Page 1

Exclusive Interview

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

หากคํากลาวที่วา “โลกนี้ไมมีความบังเอิญ” เปนความจริงแลวไซร ใชหรือไมเราก็ไมควรประหวั่น พรั่นพรึงกับ “บางปรากฏการณ” (ทั้งในทางที่ดีและราย) ที่อุบัติขึ้นมาในชีวิตของเราโดยไมคาดฝน เพราะบางทีบางปรากฏการณอาจผานเขามาในชีวิตของเรา ในฐานะเปน “สวนที่เติมเต็ม” ของชีวิต มากกวาจะมา “ริบ” เอาบางสิ่งไปจากชีวิตของเรา เปาหมายของทาน ว.วชิรเมธี ในการกอตั้งสถาบันวิมุตตยาลัยและการเผยแผพระพุทธศาสนาผานทางออนไลน

เปาหมายของสถาบันวิมตุ ตยาลัย คือ การเผยแผพระพุทธศาสนาเพือ่ กอใหเกิดสันติสขุ แกมวลมนุษยชาติ โดยกระทําผาน 4 พันธกิจ 1. สงเสริมการศึกษา 2. เผยแผพระพุทธศาสนาใหกวางไกล 3. รวมใจพัฒนาสังคม 4. สรางคานิยมแหงสันติภาพโลก สวนการเผยแผพระพุทธศาสนาผานทางสือ่ ออนไลนนนั้ เกิดจากการมองเห็นวา ทุกวันนีส้ อื่ ออนไลนทกุ รูปแบบเปนเครือ่ งมือสําคัญ ในการทําใหโลกนีเ้ ชือ่ มโยมถึงกันอยางทัว่ ถึงและรวดเร็ว หากเราสามารถใชประโยชนของความรวดเร็วและทัว่ ถึงของสือ่ ออนไลนมาชวย ในการเผยแผพุทธศาสนา ก็จะทําใหมีผูเขาใจ เขาใกล และเขาถึงธรรมไดมากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และพระสงฆเองก็ไม ตองเหนื่อยเดินทางไปบรรยายธรรมทุกหนทุกแหงดวยตนเอง แตใหธรรมะเดินทางไปกับสื่อออนไลนแทน อันกอใหเกิดการทํางานเชิง รุกในแบบ “ทํานอย แตไดมาก” ซึ่งเปนผลดีกวาอดีตที่เนนการ “ทํามาก แตไดนอย” คือพระสงฆเหนื่อยมากกับการเดินทาง แตเทศน สอน บรรยายไดเพียงที่เดียว แตทุกวันนี้ เทศนเพียงหนึ่งที่ แตสามารถถายทอดสดผานทางสื่อออนไลนไปไดทั่วโลก

เหตุการณรอบตัวและความวุนวายที่พบเจอ จะทําอยางไรใหมีทัศนคติที่คิดบวกไดตลอดเวลา

การจะมองโลกใหบวกไดตลอดเวลานัน้ มีหลักงายๆ อยูว า เราตองบําเพ็ญตนเปน “นักศึกษา” ทีพ่ รอมจะเรียนรูจ ากทุกสิง่ ทุกอยาง อยูเสมอ หลักงายๆ ในขอนี้ก็คือวลีที่วา “มองทุกอยางเปนครู แลวเธอจะมีชีวิตอยูอยางแสนรื่นรมย”

หลักคิด ขอเตือนสติสําหรับวิถีชิวิตยุคใหมที่อยูกับไอที (กับดักไอทีในวิถีชีวิตบรอดแบรนด)

ตองรูจ กั ใชไอทีดว ยปญญา เพือ่ แสวงปญญา และกอใหเกิดปญญา อยาใชไอทีเพือ่ สนองแตตณ ั หา แลวก็ตกเปนทาสของตัณหา จนกอใหเกิดปญหา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา จงเปนผูใชงานไอที ไมใชตกเปนทาสของไอที

ขอรับพรปใหมจากทาน ว.วชิรเมธี

ขอใหรูจักมองสิ่งตางๆ ที่ผานมาเขามาในชีวิตอยางมีสติ เมื่อ เรามองทุกอยางอยางมีสติ แมแตสิ่งที่ทําใหเราทุกข ก็จะมีแงมุมที่ ทําใหเรามีความสุขไดเสนอ เชน เวลาที่เราปวย ถามองอยางมีสติ ความปวยก็จะทําใหเราเรียนรูที่จะดูแลสุขภาพไดดีขึ้น เวลาที่ถูก วิจารณหรือตําหนิ ก็จะทําใหเรามีความรอบคอบมากขึน้ มองเห็นแงมมุ ทีเ่ ปนจุดออนของตนเอง ก็จะทําใหรวู า ตนบกพรองตรงไหน แลวสามารถ พัฒนาตนใหดยี งิ่ ๆ ขึน้ ไป กลาวอีกนัยหนึง่ วา “ขอบคุณคําวิจารณ ทีท่ าํ ใหผลิบานอยางไรขอตําหนิ” ดวยการรูจักมองสิ่งตางๆ อยางมีสติ เชนนี้ จะทําใหเราไดประโยชนจากทุกสิ่งทุกอยางที่ผานเขามาใน ชีวิตเสมอ

8

www.uih.co.th


Exclusive Interview

พร 4 ขอของทาน ว.วชิรเมธี 1. อยาเปนนักจับผิด

คนที่คอยจับผิดคนอื่น แสดงวาหลงตัวเองวาเปนคนดีกวาคนอื่น ไมเห็นขอบกพรองของตนเอง “กิเลสฟูทวมหัว ยังไมรูจักตัวอีก” คนที่ชอบจับผิด จิตใจจะหมนหมอง ไมมีโอกาส “จิตประภัสสร” ฉะนั้น จงมองคน มองโลกในแงดี “แมในสิ่งที่เปนทุกข ถามองเปน ก็เปนสุข”

2. อยามัวแตคิดริษยา “แขงกันดี ไมดีสักคน ผลัดกันดี ไดดีทุกคน” คนเราตองมีพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คนที่เราริษยาเปนการสวนตัว มีชื่อวา “เจากรรมนายเวร” ถาเขาสุข เราจะทุกข ฉะนั้น เราตอง ถอดถอนความริษยาออกจากใจเรา เพราะไฟริษยา เปน “ไฟสุมขอน” (ไฟเย็น) เราริษยา 1 คน เราก็มีทุกข 1 กอน เราสามารถถอดถอนความริษยาออกจากใจเราโดยใชวิธี “แผเมตตา” หรือ ซื้อโคมมา แลวเขียนชื่อคนที่เราริษยา แลวปลอยใหลอยไป

3. อยาเสียเวลากับความหลัง

90% ของคนที่ทุกข เกิดจากการยํ้าคิดยํ้าทํา “ปลอยไมลง ปลงไมเปน” มนุษยที่สลัดความหลังไมออก เหมือนมนุษยที่เดินขึ้นเขาพรอมแบกเครื่องเคราตางๆ ไวที่หลังขึ้นไปดวย ความทุกขที่เกิดขึ้นแลว จงปลอยมันซะ “อยาปลอยใหคมมีดแหงอดีต มากรีดปจจุบัน” “อยูกับปจจุบันใหเปน” ใหกายอยูกับจิต จิตอยูกับกาย คือมี “สติ” กํากับตลอดเวลา

4. อยาพังเพราะไมรูจักพอ

“ตัณหา” ที่มีปญหา คือ ความโลภ ความอยากที่ เกินพอดี เหมือนทะเลไมเคยอิ่มดวยนํ้า ไฟไมเคยอิ่มดวยเชื้อ ธรรมชาติของตัณหา คือ “ยิ่งเติมยิ่งไมเต็ม” ทุกอยางตองดูคุณคาที่แท ไมใชคุณคาเทียม เชน คุณคาที่แทของนาฬกา คืออะไร คือ ไวดูเวลา ไมใชมีไวใสเพื่อความโกหรู คุณคาที่แทของโทรศัพทมือถือ คืออะไร คือไวสื่อสาร แตองคประกอบอื่นๆ ที่เสริมมาไมใช คุณคาที่แทของโทรศัพท เราตองถามตัวเองวา “เกิดมาทําไม” “คุณคาที่แทจริงของการเกิดมาเปนมนุษยอยูตรงไหน” ตามหา “แกน” ของชีวิตใหเจอ คําวา “พอดี” คือถา “พอ” แลวจะ “ดี” รูจัก “พอ” จะมีชีวิตอยางมีความสุข ทานที่ไดรับโปรดสงตอไปใหแกคนที่ทานรักแลปรารถนาดี เปนบุญเปนกุศลยิ่งนัก สัพพะทานัง ธัมมะธานัง ชินาติ ‘การใหธรรมะเปนทาน ชนะการใหทั้งปวง’ จงดลบันดาลใหทานและครอบครัว จงประสพแตความสุข ความเจริญ www.uih.co.th

9

Do_not  

8 เปาหมายของทาน ว.วชิรเมธี ในการกอตั้งสถาบันวิมุตตยาลัยและการเผยแผพระพุทธศาสนาผานทางออนไลน ขอรับพรปใหมจากทาน ว.วชิรเมธี 3. อยาเสีย...

Do_not  

8 เปาหมายของทาน ว.วชิรเมธี ในการกอตั้งสถาบันวิมุตตยาลัยและการเผยแผพระพุทธศาสนาผานทางออนไลน ขอรับพรปใหมจากทาน ว.วชิรเมธี 3. อยาเสีย...

Advertisement