. Od nové agentury očekáváme ještě vyšší kvalitu služby, v našem případě především ochranu osob a majetku,“ říká vedoucí oddělení Ochrana a ostraha, Jan Buryška. Jedním z  prvních kroků bude doplnění funkce „směnového velitele“ a  nasazení zásahových terénních vozů Dacia Duster.

BU Oxycelulóza › Lucie Hyblerová ›

Oxycelulóza v zemi arabských šejků Západní i východní Evropa, Taiwan, Jihoafrická republika. Nejen tam se s našimi výrobky můžete setkat. Vyhodnotit možnosti dalšího rozšíření prodejních kanálů až do zemí Spojených Arabských Emirátů či Saudské Arábie bylo účelem lednové pracovní cesty na veletrh zdravotnické techniky v Dubaji. Arab Health Exhibition je přesný název této, profesionály z  oboru každoročně očekávané, události s  dlouholetou tradicí. Letos poprvé se jí zúčastnili jako návštěvníci veletrhu i zástupci BU Oxycelulóza. Uskutečnily se předem domluvené schůzky nejen se stávajícími zákazníky, se kterými jsme se viděli již v loňském listopadu na veletrhu Medica, ale i  s  těmi, pro které je cesta do Evropy realizačně náročná. Všechna jednání probíhala v  přátelském duchu, řešily se problémy

běžné operativy, ale také dlouhodobější a strategické záležitosti, logistika a  skladování výrobků v  závislosti na  horkém a  vlhkém podnebí oblastí našeho zájmu, či další kroky k navýšení objemu prodejů výrobků. Z  názoru našich partnerů, kteří jezdí na  veletrh již dlouhá léta, jsme se dozvěděli, že letošní rozsah, velikost a  počet vystavovatelů, ale hlavně návštěvníků, nemá obdoby, čemuž jsme bez problému uvěřili, prodírajíc se davem k  dalším zají-

mavým vystavovatelským stánkům. Veletrh je oproti zmiňované německé Medice zaměřen spíše na zdra-

votnickou techniku, než zdravotnické prostředky. Tomu odpovídá i fakt, že mezi expozicemi jsme sice našli několik zástupců naší konkurence, distributorů zdravotnických prostředků námi vyráběného charakteru a  užití tu však bylo jako šafránu. Veletrh odráží aktuální trendy v  elektrotechnice a  počítačových technologiích, což bylo znát z množství prezentací nových zobrazovacích technik a  nejrůznějších zmodernizovaných metrologických

přístrojů či vybavení do laboratoří. Úkol plynoucí z  návštěvy země, pyšnící se nejvyšší budovou světa, je pro nás více než jasný. Je jím detailní zmonitorování konkrétních příležitostí trhů těchto krajin a  zhodnocení výhod vlastní prezentace naší firmy na  veletrhu v  příštím roce. Aktuálním plněním je prověřování velmi zajímavé poptávky z  Kataru. Přejme tedy OKCELu úspěšné kroky i do těchto exotických zemí.


synthesia noviny

4 ÚSEK PROVOZNÍ › Jindřich Kára ›

Bezpečnost práce › Milena Votavová ›

Zelená luka lákají

Pracovní úrazovost v lednu

poslední práce v rámci první etapy demolic s  dotací. Objekty Ry 153a, Ry 163a-f a Ry 111 již nestojí a místo nich nalezneme jen prázdné parcely, které se nám na  jaře zazelenají. Jistě to bude pro mnohé hezčí pohled, než na chátrající, staré budovy. A ča-

se budeme moci v našem areálu jen chlubit. Souběžně s ukončením první fáze demolic se chýlí ke  konci přípravy k  zahájení prací na  etapě druhé, která se bude týkat budov Ry 57, Ry 143b a Ry 144b. Tyto přípravy za-

Demolice Ry 111 - při akci

vedení přeložek a následně vlastní demontáž a  likvidaci odpadů. Tato etapa by měla probíhat od  března do června letošního roku. A pro ilustraci máme pro vás několik záběrů, jak tyto demolice v  rámci I. etapy probíhaly.

Demolice Ry 163 - při akci

Dokončení demolice Ry 153a

Statistika nuda je…, ale týká-li se bezpečnosti práce, jistě nás její výsledky budou zajímat. Tato oblast patří v naší společnosti k  nejdůležitějším a nejsledovanějším a je dobré si ji pravidelně a  neustále připomínat, abychom byli neustále ve střehu. A  právě s  ohledem na  vyhlášenou soutěž vás budeme pravidelně měsíčně o úrazech, které se staly, informovat. Začínáme tedy výsledky za měsíc leden.

Leden

Staré nepoužívané budovy se pomalu řítí k zemi, nové louky v areálu se zelenají. Tak nějak bychom si mohli představit budoucnost některých parcel Pro rok 2014 byla vyhlášena soutěž ke  snížení v našem areálu. Ne, není to sen, opravdu se k tomu postupně blížíme. pracovní úrazovosti. S pravidly soutěže se můžete Ve dnech, kdy je dopisován ten- sem zde snad vyrostou nové, mo- hrnují vzorkování odpadů a  jejich seznámit na  Veřejné vývěsce, bližší informace to článek, jsou právě dokončovány derní, výrobní budovy, se kterými vyhodnocování, přípravu k  pro- přinese příští vydání Novin Synthesia.

2014

SBU/úsek

PÚ s PN

PÚ bez PN

PaB

0

1

OCH

0

1

NCL

1

0

ENE

0

0

Provozní

0

3

Ostatní

0

0

Celkem (SY)

1

5

Celkem (VÚOS)

0

1

A čeho se konkrétně jediný úraz s pracovní neschopností v lednu týkal? Pracovník se při nakládání prvního sudu s NCL na přepravní vozík ve zdviži v dolní pozici smekl na podlahovém plechu vozíku a nohou propadl do mezery mezi stěnou zdviže a vozíkem s NCL, tím si pohmoždil koleno.

Tematické úkoly › Martin Pém ›

Tematické úkoly pro rok 2014 Pro tento rok byly v naší společnosti opět vyhlášeny tematické úkoly. Jde o  témata, která představují jistý přínos a zdárné dokončení je pro nás důležité. Pro uspíšení jejich řešení jsou proto řešitelé finančně motivováni. Celkem bylo pro letošní rok vytipováno 38 úkolů, do finále pak prošlo 20 z nich (tři byly přesunuty z loňského roku). Zde vám přinášíme přehled tematických úkolů, jejich kompletní znění včetně návrhu odměn, parametrů pro vyhodnocení i předpokládaných přínosů najdete na veřejné vývěsce Lotus Notes. Pokud vás některé z témat zaujme a máte k němu co říci, můžete kontaktovat příslušného garanta a případně domluvit spolupráci. SBU / úsek

Číslo úkolu

Téma

Garant Ing. Jaroslav Štěpán

NCL

2 / 2013

Dořešení automatizace při plnění NCL do expedičních obalů - připravit SL investiční akce na baličku NCL

OCH

5 / 2013

Pilotní výroby pro f. Huntsman

Ing. Jan Sadílek

NCL

15 / 2013

Optimální likvidace sádry z neutralizace kyseliny sírové

Ing. Jaroslav Štěpán

PaB/TÚ

3 / 2014

Snížení produkovaného množství kovů v odpadních vodách vypouštěných do kanalizace B z provozu KYPY

Ing. Jan Pokorný / Jaroslav Volenec

PaB/TÚ

4 / 2014

Snížení produkovaného množství kovů v odpadních vodách vypouštěných do kanalizace C z provozu AZO II

Ing. Jan Pokorný / Bc. Petr Karas

PaB/TÚ

5 / 2014

Snížení produkovaného množství kovů v odpadních vodách vypouštěných do kanalizace C z provozu SB

Ing. Jan Pokorný / Vladimír Svoboda

EN/FÚ

6 / 2014

Provedení SW úprav v oblasti vykazování a účtování spotřeb energií s cílem eliminace chyb při účtování a fakturaci energií

Ing. Ivana Pavlíková / Ing Jiří Jičínský / Ing. Jana Marschallová

NCL/TÚ

9 / 2014

Snížení produkce RAS v odpadních vodách z výroby NCL

Ing. Jan Pokorný / Milan Kasal

NCL

10 / 2014

Snížení teploty odpadních vod vstupující do komplexu ČOV

Ing. Jaroslav Štěpán

NCL

11 / 2014

Využití odpadního tepla z objektu RY 314 a RY 315 pro ohřev vody a její následné použití ve výrobě KDS

Milan Švorc

NCL

12 / 2014

Zvýšení kapacity oxidace na objektu F3

Ing. Jiří Vydra

EN

14 / 2014

Řešení vytápění P-objektů

Ing. Jiří Mokošín

OCH

19 / 2014

Rozšíření možností využití kyseliny dusičné z TRIDNB

Ing. Jan Sadílek

OCH

20 / 2014

Řešení kvality DCHU

Ing. Jan Sadílek

OCH

22 / 2014

Nové formulace pesticidů na bázi PMP a DMP

Ing. Jan Sadílek

26 / 2014

Náhrada šňůrových ucpávek za mechanická ucpávková pouzdra

Jiří Kolman

PaB

28 / 2014

Výroba benzimidazolonů (PY 151, PO 36) v SY bez organických rozpouštědel

Dr. Ing. Milan Koplík

PaB

29 / 2014

Kvalita PY 154 pro high-solid systémy (autolaky)

Dr. Ing. Milan Koplík

PaB

32 / 2014

Meziroční zvýšení OEE o 10 % v roce 2014 na OV 1770 (rozpouštědlové linky)

Bc. Pavel Kraval

PaB

33 / 2014

Snížení nákladů výroby PR 177

Ing. Jan Vyňuchal, Ph.D.

ÚSEK PROVOZNÍ › Jindřich Kára ›

Do čtvrtého, prosím Máte tušení, kolik výtahů se u  nás ve  firmě nachází? A  co obnáší jejich údržba? Tak o  tom a  ještě víc si dnes povíme. Některé možná překvapíme, jiné zase poučíme. Náš areál je velmi rozsáhlý, toho si jistě každý z vás všimnul. Ale co si možná někteří neuvědomují, je fakt, že nejsme úplně bezvýznamní i  co do  výšky. S  tím se pojí i  problém, jak všechno dopravit tam nahoru. A od toho tu máme právě výtahy. Jejich celkový počet, ať již osobních či nákladních, dosahuje úctyhodného čísla 72, a to nepočítáme ty již vyřazené z  provozu. Jako raritu můžeme uvést, že v našem inventáři se nachází dokonce i  jeden lůžkový, který se nachází v objektu P 16, kde jsou umístěny ordinace lékařů. Nejvíc výtahů nalezneme na  SBU PaB (33) a  SBU OCH (22). Je to z velké části dáno typem výrob, které jsou převážně uspořádány do  výšky a směřují z důvodu technologického uspořádání odshora dolů. Ani tato zařízení však nejsou bezúdržbová, a tak je nutno se o ně starat. Proto máme uzavřenou smlouvu s  firmou OTIS, která sídlí v  areálu SemtinZone. Náklady na údržbu dosahují měsíčně okolo 70 000 Kč a zahrnují především opravy bez použití náhradních dílů (promazání, seřízení apod.), odborné zkoušky a  prohlídky. K  tomu je ještě nutné připočítat průměrně dalších 75 000 Kč měsíčně na  odstraňování samotných závad. Největší část z  této sumy je, bohužel, nutno přičíst na  vrub opravám poškozených dveří a  kabin, což je nejčastěji způsobeno nepozornou manipulací obsluhy, škodami, způsobenými nečistotami v mechanických

částech pohonů, a v neposlední řadě i opravami uzavíracích a blokovacích součástí výtahů.

Interiér výtahu před a po rekonstrukci

Je zřejmé, že pokud chceme udržet tato zařízení v provozu po  další léta, je nutné kromě údržby samotné investovat také do  rekonstrukcí. Pro představu, nejde rozhodně o  žádné drobné, náklady na  modernizaci 20 výtahů se v  období let 2008 až 2013 vyšplhaly ke  24 milionům korun. Pro rok letošní máme na rekonstrukce výtahů vyčleněn limit ve výši 4,2 mil. Kč.

Přístup k výtahu před a po rekonstrukci

Už proto bychom se k těmto zařízením měli chovat s co největší péčí, aby nám mohla co nejdéle sloužit a ulehčovat nám naši práci.


synthesia noviny

5

VĚDOMOSTNÍ TEST › Libor Podmelle ›

Personalistika › Lucie Bulušková ›

Otestujte si vaši S „UNIV“ až finanční gramotnost! k maturitě

Myslíte si o sobě, že patříte do  klubu Mensa, nebo naopak, že vás testy znalostí stresují? V letošním roce pro vás redakční rada připravila seriál testů V polovině ledna proběhlo setkání nominovaných z  různých oblastí, kde se jistě něčemu novému přiučíte. A  jelikož za  vším účastníků projektu „UNIV“ s  generálním ředitelem, který tuto formu vzdělávání velmi hledejte peníze, musíme začít s vaší gramotností finanční. podporuje. Cílem schůzky bylo motivovat všechny účastníky v jejich snaze o zvýšení kvalifikace. 9. Depozitum je: 1. Kde se neplatí eurem? 5. Aktuální sazby DPH v ČR jsou

a) Velká Británie b) Francie c) Německo d) Slovensko

2.

Čím se platí v Thajsku? a) korunou b) eurem c) bahtem d) slepicemi

3. Úrok z prodlení definuje náš Občanský zákoník jako výši odpovídající: a) sazbě PRIBOR zvýšené o 0,05 % b) pokutě ve výši 100 % z ceny díla c) repo sazbě stanovené ČNB zvýšené o osm procentních bodů d) odškodnění dodavatele způsobené opíráním se o lopatu 4. Úroková sazba u úvěru ve výši 12 % p. a. znamená, že věřiteli zaplatíte: a) 12 % za hodinu b) 12 % ročně c) 4 % kvartálně d) 1 % pololetně Správné odpovědi najdete na straně 6.

(snížená a zvýšená sazba): a) DPH dosud v ČR nebylo zavedeno b) 15 a 21 % c) jednotná 17,5 % d) jednotná 21 %

6. IBAN je: a) identifikační číslo debetní platební karty b) identifikační číslo obchodníka c) indiánská rezervace v Kanadě d) identifikační číslo běžného účtu

7.

Co je to inflace? a) růst kurzu měny b) znehodnocování peněz c) kousnutí mouchou tse-tse d) pokles akcií na burze

8.

RPSN je: a) roční míra nákladů z úvěru b) rychlá nenávratnost investic c) název úrokové sazby rumunské centrální banky d) vyjádření soustrasti pozůstalým

a) nádražní vlakové depo b) spořicí účet c) vklad d) úroková sazba vkladu

10. Bonita je: a) výpis z obchodního rejstříku b) schopnost dostát svým závazkům c) platební neschopnost d) malinová limonáda

A hned ve středu 22. 1. 2014 byla v  prostorách střední průmyslové školy chemické zahájena výuka v rámci projektu „UNIV“, do kterého jsou zapojeni i zájemci z řad našich zaměstnanců. Hlavním cílem projektu je získání, případně zvýšení kvalifikace zaměstnanců for-

11. Leasing je: a) splátkový kalendář b) anglický čokoládový nanuk c) karetní hra d) n  ákup zboží finančním pronájmem 12. Do jaké výše jsou pojištěny vklady v českých bankách? a) do výše 25.000 EUR a 90 % vkladu b) výše není omezena c) do výše 100.000 EUR a 100 % vkladu d) do výše 50.000 EUR a 75 % vkladu 13. Který pták umí počítat do pěti? a) kukačka kukavá b) křepelka polní c) koroptev křovinová d) kos koktavý

mou rekvalifikací. V letošním roce máme možnost vzdělávání v rámci

šesti modulů. „Chemik pro obsluhu zařízení“ a „Chemik laborant“ byly otevřeny už v loňském roce a po jejich absolvování a  splnění všech podmínek včetně závěrečných zkoušek existuje možnost získat výuční list. V letošním roce pak byly vypsány moduly „Chemický technik – operátor“, „Chemický technik – technolog“, „Chemický technik – analytik“ a  „Chemický technik – mistr“. V  případě, že by zájemce absolvoval všechny čtyři kursy, splnil veškeré podmínky a úspěšně složil závěrečné zkoušky, má možnost získat středoškolské vzdělání s maturitou. Každý modul je možné také absolvovat zvlášť, v případě splnění závěrečné zkoušky účastník obdrží osvědčení o  profesní kvalifikaci. Všechny tyto vzdělávací akce se podařilo zahrnout do  pilotního projektu, což znamená, že účast na  výuce je pro naše zaměstnance zcela zdarma. Zpoplatněny jsou pouze závěrečné zkoušky, které budou probíhat za  přítomnosti zkušební komise. Ani ty však nebudou muset účastníci zaplatit, neboť je uhradí společnost Synthesia jako benefit v rámci podpory vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců.

SBU OrganiCKÁ CHEMIE › Vít Ľuptovský ›

Pesticidy jsou opět ve hře

Situace na trhu agrochemie a neustále se měnící rozložení konkurenčních sil jsou věci nevyzpytatelné. Někdy jste nahoře, někdy dole (ostatně jako v životě). Zvlášť když se snažíte prodat pesticid se silnou asijskou konkurencí v patách. Jak to tedy s nimi vypadalo, vypadá a bude vypadat? Psal se rok 1984, kdy Synthesia spustila výrobu pesticidů Phenmediphamu a Desmediphamu (tzv. účinných látek), dalších z řady produktů na bázi fosgenační technologie, která je klíčová pro SBU Organická chemie. Je tomu tedy již 30 let, co pesticidy vyráběné v Synthesii chrání cukrovou řepu od nejrůznějších nezvaných plevelů na polích v mnoha zemích Evropy a Rusku. Zemědělci mají díky naší společnosti vysoké výtěžky úrody, cukrovary mají co zpracovávat a spotřebitelé mají sladší život. Výroba široké škály pesticidů ať už ve  formě účinných látek (prášek pro další zpracování), nebo tzv. finálních formulací (zjednodušeně emulze v kanystru, která se po zředění vodou aplikuje na  pole), dosahovala v  Synthesii v  dřívější době velmi vysokých objemů. Disponovali jsme vlastními agronomy a  zabývali se ve  spolupráci s  distribučními partnery prodejem finálních produktů zemědělcům

v mnoha zemích Evropy. K  tomu nás opravňovaly tzv. registrace, tedy licence pro prodej těchto látek na  území konkrétního státu. Bujení byrokracie a s tím souvisejících nákladů na získání registrací nás však postupem času vedlo ke změně strategie; rozhodli jsme se specializovat na  oblast výroby těchto látek a  spolupracovat s  partnery, kteří v jednotlivých zemích získávají registrace pro jejich prodej a dodávají je zemědělcům. Minulý rok však segment pesticidů zasáhla poměrně těžká rána, když byl jeden ze strategických zákazníků koupen indickou společností s  vlastním zdrojem výroby účinných látek. Téměř ze dne na  den tak došlo k  přerušení spolupráce, která pokrývala jednu třetinu naší celkové kapacity. Situace byla o to složitější, že prodej pesticidů probíhá sezónně, od  prosince do  dubna. Zjednodušeně řečeno, co se tedy nepodaří prodat do konce dubna, to zůstává ve  skladu i  pro další období. Loňská

sezóna tak skončila hluboko pod plánovanými objemy. Prvním krokem ke zlepšení situace bylo vytvoření akčního plánu s  konkrétními cíli pro zajištění zakázek na  další rok. Kromě snahy posílit spolupráci se stávajícími partnery byl kladen důraz na  teritoriální rozvoj a  vyhledání nových zákazníků. Startovacím můstkem bylo provedení marketingového průzkumu v  zemích s  významnou osevní plochou cukrové řepy (EU, Balkánský poloostrov, Ukrajina, Bělorusko, Rusko, Turecko). A  protože prodávat tyto látky mohou pouze držitelé registrací, bylo naší snahou ve  spolupráci s  ministerstvem průmyslu a  obchodu najít zákazníky právě prolomením těchto bariér vstupu na trh. Akce vyústila, kromě jiného, ve dvě hlavní obchodní cesty, a to do Ruska a Turecka, kde jsme jednali o možnostech budoucí spolupráce s lokálními partnery. V Rusku se nám podařilo získat nového zákazníka s  velmi sluš-

nou spotřebou a pro tuto sezónu byl již podepsán kontrakt. Turecko je rovněž trhem s  velkým budoucím potenciálem, jednání se zdejšími hlavními hráči by mohla přinést zakázky i pro příští sezónu. Dalším klíčovým faktorem pro slibně se rozvíjející letošní sezónu bylo obnovení spolupráce se staronovým zákazníkem z Ruska, kdy se po několikaměsíčních jednáních podařilo domluvit dodávky v takových objemech, které nahradily výpadek loňského roku. Nic se ale neobejde bez týmové spolupráce. Jedním z  kritérií pro získání například zmíněné velké zakázky v  Rusku byl závazek výrobního týmu garantovat kvalitu produktu v parametru čistoty 99 % (konkurence garantuje maximálně 95–97 %), a to se zatím během probíhající výrobní kampaně daří do  puntíku naplnit. Velkým podílem přispěl i  finanční úsek, kdy se kolegům podařilo zprostředkovat pojištění

pro veškeré zakázky, což opravdu nebyl jednoduchý úkol. Zajištění agrochemických dodávek je totiž v rámci finančních toků, zejména díky velmi dlouhým termínům splatnosti a zadluženosti (a tím i pojistitelnosti) subjektů, poměrně velmi složitá záležitost. Co říci závěrem? Agrochemie a její trh je oblastí občasného neklidu a nejistoty, ve  které se ovšem Synthesia za 30 let své působnosti naučila úspěšně pohybovat a věřme, že se jí zde bude dařit alespoň tak, jak slibně tato sezóna vypadá.


synthesia noviny

6 FINANCE › Libor Podmelle ›

Bitcoin – měna budoucnosti? Někteří označují Bitcoiny za měnu budoucnosti, jiní ji naopak považují za formu pyramidových her či spekulativních obchodů. Kde je pravda? Bitcoin je zcela virtuální svobodná digitální měna založená na bázi sekvence nul a jedniček v počítači. Není ničím kryta a nemá žádnou fyzickou podobu. Samotná hodnota Bitcoinu, podobně jako u většiny „normálních“ měn, vychází pouze z poptávky a nabídky na  trhu. Hlavní unikátností Bitcoinu je ale plná decentralizace měny, aby ji nikdo (včetně vládních institucí) nemohl ovlivňovat, padělat či konfiskovat. Měnu Bitcoin vytvořil v roce 2009 anonymní vývojář používající pseudonym Satoši Nakamoto. Byl to tehdy pouze akademický projekt odborníků a  zájemců o  technologii samotnou. Ta však zaujala natolik, že hodnota měny po dlouhou dobu rychle stoupala. To postupně přivedlo i zájemce, kteří do ní investovali čistě ze spekulativních důvodů. Kdo vlastně Bitcoin provozuje? Odpověď je prostá. Nikdo. Je provozován kolektivně všemi uživateli, kteří jej používají, o softwarovou stránku sítě se stará organizace Bitcoin Foundation. Tato měna má několik jedinečných vlastností. Nemá např. žádnou centrální banku. Zatímco ČNB chrlí na  trh na  podporu inflace české ko-

runy, u Bitcoinu zajišťují transakce jednotliví členové sítě kolektivně. Bez prostředníků a bank. Transakční poplatky jsou extrémně nízké, převody jsou přes internet prováděny rychlostí vašeho webového připojení. Měna je plně směnitelná za jakoukoli jinou měnu na světě. Abyste mohli Bitcoiny získat, musíte vlastnit Bitcoin adresu, respektive

bitcoinovou peněženku, která slouží jako adresa pro platby. A pak se už můžete pustit do obchodů s Bitcoiny.

Že nevíte jak? Nejjednodušší způsob je využít specializovaných směnáren na bázi burzy (např. MtGox.com, Bitstamp.net, LocalBitcoins.com, v češtině fungují BitcoinStreet.cz či Dagensia.eu apod.). Poněkud složitějším způsobem je Bitcoiny takzvaně „vytěžit“ na  počítačovém hardwaru. Tímto způsobem vlastně měna vznikla. Systém je totiž založen na  virtualitě. Zde se peníze netisknou jako u  centrálních bank. Kybernetickou měnu „tiskne“ síť počítačů podle softwaru, který uvolňuje nové mince stabilním, avšak stále pomalejším tempem. A to jsme u samé podstaty měny. Každý Bitcoin je vlastně série jedniček a  nul v  počítači. Jde o  poměrně složitý proces, kdy jsou, zjednodušeně řečeno, kritéria pro získání Bitcoinů navržena tak, aby bylo nutné vynaložit poměrně velké množství výpočetního času na nalezení kombinace, která splňuje kritéria jejich nabytí vyřešením složitých matematických algoritmů, k čemuž je potřeba obrovský počítačový výkon. Odměnou za  vyřešení je příděl určeného počtu Bitcoinů.

Ale pozor. S každým dalším vytěženým Bitcoinem je odměna menší, takže náklady na  těžbu jsou relativ-

ně čím dál větší. Množství jednotek měny je totiž předem dané, celkem má být vytvořeno maximálně 21 miliónů Bitcoinů. V současné době je jich vytěženo více než 12 miliónů a  lze předpokládat, že v  roce 2030 bude vytěžena jejich drtivá většina. Protože je tato měna relativní novinkou a  trh s  Bitcoiny je velmi malý, její hodnota není příliš stabilní a provází ji prudké výkyvy kurzu.

Zatímco po většinu roku 2013 nedosahoval kurz více než 140 USD za  1 Bitcoin, ke  konci roku kurz strmě posílil a překonal hranici 1 200 dolarů, patrně i díky vzrůstající akceptaci této měny obchodníky a vlivem zdaňování normálních bankovních vkladů v některých státech. Nyní se kurz Bitcoinu pohybuje okolo 1 000 USD, tedy zhruba 20 000 Kč za 1 Bitcoin.

Pro „normální“ měnu platí, že s ní můžete obchodovat a  kupovat si za  ni zboží či služby. Bitcoin tyto ambice má jistě také, nicméně v současné době jsou transakce de facto pouze obchodního charakteru. Platit touto měnou lze velmi omezeně. Ale patrné jsou první vlaštovky i  na  území České republiky, kde lze Bitcoiny platit pomocí QR kódů přes váš chytrý telefon už v cca 30 obchodech. Ačkoliv významnou výhodou Bitcoinů je virtuální prostředí internetu, může to být právě internet, který Bitcoin pohřbí. K  zabezpečení sítě je sice využita kryptografie, ale jak roste popularita měny, tak roste i  zájem počítačových hackerů. Útoky na  elektronické peněženky jsou na  světě stále častější a nevyhnuly se v listopadu loňského roku ani České republice, kdy bylo prolomeno zabezpečení serveru Bitcash. cz a vykradeny peněženky řady klientů v hodnotě 3,5 mil. Kč. Zatímco v běžné bance by byly vklady ze zákona pojištěné (viz náš test finanční gramotnosti na str. 5), v těchto případech pravděpodobně všichni střadatelé o své peníze jednoduše přišli.

Velmi nebezpečnými pro Bitcoin jsou ale i regulatorní opatření některých států a  občasné negativní prohlášení některých světových vládních úřadů či centrálních bank, které nedoporučují obchodování s touto měnou. Tyto kroky mohou důvěru uživatelů velmi ohrozit. Přitom právě existence měny Bitcoin roste a  padá s  důvěrou jejich klientů. Co myslíte vy, dá se Bitcoinu důvěřovat?

VÍTE, ŽE... › b itcoin adresa je unikátní identifikátor, řetězec 34 znaků? Např. „1C2McBicWzrNDmDp3VtSaTjkyvbzpVRotE“. › kód měny Bitcoin je BTC? › S atoshi je nejmenší možná jednotka Bitcoinu? 1 Satoshi = 0.00000001 BTC. › s oučasná dolarová hodnota Bitcoinů v oběhu je cca půl miliardy dolarů?

Správné odpovědi testu finanční gramotnosti: 1a (libra), 2c (za 100 Kč dostanete 61 bahtů), 3c (za sazbu PRIBOR si mezi sebou půjčují naše banky, což s úroky z prodlení nesouvisí, repo sazba je nyní 0,05 %), 4b (p. a. znamená per annum, tedy ročně, mimochodem – u bank má zpravidla rok 360 dnů), 5b (jednotná sazba 17,5 % by měla platit až od roku 2016), 6d (IBAN je mezinárodní tvar čísla běžného účtu, srovnej u účtu SYNT: zkrácený tvar pro ČR: 178431/5400, pro zahraničí: CZ6854000000000000178431), 7b (zjednodušeně změna cen na trhu za posledních 12 měsíců, inflace za rok 2013 byla 1,4 %), 8a (jde o zkratku: Roční Procentní Sazba Nákladů, zahrnuje veškeré náklady spojené s půjčkou), 9c (depozitum je vklad, uložení věci do úschovy), 10b (kdo je bonitní, je finančně zajištěný, tedy schopen včasných úhrad svých dluhů), 11d (do splacení není předmět nájmu ve vašem vlastnictví), 12c (to jste věděli?), 13b (sameček křepelky polní dle lidového výkladu tímto vyzývá ke spořivosti nebo ke sklizni obilí, nadívané křepelky stojí v restauracích okolo 350 Kč)

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST › LUBOŠ KOPECKÝ ›

SVÍTÁNÍ NA LEPŠÍ ČASY Naše společnost se v letošním roce rozhodla podpořit organizaci, která pomáhá v rozvoji dětí s mentálním a kombinovaným postižením. Představujeme vám pardubickou Základní a Praktickou školu Svítání. Tato škola má v našem městě dlouhou tradici, pomáhá zde již více než dvacet let. Jejím posláním je poskytovat dětem, mládeži i dospělým s mentálním a  kombinovaným postižením vzdělávání a možnost realizace směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života. Škola SVÍTÁNÍ poskytuje několik vzdělávacích programů. Ze základních škol (ZŠ) je to 1. stupeň ZŠ, dále ZŠ praktická a ZŠ speciální, které jsou určeny dětem s  různou mírou mentálního či kombinovaného postižení. Na ZŠ navazuje Praktická škola dvouletá, kde se studenti připravují na  budoucí zaměstnání a jsou zde vyučovány především základní pracovní doved-

nosti. Školy najdete v  Pardubičkách, Polabinách II., Nemošicích, Rábech a od roku 2010 také ve Vysokém Mýtě. Mimo tradiční školní výuku je Svítání velmi aktivní i  v  dalších oblastech. Pro postižené děti poskytuje velké množství zajímavých terapií, například muzikoterapii (léčbu hudbou a zvuky), hipoterapii (léčbu kontaktem s koňmi), canisterapii (léčbu kontaktem se psy), psychorelaxaci a  mnohé další. Pedagogové z této školy se také velmi angažují na tvorbě speciálních učebnic pro výuku postižených dětí. Tyto oblíbené knihy a  pracovní sešity, které vznikly ve  spolupráci s  odborníky na  základě dlouholeté zkušenosti, jsou nyní velmi vyhledávané všemi podobnými ško-

lami v České republice. Dále se také ve  SVÍTÁNÍ věnuje velká péče tzv. „Tranzitnímu programu“, což je snaha o zapojení postižených dětí a mládeže do  běžného života, například formou práce v  sociálně-terapeutických dílnách, při údržbě zeleně či v řemeslných technikách. Tato záslužná činnost má pak za následek výrazné zvýšení uplatnitelnosti našich mladých postižených spoluobčanů na trhu práce.

Společnosti Synthesia jsou aktivity školy SVÍTÁNÍ velice sympatické a po  vzájemném bližším seznámení, které vyvrcholilo osobním vánočním darem našeho top managementu, se rozhodla pro navázání trvalého partnerství. Věříme, že tato podpora pomůže škole v dalším ulehčování výuky dětem, které do života vstoupily z posunuté startovní čáry.


synthesia noviny

tip IN KULTURNÍ MART

PÉM

Jeden svět – festival dokumentárních filmů o lidských právech Po roce k nám do Pardubic opět zamíří filmový festival „Jeden svět“, jehož hostitelem bude už tradičně Divadlo 29. Ani v letošním roce si takovou událost nenechme ujít. Promítané filmy jsou výletem za hranice našich pohodlných domovů. Vedle netradičního filmového zážitku může divák získat i trochu srovnání a nadhledu, porovnat, co řeší a s čím se potýkají lidé v různých koutech naší planety.

7 Témata filmů jsou vždy seriózní, bývají ale pojata i velmi odlehčeně. Také letošní hlavní téma festivalu – práce – se jistě bude pyšnit širokou škálou zpracování a můžeme se jen těšit, co si na nás pořadatelé připravili. Budeme sledovat příběhy obyčejných lidí a jejich pracovní radosti i starosti. Promítání probíhá obvykle od  16. hodiny. Tematické bloky jsou prokládány diskuzemi za  účasti lidí, kteří se v dané problematice a prostředí dlouhodobě pohybují. Pokud tedy chcete kus světa procestovat alespoň na  filmovém plátně a  seznámit se s pro vás neobvyklými životními situacemi, pak je návštěva festivalu „Jeden svět“ dobrou volbou.

18. 3.–21. 3. 2014 Divadlo 29 Sv. Anežky České 29, Pardubice Vstup 70 Kč/jeden film nebo 400 Kč/celý festival www.jedensvet.cz/2014/pardubice

? vědomostní kvíz Historie: Jak se říkalo bavorské princezně, manželce Františka Josefa I.? Kultura: Kdo je autorem knihy, podle které byl natočen film Účastníci zájezdu (2006)? Příroda/technika/věda: Kterým ptákům se u nás říká „zdravotní policie“?

Jmenuj alespoň jednoho. Geografie: Které je rozlohou největší jezero v ČR? Sport: Jak se jmenuje fotbalový stadion Baníku Ostrava? Různé: Jak se nazývá nauka o mincích?

Kam za kulturou divadlo 28. 2. | Východočeské divadlo Cabaret – veřejná generální zkouška slavného amerického muzikálu 16. 3. | KD Hronovická Vztahy na úrovni – svižná komedie ze zákulisí vysoké politiky s Lukášem Vaculíkem a Ivanou Andrlovou HUDBA 14. 3. | KD Hronovická Mandrage – koncert v rámci turné „Siluety 2014“ 22. 3. | RC Žlutý pes Visací zámek – koncert legendární punkové kapely CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY 27. 2.  M. Loew: Západ USA, Oregon | KD Hronovická 27. 2.  J. Kaman: Gruzie a Arménie | Východočeské muzeum 4. 3.  J. Kubanová: Mongolsko | Východočeské muzeum 6. 3.  V. Lemberk: Všechny barvy Kanady | Vých. muzeum 11. 3.  J. Kubanová: Sever Indie | Krajský úřad 11. 3. J. Novák: Makarská a okolí | Dům techniky 13. 3. O. Černý: Jihoafrická republika | Vých. muzeum

Odpovědi najdete na této straně dole.

ZAMĚSTNANECKÁ SOUTĚŽ › LUBOŠ KOPECKÝ ›

ĚŽ

SOUT

DECHBEROUCÍ ŠANGHAJSKÉ NOCI

O vstupenky na atraktivní akrobatickou show Čínského národního cirkusu jsme soutěžili již minulý rok a zájem vás, našich čtenářů, byl obrovský. Letos se nejlepší artisté světa do Pardubic vracejí s jedinou ambicí – představit nejvýpravnější a nejpropracovanější představení ve své historii. Čínský národní cirkus letos slaví čtvrt století své existence a na počest tohoto výročí představí svou nejnovější show – SHANGHAI NIGHTS, se kterou soubor během čtyřměsíčního turné objede celou Evropu. Německo, Rakousko, Švýcarsko, Rumunsko, Nizozemsko, Slovensko..., a  samozřejmě také Českou republiku, kde 21. března zavítá i do  Pardubic. V plánu je během turné téměř 200 představení a jen pět dnů volna, což vyžaduje obdivuhodné nasazení a  profesionální přístup od  akrobatických umělců i  technického a  organizačního štábu.

Mladý soubor třiceti výjimečných čínských artistů tentokrát zve na výlet do  Šanghaje, magického přístavního města, jehož prostřednictvím se po  tisíciletí nedotčená čínská kultura v minulém století začala otevírat světu. Šanghaj poloviny 20. století – označovaná také za Paříž Orientu – byla rychle se rozví-

jejícím tavicím kotlíkem, ve kterém se mísily nejrůznější kultury, národnosti a  projevy globální módy. Vznikl tak zcela nový zázrak, který se svou rozmanitostí stal pro celou Čínu také ukazatelem na dlouhé cestě do nové doby. Tato zvláštní epizoda čínských dějin se samozřejmě nezastavila ani před akrobacií. Tradice a  inovace se spojovaly v  mnoha čajovnách, velkých divadlech a nechvalně známých varieté. Na  základě osvědčeného a  tradičního umění tak vznikala nová forma projevu, která vedle nahlédnutí do  cizí bohaté kultury byla i  odrazem nové kulturní touhy člověka po  volnosti. V  aktuální show SHANGHAI NIGHTS je nový nejen příběh, ale i strhující hudba, která jej provází. Nová jsou také unikátní akrobatická čísla, opět posunující hranice nemožného. A  jak je naším dobrým zvykem, opět vám přinášíme možnost vyhrát vstupenky na  tuto ojedinělou show. Stačí jen na  náš email soutez@synthesia.eu zodpovědět do  5. března následující tři otázky a mít trochu toho štěstíčka: 1) V kolika českých městech se show Shanghai Nights představí?

2) Jak se jmenovala loňská úspěšná show Čínského národního cirkusu, kterou jste mohli shlédnout také v pardubické ČEZ Aréně? 3) Která produkční společnost nám již tradičně Čínský národní cirkus do Česka přináší? Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci, kteří získají po  dvou vstupenkách. Vše bude v  rukou Pavla Kravala, vedoucího odboru Výroba SBU PaB, který ve  čtvrtek 6. března určí tři šťastné vítěze. Přejeme vám hodně štěstí, nebo jak říkají artisté z  Čínského národního cirkusu, „好运“.

PLESOVÁ SEZÓNA 28. 2. Ples pardubického pivovaru | ABC Klub 1. 3. Ples medu a perníku | KD Hronovická 14. 3. Divadelní bál | VČD 14. 3. Aviatický ples | Dům techniky 15. 3. Pardubický ples | VČD

SPORT V ČEZ ARÉNĚ Basketbal Mattoni NBL 8. 3. Pardubice vs. Opava 15. 3. Pardubice vs. Svitavy 22. 3. Pardubice vs. Ústí nad Labem Hokej Tipsport Extraliga 28. 2. Pardubice vs. Plzeň 4. 3. Pardubice vs. Třinec

MARKETING › LUBOŠ KOPECKÝ ›

SYNTHESIA NA HVĚZDNÉ PALUBOVCE Synthesia a  basketbal tvoří již mnoho let nerozlučnou dvojici. Nyní se naše společnost představuje jako hlavní partner nejvýznamnější letošní basketbalové show: utkání největších hvězd České republiky a Polska. Společnost Synthesia se v  loňském roce stala generálním partnerem pardubického mládežnického basketbalu, který se honosí v  ČR nejvyšším počtem mistrovských titulů. Na  tuto spolupráci jsme velmi hrdí, a když přišla možnost stát se hlavním partnerem největší basketbalové podívané, a navíc v  našem městě, rádi jsme tuto akci podpořili. A o co tedy půjde? Již tuto neděli, 2. března, se v  pardubické ČEZ Aréně sejdou největší borci, kteří pod českými a polskými koši běhají. Svedou zde nekompromisní bitvu, ve  které máme co oplácet – v loňském prvním ročníku česko-polské All Star Game, která se konala ve Wroclavi, jsme polskému týmu těsně podlehli 109:104. Nyní však věříme, že i díky vaší podpoře bude český „tým snů“ sklízet vavříny.

Celá show startuje v 15 hodin a potrvá více než tři hodiny. Kromě skvělého basketbalu v ní uvidíte také soutěž ve smečování či házení košů za tři body a  velkým zážitkem určitě bude koncert česko-polské super star Ewy Farne. Opravdoví fajnšmekři mohou ovšem již v  sobotu navštívit kvalifikační exhibici, která se bude konat v  pardubickém Afi Palace. Více informací naleznete na  www.asg-basketball.eu. O lístky na tuto show proběhla v minulém týdnu velká zaměstnanecká soutěž, ve které 30 z vás získalo po dvou vstupenkách. Výhercům gratulujeme a v neděli se těšíme na vaši podporu!

JUBILEA V MĚSÍCI ÚNORU V měsíci únoru slaví svá životní a pracovní výročí: Životní jubilea: SBU Pigmenty a Barviva Lokvenc Jaromír Zvolánek Milan

Pracovní jubilea: 30 let v Synthesii: SBU Pigmenty a Barviva Rýgl Josef

SBU Nitrocelulóza Bleha Josef Sládeček Jiří Švadlenka Milan Venclová Soňa

25 let v Synthesii: SBU Pigmenty a Barviva Kalibán Aleš

SBU Organická chemie Hanenšild Jaroslav Kladivová Jana Švejda Ladislav SBU Energetika Havrila Jiří Šantorová Lenka Šubrt Pavel Úsek Provozní Akrman Josef Hálek Stanislav

SBU Nitrocelulóza Kolman Pavel Kudrna Jaroslav 20 let v Synthesii: SBU Organická chemie David Pavel Rýdlová Ivana SBU Energetika Kramoliš Jan Nekovařík Jiří Redakční rada přeje všem jubilantům pevné zdraví a hodně úspěchů v osobním i pracovním životě!

Odpovědi na kvíz na této straně: Historie: Sisi (císařovna Alžběta, 1837–1898), Kultura: Michal Wievegh, Příroda/technika/věda: Strakapoud, datel, žluna (ozdravují stromy tím, že pojídají larvy pod jejich kůrou), Geografie: Černé jezero na Šumavě (18,4 ha), Sport: Bazaly, Různé: Numismatika


synthesia noviny

8

zázraky chemie VŠEDNÍHO dne Martin Pém

V pohodě, to roztlačíme Zvláště během zimního období se nejednomu řidiči stane, že své auto nastartuje až s notnou dávkou klení a  naříkání. To v  tom lepším případě. Někdy autobaterii obměkčí až láskyplné obejmutí, zahřátí a… dobití (od  slova tlouct). Co se vlastně autobateriím (nejen) v  těchto krušných chvílích honí hlavou? Elektrický proud, hned po psu nejlepší přítel člověka, s tím rozdílem, že bez proudu moderní člověk žít už nedokáže. Každému je tento jev důvěrně znám, proto jen připomeneme, že je tvořen pohybem nosičů náboje, což mohou být například elektrony, které se uvolňují z atomových obalů chemických prvků. Proud samozřejmě nevzniká jen tak, je potřeba mu dodat trochu té energie. Ale kde ji vzít? Třeba spálit uhlí, vzniklým teplem zahřát vodu a parou pak roztočit turbínu, však to dobře známe. Spousta energie se ale cestou ztratí. Naproti tomu při elektrochemických reakcích získáme elektrickou energii přímo. U  těchto reakcí jde v  principu o výměnu elektronů mezi jednotlivými reaktanty. Pohyb elektronů - elektrický proud - je onou energií, kterou vytěžíme namísto tepla, pokud reakce probíhá samovolně (v případě baterií). Pokud samovolně neprobíhá, musíme elektrický proud naopak dodávat (elektrolýza, pokovování). Základní elektrochemický systém, např. článek baterie, je tvořen dvěma elektrodami z různých materiálů a vodivým prostředím, zvaným elektrolyt. Jedna z elektrod musí být

schopna elektrony uvolňovat, druhá naopak ochotně přijímat. Proto se musejí „holky“ nějak lišit, aby mezi nimi zela hluboká názorová propast, rozdílný pohled na život a  na  svět,

a tím pádem aby mezi nimi bylo napětí… Zkrátka, elektrochemickým článkem prochází proud, pokud v  něm existuje rozdíl elektrodových potenciálů, a iontově vodivé prostředí. Některé kovy se lépe cítí v čistém stavu (ušlechtilé kovy – stříbro, zlato, platina), jiné naopak ochotně přecházejí do  stavu sloučeniny (železo, olovo), jsou-li vyzvány třeba půvabnou žíravinou. Pokud svedeme dohromady takto rozdílné kovy, bude

mezi nimi potenciálový rozdíl neboli napětí, které je hybnou silou chemické reakce. Konkrétně se můžeme podívat na olověný akumulátor, který běžně používáme v  autech. Těžká plastová skřínka v  sobě ukrývá uhlíkovou desku pokrytou oxidem olovičitým (PbO2), která zastává funkci jedné z  elektrod, a mřížku z čistého olova, hrající roli druhé elektrody. Místo mezi nimi vyplňuje kyselina sírová. Olovo i oxid olovičitý shodně reagují s kyselinou sírovou za vzniku síranu olovnatého (PbSO4). Ovšem drobný rozdíl je v  tom, že zatímco olovo uvolňuje své elektrony a  dává je k dispozici (olovo se oxiduje), oxid olovičitý elektrony přijímá (redukuje se). Společně tak tvoří tým, který nejlépe funguje právě tehdy, pokud výměně elektronů nestojí nic v cestě. Pokud není baterie zapojená do obvodu, nic moc se neděje, proud

neprochází, elektrody se pouze pokryjí vrstvičkou síranu olovnatého. Jakmile ale obě elektrody propojíme, je to jako otevření stavidel na rybníce – reakce probíhá rychle a  proud elektronů (uvolněná energie) se valí z olověné elektrody směrem k druhé. Soustavou prochází elektrický proud. Ovšem nic netrvá věčně, kyseliny sírové postupně ubývá, naopak se hromadí síran olovnatý a  proud slábne. Pak nezbývá, než reakci otočit, tzn. dodat energii ze sítě a způsobit, aby elektrony pobíhaly opačným směrem. Síran olovnatý se bude rozkládat zpět na kyselinu sírovou, olovo a oxid olovičitý. Takto do systému uložíme energii, kterou pak budeme moci znovu použít. Průběh popsaných procesů je také ovlivněn vnějšími podmínkami. Zda ráno nastartujeme auto, závisí na  tom, jak velký proud je baterie schopna vydat. Přestože je nabitá, tj. obsahuje dostatek kyseliny sírové, nemusí být ještě vyhráno, pokud je počasí mrazivé. Napětí zůstává stejné bez ohledu na teplotu, ale vnitřní odpor baterie s klesající teplotou vzrůstá a  to, jak víme z  Ohmova zákona, vede k poklesu procházejícího prou-

du. Odpor jedné části baterie, kovových elektrod, sice s klesající teplotou rovněž klesá, ale odpor elektrolytu se snižující se teplotou roste. Takže ve  výsledku stejně ostrouháme. Za mrazivého počasí se proto vyplatí své autobaterii občas věnovat pár hřejivých slov.

VÍTE, ŽE... › první primitivní elektrochemický článek pochází už ze starověké Mezopotámie z roku 100 před n. l.? Hliněná nádoba s  octem a  železnou tyčí, obalenou měděným plátem, mohla poskytnout napětí až 2 V. › se nevyplácí kousat do  hliníkových obalů a  příborů, pokud máte v  zubech amalgámové (směs stříbra a  rtuti) plomby? Takto se totiž v  ústech vytvoří elektrochemický článek, kde jednu z  elektrod tvoří hliník a  druhou stříbro z  plomby, elektrolytem jsou sliny. Vzniklý elektrický proud pošimrá zubní nerv, který se důrazně ozve.

HRDINA VŠEDNÍHO DNE › LUBOŠ KOPECKÝ ›

SMRŤÁK ODEŠEL S NEPOŘÍZENOU Kurz první pomoci. Pro někoho zabitý den, pro jiného zpětná jízdenka z tunelu ústícího do bílého světla. Dnes vám představíme našeho kolegu, hasiče Oldřicha Makeše, který byl díky zdravotnickému školení schopný zachránit lidský život. » Pane Makeši, mohl byste nám popsat, co se onen osudný den stalo? Ten příběh je úplně obyčejný. Již dvacet let se na  začátku letních prázdnin účastním dětského tábora jako oddílový vedoucí. Tak tomu bylo i v létě roku 2012. Psalo se 9. července a se svěřenými dětmi a dvěma dalšími oddíly jsme vyrazili na putovní výlet po okolí tábora. Trasa vedla lesem do  obce Jedlová u Poličky, kde jsme s ostatními vedoucími určili místo ke krátkému odpočinku. Děti se věnovaly konzumaci sušenek a já plánování trasy dalšího směru pochodu, když mi jeden z  vedoucích náhle sdělil, že se na  nedalekém hřišti něco stalo. Zvedl jsem hlavu a uviděl na trávníku bezvládně ležet člověka. Skupina kamarádů se jej poplácáním po tváři snažila přimět k vědomí a zjistit, co se mu stalo. Marně. Došlo mi, že je něco špatně a nakopnutý adrenalinem jsem přeskočil vysoký plot. » Věděl jste okamžitě, jak máte postupovat? Naštěstí jsem byl krátce před touto událostí na  kurzu první pomoci, na  který mě naše firma vy-

slala. Po doběhnutí na  místo jsem rychle zjistil, že situace je velmi vážná, vybičoval jsem mozek, abych vyškrábal všechny vědomosti, které jsme se na  tomto školení učili. Udělal jsem si rychlý přehled o  situaci a  krátce vyhodnotil stav. Muž na  zemi nereagoval na  žádný podnět, nedýchal a  nedařilo se mi ani nahmatat puls. Vše mi naštěstí trvalo jen pár vteřin a výsledek byl jasný. S takovou mi zbývalo jediné. Spěšně jsem vyhrnul triko na  bezvládném těle, abych viděl na hrudník a správně přiložil ruce na střed hrudní kosti. Začal jsem resuscitovat stlačováním hrudníku ve správném poměru, hloubce a  rychlosti, jak mě to učili v kurzu. Vnímal jsem přitom, jak někdo z  přihlížejících volá záchrannou službu. Vtom přiběhl na pomoc ještě jeden vedoucí. Automaticky jsem na  něj vyštěkl rozkaz: „Zakloň hlavu, zkontroluj ústa a  až ti řeknu, provedeš dva vdechy!“ Po  třiceti stlačeních jsem dal povel ke vdechům a poté pokračoval ve snaze dostat toho chlapíka „zpátky“. Vyděšení kamarádi neskrývali slzy a  utěšovali plačícího syna muže, kterého jsem se snažil přivést k životu.

» Co se Vám při tom hodilo hlavou? Vlastní srdce jsem měl až v krku a  přes zuby cedil slova: „Bojuj, sakra“. V takové situaci vám to přijde jako věčnost, než přijede záchranná služba. Také mně to tak přišlo, ale

resuscitoval jsem dál. Snažil jsem se udělat, co bylo v mých silách, ale v  přetahované se smrtí měla ona zatím navrch. Zatím. Přijela záchranná služba. V  domnění, že mě po těch dlouhých minutách vy-

střídají, jsem se spletl. Řekli mi, že to dělám dobře, ať pokračuji. A tak jsem dál bojoval v laické první pomoci. Pochopitelně. Potřebovali totiž volné ruce k přípravě všech pomůcek potřebných k  profesionální resuscitaci. Pak to šlo ráz na  ráz. Zajistit žilní linku, zajistit dýchací cesty pomocí intubace, napojit na  ventilátor, napojit na  monitor, provést výboj. A nic. Srdíčku se nechtělo. A tak jsem ještě musel resuscitovat další dlouhé minuty. Až po  čtvrtém výboji monitor zaznamenal slabou srdeční akci. Ještě chvilku jsem mačkal hrudník, když vtom sestra řekla: „Moment – máme ho!“ Po  třičtvrtěhodinovém boji srdce začalo pracovat a  jeho činnost se postupně zlepšovala. Smrťák odešel s  nepořízenou. Byl jsem trochu unavený, ale šťastný. Záchranná služba muže odvezla rovnou do  Pardubic na  sál kardiologie, kde podstoupil dva operační zákroky na neprůchodné aortě. » Viděl jste se pak ještě někdy s člověkem, kterému jste zachránil život? Ano, dva měsíce poté s  ním sedím v  jedné pardubické restauraci

a baštím steak. S mužem, na němž tato příhoda nenechala žádné následky, se smějeme tomu, jak jsem se nad ním potil a on to spokojeně prospal. » Vaše rychlé a  správné jednání zaslouží respekt... Jako hrdina se necítím a ani o takové přirovnání nestojím. Na  svůj skutek jsem sám v  sobě pyšný, ale kvůli metálům jsem to nedělal. Jistě, záchrana lidského života je někdy fuška, ale věřte, stojí za to. Nejen za naši redakci vysekáváme hlubokou poklonu a doufáme, že ani my bychom v takovém okamžiku nezklamali, a byli schopni udělat vše pro záchranu člověka v  ohrožení života. Kurzy první pomoci mají svůj význam a nikdy nevíte, kdy znalosti v  nich získané budou stát mezi vámi a blížící se smrtí člověka. A  pokud i  vás, naše milé čtenáře, něco podobného potkalo, nebo víte o  nějakém hrdinském činu ze svého okolí, neváhejte nás kontaktovat, rádi příspěvek s  poděkováním zveřejníme.

Noviny Synthesia 02/2014  

Noviny Synthesia 02/2014

Advertisement