Page 1

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 2600 Berchem 1 - 2de afd. BC 4953

Afgiftekantoor 2600 Berchem 1 -2de afd. Erkenning P303167

Hoveniersstraat 22 - 2018 Antwerpen Driemaandelijks

april / mei / juni 2012


Always brilliant

EUROSTAR

Diamond Traders N.V.

From technical standards to total inventory management, Eurostar is the leading industry benchmark for diamond processing excellence. With over 10,000 quality-focussed specialists worldwide matching diamonds according to your own unique custom calibrated precision systemTM, every Eurostar parcel is literally all sorted out for you according to your exact requirements from basic colour and clarity delineations to even the most subtle outlines for proportion and cut. At Eurostar, the choice is always brilliant.

The companies referred to are group companies of Eurostar Diamonds International S.A., a Diamond Trading Company Sightholder. *Represented in Mumbai by Dimexon Diamonds Ltd., a Sightholder of The Diamond Trading Company.

Antwerp +32 3 213 7777 • Dubai +971 4 226 5165 Hong Kong +852 2810 7751• Mumbai* +91 22 56 35 7777 New York +1 212 754 4100 • Shanghai +86 21 504 76555


83e jaargang, nr 2, april / mei / juni 2012

de belgische diamantnijverheid Periodieke uitgave van het Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid Periodical Publication of the Syndicate of the Belgian Diamond Industry

editoriaal

Verantwoordelijke uitgever Responsable editor Eduard Denckens Dennenlaan 2 2243 Zandhoven

Redactie en Publiciteit Editorial Office and Publicity SBD Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen Tel. : 03/233.11.29 - Fax : 03/227.46.30 e-mail: sbd@sbd.be

Redactiecomité Editorial Board Eduard Denckens, Jos Heiremans, Dirk Loots, Linda Vancauwenberghe, Yvan Verbraeck

Jaarabonnement Yearly subscription € 30

Voor de teksten zijn uitsluitend hun auteurs verantwoordelijk. Nadruk van teksten toegelaten mits uitdrukkelijke bronvermelding.

Drukkerij Ignace Wils NV, 2890 Sint-Amands

Naast enerzijds de economische problemen, die een wereldwijde recessie in het algemeen en de eurocrisis in het bijzonder veroorzaakt hebben en naast anderzijds het telkens weerkerende Kimberley Process, d.w.z. het vraagstuk van de bloeddiamanten, is het onlangs duidelijk geworden dat de werelddiamanthandel met een nieuwe grote uitdaging geconfronteerd wordt. Meerdere honderden kunstmatige diamanten werden inderdaad naar het International Gemological Institute (IGI) in Antwerpen en Mumbai gestuurd om er als natuurlijke diamanten gecertificeerd te worden. Roland Lorié, voorzitter van IGI, vertelde Rapaport News dat het bedrijf eerst een lot van 145 stenen in zijn Antwerps laboratorium ontvangen had en dat de daarop volgende onderzoeken aangetoond hadden dat de stenen CVD synthetics waren, waarbij de hele zending van meer dan 600 stenen aan het lab werd voorgelegd. “Een diamanthandelaar kan het onderscheid niet maken tussen natuurlijke en CVD-synthetische diamanten en er zijn heel gesofisticeerde toestellen in laboratoria nodig - zoals de DiamondView en de resultaten van fotoluminescentie-onderzoek -, die aantonen dat de CVD-synthetische stenen na de synthese met hitte behandeld werden om tot de noodzakelijke bevindingen te komen”. En Lorié voegt daar aan toe dat “dit betekent dat er zich een grote hoeveelheid onontdekte synthetische diamanten op de markt zou kunnen bevinden.” Intussen beklemtoonde Chaim EvenZohar in Diamond Intelligence Briefs (21 mei) dat “het in


New York begonnen was en dat de meer dan 600 kunstmatige diamanten geen ‘gewone’ synthetische stenen waren. De insluitsels bestonden uit kleine scheurtjes of gletsen, ‘graining’ en kleine kristallen. Al deze insluitsels gelijken merkwaardig sterk op natuurlijke insluitsels, vandaar – aldus het IGI-lab – microscopische waarnemingen niet volstaan om tot de conclusie te komen dat zij hetzij natuurlijk hetzij synthetisch zijn. Het slijpsel, de symmetrie en de cut waren hetzij ‘Uitstekend’, hetzij ‘Heel Goed’. De rondist was gezaagd of in facetten geslepen. Het probleem ligt bij de onzuiverheden, die blijkbaar doelbewust in de synthetische productie werden ingevoerd.” En Even-Zohar voegt daar aan toe dat “een paar dagen nadat men begrepen had wat er gebeurd was de DTC in actie schoot en een waarschuwing naar haar zichthouders stuurde met als boodschap dat er drie recente gevallen van geheimgehouden voorlegging van CVD-synthetische diamanten aan sorteerlaboratoria geweest waren in België, India en China, waarbij elk geval dezelfde kenmerken vertoonde en wel eens uit een gemeenschappelijke bron zou kunnen komen.” Daar bovenop besloot IGI de gedetailleerde wetenschappelijke informatie te delen met andere gemmologische laboratoria in de wereld, daar het vermoedde dat nu de volumes van kleurloze synthetische diamanten die wereldwijd op de markt gebracht zijn in belangrijke mate zijn toegenomen en misschien al wel in alle diamantcentra overheersend zijn. Het bedrijf IGI werkte samen met de Belgische Federatie van Diamantbeurzen (BFDB), de Diamond Trading Company (DTC) Research Centre en het Antwerp World Diamond Centre (AWDC). Intussen legde Avi Paz, voorzitter van de World Federation of Diamond Bourses (WFDB) uit dat de diamantbeurzen van hun leden eisen dat zij synthetische diamanten identificeren en alle mogelijke behandelingen van diamanten wereldkundig maken. Hij onderstreepte “dat de beurzen geleid worden door duidelijke regels met betrekking tot de handel in verkeerd voorgestelde of niet wereldkundig gemaakte producten, zowel opzettelijke als onopzettelijke. Elke overtreding van deze regels wordt naar de desbetreffende beurs doorverwezen voor disciplinaire acties en kan een reden vormen voor schorsing, uitsluiting, boetes of andere gepaste maatregelen. Samen met de diamantlaboratoria, die over de middelen 2

en de technische instrumenten beschikken om kunstmatige en behandelde diamanten te ontdekken bieden de bij ons aangesloten beurzen bijstand inzake de identificatietechnieken en een veilige structuur,” aldus nog Paz. “Het is in het belang van onze wereldwijde handel dat die doorzichtig blijft zodat de consumenten alle gegevens ontvangen omtrent de diamanten die zij kopen.” Maar laat ons duidelijk wezen: zoals in alle andere takken van het bedrijfsleven dient de vlag de lading te dekken en zij die surimi trachten te verkopen mogen dat maar niet onder de benaming ‘king crab’. De DTC voegde daar aan toe dat het verhandelen van deze goederen onherstelbare schade zou kunnen toebrengen aan de reputatie en de integriteit van de diamantbevoorradingsketen zou kunnen ondermijnen en daarbij schade toebrengen aan zowel de handel als het vertrouwen van de consument in het kopen van diamant. Op de plenaire zitting van de achtste jaarlijkse ontmoeting van de World Diamond Council (WDC) in Vicenza herinnerde voorzitter Eli Izhakoff de aanwezigen eraan dat “de World Diamond Council niet in het leven geroepen werd om de kleine belangen van de diamant- en juwelenindustrie in de voortschrijdende campagne tegen conflictdiamanten te verdedigen, hoewel het duidelijk in ons belang is dat conflictdiamanten van de aardbol verdwijnen. Rekening houdend met alle gegevens heeft de KPSC de meeste van die doelstellingen gehaald, hoewel er op dit punt thans nog een beperkte handel in conflictdiamanten van de Ivoorkust leeft, die op dit ogenblik het voorwerp uitmaakt van sancties vanwege Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Er is ook een stroom van diamanten vanuit Venezuela, dat geen KP-lid is”. En hij onderstreepte ook dat “wat de KPCS in de loop van het voorbije decennium veranderd heeft niet alleen het volume aan conflictdiamanten in de pijplijn aangaat maar ook de verwachting omtrent wat kan en dient gedaan te worden, zowel vanuit het standpunt van de leden van onze industrie als van ons consumerend publiek. Mensenrechten vormen in dat opzicht een onderwerp en wij van de World Diamond Council zullen die mensenrechten niet uit de weg gaan en ook zullen wij geen enkele situatie aanvaarden waarin diamant het instrument van slecht handelen vormt. Het akkoord met betrekking tot de uitvoer vanuit Marange stelde het Kimberley Process in


staat de zaak van de internationale hervorming met hernieuwd enthousiasme aan te pakken en er zijn inderdaad een aantal hervormingen die wij graag zouden zien toepassen, o.a. het op punt stellen van een permanent ‘Administrative Support Mechanism’ dat de continuïteit en een verbetering van de efficiëntie van de werkende organisaties van de KP zal verzekeren. Wij hopen al resultaten te zien op de Intercessional Meeting van KP in de Verenigde Staten. En wij zouden ook graag een verstrenging zien van het systeem van de beoordeling van collega’s, een krachtig versterkingsmechanisme ter verbetering van de nakoming van de minimumeisen van de KPCS en een verbeterde informatie-uitwisseling met de internationale wetgevingsagentschappen. Onlangs heeft het AWDC met succes zijn eerste Antwerp Diamond Academy in de Antwerpse stadsschouwburg van start laten gaan. Het eerste deel van het programma was uitsluitend voorbehouden aan de Antwerpse diamantgemeenschap. In drie zittingen van elk twee workshops kregen de deelnemers een inleiding in de laatste IT-trends in een zakenomgeving, de rol van de sociale media, e-marketing en e-security en hoe e-business de efficiëntie kan doen toenemen door bijvoorbeeld paperless office en time management. Neusje van de zalm was de aanwezigheid van Sir Richard Branson, innovatief ondernemer bij uitstek, die zijn recept voor succes met de meer dan 2.000 deelnemers deelde. Dit initiatief vloeit rechtstreeks voort uit de visie en de ideeën die werden vooruitgeschoven in het Antwerp Diamond Masterplan/Project 2020. Op 6 mei startte Sir Richard Branson DIAMDAX, de Diamond Dealers Automated Exchange, ’s werelds eerste online gewaarmerkte diamantbeurs, die op een unieke manier doorlopend elektronische veilingen aan kopers en verkopers aanbiedt om individueel geslepen diamantcategorieën te verhandelen op basis van realtime verhandelbare spot prices. De bedoeling is een oplossing aan te bieden die de handel en het beleggen in diamanten

zal vergemakkelijken door technologie op een wereldwijde markt te gebruiken. Volgens Ari Epstein, ceo van AWDC, zal Diamdax op een revolutionaire wijze de manier veranderen waarop geslepen diamanten wereldwijd verhandeld worden, resulterend in een eenvormige Diamond Spot Price die nieuwe financieringskanalen zal openen voor de kapitaalintensieve diamantindustrie. Tenslotte mogen wij dit editoriaal niet beëindigen zonder onze spijt uit te drukken over de tijdelijke sluiting van het Provinciaal Diamantmuseum Antwerpen op het Astridplein omwille van de noodzakelijke restauratie van het aanpalende gebouw. De hoogtepunten van deze verzameling werden tijdelijk in het Diamantpaviljoen in het MAS ondergebracht. Niemand weet precies of het museum naar zijn oude, prachtige locatie zal terugkeren, vooral omdat geruchten de ronde doen dat alle partners druk naar een nieuwe locatie in het centrum van de stad Antwerpen op zoek zijn. Intussen ligt het voor de hand dat de Antwerpse diamantsector niet zonder een museum kan leven dat de rijke geschiedenis, het economisch belang en nog heel wat andere aspecten van deze typisch Antwerpse activiteit vertelt. Dat wordt al temeer duidelijk bij een bezoek aan het privédiamantmuseum van John A. Rosenhoj in Brugge dat, onder meer omwille van zijn Diamond Polishing Show in de drie belangrijkste talen een toonaangevend diamantmuseum in België en in de wereld is. Intussen kunnen we ons alleen maar verheugen over de aankondiging van de bouw van een ‘experience centre’ van de diamantindustrie in Nijlen, dat naast de gebouwen van de oude diamantslijperij van Lieckens zal opgetrokken worden. Het nieuwe centrum waarvan de bouw op 1 juni is begonnen zal in nauwe samenwerking met het diamantmuseum in Grobbendonk werken en voor beide musea komt er een gezamenlijke conservator. Eduard Denckens Voorzitter SBD

SBD houdt haar jaarlijkse Statutaire Algemene Ledenvergadering op maandag 25 juni 2012 om 17u. Alle leden van SBD zijn van harte welkom

3


éditorial Avec d’une part les problèmes économiques qui ont provoqué une récession mondiale en général et la crise de l’euro en particulier, et d’autre part le Kimberley Process qui revient toujours à la une, à savoir le problème des diamants de sang, il est récemment apparu clairement que le commerce mondial du diamant est confronté à un nouveau grand défi. Plusieurs centaines de diamants artificiels ont en effet été envoyés à l’International Gemological Institute d’Anvers et Mumbai pour y être certifiés en tant que diamants naturels. Roland Lorié, président de l’IGI, a déclaré à Rapaport News que l’entreprise a d’abord reçu un lot de 145 pierres à son laboratoire anversois et que les études qui ont été effectuées ont montré que les pierres étaient des CVD synthétiques, de sorte que la totalité de l’envoi de plus de 600 pierres a été soumise au laboratoire. «Un négociant en diamants ne peut faire la distinction entre des diamants naturels et des diamants synthétiques CVD, et il faut des appareils très sophistiqués en laboratoire – comme le DiamondView et les résultats d’une étude de photoluminescence, qui montrent que les pierres synthétiques CVD ont été chauffées après la synthèse pour arriver aux résultats trouvés.» Et Lorié a ajouté que «cela signifie qu’une grande quantité de diamants synthétiques non dépistés pourraient se trouver sur le marché.» Chaim EvenZohar a entre-temps insisté dans Diamond Intelligence Briefs (21 mai) que «cela avait commencé à New York et que les plus de 600 diamants artificiels ne sont pas de ‘simples’ pierres synthétiques. Les inclusions étaient des petites fentes ou défauts, ‘graining’ et de petits cristaux. Toutes ces inclusions ressemblent remarquablement fort à des inclusions naturelles, de sorte que, selon le laboratoire IGI, les observations microscopiques ne suffisent pas pour arriver à la conclusion qu’elles sont soit naturelles soit synthétiques. Le polissage, la symétrie et la taille étaient soit ‘excellent’ soit ‘très bon’. Le rondiste était scié ou facetté. Le problème réside dans les impuretés qui ont été, semble-t-il, introduites volontairement dans la production synthétique.» Et Even-Zohar d’ajouter que «quelques jours après avoir compris ce qui s’est produit, la DTC est entrée en action et a envoyé un avertissement à ses détenteurs de vues pour dire que ‘trois récents cas se sont produits de présentations secrètes de diamants synthétiques CVD à des laboratoires de tri en Belgique, en Inde et en Chine; à chaque fois, ils présentaient les mêmes caractéristiques, et ils pourraient provenir de la même source. » De plus, l’IGI a décidé de diffuser l’information scientifique détaillée à d’autres laboratoires gemmologiques dans le monde, du fait qu’il supposait que maintenant, les volumes de diamants synthétiques incolores qui sont mis sur le marché au niveau mondial ont sensiblement augmenté et sont peut-être même déjà dominants dans tous les centres diamantaires. L’entreprise IGI a coopéré avec la Fédération belge des bourses diamantaires (BFDB), le Diamond Trading Company (DTC) Research Centre et l’Antwerp World Diamond Centre (AWDC). De son côté, Avi Paz, président de la World Federation of Diamond Bourses (WFDB) a expliqué que les bourses diamantaires exigent de leurs membres qu’ils identifient les diamants synthétiques et qu’ils fassent connaître au niveau mondial tous les traitements possibles des diamants. Il a souligné «  que les bourses sont dirigées par des règles

4

très claires en matière de négoce de produits présentés de manière erronée ou non rendus publics, tant sciemment ou non. Toute infraction à ces règles est transmise à la bourse en question afin de prendre des actions disciplinaires et peut constituer un motif pour une suspension, une exclusion, des amendes ou autres mesures adaptées. En coordination avec les laboratoires diamantaires, qui disposent des moyens et des instruments techniques pour détecter les diamants artificiels et traités, les bourses qui sont affiliées chez nous apportent une aide en ce qui concerne les techniques d’identification et une structure sûre », déclare encore Paz. « Il est dans l’intérêt de notre commerce mondial qu’il reste transparent afin que les consommateurs reçoivent toutes les données au sujet des diamants qu’ils achètent.  » Mais soyons clairs  : comme dans toutes les autres branches, l’habit ne fait pas le moine, et ceux qui essaient de vendre des surimis ne peuvent pas le faire sous l’appellation ‘king crab’. La DTC a ajouté que le commerce de ces marchandises pourrait nuire grandement à la réputation et à l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement du diamant et pourrait causer de gros dommages tant au commerce qu’à la confiance du consommateur lors de la vente de diamant. Lors de l’assemblée plénière de la huitième rencontre annuelle du World Diamond Council (WDC) à Vicenza, le président Eli Izhakoff a rappelé aux personnes présentes que le «World Diamond Council n’a pas été créé pour défendre les petits intérêts de l’industrie diamantaire et joaillière dans la campagne continue contre les diamants conflictuels, encore qu’il soit tout à fait dans notre intérêt que les diamants de sang disparaissent de la planète. En tenant compte de toutes les données, le KPCS a atteint la plupart de ses objectifs, bien qu’il y ait encore à ce sujet actuellement un commerce limité de diamants de sang en Côte d’Ivoire, qui fait actuellement l’objet de sanctions de la part du Conseil de Sécurité des Nations unies. Il y a également un flux de diamants depuis le Venezuela, qui n’est pas membre du KP. Et il a également souligné qu’au ‘cours de la dernière décennie, ce que le KPCS a changé, c’est non seulement le volume de diamants de sang dans le pipeline, mais aussi les attentes concernant ce qui peut et doit être fait, tant du point de vue des membres de notre industrie que de notre public de consommateurs. A ce sujet, les droits de l’homme constituent un sujet, et nous, du World Diamond Council, nous ne tergiversons pas sur ces droits de l’homme et nous n’accepterons pas non plus toute situation dans laquelle le diamant serait l’instrument du mal. L’accord concernant les exportations depuis Marange a permis au Kimberley Process de reprendre en main l’affaire de la réforme internationale avec un enthousiasme renouvelé et il y a en effet un certain nombre de réformes que nous voudrions voir appliquées, notamment la mise au point d’un ‘Administrative Support Mechanism’ permanent qui assure la continuité et une amélioration de l’efficacité des organisations actives du KP. Nous espérons voir déjà des résultats lors de l’Intercessional Meeting du KP aux Etats-Unis. Et nous voudrions également arriver à un renforcement du système de jugement de collègues, à un mécanisme de renforcement puissant d’amélioration de l’observation des exigences minimales du KPCS et à un échange d’informations amélioré avec les agences législatives internationales.


L’AWDC a récemment lancé avec succès sa première Antwerp Diamond Academy au Théâtre de la ville d’Anvers. La première partie du programme était entièrement réservée à la communauté diamantaire anversoise. Au cours de trois séances de chaque fois deux ateliers, les participants ont reçu une introduction sur les dernières tendances IT dans un environnement d’affaires, sur le rôle des média sociaux, l’e-marketing et l’e-security, et sur la manière selon laquelle l’e-business peut augmenter l’efficacité, par exemple avec le bureau sans papier et la gestion du temps. La cerise sur le gâteau fut la présence de Sir Richard Branson, entrepreneur innovant par excellence, qui a partagé ses recettes pour le succès avec les plus de 2.000 participants. Cette initiative découle directement de la vision et des idées qui ont été avancées dans l’Antwerp Diamond Masterplan/Project 2020. Sir Richard Branson a entamé, le 6 mai, les activités due DIAMDAX, Diamond Dealers Automated Exchange, la première bourse diamantaire certifiée en ligne, qui propose continuellement de manière unique des ventes aux enchères électroniques à des acheteurs et des vendeurs, afin de négocier des catégories de diamants taillés individuellement sur base de prix spot vendus en temps réel. L’objectif est de proposer une solution qui facilite le commerce et l’investissement en diamants, en utilisant la technologie sur un marché mondial. Selon Ari Epstein, CEO d’AWDC, Diamdax va changer de manière révolutionnaire le négoce mondial de diamants taillés, pour arriver à un Diamond Spot Price uniforme qui va ouvrir de nouveaux canaux de financement pour l’industrie diamantaire intensive en capitaux.

Enfin, nous ne pouvons pas conclure cet éditorial sans exprimer notre regret devant la fermeture temporaire du Musée provincial du Diamant à la place Astrid, du fait de la restauration indispensable du bâtiment voisin. Les pièces exceptionnelles de cette collection ont provisoirement trouvé refuge au Pavillon du Diamant du Museum aan de Stroom MAS. Personne ne sait quand le musée retournera dans ses beaux anciens locaux, surtout d’autant que des bruits circulent selon lesquels tous les partenaires seraient à la recherche d’un nouveau local dans le centre de la ville d’Anvers. Il est entre-temps évident que le secteur diamantaire anversois ne peut vivre sans un musée qui raconte la riche histoire, l’importance économique et beaucoup d’autres aspects de cette activité anversoise typique. C’est d’autant plus évident après une visite au musée diamantaire privé de John A. Rosenhoj à Bruges qui, notamment via son Diamond Polishing Show dans les trois principales langues, est un musée diamantaire de premier plan en Belgique et dans le monde. Nous ne pouvons que nous réjouir de l’annonce de la construction d’un ‘experience center’ de l’industrie diamantaire à Nijlen, qui sera construit à côté de l’ancienne taillerie de Lieckens. Le nouveau centre, dont la construction devait commencer le 1er juin dernier, travaillera en étroite collaboration avec le musée diamantaire de Grobbendonk, et il y aura un conservateur commun pour les deux musées. Eduard Denckens Président du SBD

editorial Besides the economic problems, having caused a World-wide recession in general and the euro-crisis in particular on the one side and besides the ever recurring Kimberley Process, i.e. the blood diamond problem on the other side, it has recently become clear that the world diamond trade is facing a new major challenge. As a matter of fact, several hundred manmade diamonds were sent to the International Gemmological Institute (IGI) in Antwerp and Mumbai to be certified as natural diamonds. Roland Lorié, chief executive of IGI, told Rapaport News that the company received an initial batch of 145 stones at its Antwerp lab and that the following tests proving the stones to be CVD synthetics, the full parcel of more than 600 stones was presented to the lab. “A diamond dealer cannot tell the difference between natural and CVD synthetic diamonds and it requires sophisticated machinery at the labs (such as the DiamondView and photoluminescence results that indicate the CVD synthetics have been heat-treated post synthesis) to make the necessary findings”. And Lorié to add “that his means that there could be a large amount of undisclosed synthetic diamonds on the market”. In the meantime, Chaim EvenZohar emphasized in Diamond Intelligence Briefs (21 of May) that “it started in New York whereas the well over 600 manmade diamonds were not just ‘ordinary’ synthetics. Internal characteristics were feathers, pinpoints and small dark crystals. All these inclusions are strikingly similar to natural inclusions, hence, says the IGI lab, microscopic observation is insufficient to conclude whether they are natural or synthetic. The polish,

symmetry and cut were either ‘Excellent’ or ‘Very Good’. They showed bruted or faceted girdles. The problem is with the impurities, which were apparently intentionally introduced in the synthetic production”. And Even-Zohar to add that “within days after learning of what happened, the DTC took action and released an alert to its sight holders, putting forward that it has identified three recent instances of undisclosed submission of CVD synthetics to grading laboratories in Belgium, India and China, whereby each case had very similar characteristics and may have had a common source.” Additionally, IGI decided to share detailed scientific information with other gemmological laboratories around the world as it suspects now that the volumes of colourless synthetic diamonds being released on the global markets have increased noticeably, and may perhaps already be prevalent throughout the diamond centres. The company IGI worked with the Belgian Federation of Diamond Bourses (BFDB), the Diamond Trading Company (DTC) Research Centre and the Antwerp World Diamond Centre. In the meantime, Avi Paz, the WFDB president, explained that the diamond bourses require their members to identify synthetics and disclose any treatments used on diamonds. He stressed “that the bourses are guided by clear rules regarding the trading is misrepresented or undisclosed products whether inadvertently or not. Any violations of these rules are referred to the relevant bourses for disciplinary actions and can be grounds for suspension, expulsion, fine or other appropriate measure. Together with the diamond laboratories, which have the means and technological

5


instruments to detect man-made and treated diamonds, our affiliated bourses provide assistance in identification techniques and a secure structure,” Paz said. “It is in the interest of our global business that it remains transparent so that consumers can receive full disclosure about the diamonds they purchase.” But let us be clear: like in all other branches of industry the appearances may not be deceptive and those who want to try to sell surimi may do so but not under trade mark of king crab. DTC added that trading in these goods could cause irreparable damage to reputation and could undermine the integrity of the diamond supply chain, damaging both trade and consumer confidence in buying diamonds. At the plenary session of the Eighth Annual Meeting of the World Diamond Council (WDC) in Vicenza, Eli Izhakoff, president, remembered the audience that “the World Diamond Council was not established to protect the narrow interests of the diamond and jewellery industries in the evolving campaign against conflict diamonds , although it clearly was in our interest that conflict diamonds be eliminated from the face of the earth. On balance, the KPSC has met most of its objectives, although there exists at this point in time a limited trade in conflict diamonds from the Ivory Coast, which is currently subject o sanctions by the UN Security Council. There is also a flow of diamonds from Venezuela, which is not a KP member. And the same speaker to underline that “what the KPSC has changed over the past decade is not only the volume of conflict diamonds in the pipeline, but also the expectation of what can and needs to be done, both from the perspectives of members of our industry and our consuming public. Human right is an issue in this respect and we in World Diamond Council will not shy away from the subject of human rights, nor will we accept any situation in which the diamond is an agent of ill-doing. The agreement concerning exports from Marange enabled the Kimberley Process to take up with renewed enthusiasm the matter of internal reform and there are indeed a number of reforms that we would like see implemented, among the establishment of a permanent Administrative Support Mechanism, which will ensure continuity and improve the efficiency of KP’s working bodies and we hope to see results already at the KP’s Intercessional Meeting in the United States in June. And we should also like to see a toughening of the peer review system, a robust enforcement mechanism to improve compliance with the KPCS’s minimum requirements, and improved information exchange with international law enforcement agencies. Recently AWDC successfully launched its first Antwerp Diamond Academy at the Stadsschouwburg in Antwerp. The first part of the program was reserved exclusively for the

Antwerp diamond community. In three sessions of each two workshops, participants were introduced to the latest IT trends in a business environment, the role of social media, e-marketing and e-security and how e-business can increase the efficiency, eg. paperless office and time management. Top of the bill was the presence of Sir Richard Branson, innovative entrepreneur par excellence, who shared his recipe for success with the audience of over 2,000 people. This initiative stems directly from the vision and ideas launched in the Antwerp Diamond Masterplan/Project 2020. On May 6, Sir Richard Branson launched DIAMDAX, the Diamond Dealers Automated Exchange, the world’s first online certified diamond exchange which uniquely offers electronic continuous auctions for buyers and sellers to trade individual polished diamond categories based on real time tradable spot prices. Its mission is to deliver a solution that will facilitate the trade and investment in diamonds using technology in a global market place. According to Ari Epstein, CEO of AWDC, Diamdax will revolutionize the way polished diamonds are traded globally, resulting in a unified Diamond Spot Price, which will enable new financing channels for the capital intensive diamond industry. Finally, we should not end this editorial without expressing our regret concerning the temporary closing down of the Diamond Museum in Antwerp at the Astrid Plein because of the necessary restoration of the annex building. The highlights of the collection are temporarily housed in the Diamond Pavilion in the MAS. Nobody knows for sure if the Museum will go back to its fine old location, especially as rumours are going about that all the partners are looking actively for a new location somewhere in the Antwerp town centre. In the meantime, it goes without saying that the Antwerp diamond sector cannot live without a museum narrating the rich history, the economic importance and lots of other facets of this typical Antwerp activity. This becomes all the more true when visiting the private Diamond Museum of John A. Rosenhoj in Brugge, which among others because of its Diamond Polishing Show carried out in 3 main languages, constitutes a leading diamond museum in Belgium and in the world. In the meantime, we can only be but pleased with the announcement of the building of a centre of experience of the diamond industry in Nijlen, to be constructed next to the old diamond polishing factory of Lieckens. This new centre, the construction of which is to start at the first of June, will work in close cooperation with the diamond museum of Grobbendonk, the curator of both museums being the same. Eduard Denckens President SBD

Save the date Demonstration days HRD Antwerp and lemon technomist When : June 26 & 27, 2012 Where : HRD Antwerp from 10 AM - 4 PM Hoveniersstraat 22 (-1) What : Demonstration of newly developed HRD Antwerp equipment: Eos Fancy - Micro Blaster Diamond Analyzer - Morgana - Avalon Plus Info : Marc Thomassen & Liesbeth Van Osselaer Tel + 32 (0)3 222 06 23 equipment@hrdantwerp.be

6


Synthetic versus natural diamonds: HRD Antwerp helps you to tell the difference HRD Antwerp has developed a compact screening device, “D-screen”, which distinguishes natural from potentially synthetic colourless or near-colourless polished diamonds. For the large majority of near colourless polished diamonds on the market, D-Screen guarantees that the diamond is notsynthetic and not-HPHT treated. For the number of stones that are referred for further examination, an additional investigation in a reliable laboratory is necessary. For the most part, rough synthetic diamonds can be visually distinguished from their natural counterparts by their external shape. However, this visual identification is no longer possible after the diamond is polished. Even the study of inclusions using a microscope does not provide a conclusive answer. The production of synthetic diamonds started in the 1950s, and they now comprise over 95% of the industrial diamond market. Synthetic diamonds of gem quality were already present in small quantities on the gem diamond market in the 1970s. It

has only been recently that synthetic diamonds have begun to really impact the gem diamond market. HRD Antwerp has invested significantly in know-how and technology to identify these synthetic stones. But while a well-equipped grading lab has all the necessary instruments to conclusively identify synthetic diamonds, their sophisticated equipment is not readily available to the individual diamond trader. Therefore, HRD Antwerp developed a compact screening device for traders to use in their office or elsewhere. By screening the diamonds, “D-Screen” can distinguish between natural diamonds and potentially synthetic or treated ones. The instrument tells whether a diamond passes the test or is recommended for further examination in the diamond lab. If you have any enquiries please contact : HRD Antwerp tel: +32 3 222 06 23 equipment@hrdantwerp.be

Bezoek aan WTOCD Op 7 mei bracht een delegatie van Alrosa een bezoek aan WTOCD, het Wetenschappelijk en Technisch Onderzoekscentrum voor Diamant te Lier. Zij werden verwelkomd door voorzitter E. Denckens en directeur Y. Kerremans. Na een korte uiteenzetting over de werking van het onderzoekscentrum werden tijdens een rondleiding de belangrijkste onderzoeksprojecten voorgesteld.

Mr. Vyacheslav Dobychin (Deputy managing director of Arcos Belgium), Mr. Sergey Panchekhin (Managing director of Arcos Belgium), Mr. Eduard Denckens (Voorzitter WTOCD), Mr. Alexander Makhrachev (General Manager Udachny mine), Mr. Yury Okoyomov (Vice President of OJSC Alrosa), Mr. Alexander Chaadaev (Director of Yakutniporalmaz research facility), Mr. Vladlen Nogovitsyn (Director of Marketing dept OSJC Alrosa), Mr. Yves Kerremans (Directeur WTOCD)

7


www.hrdantwerp.be

D-SCREEN The most compact diamond screening device in the world!

8


World Diamond Council Annual General Meeting, Vicenza, May 14, 2012 Speech of Vasant Mehta, Director of The Gem & Jewellery Export Promotion Council of India Chairman WDC, Mr. Eli Izhakoff; Hon. Minister of South Africa, H.E. Ms. Sushan Shabangu; Mdm. Ambassador, Ms. Gillian Milovanovic; Chair KP, Chairman CIBJO, Dr. Cavalieri; Mr. Roberto Coin, friends and fellow colleagues of the industry, media and governments. I note with curiosity that keeping in sync with the 21st century, the 8th Annual General Meeting of the World Diamond Council has kept 21 speakers and, I am the second of them from the rear. The way the rear wheels of a vehicle drive an automobile, nowadays I hear whispers around the world that Indians and Chinese are the future drivers of the world diamond industry. I think that the scheduling of the speakers has been done keeping that in mind. On a serious note,we are here to talk about the universe, not the top or the bottom, the front or the rear, but the entire spectrum of the diamond business coalition. Currently how does it look like? The rough diamond supply is dwindling with the mines getting older and no new credible mine discovery is in sight through the past one decade. It is putting immense pressure on the rough diamond prices making it somewhat unprofitable to remain in trading or manufacturing of it. Prominent diamond mining families and mining companies are in the process of exiting the business and we do not know who will be tomorrow’s masters and what will be their perspective. Western Economies are not doing well at all. Different areas of Europe are in deep recession or in the brink of economic disaster which has put a question mark to the most trusted markets of diamonds and diamond jewellery. New markets in Middle East, China & India is bringing new rays of hope, but we do not know the sustainability of them in the long run. All in all the diamond world is going through a transition… and in this times of transition we need to remain cautious and need to remain together. We all are here to discuss the health of the business and will continue to meet if the business remains hale and hearty. The health of the business is fine if every component of this chain, whether he is a miner, a trader, a manufacturer or a retailer, remains in good shape. We are in strange business friends, where every link of this chain is vital and cannot be ignored. A fault in any link of this chain has the potential for the entire structure to collapse.

Understanding this adage, on the beginning of this century, the industry created a system called KPCS which rests on a concept called “system of warranties”. I believe most of those industry people are still around and maybe inside this room also and still believe in the same system. An honest appeal to all those industry people and other people in the room that let us keep that chain intact and strong. Any act of unilateralism or siding with any component ignoring the interest of any component will harm the business and may be disastrous. We all sat on that day to create an unique business process to keep this industry clean from illicit influences of conflict against democratic regimes. The issue was political, but the process created was totally apolitical and I am proud to say, was the brainwork of some business people like us. We allowed ourselves to be monitored by those very governments whom we elect in any democratic society. The process has borne fruit and from the highs of 10% and 15%s we are today less than 1%. The process has been hailed and tried to be emulated by other industry sectors like oil & gas, gold & etc. However in my opinion as on date none of the products are as closely monitored as diamonds. We accept that is essential as we are aware of the responsibility which vests upon us once we start dealing with diamonds. This statistics is the ultimate proof of the success of this process. However I am sad to say that the divisiveness and the mistrust that was created with the events of Zimbabwe have put a schism amongst us from which we are unable to move out. Now in the name of KP Reform, efforts are on to change the system based on such mistrust which suits interest of one or some component of the industry and going against the grain by which business has been done through a century and hurting the interest of other components. Chair of KP is a masthead of the process. The pillars are there in the form of Working groups, its chairs and its members. If for discussion sake we agree there were many aberrations, downgrading of such office or offices of

9


KPCS, trying to source in agencies with capabilities in shaping up policy procedures will not solve, but only create confusion in the system, and the chances are there that ultimately the process will get hijacked by such agencies to the peril of KPCS and its members. Looking at such scenario it is in the best interest of everybody that KPCS should act as a system which enforces its laws and rules to keep this pipeline clean of conflict diamonds. Nobody is against the concept that diamonds and its exploration should not be without any violation of human rights. However KPCS does not have the capability to assess and decide on the same when we have capable institutions like UNHCR and etc. If issues are flagged by them, it is there in the core document that KPCS can act which it had done on multiple occasions. Core document of KPCS is the sanctum sanctorum of the entire process. Changing it should be restricted to correcting the technical ambiguities wherever such is required and essential. The participants should be restricted to the governments of the countries, as no country will accept the participation of outsiders in the decision making process other than democratically elected government representatives and the authorities vested to them by the constitution of those countries. The logistical issues of the system like organising review visits, monitoring etc, should be strengthened and processes should be reframed

if required, but the consensus based system weeds out the creation of power centres in the system and is the only available mechanism for decision making in KPCS as of today. When we talk about decision making and engagements in KPCS on behalf of WDC, we will all agree that the voices of all need to be rightly addressed in KPCS. The issues and opinions of some group which is in disagreement of other group should not be taken up as that will increase divisions amongst us, the industry coalition. It should only be an effective coalition if the voices of the combined are carried or otherwise the divisions which has rocked the KPCS will contaminate the business coalition also. The independent paths of groups are there to be explored in KPCS also and voices of such groups should not be forcefully subdued. That will be not a welcome situation. So I end with the same note by which that the time is ideal to rally around together and hear the voices which are loud and clear and regroup accordingly to carry the voice of the entire industry. I hope I have not sounded as being one to criticise and hope that this may be taken as constructive suggestion in the right spirit for benefit of the entire spectrum of the Diamond industry. I have high regards for the leadership of WDC who have done monumental work in the last decade to put us at a highly respectable spot where we are today. Thank you.

WDC honors Nicky Oppenheimer The WDC has paid a special tribute to De Beers Chairman Nicky Oppenheimer at the Gala Dinner which concluded the organization's 8th Annual Meeting. Presenting Mr. Oppenheimer with a silver plate to mark the occasion, WDC President Eli Izhakoff read the inscription which recognized the De Beers chairman for his many years of dedicated support for the WDC and the Kimberley Process. "As a leader and a mentor [he] recognized the diamond industry's potential to contribute to the wellbeing and future of all its stakeholders," Mr. Izhakoff noted. Speaking to gathering, Mr. Oppenheimer, said that the WDC dinner would be the last industry event that he would address before his retirement from De Beers. "Like the Kimberley Process, the WDC will also need to evolve to ensure that it can continue to represent the diamond industry effectively in its engagements with governments and other stakeholders," Mr. Oppenheimer said. "The industry is growing in its global reach and new consumer markets, emerging trading and polishing centers and new producers must have an equal voice in the future direction of our industry as they stand alongside more established markets and producers. There is no doubt in my mind that the World Diamond Council's success over the next few years will be measured in part by how effective it is in building bridges of understanding across the diamond pipeline to the benefit of both producers and markets." "As I contemplate an imminent change in my personal circumstances in the next few months, I am often reminded that only a diamond is forever. I am confident that WDC and our industry as a whole take the steps necessary to ensure that

10

it can continue to promote the enormous good we are capable of achieving and to defend the integrity of our unique and beautiful product. Doing so simply requires that we remind ourselves, once in a while, that the value of diamonds stems not just from their rarity, brilliance and beauty but from their ability to absorb, amplify and reflect the emotional and symbolic qualities that we vest in them at each stage in their journey from the mine to the finger," he stated.

WDC President Eli Izhakoff (right) presenting Nicky Oppenheimer with a commemorative silver plate. Also photographed are (from left): Roberto Coin; Dr. Gaetano Cavalieri, CIBJO President; Ms. Susan Shabangu, Minister of Mineral Resources of the Republic of South Africa; and U.S. Ambassador Gillian Milovanovic, Chair of the Kimberley Process. (Photo Credit: Donald Woodrow)


Annual Meeting, KP Plenary expresses support for widening 'conflict diamonds' description in KP Core Documents Members of the World Diamond Council, meeting in the Plenary Session at the WDC's 8th Annual Meeting on May 14, reaffirmed the diamond and jewelry industry's commitment to eliminating the trade in conflict diamonds, and agreed that the Kimberley Process Certification Scheme should evolve to reflect changes that have taken place since the KPCS was first launched in 2003. In particular, the WDC expressed its support for discussions to widen the conflict diamonds definition in the Core Documents of the KPCS, beyond the current definition which limits its scope to diamonds that finance civil conflict. The Plenary Session affirmed a proposal that conflict diamonds should cover "diamond-related violence in rough diamond producing and trading areas." "The World Diamond Council was not established to protect the narrow interests of the diamond and jewelry industries in the evolving campaign against conflict diamonds, although it clearly was in our interest that conflict diamonds be eliminated from the face of the earth," said Eli Izhakoff, the President of the World Diamond Council. "The WDC was established to articulate our refusal to allow the product, to which we have dedicated our careers, be used as an agent of suffering and oppression. Under no circumstances should the diamond be associated with collective violence against communities." In her keynote address at the Annual Meeting, Susan Shabangu, South Africa's Minister of Mineral Resources, also spoke of the need to reassess the KPCS a decade after it was introduced. "The geopolitical environment within which diamonds are traded is constantly changing. As such, it is important that institutions that oversee the legitimacy of the diamond trade constantly sharpen the efficacy of their tool to be swiftly responsive to such changes in order to remain current and relevant," she stated. "The challenge to the sustainability of this industry is no longer limited to stemming the trade of conflict diamonds, but today, it also means ensuring that we support the fledgling democracies, and emergent economies previously ravaged by conflict fueled by the illicit trade of this commodity," Ms. Shabangu said. "How do we take this commodity which has been distorted into a symbol of oppression, violence and inequality into a beacon of hope and prosperity for all? It can only be by ensuring that the citizens of these producer countries enjoy a fair share of the revenues generated from their diamond endowments." In her address to the Plenary Session, U.S. Ambassador Gillian Milovanovic, spoke of the need of the Kimberley Process to codify practices that it has already been implementing for several years. She suggested that the definition of conflict diamonds be modified to cover "rough diamonds used to finance, or otherwise directly related to armed conflict or other situations of violence." "I want to emphasize that this modified definition will encompass situations already encountered and dealt with in ad hoc manner by the KP and will include clear guidelines derived from international legal principles that ensure all nations

and trading entities know exactly what diamonds must be prevented from entering the supply chain, on a mine-by-mine or site-by-site basis. This new definition of conflict diamond would, like the present one, represent a minimum requirement for certification," Ambassador Milovanovic stated. In its resolution the WDC considered the proposal by the KP Chair a good basis for moving the discussion forward. Also addressing the Plenary Meeting was Tung-Lai Margue, the Head of the Service for Foreign Policy Instruments of the European Commission, which is the agency responsible for overseeing the Kimberley Process in the European Union. He praised the WDC for its contribution to the work of the AdHoc Committee on KPCS Reform, which was recently met in Brussels. "It is important to emphasize and promote the active role that observers play within the different working groups and committees of the KP. They have made valuable, often leading, contributions in the past, and hopefully they will continue to contribute actively and constructively to these groups going forward," he said. "The WDC has a particular role to play," Mr. Margue continued. "The industry has specific responsibilities throughout the diamond supply chain, from the protection of the livelihoods and communities where its resources are coming from to remaining credible in the face of its consumers. In light of this, the WDC should be encouraged to take further steps to ensure that cut diamonds will only be traded if the transformed rough diamonds can be traced back to their KP certificate." In another vote, the General Assembly of the WDC agreed to expand the size of its board of directors from 20 to 25 members. The 8th Annual Meeting of the World Diamond Council was hosted in Vicenza, by the Fiera di Vicenza. In a special session which preceded the Plenary Session. Mr. Izhakoff played special tribute to the Fiera's president, Roberto Ditri, and its CEO, Corrado Facco, for their organization's generosity and effort making the event possible.

The Plenary Session of the 8th World Diamond Council. For more information: communications@worlddiamondcouncil.org

11


Diamantmuseum Brugge Naar aanleiding van Erfgoeddag 2012 pakt het Diamantmuseum Brugge uit met een nieuwe tentoonstelling. “Helden van de Brugse diamantnijverheid” gefocust op de sociale geschiedenis van de diamantbewerkers. In de woelige strijd voor sociale rechten in het begin van de 20ste eeuw stonden de vakbonden van de diamantbewerkers vooraan op de barricades. De diamantnijverheid was de eerste sector die volwaardige sociale rechten verwierf.

De rol van de vakbonden

De eerste diamantslijpster: een Brugse In Brugge werden al van bij het begin vrouwen in de slijperijen tewerkgesteld. Het gaat dan meestal over familie van de patroons. De familie van Louis De Winter, een leerling van Alfons Thys, is daar een mooi voorbeeld van. Ook Louis' zus verhuisde van Boom naar Brugge om er met haar man aan de slag te gaan in het atelier van Alfons Thys. Daar werd eveneens de schoonzus van Louis De Winter, Marie Alice Lamoen, tewerkgesteld. Zij kan beschouwd worden als een pionier.

De aanhoudende slechte werkomstandigheden in tal van sectoren zorgden in het begin van de twintigste eeuw voor een grote emancipatoire golf bij de arbeiders. In de sociale strijd organiseerden de vakbonden zich en hielden ze het been stijf om hun rechten te krijgen. De Socialistische Algemene Diamantbewerkersbond (ADB) en de Christelijke Belgische Diamantbewerkersbond (CBD) stonden daarbij in de spits. De diamantnijverheid haalde zelfs als eerste sector belangrijke rechten zoals de 8-uren werkdag, de 40-uren werkweek en verplichte zondagsrust binnen.

Diamantslijperij 'De Dageraad'

Vrouwen in de diamantsector

Commissies 'Zonnestraal' en 'Levenslust'

Brugge speelt ook binnen dit aspect van de diamantbewerking een specifieke rol. Net als de arbeidersemancipatie kende ook de vrouwen-beweging in het begin van de twintigste eeuw een belangrijke evolutie. Het recht op vrouwenarbeid was absoluut geen evidentie in die tijd. Vrouwen die toch uit werkten, moesten dit in de meest erbarmelijke omstandigheden doen en bovendien was de ongelijkheid tussen man en vrouw enorm groot. Toch zien we in Brugge voor het begin van de Eerste Wereldoorlog Alice Lamoen als eerste vrouwelijke diamantbewerkster aan de slag gaan.

De coöperatieve 'De Dageraad' werd op 30 januari 1928 opgericht in Assebroek door 7 Brugse diamantslijpers met steun van de Algemene Diamantbewerkersbond van België (ADB). De drijvende krachten achter het project waren Aimé Peuteman en Jozef Verhoest. De heren haalden de ruwe stenen uit Antwerpen en leverden er vervolgens ook de afgewerkte diamanten. 'De Dageraad' stond bekend voor discipline, een goede werkgeest en vooral een hoge kwaliteit van het afgewerkte product. Niet toevallig waren de beste Brugse diamantbewerkers er werkzaam. De entrepreneurs die zich in Brugge vestigden in het begin van de twintigste eeuw rekruteerden van bij het begin veel jongeren en kinderen om in de leer te gaan. Leerjongens en verstellers werden eveneens verplicht om op zondagvoormiddag te werken. De vakbonden stelden de slechte werkomstandigheden aan de kaak. Door lange werkdagen, slechte ventilatie, gebrekkige hygiëne en alcoholisme liepen heel wat diamantbewerkers tuberculose op. In 1905 besliste de ADB en CBD om haar leden die TBC hadden naar een sanatorium te sturen en werden de commissies 'Zonnestraal' en 'Levenslust' opgericht.

Opening tentoonstelling “Helden van de Brugse diamantnijverheid” Directeur/conservator John A. Rosenhoj, diamant “meesterslijper” John Ceulemans, adjunct-conservator Boris Dewolff, directeur Patrick Rosenhoj, diamantslijpers François Van Reeth, Robert Jonckheere, Emiel Lambert, Daniël Monballiu & Fernand Poelvoorde

12


Belangrijke opdracht van het Diamantmuseum Brugge -Verzamelen en bewaren van werktuigen van gesloten diamantwerkplaatsen over de eeuwen heen. Het diamantmuseum Brugge heeft over de laatste 13 jaar in meer dan 40 werkplaatsen belangrijke werktuigen gered. Deze werktuigen staan vandaag in het depot van het Diamantmuseum Brugge. In dit depot staan er meer dan 4000 werktuigen. Het diamantmuseum is altijd op zoek om diamantuitrusting over te nemen. -Behoud van de verhalen van de diamantslijpers. De eerste interviews met gewezen diamantslijpers zijn begonnen in het jaar 1992 in West-Vlaanderen, met slijpers die toen reeds 80 à 96 jaar oud waren, en de geschiedenis weergaven sedert 1910. In het begin waren de interviews primitief met een simpele dictafoon. De laatste 5 jaren gebeuren de interviews met digitaal equipement en geluidsopname in radiokwaliteit, die nu ook beschikbaar is op de Brugse verhalenbank. -Dagelijkse demonstraties. Sinds haar oprichting zorgt het Diamantmuseum Brugge ervoor dat het ambachtelijke diamantslijpen in ere wordt gehouden. Dagelijks zijn er demonstraties van het diamantslijpen. Hier worden alle bewerkingen getoond van hoe een ruwe diamant getransformeerd wordt naar een geslepen briljant. Het is de enige plaats ter wereld waar dit zo getoond wordt, in 3 talen en met antieke werktuigen uit oude slijperijen. Reeds meer dan een half miljoen mensen hebben hier aan deelgenomen. Dit maakt het Diamantmuseum Brugge tot een leidende en historische instelling en belangrijke informatieverstrekker over diamant. Info & contact: Diamantmuseum Brugge, Katelijnestraat 43 8300 Brugge John Rosenhøj (Conservator), tel: 050 34 20 56 www.diamondmuseum.be Foto's: http://www.diamondmuseum.be/press/fotos/

Diamantmuseum Antwerpen Op 30 april 2012 kwam er een einde aan 10 jaar aanwezigheid van het Diamantmuseum op het Astridplein te Antwerpen. Een speciale stuurgroep van de Provincie onderzoekt waar en hoe het Diamantmuseum ‘over drie jaar’ terugkomt… Zowel via virtuele kanalen als op locaties in de stad Antwerpen en de Antwerpse Kempen, blijft het Diamantmuseum Provincie Antwerpen BriljAntwerpse initiatieven organiseren om de bezoeker unieke diamantervaringen te laten beleven in Antwerpen, het wereldcentrum voor diamant. Daarnaast zijn de topstukken uit de collectie te zien in het Diamantpaviljoen aan het MAS, waar ze voor het grote publiek blijven schitteren. Het grootste deel van de museumstukken is verhuist naar een depot. Het Diamantpaviljoen licht toe waarom Antwerpen hét wereldcentrum voor diamant wordt genoemd, maar toont tegelijk wie er actief is in de diamanthandel- en nijverheid, vroeger en nu. Het paviljoen vertelt over de rijke geschiedenis, het economische belang en tal van andere facetten van deze typisch Antwerpse activiteit. De diamantshop maakt de ervaring compleet. Geïnteresseerde bezoekers kunnen terecht in het Diamantpaviljoen aan het MAS / Diamond Pavilion @MAS Hanzestedenplaats 1 2000 Antwerpen www.diamantmuseum.be

Diamantmusea wereldwijd - - - - -

Diamantmuseum Brugge, België Diamantmuseum Grobbendonk, België Diamantmuseum Amsterdam, Nederland (Coster Diamonds) Harry Oppenheimer Diamondmuseum, Ramat Gan, Israel Museo do diamante, Diamantina, Minas Gerais, Brazil

Antwerp Diamond Mastercutter De 2de editie van deze zeer interessante cursus vond plaats van 4 tot 8 juni. Hierbij werd de apparatuur die het WTOCD ontwikkeld heeft toegelicht (MORGANA/AVALON+/REFLEX) wat de kwaliteit van de bewerking ten goede komt en een merkelijke tijdswinst oplevert.

Ludo Mariën, Japan Trading Cy; Wim Van den Wyngaert, Siha; Gregory Van Oirschot, Meylemans & Sons; Michel Abittan, Japan Trading Cy; Luc Obbels, Obbels Diamond; Frans Put, Crisdiam; Paul Van der Steen, VDS Diamond Technology; Dirk Peeters en Gino Thys, Diamantzagerij H.Debels; Janos Balazs; Leon Schaevers, Lesgever Baobab Technologies

13


14


Bezoek Chinese Minister van Handel bevestigt uitstekende relaties beide landen. Zo was de ‘Diamond Corner’ in het Belgische EU-paviljoen op de Wereld Expo in Shanghai ‘the place to be’. Tijdens de recente Belgische Prinselijke Missie in China, kon de diamantindustrie deze uitstekende samenwerking nog verder ontwikkelen. Zo werd een uniek netwerkevenement georganiseerd waar Chinese ondernemers hun Belgische collega’s konden ontmoeten, in het prachtige decor van de Grote Hal van het Volk op het Tiananmen Plein in Beijing.

Minister Z.E. Chen Deming en CEO Ari Epstein Op 1 juni verwelkomde Ari Epstein, CEO van AWDC, een officiële Chinese delegatie onder leiding van de Chinese Minister van Handel van de Volksrepubliek China. De laatste jaren floreren de handelsrelaties tussen China en België, en daarin speelt de Antwerpse diamantindustrie een belangrijke rol. De vele officiële bezoeken die China en België aan elkaar brengen, zijn een sprekend voorbeeld van de goede samenwerking tussen

Het topbezoek van de Chinese Minister van Handel, Z.E. Chen Deming, en zijn delegatie bevestigt opnieuw de voortreffelijke handelsverhoudingen tussen de beide landen. De diamanthandel in België is sterk gegroeid en situeert zich 60% boven het niveau van voor de crisis. De import en export tussen China en België volgt duidelijk deze trend en de verwachting is dat de handel nog zal stijgen tot 5 miljard dollar in het komende jaar. “We zijn zeer vereerd dat we de minister mogen ontvangen en dit bevestigt opnieuw de excellente band tussen China en Antwerpen. Ruim 25% van de export van geslepen diamant uit Antwerpen gaat nu al naar Hong Kong en China. Met de stijgende welvaart en groeiende koopkracht van de Chinezen, kan dat cijfer enkel nog verhogen. Chinese consumenten ontdekken ook steeds vaker uiteenlopende en briljante facetten van diamant. Niet alleen het exclusieve juweel dat een bijzondere moment doet schitteren, maar ook diamant als een stabiele en veilige investering.”, aldus Ari Epstein, CEO AWDC.

Antwerp welcomes South Africa's Minister of Mineral Resources On May 16, an official delegation led by H.E. Ms. Shabangu, Minister of Mineral Resources of the Republic of South Africa, was welcomed by AWDC’s Vice President Stephane Fischler and AWDC CEO, Ari Epstein. The visit of the high level delegation underscores the excellent relationships. South Africa and Antwerp have enjoyed for over a century, as both can be historically situated at the cradle of the modern diamond business as we know it today.

other African countries and stakeholders, a position Antwerp is happy to support as the world’s prime diamond trading hub. Moreover, we believe Antwerp can be a significant partner to the entire African continent in terms of a global, sustainable diamond trade, for example through the UN supported ITCCO here in Antwerp.”

In the past, Antwerp also had the pleasure to welcome former President Thabo Mbeki, during the 2004 Antwerp Diamond Conference and current President, Jacob Zuma, during a special gala event in September 2010. AWDC’s CEO, Mr. Ari Epstein said: “South Africa and Antwerp, though at opposite ends of the globe, share much common ground. Let’s not forget that more than 60% of the world’s diamond production originates from the African continent. In addition, South Africa continues to be a role model for so many

Dr. Thibedi Ramontja, ? , Mr. Mxolisi Nkosi (Ambassador) en Ms. Susan Shabangu (Minister of Mineral Resources), Mr. Fischler en Mr. Epstein

15


Micro-Blaster: Black laser residue remover When a diamond has been cut with a laser, a black carbon layer covers the surface of the diamond section. This layer makes it difficult to examine the internal features and the colour of the stone. The electrically conductive carbon layer can interfere with the polishing process when using pot contact. The black carbon layer has to be removed in a safe and easy way. Various removal methods have been used until now: - Thermal removal The black layer is removed from the diamond by heating the stone to ± 700 °C. The black layer is removed by the heat. There is however the risk that not only the black layer will burn away, but that also the diamond itself will be damaged. Tensions and gletses in the diamond could even lead to breakage. - Boiling and deep boiling These methods work very well and pose minimal risk for the diamond. Both methods will remove most of the black layer. The results of deep boiling are generally better than the results of standard boiling in acids. An important disadvantage of these methods is the health risk involved with the use of acids. Furthermore, they cannot be used during production by the polisher himself. - Polishing the black surface The table facet and/or girdle are polished or girdled until the carbon layer has disappeared. Loss of weight is obvious and should be limited as much as possible. To avoid any of the aforementioned drawbacks, WTOCD has developed the MICRO-BLASTER. What is micro-blasting? Micro-blasting uses an airflow to direct small abrasive particles towards the surface that needs to be cleaned. These small particles impact the surface and remove the carbon layer. Diamond micro-blasting is a manual operation that can be used

Micro Blaster in action/in use Micro Blaster in gebruik

16

Research during production. The operator can handle and clean stones one by one or handle various stones simultaneously by placing them in a gummy holder, lasered surface up. This method is safe for both the stone and the operator. The abrasive material. The use of an abrasive with the correct grain size is crucial: - to the safety of the stone: a larger grain size leads to a higher local impact, which can damage the stone’s surface. - to the quality of the result. Larger grains cannot infiltrate the fine microstructure of the lasered surface and will therefore not remove the black layer entirely. On the other hand, too small grains will have insufficient impact on the stone’s surface, similarly resulting in an inadequate removal of the layer. The best result is obtained with aluminum oxide with grain sizes of 50 to 75 µm. We strongly advise against recycling the abrasive powder: micro diamond particles, which may have mixed together with the abrasive dust, not only damage the blasting gun, but also increase the risk of damaging the diamond’s surface. A complete Micro-Blasting set-up consists off: - The micro-blasting cabinet with dust-collection - The blasting gun, designed for grain size from 50 to 75 µm - A small container with aluminum oxide, that can be refilled - A compressor that provides dried compressed air (from 4.5 to 7.5 bar). For more information, demonstrations and tests, please contact: HRD Antwerp tel + 32 3 222 06 23 equipment@hrdantwerp.be

Before and After. Left : diamond surface with black carbon layer after lasering Right : diamond surface after micro blasting Links : diamant oppervlak met zwarte grafietlaag na lasering Rechts : diamant oppervlak na behandeling met micro blaster


Micro-Blaster: Verwijdert probleemloos en snel de zwarte laag na laserbewerkingen Wanneer een diamant met een laser wordt bewerkt, blijft er steeds een zwarte grafietlaag achter op het gelaserde oppervlak. Dit laagje is elektrisch geleidend en kan het slijpen met behulp van tangen of automatische slijpmachines negatief beïnvloeden bij gebruik van “pot-contact”. Aangezien deze laag bovendien ondoorzichtig is, wordt het onderzoek van bepaalde kenmerken binnenin de steen en de kleur bemoeilijkt. Tot op heden werd deze laag zo goed mogelijk verwijderd via: - Opwarmen: de diamant wordt na laserbewerking in een oven opgewarmd tot ongeveer 700°C, waardoor de zwarte laag wegbrandt. Deze methode is echter niet zonder gevaar: niet alleen verdwijnt de zwarte laag, maar ook de rest van de diamant kan beschadigd geraken. Dit is zeker het geval bij gletsen en spanningen in de diamant. - Afkoken en “deep boiling”: de met laser bewerkte diamanten worden gekookt in een zuur. De zwarte aanslag zal op die manier grotendeels verdwijnen. Men dient hiervoor echter over de geschikte installatie te beschikken. Bovendien mag het gebruik van zuur enkel gebeuren onder naleving van strikte veiligheidsvoorschriften. -Wegslijpen: de gelaserde tafel, facet of rondist worden geslepen of gesneden. Dit heeft gewichtsverlies tot gevolg, wat tot een minimum moet beperkt worden. De micro-blaster, ontwikkeld door WTOCD, maakt een einde aan al deze nadelen. Wat is micro-blasting? Micro-blasting maakt gebruik van perslucht die heel kleine deeltjes abrasief mee opzuigt en vervolgens projecteert op het te reinigen oppervlak. Deze kleine deeltjes botsen tegen hoge snelheid op het oppervlak, waardoor de grafietlaag verdwijnt. Deze methode is zeer eenvoudig toepasbaar op diamant en kan onmiddellijk na de laserbewerking gebeuren. Het proces verloopt volledig manueel. Men kan zowel elke steen afzonderlijk behandelen als verschillende stenen tegelijkertijd reinigen. Bij deze laatste optie drukt men de diamanten in plasticine, met het gelaserde oppervlak naar boven.

Het reinigen gebeurt bijzonder snel en veilig, zowel voor de bediener als voor de diamant. Welk abrasief dient men te gebruiken? Het gebruik van het juiste abrasief is belangrijk voor: - de diamant: een juiste korrelgrootte is van groot belang. Een te grote korrel heeft immers meer impact op het oppervlak. Dit kan resulteren in beschadigingen van het oppervlak; - de kwaliteit van het eindresultaat: - een te grote korrel heeft weinig of geen impact op de fijne microstructuur van het oppervlak, waardoor dit onvoldoende gereinigd wordt; - een te kleine korrel heeft onvoldoende impact, met een onvoldoende gereinigd oppervlak tot gevolg. Het beste resultaat wordt verkregen met aluminiumoxide met een korrelgrootte van 50 tot 75 µm Opgelet. Hergebruik van abrasief is niet raadzaam! Er kunnen zich immers microscopisch kleine diamantkorreltjes in bevinden. Deze kunnen niet alleen het pistool, maar ook het diamantoppervlak beschadigen. Het volledige Micro-Blaster-pakket bestaat uit de volgende onderdelen: - Micro-Blaster cabine met afzuigventilator en interne verlichting - pistool voor korrels van 50 tot 75 µm - bijvulbaar reservoir voor aluminiumoxide - compressor met een druk van 4,5 tot 7,5 bar. Voor meer informatie, demonstraties en testen, neem contact op met HRD Antwerp tel + 32 3 222 06 23 equipment@hrdantwerp.be

Micro Blaster Set. Micro-blasting cabinet with dust collection, blasting gun and container. Micro Blaster Set. Micro blaster cabine met afzuigventilator, korrel pistool en reservoir.

17


Verlijmen van diamant Jelle Vets - MAVOM Guy Van Goethem - WTOCD Peter De Deyne - AMC Naarmate de intrede van geautomatiseerde systemen voor het bewerken van diamant toeneemt, wordt ook de vraag naar een snelle en universele manier om de diamant op een houder te plaatsen groter. Gezien mechanisch klemmen niet altijd makkelijk en soms ronduit onmogelijk is, wordt er meer en meer gebruik gemaakt van lijmsystemen. Graag vermelden wij u hierbij de verschillende mogelijkheden. Door gebruik te maken van een lijmverbinding kan de diamant eenvoudiger worden bevestigd. Voor iedere toepassing dient de meest geschikte lijm en werkwijze gekozen te worden in functie van de verwachtte bewerkingstemperatuur, de gewenste positioneernauwkeurigheid, de mechanische sterkte en de geometrie van de te verlijmen delen. Zo dient bijvoorbeeld bij het gebruik van een gevulde, pasteuze lijm het contactoppervlak tussen de diamant en houder niet vlak te zijn, wat het systeem ideaal maakt voor het verstellen van ruwe diamant. Concreet worden 3 systemen gebruikt: - Diamantsnijdercement wordt reeds lang gebruikt. Het cement dient verwarmd te worden waarna de diamant in het cement wordt gepositioneerd. Bij afkoeling hardt de lijm uit. Tijdens de afkoelingsperiode kan de positionering nog beïnvloed worden. - Eén-component epoxies hebben een zeer hoge mechanische sterkte en harden uit bij verhoogde temperatuur. Essentieel voor een gewenst resultaat is de viscositeit van de lijm. Bij verhoogde temperatuur zal de lijm zachter worden wat kan resulteren in het verzakken of verschuiven van de te bewerken diamant. Zo kan het zijn dat een perfect geplaatste diamant, onder invloed van bovenvermeld fenomeen, de oven verschoven of verzakt verlaat. Een weloverwogen keuze van niet alleen de mechanische eigenschappen, 18

maar ook de viscositeit en vloeigedrag bij verhoogde temperatuur zijn dan ook bepalend voor het eindresultaat. Vaak worden één-component epoxies gebruikt in toepassingen waar de diamant mechanisch wordt bewerkt en waar men meerdere stenen tegelijk gaat plaatsen en uitharden. - UV-lijmen hebben het voordeel van het zogenaamde “cure on demand” waarbij de diamant kan worden gepositioneerd en vervolgens onmiddellijk worden uitgehard met behulp van een UV-bron. UV-lijmen bieden een hoge mechanische sterkte en een breed temperatuurbereik. Beide eigenschappen zijn echter lager dan bij één-component epoxies. De meeste UV-lijmen welke op de markt beschikbaar zijn, zijn ongevuld/transparant. Deze producten harden zeer snel uit wanneer ze met UV worden belicht maar hebben een lager temperatuurbereik. Indien de warmteontwikkeling tijdens het bewerken hoog oploopt kan dit voor problemen zorgen. Om deze reden wordt bij het verlijmen van diamant op een houder vaak gekozen voor een gevulde of thermisch geleidende lijm. Een gevulde lijm zal een wat tragere uitharding vertonen in vergelijking met een ongevulde/transparante lijm maar heeft het voordeel dat de warmte welke tijdens het bewerken wordt ontwikkeld voor een deel wordt afgevoerd via de houder. Daarnaast bestaan er ook zogenaamde multi-cure systemen die naast UV ook gebruik maken van warmte of een activator om uit te harden. Vooral bij gevulde UV-lijmen kan dit activatorsysteem een voordeel bieden. Door de vulstoffen dient deze lijm langer belicht te worden. Hierdoor kan, bij grotere oppervlakken, het UV-licht de kern van de lijm niet altijd bereiken. De activator aangebracht op één van beide oppervlakken, kan dit voorkomen. Het UV-licht zal in dit geval het grootste deel van het oppervlak uitharden, wat voorkomt dat de diamant nog kan verschuiven terwijl de activator ervoor zal zorgen dat de kern kan polymeriseren.


Uitharding

UV-lijm Multi-cure UV-lijm Multi-cure gevuld ongevuld

1component epoxy

UV-lijm ongevuld

UV-lijm gevuld

Snelheid

-

++

+

++

++

Stabiliteit Positie

+

++

++

++

++

Bereik uitharding

tot in kern

belichte zone belichte zone

tot in kern

tot in kern

Mechanische sterkte

++

+

+

+

+

Temperatuurbereik

++

+

+

+

+

Thermische geleidbaarheid

+

-

+

-

+

Besluit: Het gebruik van een UV-systeem biedt de mogelijkheid om de diamant zeer nauwkeurig te positioneren en snel uit te harden. De combinatie van een snelle uitharding en perfecte controle over het uithardingproces maakt van UV een ideale methode om betrouwbaarder diamant te verlijmen. Doordat uitval tijdens de uitharding bijna niet meer voor komt, wordt het bewerken van diamant niet alleen makkelijker maar ook goedkoper. Voor iedere

bewerking dient echter de meest geschikte lijm en werkwijze gekozen te worden. Inlichtingen in verband met het verlijmen van diamant kunnen bekomen worden bij Jelle Vets van Mavom NV of Guy Van Goethem van WTOCD. Mavom NV - Jelle Vets Tel: 03/880.07.80 e-mail: vets@mavom.be

WTOCD - Guy Van Goethem Tel: 03/491.95.26 e-mail: g.van.goethem@wtocd.be

Sociaal Nieuws Jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen: bedrag voor het jaar 2012 De wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, heeft een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen ingevoerd die bestemd is voor het sociaal statuut van de zelfstandigen. Deze jaarlijkse bijdrage kwam er na de forse toename van het aantal vennootschappen en om het verlies aan bijdragen te compenseren dat daaruit voor het stelsel voor zelfstandigen is voortgevloeid. De bijdrage hangt af van het balanstotaal van de vennootschap. Voor het jaar 2012 bedraagt de jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen: * hetzij 347,50 EUR (gewone bijdrage); * hetzij 868,00 EUR (verhoogde bijdrage).

Een vennootschap is de gewone bijdrage van 347,50 EUR verschuldigd indien haar balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar 627.377,34 EUR niet overschrijdt.

PC 218 De voltijdse en minstens 80% deeltijds tewerkgestelde bedienden ontvangen ecocheques ter waarde van € 250 op basis van hun gewerkte en gelijkgestelde dagen in de periode van 1 juni 2011 tot 31 mei 2012. Voor onvolledige prestaties is dit pro rata. Voor de deeltijdse bedienden zijn er volgende pro rata regels: 200 euro voor deeltijdsen tussen de 60% en 80%; € 150 tussen de 50% en 60% en € 100 indien minder dan halftijds tewerkgesteld.

19


Bibliografie De overheid, een (niet-gebonden) actor van de collectieve arbeidsverhoudingen Studiebijeenkomst opgedragen aan wijlen Jan Rombouts Dames en Heren, Het is mij een genoegen om deze studiebijeenkomst over de rol van de overheid in de collectieve arbeidsverhoudingen te mogen uitleiden. Het onderwerp is actueel. Inderdaad de rol en de toegevoegde waarde van het sociaal overleg worden in tijden van economische crisis in vraag gesteld. Daarbij groeit de overtuiging dat de overheid als derde actor in het systeem een meer actieve en vooral leidende rol moet spelen. Wanneer men in internationaal perspectief de rol van de overheid bekijkt blijkt dat deze varieert van een totale afzijdigheid - al of niet op aandringen van de sociale partners zelf - of zelfs tegenwerking tot een dirigisme waarbij het sociaal overleg een louter formalisme wordt. Weinig landen kennen een overheid die de sociale dialoog stimuleert, ondersteunt en een bevoorrechte plaats in de maatschappelijke besluitvorming toekent. De - tot nader order - Belgische overheid heeft haar rol altijd als dusdanig opgevat. Ze schept via de paritaire organen het juridisch kader waarbinnen de collectieve onderhandelingen op sectoraal en intersectoraal niveau kunnen plaatsgrijpen. Ons land vormt met haar sterk sectoraal niveau van collectieve arbeidsverhoudingen een voorbeeld dat door de ene wordt bekritiseerd en door de andere verdedigd. Door het juridisch statuut van de collectieve arbeidsovereenkomst beschikken de sociale partners over een degelijk instrument om de resultaten van hun onderhandelingen te formaliseren en te implementeren. Sociale onderhandelingen zijn dikwijls synoniem van sociale conflicten. Ook daar is het Belgisch stelsel van collectieve arbeidsverhoudingen vrij uniek doordat, zoals Jan Rombouts stelde het voorkomen en bijleggen van arbeidsconflicten een geïntegreerd deel vormt van het ganse onderhandelingsproces. Tot slot zal de overheid de sociale dialoog begeleiden, ondersteunen, promoten, enz. Hoewel we hier eerlijkheidshalve moeten zeggen dat ze het laatste decennium dikwijls ook een deel van de rekening van de sociale onderhandelingen krijgt doorgeschoven. Het juridisch kader en de eerbiediging van het subsidiariteitsprincipe door de Overheid maakt dat de sociale partners over een ruime onderhandelingsvrijheid beschikken en konden en kunnen functioneren als een belangrijke bron van regelgeving in het domein van de arbeidsbetrekkingen.

20

Ze treden niet alleen op als regelgever maar ook meer en meer als beheerder van de sectorale arbeidsmarkt die tot het ressort van het bevoegd paritair orgaan behoort. Het domein van het sociaal overleg is duidelijk uitgegroeid tot het geheel van sociaaleconomische betrekkingen tussen de georganiseerde werkgevers en werknemersorganisaties. Terloops kan trouwens worden opgemerkt dat landen met een goed functionerende sociale dialoog de recente economische crisissen beter doorstaan dan landen zonder dergelijk besluitvormingsproces. Tijdens deze studiebijeenkomst werd de vraag gesteld naar de verhouding tussen het sociaal overleg en de verplichtingen van de overheid in het kader van het behoorlijk bestuur. Hier rijst de vraag in welke mate de overheid naast haar juridische, bemiddelende en faciliterende rol ook een controlerende of meer ingrijpende rol moet vervullen. Hier komen we aan het gevoelige punt van de controle die de overheid moet uitoefenen bij de algemeenverbindendverklaring van cao’s gesloten in de Nationale Arbeidsraad, de paritaire comités en de paritaire subcomités. Deze controle wordt bekritiseerd door de sociale partners. Marc Rigaux stelt, dat algemene en vage begrippen beter het voluntarisme der arbeidsmarktpartijen dienen en meer en beter ruimte laten voor het spel der onderliggende machtsverhoudingen. De teksten van cao’s illustreren dikwijls deze stelling. Zowel naar vorm als naar inhoud neigen sommige cao-bepalingen naar soft law waarbij doelstellingen en principes worden geponeerd zonder duidelijke regels. Dit is uiteraard het resultaat van de consensus die voortvloeit uit de vrije onderhandelingen tussen de sociale partners. De groeiende juridisering van onze maatschappij kan echter een negatief effect hebben op dit fenomeen. De overheid zal de cao’s - waarvan zij niet de auteur is - via de algemeenverbindendverklaring omvormen in sanctioneerbare reglementen en waardoor zij ook aansprakelijkheid opneemt. Uit de presentatie van Kaat Leus en Guy Cox blijkt duidelijk dat hier een spanningsveld tussen de sociale partners en de overheid wordt gecreëerd. Een vergelijk zal moeten worden gevonden om enerzijds de sociale partners verder hun rol van regelgever te laten vervullen en anderzijds de creativiteit van het sociaal overleg niet te beknotten. Sophie du Bled heeft de vraag opgeworpen van de positie van de sociaal bemiddelaar en daaraan gekoppeld de functie van


voorzitter van paritaire comités. De sociaal bemiddeling is zoals zij terecht stelt ook onderhevig aan de sociaaleconomische context. De taken van de voorzitters van de paritaire comités worden ook gejuridiseerd met alle problemen van aansprakelijkheid van dien. De opdrachten die de paritaire comités en hun voorzitters moeten vervullen groeien bestendig. De tussenkomsten in het kader van verzoening en bemiddeling hebben niet alleen meer betrekking op de verdeling van de productiviteitswinsten maar dikwijls op pijnlijke herstructureringen en dit soms in een internationale context. De tot op heden onbeantwoorde vraag is of de overheid de sociaal bemiddelaars een nieuwe en meer interventionistische rol wil toebedelen. Dames en Heren, Jan Rombouts was een sterke verdediger van het Belgisch model van sociaal overleg. Hij heeft dit beschreven vanuit sociologisch, politiek en juridisch oogpunt. Hij was niet alleen een observator maar ook een actief deelnemer als ambtenaar, als sociaal bemiddelaar en als voorzitter van paritaire comités. Zijn theoretische analyses waren dus duidelijk getoetst aan de realiteit. In het eerste deel van de publicatiebundel “Behoorlijk bestuur van collectieve arbeidsverhoudingen – Scripta manent Jan Rombouts” werden een aantal artikels van Jan met blijvende wetenschappelijke waarde opgenomen. In een eerste hoofdstuk worden teksten hernomen over een sociologische benadering van de Belgische collectieve arbeidsverhoudingen. Als sociale en politieke wetenschapper heeft Jan steeds het Belgisch model in een ruimere context dan het zuiver juridische geanalyseerd. In een tweede hoofdstuk maakt de auteur het verband tussen het collectief arbeidsrecht en het bestuursrecht. In deze artikels reflecteert hij onder andere over verschillende administratiefrechtelijke aspecten van de oprichtingsprocedure van en de besluitvormingsprocedures in de paritaire comités en subcomités. Jan Rombouts combineerde de eigenschappen van de ambtenaar en van de echte sociaal bemiddelaar. Zijn visie op het statuut, de rol en de deontologie van de sociaal bemiddelaar en de ontwikkelingen in de sociaal bemiddeling maken het voorwerp uit van een volgende hoofdstuk.

In een laatste reeks van artikels analyseert Jan een aantal aspecten van de havenarbeidswet, de zogenaamde Wet Major. Het feit dat hij deel uitmaakte van het kabinet van Minister Major en dat hij vele jaren voorzitter was van het paritair comité van het havenbedrijf, zowel nationaal als in Antwerpen lagen aan de basis van zijn interesse voor dit bijzonder model van collectieve arbeidsbetrekkingen. De analyse en kanttekeningen die hij daarbij maakte zijn vandaag nog actueler dan ooit. In het tweede deel van het publicatiebundel - de “Memorablia Jan Rombouts” - hebben een aantal vrienden en collega’s, zowel nationaal als internationaal, als eerbetoon aan het wetenschappelijk en professioneel werk van Jan een aantal bijdragen gepubliceerd waarin wordt gereflecteerd over de rol van de overheid in het sociaal overleg in het algemeen. Een internationale situering van deze rol en van de evoluties in het overheidsoptreden gebeurt door Giuseppe Casale en Youcef Ghellab van de Internationale Arbeidsorganisatie. Christian Deneve toetst het Belgisch model aan de principes van de driepartijdigheid van de Internationale Arbeidsorganisatie, Marc Rigaux bespreekt de toepassing van het beginsel van de subsidiariteit in de collectieve arbeidsverhoudingen terwijl Guy Cox en Kaat Leus de problematiek van de wettigheidscontrole onder de loep nemen, de rechtspositie en de rol van de sociaal bemiddelaar worden besproken door enerzijds Guy Cox en Patrick Humblet en anderzijds Sophie du Bled. Ikzelf behandel de rol van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen en tot slot het actuele thema van de herschikking van het landschap van de paritaire comités. Het is dan ook, Dames en Heren, een grote eer en groot genoegen dat we deze publicatiebundel aan mevrouw Rombouts en de familie kunnen aanbieden als blijvende herinnering aan de inzet van Jan voor het Belgisch model van collectieve arbeidsverhoudingen. Ik dank u.

Harry Bocksteins Adviseur-generaal Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

KP Chair warns for fake Angolan and Malaysian certificates Please note that the Kimberley Process (KP) Chair has posted a message on their website concerning fake Angolan and Malaysian certificates. The KP is aware of a number of recent incidents where traders have been presented with falsified Kimberley Process certificates from Angola and Malaysia. Although Cameroon is not a KP participant at the moment, they also published a notice concerning a Cameroon fake certificate. For more information, please visit www. kimberleyprocess.com.

21


Diamantbewerker erkend als knelpuntberoep VDAB heeft een nieuwe lijst van knelpuntberoepen uitgebracht met de voor onze sector belangrijke vermelding van diamantbewerker als te ondersteunen activiteit en dit dankzij een gezamelijke aanpak van zowel de diamantsector (werkgevers en werknemers) als de stad Antwerpen. Wat wil dit zeggen ? Werkgevers hebben het beduidend moeilijker om een geschikte kandidaat te vinden. Knelpuntberoepen kenmerken zich door een langere looptijd en uiteindelijk een lagere invullingsgraad dan de gemiddelde werkaanbieding. VDAB onderscheidt 3 mogelijke oorzaken: - Kwantitatief tekort: een te lage uitstroom uit het onderwijs - Kwalitatief tekort: de kandidaten beschikken niet over de gevraagde bekwaamheden - Ongunstige abeidsomstandigheden: weekendwerk, laag loon, stress,… Wat betekent dit concreet ? 1. mbt opleidingen kan er financiële ondersteuning komen van de VDAB en dit in het kader van het project ‘werkplekleren’ dat door de sociale partners als speerpunt naar voor wordt gebracht in het Vlaamse loopbaanakkoord. Een concrete toepassing voor onze sector is de ondersteuning voor de geplande ‘starterscursus

22

diamantbewerking’ in het komende najaar gericht naar in de eerste plaats jonge schoolverlaters. 2. Het systeem van ‘betaald educatief verlof’ waarbij werkgevers een belangrijk deel van het gederfde loon - in het kader van specifieke opleidingen gevolgd door hun werknemers en gericht op knelpuntberoepen – kunnen recupereren, wordt vergemakkelijkt. 3. Het wordt eenvoudiger om een arbeidsvergunning aan te vragen. Men hoeft nu niet meer de moeilijke toestand van de arbeidsmarkt aan te tonen. Wat dient er nog te gebeuren ? Een actualisering van de omschrijving van het beroep van diamantbewerker (beroepscompetentieprofiel) dient nog te gebeuren en dit in het kader van het project ‘Competent’, een nieuw online raadpleegbaar databank met informatie over wat we moeten kunnen en doen in tal van beroepen. Dit laat een betere matching toe tussen de wensen van de werkgever mbt het profiel van zijn toekomstige werknemer en het aanbod via de VDAB. De sociale partners van de diamantsector zullen hiertoe een aanvraag indienen. Yves Bollekens Sectorconsulent Diamant


Statistiek januari - december 2011 Betreffende de in-uitvoer diamant INVOER nat geslepen diamant (710239)

ct 8.985.667,23

euro 10.085.909.349,17

nat onbew diamant(710231) niet gesort nat onbew(710210) nat onbew ind diamant(710221)

93.145.636,53 428.211,49 5.311.902,80 98.885.750,82

9.559.557.501,38 47.498.805,71 40.900.488,12 9.647.956.795,21

1.143,16

33.522,68

177.855,30 16.859,15 194.714,45

313.015,42 14.719,52 327.734,94

3.444.808,75 80.305.462,10 83.750.270,85

1.717.803,29 6.324.516,90 8.042.320,19

191.817.546,51

19.742.269.722,19

ct 8.481.394,28

euro 10.510.496.890,29

103.781.389,81 0,00 3.311.599,73 107.092.989,54

10.330.439.341,60 0 25.862.880,02 10.356.302.221,62

29.074,66

225.993,19

131.147,50 8,95 131.156,45

264.282,16 7.768,76 272.050,92

5.489.078,05 74.592.662,95 80.081.741,00

3.488.962,64 9.796.555,27 13.285.517,91

195.816.355,93

20.880.582.673,93

nat bew ind diamant(710229) onbew synth edelstenen(71042) bew synth edelstenen(71049)

natuurlijk poeder 71051 synthetisch poeder 71051

TOTAAL INVOER UITVOER nat geslepen diamant (710239) nat onbew diamant(710231) niet gesort nat onbew(710210) nat onbew ind diamant(710221)

nat bew ind diamant(710229) onbew synth edelstenen(71042) bew synth edelstenen(71049)

natuurlijk poeder 71051 synthetisch poeder 71051

TOTAAL UITVOER

ZEKER VERZEKERD

Een uitgebreide toelichting en analyse ter zake komen aan bod tijdens de algemene ledenvergadering van SBD op 25 juni e.k. coĂŤfficient in- en uitvoer diamant januari - december 2011 : 105,77 procent bron: FOD Economie, Middenstand en Energie; Algemene Directie Economisch Potentieel - Dienst vergunningen Diamant

GROEPS- & BEDRIJFSVERZEKERINGEN CONTACT:

ann.theunis @ finserve.be

23


Antwerp Diamond Academy Op 6 mei organiseerde AWDC in de Stadsschouwburg de eerste Antwerp Diamond Academy. Deze Academies zijn specifiek bedoeld voor de Antwerpse diamantairs. Ze omvatten een reeks workshops, seminaries en gebruiksklare informatie die hen kan helpen om efficiënter zaken te doen. Elke Academy zal handelen over een specifiek onderwerp. De Antwerp Diamond Academies passen in de visie van het onlangs voorgestelde Antwerp Diamond Masterplan, Project 2020. De eerste editie van de Antwerp Diamond Aacademy stond in het teken van innovatie. Tijdens drie sessies van telkens twee workshops kon het publiek meer te weten komen over de rol van de nieuwste trends in IT voor de zakenman van morgen, zoals het belang van social media en e-marketing, de veiligheid van e-business, paperless office en optimale tijdsbesteding in een digitale omgeving.

en kunnen professionele spelers uit de diamanten juwelenindustrie wereldwijd online geslepen diamanten kopen en verkopen. Diamanthandelaars of verkopers kunnen de stenen uploaden op de site waarop dan gekocht of geboden kan worden door geïnteresseerden. De afhandeling van de koopverkoop gebeurt ook volledig online. Met dit eerste, wereldwijde online handelsplatform zou de geloofwaardigheid van de diamanthandel kunnen worden versterkt. De grootste toegevoegde waarde van een objectieve prijszetting en bijbehorende transparantie is dat het deuren opent voor nieuwe financieringskanalen voor de bijzonder kapitaalintensieve diamanthandel. Op die manier wordt ook beantwoord aan een concrete nood aan nieuwe financiering die ontstond in recente jaren van financiële crisis en ‘credit crunch’. Diamdax

De lancering van deze reeks werd extra in de verf gezet door de komst van Sir Richard Branson, op uitnodiging van de Antwerpse diamantsector. Tijdens een interactieve dialoog met het publiek ontsluierde Branson het geheim van zijn eigen succes, innovatief ondernemen, en werden de bijna 2000 toeschouwers getrakteerd op enkele tips en tricks. Ook het grote publiek kreeg via medeorganisator Flanders DC de kans om Branson aan het werk te zien. Flanders DC is de Vlaamse organisatie voor ondernemingscreativiteit, opgericht door de Vlaamse regering. Dit was een niet te missen gelegenheid om zelf iets bij te leren van superzakenman van de zakenwereld, Sir Richard Branson. De sprekersfee en de opbrengst van een live geschilderd en gesigneerd portret (te zien in de hal van AWDC en dat geveild wordt op 20 juni), gaat integraal naar Virgin Unite, de onafhankelijke, charitatieve poot van de Virgin Group Tijdens dit evenement lanceerde Sir Richard Branson ook het nieuw elektronisch handelsplatform ‘Diamdax’ (Diamond Dealers Automated Exchange). Via dit elektronisch platform wordt de mogelijkheid gecreëerd om tot een onafhankelijke clearingreferentieprijs voor geslepen diamant te komen 24

Through this online trading platform, diamond traders and jewelers from all over the world will be able to buy and sell polished diamonds, online, in just a few clicks. Stones can be uploaded on the website, where interested parties will be able to buy or make a bid. The buying and selling of diamonds will be processed fully automatically online. DIAMDAX is the World’s first online certified diamond exchange which uniquely offers electronic continuous auctions for buyers and sellers to trade

Ari Epstein, CEO AWDC ; Yuri Okoemov, Vice-president Alrosa; Varda Shine, CEO DTC; sir Richard Branson; gouverneur Cathy Berx; Nishit Parikh, voorzitter AWDC


individual polished diamond categories based on real time tradable spot prices. Its mission is to deliver an innovative solution that will facilitate the trade and investment in diamonds using technology in a global marketplace. DIAMDAX™ is the result of a joint venture between DODAQ and the AWDC, the coordinating body and official representative of the Antwerp diamond sector. Ari Epstein, CEO of AWDC: “DIAMDAX™ is one of the projects we announced in Antwerp’s Diamond Masterplan that aims to modernize the diamond industry and make it more transparent. The electronic diamond exchange will revolutionize the way polished diamonds are traded globally, resulting in a unified, Diamond Spot Price. The main benefit of the ‘Diamond Spot Price’ is greater transparency within the industry, which will enable new financing channels for the capital intensive diamond industry. It not only proves our commitment to our Masterplan, it confirms Antwerp’s leading role in the global diamond business.” Nishit Parikh, President of the AWDC and director of Antwerp based diamond company Diarough: “DIAMDAX will truly revolutionize the way diamond trading is being done and transform it into a modern, efficient and high-performance business. For Antwerp, setting up this first, global trading exchange is a crucial element in tackling the increased competition and consolidating its market share”.

Simon Okuniew, director of DIAMDAX: “We are excited to launch this revolutionary diamond trading exchange, enabling our clients to buy and sell diamonds smarter and faster. With the exchange’s ability to report real transaction data, the diamond industry will have a true and accurate pricing model.” Immanuel Van Poppel, director of DIAMDAX: “For too long the diamond industry has been hampered by its own inefficiencies. Never before has the need for a fully independent trading exchange been more apparent. The exchange provides not only actual trade price data but a full suite of logistical solutions from trade initiation to clearing and cash settlement.” Diamdax: tel +32 488 622 299 ipv@diamdax.com www.diamdax.com

Eduard Denckens en Sir Richard Branson

Members of the International Diamond Manufacturers Association mourn death of IDMA Honorary President Jacques Roisen Moti Ganz, President of the International Diamond Manufacturers Association (IDMA) issued a statement, on behalf of the entire IDMA membership, mourning the death of Jacques Roisen, who passed away on May 26. Roisen served as IDMA president from 1991 to 1996 and was also an IDMA Honorary President. "Many do not realize it, but Jacques Roisen was one of the industry giants on whose shoulders we stand," Ganz said. "He belonged to that unique generation of diamond manufacturers who helped rebuild our industry after World War II and was instrumental in shaping its post-war identity and its ensuing growth and success. His energy, insights and contributions to the Diamond Manufacturers and Importers Association of America (DMIA), which he led for many years, and to IDMA

under his presidency, will not be lightly forgotten. He will be missed by all the people he touched during his long life and his impressive and fruitful career," Ganz added. Meanwhile, IDMA Secretary General Ronnie vanderLinden, who is also a DMIA Vice President, said: "Everybody respected Jacques. His career has been amazing. Fleeing from the Nazi destruction in Europe, he arrived in New York from Antwerp and quickly re-built his life, soon to become one of the key representatives of New York's diamond industry, dedicating himself to its growth and success, for the benefit of the entire diamond district." For more information communications@idma.com

25


Personalia Ridder Natan Ramet: een van de laatste getuigen ging heen ook afgevaardigde beheerder van de Diamantclub. Ervan uitgaande dat de toekomst van de Belgische diamantindustrie in belangrijke mate door een voortschrijdende automatisering zal bepaald worden lag het dan ook voor de hand dat hij zich voor het wetenschappelijke aspect daarvan zou interesseren, wat heel in het bijzonder tot uiting kwam in zijn activiteiten in het kader van het Wetenschappelijke en Technisch Onderzoekscentrum voor de Diamant (WTOCD) en dit van 1988 tot 1993.

Begin april overleed op bijna 87-jarige leeftijd Ridder Natan Ramet. Zijn heengaan betekent voor het SBD een zwaar verlies. Reeds in 1948, dus kort na zijn even wonderbare als zeldzame terugkeer uit de nazikampen van Warschau, Dachau en Auschwitz, werd hij lid van het SBD en dit was meteen de start van zijn jarenlange gepassioneerde verdediging van de belangen van de diamantwerkgevers. In de schoot van de vereniging was hij inderdaad bestuurslid, en voordien schatbewaarder (1981-1994), secretaris (1994-1998) en gemandateerd lid bij de Hoge Raad voor de Diamant vzw (1977-1985). Meteen wordt ook duidelijk welk verlies het overlijden van Ridder Natan Ramet betekent voor de hele Antwerps-Kempense diamantwereld, wiens toekomst hem bijzonder nauw aan het hart lag. In 1946 vestigde hij zich als zelfstandig kloverspatroon met de firma Ramet en in 1969 werd de firma Steinfeld & Ramet opgericht. Hij was ook lid van alle Belgische diamantbeurzen en sedert 1981 26

Heeft het voorafgaande vooral betrekking op de professionele aspecten van zijn werkzaamheden, dan dient daar onmiddellijk aan toegevoegd dat hij ook daarbuiten een even grote drang tot handelen aan de dag legde. Wij denken daarbij in het bijzonder aan zijn onvermoeibare wil tot getuigen over de verschrikkingen van de nazistische concentratiekampen en de schande van de voorbije eeuw, die de Jodenvervolging door de aanhangers van het Hitlerregime vormde. In 1942 werd Natan Ramet, na een verblijf van acht dagen in de Mechelse Dossinkazerne als 17-jarige samen met zijn vader gedeporteerd en tijdens die helse tocht zou hij in niet minder dan 11 kampen verblijven. Nabij Auschwitz was hij getuige van de doodstrijd van zijn vader. Zijn moeder en zijn zus konden onderduiken en bleven ongedeerd. Als ooggetuige heeft hij zich zijn leven lang verplicht gevoeld getuigenis af te leggen en het bleef daarbij lang niet alleen bij lezingen voor verenigingen en scholen. Met een aan het ongelooflijke grenzend doorzettingsvermogen wist hij de reeds geciteerde Dossinkazerne, waar de lijdensweg van meer dan 25.000 racistisch vervolgden begon, te laten uitgroeien tot het intussen alom bekende Joods Museum van Deportatie en Verzet, dat een verder vervolg zal kennen in het nieuw te openen Holocaustmuseum. En vergeten we bovendien zijn medewerking aan ontelbare TVprogramma’s niet.


Met een niet aflatende energie getuigde hij telkens weer in naam van diegenen die niet over de gave van het woord beschikten. Nauwelijks een maand na de bomaanslag van 10 oktober 1981 hielp hij het Solidariteitsfonds Diamant vzw in leven te roepen “om steun te verlenen aan gekwetsten ten gevolge van aanslagen en rampen en dit onder de auspiciën van de Hoge Raad voor Diamant vzw en in het kader van het Nationaal Fonds.” Natan Ramet werd voorzitter van dit Solidariteirsfonds. Al die initiatieven samen hebben ertoe geleid dat hij van koning Albert de titel van ‘ridder’ kreeg terwijl hem in datzelfde jaar door de Vrije Universiteit Brussel tot “doctor honoris causa” werd benoemd. Voordien, meer bepaald in 1999, had het Joods Lekencentrum in Brussel Natan Ramet tot ‘Mensch van het jaar’ uitgeroepen. Bij die gelegenheid beklemtoonde David Süsskind, erevoorzitter van

het centrum, “dat wij jou, Natan, reeds jaren hebben zien werken voor je gemeenschap, voor je familie, voor je vak, in het belang van de herinnering, voor onze collectieve waardigheid.” Naar aanleiding van het overlijden van Natan Ramet beklemtoonde Julien Klener, voorzitter van het Joods Consistorie, in “Joods Actueel ”dat wij treuren omdat iedereen respect had voor de zachte man die smart en tragedie overwon, niet uit zelfbeklag maar alleen omdat hij zijn naasten wilde beschermen tegen de gruwelen die hij gekend.” Ridder Natan, het SBD neemt met diepe treurnis in het hart afscheid van u maar in ons geheugen blijft u voortleven als de man die ons geholpen heeft ons bewust te maken van het eigenlijk onzegbare leed, dat niemand van ons beleefd heeft en waarvan de schande tot na uw overlijden in de vorm van uw concentratiekampnummer op uw arm getatoeëerd bleef staan. Rust in vrede Natan. (Y.V.)

27


Nieuwe Raad van Bestuur AWDC Fischler Stephane

nijverheid

Barsamian Philippe Inzlicht Freddy Korn Jacques

beurzen

Kedia Santosh Mehta Samir Mehta Kaushik Patel Ramesh Shailesh Javeri Weisz Jacques Vandenbempt Koen

Handel

Onafhankelijke Bestuurder

Nieuw Bestuur Diamantclub van Antwerpen cvba Raad van Bestuur Willy Rotti Philippe Barsamian Thierry Polakiewicz Willy Henneuse

Voorzitter Ondervoorzitter Afgevaardigd Bestuurder Afgevaardigd Bestuurder

Leden René Benyacar Sylvio Cohen Y Escalon Daniel Fraenkel Emmanuel Frish Mukesh Shah Koen Smets Jean.Jacques Steigrad Rony Unterman Jean Van Gestel Rahul Zaveri

Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Wissel aan de top van het VBO Gedelegeerd bestuurder Rudi Thomaes wordt vanaf 19 juli opgevolgd door Pieter Timmermans, momenteel BestuurderDirecteur Generaal van het VBO. SBD wenst dhr. Timmermans proficiat met deze aanstelling en hoopt dat de belangen van de Belgische diamantsector verder optimaal zullen verdedigd worden en ondersteunen zijn leidraad “waar geen vertrouwen is in de toekomst, is vooruitgang onmogelijk”.

28

SBD was vertegenwoordigd Maart 2012 1/3 - VBO KMO Platform 6/3 - Raad van Bestuur Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid - Bestendig Comité AWDC 7/3 - Raad van Bestuur AWDC 8/3 - Bureel SBD 12/3 - Leerlingencommissie Paritair Comité voor de Diamantnijverheid en -handel 13/3 - VBO-CSA - Vormingsfonds - Werkgroep ICD-AXA - RVD 15/3 - Hoge Raad voor de Middenstand - Fonds voor de Diamantnijverheid - Werkgroep ICD-AG Insurance 19/3 - Plenaire zitting Paritair Comité voor de Diamantnijverheid en -handel - Raad van Bestuur AWDC 20/3 - AXA Art 22/3 - Lunchontmoeting Stad Antwerpen/Actieve Stad/Diamant 26/3 - Lunchcauserie Minister Steven Vanackere 27/3 - Ondertekening Statuten Antwerp ITTCCO 29/3 - Raad van Bestuur AWDC

April 2012 5/4 - Bestendig Comité WTOCD - Bureel SBD 9/4-13/4 - Collectief verlof PC Diamant 19/4 - Presentatie “Helden van de Brugse Diamantnijverheid”; Brugs Diamantmuseum 23/4 - Gebruikersgroep WaOsl, WTOCD - RVD 26/4 - Werkgroep basisopleiding diamant - Raad van Bestuur AWDC

Mei 2012 3/5 - Werkgroep Sociale Partners 6/5 - Antwerp Diamond Academy, met Richard Branson 8/5 - Fonds voor de Diamantnijverheid - RVD 10/5 - Bureel SBD 11/5 - Lunchdebat Peter Praet (ICC/VBO) 14/5 - Bestendig comité AWDC 15/5 - RVD 23/5 - Bestendig comité AWDC 24/5 - Werkgroep basisopleidingen diamant - Raad van Bestuur AWDC 29/5 - Werkgroep ICD-hospitalisatieverzekering 31/5 - Studiebijeenkomst U.A., opgedragen aan wijlen Jan Rombouts


oject

DE HANTSETTERS & VERHAERE

NV

0 0

0

ag

a

CRISDIAM DENCKENS Eduard International Diamond Manufacturers

Schupstraat 21, 2nd floor 2018 Antwerpen - Belgium info@dhv.be

Tel. : +32 (0)3 233 90 76 Fax : +32 (0)3 231 72 34 www.dhv.be

Hoveniersstraat 2 bus 240 B-2018 Antwerpen Dennenlaan 2 2243 Zandhoven Belgium Tel. 03-233.65.59 - Fax: 03-234.28.51 Tel. 03 484 30 32 www.crisdiam.com

INTERNATIONAL DIAMOND MANUFACTURERS

IMPORTERS - EXPORTERS

Hoveniersstraat 53, box 127 • B-2018 Antwerpen-Belgium Phone : (03) 206 16 00 • Fax : (03) 206 16 01 www.rosyblue.com


THROUGH ITS INNOVATIVE TECHNIQUES AND PIONEERING RESEARCH, DIAMCAD HAS OBTAINED A UNIQUE POSITION IN THE MARKET OF HIGH VALUE GEM STONES. OUR TEAM OF HIGHLY SKILLED AND DEDICATED PROFESSIONALS BRING THEIR WIDE EXPERIENCE WHEN HANDLING A STONE WITH THE PARTICULAR ATTENTION AND SPECIAL APPROACH IT DESERVES. AS A RESULT OF THIS EXCEPTIONAL MIXTURE OF TECHNOLOGY, INSIGHT AND CRAFTSMANSHIP, DIAMCAD HAS ACQUIRED A PROMINENT REPUTATION.

DIAMCAD NV - SCHUPSTRAAT 17, 2018 ANTWERPEN - BELGIUM T. +32 (3) 206 92 70 - F. +32 (3) 206 92 71 - INFO@DIAMCAD.BE - WWW.DIAMCAD.BE

SBD  

SBD ledenmagazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you