Page 1

voo orjaar r2014 voorjaar 2014


Inhoud voorjaar 2014

De zeloot  8

maart

Op het tweede gezicht  22

februari

Hillary Clinton

Mijn jaren als minister van Buitenlandse Zaken  30

april

Vasili Grossman

Reis door Armenië  18

maart

Vasili Grossman

Leven en lot  16

maart

Vasili Grossman

Een schrijver in oorlog  17

maart

De laatste lichting  24

maart

Held tegen wil en dank  28

april

Giftig krediet  4

februari

De woordenaar  6

mei

Johanna  2

april

De derde generatie  12

april

Rendez-vous in The Russian Tearoom  20

mei

Het koningsvaandel  10

april

In therapie  26

februari

Reza Aslan Jaco Berveling

Malte Herwig Jan H. Kompagnie Tom Kreling en Esther Rosenberg Sandra Langereis Silke Riemann en Ben Verbong Natascha van Weezel Paul Willetts Pieter Winsemius Irvin D. Yalom en Ginny Elkin

Recente successen  31


2

SILKE RIEMANN EN BEN VERBONG

Wie was deze vrouw en waarom is haar aandeel in de geschiedenis zo lang miskend?

Silke Riemann en Ben Verbong Johanna vertaling Janneke Panders paperback 13,6 x 21,5 cm 256 pagina’s € 18,95 omslag Marry van Baar nur 301 isbn 978 94 600 3696 5 e-book 978 94 600 3706 1 april 2014

Johanna De vrouw die VINCENT VAN GOGH beroemd maakte

Tijdens de research voor een speel-

Als Theo in 1891 sterft, een half

Silke Riemann (1965) is schrijfster.

film over Theo van Gogh, de broer

jaar na de dood van Vincent, staat

Zij woont en werkt in Berlijn. Ben

van Vincent, doen Silke Riemann

Johanna er alleen voor met haar

Verbong (1949) regisseerde vele

en Ben Verbong een onverwachte

baby. Noodgedwongen maar vastbe-

speelfilms en kreeg grote bekend­

ontdekking: het is niet Theo, maar

raden keert ze terug naar Nederland

heid met Het meisje met het rode

zijn vrouw Johanna van Gogh-Bonger

met in haar bagage alle schilderijen

haar en De schorpioen. Zijn werk

geweest die de naam van Vincent van

van haar zwager. Ze zal het levens-

werd met verschillende prijzen

Gogh heeft gevestigd. Wie was deze

werk van haar grote liefde Theo

bekroond. Hij woont en werkt in

vrouw en waarom is haar aandeel in

voortzetten: ze gaat Vincent van

München, onder andere aan een

de geschiedenis zo lang zo miskend?

Gogh beroemd maken. Met grote in-

verfilming van het levensverhaal

zet vecht ze voor erkenning van zijn

van Johanna.

Johanna’s kortstondige, stormach-

werk. Het is een eerbetoon aan de

tige huwelijk met kunsthandelaar

kunst, maar diep in haar hart vooral

Theo van Gogh betekent een leven

aan haar man, wiens missie ze wil

in Parijs met vooruitstrevende kun-

voltooien.

Meeslepend en filmisch

stenaars: Monet, Manet, Pissarro, Gauguin. Maar het betekent vooral

Voor Johanna deden Riemann en

een leven met Theo’s broer: de be-

Verbong jarenlang uitvoerig litera-

zeten en jaloerse schilder Vincent,

tuur- en archiefonderzoek, onder an-

die een zware wissel trekt op haar

dere naar de brieven en dagboeken

huwelijk. Theo vindt Vincents schil-

van Johanna van Gogh. Het resultaat

derkunst geniaal – een opvatting die

is een meeslepend, filmisch geschre-

in die tijd nauwelijks wordt gedeeld

ven verhaal dat Johanna op basis van

– en steunt hem in alles.

historische feiten de rol teruggeeft die haar toekomt.

PROMOTIE • • • • •

Interviews Advertenties Affiches Postercampagne Lezingen

• Reportages • Lezersacties met het Van Gogh museum • Facebookcampagne met werk Van Gogh • Flyers


Tom Kreling en

TOM KRELING EN ESTHER ROSENBERG

Esther Rosenberg Giftig krediet paperback 15 x 23 cm 360 pagina’s € 19,95 omslag Jan van Zomeren nur 740 isbn 978 94 600 3750 4 e-book 978 94 600 3783 2 februari 2014

GIFTIG KREDIET De onvermijdelijke ondergang van SNS Reaal © ALLARD DE WITTE

4

Op 1 februari 2013 nationaliseert

Blinde ambitie en al even blinde da-

de minister van Financiën voor de

dendrang strijden om voorrang bij de

tweede keer in de geschiedenis een

ijdele topmannen – totdat zij de bank

Nederlandse bank. sns Reaal, een

uiteindelijk op de rand van het faillis-

kleine bank die groot wilde zijn, is net

sement brengen. Na het omvallen van

als abn Amro ineens een staatsbank.

Lehman Brothers in 2008 zien ban-

De bankiers zijn plotseling ambtenaar.

kiers, bestuurders en commissarissen

Kosten voor de belastingbetaler: 3,7

van sns Reaal welk risico ze genomen

miljard euro. De crisis wordt aange-

hebben door megalomane projecten te

haald als oorzaak van dit nieuwe deba-

financieren. Achtervolgd door extreme

cle. Maar is dat het echte verhaal?

waardedalingen en groeiende vermoedens van fraude bij tientallen vastgoed-

Tom Kreling en Esther Rosenberg

In Giftig krediet reconstrueren nrc-

projecten dringt de vraag zich steeds

redacteuren Tom Kreling en Esther

prangender op: hoever is een bankier

Rosenberg het verhaal van de onder-

bereid te gaan om zijn bank te redden

waarvoor zij de afgelopen jaren de

gang van sns Reaal van binnenuit.

van de ondergang?

ontwikkelingen rond SNS Reaal op

Op meeslepende wijze vertellen ze hoe

werken allebei bij NRC Handelsblad,

de voet volgden.

de keurige spaarbank na een beurs-

Bloedstollende reconstructie

Een financiële pageturner in de categorie van De prooi en De vastgoedfraude

gang met een miljardenopbrengst verdwaald raakte in de wilde wereld van het vastgoed.

PROMOTIE • Interviews • Lezingen • Flyers • Advertenties


Schitterende biografie van de man die de samenleving probeerde te binden met boeken

SANDRA LANGEREIS

Sandra Langereis De woordenaar gebonden met stofomslag 13,6 x 21,5 cm 304 pagina’s met illustraties € 29,95 omslag Studio Jan de Boer nur 680 isbn 978 94 600 3345 2 e-book 978 94 600 3735 1 mei 2014

© ALLARD DE WITTE

6

De woordenaar

Gebonden en rijk geïllustreerd

Christoffel Plantijn, ’s werelds grootste drukker en uitgever (1520-1589)

De zestiende eeuw was een eeuw van

religieuze tegenstellingen zouden ver-

uitersten: hoewel de renaissance volop

dwijnen wanneer gelovigen de bijbel

culturele, intellectuele en wetenschap-

beter zouden lezen. Plantijn ging op

Sandra Langereis (1967) is histo­

pelijke vernieuwing bracht, werd

zoek naar de woorden van God zelf en

rica. Ze publiceerde onder meer

Europa ook verscheurd door gods-

publiceerde de definitieve biografie

over Laurens Janszoon Coster,

diensttwisten, oorlog en opstand.

van de bijbel.

vinder van de boekdrukkunst.

Vanuit Antwerpen probeerde uitgever

Op heldere en meeslepende wijze

Haar nieuwe boek De woordenaar

Christoffel Plantijn de verscheurde

beschrijft Sandra Langereis in deze

verschijnt in de reeks ‘Sleutel­

samenleving te binden met boeken.

schitterende biografie de zestiende-

figuren’ op initiatief van het Prins

Taal vormde voor hem het cement van

eeuwse wereld van Christoffel Plantijn,

Bernhard Cultuurfonds. Eerder

een samenleving. Hij publiceerde de

de man die dankzij de uitvinding

verscheen in deze reeks onder

allereerste woordenboeken van het

van de boekdrukkunst en ondanks

andere Roelof van Gelders Naar

Nederlands, in de hoop dat de mensen

onvoorstelbare tegenslagen zijn druk-

het aards paradijs, dat werd geno­

elkaar konden vinden in een gemeen-

kerswerkplaats tot ’s werelds grootste

mineerd voor de Libris Geschie­

schappelijke taal. Hij hoopte ook dat

uitgeverij wist te maken.

de legendarische Hollandse uit­

denisprijs en op de tiplijst stond van de AKO Literatuurprijs.

PROMOTIE • Recensies • Interviews • Lezingen

• Boekenleggers • Banners • Lezersacties met reeks Sleutelfiguren


Een even fascinerende als provocerende biografie, die eeuwenoude ideeën ter discussie stelt over de man die wij kennen als Jezus van Nazareth

REZA ASLAN Tweeduizend jaar geleden verzamelde een rondtrekkende Joodse prediker en wonderdoener uit Galilea volgelingen om zich heen om, zoals hij het noemde, het ‘koninkrijk van God’ te vestigen. De revolutionaire beweging die hij oprichtte was zo’n

De ZELOOT Het leven van Jezus van Nazareth en de geboorte van een religie

grote bedreiging voor de bestaande orde dat de man werd gearresteerd, gemarteld en als staatsvij-

Zealot vertaling Fred Hendriks paperback 13,6 x 21,5 cm 340 pagina’s € 19,95 omslag Bas Smidt

maart 2014

In De zeloot neemt Reza Aslan eeuwen van mythevorming onder de loep en werpt hij nieuw licht op een van de invloedrijkste en raadselachtigste mannen in de geschiedenis.

Wereldwijde bestseller

Aslan zet de Jezus van de evangeliën af tegen de historische bronnen en beschrijft een man vol overtuiging en hartstocht, maar ook vol tegenstellingen. Hij onderzoekt waarom de vroege christelijke kerk besloot Jezus als een vreedzame, spirituele leider te presenteren, en niet als een

de kern vormt van alle latere beweringen over zijn goddelijkheid. Het resultaat is een even diepzinnige als elegante biografie, geschreven als een roman: een uitzonderlijk en briljant portret van een man, een tijd en de geboorte van een godsdienst.

van onder meer Geen god dan

oorspronkelijke titel

e-book 978 94 600 3737 5

God.

in hoe Jezus zichzelf beschouwde, het mysterie dat

Reza Aslan is godsdienst­

De zeloot

isbn 978 94 600 3736 8

vernederende dood noemden zijn volgelingen hem

politiek bewuste revolutionair. En hij verdiept zich

historicus en bestsellerauteur

Reza Aslan

nur 680

and geëxecuteerd. Enkele tientallen jaren na zijn

© MALIN FEZEHAI

8

God, dat in vele talen is vertaald en wordt beschouwd als een van de belangrijkste boeken van het afgelopen decennium. De rechten van De zeloot, een bestseller in Amerika, werden verkocht aan tientallen landen. Aslan is geboren in Iran en woont met zijn gezin in New York en Los Angeles.

PROMOTIE •A  uteursbezoek • Advertenties

• Facebook campagne • Lezing • Flyers


Pieter Winsemius

PIETER WINSEMIUS

Het koningsvaandel paperback 13,6 x 21,5 cm 380 pagina’s met illustraties € 19,95 omslag Bas Smidt nur 320 isbn 978 94 600 3748 1 e-book 978 94 600 3803 7

© VINCENT MENTZEL

10

april 2014

Naast bedrijfskundige, voorma­ lig minister en bestsellerauteur is Pieter Winsemius (1942) al heel lang hartstochtelijk genealoog. Door de jaren heen heeft hij een van de grootste

Voor iedereen die van Friesland houdt

particuliere verzamelingen van Friese familienamen aangelegd en zeer gede­

Het koningsvaandel

tailleerde kennis verzameld van de vele verhalen uit het zo bewogen verleden.

Reis door het verleden van Friesland Aan het begin van de Gouden Eeuw publi-

wereld op waarin tal van familiegeschiedenis-

ceerde Pierius Winsemius (1586-1644) zijn

sen, waaronder zijn eigen, een plaats krijgen.

Chronique ofte historische geschiedenisse van

Zo brengt hij, met Friso’s vaandel als symbool

Vrieslant. Daarin beschreef hij de eeuwen-

voor de vrijheid, een Friesland tot leven dat

lange worsteling om vrijheid en zelfstandig-

maar weinigen kennen.

heid, een aaneenschakeling van gevechten en dramatische familietwisten, geschraagd door

Het resultaat is een uitzonderlijk kleurrijk en

de mythe van het vaandel van Friso, de eerste

inspirerend boek voor iedereen die Friesland

Koning der Friezen. Het is deze geschiedenis,

liefheeft: een reis door het roemruchte verle-

dit hele onstuimige verhaal van een land dat

den die dwars door de eeuwen heen uitkomt

anders is dan de rest van Nederland, die Pieter

in het huidige Friesland, en zelfs zicht biedt

Winsemius (geen familie) in Het koningsvaan-

op de toekomst. De vele schitterende illustra-

del tot leven brengt.

ties zijn afkomstig uit de Chronique.

In de volkomen eigen traditie van mythen, legendes, en geschiedschrijving die Friesland eigen is, speelt Winsemius zijn eigen spel met de feiten en roept een magische, verloren

Het onstuimige verhaal van een land dat anders is dan de rest van Nederland PROMOTIE • • • •

Presentatie in Friesland Veel aandacht in Friese media Lezingen Flyers


12

Aangrijpend portret van een generatie die ook nu nog de gevolgen ondervindt van de Holocaust

NATA S C H A VA N W E E Z E L

Natascha van Weezel De derde generatie paperback 13,6 x 21,5 cm 240 pagina’s € 18,95 omslag Werkplaats Amsterdam nur 740 isbn 978 94 600 3746 7 e-book 978 94 600 3763 4 april 2014

De derde generatie

Met tvdocumentaire

Kleinkinderen van de Holocaust Hoe voelt het als je grootmoeder

generatie in kaart die zich op eniger-

over niets anders kan praten dan de

lei wijze tot de Holocaust zal moeten

Tweede Wereldoorlog? Wat gebeurt

verhouden. Ze schetst een aangrij-

er met je als je vader je van jongs af

pend portret van de kleinkinderen

aan meeneemt naar alle Holocaust-

van de oorlog, die in tegenstelling

monumenten ter wereld? En hoe

tot de tweede generatie wel werden

verdraag je de gedachte dat je voor-

geconfronteerd met het beladen

ouders werden vermoord om het

familieverleden.

een van de grootste schrijvers van de twintigste eeuw

simpele feit dat ze joods waren?

© BERT NIENHUIS

Natascha van Weezel, kleindochter

Natascha van Weezel (1986) debu­

van vier Holocaust overlevenden,

teerde op twintigjarige leeftijd met

stelt zich al jaren de vraag hoe haar

Magere jaren, een persoonlijk boek

leven vandaag de dag nog wordt be-

over haar strijd tegen de eetstoornis

ïnvloed door een oorlog die zeventig

anorexia nervosa. In 2012 studeerde

jaar geleden plaatsvond. En ze is niet

ze als scenarioschrijver af aan de

de enige. In De derde generatie brengt

Nederlandse Film- en Televisie­

ze aan de hand van haar eigen fami-

academie met de korte fictiefilm

liegeschiedenis en talloze openhar-

Lost & Found. De derde generatie zal

tige gesprekken met leeftijdsgenoten

worden ondersteund door de NCRV-

in Nederland, Amerika en Israël een

documentaire Elke dag 4 mei.

PROMOTIE • • • • •

TV-Documentaire Interviews Affiches Advertenties Flyers

• D  ebat derde generatie en vertoning documentaire • Teaser documentaire via social media • Lezersacties

‘Als u zijn naam vandaag voor het eerst tegenkomt, onthoud hem dan, want uw leven staat misschien op het punt te veranderen.’ – The Guardian


15

GROTE GROSSMANACTIE Nu alle Grossman-titels in prachtige gebonden edities.

16

Leven en lot

Vasili Grossman Leven en lot negende druk oorspronkelijke titel Zizn’ i sud’ba vertaling Froukje Slofstra gebonden 13,6 x 21,5 cm

Wereldwijde bestseller en één van de grootste romans van de twintigste eeuw.

17

Een schrijver in oorlog

Vasili Grossman Een schrijver in oorlog derde druk oorspronkelijke titel A Writer at War vertaling Henk Moerdijk gebonden 13,6 x 21,5 cm

18

Reis door Armenië

Reis door Armenië oorspronkelijke titel An Armenian Sketchbook gebonden met stofomslag 14 x 20 cm 240 pagina’s met illustraties € 24,95

960 pagina’s

460 pagina’s met illustraties

omslag dps

€ 29,95

€ 29,95

nur 320

omslag Studio Jan de Boer

omslag B’IJ Barbara

nur 302

Vasili Grossman trad in 1941 in dienst

isbn 978 94 600 3751 1

van het Rode Leger als schrijver voor

e-book 978 94 600 3433 6 maart 2014

isbn 978 94 600 3742 9

Een aantal maanden na de ‘arres-

nur 680 isbn 978 94 600 3752 8

tatie’ van zijn meesterwerk Leven

De Rode Ster. Hij werd de populairste

e-book 978 94 600 3514 2

en lot door de sovjetregering nam

oorlogscorrespondent van Rusland.

maart 2014

Grossman de redactie op zich van

Een meesterlijk, breed opgezet

Dit boek is gebaseerd op de aanteke-

een dikke Armeense roman. Hij was

epos over de verschrikkingen van de

ningen die Grossman voor zichzelf

blij dat hij een excuus had om twee

Russische Tweede Wereldoorlog en

maakte toen hij met het Rode Leger

maanden door Armenië te reizen,

de slag om Stalingrad, naar het voor-

meereisde.

en noteerde zijn indrukken van het

beeld van Tolstojs Oorlog en vrede.

GRATIS:

Vasili Grossman

e-book 978 94 600 3743 6 maart 2014

land: het rotsachtige berglandschap, Vier jaar lang was de schrijver ge-

de oude kerken, de inwoners en hun

Grossman beschrijft op onvergetelijke

tuige van de meedogenloze strijd aan

gewoonten.

wijze het leven van gewone, bange

het Oostfront. Grossman maakte de

mensen die door de staat en hun tijd

verschrikkelijke nederlagen van 1941

Reis door Armenië, geschreven met

– het ‘lot’ – verleid worden tot allerlei

mee, de verdediging van Moskou

een opmerkelijke warmte, humor

kleine, banale vormen van verraad.

en de gevechten in de Oekraïne. In

en spontaniteit, staat vol levendige

augustus 1942 was hij gelegerd in

observaties van een buitenstaander,

Bijna een halve eeuw na Grossmans

Stalingrad. In de winter van 1943 was

maar bevat ook Grossmans gedach-

dood werd Leven en lot eindelijk inter-

de oorlog eigenlijk beslecht, maar het

ten over zijn plaats als schrijver in

nationaal ontdekt, en unaniem ont-

zou nog meer dan twee jaar duren

Rusland, over menselijke waardigheid

haald als een meesterwerk.

voordat oost en west elkaar in Berlijn

en over zijn eigen sterfelijkheid. Het

ontmoetten.

is daarmee zijn persoonlijkste en intiemste boek.

NIEUW

‘De grote waarde van deze dagboekaantekeningen is gelegen in hun onmiskenbare oprechtheid.’ – Times Literary Supplement In De geschiedenis van een manuscript wordt de lange weg

‘Scherp en ontroerend.’ – ★★★★★ de Volkskrant

beschreven die het manuscript van Leven en lot moest afleggen

‘Groots, weids, diep, verpletterend.’– Trouw

voor het gepubliceerd kon worden.

‘Een overweldigend meesterwerk.’– Het Parool

Inclusief drie kortingsbonnen van € 5,- per titel.

‘Adembenemend.’– NRC Handelsblad

‘Dit is een van de allerbeste ooggetuigenverslagen van de Sovjet-Russische oorlogvoering aan het Oostfront.’ – The New York Times

‘De Tolstoj van de Sovjet-Unie.’ – Martin Amis ‘Wat Grossman zo’n onweerstaanbare schrijver maakt is zijn opmerkelijke compassie.’ – Observer ‘Een van de culturele monumenten van de twintigste eeuw.’ – New Statesman

‘Een journalistieke prestatie van de allerhoogste orde.’ – The Guardian

PROMOTIE gratis leesexemplaar | 13,6 x 21,5 cm | 32 pagina’s | omslag Bas Smidt nur 302 | set van 10 exemplaren isbn 978 94 600 3833 4 | maart 2014

• Recensies • Advertenties

•M  arketingactie met andere titels van Grossman


‘Wat Grossman zo’n onweerstaanbare schrijver maakt is zijn opmerkelijke compassie.’ – Observer ‘De Tolstoj van de Sovjet-Unie.’ – Martin Amis

20

Paul Willetts

PAU L W I L L E T T S

Rendez-vous in The Russian Tearoom

Een even spannend als filmisch kat-en-muisspel tussen Roosevelt, Churchill, de Russen en de nazi’s.

een sovjetspion. Na zijn stationering in Londen komt hij al snel in aanvaring met de man die de inspiratiebron zou worden voor ‘M’ van James Bond: Maxwell Knight, een excentrieke Brit, net aangesteld om de ultrageheime nieuwe contraspionageactiviteiten van MI5 te gaan leiden. Via zijn werk voor de Amerikaanse ambassade ontdekt Kent dat president Roosevelt gecodeerde telegram-

Literary Supplement.

men uitwisselt met Winston Churchill. Met de bedoe-

SPIONAGEDRAMA

ling Roosevelt ten val te brengen geeft hij kopieën van die telegrammen aan een groep nazispionnen die

stijlvolste vrouwen van Londen kleedt. Op dat moment besluit Knight te infiltreren in het glamorous groepje samenzweerders, die regelmatig bijeenkomt in een chic restaurant in South Kensington, The Russian Tearoom. Tegen de achtergrond van oefeningen voor luchtaanvallen, verduisterde straten en speculaties over de dreigende Duitse aanval op Groot-Brittannië ontrafelt Willetts het duistere kat-enmuisspel dat volgt.

13,6 x 21,5 cm

mei 2014

expert. Hij is ook een dwangmatige vrouwenjager – en

elegante Russische emigrante, die als couturier de

paperback

e-book 978 94 600 3773 3

Kent is een hoffelijke, jonge Amerikaanse coderings-

wordt geleid door zijn vriendin, Anna Wolkoff, een

vertaling Gerrit Jan Zwier

isbn 978 94 600 3747 4

plaats, die evenwel nauwelijks bekendheid kreeg. Tyler

matig voor The Independent, The

Russian tearoom

nur 680

ste spionageoperaties van de Tweede Wereldoorlog

Times, The Guardian en The Times

Rendezvous at the

omslag Bas Smidt

stilte voor de Blitz vindt hier een van de belangrijk-

boeken. Daarnaast schrijft hij regel­

oorspronkelijke titel

€ 19,95

Londen, eind jaren dertig. Tijdens de onheilspellende

ceerde verschillende goed ontvangen

The Russian Tearoom

352 pagina’s

Het onbekende verhaal van een van de grootste spionage-operaties uit de Tweede Wereldoorlog

Paul Willetts is biograaf en publi­

Rendez-vous in

PROMOTIE • Auteursbezoek • Feestelijke presentatie • TV-reportage

• • • •

Advertenties Flyers Voorpublicatie Facebook campagne


Jaco Berveling

22

Op het tweede gezicht

J AC O B E RV E L I N G

paperback 13,6 x 21,5 cm 256 pagina’s met illustraties € 18,95 omslag Werkplaats Amsterdam nur 680

OP HET TWEEDE GEZICHT De relatie tussen gelaat en karakter

isbn 978 94 600 3738 2 e-book 978 94 600 3739 9

Het ‘lezen’ van andermans gezicht is zo oud als

februari 2014

de mensheid: wij koppelen uiterlijk automatisch aan innerlijke kwaliteiten. Hoe interpreteer je bijvoorbeeld een terugwijkende kin? Dicht bij elkaar staande ogen? Flaporen? Doorlopende wenkbrauwen? In de achttiende eeuw werd voor het eerst geprobeerd de relatie tussen gezicht en karakter een wetenschappelijke basis te geven. De daaruit ontstane schedel- en gelaatkunde werd in de

Alles over mensen kijken en mensenkennis

periode daarna razend populair. Ook in Nederland voorzag dit nieuwe vakgebied in een grote behoefte: als je eenmaal wist waar je op moest letten, kon je aan iemand aflezen of die betrouwbaar was of juist niet, driftig, moedig, koppig of meegaand. Door psychologisch onderzoek weten we sinds een aantal jaren hoe het lezen van gezichten écht in zijn werk gaat. Oude vragen hebben nieuwe antwoorden gekregen. Op het tweede gezicht is een fascinerende geschiedenis van mensen kijken en mensenkennis door de eeuwen heen. Jaco Berveling deed uitvoerig literatuuronderzoek naar de inmiddels vergeten schedel- en gelaatkunde, sprak diverse wetenschappers en bestudeerde bijzondere collecties in binnen- en buitenland. Hij liet zelfs zijn eigen gezicht door een ‘gediplomeerde’ gelaatkundige analyseren.

Jaco Berveling (1957) is als socioloog verbonden aan een onderzoeksinstituut in Den Haag. Eerder publiceerde hij Hebben is houden. Wat iedere verzamelaar en boekenliefhebber over zichzelf moet weten (2009).

Wie dit boek heeft gelezen weet een eerste indruk op waarde te schatten PROMOTIE • Interviews • Lezingen

•S  ocial media campagne met voorbeelden • Flyers


24

Malte Herwig

M A LT E H E RW I G

De laatste lichting

‘Herwig weet het indrukwekkende materiaal boeiend te brengen en schrijft schitterend.’ – Frankfurter Allgemeine Zeitung

Malte Herwig (1972) studeerde litera­

Aan het einde van de Tweede

In De laatste lichting schrijft Malte

Wereldoorlog werden de jongeren

Herwig invoelend en genuanceerd

ticologie in Mainz, Harvard en Oxford,

geboren in 1926 en 1927 onder de

over een generatie die verstrikt

waar hij in 2002 promoveerde. Hij was

wapenen geroepen om als ‘Hitlers

raakte tussen twee werelden en het

redacteur van Der Spiegel en schrijft nu

laatste helden’ de onontkoombare

verleden verdrong, en hij maakt

nederlaag van nazi-Duitsland nog

ons duidelijk hoe pijnlijk de ver-

wat uit te stellen. Ze waren nog

houding van de Duitsers met de

bijna kinderen toen ze als kanon-

nazitijd nog altijd is.

voor de Süddeutsche Zeitung.

Herwig heeft het ledenregister

voor Hitler en het nationaalsocia­

van de partij, dat in 1945 op won-

lisme. Heel wat toonaangevende

derbaarlijke wijze werd gered,

figuren in de latere Bondsrepubliek

en daarna tientallen jaren achter

waren in hun jonge jaren boven-

gesloten deuren bleef, doorge-

dien lid van de nsdap. Ze hebben

werkt en is daarbij allerlei bekende

het verzwegen of vergeten, ont-

namen tegengekomen. Met veel

kend of verdrongen, veelal tot op

van die laatste ooggetuigen heeft

de dag van vandaag. Na 1945 onder-

hij persoonlijk gesproken. Herwig

scheidden ze zich als geëngageerde

vertelt de geschiedenis van hen

democraten en drukten als voor-

die schuldeloos-schuldig verstrikt

aanstaande politici, kunstenaars en

zaten in het naziverleden, met

wetenschappers hun stempel op de

hoofdrollen voor belangrijke per-

jonge Bondsrepubliek.

sonen als Hans-Dietrich Genscher, Günter Grass en Martin Walser.

© KIMBERLY OCHS

Die Flakhelfer vertaling Liesbeth van Nes paperback 13,6 x 21,5 cm 280 pagina’s € 19,95 nur 681 isbn 978 94 600 3744 3 e-book 978 94 3745 0 maart 2014

Het verzwegen verleden

nenvlees naar het front gingen, gedreven door jeugdig enthousiasme

oorspronkelijke titel

omslag Jan van Zomeren

Hoe Hitlers jongste partijgenoten uitgroeiden tot de elite van het moderne Duitsland tuurwetenschap, geschiedenis en poli­

De laatste lichting

PROMOTIE • Interviews • Lezing

• Flyers • Voorpublicatie • Advertenties


26

I RV I N D. YA L O M E N G I N N Y E L K I N

Irvin D. Yalom en Ginny Elkin

Voor het eerst worden de twee kanten van therapie belicht: vanuit psychiater en patiënt

In therapie oorspronkelijke titel Every Day Gets a Little Closer vertaling Miebeth van Horn paperback 13,6 x 21,5 cm 320 pagina’s € 19,95 omslag Marry van Baar nur 740 isbn 978 94 600 3749 8 e-book 978 94 600 3793 1 februari 2014

In therapie Beschouwingen van psychiater en patiënt Ginny Elkin, een jonge, geta-

afwisselend hun ervaringen en

Irvin D. Yalom is een van de be­

lenteerde schrijfster die wordt

gevoelens beschrijven over het

roemdste psychiaters ter wereld.

geplaagd door angsten en pro-

verloop van de therapie en hun

Onder psychotherapeuten verwierf

blemen, is al door verschillende

therapeutische verhouding. Op

hij grote bekendheid met zijn stan­

psychiaters bestempeld als schizo-

een unieke manier wordt de lezer

daardwerken over groepspsycho­

ïde als zij in behandeling komt bij

deelgenoot van de beschouwingen

therapie. Daarnaast heeft hij met

Irvin D. Yalom. Die spreekt met

van beiden: wat gebeurt er al-

zijn bestsellers Nietzsches tranen,

haar af dat zij beiden, als onder-

lemaal tijdens zo’n behandeling?

De therapeut, De Schopenhauer-

deel van de therapie, na elke ses-

Wat betekent het om in therapie

kuur en Het raadsel Spinoza wereld­

sie een verslag schrijven, met de

te zijn en waar zitten de valkuilen

wijd een breed publiek veroverd.

bedoeling dat na verloop van een

en risico’s voor de behandelaar?

Irvin D. Yalom woont en werkt in

aan elkaar te laten lezen.

De perspectieven van Yalom en

Californië. Ginny Elkin is een pseu­

Elkin vullen elkaar op intrigeren-

doniem.

In therapie is het resultaat van

de wijze aan – al zijn psychiater en

deze afspraak. Het leverde een

patiënt het af en toe nog zo hart-

uniek en fascinerend boek op

grondig met elkaar oneens.

Bestsellerauteur

waarin patiënt en psychiater

PROMOTIE • Interviews • Advertenties

• Flyers • Lezersacties • Leesclubactie


28

Jan H. Kompagnie

J A N H . K O M PA G N I E

Held tegen wil en dank paperback 13,6 x 21,5 cm 256 pagina’s € 19,95 omslag Bas Smidt nur 680 isbn 978 94 600 3734 4 e-book 978 94 600 3753 5 april 2014

Held tegen wil en dank Het tragische lot van een Haagse agent in bezettingstijd

Jarenlang hing de foto in elke huiskamer van de familie Kompagne: oom Henk, in politieuniform. Oom Henk, die de oorlog niet had

Tragisch oorlogsverhaal

overleefd. Maar waardoor niet? Door welk noodlot was het leven van deze Haagse agent, vader van zes kinderen, plotseling opgehouden? Zijn neef Jan Kompagnie, een vooraanstaand archivaris en onderzoeker bij het Nationaal Archief, ging op onderzoek uit. Vele dossiers en onderzoeksreizen later was het beeld compleet: de dood van Henk Kompagne was het resultaat van een keten van gebeurtenissen, die begon met het onderdak verlenen, Jan H. Kompagnie (1947-2011) had een speciale belangstelling voor de

voor enkele dagen maar, aan een onderduiker. En vervolgens speelde een ongeruste

Tweede Wereldoorlog. Hij schreef

moeder die haar dochter wilde beschermen

onder meer De schrik van Gouda

een tragische rol in het verhaal. Daarmee is

en samen met Ad van Liempt was

de dood van oom Henk een typisch verhaal

hij verantwoordelijk voor het onder­ zoeksproject naar de rol van de Nederlandse politie in de Tweede

uit de Tweede Wereldoorlog: hoe de verhouding tussen oorzaak en gevolg soms totaal zoek lijkt te zijn.

Wereldoorlog en het daaruit voort­ gekomen boek Jodenjacht.

PROMOTIE •F  lyers • Voorpublicatie

• L  ezersacties icm tentoonstelling Nationaal Archief


30

H I L L A RY R O D H A M C L I N T O N

Hillary Clinton Mijn jaren als minister van Buitenlandse Zaken

Recente successen

paperback 15 x 23 cm ca. 400 pagina’s € 19,95 omslag Bas Smidt nur 680 isbn 978 94 600 3740 5 e-book 978 94 600 3741 2 april 2014

Zie aparte brochure

Tweede druk

NIEUW

‘Een spannend en ontroerend verhaal, met veel oog

‘Een meesterlijk boek dat naar meer smaakt.’ – Elsevier

voor detail.’ – Vrij Nederland

‘Spong laat zien dat hij ook meester van het woord is.’ – Peter R. de Vries

Derde druk

NIEUW

Openhartige memoires van een van de machtigste vrouwen ter wereld PROMOTIE • B  eperkt aantal interviews mogelijk! • Advertenties

• Affiches • Flyers • Lezersacties

‘Een fascinerend boek over een pijnlijke episode uit

‘Een onthutsend standaardwerk.’

de naoorlogse geschiedenis.’ – Leeuwarder Courant

– NRC Handelsblad ★★★★★ ‘Een adembenemend boek.’ – de Volkskrant


32

Recente successen

Derde druk

• ‘Een geweldig avonturenboek.’ – Een van de vier boeken van november 2012 bij De Wereld Draait Door. • ‘Meer dan een biografie: fascinerende beschrijving van een bewogen leven.’ – Trouw • ‘Een zinderend jongensboek. (…) Een goed gedocumenteerd en meeslepend geschreven verhaal.’ – de Volkskrant ★★★★ • ‘Prachtig beschreven heroïek en tragiek.’ – NRC Handelsblad • ‘Uiterst gedegen, leesbaar en boeiend.’ – De Groene Amsterdammer

SHORTLIST LIBRIS GESCHIEDENIS PRIJS 2013 SHORTLIST ZEEUWSE BOEKENPRIJS 2013 TIPLIJST AKO LITERATUURLIJST 2013


20 voo orjaar Uitgeverij Balans

Verkoop en distributie België

Van Miereveldstraat 1 1071 dw Amsterdam

De Bezige Bij Antwerpen

Postbus 75184

Nassaustraat 37-41

1070 ad Amsterdam

2000 Antwerpen

Telefoon algemeen: (020) 305 98 10

Telefoon: +32 (0)3 205 94 00

Fax algemeen: (020) 305 98 24

E-mail: info@dbba.be

Fax verkoop/publiciteit: (020) 305 98 39

www.dbba.be

E-mail: balans@uitgeverijbalans.nl

Maakt deel uit van wpg Uitgevers België

www.uitgeverijbalans.nl

Salesmanager

Vertegenwoordigers

• Frank Libeer

• Inky Menssink

Telefoon: +32 (0)493 51 56 49

Mobiel: (06) 20 369 003

E-mail: frank.libeer@wpg.be

E-mail: i.menssink@debezigebij.nl • Rutger Vos

Verkoop binnendienst

Mobiel: (06) 20 627 114

• Brigitte Galeyn

E-mail: r.vos@debezigebij.nl

Telefoon: +32 (0)3 205 94 02

E-mail: brigitte.galeyn@wpg.be

Verkoop

• Dennis van den Broek,

Vertegenwoordiger

verkoop binnendienst

• Ilse Trimborn

Telefoon: (020) 305 92 67

Telefoon: +32 (0)491 86 73 20

• Elselien van der Kooi,

E-mail: ilse.trimborn@wpg.be

verkoop binnendienst

Telefoon: (020) 305 98 20

Publiciteit en marketing fictie

• Romany Leenhouts, coördinator

• Chris Boudewijns

verkoop binnendienst

Telefoon: +32 (0)3 205 94 08

Telefoon: (020) 305 92 67

E-mail: chris.boudewijns@wpg.be

• Mark Beumer, coördinator marketing

• Michèle Meermans

Telefoon: (020) 305 98 37

Telefoon: + 32 (0)3 205 94 04

E-mail: verkoop@debezigebij.nl

E-mail: michele.meermans@wpg.be

Publiciteit en promotie

Besteladres België

• Sylvie Steffers, publiciteit Balans

Bestellingen in België via boekenbank,

Telefoon: (020) 305 92 61

cbonline, of via orders@wpg.be of

E-mail: s.steffers@uitgeverijbalans.nl

Telefoon: +32 (0)52 45 69 40

• Jolanda van Dijk, coördinator publiciteit Telefoon: (020) 305 98 33

Prijzen inclusief btw

E-mail: j.van.dijk@debezigebij.nl

Prijswijzigingen voorbehouden

• Sylvia de Vries, advertenties en pos-materiaal

Telefoon: (020) 305 98 29

Vormgeving Bas Smidt

E-mail: s.de.vries@debezigebij.nl

Balans

www.uitgeverijbalans.nl

UItgeverij Balans voorjaar 2014