Page 1

บัญชีเรื่องพระไตรปฎกและอรรถกถา เลมที่ 20

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลมที่ ๒ ภาคที่ ๑ เรื่อง คํานํา

ขอ/หนา หนาพิเศษ ๑. คหปติวรรค 1/1 18 18/28 38 24/43 53 36/73 89 56/99 104 62/112 136 84/186 193 91/202 208 97/215 221 103/223 253

๑. กันทรกสูตร อรรถกถากันทรกสูตร ๒. อัฏฐกนาครสูตร อรรถกถาอัฏฐกนาครสูตร ๓. เสขปฏิปทาสูตร อรรถกถาเสขปฏิปทาสูตร ๔. โปตลิยสูตร อรรถกถาโปตลิยสูตร ๕. ชีวกสูตร อรรถกถาชีวกสูตร ๖. อุปาลิวาทสูตร อรรถกถาอุปาลิวาทสูตร ๗. กุกกุโรวาทสูตร อรรถกถากุกกุโรวาทสูตร ๘. อภยราชกุมารสูตร อรรถกถาอภยราชกุมารสูตร ๙. พหุเวทนียสูตร อรรถกถาพหุเวทนียสูตร ๑๐. อปณณกสูตร อรรถกถาอปณณกสูตร ๒. ภิกขุวรรค ๑. จูฬราหุโลวาทสูตร อรรถกถาอัมพลัฏฐิกราหุโลวาทสูตร (จูฬราหุโลวาทสูตร) ๒. มหาราหุโลวาทสูตร

125/263 271 133/278


บัญชีเรื่องเลมที่ 20

หนา 2

เรื่อง อรรถกถามหาราหุโลวาทสูตร ๓. จูฬมาลุงกยโอวาทสูตร อรรถกถาจูฬมาลุงกยโอวาทสูตร ๔. มหามาลุงกยโอวาทสูตร อรรถกถามหามาลุงกยโอวาทสูตร ๕. ภัททาลิสูตร อรรถกถาภัททาลิสูตร ๖. ลฑุกิโกปมสูตร อรรถกถาลฏกิโกปมสูตร (ลฑุกิโกปมสูตร) ๗. จาตุมสูตร อรรถกถาจาตุมสูตร ๘. นฬกปานสูตร อรรถกถานฬกปานสูตร ๙. โคลิสสานิสูตร อรรถกถาโคลิสสานิสูตร ๑๐. กีฏาคิริสูตร อรรถกถากีฏาคิริสูตร

ขอ/หนา 286 147/298 305 153/308 315 160/321 337 175/352 366 186/376 385 195/391 402 203/407 413 222/417 431 ๓. ปริพพาชกวรรค

๑. จูฬวัจฉโคตตสูตร อรรถกถาเตวิชชวัจฉสูตร (จูฬวัจฉโคตตสูตร) ๒. อัคคิวัจฉโคตตสูตร อรรถกถาอัคคิวัจฉโคตตสูตร ๓. มหาวัจฉโคตตสูตร อรรถกถามหาวัจฉสูตร (มหาวัจฉโคตตสูตร) ๔. ทีฆนขสูตร อรรถกถาทีฆนขสูตร ๕. มาคัณฑิยสูตร อรรถกถามาคัณฑิยสูตร ๖. สันทกสูตร

240/440 444 244/447 453 253/456 468 269/472 478 276/486 502 293/513


บัญชีเรื่องเลมที่ 20 เรื่อง อรรถกถาสันทกสูตร ๗. มหาสกุลุทายิสูตร อรรถกถามหาสกุลุทายิสูตร ๘. จูฬสกุลุทายิสูตร อรรถกถาจูฬสกุลุทายิสูตร ๙. เวขณสสูตร อรรถกถาเวขณสสูตร

หนา 3 ขอ/หนา 537 314/549 577 367/619 635 389/642 649

tripitaka_20c  

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก ๑. คหปติวรรค ๒. ภิกขุวรรค บัญชีเรื่องพระไตรปฎกและอรรถกถา เลมที่ 20 เลมที่ ๒ ภาคที่ ๑ เรื่อง ๓....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you