Page 1

Αλεξανδπούπολη 8/07/10 Απ Ππωη:15

ΠΡΟ΢:κ.Διοικηηή ΠΓΝΑ κ. Διεςθ. Ιαηπικήρ Τπηπεζίαρ κα. Διεςθύνηπια Νοζηλεςηικήρ Τπηπεζίαρ

Πληποθοπίερ:θ.Πνληηζίδεο Γεώξγηνο Σηλέθωνα:6948625299 e-mail: synoesyevrou@gmail.com

ΚΟΙΝ : κα. Πποϊζηαμένη ΣΕΠ Νοζηλεςηέρ ΣΕΠ

ΘΕΜΑ: « Η λειηοςπγία ηος Σμήμαηορ Επειγόνηων Πεπιζηαηικών ( ΣΕΠ ) ηος ΠΓΝΑ » ΢ε ζπλέρεηα ζρεηηθώλ θαηαγγειηώλ ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ππεξεηεί ζην Σκήκα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ (ΣΔΠ) ΠΓΝΑ, ην Γηνηθεηηθό ΢πκβνύιην ηεο ΢ΤΝΟ-ΔΒΡΟΤ επηζπκεί λα παξέκβεη, πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί πιήξσο ην θαλνληζηηθό πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΔΠ. Οη δηαηππσζείζεο θαηαγγειίεο αθνξνύλ θπξίσο ζηνλ ηξόπν ππνδνρήο θαη δηαινγήο ησλ αζζελώλ αλάινγα κε ηελ βαξύηεηα ηεο θαηάζηαζήο ηνπο. Η ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία έρεη αλαηεζεί εμ νινθιήξνπ ζηνπο Ννζειεπηέο, θαζώο δε ζπκκεηέρεη ζε απηήλ εηδηθεπκέλνο ηαηξόο απόγεπκα θαη λύρηα. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ, ην Γ.΢. ηνπ ΢ΤΝΟ-ΔΒΡΟΤ επηζεκαίλεη ηα θάησζη. Γπλάκεη ηεο ππ’αξηζκ. Τ4α/νηθ4472/15-01-2003 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξόλνηαο θαζνξίζηεθε ε νξγάλσζε θαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο θαη ζηειέρσζεο ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ (ΣΔΠ) ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ Δ΢Τ. ΢ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, ζην ρώξν δηαινγήο, ππνδέρνληαη ηνλ αζζελή εηδηθεπκέλνη ηαηξνί θαη λνζειεύηξηεο θαη αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηεο θαηάζηαζήο ηνπ ηνλ θαηεπζύλνπλ ζηνπο ρώξνπο ησλ ΣΔΠ. Όπσο ζαθώο πξνθύπηεη από ηελ αλσηέξσ δηάηαμε, ε βαξύλνπζαο ζεκαζίαο δηαδηθαζία ηεο ππνδνρήο θαη δηαινγήο ησλ αζζελώλ πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθώο ελ ηε παξνπζία εηδηθεπκέλνπ ηαηξνύ, ζπλεπηθνπξνύκελνπ από Ννζειεπηέο, πξνθεηκέλνπ ε δηαινγή ησλ δηαθόξσλ πεξηζηαηηθώλ λα γίλεηαη κε ηνλ πιένλ αζθαιή γηα ηελ πγεία ησλ αζζελώλ ηξόπν. ΢ε θακία πεξίπησζε δε δύλαηαη λα ππνζηεξηρζεί όηη ε δηαινγή ησλ αζζελώλ κπνξεί λα αλαηεζεί απνθιεηζηηθά ζηνπο Ννζειεπηέο. Κάηη ηέηνην είλαη νπσζδήπνηε αληίζεην κε ηε ξεηή δηαηύπσζε ηεο πξναλαθεξζείζαο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, ελώ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε ινγηθή θαη ηελ θνηλή πείξα, πνπ επηηάζζνπλ ηελ αμηνιόγεζε ηεο βαξύηεηαο ηεο θαηάζηαζεο ησλ αζζελώλ πνπ πξνζθνκίδνληαη ζηα ΣΔΠ από εηδηθεπκέλν ηαηξό. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ, ηνλίδεηαη όηη ε πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζην ΣΔΠ ηνπ ΠΓΝΑ είλαη εληειώο παξάλνκε αιιά θαη επηθίλδπλε γηα ηε δεκόζηα πγεία. Σν κείδνλ, δε, εξώηεκα πνπ αλαθύπηεη ελ πξνθεηκέλσ είλαη ε απόδνζε επζπλώλ ζε


πεξίπησζε εζθαικέλεο αμηνιόγεζεο ηεο θαηάζηαζεο ελόο αζζελνύο από ηνπο Ννζειεπηέο ηνπ ΣΔΠ. ΢ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζεσξείηαη δεδνκέλν όηη νη επζύλεο ζα βαξύλνπλ θαη ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ επέηξεςε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΣΔΠ θαη εηδηθόηεξα ηε δηαινγή ησλ αζζελώλ ρσξίο ηελ παξνπζία εηδηθεπκέλνπ ηαηξνύ. ΢πλνςίδνληαο, ην Γ.΢. ηεο ΢ΤΝΟ-ΔΒΡΟΤ ζεσξεί όηη ε πεξηγξαθείζα πξαθηηθή ππνδνρήο θαη δηαινγήο ησλ αζζελώλ ζην ΣΔΠ ηνπ ΠΓΝΑ είλαη απαξάδεθηε θαη επηθίλδπλε, ελώ πξνζβάιιεη βάλαπζα ηελ αμηνπηζηία ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θξνληίδαο θαη πγείαο. Παξάιιεια, ζίγεη αλεπαλόξζσηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ Ννζειεπηώλ, νη νπνίνη θαινύληαη λα δηαρεηξηζηνύλ θαηαζηάζεηο πέξαλ ησλ νξίσλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, επσκηδόκελνη ηηο δπζβάζηαρηεο επζύλεο πνπ απνξξένπλ από ηελ άζθεζε, θαη’νπζίαλ, ηνπ ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο. Σν Γ.΢. ηεο ΢ΤΝΟ-ΔΒΡΟΤ ζεσξεί, εληεύζελ, επηβεβιεκέλε θαη απηνλόεηε ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππ’αξηζκ. Τ4α/νηθ 4472/15-01-2003 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο θαη Πξόλνηαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί άκεζα ε εύξπζκε θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ ΣΔΠ ηνπ ΠΓΝΑ. Γηα ην Γ.΢. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ΢

ΠΟΝΣΙ΢ΙΓΗ΢ ΓΔΩΡΓΙΟ΢

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢

ΠΟΝΣΙΓΗ΢ ΑΝΣΩΝΙΟ΢

tep  

tmima epigonton

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you