Page 1

ZAŠTITA

VINOVE LOZE


“Poranio momak mlad u svoj vinograd. Pa poveo hrta dva, siva sokola i pomamna kosmaka konja alata. U ruci mu katanka, puška megdanka divan momak, razdragan kao letnji dan. Kićeno vezeno, u svileno sitno pleteno, protkano šareno momku ruho laneno. Zorom je zorio, sa usana pesmu orio. Devojke zorom tad budi momak mlad. Gleda momka devojče, divno plavojče. Na alatu pomamnu prođe kroz naš kraj, a hrti i sokoli kroz zeleni gaj. Miluje mu pogledom kose, lice, stas, a po pesmi momačkoj raspoznaje glas. Momče pesmom veselo ide dvoru svom. Hrti srnu teraju i košute dve, prepelice sokoli pohvatali sve. A devojče plavojče na alatu sad u naručju miluje divan momak mlad.” Narodna pesma


UVOD Već vekovima vinogradi daju poseban pečat našim krajevima. Vinogradarstvo nije samo važna privredna grana, već i snažno ukorenjena tradicija. Sve veći zahtevi tržišta i stalno rastuća ponuda vrhunskih vina, pa i inostranih, postavljaju pred vinogradare nove zahteve svake godine. Samo zdravo grožđe daje vino koje zado­voljava i najzahtevnije potrošače. Jedan od najznačajnijih faktora u proizvodnji grožđa jeste zaštita vinove loze od prouzrokovača bolesti, štetočina i korova. Efikasna zaštita vinove loze nije lak zadatak, jer se od vinogradara zahteva znanje o uzročnicima oboljenja i štetočinama, mehanizaciji i pravilnim postupcima za pri­menu preparata za zaštitu loze, kao i njihovo dobro poznavanje. Kod nas se sve više primenjuje integralna proizvodnja vinove loze, koja je već po­stala praksa mnogih vinogradara. Zato smo odlučili da učinimo dostupnim jedan priručnik znanja i iskustva koji na jednostavan i jasan način iznosi ključne podatke o ekonomski najopasnijim bolestima i štetočinama vinove loze i daje preporuke za racionalnu i efikasnu upotrebu sredstava za zaštitu loze. Dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji i primeni sredstava za zaštitu bilja vrhun­skog kvaliteta Syngenta je stekla bogato iskustvo koje na ovaj način želi da podeli sa Vama, u cilju njihove ekonomične i racionalne upotrebe. Naš kontakt sa Vama, poštovani vinogradari i vinari, ne želimo da završimo na ovaj način. Očekujemo Vaša pitanja, komentare i sugestije u zajedničkom cilju proiz­vodnje zdrave i kvalitetne hrane. Vaša, Syngenta


Vinova loza BOLESTI

Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola) Plamenjača predstavlja najopasniju i najčešću bolest vinove loze, koja u uslovima povoljnim za pojavu i razvoj nanosi velike štete u proizvodnji grožđa. Plamenjača napada sve delove vinove loze, a najveće štete nanosi grozdovima i lišću. Bez zaštite od plamenjače gajenje vinove loze nije isplativo. Uzročnik bolesti prezimljuje na opalom lišću. Kada se ispune određeni vremenski uslovi srednja dnevna temperatura iznad 11°C najmanje 2- 3 dana, da kišni period traje 2-3 dana i padne najmanje 10 mm kiše, veličina lista najmanje 2-3 cm u prečniku, dolazi do pojave prvih prolećnih zaraza. Krajem maja i početkom juna vinova loza je najosetljivija na plamenjaču, jer se tada nalazi u periodu intenzivnog porasta lisne mase. Nekoliko dana nakon infekcije dolazi do pojave

2

prvih vidljivih znakova bolesti – žućkastih uljanih mrlja na lišću. Ubrzo se na naličju lista pojavljuje bela prevlaka u kojoj se stvara nova generacija spore, pa se bolest širi dalje. Bobice su osetljive sve dok na njima ima stoma, tj. od početka zametanja pa do veličine bobica od 5 do 7 mm (šarak, po­četak zrenja). Veće bobice mogu biti zaražene preko peteljke, kada ona potamni, sasuši se i propada. Preventivne, agrotehničke i hemijske mere smanjuju opasnost od infekcije. Potrebno je uklanjati zaražene delove loze. Pre podizanja vinograda drenirati zemljište, a pravac redova postaviti u pravcu dominantnih vetrova. Ne može se izostaviti primena fungicida.


Fungicidi – rešenja „„ Ridomil Gold Combi 45 WG 50 g/kg metalaksil-m 400 g/kg folpet

Delovanje: Plamenjača vinove loze, sa sporednim delovanjem i na crnu pegavost i crvenu palež. Količina primene: 2-2,5 kg/ha, sa 1000 l/ha vode, max 3 x godišnje. Karenca: 35 dana.

Prednosti: `` Odlična sistemičnost. `` Kurativno delovanje, efikasan čak i kratko nakon uslova za infekciju, ali se uvek preporučuje preventivna primena. `` Formulacija u obliku granula koje se odlično rastvaraju.

„„ Pergado F 45 WG 50 g/kg mandipropamid 400 g/kg folpet

Delovanje: Plamenjača vinove loze, sa sporednim delovanjem i na crnu pegavost i crvenu palež. Količina primene: 2-2,5 kg/ha, sa 1000 l/ha vode, max 4 x godišnje. Karenca: 35 dana.

Prednosti: `` Brzo i jako vezivanje za površinu lista i bobica, dugotrajno delovanje. `` Odličan u zaštiti mladih bobica.

`` Postepeno otpuštanje u list, delovanje i na naličju lista. `` Kurativno delovanje, sprečava razvoj micelije i sporulaciju gljice.

Karenca: 28 dana – stone sorte 42 dana –vinske sorte

NAŠA PREPORUKA!

Zaštita od plamenjače mora biti preventivna, sa Prednosti: kvalitetnom primenom `` Odlična sistemičnost. preparata na sve osetljive Izuzetno dobra pokretljivost nadzemne delove biljaka ! „„ Nordox 75 WG u sprovodnim snopićima Zaštitu fungicidima početi 750 g/kg bakar-oksida biljke. sa kontaktnim preparatom Delovanje: `` Kurativno delovanje. na bazi bakra Nordoxom, Plamenjača vinove loze sa `` Efikasan čak i kratko neposredno pred cvetanje sporednim delovanjem na nakon uslova za infekciju, primeniti Ridomil Gold MZ, crnu pegavost. ali se uvek preporučuje i posle cvetanja primeniti preventivna primena. Količina primene: Ridomil Gold Combi. Kada 1-1,5 kg/ha sa 600-1000 l/ha su bobice veličine zrna „„ Quadris vode, max 2× godišnje. pšenice do zrna graška, i 250 g/l azoksistrobin Karenca: tada najosetljive na infekciju Delovanje: 35 dana Plamenjača i pepelnica vinove efikasnu zaštitu pruža Prednosti: Pergado F. Sa dva tretmana loze. `` Odličan u preventivnoj ovim fungicidom postiže se Količina primene: zaštiti. Ravnomerna efikasna zaštita grožđa. U 0,075 % sa 600-1000 l vode, distribucija preparata na kasnijim fazama primeniti Max 3 puta u toku vegetacije, nadzemnim organima Nordox ili Quadris. računajući i primenu biljke zahvaljujući odličnoj Navedene fungicide usitnjenosti čestica bakra. drugih fungicida iz grupe primeniti najviše 3 puta strobilurina. Rastvaranje u vodi je tokom vegetacije, sa najviše odlično zahvaljujući WG Karenca: dva uzastopna tretiranja, formulaciji. 21 dan. sa intervalom između dva `` Nespecifičan način Prednosti: tretiranja od 10-12 dana, delovanja. `` Fungicid sa protektivnim, odnsno 7-8 dana u veoma `` Preventivno delovanje, kurativnim i eradikativnim povoljnim uslovima za razvoj sprečava klijanje spora na delovanjem. bolesti (dugotrajna kiša). površini nadzemnih biljnih `` Dobro se vezuje za Intervali primene fungicida organa. voštani sloj lista i brzo prilagođavaju se vremenskim se usvaja u unutrašnjost „„ Ridomil Gold MZ uslovima, češće se primenjuju tkiva. Preporučuje se u u uslovima povoljnim za 68 WG uslovima sporijeg porasta razvoj oboljenja. 40 g/kg metalaksil-m lastara (ne u intenzivnom 640 g/kg mankozeb porastu), zbog njegovog Delovanje: translaminarnog delovanja. Plamenjača vinove loze Količna prmene: 2,5 kg/ha sa 600-1000 l vode, Max 3 × godišnje


Vinova loza BOLESTI Pepelnica vinove loze (Uncinula necator)

Siva trulež (Botrytis cinerea)

Pepelnica vinove loze je dobro poznata bolest koja postaje sve veći problem, jer poslednjih godina u našim uslovima usled dužeg perioda suvog i toplog vremena pravi veće štete nego plamenjača. Jačoj pojavi ovog oboljenja doprineli su i razmaci između tretiranja prilagođeni zaštiti od plamenjače, kasno obavljeni „zeleni“ radovi i gusti sklopovi čokota loze. Pepelnica vinove loze prezimljuje u pupoljcima koja u proleće inficira već izrasle mladare i listove. Na ovim zaraženim biljnim delovima nastaju konidije koje se raznose vetrom. Gljiva se razvija i sa lica i sa naličja lista. Zaraženo mlado lišće se deformiše, ali su štete daleko veće pri zarazi cvetova i grozdova. Cvetovi su ređe zaraženi pre oplodnje. Pepelnica je posebno destruktivna na grozdovima jer dovodi do pucanja bobica koje se zatim suše i propadaju. Pepelnica se javlja od ranog proleća, pa do kraja vegetacionog perioda, a zaraze nastaju i po suvom i po ki­šovitom vremenu. Za klijanje konidija nije neophodna vlažnost lista, već samo povoljni temperaturni uslovi.

Siva trulež grožđa je ekonomski vrlo štetna bolest u nas, naročito u vinogradima gustog sklopa i osetljivih sorti. Pored šteta koje mogu biti velike, jer ponekad berba izostane u potpunosti, siva trulež utiče na kva­litet vina smanjujući sadržaj šećera i stvara fermente koji vino čine tamnim. Gljiva prezimljava u drvenastim lastarima, u kori lasta­ra ili u spavajućim pupoljcima. Infekcija se ostvaruje znatno pre pojave simptoma, pa je zaštita loze isklju­čivo preventivna. Zaraza se, u zavisnosti od vremen­skih prilika, ostvaruje od proleća do jeseni. U početku vegetacije mogu biti zaraženi izdanci i pupoljci koji potamne i osuše se. Na ivici lista pre cvetanja pojavlju­ju se crvenkasto mrke i nekrotične pege. Cvet može biti zaražen i pre otvaranja. Najčešće se infekcija ostvaruje nakon cvetanja, kada se gljiva nastani na opalim cvetnim kapicama, kao i na odbačenim bobi­cama uklještenim između zdravih u grozdu. Tada je pravo vreme za početak zaštite primenom fungicida. Najveću štetu siva trulež čini na grozdovima koji do­zrevaju.

4


NAŠA PREPORUKA! Suzbijanje pepelnice vinove loze obavlja se isključivo fungicidima. Početak tretiranja zavisi od intenziteta oboljenja u prethodnoj godini. Ako je ranija zaraza bila jaka sa zaštitom se počinje kada lastari imaju dužinu 5-10 cm, odnosno kada je razvijen treći list, nekim od sistemičnih preparata. Obično je prvi redovni tretman protiv pepelnice pre prvog tretman protiv plamenjače, pa se tada preporučuje Količina primene: `` Protektivno i kurativno „„ Thiovit Jet 80 WG primena fungicida na bazi 0,025% uz 600-1000 l/ha delovanje, s tim da 800 g/kg sumpor sumpora Thiovit Jet. U toku vode, max. 3 x godišnje. se uvek preporučuje Delovanje: intenzivnog porasta prskanje preventivna primena. Karenca: Pepelnica vinove loze, sa vršiti preparatom Topas, a 35 dana. sporednim delovanjem i na „„ Switch 62,5 WG kasnije koristiti Quadris koji neke štetne grinje. Prednosti: 375 g/kg ciprodinil deluje i na plamenjaču. Tilt ili `` Sistemični fungicid Količina primene: 250 g/kg fludioksonil Thiovit Jet koristiti u drugom preventivnog i kurativnog 5-7 kg/ha uz 1000 l/ha vode, delu vegetacije. Delovanje: delovanja. max. 4 x godišnje. Za zaštitu loze od sive plesni Prouzrokovač sive plesni `` Brzo usvajanje u list i Karenca: (truleži) vinove loze (Botrytis). značajno je primenjivati otpornost na ispiranje preventivne agrotehničke 28 dana. padavinama već dva sata Količina primene: mere, posebno kod osetljivih Prednosti: 0,6-0,8 kg/ha, sa 600-1000 l/ sorti; umereno đubrenje nakon primene. `` Idealna formulacija ha vode, max 3 x godišnje. `` Nezavisno delovanje od azotom, pravilno orezivanje sumpora, sa optimalnim temperature. Karenca: i uklanjanje listova da veličinama čestica koje `` Mala doza primene, 28 dana. bi se omogućilo bolje dospevaju na mesto dugotrajno delovanje. provetravanje, sprečiti svako Prednosti: delovanja. oštećenje grozdova jer gljiva ` ` S  naga dve aktivne `` Nema prašenja prilikom „„ Tilt 250 EC prodire kroz povrede. materije, kontaktnog i pripreme rastvora. 250 g/l propikonazol Sa zaštitom loze fungicidima sistemičnog delovanja. `` Trenutno rastvaranje u Delovanje: treba početi odmah ` ` D  obra efikasnost i pri kontaktu sa vodom. Pepelnica vinove loze posle cvetanja, u početku nižim temperaturama `` Pored dugotrajne primene zametanja bobica. Drugi obezbeđujući pouzdanu Količina primene: nije uočena rezistencija tretman je u vreme kada zaštitu i pri nepovoljnim patogana koji se suzbijaju. 0,01% preventivno i 0,015% se bobice počnu dodirivati, vremenskim uslovima. kurativno, sa 600-1000 l/ha Ne preporučuje se primena treći je u fazi šarka (početak vode, max 2 x godišnje. na temperaturi iznad 28°C. zrenja) i poslednji 4 sedmice Karenca: pred berbu. U manje „„ Topas 100 EC 35 dana. povoljnim uslovima za pojavu 100 g/l penkonazol Prednosti: sive truleži broj tretmana Delovanje: `` Dobra sistemičnost. može biti manji. Pri prskanju Prouzrokovač pepelnice Brzo usvajanje i dobra voditi računa da cvasti, vinove loze. distribucija u biljnom tkivu. odnosno grozdovi budu dobro pokriveni rastvorom fungicida. Primeniti Switch, uz najviše tri tretmana tokom sezone.

Fungicidi – rešenja


Vinova loza BOLESTI Crvenilo lista vinove loze (Pseudopeziza tracheiphila) Crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)

Crna pegavost vinove loze ili eskorioza je vrlo štetna bolest vinove loze. Pri pojavi ovog oboljenja lastari su najčešće oštećeni u osnovi, često u vidu prstena, pa dolazi do njihovog lomljenja. Zbog pojave bolesti na lastarima rezidba je otežana, a napadnuta loza slabije dozreva i lakše izmrzava u toku zime. Gljiva prezimljava u kori i pupoljcima vinove loze. U proleće, piknidi se pojavljuju ispod epidermisa lastara kao i kroz pukotine u kori. U vlažnim uslovima iz pikni­da se oslobađaju spore, koje se dalje raznose. Parazit vrši infekciju samo mladog tkiva lastara, obično kroz stome. Na lastarima se oboljenja najčešće pojavljuje na donjim internodijama i intenzivira se rano u proleće po kretanju lastara. Dugi kišni period i hladno vreme (5–7°C) kada lastari sporo rastu, a imaju dužinu 3–10 cm glavni su faktori nastanka bolesti. Eskorioza se uglavnom razvija u okviru jednog, a retko se prenosi na drugi zasad. Patogen se širi kišnim kapima unutar čokota i sa čokota na čokot. Širenje na većim rastoja­njima vrši se sadnim materijalom i reznicama.

6

Crvenilo lista nije ekonomski značajno oboljenje vinove loze, ali u određenim uslovima može pričiniti veće štete. Početne pege na listu belih sorti su žućkaste, a na listu crnih sorti svetlo crvene ili crvenomrke. Crvenkasto­-mrka nekroza se razvija u centru pege, dok uzak pojas žućkastog ili crvenkastog tkiva ostaje između nekroti­ranog i zelenog dela lista. Pege su krupne i ograniče­ne većim nervima i ivicom lista. Slična pojava nastaje u jesen pri normalnom sazrevanju loze. Štete mogu biti i na cvasti, gde zaraza pre ili u vreme cvetanja do­vodi do truleži koja, za razliku od sive truleži, zahvata samo peteljku bobice. Gljiva prezimljava u obliku micelije u opalom listu. U proleće se u njemu formiraju spore koje vrše primarne zaraze mladog lista.


Fungicidi – rešenja NAŠA PREPORUKA! Syngenta nema registrovanih fungicida u Srbiji za suzbijanje crne pegavosti i crvenila lišća vinove loze, s tim da preparati Ridomil Gold Combi i Pergado F imaju sporedno delovanje na ove bolesti. Primenom ovih preparata u cilju suzbijanja plamenjače , smanjuje se intenzitet zaraze i crnom pegavošću i crvenilom lišća vinove loze. Nordox takođe ima sporedno delovanje na crnu pegavost, i njegovom primenom pre kretanja vegetacije smanjuje se potencijal ove bolesti. Prilikom zimske rezidbe ostavljati lastare koji nemaju simptome crne pegavosti. Ukoliko je bio jači napad prethodne godine, sa suzbijanjem crne pegavosti krenuti rano u fazi kretanja vegetacije (3-5 cm lastari) .


Kvalitet se uvek isplati

8


Program zaštite vinove loze

Zaštita vin fungicidi ostali lastari 2-5 cm

lastari 10-15 cm

Nordox®

lastari 30-50 cm

po cv

Ridomil Gold MZ

Plamenjača, crna pegavost i crvena palež Pepelnica

Thiovit Jet 80 WG ®

Topas 10

Siva plesan Povećanje prinosa i kvaliteta ploda

10

Isabion®


nove loze

očetak vetanje

bobice veličine zrna graška (posle cvetanja) Pergado F 45 WG®

zatvaranje grozda

Nordox 75 WG®

Ridomil Gold

Quadris®

Combi 45 WG®

00 EC ®

Tilt®

Quadris® Thiovit Jet

Switch

®

Switch 62.5 WG®

62.5 WG®

Isabion®

promena boje bobica (šarak)

Isabion®

pred berbu


Vinova loza ŠTETOČINE

Pepeljasti i žuti grozdov smotavac (moljac) (Lobesia botrana, Eupoecilia ambriguella)

Pepeljasti ili sivi i žuti grozdov smotavac su dve naj­poznatije štetočine cveta i ploda vinove loze i obično se javljaju zajedno. Nalaze se u skoro svim vinogra­darskim područjima naše zemlje, a najviše na sortama vinove loze zbijenih grozdova i gustog spleta čokota, gde je vlažnost visoka, a strujanje vazduha svedeno na minimum. Pepeljasti grozdov smotavac prezimljava u stadiju­mu lutke unutar beličastog kokona najčešće pod ko­rom čokota ili u pukotinama potpornih grana. Leptiri se javljaju u proleće, krajem aprila i početkom maja, a masovan let je obično krajem maja ili početkom juna predveče ili ujutro. Ženka leptira polaže jaja i to pojedinačno na peteljku ili na osu grozda u vreme pred cvetanje loze. Gusenice po piljenju napadaju cvetne pupoljke, cvetove i tek zametnute mlade plodove. U toku ishrane oblažu grozdove paučinom, po čemu se i otkriva prisustvo ove štetočine. Leptiri nove genarcije se pojavljuju krajem juna, početkom jula, i polažu jaja na bobicu koja je tada veličine zrna graška. Leptiri naredne generacije se javljaju nakon polovine avgusta i polažu jaja na bobice koje su u početnoj fazi sazrevanja (šarak). Pepeljasti grozdov smotavac ima tri generacije i preporučljivo je suzbijati prvu i drugu. Vreme tretiranja se određuje na osnovu ulova leptira feromonskim klopkama. Tre­tiranje se vrši u vreme

12

intenzivnog leta leptira, 8–10 dana nakon pojave prvog leptira. Žuti smotavac ima dve generacije u toku godine i prezimljuje kao lutka u čokotu. Leptiri se javljaju tokom aprila, uglavnom pre pepeljastog smotavca i lete predveče. Odrasle gusenice se hrane cvetnim pupoljcima i prouzrokuju slične štete kao i pepeljasti smotavac. Prateća pojava napada smotavca je i trulež grozdova u celini. Krajem avgusta i početkom septembra napu­štaju grozdove i odlaze na prezimljavanje.


Insekticidi – rešenja „„ Affirm 095 SG 9,5 g/kg emamektin

Delovanje: Pepeljasti i žuti grozdov smotavac (moljac).

Količina primene: 1,5 kg/ha, sa 200 do1300 l/ha vode, max. 3 puta godišnje. Primena od precvetavanja do zrenja bobica. Optimalno vreme je neposredno pred izlazak gusenice iz jaja.

`` Specijalista za štetne gusenice. `` Veoma kratka karenca, omogućava i kasniju primenu, ali je ranija primena prednost.

Karenca: 7 dana (u Italiji, Hrvatskoj)*. Prednosti: `` Selektivan je za neke korisne predatore.

* Registrovano u nekim zemljama Evropske Unije

NAŠA PREPORUKA! Za efikasnos suzbijanje smotavaca (moljaca) grožđa vreme primene od presudnog značaja. Vreme primene se određuje na osnovu ulova štetočina, odnosno odraslih leptira, feromonskim klopkama. Uspeh zaštite zavisi od kvaliteta tretiranja. Potrebno je obezbediti dobru pokrivenost svih delova grozda insekticidom, a korisno je koristiti i okvašivače zbog voštane površine bobice.


Vinova loza ŠTETOČINE

Cikade na vinovoj lozi Scaphoideus titanus

Grinje na vinovoj lozi (Eriophyes vitis, Calipitrimerus vitis)

Postoji veći broj fitoplazmi prouzrokovača žutila i crvenila lišća vinove loze, ali je najopasnija od njih Flavence doree. Ranije se smatralo da su bolesti tipa žutila ili crvenila prouzrokovane virusima, ali je danas utvrđeno da su uzročnici fitoplazme, identifikovane i u nekim našim vinogorjima. Pojava fitoplazamatskog žutila ili crvenila loze u direktnoj je vezi sa prisustvom cikade Scaphoideus titanus. Ona je prenosilac fitopla­zme sa zaraženih na zdrave čokote. Osim ovog načina fitoplazme se mogu preneti samo sadnim materijalom. Na zaraženim čokotima pupoljci u proleće ne kreću ili kreću kasnije od zdravih, porast lastara je usporen. Internodije na zaraženim lastarima su kraće, a u toku leta oni počinju da se naginju, krive ka zemlji. Zaraženi lastari ne odrvene u potpunosti, pa izmrznu tokom zime. Zaraženo lišće je čvrsto, krto i uvija se po ivici ka naličju. Kod belih sorti ono je žuto, a kod crvenih ono je inten­zivnije crvene boje.

larva cikade

14

Erinoza je izraz za pojavu koju svojim prisustvom i ishranom na listu prouzrokuje vrsta Eriophyes vitis. Prvi znakovi oštećenja mogu se pojaviti dosta rano, već kada listići dostignu veličinu od 5 cm. Na površini listića ili kasnije odraslih listova pojavljuju se mehura­ste izrasline, u vidu ispupčenja ili plikova, sa vunastom beličasto­-sivom prevlakom na donjoj strani u kojoj su skrivene ove štetočine. Pri većoj brojnosti ove grinje oštećena je velika lisna površina, što dovodi do sma­njenje aslimilacione površine lista potrebne za ishranu grožđa, kao i razvoja tankih lastrara. Prezimljavaju ispod ljuspica mirujućih lisnih pupolja­ka, a u proleće, pri kretanju loze, naseljavaju mlade listove. Akarinoza je pojava koju prouzrokuje vrsta Calipitri­merus vitis. Štete na listu su u vidu svetlih pega zve­zdastog oblika, a kasnije braonkasti ožiljci i nekroza tkiva. Takođe , dolazi do skraćenja internodija. Vinova loza može biti napadnuta i drugim vrstama grinja, pre svega grinjama paučinarima, crvenom gri­njom ili crvenim paukom (Panonychus ulmi) i običnim paučinarom (Tetranychus utricae).


Insekticidi – rešenja „„ Karate Zeon

50 g/L lambda cihalotrin Delovanje: Cikade na vinovoj lozi. Količina primene: 0,2 l/ha, sa 600-1000 l/ha vode. Karenca: 21 dana (u Italiji)

Karenca: 28 dana (u Hrvatskoj)*

Prednosti: `` Dugo rezidualno delovanje. `` Deo preparata se deponuje između lica i naličja lista. Visoko efiskan za insekte koji sisaju bilje sokove.

Prednosti: `` Kontakni insekticid, utrobnog delovanja. `` Suzbija veliki broj štetočina koje grickaju ili sisaju biljne sokove. `` Mala doza primene, kvalitetna formulacija.

„„ Vertimec 018 EC 18 g/l abamektin

Delovanje: Grinje u zasadu vinove loze. Količina primene: 0,075% (75 mL u 100 L vode), sa 600-1000 l/ha vode, max. 2 puta godišnje.

* Registrovano u nekim zemljama Evropske Unije

NAŠA PREPORUKA! U cilju sprečavanja pojave i širenja fitoplazmi, osim zdravog sadnog materijala, neophodno je sprovoditi mere suzbijanja cikade primenom insekticida Karate Zeon u vreme aktivnosti ovog insekta. Primena insekticida treba da bude usmerena na celo vinogorje, jer individualne akcije ne daju rezultate, pošto su cikade veoma pokretni insekti. Larva trećeg stupnja cikade L3, je infektivna i može preneti fitoplazme, tako da je primena insekticida usmerena na njeno suzbijanje. Za tačnije vreme primene pratiti savete prognozno izveštajne službe . Orjentaciono je to poslednjih godina 5-10. jun i drugi tretman posle desetak dana. Zaražene čokote treba iskrčiti i ukloniti iz vinograda. U vinogradima u kojima se sprovodi bar jedandva tremana preparatima na bazi sumpora, kao što je Thiovit Jet, posebno na početku vegetacije, grinje vinove loze predstavljaju manji problem. Tade se u početku sprečava masovno formiranje njihova populacije. Primena akaricida Vertimec 018 EC tokom vegetacije sprečava dalji razvoj grinja i štete koje prouzrokuju. Insekticide ne primenjivati u vreme cvetanja loze, zbog opasnosti od trovanja pčela.


Karenca nekih sredstava u zaštiti vinove loze

21 28

x

28 stono grožđe, 42 vinske sorte

Ridomil Combi

x

x

x

Pergado F

x

x

x

35

Vinova loza

Quadris

Karenca u Srbiji

Switch

Thiovit Jet

Topas

Preparat

Pergado F

Ridomil Combi

Quadris

Preparat

Mogućnost mešanja preparata u zaštiti vinove loze

35 35

Topas

x

x

Thiovit Jet

x

x

x

x

Switch

x

x

35 35 28

x

Preporuke za mešanje preparata zasnovane su na fizičkoj kompatibilnosti. Zbog moguće osetljivosti sorte ili hibrida, kao i delovanja spoljašnjih uslova, ne možemo snositi odgovornost u slučaju eventualno nastalih šteta.

Koristite sredstva za zaštitu bilja na bezbedan način za ljude, životinje i životnu sredinu. Pre primene proizvoda obavezno pročitati i pridržavati se upustva za upotrebu na pakovanju i etiketi. Za detaljnije informacije, preporuke i stručnu pomoć obratite se našoj stručnoj službi. Ova brošura je informativnog karaktera. Ne možemo snositi odgovornost za eventualne štamparske greške. Proizvođač I njegov zastupnik ne mogu snositi odgovornost za štetu nastalu nepravilnim rukovanjem, skladištenjem, transportom i primenom sredstva, kao i usled pojave smanjene osetljivosti ili otpornosti štetnih organizama.

16


Naš tim Stručni saradnici: Vesna Cer - Novi Sad 063 65 31 93 | vesna.cer@syngenta.com

Đorđe Rašić - Inđija 063 25 52 13 | djordje.rasic@syngenta.com

Darko Dolinaj - Sr. Mitrovica, Šabac Šumadinka Mihajlović,- Novi Sad 063 11 52 556 | sumadinka.mihajlovic@syngenta.com 063 60 84 70 | darko.dolinaj@syngenta.com Ljubiša Elesin - Vrbas 063 60 64 38 | ljubisa.elesin@syngenta.com

Aleksandar Bošković - Smederevo 063 86 21 982 | aleksandar.boskovic@syngenta.com

Jelena Oljača - Bač 063 86 09 095 | jelena.oljaca@syngenta.com

Milan Mitrović - Valjevo 063 86 21 932 | milan.mitrovic@syngenta.com

Čaba Šipoš - Bečej 063 10 54 905 | caba.sipos@syngenta.com

Vladimir Rajković - Negotin 063 86 22 127 | vladimir.rajkovic@syngenta.com

Dragan Ožegović - Zrenjanin 063 60 75 73 | dragan.ozegovic@syngenta.com

Jelena Prokić - Užice 063 86 22 029 | jelena.savic@syngenta.com

Aleksandar Kremić - Vršac 063 60 71 48 | aleksandar.kremic@syngenta.com

Nebojša Matijević - Čačak 063 86 22 124 | nebojsa.matijevic@syngenta.com

Zoran Veljić - Pančevo 063 86 09 424 | zoran.veljic@syngenta.com

Nenad Mitrović - Kruševac 063 86 22 139 | nenad.mitrovic@syngenta.com

Regionalni menadžeri prodaje: Rade Nikšic Bačka, severni i srednji Banat rade.niksic@syngenta.rs Nenad Lazarević Srem i Mačva, južni Banat nenad.lazarevic@syngenta.com Snežana Milanović Centralna Srbija snezana.milanovic@syngenta.com

SYNGENTA AGRO d.o.o. Omladinskih brigada 88b 11070 Novi Beograd tel: +381 11 3129981 fax: +381 11 3129980

www.syngenta.rs


Profile for Syngenta Srbija

Syngenta zaštita vinove loze  

Syngenta zaštita vinove loze (brošura)

Syngenta zaštita vinove loze  

Syngenta zaštita vinove loze (brošura)