Page 1

บัญชีเรื่องพระไตรปฎกและอรรถกถา เลมที่ 13

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมที่ ๒ ภาคที่ ๑ เรื่อง คํานํา ๑. มหาปทานสูตร เรื่อง ภิกษุหลายรูปประชุมกัน ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจา ๗ องค วาดวยพระโพธิสัตว การพยากรณนิมิต วาดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ เรื่องพระเจาพันธุมราช พระวิปสสีราชกุมารทรงเห็นเทวทูต พระวิปสสีราชกุมารทรงผนวช พระวิปสสีราชกุมารทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท วาดวยพระปริวิตกของพระสัมมาสัมพุทธเจาวิปสสี วาดวยการอาราธนาของพรหม พระสัมมาสัมพุทธเจาวิปสสีทรงตรวจโลก เรื่องคูพระสาวกขัณฑะและติสสะ เรื่องบรรพชิต ๘๔,000 รูป สงพระสาวกไปประกาศพระศาสนา ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข ธรรมธาตุที่ทรงแทงตลอดดวยดี อรรถกถามหาปทานสูตร ภาณวารที่ ๑ ภาณวารที่ ๒ ภาณวารที่ ๓ ๒. มหานิทานสูตร เรื่อง พระอานนทเถระ ปฏิจจสมุปปาทกถา

ขอ/หนา หนาพิเศษ 1 1 2 12 17 18 21 28 32 34 39 41 42 45 47 52 55 66 69 69 129 141 165 165 165


บัญชีเรื่องเลมที่ 13 เรื่อง อัตตปญญัติกถา กถาวาดวยการไมบัญญัติอัตตา อัตตสมนุปสสนากถา วิมุตตจิตตตา คือ ภาวะของผูมีจิตหลุดพน สัตตวิญญาณัฏฐิกถา ทวายตนกถา อัฏฐวิโมกขกถา อรรถกถามหานิทานสูตร ๓. มหาปรินิพพานสูตร เรื่องพระเจาอชาติศัตรู กถาวาดวยอปริหานิยธรรมของเจาวัชชี ๗ ภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ อปริหานิยธรรมอีก ๗ ประการ อปริหานิยธรรมอีก ๗ ประการ อปริหานิยธรรมอีก ๗ ประการ อปริหานิยธรรมอีก ๖ ประการ พระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกา เมืองนาลันทา พระสารีบุตรมาเฝา ปาฏลิคาม โทษ ๕ ประการของศีลวิบัติ อานิสงส ๕ ประการของศีลสัมปทา บานปาฏลิคาม พราหมณสุนีธะ และวัสสการะถวายภัตตาหาร โคตมทวาร โกฏิคาม หมูบานนาทิกะ คติภายหนาของผูทํากาละแลว แวนธรรม นครเวสาลี

หนา 2 ขอ/หนา 176 177 178 180 181 183 185 233 233 235 239 241 243 244 245 247 248 248 251 253 254 255 257 259 260 262 262 263 267


บัญชีเรื่องเลมที่ 13 เรื่อง สติปฏฐาน-อนุสาสนี นางอัมพปาลีคณิกามาเฝา เวฬุวคาม พระผูมีพระภาคเจาทรงพระประชวร ทรงแสดงเรื่องมีตนเปนเกาะมีตนเปนสรณะ วาดวยอานุภาพของอิทธิบาท ๔ ทรงปลงอายุสังขาร เหตุทําใหแผนดินไหว ๘ อยาง บริษัท ๘ อภิภายตนะ ๘ อยาง วิโมกข ๘ อยาง เรื่องมาร พุทธบริษัท ๔ อิทธิบาทภาวนา สังเวชนียกถา อภิญญาเทสิตธรรมกถา จตุราริยธรรมกถา เรื่องมหาปเทศ เรื่องนายจุนทกัมมารบุตร ถวายสุกรมัททวบิณฑบาต เรื่องโลหิตปกขันทิกาพาธ ปุกกุสมัลลบุตร อัพภูตธรรมกถา ปุกกุสมัลลบุตรเปนอุบาสก ผิวกายพระตถาคตผองใสยิ่งใน ๒ กาล แมน้ํากกุธานที บิณฑบาตทาน ๒ คราว มีผลเสมอกัน พุทธอุทาน บรรทมอนุฏฐานไสยา

หนา 3 ขอ/หนา 267 268 272 273 274 275 279 280 282 283 284 285 285 287 288 290 291 293 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306


บัญชีเรื่องเลมที่ 13 เรื่อง ทรงปรารภสักการบูชา เรื่องอุปวาณเถระ สังเวชนีสถาน ๔ ตําบล วิธีปฏิบัติในสตรี และพระพุทธสรีระ ถูปารหบุคคล ๘ ประทานโอวาทแกพระอานนท ตรัสสรรเสริญพระอานนท อัพภูตธรรม ๔ ตรัสเรื่องเมืองกุสินารา แจงขาวมัลลกษัตริย เรื่องสุภัททปริพพาชก ทรงแสดงธรรมแกสุภัททะ ติตถิยปริวาส สุภัททะสําเร็จอรหัต ประทานโอวาทแกภิกษุสงฆ พระปจฉิมวาจา ปรินิพพาน พรหมกลาวสังเวคธรรม แจงขาวปรินิพพาน มัลลปาโมกข ๘ เรื่องพระมหากัสสปเถระ เรื่องสุภัททวุฑฒบรรพชิต มัลลปาโมกข ๔ ถวายพระเพลิง เรื่องพระเจาอชาตศัตรูเปนตน เรื่องโทณพราหมณ การแบงพระสรีรธาตุ พุทธสารีริกธาตุ อรรถกถามหาปรินิพพานสูตร

หนา 4 ขอ/หนา 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 317 318 319 320 320 322 322 323 325 327 329 329 330 331 332 333 333 335 337


บัญชีเรื่องเลมที่ 13 เรื่อง ภาณวารที่ ๑ เรื่องสาราณียธรรมแตก เรื่องสาราณียธรรมเต็ม ภาณวารที่ ๒ ภาณวารที่ ๓ ๔. มหาสุทัสสนสูตร เรื่องพระอานนทเถระ เรื่องพระเจาจักรพรรดิมหาสุทัสสนะ กถาวาดวยการปรากฎแหงจักรรัตนะ กถาวาดวยการปรากฎของหัตถิรัตนะเปนตน กถาวาดวยฤทธิ ๔ การสรางสระโบกขรณี เรื่องทาวสักกะใหสรางปราสาทประทับ กถาวาดวยการสรางธรรมปราสาท กถาวดวยการสรางธรรมาโบกขรณี การเขาปฐมฌานเปนตน การเจริญพรหมวิหาร กถาวาดวยพระนางสุภัททาเทวี วาดวยความสลดพระทัยของพระเจามหาสุทัสสนะ กถาวาดวยความสังเวช อรรถกถามหาสุทัสสนสูตร ๕. ชนวสภสูตร คติพยากรณ เรื่องผูบํารุงชาวบานนาทิกะ ปริวิตกของพระอานนทเถระ วาดวยชนวสภะ วาดวยสนังกุมารพรหม คาถาอนุโมทนา วาดวยอานิสงสแหงอิทธิบาท วาดวยการบรรลุโอกาส ๓

หนา 5 ขอ/หนา 337 360 361 372 381 473 473 473 475 477 480 481 483 485 486 487 488 490 493 498 501 529 529 530 532 537 538 540 541


บัญชีเรื่องเลมที่ 13 เรื่อง วาดวยสติปฏฐาน วาดวยบริขารแหงสมาธิ ปริวิตกของทาวเวสวัณมหาราช อรรถกถาชนวสภสูตร

หนา 6 ขอ/หนา 543 544 546 548

tripitaka_13c  

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค บัญชีเรื่องพระไตรปฎกและอรรถกถา เลมที่ 13 เลมที่ ๒ ภาคที่ ๑ เรื่อง บัญชีเรื่องเลมที่ 13 หนา 2 เรื่อง บัญ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you