Page 1

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 2600 Berchem 1 - 2de afd. BC 4953

Afgiftekantoor 2600 Berchem 1 -2de afd. Erkenning P303167

DE BELGISCHE DIAMANTNIJVERHEID Hoveniersstraat 22 - 2018 Antwerpen

Driemaandelijks

oktober / november / december 2013


Always brilliant

EUROSTAR

Diamond Traders N.V.

From technical standards to total inventory management, Eurostar is the leading industry benchmark for diamond processing excellence. With over 10,000 quality-focussed specialists worldwide matching diamonds according to your own unique custom calibrated precision systemTM, every Eurostar parcel is literally all sorted out for you according to your exact requirements from basic colour and clarity delineations to even the most subtle outlines for proportion and cut. At Eurostar, the choice is always brilliant.

The companies referred to are group companies of Eurostar Diamonds International S.A., a Diamond Trading Company Sightholder. *Represented in Mumbai by Dimexon Diamonds Ltd., a Sightholder of The Diamond Trading Company.

Antwerp +32 3 213 7777 • Dubai +971 4 226 5165 Hong Kong +852 2810 7751• 7751 • Mumbai* +91 22 56 35 7777 New York +1 212 754 4100 • Shanghai +86 21 504 76555


83e jaargang, nr 4, oktober / november / december 2013

de belgische diamantnijverheid Periodieke uitgave van het Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid Periodical Publication of the Syndicate of the Belgian Diamond Industry

editoriaal

Verantwoordelijke uitgever Responsable editor Edward Denckens Dennenlaan 2 2243 Zandhoven

Redactie en Publiciteit Editorial Office and Publicity SBD Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen Tel. : 03/233.11.29 - Fax : 03/227.46.30 e-mail: sbd@sbd.be Beste lezer, Redactiecomité Editorial Board Edward Denckens, Jos Heiremans, Dirk Loots, Linda Vancauwenberghe

Jaarabonnement Yearly subscription € 30

Voor de teksten zijn uitsluitend hun auteurs verantwoordelijk. Nadruk van teksten toegelaten mits uitdrukkelijke bronvermelding.

De Duurzame Drukker, Oostakker

2013 loopt op zijn einde, en een nieuw, beloftevol jaar staat voor de deur. Maar voor we 2014 vol energie aanvatten is dit het uitgelezen moment, om even terug te blikken op de voorbije twaalf maanden. Het werd een jaar waarin we, meer dan ooit tevoren, er in geslaagd zijn om Antwerpen als wereldhoofdstad voor diamant op de wereldkaart te zetten. Gewapend met een nieuwe promotiefilm die in amper zes minuten en niet minder dan elf verschillende talen een prachtig beeld geeft van waar Antwerpen voor staat, waren we present op alle afspraken; in Canada, China, Rusland, Angola, Botswana, Zuid Afrika, Zimbabwe, de Verenigde Staten … het lijstje is lang. Telkens opnieuw konden we het Antwerpse leiderschap binnen onze sector bevestigen alsook onze one-gëevenaarde controle, slijp- en onderzoeks expertise, bijvoorbeeld mooi geïllustreerd door de expliciete bedanking voor onze inzet voor het Kimberley Process in een resolutie van de Verenigde Naties begin van dit jaar. Dat Antwerpen de bakermat is voor alles wat diamant te maken heeft bleek ook recent tijdens de lancering van een uniek paar diamanten laarzen in Hong Kong, ontworpen en ontwikkeld dankzij de Antwerpse expertise, onder massale persbelangstelling in binnen- en buitenland. Maar ook ‘thuis’, in Antwerpen, ontvingen we delegaties uit alle hoeken van de wereld; de Russische Gokhran, een waslijst aan Ambassadeurs, KP Voorzitter Ambassadeur Nhlapo, de top van de Russische mijngigant Alrosa, en een officiële delegatie uit Zimbabwe om er maar enkele te noemen. Maar ook onze nationale en regionale partners bleven op onze radar; denk bijvoorbeeld aan het bezoek van Vice-Premier Didier Reynders, die openlijk zijn steun uitsprak voor het opheffen van de EU-sancties tegen het Zimbabwaanse MMCZ en klare taal sprak over de implementatie van een mogelijke ‘karaat taks’ voor diamant. Het voorbije jaar werd


ook een versnelling hoger geschakeld in de samenwerking en dialoog met Stad en Provincie. Al deze acties hebben één duidelijk doel; onze leiderspositie bevestigen en versterken. Dat doen we ook heel concreet, door ons bereik als draaischijf voor ruwe diamant nog verder uit te breiden. Eén jaar na de lancering draait de Antwerp Diamond Tender Facility (ADTF) op volle toeren; voor zowel gevestigde spelers, zoals marktleider Alrosa, als de zogenaamde ‘junior miners’ is de Tender Facility dé referentie geworden om snel, efficiënt en met optimale opbrengst hun goederen te verkopen op de Antwerpse markt. Er werd ook hard gewerkt om onze banden met de belangrijkste handelspartners te verstevigen, denk bijvoorbeeld aan de contacten met het Canadese Stornoway rond het Renard project, het nieuwe Samenwerkingsakkoord met Alrosa of het heropstarten van de handel met Zimbabwe. Ook voor de handel in geslepen diamant ging geen maand voorbij zonder één of andere unieke opportuniteit; van de vierde editie van de Antwerp Diamond Trade Fair en de succesvolle Antwerp meets Antwerp bijeenkomsten, georganiseerd door de Antwerpse diamantbeurzen, tot de Antwerp Diamond Pavilions en op maat gemaakte netwerk evenementen in Shanghai, Beijing, Moskou, Hong Kong, Luanda, Pretoria, Harare en Antwerpen. Voor elk wat wils. In de afgelopen twaalf maanden heeft AWDC ook voluit ingezet op haar rol als dienstverlener voor de Antwerpse diamantgemeenschap. We lanceerden een vernieuwde website, boordevol informatie en een wekelijkse nieuwsbrief die de sector informeert over al onze initiatieven, over belangrijke evoluties en trends op mondiaal gebied, zoals het Kimberley Process, maar ook over nieuwe regelgeving, zoals verplichtingen op vlak AML en Compliance. Daarnaast werden ook een aantal instrumenten ontwikkeld die de dagdagelijkse werking van de diamantsector ondersteunen; zoals een AML en Compliance Helpdesk die onze diamantairs bijstaat met raad en daad, een online job platform, waar werkzoekenden en werkgevers uit de sector gericht op zoek kunnen naar de ideale job of de perfecte kandidaat, en het AWDC Security Office, een departement dat zich integraal wijdt aan het optimaliseren van de veiligheid in het diamantkwartier en daarbuiten. Via talrijke seminaries en workshops werd de sector ook nauwer betrokken bij een waaier aan thema’s; veiligheid, duurzaam ondernemen, AML en Compliance, ICT, enz. Opnieuw hebben we dit jaar de Antwerpse diamantgemeenschap, in al zijn kleurrijke en boeiende facetten, een gezicht gegeven. Dat deden we onder meer lokaal door een bijzonder succesvol partnerschap met Sporting A, waarbij we diamant extra in de kijker konden zetten met unieke trofeeën op topsportevenementen. Ook de tweede editie van de Open Bedrijvendag werd een groot succes. Meer dan 3000 geïnteresseerde bezoekers konden dankzij een unieke samenwerking tussen de Beurzen, HRD Antwerp, WTOCD, AWDC en de Antwerpse diamantgemeenschap, een kijkje nemen achter de schermen. Kortom, we hebben niet stilgezeten, en mét resultaat. Als voorzitter van het AWDC ben ik dan ook bijzonder fier, niet in het minst omdat het afgelopen jaar bewezen werd dat Antwerpen

2

als diamantcentrum springlevend is. Eén ding is zeker, de actieve steun en betrokkenheid van de Antwerpse diamantgemeenschap en onze partners was en is onontbeerlijk in dit succesverhaal. Maar er zijn ook kanttekeningen te plaatsen. Onze sector staat nog steeds voor een aantal uitdagingen die mee de toekomst van de wereldwijde diamantindustrie zullen bepalen, over de gehele pijplijn. De druk van de bankwereld en de groeiende complexiteit van de financiering van de diamanthandel maar ook het huidige onevenwicht tussen de prijszetting van ruw en geslepen diamant zijn voorbeelden van kwesties die hoog op de agenda blijven staan. Tijdens de IDMA Voorzittersvergadering hier in Antwerpen in oktober maar ook op andere bijeenkomsten binnen de industrie kwamen deze thema’s uitvoerig aan bod. Als overkoepelende organisatie zijn we er van overtuigd dat het van essentieel belang is dat alle betrokken partijen met een eensgezinde visie naar buiten treden. Diezelfde redenering geldt voor de problematiek van synthetische diamant waarbijj differentitaie en “disclosure” essentieel zijn. Meer dan ooit is er nood aan het verstevigen van het consumentenvertrouwen in diamant. Ook op dit punt is de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van elk deeltje en elk lid van de industrie cruciaal. Eén punt is alvast duidelijk, om deze obstakels te overwinnen moeten we voluit de kaart (blijven) trekken voor een duurzame en meer transparante diamantindustrie. En laat dat nu net blijvend één van de sterktes van Antwerpen zijn. Ik wens iedereen een fantastisch en succesvol 2014.

Stephane Fischler Voorzitter AWDC Ondervoorzitter SBD

SBD wenst u en uw familie

een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar

SBD wishes you and your family

a happy and prosperous New Year.


editorial Dear reader, 2013 draws to an end and a new promising new year is upon us. But before we start 2014, I would like to take the time to look back on our achievements of the past twelve months. Above all, 2013 was the year in which we managed to put Antwerp as the world’s diamond capital on the world map. Armed with a new promotion film that allows viewers insight in every brilliant facet of our industry in under six minutes and no less than 11 different languages, we didn’t miss a single appointment; Canada, China, Russia, Angola, Botswana, South Africa, Zimbabwe, the United States, the list goes on… On each of these occasions we succeeded in confirming Antwerp’s leadership and our unparalleled expertise in terms of control mechanisms, skills and innovation, illustrated perfectly by the explicit congratulations on our efforts towards the Kimberley Process in a United Nations Resolution at the beginning of the year. The recent launch of a unique pair of diamond boots in Hong Kong, designed and developed through the Antwerp expertise, was largely covered in the international media and is just one of the many testimonials of the fact that Antwerp truly is the cradle of the global diamond industry. But also in our home base, in Antwerp, we welcomed delegations from all across the globe; the Russian Gokhran, an endless list of Ambassadors, KP Chair Ambassador Nhlapo, Russian mining giant Alrosa’s top management, and a high level delegation from Zimbabwe are just a few examples. Naturally, our focus also remained on our national and regional partners; such as the visit of Vice Prime Minister Didier Reynders, who advocated openly for the lifting of the EU Sanctions against the Zimbabwean MMCZ and spoke frankly on the potential implementation of a carat tax for diamant. In addition, we have shifted a gear higher in our cooperation and dialogue with both the City and Province of Antwerp. All these efforts are targeted at one goal; to reinforce Antwerp’s leading position as the world’s main diamond hub. More specifically, we aim to expand our scope as the world’s primary rough trading hub. Just one year after its launch, the Antwerp Diamond Tender Facility is operation at full speed; the facility has quickly become the benchmark for both established producers, such as market leader Alrosa, and the so-called junior miners as the fastest, most efficient selling channel that ensures an optimal revenue for their production. In addition, we have invested great efforts in confirming the good relationships with our most important partners, such as the meeting with held with Stornoway in regards to the Canadian Renard Project, the new Cooperation Agreement AWDC and Alrosa just signed recently or the reconnecting with the Zimbabwean diamond industry. In terms of polished trade, we managed to create a wide array of opportunities on a regular basis; from the fourth edition of the Antwerp Diamond Trade Fair and the succesful launch of the Antwerp meets Antwerp Bourses organized by the Antwerp Diamond Bourses, over the Antwerp Diamond Pavilions on international trade fairs to the tailor-made networking events we organized in Shanghai, Beijing, Moscow, Hong Kong, Luanda, Pretoria, Harare and Antwerp. The choice, really, is yours. More than ever, in 2013, AWDC has directed much efforts to its

role as service-provider for the Antwerp diamond community. We launched a renewed website, packed with useful information, and a weekly newsletter that informs our stakeholders on al our initiatives, important evolutions and trends within our industry but also on new legislation and regulation, for example in regard to AML and Compliance. We have also implemented new tools that can actively support the diamantaires in their day-to-day business, such as an AML and Compliance Helpdesk that advices and assists diamond companies, an online job tool, that allows job seekers and diamond companies to find a suitable job or candidates more efficiently, and the AWDC Security Office, dedicated to facilitate and improve security within and outside the Antwerp diamond square mile. Through a series of seminars and workshops, we succeeded in augmenting the involvement of our community on a wide variety of topics and issues, such as security, sustainability, AML and Compliance, ICT, and much more. This year again, we have also endeavoured show the public every fascinating facet of our industry and our multicultural community. Within the framework of the highly succesful partnership with Sporting A we succeeded in putting diamonds in the spotlights through the creation of diamond trophees, designed for top sporting events in and around Antwerp. The second edition of the Open Company Day, in October, was again, an overwhelming success. More than 3,000 visitors were granted a glimpse behind the scenes in a unique cooperation between the Antwerp diamond bourses, HRD Antwerp, WTOCD, AWDC and various members of our community. In short, we have been rather busy, and the results are there. As President of the AWDC, I am particularly proud that we have demonstrated amply that our city, our diamond centre, is very much alive. One thing is for sure, the support of the Antwerp diamond community and our partners was indispensable in all these achievements. But 2013 wasn’t all moonlight and roses. Our industry continues to face challenges that will determine the future of the global diamond industry, throughout the entire pipeline. The pressure from the diamond banks and the increasingly complex character of the industry’s financing, but also the current imbalance between pricing of rough and polished diamonds remain pertinent issues that were discussed during the IDMA Presidents Meeting in Antwerp in October and on various other industry gatherings. As representative organisation, we firmly believe it is essential that all parties involved share and express the same vision. The same philosophy applies in regards to the issue of synthetics, in which differentiation and disclosure are crucial keywords. More than ever, we need to reinforce consumer confidence towards our product, diamond. Here too, the involvement and personal responsibility of each and every member of our industry is absolutely vital. One thing is clear, to overcome these obstacles, we must continue to choose the path of a sustainable and transparent diamond industry. And that, dear reader, precisely is one of the defining and continuing strengths of Antwerp. I wish all of you a happy and prosperous 2014! Stéphane Fischler President AWDC

3


AWDC en Stad Antwerpen lanceren kwaliteitslabel voor juweliers Al meer dan 550 jaar zijn Antwerpen en diamant onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom ontwikkelden de Stad en Antwerp World Diamond Centre (AWDC) een kwaliteitslabel voor juweliers: ‘Antwerp’s Most Brillant’. Voor de ontwikkeling van het kwaliteitslabel werkten de Stad Antwerpen en AWDC samen met enkele institutionele partners zoals de FOD Economie en de beroepsfederatie Ars Nobilis. Het label moet de consumenten en bezoekers beter beschermen, biedt kwaliteitsgaranties en versterkt het imago van Antwerpen als werelddiamantcentrum. Het geeft klanten een duidelijke en objectieve garantie dat ze juwelen van topkwaliteit kopen bij een betrouwbare juwelier. De lancering is gepland voor begin 2014.

in minder dan een jaar tot stand gekomen. De criteria om te voldoen zijn streng, maar enkel op die manier kan het waterdichte kwaliteitsgaranties bieden aan de consument. AWDC is verheugd dat het via deze samenwerking ook bijdraagt aan het verder op de kaart zetten van Antwerpen als mondiale hoofdstad van diamant”. Kandidaat juweliers worden gecontroleerd door onafhankelijk auditbureau Kiwa. Zij die voldoen aan de vooropgestelde criteria behalen het label, dat een jaar geldig is. Juweliers die nu intekenen en het label behalen, worden betrokken bij de lancering en de bijhorende campagne in januari 2014. Meer info op www.ondernemen-inantwerpen.be/diamant.

Ari Epstein, CEO AWDC: “Het kwaliteitslabel voor juweliers is een van de vele projecten die beschreven staan in het Antwerp Diamond Masterplan – Project 2020. Dankzij de goede samenwerking met de Stad, FOD Economie en Ars Nobilis is het label

Mark Tensen, voorzitter ars Nobilis en Jean-Marc Delporte, voorzitter FOD economie; Ludo Van Campenhout, schepen van diamant en Ari Epstein, CEO AWDC.

4


De Beers holds inaugural international sight in Botswana De Beers celebrated another milestone in its 125 year history with the start of rough diamond sales to international Sightholders in Gaborone, Botswana. The relocation of Sights to southern Africa underpins the long-term future of the partnership between De Beers and Botswana, and is another significant step in the country’s transformation into a world’s leading diamond centre.

Welcoming the Sightholders in Gaborone, Philippe Mellier, CEO of De Beers Group said: “Africa was home to the diamond industry when it began in the late 19th century and De Beers and its partners were central to that growth. As we make this move, Africa is once again at the forefront as De Beers and its partners lead the diamond industry into a sparkling new chapter in its illustrious history.”

Around 200 representatives of the world’s leading diamantaires were due to attend the Sight at the De Beers offices in Gaborone.

The building hosting the Sight in Gaborone, Botswana is the world’s most sophisticated diamond sorting, valuing and sales facility and provides an excellent environment for De Beers’ global client base. The project to relocate international Sights from London to Gaborone was carried out over two years and completed ahead of schedule and below budget. It has been a considerable logistical feat for De Beers, involving the migration of people, technology and systems.

The move is expected to serve as a catalyst for economic growth across southern Africa with the region now the world’s primary source of rough diamonds sales, creating further employment opportunities in ancillary services such as banking, security, IT and supply chain. De Beers has sourced furniture, equipment, and other products and services from local companies, providing immediate economic benefit to domestic suppliers.

Contact: De Beers UK Media Office

DIAMOND BOOTS - Made in Antwerp revealed This year’s Business of Design Week in Hong Kong (2-7 December 2013) is dedicated to Belgian creativity. One of the highlights of the Belgian Spirit program was the uncovering of a stunning pair of diamond boots, the result of a collaboration between Antwerp based companies Diarough/UNI-Design and A.F.Vandevorst. Her Royal Highness the Queen of the Belgians and the MinisterPresident of the Government of Flanders Kris Peeters attended the unveiling of the diamond boots on 4 December. Flanders Investment & Trade, the Flemish government agency charged with promoting international business in Flanders and abroad, initiated the diamond-fashion project as the BoDW provides a unique opportunity to highlight some of Flanders’ most famous industries. The Antwerp World Diamond Centre and Flanders Fashion Institute selected Diarough, a leading Antwerp diamond company, and the internationally respected designer duo A.F. Vandevorst to shape the project. An Vandevorst and Filip Arickx designed a pair of black leather ankle boots with a paisley pattern completely covered in 1,550 carats of natural fancy colored champagne, grey and pink diamonds from Diarough/UNI-Design. A team of highly skilled craftsmen at the Indian manufacturing plant of UNI-Design set all 39,083 diamonds on the boots. For the A.F. Vandevorst cross-shaped logo, extremely rare redish pink diamonds have been used. The whole process, from designing the boots, producing them, selecting, sorting and shipping the diamonds to finally the actual setting of the diamonds on the boots took 30,000 man hours. 400 VIP guests, including Her Royal Highness the Queen of the Belgians and the Minister-President of the Government of Flanders Kris Peeters, witnessed the unveiling of the diamond boots on 4 December. Place to be was the Sevva restaurant, one of the most exclusive venues in downtown Hong Kong. Chinese artist Yi Zhou had the honor of walking the boots around a

catwalk on Sevva’s 180-degree balcony with Hong Kong’s stunning skyline in the background. Vogue China describes Yi Zhou as “the modern-day Chinese Hitchcock, Yoko Ono and Cindy Sherman all in one”, making her the perfect ambassador for the diamond boots project. Good news for those who would like to join Zhou in adding a touch of brilliance to their walk, as the unique pair of boots is now for sale. Press contact: nelebouchier@awdc.eu

FACT SHEET 1 PAIR OF BOOTS HEAVY SHINY CALF SKIN 39 SIZE 1,527 CARAT 4,753 GRAMS OF GOLD 30,000 MAN HOURS 38,883 DIAMONDS 3,188,000 USD

5


Sociaal nieuws Sectoraal protocol van akkoord in het PC voor de Diamantnijverheid en -handel (PC 324) voor de jaren 2013-2014 • Verlenging van volgende CAO’s voor de jaren 2014 en 2015: - Tewerkstelling en opleiding risicogroepen (0,15%): dit wordt aan het Fonds voor de Diamantnijverheid betaald i.p.v. aan de RSZ. En dit wordt onder de vorm van premies terugbetaald aan de werkgevers - Vormingsinspanningen : verhoging participatiegraad aan vorming en opleiding met 5%; CAO voor 2014 Een versterking van het opleidingsbeleid zal verder binnen het Fonds voor de diamantnijverheid worden uitgewerkt. - Vervoerkosten: openbaar vervoer + privé vervoer worden terugbetaald aan het tarief van het openbaar vervoer - Maaltijdcheques: het bedrag is ongewijzigd, zijnde: € 4,46 werkgeversbijdrage en minimaal € 1,09 werknemersbijdrage - Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) op 56 jaar - Werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar : deze CAO loopt tot 31.12.2014 - Aanvullende werkloosheidsuitkeringen +50-jarigen (wordt betaald door het ICD): het bedrag blijft 5 euro per werkloosheidsdag voor maximaal 460 dagen, met een wachttijd van 19 maanden - Anciënniteitspremie: de bedragen zijn afgerond, nl. 124 euro na 10 jaar anciënniteit, 248 euro na 20 jaar, 496 euro na 30 jaar en 744 euro na 40 jaar anciënniteit - Cadeaucheque: 35 euro, betaald door de Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid - Aanvullende scholingsovereenkomsten: voor schoolverlaters van het SIHA • Verhoging van de bijdrage in het sectoraal pensioenfonds vanaf 1.1.2014 met 1% op de loonmassa: dus van 2 naar 3% en voor de +56-jarigen van 8 naar 9%. Dit wordt gedragen door het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector • Invoeren van een CAO vastkliksysteem voor het jaar 2014 (cfr. CAO 107) • De concrete gevolgen van het eenheidsstatuut zullen verder worden besproken in een paritaire werkgroep; evenals de verbetering van de tewerkstellingspremie • Sociale rede wordt gewaarborgd voor de duurtijd van het protocol

6

Melding van de eerste effectieve dag van tijdelijke werkloosheid De NAR stemt in met een ontwerp-KB dat ervoor zorgt dat de mededeling van de eerste effectieve dag van werkloosheid bij tijdelijke werkloosheid omwille van technische of economische redenen kan gebeuren vanaf de vijfde werkdag voorafgaand aan de eerste effectieve werkloosheidsdag. Nu gebeurt dat op de eerste dag van de werkelijke schorsing, of op de gewone activiteitsdag die erop volgt of eraan voorafgaat. De mededeling zal ook kunnen worden geannuleerd binnen een termijn die zich situeert tussen de vijfde werkdag die voorafgaat aan de eerste dag van de werkelijke schorsing en de werkdag die op de voormelde eerste dag volgt. Vandaar dat het begrip ‘gewone activiteitsdag’ vervangen wordt door ‘werkdag’. Na 6 maanden zou er een evaluatie komen.

Responsabilisering economische werkloosheid De werkgevers die een aantal dagen economische werkloosheid ingevolge gebrek aan werk hebben aangegeven en een bepaalde norm overschrijden zijn een bijkomende jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Het bedrag van de bijdrage wordt éénmaal per jaar berekend op basis van de gegevens m.b.t. de kwartalen van het voorafgaande jaar. Er wordt voor dat jaar gekeken naar het totaal aantal dagen economische werkloosheid voor de handarbeiders (en leerlingen) die werden aangegeven. Dit houdt concreet in dat er geen bijdrage verschuldigd is als er minder dan 110 dagen tijdelijke werkloosheidsdagen werden aangegeven. De RSZ laat weten dat de debetberichten voor 2013 (met referteperiode het jaar 2012) in december 2013 verstuurd zullen worden. De bijdrage is verschuldigd samen met en binnen dezelfde termijnen als de socialezekerheidsbijdragen die betrekking hebben op het kwartaal waarbinnen het bedrag van de bijdrage door de RSZ werd medegedeeld. Het bedrag van de bijdrage wordt berekend volgens volgende formule: ((a - b) + (a - c) + (a - d) + (a - e) + (a - f)) * n waarbij: a = het totaal aantal dagen tijdelijke werkloosheid ingevolge gebrek aan werk wegens economische redenen die door de werkgever voor elke handarbeider of leerling onderworpen aan de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, die hij heeft tewerkgesteld in de bovenvermelde referteperiode werd aangegeven; b = 110; c = 130; d = 150; e = 170; f = 200; n = een forfaitair bedrag dat 20 euro bedraagt.


Indien de bewerking (a - b), (a - c), (a - d), (a - e) of (a - f) een negatief resultaat oplevert, wordt dit resultaat niet opgenomen in de formule.

Vermindering van de RSZ bij de 4e en de 5e aanwerving Vanaf 1 januari 2014 zullen de verminderingen van de sociale bijdragen toegekend worden aan ondernemingen wanneer zij een 4e of 5e werknemer aanwerven. De verminderingen zijn de volgende: • Vierde aanwerving: 1000 euro per kwartaal gedurende 5 kwartalen en 400 euro gedurende de volgende 4 kwartalen, • Vijfde aanwerving: 1000 euro per kwartaal gedurende 5 kwartalen en 400 euro gedurende de volgende 4 kwartalen. De maatregel heeft enkel betrekking op nieuwe aanwervingen.

Eenheidsstatuut vanaf 1.1.2014 1. Nieuwe ontslagregeling voor elke nieuw aangeworven werknemer (arbeider en bediende) als voor dezen die reeds op 1.1.2014 in dienst zijn. Een vaste opzeggingstermijn wordt in weken uitgedrukt ipv in kalenderdagen. De diamantsector heeft een uitzondering op de nieuwe opzegregeling bekomen (momenteel slechts tot 2018), evenwel worden onze opzegtermijnen opgetrokken tot deze van CAO 75. In de wet staat dat er vastklikmoment is op 1.1.2014 zodat voor de werknemers in dienst voor 1.1.2014 de huidige opzegtermijnen behouden worden tot op 1.1.2014. Vanaf 1.1.2014 geldt een nieuwe anciënniteit voor het bepalen van de nieuwe opzegtermijnen. Echter: wij vernemen van het VBO dat het kabinet en de administratie van de FOD Werk een andere interpretatie volgen voor de uitzonderingssectoren. De teller wordt niet op nul gezet. De opzegtermijnen volgens CAO 75 zouden zouden gelden voor de volledige anciënniteit. Voor ontslagen die vallen vanaf 1 januari 2018, valt men terug op de ‘normale’ regels. Dit betekent dat voor arbeidsovereenkomsten die een aanvang hebben genomen vóór 1 januari 2014 de opzeggingstermijn in twee delen moet worden berekend. Een eerste deel in functie van de anciënniteit bereikt op 31/12/2013 op basis van de opzeggingstermijnen die gelden op 31/12/2013 en een tweede deel in functie van de anciënniteit bereikt op het ogenblik van ontslag (ingangstijdstip opzeggingstermijn) op basis van de nieuwe opzeggingstermijnen van artikel 37/2 van het wetsontwerp.

- - - - - -

4 weken : 3 maanden tot 6 maanden in dienst 5 weken: 6 maanden tot 5 jaar anciënniteit 6 weken: tussen 5 to 10 jaar anciënniteit 8 weken: tussen 10 en 15 jaar 12 weken: tussen 15 jaar en 20 jaar 16 weken: voor de werknemers met meer dan 20 jaar anciënniteit

Bij opzeg door de werknemer: - 1 week: tot 3 maanden anciënniteit - 2 weken: 3 maanden tot 5 jaar - 3 weken: 5 jaar tot 10 jaar - 4 weken: 10 – 15 jaar - 6 weken: 15 – 20 jaar - 8 weken: vanaf 20 jaar anciënniteit Vanaf 1 januari 2014 wordt er een nieuwe werkgeversbijdrage ingevoerd op de verbrekingsvergoedingen. Concreet moeten ondernemingen een patronale bijdrage betalen op de verbrekingsvergoedingen van werknemers met een jaarloon dat hoger is dan 44.508 euro. 2. Het proefbeding wordt afgeschaft. Er is wel een overgangsregeling voorzien voor de proefbedingen die werden opgenomen in de arbeidsovereenkomsten die vóór 1 januari 2014 zijn afgesloten. Op deze proefbedingen blijven de huidige regels, die gelden tot 31.12.13, van toepassing. Ook de gevolgen van het proefbeding blijven behouden tot na het verstrijken van de proefperiode. Werkgevers die vanaf 1.1.2014 een werknemer in dienst nemen, zijn onmiddellijk gebonden door de nieuwe opzegtermijnen. Voor arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of bepaald werk welke normaliter niet kunnen worden opgezegd, zullen vroegtijdig kunnen beëindigd worden tijdens de 1ste helft van de overeengekomen duurtijd. Deze referteperiode mag niet langer dan 6 maanden duren. Uitzonderingen: de bestaande reglementering van de proeftijd wordt behouden voor uitzendarbeid en tijdelijke arbeid en voor studentenarbeid waarbij de 1ste drie arbeidsdagen beschouwd worden als proefperiode. Tijdens deze periode kunnen zowel werkgever als werknemer de overeenkomst beëindigen zonder opzegging of vergoeding. Het is niet meer nodig dit in de overeenkomst te voorzien aangezien dit een automatisme is. 3. Afschaffing van de carenzdag Dit betekent dus dat het gewaarborgd loon al direct vanaf de eerste dag ziekte moet betaald worden.

De nieuwe opzegtermijnen (CAO 75) die vanaf 1.1.2014 gelden zijn: Bij opzeg door de werkgever: - 2 weken voor de werknemers met een anciënniteit tot 3 maanden

7


HRD Antwerp reveals winners of the HRD Awards 2013 in Beijing On October 31, the finalists of the HRD Awards, the world’s leading contest for contemporary diamond jewellery, were unveiled during a gala event in Beijing. A sparkling night Attended by political VIPs and celebrities, the HRD Awards is regarded as the “Academy Awards” of the diamond jewellery design industry. It is also a major event for China’s jewellery industry. Belgian guests of honour are the Governor of the Province of Antwerp, the Belgian Ambassador to China, the Belgian Consul General in Shanghai, the ViceMayor of Antwerp and representatives of the global diamond and jewellery industry. The ceremony reached its climax when announcing the five award-winning designs. Designer Paola Strammiello from Italy was given the highest honour for winning the first prize. The other four finalists were: Wan Hei Tung from Hong Kong, Evi Bakker from The Netherlands, Ma Chao from P.R. China and Shen Feng from P.R. China.

The HRD Awards is an initiative launched by the Antwerp service provider to the diamond industry HRD Antwerp. It is coorganized by the Gems and Jewelry Trade Association of China and sponsored by TESIRO. It aims to promote creative talent, to extend the limits of the modern diamond jewels and to translate avant-garde ideas into trendsetting jewellery. In addition, it promotes diamonds and jewellery in general. The theme of the HRD Awards 2013 was “Trompe l’oeil”- “Nothing is what it seems”. Creating the perfect illusion into a jewellery item was the challenge. A jury of jewellery industry experts selected 31 winning designs, out of a record number of 1,350 entries. These lucky 31 were then invited to make their jewellery piece. Out of the final 28 jewellery items, the ultimate top five winning jewels were unveiled in the China National Convention Centre in Beijing. The winner was awarded with a cash prize of 10.000 US $, the other four finalists obtained 2.500 US $ each.

WINNER HRD Awards 2013: Paola Strammiello (Italy) a hallucination triggered by a mushroom! Based on the physical law of two mirrored parabolas, the diamond located inside the jewel is revealed only in the form of a mirage if viewed through certain angles. The real diamond is hidden and can only be viewed by a careful observer when viewed at a certain angle, thanks to a complex game of mirrors. In this trompe-l’oeil jewel, what is visible is not real and what is real is not visible. Just like the magical inner world of every dreamer!

(from left to right) Mayank Mehta, Blooming Star (diamond sponsor) | Cathy Berx, Governor of the Province of Antwerp | Paola Strammiello, designer | Model wearing the prize winning jewel | Sun Fengming, Vice Chairman & General Secretary of GAC | Simona Stanchi, CGS Gioielli (jewel sponsor) Paola Strammiello works as a senior jewellery designer and consultant for Forevermark, De Beers Group in Milan, Italy. The focus lies on high end jeweller, wedding and bridal collections and diamond jewellery. She is responsible for trend research and mood creation in order to define the product vision. Insipiration: ’Magic Mushroom’ is a sensory ring that tricks our sight. Just like in Wonderland, reality seems to be the result of

8

Winner Paola Strammiello (left) | Magic Mushroom, Ring (right)

Diamonds Sponsor: Blooming Star Pelikaanstraat 62 | 2018 Antwerpen | +32 3 226 80 13 | info@bloomingstar.com www.bloomingstar.com Jewellery Sponsor: CGS Gioielli | Corso Garibaldi 140 AL Valenza | Italy | + 39 0131 9512 64 | info@cgsgioielli.it www.cgsgioielli.com


The HRD Awards in China After nearly two decades of growth and promotion, China’s diamond industry has seen a rapid development, becoming the world’s second largest diamond cutting country and the world’s fourth largest consumer of diamond jewellery. “With the steady development of China’s economy, China’s diamond sector has become a major partner in the world’s diamond industry. Chinese consumers are becoming increasingly aware of quality and authenticity, especially when buying diamond jewellery. Quality and authenticity is exactly what HRD Antwerp is promoting through its Diamond Certificates. The introduction of the HRD Awards collection in Beijing will help us to further develop our business opportunities in China, by opening doors and connecting by means of the magic of diamond jewellery”, concludes Serge Couvreur, CEO of HRD Antwerp. For more information: jennie.baeten@hrdantwerp.be

(from left to right) Richard Shen, CEO TESIRO | David Gotlib, President HRD Antwerp | Serge Couvreur, CEO HRD Antwerp.

AD Networking event in Beijing very successful AWDC organized also a unique networking program in Beijing. Antwerp diamond companies experienced a business opportunity and expanded their business in China during an exclusive networking event and Meet & Greet with over 30 top Chinese retailers and jewelers. Ari Epstein, CEO AWDC, emphasized

the importance and potential of the Chinese diamond market. It is no secret that the Belgian-Chinese trade relationships have been thriving since the past decade, with a prominent role for the Antwerp diamond industry. With rising prosperity levels and consumer spending, that can only grow.

9


Innerlijke geheimen diamant onthuld

Bewustwordingscampagne AWDC

Onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben aangetoond dat diamanten vaak half zo oud zijn als de aarde zelf. Eeuwenlang was het lastig de ouderdom van diamant te bepalen. Zo is in de afgelopen decennia al vele malen gepoogd om door middel van radioactieve vervalprocessen de leeftijd van diamanten te berekenen, maar een goed resultaat werd niet bereikt. Vandaag wordt er onderzoek gedaan naar de mineralen in de diamant om de leeftijd te bepalen. hun vorming verandert de chemische samenstelling in de groeizones. De wetenschappers gebruikten speciale apparatuur om de leeftijd van de ringen in diamanten te bepalen. In bepaalde mineraalinsluitsels in diamanten zit het element renium dat langzaam uiteenvalt en daarbij het element osmium vormt. Op het moment van insluiten van zo’n mineraal in de diamant bevat het vooral renium. Na verloop van tijd neemt de hoeveelheid renium af en de hoeveelheid osmium toe. Dit laat toe om leeftijden te schatten. In de bestudeerde diamanten zagen de onderzoekers twee belangrijke periodes waarin diamanten ontstaan zijn: 1 miljard jaar geleden en 2 miljard jaar geleden. Dit onderzoek laat zien dat veel diamanten in beide periodes zijn gegroeid, waarmee wordt aangetoond dat diamanten er miljoenen jaren over doen om zich te ontwikkelen.

“See Something, Say Something!” is een bewustwordingscampagne van AWDC. Het is een eenvoudig maar effectief initiatief om de diamantgemeenschap meer bewust te maken van aanduidingen van mogelijke verdachte handelingen. Tegelijk wil AWDC het belang benadrukken van het rapporteren hiervan aan AWDC Security Office of de Lokale Politie Antwerpen. Aarzel niet om het AWDC SO te contacteren voor meer informatie, vragen of opmerkingen: info@awdc-securityoffice.be

Op lange termijn zal dit onderzoek naar de chemische samenstelling wellicht ook gevolgen hebben voor de waardebepaling. De waarde van diamanten wordt momenteel vastgesteld aan de hand van een aantal eigenschappen zoals karaat en helderheid en niet de ouderdom. En net omdat diamanten zo oud zijn, zijn ze uitermate geschikt om meer te weten te komen over de geschiedenis van de aarde.

Briljanten trofee voor de wereldkampioen driebanden  Frédéric Caudron heeft zich tot wereldkampioen driebanden gekroond. In het kader van de structurele samenwerking tussen AWDC en Sporting A, schonk de Antwerpse diamantsector een schitterende diamanten keu aan de nieuwe Wereldkampioen Driebanden. Na de twee diamanten hockeysticks tijdens het EK Hockey in augustus, beloont de Antwerpse diamantsector dus opnieuw een schitterende prestatie met een briljanten trofee. De nieuwe Wereldkampioen mag een exclusieve biljartkeu bezet met 80 diamanten mee naar huis nemen. Stephane Van Hauwe AWDC SO, F. Caudron, Willy Henneuse bestuurslid SBD

Bekwaamheidsproef voor diamantexpert Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie OPROEP KANDIDATEN In uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 2004 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector, wordt door de Speciale Commissie voor de Diamantsector (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) eerlang een bekwaamheidsproef ingericht voor deskundigen ter zake van het vaststellen van het gewicht, de waarde en de kwalificatie van in- of uitgevoerde diamant . Tien jaar veelzijdige beroepservaring in het diamantvak, alsook kennis van het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vereist.

Uit sympathie

De voorwaarden tot deelneming aan deze bekwaamheidsproef, alsook het volledige examenprogramma, kunnen op schriftelijke aanvraag bekomen worden bij het Secretariaat van de Speciale Commissie voor de Diamantsector, Blijde Inkomstlaan 17-21 te 1040 Brussel, e-mail : embe@ccecrb.fgov.be De inschrijvingstermijn loopt tot 31 januari 2014

DIRK LOOTS

10


AWDC en Alrosa versterken band in nieuw samenwerkingsakkoord

In de marge van haar jaarlijkse bijeenkomst met klanten in Antwerpen ondertekende het Russische bedrijf ALROSA, de grootste diamantproducent wereldwijd, in Antwerpen een nieuwe Samenwerkingsakkoord met het Antwerp World Diamond Centre (AWDC), vertegenwoordiger van het belangrijkste diamanthandelscentrum ter wereld. Het Samenwerkingsakkoord werd ondertekend door Fyodor Andreev, voorzitter van ALROSA en Stéphane Fischler, voorzitter van het AWDC, in aanwezigheid van de Antwerpse Gouverneur, Cathy Berx, en Schepen voor Diamant, Ludo Van Campenhout. Het document legt de krijtlijnen vast van een intensieve samenwerking tussen beide partijen, ondermeer in het promoten van de Russische diamantproductie op de Belgische markt en het uitbouwen van een competitieve markt voor ruw en geslepen diamant in Rusland. Beide partners verbinden zich er ook toe om informatie uit te wisselen rond markttrends, technologische ontwikkelingen, of bijvoorbeeld sectorbijeenkomsten zoals conferenties en seminaries. De overeenkomst voorziet ook in de mogelijkheid om specifieke cursussen, zoals sorteren van ruwe diamant of grading, op te zetten voor Russische studenten bij HRD Antwerp NV. Verder zullen AWDC en ALROSA ook nauwer gaan samenwerken en expertise delen rond de implementatie van het Kimberley Process Certification Scheme. Wat betreft handelsrelaties blijft Rusland een van de belangrijkste handelspartners voor Antwerpen; in 2012 importeerde Antwerpen maar liefst 17 miljoen karaat, met een waarde van € 1,8 miljard, goed voor zo’n 20% van de totale Antwerpse import van ruwe diamant. In de eerste helft van dit jaar importeerde Antwerpen al 11,9 miljoen karaat ruwe diamant uit Rusland, met een waarde van ruim € 1 miljard. Antwerpen neemt daarmee 65% van de totale export aan ruwe diamant uit Rusland voor rekening, zowel in termen van volume als waarde. Antwerpen is de thuisbasis van de meeste klanten met langetermijn contracten van ALROSA. Het bedrijf organiseerde daarom dit jaar haar jaarlijkse bijeenkomst met klanten in de diamantstad. Karenrentmeesters@awdc.eu

Laser Edge Services Laser Edge Services is specialized in processing rough and polished diamonds with the laser. We make use of the latest laser technology and processing methods. Our team of highly skilled professionals handles the diamonds with great attention: the ideal combination of technology, innovation & craftsmanship. We cleave, saw, brute, mark, drill and make inscriptions. You can also consult us for both rough and polished diamonds. To perform our services we use the dEdge M1 laser system. This selfdeveloped laser can also be delivered to diamond companies.

The dEdge M1 laser system is a multifunctional laser machine for a wide range of diamond processing operations. Both gems and industrial diamonds can be manipulated. The dEdge M1 laser is the result of 25 years of experience in diamond processing. In this new system we use contemporary laser and software technology. Programming and manipulating happens independently in this innovative laser system. Therefore the execution part can operate continuously and unmanned. For more information: Laser Edge services BVBA, peter@laseredge.be, www.laseredge.be

AWDC organized exclusive networking event in Luanda In the framework of the Belgian Princely Economic Mission to Angola AWDC organized an exclusive Antwerp Diamond Networking event in the presence of Her Royal Highness Princess Astrid of Belgium, in the presence of high officials of the Belgian and Angolan government. The Economic Mission entails high-level meetings between Angolan and Belgian high officials, networking opportunities and workshops, connecting Belgian companies from a wide array of industries with their Angolan counterparts. On the backdrop of Angola’s diamond centenary, it is the perfect opportunity to invigorate and confirm Antwerp’s leadership role as the world’s preferred rough diamond trading hub. During the event, the participating Antwerp diamond companies were able to meet with the key players of the Angolan diamond industry, such as government officials, representatives from SODIAM and ENDIAMA and locally and internationally operating diamond mining and manufacturing companies. Stephane Fischler (President AWDC) confirmed the good relationship between Antwerp and Angola during his speech at the networking event. “I am convinced and have good reasons to believe, that our relations will not only continue but will be strengthened to our industry’s benefit. A relationship in which both of us, strongholds of our industry, choose the path of working together, united and focused on ensuring profitable growth and a brilliant and fair future for all”, he concluded. 11 Press contact: AWDC Communication Department ValerieWeekers@awdc.


Connecting Global Competence

February 14 – 17, 2014 MeSSe MÜNCHeN INTerNaTIONaL INHOrGeNTa.COM INHOrGeNTa-bLOG.COM CONTaCT: VaN ekerIS expO SerVICe b.V., TeL. +32 3 206 1956, INFO@VaNekerIS.COM

INH14_Image_170x225_E_AV.indd 1

12

18.10.13 11:07


Presidentieel bezoek in Diamantmuseum Brugge Diamantmuseum Brugge ontving de president van Kirgizië, president Atambajev. Om meer te leren over de oorsprong van de diamantindustrie had de president de wens geuit om ook een bezoek te brengen aan het Diamantmuseum Brugge, wegens de uitvinding van het diamantslijpen door Bruggeling Lodewijk van Berquem in 1476.

vlnr: directeur Patrick Rosenhøj, president Atambajev, conservator John Rosenhøj De president en zijn delegatie werden rondgeleid door conservator John A. Rosenhøj en directeur Patrick Rosenhøj. Het Diamantmuseum Brugge is een van de grootste informatieverstrekkers in de wereld over diamant en het diamantslijpen. De president onvangt het boek Brugge Diamantstad (vnlr: President Atambajev, zoon, echtgenote, conservator John Rosenhøj)

www.diamondmuseum.be

Interviews met diamantslijpers en diamantondernemers, en vraag over donaties van materieel aan het diamantmuseum. Interviews Het Diamantmuseum Brugge doet en deed doorheen de jaren interviews met diamantslijpers en diamantondernemers. De meeste van deze gebeurden in het West-Vlaamse. Volgend jaar 2014, het jaar van haar 15-jarig bestaan, gaat de reeks verder in de Kempen en in Antwerpen. Het Diamantmuseum Brugge zoekt daarom slijpers en ondernemers binnen de diamantindustrie in de Kempen en Antwerpen die bereid zijn om over hun werk te vertellen. De opnames dienen als historisch bronmateriaal voor de toekomst, en worden bij gelegenheden van arrangementen of tentoonstellingen in het Diamantmuseum Brugge getoond.Een interview gebeurt met onze eigen medewerkers, en neemt ongeveer 2 uur in beslag. Wie geïnteresseerd is om over hun loopbaan als slijper/

ondernemer in de diamantnijverheid te berichten, gelieve ons op onderstaand adres te contacteren. Werktuigen / machines e.a. Het Diamantmuseum Brugge is ook steeds geïnteresseerd in donaties van diamantwerktuigen en ander materiaal van de slijperijen te ontvangen. We gebruiken deze om de verschillende werkmethodes over de jaren heen voor de toekomst te documenteren. Als u over materieel en werktuigen beschikt die u graag wilt overlaten, dan komen wij graag langs. Aarzel niet om ons te contacteren. Diamantmuseum Brugge, Katelijnestraat 43, 8000 Brugge, tel. dir. +050-34 41 60, rosenhoj@yahoo.com, www.diamondmuseum.be

Ereteken in de Nationale Orde Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken heeft het Zijne Majesteit de Koning Filip behaagd, als blijk van erkentelijkheid voor bewezen diensten, een ereteken in de Nationale Orde toe te kennen van Ridder in de

Leopoldsorde aan de heer Turkan John Rosenhoj, stichter en algemeen directeur van de nv Antwerp Diamond House. (KB 18.10.20132).

13


Kimberley Process HRH Princess Astrid of Belgium inaugurates AWDC KP dedicated seminar in Pretoria  In the framework of the Belgian Princely Mission to South-Africa, Antwerp World Diamond Centre (AWDC) organized a Kimberley Process (KP) dedicated seminar and Antwerp Diamond networking event in Pretoria. Belgium and South Africa share long and mutually beneficial relations as the founding centres of the modern diamond industry, not in the least in the development of the KPCS. Ten years on since its start, it is clear that Belgium and South Africa are prepared to continue their leadership roles and take up their duties in maintaining and reinforcing the KP. Therefore, AWDC organized a KP dedicated seminar, including a round table that focused on the instrumental roles of both South Africa and Antwerp in the KPCS. The event was organized in the framework of the Belgian Princely Mission to South Africa, in the presence of HRH Princess Astrid of Belgium, official representative of HM the King. Ari Epstein, CEO of AWDC: “We are very grateful Her Royal Highness, Princess Astrid, now continues on the path that was set out by HM King Albert and HM King Philippe. On various occasions we have witnessed how the commitment of the Royal family adds tremendous value to these missions, by opening doors and creating a highly conducive atmosphere for our foreign trade relationships.” Stéphane Fischler, President of the AWDC: “On the tenth anniversary of the KP and under the Chairmanship of South Africa, the Antwerp diamond industry felt it would be suitable to put the focus of this mission to South Africa on the achievements and the future of the Kimberley Process. The Kimberley Process has been instrumental in combatting conflict in producing countries, and to create an environment where trade can act as agent for prosperity. Not withstanding, as the leading diamond trade centre, challenges remain and the industry must continue to support the establishment of sustainable development standards on the ground.” The seminar was officially opened in the presence of HRH Princess Astrid of Belgium official representative of HM the King and HE Vice Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Didier Reynders. In his address, Minister Reynders noted: “Within the industry pillar of this tripartite system, the Antwerp World Diamond Centre has always been a reference for expertise, diamond valuation and a living memory of the KP institution, chairing the group of diamond experts, sending teams to review visits, offering knowledge and expertise whenever needed.” In addition, Mr Levy Rapoo, representative of HE South African Minister of Mines Susan Shabangu, HE Ambassador Nhlapo, current Chair of the KP, Dr. Ola Bello, Programme Head, Governance of Africa’s Resources Programme (GARP) and Ernest

14

Blom, President of the World Federation of Diamond Bourses joined the debate. After the seminar, AWDC organized an exclusive networking cocktail that enabled participants to network with local diamond companies and government officials. Karenrentmeesters@awdc.eu


WDC President congratulates Angola on being elected 2014 KP Vice Chair, welcomes KP Plenary’s extension of ASM agreement through 2016 Avi Paz, President of the World Diamond Council, has congratulated the Government of the Republic of Angola on being elected Vice President of the Kimberley Process for 2014, at the KP Plenary session in Johannesburg on November 22. He also welcomed the decision by the KP Plenary to extend for another three years its agreement with the WDC, by which the Council will continue to manage the Kimberley Process’ Administrative Support Mechanism (ASM). “It is a proud moment for the Kimberley Process that a country which, once afflicted by civil conflict, has now regained political and economic stability and, as a consequence, is in a position to assume a position of leadership in the very institution that helped set it on its way to recovery,” Mr. Paz said. “We wish Angola the very best of luck.” Prior to the KP Plenary Meeting in South Africa, the World Diamond Council had declared its support for the Angola’s bid to become KP Vice President, welcoming the Angolan government’s vision to lead “the transformation of industrial and artisanal diamond exploration and their trading in an undertaking of peace and prosperity, compliance with

fundamental human rights, for the benefit of communities, peoples and nations.” Mr. Paz also thanked the outgoing KP Chair, Ambassador Welile Nhlapo of South Africa, for his professional and effective leadership of the Kimberley Process in 2013, and he extended his best wishes to Wei Chuanzhong, Vice Minister of General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China, who will assume the role of KP Chair in 2014. The decision by the KP Plenary to extend the contract with the WDC for the management of the Administrative Support Mechanism for another three years means that the Council will continue to provide logistic, organizational and communications support to the KP Chair on an ongoing basis though 2016, via four of its members - the Israel Diamond Institute (IDI), the Gem and Jewelry Export Promotion Council (GJEPC) of India, the Antwerp World Diamond Center (AWDC) and the Diamond House of the Government of Ghana. Mr. Paz also welcomed the decision of the KP Plenary to continue deliberating on how the definition of conflict diamonds may be expanded, so that it remains appropriate to the changing geopolitical environment. Contact: communications@worlddiamondcouncil.org www.worlddiamondcouncil.org

Kimberley Process deepened appreciation of diamonds’ positive role in Africa’s economic development, WDC President tells 2013 KP Plenary The focus on the diamond-producing regions of Africa that was brought about by the Kimberley Process did more than just create a mechanism to prevent the infiltration of conflict diamonds into the pipeline; it also helped deepen the appreciation that diamonds and the diamond industry are essential ingredients to the well-being of ordinary people living in those areas, said Avi Paz, President of the World Diamond Council, in his address to the Plenary Session of the Kimberley Process in Johannesburg on November 19. The following is the full text of his address: It was in 1999, right here in Johannesburg at the very start of what came to be known as the conflict diamond crisis that former South African President Nelson Mandela proposed a proper path to the future. “The diamond industry is vital to the South African and southern African economy,” he said at the time. “We would be concerned that an international campaign on these issues does not damage this industry. Rather than boycotts being instituted, it is preferable that through our own initiatives the industry takes a progressive stance on human rights issues.” Fourteen years later, with what we know today, we can confidently declare that the great man was correct. Within

a year, a process was underway that led to the launch of the Kimberley Process Certification Scheme in 2003, which all but eradicated the incidence of conflict diamonds in the pipeline. It was led by a broad coalition that involved government, together with industry and civil society. It helped change the way that we, as members of a business community, view our role in society. Having paid tribute to what he said, allow me to salute Nelson Mandela himself. I am sure that you all will join with me in wishing him strength, good health, comfort and rest - there are few who deserve this as much. He has been an inspiration to the world. South Africans deserve to be very proud. I also would like to pay tribute to our hosts, the Chair of the Kimberley Process, Ambassador Welile Nhlapo, and the South African Department of Mineral Resources, led by Her Excellency Ms. Susan Shabangu. In many respects, it has been a remarkably quiet year, which, when you are involved in a preventative mission like the KP, is a sign of having done a good job. That, of course, is an over-simplification. The KP is a dynamic process, which constantly needs to be adjusted and fine-tuned, not only to comply with the evolving environment, but also to meet the expectations of our stakeholders along the entire chain of distribution. The South

15


African team has operated throughout with commitment, decisiveness and professionalism. We have all been well served. This is the first time that I have had the privilege to address this esteemed forum in the capacity of president of the World Diamond Council. Last year Eli izhakoff informed the WDC Board of Directors of his intention to retire as president, effective from the end of July 2013, after 13 uninterrupted years in the position. It is difficult and almost certainly premature to sum up Eli’s contribution to our industry, not to mention the critical role that he played in the KP. His ability to encourage dialogue and ultimately cooperation between the different stakeholders within this body was particularly important. In recent years there has been much debate about reforming the KP, and a similar discussion is taking place in the World Diamond Council about reforms that we should undertake ourselves. While he was still president, the WDC Board set up a special steering committee to investigate the subject, and it came up with a series of recommendations, which were incorporated into an amended set of bylaws. Just this month, the new bylaws were approved by the WDC members. The World Diamond Council, like the Kimberley Process, was born during a period of crisis, and put together literally overnight in response to a situation that required immediate and decisive action. Its operation and management was managed by a loyal group of industry representatives, who gave of their own time voluntarily, and often at considerable personal expense. The organization was financed by a handful of generous industry sponsors. As time progressed, and as it became apparent that the Kimberley Process should remain as a permanent safeguard of the diamond’s integrity, we understood that the WDC, as the representative of the diamond and jewelry industry within the KP, needed to be better structured, to ensure that we will continue operating effectively and on a sound financial footing over the long-term, and within a constitutional framework that is designed to ensure that decisions we make reflect the opinion of our industry’s stakeholders. It is this that lies at the heart of our process of reform. To advance the objective that the WDC be representative of the entire industry, we have amended our bylaws to require that our Board of Directors always include mining companies, diamond manufacturers and traders, and diamond jewelry manufacturers and retailers, and that its composition be geographically diverse. As a matter of principle, we want the WDC to be a forum of healthy and mature industry dialogue. Our Code of Conduct clearly stipulates that all WDC members must be committed to education, keeping their staffs up to date on the requirements of compliance with the Kimberley Process Certification Scheme, as it applies to their businesses. Also, while it is essentially a voluntary system designed to ensure the integrity of the diamond from the mine to the item of jewelry sold at retail, the Code of Conduct specifically states that members must implement all elements of the WDC System of Warranties in their own businesses, while ensuring that their business partners understand and implement both the KPCS and the WDC System of Warranties. WDC, of course, is officially an observer in the Kimberley Process, but we are deeply involved in its operation and plan to stay involved. It is this sense of obligation that inspired us to codify our commitment to the Kimberley Process Certification Scheme

16

and the complementary System of Warranties. As the diamond and jewelry representatives in the KP, we want our industry’s position to be unequivocal. We also applaud the Civil Society Coalition’s commitment to the KP and its involvement in the organization’s committees. It is the partnership involving government, industry and civil society that provides KP with its universal mandate and it is one that has very few, if any parallels elsewhere. Ladies and gentlemen, WDC supports the process of reform that is taking place within the KP, including the expansion of its mission to include systematic acts of violence against communities that are directly associated with diamonds, although not necessarily within the context of civil war. The change that has taken place in our industry since the year 2000 has been nothing short of extraordinary. For more than 100 years Africa’s involvement in the greater diamond business essentially involved being the first stage in the pipeline, where the product was prospected for and mined in its rough state. Over the past 13 years, as first the human and social cost of conflict diamonds came to be appreciated and then countered, the long-term opportunities that diamonds offer Africa and the African people took on much greater prominence. The beneficiation policy that was developed in South Africa and then exported to its neighboring countries had a profound influence on our industry, leading to the establishment of factories and the development of expert workers, administrators and service providers in a host of southern African countries. I do not for one moment suggest that our work is done. There clearly is a long way to go. But I am confident that we are moving in the right direction, and that the focus on this region that was brought about by the Kimberley Process has done more than just create a mechanism to prevent the infiltration of conflict diamonds into the pipeline. It also has helped create an ethos that we are part of the solution - that diamonds and the diamond industry are essential ingredients to the wellbeing of ordinary people living in South Africa, Botswana, Namibia, Angola, Zimbabwe, the DRC, Sierra Leone and elsewhere. The establishment this year of the DTC headquarters in Gaborone is an event of massive consequence. Throughout my long career as a diamond manufacturer and trader, I have been used to looking to London. Today we look to southern Africa. The center of our business has clearly shifted. But our business is global, and consequently the KP is inherently international. The orderly transfer of the KP Chair at the end of 2012 from the United States to South Africa was symbolic of the interdependency of our production centers and consumer markets, and the progress that was made in the KP during 2012 and 2013 was representative of what we are capable of when we cooperate and work together toward a common goal. At the start of 2014, just a little more than a month away, the pendulum will swing once again, as the KP Chair moves to China, which is predominantly a consumer market, although one with a very powerful diamond cutting and jewelry manufacturing capacity. Like Africa, China also is a country that represents the future expansion of our business, and the continued ability of the diamond to serve as an agent for positive economic growth and development. Compared to years gone by, this time the move of the KP Chair should be considerably


smoother, because it will be managed with the assistance of the Administrative Support Mechanism. The ASM, which is being operated by WDC members, is meant to alleviate the strain upon the incoming KP Chair, by providing an ongoing civil service to help operate the Kimberley Process. The readiness of the World Diamond Council to assume responsibility for the operation of the ASM is positive proof of our now historic partnership, and tangible confirmation that our commitment to the KP is secure and enduring. I suspect that few that would have foreseen, 13 years ago when the KP was established, that it would become an institution that would maintain its relevance even after the original conflict diamond crisis subsided. But it did, largely because it has been able to evolve in response to the challenges that confront it and our industry. It is our collective mission to ensure that the KP not only continues to provide solutions to the threats that confront us, but that it also defends an industry that must play a positive economic and social role in the countries where diamonds are located. It is my honor to be part of the continuing tradition.

ZEKER VERZEKERD

Contact: communications@worlddiamondcouncil.org

Delegatie uit Zimbabwe in Antwerpen Antwerp World Diamond Centre ontving een delegatie van vertegenwoordigers van de Zimbabwaanse overheid de Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ) en de Zimbabwe Mining Development Corporation (ZMDC), in Antwerpen. Het bezoek is het resultaat van topoverleg tussen Zimbabwaanse ministers, vertegenwoordigers van de lokale diamantindustrie en een delegatie van AWDC in Harare. Het bezoek is een stap in het verstevigen van de relaties tussen Antwerpen, het wereldhandelscentrum voor diamant, en Zimbabwe, één van de belangrijkste Afrikaanse diamantproducenten. Zimbabwe bezit enorme voorraden diamant. AWDC, ZMDC en MMCZ praatten tijdens het bezoek vooral over de eerste tender met diamant uit Marange, die nog voor het eind van het jaar georganiseerd zal worden in Antwerpen. Het Zimbabwaanse staatsmijnbouwbedrijf zou 500.000 karaat aan diamanten te koop aanbieden. Sinds de opheffing van de Europese sancties tegen ZMDC kunnen diamanten uit Marange vrij verhandeld worden in Antwerpen. Het openstellen van de Zimbabwaanse markt voor Antwerpse diamanthandelaars kan een positieve impact hebben op de globale werking van de markt, op de inkomsten voor Zimbabwe en op de noodzakelijke transparantie binnen de markt. Op die manier kan het vrij verhandelen van ruwe diamant uit Marange ook bijdragen tot de duurzame, sociale en economische ontwikkeling van Zimbabwe. Meer transparantie en hogere inkomsten uit de diamantproductie zijn ook duidelijke prioriteiten voor de Zimbabwaanse Minister voor Mijnen en Mijnontwikkeling, Walter Chidhakwa. Die merkte in zijn speech tijdens een ontmoeting met AWDC in Harare op: “We willen niet enkel voldoen aan de KPCS vereisten, we willen er ook voor zorgen dat we, net als in andere landen, het diamantproces zo transparant mogelijk maken”.

GROEPS- & BEDRIJFSVERZEKERINGEN CONTACT:

ann.theunis @ finserve.be

17


Presidents’ Meeting Idma, Antwerp, 9-10 October, 2013

Deze tweejaarlijkse IDMA meeting ging door in Antwerpen. De IDMA meetings zijn een goede gelegenheid om in contact te blijven met de leden wereldwijd en om hun problemen en verwachtingen te horen. Het doel is om een gemeenschappelijke basis te vinden voor een wereldwijde strategie en politiek. De leden van de vergadering drukten hun grote bezorgdheid uit over de huidige situatie van onze diamantnijverheid. Deze bezorgdheid omvat ondermeer de ongevoeligheid van de mijnen voor de onontbeerlijke rol van onze diamantnijverheid, het niet meer afgestemd zijn tussen de prijzen van het ruw, de marktprijzen voor onze afgewerkte stenen en de finale vraag van de consumenten. Ook de praktijk van sommige mijnen en banken die speculatie ondersteunen en zelfs stimuleren ondergraaft de broodnodige marktstabiliteit. Er is ook ongerustheid over de onzekere toekomst van de mogelijkheden en commitment van de internationale diamantbanken om voldoende steun en financiering te blijven geven aan onze diamantnijverheid. De aanwezige landen (België, Botswana, China, Duitsland, India, Israel, Nederland, Rusland, USA en Z.-Afrika) stemden unaniem voor het organiseren van een internationale conferentie in New York met de leiders van de gespecialiseerde diamantbanken en met de diamantmijnen en met de grote vertegenwoordigers van onze nijverheid . Via een intense en uitdagende dialoog moet er een gezamenlijke strategie overeengekomen worden met concrete voorstellen en afspraken om al deze belangrijke bedreigingen voor onze toekomst te beantwoorden en te verhelpen.

IDMA started 2013 Presidents’ Meeting with strong statement, calling on the rough producing companies to perform a reality check The 2013 Presidents’ Meeting of the International Diamond Manufacturers Association (IDMA) opened in Antwerp with a strong statement, reminding the rough producers that “generals cannot win the battle without their soldiers.” On the agenda of two-day marathon meeting were discussion topics such as the state of diamond manufacturing in the New Normal diamond supply pipeline; the disappearance of the manufacturers’ profit margins; IDMA and its members’ relationship with the major producers; the changes in the distribution methods and channels; and the demise of secondary market. The meeting was attended by IDMA members from Belgium, Botswana, China, Germany, India, Israel, the Netherlands, Russia, South Africa and the USA.

From left; Edward Asscher, vice president; Jeffrey Fischer, Hon. Vice President; Ronnie VanderLinden, Secretary General; Maxim Shkadov, President; David De Toledo, Vice President; Vasant Mehta, Vice President; and Ashish Mehta, delegate.

18

The opening statement of president Maxim Shkadov: The IDMA Presidents’ Meeting takes place at a time that the market continues to experience difficult and complex problems. There is a real crisis in our industry. Speculative rough dealing is spinning out of control, rough prices keep increasing and the fall in polished prices has brought the manufacturers to their knees. Our appeals for a reality check to the rough producing companies, to the rough diamond marketing organisations in various countries and to the banks that are financing our business, have not yielded any results. Mining companies are busy with their own current issues, be it the move to Botswana or privatization, and are trying to address their own local business targets. They are not looking to analyse what is happening in the global market and are not doing anything to correct it. They seem to be forgetting that it is the manufacturers who are the most valuable resource in moving the goods to the market and if manufacturers cannot buy and polish at a profit, it is not a sign of a healthy industry. The wheelers and dealers have yet again been shown up for their inability to make a contribution to creating a healthy market, yet the mining companies continue to rely on them. Last July a mining executive said in Antwerp they understand the problem, even better than we do. However, as many senior executives are now resigning from some of the diamond producing companies, we must hope that those who will replace them will appreciate the pressing needs of the industry. Regrettably, we now see many people in key positions at rough diamond producers who have no experience in our industry. They may be good marketing professionals and financial experts, yet they do not understand that diamonds are a unique product.


DEMO Antwerp Diamond Technology: Gerd Meng, IDMA member, Germany - Y. Kerremans, directeur WTOCD - Ronnie VanderLinden, Secretary General - Edward Asscher, vice president Yes, diamonds are goods, a product for the consumer but a product devoid of consumer and investment features. To ensure that the industry continues to be sustainable, the producers must not only be governed by short term targets, relying on market speculators to fuel their profits but they must essentially wake up and re-assess what is in their long term interest. It is time they realize that their supply strategies must take into account the genuine demand and need in the market. We appeal again to the management of the producing companies and to shareholders. You are losing the most valuable people in the market - us, your soldiers. Do you think the generals will be able to fight the battle for diamonds without these soldiers? To conclude, we would like to remind all of Cecil Rhodes’ insightful saying: “Should there be only four people in the world, we should be producing diamonds for only two of them.”

The IDMA presidents resolved to enter into dialogue with financial partners and signs MOU with World Diamond Mark Foundation The 2013 IDMA Presidents’ Meeting concluded after two days of intensive, but amicable discussions On the second day of the meeting, the participants resolved to sign a Memorandum of Understanding with the World Diamond Mark Foundation, agreeing to share common goals in seeking to sustain and improve consumer desirability and confidence in diamonds and diamond jewelry. The members also committed to have a meeting during the first quarter of 2014 with representatives of the international banks serving the diamond industry. An important concern expressed by the IDMA members are the long term policies of the diamond industry banks, as well as the

extreme imbalance between prices of rough and polished. “The banks serving our industry must play a constructive role in contributing to the long-term stability of the industry as well as simply financing it,” IDMA Secretary General Ronnie VanderLinden stated. “We will have our meeting with the leading international bankers, in New York, during the first quarter of 2014,” he added IDMA president Maxim Shkadov expressed his satisfaction over the willingness and the unanimous commitment of all IDMA members present to address their common industry challenges. “The quality of the discussions was high as we not only focused on the immediate conditions manufacturers are facing, but also on strategies to insure long term stability and growth of the industry at large,” he said. The IDMA membership congratulated Maxim Shkadov and the entire Kristall Production Company of Smolensk on the occasion of the company’s 50th anniversary being celebrated, coinciding with the conclusion of the IDMA meeting, in Antwerp. Contact : Communications@idma.co

Memorandum of Understanding On the occasion of the 2013 IDMA Presidents’ Meeting, the International Diamond Manufacturers Association (IDMA) and the World Diamond Mark (WDM) agreed they share common goals in seeking to sustain and improve consumer desirability and confidence in diamonds and diamond jewellery. IDMA and WDM hereby confirm the following: • IDMA supports WDM’s objectives of promoting consumer desirability and confidence in diamonds, and sees WDM as an important vehicle to ensure the health and future growth of the diamond and jewellery industry. • IDMA will promote and recommend WDM through its national membership associations, with the aim of enhancing the membership and revenues of WDM in the diamond manufacturing sector and thereby supporting WDM’s marketing and educational programs in core consumer markets. • IDMA agrees to offer its best efforts to facilitate relationships with national and government organisations to support WDM’s outreach to key stakeholders. • WDM and IDMA will actively promote and develop the mutual understanding and collaboration between the two organisations. • IDMA agrees to offer its best efforts to generate financial support from industry members on behalf of the WDM. • WDM will update IDMA on progress of the implementation of WDM activities and the outcome of IDMA’s support in accordance with this memorandum of understanding. • WDM will offer a seat on the WDM Board of Directors to an IDMA designated representative. Signed Maxim Shkadov President, IDMA

Alex Popov Chairman, WDM

19


Participants

Linda Vancauwenberghe, direkteur SBD; Krisztina Kalman-Schueler, strategic consultant of the World Diamond Mark Foundation (WDMF); Alex Popov. WDMF chairman; Eduard Denckens, IDMA Vice President; Gerd Meng, IDMA member, Germany.

Linda Vancauwenberghe, directeur SBD; Krisztina Kalman-Schueler, strategic consultant of the World Diamond Mark Foundation (WDMF); Alex Popov. WDMF chairman; Eduard Denckens, IDMA Vice President; Gerd Meng, IDMA member, Germany, Ilan Kaplan, South Africa; Sandro Sze, China; Edward Asscher, vice president; Jeffrey Fischer, Hon. Vice President

Edward Asscher, vice president; Jeffrey Fischer, Hon. Vice President

Participants

Eduard Denckens, IDMA Vice President.; Gerd Meng, IDMA member, Germany and Ilan Kaplan, South Africa. 20

Photos: yaakov@yaakovalmor.com


21


DIAMANT - Laureaten van de Arbeid Het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid organiseert samen met de representatieve werknemers-, werkgeversen diamantorganisaties een selectieprocedure voor Laureaten van de Arbeid – Label Toekomst van het beroep, Professional in het beroep of Expert in het beroep. Dit staat open voor zowel de werknemers als voor de werkgevers, zelfstandige ondernemers, handelaars en makelaars. Een herziene procedure door beroepsbeoefenaars van de sector. • • • • •

3 categorieën eigen aan de sector “Diamant”. U kiest zelf in welke categorie u zich inschrijft. Een selectie gebaseerd op uw kennis en uw ervaring. Een selectie die rekening houdt met het beroep dat of de functie die u uitoefent. Bent u reeds Laureaat van de Arbeid in een andere sector? Geen probleem u mag zich ook inschrijven.

Wie mag deelnemen ? Alle personen die tewerkgesteld zijn in de sector “Diamant” zonder onderscheid van graad of functie. Zich inschrijven ? Waarom ? • • • •

Omdat u uw werk goed doet en u daar best trots op mag zijn. Omdat het u de mogelijkheid biedt uw talenten te benadrukken en uw inzet voor uw beroep te bewijzen. Omdat deze titel en dit ereteken een meerwaarde zijn voor uw loopbaan, uw zaak, uw bedrijf. Omdat geselecteerd zijn u de kans biedt uit de schaduw te treden met uw werk en u een voorbeeld wordt voor de collega’s.

Oproep aan de werkgevers van de sector In uw onderneming kent u ongetwijfeld mensen die deze eretekens verdienen. Aarzel dan niet, moedig hen aan hun kandidatuur in te dienen! Hoe? • Door ons hun gegevens door te geven. • Door hen uw steun te betuigen. Waarom? • Omdat men soms een duwtje in de rug nodig heeft om de stap te zetten. • Omdat de geselecteerde kandidaten bijdragen aan de reputatie van uw bedrijf. • Omdat een sector in beweging aandacht en respect verdient. Hoe inschrijven ? Het inschrijvingsformulier en het reglement kan men verkrijgen via het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid – Visverkopersstraat 13 bus 11 te 1000 BRUSSEL (fax: 02/514.05.93). U kunt ze eveneens via de website downloaden (www.iret-kiea.be) of u kan ze via e-mail aanvragen (info@iret-kiea.be). Deze formulieren zijn ook te verkrijgen op het secretariaat van SBD en eveneens te downloaden via de website van SBD (www.sbd.be). !! De uiterste inschrijvingsdatum is vastgelegd op 31 maart 2014.

22


REGLEMENT Laureaat van de arbeid in de sector “Diamant”

Label Toekomst van het beroep| Label Professional in het beroep | Label Expert in het beroep 1. ALGEMENE BEPALINGEN. De titels van Laureaat van de Arbeid – Label: Toekomst van het beroep, Professional in het beroep of Expert in het beroep erkennen officieel de verdiensten van de beroepsbeoefenaars van de sector diamant zonder onderscheid van graad of functie, die beantwoorden aan de hieronder vermelde criteria en waarvan de kandidatuur gunstig werd beoordeeld. Tijdens de inschrijving dient de kandidaat voor de evaluatie een keuze te maken uit: STATUUT • Zelfstandig ondernemers: • Werkgevers: • Werknemers:

GROEPEN • Fabrikanten • Ondernemers • Bewerken met hoogtechnologische apparatuur • Zagers • Snijders • Slijpers • Verstellers(sters) • Sorteerders(sters) • Tekenaars(sters) • Schijvenschuurders(sters) • Diamantkeurders(sters) • Administratief personeel • Technische bedienden • Kaderleden • Andere

REGLEMENT

DIAMANT

• Handelaars • Makelaars • Lesgevers in opleiding Diamant:

• Bedrijf • Diamantvakschool • Sector In overleg met de organisaties van de sector wordt periodiek overgegaan tot de installatie van een Organiserend Comité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties, de vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties en vertegenwoordigers van representatieve diamantorganisaties. Dit Comité verzekert de algemene organisatie van de selectiewerkzaamheden. De diensten van Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid verlenen daaraan hun medewerking. De georganiseerde selectieprocedure in de sector Diamant is verschillend van de vorige procedures. Zij beantwoordt aan doelstellingen die de procedure meer flexibel moet maken en die de beroepskwaliteiten van de kandidaten meer moet doen uitkomen door de toevoeging van een label aan de titel van Laureaat van de Arbeid waarvan melding gemaakt wordt op het brevet. Het ereteken van deze onderscheiding blijft momenteel identiek. De organisatie van de selectieprocedure gebeurt in overeenstemming met de wet op de bescherming van het privéleven.

2. TOEKENNINGSCRITERIA. 2.1. De titel van Laureaat van de Arbeid – BRONZEN ereteken – Label Toekomst van het beroep kan toegekend worden aan elke persoon die een nuttige professionele ervaring van minimum 3 jaar heeft in de sector “Diamant” en waarvan de kandidatuur getuigt dat deze aan volgende criteria beantwoordt: Voor alle categorieën: 2.1.1. Blijk geven van een goede beroepskennis 2.1.2. Kwaliteitsvol werk uitvoeren 2.1.3. Blijk geven van professionele ethiek 2.1.4. Beschikken over een aanpassingsvermogen 2.1.5. Een op klanten afgestemde dienstverlening leveren Voor de werkgevers, zelfstandige ondernemers en kaderleden 2.1.6. Voldoende noties hebben op het gebied van personeelsbeleid en kennis van sociale wetgeving 2.1.7. Blijk geven van een goede kennis van management 2.1.8. Blijk geven van een maatschappelijk verantwoord ondernemen De kandidaten die behoren tot bovenstaande beroepscategorieën hoeven niet noodzakelijk te voldoen aan alle opgesomde criteria, de beoordeling gebeurt in functie van het beroep, de uitgeoefende functie en het statuut van de kandidaat. 2.2. De titel van Laureaat van de Arbeid – ZILVEREN ereteken – Label Professional in het beroep kan toegekend worden aan elke persoon die een nuttige professionele ervaring van minimum 8 jaar heeft in de sector “Diamant” en waarvan de kandidatuur bewijst dat deze aan de vastgelegde criteria voor het behalen van het bronzen ereteken en aan de volgende specifieke criteria beantwoordt: Voor alle categorieën: 2.2.1. Blijk geven van een uitgebreide beroepskennis 2.2.2. Een positieve evolutie in de loopbaan of binnen de functie kunnen aantonen 2.2.3. Aandacht besteden aan de veiligheid 2.2.4. Deelnemen aan vorming inzake beroepskennis en -vaardigheden 2.2.5. De waarden van het bedrijf / de sector uitdragen 2.2.6. Bijdragen aan de ontwikkeling van de onderneming Voor de werkgevers, zelfstandige ondernemers en kaderleden 2.2.7. Het toepassen van verscheidene aspecten van een actief personeelsbeleid en een goede kennis hebben van de sociale wetgeving 2.2.8. Blijk geven van een uitgebreide kennis van management: marketing, onderzoek en ontwikkeling en beheer van de onderneming 2.2.9. In het werk de waarden van de sector integreren De kandidaten die behoren tot bovenstaande beroepscategorieën hoeven niet noodzakelijk te voldoen aan alle opgesomde criteria, de beoordeling gebeurt in functie van het beroep, de uitgeoefende functie en het statuut van de kandidaat. 2.3. De titel van Laureaat van de Arbeid – GOUDEN ereteken – Label Expert in het beroep kan toegekend worden aan elke persoon die een nuttige professionele ervaring van minimum 12 jaar heeft in de sector “Diamant” en waarvan de kandidatuur bewijst dat deze aan de vastgelegde criteria voor het behalen van het bronzen ereteken en van het zilveren ereteken en aan de volgende specifieke criteria beantwoordt: Voor alle categorieën: 2.3.1. Blijk geven van een hoge beroepsbekwaamheid 2.3.2. Overdragen van kennis en vaardigheden Visverkopersstraat 13 bus 11 • 1000 Brussel • T +32(0)2 514 18 58 • F +32 (0)2 514 05 93 • info@iret-kiea.be • www.iret-kiea.be • 9

23


Laureaat van de arbeid in de sector “Diamant”

Label Toekomst van het beroep| Label Professional in het beroep | Label Expert in het beroep 2.3.3. Beschikken over een sociale inzet binnen het bedrijf, het beroep, de diamantsector of buiten de beroepscontext 2.3.4. Aantonen van een kwalitatieve dienstverlening Voor de werkgevers, zelfstandige ondernemers en kaderleden: 2.3.5. Het toepassen van een goed personeelsbeleid en een grondige kennis hebben van de sociale wetgeving 2.3.6. Beheersen van management: marketing, onderzoek en ontwikkeling en beheer van de onderneming 2.3.7. Integreren van maatschappelijk verantwoord ondernemen in het bedrijf 2.3.8. Bijdragen tot de goede naam van de diamantsector De kandidaten die behoren tot bovenstaande beroepscategorieën hoeven niet noodzakelijk te voldoen aan alle opgesomde criteria, de beoordeling gebeurt in functie van het beroep, de uitgeoefende functie en het statuut van de kandidaat.

24

REGLEMENT

DIAMANT

3. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN. De kandidaat moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 3.1. Onderdaan zijn van één der Lidstaten van de Europese Unie en: • in België werken; of • in het buitenland werken voor een werkgever met maatschappelijke of bedrijfszetel in België; of • in België gedomicilieerd zijn. Of onderdaan zijn van een ander land en volgens het gekozen label: • ten minste sedert 3, 8 of 12 jaar in België gedomicilieerd zijn; of • ten minste sedert 3, 8 of 12 jaar gedomicilieerd zijn in één van de Lidstaten van de Europese Unie en in België werken; of • ten minste sedert 3, 8 of 12 jaar gedomicilieerd zijn in één van de Lidstaten van de Europese Unie en in het buitenland werken voor een werkgever met maatschappelijke of bedrijfszetel in België. 3.2. De kandidaat mag Cadet of Laureaat van de Arbeid zijn in een andere sector maar moet dit verplicht vermelden op zijn inschrijvingsformulier. De kandidaat kan echter niet twee keer hetzelfde ereteken behalen. 3.3. De kandidaat moet, op de afsluitingsdatum van de inschrijvingen, een nuttige beroepservaring voor de sector hebben van 3, 8 of 12 jaar, volgens het aangevraagde label. 3.4. De kandidaat moet op de afsluitingsdatum van de inschrijvingen, nog daadwerkelijk de taak, de functie of het beroep uitoefenen in de betreffende sector. Afwijking: Deze voorwaarde is niet van toepassing voor de kandidaten die reeds Cadet of Laureaat van de Arbeid zijn en die actief waren in de sector tot 10/08/2005. 4. MODALITEITEN. 4.1. De kandidatuur is persoonlijk. 4.2. De kandidaturen moeten door middel van een officieel inschrijvingsformulier ingediend worden. Inschrijvingsformulieren kunnen bekomen worden hetzij rechtstreeks bij de diensten van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid, hetzij via de betrokken representatieve werkgeversof werknemersorganisaties. 4.3. De kandidaten worden verzocht hun officieel inschrijvingsformulier, behoorlijk ingevuld en ondertekend, te sturen naar het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid, Visverkopersstraat 13 bus 11 te 1000 Brussel ten laatste op 31 maart 2014 4.4. De inschrijving is kosteloos, evenals de aflevering van het brevet dat aan het betrokken gemeentebestuur wordt verzonden en dat door bemiddeling van deze laatste aan de Laureaten wordt uitgereikt. 4.5. Aan de geselecteerde kandidaten zal gevraagd worden een origineel uittreksel uit het strafregister model 1 (voorheen: getuigschrift van goed zedelijk gedrag) van recente datum (maximum 6 maanden oud op het moment van de vraag) over te maken alsook een kopie van de identiteitskaart (recto-verso) of indien de kandidaat in het bezit is van een elektronische identiteitskaart, een kopie van het document waarop zijn adres vermeld staat. Voor het behalen van een ereteken is dit bewijs gratis in de meeste gemeenten. 5. SELECTIEPROCEDURE. 5.1. De selectieprocedure heeft tot doel na te gaan of de kandidaten aan de gedefinieerde voorwaarden en criteria voldoen onder punt 2 en 3 van het huidig reglement. 5.2. De selectie geschiedt onder het toezicht van het Organiserend Comité, dat kan overgaan tot het aanstellen van Selectiecomités. Elk Selectiecomité is, zoals het Organiserend Comité, samengesteld uit afgevaardigden van de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties. De verleende adviezen door de Selectiecomités moeten bekrachtigd worden door het Organiserend Comité. 5.3. De selectie heeft plaats op basis van de elementen van het dossier (antwoorden op vragen en vereiste bijlagen), op basis van een onderhoud met de leden van een Selectiecomité indien deze dit beslist. Het Selectiecomité mag eveneens bijkomende informatie schriftelijk aanvragen bij de kandidaat en/of aan de ondertekenaars van de bijgevoegde attesten aan het dossier. 5.4. De kandidaten worden uitgesloten wanneer zij niet de vereiste officiële documenten en informatie verlenen hetzij op het ogenblik van de inschrijving hetzij tijdens de evaluatieprocedure of indien zij geen gevolg geven aan de uitnodiging zich aan te bieden voor het Selectiecomité. 5.5. Indien, na grondig onderzoek van het dossier, het Selectiecomité vaststelt dat de voorwaarden en de selectiecriteria voor het aan gevraagde label niet vervuld zijn, mag het Selectiecomité, mits het akkoord van het Organiserend Comité, aan de kandidaat voors-tellen een gunstig advies te geven voor een ander label, voor zover de kandidatuur beantwoordt aan de vereiste voorwaarden en criteria en de kandidaat zijn akkoord geeft op de wijze en binnen het tijdsbestek die hem worden medegedeeld. 5.6. Het advies van het Selectiecomité wordt medegedeeld aan de kandidaat tijdens de procedure. De kandidaat mag schriftelijk inlichtingen vragen aangaande de beslissing of de beslissing betwisten bij het Organiserend Comité binnen de 15 kalenderdagen na de officiële kennisgeving hiervan. Deze vraag of betwisting zal voorgelegd worden aan het Organiserend Comité dat een advies zal overmaken aan de Commissaris-generaal der Regering of zijn adjunct, die de definitieve uitspraak zal doen 5.7. Geen enkel automatisme is van toepassing voor het toekennen van de titel van Laureaat van de Arbeid. 5.8. Na de ondertekening van het koninklijk besluit houdende toekenning van de titel van Laureaat van de Arbeid, worden de benoemde kandidaten schriftelijk op de hoogte gebracht door het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid. 6. ALGEMENE BEPALINGEN. 6.1. Door hun inschrijving: • ontslaan de kandidaten het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid en alle personen, die aan deze instelling hun medewerking verlenen, van om het even welke aansprakelijkheid en namelijk van deze welke zou kunnen voortvloeien uit de toepassing van artikels 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, ter gelegenheid van de selectiewerkzaamheden en het gebruik van materieel dat, gebeurlijk, ter beschikking van de kandidaten wordt gesteld; • onderwerpen de kandidaten zich aan de bepalingen van huidig reglement en aan de beslissingen van het Organiserend Comité en de Commissaris-generaal der Regering. Zij kunnen evenmin aanleiding geven tot om het even welke schadeloosstelling t.o.v. de kandidaten. 6.2. Elke opzettelijk onjuiste verklaring heeft de nietigverklaring van de kandidatuur tot gevolg. 6.3. De kandidatuurdossiers en hun bijlagen worden niet teruggegeven aan de kandidaten. Visverkopersstraat 13 bus 11 • 1000 Brussel • T +32(0)2 514 18 58 • F +32 (0)2 514 05 93 • info@iret-kiea.be • www.iret-kiea.be • 10


Laureaat van de arbeid in de sector “Diamant”

Label Toekomst van het beroep| Label Professional in het beroep | Label Expert in het beroep 7. SLOTBEPALINGEN. 7.1. De geselecteerde kandidaten worden voorgedragen voor de toekenning van de titel van Laureaat van de Arbeid met bronzen ereteken - Label Toekomst van het beroep; met zilveren ereteken - Label Professional in het beroep en met gouden ereteken - Label Expert in het beroep. 7.2. Voor het dekken van de kosten verbonden aan de materiële uitreiking van het ereteken wordt, naargelang het geval, beroep gedaan op een financiële tussenkomst van de werkgevers, de Laureaten zelf of een andere instantie. 7.3. Het koninklijk besluit houdende toekenning van de titel van Laureaat van de Arbeid wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 7.4. De leden van het Organiserend Comité en de Selectiecomités, alsook iedere persoon die zetelt als waarnemer of vervanger, mogen – in geen geval – informaties betreffende de kandidatuurdossiers alsook de resultaten van de selectiewerkzaamheden meedelen aan derden. In verband daarmee is het hen ook verboden hun eigen beoordeling, alsook deze van de andere leden van het Comité, betreffende de professionele waarde van de kandidaten, aan derden mede te delen. 7.5. Het Organiserend Comité mag, uitzonderlijk, mits staving en stilzwijgend akkoord van de Commissaris-generaal der Regering of zijn adjunct, afwijken van de bepalingen van huidig reglement. Ik verklaar kennis genomen te hebben van het reglement en aanvaard het in zijn geheel. Te

De

REGLEMENT

DIAMANT

Handtekening van de kandidaat

Volgens het cliché past dit beeld totaal niet bij een advertentie over Private Banking.

“Ah nee hè. Vermogende mensen fietsen nooit. Die zijn trouwens allemaal veel ouder en nemen een helikopter om zich te verplaatsen.” Kijk. Bij KBC denken we daar nu ècht totaal anders over. Er bestaan geen stereotypes van vermogende mensen, want elk groot vermogen heeft zijn eigen verhaal. Door daar goed naar te luisteren zitten we snel op dezelfde golflengte. Private Banking richt zich op vermogens vanaf 1 miljoen euro. Alle informatie op www.kbcprivatebanking.be

KBC. Wij spreken uw taal. KBC Private Banking Eiermarkt 20, 2000 Antwerpen

4741-KBC_Private Banking_fiets_110x170_zw_NL.indd 1

07/02/12 10:24

25 Visverkopersstraat 13 bus 11 • 1000 Brussel • T +32(0)2 514 18 58 • F +32 (0)2 514 05 93 • info@iret-kiea.be • www.iret-kiea.be • 11


Juridisch Nieuws Bewerking van edelstenen met uitzondering van diamant (1) De bewerking van edelstenen, ook kleurstenen genoemd vermits deze zich meestal onderscheiden van diamant door hun kleur, werd tot in het midden van vorige eeuw geheim gehouden door professionele slijpers waar het beroepsgeheim van vader op zoon ging. Er heeft zich echter een spontane ontplooiing voorgedaan in Amerika waar de verzamelaars van mineralen overgingen tot de bewerking van hun vondsten. Dit bracht een revolutie in de bewerking van “halfedelstenen” teweeg. Niet alleen de werkwijze zag het daglicht, maar er werden tevens slijpmachines ontworpen voor de zogenaamde “hobbyslijper”. Deze machines zijn meestal licht en handig en kunnen overal geplaatst worden. In de Verenigde Staten zijn er meer dan 3 miljoen “hobbyslijpers” en een duizendtal clubs met hun eigen tijdschrift, waarvan het meest bekende “Lapidary Journal”. Dit is echter uitsluitend voor goedkope mineralen en kleurstenen zoals alle soorten kwarts, granaat, onyx enz. .. Het voornaamste slijpcentrum voor Europa is gelegen in IdarOberstein aan de Moezelvallei in Duitsland, wat voor elke liefhebber van mineralen edelstenen of bewerker ervan, zeker de moeite waard is om te bezoeken. Men kan er het museum, de rond omliggende slijperijen en de talrijke winkels in groot- en kleinhandel bewonderen. Dit centrum is reeds meer dan 2.000 jaar oud en is de bakermat van de edelsteenbewerking. Als tweede centrum voor Europa gaat men naar Saint-Claude in het Juragebergte waar men ook in zeer kleine mate diamant bewerkt. Buiten deze twee voornaamste centra zijn er nog enkele kleinere waarvan er o.a. één in Genève, waar men eerder de gems van de drie andere edelstenen slijpt, namelijk robijn, saffier en smaragd. De situatie van de huidige wereldeconomie heeft ertoe geleid dat het slijpen van edelstenen en voornamelijk de kleurstenen (minder duur) overgebracht werd naar landen met lagere arbeidslonen uit het Verre Oosten. Thailand (Bangkok), India (Jaipur), Sri-Lanka (Colombo) zijn de belangrijkste centra. Voor Amerika zijn het: Brazilië: voornamelijk de kwartssoorten (amethist, citrien), aquamarijn, topaas, toermalijn maar ook smaragden. Columbia: voor de uitzonderlijke smaragden komende uit de beroemde mijnen van Chivor, Muzo en Coscuez. Deze stenen worden in Bogota geslepen maar ook in Idar-Oberstein, Genève en Parijs.

26

Kleurstenen slijperij in Thailand Andere centra liggen dichtbij de ontginningen, waaronder, Thailand en Sri Lanka voor saffieren en robijnen, Brazilië voor smaragden en kleurstenen. De kwaliteit van het slijpen in deze landen ligt opmerkelijk lager dan die van Idar-Oberstein of Genève. Maar vermits de “finish grade” van de kleurstenen een kleinere invloed heeft op de waarde van de steen dan die van diamant, hebben deze centra het grootste deel van de wereldfabricatie in handen. Doch voor de goede kwaliteiten is men verplicht te slijpen of te herslijpen in Europa of de Verenigde Staten. De kleur speelt de belangrijkste rol bij de edelstenen, en het is nog belangrijker deze kleur te behouden, zelfs ten nadele van de proporties en/of afwerking. Zo zal men bij het slijpen van te donkere stenen niet alleen de stenen vlakker slijpen maar zal men tevens het kollet open slijpen, met als doel de steen een lichter effect te geven. Daartegenover zal men een steen met een te lichte kleur een diepere kollet geven. De gekleurde zone in de steen speelt ook een belangrijke rol in het slijpen; zo zal men soms een kleursteen vinden met een kollet volledig uit het midden, dit om de kleur te behouden De bewerking kan men verdelen in klieven of zagen (het laatste is echter meer aan te raden wegens de betere afwerking). De verschillende bewerkingen zijn als volgt: 1. Tumbling of polijsten in trommels, 2. Het slijpen van cabochon (halve bol), 3. Het facetteren, 4. Het slijpen van vrije vormen, 5. Glyptiek of graveren. De bewerking van de drie edelstenen alsook van de kleurstenen is ouder dan het diamantslijpen, de reden ligt natuurlijk in de


hardheid van diamant. Diamant heeft een hardheid van 10 op de schaal van Mohs, gevolgd door korund (robijn en saffier) met 9. Dit geeft wel een verkeerd beeld, men zou kunnen denken dat robijn en saffier amper minder hard zijn, niets is minder waar. De Mohs schaal geeft enkel een opsomming, want de werkelijke hardheid gaat men terugvinden in de verschillende sclerometrie schalen. Zo zal b.v. in de schaal van Rosiwal, robijn en saffier op 1000 staan en diamant op niet minder dan 140.000 ! Topaas: 8 op de schaal van Mohs 175, Kwarts: 7 op de schaal van Mohs 120 zoals ijzer, krast vensterglas, Orthoklaas (amazoniet, maansteen): 6 op de schaal van Mohs, is te krassen met een stalen vijl,

Apatiet: 5 op de schaal van Mohs, is te krassen met een gewoon mes, Fluoriet: 4 op de schaal van Mohs, zeer gemakkelijk krasbaar, Calciet: 3 op de schaal van Mohs, krasbaar met koperen munt, Gips: 2 op de schaal van Mohs, krasbaar met de nagel, Talk: 1 op de schaal van Mohs, afschrapbaar met de nagel. Hierdoor zal men de kleurstenen meestal met korundum kunnen bewerken. Niettegenstaande dat er meer en meer gediamanteerde schijven gebruikt worden. Wordt vervolgd Eddy Vleeschdrager

World Diamond Council honors memory and legacy of Nelson Mandela Verzekering Makelaars SBD heeft voor haar aangesloten makelaars, een uiterste voordelige blockpolis afgesloten. Deze verzekering dekt de eigen goederen inclusief de goederen die op commissie zijn ontvangen, die bewaard worden of rondgebracht binnen de ADA (Antwerp Diamond Area). Er kan ook een extra verzekering worden aangegaan voor goederen die worden toevertrouwd aan derden binnen de ADA. Dit alles tegen zeer voordelige tarieven en met een No Claim Bonus van 10%, behoudens de volgende voorwaarden zijn voldaan; - Makelaar moet lid zijn/worden van SBD - Volledig ingevuld en goedgekeurd verzekeringsvoorstelformulier (te bekomen op het kantoor van SBD) Makelaars die geĂŻnteresseerd zijn, kunnen zich wenden tot het bureel van SBD, voor verdere informatie aangaande deze verzekering en verzekeringsvoorwaarden. (SBD 03/233.11.29)

The World Diamond Council acknowledges with sorrow the death of Nelson Mandela, and joins with the people of South Africa in mourning a great leader who became a model and shining example for people the world over. Through his strength of character, personal example and unwavering commitment to justice, Nelson Mandela led his nation on a path of recovery, showing the world that peaceful reconciliation and the finding of common cause among diverse people are possible, even when the odds seem unsurmountable. He transformed a country and region that once stood on the brink of disaster into a symbol of hope and progress. Like he did for so many individuals and communities around the globe, Nelson Mandela showed that we too have the capacity to bring about positive change for all our stakeholders, and that a commitment to peaceful coexistence and fair opportunity should be an integral part of our industry’s mission. Contact: communications@worlddiamondcouncil.or SBD occurs entirely in this tribute.

27


Personalia Overlijden van Baron Henich Apfelbaum Baron Apfelbaum, één van de belangrijkste figuren van Joods Antwerpen, overleed begin oktober op 89-jarige leeftijd. Baron Henich Apfelbaum was tevens ere-consul van Israël, erevoorzitter van de Centrale, voorzitter van de Hoge Raad van Diamant en drager van vele andere eretitels. Onder zijn voorzitterschap begon de Centrale alle aspecten van het sociaal Joods leven te ondersteunen. SBD wenst haar medeleven te betuigen aan familie en vrienden van de heer Apfelbaum.

Varda Shine stepping down - Paul Rowley successor. The De Beers Group of Companies announced that Varda Shine, Executive Vice President of Global Sightholder Sales, will be leaving the organization at the end of January 2014. Paul Rowley, Senior Vice President of Midstream Operations for Global Sightholder Sales, will succeed Shine as Executive Vice President following a comprehensive handover. Shine will also step down as Chairperson of the DTC Botswana board and Deputy Chairperson of the Namibia DTC board with successors to be announced in due course. Philippe Mellier, CEO of the De Beers Group of Companies, said “Varda’s contribution to De Beers has been immense over three decades with the business and I would like to thank her wholeheartedly for her tireless commitment to the success of De Beers, its partners and the wider diamond industry. Paul Rowley brings a wealth of experience to the role, having joined De Beers in 1983 and filled a variety of senior positions in the organization. He has served on both the DTC Botswana and Namibia DTC boards and was Acting CEO of DTC Botswana prior to his current role. His earlier experience also includes key account management, rough diamond purchasing in various African diamond producing g countries and heading the Global Sightholder Sales Diamond Division.

SBD was vertegenwoordigd September 2013 3/9 - VBO Centrale Werkgroep - RVD 9/9 - Ondernemingsonderhandelingen - Organisatiecomité Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid 10/9 - Fonds voor de Diamantnijverheid - RVD 12/9 - Algemene Vergadering De Belgische Diamantnijverheid - Redactiecomité - Bureel SBD 16/9 - Organisatiecomité Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid - RVB AWDC 18/9 - RVB HRD Antwerp NV 23/9 - Organisatiecomité Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid 24/9 - VBO - CSA - Beperkte Commissie ICD - AG Insurance - Plenaire zitting Paritair Comité voor de Diamantnijverheid en -handel

Oktober 2013 2/10 - Bezoek Minister De Croo AWDC 3/10 - VBO-KMO Platform 8/10 - VBO - CSA 9/10-10/10 - Presidentsmeeting IDMA 15/10 - Werkgroep Fonds voor de Diamantnijverheid - Organisatiecomité Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid - Viering 10 jaar UA 17/10 - Sectorbezoek WSE-Vlaanderen 21/10 - Beperkt Comité PC 324 22/10 - VBO - CSA - Plenaire zitting Paritair Comité voor de Diamantnijverheid en -handel - RVD 28/10 - Bureel SBD - Seminarie AML 29/10 - RVD

November 2013

Varda Shine 28

Paul Rowley

5/11 - RVB Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid 6/11 - VBO-PC218 7/11 - WTOCD-WOS 12/11 - Fonds voor de Diamantnijverheid - RVD - RVB AWDC 19/11 - RVD 26/11 - Fonds voor de Diamantnijverheid - RVA directie Antwerpen-Mechelen- Turnhout - Plenaire zitting Paritair Comité voor de Diamantnijverheid en -handel - RVD 28/11 - Bestendig Comité WTOCD 29/11 - VBO-Centrale Werkgroep


DE HANTSETTERS & VERHAERE

NV

CRISDIAM DENCKENS Eduard International Diamond Manufacturers

Schupstraat 21, 2nd floor 2018 Antwerpen - Belgium info@dhv.be

Tel. : +32 (0)3 233 90 76 Fax : +32 (0)3 231 72 34 www.dhv.be

Hoveniersstraat 2 bus 240 B-2018 Antwerpen Dennenlaan 2 2243 Zandhoven Belgium Tel. 03-233.65.59 - Fax: 03-234.28.51 Tel. 03 484 30 32 www.crisdiam.com

INTERNATIONAL DIAMOND MANUFACTURERS

IMPORTERS - EXPORTERS

Hoveniersstraat 53, box 127 • B-2018 Antwerpen-Belgium Phone : (03) 206 16 00 • Fax : (03) 206 16 01 www.rosyblue.com


THROUGH ITS INNOVATIVE TECHNIQUES AND PIONEERING RESEARCH, DIAMCAD HAS OBTAINED A UNIQUE POSITION IN THE MARKET OF HIGH VALUE GEM STONES. OUR TEAM OF HIGHLY SKILLED AND DEDICATED PROFESSIONALS BRING THEIR WIDE EXPERIENCE WHEN HANDLING A STONE WITH THE PARTICULAR ATTENTION AND SPECIAL APPROACH IT DESERVES. AS A RESULT OF THIS EXCEPTIONAL MIXTURE OF TECHNOLOGY, INSIGHT AND CRAFTSMANSHIP, DIAMCAD HAS ACQUIRED A PROMINENT REPUTATION.

DIAMCAD NV - SCHUPSTRAAT 17, 2018 ANTWERPEN - BELGIUM T. +32 (3) 206 92 70 - F. +32 (3) 206 92 71 - INFO@DIAMCAD.BE - WWW.DIAMCAD.BE

S83e04 okt nov dec  

SBD

Advertisement