Page 1

Afgiftekantoor 2600 Berchem 1 - 2de afd. Erkenning P303167

Hoveniersstraat 22 - 2018 Antwerpen

Tweemaandelijks

oktober / november 2010

BelgiĂŤ - Belgique P. B . 2600 Berchem 1 - 2de afd. BC 4953


Always brilliant

EUROSTAR

Diamond Traders N.V.

From technical standards to total inventory management, Eurostar is the leading industry benchmark for diamond processing excellence. With over 10,000 quality-focussed specialists worldwide matching diamonds according to your own unique custom calibrated precision systemTM, every Eurostar parcel is literally all sorted out for you according to your exact requirements from basic colour and clarity delineations to even the most subtle outlines for proportion and cut. At Eurostar, the choice is always brilliant.

The companies referred to are group companies of Eurostar Diamonds International S.A., a Diamond Trading Company Sightholder. *Represented in Mumbai by Dimexon Diamonds Ltd., a Sightholder of The Diamond Trading Company.

Antwerp +32 3 213 7777 • Dubai +971 4 226 5165 Hong Kong +852 2810 7751• Mumbai* +91 22 56 35 7777 New York +1 212 754 4100 • Shanghai +86 21 504 76555


80e jaargang, nr 5, oktober / november 2010

de belgische diamantnijverheid Periodieke uitgave van het Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid Periodical Publication of the Syndicate of the Belgian Diamond Industry

editoriaal

Verantwoordelijke uitgever Responsable editor Eduard Denckens Dennenlaan 2 2243 Zandhoven

Redactie en Publiciteit Editorial Office and Publicity SBD Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen Tel. : 03/233.11.29 - Fax : 03/227.46.30 e-mail: sbd@sbd.be

Redactiecomité Editorial Board Eduard Denckens, Jos Heiremans, Linda Vancauwenberghe, Alfons Van Genechten, Yvan Verbraeck

Jaarabonnement Yearly subscription € 25

Voor de teksten zijn uitsluitend hun auteurs verantwoordelijk. Nadruk van teksten toegelaten mits uitdrukkelijke bronvermelding.

Drukkerij Ignace Wils NV, 2890 Sint-Amands

Het recente bezoek van Vlaams minister-president Kris Peeters aan het Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoekscentrum voor Diamant (WTOCD) in Lier heeft het bewijs geleverd dat de Antwerpse diamantsector absoluut aan de top staat van de spitstechnologie inzake diamantbewerking. In dat 33 jaar geleden opgerichte WTOCD, kreeg de minister-president de demonstratie van wat zijn voorzitter, Eduard Denckens, tevens voorzitter van het Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid, in zijn welkomstwoord “een revolutionaire slijptechniek, die slijpen gemakkelijker, sneller en veiliger maakt en de toegangspoort tot een verregaande automatisering zal vormen”. Deze demonstratie bood hem meteen de gelegenheid minister-president Peeters alsook de Antwerpse provinciegouverneur, mevrouw Cathy Berx, en de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van het Antwerp World Diamond Centre (AWDC) en de HRD Antwerp eraan te herinneren dat “het investeren in het WTOCD zeer zeker een meerwaarde biedt aan de diamantindustrie in Vlaanderen en u overtuigd mag zijn dat de investeringen die in het WTOCD gedaan worden niet alleen nuttig maar vooral noodzakelijk zijn voor het behoud en de uitbreiding van onze diamanthandel en -nijverheid”. Wat Nishit Parikh, voorzitter van het AWDC, in zijn welkomstwoord tevens de gelegenheid bood enerzijds te stellen dat “Antwerpen zich weliswaar van een industriecentrum tot een top-handelscentrum heeft ontwikkeld, maar ik ben ervan overtuigd dat de industrie nog niet naar de achtergrond is geduwd.” Natuurlijk zijn wij ons ervan bewust dat


er zich in de loop van de voorbije decennia enorme veranderingen in onze business voorgedaan hebben waarbij de diamantproductie van West naar Oost is verschoven. Dat hebben we zeker en vast in Antwerpen maar ook in andere industriecentra met hoge loonkosten zoals Israël en de Verenigde Staten ondervonden. Op dit ogenblik zijn er in en rond Antwerpen zo’n 1.000 specialisten op het gebied van het slijpen van diamant actief en 40 jaar geleden schatte men hun aantal op 30.000. Maar die verandering vloeit niet alleen voort uit economie en geografie. Technologie speelt ook een kritieke rol en dat is het gebied waarin het WTOCD actief is. Antwerpen wordt niet alleen benijd om zes eeuwen intellectueel kapitaal maar de nieuwe technologieën en kennis en het wetenschappelijk onderzoek, die op dit ogenblik ontwikkeld worden, zullen ons in staat stellen jonge arbeiders aan te trekken, arbeiders die Antwerpen naar het volgende niveau zullen helpen optillen en onze diamantindustrie zullen helpen groeien. Met hun niet mis te verstane opmerkingen ontzenuwden Eduard Denckens (WTOCD/SBD) en Nishit Parikh (AWDC) de minder positieve uitlatingen van Wim Ruythooren, bestuurder van HRD Antwerp NV, die o.a. stelde dat “de voorbije decennia het slijpen van diamant zo goed als volledig vanuit de Antwerpse Kempen naar lage loonlanden zoals China en India gedelokaliseerd werd en die van John Colpaert van de socialistische vakbond, volgens wie “de teloorgang van de Antwerpse diamantnijverheid ook de positie van Antwerpen als handelscentrum hypothekeert”. Waarna de minister-president in een duidelijk niet geplande toespraak waarschuwde dat hij wel bereid is het WTOCD in het bijzonder en de sector in het algemeen verder te steunen maar alleen op voorwaarde dat de sector zelf een eind maakt aan de interne spanningen, met andere woorden, het geruzie tussen handel en nijverheid. Kris Peeters liet daaromtrent in zijn beeldspraak geen twijfel bestaan door te zeggen dat “indien de sector twee stenen aanbrengt ik bereid ben daar een derde steen aan toe te voegen”, anders gezegd dat hij bereid is mee te sturen op voorwaarde dat de sector zelf een eind aan zijn meningsverschillen maakt en zelf toont een klare en duidelijke koers te willen en kunnen varen. Negatieve tonen werden ook duidelijk weerlegd 2

door de vaststelling dat, na een moeilijke periode, de Belgische diamantsector sinds het begin van dit jaar duidelijk uit het dal is gekropen want de export van ruwe en van geslepen diamant is tijdens de eerste vier maand sterk gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dat blijkt althans uit de jongste exportcijfers van Flanders Investment and Trade. Tevens hangt de schaduw van de Golfstaat Dubai niet langer over Antwerpen, Golfstaat die het niet gelukt is de rol van wereldhandelscentrum van diamant van Antwerpen over te nemen. De hiervoor aangehaalde optimistische uitlatingen, die tijdens het bezoek van Vlaams ministerpresident Kris Peeters aan het WTOCD gehoord werden, zouden een paar dagen later nog extra kracht bijgezet worden door de Zuid-Afrikaanse president Zuma in diens speech voor het AWDC. Daarin beklemtoonde hij dat “de zakelijke betrekkingen tussen Zuid-Afrika en België blijven groeien. Het verheugt ons dat, niettegenstaande de wereldwijde recessie in 2009, de handel tussen onze beide landen in de loop van de voorbije zes maanden toegenomen is. België is onze vierde grootste handelspartner in de Europese Unie met een totaal handelsvolume van 2,1 miljard euro”. Wat president Zuma ertoe aanzette te benadrukken dat “de Zuid-Afrikaanse regering zich inspant om gunstige voorwaarden voor investering en handel in het leven te roepen en we kijken dan ook uit naar het uitdiepen van de economische en handelsrelaties met het koninkrijk België in het bijzonder en met de Europese Unie in het algemeen”. Met al het voorafgaande voor ogen lag het voor de hand dat minister-president Kris Peeters tot de conclusie kwam dat “ook voor de diamantsector er een enorme opportuniteit in innovatie ligt, niet enkel in geavanceerde behandelings- en bewerkingstechnieken maar zeker ook op het gebied van vormgeving”. Hij herinnerde eraan dat “er bij IWT nog twee projecten van WTOCD lopen voor een totaal budget van één miljoen euro, met name één met betrekking tot de technologische dienstverlening aan de sierdiamantnijverheid, dat eind dit jaar afloopt en één met betrekking tot het collectief onderzoek ‘wasasonafhankelijk slijpen van diamant’ dat tot eind 2011 loopt”. En hij vervolgde met ernaar te verwijzen dat “ik ook weet dat de sector bezorgd is over de toekomst van de


financiering vanuit het IWT. Met het vernieuwde beleid inzake Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden (VIS) wil collega Ingrid Lieten de collectieve kennisopbouw en kennisdiffusie verder stimuleren”. Kortom, wij kunnen ons alleen maar verheugen over het bezoek van de Zuidafrikaanse president Zuma aan de stad Antwerpen en van minister-

president Kris Peeters aan het WTOCD, twee gebeurtenissen tijdens dewelke de schijnwerpers volop op de Antwerpse diamantsector gericht waren en die naar de toekomst toe hopelijk nog interessante gevolgen zullen hebben. Eduard Denckens Voorzitter WTOCD Voorzitter SBD

éditorial La récente visite du Ministre-Président flamand Kris Peeters au Centre de recherche scientifique et technique du diamant (WTCOD) à Lierre a fourni la preuve que le secteur anversois du diamant est vraiment à la pointe de la technologie de la taille du diamant. La démonstration a été faite au Ministre-Président par le président du WTCOD créé il y a 33 ans, Eduard Denckens, également président du Syndicat de l’Industrie diamantaire belge, dans son discours de bienvenue, d’une «technique de taille révolutionnaire, qui facilite la taille, la rend plus rapide et plus sûre, et qui constitue la porte d’entrée à une automatisation poussée.» Cette démonstration lui fournit aussi l’occasion de rappeler au Ministre-Président Peeters, de même qu’à la gouverneur de la Province d’Anvers Madame Cathy Berx, et au président et aux membres du conseil d’administration de AWDC et de HRD Antwerp, que «les investissements dans le WTCOD constituent assurément une plus-value pour l’industrie diamantaire en Flandre: vous pouvez être sûrs que les investissements réalisés dans le WTCOD sont non seulement utiles mais également nécessaires pour le maintien et l’extension de notre négoce et de notre industrie diamantaires.» Dans son discours de bienvenue, Nishit Parikh, président du AWDC, a profité de l’occasion pour déclarer qu’ «Anvers s’est sans doute développé de centre industriel vers un centre de négoce de haut vol, mais je suis convaincu de ce que l’industrie n’est pas encore reléguée à l’arrière-plan.» Nous sommes bien entendu bien conscients de ce qu’aux cours des dernières décennies, d’énormes changements se sont opérés dans notre secteur d’activités, la production de diamants s’étant déplacée de l’ouest vers l’est. Anvers l’a constaté, mais aussi les autres centres industriels aux coûts salariaux élevés, comme Israël et les Etats-Unis. La technologie joue un rôle critique, et c’est le secteur dans lequel le WTCOD est actif. Anvers est envié non seulement pour ses six siècles de capital intellectuel, mais les nouvelles technologies et les connaissances et les recherches scientifiques qui sont actuellement développées, nous permettront d’attirer de jeunes ouvriers, qui feront en sorte qu’Anvers passera à l’échelon supérieur et que notre industrie diamantaire connaîtra une nouvelle croissance. Dans leurs remarques bien senties, Eduard Denckens (WTOCD/SBD) et Nishit Parikh (AWDC) ont rectifié le tir après les déclarations moins positives de Wim Ruythooren qui a notamment déclaré qu’ «au cours des dernières décennies, la taille du diamant a quasiment été complètement délocalisée depuis la Campine

anversoise vers des pays à bas salaires comme la Chine et l’Inde», et celles de John Colpaert, du syndicat socialiste, selon lequel «la chute de l’industrie diamantaire anversoise hypothèque également la position d’Anvers en tant que centre commercial.» Le Ministre-Président, a prévenu qu’il est bien disposé à aider le WTOCD en particulier et le secteur en général, mais seulement à condition que le secteur mette luimême fin aux tensions internes, en d’autres termes à la guéguerre entre le négoce et l’industrie. Kris Peeters n’a laissé planer aucun doute en déclarant que «si le secteur apporte deux pierres, je suis prêt à ajouter une troisième», en d’autres termes qu’il est prêt à contribuer à diriger la barque pour autant que le secteur mette fin lui-même aux divergences de vues et montre qu’il est prêt à suivre une voie claire et nette. Le secteur diamantaire belge est clairement sorti de l’ornière depuis le début de cette année car les exportations de diamants bruts et taillés ont fortement augmenté au cours des quatre premiers mois par rapport à la même période de l’an dernier. C’est en tout cas ce qui ressort des récents chiffres d’exportation de Flanders Investment and Trade. Par ailleurs, l’ombre de Dubaï, l’Etat du Golfe, ne plane plus au-dessus d’Anvers ; il n’est pas parvenu à reprendre à Anvers le rôle de centre mondial du négoce diamantaire.Les déclarations optimistes entendues pendant la visite du Ministre-Président flamand Kris Peeters au WTOCD ont été confirmées quelques jours plus tard par le Président sud-africain Zuma dans son discours devant l’AWDC. Il y a mis l’accent sur le fait que «les relations d’affaires entre l’Afrique du Sud et la Belgique continuent à croître. Nous nous réjouissons de ce que, le commerce a augmenté entre nos deux pays. La Belgique est notre quatrième partenaire de l’Union européenne, avec un volume commercial global de 2,1 milliards d’euros». Et le Président Zuma a insisté sur le fait que «le gouvernement sud-africain s’emploie à créer des conditions favorables pour les investissements et les relations commerciales». Le Ministre-Président Kris Peeters est arrivé à la conclusion que «pour le secteur diamantaire également, l’innovation représente une opportunité très importante, non seulement dans les techniques de traitement et de travail avancées, mais aussi dans le domaine du stylisme». Il a rappelé que «chez l’IWT, deux projets du WTOCD sont encore en cours pour un budget total d’un million d’EUR, en l’occurrence pour les services technologiques à l’industrie du diamant de joaillerie, qui se termine cette année, et un autre pour la méthode de ‘taille indépendante de la graine’ qui court jusqu’à

3


la fin de 2011». Et il poursuivit en faisant référence au fait que «je sais aussi que le secteur est inquiet sur l’avenir du financement par l’IWT». En bref, nous ne pouvons que nous réjouir de la visite du Président sud-africain Zuma à la ville d’Anvers et à celle du Ministre-Président Kris Peeters au WTOCD, deux événements

au cours desquels les projecteurs ont été pleinement dirigés sur le secteur diamantaire anversois et qui auront encore, on l’espère, des retombées intéressantes à l’avenir. Eduard Denckens Président du WTOCD - Président du SBD

editorial The recent visit of the Flemish minister-president Kris Peeters at the WTOCD (Scientific and Technological Research Centre for Diamond) in Lier has demonstrated that the Antwerp diamond sector has reached the summit of high technology in the field of diamond processing. At this WTOCD, which has been founded 33 years ago, the minister-president has got a demonstration of what its president, Eduard Denckens, also the president of the Syndicate of the Belgian Diamond Industry called in his word of welcome “a revolutionary polishing technique, making polishing easer, quicker and safer and offering the gate to a far reaching automation”. At the same time, this demonstration offered speaker the occasion to remind minister-president Peeters as well as Mrs. Cathy Berx, governor of the province of Antwerp and the president and the members of the board of the AWDC and the NV HRD that “invest money in the WTOCD certainly offers a surplus value and that you may be convinced of the fact that investing money in the WTOCD is not only advantageous but particularly necessary for the preservation and the developing of our diamond trade and industry”. This offered Nishit Parikh, president of the AWDC, in his welcome speech the occasion to put forward that “Antwerp has not only evolved from a manufacturing centre into a primary trading centre” but to be convinced at the same time that “manufacturing is still not out of the picture”. We do of course realize that in the course of the past decennia our business has been the subject of tremendous changes during which the diamond polishing has shifted from West to East. Not only Antwerp but also other industrial centres with high wage costs like Israel and the United States have been experiencing this. Technology is playing a crucial role and that is the field in which the WTOCD is active. Antwerp is not only envied for six centuries of intellectual capital but the new technologies and knowledge and the scientific research which are actually developed will enable us to attract young workers which will lift up Antwerp to the next level and will enable our diamond industry to grow. In words that could not be misunderstood Eduard Denckens (WTOCD/SBD) and Nishit Parikh (AWDC) refuted the less positive remarks of Wim Ruythooren, who put forward that “during the past decennia polishing diamond has nearly completely been delocalized from the Antwerp Campines to low wage countries like China and India as well as the remarks of John Colpaert of the socialist labor union, according to whom “the loss of the Antwerp diamond industry is also mortgaging the position of Antwerp as a trading centre”. After which the minister-president warned that he is certainly prepared to further support the WTOCD in particular and the sector in general but only on the condition that the sector itself makes an end to the internal tensions, in other words the

4

quarrelling between trade and industry. In his figurative language, Kris Peeters put this beyond all doubt by saying that “if the sector puts in two stones, I am prepared to add a third stone” or said in another way that he is prepared to help to guide on condition that the sector itself puts an end to its differences of opinion and is showing itself that it wants to navigate a clear and plain course. The Belgian diamond sector has been climbing since the beginning of this year out of a deep valley because during the first four months the export of rough and polished diamonds has risen when compared with the same period of last year. This becomes clear from the latest export figures from Flanders Investment and Trade. Moreover, the shadow of the Gulf State Dubai is no longer hanging above Antwerp as this Gulf State has not been able to take over the role of world diamond trade centre from Antwerp. The before quoted optimistic remarks that have been heard during the visit of the Flemish minister-president at the WTOCD should a couple of days later be enforced by the South African president Zuma in his speech before the AWDC. In this speech he stressed that “the relationship between South Africa and Belgium continues to grow. We are pleased that despite the global recession in 2009, trade between our countries has increased in the last six months. Belgium is our fourth largest trade partner in the European Union, with total trade amounting to two point one billion Euros”. Which incited president Zuma to stress that “the South African government remains committed to creating favourable conditions for investment and trade”. Taking everything that precedes into account, it goes without saying that minister-president Kris Peeters came to the conclusion that “also for the diamond sector innovation is offering a great opportunity, not only on the level of advanced operational and processing techniques but certainly also in the field of design. He reminded that “at the IWT two projects are running for a total budget of one million euro, i.e. one concerning the provision of technological service to the processing of jewellery diamonds, which is ending this year, and one concerning collective research in the field of ‘grain independent polishing of diamond’ ending in 2011”. And he continued by pointing to the fact that “I also know that the sector is concerned about the financing from the IWT”. In short, we can only but be delighted about the visit of the South African president Zuma at the town of Antwerp and of minister-president Kris Peeters at the WTOCD; two moments during which the Antwerp diamond sector was in the full spotlights and which towards the future will hopefully still have interesting follow-ups. Eduard Denckens President WTOCD - President SBD


WTOCD Kris Peeters vol lof over het WTOCD Op 8 september jl. bracht dhr. Kris Peeters, minister-president, samen met mw. Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen en mw. Marleen Vanderpoorten, burgemeester van Lier, een bezoek aan het WTOCD. De nieuwste ontwikkelingen van het WTOCD werden voorgesteld. Er waren heel wat bezoekers, waaronder bestuurders van AWDC, HRD Antwerp, WTOCD, diamantairs uit de Nijverheid, de Handel en Mining; alsook vakbondsafgevaardigden en bankiers. Ook de pers was aanwezig.

De boodschap van de minister-president was duidelijk: De overheid wil investeren in onderzoek maar de sector zelf moet ook bereid zijn om te investeren in innovatie. In een boeiende speech haalde Kris Peeters volgende elementen aan: - De diamantsector is erg belangrijk voor Vlaanderen. De rol van Antwerpen is te vergelijken met de rol die New York speelt op het vlak van international banking & finance. - De diamantsector is verantwoordelijk voor 8% van het Belgisch exportcijfer. - De toekomst van onze industriële activiteiten ligt in toegevoegde waarde en innovatie. Dit geldt zeker voor de diamantsector. - Vlaanderen heeft een toekomstgerichte industrie, zoals de diamant, nodig. De minister pleit voor een gericht transformatieproces voor de diamantsector. De Vlaamse bevoegdheden m.b.t. economie, innovatie en wetenschap, buitenlandse handel zijn belangrijk voor de diamantsector. Het innovatie-agentschap IWT steunt het collectief onderzoek. Momenteel lopen er nog 2 projecten van WTOCD bij IWT. Hij weet dat de sector bezorgd is over de toekomst van de financiering vanuit het IWT. - Ook innovatie in vormgeving is belangrijk. Dit wordt in Vlaanderen gestimuleerd vanuit een specifieke competentiepool voor industriële vormgeving en design. - De sector krijgt ook veel aandacht tijdens de buitenlandse handelsmissies en internationale beurzen langs het performante agentschap Flanders Investment and Trade (FIT). Het is

belangrijk dat de diamantsector open staat voor nieuwe markten. België heeft met de diamant een sterke troef in handen. Dat bewees het succes van de ‘diamond corner’ in het Belgische paviljoen op de wereldexpo in Shanghai. - De belangrijke toegevoegde waarde is afhankelijk van het kunnen leveren van kwaliteit door ervaren en gespecialiseerde arbeidskrachten. Een strategische aanpak op het gebied van instroom en opleiding van personeel is absoluut nodig. Ook loopbaanheroriëntering is minstens even belangrijk. De sector kan hiervoor steeds een beroep doen op de VDAB. - De sector onderging een externe audit waarin vooral het gebrek aan visie en aan management aan de kaak werden gesteld. Een nieuwe visie ‘project 2020’, op voorstel van gouverneur C. Berx streeft naar unanimitieit en innovatie. In deze visie wordt de nadruk gelegd op • 1. De modernisatie van de markt. • 2. De technologische innovatie op het vlak van de ontwikkeling van nieuwe segmenten en stimuleren van de groei van de slijpnijverheid. • 3. Nieuwe mogelijkheden voor ondernemingen door de toetredingsdrempels voor innovatieve bedrijven te verlagen en nieuwe netwerken voor bedrijven te introduceren. • 4. Nieuwe gemeenschapsbeleving door een bron van trots en welvaart voor de Antwerpse gemeenschap te wezen. 5


Welkomsttoespraak Ward Denckens, voorzitter WTOCD Geachte Heer Minister-President, Mevrouw de Gouverneur, Mevrouw de Burgemeester, Dames en Heren, Geachte Genodigden,

Wij zijn bijzonder tevreden dat u op onze uitnodiging bent ingegaan en zijn ervan overtuigd dat de werking en ontwikkelingen in ons onderzoekscentrum u aangenaam zullen verrassen. Het Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoekscentrum voor Diamant werd 33 jaar geleden opgericht. Dit onder de noemer van de Wet De Groote met als doel wetenschappelijk en technologisch onderzoek uit te voeren om werktuigen, machines en methodes te verbeteren en om automatisering mogelijk te maken. Slaagt WTOCD daarin? Verwonderlijk genoeg wel. “Verwonderlijk” omdat het centrum met zeer beperkte middelen, resultaten behaalt die andere diamantcentra ons benijden. Staat de diamantwereld vol met WTOCD-technologie? Neen, helaas niet, maar dat heeft eerder te maken met protectionistische reflexen van de Antwerpse sector en een gebrek aan wereldwijde commerciële kanalen om de technologie bij de gebruikers te brengen. WTOCD is een klein centrum: momenteel staat de personeelsbezetting historisch laag op 12.5 voltijds equivalenten. Dit heeft echter niet belet dat er nu grote ontwikkelingen op stapel staan: een meetmethode voor geslepen diamant die 10x nauwkeuriger is dan de bestaande machines, een meting van de afwerkingsgraad (zoetheid in het vakjargon) maar vooral een revolutionaire slijptechniek die slijpen gemakkelijker, sneller en veiliger maakt en de toegangspoort zal vormen tot een verregaande automatisering. Dat zijn de verwezenlijkingen van een groep van ingenieurs, doctors in de wetenschappen en techniekers met een jarenlange ervaring in de diamanttechnologie. Het zijn ook die mensen die U zullen verbazen tijdens de rondleiding.

laatste vijf jaar van € 29 miljard per jaar en maar 0,0035% daarvan in het collectief onderzoekscentrum investeert. Ook de Vlaamse overheid heeft hier een belangrijke rol te spelen. Het centrum is haar dankbaar voor de jarenlange steun via IWT. Besparingsmaatregelen mogen deze steun aan onze economisch belangrijke sector zeker niet in het gedrang brengen. We verbergen niet dat deze industriële nijverheidstak het bijzonder moeilijk heeft om stand te houden in de geglobaliseerde wereld van diamant. En toch geloven we rotsvast dat onze sector nog een toekomst heeft in dit land. Er werken nog een 1.000-tal rechtstreekse diamantbewerkers in de diamantindustrie. Dit aantal kan via ver doorgedreven nieuwe technologieën uitgebreid worden als alle beleidsmakers op hun specifieke domeinen bereid zijn om voor de diamantindustrie de nodige maatregelen te treffen die een verankering van de diamanthandel en - nijverheid in Vlaanderen zal bewerkstelligen. Wij hopen, geachte heer minister-president, mevrouw de gouverneur, mijnheer de voorzitter en leden van de Raad van Bestuur van AWDC en HRD Antwerp, dat u samen met ons zal vaststellen, dat het investeren in het WTOCD zeer zeker een meerwaarde biedt aan de diamantindustrie in Vlaanderen. En dat u overtuigd mag zijn dat de investeringen die in het WTOCD gedaan worden niet alleen nuttig, maar vooral noodzakelijk zijn voor het behoud en de uitbreiding van onze diamanthandel en -nijverheid. Ik nodig u uit om samen met de directeur van dit centrum, Yves Kerremans, de werking en de projecten van nabij te bekijken. Graag het woord aan Yves.

Die historisch lage personeelsbezetting is niet alleen het gevolg van de economische crisis, die ook de andere sectoren heeft getroffen. Erger is de kortzichtige visie die leeft bij een deel van de Antwerpse diamantsector, dat onderzoek teveel geld kost. Als we de budgetten van WTOCD vergelijken met de budgetten die gespendeerd worden in andere sectoren zou het schaamrood op onze kaken moeten verschijnen. De diamantsector is van groot belang voor de Belgische economie, want zij heeft een positief handelssaldo van 1,3 miljard euro gerealiseerd in 2009, terwijl het totale Belgische handelsoverschot negatief was in 2009!! Een sector die goed is voor een gemiddelde omzet van de

6

Nishit Parikh, voorzitter AWDC; Kris Peeters, minister-president; Edward Denckens, voorzitter SBD en WTOCD


Voorstelling van WTOCD bij het bezoek van minister-president Kris Peeters op 8 september 2010

WTOCD is een collectief onderzoekscentrum voor de Belgische diamantsector dat in 1977 werd opgericht in het kader van de wet De Groote. Het mission statement van het centrum staat beschreven in haar statuten: Het wetenschappelijk en technologisch onderzoek met het oog op de verbetering van de werktuigen, de machines, de uitrusting en de bewerkingsmethodes, de automatisatie, de beoordelingsmethodes en de uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van diamant. Met een zeer ervaren en gespecialiseerde ploeg ingenieurs, doctors in de wetenschappen en techniekers worden onderzoeksonderwerpen uit de volledige keten van ruw tot geslepen diamant aangepakt: meting, planning, bewerking en evaluatie. Daarmee staat het centrum volledig ten dienste van handel én nijverheid. Collectieve onderzoeksresultaten leiden tot commerciele producten voor de sector: D-Screen, EOS en Avalon zijn maar enkele voorbeelden. Ook onderzoek exclusief uitgevoerd voor derden is mogelijk: Lumisense en H&A zijn voorbeelden van exclusieve ontwikkelingen voor HRD Antwerp. Momenteel heeft WTOCD drie belangrijke onderzoeksprojecten lopen. Met het project ‘Wasasonafhankelijk Slijpen’ ontwikkelt het

Martin Leake (BHP) en Mark Hanna (Laurelton)

centrum een revolutionaire slijptechniek die niet alleen onafhankelijk is van de wasrichting, maar ook uitermate veilig en snel is. Bovendien opent de techniek de poort naar een volledige automatisatie van het slijpproces. Met ‘Reflex’ stelt WTOCD een techniek ter beschikking die proporties en symmetrie van geslepen diamant een grootteorde nauwkeurig kan opmeten dan de bestaande commerciële toestellen. En tenslotte zullen de resultaten van het ‘Sumodi’-project het mogelijk maken om de externe kenmerken van geslepen facetten te meten. WTOCD werkt intensief samen met diamantbedrijven, andere onderzoeksinstellingen en de academische wereld. Het centrum informeert over haar resultaten via publicaties en een uitgebreide website www.wtocd.be. Financiering van het centrum geschiedt door de diamantsector (via AWDC - Antwerp World Diamond Centre), door inkomsten uit exclusieve opdrachten en door de overheid via IWT-subsidies (collectief onderzoek en TAD). Om besparingsredenen is het totale jaarlijks werkingsbudget van WTOCD sinds 2009 met 25% gedaald. Yves Kerremans

Yves Kerremans, directeur WTOCD; AWDC en Martin Leake van BHP

Nishit Parikh, voorzitter

7


Speech van Nishit Parikh

Dear Mister Minister-President, Dear Madam Governor, Dear Madam Mayor, Dear Guests, I am honoured to welcome you today in the name of the Antwerp World Diamond Centre. We are here to pay tribute to the march of technology in the diamond business, and in particular the special role in this enterprise that has been played by WTOCD, the Scientific and Technical Research Center for Diamond. At AWDC, as the umbrella organization that unites the Antwerp diamond sector, we have supported WTOCD ever since its establishment 33 years ago. For three decades we have witnessed WTOCD develop and implement new technologies in the Antwerp diamond industry. If we define Antwerp today, Antwerp has evolved from a manufacturing centre into the primary trading centre. I’m convinced that manufacturing is still not out of the picture. It is time to bring back manufacturing to Antwerp. I would like to have the balance back. To Antwerp and its diamond trade, ongoing investment in research and technology - both in terms of money and human effort - is of vital importance. As we are well aware, the past several decades have seen tremendous change in our business as diamond production has shifted from West to East. This certainly has been the experience in Antwerp, and also in the other high-cost labour centres like Israel and the United States. There currently are around 1,000 expert diamond polishers working in and around Antwerp. Forty years ago, the figure was estimated to be about 30,000.

six centuries of intellectual capital. This mother lode of knowledge, combined with the right technology, can rekindle our city’s strength as a manufacturing hub, and I refer to more than just rare and exceptional stones. New technologies, knowledge and research is what will enable us to bring young workers into the industry, who will take Antwerp to the next level, helping our diamond industry grow. To increase Antwerp’s efficiency and resilience as a diamond centre, we have to provide it with the necessary tools. Research and technology is driven by constant renewal and a desire for self-improvement. We should not be afraid to question ourselves, and that includes the role played by AWDC. AWDC too should adapt to a changing diamond business, and if needed, restructure as an organisation that represents the interests of the diamond trade and industry in Antwerp. Antwerp’s future is largely dependent on its eagerness and readiness to grasp new technologies, be it in the factory, on the trading floor and in the way it communicates and markets itself. As president of AWDC, I consider the need to meet the technological challenge to be of supreme strategic importance. WTOCD’s ongoing quest to move forward and up to the next level is an example and inspiration to us all. I salute it, as I also salute the Flemish government for its long-standing support of WTOCD, and the diamond industry in general.

Change, though, is not only influenced by economics and geography. Technology also plays a critical role. With competition intensifying and margins becoming slimmer, manufacturers in Antwerp have sought to maintain a level of high-end production by employing cutting edge technologies that provide them with an edge. This is the area in which WTOCD operates. Not only does a manufacturing base still exist in Antwerp, but it is valued and nurtured because of the special set of skills and knowledge it is able to bring to the production of high-quality diamonds. Antwerp possesses in vast quantities an important asset that is envied in the other diamond centres, and that is its

8

Willy Rotti en prof. H. Reynaers


Jef Van Eyck, Stanny en Paul Van Blerk Uiteenzetting door Mark Thomassen, directeur van Comdiam

Burgemeester Marleen Vanderpoorten, gouverneur Cathy Berx, minister-president Kris Peeters krijgen een uiteenzetting over de polishmeting, Avalon plus, van Hugo Riemis en Erik Wanten

➤

Ludo Heylen, Jan Franckx, Chris Van Eyndt en Geert Lens

Paul Van der Steen (Matrix), minister-president Kris Peeters, Eva Van Looveren (3D-Diamonds), Bart De Hantsetters (Diamcad) en gouverneur Cathy Berx

➤ Yves Kerremans, Julien Drybooms, Myriam Dillen, Kris Peeters, Cathy Berx, Marleen Vanderpoorten, Edward Denckens, Nishit Parikh

9


Prof. H. Reynaers, Bart De Hantsetters, Wolf Ollech krijgen een toelichting van Przemek Gogolewski

Ge誰nteresseerde toehoorders

Tim Gevers legt de werking uit van HEARTS & ARROWS Ivan Loots legt de werking uit van LUMISENSE

Przemek Gogolewski legt de werking uit van de nieuwe slijptechniek Alex Smets legt aan de minister-president de werking uit van de REFLEX MEETTECHNIEK

Wim Ruythooren geeft bijkomende uitleg over de nieuwe slijptechniek aan ge誰nteresseerde toehoorders

10

Gouverneur Cathy Berx, minister-president Kris Peeters, Nishit Parikh en Stephane Fischler


Wetenschappelijk Onderzoek door het WTOCD Bedenkingen van een ‘outsider’ binnen het Bestendig Comité en de Algemene Raad

De hoofdopdracht van het WTOCD is ‘gericht wetenschappelijk onderzoek’ over diamant en diamantbewerking en over alle andere daarop aansluitende wetenschappelijke vragen ten bate van de diamantnijverheid. Sinds de start in 1977 heeft het centrum gestalte gegeven aan zijn opdracht en men mag met fierheid stellen dat er een groot arsenaal aan kennis is opgebouwd die zich vertaald heeft in de realisatie van apparatuur die de diamantair in de nijverheid helpen in zijn taken: verhoging van de productkwaliteit, snellere en efficiënte werkmethodes, in één woord ‘competitiviteit’. Er is regelmatig kritiek geweest op de werking van het WTOCD en dat is nuttig als het gegrond is. Mijns inziens vindt die kritiek dikwijls zijn oorsprong in het niet-vertrouwd-zijn met de eigenheid van het wetenschappelijk onderzoek. Productiviteit heeft in het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek een andere invulling dan in een typisch industrieel productieproces. Wetenschappelijk onderzoek opstarten en tot bloei brengen vraagt een lange, meestal moeilijke aanloopperiode. Er moet een personeelskader en een infrastructuur opgebouwd worden gekoppeld aan een groeiende onderzoekscultuur van innovatie waarin de onderzoekers een grote vrijheidsgraad genieten om dit in te vullen en om te zetten in concrete toepassingen voor de sector. Men moet opletten voor een te concreet toepassingsgericht denken omdat dit gevaren impliceert voor de elasticiteit van het onderzoek naar de toekomst. Voldoende tijd voor fundamenteel onderzoek moet zijn plaats hebben binnen WTOCD; overigens is dat de beste garantie voor de toekomst want het creëert een breed

kennisplatform dat in alle geval op lange termijn zijn vruchten levert. Fundamenteel onderzoek is voor een stuk onvoorspelbaar en leidt regelmatig tot verrassingen, meer in het bijzonder vindt men dingen die men niet zoekt en toch tot belangrijke potentiële toepassingen en spin-off’s leiden. Ik verwijs naar recente resultaten van het WTOCDonderzoek. De toegepaste wetenschappen zijn succesvol dank zij fundamenteel onderzoek dat een paar decennia voorafgaat aan de concrete toepassing. Er zijn hiervan talloze illustraties in de fysica, chemie, materiaalwetenschappen en werktuigkunde. Met andere woorden, niet alle onderzoek binnen WTOCD moet tot onmiddellijke concrete toepassingen leiden. Een andere mooie illustratie van het nut van de opbouw van een breed kennisplatform is de TAD van WTOCD die op eenvoudig verzoek ter beschikking is voor iedereen in de sector. Ik wil hier niet ingaan op alle concrete realisaties van het WTOCD; de opvolging hiervan is te vinden op de website van het WTOCD, in de TADrapporten, in patenten en via alle andere communicatiekanalen van de Antwerpse diamantwereld. Ik stel met vreugde vast dat er in de recente jaren een heel duidelijke toename en versnelling is van succesvolle vondsten, geheel binnen het verwachtingspatroon van een onderzoekscentrum, en hun transformatie naar applicaties. De wil voor internationale commercializering van apparatuur en de (on)mogelijkheid om dat praktisch te realiseren blijven echter pijnpunten. Misschien zijn de hierna volgende suggesties nuttig voor een nog meer optimale toekomstgerichte werking van het WTOCD. Ondanks de huidige te 11


beperkte, quasi subkritische, bestaffing van het WTOCD en de ontoereikende financiële middelen voor het onderzoek, is er prachtig wetenschappelijk werk verricht volledig in lijn met de gedrevenheid van de onderzoekers en hun medewerkers. Ik verwijs daarom ook graag naar de persoonlijke, meestal succesvolle inspanningen van de onderzoekers van WTOCD voor het schrijven van projecten om ‘externe financiering’ op initiatief van de onderzoekers zelf te verwerven. Onderzoek zal daarbij des te meer gedijen wanneer het zich situeert in een internationale context. Er moet een constante interactie zijn met de diamantwetenschap wereldwijd via internationale congressen en manifestaties waarop de Antwerpse onderzoekers continu prominent aanwezig zijn met hun resultaten. De actieve aanwezigheid van AWDC/HRD/WTOCD op de wereldtentoonstelling te Shanghai staat in contrast met een duidelijke pleinvrees in het verleden om met resultaten en producten van het wetenschappelijk onderzoek naar buiten te komen. Een gezonde onderzoekscultuur impliceert ook een regelmatige verjonging van het onderzoekskader en het daaraan gekoppelde technische kader. Ik verwijs naar het wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten en internationale wetenschappelijke onderzoekscentra dat quasi uitsluitend functioneert en presteert via doctoraatsstudenten en jonge postdoc’s. Ik wil meteen echter ook duidelijk stellen dat dit niet mogelijk is zonder de continue en permanente inbreng van ervaren onderzoekers die een stimulerende, begeleidende, adviserende en coördinerende rol spelen in de ontwikkeling van zowel de research als van de jonge onderzoekers. Hoe dit realiseren in en na de recente tijden van economisch onheil en in een periode van traag herstel is wezenlijk niet verschillend van onderzoek in een periode van hoogconjunctuur; het gaat hem om meer dan het veiligstellen van de toekomst van de diamantnijverheid, want dat zou een te conservatieve attitude zijn. Veeleer moet in de nu economisch barre tijden extra geinvesteerd worden in wetenschappelijk onderzoek om in de toekomst internationaal bij de besten te blijven . Onderzoek moet internationaal competitief zijn of het heeft geen reden van bestaan. Verjonging betekent dan: meer middelen vrijmaken voor nieuwe onderzoek12

pistes en voor jonge startende onderzoekers. Hier zal duidelijk creativiteit nodig zijn om de middelen te zoeken waar ze te vinden zijn. Die moeten op de eerste plaats uit de sector zelf komen via zijn daartoe geëigende organen. De diamantsector en zijn wetenschappelijk en technologisch onderzoek verdienen een Antwerpse vlag die niet alleen symbolisch het wapen draagt van de Antwerpse Diamanthandel en de Diamantnijverheid, maar in de realiteit ook haar wil symbolizeert om aan de continu groeiende internationale competitie te anticiperen. Alle acteurs uit de sector zijn er bij gebaat om de nijverheid en handel via onderzoek nieuwe impulsen te geven om competitief te blijven en verder te groeien. Concreet betekent dit dat WTOCD moet beschikken over een kleine permanente staf van hooggekwalificeerde ‘professionals’. Die zijn er! Daarrond dienen jonge onderzoekers, zowel uit het universitair onderwijs als uit de industriële hogescholen gepositioneerd te worden. Per definitie gaat het hier dan om tijdelijke contracten. In dat reservoir kan men vissen naar de meest talentrijke onderzoekers die willen opteren voor een loopbaan in het onderzoek van diamant en diamantbewerking. Het is onze stelling dat, mits de juiste en doelgerichte investeringen in het WTOCD, de Antwerpse Diamantnijverheid een internationaalcompetitieve toekomstgerichte meerwaarde kan realiseren. Dit was overigens ook de stelling van Vlaams minister-president Kris Peeters in zijn recente toespraak in het WTOCD: ‘Technologie kan diamant hierhouden’. Ook de nieuwe voorzitter van het AWDC, de heer Nishit Parikh, bracht dezelfde boodschap in zijn toespraak. ‘Conditio sine qua non’: samenwerking tussen alle actoren ten bate van creativiteit en groei voor nijverheid, handel, wetenschappelijk onderzoek en dus ook ten bate van werkgelegenheid op alle niveau’s. Prof. H. Reynaers Emeritus gewoon hoogleraar KULeuven. Lid van de Algemene Raad en het Bestendig Comité van het WTOCD. Deze bijdrage is geschreven op aanvraag van de redactie van het tijdschrift ‘De Belgische Diamantnijverheid’ en weerspiegelt niet noodzakelijk de officiële standpunten van het Bestendig Comité of de Algemene Raad.


Back to the future

Meer en meer lijkt het slijpen van diamanten, van wat haast een kunstvorm was, te verglijden naar een computergestuurde, programmeerbare, kilhartige en vooral bikkelharde business. Met romantische weemoed denken we terug naar het “stenen” tijdperk, toen de dinosauriërs van onze industrie niet alleen hun eigen kapitaal verzamelden, maar voor velen symbool stonden voor the Antwerp dream… de droom dat iedereen een Bram Fishler, een Benny Reich of zelfs een Bram Laub kon zijn… Het sprookje dat een stel goede hersenen gecombineerd met de werklust van een werkpaard genoeg waren om te groeien van een kleine garnaal naar een mastodont, dat verwijzen we naar daar waar het hoort… de geschiedenisboeken. Charles Darwin’s Origin of Species spreekt over the survival of the fittest… het wordt tijd dat we dat bijstellen naar survival of the smartest! Romantiek is een mooi ding… maar we zijn geen kunstenaars meer, de dinosauriërs zijn verdwenen en de enkele diamant-mastodonten die we nog kennen, leiden hun wankel bestaan in door banken gecreëerde reservaten. Zou het niet kunnen dat we in een andere richting moeten kijken? Back to basics en terug naar huis? Small is beautifull? Zou het kunnen dat de muis de brontosaurus nog eens verdringt? Wel voor het eerst in lange tijd lijkt dit pad vooruit haalbaar! Ergens in de stille Kempen werden de eerstelingen geboren van een nieuw ras… een totaal nieuw ras slijpmethode, samen met nieuwe meettoestellen, kleurbepalers, namaaktesters, snijmachines, gereedschappen en nog veel meer… En voor wie die evolutie van nabij meemaakt is dit ongetwijfeld wat de Amerikanen zo graag “mindblowing” noemen en eigenlijk is dit nog een understatement! Maar in tegenstelling tot wat je zou denken is het WTOCD in Lier, de geboorteplek van deze “wonderen”, geen beschermde habitat of een klein paradijs waar banken, financiers of de diamantairs zelf zich aanbieden om het voorrecht te verwerven een aandeelhouder van de toekomst te worden.

Hier geen romantische sprookjes en geen dromen van hoe het vroeger was. Wel tref je in Lier het moderne antwoord op de computergestuurde, programmeerbare, kilhartige en bikkelharde business waar wij soms nauwelijks in overleven. De nieuwe weg die nu al een paar jaar werd ingeslagen door meer gestructureerd aan R&D te doen, zelfs met een budget dat voor een miljardenindustrie ridicuul kan genoemd worden, begint nu vrucht te dragen. Onder de vleugels van Yves Kerremans en zijn team worden nu stappen gedaan die onze industrie de ademruimte kan geven om uit te groeien tot wat het ooit was… een hoorn des overvloeds! En als u, geachte lezer, denkt dat hier op deze bladzijden met zwierige pen overdreven wordt, dan kunnen wij u slechts vertellen dat de waarheid wel eens veel mooier zou kunnen zijn dan uw en onze fantasie op een hoopje! U vroeg feiten? Feiten dus! Wat zou u er van zeggen als uw productiekost per karaat, van stenen in ELK formaat, zo laag zou worden dat uw buitenlandse “partner in crime” er groen, in plaats van donkerbruin of een beetje geel met oosterse ogen, van wordt? Wist u dat de nieuwe diamantmeettechnieken die wij in ons arm Vlaanderen hebben ontwikkeld de bestaande alternatieven en hun eigenaars doen blozen? Dat het vanaf nu mogelijk is de zoetheid van elk facet in het slijpproces te controleren zonder loupe, zonder tijdverlies, en dus… zonder geldverlies? Neen, dat wist u niet! En wat het ergste is… wist u dat al deze ontwikkelingen en vele anderen, die allemaal voor de drempel van productierijpheid staan te trappelen, maar er niet voorbij geraken, omdat de meesten van ons gewoon niet weten dat ze bestaan? Omdat het geld op is, of er eigenlijk nooit helemaal was? Omdat die briljante geesten die 13


wij chronisch financieel ondervoeden deeltijds moeten werken in plaats van overuren te maken om ons in de meest positieve zin van het woord, eindelijk eens uit ons lijden te verlossen? We bouwden voor onszelf een pronkstuk, een monument van een AWDC gebouw. De obscene bedragen die daarin kropen, die honderd keer beter aan R&D waren gestoken, maken dat het nog meer lijkt op het grafmonument voor onze nijverheid! Dus denkt u alweer verkeerd… er is dus meer geld nodig? Neen, want er is geen nieuw geld nodig! Het geld dat er is, moet gewoon anders verdeeld worden. Terwijl onze eigen levensvermoeide mammoet, ons AWDC, zichzelf in stand houdt door een alle verbeelding tartende honger naar meer, kwijnt de schitterende toekomst van 1 van haar eigen kinderen weg. Die toekomst is echter onze toekomst! Onder het beleid van een schitterende Georges Brys, slaagt HRD erin een financiële pilaar te zijn en te blijven voor AWDC! Ook instellingen als Diamond Office genereren winsten uit handel en productie die meer dan gezond zijn… En waarom nu eens niet met die gegevens out of the box te denken? Waarom die welvaart verspillen aan commissies en directeurs en een overhead die niet alleen gigantisch is maar ook onproductief? Geld hoort daar te zijn waar het geld maakt! En dat is R&D! En dat heet bij ons WTOCD!

Tot slot, en om het mooi te zeggen… De geschiedenisboeken leren dat omwentelingen die bijdroegen tot de ontwikkeling en groei van het leven, de maatschappij, de economie of welk facet van onze samenleving maar ook, nooit vlekkeloos verliepen. Niemand doet graag afstand van verworven rechten… die eigenlijk voorrechten waren, verleend omdat het tijdsbeeld, de biotoop… of minder romantisch “het geld” het allemaal toestond. Wel…. the times they are changing… zong Bob Dylan. Dit is overleven pur sang. En in plaats van mee uit te sterven met dino’s die krampachtig en kortzichtig vasthouden aan wat geweest is… moeten we nu het pad vooruit, dat wat komen moet, inslaan. Wat zei u ook al weer…. “We wisten het niet?” Dan weet u het nu dus wel. Informeer u, stap in de auto en rij naar het Plaslaar in Lier. Ze zullen u niet alles vertellen…. Dat mogen ze niet! Het is allemaal te mooi, te veel, om waar te zijn… maar het is wel waar. Ze hebben uw centen niet eens nodig, maar uw goede wil die zoeken ze. We zitten op een gouden ei, wij allemaal. Met de warmte van onze belangstelling en juiste verdeling van het geld dat er is, is de belofte van nieuw leven, nieuw bloed in een nieuw ras van ontwikkelingen een belofte met een gouden rand. Dirk Loots Lid van de Algemene Raad van het WTOCD

Het team van WTOCD: Achteraan van links naar rechts: Przemek Gogolewski, Tim Gevers, Jeroen Vandeloo, Yves Kerremans, Alex Smets, Ivan loots, Wim Van den Broeck, Erik Wanten, Marie-Paule Willems; Vooraan van links naar rechts: Jos De Schutter, Hugo Riemis, Guy Van Goethem; Staan niet op de foto: Peter ter Heerdt, Jan Goris en Alain Hoornaert

14


WDC welcomes dropping of charges against of Zimbabwe human rights activist New York, USA - October 22, 2010: The World Diamond Council welcomed the decision of a court in the Zimbabwean capital of Harare on Thursday, October 21, to dismiss charges against Farai Maguwu, the local human rights activist, who earlier had been accused of providing false information prejudicial to the state in connection with the Marange diamond fields. "This is excellent news," said Eli Izhakoff, President of the World Diamond Council. "The case against Mr. Maguwu had cast a shadow over negotiations between the Zimbabwe government and the Kimberley Process for more than half a year. We sincerely hope that this matter has been resolved once and for all, and that Mr. Maguwu will be able to continue with his life after a very difficult period of time. I am confident that this will contribute positively to the atmosphere at the Kimberley Process Plenary Meeting in Jerusalem at the beginning of November. " Mr. Maguwu's arrest in June and the subsequent decision to bring charges against him had raised a storm of protest in the diamond industry, and threatened to derail talks between the Zimbabwe government and the Kimberley Process over exports from Marange region. His release from prison was announced just before the start of the World Diamond Council Annual Meeting in July, during which a decision was reached to allow monitored exports from the Marange diamond fields. During the WDC Annual Meeting in July, Mr. Izhakoff publically called on Johanne Tomana, the Zimbabwe Attorney General, who attended the meeting in St. Petersburg, to drop the charges against Mr. Maguwu. In the months followed, leading up to the decision of the court in Harare on Thursday, the WDC continued to lobby the Zimbabwe authority to have all charges dismissed. Contact: wdc.communications@gmail.com

DENCKENS Eduard

Dennenlaan 2 2243 Zandhoven Tel. 03 484 30 32

15


Jaarverslag 2009 Organen van het WTOCD Leden van de Algemene Raad (t.e.m. 31/12/09) Vijftien leden aangeduid door het SBD • namens "Syndicaat der Belgische Diamantnijverheid bv”: de heren W. OLLECH, D. LOOTS, J. VAN EYCK, B. DE HANTSETTERS; A. VERHAERE, S. FISCHLER, E. DENCKENS (voorzitter) • namens "Vereniging van Kempische Diamantwerkgevers vzw": de heer W. RUYTHOOREN • namens "Antwerpsche Diamantkring cvba": de heer M. APSEL • namens "Beurs voor Diamanthandel cvba": de heer M. PRUWER • namens "Diamantclub van Antwerpen cvba": de heer K. SMETS • namens "Vrije Diamanthandel nv": de heer J. DRYBOOMS • namens "Belgische Vereniging van Handelaars, In- en Uitvoerders van Geslepen Diamant bv": de heer R. KIEK • namens "Groepering der Industriediamantfirma's in België bv": de heer Ch. CYTO • namens "Vereniging van Handelaars in Ruwe Diamant bv": de heer R. STEIGRAD

Commissarissen de heren I. GEYSEBERGS, L. CORNELISSENS, W. HENNEUSE

Onderzoek en service Inleiding De activiteiten binnen WTOCD kunnen onderverdeeld worden in onderzoek en service. De service-activiteiten zijn een praktische manier om enerzijds een oplossing te bieden voor de directe vragen van de diamantbedrijven, maar anderzijds ook om de onderzoeks-onderwerpen van het centrum optimaal af te stemmen op de specifieke noden van de sector. Binnen de onderzoeksactiviteiten waren in 2009 volgende onderwerpen te onderscheiden: • bewerken (Wasasonafhankelijk Slijpen) • meten, evalueren of screenen (Lumisense, Reflex, H&A, Zoetheid)

Eén lid fabrikant aangeduid door het VKD • de heer CHR. VAN EYNDT Eén lid aangeduid door het VEV, die rechtens ondervoorzitter is • de heer G. BRYS Twee leden aangeduid door de ABVV Textiel, Kleding en Diamant • de heren F. KERKHOFS en E. VERPLANCKEN Twee leden aangeduid door ACV-Transcom • mevrouw G. TIELEMANS en mevrouw M. DILLEN Zes personaliteiten wier uitzonderlijke bevoegdheid op het stuk van wetenschappelijk en technologisch onderzoek erkend wordt • drie leden gecoöpteerd: de heren Prof. P. CLAUWS, Prof. G. VAN TENDELOO, Prof. R. VOCHTEN • drie leden aangeduid door het IWT: de heren Prof. D. SCHOEMAKER, Prof. J. VAN LANDUYT, Prof. H. REYNAERS

Leden van het Bestendig Comité Voorzitter: de heer E. DENCKENS Ondervoorzitter: de heer G. BRYS de heren F. KERKHOFS, W. OLLECH, W. RUYTHOOREN, B. DE HANTSETTERS, prof. H. REYNAERS

Directeur van het WTOCD de heer Y. KERREMANS

16

In volgend hoofdstuk worden voor alle onderzoeks- en serviceactiviteiten een korte projectbeschrijving en de activiteiten in 2009 beschreven. Meer informatie kan geraadpleegd worden op www.wtocd.be. De service-activiteiten (TAD) van het centrum worden geleverd onder de vorm van een adviesdienst, een patentendienst en een website.Verder werd ook de nodige technische ondersteuning geleverd aan Comdiam en de diverse departementen van HRD Antwerp (Diamond Lab, Research en Education). De Technologische Adviesdienst (TAD) van WTOCD wordt door IWT op 2-jaarlijkse basis gesteund. Voor de biënnale 20092010 bedraagt de steun € 184.611. Als besparingsmaatregel is het personeel van WTOCD vanaf 20 april 2009 voor een periode van 1 jaar op een 4/5-werkregime overgeschakeld.

Onderzoeksprojecten Wasasonafhankelijk Slijpen - Beschrijving Bij het klassieke slijpproces is de kristalrichting van de diamant bepalend voor de afnamesnelheid. Hierdoor dient telkens de geschikte richting gezocht te worden hetgeen een zekere expertise van de slijper vraagt. Het klassieke slijpproces legt ook technische beperkingen op door de aanzienlijke temperatuursverhoging in de slijpzone.


Het project ‘Wasasonafhankelijk Slijpen van Diamant’ heeft als doel het optimaliseren van een nieuwe slijptechniek (patent pending) met de klemtoon op hoge afnamesnelheid bij lage temperatuur en wasasonafhankelijkheid van het proces.Het project wordt door IWT gesubsidieerd voor een bedrag van € 607.448 voor de periode 2009-2011. - Activiteiten Het zwaartepunt van het project lag in 2009 bij de ontwikkeling en montage van een gepaste automatische testbank. Na het afronden van de montage werd de nieuwe constructie uitgebreid getest: metingen van haalbare nauwkeurigheden, stabiliteit qua krachten, uitlijnen van elementen, veiligheid. In de loop van deze mechanische testen zijn er ook slijptesten uitgevoerd voor het procedé voor hoge materiaalafname. Om het verdere verloop van het project beter aan te passen aan de industriële behoeften werd, parallel met de automatische opstelling, een manuele proefopstelling ontwikkeld gebaseerd op de nieuwe slijptechniek. Eind 2009 werd de industrierijpheid van het regime voor hoge materiaalafname uitgebreid getest. Het onderzoek heeft geleid tot het uitwerken van een slijpregime dat ook voor het bewerken van moeilijke stenen en risicostenen perfect toepasbaar is.

dure oppervlaktemethodes, maar ook te quoteren gebaseerd op het oordeel van de expert HRD grader. Dit leidde tot het ontstaan van de SUMODI-methode (SUrface MOrphology of DIamond). De Sumodi-techniek werd ingebouwd in een labo-opstelling, waarmee we op locatie een eerste reeks positieve testen konden uitvoeren in samenwerking met het Diamond Lab van HRD Antwerp en de nijverheid. Het werd al snel duidelijk dat de slijper een volledig beeld van de afwerkingsgraad van het aangelegde diamantfacet kon krijgen, in overeenstemming met het HRD polish oordeel van de expert grader. De beeldkwaliteit wordt momenteel verder geoptimaliseerd en de uitbouw van een eerste prototype is lopende. - Doelgroep Sierdiamantnijverheid en -handel - Meer informatie http://www.wtocd.be/Projects/polish.html

- Doelgroep Sierdiamantnijverheid en andere industriële toepassingen - Meer informatie http://www.wtocd.be/Projects/GIP.html

Lumisense - Beschrijving Lumisense beoogt de automatisatie van het kleurgradingproces van geslepen diamant. De klassieke methode berust op menselijke observatie. Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën vertoont Lumisense een zeer grote correlatie met de menselijke kleurbepaling in vergelijking met andere systemen. Lumisense is niet beperkt door fluorescentie noch door het diamanttype en kan onderscheid maken tussen de allerkleinste verschillen in tint.

Zoetheid - Beschrijving De zoetheid van een geslepen facet weerspiegelt de mate waarin slijplijnen zichtbaar zijn. De zoetheid wordt bepaald door een optische controle. Dit project heeft tot doel een mathematische definitie vast te leggen voor de zoetheid van een geslepen facet. - Activiteiten In 2008 werd een mathematische definitie voor de zoetheid van een geslepen diamantfacet uitgewerkt. Dit kwam tot stand na een consistente koppeling van de resultaten van een nauwkeurige oppervlaktestudie met het oordeel van expert graders. In 2009 werd duidelijk dat ook andere oppervlaktefenomenen, zoals naadlijnen, gletsen, brandvlekken, krassen, percussion,... onder dezelfde mathematische noemer vielen. Dit maakt de beoordeling van de volledige polish grade mogelijk. Daarom werd de ontwikkeling van een eigen oppervlaktetechniek opgestart met als doel niet alleen te visualiseren met een precisie minstens evenwaardig als die van gevestigde, eerder

- Activiteiten In de loop van 2009 werd de toepasbaarheid van Lumisense nog verder vergroot zowel qua gewichtsbereik als kleurbereik. De ondergrens voor gebruik van Lumisense werd verlegd van 0.25 ct naar 0.08 ct. Bovendien werd de meting van equivalente kleuren met Lumisense ontwikkeld. Diamanten met een equivalente kleur zijn kleurloze of bijna kleurloze diamanten die nog een andere zwakke kleurtoon (meestal bruin, grijs of groen) dan geel vertonen. De meetproblematiek voor kleurloze/bijna kleurloze diamanten is zeer verschillend van die voor fantasiekleurdiamanten. Einde 2009 werd door HRD Antwerp een haalbaarheidsstudie gestart voor kleurbepaling van fantasiekleurdiamant. WTOCD verleent technische ondersteuning aan die studie. Het artikel ´Beware the pitfalls in Automatic colour grading´ beschrijft het belang van systemen gebaseerd op visuele waarneming: (www.wtocd.be/Projects/lumisense_auto_color.html). Begin 2009 produceerde WTOCD twee extra Lumisensetoestellen om de meetcapaciteit binnen het Diamond Lab van HRD Antwerp te vergroten.

17


- Doelgroep Sierdiamanthandel

Bovendien werd – in samenspraak met de H&A experten van Diamond Lab – een set richtlijnen voor H&A gedefinieerd.

- Meer informatie http://www.wtocd.be/Projects/lumisense.html

- Activiteiten De analyse van de gegevens van 2008, zoals voorzien in het project, gaf een beeld van het aantal goedgekeurde “H&A by HRD Antwerp” diamanten. Ook de meest voorkomende patroonafwijkingen werden gedistilleerd uit de data wat leidde tot een informatiecampagne naar de klanten toe. Het verstrekken van deze informatie had tot gevolg dat het aantal goedgekeurde “H&A by HRD Antwerp” aanzienlijk steeg. Interessante tips en besluiten over de bewerking van H&A konden in de opmaak van de nieuwe website worden verwerkt. Gedreven door een mogelijke commercialisatie van het concept “H&A by HRD Antwerp” werd er proactief gewerkt aan maatregelen ter bevordering van de meetnauwkeurigheid en de meetherhaalbaarheid. Bij het ontwikkelen van een serieproduct is dit meestal de moeilijkste en meest tijdrovende stap.

Reflex - Beschrijving Alle bestaande meetsystemen voor geslepen diamant maken gebruik van de zogenaamde schaduwbeeldmethode. De nauwkeurigheid en herhaalbaarheid van de meting hangt in grote mate af van de beperkingen van deze methode. Het doel van Reflex is de ontwikkeling van een meettoestel dat geslepen diamanten met een veel hogere nauwkeurigheid en herhaalbaarheid kan opmeten. - Activiteiten In 2009 werden bijkomende aanpassingen uitgevoerd om de nauwkeurigheid van Reflex nog verder te optimaliseren en de meetsnelheid te verhogen. De software werd herbekeken en herhaalbaarheids- en nauwkeurigheidstesten werden uitgevoerd. De software werd uitgewerkt om via texture mapping de zoetheid van de facetten op het 3D-model weer te geven. Om de meetresultaten te kunnen gebruiken in geaccrediteerde labo’s is het noodzakelijk zelf geaccrediteerd te zijn. In 2009 werden de eerste stappen gezet tot het behalen van een accreditatie voor Reflex. Op vraag vanuit de sector werd ondertussen een beperkte ijksteenservice opgestart. Momenteel is Reflex in staat hoeken (helling en index) op te meten met een nauwkeurigheid van ±0.02 graden. Afstanden (diepte van een facet) worden opgemeten met een nauwkeurigheid van ±0.001mm. De nauwkeurigheid op het sluiten van de ribben is ±0.02mm. - Doelgroep Sierdiamantnijverheid en -handel - Meer informatie http://www.wtocd.be/Projects/reflex.html

Hearts & Arrows - Beschrijving Hearts and Arrows (H&A) is een patroon van harten en pijlen, zichtbaar in een ronde briljant onder specifieke belichtingsomstandigheden. Om de nadelen van de commerciële H&A kijkers op te lossen, ontwikkelde WTOCD een H&A viewer.

18

- Doelgroep Sierdiamanthandel - Meer informatie http://www.wtocd.be/Projects/HeartsArrows/HenA.html

Service-activiteiten (TAD) Advies - Beschrijving In 2006 werd de nieuwe aanvraag voor een project “Technologische Adviseerdienst voor de Sierdiamantnijverheid” goedgekeurd voor de periode 2007-2010. De TAD-activiteit wordt voor 1 voltijds equivalent (VTE) financieel gesteund door IWT (Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch onderzoek in de industrie). Voor de biënnale 2007-2010 bedraagt de steun € 376.811. - Activiteiten In 2009 werd bijna 0,46 VTE besteed aan het leveren van 82 adviezen. Ongeveer 0,29 VTE werd gespendeerd aan publicaties (website, 12 nieuwsbrieven, 3 technische en 2 promotionele artikels). • De “State of the art mailing list” - die informeert over patenten die specifiek betrekking hebben op de diamantsector - werd maandelijks verzonden (nummers 58 tot 69). • Er werden 2 promotionele publicaties uitgewerkt. In “Onderzoek en Innovatie in al zijn facetten” worden de diensten en mogelijkheden van WTOCD toelicht. En de poster “slijpvormen” werd in het SBD-blad gepubliceerd. • Qua innovatie ondersteunende publicaties en technische publicaties werd de “Gratis Innovatieaudit” toegelicht. “Beware of the pitfalls in automatic colour grading” zet de problemen en mogelijkheden van automatische colourgrading-machines uiteen. Alle bestaande WTOCD-posters werden vertaald in het Frans.


Daarenboven werd 0,25 VTE gebruikt voor opleiding, administratieve taken, 46 bedrijfsbezoeken, 8 werkgroepen en 77 punctuele interventies. Punctuele interventies omvatten antwoorden op vragen vanuit de industrie die geen studiewerk vergen. Deze worden meestal onmiddellijk telefonisch beantwoord.

Website

- Meer informatie http://www.wtocd.be/TAD/tad-main.html

De herwerkte inhoud maakt een duidelijk onderscheid tussen de huidige onderzoeksprojecten en de kant en klare oplossingen ontsproten uit de afgelopen onderzoeksprojecten. Sommige projecten werden uitgebreid gedocumenteerd, zoals het Hearts and Arrows project, andere vallen onder geheimhouding en werden toegelicht via een korte omschrijving.

Intellectuele eigendommen - Beschrijving WTOCD adviseert via haar TAD-dienst de diamantsector over diamant-gerelateerde intellectuele eigendommen. Dit helpt diamantairs bij het aanvragen en verkrijgen van octrooien, merknamen en ‘design patents’, en adviseert in gevallen van mogelijke inbreuk tegen intellectuele eigendomsrechten. - Activiteiten Ook in 2009 rapporteerde de “State of the art” Service in maandelijkse mailings nieuwe aangevraagde of toegekende patenten gerelateerd aan diamant. Inschrijven kan op http://www.wtocd.be/TAD/fullquestionform.html. - Meer informatie http://www.wtocd.be/TAD/patents.html

- Activiteiten De WTOCD website www.wtocd.be onderging een complete gedaanteverwisseling.

Om de technologische adviezen nog verder uit te breiden en te promoten werd een aparte sectie voorzien binnen de website met meer informatie en eenvoudige communicatiemiddelen. De op CSS gebaseerde opmaak laat een eenvoudig aan te passen en uit te breiden interface toe. Voor de ontwikkeling van animaties en aandachtspunten werden MS Silverlight en Javascript gebruikt. De belangrijkste doelstelling is het aantrekken van meer bezoekers door het gebruik van een sterke dynamiek gecreëerd door regelmatige vernieuwing en uitbreiding.

Onderzoek en innovatie in al zijn facetten

19


President Zuma addresses AWDC Speech of South Africa President Jacob Zuma speaking at the Antwerp World Diamond Centre, in Antwerp, on the 28th of September 2010

Honourable Ministers, Minister Kris Peeters, The President of the Antwerp World Diamond Centre, Mr Nishit Parikh, Mr Barend Petersen, CEO of De Beers, Distinguished Captains of Industry and Commerce, Excellencies Ambassadors, Senior officials, Let me thank the Antwerp World Diamond Centre and the City of Antwerp for hosting us in this beautiful city. I can see why you have the slogan - Diamond Loves Antwerp. Antwerp has long history with South Africa and many of our companies are active here. As one of the major producers of diamonds in Southern Africa, We have a strong interest in the sustainable growth and expansion of this important industry. We congratulate you for the important role you continue to play in promoting the sustainable development of the world diamond industry. Antwerp is also the gateway to Europe and the bulk of our exports reach the mainland via Antwerp Port. We are especially mindful of the contribution that Belgium and the Antwerp diamond industry made to the Kimberly Process. We hope that we can expand our areas of co-operation and take our partnership to a higher level. I will say a bit more about this later. Ladies and gentlemen, The relationship between South Africa and Belgium continues to grow. We are pleased that despite the global recession in 2009, trade between our countries has increased in the last six months. Belgium is our fourth largest trade partner in the European Union, with total trade amounting to two point one billion Euros. We have also seen new areas of co-operation between our two countries in the fields of education, rural development, customs co-operation, renewable energy and science and technology. We look forward to the next meeting of our Joint Commission in the first quarter of next year.

remains our largest trading partner and source of foreign investment. Last week at the UN General Assembly, the WTO released their report predicting that global trade, which had slowed down due to the recession, will grow by thirteen point five percent the highest since the 1950's. We have indicated to the European Union that as the SADC region, we would like to conclude the Economic Partnership Agreement trade negotiations by the end of the year. That means we must therefore resolve the outstanding issues within the remaining period so that we can get back to the real business of expanding bi-lateral trade and investment. For us as South Africa, international trade is an instrument to help us achieve economic growth, so that we can deal with the challenges of unemployment, inequality and poverty. We need to achieve a growth rate of seven percent a year to eradicate unemployment and poverty. To achieve this we are currently developing a new growth path, as part of implementing our economic policy that was adopted in 2007. The new growth path recognizes that while we have had economic growth for a sustained period since the advent of democracy, with particularly high growth since the early 2000s, poverty remains high, inequalities have remained and the jobs created often brought low wages and poor conditions. These are the challenges we are seeking to correct.

Ladies and gentlemen,

Our research shows that our economy has the potential to create employment through a few sectors such as infrastructure development, mining and agricultural value chains, the services, construction and tourism; the green economy and knowledge-based sectors. Other sectors are rural and African regional development and through the social economy and the public sector. Alongside our economic strategy we are putting in place measures to improve the quality of education and health care. Europe is therefore one of our key strategic partners in the achievement of these goals. Europe remains the investor in key sectors of our economy such as automobiles infrastructure and financial services.

This morning, we attended the 3rd SA-EU Summit. Our discussion focussed on expanding our strategic partnership which has grown dramatically over the past few years. Since the signing of the Trade Development and Co-operation Act, our trade has increased five fold, and the European Union

There are also opportunities to be explored in manufacturing, especially in the automotive, agro-processing and the textile sectors, the promotion of a green economy, agriculture, and skills development.

20


Ladies and gentlemen, As a country that is a foremost producer of diamonds, we see growth within our huge mining industry as well. This is uppermost in our minds today as we visit this city that loves diamonds! As you are aware, the mining industry has been the foundation of economic development in South Africa for well over a century. Despite considerable diversification of our economy in the recent past, the mining sector remains a key variable in our economic growth equation. The wealth of the mining assets in South Africa remains significant, and are currently valued at two point five trillion US dollars, excluding energy commodities such as coal, uranium and thorium. In 2009, the mining industry contributed more than thirty percent to the country's total export revenue, and employed two point nine percent of the country's economically active population. That is currently just below half a million direct jobs and a further half a million indirect jobs. As the global economy recovers, and the demand for commodities increases, real opportunities for maximum returns in the mining sector exist. South Africa is well-placed to take full advantage of these improving prospects in the sector. Estimates suggest that our mineral resources are expected to be exploitable for over a century to come. Our country continues to host significant known reserves of mineral commodities, with almost 60 minerals being actively mined. A large number of these known reserves were discovered using conventional exploration methodologies and technologies. This is further supported by existing mining infrastructure, which enables investors to obtain maximum value from their investment in South Africa, while at the same time contributing to socio-economic development. Our mining industry is definitely poised for growth, and the advantage is that we offer certainty as well as proven economic and political stability. The successful hosting of the 2010 FIFA Soccer World Cup in South Africa demonstrated to the world that we are a country that can deliver on its undertakings. The hosting of the event in the midst of a global economic downturn clearly proves the economic prowess of the country. Therefore investments in our mining sector will continue to yield the desired results for investors who take advantage of our favourable investment environment. As you would be aware, the State is the custodian of all South Africa's mineral and petroleum resources in line with domestic law as well as international convention through the UN Charter of Economic Rights and Duties of States.

The UN Charter grants States full permanent sovereignty, including possession and disposal over all their natural resources. Being in the city of Antwerp, let me remind you that South Africa and Africa have mainly been exporters of raw materials and unprocessed diamonds. Whilst we have been exporting diamonds for more than 100 years, we have not been able to develop a local diamond cutting and polishing, jewellery industries. We have therefore not been reaping the full benefits of our commodities. Last year the SA government adopted a clear and explicit Industrial Policy - aimed at actively promoting our manufacturing sector and diversifying our industrial base. Central to our Industrial Action Plan is beneficiation of our raw materials, including precious metal such as diamonds and platinum. We invite our friends in the Antwerp Diamond Industry to expand their involvement in South Africa and the SADC region. We believe that Antwerp will be an ideal partner to help us build a strong and diversified diamond industry in Southern Africa. We can benefit tremendously from your wealth of experience and extensive knowledge of the diamond market. Ladies and gentlemen, Let me reiterate that as the South African government we remain committed to creating favourable conditions for investment and trade. As you are aware South Africa is active member of G20 and we have been playing a key role in the Doha Development Round. Alongside a number of other developing countries, South Africa has also witnessed a significant expansion of trade with the BRIC grouping of countries - Brazil, Russia, India and China and other emerging markets. This has increased the demand for our exports and the increased diversification has reduced our vulnerability and ensured more balanced growth. We look forward to deeper economic and trade relations with the Kingdom of Belgium as well as the European Union. We are very optimistic following the start of this visit, and know that we will conclude on a high note tomorrow when we embark on the bilateral part of the visit. We hope to see most of you in South Africa soon, as you come to further strengthen relations between the city that loves diamonds, and the country that is the home of diamonds! I thank you. (c) 2010 Inquiries regarding use may be directed to NTIS, US Dept. of Commerce. Copyright Š 2010 Acquire Media. All rights reserved.

21


Juridisch Nieuws

Arbitrage 3

Procedures Men moet een dading hebben. Dading wordt door Van Dale gedefinieerd als volgt: schriftelijke overeenkomst waarbij partijen, tegen overgave, belofte of terughouding van iets, een geding ten einde brengen of voorkomen. Dit wordt ondertekend bij de aansluiting bij een diamantbeurs. Een ander voordeel is dat wij in onze reglementen de mogelijkheid bieden om in beroep te kunnen gaan tegen de eerste beslissing indien dit verantwoord is, b.v. nieuwe elementen, niet dat één van de partijen er belang bij heeft om het vonnis uit te stellen. Hierover beslist de Eerste Voorzitter. Dan wordt er een nieuwe arbitragekamer samengesteld. Bij aanvraag worden de partijen - dit kunnen er meer dan twee zijn - verwittigd bij aangetekend schrijven. De namen van de arbiters worden bekend gemaakt zodat bij wraking een arbiter onmiddellijk kan vervangen worden. De arbiters zijn zoals de beroepsmagistraten gebonden door het beroepsgeheim en mogen ook geen banden of contact hebben met één van de partijen of blijk geven van partijdigheid. Dus een “spaghetti- arrest” kan ook bij arbiters gebeuren. De voorzitter van de arbitragekamer moet letten op de rechten van de verdediging en het volgen van de arbitrage reglementen; hij wordt hiervoor bijgestaan door de griffier. De bedoeling is ons als voorzitter niet te laten beïnvloeden, niet te laten overdonderen en alle mogelijke vertragingsmanoeuvres te kunnen ontwijken. In arbitrage is het niet wit of zwart zoals

22

bij het gerecht, maar kan een arbiter een grijs vonnis uitspreken, m.a.w. de ene partij moet toegeven maar de andere moet ook zijn fouten bekennen. De goede arbiter zal een vonnis uitspreken (als bemiddelaar) waarin alle partijen zich kunnen terugvinden en waarom niet verder zaken kunnen doen en de oorzaak vinden waarom twee of meerdere partijen een “accident de parcours” hebben meegemaakt in hun handelsrelaties. De jaarlijkse resultaten van arbitrage in alle sectoren worden gemiddeld voor 80% opgelost, 5% ingetrokken en 15% gaan in procedure. Er is soms ook verwarring tussen arbitrage als rechtssysteem en arbitrage in het banksysteem gaande over inkoop en verkoop van valuta’s; dit zijn dus totaal andere werelden. Verzekeringsmaatschappijen gebruiken ook het woord arbitrage in hun verzekeringspolissen maar hier gaat het om het recht van de verzekerde een tegen-expert aan te duiden. Tenslotte hebben wij in België het Arbitragehof dat een hoofdinstantie is die klachten over wetten en decreten en conflicten tussen verschillende instanties federaal en regionaal onderzoekt; zij is samengesteld door beroeps- en niet beroepsmagistraten. De naam van het Arbitragehof werd, om verwarring te vermijden, later veranderd in Grondwettelijk Hof. Arbiters van sportevenementen hebben ook “spelregels” die zij moeten volgen. In Arbitrage zijn er ook spelregels die lichtjes verschillen van de ene tot de andere arbitragekamer, maar het aantal arbiters moet steeds onpaar.


Het groot verschil is dat particulieren hier optreden als rechters in tegenstelling met de rechterlijke overheidsorganisatie waar een functionaris (beroepsrechter) optreedt. De twee hebben dezelfde functie: rechters. Zij hebben dezelfde verantwoordelijkheid en kunnen ook gewraakt worden. Voor deze reden is het zeer belangrijk om de procedures en de wetgeving te volgen. Hiervoor heeft de arbiter twee hulpmiddelen, enerzijds de reglementen die hij stipt moet volgen en anderzijds, voor de zittingen met drie rechters, een griffier; voor deze laatste hebben wij een jurist voorzien. Hij zal waken over het naleven van de procedures en reglementen. Natuurlijk verwachten wij dat de kamervoorzitter reeds ervaring heeft met arbitrage. Daarenboven zorgt de griffier voor het opstellen van het vonnis, dat hij niet ondertekent maar dat de drie arbiters collegiaal ondertekenen. Een vonnis moet steeds met reden omkleed worden. Het feit dat u als arbiter het vonnis ondertekent wil niet zeggen dat u met het vonnis akkoord bent maar dat u aan de debatten hebt deelgenomen. Het is een collegiale beslissing die zoals bij de rechtbank door de voorzitter en de twee bijzitters wordt ondertekend. In tegenstelling van de rechtbank mag een arbiter zich onthouden van te tekenen. De beslissing van de arbitrage kan doorgegeven worden aan de Voorzitter van de rechtbank van Eerste aanleg voor uitvoering (Exequatur). Welke zijn de redenen om niet naar de Rechtbank te gaan? De meeste ondernemingen buiten de diamantsector gaan nog steeds naar de Rechtbank om hun geschillen op te lossen, hetzij bij de Vrederechter voor kleine bedragen hetzij naar de Rechtbank van Eerste Aanleg of Handelsrechtbank. Er moet wel rekening gehouden worden met de volgende factoren: De Rechtbanken hebben procedures die zeer traag werken, daarbij zijn er lange wachtlijsten en als men naar de Bijzondere rol verstuurd wordt is men vertrokken voor enkele maanden of jaren wachttijd alvorens een vonnis te bekomen. Daarentegen moet de moderne zakenwereld kunnen rekenen op een supersnelle en efficiënte werkwijze, zeker in de diamantwereld.

De volgende factoren zal men moeten overwegen: - hoe lang zal de volledige procedure in beslag nemen ? - zal de tegenpartij in beroep gaan ? - zal men beroep doen op een deskundige ? - zal men naar de Bijzondere rol verwezen worden ? - hoeveel gaat de procedure uiteindelijk kosten na al die jaren ? - zal het vonnis uitvoerbaar zijn in het buitenland ? - zal de tegenpartij nog solvabel zijn na al die jaren procedures ? - zal de tegenpartij nog in cassatie gaan ? Wie mag arbiter zijn? Het vertrouwen van partijen in de arbiters is de meest elementaire vereiste voor een aanvaardbare beslissing. Partijen moeten kunnen vertrouwen op het oordeel van de arbiters. Dergelijk vertrouwen veronderstelt dat partijen weten dat de arbiters onafhankelijk en onpartijdig zijn. Onafhankelijkheid sluit uit dat de arbiter financieel of op een andere manier van één der partijen afhangt en dat hij geen familieverband heeft. Tevens dat de arbiter in het verleden geen geschil heeft gehad met één der partijen. Onpartijdigheid beduidt dat de arbiter niet vooringenomen mag zijn t.o.v. een partij of het geschil. Zijn oordeel moet vrij en onbevangen kunnen worden gevormd. Indien hij dit niet kan, moet hij zich terugtrekken. Wie als arbiter wordt aangezocht, moet de partijen elke dergelijke bedreiging van zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid meedelen. Ook wanneer de arbiter meent dat feiten zijn onbevangenheid niet bedreigen, moeten deze toch worden gesignaleerd, zodra er bij een derde maar een vermoeden kan rijzen dat de arbiters niet volledig onbevooroordeeld zouden zijn. Eventueel kan een partij, die oordeelt dat de meegedeelde feiten van die aard zijn dat zij de onpartijdigheid van een arbiter in het gedrang brengen, deze arbiter vragen zich uit de procedure terug te trekken. Desnoods kan de wraking van de arbiter voor de arbitrageinstelling of de rechtbank worden gevraagd. Eddy Vleeschdrager (Bron: Gerechtelijk Wetboek, Manuel de l’Expertise et de l’Arbitrage - Jean Sicard, Instituut voor Arbitrage, Arbitrage en Europees Recht - Bruylant, Arbitrage Recht - Tjeenk Willinl-Zwolle, Jura Falconis KU Leuven.)

23


Sponsorship HRD Awards 2011 "Jij en Ik" De 14de editie van de HRD Awards 2011 treedt in zijn 2de fase. De deadline voor het indienen van de ontwerptekeningen valt op 15 oktober 2010. De HRD Awards zijn sinds 1984 uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende ontwerpwedstrijden voor juwelen ter wereld. Deze wedstrijd is dan ook het instrument bij uitstek om Antwerpen als wereldcentrum voor diamant te promoten.

Als diamantsponsor wordt uw return on investment gegarandeerd door de uitstraling en de belangstelling die de collectie in binnen- en buitenland geniet tijdens de belangrijkste vakbeurzen en evenementen, en in de binnen- en buitenlandse vakpers. Na een internationale rondreis van één tot anderhalf jaar van de integrale collectie worden de diamanten terug aan de sponsors bezorgd.

De winnende juwelen van de HRD Awards 2009 collectie worden tentoongesteld op alle belangrijke markten en krijgen wereldwijd respons in alle belangrijke internationale vak- en lifestyle tijdschriften. Op dit moment is de HRD Awards collectie één van de belangrijkste aantrekkingspunten in het Belgisch Paviljoen op de Wereld Expo in Shanghai. Zij vormen een schitterende aantrekkingspool binnen het Belgisch paviljoen en hebben op deze manier Antwerpen als Wereldcentrum voor Diamant op de kaart gezet in China. Deze tweejaarlijkse wedstrijd voor jong talent trekt vanzelfsprekend een internationaal ontwerperveld aan, maar blijft stevig verankerd met de eigen, Antwerpse diamantsector. De jonge ontwerpers zijn immers afhankelijk van de Antwerpse diamantfirma's om hun extravagante ontwerpen te kunnen omtoveren tot unieke diamantjuwelen.

Indien u geïnteresseerd bent om een ontwerper te sponsoren, gelieve dan het formulier in bijlage in te vullen en aan het Marketing & Communications Departement van AWDC te bezorgen. Na de selectie van de laureaten op 27 oktober e.k. zal u uitgenodigd worden op de informatievergadering, gepland bij AWDC op donderdag, 18 november van 12.30 u - 13.30, waar u aan de hand van een uitgebreid dossier, kan kiezen welk(e) ontwerp(en) u wenst te sponsoren. Het reglement en de sponsoringvoorwaarden van de HRD Awards 2011 kan u raadplegen op de websit www.hrdawards.com

24

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met Jennie Baeten, tel.+ 32 3 222 05 40, jennie.baeten@awdc.be of Sandra Van Vooren, tel. +32 3 222 05 48, sandra.van.vooren@awdc.be


25


Despite manufacturing decline, Antwerp keeps polishing alive

An inevitable and well-known shift has taken place in the last decade or so as diamond production has shifted from West to East, according to Antwerp Facets. That has been the case for the Antwerp diamond industry, as well as those of other diamond centres such as Israel and the United States. With competition intensifying and margins becoming slimmer, manufacturers have had to seek lower labour costs by moving production to other parts of the globe. Polishing diamonds in western centres has clearly become financially untenable for most manufacturers. However, whereas smaller diamonds cannot be profitably polished, larger stones can still be manufactured in Antwerp since the cost of the salary element of a firm's costs is less dramatic when manufacturing bigger gems. Not only does a manufacturing base still exist in Antwerp, it is valued and nurtured for the skills and knowledge it brings to the production of high-quality diamonds. And the reasons are very clear: Belgian polishers have huge experience, understanding and expertise in the cutting and polishing of diamonds. Although automation can produce a wide range of gems, the human touch is still valued for the extra yield it can extract from a diamond or an improved make. According to some diamantaires, there are around 1,000 diamond polishers working in Antwerp today, although others regard that figure as too high and place the number in the several hundreds. Whatever the figure, it is far less than the number of polishing plant employees of 40 years ago when the figure is estimated to have been around 30,000. S. Muller is one Antwerp diamond company still manufacturing in Belgium. The company polishes diamonds of two carats in the rough in Antwerp, while stones of 20-50 points are sent to China. All the firm's production is Triple X hearts and arrows diamonds. S. Muller's Sales Manager Serge Zaidman said that when he started out in the industry, many polishers also had a polishing wheel at home and taught their sons how to polish, which was the way the situation had been for many years. However, when the school leaving age was raised to 18, and with university entrance free, young people preferred to study for a degree and secure an office-based job rather than work in a factory. Potential polishers may also have been deterred by the lack of a career path. "You started your life as a polisher and you ended it as one," said Zaidman. "Unless you worked for a very large company, the chances of receiving promotion were very limited."

26

Up to five years ago, the firm had two factories on the outskirts of Antwerp employing 60 polishers. "We used to be sightholders, but when we lost that sight we found that sometimes we had too much rough and sometimes not enough so we could not allow ourselves to employ so many polishers," said Michael Perlberger, one of the three sons-in-law of JeanClaude Muller, the CEO of the firm. "Many of the employees were at or near pension age so they retired, and we kept the younger workers and they have remained with us." "The advantage of Belgium is its huge experience and knowledge," Perlberger said. "You can buy technology, but you cannot buy experience and knowledge. Mr. Muller and the foreman of the factory meet every day to discuss every single stone, how it should be cut and what its final shape and size will be. Although it is cheaper to send the diamond abroad for polishing, that makes it far more difficult to control the process." "Because rough is so expensive, we have to be able to take everything possible out of the stone. We know that it is financially more worthwhile to pay a higher salary to polishers in Antwerp who are able to squeeze a better yield out of the diamond or see a better potential rather than a polisher abroad who we can pay less. The business has been running in this way for 50 years and Mr. Muller does not want to change it." As for the future of polishing in Antwerp, Perlberger believes it is limited to the end of the working life of the people currently employed in polishing. "We see companies wanting to polish diamonds in Antwerp, but it is very difficult to find polishers. The youngest polishers today are 40-45 years old. That means that in around 20 years there will not be any trained polishers left in the city." Zaidman also believes the city's diamond polishing heritage will have largely disappeared in another two decades, however he does not believe this should be a reason for sadness or nostalgia. "Globalisation has clearly changed everything. It is inevitable. Look at any luxury product, and you will see that they cannot find the skilled workers they need in Europe or in the United States. People are not interested in this kind of work anymore and it is moving abroad. That is the way things have developed and you have to move ahead to accommodate such changes." Alex Shishlo, Editor of the Rough & Polished European Bureau in Brussels

(de firma Muller & Sons Diamonds (S.) NV is al jaar en dag lid van SBD)


Vakantie-, feest- en rustdagen 2011 P C Diamant (PC324)

• Zomervakantie 2011 (= 15 vakantiedagen) Vanaf maandag 01.08.2011 tot en met vrijdag 19.08.2011 Ook volgende regeling is mogelijk mits melding aan het Paritair Comité voor de Diamantnijverheid- en Handel vóór 31.12.2010 en uithanging in de werkplaats vóór 23.12.2010: vanaf maandag 08.08.2011 tot en met vrijdag 26.08.2011.

- diamantbewerkers die recht hebben op 4 rustdagen: 19, 20, 21, 22 april 2011 - diamantbewerkers die recht hebben op 3 rustdagen: 20, 21, 22 april 2011 - diamantbewerkers die recht hebben op 2 rustdagen: 21, 22 april 2011 - diamantbewerkers die recht hebben op 1 rustdag: 22 april 2011

• Wintervakantie 2011 ( = 5 vakantiedagen) Vanaf maandag 26.12.2011 tot en met vrijdag 30.12.2011

JOODSE FEESTDAGEN JAAR 2011 (5771-5772)

• Feestdagen 2011 Zaterdag 1 januari Nieuwjaar vervangen door vrijdag 3/6/11 Maandag 25 april 2de Paasdag Zondag 1 mei Feest van de Arbeid vervangen door vrijdag 22/7/11 Donderdag 2 juni O.H. Hemelvaart Vrijdag 3 juni Vervangdag voor zaterdag 1/1/11 Nieuwjaar Maandag 13 juni 2de Pinksterdag Woensdag 29 juni Petrus & Paulus, vervangdag voor 15/8/11 Donderdag 21 juli Nationale Feestdag Vrijdag 22 juli Vervangdag voor zondag 1/5/11 Feest van de Arbeid Maandag 31 oktober Vervangdag voor zondag 25/12/11 Kerstmis Dinsdag 1 november Allerheiligen Vrijdag 11 november Wapenstilstand Zondag 25 december Kerstmis vervangen door maandag 31/10/11

• Rustdagen 2011 1 rustdag is vrij te nemen (een snipperdag) Van maandag 18/04/2011 tot en met vrijdag 22/04/2011 (= 5 arbeidsduurverkortingsdagen) - diamantbewerkers die recht hebben op 5 rustdagen: 18, 19, 20, 21, 22 april 2011

Poerim Pesach, 1e dag Pesach, 2e dag Pesach, 7e dag Pesach, 8e dag Sjavoe’oth, 1e dag Sjavoe’oth, 2e dag Rosj Hasjana 1e dag Rosj Hasjana 2e dag Jom Kipoer Soekkoth 1e dag Soekkoth 2e dag Shemini Atsereth Simchat Torah

zondag dinsdag woensdag maandag dinsdag woensdag donderdag donderdag vrijdag zaterdag donderdag vrijdag donderdag vrijdag

20 maart 19 april 20 april 25 april 26 april 8 juni 9 juni 29 september 30 september 8 oktober 13 oktober 14 oktober 20 oktober 21 oktober

SIGHTS 2010 Sight 1 - Monday 17th Jan - Thursday 20th Jan Sight 2 - Monday 21st Feb - Thursday 24th Feb Sight 3 - Monday 28th March - Thursday 31st March Sight 4 - Tuesday 3rd May - Friday 6th May Sight 5 - Monday 13th June - Wednesday 15th June Sight 6 - Monday 18th July - Thursday 21st July Sight 7 - Monday 22nd Aug - Thursday 25th Aug Sight 8 - Monday 26th Sept - Thursday 29th Sept Sight 9 - Monday 31st Oct - Thursday 3rd Nov Sight 10 - Monday 5th Dec - Thursday 8th Dec 27


Personalia Bij de dood van Jan Rombouts Een vriend is ons ontvallen. Groot was de droefheid van het SBD bij het vernemen van het schielijk overlijden op 1 oktober van de 69-jarige Jan Rombouts, ere-administrateur-generaal van de dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen bij de FOD Arbeid en Sociaal Overleg, een man aan wie de diamantsector bijzonder veel te danken heeft. De aflijvige was immers ook voorzitter van het Paritair Comité voor de Diamantnijverheid en in die hoedanigheid de architect van het Sociaal Plan, nadat hij voordien reeds de arbeidswet van 1938 in een mildere toepassingsvorm had gegoten. Naast talrijke bemiddelingstussenkomsten kon hij inderdaad ook de instelling van aannemingsvoorwaarden van de werkplaatsen in de diamantnijverheid op zijn palmares schrijven, alsook de (tijdelijk gebleven) invoering van een kaart voor sociale zekerheid. Ook lag hij aan de basis van heel wat Koninklijke Besluiten en wetten met betrekking tot de diamantsector. Tijdens de indrukwekkende afscheidsceremonie in het crematorium in Wilrijk vatte moreel consulent Marc Zys de persoonlijkheid van Jan Rombouts op schitterende manier samen door hem een man te noemen “die intelligent en wijs was, een eigen rechtvaardigheidsgevoel had, een uitgebreide bibliotheek bezat en ook alles las wat hij aan boeken had, over een bijzonder gevoel voor humor beschikte, een grote integere beroepseer had alsook een grote dosis zelfrelativering en een rijke fantasie en die een geweldige bompa en familieman was. Zijn synthetische geest, zijn analytisch vermogen en zijn dossierkennis waren voor velen benijdenswaardig.” En Marc Zys besloot zijn gelegenheidstoespraak met te beklemtonen dat “Jan een luisterend oor had en steeds bereid was zijn mening te herzien. Zijn vastberaden werklust maar ook zijn ernst en onverzettelijkheid om door te gaan tot de essentie zullen ons blijven inspireren”. Jan Rombouts was doctor in de Politieke Wetenschappen, eregastprofessor aan de Universiteit Antwerpen, auteur van tal van wetenschappelijke publicaties, adjunct-kabinetchef van de ministers van Openbaar Ambt L. Hurez (1977-1978) en W. Calewaert (1979-1980) en werkte op de kabinetten van Louis Major, Jef Ramaekers en Ernest Glinne. Hij was ook vereremerkt met verscheidene eretekens, waaronder dat van Officier in de Kroonorde, van Commandeur in de Orde van Leopold II en drager van de Burgerlijke Medaille 1ste Klasse. De diamantsector in het algemeen en het SBD in het bijzonder treurt bij het verlies van zijn Emeritus Eredeken van de Arbeid. Onze vereniging biedt Sonia Rens, zijn echtgenote, zijn kinderen Inge en Jan alsook zijn kleinkinderen Matt en Joe en alle nabestaanden de uitdrukking van haar diepe medeleven aan.

28

SBD was vertegenwoordigd Augustus 2010 1-20/8 - Collectief verlof Diamantnijverheid 26/8 - Bureel SBD 31/8 - Coaching Sectorconvenant Diamantsector - RVB Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid

September 2010 2/9 6/9 7/9

8/9 14/9 17/9 21/9

23/9 27/9 28/9 29/9 30/9

- VBO-KMO Commissie - Leerlingencommissie PC 324 - Commissie Beroepskaarten FBDB - Werkgroep Fonds voor de Diamantnijverheid - Fonds voor de Diamantnijverheid - RVD - Raad van Bestuur AWDC - Bezoek minister-president Kris Peeters aan WTOCD - VBO-CSA - SIHA - Diamantafdeling - Onderhandelingen Sectorconvenant tussen de Vlaamse Regering en de diamantnijverheid - Bestendig Comité AWDC - Bureel SBD - Bureel SBD - Galadiner met H.E. Jacob G. Zuma - Thema-vergadering Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO - Opening Academisch jaar UA - RVD - Napoleonexpositie 'Voor eer en glorie', Diamantmuseum

Zoekertje Brigitte Schippers zoekt werk Computerkennis: Windows, Word, Excel Ervaring: - 12 jaar Lens Diamond Berlaar, diamant tekenen en bewerken - 1 jaar Rosy Blue, Herentals, sorteren van geslepen diamant - Administratief bediende bij “Kerkschip” - 2 jaar verzorgen van evenementen in Sportpaleis Camille Huysmanslaan 54/12 2020 Antwerpen Tel.: 0485/940725


INTERNATIONAL DIAMOND MANUFACTURERS

IMPORTERS - EXPORTERS

Hoveniersstraat 53, box 127 • B-2018 Antwerpen-Belgium Phone : (03) 206 16 00 • Fax : (03) 206 16 01 www.rosyblue.com

CRISDIAM

DE HANTSETTERS & VERHAERE

NV

International Diamond Manufacturers Hoveniersstraat 2 bus 240 B-2018 Antwerpen Belgium Tel. 03-233.65.59 - Fax: 03-234.28.51 www.crisdiam.com

Schupstraat 21, 2nd floor 2018 Antwerpen - Belgium info@dhv.be

Tel. : +32 (0)3 233 90 76 Fax : +32 (0)3 231 72 34 www.dhv.be


THROUGH ITS INNOVATIVE TECHNIQUES AND PIONEERING RESEARCH, DIAMCAD HAS OBTAINED A UNIQUE POSITION IN THE MARKET OF HIGH VALUE GEM STONES. OUR TEAM OF HIGHLY SKILLED AND DEDICATED PROFESSIONALS BRING THEIR WIDE EXPERIENCE WHEN HANDLING A STONE WITH THE PARTICULAR ATTENTION AND SPECIAL APPROACH IT DESERVES. AS A RESULT OF THIS EXCEPTIONAL MIXTURE OF TECHNOLOGY, INSIGHT AND CRAFTSMANSHIP, DIAMCAD HAS ACQUIRED A PROMINENT REPUTATION.

DIAMCAD NV - SCHUPSTRAAT 17, 2018 ANTWERPEN - BELGIUM T. +32 (3) 206 92 70 - F. +32 (3) 206 92 71 - INFO@DIAMCAD.BE - WWW.DIAMCAD.BE

s80e05-nov10dec10  
s80e05-nov10dec10  

s80e05-nov10dec10

Advertisement