Page 1

5

ΙΟΥΛ–ΔΕΚ 2017

JULY–DEC 2017

Απολογισμός συνΑθηνά synAthina Integrated Report


3

ΕΙΣΑΓΩΓΉ INTRODUCTION

Εισαγωγικό Σημείωμα Introductory Note

Κρατάτε στα χέρια σας τον απολογισμό του δεύτερου εξαμήνου του 2017 του συνΑθηνά. Στόχος του απολογισμού των αποτελεσμάτων, είναι η προβολή του προγράμματος ως ένα αξιόπιστο εργαλείο του δήμου Αθηναίων το οποίο (1) υποστηρίζει και ενδυναμώνει τις δράσεις της κοινωνίας των πολιτών (2) αναδεικνύει μέσα από αυτές νέες λύσεις για την πόλη, (3) οδηγεί σε αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις νέες ανάγκες της εποχής. Έχοντας ήδη χαρτογραφήσει, αναδείξει κι ενδυναμώσει περισσότερες από 3000 δράσεις των ενεργών πολιτών της πόλης, το συνΑθηνά ολοκληρώνει μια περίοδο στη διάρκεια της οποίας έλαβε την απαραίτητη καθοδήγηση και υποστήριξη από το ίδρυμα Bloomberg Philanthropies που του επέτρεψαν να εξελιχθεί σε ολοκληρωμένο μηχανισμό μέσα από τον οποίο αναπτύσσονται λύσεις για την πόλη σε συνεργασία με τους ενεργούς πολίτες της Αθήνας. Η ίδια χρονική συγκυρία όμως αποτελεί και το ξεκίνημα ενός νέου κεφαλαίου στην εξέλιξη του συνΑθηνά. Η πρόσφατή μετακόμισή μας στις εγκαταστάσεις του Σεραφείου επικυρώνει τον ρόλο του συνΑθηνά ως καταλύτη του έργου της κοινωνικής καινοτομίας που αναπτύσσει ο δήμος Αθηναίων. Ταυτόχρονα, η διάκριση που απέσπασε ο Δήμος στο πλαίσιο της πρωτοβουλιας Urban Innovative Actions της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει στο συνΑθηνά την ευκαιρία να συμμετάσχει στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος για την ένταξη του προσφυγικού πληθυσμού καθώς και τη δυνατότητα να συνεχίσει και να εξελίξει το έργο του για τα επόμενα τρία χρόνια.

What you hold in your hands is the biannual integrated report of synAthina. Its objective is the manifestation of the program through its outputs, as a reliable tool for the City of Athens which (1) supports and strengthens the activities of the civil society, (2) highlights through these activities new solutions for the city that meet the contemporary challenges of our times (3) leads, through these solutions, to upgrading of the public administration itself and the way in which the municipality of Athens can effectively deal with new problems emerging in the city. Having already mapped, highlighted and strengthened more than 3,000 activities of the active citizens of the city, synAthina has completed a period during which it received the necessary guidance and support from Bloomberg Philanthropies, which helped it transform into a complete mechanism through which solutions for the city are developed in cooperation with the active citizens of Athens. However this is also the beginning of a new chapter in the evolution of the synAthina. Our recent move to Serafio’s premises validates the role of synAthina as a catalyst for social innovation developed by the municipality of Athens. At the same time, the Municipality’s distinction within the framework of European Union’s Urban Innovative Actions gives synAthina the opportunity to participate in the design and implementation of an innovative program for the integration of the refugee population and the possibility to continue and develop its work in the next three years.


Συλλογή

Διασύνδεση

Φιλτράρισμα

Ενσωμάτωση

Collecting

Connecting

Sieving

Incorporation

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ SYNERGIES

ΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ BEST PRACTICES OF THE ENGAGED CITIZENS

25

Εκδηλώσεις Insight Out & Outreach

39 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του δικτύου της Πανεπιστημίου για τις καθαρές προσόψεις The Panepistimiou Street network

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ INTERNATIONAL AWARDS

UIA: To συνΑθηνά, μοχλός διάκρισης της Αθήνας στην Ευρωπαϊκή κοινωνική καινοτομία

UIA: synAthina levers Athens’ distinction in Εuropean Social Innovation

9

17 ACCMR: Συνεργασία με το Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων ACCMR: Collaboration with the Athens Coordination

19

10

13

ΟΙ ΔΡΆΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΏΝ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΎΣ CITIZENS’ ACTIVITIES IN NUMBERS

Νέες Δράσεις Πολιτών (ΙOYΛ–ΔΕΚ 2017)

Center for Migrants and Refugees

Δεύτερος κύκλος φιλοξενίας και ενδυνάμωσης στο Social Dynamo Social Dynamo launches it’s second cycle of activities

Στο Σεράφειο εγκαινιάζεται το νέο κεφάλαιο λειτουργίας του συνΑθηνά The new chapter of synAthina’s operation is launched at Serafio

27

ΣHMANTIKOTERH ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CONNECTION HIGHLIGHT

21

Βιβλιοθήκη για πρόσφυγες σε κέντρο φιλοξενίας στην Αθήνα

Library for refugees at a hospitality center in Athens

ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗ ΟΜΆΔΩΝ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΎΣ CONNECTING ACTIVITIES IN NUMBERS

22

Δράσεις που συνδέθηκαν με την πλατφόρμα

New Connections

Insight Out & Outreach events

Εκπαίδευση και Πρόγραμμα Εργασιακής Ένταξης για Πρόσφυγες και Μετανάστες

Training and Integration programs for Migrants and Refugees

29

Τhe Athens We Need: Kerameikos

31

Πρότζεκτ Πλατεία Βικτωρίας

New Citizens’ Activities (JULY–DEC 2017)

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ COMMUNICATION HIGHLIGHTS

Victoria Square Project

33

Kindness Revolution

35

Break The Chain Festival

43

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ INCORPORATION CASE STUDY

for the clean facades is completed

Το Impact Hub παραλαμβάνει τη διαχείριση της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης Impact Hub Athens launches the operation of the Kypseli Market


7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 CHAPTER 1

Συλλογή Collecting

Το κεφάλαιο αυτό αφορά στην παρουσίαση του συνόλου T των δράσεων οι οποίες ανέβηκαν στην ιστοσελίδα και πραγματοποιήθηκαν στο φυσικό χώρο της στέγης του συνΑθηνά, τις νέες ομάδες οι οποίες έγιναν μέλη της πλατφόρμας τους τελευταίους 6 μήνες αλλά και επιλεγμένες εμβληματικές στιγμές οι οποίες βοήθησαν στην επικοινωνία του προγράμματος και των στόχων του.

T This chapter presents all the citizens’ activities uploaded to the digital platform and organised in the physical space of synAthina (kiosk), the new groups that joined our platform during the last six months but also highlighted moments that helped to the promotion of the program and its objectives.


8

9

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ INTERNATIONAL AWARDS

UIA: To συνΑθηνά, μοχλός διάκρισης της Αθήνας στην Ευρωπαϊκή κοινωνική καινοτομία UIA: synAthina levers Athens’ distinction in Εuropean Social Innovation

Refugees receive affordable apartments and in return they give back work for the public benefit

LINK TO THE MARKET

New micro businesses Social entreprises Higher opportunity for employment

VACANT PROPERTIES TRANSFORMED TO CO-OP HOUSING

CRS shelters Welcommon One-Stop Centyer in Serafio

POLICY CHANGE

Model for proprietors to activate their properties

PROTOTYPE FOR CITY PRESSING NEEDS

MUNICIPALITY WORKING GROUP

REFUGEES & MIGRANTS

synAthina, ADDMA, Vice Mayor for Refugees University of Athens, CRS, IRC

Open Calls: - psychological & cultural support - technology workshops - professional matchmaking (internships)

synAthina

Refugees support the needs of the local community

On-the-job language learning courses, psychological support and soft-skills training will be offered to the target groups during all the phases of the program

» mobile laundrette » keep the block clean from graffiti » urban farms on the roof-tops » food recycling » ethnic cuisine labs

University CITIZENS INITIATIVES

University of Athens provides expertise and trains local unemployed to become mediators

Ο δήμος Αθηναίων συμμετείχε στη 2η ανοιχτή πρόσκληση της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Urban Innovative Actions, η οποία δίνει στις ευρωπαϊκές πόλεις τη δυνατότητα να υλοποιήσουν καινοτόμες λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Στις 10 Οκτωβρίου 2017 στις Βρυξέλλες, η πρόταση της Αθήνας, στον σχεδιασμό της οποίας η ομάδα του συνΑθηνά είχε καθοριστική συμβολή, ήταν μία από τις 15 προτάσεις που διακρίθηκαν από τις 206 που κατατέθηκαν συνολικά. Η πρόταση του δήμου Αθηναίων επιδιώκει να αντιμετωπίσει την κατάσταση αδράνειας που βιώνει ο προσφυγικός πληθυσμός της πόλης λόγω της μακροχρόνιας αναμονής στην Αθήνα και του αισθήματος αβεβαιότητας για το μέλλον. Το πρόγραμμα συνδέει και δικτυώνει τους πρόσφυγες με τους ενεργούς πολίτες της Αθήνας, ώστε να τους προσφέρει διέξοδο από την απραξία μέσα από τη συμμετοχή τους σε δράσεις που ανταποκρίνονται σε υπαρκτές ανάγκες της πόλης. Ταυτόχρονα μεριμνά για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των προσφύγων με στόχο την εργασιακή τους ένταξη και τους προσφέρει κίνητρα και εργαλεία για την απόκτηση προσιτής στέγασης. Το πρόγραμμα υλοποιείται με στρατηγικούς εταίρους τους διεθνείς μη-κυβερνητικούς οργανισμούς Catholic Relief Services και Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών. Το στοιχείο της καινοτομίας που έκρινε τη διάκριση της πρότασης είναι η δυνατότητα που έχει αναπτύξει ο δήμος Αθηναίων, μέσα από συνΑθηνά, να δημιουργεί δίκτυα και συνέργειες που συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση του θετικού αντίκτυπου των δράσεων των ενεργών πολιτών της πόλης.

Ιn the spring of 2017, the municipality of Athens participated in the 2nd Open Call of the European Unions’ Urban Innovative Actions initiative, which gives European cities the opportunity to implement innovative solutions to the challenges they face. The City of Athens filed a proposal on the inclusion of vulnerable population groups. SynAthina played a leading role in the design of Athens’ proposal. On October 10th 2017 in Brussels, the Athens proposal was one of the 15 proposals which were awarded amongst a total of 206 proposals. The proposal of the municipality of Athens seeks to address the inertia situation experienced by the refugee population of the city due to its extended staying in Athens and its feeling of uncertainty about the future. The program links and networks refugees with the active citizens of Athens in order to offer them a way out of inactivity through their participation in activities that respond to the real needs of the city. At the same time, it seeks to develop the skills of refugees with a view to their labor integration and provides them with incentives and tools to obtain affordable housing. The strategic partners of the program are the international NGOs Catholic Relief Services and International Rescue Committee Hellas, as well as the National and Kapodistrian University of Athens and the Athens Development Company. The Athens’ proposal was based on the experience the Municipality earned over the past two years through managing the refugee crisis. The implementation of the proposal is based on the ability that synAthina has offered the municipality to develop networks and synergies which help maximize the positive impact of activities of the active citizens of the city.


10

Νέες Δράσεις Πολιτών New Citizens’ Activities

11

ΟΙ ΔΡΆΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΏΝ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΎΣ CITIZENS’ ACTIVITIES IN NUMBERS

Οι Προτεραιότητες της Πόλης με βάση τις Δράσεις των Πολιτών

(ΙΟΥΛ – ΔΕΚ 2017) (JUL – DEC 2017)

The Priorities of the City Based on the Citizens’ Activities

2.966

168

ΣΎΝΟΛΟ ΔΡΆΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ

+ 331

TOTAL NUMBER OF CITIZENS’ ACTIVITIES

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ NEW ACTIVITIES

ΔΡΆΣΕΙΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ACTIVITIES UPLOADED ON THE DIGITAL PLATFORM

163 ΔΡΆΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΈΓΗ ACTIVITIES ORGANISED IN THE KIOSK

Αριθμός Δράσεων Πολιτών ανά έτος Number of Citizens’ Activities per year

2017

304

2016 

638

2015

451

2014

317

2013

184

350

654 459

167

70

23

207

387

618

21,4%

17,6%

20,6%

14,7%

12,5%

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITY

ΥΓΕΙΑ HEALTHCARE

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EDUCATION/ INFORMATION

ΠΑΙΔΙ CHILD

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ CULTURE

6,1%

2,3%

2,8%

1,2%

0,8%

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ/ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ACCESSIBILITY & PUBLIC SPACE

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ENVIRONMENT

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TECHNOLOGY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ECONOMY

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ALTERNATIVE TOURISM

1.097

459


12

Ένα οικοσύστημα στο οποίο οι φορείς συνεργάζονται και σχεδιάζουν μαζί καινοτόμες δράσεις

13

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ COMMUNICATION HIGHLIGHTS

Στο Σεράφειο εγκαινιάζεται το νέο κεφάλαιο λειτουργίας του συνΑθηνά The new chapter of synAthina’s operation is launched at Serafio

Από τον Οκτώβριο του 2017 η ομάδα του συνΑθηνά βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Σεραφείου, του εμβληματικού αθηναϊκού κτιρίου το οποίο ο δήμος Αθηναίων επανέφερε στη ζωή της πόλης ως ένα κέντρο για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την καινοτομία. Η επικείμενη συστέγαση του συνΑθηνά στις εγκαταστάσεις του Σεραφείου με προγράμματα και πρωτοβουλίες όπως τα Athens Digital Lab, Athens Culture Net, Social Dynamo, Ανοιχτά Σχολεία, Athens Makers Space, Europe Direct κ.ά, όχι μόνο ενισχύει την αποστολή κοινωνικής καινοτομίας του συνΑθηνά αλλά και δημιουργεί το έδαφος για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος στο οποίο οι φορείς συνεργάζονται και συν-σχεδιάζουν καινοτόμες δράσεις με θετικό αντίκτυπο για την πόλη. Αυτή είναι, επιπλέον, η ευκαιρία για το συνΑθηνά να προσφέρει λύση σε μια διαπιστωμένη ανάγκη των ενεργών πολιτών της Αθήνας καθώς ήδη οι χώροι πολλαπλής χρήσης που διαθέτει το Σεράφειο αξιοποιούνται για εκδηλώσεις, συζητήσεις, συνέδρια και άλλες χρήσεις από φορείς και συλλογικότητες που υλοποιούν δράσεις με θετικό πρόσημο για την πόλη. Στο Σεράφειο θα λειτουργήσει, τέλος, και το εργαστήριο ένταξης προσφύγων που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της διάκρισης Urban Innovative Actions.

An ecosystem in which participants collaborate and co-design innovative activities.

Since October 2017, synAthina is operating at the premises of Serafio, the emblematic Athenian building that the City of Athens has brought back to the city’s life as a center for sports, culture and innovation. In Serafio, synAthina will be co-hosted with other innovative programs and initiative of the City of Athens such as Athens Digital Lab, Athens Culture Net, Social Dynamo, Athens Open Schools, Athens Makers Space, and more. This will not only reinforce the social innovation mission of synAthina, but it will also cultivate the ground for the creation of an ecosystem in which participants will cooperate and co-design innovative activities with a positive impact on the city. Moreover, this is an opportunity for synAthina to offer a solution to an urgent need of the active citizens of Athens, as the Serafio’s multiple use spaces are already being utilized for events, discussions, conferences and other uses by citizens’ groups implementing activities with a positive footprint for the city. Finally, Serafio will also host the refugee integration lab which will be created after Athens’ distinction by the European initiative Urban Innovative Actions.


ΟΜΆΔΕΣ ΠΟΛΙΤΏΝ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΎΣ COMMUNITY GROUPS IN NUMBERS

14

Νέες Ομάδες Πολιτών ανά έτος New Community Groups per year

ΣΎΝΟΛΟ ΟΜΆΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΑΘΗΝΆ TOTAL NUMBER OF COMMUNITY GROUPS

+29

(JAN – JUNE 2017)

NEW COMMUNITY GROUPS THAT JOINED OUR PLATFORM

Διασύνδεση Connecting

ΝΕΕΣ ΟΜΑΔΕΣ NEW COMMUNITY GROUPS

82

2017

87

2016

75

2015

77

2014

2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 CHAPTER 2

(ΙAN – IOYN 2017)

ΝΈΕΣ ΟΜΆΔΕΣ ΠΟΥ ΈΓΙΝΑΝ ΜΈΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΘΗΝΆ

363

15

42

Το κεφάλαιο αυτό αφορά στην παρουσίαση του συνΑθηνά ως ένα αξιόπιστο πρόγραμμα το οποίο βοηθά στην ενδυνάμωση των δράσεων της κοινωνίας των πολιτών μέσα από τη διασύνδεσή τους με διαφορετικούς φορείς, εν δυνάμει υποστηρικτές, χορηγούς, ιδρύματα καθώς και με άλλες δράσεις του δικτύου. Βασικό εργαλείο της διασύνδεσης αποτελούν οι «Ανοιχτές Δευτέρες» που πραγματοποιούνται στα γραφεία του συνΑθηνά στη Λιοσίων από τις 15.00 – 19.00 αλλά και στοχευμένες θεματικές συναντήσεις όπου ομάδες πολιτών, υπηρεσίες του δήμου, και ιδιωτικοί φορείς συζητούν παραγωγικά πάνω σε συγκεκριμένες προτεραιότητες της πόλης.

This chapter presents the effort of synAthina to empower civil society activities building networks among community groups, various stakeholders, potential supporters, sponsors and foundations. The most important connecting tool is the weekly “Open Monday” sessions which takes place at the offices of synAthina from 15.00 – 19.00 every Monday but also other targeted thematic meetings where community groups, city services departments and private stakeholders discuss in a productive way upon specific priorities of the city.


16

17

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ SYNERGIES

ACCMR: Συνεργασία με το Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων ACCMR: Collaboration with the Athens Coordination Center for Migrants and Refugees

Το www.accmr.gr είναι η νέα ιστοσελίδα του Κέντρου Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων του δήμου Αθηναίων που δημιουργήθηκε με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με την υποστήριξη του Athens Partnership. Αποστολή της είναι (1) η ενημέρωση για τις υπηρεσίες που προσφέρονται και τις δράσεις που οργανώνονται με αποδέκτες τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, (2) η διευκόλυνση της υποστήριξης των υπηρεσιών και των δράσεων από πολίτες, εταιρείες και οργανισμούς, (3) η δυνατότητα των μελών του να συμμετέχουν και να αλληλεπιδρούν. Για τον σχεδιασμό της ιστοσελίδας www.accmr.gr η ομάδα του Κέντρου Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων συνεργάστηκε στενά με την ομάδα του συνΑθηνά, ώστε να αξιοποιήσει την εμπειρία της σε θέματα χαρτογράφησης και ψηφιακής δικτύωσης. Μάλιστα το www. accmr.gr διασυνδέεται με το www.synathina.gr και με αυτό τον τρόπο η πλατφόρμα του ACCMR γίνεται μέρος ενός μεγάλου δικτύου ομάδων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που στοχεύει στη βελτίωση της ζωής στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από μια αμφίδρομη διαδικασία, κάθε δράση που ανεβαίνει στην πλατφόρμα του ACCMR, μπορεί να δημοσιοποιηθεί και στο www.synathina.gr ενώ τόσο οι δράσεις όσο και οι υπηρεσίες που αναρτώνται στην πλατφόρμα του ACCMR μπορούν να λάβουν υποστήριξη από το δίκτυο των υποστηρικτών που είναι εγγεγραμμένα στο συνΑθηνά. Έτσι o αντίκτυπος των δράσεων για πρόσφυγες και μετανάστες και το δίκτυο των υποστηρικτών τους διευρύνονται ακόμα περισσότερο.

www.accmr.gr is the new website of the City of Athens’ Coordination Center for Migrants and Refugees, created with the exclusive donation from the Stavros Niarchos Foundation and supported by the Athens Partnership. Its mission is (1) to provide information on the services offered and on the activities organized to support migrants and refugees, (2) to facilitate the support of services and activities by citizens, companies and organizations and (3) to enable its members to participate and interact. For the development of www.accmr.gr, the Athens Coordination Center for Migrants and Refugees team has closely collaborated with the team of synAthina to build on its expertise in mapping and digital networking. Moreover www.accmr is interconnected with www.synathina.gr, and thus the ACCMR digital platform becomes a part of a large network of civil society groups and organizations that aim to improve life in Athens. More specifically, through a two-way process, activities which are uploaded on the ACCMR platform can also be publicized at www.synathina.gr while both activities and services hosted on the ACCMR platform can be supported by the network of supporters registered in synAthina and vice versa. This way the impact of activities which support migrants and refuges and their network of supporters are widened.


18

19

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ SYNERGIES

Δεύτερος κύκλος φιλοξενίας και ενδυνάμωσης στο Social Dynamo Social Dynamo launches it’s second cycle of activities

Toν Οκτώβριο του 2017 εγκαινιάστηκε ο δεύτερος κύκλος φιλοξενίας και ενδυνάμωσης του Social Dynamο, της από κοινού πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του δήμου Αθηναίων να δημιουργήσουν έναν συνεργατικό χώρο για την ενδυνάμωση των φορέων της κοινωνίας πολιτών.

In October 2017 the second cycle of the Social Dynamo incubator program was launched. Social Dynamo is the joint initiative of the Bodossaki Foundation and the City of Athens (synAthina) to create a collaborative space for the empowerment of the actors of civil society.

To πρόγραμμα διευρύνει τη δράση του όσον αφορά τον αριθμό των ωφελούμενων ομάδων, επεκτείνοντας τον αριθμό τους από 11 στον 1ο κύκλο λειτουργίας, σε 13 για τον 2ο κύκλο. Συγκεκριμένα, δύο από τις συμμετέχουσες ομάδες του 1ου κύκλου, η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας και το Househub-Δικαίωμα στη Διαφορετικότητα συνεχίζουν να φιλοξενούνται στο Social Dynamo, ενώ το σύνολο των φιλοξενούμενων ομάδων συμπληρώνουν οι ομάδες Διαβάζω για τους Άλλους, Σύνπραξις, Challedu, TheHappyArt, Ετεροτοπία-Εταιρία Μουσειακού Θεάτρου, Humane και οι άτυπες ομάδες πολιτών ΈτερArt, η Νεολαία Ρομά Νομισματοκοπείου «Ελπίδα», Προχωράμε, La Coopérative Indigo και MathAidGreece.

The program expands its action, by extending the number of benefited citizens’ groups from 11 (during the first cycle) to 13 (in the 2nd cycle). Two of the groups of 1st cycle, Househub and Society of Social Psychiatry and Mental Health continue to be hosted by Social Dynamo while, the groups of teams hosted is completed by Reading for Others, Synopsis, Challedu, TheHappyArt, Museum Theater Contemporary Society, Humane, EterArt, Roma Youth Group “Elpida”, Prohorame, La Coopérative Indigo and MathAidGreece.

Επιπλέον μέσα στο Νοέμβριο του 2018, το Social Dynamo εγκαινίασε σε συνεργασία με το συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων και την Ολλανδική πρεσβεία στην Ελλάδα, το πρόγραμμα Amsterdam – Athens | Building Capacity for Supporting Refugees στη διάρκεια του οποίου ομάδες που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη προσφύγων στην Ελλάδα εκπαιδεύονται, έρχονται σε επαφή με βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται στην Ολλανδία και διεκδικούν χρηματική δωρεά η οποία θα τους επιτρέψει να ενδυναμωθούν περαιτέρω.

Moreover, during October 2018, Social Dynamo launched, in collaboration with synAthina and the Netherlands Embassy in Greece, the program “Amsterdam – Athens | Building Capacity for Supporting Refugees” during which citizens’ groups which support refugees in Greece are trained, come in contact with best practices from the Netherlands and claim a financial donation which will enable them to be further strengthened.


20

Η βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τον καθένα, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου, ενδιαφερόντων ή προσωπικού γούστου.

21

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΗ ΣΤΙΓΜΉ ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗΣ CONNECTION HIGHLIGHT

Βιβλιοθήκη για πρόσφυγες σε κέντρο φιλοξενίας στην Αθήνα Library for refugees at a hospitality center in Athens

Τη δυνατότητα του συνΑθηνά να διασυνδέει τους φορείς της κοινωνίας πολιτών με στόχο τον συντονισμό των δράσεών τους και την ενίσχυση του αντικτύπου τους ανέδειξε η βιβλιοθήκη που εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2017 στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων της Κάριτας Ελλάς στην οδό Πατησίων.

The library which was launched in July 2017 at the CRS Hellas refugee hospitality center in Patission Street highlights synAthina’s ability to connect civil society actors with the aim of coordinating their actions and enhancing their impact.

Η οργάνωση We Need Books εντάχθηκε στο δίκτυο του συνΑθηνά αναζητώντας τους χώρους και τις συνέργειες που θα την βοηθούσαν να δημιουργήσει πολυπολιτισμικές βιβλιοθήκες για τους πρόσφυγες. Η γνωστοποίηση αυτής της ανάγκης στο δίκτυο συνεργατών του συνΑθηνά προκάλεσε την θετική ανταπόκριση της οργάνωσης Κάριτας Ελλάς η οποία προσφέρθηκε να δημιουργήσει ναι βιβλιοθήκη στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων που λειτουργεί στην οδό Πατησίων, φιλοξενώντας μονογονεϊκές οικογένειες.

The We Need Books organization joined the network of synAthina in its search for the venues and synergies that would help it create multicultural libraries for refugees. The disclosure of this need to synAthina’s network of collaborators provoked the positive response of the organization CRS Hellas, which offered to create a library at the refugee hospitality center operating on Patision Street, hosting single parent families.

Η βιβλιοθήκη που δημιουργήθηκε περιέχει 320 βιβλία σε φαρσί, πάστο και αραβικά και περισσότερα από 450 βιβλία στα αγγλικά. Η βιβλιοθήκη είναι οργανωμένη έτσι ώστε να εξυπηρετεί τον καθένα, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου, ενδιαφερόντων ή προσωπικού γούστου. Περιέχει βιβλία κλασσικής και εφηβικής λογοτεχνίας, ιστορίας, μαγειρικής, τέχνης, εκπαίδευσης, επιστημονικής φαντασίας καθώς και κόμιξ, λεξικά και εγκυκλοπαίδειες.

The library serves everyone regardless of the level of education, interest or taste.

The library created contains 320 books in farsi, pashto and arabic and over 450 books in english. The library is designed to serve everyone, regardless of the level of education, interest or taste. It provides classical literature, teen literature, history, cooking, art, education, education, comics, science fiction, dictionaries and encyclopedias.


ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗ ΟΜΆΔΩΝ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΎΣ CONNECTING ACTIVITIES IN NUMBERS

22

23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 CHAPTER 3

Δράσεις που συνδέθηκαν με την πλατφόρμα New Connections

26 ΔΡΆΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΘΗΝΆ FACILITATED ACTIVITIES IMPLEMENTED

Φιλτράρισμα

+50 ΟΜΆΔΕΣ ΠΟΛΙΤΏΝ ΣΤΙΣ «ΑΝΟΙΧΤΈΣ ΔΕΥΤΈΡΕΣ» CITIZENS’ GROUPS IN “OPEN MONDAY SESSIONS”

46 ΔΡΆΣΕΙΣ ΠΟΥ ΖΉΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΘΗΝΆ ACTIVITIES REQUESTED THE SUPPORT OF SYNATHINA

Sieving

+231 ΑΙΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗ CONNECTION REQUESTS

50%

25%

15%

10%

ΔΗΜΟΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ CITY SERVICES

ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΠΟΛΙΤΏΝ CIVIL SOCIETY

ΚΈΝΤΡΑ ΓΝΏΣΗΣ KNOWLEDGE CENTERS

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΈΣ/ΧΟΡΗΓΟΊ PRIVATE SPONSORS

Το συνΑθηνά αναζητά νέες λύσεις στην πόλη που προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών ή αλλιώς τις βέλτιστες πρακτικές της πόλης. Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζουμε τις δράσεις εκείνες που ξεχώρισαν ως δράσεις με την μεγαλύτερη επιρροή στην πόλη ανιχνεύοντας παράλληλα τη δυνατότητα που έχουν να αποτελέσουν παραδείγματα λύσεων και να γίνουν μοχλοί αλλαγής για την τοπική διακυβέρνηση.

synAthina is constantly looking for new solutions in the city coming up from civil society, or in other words, the best practices of the city. Over the next pages we present the activities which stood out as those with great impact in the city while exploring the possibility they have to become new paradigms and shifting levers for local governance.


25

ΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ BEST PRACTICES OF THE ENGAGED CITIZENS

#1

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ BEST PRACTICE ΟΜΆΔΑ HIGGS GROUP HIGGS

Εκδηλώσεις Insight Out & Outreach Insight Out & Outreach events

Περισσότεροι από 285 φορείς της κοινωνίας πολιτών έχουν συμμετάσχει στις ανοιχτές εκδηλώσεις του οργανισμού Higgs όπου παρουσιάζονται επιτυχημένες ΜΚΟ της Ελλάδας και του εξωτερικού και αναπτύσσονται θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος από το οικοσύστημα των ΜΚΟ. Μέσα από τη συμμετοχή τους οι ΜΚΟ εμπνέονται, καθοδηγούνται και βοηθούνται να προσεγγίσουν τους στόχους τους.

More than 285 civil society actors have participated in the open events of the Higgs organization where successful NGOs from Greece and abroad are showcased and issues of wider interest from the NGO ecosystem are being developed. Through their attendance, NGOs are inspired, guided and helped to reach their goals.

#ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  #ΔΙΚΤΥΩΣΗ  #ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ  #ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ #EDUCATION #NETWORKING #SYNERGY #CIVIL SOCIETY


27

ΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ BEST PRACTICES OF THE ENGAGED CITIZENS

#2

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ BEST PRACTICE ΟΜΆΔΑ ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ GROUP METADRASI

Εκπαίδευση και Πρόγραμμα Εργασιακής Ένταξης για Πρόσφυγες και Μετανάστες Training and Integration programs for Migrants and Refugees Με στόχο την υποστήριξη προσφύων και μεταναστών η ΜΕΤΑδραση έχει αναπτύξει τα προγράμματα «Step2School» για την ένταξη των παιδιών στα σχολεία και τα «Μαθήματα Ελληνικών» για την ταχύρρυθμη ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων. Παράλληλα, το πρόγραμμα «Stepping Stone» διασυνδέει μετανάστες και πρόσφυγες με εργοδότες. Μέχρι στιγμής έχουν συμμετάσχει περισσότερα από 380 άτομα.

With the aim of supporting migrants and refugees, METAdrasi has developed the programs “Step2School” for the integration of children in schools and “Greek Courses” for the development of adults’ communication skills. At the same time, the “Stepping Stone” program links migrants and refugees with employers. So far, more than 380 people have attended.

# ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  #ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ  #ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ  #ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ #SOLIDARITY  #SOCIAL INCLUSION #INTEGRATION #EDUCATION


29

ΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ BEST PRACTICES OF THE ENGAGED CITIZENS

#3

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ BEST PRACTICE ΟΜΆΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ & DESIGN4FUTURE GROUP ORGANIZATION EARTH & DESIGN4FUTURE

Τhe Athens We Need: Kerameikos

Η πρωτοβουλία The Athens We Need πραγματοποιήθηκε με στόχο να δημιουργήσει ένα χώρο διαλόγου και συν-δημιουργίας για τους κατοίκους, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς στην περιοχή του Κεραμεικού. Μέσα από ένα πρόγραμμα 35 δράσεων, η πρωτοβουλία κατέγραψε τις ανάγκες της περιοχής και ανέδειξε τον Κεραμεικό ως σημείο αναφοράς της πόλης και ως γειτονιά ιστορικής σημασίας.

The Athens We Need was designed to create a space of dialogue and co-creation for residents, local authorities and other actors in the Kerameikos area. Through a program of 35 activities, the initiative captured the needs of the area and highlighted Kerameikos as a point of reference for the city and as a neighborhood of historical significance.

#ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ  #ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  #ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  #ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ #PUBLIC SPACE   #URBAN INTERVENTIONS  #SOCIAL AWARENESS  #MAPPING


31

ΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ BEST PRACTICES OF THE ENGAGED CITIZENS

#4

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ BEST PRACTICE RICK LOWE DOCUMENTA14

Πρότζεκτ Πλατεία Βικτωρίας Victoria Square Project

Σύλληψη του καλλιτέχνη Rick Lowe στο πλαίσιο της έκθεσης documenta14, το Πρότζεκτ Πλατεία Βικτωρίας έχει εξελιχθεί σε ένα κέντρο για την κοινότητα όπου έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 150 δράσεις σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα, επιχειρήσεις, ιδρύματα, τον δήμο, καλλιτέχνες και άλλα άτομα και ομάδες, αναδεικνύοντας έτσι τα πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία της περιοχής.

Conceived by artist Rick Lowe as an ongoing social sculpture during the documenta14 exhibition, Victoria Square Project has evolved into a community center where more than 150 activities have taken place in collaboration with the local community, businesses, institutions, the municipality, artists and other persons and groups, highlighting the cultural and historical features of the area.

#ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  #ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ  #ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ #ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ #CULTURE #PUBLIC SPACE #URBAN INTERVENTIONS #COLLABORATION


33

ΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ BEST PRACTICES OF THE ENGAGED CITIZENS

#5

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ BEST PRACTICE ΟΜΑΔΑ ΕΤΗΕLON GROUP ETHELON

Kindness Revolution

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού, η Ethelon πραγματοποίησε το Kindness Revolution με 15 δράσεις σε διαφορετικές τοποθεσίες του δήμου Αθηναίων και τη συμμετοχή 300 εθελοντών. Σκοπός τους ήταν να προωθήσουν το πνεύμα του εθελοντισμού μέσα από δράσεις αλληλεγγύης καθώς και να αναδείξουν την ομαδικότητα και την αίσθηση του ενεργού πολίτη.

Ethelon organized Kindness Revolution in the context of World Volunteer Day, by coordinating 15 activities in different locations of the city, in which 300 volunteers took part. Their purpose was to promote the spirit of volunteering through solidarity actions as well as to enchance the collective spirit and sense of active citizenship.

#ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  #ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ  #ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ  #ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  #SOLIDARITY  #VOLUNTEERISM  #ACTIVE CITIZENSHIP  #COLLABORATION


35

ΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ BEST PRACTICES OF THE ENGAGED CITIZENS

#6

ΒΈΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ BEST PRACTICE ΟΜΆΔΑ LOCOMOTIVA GROUP LOCOMOTIVA

Break The Chain Festival

To Break The Chain Festival είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ που εστιάζει σε θέματα εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων από άνθρωπο, στη σύγχρονη δουλεία. Με όχημα την τέχνη, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, στοχεύει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του κοινού σε ένα κοινωνικό μέτωπο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Break The Chain Festival is an annual festival focusing on the issues of human exploitation and trafficking. Using art, culture and education as its vehicles, it aims at informing, raising awareness and public participation on a social front to combat trafficking.

#ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  #ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  #EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  #HUMAN TRAFFICKING #CULTURE #AWARENESS #HUMAN TRAFFICKING


37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 CHAPTER 4

Ενσωμάτωση Incorporation

Συχνά οι δράσεις των πολιτών προτείνουν πρωτότυπες λύσεις και υποδεικνύουν την ανάγκη για αλλαγές μέσα στο ίδιο το περιβάλλον του δήμου. Το κεφάλαιο «ενσωμάτωση» ασχολείται με εκείνες τις δράσεις οι οποίες, μέσω του συνΑθηνά, ενεργοποιούν τα αντανακλαστικά του Δήμου, έτσι ώστε να βελτιώνονται οι υπηρεσίες του σε σχέση με τις νέες ανάγκες των πολιτών. Οι δράσεις των πολιτών μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή των πολιτικών προτεραιοτήτων του Δημάρχου, σε αναβάθμιση των κανονισμών, σε απλοποίηση των διαδικασιών ή ακόμα και σε αλλαγή νοοτροπίας.

Activities derived from the civil society often propose new solutions and indicate the need for changes in the municipal environment itself. The chapter on “incorporation” deals with those activities which, through synAthina, activate the reflexes of the Municipality, so that to improve its services in relation to the new needs of the citizens. Civil activities may result in a change of the political priorities of the Mayor, an upgrade of the regulations, simplification of procedures, or even a change of culture.


ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

38

THE NETWORK OF PANEPISTIMIOU STREET – JUΝΕ 2017

39

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ INCORPORATION CASE STUDY

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του δικτύου της Πανεπιστημίου για τις καθαρές προσόψεις 98.4%

The Panepistimiou Street network for the clean facades is completed

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΕΣ SURFACES THAT ARE KEPT CLEAN

1.6% ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΕΣ SURFACES THAT ARE NOT KEPT CLEAN

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ PARTICIPATE IN THE NETWORK & ARE KEPT CLEAN

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ DO NOT PARTICIPATE IN THE NETWORK BUT ARE KEPT CLEAN

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ PARTICIPATE IN THE NETWORK & ARE NOT KEPT CLEAN

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ DO NOT PARTICIPATE IN THE NETWORK & ARE NOT KEPT CLEAN

1

ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΔΙΚΤΎΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ ΚΑΙ ΕΠΑΦΈΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ ENGAGE WITH CIVIL SOCIETY NETWORKS AND APPROACH PRIVATE EXPERTS

2

ΈΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΊΟΥ «ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΤΩΝ ΓΚΡΆΦΙΤΙ» PUBLISH ANTI-TAGGING MANUAL

Τον Μάιο του 2016 το συνΑθηνά ξεκίνησε τη συγκρότηση ενός δικτύου πολιτών, επιχειρήσεων, εξειδικευμένων επαγγελματικών, χορηγών και δημοτικών υπηρεσιών με σκοπό να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το φαινόμενο της οπτικής ρύπανσης που προκαλούν οι γενικευμένοι βανδαλισμοί στις προσόψεις των κτιρίων της πόλης. Με πιλότο την οδό Πανεπιστημίου προωθήθηκε ένα καινοτόμο μοντέλο για την διαμόρφωση μια κουλτούρας συνεργασίας και εκπαίδευσης πάνω στη σημασία της προστασίας των κτιρίων και τη διατήρηση των επιφανειών τους καθαρών.

60% ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ OF THE BUILDINGS ARE PART OF THE NETWORK

40% ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ OF THE BUILDINGS ARE NOT PART OF THE NETWORK

3

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΈΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΌΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ SET GUIDELINES AND COORDINATE CITY SERVICES TO EFFECTIVELY TACKLE TAGGING VANDALISM.

4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΔΙΚΤΎΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΏΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌ ΚΑΙ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΎ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ DEVELOP A NETWORK OF STAKEHOLDERS AND SPONSORS IN PANEPISTIMIOU STREET

5

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΏΝ ΔΡΆΣΕΩΝ ORGANISE AND COORDINATE COLLABORATIVE ACTIVITIES WITH CIVIL SOCIETY NETWORKS

6

ΜΈΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΈΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΊΣΘΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΧΏΡΟ CREATE A TOOLKIT OF PIN-POINT INTERVENTIONS

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2017 ακόμη περισσότερα εμβληματικά σημεία της οδού Πανεπιστημίου καθαρίστηκαν σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες των κτιρίων, ενώ πραγματοποιήθηκαν με ιδίους πόρους του δήμου στοχευμένες παρεμβάσεις σε ΚΑΦΑΟ, κολώνες, καρτοτηλέφωνα και περίπτερα. Σήμερα το σύνολο των προσόψεων της οδού Πανεπιστημίου είναι καθαρό και διατηρείται καθαρό χάρη στην προστασία των επιφανειών με ειδικό υλικό anti-tagging και στις έγκαιρες παρεμβάσεις των χρηστών των κτιρίων και των υπηρεσιών καθαριότητας του δήμου. Ταυτόχρονα ακόμα περισσότεροι φορείς και ομάδες κατοίκων της πόλης ενδιαφέρθηκαν να αξιοποιήσουν την χορηγία της εταιρείας Karcher η οποία διέθεσε στον δήμο Αθηναίων 25 σετ μηχανημάτων για τον καθαρισμό βανδαλισμένων επιφανειών. Το συνΑθηνά εξακολουθεί να συντονίζει τις δράσεις μέσα από τις οποίες οι φορείς και οι κάτοικοι εκπαιδεύονται στην χρήση του εξοπλισμού, συμβάλλοντας έτσι στην διάδοση της κουλτούρας της συνεργασίας και της φροντίδας για τον δημόσιο χώρο στις γειτονιές της πόλης.

In May 2016, synAthina launched the establishment of a network of citizens, businesses, specialized professionals, donors and municipal services to effectively address the phenomenon of visual pollution caused by generalized vandalism on the facades of the city’s buildings. Panepistimiou street was used as a pilot to promote an innovative model for the cultivation of a culture of cooperation and awareness of the importance of protecting the buildings and maintaining their surfaces clean. In the second half of 2017, even more emblematic points of Panepistimiou Street were cleaned in collaboration with the owners and users of the buildings, while the cleaning services of the municipally carried out targeted interventions on VDSL cabinets, columns, telephone boots, and kiosks. Today, all the facades of Panepistimiou Street are clean and remain clean due to the protection of the surfaces with special anti-tagging material and the quick interventions of the the buildings’ users and the Municipality’s cleaning services. At the same time, even more collectives and groups of residents of the city were interested in taking advantage of Karcher’s sponsorship, which provided 25 cleaning equipment kits to the municipality of Athens. Synathina continues to coordinate the activities through which the collectives and residents are trained to use the equipment, thus contributing to the dissemination of a culture of cooperation and care for the public space in the neighborhoods of the city.


40

41

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΙΝCORPORATION CASE STUDY

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ» ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KARCHER 16 OCTOBER KOUMOUNDOUROU SQUARE CLEANING ACTIVITY ON THE SMALL OPEN-AIR THEATER AND THE SQUARE IN COLLABORATION WITH THE WITH THE “PANATHINAIA” ASSOCIATION SPONSORED BY KARCHER COMPANY

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   ΟΔΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ “WELCOMMON” ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KARCHER 29 SEPTEMBER   KAPODISTRIOU STREET CLEANING ACTIVITY ON FACADES IN COLLABORATION WITH THE “WELCOMMON” COMMUNITY CENTER SPONSORED BY KARCHER COMPANY 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  104 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KARCHER 8 SEPTEMBER  104TH PRIMARY SCHOOL, AMPELOKIPI NEIGHBORHOOD CLEANING ACTIVITY ON FACADES OF THE SCHOOL IN COLLABORATION WITH THE PARENTS ASSOCIATION OF THE SCHOOL SPONSORED BY KARCHER COMPANY

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Κ2 29 SEPTEMBER  LYCABETTUS HILL CLEANING ACTIVITY ON ΤΗΕ BELFRY SPONSORED BY K2 COMPANY

ΈΝΑ ΤΕΡΆΣΤΙΟ “ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ”  ΕΚ ΜΈΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΓΟΝΈΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 12ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΑΘΗΝΏΝ. Η ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΉΤΑΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΧΆΡΗΚΑΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΜΑΣ ΆΦΗΣΕ ΆΦΩΝΟΥΣ! ΣΥΝΕΧΊΣΤΕ ΈΤΣΙ… A HUGE “THANK YOU”  ON BEHALF OF THE BOARD OF THE PARENTS AND GUARDIANS OF THE 12TH PRIMARY SCHOOL OF ATHENS. THE ORGANIZATION AND COOPERATION WAS EXCELLENT. CHILDREN ENJOYED THE PROCESS AND THE RESULT LEFT US SPEECHLESS! GO ON LIKE THIS…


42

43

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ INCORPORATION CASE STUDY

Το Impact Hub παραλαμβάνει τη διαχείριση της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης Impact Hub Athens launches the operation of the Kypseli Market

Σε τροχιά ολοκλήρωσης βρίσκεται το εγχείρημα του δήμου Αθηναίων να σχεδιάσει, μέσω του συνΑθηνά, ένα νέο μοντέλο διαχείρισης για την Δημοτική Αγορά Κυψέλης, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας αντίληψης για τη χρήση των δημοτικών κτιρίων της πόλης. Έτσι, ύστερα από την ανακαίνιση του κτιρίου με ευρωπαϊκούς πόρους (2014), την ανοιχτή δημόσια διαβούλευση για την χρήση του (Μάιος 2015) και τη δημοσίευση ανοιχτής πρόσκλησης σε φορείς της κοινωνίας πολιτών για τη συνολική διαχείριση της ΔΑΚ (καλοκαίρι 2016), έχει σήμερα ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης του κτιρίου στο νέο φορέα διαχείρισης. Ο οργανισμός Impact Hub Athens έχει πλέον αναλάβει να υλοποιήσει την πρότασή του για τη διαχείριση του κτιρίου με ένα τρόπο ο οποίος θα είναι επωφελής για την κοινωνία και ταυτόχρονα βιώσιμος οικονομικά για μια περίοδο 5 ετών. Καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία ενοικίασης των εμπορικών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης σε κοινωνικούς επιχειρηματίες, υλοποιείται ήδη ένα πλούσιο πρόγραμμα από εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις. Στην περίοδο των Χριστουγέννων το πρόγραμμα Γιορτινή Κυψέλη προσέλκυσε επισκέπτες τόσο από την τοπική κοινότητα όσο και από άλλες περιοχές της Αθήνας, ενώ προκάλεσε πλήθος θετικών δημοσιευμάτων στον τύπο. Άλλες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία περιλαμβάνουν: φεστιβάλ βιώσιμης μόδας, ανοιχτά μαθήματα μουσικής, εργαστήρια δημιουργικής οικονομίας, ψηφιακών εφαρμογών και web design, δωρεάν σεμινάρια φωτογραφίας και συγγραφής καλλιτεχνικών προτάσεων καθώς και καλλιτεχνικά residencies.

The municipality of Athens’ attempt to design, via synAthina, a new model for the management of the Kypseli Market, is heading towards completion and leading to a new concept for the use of municipal buildings in the city. Thus, following the renovation of the building with EU funds (2014), the public open consul tation on its use (May 2015) and the publication of an open call to community groups for the overall management of the Kypseli Market (summer 2016), the process of conceding the building to the new management has been completed. Impact Hub Athens has now undertaken to implement its proposal for managing the building in a way that is not only beneficial for society, but at the same time, sustainable for a period of 5 years. As the process of renting the shops of Kypseli Market to social entrepreneurs is completed, a rich program of educational and cultural activities is already being implemented. During the Christmas season, the “Festive Kypseli” program attracted visitors from both the local community and other areas of Athens, causing a series of positive mentions in the press. Other successful activities include a festival on sustainable fashion, open music lessons, workshops on creative economics, seminars on digital applications web design and photography as well as art residencies.


44

45

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΙΝCORPORATION CASE STUDY


TO ΣΥΝΑΘΗΝΆ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΑΘΗΝΑΊΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΊΔΡΥΜΑ BLOOMBERG PHILANTHROPIES ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΆΚΡΙΣΉΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ MAYORS CHALLENGE ΤΟΥ 2014. SYNATHINA OF THE CITY OF ATHENS IS FUNDED BY BLOOMBERG PHILANTHROPIES AS A WINNING ENTRY IN THE MAYORS CHALLENGE AWARD 2014


synAthina 6months report July - Dec 2017  

synAthina is the common space which brings together citizens’ groups engaged in improving the quality of life in the city. By coordinating t...

synAthina 6months report July - Dec 2017  

synAthina is the common space which brings together citizens’ groups engaged in improving the quality of life in the city. By coordinating t...

Advertisement