Page 1

zom omer r 2014 zomer 2014


Inhoud zomer 2014

Elco Brinkman Roelof van Gelder Vasili Grossman Robert Hughes Marian Husken & Harry Lensink Robert Kershaw Harry Lensink Jan Smit Paul van der Steen Eva Vriend

De wederopstanding  6

augustus

Naar het aards paradijs (midprice)  16

juni

Een klein leven  4

augustus

De zeven levens van Rome (midprice)  10

juni

De naakte rechter  2

augustus

De straat  20

augustus

Stille Willem (midprice)  18

mei

De opdracht  12

mei

Schampschot  14

augustus

Het nieuwe land (midprice)  8

juni

Recente successen  21 Verschijningsoverzicht  24


Marian Husken &

M A R I A N H U S K E N & H A R RY L E N S I N K

Harry Lensink De naakte rechter paperback 13,6 x 21,5 cm 256 pagina’s € 18,95 omslag Nico Richter nur 740 isbn 978 94 600 3844 0 e-book 978 94 600 3954 6

De naakte rechter

augustus 2014

Over de uitholling van de Nederlandse rechtsstaat De Nederlandse rechters liggen onder

Om de woorden van de rechters te

vuur. Hun autoriteit kalft af en onder-

wegen, duiken de auteurs ook in de

tussen neemt de werkdruk toe. In de

geschiedenis. Ze putten daarbij uit

media uiten politici en burgers steeds

enquêtes die zij de afgelopen twintig

fellere kritiek: de magistraten zijn te

jaar voor Vrij Nederland onder magis-

soft en te links, geven te lage straffen

traten hebben gehouden. Samen met

en doen onbegrijpelijke uitspraken.

de openhartige interviews leidt dit tot

Spraakmakend

een uniek beeld van de Nederlandse De rechters zijn het zat, blijkt uit on-

rechters. ‘We zitten niet in een ivoren

derzoek van Vrij Nederland in 2013. Een

toren, maar in een glazen huis.’

kwart van hen overwoog zelfs om te

© ALLARD DE WITTE

2

stoppen. Anderen kiezen voor meer

Marian Husken heeft meerdere

openheid. In De naakte rechter pra-

misdaad- en justitieboeken op haar

ten ze met Marian Husken en Harry

naam staan, waaronder De criminele

Lensink over de dagelijkse rechtsprak-

carrière van Mink K. Harry Lensink

tijk, de afwegingen die ze maken en de

schreef het zeer succesvolle Stille

straffen die ze opleggen. Onder meer

Willem. De dodelijke spagaat van

de gevolgen van het Wilders-proces,

vastgoedbaron Endstra. Samen publi-

de beoordeling van een simpele echt-

ceerden zij de bestsellers Handboek

scheiding, de impact van de Facebook-

Holleeder, Het geheim van Bram

moord en de macht van Europa

Moszkowicz en De jacht op crimineel

passeren de revue.

geld.

Nederlandse magistraten spreken zich uit PROMOTIE • • • •

Debatavond Lezingen Advertenties Flyers


4

Vasili Grossman

VA S I L I G R O S S M A N

Een klein leven oorspronkelijke titel

Vasili Grossman, auteur van het meesterwerk Leven

The Road

& lot, schreef in zijn leven vele brieven, journalistieke

vertaling Froukje Slofstra

stukken, verhalen en essays. In Een klein leven zijn

EEN KLEIN LEVEN

gebonden

deze bijeengebracht, waarmee het complete oeuvre

13,6 x 21,5 cm

van deze monumentale schrijver nu in schitterende

420 pagina’s

gebonden edities in Nederlandse vertaling verkrijg-

€ 24,95 omslag Nico Richter

baar is. Een klein leven bevat onder meer Grossmans

nur 320

eerste succes, ‘In de stad Berditsjev’, waarmee hij lof

isbn 978 94 600 3834 1

oogstte van schrijvers als Maxim Gorki en Isaak Babel.

e-book 978 94 600 3944 7

In de bundel is de volledige tekst van Grossmans

augustus 2014

beroemde verslag uit Treblinka opgenomen, waarin hij voor het eerst de verschrikkingen van een vernietigingskamp beschreef. Ook zijn twee hartverscheurende brieven te lezen die Grossman schreef aan zijn moeder, die jaren daarvoor door de nazi’s was vermoord. Vasili Semjonovitsj Grossman (1905-1964) is een van de grote schrijvers van de twintigste eeuw. Tijdens de Tweede Wereldoorlog reisde hij als verslaggever mee met het Rode Leger. Hij was ooggetuige van de slag om Stalingrad, de slag om Berlijn en de bevrij-

Een groots oeuvre compleet

ding van Treblinka. Zijn magnum opus Leven & lot verscheen pas na zijn dood, maar geldt inmiddels internationaal als een van de grootste romans van de twintigste eeuw.

2014 GROSSMANJAAR: vijftig jaar na zijn dood is zijn hele oeuvre leverbaar in schitterende gebonden edities – tijdelijk € 5,- korting per deel

Inclusief Grossmans beroemde verslag uit Treblinka PROMOTIE

‘Een journalistieke prestatie van de allerhoogste orde.’ – The Guardian

‘De Tolstoj van de Sovjet-Unie.’ – Martin Amis

‘Scherp en ontroerend.’ – de Volkskrant ★★★★★

• Actie met hele oeuvre van Grossman • Grossmanavond • Social-mediacampagne met het werk van Grossman • Advertenties • Flyers


Elco Brinkman

ELCO BRINKMAN

De wederopstanding paperback 15 x 23 cm 432 pagina’s € 24,95 omslag Nico Richter nur 320 isbn 978 94 600 3395 7

De wederopstanding Merlin Steinckolenbrander, alter ego van de

Elco Brinkman (1948) is voorzitter van de Eer-

auteur, is als stedenbouwkundige nauw be-

ste Kamerfractie van het CDA. Hij was minister

trokken bij de politieke en maatschappelijke

en voorzitter van Bouwend Nederland. Daar-

gebeurtenissen van zijn tijd. Met grote geest-

naast vervult hij nog altijd tal van bestuurlijke

drift ontwerpt en bouwt hij kerken, woon-

functies, onder meer als voorzitter van het

huizen, fabrieksloodsen en school­gebouwen.

Nederlandse Rode Kruis. In 2006 werd hij uit-

Hij droomt van een luchthaven in zee. Terwijl

geroepen tot ‘invloedrijkste bestuurder van

hij Nederland zo vormgeeft, mijmert hij even

Nederland’. Brinkman ontving, zoals hij zelf

aanstekelijk als alert, diepzinnig en visionair

zegt, een tweede leven na een ernstige ziekte.

over de tijdgeest en over de humeuren, voor-

Zijn persoonlijke en zakelijke ervaringen vor-

oordelen, gewoonten, ambities en bezwaren

men de basis voor De wederopstanding, een

van politici, burgers en bestuurders. En ook

grootse parabel van het moderne Nederland.

e-book 978 94 600 3562 3 augustus 2014

als zijn ziekte weer de kop opsteekt, kan dat zijn esprit niet breken. De wederopstanding is een associatieve en anekdotische vertelling over hedendaags Nederland, waarin Brinkman op eigenzinnige en oorspronkelijke wijze ingaat op tal van maatschappelijke en politieke kwesties aan de hand van de strijd tussen elites en het volk, goed en kwaad, mooi en lelijk, ouderwets en

Scherp en oorspronkelijk

© RENÉ VAN DEN BURG

6

Een grootse parabel van het moderne Nederland

avant-garde, en korte en lange termijn.

PROMOTIE • • • • •

Interviews Voorpublicatie Lezingen Advertenties Flyers


Eva Vriend

E VA V R I E N D

Het nieuwe land negende druk paperback 13,6 x 21,5 cm 304 pagina’s met illustraties € 12,50 omslag Nanja Toebak nur 320 isbn 978 94 600 3874 7 e-book 978 94 600 3622 4

Het nieuwe land

juni 2014

ui

ns

zoektocht naar het ontstaan van een

a l

vorige eeuw dromen tienduizenden Nederlanders van een bestaan als

maar ze werd historica en journalist. Ze legde zich toe

boer in de net drooggelegde polders.

op, wat ze zelf noemt, ‘plat-

Een nieuwe, ‘maakbare’ samenleving,

telandsjournalistiek’: grote

waarin niet alleen het landschap langs

verhalen uit kleine plaatsen.

de meetlat wordt gelegd, maar ook de

50

toekomstige bewoners.

Ze werkte voor diverse regionale media. Het nieuwe

Alleen de besten van de besten zijn

land is haar eerste boek.

welkom. Zwakkelingen, achterblijvers en zielenpoten komen er niet in. De selectieprocedure van de rijksoverheid is zeer streng en voert zelfs tot in de slaapkamer. Zijn de bedden wel opgemaakt, is de linnenkast op orde? Eva Vriend weet het stilzwijgen van afgewezen kandidaten te doorbreken en de geheimen te ontrafelen van een

© ROGIER VELDMAN

bevolkingspolitiek die in de recente geschiedenis haar weerga niet kent.

‘Een heerlijk boek.’ – Trouw ‘Mooi en invoelbaar beschreven.’ – Suzanna Jansen, auteur van de bestseller Het pauperparadijs ‘Ongelooflijk, de werkelijkheid slaat de verbeelding aan stukken.’ – Ad van Liempt, auteur van Na de bevrijding

t

nieuwe provincie: Flevoland. Midden

kind wilde ze de boerderij van haar vader overnemen,

12

erij ba

de Noordoostpolder. Als

ev

schiedenis onderneemt Eva Vriend een

ui

op als boerendochter in

erij ba l

ns

Aan de hand van haar eigen familiege-

Eva Vriend (1973) groeide

g

ev

a

t

Het verhaal van een polder die perfect moest zijn

g

8

15.000 exemplaren verkocht, nu € 12,50


Robert Hughes

R O B E RT H U G H E S

De zeven levens van Rome derde druk oorspronkelijke titel The Seven Ages of Rome vertaling Frans van Delft en Miebeth van Horn paperback 15 x 23 cm 512 pagina’s met illustraties € 15,–

De zeven levens van Rome

omslag Brigitte Slangen nur 680 isbn 978 94 600 3884 6 e-book 978 94 600 3974 4 juni 2014

hoofdstad van een eindelijk weer verenigd Italië.

hij met zijn internationale bestseller

ui

sieseries over kunst. Grote bekendheid kreeg

ns

Time Magazine en presenteerde diverse televi-

pausen –, en vanaf het einde van de negentiende eeuw

15

a

het centrum van de christelijke wereld – de stad der

l

werkte in New York. Hij was kunstcriticus voor

erij ba

hoofdstad van het Romeinse Rijk, sinds de kerstening

De fatale kust. Zijn werk werd meerdere malen

Door de eeuwen heen heeft deze metropool, zinde-

onderscheiden.

ander weten te leven met verleden en heden. Robert Hughes heeft dat heden en verleden, de geschiedschrijving en het drama van deze wereldstad verweven tot een magistraal boek waarin kunst, architectuur, politiek, religie, intrige, roem, geld en macht elkaar in evenwicht houden. De zeven levens van Rome is het allesomvattende relaas van het fascinerende en betoverende Rome. Het is het turbulente levensverhaal van zevenentwintig eeuwen, van een stad met zeven levens, gebouwd op zeven heuvels.

© JOYCE RAVID

rend als civiel, politiek en religieus centrum, als geen

‘Robert Hughes is een erudiete, knap formulerende auteur.’ – Elsevier ‘Even prijzenswaardig als verfrissend. Het schrijfplezier druipt van de bladzijden.’ – de Volkskrant ★★★★ ‘Een onuitputtelijke bron van informatie en kennis. Hughes is een eersteklas chroniqueur en historicus (…). Geschreven in een elegante stijl, geestig en nimmer saai of al te wetenschappelijk.’ – The New York Times

ev

werd geboren in Australië maar woonde en

t

noemd. In de klassieke oudheid was het de superieure

ui

Kunsthistoricus Robert Hughes (1938-2012)

erij ba l

ns

Rome wordt niet ten onrechte ‘de Eeuwige Stad’ ge-

g

ev

a

t

Een cultuurgeschiedenis van de Eeuwige Stad

g

10

10.000 exemplaren verkocht, nu € 15,-


JAN SMIT

Achter de schermen van de politieke en economische elite

De opdracht

voorzitter van Philips. Maar Herman Wijffels, de man die de Rabobank groot maakte, koos ervoor zich de rest

Met nieuwe onthullingen

van zijn leven in te zetten voor een betere wereld. Of het nu was als voorzitter van de ser of binnen het cda, als informateur, hoogleraar of als voorzitter van tal van commissies: overal ontpopte hij zich als pleitbezorger van de groene catechismus. Hoe lastig de uitdaging ook was, bijna altijd bereikte hij consensus, mede dankzij zijn overtuigende en inspirerende manier van leidinggeven, die hem tot een icoon op het gebied van dienend leiderschap maakte. Waar komt zijn enorme gedrevenheid vandaan? En hoe succesvol was hij? Aan de hand van uitvoerig onderzoek en gesprekken met familieleden en talloze mensen die met hem samenwerkten – van Ruud Lubbers tot prinses Irene – schetst Jan Smit een scherp portret van ‘de beste premier die journalist en auteur. Hij werkte onder meer bij het ANP en HP/De Tijd en

Nederland nooit heeft gehad’. Achter zijn verhaal duikt een soms onthutsend beeld op van de Nederlandse politiek en de internationale bankwereld. Met nieuwe ont­

schreef voor Het Financieele Dagblad,

hullingen over de vorming van het kabinet-Balkenende iv

Intermediair en Vrij Nederland. In 1999

en het dopinggebruik binnen de Rabowielerploeg. Plus

verscheen van zijn hand De nieuwe rijken, een boek over de opkomst en ondergang van rijke elites in Nederland door de eeuwen heen.

de ware toedracht van het vertrek van Paul Wolfowitz als president van de Wereldbank: een politieke achtbaan waarin Wijffels als een van de weinigen de toenmalige Amerikaanse president George W. Bush een halt toeriep.

De opdracht paperback 13,6 x 21,5 cm 352 pagina’s met illustraties € 19,95 omslag Nico Richter nur 320 isbn 978 94 600 3824 2 mei 2014

Hij had minister-president kunnen worden, of bestuurs-

Jan Smit (1962) is financieel-economisch

Jan Smit

e-book 978 94 600 3934 8

of de vele gezichten van Herman Wijffels © LAILA COHEN

12

PROMOTIE • • • • •

Interviews met auteur en Herman Wijffels Nieuws naar aanleiding van boek Voorpublicatie Advertenties Flyers


Paul van der Steen

PAU L VA N D E R S T E E N

Hoe een Limburgs dorp werd meegezogen in de Eerste Wereldoorlog

De pers over Keurkinderen: ‘Een mooi, realistisch en levendig beeld van de Reichsschulen.’ – de Volkskrant ★★★★

Toen de Duitse keizer zich in novem-

op de kaart plotseling de scheidslijn

ber 1918 op een vroege zondagochtend

tussen oorlog en vrede. Om aan te

meldde in Eijsden, kwam het einde van

geven waar het neutrale Nederland be-

de oorlog in zicht. Maar de wereld was,

gon, hees men het rood-wit-blauw aan

ook voor Eijsden, voorgoed veranderd.

kerktorens en markante gebouwen. In

In Schampschot schetst historicus Paul

weilanden aan de grens werden koeien

van der Steen op weergaloze wijze de

gemolken met een vlaggetje ernaast.

weinig bekende grensgeschiedenis van

Het gebulder van kanonnen was nooit

vluchtelingen, overbevolking, crimina-

ver weg, lijken en kadavers stroomden

liteit, spionage en politieke koehandel.

Een nog onbekende grensgeschiedenis

met de rivier het land in en nadat de Belgische buurdorpen waren platge-

Paul van der Steen (1969) is jour-

brand, kwam een enorme vluchtelin-

nalist en werkt onder meer voor

genstroom op gang.

NRC Handelsblad, Trouw en het Historisch Nieuwsblad. Hij schreef

Het was een illusie dat alles door de

eerder Ware grootheid, schamele

neutraliteit zijn normale gang zou

kleinte. Twee eeuwen Nederland

blijven gaan. De jaren 1914-1918 wer-

(2013), Keurkinderen. Hitlers elite-

den aan de grens totaal anders be-

scholen in Nederland (2009) en de

leefd dan in het hart van Nederland.

biografie Cals. Koopman in verwach-

In Schampschot wordt op indrin-

tingen 1914-1971 (2004).

gende wijze duidelijk hoe de Eerste Wereldoorlog het grensdorp Eijsden volledig uit het lood sloeg.

paperback 13,6 x 21,5 cm 224 pagina’s met illustraties € 19,95 omslag Bas Smidt nur 680 isbn 978 94 600 3854 9 augustus 2014

Een klein Nederlands dorp aan de rand van de Groote Oorlog In augustus 1914 werd een stippellijn

Schampschot

e-book 978 94 600 3964 5

Schampschot

© HARRY HEUTS

14

PROMOTIE • • • •

Presentatie in Eijsden Voorpublicatie Lezingen Flyers


Roelof van Gelder

R O E L O F VA N G E L D E R

Naar het aards paradijs vierde druk paperback

‘Een zinderend jongensboek; een goed gedocumenteerd en meeslepend geschreven verhaal.’ – de Volkskrant ★★★★

13,6 x 21,5 cm 336 pagina’s met illustraties € 15,omslag Nanja Toebak nur 680 isbn 978 94 600 3864 8 e-book 978 94 600 3660 6 juni 2014

t

erij ba l

ev

erij ba

l

© ALLARD DE WITTE

Het rusteloze leven van Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland (1659-1729) De ontdekker van Paaseiland was geen zee-

Roelof van Gelder is historicus en

man, maar een gepromoveerd jurist op leef-

redacteur van NRC Handelsblad.

tijd en een vermogend man. Onder invloed

Hij publiceerde boeken en artike-

van Spinoza raakte hij verwikkeld in een lang-

len over de cultuurgeschiedenis

durig conflict met de gereformeerde kerk.

en het maritieme verleden van

Verbannen uit zijn geboortestad Middelburg

Nederland. Zijn Naporra’s om-

organiseerde hij in 1721, toen hij al in de

weg. Het leven van een VOC-

zestig was, zijn grote expeditie naar het

matroos werd alom geprezen om

Onbekende Zuidland, een groot en mythisch

de beeldende manier van schrij-

continent in de Stille Oceaan. Het leverde de

ven. In 2008 verscheen van zijn

vroegste beschrijvingen op van Paaseiland,

hand Zeepost. Nooit bezorgde

Samoa en andere eilanden in Polynesië.

brieven uit de 17de en 18de eeuw.

In Naar het aards paradijs schetst Roelof van Gelder een fascinerend en meeslepend beeld van een ongewoon en grillig leven tegen de achtergrond van de Radicale Verlichting en de toenmalige obsessie met de Stille Oceaan.

Genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs 2013, de AKO Literatuurprijs 2013, de Zeeuwse Boekenprijs 2013 en de Hazelhoff Roelfzema Biografieprijs 2014

t

a

15

ui

ns

ui

ev

ns

Naar het aards paradijs

g

a

‘Meer dan een biografie: fascinerende beschrijving van een bewogen leven.’ – Trouw

g

16


Harry Lensink

H A R RY L E N S I N K

Tien jaar na de moord een volledig geactualiseerde editie met nieuwe, bizarre details uit het lopende moordonderzoek

Stille Willem paperback 13,6 x 21,5 cm 256 pagina’s met illustraties € 12,50 omslag Durk Hattink nur 740 isbn 978 94 600 3904 1 e-book 978 94 600 3543 2 mei 2014

© ALLARD DE WITTE

was geraakt in een crimineel web waaruit

moordonderzoek.

ui

ns

geeft nieuwe, bizarre details uit het actuele

a

nog immer betwiste erfenis van Endstra en

is dat Endstra door eigen toedoen verstrikt

l

op de schutters en opdrachtgevers. Zeker

erij ba

onafwendbare drama, hij buigt zich over de

ontsnappen onmogelijk leek. Jarenlang had hij in het verborgene hand-en-span-

Harry Lensink is misdaadredacteur van

diensten verricht voor kopstukken uit het

Vrij Nederland. Hij interviewde Endstra in

Nederlandse misdaadcircuit. Het leverde

2002, publiceerde in 2005 als eerste diens

hem de bijnaam ‘bank van de onderwereld’

geheime dagboekaantekeningen en volgt

op. Maar toen de gangsters hun geld opeis-

tien jaar na Endstra’s dood nog steeds de

ten, werd dat de zakenman fataal.

intriges rond de vastgoedman. Samen met Marian Husken schreef hij de bestsellers

In een dagboek en in geheime gesprekken

Handboek Holleeder, Het geheim van Bram

met rechercheurs schetste Endstra het

Moszkowicz en De jacht op crimineel geld.

beeld van een gewetenloze groep criminelen die hem, onder leiding van Willem Holleeder, miljoenen heeft afgeperst. Zijn ‘biecht’ leest als een kroniek van een aangekondigde dood. Endstra begreep dat hij klem zat tussen boven- en onderwereld. Dat maakt zijn leven en zijn gewelddadige einde even tragisch als fascinerend.

‘Een boeiend en intrigerend, maar bovenal heel leesbaar boek.’ – Het Parool

ev

actualiseerde editie van Stille Willem het

vastgoedhandelaar jaagt justitie nog steeds

50

t

jaar na de liquidatie van de Amsterdamse

12

ui

Harry Lensink reconstrueert in de ge-

erij ba l

ns

Wie vermoordde Willem Endstra? Tien

g

ev

a

De dodelijke spagaat van vastgoedbaron Endstra

t

Stille Willem

g

18

50.000 exemplaren verkocht, nu volledig geactualiseerd


20

Robert Kershaw

R O B E RT K E R S H AW

De straat

Recente successen

oorspronkelijke titel

Etty Hillesum

A Street in Arnhem vertaling Han Meyer

DE STRAAT

100 jaar

paperback 15 x 23 cm 432 pagina’s met illustraties € 19,90 omslag Nico Richter

Hoe de oorlog om Arnhem van huis tot huis ging

nur 680 isbn 978 94 600 3814 3 e-book 978 94 600 3924 9 augustus 2014

De straat vertelt het huiveringwekken-

Met veel gevoel voor detail en men-

de verhaal van de Slag om Arnhem

selijke emotie beschrijft Kershaw de

vanuit het unieke perspectief van de

bloedige gevechten niet alleen door

Utrechtseweg. Hoewel Oosterbeek

de ogen van de ontzette bewoners,

op 17 september bevrijd leek, herna-

maar ook door die van de Engelse,

men de Duitsers zich en drongen zij

Poolse en Duitse soldaten die huis

de geallieerden terug langs de zeven

voor huis, steen voor steen streden

kilometer lange straatweg die het

om het strategisch zo belangrijke

Arnhemse station met het welge-

Arnhem. De straat laat op beklem-

stelde dorp verbindt, een spoor van

mende wijze de absolute chaos van

verwoesting achterlatend.

die dagen zien, toen soldaten en burgers geen idee meer hadden van wat zich een steenworp verderop afspeelde. TER GELEGENHEID VAN HAAR HONDERDSTE GEBOORTEJAAR ‘Etty Hillesum moet tot de helden worden gerekend.’ – The New York Times Book Review

De auteur schetst een onvergetelijk beeld van een gemeenschap die na de aanvankelijke blijdschap om de bevrijding via shock, afgrijzen en berusting in wanhoop verviel, toen ze begrepen dat hun levens onomkeerbaar waren geruïneerd door de vuurzee die was losgebarsten. Robert Kershaw (1950) publiceerde verschillende militair-historische boeken, die internationale bestsellers werden. Voor De straat baseerde hij zich op talloze Nederlandse, Duitse en Engelse verslagen, interviews, dagboeken, brieven en ander uniek archiefmateriaal.

SEPTEMBER 2014: ZEVENTIG JAAR SLAG OM ARNHEM

Zie aparte brochure

WERELDWIJD MEER DAN EEN MILJOEN EXEMPLAREN VERKOCHT ‘We hebben hier te maken met een egodocument dat in historisch, menselijk en literair opzicht van eminent belang is.’ – Marga Minco

‘Een zeldzame combinatie van sensuele, spirituele en intellectuele hartstochten.’ – The Washington Post


22

Recente successen

‘Wie dacht dat we na Ahold en ABN Amro de grootste blunders van de bv Nederland gehad hadden, gelieve Giftig krediet te lezen, over onthutsend geklungel bij SNS Reaal.’ – Jort Kelder

WINNAARS VAN DE LOEP 2013

Tiende druk

‘Een fascinerend boek over een pijnlijke episode uit de naoorlogse geschiedenis.’ – Leeuwarder Courant

MEER DAN 30.000 EXEMPLAREN VERKOCHT ‘Het beste boek over de Eerste Wereld­oorlog.’ – Civilization

20.000 exx.

NU AL VIERDE DRUK ‘Een verrassende draai aan de Nederlandse geschiedenis.’ – de Volkskrant ★★★★

MEER DAN 20.000 EXEMPLAREN VERKOCHT ‘Van Liempt kan uitstekend schrijven en Hans Blom staat borg voor de historische precisie.’ – Trouw

NU AL DERDE DRUK ‘Aanbevolen. Voor gelovigen, atheïsten, agnosten, twijfelaars, zoekers, en voor hen die flirten met God.’ – Andries Knevel


24

Verschijningsoverzicht

MAART Reza Aslan

De zeloot

Jaco Berveling

Op het tweede gezicht

Hans Daalder & Jelle Gaemers

Premier en elder statesman

Hans Daalder & Jelle Gaemers

Willem Drees compleet in cassette (vijfdelige biografie)

Vasili Grossman

Leven en lot (midprice)

Vasili Grossman

Een schrijver in oorlog (midprice)

Michel Ketelaars

Compagniesdochters

APRIL Bram Enning

Over nakomelingen van collaborateurs

Jan Kompagnie

Held tegen wil en dank

Keith Lowe

Het woeste continent

Pieter Winsemius

Het koningsvaandel

MEI Sandra Langereis

De woordenaar

Harry Lensink

Stille Willem (midprice)

Jan Smit

De opdracht

Natascha van Weezel

De derde generatie

JUNI Hillary Clinton

Mijn jaren als minister van Buitenlandse Zaken

Roelof van Gelder

Naar het aards paradijs (midprice)

Robert Hughes

De zeven levens van Rome (midprice)

Eva Vriend

Het nieuwe land (midprice)

AUGUSTUS Elco Brinkman

De wederopstanding

Vasili Grossman

Een klein leven

Vasili Grossman

Reis door Armen誰e

Malte Herwig

De laatste lichting

Marian Husken & Harry Lensink

De naakte rechter

Robert Kershaw

De straat

Silke Riemann & Ben Verbong

Johanna

Paul van der Steen

Schampschot


0 zo zomer Uitgeverij Balans

Verkoop en distributie België

Van Miereveldstraat 1 1071 dw Amsterdam

De Bezige Bij Antwerpen

Postbus 75184

Nassaustraat 37-41

1070 ad Amsterdam

2000 Antwerpen

Telefoon algemeen: (020) 305 98 10

Telefoon: +32 (0)3 205 94 00

Fax algemeen: (020) 305 98 24

E-mail: info@dbba.be

Fax verkoop/publiciteit: (020) 305 98 39

www.dbba.be

E-mail: balans@uitgeverijbalans.nl

Maakt deel uit van wpg Uitgevers België

www.uitgeverijbalans.nl

Accountmanager

Vertegenwoordigers

• Ilse Trimborn

• Inky Menssink

Telefoon: +32 (0)3 205 94 19

Mobiel: (06) 20 369 003

Telefoon: +32 (0)4 91 86 73

E-mail: i.menssink@debezigebij.nl

E-mail: ilse.trimborn@wpg.be

• Rutger Vos

Mobiel: (06) 20 627 114

Publiciteit en marketing fictie

E-mail: r.vos@debezigebij.nl

• Chris Boudewijns

Telefoon: +32 (0)3 205 94 08

Verkoop

E-mail: chris.boudewijns@wpg.be

• Philippe Robbers, verkoop manager

• Michèle Meermans

Telefoon: (020) 305 98 30

Telefoon: + 32 (0)3 205 94 04

• Conny Hemelaar

E-mail: michele.meermans@wpg.be

Telefoon: (020) 305 98 21 • Elselien van der Kooi

Besteladres België

Telefoon: (020) 305 98 20

Bestellingen in België via boekenbank,

• Dennis van den Broek

cbonline of via ilse.trimborn@wpg.be

Telefoon: (020) 305 92 67

E-mail: verkoop@debezigebij.nl

Prijzen inclusief btw

Prijswijzigingen voorbehouden

Publiciteit en promotie

• Sylvie Steffers, publiciteit Balans

Vormgeving

E-mail: s.steffers@uitgeverijbalans.nl

Bas Smidt

• Jolanda van Dijk, coördinator publiciteit Telefoon: (020) 305 98 33

E-mail: j.van.dijk@debezigebij.nl • Sylvia de Vries, advertenties en pos-materiaal

Telefoon: (020) 305 98 29

E-mail: s.de.vries@debezigebij.nl

www.uitgeverijbalans.nl

Balans zomeraanbieding  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you