Page 1

1:a utg책van


Revolu!on producerades lika mycket informa!on som det gjorts de 2009 prod senaste 50 5000 åren totalt. Internet och sociala medier är anledningen. Det är på Internet I all marknad finns. Inte i morgon eller om några år, utan idag! id Synkronice är e$ bolag som tagit tätposi!onen och som iinse$ a$ kunder och medlemmar är fram!den. Fram!den när vi !$ar på Internet är inte om 20 eller 10 år, det kan handla hand om 1 år eller endast 6 månader och Synkronice är förberedda på a$ fram!den är nära. Företagets affärsidé är a$ förberedd vara med och leda utvecklingen på Internet.

I denna folder beskrivs bes delar av Bolagets (nedan benämnt "Synkronice") affärsplan och inriktning. I nämnda medlemsskap medle ingår produkter och tjänster som motsvarar kostnaden för medlemsskap i Synkronice. För aktuella ak produkter och tjänster, se www.synkronice.com.


Synkronice På Internet är inte pengar makt, det är användarna. Synkronice har som första företag med en unik strategi börjat bygga en medlemsbas - Spinglo. Den skall användas som investering i nya internetrelaterade affärskoncept, som värderas och säljs dagligen för stora värden. Dessa affärskoncept granskas av e investeringsråd. Där affärsidén håller och man är nära en lansering, skriver man avtal som gynnar båda parter. Skulle du vilja ta del av de vinster som genereras när nya affärskoncept lanseras och växer?

Investera i Synkronice När man ska placera pengar handlar det om a välja risknivå. Låg risk ger all!d lägre avkastning, hög risk ger möjlighet !ll hög avkastning. Men hög risk innebär också en möjlighet a förlora kapitalet. A investera i startups !digt i en företagslansering, klassas all!d som en högriskinvestering. Med Synkronice är dea gamla sanningar. Synkronice är nämligen något så unikt som möjligheten a vara med på e stort antal startups utan a återinvestera kapital, men ändå ha möjligheten !ll återkommande avkastningar. För bra för a vara sant? Nej, med en helt ny affärsmodell skapas denna möjlighet.

EXIT 2 EXIT 1

Vid en exit försvinner emeller!d inte det investeringsbara “kapitalet” - Spinglos Time kundmassa. Denna kan återinvesteras i nya projekt och startups och komma medlemmarna !ll del i form av nya utdelningar och nya exits. Vi kallar dea fenomen en “one-to-many”-högriskinvestering.

-”Spinglo skapas genom världens starkaste och i vår tid mest explosiva marknadsföringsform, den relationsbaserade.”

Difference

EXIT 4

Members / Value

Synkronice kommer a gå in i e stort antal fram!da startups mot en andel av företaget ifråga. För Synkronice är det dock inte själva kapitalet som är investeringen, utan den kundbas som skapas genom Spinglo. Genom a erbjuda det som alla startups saknar - nämligen kunder/användare - så ges dessa företag möjligheten a från dag 1 fokusera på sin “core business” utan a ödsla !d på kapitalanskaffning och marknadsföring. Synkronice kommer genom si delägarskap a löpande kunna ta del av fram!da vinster i form av årliga utdelningar. Vid en s.k. “exit” erhåller Synkronice betalning för sin andel EXIT 3 av bolagsförsäljningen. Båda dessa kapitalflöden kommer medlemmar i Synkronice !ll del. Dea sker genom andelen SPS (Synkronice Profit System) som erhålls vid tecknandet EXIT 2 EXIT 1 av Synkronice-medlemsskap.


The Spinglo revolu!on! Spinglo är världens första fullt integrerade bonusplan för alla sociala nätverk, och innehåller många helt unika system. Medlemmar kommer a kunna skaffa nya medlemmar och på så sä kvalificera sig för gränslösa bonusar och prisbord där bara tanken säer gränsen!

Spinglo Spinglo är kul, spännande och helt gra!s! Och dessutom helt integrerat med Facebook®! Med en knapptryckning kopplar du ihop Spinglo med Facebook. Dea gör Spinglo ännu mer intressant. En värld av möjligheter öppnar sig då du enkelt kan synkronicera personuppgi%er från Facebook och göra di Spinglo mer personligt. Tävla både mot och med dina vänner, även om dom inte är i di team. Se hur det går för dina nära och kära i veckans eller den sista !mmans tävlingar. Eller bara visa dom var skåpet ska stå! A tävla på Spinglo är både socialt, lokalt och globalt! Spinglos sä a kombinera sociala media med roliga tävlingar är kul, enkelt och spännande. Toppa det med e otroligt prisbord med fantas!ska och unika priser 24/7. Uppgi%erna på Facebook är all!d uppdaterade och Spinglo har access !ll allt. Dea gör Spinglos databas mer värdefull. Det skapar fördelar för medlemmarna, Spinglo och alla som har SPS. Spinglo kommer all!d ligga före när det gäller teknologi och trender på Internet för a erbjuda våra medlemmar en extraordinär upplevelse. Så det är med stor glädje vi nu presenterar den totala integra!onen med Facebook, den tredje största gruppen människor e%er Kina och Indien. Välkommen !ll en rolig värld!

-”Facebook & Twitter integrerade från dag ett!” The Facebook logo is a registrered trademark of Facebook company. The Twitter logo is a registrered trademark of Twitter, Inc.


Hur skapas värden? En medlembas är all!d förknippad med någon form av värde. Hur stort värde är dock en i någon mån subjek!v bedömning, baserad på omsäning och fram!da intjänandegrad. För a ge en liten indika!on på hur olika medlemsbaser är värderade rent historiskt, se exemplen senare i foldern.

SPS (Synkronice Profit System) SPS är e system som gör a medlemmen erhåller en del av fram!da utdelningar och exits i case som Synkronice investerat i. Värdet av SPS är relaterat !ll det fak!ska värdet av Synkronice. Algoritmen a beräkna värdet är baserad på alla medlemmar i Synkronice och Spinglo och deras beteende och status. Häl%en av det beräknade värdet används för a bestämma värdet på Synkronice. Dea värde beräknas löpande baserat på en omvärldsanalys av fak!ska förutsäningar och på hur medlemsbasen förändras över !d. När Synkronice blir publikt, kommer alla SPS a falla ut !ll fak!ska ak!er. "Halva värdet-algoritmen" skall i största möjligaste mån säkerställa a alla SPS-ägare kommer a få yerligare en spännande ekonomisk utveckling genom si medlemsskap.

-”Andelen SPS är begränsat till 10.000 poster á 1.000 st.”


Groupon PĂĽ 18 mĂĽnader har Groupon, som är en aktĂśr i genren kollek!v kĂśpkra%, etablerat sig pĂĽ 40 marknader och lyckats nĂĽ en värdering pĂĽ Ăśver $1.200.000.000. De a är inget ny fenomen, mĂĽnga minns Letsbuyit som hade en boom under den s k IT-bubblan. DĂĽ var Internet rela!vt ny , nu är det pĂĽ Internet allt händer. Groupon är e bra exempel pĂĽ fĂśretag som kommer a fungera bra ihop med Synkronice/Spinglo. Det handlar nämligen om antal användare. Groupon är inte pĂĽ nĂĽgot sä ensamma om kollek!v kĂśpkra%, det ďŹ nns hundratals liknande sajter, era av dem är säkert pĂĽ era sä bä re än Groupon. Men det är inte den som är bäst som vinner pĂĽ Internet, utan den som är mest. The Groupon logo is a registrered trademark of Groupon Inc.

*URXSRQ5DLVHV+XJH1HZ5RXQGDW%LOOLRQ 9DOXDWLRQ 8SGDWHG

E\0LFKDHO$UULQJWRQRQ$SU )DVWJURZLQJ*URXSRQ IUHVKRIIDPLOOLRQURXQGRIILQDQFLQJWKDWYDOXHGWKHFRPSDQ\DWDURXQGPLOOLRQLVEDFNUDLVLQJQHZ PRQH\7KH\KDYHFORVHGRUDUHLQWKHSURFHVVRIFORVLQJQHZYHQWXUHPRQH\DWDELOOLRQYDOXDWLRQVD\PXOWLSOHVRXUFHV RQHVRXUFHVD\V WKDWœVQRWH[DFWO\FRUUHFWEXWFORVH *URXSRQRIIHUVDGDLO\GHDOLQVHYHUDOFLWLHVHDFKGD\RIIHULQJVWHHSGLVFRXQWVRIWRRIIDYDULHW\RIVHUYLFHV LHVSDVUHVWDXUDQWVHWF LI HQRXJKSHRSOHEX\WKHGHDOHYHU\RQHJHWVLWLILWGRHVQœWUHDFKDFULWLFDOPDVVQRRQHJHWVWKHGHDO7KHVLWHKDVDFFXPPXODWHGPLOOLRQ VXEVFULEHUVDQGFXUUHQWO\PDQDJHVURXJKO\PDUNHWVPLOOLRQ³JURXSRQV´KDYHEHHQSXUFKDVHGVLQFH1RYHPEHUVD\VWKHFRPSDQ\ :HLQWHUYLHZHG*URXSRQ&(2$QGUHZ0DVRQODVWZHHNDERXWDQXPEHURIFORQHVWKDWKDYHSRSSHGXSUHFHQWO\,QWKHLQWHUYLHZKHVDLGKH ZDVIRFXVHGRQLQFUHDVLQJWKHQXPEHURIFLWLHVWRE\WKHHQGRIWKLV\HDU+HGHFOLQHGWRVSHDNWRXVDERXWWKLVVWRU\KRZHYHU 8SGDWH:HœUHKHDULQJIURPDQRWKHUVRXUFHWKDW5XVVLDQ,QWHUQHWKROGLQJFRPSDQ\'LJLWDO6N\7HFKQRORJLHV VWDNHVLQ=\QJDDQG)DFHERRNPD\EHWKHOHDGLQYHVWRU:HœUHDOVRKHDULQJYDOXDWLRQPD\EHELOOLRQ 8SGDWH0RUHGHWDLOVKHUH

$GYHUWLVHPHQW

$FWLYHO\'LVFXVVHG3RVWV 16):)DFHERRN%UHDFKHG0\3ULYDF\$QG2WKHU7KLQJV7KDW:KLQ\(QWLWOHG'LSVKLWV6D\ FRPPHQWV 6SRWWHG)DFHERRN V&KHFN,Q)XQFWLRQDOLW\$QG1HZ3ODFHV7DE

ZKLFKUHFHQWO\WRRNVLJQLILFDQW


" " #$%&  $'( "#

)* !+ , -. * 

  / 0 1'-2(3(-2(&*0 / '-435 / 

2'

F  6KDUH

% $ .5 '+ '   + % '( ( 

 +' ( +  67 8% $ (' 9   %% $  :#$ )+( ;+%  6   6   %% $ % ('< . $ % $ )+(   '$  % + = >?"% '% ''( ( '  ( %$'%  + )' +   @   A7   '  + + ) ' $ $ ' $ > $ .58% 5%% B%' ' % (   + % ' $' ' 

.$ % >. ) (%% ' " ) ' %$ %% $   '$ 3   67 ) ' $ 77  ( 67> C $' ( % B%' ') % % $  8% 6D  )' + % '% ( '  677A

         !" #$ % &' ( ) * '% ) " +'  ,' % (- ' '% , ) # 

! $ $ + % $ .5 E #%1   .'+% .  ' 

Source: BusinessInsider.com


Right place. Right idea. Right !ming.

http://www.synkronice.com/downloads/synkronice_business_swe  
http://www.synkronice.com/downloads/synkronice_business_swe  

http://www.synkronice.com/downloads/synkronice_business_swe.pdf

Advertisement