Page 1

Item # ST173C10CFK0

IT(AV) 330 A

Package TO-200AB (A-Puk)

IT(RMS) 610 A

VDRM 1000 V

ITSM at 60Hz 4120 A

Tq 18 us

Options Ring Terminal

ST173C10CFK1

330 A

TO-200AB (A-Puk)

610 A

1000 V

4120 A

18 us

Fast-On Terminal

ST173C10CFP0

330 A

TO-200AB (A-Puk)

610 A

1000 V

4120 A

20 us

Ring Terminal

ST173C10CFP1

330 A

TO-200AB (A-Puk)

610 A

1000 V

4120 A

20 us

Fast-On Terminal

ST173C12CFK0

330 A

TO-200AB (A-Puk)

610 A

1200 V

4120 A

18 us

Ring Terminal

ST173C12CFK0L

330 A

TO-200AB (A-Puk)

610 A

1200 V

4120 A

18 us

Ring Terminal, dv/dt = 1000

ST173C12CFK1

330 A

TO-200AB (A-Puk)

610 A

1200 V

4120 A

18 us

Fast-On Terminal

ST173C12CFP0

330 A

TO-200AB (A-Puk)

610 A

1200 V

4120 A

20 us

Ring Terminal

ST173C12CFP1

330 A

TO-200AB (A-Puk)

610 A

1200 V

4120 A

20 us

Fast-On Terminal

ST183C04CFL0

370 A

TO-200AB (A-Puk)

690 A

400 V

4310 A

15 us

Ring Terminal


ST183C04CFN0

370 A

TO-200AB (A-Puk)

690 A

400 V

4310 A

10 us

Ring Terminal

ST183C04CFN1

370 A

TO-200AB (A-Puk)

690 A

400 V

4310 A

10 us

Fast-On Terminal

ST183C08CFL0

370 A

TO-200AB (A-Puk)

690 A

800 V

4310 A

15 us

Ring Terminal

ST183C08CFL1

370 A

TO-200AB (A-Puk)

690 A

800 V

4310 A

15 us

Fast-On Terminal

ST183C08CFN0

370 A

TO-200AB (A-Puk)

690 A

800 V

4310 A

10 us

Ring Terminal

ST183C08CFN1

370 A

TO-200AB (A-Puk)

690 A

800 V

4310 A

10 us

Fast-On Terminal

ST203C10CFJ1

370 A

TO-200AB (A-Puk)

700 A

1200 V

4630 A

25 us

Fast-On Terminal

ST203C12CFJ0

370 A

TO-200AB (A-Puk)

700 A

1200 V

4630 A

25 us

Ring Terminal

ST203C12CFJ1

370 A

TO-200AB (A-Puk)

700 A

1200 V

4630 A

25 us

Fast-On Terminal

ST223C04CFL0

390 A

TO-200AB (A-Puk)

745 A

400 V

5150 A

15 us

Ring Terminal

ST223C04CFL1

390 A

TO-200AB (A-Puk)

745 A

400 V

5150 A

15 us

Fast-On Terminal


ST223C04CFN0

390 A

TO-200AB (A-Puk)

745 A

400 V

5150 A

10 us

Ring Terminal

ST223C04CFN1

390 A

TO-200AB (A-Puk)

745 A

400 V

5150 A

10 us

Fast-On Terminal

ST223C08CFL0

390 A

TO-200AB (A-Puk)

745 A

800 V

5150 A

15 us

Ring Terminal

ST223C08CFL1

390 A

TO-200AB (A-Puk)

745 A

800 V

5150 A

15 us

Fast-On Terminal

ST223C08CFN0

390 A

TO-200AB (A-Puk)

745 A

800 V

5150 A

10 us

Ring Terminal

ST223C08CFN1

390 A

TO-200AB (A-Puk)

745 A

800 V

5150 A

10 us

Fast-On Terminal

ST303C04LFK0

515 A

TO-200AC (B-Puk)

995 A

400 V

7000 A

20 us

Ring Terminal

ST303C04LFL0

515 A

TO-200AC (B-Puk)

995 A

400 V

7000 A

15 us

Ring Terminal

ST303C08LFL1

515 A

TO-200AC (B-Puk)

995 A

800 V

7000 A

15 us

Fast-On Terminal

ST303C08LFN0

515 A

TO-200AC (B-Puk)

995 A

800 V

7000 A

10 us

Ring Terminal


ST303C08LFN1

515 A

TO-200AC (B-Puk)

995 A

800 V

7000 A

10 us

Fast-On Terminal

ST303C10LFJ0

515 A

TO-200AC (B-Puk)

995 A

1000 V

7000 A

25 us

Ring Terminal

ST303C12LFH0

515 A

TO-200AC (B-Puk)

995 A

1200 V

7000 A

30 us

Ring Terminal

ST303C12LFJ1

515 A

TO-200AC (B-Puk)

995 A

1200 V

7000 A

25 us

Fast-On Terminal

ST303C12LFK0

515 A

TO-200AC (B-Puk)

995 A

1200 V

7000 A

20 us

Ring Terminal

ST303C12LFK0L

515 A

TO-200AC (B-Puk)

995 A

1200 V

7000 A

20 us

Ring Terminal, dv/dt = 1000

ST303C12LFK1

515 A

TO-200AC (B-Puk)

995 A

1200 V

7000 A

20 us

Fast-On Terminal

ST303C12LFK1L

515 A

TO-200AC (B-Puk)

995 A

1200 V

7000 A

20 us

Fast-on Terminal, dv/dt = 1000

ST303C04CFL0

620 A

TO-200AB (E-Puk)

1180 A

400 V

7000 A

15 us

Ring Terminal

ST303C04CFL1

620 A

TO-200AB (E-Puk)

1180 A

400 V

7000 A

15 us

Fast-On Terminal

ST303C04CFN1

620 A

TO-200AB (E-Puk)

1180 A

400 V

7000 A

10 us

Fast-On Terminal


ST303C08CFK1

620 A

TO-200AB (E-Puk)

1180 A

800 V

7000 A

20 us

Fast-On Terminal

ST303C08CFL1

620 A

TO-200AB (E-Puk)

1180 A

800 V

7000 A

15 us

Fast-On Terminal

ST303C08CFN1

620 A

TO-200AB (E-Puk)

1180 A

800 V

7000 A

10 us

Fast-On Terminal

ST303C10CFJ0

620 A

TO-200AB (E-Puk)

1180 A

1000 V

7000 A

25 us

Ring Terminal

ST303C10CFK0

620 A

TO-200AB (E-Puk)

1180 A

1000 V

7000 A

20 us

Ring Terminal

ST303C12CCL1

620 A

TO-200AB (E-Puk)

1180 A

1200 V

7000 A

15 us

Fast-On Terminal

ST303C12CFJ0

620 A

TO-200AB (E-Puk)

1180 A

1200 V

7000 A

25 us

Ring Terminal

ST303C12CFJ1

620 A

TO-200AB (E-Puk)

1180 A

1200 V

7000 A

25 us

Fast-On Terminal

ST303C12CFK0

620 A

TO-200AB (E-Puk)

1180 A

1200 V

7000 A

20 us

Ring Terminal

ST303C12CFK0L

620 A

TO-200AB (E-Puk)

1180 A

1200 V

7000 A

20 us

Ring Terminal, dv/dt = 1000


ST303C12CFK1

620 A

TO-200AB (E-Puk)

1180 A

1200 V

7000 A

20 us

Fast-On Terminal

ST303C12CFK1L

620 A

TO-200AB (E-Puk)

1180 A

1200 V

7000 A

20 us

Fast-on Terminal, dv/dt = 1000

ST333C04LFL0

620 A

TO-200AC (B-Puk)

1230 A

400 V

9700 A

15 us

Ring Terminal

ST333C04LFL1

620 A

TO-200AC (B-Puk)

1230 A

400 V

9700 A

15 us

Fast-On Terminal

ST333C04LFM0

620 A

TO-200AC (B-Puk)

1230 A

400 V

9700 A

12 us

Ring Terminal

ST333C04LFM1

620 A

TO-200AC (B-Puk)

1230 A

400 V

9700 A

12 us

Fast-On Terminal

ST333C08LFL0

620 A

TO-200AC (B-Puk)

1230 A

800 V

9700 A

15 us

Ring Terminal

ST333C08LFL1

620 A

TO-200AC (B-Puk)

1230 A

800 V

9700 A

15 us

Fast-On Terminal

ST333C08LFM0

620 A

TO-200AC (B-Puk)

1230 A

800 V

9700 A

12 us

Ring Terminal

ST333C08LFM1

620 A

TO-200AC (B-Puk)

1230 A

800 V

9700 A

12 us

Fast-On Terminal

ST333C04CFL0

720 A

TO-200AB (E-Puk)

1435 A

400 V

9700 A

15 us

Ring Terminal


ST333C04CFL1

720 A

TO-200AB (E-Puk)

1435 A

400 V

9700 A

15 us

Fast-On Terminal

ST333C04CFM1

720 A

TO-200AB (E-Puk)

1435 A

400 V

9700 A

12 us

Fast-On Terminal

ST333C08CFL0

720 A

TO-200AB (E-Puk)

1435 A

800 V

9700 A

15 us

Ring Terminal

ST333C08CFL1

720 A

TO-200AB (E-Puk)

1435 A

800 V

9700 A

15 us

Fast-On Terminal

ST333C08CFM0

720 A

TO-200AB (E-Puk)

1435 A

800 V

9700 A

12 us

Ring Terminal

ST333C08CFM1

720 A

TO-200AB (E-Puk)

1435 A

800 V

9700 A

12 us

Fast-On Terminal

ST733C04LFL1

940 A

TO-200AC (B-Puk)

1900 A

400 V

17600 A

15 us

Fast-On Terminal

ST733C04LFM1

940 A

TO-200AC (B-Puk)

1900 A

400 V

17600 A

12 us

Fast-On Terminal

ST733C08LFL0

940 A

TO-200AC (B-Puk)

1900 A

800 V

17600 A

15 us

Ring Terminal

ST733C08LFL1

940 A

TO-200AC (B-Puk)

1900 A

800 V

17600 A

15 us

Fast-On Terminal


ST733C08LFM0

940 A

TO-200AC (B-Puk)

1900 A

800 V

17600 A

12 us

Ring Terminal

ST733C08LFM0L

940 A

TO-200AC (B-Puk)

1900 A

800 V

17600 A

12 us

Ring Terminal, dv/dt = 1000

ST733C08LFM1

940 A

TO-200AC (B-Puk)

1900 A

800 V

17600 A

12 us

Fast-On Terminal

Hockey Puk - Inverter Grade Thrysistors Grand Power  

Hockey Puk - Inverter Grade Thrysistors Grand Power Industrial Electronics