Page 1

78e jaargang, nr 4, augustus / september 2008

de belgische diamantnijverheid Periodieke uitgave van het Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid Periodical Publication of the Syndicate of the Belgian Diamond Industry

editoriaal

Verantwoordelijke uitgever Responsable editor Eduard Denckens Schupstraat 9/11 2018 Antwerpen

Redactie en Publiciteit Editorial Office and Publicity Secretariaat SBD Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen Tel. : 03/233.11.29 - Fax : 03/227.46.30 e-mail: sbd@sbd.be

Realisatie Transintech Benedenstraat 91, 2880 Bornem Tel: 03/830.23.12 e-mail: transintech@skynet.be

Redactiecomité Editorial Board Eduard Denckens, Jos Heiremans, Linda Vancauwenberghe, Alfons Van Genechten, Yvan Verbraeck

Jaarabonnement Yearly subscription € 25 Voor de teksten zijn uitsluitend hun auteurs verantwoordelijk. Nadruk van teksten toegelaten mits uitdrukkelijke bronvermelding.

Drukkerij Ignace Wils NV, 2890 Sint-Amands

Dit jaarverslag beginnen we zoals elk jaar met een overzicht van de situatie van de diamantsector over 2007. De diamantmarkt kende een moeilijk jaar in 2007. De gestegen prijsvolatiliteit van de ruwe goederen drukte op de rendabiliteit en de liquiditeit van de industrie. De lage dollar versterkte de moeilijkere marktomstandigheden. Er is een wereldwijde economische vertraging. Toch zijn de globale omzetcijfers gestegen. Antwerpen is goed voor 80% van de wereldwijde handel in ruwe stenen. Diamant staat in voor 8% van de Belgische uitvoer! Voor de statistieken i.v.m. de omzet hebben we ons gebaseerd op de cijfers van de FOD Economie en van Diamond Office. De totale omzet, nl. invoer en uitvoer van geslepen en ruwe diamant, bedroeg in 2007 42,2 miljard USD. Dit is een stijging van 12%. In 2007 werd Antwerpen bevoorraad met 134 miljoen karaat onbewerkte diamant. Dit is een daling van 1,7%. In USD is dit 10,2 miljard USD, een stijging van 10%. Er werd voor 143 miljoen karaat geëxporteerd, en dit voor 11,3 miljard USD. Sinds de invoering van het Kimberley-proces worden details over de ruwmarkt op het niveau van de Europese Unie gecentraliseerd. De uitvoer van geslepen diamant bedraagt 10,74 miljard USD en 9,36 miljoen karaat. Dit betekent zowel een stijging in volume (nl. 7,20%) als in waarde (nl. 13%). De gemiddelde prijs van een karaat geslepen diamant voor de uitvoer steeg van 1.087,88 dollar tot 1.146,87 dollar.


De VS blijven niettegenstaande hun economische recessie, de grootste afnemers van geslepen diamant (nl. 3,2 miljard USD of 29%), gevolgd door Hong Kong (15%). Israël staat op de derde plaats met 12,69%. Dan volgen Zwitserland met 7,8%, de Verenigde Arabische Emiraten (6,4%) en anderen. Er is vooral een groeiende vraag naar geslepen diamant vanuit China en India. India voerde 449 miljoen USD diamant in. Dit is een stijging van 246,5%. China voerde 250,6 miljoen USD diamant in, wat een stijging betekent van 67,7%. De in- en uitvoer van geslepen diamant in China steeg met 50% tot 900 miljoen USD, terwijl de juwelenverkoop met 39% steeg. De invoer van geslepen diamant bedraagt 9,99 miljard USD (+ 11,06%) en 9,7 miljoen karaat (+ 4,96%). Het jaarrapport van de HRD gaat in op de marktontwikkelingen van de laatste jaren. De prijs van de ruwe diamant steeg tussen 2004 en 2006 met 35%; terwijl die van geslepen diamant ongeveer gelijk gebleven is. Men voorspelt een verdubbeling van de ruwprijzen de komende 10 jaar. De voorraad van diamant is sinds 2000 met 75% gedaald. Analisten voorspellen tussen 2008 en 2010 een tekort in het ruwaanbod van 3 miljard USD dat kan oplopen tot 5 miljard USD als India en China hun juwelenaankopen verhogen. De diamanthandel verloopt steeds meer via grote verticaal geïntegreerde handelaars en zichthouders. De DTC bouwt steeds nauwere relaties op met de zichthouders, waardoor kleinere handelaars het moeilijk hebben om aan voldoende ruw te geraken. De hegemonie van De Beers is veranderd door de druk van de overheid in Afrikaanse diamantproducerende landen om een overgroot deel lokaal te laten bewerken. Een groot deel van het sorteer- en distributiecentrum van De Beers in Londen is verhuisd naar Botswana. Wat de diamantnijverheid betreft is volgens de cijfers van de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid, de tewerkstelling met 7,5% gedaald, nl. van 1.379 diamantarbeiders in 2006 naar 1.276 in 2007, waarvan 714 slijpers, 49 snijders en 48 zagers, 202 sorteerders (waarvan 97 keurders), 13 arbeiders in hoogtechnologische apparatuur en 244 andere.

2

De gemiddelde leeftijd van de diamantbewerker blijft 45 jaar; van de slijper is dit 49 jaar. De reële effectieve gemiddelde tewerkstelling is status quo, nl. 58%. Het aantal werkgevers is nauwelijks geëvolueerd, nl. van 226 (2006) naar 224 in 2007. Wat het aantal leerlingen in onze diamantschool betreft: de enige diamantschool SIHA telt 35 leerlingen (t.o.v. 41 in 2006). Er is geen diamantschool die voorziet in deeltijds onderwijs. In het avondonderwijs van het Provinciaal Instituut te Antwerpen zijn er 16 leerlingen. De avondschool in de Kempen is opgeschort. Er werden geen instructeurs hiervoor gevonden. In het VDAB Beroepsopleidingcentrum in Herentals werden er 31 personen her- en omgeschoold. Bij de VDAB zijn 273 diamantbewerkers ingeschreven als werkzoekende. In het Paritair Comité voor de Diamantnijverheid en –handel werden een aantal belangrijke CAO’s afgesloten, namelijk: - Verhoging van de bruto minimum lonen op 1 oktober 2007 - Verderzetting van het principe van de hospitalisatieverzekering. De doelgroep wordt uitgebreid naar bruggepensioneerden en gepensioneerden (hier wel met een franchise en op basis van een 2-persoonskamer) De hospitalisatieverzekering die is afgesloten met Fortis AG voor gans de diamantsector is nog altijd toegankelijk voor alle diamantfirma’s. - De bestaande vakbondspremie ten belope van 100 EUR/jaar zal aan alle actieve en 60EUR/jaar voor niet-actieve georganiseerde werknemers door het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector worden uitbetaald. Tot op heden betaalde de werkgever dit. Vanaf 1.1.08 wordt dit door het Fonds betaald. - Een sectoraal pensioenfonds wordt ingesteld vanaf 1 januari 2008. De bijdrage beloopt 2% van de loonmassa en zal worden gedragen door het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector. - Het door het IPA op 1 januari 2008 in werking tredende brugpensioen op 56 jaar na 40 jaar loopbaan, kon SBD spijtig genoeg niet tegenhouden. Wij hebben er wel voor gezorgd dat de aanvullende vergoeding door het ICD wordt betaald. - Een CAO werd gesloten voor de invoering van een


sectorale Outplacementregeling vanaf 1 januari 2008 waarvan de lasten ervan gedragen door het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector. M.a.w. de werkgever dient dit zelf niet meer te betalen. Dit is toch 1200 euro per arbeider (+ 45jaar) die ontslagen wordt. - Verlenging van de bestaande CAO’s tot 31.12.2009, met dezelfde uitvoeringvoorwaarden: vervoerkosten/anciënniteitpremie/ aanvullende vergoeding bij volledige werkloosheid/maaltijdcheques/brugpensioen op 58 jaar/vorming van 0,15% voor de vorming en opleiding en innovatieve maatregelen die een impact op de tewerkstelling hebben. (Dit wordt aan het Fonds voor de Diamantnijverheid betaald i.p.v. aan de RSZ en onder de vorm van premies terugbetaald aan de werkgevers.) In het Paritair Comité werd tevens de beslissing verlengd om de vrijstelling te waarborgen van de niet betaling van de vakantiebijdragen voor de industriële leerlingen. In uitvoering van het ‘Protocol van akkoord’ ondertekend op 29/6/06 tussen de vertegenwoordigers van de diamantnijverheid, de diamanthandel, de vakbonden en de regering werd vanaf 1 januari 2007 het sociaal plan voor de diamantnijverheid opnieuw ingevoerd. In dit protocol is tevens opgenomen dat de 1/3%-regeling voor de invoerders van ruwe diamant voor 3 jaar (en hernieuwbaar) wordt opgeschort vanaf 1/1/07. De uitbetalingen van de door de wet en statuten voorziene sociale voordelen aan de diamantarbeiders blijven. Op grond van het Sociaal Plan is elke natuurlijke of rechtspersoon, die als hoofdzakelijke of bijkomstige bedrijvigheid de diamanthandel of de diamantnijverheid heeft, gehouden tot het betalen van compensatiebijdragen aan het Intern Compensatiefonds voor de diamantsector (ICD). Deze compensatiebijdrage beloopt maximaal volgens de wet 0,10% van de verkopen van diamant, zowel op de interne als op de externe markt. Voor 2007 is de bijdrage op 0,036% voor 3 kwartalen bepaald. Het percentage is elk jaar vast te leggen. Alle ondernemingen worden tot€ 5 miljoen van hun jaarlijkse omzet vrijgesteld van betaling. De werkgevers die diamantarbeiders tewerkstellen voor het eigenlijke bewerken van diamant, zijnde

Ter gelegenheid van

ROSH HASHANAH bieden wij onze Israëlitische leden en hun familie onze welgemeende wensen aan van geluk en voorspoed

BESTUUR SBD EN REDACTIERAAD

klieven, het slijpen, het snijden, het verstellen en het zagen van diamant, en dit in een erkende werkplaats, kunnen na het verstrijken van een trimester aanspraak maken op compensatieuitkeringen nadat zij hun verplichtingen ten overstaan van de RSZ voldaan hebben. Concreet betekent dit een terugbetaling van de patronale bijdrage RSZ na aftrek van de bestaande RSZ-verminderingen, alsook van de vakantiebijdragen aan de Rijksverlofkas met een maximum van€ 50.000/jaar of€ 150.000/3 jaar. Wat is er nog allemaal gebeurd in 2007? - Antwerp Diamond Conference met als thema: producers in transitions (waarbij we geconfronteerd werden met diamantbewerkingscentra in de diamantproducerende landen. - Ontwikkeling van derivaten op geslepen diamanten (initiatief van ABN Amro). - Het Europees Hof in Luxemburg heeft het verbod van de Europese commissie dat De Beers verbiedt om ruwe diamanten van Alrosa te kopen, nietig verklaard. - Verkoop van een 493 karaat Letseng Legacy:welke in Antwerpen wordt geslepen.

3


Bestuur SBD Het bestuur van SBD werd na de jaarlijkse ledenvergadering als volgt samengesteld: Eduard Denckens, voorzitter Stephane Fischler, ondervoorzitter Dirk Loots, ondervoorzitter Alfons Van Genechten, secretaris Stanny Van Blerk, secretaris Lucien Cornelissens, schatbewaarder Paul Van Der Steen, schatbewaarder Jos Heiremans, raadslid Albert Haberkorn, raadslid Anthony Verhaere, raadslid Bart De Hantsetters, gewoon lid Julien Drybooms, gewoon lid Wolf Ollech, gewoon lid Chaim Pluczenik, gewoon lid Nathan Ramet, gewoon lid Jozef Van Eyck, gewoon lid Marc Vets, gewoon lid Eddy Willems, gewoon lid Geert Lens, gewoon lid Koen Smets, gewoon lid Frans Van Gool, ere-voorzitter

- Een prachtige tentoonstelling van de HRD Awards met als thema ‘A night at the opera’. - De opening van een derde belangrijke Indische Bank. (Bank of India) - Opening van een nieuw< diamantlabo: IDL (Dubai/Peter Meeus) Nadat ons WTOCD de EOS en D-screen op de markt hebben gebracht zijn zij nu onder andere

bezig met het lumisense-project, de reflex-meeting, het automatisch slijpen, ontzwarten. Er is tevens een meettoestel ontwikkeld om H & A te graden. Er is een nieuwe voorzitter aangeduid nl. Paul Van der Steen, gekend voor zijn spitstechnologie, en een nieuwe ondervoorzitter George Brys van HRD Antwerp NV. Hoe belangrijk de taak van het WTOCD wel is moge blijken uit de woorden van Fientje Moerman, voormalig Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, dat “dit onderzoeksinstituut een internationale voortrekkersrol speelt in het onderzoek naar diamantbehandelingen en daarmee een van de troeven is die Antwerpen als hoofdstad van de diamant bezit.” Op de presidentsmeeting van IDMA/WFDB te Amsterdam werden volgende internationale topics besproken: de evolutie van het Kimberley Process, WDC, de situatie omtrent de witwaswetgeving, CRJP, WFDB Mark, diamantderivaten, synthetische diamant, IDS-CIBJO, en uiteraard de ruwbevoorrading. IDC wordt gemachtigd om de juiste nomenclatuur te bepalen van het certificeren. Stéphane Fischler werd hier tot voorzitter benoemd van IDC. Alvorens dit jaarverslag af te sluiten, wil ik zoals elk jaar onze afgevaardigden danken, die in talrijke organisaties en comités de mening van SBD naar best vermogen verdedigd hebben. Eduard Denckens voorzitter SBD

editorial Comme chaque année, nous commençons ce rapport annuel par un aperçu de la situation du secteur diamantaire en 2007. Ce fut une année difficile pour le marché du diamant. La volatilité en hausse des prix des marchandises brutes a exercé des pressions sur la rentabilité et sur les liquidités de l’industrie. La faiblesse du taux du dollar a durci les difficultés du marché. La récession économique est mondiale. Et pourtant, les chiffres d’affaires globaux sont en hausse. Anvers représente 80% du commerce mondial en pierres brutes. Le diamant représente 8% des exportations belges! Pour les statistiques concernant le chiffre d’affaires, nous nous

4

sommes basés sur les chiffres du SPF Economie et sur ceux du Diamond Office. Le chiffre d’affaires total, à savoir les importations et les exportations de diamants bruts et taillés, s’est élevé en 2007 à 42,2 milliards d’USD. Cela représente une hausse de 12%. En 2007, Anvers a été approvisionné à hauteur de 134 millions de carats de diamant non travaillé. Cela représente une baisse de 1,7%. Exprimé en USD, on arrive à 10,2 milliards d’USD, une hausse de 10%. Les exportations se sont élevées à 143 millions de carats, et cela pour une somme de 11,3 milliards d’USD. Depuis l’introduction du processus de Kimberley, les détails


concernant le marché du brut sont centralisés au niveau de l’Union européenne. Les exportations de diamants taillés se sont élevées à 10,74 milliards d’USD et 9,36 millions de carats. Cela signifie une hausse tant en volume (de 7,20%) qu’en valeur (à savoir 13%). Le prix moyen d’un diamant d’un carat pour l’exportation est passé de 1.087,88 USD à 1.146,87 USD. Nonobstant leur récession économique, les Etats-Unis restent les grands consommateurs de diamants taillés (à savoir pour 3,2 milliards d’USD ou 29%), suivis par Hong-Kong (15%); Israël occupe la troisième place avec 12,69%. Viennent alors la Suisse avec 7,8%, les Emirats Arabes Unis avec 6,4% et les autres. On note surtout une demande croissante de diamants taillés de la part de la Chine et de l’Inde. L’Inde a importé pour 449 millions d’USD de diamants. Cela représente une augmentation de 246,5%. La Chine a importé pour 250,6 millions d’USD de diamants, soit une hausse de 67,7%. Les importations et les exportations de diamants taillés en Chine ont augmenté de 50% à 900 millions d’USD, tandis que les ventes de bijoux ont augmenté de 39%. Les importations de diamants taillés se sont élevées à 9,99 milliards d’USD (+11,06%) et ont porté sur 9,7 millions de carats (+4,96%). Le rapport annuel du Conseil supérieur du Diamant examine les développements du marché des dernières années. Entre 2004 et 2006, le prix du diamant brut a augmenté de 35%; tandis que celui du diamant taillé est resté environ le même. On prévoit un doublement des prix du brut les dix prochaines années. Les réserves de diamant ont baissé de 75% depuis 2000. Les analystes prévoient un déficit dans l’offre de brut de 3 milliards d’USD entre 2008 et 2010, qui pourra passer à 5 milliards d’USD si l’inde et la Chine augmentent leurs achats de bijoux. Le commerce diamantaire s’effectue de plus en plus par le biais de grands négociants et détenteurs de vues intégrés verticalement. La DTC développe des relations de plus en plus étroites avec les détenteurs de vues, de sorte que les petits commerçants ont des difficultés à obtenir suffisamment de marchandises brutes. L’hégémonie de De Beers a été remplacée par la pression des autorités de pays africains producteurs de diamant de faire travailler une très grande partie de la production au niveau local. Une grande partie du centre de tri et de distribution de De Beers à Londres a déménagé vers le Botswana. En ce qui concerne l’industrie diamantaire, et selon les chiffres de la Caisse nationale de vacances pour l’industrie diamantaire, l’emploi a baissé de 7,5%, à savoir de 1.379 ouvriers du diamant en 2006 à 1.276 en 2007, dont 714 tailleurs, 49 cliveurs et 48 scieurs, 202 trieurs (dont 97 certificateurs), 13 ouvriers en appareils de haute technologie et 244 autres. L’âge moyen de l’ouvrier du diamant reste à 45 ans; celui du tailleur est de 49 ans. L’emploi moyen réel effectif reste au statut quo de 58%. Le nombre d’employeurs a peu évolué, à savoir de 226 (2006) à 224 en 2007. En ce qui concerne le nombre d’élèves dans notre école diamantaire: l’unique école diamantaire SIHA compte 35 élèves (contre 41 en 2006). Il n’y a plus d’école diamantaire prévoyant un enseignement à temps partiel. Il y a 16 élèves dans les cours du soir de l’Institut provincial d’Anvers. L’école du soir de la Campine a été

suspendue. On n’avait pas trouvé d’instructeurs. Le centre de formation professionnelle du VDAB à Herentals a recyclé 31 personnes. 273 ouvriers du diamant sont inscrits comme demandeurs d’emploi au VDAB. Quelques conventions collectives importantes ont été conclues au sein de la commission paritaire pour l’industrie et le commerce du diamant, à savoir: - l’augmentation des salaires bruts minima le 1er octobre 2007 - la poursuite du principe de l’assurance hospitalisation. Le groupe visé est étendu aux prépensionnés et aux pensionnés (mais avec une franchise et sur base d’une chambre à deux lits). L’assurance hospitalisation conclue avec Fortis AG pour l’ensemble du secteur diamantaire est toujours accessible pour toutes les sociétés diamantaires. -la prime syndicale actuelle d’un montant de 100 EUR par an sera payée à tous les ouvriers organisés activement, et celle de 60 EUR par an pour les non-actifs, par le Fonds interne de compensation pour le secteur du diamant. Jusqu’à présent, l’employeur payait cette prime. A partir du 1.1.08, c’est le Fonds qui paie. - Un fonds de pension sectoriel est instauré à partir du 1er janvier 2008. La contribution s’élève à 2% de la masse salariale et sera supportée par le Fonds interne de compensation du secteur diamantaire. - La prépension instaurée par l’IPA au 1er janvier 2008 à 56 ans après 40 ans de carrière n’a hélas pas pu être arrêtée par le SBD. Nous avons toutefois pu faire en sorte que l’allocation supplémentaire est payée par l’ICD. - Une convention collective de travail a été conclue pour l’introduction d’un règlement sectoriel d’outplacement à partir du 1er janvier 2008 dont les charges sont supportées par le Fonds interne de compensation du secteur du diamant. En d’autres termes, l’employeur ne doit plus le payer lui-même. Il s’agit tout de même de 1.200 EUR par ouvrier (+45 ans) qui est licencié. - Prolongation des conventions collectives de travail existantes jusqu’au 31.12.2009, avec les mêmes conditions d’exécution: coûts de transport/prime d’ancienneté/allocation complémentaire en cas de chômage complet/chèquesrepas/prépension à 58 ans/cotisation de 0,15% pour la formation et l’éducation et pour des mesures innovatrices qui auront une influence sur l’emploi (c’est payé au Fonds pour l’industrie diamantaire au lieu de l’être à l’ONSS et sous la forme de primes remboursées aux employeurs). La Commission paritaire a également prolongé la décision de garantir l’exonération du non-paiement des allocations de vacances pour les élèves industriels. En exécution du ‘protocole d’accord’ signé le 29/06/06 entre les représentants de l’industrie diamantaire, le commerce diamantaire, les syndicats et le gouvernement, le plan social pour l’industrie diamantaire a été réintroduit à partir du 1er janvier 2007. Ce protocole prévoit également que le règlement de 1/3% pour les importateurs de diamants bruts pour trois ans (et renouvelable) est suspendu pour trois ans à partir du 1/1/07. Les versements des avantages sociaux aux ouvriers du diamant prévus par la loi et les statuts demeurent. Selon le Plan social, chaque personne physique ou morale, qui a comme activité principale ou accessoire l’industrie ou le commerce du diamant, est tenue au paiement de cotisation de

5


E.Tdsffo

Difdl!gps!obuvsbm!boe! opu!IQIU.dpmpvs.foibodfe!ejbnpoet Dpmpvs;!E!up!K Qpmjtife!ejbnpoet;!1/3du!up!21du Cbuufsz!ps!Nbjot!Qpxfsfe! Qpdlfu!tj{f;!5!Y!6!Y!26!dn

>H:7djm[hf ;gk_fc[dj HVaZhD[ÒXZ =dkZc^ZghhigVVi'' 7:'%&-6cilZgeZc!7Za\^jb iZa/ ('%('''%*** [Vm/ ('%('''%**. Zfj^ebZci5]gY#WZ hVaZh5XdbY^Vb#Xdb

lll#XdbY^Vb#Xdb lll#]gY#WZ 6


compensation au Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant (ICD). Cette cotisation de compensation s’élève au maximum selon la loi à 0,10% de la vente de diamants, tant sur le marché interne qu’externe. Pour 2007, la cotisation est de 0,036% pour trois trimestres. Le pourcentage doit être fixé chaque année. Toutes les entreprises sont exonérées de paiement pour la première tranche de 5 millions d’EUR de transactions par entreprise sur une période d’une année civile. Les employeurs qui occupent des ouvriers diamantaires pour le travail effectif du diamant, soit le clivage, la taille, le débrutage, le façonnage et le sciage du diamant, et cela dans un atelier agréé, peuvent, après un trimestre, demander des allocations de compensation après avoir rempli leurs obligations vis-à-vis de l’ONSS. Concrètement, cela signifie un remboursement de la cotisation patronale à l’ONSS après déduction des réductions de cotisations existantes à l’ONSS, de même que les cotisations à la Caisse nationale de vacances, avec un maximum de 50.000 EUR par an ou 150.000 EUR pour trois ans. Que s’est-il encore passé en 2007? - L’Antwerp Diamond Conference dont le thème était: ‘Producers in transitions’ (où nous avons été confrontés aux centres de travail du diamant dans les pays producteurs de diamants). - Le développement de dérivés de diamants taillés (une initiative d’ABN Amro). - La Cour européenne de Luxembourg a annulé l’interdiction de la Commission européenne qui interdit à De Beers d’acheter des diamants bruts d’Alrosa. - Vente du Letseng Legacy de 493 carats, qui sera taillé à Anvers. - Une magnifique exposition du HRD Awards avec comme thème ‘A Night at the Opera’.

- L’ouverture d’une troisième banque indienne importante (Bank of India). - L’ouverture d’un nouveau laboratoire diamantaire: IDL (Dubai/Peter Meeus). Après que notre WTOCD a mis sur le marché l’EOS et le DScreen, il est notamment occupé au projet lumisense, au reflexmeeting, à la taille automatique, ‘ontzwarten’. Un nouvel appareil de mesure a par ailleurs été mis au point, pour mesurer l’H&A. Un nouveau président a été désigné, à savoir Paul van der Steen, connu pour sa technologie de pointe, et un nouveau vice-président, George Brys de HRD Antwerp NV. L’importance du WTOCD a été soulignée par Fientje Moerman, ancienne ministre flamande de l’Economie, des Entreprises, de la Science, de l’Innovation et du Commerce extérieur: «Cet institut de recherche joue un rôle précurseur de premier plan dans la recherche du traitement des diamants et est ainsi un des atouts d’Anvers, capitale du diamant.» Lors de la ‘Presidents Meeting’ de l’IDMA/WFDB d’Amsterdam, on a traité les sujets internationaux suivants: évolution du Processus de Kimberley, WDC, situation de la législation concernant le blanchiment, CRJP, WFDB Mark, dérivés du diamant, diamant synthétique, IDS-CIBJO, et bien entendu l’approvisionnement en brut. L’IDC a été mandaté pour déterminer la nomenclature exacte de la certification. Stéphane Fischler a été nommé président de l’IDC. Avant de terminer ce rapport annuel, je souhaite comme chaque année remercier nos délégués qui ont tout mis en€uvre pour défendre de leur mieux l’opinion du SBD dans de nombreuses organisations et commissions. Eduard Denckens Président du SBD

editorial We traditionally start this annual report with an overview of the situation in the diamond sector in 2007. In 2007 the diamond market went through a difficult year. The higher price volatility of rough goods has been boosting pressure on the profitability and the liquidity of the industry. The low dollar rate made the market circumstances still more difficult. There is a worldwide economic slowdown. Nevertheless, global turnover figures have risen, Antwerp representing 80% of the worldwide rough trade and diamond representing 8% of the total Belgian export. Our statistical data are based upon figures of the FOD Economy and of Diamond Office. The total turnover, i.e. import and export of polished and rough diamonds amounted in 2007 to 42.2 billion USD, a rise of 12%

In 2007, Antwerp received 134 million carats of non worked, i.e. rough diamonds, being a drop of 1,7%. In USD, this represented a rise with 10.2 billion or 10%. No less than 143 million carats, for a total worth of 11.3 billion USD, have been exported. Since the introduction of the Kimberley Process, details concerning the rough market are centralized on the level of the European Union. The export of polished diamonds amounted to 10.74 billion USD and 9.36 million carats, i.e. as well a rise in volume (7.20%) as in worth (13%). The average price of a carat of polished diamond for the export rose from 1.087,88 to 1.146,87 USD. Notwithstanding their economic recession, the United States remained the greatest buyer of polished diamonds (i.e. 3.2 billion USD or 29%) followed by Hong Kong (15%) whereas Israel came on the third place with 12.69%. Then came

7


Switzerland with 7.8%, the United Arabian Emirates (6.4%) and others. There was a rising demand for polished diamonds from China and India. India imported for 449 million US Dollar, i.e. a rise with 246.5% China imported for 250.6 million USD, a rise with 67.7%. The import and export of polished diamonds in China rose with 50% to 900 million USD whereas the selling of jewellery rose with 39%. The import of polished diamonds amounted to 9.99 billion USD (+ 11.06%) and 9.7 million carats (+ 4.96 %). The annual report of the HRD elaborates on the market developments over the past years. Between 2004 and 2006, the price of the rough diamond has risen with 35% whereas that of polished diamonds remained more or less the same. One predicts a doubling of the rough prices during the coming 10 years. Since 2000, the diamond stock has gone down with 75% For the period between 2008 and 2010, analysts predict a rough shortage of 3 billion USD which could rise to 5 billion USD if India and China raise their buyingâ&#x20AC;&#x2122;s of jewellery. The diamond trade passes more and more via big, vertical integrated traders and sight holders. The DTC is all the more strengthening its relations with its sight holders which makes it all the more difficult for smaller traders to get enough rough. Because of the pressure of African authorities in diamond producing countries, the hegemony of De Beers has changed as they want the major part of their diamonds to be worked locally. A great part of the sorting and distribution centres of De Beers in London has been moved to Botswana. According to the Vacation Fund for the Diamond Industry, the figure of the employment has gone down with 7.5% from 1.379 diamond workers in 2006 to 1.276 in 2007: of which 714 polishers, 49 cutters and 48 sawyers, 202 sorters (of whom 97 samplers), 13 employees in the high-tech sector and 244 others. The average age of the diamond worker remains 45 years, that of a polisher 49 years. The real average employment has remained status quo, i.e. the number of employers has nearly not changed, i.e. from 226 (2006) to 224 in 2007. As far as the number of trainees in our diamond school is concerned, the only school being the SIHA with 35 trainees (against 41 in 2006). There is no diamond school offering part time training. The evening training at the Provincial Institute counts 16 trainees. The evening school in the Kempen has been closed down because no instructors could be found. In the Professional Training Centre of the Flemish Employment Exchange in Herentals 31 persons looking for work or retraining are to be found. At the Flemish Employment Exchange, 273 diamond workers are noted as job-seekers. The Joint Industrial and Trade Committee has concluded a series of important collective employment agreements: - Raising the gross minimum wages as from October 2007 - Continuation of the principle of hospitalization insurance. The group aimed at is extended towards early retired and retired people (with an exemption an on the basis of a room for two persons). The hospitalization insurance that has been concluded with Fortis AG for the whole of the diamond sector is still accessible for all other diamond companies.

8

- The existing labour union bonus of 100 EUR/year will be paid out to all active and 60 EUR/year to non-active organized employees by the Internal Compensation Fund for the Diamond Sector. Up until now this bonus has been paid by the employer. As from 1.1.08, this will be done by the Fund. - A sectorial retirement fund will be installed as from the 1st of January 2008. The contribution represents 2% of the wage scale and will be taken by the Internal Compensation Fund for the Diamond Sector. - It is a pity that the SBD could not prevent the early retirement system brought into being by IPA as from January 1st 2008 at the age of 56 years, after a career of 40 years. We have however done everything possible so that the supplementary compensation will be paid by the ICD. - A Collective Labour Agreement has been concluded with the aim of introducing a sectorial outplacement regulation as from January the 1st 2008 which will be paid by the Internal Compensation Fund for the Diamond Sector. In other words, the employer will no longer have to pay this himself. This represents at least 1.200 euro per employee (+45 year) who has been dismissed. - Prolongation of the existing Collective Labour Agreements until 31.12.2009 with the same conditions of realization: transport costs/seniority premium/additional compensation in case of complete unemployment/meal vouchers/early retirement at 58 years/0.15 % for the formation and training and innovative measures having an impact on the employment (this being paid to the Fund for the Diamond Industry instead of to the Royal Security Service. And this is paid back to the employers as premiums. Within the Joint Committee, the decision has also been prolonged to guarantee exemption of non payment of holiday compensations for industrial trainees. To realize the Protocol of Agreement, signed on the June 29 2006 between people representing the diamond industry, the diamond trade, the labour unions and the government, the Social Plan has again been introduced as from the 1st of January 2007. In this protocol, it has also been taken up that the 1/3%regulation for importers of rough has been suspended for a period of 3 years (and renewable) as from 01/01/â&#x20AC;&#x2122;07. The payments of the bylaw and statutes provided social advantages to the employees do remain. By virtue of the Social Plan every natural person or legal body having the diamond trade or the diamond industry as his main or secondary activity is obliged to pay compensation contributions to the Compensation Fund for the Diamond Industry (ICD). This compensation contribution amounts according to the law to maximum 0.10% of the selling of diamonds, as well on the internal as on the external market. For 2007 the contribution has been fixed for a period of 3 quarters at 0.036%. The percentage is to be fixed every year. All companies are exempted of payment for up to 5 million euro of their yearly turnover. The employers who do employ diamond employees for the proper working of diamonds, i.e. cleaving, polishing, bruting, setting and sawing and are doing so in officially recognized workshops can at the end of a trimester lay claim to


compensation payments after having settled their obligations vis-à-vis the Royal Security Service (RSZ). This means in a concrete manner a refunding of the employers RSZ contribution after deduction of the existing RSZ reductions as well as of the holiday contributions to the Royal Vacation Fund with a maximum of euro 50,000/year of euro 150,000/3 years. What has moreover happened in 2007 - The Antwerp Diamond Conference with as main topic: producers in transition (where we were confronted with the diamond working centres in the diamond producing countries). - Development of derivates of polished diamonds (initiative of the ABN Amro). - The European Court in Luxemburg has nullified the injunction of the European Commission, forbidding De Beers to buy rough from Alrosa. - Selling of a 493 carats Letseng Legacy, to be polished in Antwerp. - A beautiful exhibition of the HRD Awards, the main theme being ‘A night at the opera’. - Opening of a third important Indian bank (Bank of India). - Opening of a new diamond laboratory: IDL (Dubai/Peter Meeus). After having brought the EOS and D-screen on the market, the WTOCD is now working on the Lumisense project, the reflexmeeting, the automatic polishing and the ‘ontzwarten’ (removing the black). A measuring device has also been developed in order to grade H & A. Paul Van der Steen has been appointed as a new president, known for his high-tech skills and George Brys of the HRD NV has become a new vice-president. The importance of the work of the WTOCD becomes clear from the words of Fientje Moerman, former Flemish minister of Economy, Enterprise , Science, Innovation and Foreign Trade: “This research institute serves as an international pioneer in the field of diamond treatments and constitutes as such the trump card of Antwerp as the diamond capital.” At the presidents' meeting of IDMA/WFDB in Amsterdam, the following topics have been discussed: the evolution of the Kimberley Process, WDC, the situation of the laundering legislation, CRJP, WFDB Mark, diamond derivates, synthetic diamonds and, of course, rough supply. IDC has been authorized to define the precise nomenclature of certification. Stéphane Fischler has been appointed president of IDC. Before putting an end to this annual report, I want just, like every year before, to thank all representatives having defended in the numerous committees the opinion of the SBD in the best possible way. Eduard Denckens President SBD

Gary Ralfe steps down from De Beers sa Board

After 34 years service, former Managing Director and Director, Gary Ralfe, retired from the Board of De Beers sa at its meeting in Luxembourg end July. Gary was instrumental in implementing some of the major changes at De Beers and, indeed, across the diamond industry. The following tribute has been penned by Nicky Oppenheimer, Chairman of De Beers: “Gary and I have worked in close partnership for almost my entire professional life. Both as MD and as a director, Gary’s energy, drive, dedication and loyalty to the Company, and the values for which it stands, have been essential ingredients in its continuing success.” “Gary will be remembered for his unflagging search for innovation and continuous improvement in the way we organise our business, and for the invaluable role he played in guiding the restructuring of De Beers – including our conversion from a supply to a demand driven business, and in the privatisation of the company.” “As MD, Gary was largely responsible for an historic chapter in the development of the De Beers Family of Companies. He has continued to lend his council as a member of the De Beers sa board and he will, I am sure, continue to take a keen interest as we strive to meet the goals we have set for De Beers. On behalf of the board and the employees of the De Beers Family of Companies, I wish Gary and Marie-France a long and happy retirement.” “Gary was educated at Michaelhouse School before going to Cambridge University. He joined Anglo American Corporation in 1966 and served the corporation in South Africa, Australia and France. In 1974 he started working in what was known as the Diamond Section of the Chairman’s Office at 44 Main Street, Johannesburg.” “Since then, with the exception of a brief interlude between 1983 and 1985 as secretary to the executive committee of Anglo, his life has been devoted to the diamond industry. He spent five years in Antwerp and, in January 1986, was transferred to the then Central Selling Organisation (CSO) in London.” “Gary served as a director of De Beers Consolidated Mines Limited (DBCM) from March 1990 to May 2006 and was also Deputy Chairman of DBCM from May 2004 to April 2006. He became Managing Director of the CSO in January 1994 and, at the beginning of 1998 was appointed Managing Director of De Beers globally. Gary retired in February 2006, but continued to serve as a non-executive director of De Beers sa. He also served as a director of De Beers Centenary AG from May 1990 to May 2005 and as MD of that company from May 2000 to May 2005.”

9


Technisch Nieuws Jaarverslag 2007 WTOCD

Onderzoek en service Inleiding In 2007 vonden er 5 vergaderingen van het Bestendig Comité en 2 vergaderingen van de Algemene Raad plaats. De activiteiten binnen WTOCD kunnen onderverdeeld worden in onderzoek en service. Hierbij mag het belang van de service-activiteiten zeker niet onderschat worden. Het is een praktische manier om enerzijds een oplossing te bieden voor de directe vragen van de diamantbedrijven, maar anderzijds ook om de onderzoeksonderwerpen van het centrum optimaal af te stemmen op de specifieke noden van de sector. Binnen de onderzoeksactiviteiten zijn volgende onderwerpen te onderscheiden: • bewerken (Automatisch Slijpen, Ontzwarten) • meten, evalueren of screenen (Lumisense, Reflex, H&A, Zoetheid)Automark AutoLoad

SOLID

Merlin

PARTLY  FINISHEDROUGH

Zoetheid

Avalon

Reflex

Hoekmeter

Lumisense D-Screen H&A

 POLISHED 

EOS

Automatisch slijpen Ontzwarten

Positie van de onderzoeksprojecten in het traject van ruw tot geslepen.

Onder de noemer ‘Beschadigingen’ valt het onderzoek naar een veilige methode om de zwarte koolstoflaag van gelaserde stenen te verwijderen. In 2007 werd een methode geselecteerd en uitvoerig getest. 10

Binnen het project ‘Automatisch Slijpen’ lag de nadruk op het onderzoek naar de optimalisatie van de slijpmethoden. Dit onderzoek gaf aanleiding tot een revolutionaire slijptechniek waarvoor einde 2007 een octrooiaanvraag werd ingediend. In 2007 werd gestart met een studie om tot een mathematische definitie van het begrip ‘zoetheid’ te komen. In het Lumisense-project werden in 2007 uitvoerige performantietesten uitgevoerd. Het prototype werd geoptimaliseerd voor gebruik in het labo en einde 2007 geïntroduceerd in het Diamond Lab van HRD Antwerp. In 2007 werden herhaalbaarheidsen nauwkeurigheidstesten uitgevoerd op het prototype van Reflex. WTOCD ontwikkelde in 2007 een meettoestel om H&A te graden in het Diamond Lab. Daarenboven werd in samenspraak met de H&A-experten van Diamond Lab een set van richtlijnen voor H&A opgesteld. Zowel de projecten als de algemene werking van het centrum werden ondersteund door de ICTafdeling. De service-activiteiten van het centrum worden geleverd onder de vorm van een TAD-dienst, een patentendienst en een website. Tenslotte werd ook de nodige ondersteuning geleverd voor GDI (HRD Research), Comdiam (HRD Equipment) en de andere departementen van HRD. IWT gaf gedurende 2007 financiële ondersteuning aan het onderzoeksproject ‘Automatisch Slijpen’. De totale subsidie bedraagt € 234.790,50 voor de periode 2006-2008. Ook de Technologische Adviesdienst (TAD) wordt door IWT op 2-jaarlijkse basis gesteund. Voor de biënnale 2007-2008 zal de steun € 184.611 bedragen.


Onderzoeksprojecten Beschadigingen Beschadigingen resulterend uit bewerkingsprocessen vormen een belangrijk probleem dat continu aandacht verdient. WTOCD maakt dan ook de nodige tijd vrij om de gerapporteerde beschadigingen te bestuderen.

briljanderen gebeurt nog steeds op manuele wijze, weliswaar omringd door nieuwe meetapparatuur. De voornaamste redenen hiervoor zijn de technische beperkingen van de automatische machines en de steeds hogere eisen die gesteld worden aan het geslepen eindproduct. Het project Automatisch Slijpen heeft als doel een volwaardige automatische slijpunit te bouwen. De klemtoon ligt hier voornamelijk op de kwaliteit. Einde 2005 werd bij IWT een subsidieaanvraag ingediend voor een bedrag van € 234.790. De aanvraag voor het tweejaarlijks project werd in de loop van 2006 goedgekeurd. In 2007 werd de focus gelegd op onderzoek naar de schijven en de bewerkingsmethode. Dit onderzoek resulteerde in een revolutionaire slijptechniek waarvoor einde 2007 een octrooiaanvraag werd ingediend. Zoetheid

In het kader van beschadigingen werd in 2007 een veilige en efficiënte methode gevonden om de zwarte koolstoflaag van gelaserde stenen te verwijderen. Dit ‘ontzwarten’ is noodzakelijk bij het slijpen op potcontact (koolstof is elektrisch geleidend) en bij het beoordelen van gelaserde stenen op kleur, zuiverheid en eventuele beschadigingen. De methode werd intensief uitgetest in de nijverheid. Automatisch Slijpen Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de afwerkingsgraad van geslepen diamant. De zoetheid van een geslepen facet weerspiegelt de mate waarin slijplijnen zichtbaar zijn. De zoetheid wordt bepaald door een optische controle. Momenteel bestaan er geen normen voor zoetheid. In 2007 werd gestart met onderzoek naar een mathematische definitie en het kwantificeren van het begrip zoetheid. Lumisense

De meeste diamantslijperijen gebruiken automatische blokmachines. Het uiteindelijke

Lumisense heeft tot doel de kleurbepaling van geslepen diamanten te automatiseren. De huidige methode berust voornamelijk op visuele observatie. 11


Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën kan Lumisense een veel betere correlatie vertonen met de menselijke kleurbepaling dan de commercieel beschikbare systemen.

In 2007 werden herhaalbaarheids- en nauwkeurigheidstesten uitgevoerd op het prototype van Reflex. Uit de analyse van de resultaten volgden enkele aanpassingen om de nauwkeurigheid nog verder te optimaliseren. Momenteel is Reflex in staat hoeken (helling en index) op te meten met een nauwkeurigheid van ±0.02 graden. Afstanden (diepte van een facet) worden opgemeten met een nauwkeurigheid van ±0.001mm. De nauwkeurigheid op het sluiten van de ribben is ±0.02mm. Hearts & Arrows

In 2007 werd de performantie van Lumisense uitvoerig getest. Het prototype-ontwerp werd geoptimaliseerd voor gebruik in een productieomgeving en de toestellen werden volgens de geldende strikte ISO-normen geïntroduceerd in het meetproces van het Diamond Lab van HRD Antwerp.

Hearts and Arrows (H&A) is een patroon, zichtbaar in een ronde briljant onder specifieke belichtingsomstandigheden. Om het effect te visualiseren, ontwikkelde Kinsaku Yamashita in 1988 een viewer die de typische H&A beelden creëert.

Reflex

Alle bestaande meetsystemen maken gebruik van de zogenaamde schaduwbeeldmethode. De nauwkeurigheid en herhaalbaarheid van de meting hangt in grote mate af van de beperkingen van deze methode. Het doel van Reflex is de ontwikkeling van een meettoestel dat geslepen diamanten met een veel hogere nauwkeurigheid en herhaalbaarheid kan opmeten. 12

De nadelen van de huidige H&A kijkers werden opgelost door de ontwikkeling van de WTOCD H&A viewer. Het prototype geeft een duidelijk en nauwkeurig beeld van het H&A-patroon. Zo is het overbodig om de diamant om te draaien daar zowel het hart- als pijlpatroon in één opstelling worden gevisualiseerd. In de loop van 2007 werd bovendien – in samenspraak met de H&A experten van Diamond Lab – gestart met de definitie van een set richtlijnen voor H&A.

Service-activiteiten TAD


In 2006 werd een nieuwe aanvraag voor een project ‘Technologische Adviseerdienst voor de Sierdiamantnijverheid’ ingediend voor de periode 2007-2010. Deze aanvraag werd goedgekeurd. De TAD-activiteit wordt financieel gesteund door IWT (Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch onderzoek in de industrie): voor de periode 2007-2010 bedraagt de steun € 376.811. Een bijkomende kredietlijn van IWT is beschikbaar voor het uitvoeren van Grondige Technologische Adviezen (GTA). In 2007 werd bijna de helft van de TAD-tijd besteed aan het leveren van adviezen. Een kwart van de tijd werd gespendeerd aan publicaties (website, nieuwsbrieven, technische en promotionele artikels). De resterende tijd werd gebruikt voor opleiding, administratieve taken, bedrijfsbezoeken, werkgroepen en punctuele interventies. Punctuele interventies omvatten antwoorden op vragen vanuit de industrie die geen studiewerk vergen. Deze worden meestal onmiddellijk telefonisch beantwoord. Intellectuele eigendommen WTOCD adviseert via haar TAD-dienst de diamantindustrie over diamantgerelateerde intellectuele eigendommen. Dit helpt diamantairs bij het aanvragen en verkrijgen van octrooien, merknamen en ‘design patents’, en adviseert in gevallen van mogelijke inbreuk tegen intellectuele eigendomsrechten. In 2007 rapporteerde de ‘State of the Art’-Service in maandelijkse mailings nieuwe aangevraagde of toegekende patenten gerelateerd aan diamant. De ‘State of the Art’-Service en -archieven zijn beschikbaar via de website. Website De website van WTOCD bevat een massa informatie over fundamenteel en toegepast diamantonderzoek en aangeboden services. De bezoeker vindt er pagina’s over het personeel, de financiering van het centrum, lopende onderzoeksprojecten, toestellen in ontwikkeling en technische services. Een ‘diamantpagina’ geeft een opsomming van patenten, artikels en lezingen op

naam van het centrum. Ook in 2007 werd deze website op regelmatige basis onderhouden en upto-date gehouden.

Organen van het WTOCD Leden van de Algemene Raad (t.e.m. 31/12/07) Vijftien leden aangeduid door het SBD - namens ‘Syndicaat der Belgische Diamantnijverheid vzw’: W. Ollech, D. Loots, J. Van Eyck, B. De Hantsetters, A. Verhaere, P. Van Der Steen (voorzitter), E. Denckens - namens ‘Vereniging van Kempische Diamantwerkgevers vzw’: W. Ruythooren - namens ‘Antwerpsche Diamantkring cvba’: M. Apsel - namens ‘Beurs voor Diamanthandel cvba’: A. Beller - namens ‘Diamantclub van Antwerpen cvba’: D. Fraenkel - namens ‘Vrije Diamanthandel nv’: J. Drybooms - namens ‘Belgische Vereniging van Handelaars, In- en Uitvoerders van Geslepen Diamant bv’: R. Kiek - namens ‘Groepering der Industriediamantfirma's in België bv’: Ch. Cyto - namens ‘Vereniging van Handelaars in Ruwe Diamant bv’: R. Steigrad Eén lid fabrikant aangeduid door het VKD: J. Van Der Voort Eén lid aangeduid door het VEV, die rechtens ondervoorzitter is: G. Brys Twee leden aangeduid door de ABVV Textiel, Kleding en Diamant: F. Kerkhofs, E. Verplancken Twee leden aangeduid door ACV-Transcom: M. Dillen, Ph. Henquet Zes personaliteiten wier uitzonderlijke bevoegdheid op het stuk van wetenschappelijk en technologisch onderzoek erkend wordt. - drie leden gecoöpteerd door het Syndicaat der Belgische Diamant-nijverheid aangeduide leden: prof. A. Persoons, prof. G. Van Tendeloo, prof. R. Vochten - drie leden aangeduid door het Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk-Technisch onderzoek in de industrie (IWT): prof. D. Schoemaker, prof. J. Van Landuyt, prof. H. Reynaers

Leden van het Bestendig Comité - voorzitter: P. Van Der Steen - ondervoorzitter: G. Brys - leden: F. Kerkhofs, W. Ollech, W. Ruythooren, B. De Hantsetters, prof. H. Reynaers Directeur van het WTOCD: Y. Kerremans Commissarissen: I. Geysebergs, L. Cornelissens, W. Henneuse

13


Een schitterend diamantverhaal in Brugge

Het Diamantmuseum van Brugge, een privé-initiatief van John Rosenhoj, opende in 1999 de deuren in het historisch centrum van de stad. In 2005 werd het uitgebreid met een nieuwe zaal. Het museum krijgt jaarlijks ongeveer 25.000 à 30.000 bezoekers van over de hele wereld over de vloer en rekent op nog meer geïnteresseerden in de toekomst. Op 13 april 2008 werd de eerste tijdelijke tentoonstelling van het Diamantmuseum van Brugge geopend, getiteld: ‘Een schitterend verhaal, de geschiedenis van de Brugse en andere WestVlaamse diamantbewerkers in de 20ste eeuw.’ De openingsdag van de tentoonstelling, gekoppeld aan de Erfgoeddag van de Vlaamse overheid op 13 april 2008, kende alvast een groot succes. Toen brachten 600 geïnteresseerden reeds een bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling. Het diamantmuseum was zo één van de publiekstrekkers op de Brugse erfgoeddag. Het Diamantmuseum Het museum vertelt over de fascinerende geschiedenis van Brugge en haar relatie met de diamant. Het was net in Brugge dat Lodewijk van Berquen in 1476 het diamantslijpen uitvond aan de hand van een roterende schijf en diamantpoeder. Maar ook vóór deze datum was er al sprake van een bloeien-

Eerste tijdelijke tentoonstelling lokt heel wat bezoekers.

de handel in diamanten en andere luxeproducten. Omwille van allerlei geografische, sociale, economische en politieke ontwikkelingen verschoof de handel in de 16e eeuw naar Antwerpen en later naar Amsterdam. Het tweede deel van het museum legt de nadruk op nieuwe diamantproducenten zoals Brazilië en op nieuwe technologieën zoals die op basis van industriële diamant. Bezoekers maken er eveneens kennis met de diamant producerende robot Boris. Je komt er tevens meer te weten over de ontginning van diamanten en over de bewerking ervan. Het museumbezoek besluit met een collectie diamantjuwelen uit de 19e en 20ste eeuw. Eerste tijdelijke tentoonstelling

Museumzaal met diamantrobot “Gregori”

14

Vandaag associëren de meeste Belgen diamant nog altijd met Antwerpen. Weinig mensen weten echter dat de diamantbewerking in de 20ste eeuw terugkeerde naar de stad waar het allemaal begonnen is. Het is net dit stukje verloren geschiedenis dat adjunct conservator Stefanie Sfingopoulos en conservator John Rosenhoj, de drijvende krachten achter dit project, onder de aandacht willen brengen. ‘Een schitterend verhaal’, de eerste tijdelijke tentoonstelling van het diamantmuseum, moest deze lacune opvullen.


Daarvoor wordt er gebruik gemaakt van een brede waaier aan bronnen. Behalve via informatieborden wordt het verhaal verteld aan de hand van artefacten zoals loonboekjes, contracten en loepen. De bezoeker krijgt bovendien boeiende interviews met Brugse en Diksmuidse diamantslijpers en patroons te zien en te horen. Waarover gaat het? In 1909 opende de eerste diamantslijperij haar deuren in Brugge, onder meer omwille van de sociale onlusten onder de diamantbewerkers in Antwerpen in het begin van de 20ste eeuw. De Antwerpse diamantbewerkers ijverden voor betere arbeidscondities en hogere lonen. Daarop openden verschillende patroons een slijperij in West-Vlaanderen, waar de lonen veel lager lagen en de vakbonden een veel kleinere invloed uitoefenden. Hoe evolueerde de West-Vlaamse diamantbewerking? Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg de Belgische economie zware klappen en lag de diamantnijverheid volledig stil. Na de oorlog herstelde ze zich en in de jaren 1920 schoten verschillende nieuwe diamantateliers in en rond Brugge uit de grond. Ook op andere plaatsen in West-Vlaanderen - onder meer in Diksmuide - werden diamantateliers geopend. Aan deze bloeiperiode kwam een einde met de ‘grote depressie’ in de jaren dertig. Vanaf 1930 verloren steeds meer mensen hun werk. Ook in de diamantsector was deze crisis sterk voelbaar. Nadien bleef de economie sputteren en de diamantsector volgden de fluctuaties: in de jaren 1960 nam de diamantproductie sterk toe, maar de heropleving was van korte duur.

Ook aan de jongere bezoekers werd gedacht met rondleidingen op maat en interactief labo.

Vanaf de jaren 1960 kreeg de Brugse diamantsector het zwaar te verduren, onder andere door de concurrentie vanuit de Kempen en vanuit de lage loonlanden. In 1970 moest de laatste slijperij in Brugge de deuren sluiten. In Diksmuide bleef de diamantnijverheid nog langer actief totdat in 2005 het bedrijf de Hantsetters de boeken neerlegde. Verder focust de tentoonstelling op de sociale geschiedenis van de diamantbewerkers en patroons. Bijna de helft van alle werkgevers die een atelier openden in Brugge was afkomstig uit Antwerpen. Van daaruit werden kapitaal en kennis aangebracht. De meeste werkgevers waren ‘entrepreneurs’: ze ontvingen ruwe diamanten en werden betaald per afgewerkte steen. De overgrote meerderheid van de werknemers kwam uit de stad Brugge of één van haar randgemeenten (Sint Michiels, Assebroek, Sint-Kruis, enz.). De diamantbewerking was geen exclusief mannelijke bezigheid, want al in het begin van de 20ste eeuw waren er vrouwen actief in deze sector. Vaak ging het om familieleden van een entrepreneur: een zus, echtgenote of nicht. De meerderheid van de diamantbewerkers was heel mobiel: twee derde van de Brugse werknemers werkte in meer dan één diamantwerkplaats. Twintig procent onder hen werkte zelfs in meer dan vijf slijperijen. Dit ‘jobhoppen’ valt te verklaren door de grote loonverschillen die er bestonden tussen de verschillende werkplaatsen, waardoor men steeds weer op zoek ging naar iets beter betaald werk. Het museum ontwikkelde tenslotte ook een interactief diamantlabo waar de bezoekers de vele facetten van de diamant beter leren kennen. Zowel kinderen als volwassenen ontdekken de diamant van nabij. Via allerlei proeven kom je meer te weten over aspecten zoals de zuiverheid van de steen, de hardheid, de verschillende slijpvormen, het gewicht en de grootte. Kortom, op een leerrijke en boeiende manier maak je kennis met de interessante wereld van de diamant. De tentoonstelling loopt nog zeker tot 15 oktober 2008 in het diamantmuseum van Brugge, Katelijnestraat 43, 8000 Brugge. Meer info: Tel.: 050/34.20.56 email: info@diamondmuseum.be

15


Vakantie -, feest -, en rustdagen 2009 - P C Diamant Zomervakantie 2009 (= 15 vakantiedagen) Vanaf maandag 27.07.2009 tot en met vrijdag 14.08.2009 Ook volgende regeling is mogelijk, mits melding aan het Paritair Comité voor de Diamantnijverheid en -handel vóór 31.12.2008, en uithanging in de werkplaats vóór 24.12.2008: vanaf maandag 03.08.2009 tot en met vrijdag 21.08.2009.

Wintervakantie 2009 ( = 5 vakantiedagen) Maandag 28.09.2009 (Jom Kipoer) Vanaf maandag 28.12.2009 tot en met donderdag 31.12.2009

Pesach, 1e dag: donderdag 9 april Pesach, 2e dag: vrijdag 10 april Pesach, 7e dag: woensdag 15 april Pesach, 8e dag: donderdag 16 april Sjavoe’oth, 1e dag: vrijdag 29 mei Sjavoe’oth, 2e dag: zaterdag 30 mei Tisha Be’Av: woensdag 5 augustus Rosj Hashana 1e dag: zaterdag 19 september Rosj Hashana 2e dag: zondag 20 september Jom Kippoer maandag 28 september Soekkoth 1e dag: zaterdag 3 oktober Soekkoth 2e dag: zondag 4 oktober Shemini Atsereth: zaterdag 10 oktober Simchat Torah: zondag 11 oktober Chanoeka 1e avond: zaterdag 12 december

Feestdagen 2009 Donderdag 1 januari 2009: Nieuwjaar Vrijdag 2 januari 2009: vervangdag voor 01/11/2009 Maandag 13 april 2009: 2de Paasdag Vrijdag 1 mei 2009: Feest van de Arbeid Donderdag 21 mei 2009: O. H. Hemelvaart Maandag 1 juni 2009: 2de Pinksterdag Maandag 29 juni 2009: Petrus & Paulus, vervangdag voor zaterdag 15/08/2009 Dinsdag 21 juli 2009: Nationale Feestdag Zondag 1 november 2009: Allerheiligen, vervangen door vrijdag 02/01/2009 Woensdag 11 november 2009: Wapenstilstand Vrijdag 25 december 2009: Kerstmis

Rustdagen 2009 De diamantarbeiders nemen tijdens het jaar 2009 volgende rustdagen: - 1 rustdag is vrij te nemen (een snipperdag) - diamantbewerkers die rechten kunnen doen gelden op 5 rustdagen: 5 dagen te nemen tijdens de periode 14.04.2009 t/m 17.04.2009 + 22/05/09 - diamantbewerkers die rechten kunnen doen gelden op 4 rustdagen: 4 dagen te nemen tijdens de periode 14.04.2009 t/m 17.04.2009 - diamantbewerkers die rechten kunnen doen gelden op 3 rustdagen: 3 dagen te nemen tijdens de periode 14.04.2009 t/m 16.04.2009 - diamantbewerkers die rechten kunnen doen gelden op 2 rustdagen: 2 dagen te nemen tijdens de periode 14.04.2009 t/m 15.04.2009 - diamantbewerkers die rechten kunnen doen gelden op 1 rustdag: 14.04.2009

Joodse feestdagen jaar 2009 (5769-5770) Poerim: dinsdag 10 maart

16

Indische Feestdagen Muharram (Islamic New Year): zaterdag 10 januari Republic Day**: maandag 26 januari Mahashivratri*: februari Mahavir Jayanthi*: februari/maart Milad-Un-Nabi (Birth of the Prophet): maandag 9 maart Good Friday: vrijdag 10 april Easter Monday: maandag 13 april Buddha Purnima*: zaterdag 2 mei Independence Day**: zaterdag 15 augustus Janmashtam*: september Dussehra (Vijaya Dashami)*: sepember/oktober Id ul Fitr (End of Ramadan): zondag/maandag 20-21 september Mahatma Ghandi’s Birthday**: vrijdag 2 oktober Deepavali or Diwali (Festival of lights): zondag 18 oktober Guru Nanak’s Birthday*: november Idu’l Zuha/Bakrid (Feast of the Sacrifice): vrijdag/zaterdag 27/28 november Christmas Day: vrijdag 25 december Boxing Day: zaterdag 26 december * dates to be confirmed (because of the Lunar calendar)

Sights 2009 19-23 januari 23-27 februari 30 maart-3 april 5-8 mei 8-12 juni 13-17 juli 24-28 augustus 29 september-2 oktober 2-6 november 7-11 december


Proficiat Frans met je 90ste verjaardag

Het SBD is - en dat heeft de vereniging doelbewust altijd zo gehouden - een organisatie, die elke vorm van personencultus altijd vermeden heeft. Zonder van dat principe af te wijken willen we in dit nummer toch even een uitzondering maken voor Frans Van Gool, die 90 jaar geworden is. Wij zijn ervan overtuigd dat wij hiermee een man recht laten wedervaren, aan wie het SBD heel veel verschuldigd is. Frans Van Gool is inderdaad niet alleen als gewoon lid maar ook en vooral als bestuurslid en gewezen voorzitter altijd een steunpilaar van onze professionele organisatie geweest, een rasechte vertegenwoordiger van de diamantindustrie, een vurig verdediger op zowel nationaal als internationaal vlak van het werelddiamantcentrum Antwerpen, kortom een man wiens leven in het teken van de diamantsector stond. Aan hem hebben wij het ook te danken dat het rond 1980 quasi teloorgegane SBD-blad nieuw leven werd ingeblazen en we zijn er dan ook fier op dat, van de vele diamantpublicaties waarop Antwerpen eertijds prat ging, dit blad, dat u thans beste lezer - in handen houdt, zowat het enige vakblad is dat alle stormen in de diamantwereld in de Scheldestad en de Kempen overleefd heeft. Frans Van Gool is ook altijd een vurig verdediger van het diamantonderwijs geweest, uitgaande van de stelling dat de reputatie van het Antwerpse werelddiamantcentrum niet alleen van de integriteit van de handel maar ook en vooral van de kwaliteit van het slijpsel, de wereldbefaamde â&#x20AC;&#x2DC;Antwerp cutâ&#x20AC;&#x2122;, afhangt. Daarom heeft Frans Van Gool zich zijn hele actieve leven door ingezet voor het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek en voor het uitrusten van de werkplaatsen met de meest vooruitstrevende technologische apparatuur. 17


En als het erop aankwam de Antwerpse diamantindustrie bij de stedelijke, provinciale en nationale overheid te verdedigen stond Frans Van Gool altijd klaar en schuwde hij het nooit een lijnrecht standpunt in te nemen. Dat hij een gewiekst en steeds de belangen van de diamantnijverheid verdedigend onderhandelaar was herinneren de vakbonden zich trouwens beslist nog heel goed maar ook bij de toenmalige monopoliehouder van de ruwverdeling, De Beers, stond hij bekend als een man met wiens vereniging men best rekening kon houden. Als voorzitter stuurde hij het SBD door menig woelige zee. Via wat toen nog de Hoge Raad voor Diamant heette beklemtoonde hij telkens opnieuw het belang van de promotie van de Antwerpse diamantsector in het buitenland. Frans Van Gool is altijd een integer man geweest, een nijveraar met een grote vakkennis, een handelaar die het vertrouwen van velen genoot, een voorzitter die de vereniging met harde hand en met een groot hart leidde, een nauwlettend observator van wat er zich op wereldvlak in de diamantsector voordeed, een licht ontvlambaar man die echter graag naar interessante argumenten luisterde, de draagwijdte ervan snel wist te synthetiseren en aldus vlot debatten kon leiden. Het SBD dankt Frans Van Gool voor al wat hij voor de vereniging gedaan heeft en wenst hem bij deze gelegenheid nog vele jaren in goede gezondheid. Eduard Denckens voorzitter SBD

18


Curriculum vitae Frans Van Gool Geboren in Antwerpen op 26.08.1918 Woont op de Jan Van Rijswijcklaan 194b, 2018 Antwerpen Gehuwd met Denise Cockx; 1 dochter

Loopbaan in het diamantbedrijf: - intrede in het vak in 1936 als leerling-fabrikant - zelfstandig fabrikant vanaf 1941 in de feitelijke vereniging Leopold Van Gool & Zoon - 1968: zelfstandig fabrikant firma Frans Van Gool

Loopbaan in het beroepsverenigingsleven: - lid van de Diamantclub van Antwerpen sedert 25.02.1941 - lid van de Beurs voor Diamanthandel van 1946 tot eind 2002 - lid van de Vrije Diamanthandel sinds 1938. Uitgeoefende functies gemandateerd door SBD: Lid van SBD sinds 30.11.1944 - bestuurslid van de beroepsvereniging ‘De Belgische Diamantfabrikant’ (BDF) vanaf de stichting - na de fusie van de BDF met het SBD in 1963 bestuurslid van deze laatste vereniging - voorzitter van SBD van 1978 tot 1991 en nadien tot op heden ere-voorzitter - beheerder van het Sociaal Fonds (het latere Intern Compensatiefonds voor de diamantnijverheid) vanaf 2.03.1961 tot 7 april 2005; daarna plaatsvervangend beheerder. - voorzitter Sociaal Fonds vanaf 30.06.1999 tot 22 juni 2004. - lid van de Rijksverlofkas van de Diamantnijverheid sedert 26.04.66, beheerder van 27.10.80 tot 23.05.2006 - voorzitter Beheerraad Sito 2( SIHA), afdeling Diamant, tot 2007 - lid Raad van Bestuur van het Fonds voor de Diamantnijverheid tot 20.01.05 - lid van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel - medestichter Hoge Raad voor Diamant vzw (15/10/73), beheerder, voorzitter nijverheidscomité en lid directiecomité HRD tot 13/5/91

Eretekens : Ridder in de Kroonorde, 1967 Ridder in de Leopoldsorde, 1977 Officier Orde Leopold II, 1986 Officier in de Kroonorde, 2002 Emeritus-Eredeken van de Arbeid, (1989)

19


Gareth Penny on ‘Africa working’

At the gala dinner of the recently held World Diamond Council’s meeting in Antwerp, Gareth Penny, Managing Director, De Beers, held the following remarquable speech. “Eight years ago, here in Antwerp, leaders of the diamond industry declared ‘zero tolerance’ on conflict diamonds and laid the foundations for the creation of the World Diamond Council. At that time the industry was under intense and unrelenting media scrutiny as a result of equally intense pressure from the international community and civil society. The industry was regarded, by many, to be part of the problem. Today, the WDC is seen the legitimate and authoritative voice of the international diamond community. Under Eli’s leadership, it has earned the respect of governments and NGOs alike, providing expertise and assistance in the development, implementation and ongoing success of the Kimberley Process. In doing so, the WDC has attracted credibility and provides us all with the opportunity to demonstrate the values that underpin our industry and prove that we are part of the solution. I would, therefore, like to congratulate Eli and other colleagues and friends in the WDC, particularly Mark van Bockstael and Cecilia Gardner, for their outstanding achievements. And Gareth Penny to continue that “In addition to these achievements, the World Diamond Council, has demonstrated the positive effect that the private sector can have in the development of stability and prosperity in emerging economies, particularly in Africa. To begin with, we must establish a positive approach and not subscribe to the view that Africa is a lost cause. For example, the typical perception, here in the West, is that all Africans are either victims or villains. We do not believe this to be the case.

Sustainable prosperity There is another view; one we call, ‘Africa Working’ – where Africans are not only lifting themselves out of poverty, but collectively lifting their nations to new levels of sustainable prosperity. It is here we, in the private sector, can have an impact. For those of you who might think this optimism to be unfounded, I invite you to consider the following: - In 2007, African continental economic growth averaged nearly six per cent, with the best performers closer to 7 percent. Compare that with the dismal economic performance in Africa in the ‘80s and ‘90s, when growth rarely exceeded two per cent. - Twenty-five years ago there were only three democracies in Africa - Botswana, Senegal and Mauritius. Today, more than 40 African countries have held multi-party elections. And while they may not be perfect, the trend is clear to see. - Good governance, the rule of law, independent judiciaries, a free press and civil society growing in confidence are, despite some important exemptions, increasingly the norm, encourag-

20

ing vital foreign capital investment and reducing dependency on overseas aid. - Those diamond producing countries, until recently plagued with civil conflict, have seen some truly remarkable changes. For example: -- The DRC successfully concluded its first Presidential elections; -- Angola looks set to follow suit as it manages one of the fastest growing economies on the continent; -- Sierra Leone has just completed another round of peaceful democratic elections; -- and Liberia recently elected Africa’s first female head of state. Greater transparency in the way diamonds are traded in Africa and the subsequent increase in Government revenues are part of this increase in economic growth and improving governance. I would like to explain why we in De Beers believe these improvements are essential to the future of our industry and why we should endeavor to continue our efforts. Firstly, transparent and good governance in the way we conduct our business has a positive impact on the integrity of our product.

We all have a responsibility Our collective experience, gained largely through our involvement in the Kimberley Process, has taught us much. Above all, it has taught us that we all have a responsibility to ensure that we are not only aware of where our diamonds come from, but also to ensure, where we can, that the communities from where they came have a peaceful and stable existence, and experience lasting social and economic benefit from them – just as we would expect for ourselves. As I have said before, the integrity of our product is now an essential element of our offer to the consumer, and the level of that integrity will be measured entirely on the way we conduct our business. Quality is no longer just a physical manifestation of the products purchased by consumers. Quality and value are now measured against where the product comes from, who manufactured it and how,” Gareth Penny emphasized. “Secondly, the diamond industry has and can continue to play a role in increasing economic prosperity on the continent to the benefit of all involved. For example, today De Beers and its partners contribute more than $4.6 billion dollars to African economies each year. In some ways, diamonds represent one of the largest transfers of wealth, from the rich western consumer markets to developing African producer countries. To put that in perspective, for example, the diamond industry in Botswana accounts for 33 percent of its gross domestic product and approximately 70 percent of the government revenue. Through initiatives such as


beneficiation, our clients now have the opportunity to contribute to and benefit from this success. Working together with governments and civil society, there is no reason that this industry cannot help to achieve the same elsewhere. By ensuring that we purchase our goods from sources that encourage and develop the skills and abilities of local communities to retain and utilise the value of their diamonds, we will help to provide an engine for growth that will lead to wider economic investment.”

A sustainable future And speaker to continue that “I don’t claim that we have all the answers. However, we do have some insights that have provided us with a sustainable business for more than 120 years and we believe that they will help to secure an equally sustainable future. They are: - To form strong partnerships with Government so you both learn what it takes to succeed for business and for the country as a whole - Commit to building a citizen-run organization, developing skills at the managerial level - Help small citizen companies develop by outsourcing your supply chain - Look to shift skilled value-adding jobs to Africa - Play an active role in leading the fight against HIV/AIDS and in supporting education. It’s key to your business and your communities’ long-term success

- Focus on the impact of climate change on Africa - Support international efforts to eliminate corruption and support good governance, which will multiply the positive impact of business ten-fold - To share the wealth in a sustainable manner. Although you must first create it, for business, the ‘how’ you create it can make a big difference when it comes to making it sustainable Not every one of these will be relevant to all businesses in our industry, but we believe they are principles that provide the basis on which we can benefit from ensuring that we assist in turning Africa’s natural assets into national wealth. However, to be viable, they must provide lasting social and economic benefits for all. To be legitimate, they must involve the participation of governments, civil society and communities. To succeed, they must become central to the way we do business and not considered as some kind of philanthropic gesture. Representing the entire value chain, from mining to retail, the World Diamond Council is a powerful voice in the industry and I believe it can continue to play a vital role in promoting a greater understanding of principles such as these. Informing everyone in our business, and consumers around the world, of the industry’s achievements and how each of us can do more.” In conclusion Gareth Penny said to “believe passionately that the international diamond industry, as part of the wider private sector, operating in an environment of good governance and the rule of law, can and should be an essential contributor to the building of a peaceful and prosperous Africa. However, it’s not just doing business that will make the difference, but the way we practice our business that is the key.”

The Diamond Trading Company gathers leaders together in South Africa The Diamond Trading Company (DTC), the distribution arm of the De Beers Family of Companies, celebrates the conclusion of a successful three-day Leaders in Africa Summit. The three-day Summit gathered leaders from the DTC, leaders from Africa, and leaders from the clients business for a celebration and gathering of minds marking the start of a new 3 year contract and partnership between the DTC and its 78 clients. The summit’s mission was to bring leaders to where the roots of the company lay, in the African soil, and to expose them to innovative approaches and thought leadership to serve as the catalyst for change and prosperity in the diamond industry. The topics covered at the conference ranged from the latest economic and political developments in South Africa, Botswana and Namibia to the latest trends in technology and economics. Topics discussed contributed to the vast knowledge and expertise that is characteristic of the DTC’s partners. Speakers included Russell Simmons, who spoke about the role individuals have in supporting humanitarian causes to positive-

ly impact the lives of others. His Excellency, Former President of the Republic of Botswana, Festus Mogae, spoke about the opportunities for foreign investment in Botswana and the importance of a cohesive partnership between the public and private sector to ensure a prosperous Africa. “To maintain our position as the worlds’ most effective distributor of rough diamonds it is important that we recognise and learn about the enormous opportunities that southern Africa offers to our clients. We hope that by hosting this event, for our clients and partners, that it demonstrates our commitment to this region as we move towards a more sustainable economy through beneficiation of diamonds,” said Varda Shine, Managing Director of DTC. “To salute the region by bringing the World’s leading diamantaires to Southern Africa to experience, at first hand, our commitment and their commitment to the industry and the region is part of the leadership that we wish to nurture.” “I believe passionately that the private sector is not just helpful

21


but is an essential ingredient, together with good governance and the rule of law, to the building of a prosperous Africa,” stated Gareth Penny, Managing Director of DeBeers. “But it’s not just doing business that will make the difference, but how you do business that is the key.” “The key to a prosperous Africa lays in the approaches to building sustainable economy. Fostering economic development rather than giving aid has proven to be the key to achieve economic growth,” said Nicky Oppenheimer, Chairman of the De Beers Group. “Diamonds will continue to play an important role in the future of southern Africa. Good governance and transparency are the key elements for a successful economy and democracy and we believe that diamonds contributed to the transparency of government and business.” The DTC’s Leaders in Africa had the opportunity to visit the Venetia Mine, where they learnt and experienced, first hand, the intricate operations of a diamond mine and were able to see the incredible infrastructure that ensures the diamonds mined during this visit will appear in their boxes in 3 Sights time. “To understand what nature has put in the ground gives you an idea of the extraordinary worth of a diamond. Only then one can understand the value of a diamond,” stated Johnny Velloza, Venetia Mine Manager. To address the environmental impact of the attendee’s carbon footprint, as they travelled to South Africa, the DTC partnered with Food & Trees for Africa to voluntarily offset the carbon footprint. As a result, 320 trees were planted in the area of Venetia. The DTC is committed to the highest standards of environmental care and protection and this business practice forms part of the core of being a responsible corporate citizen.

International Diamond Council releases new set of IDC rules The International Diamond Council (IDC) announced it has released a new version of the ‘IDC Rules for Grading Diamonds,’ with the explicit purpose of providing relevant and updated nomenclature for polished diamonds. The IDC is a joint committee established in 1975 by the World Federation of Diamond Bourses (WFDB) and the International Diamond

BVBA DIAMANTZAGERIJ

MAURICE HELSEN Diamond Sawing Factory

Marking and sawing all sizes, small goods, melees, goods from 1 ct to 10 ct and up

KEULEMANSSTRAAT 6 - 2270 HERENTHOUT tel. +32(0)14 51 36 69 • +32(0)14 50 04 01 fax: +32(0)14 50 11 92 gsm 0477 52 72 38 • gsm 0475 62 87 88

22

Manufacturers Association (IDMA) to create an international standard for rules, working methods and nomenclature. The new IDC rules were discussed and accepted during an IDC meeting held on July 2nd in Antwerp, Belgium. The inclusion of CIBJO representatives in the IDC is in line with the agreement reached between IDC and CIBJO in Shanghai in May 2008, i.e. the recognition of the IDC rules as a joint platform for diamond grading standards and nomenclature. The new rules will be made available as an Adobe PDF document for downloading from the dedicated IDC website within two weeks. A separate announcement will be made regarding their online location. IDC Chairman Stephane Fischler stated that the IDC rules “are a ‘work in progress’ and will no doubt evolve further to reflect, in an appropriate fashion, technological and other advances in the diamond industry, as well as to consolidate the trust of the consuming public in diamonds.” Fischler added that by making the document available for review by the industry at large, he expected IDC to play an ever more prominent role in the discussion about general standards for diamond grading and diamond nomenclature in particular. “I believe IDC's role, as a vehicle of WFDB and IDMA, will only grow as the industry needs to offer consumers the best and widest possible range of quality assurances of the diamonds it sells to the public,” Fischler stated.

Kimberley Process Certification Schemenew list participants The European Commission has informed us that the Commission Regulation amending Council Regulation (EC) nr. 2368/2002 of 20 December 2002 with a view to the re-admission to the list of participants of the Republic of Congo, as of 8 November 2007, has been published. It is the Commission Regulation nr. 458/2008 of the 26th of may 2008 that has been published in the Official Journal of the EU, nr. L 137 of the 27th of May 2008. An updated list of Kimberley Participants is available at: Algemene Directie Economisch Potentieel – Dienst Vergunningen, email: Frieda.Coosemans@economie.fgov.be or http://economie.fgov.be.

J. PIRE & P. HUET Are together for a better service Each 45 years of experience Jean Pire Paul Huet Round stones All models of very good –3 x Ex fancy stones and all kind of repairs

Hoveniersstraat 11 1st Floor 0496/506964

0494/364828


WDC concludes sixth annual meeting reconfirms commitment to eradicate conflict diamonds

More than 100 delegates to the World Diamond Council (WDC) have concluded the Sixth Annual Meeting of the organization in Antwerp with a call to continue the industry's campaign to eradicate the trade in conflict diamonds. The meeting in Belgium was hosted by the Antwerp World Diamond Centre (AWDC). It was held in the parliamentary chamber of the Province House in Antwerp, which is the actual venue at which the WDC was created in 2000. This year's gathering celebrated the fifth year since the launch of the Kimberley Process Certification Scheme in 2003. In his report to the plenary session, WDC Chairman Eli Izhakoff said that, although the trade in conflict diamonds has ceased almost entirely, the industry cannot afford to reduce its ongoing effort. “The truth of the matter is that the Kimberley Process Certification Scheme has been so successful in monitoring the flow of rough diamonds into the pipeline that we concern ourselves today with essentially a limited number of instances of uncertified goods coming into the market, even though the diamonds in question rarely are sourced from an area experiencing any form of civil conflict,” he stated. “Our reason for behaving in this manner is clear. The system will work effectively only if all diamonds are traced, and not only those which are deemed to originate from a conflict zone.” Izhakoff said that campaign against conflict diamonds has to be seen against the backdrop of the industry's greater commitment to improve the livelihoods of the people residing in all areas where the industry is active. “The World Diamond Council played a key role in raising awareness in the industry to the plight of people living in diamond producing areas. This awareness has evolved into an understanding that our industry has a role to play in helping these people develop sustainable economies and social systems, which are not wholly dependent on the salaries earned by miners extracting the diamonds from the ground.” Addressing the opening session was Vincent Van Quickenborne, Belgium's Minister of Economic Affairs. The fact that the WDC continues to meet regularly is a credit to the commitment and moral backbone of the diamond industry, he said. “The scourge of conflict diamonds can be likened to a dangerous virus, and the Kimberley Process to a vaccination that keeps it dormant. Like a virus, conflict diamonds can mutate and try to attack once again, threatening the market and lives of innocent men, women and children. But if the Kimberley Process stakeholders - meaning the World Diamond Council, the member governments, the United Nations, European Community and NGOs - if they remain vigilant, then the Kimberley Process vaccination will continue to deal effectively with any renewed breakout.” The minister said Kimberley Process demonstrates what gov-

ernment and business can do when they work in cooperation. “The success of the Kimberley Process Certification Scheme is living proof of the degree to which government and the private sector can act as a potent and positive force when they work in tandem with a common goal. Once upon a time, governments took care of foreign relations and business took care of itself. In the modern global economy, however, it is very difficult to draw clear lines between the two. But, as our areas of influence have merged, so have our interests. To be effective, we often have to find ways of working together,” Van Quickenborne stated. The recent decision of the Venezuelan government to withdraw temporarily from the Kimberley Process in order to get its regulatory system in order was praised by speakers at the meeting. “The incidence of diamonds from Venezuela without KP certificates has a great deal to do with tax evasion and very little to do with civil conflict,” Izhakoff said. “But from our perspective that is immaterial. The effectiveness of the Kimberley Process in preventing a re-emergence of the conflict diamonds problem is reliant on all participants following a zero tolerance policy. If any participant is unable to do so, then the entire system is undermined. The fact that Venezuela has agreed to take a time out, so that it can consider ways of correcting its regulatory system, is good for the entire Kimberley Process.” “It's good that Venezuela withdrew from the process,” remarked Alex Yearsley, a campaigner for Global Witness, one the key NGO involved in the conflict diamonds campaign. “This highlights the need for effective suspension measures, removing countries from the list when necessary.” Addressing the meeting was Ambassador Karel Kovanda, chairman of the Kimberley Process on behalf of the European Union in 2007. Providing an update of the Diamond Development Initiative was Dorithée Gizenge, the organization's executive director.

DENCKENS Eduard

Dennenlaan 2 2243 Zandhoven Tel. 03.484.30.32

23


24


Rond de Dossinkazerne in Mechelen

Bob Van Reeth ontwerpt nieuw Holocaustmuseum Doordat Vlaams minister-president Kris Peeters de Antwerpse architect Bob Van Reeth en zijn AWG de opdracht heeft gegeven het nieuwe Holocaustmuseum voor Mechelen te ontwerpen is dit project, dat nu reeds jaren aansleept, eindelijk de laatste rechte lijn van zijn verwezenlijking ingestuurd. Het is inderdaad zo, dat het project ‘Kazerne Dossin’ in 2001 het licht zag maar telkens weer van de ene verantwoordelijke naar de andere doorgeschoven werd. Aan die stoelendans lijkt nu een eind gekomen te zijn want volgens Vlaams minister-president Kris Peeters kunnen de werkzaamheden in 2009 aangevat worden om in 2011 voltooid te zijn. De Mechelse Dossinkazerne is de plaats waar de zwartste bladzijde van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in ons land geschreven werd met de deportatie van zo'n 25.000 Joden en zigeuners. Het is Nathan Ramet, jarenlang SBD-bestuurslid en gewezen Auschwitz-gevangene, die er, dank zij enorme inspanningen en een niet aflatend doorzettingsvermogen, in geslaagd is in die voormalige Dossinkazerne het ‘Joods Museum voor Deportatie van Verzet’ (voluit Kazerne Dossinmemoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten) te laten installeren. Gezien de grote belangstelling voor dit museum enerzijds en het gebrek aan plaats anderzijds deed de nood aan uitbreiding zich voor. Over het ‘waarom’ en vooral het ‘hoe’ ontstonden dadelijk een aantal polemieken, die ondertussen echter tot een duidelijke consensus geleid hebben. Het dossier vorderde echter aan een Processie van Echternach-tempo maar die is nu door Vlaams minister-president Kris Peeters in een eindsprint omgebogen. Na een oproep van de Vlaamse Bouwmeester, Marcel Smets, namen tal van internationaal gerenommeerde architecten en ontwerpbureaus aan de wedstrijd deel. Laureaat werd Bob Van Reeth, wiens visie op de beschikbare gebouwen en terreinen best van al aan de doelstellingen van het project beant-

woordde. Om de plannen te kunnen verwezenlijken heeft de Vlaamse Regering de beschermde voorbouw van de Dossinkazerne gekocht alsook het tegenoverliggende voormalige arresthuis (waar de muur verwijst naar de executieplaats van de beulen van Breendonk). Dit gebouw, momenteel bekend als de IKA-school, zal op enkele fragmenten na afgebroken worden en plaats maken voor een nieuwbouw met vier verdiepingen en een parkeergarage. Waar dit gebouw niet op de muur rond de stad rust zal het op gietijzeren kolommen staan waarop teksten komen met symbolen over mensenrechten en verdraagzaamheid. In het totaal komen er drie bouwlagen met een plafondhoogte van telkens 5,40 m. Op de hoogste verdieping komt een auditorium, een bezoekersruimte en een open ruimte en is er ook een wandelgang van waaruit men een panorama krijgt over de stad en uitkijkt op de gevel van de Dossinkazerne. Het plein dat tussen beide gebouwen ontstaat moet de samenhang met de Dossinkaerne benadrukken zonder dat echter het doorgaand verkeer gehinderd zal worden. De Vlaamse Bouwmeester stelt dat “de ontwerper en het project een sterke indruk achterlaten. Dit is architectuur met een boodschap. Het verhaal is consequent en het gebouw staat er als een spraakmakend museum voor de bezoeker, een sterk gebouw voor de stad en een monument voor de slachtoffers.” Voor het hele project heeft de Vlaamse regering 25 miljoen euro veil, iets wat huidig voorzitter van het Joods Museum voor Deportatie en Verzet, Nathan Ramet, “een erg mooie beslissing” noemt, “iets waardoor onze oppervlakte verveelvoudigt, zodat we veel meer mogelijkheden krijgen en ook dieper kunnen ingaan op de actuele kanten van het verhaal. Het doet plezier vast te stellen dat de aandacht niet verslapt en de overheid nog zoveel geld over heeft om rond dit thema een museum van internationale allure te bouwen. We rekenen met een stijging van het aantal bezoekers van ongeveer 35.000 tot 80.000 per jaar.” (Y.V.) 25


HRD Awards 2009: ‘Er was eens’

‘Er was eens… mijn lievelingssprookje’ is het thema en inspiratiebron om een hedendaags en vernieuwend diamantjuweel te creëren. Een sprookje is een fictief verhaal, met in de hoofdrol feeën, kobolden, elfjes, trollen, heksen, reuzen en sprekende dieren. Dikwijls komt er ook tovenarij aan te pas en sprekende dieren die elkaar confronteren in een opeenvolging van vergezochte scènes. Sprookjes zijn een deel van het cultureel erfgoed. Ook vandaag worden er nog sprookjes geschreven. In de hedendaagse literatuur gebruiken vele auteurs sprookjes om allerlei redenen, waaronder de studie van ‘het menselijke bestaan’. Anderen hebben dan weer zeer specifieke drijfveren zoal multiculturele of feministische waardeoordelen. Sommige sprookjes hebben zelfs een erotisch tintje.

Doel Antwerp World Diamond Centre (AWDC) biedt een forum aan getalenteerde juweelontwerpers en wil op deze manier de creativiteit stimuleren van het hedendaags diamantjuweel. De wedstrijd streeft ernaar de grenzen van het hedendaags diamantjuweel te verleggen, avant-garde ideeën en exclusieve creaties zijn een must. De kunstenaar is volledig vrij in zijn scheppingsdrang. De wedstrijd promoot diamanten in het algemeen en Antwerpen Wereldcentrum voor Diamant als ‘kwaliteitscentrum’ in het bijzonder.

Deelnemen De wedstrijd staat open voor professionele en niet professionele ontwerpers, studenten, afgestudeerden, leraars, juweliers, goudsmeden, enz… Enkel privé-personen kunnen deelnemen (geen firma’s). Ieder ontwerp moet origineel en niet eerder tentoongesteld of gecommercialiseerd zijn. Belangrijk is het karakter als diamantjuweel. Diamant is het onontbeerlijke orgelpunt van het juweel. Het diamantjuweel moet een minimum van 1,00 ct aan diamanten bevatten. Het maximum gewicht aan gebruikte diamanten is 25,00 ct. Edele metalen en/of andere materialen. De gebruikte materialen zijn overeenkomstig de uitstraling van diamant. Dit sluit het gebruik van nieuwe en innovatieve materialen niet uit. Het gebruik van ruwe diamant is niet toegestaan, fantasie slijpvormen en kleurdiamanten kunnen wel. Originaliteit, draagbaarheid, creatief gebruik van diamant en technische vaardigheid zijn een must.

Awards Eerste prijs: 5000 euro, toegekend voor het origineelste juweel (unicaat) door een internationale jury.

26

Extra’s voor de eerste prijs winnaar: AWDC koopt het winnend juweel aan (materiaalkost en voor een maximum bedrag van 12.500 euro*) en geeft het juweel in bruikleen voor de permanente tentoonstelling in het Diamantmuseum Provincie Antwerpen (* jury kan hierover anders beslissen).

Sponsoring Juweel (materialen) De ontwerper kan gesponsord worden door een privé-firma, juweelfabrikant, juwelier of andere. De keuze ligt volledig bij de ontwerper. Diamanten verwerkt in de juwelen kunnen uitsluitend door diamantfirma’s met zetel in België gesponsord worden. AWDC organiseert een sponsormeeting met Belgische diamantfirma’s. Deze firma’s zullen de nodige diamanten in bruikleen geven. De diamantsponsors worden uitsluitend door lottrekking toegewezen. De ontwerper heeft bijgevolg geen vrije keuze van diamantsponsor. De juweelontwerper neemt persoonlijk contact op met de hem toegewezen diamantsponsor.

Travel plan De collectie wordt gedurende de periode 2009 – 2010 gepromoot en tentoongesteld in binnen- en buitenland. De openingsshow en prijsuitreiking is gepland op 18 juni 2009. In de maanden juli-augustus 2009 wordt de collectie tentoongesteld in het Diamantmuseum Provincie Antwerpen. Nadien zal de collectie rondreizen in het buitenland, waar ze ondermeer te zien zal zijn op belangrijke internationale juwelenbeurzen waaraan AWDC deelneemt, musea en juweelgalerijen, e.a.* (*onder voorbehoud).

Inschrijvingen Deelnemers dienen hun inschrijvingsformulier per post of per e-mail en samen met hun ontwerptekeningen, foto’s of foto’s van maquettes vóór de afsluitingsdatum 31 oktober 2008. Afgewerkte juwelen worden niet aanvaard bij het inschrijven. Het aantal ontwerpen per persoon is onbeperkt (afhankelijk van je inspiratie). Een professionele jury zal op basis van de werktekeningen, foto’s of foto’s van een maquette een selectie maken ‘Laureaten’ worden schriftelijk verwittigd.

Gedetailleerde informatie vindt u op www.awdc.be of www.hrdawards.com. en indien u nog vragen heeft, contacteer Jennie Baeten (tel. +32/3/ 222 05 40 – e-mail jb@awdc.be) of Gaëlle Schmid (tel. +32/3/ 222 05 42 – e-mail gs@awdc.be).


Far East

Inhorgenta Europe expands partnership in Hong Kong Inhorgenta Europe, the European Union’s largest trade show for watches, jewellery, pearls, gemstones and technology, and the Hong Kong Jewellery Manufacturers Association (HKJMA) are planning to expand their cooperation.

ting in the middle of the European Union, one of the world’s largest and most successful economic powers. - Inhorgenta Europe is internationally established: not only attracting buyers from Germany, but from all over Europe, in particular from Central and Eastern Europe. - The event caters to the volume market, a field which many Asian manufacturers are operating in. - Inhorgenta Europe is one of the world’s most competent jewellery trade shows, covering everything from innovative design jewellery to exclusive platinum pieces. In the eyes of the trade show organization the Asia tour came to a thoroughly positive conclusion: “Our meetings showed that Inhorgenta Europe continues to have promising growth potential throughout Asia.” Inhorgenta Europe 2009 opens its doors on February 20th to the 23rd, 2009. For more information, please go to www.inhorgenta.com

Macau to host 2009 CIBJO Congress S.K. Cheung (l.) and Armin Wittmann During a trip to Asia, Armin Wittmann, Project Manager Inhorgenta Europe, and HKJMA General Manager Wings S.K. Cheung agreed on a more complex partnership. The plan calls for expansion of the Chinese exhibitors’ joint booth in Munich, in-depth information exchange about the respective markets, as well as a closer cooperation in the areas of marketing and PR. Hong Kong and China provide some of the strongest exhibitor groups at Inhorgenta Europe in addition to Italy, Great Britain, Austria, and Spain. Around 40 manufacturers, among them companies such as Techwell Creative, Double Arts Jewellery, or Legrand Jewellery, presented their products in Munich this year; many of them at the community booth for Hong Kong and China, organized by the HKJMA. “Our exposition service offers are ideally suited to the expansion plans of many Asian watch and jewellery manufacturers, as well as gemstone suppliers,” said Armin Wittmann at a press conference in Hong Kong. Cheung had similar remarks: “Many Asian jewellery manufacturers are currently looking for new trade opportunities – particularly due to the looming economic decline in the US. Europe, and especially Inhorgenta Europe may play an important role in this development.” Furthermore, the meetings identified four characteristics of Inhorgenta Europe, rendering the trade show even more interesting to Asian companies: - Munich is an attractive and centrally located trade show set-

CIBJO President Dr. Gaetano Cavalieri announced that the 2009 CIBJO Congress will be held March 1-4, 2009, in Macau, the former Portuguese colony, which like neighbouring Hong Kong, is now a Special Administrative Region (SAR) of China. Cavalieri made the announcement following a decision made during a meeting of CIBJO's President's Council held in July in Antwerp. The chief hosts of the 2009 CIBJO Congress will be MJS Trade Fairs (Macau) Ltd., the organizers of the Macau International Jewellery and Watch Fair (www.macaujewelryfair.com). The second edition of this fair will begin just prior to the CIBJO Congress, from February 28 to March 3, at the Venetian Macao hotel, which will also double as the Congress venue. In addition, the organisers are also launching the first ‘Macao de Luxe’ event in the Asia Pacific Region, an exclusive jewellery and watch fair that aims to become the Asian equivalent of the Couture show in the US. Cavalieri, who was a keynote speaker at this year's first edition of the Macau International Jewellery and Watch Fair, said he was very pleased with the offer made by MJS. “The show organizers have the support of all major Macau governmental and semi-governmental organizations that cover investment and export promotion as well as international trade relations and business development. Macau is an absolutely exciting venue!”, CIBJO's president said. MJS Director Sunny Liu said he and his colleagues were elated at the prospect of bringing the leadership of the world jewellery industry and trade under one roof at the Macao Venetian.

27


Personalia

SBD was vertegenwoordigd

Silvain Ringer passed away

Juni 2008

Sylvain Ringer, secretary of the New York Diamond Dealers Club, has passed away, club President Jacob Banda announced. Among many other things in his more than 20 years with the Diamond Dealers Club, he helped plan the bourse's 75th anniversary celebrations and the World Diamond Congress in New York in 2004. Ringer was also a leading figure in the diamond trade in Antwerp. Banda called him an inspirational leader. (AFNS)

02.06 - Raad van Bestuur Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid 05.06 - VBO - Commissie KMO 09.06 - Bespreking met An Peeters (ADB) inzake een nieuwe private equity 10.06 - Fonds voor de Diamantnijverheid - RVD 11/06 - Commissarissenvergadering WTOCD 11/06 - Bureel SBD - Raad van Bestuur vzw Briljant - Algemene Vergadering vzw Briljant - VOKA: Routeplan 2012 17/06 - ICD – Beheerscomité II - Plenaire zitting PC voor de Diamantnijverheid en -handel - Werkgroep Technische Bedienden Diamant - RVD 19.06 - Hoge Raad voor de Zelfstandigen en KMO - ICD – Beheerscomité I - Juwelententoonstelling SIHA 23.06 - Vormingsfonds - Diploma-uitreiking 7de specialisatiejaar diamant 24.06 - Algemene Raad WTOCD - Symposium ‘Hearts & Arrows’ HRD Antwerp 30.6-1.7 - 6th Meeting World Diamond Council

Fifth Antwerp Diamond Conference to take place November 17 and 18 The Antwerp World Diamond Centre (AWDC) has announced that the Fifth Antwerp Diamond Conference will take place in Antwerp on Monday, November 17, and Tuesday, November 18, 2008. This year’s conference will focus on the value of the diamond in all its facets. Considered by many to the most important event of its type in the diamond industry, the 2008 Antwerp Diamond Conference will specifically examine the element of value in the diamond brand. It will consider the subject from the broadest possible perspective, looking at the diamond as a symbol of the primary human values of love and commitment, as an item that requires the business to be operated according to strict ethical values and as an item of significant monetary value. “The passion that the diamond elicits among jewellery consumers is very much associated with the various elements of value,” explained Freddy J. Hanard, the CEO of the AWDC, the conference organiser. “And what makes them particularly interesting is that almost none of them are constant. They are persistently changing, because of market conditions, evolving consumer trends and tastes, and conditions in the producing and consuming countries. To create brand equity for the diamond and then defend that brand, it is imperative that we understand the process.” In the years since it was first established, the Antwerp Diamond Conference has become one the most important events on the diamond and jewellery industry’s annual calendar, attracting speakers of the calibre of former US Vice President Al Gore and Botswana President Festus Mogae (2002), President Bill Clinton (2003), South-African President Thabo Mbeki (2004) and Liberian President Ellen Johnson-Sirleaf and social activist Bob Geldof (2007).

28

Juli 2008 01.07 02.07 03.07 -

Fonds voor de Diamantnijverheid Plenaire zitting PC Diamantnijverheid en –handel IDC-meeting Overlegvergadering VDAB, met alle opleidingsactoren diamant 07.07 - Algemeen Bestuur SBD - Algemene Ledenvergadering SBD 08.07 - VBO-CSA 09.07 - Organisatiecomité Presidents’ Meeting 2009 10.07 - Bureel SBD 15.07 - Bespreking verzekeringsmaatschappijen Sectorpensioenplan diamantnijverheid - Fonds voor de Diamantnijverheid - RVD 16-17.07 - Symposium ‘HRD Antwerp Cut Grade’ 17.07 - Bespreking verzekeringsmaatschappijen sectoraal pensioenplan - ICD 24.07 - Leerlingencommissie Paritair Comité 324 28.07- 17.08: Collectief Verlof diamantnijverheid

S78E04-aug08sep08  

Realisatie Transintech Benedenstraat 91, 2880 Bornem Tel: 03/830.23.12 e-mail: transintech@skynet.be Verantwoordelijke uitgever Responsable...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you