Page 1

Y

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu to re he C

lic

k

he k lic C w.

om

w

w

w

w

rm

y

ABB

PD

re

to

Y

3.0

3.0

bu

y

rm

er

Y

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Y

artery /BrE: a:t ri/ (=late Middle English from Latin "arteria") (noun) any of the tubes that carry blood from the heart to other parts of the body; t tnica; arteria asthma /BrE: 'æsm / (=late Middle English: from medieval Latin "asma", from Greek "asthma", from "azein" - "breathe hard") (noun) a medical condition of the chest that makes breathing difficult; astma cholesterol /BrE: k 'lest l/ (=late 19th cent.: from Greek khole "bile" + stereos "stiff" + -ol) (noun) a substance found in blood, fat and most tissues of the body. Too much cholesterol can cause hart disease cholesterol examination /BrE: g,zæm 'ne n/ (=late Middle English (also in the sense 'testing one's conscience by a standard)) (noun) a close look at sth/sb, especially to see if there is anything wrong or to find a cause of a problem; badanie hypertension /BrE: ,ha 'ten n/ (noun); blood pressure that is higher than is normal; nadci nienie migraine /BrE: 'mi:gre n/ (=Late Middle English: from French, via late Latin from Greek "hemikrania", from "hemi-half" + kranion "skul") (noun) a very severe type of headache which often makes a person feel sick; migrena osteoporosis /BrE: , sti 'r s/ (=mid 19th cent.: from "osteo-" - "bone" + Greek "poros" 'passage, pore' + -osis.) (noun) a condition in which the bones become weak and are easily broken, usualy when people get older or because they do not eat enough of certain substances; osteoporoza psychosis /BrE: sa 'k si:z/ (noun) a serious mental illness that affects the whole personality; psychoza treatment /BrE: 'tri:tm nt/ (noun) something that is done to cure an illness or injury, or to make somebody look and feel good kuracja; leczenie tumour /BrE: 'tju:m (r)/ (=late Middle English from Latin "tumor", from "tumere" - "to swell" ) (noun) a mass of cells growing in or on a part of the body where they should not , usually causing medical problems; guz; nowotwór cukrzyca (noun) choroba polegaj ca na niew ciwej przemianie materii; diabetes depresja (noun) chorobliwe, g bokie i d ugotrwa e przygn bienie; depression; Po tym jak straci a prac , cierpia a na g bok depresj . She suffered from severe depression after losing her job. diagnoza (noun) rozpoznanie choroby; diagnosis; Czekaj na diagnoz lekarza. They're waiting for the doctor's diagnosis. epilepsja (noun) choroba objawiaj ca si napadami drgawek i utrat przytomno ci; epilepsy lek (noun) substancja stosowana do leczenia chorób; drug; Ten lek powoduje efekty uboczne. The drug has some side effects. operacja (noun) zabieg chirurgiczny polegaj cy na przeci ciu skóry i dotarciu do chorego narz du w celu przywrócenia mu prawid owych czynno ci lub jego usuni cia; surgery; Jego kolano wymaga operacji. He will require surgery on his left knee. stwardnienie rozsiane (noun) post puj ce schorzenie o rodkowego uk adu nerwowego, objawiaj ce si m.in. oczopl sem, upo ledzeniem mowy i niedow adem nóg; multiple sclerosis symptom (noun) oznaka czego , zwykle jakiego ujemnego zjawiska; symptom; Mog si pojawi symptomy takie jak ból g owy czy gard a. Symptoms include a headache and sore throat. uszczyca (noun) przewlek a choroba skóry, objawiaj ca si wyst powaniem czerwonych, plackowatych ognisk pokrytych drobn , bia aw , z uszczaj si usk ; psoriasis zaburzenie (noun) choroba, która powoduje e co w ludzkim ciele przestaje prawid owo funkcjonowa ; disorder; Cierpia na zaburzenia psychiczne. He was suffering from some form of psychiatric disorder.

w.

A B B Y Y.c

om

Terminologia medyczna ang - pol i pol - ang  

Słownik zawiera terminologię medyczną w szczególności nazwy chorób oraz słownictwo związane z nimi.