Page 1

Αλεξανδρούπολη 19/4/10 Α.Π Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ- Ν. Έβρου Αλεξανδρούπολης

Προς: Διοίκηση Π.Γ.Ν.

Μέλος της ΠΑΣΥΝΟ- ΕΣΥ Υπηρεσίας Π.Γ.Ν.Α

Διεύθυνση Νοσηλευτικής

Πληροφορίες: Ποντισίδης Γεώργιος Υπηρεσίας Π.Γ.Ν.Α Τηλ.6948625299 Αποστείρωσης

Διεύθυνση Ιατρικής Κοινοποίηση: Προϊσταμένη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΓΝΑ (Με αφορμή την καταγγελία της Α. Γιαλαμίδου)

Ενόψει της καταγγελίας της Προϊσταμένης της Κεντρικής Αποστείρωσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρουπόλεως, ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ. Ν. Έβρου μέλος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.-Ε.Σ.Υ.) επισημαίνει τα ακόλουθα : Όπως προκύπτει από το από 22-06-2009 έγγραφο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), η ουσία φορμαλδεΰδη πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δυνητικά καρκινογόνος ουσία. Υπ’ αυτό το πρίσμα συστήνεται στα νοσοκομεία η αντικατάσταση των κλιβάνων φορμαλδεΰδης με κλιβάνους πλάσματος, που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του νοσηλευτικού προσωπικού και των νοσηλευομένων ασθενών. Παρά τις ανωτέρω επισημάνσεις του πλέον αρμόδιου φορέα, ήτοι του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρουπόλεως εμμένει, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, στη χρήση κλιβάνου φορμαλδεΰδης, αδιαφορώντας επιδεικτικά για την προστασία της υγείας του προσωπικού, αλλά και των ασθενών. Με τον τρόπο αυτό παραβιάζεται κατάφωρα η διάταξη του άρθρου 44§1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), σύμφωνα με την οποία «οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα στη διασφάλιση συνθηκών


υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας τους». Ο ΣΥ.ΝΟ.-Ε.Σ.Υ. Ν.ΕΒΡΟΥ υπογραμμίζει, ότι δια της ως άνω διατάξεως θεσπίζεται ή άλλως αναγνωρίζεται δημόσιο δικαίωμα υπέρ των υπαλλήλων, το οποίο είναι αγώγιμο, δηλαδή θεμελιώνει την αξίωση και ενώπιον δικαστηρίου για την παροχή της νόμιμης προστασίας σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης της διοίκησης.

Πέραν της ανωτέρω γενικής κατευθυντήριας διατάξεως του Υπαλληλικού Κώδικα, η εμμονή στη χρήση κλιβάνου φορμαλδεΰδης παραβιάζει ταυτόχρονα τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 307/1986 περί της προστασίας της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, καθώς και τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 399/1994 περί της προστασίας των εργαζομένων από κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ. Ενόψει των παραπάνω ο ΣΥ.ΝΟ.-Ε.Σ.Υ. Ν.ΕΒΡΟΥ δηλώνει, ότι η συνέχιση της χρήσης κλιβάνου φορμαλδεΰδης στο ΠΓΝΑ προσβάλλει βάναυσα τον πυρήνα των προαναφερθεισών διατάξεων, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την υγεία του νοσηλευτικού προσωπικού. Το φαινόμενο αυτό είναι επιεικώς απαράδεκτο και γεννά αναμφίβολα σοβαρές ευθύνες παντός εμπλεκομένου προσώπου, που παραβλέπει τις επιταγές του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., οι οποίες στηρίζονται σε αμιγώς επιστημονικά, άρα αντικειμενικά, κριτήρια. Εντεύθεν, ο ΣΥ.ΝΟ.-Ε.Σ.Υ. Ν.ΕΒΡΟΥ διαμαρτύρεται εντόνως για την ανωτέρω περιγραφείσα κατάσταση και καλεί την διοίκηση του ΠΓΝΑ όπως συμμορφωθεί άμεσα με την κείμενη νομοθεσία και λάβει δραστικά μέτρα για την αποτελεσματική προστασία της υγείας του προσωπικού και των ασθενών.

Περαιτέρω, αναφορικά με την καταβολή ειδικού επιδόματος και την χορήγηση ειδικής άδειας στο προσωπικό της Κεντρικής Αποστείρωσης, ο ΣΥ.ΝΟ.-Ε.Σ.Υ. επισημαίνει τα ακόλουθα : Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105§1 του Νόμου 2071/1992, «σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους απασχόλησης που εργάζονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και χειρουργεία

των

νοσηλευτικών

ιδρυμάτων

ν.π.δ.δ.

ή

ν.π.ι.δ.

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

νοσοκομεία Ι.Κ.Α., όπως επίσης και σε άλλες ειδικές μονάδες των νοσηλευτικών αυτών ιδρυμάτων, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να χορηγείται επιπρόσθετη ειδική ετήσια μετ` αποδοχών, τουλάχιστον 6 εργάσιμων ημερών πέραν της κανονικής και ειδικό επίδομα». Κατ’ εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 105 του Ν. 2071/1992 εξεδόθη η υπ’ αριθμ. Υ4α/3024/93/12-09-1994 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία προσδιορίσθηκαν οι μονάδες εκείνες, των οποίων οι υπάλληλοι δικαιούνται να λαμβάνουν ειδικό επίδομα και ειδική πρόσθετη άδεια. Ειδικότερα η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση ορίζει τα ακόλουθα :


«Σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους απασχόλησης που εργάζονται σε χειρουργεία, ανάνηψη, μονάδες εντατικής θεραπείας, μονάδες αυξημένης φροντίδας, μονάδες στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, μονάδες AIDS, μονάδες προώρων, αίθουσες τοκετών, αίθουσες παραλαβής, υπηρεσίες αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας και αιμορροφιλικών, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Νοσοκομεία ΙΚΑ, θα χορηγείται ειδική πρόσθετη άδεια και ειδικό επίδομα». Στο σημείο αυτό αξίζει να υπογραμμιστεί, ότι η διάταξη του άρθρου 105 του Νόμου 2071/1992, κατά το μέρος που αφορά την καταβολή ειδικού επιδόματος, έχει πλέον καταργηθεί ήδη από την 1 η01-2004, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28§3 του Νόμου 3205/2003. Εντεύθεν ερώτημα γεννάται μόνον ως προς το ζήτημα της ειδικής πρόσθετης άδειας για το ανωτέρω προσωπικό. Είναι γεγονός, ότι η κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα υπ’ αριθμ. Υ4α/3024/93/1209-1994 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν προβλέπει μεταξύ των δικαιούχων της ειδικής άδειας το προσωπικό της Κεντρικής Αποστείρωσης. Ωστόσο, για λόγους ισότητας και δη ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, ενόψει και της σχέσης άμεσης αλληλεξάρτησης μεταξύ των χειρουργείων και της Κεντρικής Αποστείρωσης, ο ΣΥ.ΝΟ.-Ε.Σ.Υ. Ν. ΕΒΡΟΥ υποστηρίζει, ότι την ειδική άδεια του άρθρου 105 του Ν. 2071/1992 δικαιούνται να λαμβάνουν και οι εργαζόμενοι στην Κεντρική Αποστείρωση. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικές προς τούτο αιτήσεις, απαιτώντας έγγραφη απάντηση, πλήρως και νομίμως αιτιολογημένη.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος

Ποντισίδης Γεώργιος

Ο Γραμματέας

Ποντίδης Αντώνιος

apostirosi 1  

apostirosi pgna

apostirosi 1  

apostirosi pgna