Page 1

Nærøysund Et informasjonsblad fra Nærøysund kommune i forbindelse med kommunesammenslåingen 1. januar 2020


En kommune – For de aller fleste av de rundt 9600 innbyggerne i Nærøysund vil ikke overgangen til ny kommune merkes noe betydelig. Skoler og helseinstitusjoner skal være på samme plass. Vegvedlikehold EN AV DE viktigste grunnene til kommunesammenslåing er å bygge større og mer robuste fagmiljø for å kunne yte enda bedre tjenester for innbyggerne. Derfor vil de som jobber med den samme tjenesteproduksjonen i kommuneadministrasjonen være samlet i felles kontor. Det er vedtatt at Nærøysund skal ha en delt senterfunksjon mellom Kolvereid og Rørvik. I denne sammenheng er det vedtatt fordeling av ulike avdelinger mellom de to sentrene. Etter sammenslåingen vil det jobbe omtrent like mange folk på hvert av kommunehusene på Rørvik og Kolvereid som tidligere. Det er bare at en del ansatte må bytte arbeidsplass. Det er Namsoserklæringen, som kommunestyrene i 2 Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019

og levering av viktige tjenester som vann og avløp vil gå som normalt. Den største endringen vil bli at kommuneadministrasjonen blir delt mellom Rørvik og Kolvereid.

Nærøy og Vikna ble enige om våren 2018 som ligger til grunn for hvor de ulike avdelingene skal ha sine hovedseter. Selv om en avdeling skal ha hovedsete på det ene av sentrene så vil kommunen så langt som det er mulig også kunne tilby tjenester også på det andre senteret. Mer om det senere. Fordelingen av ansatte og avdelinger mellom Rørvik og Kolvereid er altså omtrent halvt om halvt.

I KOMMUNEHUSET PÅ Kolvereid så skal Nav, økonomiavdelingen, Helse og velferd og Strategi og samfunn ha sin hovedbase. I kontorfløya i Rørvik samfunnshus så skal du finne

Teknisk, Oppvekst og familie, Felles stabstjenester og IT, samt HR-avdelingen. I Namsoserklæringen så legges det også opp til at den øverste ledelsen, det vil si rådmann og ordfører skal ha kontorplass begge steder og fordele sine kontordager mellom kommunehusene. I tillegg skal det i begge kommunehusene legges til rette for at de som normalt har sin arbeidsplass på det ene kommunesenteret etter behov skal kunne koble seg opp på andre og jobbe herfra. Det skal settes av plass til flere fleksible kontorplasser som kan brukes av den som trenger det. Denne løsningen med fleksible kontorplasser gjør det også mulig å møte innbyggerne på det


to kommunehus andre kommunehuset. Det betyr i praksis at dersom noen for eksempel ønsker å møte en ingeniør fra Teknisk på Kolvereid så gjør man en avtale om å møtes der og så stiller ingeniøren opp på Kolvereid når det passer begge parter. Det samme gjelder om noen vil ha tak i noen fra Nav på Rørvik eller ansatte i de andre avdelingene. Kommunen ønsker å være fleksibel på dette området. Samtidig så jobbes det mye med å få på plass digitale løsninger, slik at det personlige møtet mellom innbyggere og kommunens ansatte i større grad kan gjøres over nett og eventuelt telefon.

SELV OM KOMMUNESAMMENSLÅINGEN gjelder fra 1. januar så kan en ikke regne

med at alle ansatte og tjenester er på plass i de kommunehusene de skal være fra denne datoen. Planlegging og ombygging av lokaler for ny bruk har tatt lenger tid enn ønsket. Det vil nok gå noen måneder inn i 2020 før alle avdelingene er oppe og går i sine nye lokaler.

Omorganiseringen gjør at også de som fortsatt skal ha tilhold på samme kommunehus som tidligere i stor grad må flytte kontor. Denne flyttekabalen som omfatter totalt mellom 100 og 150 personer gjør at det tar tid å få alle på plass i lokaler som passer deres behov. Det er ikke planlagt stor ombygging av kommunehusene, men noe tilpassing er nødvendig for den nye bruken.

FORUTEN FLYTTINGEN INNAD og mellom kommunehusene så vil ikke kommunesammenslåingen medføre store endringer i kommunens tilstedeværelse etter nyttår. Alle skoler, barnehager, helseinstitusjoner, verksteder og tilsvarende vil fortsatt ha samme plassering og funksjon som tidligere, det betyr at for rundt 90 prosent av de kommuneansatte så vil arbeidsplassen være den samme som før. Det innebærer at for elever, barnehagebarn samt pasienter og andre brukere av disse tjenestene så vil hverdagen gå som før på kjente trakter.

Fakta Her vil du finne de ulike avdelingene på kommunehusene Kolvereid: Helse og Velferd Økonomi Strategi og samfunn Nav

Rørvik: Teknisk Oppvekst og familie Stab- og IT-tjenester HR-avdelingen

På grunn av arbeid med ombygging og flytting vil ikke alle avdelingene være på plass før mot slutten av første halvår 2020. Ta kontakt med kommunen for å finne ut hvor du skal henvende deg.

Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019 3


– Dette er drømmejo I ett år og to måneder har Hege Sørlie hatt hånden på rattet for å styre Nærøysund-skuta mot målet. Selv om det nå er vel en måned til – Farten på prosjektet og prosessen har økt bare mer og mer etter hvert som vi nærmer oss sammenslåingen. Og det er ikke slik at vi slutter å rulle når vi nå kommer til nyttår og kommunen er en realitet. Det er nå vi starter, sier Hege Sørlie, som er rådmann og prosjektleder i Nærøysund kommune. Selv kaller hun dette for en drømmejobb. Sørlie har lang erfaring som rådmann. Både fra Namsos og Meløy. Det å få være med å bygge opp en helt ny kommune synes hun er spennende, og samtidig utfordrende. – Som gammel korpsmusikant og tamburmajor så vil jeg bruke en sammenligning fra det miljøet. Det har vært en utfordring å få alle til å gå i takt, sier Sørlie. Hun begrunner dette med at til tross for at de to nabokommunene som nå skal slås sammen på mange måter er like så har mye vært gjort ulikt i Nærøy og Vikna. Derfor tar det tid å få til en felles rytme i veien mot Nærøysund. Til tross for noe uryddig fotarbeid i marsjeringen mot målet så tror rådmannen at det endelige resultatet skal bli bra. 1. januar skal det aller viktigste være på plass, men rådmannen er klar på at en del gjenstår før alle går i samme retning i Nærøysund kommune. Det må en leve med når to så store organisasjoner skal samles til en ny. – Vi skal ha de store strukturene på plass til 1. januar, så får vi fokusere på detaljene senere, sier rådmannen, som sier at når alt av planverk kommer på plass så vil arbeidet med å drive den nye kommunen gå mye lettere. Nye planverk er noe politikere og administrasjon skal begynne å jobbe med fra nyttår. Hege Sørlie er her samlet med hele sin strategiske ledelse, som har vært sentral både i oppbyggingen av den nye kommunen og som blir det på veien inn i en ny kommune. Fra venstre strategi- og samfunnssjef Camilla Vågan, kommunalsjef for Helse og velferd Marit Pedersen, kommunalsjef for Teknisk Håvard Hernes, økonomisjef Fred Moen, HR-sjef Jens Reidar Husby, rådmann Hege Sørlie, IT-sjef Tor Christiansen, stabsjef Trine Kvalø, assisterende rådmann Roy Ottesen og kommunalsjef for Oppvekst og familie Kirsti Sandes Fjær. 4 Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019

sammenslåingen er en realitet så ender ikke reisa med at kommunen er oppe og går.

HEGE SØRLIE TILTRÅDTE sin stilling som prosjektleder den 1. oktober 2018. Da gjensto det 15 måneder til sammenslåingen. Nå som det bare gjenstår en måned så er dagene betydelig mer hektisk enn til å begynne med. Det kommer blant annet av at 1. september ble Sørlie tilsatt som rådmann i begge de to kommunene som skal slå seg sammen, i tillegg til å ha prosjektlederansvaret. Dette innebærer at hun i realiteten har ansvar for tre kommuner på en gang. – Jeg må si jeg ser fram til 1. januar når vi bare har en linje å forholde oss til. Nå er det tre linjer som går parallelt, og det er utfordrende, sier Hege Sørlie. Fra det nye kommunestyret for Nærøysund konstituerte seg den 15. oktober har rådmannen tre kommunestyrer og i teorien tre tjenestelinjer i administrasjonen å forholde seg til. De gamle kommunestyrene for Nærøy og Vikna fortsetter fram mot nyttår for å ta seg av eventuelle saker som angår bare den ene kommune samt at de skal foreta den formelle avviklingen av Nærøy og Vikna. DET HAR VÆRT viktig for rådmannen at prosessen skal være så åpen som mulig. Det har vært et mål at når det skjer noe av interesse så skal dette ut til innbyggere og ansatte. – Vi har vært aktive med å sende ut informasjon til ansatte og innbyggere gjennom hele prosessen, og det tror jeg har vært viktig, sier Hege Sørlie. Nesten hver uke det siste året har ansatte fått tilsendt nyhetsbrev med oppdatering på prosessen. I tillegg så har det vært job-

bet for å få ut informasjon til innbyggerne gjennom andre kanaler. Blant annet dette magasinet. Den nye rådmannen er trygg på at Nærøysund kommune skal bli bra for ansatte og innbyggere. – Vi vil bygge videre på det gode arbeidet som er gjort i Nærøy og Vikna inn i Nærøysund. Jeg tror ikke at de fleste innbyggerne vil oppleve stor forskjell på hvordan det har vært tidligere. Vi har organisert oss litt annerledes enn før, men det vil folk flest ikke merke noe til, sier Hege Sørlie.

SØRLIE HAR ET ønske om at Nærøysund skal være en god kommune å bo og leve i, og som kan være en foregangskommune for andre kommuner. – Jeg ønsker at Nærøysund skal være en framoverlent kommune som skal bli lagt merke til. Ikke bare i Namdalen og Trøndelag, men også bli satt på norgeskartet, sier rådmannen, som er imponert over all den aktiviteten som er i næringslivet og samfunnet her for øvrig. Hun har god tro på videre vekst i regionen, og tror kommunesammenslåingen kan bidra til dette. – Når vi blir samlet i en større enhet så blir vi også gitt større gjennomslagskraft opp mot sentrale myndigheter, sier Sørlie, som har et stort mål for ansatte og innbyggere i Nærøysund. – Jeg håper at de som bor og jobber her vil kjenne en stolthet over å være en del av Nærøysund, avslutter Hege Sørlie.                                                                                                                  


obben

Hege Sørlie har blant annet brukt det første året i jobben til å bli kjent med innbyggerne og de som jobber her. Her fra besøk på SFO ved Rørvik skole tidligere i år.

Hege Sørlie har den siste tiden hatt tre ulike kommunestyrer og formannskap å forholde seg til. Her fra første møte i Nærøysunds formannskap. Nå ser hun fram til at alt samles i ett styrende organ.

Hege Sørlie mener jobben som rådmann og prosjektleder for Nærøysund kommune er drømmejobben.

N������ N�������� � DESEMBER 2019 5


Nærøysund i 7 grunnskoler

Nærøysund har seks offentlige og en privat grunnskole. Kommunens største skole er Rørvik skole med over 500 elever. Den private skolen på Val er i dette skoleåret den minste i antall elever. Der er det åtte elever. Tre av skolene er for 1.-10. klasse. Resten er barneskoler.

Ca 3650 kilometer kystlinje Nærøysund har Norges desidert lengste kystlinje. Det kommer av en stor mengde øyer og holmer i kommunen.

105 kilometer

Er avstanden mellom det vestligste og østligste punktet du kjører med bil i Nærøysund. Det er fra Valøya på Ytre Vikna til Heimsnes ved Foldereid. Ifølge Google maps tar turen deg 1 time og 38 minutter. Skulle du velge å kjøre fra det sydligste punktet på Abelvær til kommunens nordligste punkt langs vei ved Bogen tilbakelegger du 69 kilometer.

23 991 bøker

Ble lånt på bibliotekene i Vikna og Nærøy i 2018. Biblioteket vil opprettholde avdelingene på Kolvereid og Rørvik, samt utlånsstasjonen på Foldereid og kombinasjonsbibliotekene på Gravvik og Austafjord.

3204

222

1709

Rørvik

Ottersøy

Kolvereid

Nærøysund har tre tettsteder etter Statistisk sentralbyrås beregninger. Totalt bor 4 935 av Nærøysunds innbyggere i disse tettstedene. Det betyr at rundt 4 670 av innbyggerne bor i grendene rundt. Rørvik har 3 204 innbyggere, Ottersøy 222, Kolvereid som er Norges minste by har 1 709 innbyggere. 6 Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019


tall og bilder 819 barnehageplasser

Nærøysund har god barnehagedekning. Totalt er det 16 barnehager og en familiebarnehage. Seks av barnehagene drives av kommunen. Resten er private. Barnehagene er spredt utover hele kommunen. De fleste barnehagene har i dag noe ledig kapasitet.

250 kilometer vei

Nærøysund vil ha rundt 250 kilometer kommunal vei. 195 kilometer av dette er grusveier. 55 kilometer er asfaltert. Kommunen har ansvar for sju bruer og rundt 1500 gatelys.

4,5 milliarder kroner

Er eksportverdien på laks levert fra kommunens to lakseslakteri i 2018. Nærøysund blir landets største havbrukskommune basert på volum og rundt tusen personer jobber i og rundt havbruksnæringen i kommunen.

800 kilometer med vannledninger

Kommunen har ansvar for 800 kilometer med vannledninger for å serve innbyggere og lokal industri med ferskt og rent vann. Det er fem vannverk, 15 pumpestasjoner og 11 høydebasseng som en del av vannforsyningssystemet. I tillegg har kommunen ansvar for rundt 500 kilometer med avløpsledninger og to renseanlegg.

17 millioner liter melk

754 dager

Den 7. desember 2017 ble det endelige vedtaket om at Vikna og Nærøy skulle slås sammen fra 1. januar 2020 gjort i Stortinget. Det vil si at en har hatt 754 dager på å gjennomføre hele sammenslåingsprosessen. Det er mindre tid enn de fleste andre kommunene som skal slå seg sammen fra nyttår.

Nærøysund er en av Trøndelags største melkeproduserende kommuner og i fjor ble det levert rundt 17 millioner liter melk fra fjøs i Nærøy og Vikna.

947,7 millioner kroner

Er de beregnede utgiftene i rådmannens forslag til kommunebudsjett. Kommunens inntekter er beregnet til 939,9 millioner kroner. Differansen dekkes opp av fond som er avsatt i kommunen. Det har vært en stor utfordring å sette sammen ett nytt budsjett basert på de to gamle kommunenes budsjett og regnskap. Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019 7


Det er mange ulike yrker og medarbeidere i Nærøysund kommune, her er noen av dem:

Stor arbeidsplass me Med totalt rundt 1000 ansatte så blir Nærøysund en god og attraktiv arbeidsplass som legger godt kommune regionens desidert største arbeidstil rette for at de ansatte skal gi gode tjenester til plass. Kommunen har en målsetning om å være innbyggerne. – Med tusen ansatte så sysselsetter vi faktisk rundt 10 prosent av innbyggerne i Nærøysund. Så vi er en betydelig arbeidsgiver, sier Jens Reidar Husby, som er HR-sjef i Nærøysund kommune. Han kommer fra stillingen som personalsjef i Vikna kommune. Der har han stort sett jobbet alene på dette området. Nå teller HR-

avdelingen fire personer som skal legge til rette for kommunens rundt tusen ansatte.

I SKRIVENDE STUND er det ingen som har full oversikt over det nøyaktige antallet ansatte og antall årsverk til sammen i Nærøysund. Men om kort tid vil HR-avdelingen ha kontroll på

Nærøysund kommune har rundt 1000 ansatte i et bredt spekter av yrker. Her er knappe halvparten av kommunens ansatte samlet for første gang under den første kommunedagen for Nærøysund som ble arrangert i Rørvikhallen i april. 8 Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019

dette. For tiden er de i innspurten for å skrive ut nye arbeidskontrakter til samtlige med et tilsetningsforhold til Nærøysund. Det være seg om de er faste ansatte, vikarer eller i ulike engasjement. På grunn av at de to gamle kommunene avvikles og den nye etableres så må alle ansatte få nye arbeidsavtaler som gjelder den nye kommunen. – Bare innenfor Helse og velferd har vi skrevet rundt 500 arbeidsavtaler, sier Jens Reidar Husby, den andre store avdelingen er Oppvekst og familie. De teller også flere hundre ansatte.

HR-AVDELINGEN SOM SKAL lede Nærøysund har samarbeidet siden i vår. Jens Reidar Husby var den første som ble delegert ansvar i begge kommunene da han gikk inn som fungerende personalsjef også i Nærøy. Det har gjort arbeidet lettere for de som jobber i avdelingen. Han har jobbet tett med Tone Lise Bøe, som kommer fra stilling som personalmedarbeider i Nærøy kommune. Nylig ble Jane Williksen ansatt som HR-konsulent, mens Ulla Haug blir fjerde person i HR-teamet. Hun jobber spesielt opp mot HMS-arbeid og tilhørende oppgaver i kommunen.


Ulla Haug, Jane Williksen, Jens Reidar Husby og Tone Lise Bøe utgjør Nærøysund kommunes HR-avdeling. De får en viktig oppgave med å tilrettelegge arbeidsdagen for de vel 1000 ansatte i kommunen.

ed mange muligheter HR-AVDELINGEN HAR ET hovedfokus på å gjøre Nærøysund til en attraktiv og god arbeidsplass. HR-sjefen sier at det er viktig å sørge for god kompetanse hos medarbeiderne i kommunen. – Vi gjør mye for å legge til rette for videreutdanning og fagligutvikling for kommunens ansatte, sier Jens Reidar Husby. Kommunens ansatte er langt fra noen ensartet gruppe. Her finnes det et vidt spekter av yrker, samt at det er folk med ulik utdanningsbakgrunn. Både Vikna og Nærøy har hatt et stort fokus på at ansatte skal ha mulighet til å ta videreutdanning, og dette ønsker en å videreføre i den nye kommunen. – Det er viktig at vi har ansatte med oppdatert kompetanse ettersom det stadig kommer nye krav fra sentrale myndigheter. I tillegg så krever innbyggere og brukere gode tjenester av kommunen, og det er vi nødt til å gi dem, sier personalsjefen. NÆRØYSUND-KOMMUNENE HAR I stor grad en stabil arbeidsstokk og takket være muligheter for videreutdanning og faglig heving så har kommunen høy kompetanse blant sine ansatte. Men med rundt tusen ansatte så blir det en del som slutter og begynner i løpet av et år. Det betyr at kommunen også må ha sterkt fokus på rekruttering av nye medarbeidere. Et av satsingsområdene er å tilby lærlingeplass til ungdom som ønsker dette. Per i dag så har kommunen 25 lærlinger. Det er innen utdan-

ningsretningene helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, institusjonskokk, kontorfaget og IT. – Vi ønsker å tilby alle som går på Ytre Namdal videregående skole og som går enten helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider lærlingeplass i kommunen. I framtiden ønsker vi å kunne tilby lærlingplass også i andre fagområder, blant annet innen teknisk. Der vil vi også få bruk for nye fagarbeidere, sier HR-medarbeider Tone Lise Bøe, som legger til at kommunen ønsker å framstå som en attraktiv arbeidsplass for ungdom fra regionen som ønsker å bosette seg her når de blir voksen. – De kan gjerne reise ut for å få utdanning og erfaring, men vi håper flest mulig flytter hjem igjen. Vi har bruk for arbeidskraften deres, sier Jens Reidar Husby.

EN AV OPPGAVENE til nyansatt HR-medarbeider Jane Williksen vil bli å jobbe målrettet med rekruttering til både kommunen og næringslivet i regionen for øvrig. Nærøysund er en vekstkommune, og målet er å øke antallet arbeidsplasser betraktelig. I den sammenheng trengs det også tilflyttere. Williksen skal blant annet jobbe sammen med andre aktører med et spesielt fokus på «jobb for to». Det vil si at en ønsker å legge til rette for at begge i et parforhold skal kunne få attraktive jobber når de kommer flyttende til Nærøysund. Williksen skal også ha et fokus på arbeidet med å inkludere flest mulig i arbeidslivet.

– Vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass for å hindre utenforskap, sier Jane Williksen.

DET ER OGSÅ et uttalt ønske i Nærøysund at en skal jobbe for at de som ønsker det skal kunne ha full stilling. Det kan være utfordrende i forhold til å sette opp turnuser og arbeidsplaner med å gi alle som ønsker det 100 prosent jobb, men når en nå har blitt en større kommune så kan en jobbe for å finne løsninger der flest mulig som vil ha det får tilbud om en full stilling.

I løpet av de siste månedene er det skrevet over 1000 arbeidsavtaler for de som skal jobbe i Nærøysund. Personalmedarbeider Tone Lise Bøe, lærling Marie Øvereng og HR-sjef Jens Reidar Husby har skrevet en god del av disse og sendt de ut til de ansatte. Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019 9


Rørvik Helsesenter er Nærøysunds nyeste helsebygg. Det moderne bygget som ligger rett ved Rørvik sykestue inneholder blant annet legekontor, fysioterapiavdeling, helsestasjon, dialyserom og omsorgsleiligheter.

Gode tjenester på samme ste Helse og velferd vil bli en av Nærøysunds største og viktigste satsingsområder. Kommunesammenslåingen vil ikke påvirke tjenestene i særlig – Vi har lagt vekt på å ikke endre tjenestetilbudet til innbyggerne som følge av kommunesammenslåingen. Det innebærer at for de fleste så vil ikke helsetjenestene endre seg fra slik de er i dag, sier kommunalsjef for Helse og velferd Marit Pedersen.

RENT PRAKTISK SÅ innebærer dette at de fleste av de rundt 500 ansatte i helse- og velferdssektoren blir værende på samme plass som tidligere og at pasienter og brukere skal møte opp på samme sted for å få tjenester fra dem.

Kommunalsjef for Helse og velferd Marit Pedersen vil få ansvar for rundt 500 ansatte. De aller fleste av disse vil bli å finne på samme sted som tidligere også etter kommunesammenslåingen. 10 Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019

grad. Med få unntak så vil innbyggerne kunne oppsøke helse- og velferdstjenestene på akkurat samme sted og på samme måte som tidligere.

Legekontorer, sykehjem, omsorgsboliger og andre tilbud videreføres. Innen Helse og velferd er det gjort noen organisatoriske endringer. Blant annet med at sykehjemmene, legekontorene og de øvrige institusjonene har fått en felles leder som styrer avdelingene på både Kolvereid og Rørvik. Men dette har ingen praktisk betydning for folk flest.

I NÆRØYSUND KOMMUNE så blir helsetjenestene i stor grad konsentrert om de miljøene som er bygd opp på Kolvereid og Rørvik. På begge de to stedene er det meste av helsetilbud samlet på et lite område. På Rørvik er dette rundt Sykestua og det nye helsehuset. På Kolvereid er det på helsetunet hvor både bo- og behandlingssenteret, legekontor og omsorgsboliger med mer er samlet. Slik vil det også bli i framtiden. Dette gir Nærøysund et oversiktlig helsetjeneste med kort vei mellom de ulike tilbudene. På Rørvik ble det noen flyttinger inn i helsehuset da dette sto klart i sommer. Blant annet flyttet brukerkontoret inn her fra kontorer i samfunnshuset. Ordningen med utlevering av ulike hjelpemiddel vil også bli opprettholdt på begge plasser etter sammenslåingen. På både Rørvik og Kolvereid vil ha et servicetorg for helsetjenester hvor alle henvendelser til helsevesenet kan utføres.

KOMMUNALSJEF FOR HELSE og velferd Marit Pedersen er godt fornøyd med de tjenestene kommunen kan tilby sine innbyggere. Begge de to kommunene som skal slås sammen til Nærøysund har hatt stort fokus på å tilby gode helsetjenester for innbyggerne. Helsehuset i Rørvik er et eksempel på dette. Også på Kolvereid har det vært store satsinger med blant annet bygging av omsorgsboliger og nye boliger for det som kalles miljøtjenesten. Miljøtjenesten driver i hovedsak tilbud for psykisk utviklingshemmede. Pedersen viser også til at Nærøysund for tiden har god legedekning, og har i dag avtaler som sikrer leger i alle legehjemlene minst to år fram i tid. Og det ser lyst ut for videre legebemanning i kommunen. – Vi har hatt en plan når det kommer til rekruttering av leger, og denne ser ut til å ha virket, sier kommunalsjefen. – VI HAR også god kapasitet på både syke-

hjemsplasser og omsorgsboliger, og det er ikke ventelister i noen av dagens kommuner, sier Marit Pedersen. Nærøysund kommune ønsker å ha god dialog med brukerne når det kommer til blant annet tildeling av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Brukerne skal dermed få tilbud om bolig eller sykehjemsplass der de ønsker. Nærøysund har omsorgsboliger i ulike stør-


Nav-skiltet blir fortsatt å se på kommunehuset på Kolvereid. Men det felles Nav-kontoret for Nærøysund skal inn i helt nye lokaler et annet sted enn der de holder til i dag.

Nav samles på Kolvereid

Både på Kolvereid og Rørvik er helsetjenestene samlet på et lite geografisk område. Dette er fra området på Kolvereid.

ed som før

relser som oppfyller ulike behov. Kolvereid har forholdsvis nye omsorgsboliger på blant annet Bjørkåstunet, mens på Rørvik er det flere nye omsorgsboliger i de to øverste etasjene på det nye helsehuset.

I TILLEGG TIL god dekning på sykehjemsplasser og omsorgsboliger så opprettholder Nærøysund et godt hjemmebasert tilbud til de som ønsker det. Også innenfor dette området så opprettholdes basene på Kolvereid og Rørvik, og det er de samme som skal jobbe i tjenesten som tidligere.

Nærøysund har god dekning på både omsorgsboliger og sykehjemsplasser og de som søker om plass vil som hovedregel få det på det stedet de ønsker, om det er Kolvereid eller Rørvik.

Nav Nærøysund vil også få ansvaret for å bistå innbyggerne i nabokommunene Bindal og Leka med Nav-oppgaver. Det vil de gjøre fra sine nye lokaler i kommunehuset på Kolvereid fra og med mars neste år. I tillegg vil kontorene i Bindal og Leka være betjent etter avtalte dager. Som følge av kommunereformen samles dagens Nav-kontor som har tilhold på Rørvik og Kolvereid. Det er bestemt at hver kommune skal ha bare ett Nav-kontor, og i Nærøysund blir dette lagt til Kolvereid. Et felles Nav-kontor skal inn i nyoppussede lokaler i en annen del av kommunehuset enn der Nav Nærøy er i dag. Arbeidet med ombyggingen av lokalene som fram til nylig huset Drift- og utviklingsavdelingen i Nærøy startet i midten av november, og målet er å være ferdig med ombyggingen til 1. mars. – Planen er at vi skal starte innflytting mandag 2. mars og håper at vi skal være kommet i orden i løpet av uka, forteller Rigmor Valen Bratland, som er leder for Nav Nærøysund. Denne datoen skal alle ansatte i Nav i Ytre Namdal være samlet under samme tak. Per i dag så er det 20 ansatte i Nav Nærøysund inkludert ansatte i Bindal, i tillegg lyses det nå ut ledig stilling som avdelingsleder, som er ønskelig å få på plass så fort som mulig.

NYTT FRA NESTE år er at Nav Nærøysund også skal være Nav-kontor for bindalingene. I dag jobber der to personer som skal være tilknyttet Nav-kontoret i Nærøysund, men disse vil fortsatt ha mange av kontordagene sine i Bindal. Fra før har de Nav-ansatte i Nærøy og Vikna bistått med Nav-tjenester på Leka. Nå har både Bindal og Leka inngått samarbeidsavtaler med Nav Nærøysund som gjør at Nærøysund blir vertskommune for Nav-kontoret i de to nabokommunene. – Vi vil fortsatt ha åpningsdager på Leka og i Bindal, forteller Rigmor Valen Bratland. NAV SATSER I stor grad på å tilby digitale

tjenester, fysisk oppmøte på kontoret blir derfor mindre nødvendig enn tidligere. Nav Nærøysund vil ikke ha et eget kontor på Rørvik,

men det jobbes med å få til et samtalerom hvor veileder og brukere kan møtes. – For øvrig er vi ikke avhengig av å møtes på vårt kontor. Vi kan ordne med å møte folk på arbeidsplassen, et kafé eller et annet egnet sted. Vårt verktøy er en bærbar PC som kan tas med over alt, sier Bratland, som legger til at digitale tjenester som chattekanalen på nettsidene til Nav kan bidra med enklere og raskere kontakt mellom brukere og Nav. – Nå jobbes det også med å få på plass en digital løsning for søknad om sosialhjelp etter Lov om sosiale tjenester. Den skal være klar i februar/ mars, sier Rigmor Valen Bratland.

MYE BLIR SOM før innen Nav-tjenestene i et samlet Nærøysund. Men noen endringer blir det. – Vi jobber nå med å etablere et ungdomsteam. Dette skal jobbe målrettet mot ungdom mellom 18 og 29 år, sier Bratland. Det er en utfordring at stadig flere ungdommer står utenfor arbeidslivet og ikke tar utdanning. Dette er en gruppe mennesker som Nav Nærøysund ønsker å jobbe tettere og mer helhetlig med fremover.

Tjenesteområdeleder Rigmor Valen Bratland og hennes kolleger skal samles på Kolvereid i mars. Bildet er fra en samling der sammenslåingen av kontorene ble diskutert tidligere i år. Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019 11


Amund Hellesø har inntatt ordførerstolen i Nærøysund kommune. Han ser fram til å starte arbeidet med å bygge kommunen for fullt.

Fra kontoret på Rørvik så kan ordføreren se sundet som har gitt kommunen navn. Han skal også ha deler av kontortiden sin på kommunehuset på Kolvereid.

12 N������ N�������� � DESEMBER 2019

Nærøysund kommune vil ha to heltidspolitikere. Amund Hellesø er glad for å ha fått med seg varaordfører Terje Settenøy til å utføre de daglige politiske pliktene i kommunen.


Sammen skal vi skape en god og spennende kommune – Det er viktig at både vi politikerne, kommuneadministrasjonen og øvrige ansatte, samt alle innbyggerne bidrar til å spre positivitet og god omtale om Nærøysund. Gjør vi det så vil Arbeiderpartiets Amund Hellesø er veldig fornøyd med at han har blitt valgt til Nærøysund kommunes første ordfører. Etter å ha vært med på arbeidet med planlegging og etablering av Nærøysund de siste årene så ser han fram mot å starte byggingen av kommunen for fullt. – Jeg er kjempefornøyd med å få fortsette. Jeg mener at det å være ordfører i Nærøysund er en av de mest spennende politiske oppgavene i Trøndelag, sier Amund Hellesø, og begrunner dette med at Nærøysund er vekstsentrum i en region der det skjer mye og som blir mer og mer lagt merke til ellers i Trøndelag og resten av landet.

SOM ORDFØRER I Vikna de siste fire årene har Hellesø vært en av de politikerne som har vært tettest på sammenslåingsprosessen. Han innrømmer at det ikke har vært en enkel vei. Forrige kommunestyreperiode startet med et arbeid om frivillig sammenslåing, som det ikke ble noe av. Deretter vedtok Stortinget i juni 2017 at Vikna, Nærøy, Bindal og Leka skulle slås sammen. Dette ble det altså ikke noe av etter at det nye Stortinget som ble valgt høsten 2017 ga Bindal og Leka mulighet til å bestå som selvstendige kommuner. – Vi kom først skikkelig i gang med sammenslåingsarbeidet på nyåret i 2018. Det er kort tid. Jeg vil rose administrasjonen for det arbeidet de har gjort. Det har vært krevende å drive de to selvstendige kommunene samtidig som de har bygd opp Nærøysund, sier ordføreren.

Nærøysund kunne framstå som en attraktiv og spennende kommune for både de som bor her og de som ønsker å etablere seg her, sier Amund Hellesø, Nærøysunds første ordfører.

Det er ikke bare for de ansatte i kommunen at sammenslåingsarbeidet er krevende. Også på politisk plan så har det tatt litt tid for å få politikere som er vant med ulike politiske prosedyrer fra sine respektive kommuner å tenke likt i byggingen av Nærøysund. – Selv om det ikke er store forskjeller på kommunene, så har ting blitt gjort litt forskjellig i kommunene og organiseringen på politisk nivå har vært noe ulik, sier Amund Hellesø. Han sier at alle partiene i kommunestyret har tatt tak i arbeidet med å bygge en felles kultur og at det til tross for noen forskjeller mellom politikken i Nærøy og Vikna så har prosessene stort sett gått bra så langt.

KOMMUNESTYRET I NÆRØYSUND teller totalt 37 medlemmer. Noen med erfaring fra tidligere kommuner, mens en del er helt ferske i kommunepolitikken. Ordfører Hellesø har den oppfatning at felles for alle 37 medlemmene og deres partier er at de vil det beste for Nærøysund og at de ønsker å bygge en god kommune for innbyggerne. Nærøysund vil ha to heltidspolitikere. I tillegg til ordfører Amund Hellesø fra Arbeiderpartiet vil også varaordfører Terje Settenøy fra Fremskrittspartiet jobbe med politikk på heltid. – Det er veldig positivt for kommunen å ha to som jobber med dette. Det har vi hatt til nå i prosessen, med meg fra Vikna og Steinar Aspli fra Nærøy. Det har vært veldig viktig i arbeidet med å sette Nærøysund på kartet.

Hellesø sier at han helt siden det ble klart at Nærøysund ble en realitet så har han vært opptatt av å framsnakke den nye kommunen slik at flest mulig skal bli kjent med Nærøysund. Det vil han naturlig nok fortsette med, og han håper at også alle andre gjør det. – Det er viktig at alle bidrar til byggingen av Nærøysund. Både politikere, administrasjon og folket som bor her må bidra til å skape positivisme og vekst i kommunen, sier ordføreren. Han mener Nærøysund har det som trengs for videre vekst. Kommunen har lagt til rette for at folk skal ha det bra her med bygging av nye skoler, idrettshaller, moderne helsebygg, nye næringsområder og tilrettelegging på andre måter. Det lokale næringslivet er ekspansivt og engasjert. Det er i det hele tatt mye positivt å bygge den nye kommunen på. Målet er at Nærøysund skal bli en attraktiv kommune som folk vil flytte til.

I LIKHET MED administrasjonen så sier ordføreren at selv om Nærøysund skal være oppe og gå den 1. januar så er ikke den nye kommunen ferdig formet på denne datoen. – Det vil ta en tid før vi er ferdig. Kanskje blir vi det mot slutten av denne kommunestyreperioden. Kanskje vil det ta enda lenger tid, sier Amund Hellesø, han er derimot sikker på at en vil kunne skape en god og fremoverlent kommune som skal være god å bo, jobbe og leve i.

Fakta Amund Hellesø 43 år Ordfører i Nærøysund kommune Representerer Arbeiderpartiet Fra Rørvik Har bakgrunn som ordfører i Vikna fra 2015-2019 Utdannet lærer, ansatt ved Rørvik skole Har også økonomisk-administrativ utdannelse og har jobbet hos Manpower, Sparebank1 Midt-Norge og Telenor

Amund Hellesø har siden det ble klart at kommunesammenslåingen skal gjennomføres vært opptatt av å framsnakke Nærøysund. Nylig var det en kinesisk delegasjon som fikk lære mer om kommunen.

Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019 13


Mildrid Finnehaug (69) Arbeiderpartiet

Kommunestyret samlet for første gang.

Formannskap og hovedutvalg

Ordfører Amund Hellesø (43) Arbeiderpartiet

Siw Hanne Berg (51) Arbeiderpartiet

Stian Aakre (30) Senterpartiet

Anette Laugen (28) Senterpartiet

Hedevika Ulsund (36) Senterpartiet

Håkon Holand (59) Høyre

Siv Tove Arnøy (46) Høyre

Tom Roger Moen (45) Høyre

Tordis Fjær Solbakk (61) Venstre

Thor Lanesskog (53) Kristelig Folkeparti

Frode Setran (56) Sosialistisk Venstreparti

Nærøysund kommune har valgt å ha en politisk løsning med formannskap og to hovedutvalg. Formannskapet fungerer også som planutvalg. De to hovedutvalgene har fått navnet Hovedutvalg for næring og natur og Hovedutvalg for Folk. Både formannskapet og utvalgene har ni medlemmer hver. DE FASTE MEDLEMMENE i formannskapet er: Amund Hellesø (Ap), Mildrid Finnehaug (Ap), Ingunn Lysø (Ap), Thor Lanesskog (KrF), Terje Settenøy (FrP), Espen Lauritzen (Sp), Anette Laugen (Sp), Marit Dille (H) og Tordis Fjær Solbakk (V). Vararepresentanter er fra Arbeiderpartiet i følgende rekkefølge: Sture Karlsen, Lars Fredrik Mørch, Tove A. Torstad, Dagfinn Eriksen og Barbro Gravseth. Fra FrP: Stein Bakken, May Linn Waagø og Morten A Haugerøy. Fra Senterpartiet: Stian Aakre, Gunnar Eirik Volden, Anita Marø og Hedevika Ulsund. Fra Høyre: Håkon Holand, Siv Tove Arnøy og Tom Roger Moen, samt Bjørn Ola Holm (V), Frode Setran (SV) og Svein Kåre Johansen (MDG). NÆRØYSUND KOMMUNE VIL ha to hovedutvalg som får ansvar for hver sine hovedområder. Det ene er utvalg for Næring og natur,

som blant annet jobber med saker som omhandler tekniske tjenester, deltaljplaner og byggesaker, landbruk, skogbruk og havbruk, fiskeri, viltforvaltning, miljøvern og samferdsel. Det andre er Utvalg for folk. Dette utvalget skal jobbe med blant annet skole, barnehager, kultur og helse- og sosialsaker. I UTVALG FOR Næring og natur ble Gunnar Eirik Volden fra Senterpartiet valgt til leder, mens Tove Anita Torstad fra Arbeiderpartiet blir nestleder. De faste medlemmene i utvalget er for øvrig: Jan Erik Sørhaug (Ap), Barbro Gravseth (Ap), Petter Stevik (KrF), Stein Bakken (FrP), Hedevika Ulsund (Sp), Dag Erik Thomassen (H) og Svaein Kåre Johansen (MDG). MILDRID FINNEHAUG FRA Arbeiderpartiet ble leder i utvalg Folk. Tom Roger Moen ble valgt til nestleder. Utvalget består for øvrig av Lars Fredrik Mørch (Ap), Dagfinn Eriksen (Ap), SiwHanne Berg (Ap), May Linn Waagø (Frp), Anita Marø (Sp), Adrian Aspli (Sp) og Eline Devik (SV).

Nærøysund k 14 Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019


Lars Fredrik Mørch (45) Arbeiderpartiet

Sture Karlsen (64) Arbeiderpartiet

Ingunn Lysø (53) Arbeiderpartiet

Jan Erik Sørhaug (49) Arbeiderpartiet

Line Bakke Fjær (50) Arbeiderpartiet

Tove Anita Torstad (50) Arbeiderpartiet

Terje Sørvik (52) Arbeiderpartiet

Brit K. Theimann (64) Arbeiderpartiet

Dagfinn Eriksen (57) Arbeiderpartiet

Roy Angelo (54) Arbeiderpartiet

Barbro Gravseth (36) Arbeiderpartiet

Espen Lauritzen (46) Senterpartiet

Gunnar Erik Volden (53) Senterpartiet

Anita Marø (55) Senterpartiet

Adrian Aspli (21) Senterpartiet

Olav Leon Wendelbo (63) Senterpartiet

Hallvard Arne Laugen (54) Senterpartiet

Marit Dille (54) Høyre

Roald Dolmen (55) Høyre

Terje Settenøy (37) Fremskrittspartiet

Stein Halvard Bakken (52) Fremskrittspartiet

May-Linn Waagø (39) Fremskrittspartiet

Morten Haugerøy (32) Fremskrittspartiet

Bjørn Ola Holm (61) Venstre

Svein Kåre Johansen (53) Miljøpartiet De Grønne

kommunestyre 2019-2023 Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019 15


Strategi og samfunn dekker mange ulike ansvarsområder. Her er noen av de som er tilknyttet avdelingen. Fra venstre: Ivar Kvalø, Kenneth Haug, Anne Lene Gregersen, Morten Wengstad, Camilla Vågan, Anne Mette Haugan, Egil Solstad (permisjon) og Torhild Libjå.

Ny avdeling med overordnet ansvar

Selv om avdelingen i stor grad består av folk som har jobbet i kommunene tidligere så er Strategi og samfunn en helt ny avdeling i Nærøysund kommune. Avdelingen vil få en Strategi og samfunn har ikke eksistert i noen av kommunene tidligere, men funksjonene er stort sett kjent fra før. De fleste av de 13 ansatte som er tilknyttet avdelingen jobber i dag i ulike avdelinger i de to kommunene som skal få seg sammen. Noen får nye oppgaver, mens de fleste skal jobbe med det samme som tidligere. Avdelingen ledes av strategi- og samfunnssjef Camilla Vågan, som tidligere har vært assisterende rådmann i Nærøy.

DENNE AVDELINGEN HAR som mål å samle og forsterke arbeidet med overordnet strategi- og planlegging i hele organisasjonen for å kunne realisere vedtatte målsetninger, samt være en pådriver for videre utvikling. – Gjennom denne avdelingen har Nærøysund kommune befestet en ambisjon om å styrke arbeidet med overordna strategier og planleg16 Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019

viktig rolle med å bidra til utvikling i Nærøy­ sund. Det gjelder både innad i kommune­ organisasjonen og utadrettet virksomhet.

ging, noe som skal gjøre at vi kan ligge i forkant av samfunnsutviklingen og utvikle kommunen i den retningen som ønskes. For å utvikle gode tjenester, attraktive lokalsamfunn og sikre fortsatt vekst er det veldig viktig at vi evner å ha planer å styre etter, som gir oss langsiktige mål og styringsfart, sier Camilla Vågan. Oppgavene i avdelingen er varierte. Her samles oppgaver som samfunnsikkerhet og beredskap, innkjøp og avtaler, landbruk, næring og utvikling, naturforvaltning, klima og miljø, folkehelse, overordnede planer og strategier samt kommunikasjon.

ETTERSOM DETTE ER en helt ny avdeling så vil 2020 brukes til å etablere gode strukturer innad i Strategi og samfunn. Avdelingen skal samlokaliseres på Kolvereid, men på grunn av ombygging av kommunehuset så vil en ikke

være samlet før ut på vårparten av 2020. Strategi- og samfunnssjef Camilla Vågan sier at de skal starte arbeidet med å etablere gode strukturer i avdelingen for å få til godt samarbeid på tvers av fagfelt innad i organisasjonen og samtidig finne gode samarbeidspartnere utenfor organisasjonen. De ansatte i Strategi og samfunn skal både jobbe sammen med den øvrige administrasjonen i kommunen samt med politisk nivå for å få til en best mulig kommune for innbyggerne. – Jeg ser fram til å lede en avdeling som hele tiden skal ha fokus på samfunnsutvikling og hva kommunen skal gjøre for å utvikle en god kommune å bo og leve i. Vår oppgave er å lytte til innbyggere, engasjere og bruke folks meninger inn i saker og i planarbeidet, sier Camilla Vågan.


Samler alt næringsarbeidet i samme avdeling

Landbruksarbeidet til kommunen skal samles i egen avdeling. Anne Mette Haugan, Torild Libjå og Frode Setran skal jobbe med landbruk og naturutvikling i kommunen. Her sammen med Strategi og samfunnsjef Camilla Vågan.

Nærøysund kommune skal være en god støttespiller for lokalt næringsliv. Nå samles alt næringsarbeidet i en avdeling. Det vil styrke dette arbeidet. De senere årene har både Vikna og Nærøy kommuner drevet sitt næringsarbeid gjennom det interkommunale selskapet Næring i Ytre Namdal IKS, også kalt NYN. Nå er dette selskapet vedtatt avviklet og Nærøysund kommune vil legge alt næringsarbeid inn i egen organisasjon. Nærmere bestemt til avdelingen som kalles Strategi og samfunn. Inn i Strategi og samfunn så kommer også landbruksavdelingen. Landbruk er en viktig næringsvei i Nærøysund og det er naturlig at landbruksarbeidet ses i sammenheng med annen næring i kommunen.

NÆRØYSUND ER EN kommune som har et ekspansivt og innovativt næringsliv. Kommunen må være en god støttespiller til lokalt næringsliv når disse ønsker å vokse og utvikle seg videre. De senere årene har Namdalskysten blitt sett på som et foregangsområde på næringsutvikling. Det er ønskelig at Nærøysund skal være en spydspiss i det videre arbei-

det på dette området. Strategi og samfunn skal være en avdeling som skal jobbe med utvikling og overordnede prosesser både innad i kommunesystemet og ut mot innbyggerne og næringslivet. Det er et ønske om videre vekst i både innbyggertall og arbeidsplasser i Nærøysund. Da må alle aktører jobbe på lag. Både det offentlige og private aktører, samt frivillig sektor i kommunen.

næringsarbeid og planarbeid har mange fordeler. – Dette betyr at vi kan jobbe mer på tvers av fagområdene for å nå de målene som er lagt i Strategisk næringsplan når det gjelder næringsutvikling i regionen. Vi får flere ressurser som kan jobbe mer samordnet, sier strategi og samfunnssjef Camilla Vågan.

LANDBRUKSSEKTOREN I NÆRØYSUND vil bli ivaretatt av de som har jobbet med dette i Nærøy og Vikna. Det er til sammen 2,5 stillinger innen landbruksforvaltning i Nærøysund. Når det kommer til det øvrige næringsarbeidet så er det også her kontinuitet i forhold til tidligere. Renate Strand er ansatt som næringsrådgiver i Nærøysund. Hun har siden i fjor sommer jobbet som daglig leder for NYN IKS, hun kjenner dermed næringslivet i kommunen og oppgavene hun skal få i Nærøysund godt fra før. I TILLEGG TIL at de som jobber direkte opp mot næringslivet nå er samlet i Strategi og samfunn så er det også en fordel at de som jobber med overordnet planlegging og arealplanlegging tilhører samme avdeling. Det gjør det enklere å få diskutert utfordringer og muligheter som næringslivet måtte ha på dette området når det skal utformes nye planer. Samlokaliseringen av

Renate Strand er ansatt som næringsrådgiver i Nærøysund kommune. Hun kommer fra stilling som daglig leder for NYN IKS, et interkommunalt næringsselskap som blir avviklet ved nyttår. Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019 17


Nå blir familien samlet i Næ Mens organiseringen av fagområdene på de fleste andre avdelingene blir som før når Nærøy og Vikna blir til Nærøysund så vil det innen kommunalavdelingen som har navnet Oppvekst og familie bli en del endringer fra tidligere. Oppvekst og familie vil ha full fokus på kommunens yngste innbyggere fra før de bli født og til de er ferdig med videregående skole. Etableringen av Oppvekst og familie er det grepet som skiller organisasjonen av Nærøysund mest fra det som har vært vanlig i Nærøy og Vikna. Rent praktisk så innebærer dette at helsestasjonen og barnevernet som tidligere har vært knyttet til helse- og sosialavdelingen nå organiseres sammen med andre fagområder som arbeider med samme aldersgruppe. Dette gjelder i hovedsak PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) samt grunnskoler og barnehager. Innen Oppvekst og familie ligger også kulturavdelingen, samt det som kalles MAKS – Mangfold og kvalitetssenter. Sistnevnte består av det som tidligere har blitt kalt voksenopplæring og flyktningetjeneste.

– MÅLET MED samorganisering av disse fagområdene innenfor samme avdeling er bedre tverrfaglig innsats, både i forhold til målområder og tiltak. Fokus på familien, barn og unge er vesentlig, samtidig som opplæring og dannelse av hele mennesket gjennom kvalifisering, fritid og kulturaktiviteter, vektlegges, sier kommunalsjef for Oppvekst og familie Kirsti Sandnes Fjær. Dette innebærer at de som er ansatt i kommunen og som har sitt fokus spesielt rettet mot barn nå tilhører en og samme avdeling. Dette vil gjøre det lettere å få oversikt for å kunne komme tidlig på banen med forebygging på ulike områder. Kirsti Sandnes Fjær sier at de skal ha ekstra fokus på de som faller utenfor. Det jobbes med flere felles satsinger innen oppvekst og familie. Blant annet det som kalles BTI – Bedre Tverrfaglig innsats. Det er allerede innført i Nærøysund gjennom samarbeid med nabokommunene i Ytre Namdal og Bindal gjennom BYN-prosjektet. Ansatte i avdelingen har delvis kommet godt i gang med dette arbeidet. Der er også laget en målformulering

De ansatte ved Helsestasjonen i Rørvik blir nå sammen med sine kolleger på Kolvereid og de ansatte i barnevernet en del av den nye avdelingen Oppvekst og familie. 18 Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019

om at barn og unge skal fanges opp og følges opp samtidig som at hjelperne rundt skal tenke helhetlig. Dette skal bidra til økt livskvalitet i hverdagen. Dette gjelder både i hjem, skole og barnehage. Barna og deres foreldre skal også oppleve at deres behov for tjenester og hjelp, blir tatt på alvor.

ALT FOREBYGGENDE ARBEID i Nærøysund vil ikke foregå i Oppvekst og familie. Dette blir en oppgave på tvers av sektorene. Men en satser på å ha store fordeler av å ha de som har hovedfokus på disse oppgavene i en og samme avdeling. Innad i avdelingen vil det være stort fokus på samhandling for å følge opp kommunens yngste fra de blir født og til de går ut i voksenlivet. – Vi må samhandle for at barn og unge skal få et fullverdig liv fra de går til jordmora, til de fullfører videregående og går ut i selvstendige liv, sier Fjær.

Kirsti Sandnes Fjær får som kommunalsjef for Oppvekst og familie ansvar for en avdeling som skal legge godt til rette for god oppvekst i den nye kommunen.

SELV OM ORGANISERINGEN av avdelingen vil bli noe annerledes enn tidligere, så vil det meste bli som før innen Oppvekst og familie. Alle skolene og barnehagene videreføres, og det blir samme ledelse på alle enhetene innen denne sektoren. På grunn av at sammenslåingen av kommunene skjer midt i skoleåret har en valgt å kjøre løpet slik det har vært gjort tidligere i de to kommunene innen skole- og barnehagesektoren i inneværende skoleår. Først til neste skoleår så begynner arbeidet med å samordne rutiner og lignende innen denne sektoren. Når det gjelder Helsestasjonene som blir en del av Oppvekst og familie så vil disse være på samme sted som tidligere. Og helsestasjonene vil fortsatt ha samarbeid med det øvrige helse-

KULTURTILBUD ER OGSÅ viktig for å skaffe gode oppvekstvilkår for barn og unge i Nærøysund. Det er en av grunnene til at Kultur ligger i denne avdelingen. Kultursatsingen skal være viktig for Nærøysund, og arbeid med kultur finner en også i de øvrige avdelingene. I Strategi og samfunn skal

Nærøysund har sju grunnskoler. Gravvik skole er den minste av de kommunale skolene.

Austafjord er kommunens vestligste skole og har elever fra 1. til 10. trinn.

vesenet i kommunen. Barnevernet blir også lokalisert på det nye Helsehuset i Rørvik hvor de flyttet inn tidligere i år. PPT vil fortsatt ha sitt hovedkontor på Kolvereid.


ærøysund

Salsbruket hørte historisk sett til Kolvereid kommune. Nå er den del av Nærøy kommune. Om ikke lenge blir de en del av Nærøysund.

Sammen igjen etter 150 år

Når Nærøysund kommune nå oppstår så skjer det vel 150 år siden Nærøy og Vikna sist var én kommune. Kommunegrensene i området har forandret seg flere ganger siden formannskapslovene ble innført i 1838. de blant annet jobbe med kulturminner og overordnet kulturarbeid. Innen Teknisk så vil en ha ansvar for blant annet idrettsanlegg. Idrett er en del av kulturbegrepet i kommunen. Hovedårsaken til at Kultur ligger under Oppvekst og familie er at de fleste ansatte i kulturetaten er de som jobber i kulturskolen og biblioteket. Musikk- og kulturskolen skal i tiden framover knyttes enda nærmere opp mot de øvrige skolene i kommunen. Blant annet skal de inn i det nye skolebygget på Kolvereid med sin undervisning. Inn i det samme bygget skal også biblioteket på Kolvereid. De blir dermed et kombinasjonsbibliotek for skolen og folk ellers. Også på Austafjord og Gravvik er det tett samarbeid mellom skolen og biblioteket. Dermed er biblioteket knyttet nært til oppvekstsektoren. Nærøysund får en egen kultursjef som får ansvar for kulturavdelingen. Denne er underlagt kommunalsjefen for Oppvekst og familie.

OGSÅ NÅR DET gjelder MAKS så er det naturlig at denne enheten er underlagt Oppvekst og familie. For det første er en stor del av oppgaven ved å integrere innvandrere og lære dem opp på voksenopplæringen. I tillegg får avdelingen en viktig oppgave med å følge opp innvandrerfamilier som kommer flyttende til Nærøysund.

I 1837 vedtok Stortinget det som kalles Formannskapslovene. Det innebar at det ble opprettet nye folkevalgte organer på lokalt plan. Bakgrunnen for dette var ønske om mer lokalt selvstyre. Fra og med 1. januar 1838 ble Formannskapsloven innført. Ifølge paragraf 1 så skulle hvert prestegjeld i landet utgjøre et eget formannskapsdistrikt fra denne datoen.

EN KAN GROVT sett si at det området som skal bli Nærøysund var delt i to såkalte amtformannskap, det som senere ble kalt kommuner. Det var Nærøy og Kolvereid. Nærøy omfattet både Vikna og de vestlige delene av det som i dag er Nærøy kommune. Kolvereid omfattet både Leka, Austra, Gravvik og Foldereid i tillegg til området rundt Kolvereid og området sør for Foldafjorden, med blant annet Salsbruket. I 1860 ble Leka og Gravvik skilt ut som en egen kommune i den nordvestlige delen av Kolvereid. Mens i 1886 ble Foldereid en selvstendig kommune. Først i 1909 så ble Gravvik egen kommune, da skilt ut fra Leka kommune. VIKNA KOMMUNE BLE egen kommune i

1869. Da ble viknaøyene skilt ut fra Nærøy. Vikna har dermed 150-årsjubileum i år. Den moderne utgaven av Nærøy kommune er 55 år i år. I 1964 var den siste store kom-

munereformen her i landet. Da ble Nærøy, Kolvereid, Gravvik og Foldereid slått sammen til nye Nærøy kommune. Da ble Kongsmoen, som inntil da var en del av Foldereid kommune overført til Høylandet kommune. Ved kommunereformen som nå er i gang så vil Lund-området på sørsiden av Foldafjorden bli en del av Namsos kommune. Den er i dag en del av Nærøy, og tilhørte historisk til Kolvereid kommune.

Vikna fyller 150 år rett før sammenslåingen. Det er markert med flere arrangement den siste tiden. Blant annet i Norveg, hvor blant andre Dan Ramstad, Kjell Borgan, Stein Bjørnæs og Linn Ofstad bidro til en historisk gjennomgang med ord og toner, viser og vers. Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019 19


Kulturtimen gir alle mulighet til utfoldelse Som et prøveprosjekt har Nærøy kommune i år satt i gang Kulturtimen. En time i uken får elevene på første til tredje trinn mulighet til å utfolde seg i ulike aktiviteter. Det beste er at det er gratis slik at alle elevene kan være med. Nå er målet å videreføre dette i Nærøysund. I mai vedtok kommunestyret i Nærøy en ny rammeplan for kulturskolen. Der ble det beskrevet at kulturskolen skal tilby et breddetilbud, et kjernetilbud og et fordypningstilbud. Dette med breddetilbud er nytt for kulturskolen. Når samtidig kommunestyret etterlyste økt fokus på universelle tilbud til barn uavhengig av familiens økonomi. Derfor ble Kulturtimen innført i SFO-tilbudet i grunnskolen. – Hvis elevene i tillegg gleder seg til aktivitetene i Kulturtimen ved at de opplever mestring, kan «Kulturtimen» bli et Kinderegg, der vi når flere mål samtidig, sier kommunalsjef for oppvekst og familie Kirsti Sandnes Fjær som har tatt initiativet til prøveprosjektet.

KULTURTIMEN ER ET prosjekt som prøves ut i inneværende skoleår på de tre første trinnene i grunnskoler i Nærøy. Elevene får tilbud om ulike aktiviteter gjennom skoleåret. Ulike aktiviteter som tilbys er fysisk aktivitet, matlaging, ulike formingsaktiviteter, sang, blås, ukulele og rytme. Tilbudet kombineres med gratis SFO. Elevene er med på samme aktivitet i seks uker på rad før det byttes til en annen aktivitet. Ordningen er helt gratis og legges til de dagene elevene har kortdag på skolen. Det betyr at på Kolvereid har elevene Kulturtimen på

Kulturskolen bidrar med lærere til Kulturtimen. Blant dem kulturskoleveteran Kjell Jørgen Sellæg, som her er sammen med tredjeklassingene på Nærøysundet skolen som har faget Puls. Anders Fjær, som også jobber i kulturskolen er også med som lærer her. 20 Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019

Andreklassingene Amar, Tuva, Julie og Torleif synes det er moro med Kunst og håndverk i forbindelse med Kulturtimen. De første gangene har de drevet med fingerhekling.

mandager, mens på de øvrige skolene er det på tirsdager.

KULTURTIMEN GÅR I regi av kulturskolen og lærerne har ulik bakgrunn. Noen av lærerne fra skolene deltar i opplegget, men i stor grad er det krefter fra andre områder som deltar. Kulturskolen i både Nærøy og Vikna bidrar med lærere. I tillegg er andre ansatte i kommunen også med. Blant annet så bidrar Frisklivssentral i Nærøy med undervisning i fysisk aktivitet. Tilbudet er veldig populært blant elevene og de får lov til å utfolde seg på ulike områder, og det trives de godt med. Mange av ungene gleder seg til neste kulturtime. I forslaget til kommunebudsjett for 2020 så er det foreslått at tilbudet videreføres og at det skal omfatte alle elever i 1. til 3. trinn i Nærøysund.

Fysisk aktivitet omfatter blant annet ballspill.

Anne Bråtteng og Sølvi Vik Brækkan jobber i de to kulturskolene i Nærøy og Vikna.


Et symbol for fortid og fremtid Den 15. oktober 2019 var en merkedag for Nærøysund kommune. Da hadde kommunestyret sitt aller første møte. Samme dag valgte Et kommunevåpen er kommunenes offisielle våpenskjold. Dette merket skal symbolisere kommunen på best mulig måte. I Norge er det tradisjon for at kommunevåpnene har en forholdsvis enkel stilistisk utforming. Denne tradisjonen er fulgt også i Nærøysunds kommunevåpen. Det er samtidig et unikt kommunevåpen.

NÆRØYSUND KOMMUNE HAR holdt seg

til tanken om at kommunevåpenet skal være enkelt og det skal være lett gjenkjennelig både på avstand og i lite format. Det er få detaljer, samtidig så er det fylt av symbolikk. Den letteste forklaringen av kommunevåpenet er at det er en blå og en grønn bølge som er

de kommunevåpenet som skal være et symbol for den nye kommunen. Et symbol som definerer både fortid og framtid.

flettet inn i hverandre. Grønnfargen og blåfargen kan lettest symbolisere land og hav og med det de viktigste næringene i kommunen, som er landbruk samt havbruk, fiskeri og maritime næringer.

SYMBOLET KAN OGSÅ gi flere andre assosiasjoner. Det første en tenker på er at det er et tau som er flettet sammen og som med det symboliserer samhold og forening. Samtidig er tau et viktig redskap innen både blå og grønn næring. Det finnes mye styrke i et godt tau. I tillegg til dette så kan symbolet vise til en bru som går over vann, slik Nærøysundbrua går over Nærøysundet som har gitt kommunen

navn. Hele Nærøysund kommune er dessuten bundet sammen av små og store bruer i det som er et kystlandskap med mange øyer og fjorder. Du kommer deg nesten ikke fra en del av en kommunen til en annen uten å krysse minst en bru.

NÆRØYSUND KOMMUNEVÅPEN ÅPNER

også for flere andre tolkninger. Det grønne kan være en gresskledd ås, de to blå feltene kan se ut som fisker. Det hvite feltet øverst kan minne om en måse i svevet, og det hvite feltet nederst kan minne om en båtstavn. I det hele så er det et enkelt motiv i typisk kommunevåpen-stil, samtidig så er det åpent for mange ulike tolkninger. Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019 21


Nye løsninger for avgiftsbetaling Det blir noen endringer i betaling av kommunale avgifter ved inngangen til Nærøysund kommune. Nå kan du blant annet betale avgiftene i månedlige avdrag. I inneværende år så er det ulik praksis i Nærøy og Vikna om hvor mange ganger i året kommunale avgifter innkreves. I Nærøy gjøres det tre ganger i året, mens i Vikna skjer det fire ganger i året. Det er ennå ikke avklart hvor ofte fakturaene skal sendes ut i Nærøysund. Det blir klart i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember. Uansett så vil det nå åpnes for at det er mulig å betale månedlige avdrag på kommunale avgifter. – Det vil ikke bli sendt ut månedlige fakturaer, men vi åpner for at folk kan få avtale med å betale avdragene månedlig, sier økonomisjef Fred Moen i Nærøysund kommune. Dette vil bli lavere enkeltkostnader enn å betale regningen for hele fakturaperioden under ett. De som ønsker en slik månedlig løsning kan ta kontakt med økonomiavdelingen for nærmere informasjon.

MÅNEDLIGE INNBETALINGER MÅ skje digitalt, og generelt så oppfordres alle innbyggerne til å ta i bruk efaktura eller avtalegiro. Fra og med 2020 så vil fakturaer fra kommunen som hovedregel sendes ut via digitale distribusjonskanaler. Det vil si avtalegiro, efaktura, Vipps, digipost eller epost. Kun dersom du ikke er tilknyttet noen av disse løsningene vil føre til at du får fakturaen i posten. – Vi oppfordrer alle om å ta i bruk digitale løsninger, sier Fred Moen.

Har startet sam

Den av de tre kommunalavdelingene som har kommet lengst i sammenslåingsprosessen er Teknisk. Kommunalsjef Håvard Hernes har allerede fått samlet de fleste av sine administrative medarbeidere under samme tak i Rørvik Samfunnshus. Allerede 1. juli i år tok Håvard Hernes over lederansvaret også for Teknisk i Vikna kommune. Han kommer fra stillingen som driftsog utviklingssjef i Nærøy kommune og fikk med delegeringen i Vikna lederansvaret for alle som skal være en del av Teknisk i Nærøysund kommune.

TEKNISK HAR OGSÅ kommet lenger enn de andre avdelingene ved at de er godt i gang med samlokaliseringen. Avdelingen skal ha tilhold i andre etasje i Rørvik samfunnshus. Hit har de aller fleste fra gamle Nærøy kommune nå etablert seg på nye kontor, samt en del av de som har tilhørt Vikna har flyttet ned fra tredje etasje hvor Teknisk har holdt til fram til nå. – Et par ansatte er fortsatt på Kolvereid og noen er i tredje etasje, men de fleste er nå samlet her, forteller Håvard Hernes. Hans kontor bærer i likhet med flere av de andre i etasjen preg av midlertidige løsninger. – Jeg skal nok ha et kontor på en annen del av 2. etasje, men vi må vente til Nav flytter ut, forteller Hernes. Det er et stort puslespill å få gjennomført alle nødvendige rokkeringer og endringer i kommunehusene i forbindelse med kommunesammenslåingen. De Nav-ansatte skal flytte inn i drifts- og utviklingsavdelingens gamle lokaler på Kolvereid. Der startet ombyggingen i midten av november. Det vil nok gå fram mot sommeren før alle er på plass i nye kontorer. SELV OM DET er midlertidige løsninger er Hernes glad for at han har fått samlet det meste

av troppene og at de har kunnet starte byggingen av den nye avdelingen. I tillegg til Hernes så har også Kurt Kristiansen hatt delegert myndighet som leder for det som kalles kommunalteknikk i begge kommunene siden tidlig i høst. Kommunalteknikk er de som driver med blant annet vei, vann og avløp. Kristiansen skal være enhetsleder for denne avdelingen i Nærøysund. Fra og med midten av november har Erik Jakobsen tatt over som enhetsleder innen byggdrift. Byggdrift sitt ansvarsområde er drift og vedlikehold av kommunale bygg, vaktmester – og renholdstjenester. Teknisk vil ha fire enhetsledere underlagt kommunalsjefen. Det er i tillegg til enhetsledere for kommunalteknikk og byggdrift enhetsleder for plan og byggesak og brannsjef. Eli Egge er tilsatt som enhetsleder for plan og byggesak, mens Yngve Torgnesøy er ansatt som brannsjef. Torgnesøy er den eneste som er rekruttert utenfra. De andre kommer fra egne rekker.

TOTALT TELLER TEKNISK rundt 120 personer. Omtrent 100 av disse jobber med ulike oppgaver innenfor daglig drift av kommunen. Det er saksbehandlere, ingeniører, vaktmestere, renholdere, driftsoperatører innen kommunalteknikk og tilsvarende oppgaver samt de som er tilknyttet brannkorpsene. På kontorene på Rørvik samfunnshus vil det sitte 24 personer. Teknisk er en av avdelingene som har stor effekt av kommunesammenslåingen. Når de to avdelingene slås sammen så får en et større og mer solid fagmiljø.

FRAM TIL NÅ har det i Nærøy kommune vært mulig å betale kontant i servicekontoret på rådhuset. Dette vil også avvikles fra nyttår. Dersom det er nødvendig med kontant betaling så må en levere inn riktig beløp. Det finnes da ikke lenger vekslepenger i servicekontoret.

Økonomisjef Fred Moen håper flest mulig benytter digitale løsninger når de skal betale fakturaer fra kommune. Nå blir det også mulig å få avtale om månedlige avdrag på kommunale avgifter. 22 Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019

For uteseksjonen og de aller fleste av medarbeiderne i Teknisk så vil oppmøtested bli som før. Blant annet på kommunegarasjen på Kolvereid. Det vil derimot bli mer samarbeid mellom avdelingene og flere ansatte vil få spesialoppgaver som omfatter jobb over hele kommunen.


mmenslåingen allerede

Medarbeiderne fra teknisk etat i Nærøy og Vikna har allerede begynt å samle seg i en avdeling. Eli Egge, Alexander Båfjord, Kurt Kristiansen, Kjetil Tømmer, Åge Einar Waag og Håvard Hernes er blant de som er på plass i andre etasje i Rørvik samfunnshus, der Teknisk skal ha sin base.

– Vi er fortsatt ganske sårbare når det kommer til bemanning, men det er klart at vi stiller litt sterkere nå som vi har flere folk som jobber med de ulike fagfeltene, sier Håvard Hernes. Det å få større fagmiljø kan blant annet gjøre det lettere å rekruttere nye medarbeidere. Det gir også noe bedre rom for spesialisering. Dette gir igjen bedre tjenester til innbyggerne. Teknisk er en viktig tjenesteyter til innbyggerne i alt fra å godkjenne byggesaker til å sikre at viktig infrastruktur som vei, vann og avløp fungerer som det skal, samt sørge for at skoler og helsehus er i en slik stand at de kan produsere gode tjenester.

SELV OM DE administrativt ansatte nå samles i andre etasje på Rørvik samfunnshus så betyr ikke det at en må dra dit for å få utført tjenester hos Teknisk i Nærøysund. Det jobbes mye med å utvikle gode digitale tjenester for innbyggerne. Dermed kan en tur innom Nærøysund kommunes hjemmeside fra sofaen hjemme være nok for å søke om påbygging av huset eller varsle fra om et gatelys som har blitt mørkt. Her skal det også bli mulig å søke på kommunal bolig og ha annen kontakt med Teknisk. Det jobbes med at hjemmesiden skal bli det nye «treffpunktet» til Nærøysund. Samtidig er det viktig at det skal være mulig å treffe de ansatte.

– For de som ønsker å møte saksbehandlerne ansikt til ansikt så vil det bli mulig å få gjøre dette både på Kolvereid og Rørvik, sier Håvard Hernes. Det legges opp til at en kan gjøre avtaler for å møte den en ønsker å snakke med også på Kolvereid.

Nærøy og Vikna utført brøyting og vintervedlikehold på veiene på henholdsvis Kolvereid og Rørvik selv. Nå skal det anskaffes en del utstyr for å kunne utføre dette arbeidet enda bedre. Dette utstyret kan også brukes til vedlikehold av kommunale veier på sommeren.

TEKNISK JOBBER OGSÅ med å modernisere seg på driftssiden. De senere årene har både

Åge Einar Waag og Alexander Båfjord har nylig flyttet fra kontorene på Kolvereid til Rørvik. Foreløpig deler de kontor i enden av gangen. Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019 23


Anne Lene Gregersen skal være pådriver for god fokus på folkehelse i Nærøysund. Det er en oppgave hun har hatt i Nærøy i seks år nå.

Aktivitetsparken på Kolvereid er et av tiltakene som har kommet ut av folkehelsearbeidet. Den har etter kort tid blitt veldig populær. 24 Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019


Fortsatt fokus på folkehelse Både Nærøy og Vikna har hatt fokus på folkehelsearbeid de senere årene. Det vil være et folkehelseperspektiv på alt som gjøres i – Min rolle vil bli å være en oversetter og pådriver, forteller folkehelsekoordinator AnneLene Gregersen. Dette innebærer å ha oversikt over hvordan befolkningen har det, samt å bistå alle avdelingene og tjenestene med å finne ut hva kommunens utfordringsbilde vil si for dem. Videre vil det være å sørge for at alle har fokus på utfordringsbilde og følger opp satsninger i henhold til det.

FOLKEHELSEPERSPEKTIVET ER VIKTIG av flere grunner. En ting er at dårlig helse og alt det medfører med tap av livskvalitet og gode leveår til befolkningen, og økte utgifter for kommunen i form av helse- og sosialtjenester. En annen viktig grunn er at fokus på folkehelse skal hindre utenforskap. Det er en målsetning at dette arbeidet skal kunne bidra til å hindre barnefattigdom og utjevne levekår blant familier. Mye av det arbeidet som er gjort innen folkehelsearbeidet i Nærøy og Vikna skal videreføres. I forbindelse med inngangen til Nærøysund etableres også et nytt prosjekt. Dette prosjektet har fått navnet 0-24-samarbeidet. Prosjekt 0-24 er et tverrfaglig prosjekt i Nærøysund kommune, og tiltak som gjennomføres her vil ha fokus på utsatte barn og unge, og hvordan kommunen kan jobbe bedre for å gi rett hjelp til rett tid. Samtidig med å inkludere utsatte barn og unge i blant annet fritid. Nærøysund er en av fire kommuner i Trøndelag som er med i 0-24 samarbeidet. Det er regjeringen som har tatt initiativ til dette og som gir tilskudd til arbeidet. GREGERSEN FORTELLER AT det er i utgangspunktet fire folkehelseprosjekt som vil bli med inn i Nærøysund. Det er i tillegg til 0-24-prosjektet tre prosjekt som er i kommet i gang i de gamle kommunene. Disse går også i stor grad på arbeidet med å hindre utenforskap og bedre oppvekstvilkår for barn og unge. I begge kommunene er det satt i gang prosjekt i det som kalles program for folkehelse. I «Program for folkehelse i Nærøy» skal kommunen prøve ut tiltaket familiekoordinator. Den personen som får denne stillingen skal jobbe med hele familien og blant annet koordinere alle tjenestene

Nærøysund kommune. Det settes også inn nye tiltak for å bidra til bedre oppvekstvilkår for barn og unge i kommunen.

som er involvert. Målgruppen for familiekoordinatoren er familier i lavinntekt. I «Program for folkehelse i Vikna» skal det blant annet jobbes med tilgjengeliggjøring av helsetjenester for ungdom. Det fjerde prosjektet er etablering av et FriskHus på Kolvereid. Dette er planlagt i den gamle DPS-bygningen og skal være et senter for helsefremmende arbeid på tvers av sektorene i kommunen. Dette arbeidet er kommet i gang i Nærøy kommune. FriskHuset skal legge til rette for blant annet samarbeid mellom kommunen og lag og foreninger. Målsetningen med dette er et styrket samarbeid mellom avdelingene og tjenestene, samt en arena hvor befolkningen øker mestring og helsekompetanse.

FOLKEHELSEKOORDINATOREN VIL VÆRE

en del av Strategi og samfunn og jobbe overordnet med helsefremmende og forebyggende arbeid i hele kommunen. Det er et uttalt ønske at folkehelsearbeid skal ligge til grunn for alt det kommunen foretar seg. Når det nå skal settes i gang et arbeid med å utarbeide nye planer på ulike områder så vil folkehelsekoordinatoren være sentral for å sikre at folkehelseperspektivet blir ivaretatt og at utfordringsbilde ligger til grunn for alt planarbeidet. Det jobbes også med å lage et samlet oversiktsdokument for Nærøysund som skal ligge til grunn for både planverk og satsninger i den nye kommunen. Anne Lene Gregersen har vært folkehelsekoordinator i Nærøy i vel seks år, og nå skal hun ta denne oppgaven i den nye kommunen. Hun kan i løpet av årene i Nærøy vise til flere gode tiltak som fremmer folkehelse. Det gjelder blant annet merking av turløyper, ny aktivitetspark på torget, etablering av Frisklivssentral og mer til. – Vi i kommunen ønsker også å legge til rette for at folk har en meningsfylt fritid. Det må til for at folk skal ha det bra og bli boende her, sier Anne Lene, som legger til at kommunen kan gjøre enda mer for å tilrettelegge. Det er også et ønske om å involvere innbyggerne ytterligere for å tilrettelegge enda bedre for gode forhold for folk i Nærøysund.

Folkehelsekoordinatoren mener det er en viktig oppgave å forhindre utenforskap og barnefattigdom. Flere av tiltakene innenfor folkehelsearbeidet er derfor rettet mot dette. Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019 25


Bra be Den namdalske sauebonden Odin Jensenius har tatt turen over Foldabrua og inn i Nærøysund. Serien kan du se på nettstedet nææært.no og på facebooksiden til Nærøysund kommune.

Bli kjent med Nærøysund med Odin Jensenius

I høst har den halvøkologiske sauebonden Odin Jensenius vært på rundtur i Nærøysund kommune. Turen kan du følge på nettsiden nææært.no og på Nærøysund kommunes facebooksider. Med et kamerateam på slep har Odin Jensenius reist land og strand rundt i Nærøysund. Målet har vært å gjøre seg kjent med Namdalens nyeste kommune før sammenslåingen 1. januar. Reisen resulterte i nettserien «Nææært på Nærøysund med Odin Jensenius» som startet i midten av oktober. Hver uke legges det ut nye episoder fra turen. Den uken dette magasinet kommer ut så er det klart for episode nummer åtte. Alle de tidligere episodene ligger tilgjengelig på nett.

– MANGE AV sammenslåingskommunene har løst presentasjonen av sin nye kommune med video på nett. Namsos kommune hadde for eksempel det de kalte for Misjon Visjon. Vi ønsket en egen vri og da vi tok kontakt med Odin Jensenius og hans skaper Klaus Sonstad om å være med på turen gjennom kommunen var svaret raskt ja, forteller kommunikasjonsrådgiver i Nærøysund kommune Morten

Ordfører Amund Hellesø var en av de mange Odin Jensenius møtte på sin ferd gjennom Nærøysund. Det ble et hjertelig møte på ordførerbenken på Marøya. 26 Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019

Wengstad. Sammen med et kamerateam fra Namdalsavisas markedsavdeling har han reist rundt og vist Odin rundt i ulike deler av kommunen. Dette skal resultere i en elleve episoder lang serie som skal vise litt av mangfoldet i den nye kommunen.

– VI HAR hatt en fantastisk reise gjennom

Nærøysund, og vi har blitt tatt imot med åpne armer over alt vi har kommet. Klaus har en enormt god evne til å komme i kontakt med folk, både som seg selv og som Odin og alle vi har møtt har bidratt til at dette ble en morsom, informativ og fin tur rundt om i Nærøysund, sier kommunikasjonsrådgiveren. Serien presenteres både på kommunens egen nettside, Facebook og en egen nettside. Nettsiden har adressen nææært.no, eller naaart.no om du bruker et utenlandsk tastatur. På nettsiden så ligger det også bli utfyllende informasjon om de ulike delene av kommunen, folket vi treffer og næringene de representerer. Til sammen skal dette danne et bilde av kommunen som forhåpentligvis treffer flest mulig.

MÅLGRUPPEN MED SERIEN er i utgangspunktet tredelt. For det første så ønsker kommunen å vise fram bygdene slik at de som bor der kan være stolt av dem og få mulighet til å dele litt av sin hjemplass med andre. For det andre så er dette en mulighet for folk i ulike deler av Nærøysund å bli kjent med noe av det som finnes i andre grender enn de vanligvis befinner seg. I tillegg er også dette en mulighet til at folk utenfor kommunen og regionen kan bli kjent med det som finnes av næringsliv og aktiviteter i Nærøysund kommune.

Etter bare et halvt års drift har BUA Nærøysund blitt en suksess. Ved sist måling så var utlånsstasjonen i kjelleren på Kulturhuset på Kolvereid blant de ti mest brukte BUA-avdelingene i landet. BUA er en nasjonal forening som skal gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter. BUA står for Barn og unge i aktivitet. BUA har avdelinger over hele landet, Nærøysund fikk sin avdeling rett før sommerferien. Oppstarten har gått over all forventning. – Nylig kom det en oversikt over utlån ved alle landets BUA-avdelinger, da var vi inne på topp ti. Det er godt gjort i en så liten kommune som Nærøysund, sier folkehelsekoordinator Anne Lene Gregersen som er en av de som har tatt initiativet til BUA Nærøysund. Innspillet kom fra Nærøy kommune, men det ble allerede ved oppstarten bestemt at den lokale BUA-avdelingen skulle bære navnet til den nye kommunen.

TOTALT ER DET 96 kommuner over hele landet som er med på BUA-ordningen. BUA er kort fortalt en felles utstyrsbod der innbyggerne kan låne utstyr for å prøve ut ulike aktiviteter. Her kan du få låne sykler, kajakker, padlebrett, rulleskøyter, tursekker, telt, fjellsko, bærplukkere, fiskeutstyr, redningsvester og mer til. Utstyret kan lånes for en uke av gangen og det er helt gratis. For å låne utstyr så må en registrere seg som bruker. – Vi har brukere fra både Kolvereid og Rørvik og ellers rundt om her. Også en del tilreisende er innom og låner utstyr, forteller Tony Sæther Hagen, som er en av de som jobber ved BUA. Nærøysund kommune har avtale med Steamprosjektet som driver med arbeidstrening for ungdom. Steam sørger både for drift og vedlike-

Kajakkene har vært mye brukt. Joar Volden forteller at det har vært innom folk som har testet ut kajakk og bestemt seg for å kjøpe seg sin egen. BUA er en god mulighet til å prøve ut om en passer til ulike aktiviteter før en selv går til innkjøp av utstyr.


egynnelse for BUA hold av BUA Nærøysund. Tony forteller at det er nødvendig med en del sykkelreparasjoner og lapping av dekk og lignende, men så langt har alt utstyret blitt levert tilbake. – Det vil si vi har mistet en del fiskesluker, men ellers lever folk tilbake utstyret, forteller Tony, som forteller at sykler og sparkesykler står aller høyest på utlånstoppen i Nærøysund.

ALLE KAN REGISTRERE seg og låne utstyr ved BUA. Joar Volden, som er veileder i Steamprosjektet forteller at det er et typisk tverrsnitt av befolkningen som er innom og låner utstyr. En stor fordel med BUA er at nå kan de som kanskje har litt trang økonomi ha mulighet til å låne utstyr til seg selv og ungene om de skal på en tur eller en aktivitet. – Vi har hørt fra skolen da de hadde friluftsaktiviteter at for første gang så hadde alle utstyret de trenger da de var på tur, forteller Anne Lene Gregersen. Samtidig er dette en mulighet for å prøve ut om en aktivitet er noe som passer for deg. Joar Volden forteller at det var noen innom for å prøve kajakk fordi at de var usikker på om dette var noe de ville satse på. Etter å ha lånt kajakk en dag så var de fast bestemt på at det skulle de kjøpe. Også de under atten år kan registrere seg med samtykke fra foreldre, og spesielt rett etter skoleslutt er det travelt på BUA. Akkurat nå er man inne i en mellomsesong. Sommeraktiviteten er på hell og mange par med ski i ulik størrelse er kommet på en synlig plass i BUA-lokalene i kjelleren på Kulturhuset i Nærøy. – Vi har kjøpt inn mange par skøyter, nå er mange av dem utlånt fordi det er skøytedag på skolen i morgen, forteller Joar Volden da vi var innom i midten av november. Samme uke åpnet den nye buldrehallen i Rørvik. BUA Nærøysund har inngått et samarbeid med dem og har anskaffet en del klatresko som kan lånes av de som ønsker å prøve seg på klatring i buldreveggen. – Vi prøver å oppfylle ønsker folk måtte ha til utstyr, forteller Anne Lene Gregersen. Mens vi står der kommer det en ung gutt og spør om det finnes hockeykøller å få låne. Det finnes ikke, men Joar og Anne Lene hiver seg rundt og kontakter Einar Hansvik på Hansvik Sport, som er leverandør til BUA Nærøysund. Han forteller at de har to ishockeykøller på lager og Joar drar rett til Rørvik for å kjøpe dem, og bestille noen flere. Samtidig legges det inn bestilling på noen flere skøyter i større størrelser. Gutten og minst en til i klassen kan dermed få spille ishockey på skøytedagen. – Vi har fått en del tilskudd til å kjøpe inn utstyr. Vi har brukt opp mye av dette, og vil søke om mer, sier Anne Lene Gregersen. BUA Nærøysund har også åpnet for at dersom det er noen som har pent brukt sports- og aktivitetsutstyr de ønsker å gi bort til sentralen så tar de imot det. Det må være i god stand og kunne brukes en del framover.

Tony Sæther Hagen er blant de som bemanner BUA. Nå har han funnet fram skiene foran vintersesongen. Tony kan fortelle om stor interesse for BUA siden åpningen i sommer.

Vinterutstyret har begynt å komme på plass hos BUA Nærøysund. Tony Sæther Hagen og Anne Lene Gregersen kan konstatere at skøytene ble fort utlånt da det la seg is på vatnene i nærheten.

Det har vært godt med utlån av soveposer og annet turutstyr fra BUA. Det har gjort at alle skoleelever som har vært på tur har hatt med seg godt utstyr.

Fjellsko har vært noe av det mest populære på utlånsfronten hus BUA Nærøysund.

BUA låner også ut leker av forskjellig slag.

Sparkesyklene på BUA har vært mye brukt. Også vanlige sykler og elsykler er mye til utlån. Nærmere Nærøysund - DESEMBER 2019 27


Ny kommune – nye muligheter Ansvarlig utgiver: Nærøysund kommune Ansvarlig redaktør: Morten Wengstad Teknisk produksjon: Ytringen Avis AS

Profile for Synnøve Hanssen

Nærøysund kommune informerer  

Sammenslåing av Vikna og Nærøy kommune er like rundt hjørnet. I dette magasinet finner du informasjon om sammenslåingen og den nye kommunen...

Nærøysund kommune informerer  

Sammenslåing av Vikna og Nærøy kommune er like rundt hjørnet. I dette magasinet finner du informasjon om sammenslåingen og den nye kommunen...

Advertisement