Page 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60

Předpis pro chov koček na železnici

Schváleno nejvrchnější ředitelkou odboru koček na železnici a vrchním ředitelem odboru chovu koček na železnici dne: 31. 12. 2012 č.j.: 123456/12-KOČ Mišinka Fábryová-Tolarová z Českých Budějovic-Mladého a Máje v. p. (vlastní pacičkou) Mišáček Fábry-Tolar z Českých Budějovic-Mladého a Máje v. p. (vlastní pacičkou) Účinnost od 8. 2. 2013

Počet listů: 50 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 10 Úroveň přístupu „A“


Předpis jest věnován věčné památce Jeho Kočičí Výsosti Macíka Albl-Fábry-Tolara ze Zruče-Sence a Čtyř Dvorů-Máje, který se vydání tohoto předpisu nedožil a zesnul dne 12.12.2012 ve věku požehnaných 13 kočičích let.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor chovu koček na železnici zahrádková osada v ulici Antonína Janouška 370 00 České Budějovice Ukládací znak: 01.3.2 Skartační znak a lhůta: A - trvale Náklad: 1 pamětní výtisk a neomezeně šiřitelná elektronická verze Rok vydání: 2013 Gestorský útvar:

1


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

OBSAH OBSAH ............................................................................................................................................................ 2 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH ................................................................................................................................... 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ............................................................................................... 3 ROZSAH ZNALOSTÍ ....................................................................................................................................... 3 ČÁST PRVNÍ – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ..................................................................................................... 4 ČÁST DRUHÁ – POUŽÍVANÉ NÁVĚSTI ........................................................................................................ 8 ČÁST TŘETÍ – KOČIČÍ DOKUMENTACE ...................................................................................................... 9 ČÁST ČTVRTÁ – OBRAZOVÁ ČÁST ........................................................................................................... 10 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY ........................................................................................................... 50 Příloha 1 – Listina kočičích práv a svobod .................................................................................................... 51 Příloha 2 – Další kočičí zákony ..................................................................................................................... 54 Příloha 3 – Citáty o kočkách .......................................................................................................................... 55 Příloha 4 – Universální 66 jazyčný slovník kočičí .......................................................................................... 58

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH *) Změna číslo

*)

účinnost od

Předpis opravil

dne

podpis

Držitel tohoto výtisku jest odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.

2


SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK České dráhy, akciová společnost Československé státní dráhy, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ČD ČSD SŽDC

Jiné zkratky nejsou v tomto předpisu používány, neboť všechny pojmy, týkající se chovu koček na železnici, jsou natolik významné, že si zaslouží býti psány vždy celými slovy.

ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Generální ředitelství SŽDC Organizační jednotky SŽDC

Pracovní činnosti

všichni zaměstnanci SŽDC a dopravců využívajících dráhy provozované SŽDC

Dopravci

3

Znalost

úplná: celý předpis včetně všech příloh


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento předpis SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč 60 „Předpis pro chov koček na železnici“ obsahuje základní jednotná a předpisově závazná ustanovení pro chov koček na železnici v celé síti drah celostátních i regionálních, provozovaných SŽDC. 2. Kočka domácí (latinský název Felis silvestris f. catus) jest nejušlechtilejším zvířetem, vyskytujícím se na světě. Pro její vzhledovou krásu, ladnost pohybu, přátelské chování k člověku a libozvučné projevy hlasové jest každému záhodno se k jakémukoliv příslušníkovi druhu kočka domácí uctivě chovati a náležitě jej zaopatřovati po straně bydlení a stravy. Za to budiž mu odměnou náklonnost každé kočky, projevovaná zejména radostným mazlením, doprovázeným nastavováním hřbetu ku pohlazení a štocháním hlavičkou, veselým mňoukáním a uklidňujícím předením. 3. Pro všechny příslušníky druhu kočka domácí (kočky, kocoury i koťata) jest v tomto předpise dále používán výraz kočka. 4. Chov koček na železnici jest nedílnou součástí zabezpečení provozu železničního. V každé služebně železniční, zejména ve stanici železniční, na stavědle signalisty, na stanovišti výhybkáře, na hlásce či hradle traťovém, v domku strážníka trati, ve výtopně hlavní i pobočné a dále v budovách okrsků udržovacích traťových a návěstních jest dlužno chovati minimálně dvě kočky, podle místních poměrů i více. 5.

Význam chovu koček na železnici jest: a) ve zvýšení spokojenosti zaměstnanců železničních s pracovním prostředím; b) v zabavení zaměstnanců železničních v době výluky služby, případně i o vlakových přestávkách, hrou s kočkami, nebo jen jejich sledováním; c) ve výchově cestujícího obecenstva, zejména dítek a mládeže školní, k uctivému vztahu a lásce ke zvířatům; d) v ochraně svěřeného majetku železničního, uskladněného zboží a potravin proti myším a jiným škodlivým hlodavcům.

6. Všichni představení, úředníci i zřízenci železniční jsou povinni při výkonu své služby se řádně starati o všechny kočky, do jejich služebny svěřené, a všechen potřebný proviant pro ně na své náklady obstarávati, jakožto i jiné související výdaje uhrazovati. Řádná péče o kočky zahrnuje zejména: a) zajištění dostatečného množství stravy kočičí, zejména konzerv, granulí a kapsiček, ve výjimečných případech i zbytků stravy domácí či restaurační, pokud je dostatečně kvalitní a pro kočky chutná; b) zajištění trvalého přísunu čisté pitné vody a čerstvého mléka; c) zajištění možnosti venkovního výběhu a nerušeného návratu zpět dovnitř podle libovůle kočičí, pokud tomu nebrání výskyt zlého cizího psa v okolí nebo jiné závažné bezpečnostní důvody; d) zajištění potřebného inventáře kočkami užívaného, zejména pak misek na stravu a nápoje, pelíšků kočičích a u koček bez možnosti venkovního výběhu též záchodů kočičích včetně dostatku steliva hrudkujícího. Všechen inventář

4


e)

f) g) h)

budiž trvale udržován v čistotě a vadné či nadměrné součásti jeho dlužno včas vyměňovati za nové; dle přechozího odstavce jest záhodno umístiti na všechna místa kočkami oblíbená, jakožto parapety oken, vyvýšené části zabezpečovacího zařízení nebo otevřené příhrádky v horních částech skříní, pohodlné a měkké polštářky, aby byl na těchto místech umožněn kočkám nerušený a spokojený odpočinek; zajištění odpovídající péče zvěrolékařské a hygienické při všech neduzích zdravotních, včetně preventivního očkování, odčervování, odblešování, zastřihování drápků přerostlých, pravidelné kartáčování srsti zejména u koček plemen dlouhosrstých; všechny kočky věku dospělého musí býti včas dány zvěrolékaři k vykastrování, aby se zabránilo nechtěnému výskytu nadměrného počtu potomstva kočičího. Tato povinnost platí i vůči kocourům z důvodu zamezení jejich potulek všemožných, rvaček s kocoury ostatními a značkování zdí a jiných míst močí pachu nelibého a značně čpavého.

7. Zatoulá-li se do železniční stanice nebo jiné služebny železniční kočka a nelzeli zjistit jejího právoplatného držitele a osobně mu ji navrátiti, jest povinností všech zaměstnanců přijmouti tuto kočku do stavu železničního a řádně ji dle předchozího článku trvale zaopatřovati, a to bez ohledu na počet koček již zde chovaných. Stejná povinnost platí bez výjimky i vůči všemu potomstvu kotěcímu, narodivšímu se kočkám chovaným či zatoulaným a dosud nevykastrovaným. 8. V případě nadměrného počtu koček ve stanici jest možno výjimečně svěřiti některé ze zatoulaných koček či koťat do opatrování domácího zájemci z řad zaměstnanců železničních nebo jejich blízkému příbuznému, popř. i prověřenému chovateli koček s dobrou pověstí z blízkého okolí, ale pouze v případě, že se tato osoba přednostovi služebny železniční písemně zaváže k řádné a trvalé péči o kočku ve smyslu všech ustanovení tohoto předpisu. 9. Každá kočka na železnici chovaná musí býti neprodleně po přijetí do stavu železničního pojmenována vhodným jménem, v dané stanici či jiné služebně jedinečným. O pojmenování rozhoduje přednosta příslušné služebny železniční a zapíše jej do vedené kočičí dokumentace. Ku pojmenování koček jest doporučeno používati jména druhů následujících: a) obvyklá jména kočičí, na písmeno M začínající, kupříkladu Macík, Majda, Malvína, Máša, Matěj, Mates, Micek, Micka, Mikeš, Minda, Míša, Mišáček, Mišinka, Mňauček, Mňaudáma, Monty, Mourek, Myšpulka; b) vhodná jména lidská nebo zdrobněliny jejich, kupříkladu Adélka, Artur, Bonička, Damián, Felix, Filípek, Filoména, Honza, Julinka, Kačenka, Kryštůfek, Leontýna, Leopold, Lojzík, Maxmilián, Pepíček, Sam, Sára, Tadeáš, Teodor, Tom, Toníček, Žofinka; c) jiná vhodná a srozumitelná pojmenování, kupříkladu Bubáček, Čert, Garfield, Gatto, Haskyna, Chicco, Kiki, Kitynka, Kóča, Modroočko, Nácíček, Natrhouško, Obi-Wan, Pitypačka, Rozárka, Salinka, Satík, Strejda, Truhlík, Uhlík, Uriáš, Zelenoočka, Zrzunda, Žluťák.

5


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

10. Za poskytnutí většiny materiálu obrazového do tohoto předpisu budiž uctivě poděkováno českému dopravnímu serveru K-Report, www.k-report.net a zejména přispěvatelům tam umístěné a pro propagaci chovu koček na železnici velmi přínosné skupiny diskusní nazvané „Kočky chované v železničních stanicích“. 11. Příklad dobře zaopatřených koček chovaných v prostředí vnitřním:

12. Příklad dobře zaopatřeného kocoura chovaného v prostředí vnitřním:

6


13. Příklad dobře zaopatřených koček chovaných v prostředí venkovním:

14. Další příklad dobře zaopatřených koček v prostředí venkovním – část jednoho z největších osazenstev kočičích, vyskytujících se v síti SŽDC, v dopravně D3 Cebiv:

7


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

ČÁST DRUHÁ POUŽÍVANÉ NÁVĚSTI 15. Pro přivolávání koček venku pobíhajících ku stravě nebo z jiných důvodů nenížto stanovena žádná návěst. Zaměstnanec, který hodlá kočku přivolati, vyslovuje dostatečně hlasitě jméno její, popř. použije universální přivolávací výraz „čičičičičiči“. Toto přivolávání jest možno doplniti vhodnými dalšími efekty zvukovými, kupříkladu tlučením lžící či vidličkou na misku pro kočičí stravu určenou. 16. Kočičník jest neproměnné návěstidlo informující zaměstnance o zavedeném chovu koček. Všechny železniční stanice, kde jest alespoň jedna kočka chována, musí býti řádně u krajní výhybky ze všech směrů označeny kočičníkem, dávajícím návěst Stanice s chovem koček. Ve stanicích s rozsáhlým kolejištěm, nebo kočkami chovanými na více stanovištích dopravních, jest záhodno na vhodná místa několik dalších opakovacích kočičníků ve stejném provedení umístiti. 17. Objednání dostatečného počtu kočičníků v zásobárně drah státních, a jejich následné umístění v kolejišti, provedené způsobem bytelným a poctivým, jest čestnou povinností přednosty každé služebny železniční.

KOČIČNÍK

8


18. Návěst Stanice s chovem koček (čtvercová bílá deska s černým vyobrazením kočky - kulatá hlava v klasické hnědé kočičí barvě, dvě trojúhelníkové uši, usmívající se čumáček, po třech vouscích do každé strany a dva zelené kotouče ve tvaru očí z reflexního materiálu) informuje strojvůdce a ostatní členy doprovodu vlakového o tom, že jsou ve stanici chovány kočky. 19. Strojvůdce, jakožto i jiný člen mužstva vlakového, jest povinen po spatření návěsti Stanice s chovem koček při další jízdě ve stanici pozdraviti všechny venku se vyskytující kočky, sledující jízdu vlaku, návěstí Pozor. U vlaků zastavujících s pobytem větším než 10 minut nebo vlaků končících jsou všichni zaměstnanci doprovázející vlak povinni během pobytu vyhledati kočky, vyskytující se ve stanici, podrbati je na zádech a poskytnouti jim stravu ve formě kapsičky kočičí či hrsti granulek kočičích. Nebudou-li kapsičku míti k dispozici, jsou povinni se s kočkami o masitou část svačiny své rozděliti.

ČÁST TŘETÍ KOČIČÍ DOKUMENTACE 20. Pro řádnou dokumentaci všech událostí souvisejících s chovem koček jest nutno v každé služebně železniční vésti řádně, čitelně, včasně a podle skutečnosti záznamy v kočičím deníku, založeném dle níže stanoveného vzoru. Normativní vzor - Kočičí deník Čas

Kočka

Zaopatření

Vypuštění a vpuštění

Spánek

Mazlení a hraní Poznámky

Jméno

h

m

Stravou

Nápojem

Ven

Dovnitř

Zahájen

Ukončen

Započato

Skončeno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21. Důležité záznamy o chovu koček, pro které nejsou v kočičím deníku předtištěny sloupce, se uvedou zápisem barvy červené přes všechny sloupce deníku. Mezi tyto údaje patří zejména odevzdávka služby dopravní, přírůstky a úbytky ve stavu kočičím, záznamy o pojmenování koček, údaje o péči zvěrolékařské a dále záznamy o provedené inspekci chovu kočičího od všech orgánů kontrolních z ministerstva železnic a ředitelství drah státních. Záznam o nabytí nové kočky a jejím pojmenování dlužno otiskem pravé přední tlapky její, v inkoustu namočené, vždy potvrditi. 9


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

ČÁST ČTVRTÁ OBRAZOVÁ ČÁST 22. Při pohybu v kolejišti musí všechny kočky své bezpečnosti vždy a trvale dbáti a při kontaktu se zaměstnanci železničními všechny zásady slušnosti, přátelskosti a náklonnosti kočičí dodržovati.

23. Při sledování jízd vlaků a dalšího provozu železničního musí kočky vhodná a bezpečná místa na výpravních budovách nebo v jejich bezprostředním okolí, výjimečně i v málo provozovaných částech kolejiště drážního, zaujmouti.

10


11


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

12


13


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

14


15


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

24. Kočky chované v železničních stanicích mohou při kontrole, obsluze a údržbě ručně přestavovaných výhybek vypomáhati.

16


25. Rovněž správnost chodu výhybek ústředně přestavovaných mohou kočky z vhodných míst v kolejišti prováděti.

17


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

26. Kočky mohou sledovati na nástupišti jízdy vlaků osobních i nákladních, nebude-li však situace dopravní ve stanici pro ně zajímavá, mohou namísto sledování vozidel srst svoji opečovávati.

27. Sledování situace dopravní mohou kočky i z oken kanceláří dopravních a stavědel výhybkářských prováděti.

18


28. Kočkám chovaných na železnici jest trvale pro všechny případy dovolena nezrušitelná výjimka z ustanovení předpisu SŽDC (ČD) Op16, zakazujícího stoupání na hlavu kolejnice a přestavníky výměnové.

19


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

20


29. Kočky mohou na základě nařízení přednosty stanice železniční prováděti i tajné kontroly provozu dopravního, přičemž musí býti schouleny v místech z pohledu lidského obvykle neviditelných.

21


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

30. Kočkám chovaných ve stanici, kde mají výběh venkovní, jest nutno dostatečný přístup k vodě pitné či dešťové umožniti.

31. Ve stanicích se zabezpečovacím zařízením elektromechanickým mohou kočky vyvýšené části přístrojů řídících a výhybkářských ku odpočinku svému využívati.

22


23


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

32. Hradlové přístroje elektromechanické musí býti pro snadné přecházení koček z jedné strany na druhou stranu přístroje příslušně uzpůsobeny.

24


33. Odpočinek musí býti kočkám umožněn i ve volném prostoru pod pákami stavěcími výměnovými a návěstními.

34. Namísto znělky rozhlasu staničního mohou kočky hlášení pro cestující veřejnost výrazným zamňoukáním uvésti.

25


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

35. Také při obsluze závor mechanických mohou kočky vhodným způsobem závoráři či signalistovi vypomáhati.

36. Kočkám chovaným na železnici musí býti dle jejich libosti umožněn nerušený přístup do všech prostor staničních vnitřních i venkovních.

26


37. Porušení zásady uvedené v článku předchozím, které se nesmí při řádně vedeném chovu koček častěji stávati.

38. V přímém výkonu služby dopravní mohou kočky zaměstnancům železničním různým způsobem vypomáhati.

27


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

39. V době uzavření pokladen osobních jest možno využíti kočky ku střežení okének pokladních před nenechavci všemožnými.

28


40. V čekárnách mohou kočky dodržování zákazu kouření kontrolovati, provinilce sekáním pacičkou a syčením uchu nelahodícím ven vyháněti a výjimky ze zákazu kuřákům doutníků a dýmek s tabákem ušlechtilým a vonným udělovati.

41. V provozu komerčním se mohou kočky také řízení vozíků akumulátorových zavazadlových zúčastňovati.

29


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

42. Kočkám chovaných ve výtopnách jest nutno umožniti pravidelné svezení na stanovišti strojvůdcově.

43. Kočky výtopenské mohou rovněž při opravách vozidel kolejových různou formou vypomáhati.

30


44. Také kontroly ústrojí brzdového a přístrojů signalizačních a ovládacích na lokomotivách a jiných vozidlech hnacích se mohou kočky ve výtopnách a dílnách železničních zúčastňovati.

31


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

45. Všichni zaměstnanci železniční jsou povinni poučiti kočky ve své služebně chované o možnosti úrazu při neopatrném pohybu v kolejišti. Velmi nebezpečno jest na temeni kolejnice při jízdách vozidel kolejových ocásek kočičí ponechávati.

46. V zimním období jest možno kočky chované ve stanicích kontrolou množství sněhu napadaného zaměstnávati.

32


47. Přitom i úroveň úklidu nástupišť a cest přístupových od sněhu a ledu mohou kočky prověřovati.

33


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

48. Zaměstnanci, vlastnící kolejiště modelové, mohou své doma chované kočky s provozem železničním touto formou názornou seznamovati.

34


35


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

36


37


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

49. V době odpočinku zaslouženého mohou kočky chované na železnici různou literaturu odbornou pročítati a tak svoje znalosti o dopravě železniční prohlubovati.

38


50. Kočky chované nájemníky bytů v budovách výpravních mohou provoz železniční z vhodných zvýšených míst s dobrým rozhledem sledovati.

39


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

51. Železniční kolejová vozidla mohou býti vkusnou výzdobou s tematikou kočičí opatřena. Obzvláště vhodné jest to u jednotek elektrických pantografových, značná množství cestující veřejnosti v okolí velkoměst přepravujících.

52. Ustanovením článku předchozího ovšem není dotčena možnost doplnění výzdobou vkusnou charakteru kočičího ani u vozů nákladních.

40


53. Okoli stanic železničních rovněž může býti vzhlednými soškami koček vyzdobeno.

54. Obzvláště dobře vychované a čistotné kočky železniční mohou býti ve vlacích i volně na sedadlech, na podlaze či na polici zavazadlové přepravovány.

41


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

42


55.

Výhled z oken vlaku při jízdě přitom budiž podle libosti kočkám umožněn.

43


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

56. Kočky dobře obeznámené s prostředím železničním mohou i samy do vozidel kolejových bez doprovodu člověčího nastupovati.

57. Povinnost chovati kočky na železnici se v nezmenšené míře vztahuje i na všechny malodráhy průmyslové a důlní.

44


45


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

58. I na drahách pouličních tramwayových mohou býti chovány kočky, zejména pak ve vozovnách nebo na konečných stanicích, kde mohou odstavená vozidla tramwayová zodpovědně střežiti.

46


59. Odměnou za střežení vozidla tramwaye pak budiž pro kočku svezení v kabině řidičově.

60. Rovněž i při opravách historických vozidel tramwayových mohou kočky ve vozovnách chované různorodým způsobem vypomáhati.

47


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

61. Obdobně jako v prostředí tramwayovém mohou kočky chovány býti i na důležitých zastávkách drah městských trolleybusových.

62.

Předchozí článek platí obdobně i na drahách lanových.

48


63. vati.

Inspekční pochůzky po kolejích drah pouličních mohou rovněž kočky vykoná-

64. Přitom řidiči vozidel tramwayových jsou na bezpečnost koček procházejících trať povinni důsledně dbáti.

49


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY Jedná se o všechny obecně závazné právní předpisy, jimiž jest SŽDC vázána (jako právnická osoba) a všechny dokumenty a předpisy SŽDC. Jejich výčet jest dán obsahovou náplní Registru dokumentů a předpisů. Tyto dokumenty jest třeba dávat všem kočkám chovaným na železnici k důkladnému prostudování a prokazatelnému seznámení, které budiž potvrzeno zaseknutím vlastních drápků do okraje dokumentu tištěného, nebo proběhnutím po klávesnici počítače v případě dokumentů vedených ve formě elektronické.

50


Příloha 1 Listina kočičích práv a svobod 001/2013 Sb. kočičích zákonů ZÁKON ze dne 31. prosince 2012 Veřejný pěvecký sbor koček a kočičáků se usnesl na tomto platném znění Listiny kočičích práv a svobod: Vymezení pojmů: Kočkou se rozumí každá čtyřnohá bytost kočičí rasy ženského pohlaví. Kocour je stejná bytost, jenže pohlaví mužského. Kočkoun je bytost kočičí rasy uvedená na předchozím řádku, avšak zbavená své mužské ozdoby a tím i schopnosti rozmnožování. Kočičák je výraz zahrnující obě předchozí kategorie. Kotě je každá bytost kočičí rasy ve věku do jednoho roku bez ohledu na pohlaví. Pro účely tohoto zákona jsou všechny výše uvedené pojmy sjednoceny a nahrazeny výrazem "kočka" v případech, kdy není nutno rozlišovat věk a pohlaví. Článek I - Jídlo §1. Kočka musí mít vždy k dispozici plnou misku žrádla a vody. §2. Kočka má právo se aktivně účastnit u každého jídla. §3. Kočka má právo kdykoliv beztrestně konzumovat žrádlo z psí misky. §4. Kočka má právo dostat svůj díl od každého páníčkova jídla. §5. Kočka má právo ukrást a sežrat nedostatečně zabezpečené jídlo, kdykoliv je k tomu příležitost. §6. Kočka má právo se při vaření plést v kuchyni paničce pod nohy, případně vyskočit na linku a asistovat při krájení masa. §7. Kočka má právo konzumovat jakoukoliv kořist, kterou sama uloví (myši, ptáci, ukradené potraviny apod.) §8. Kočka má právo držet hlídku u ledničky a po jejím otevření podniknout rychlý výpad za účelem krádeže jídla. §9. Kočka má právo pít vodu z akvária a polykat blbé rybičky, pokud jí vplavou do tlamy. Článek II - Vycházky §10. Kočka má právo odejít na procházku v kteroukoliv denní či noční hodinu a panička je povinna jí vždy otevřít a zavřít dveře. §11. Kočka má právo doprovázet psa na vycházce, pokud se paničce nepodaří ji zavřít doma. §12. Kočka má právo během procházky se psem kdykoliv vyžadovat návrat domů. Opouští-li panička se psem při procházce hranice kočičího rajónu, má kočka právo zůstat v cizí zahradě. 51


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

§13. V případě situace uvedené v §12 je panička povinna se vracet stejnou cestou, kočku vyzvednout a doprovodit domů. Článek III - Poslušnost §14. Kočka nemusí nikdy uposlechnout žádný příkaz či povel jí vydaný. §15. Kočka může beztrestně porušovat zákaz vstupu na stůl či kuchyňskou linku. §16. Je-li kočka donucena ručně k opuštění zakázaného prostoru, může se tam posléze vrátit, nedává-li panička pozor. Článek IV - Sport §17. Kočka má právo za pomoci drápků šplhat po páníčkovi či paničce. §18. Kočka má právo kdykoliv řádně prohnat jinou, cizí kočku. §19. Kočka má nezrušitelné právo lovu myší či ptáků ve svém teritoriu. §20. Kočka má právo si lapenou živou kořist donést do bytu a zde pokračovat v lovu, případně učit lovit své potomky. §21. Kočka má právo hrát o půlnoci na parketách fotbálek se skleněnkou. §22. Kočka má právo trénovat šplh na záclonách. §23. Kočka má právo trénovat skok daleký, vysoký a hluboký s využitím nábytku v obýváku. §24. Kočka má právo vyzvat psa k honičce. Kdykoliv během honičky může hru přerušit únikem na strom nebo za plot. Dále má právo kdykoliv honičku ukončit, v případě nutnosti i zaseknutím vlastních drápků do psího čumáku. §25. Kočka má právo lovit psí ocas, je-li v pohybu. §26. Kočka má právo vyžadovat vylovení zapadlé kuličky zpod ledničky či jiných nepřístupných prostor. Článek V - Kousání a trhání §27. Kočka má právo kdykoliv prokousnout krabici mléka. §28. Kočka má právo prokousnout jakýkoliv obal obsahující jídlo. Při otevírání obalu s jídlem může použít též drápky. §29. Kočka má právo prokousnout páníčkovi prst v případě, je-li neoprávněně zadržována. §30. Kočka má právo výrazně označit drápky páníčkovu ruku v případě, že jí byla násilně odebrána ulovená kořist. §31. Kočka má právo kdykoliv řešit své rozpory s jinou kočkou rvačkou. §32. Kočka má právo zapisovat své literární práce pomocí drápků do čalouněného nábytku. Článek VI - Spaní §33. Kočka má právo na měkký a teplý pelíšek (křeslo, kanape, válendu apod.). Je-li oblíbené místo obsazeno paničkou, musí ho na pokyn kočky neprodleně uvolnit. §34. Kočka může spát s paničkou či páníčkem v posteli. V takovém případě má panička či páníček povinnost zachovat klid, nehýbat se a kočku při spaní nerušit. §35. Kočka má právo budit v noci nebo brzy ráno paničku hlasitým mňoukáním.

52


Článek VII - Osobní hygiena a zdraví §36. Kočka má právo se mýt, kdykoliv a kdekoliv to uzná za vhodné. §37. Kočka má právo olízat páníčkovi obličej či jinou část těla, je-li tato dle jejího názoru nedostatečně umytá. §38. Kočka může k mytí či koupání použít i vodu v kuchyňském dřezu nebo v napuštěné vaně. §39. Kočka si může zablácené tlapky očistit chůzí po kuchyňské lince či čerstvě vytřené podlaze. §40. Objeví-li kočka nepořádně odloženou (pohozenou) součást oděvu nebo ručník, může tyto považovat za toaletu a použít je. Ke stejnému účelu může použít i neuzavřenou krabici s papírem do sběru. §41. Má-li kočka v bytě svůj záchod, je páníček povinen ho ihned po použití uvést do původního, hygienicky čistého stavu. §42. Kočka má právo darovat, zapůjčovat či vyměňovat své vlastní blechy, a to i se psem. Článek VII - Ostatní ustanovení §43. Kočka má právo shodit na zem květináč, pokud jí na okně překáží. §44. Kočka má právo při přepravě autem se za jízdy volně pohybovat v celém vnitřním prostoru. §45. Kočka má právo při otevření skříně tuto důkladně prozkoumat, případně ji obsadit. §46. Kočka má právo býti drbána a hlazena, či jinak rozmazlována vybraným členem rodiny v kteroukoli denní i noční dobu. §47. Kočka má právo obsadit jakoukoliv prázdnou krabici či igelitovou tašku. §48. Kočka má právo vyžadovat sundání se stromu, považuje-li slézání za nebezpečné či nepohodlné. Odchýlit se od této listiny lze pouze s výslovným souhlasem kočky nebo je-li to v její prospěch. Tento zákon nabývá účinnosti dnem veřejného vymňoukání, v případě kocouřích revírů též zápisem pachové registrační značky. Tento zákon může být kdykoliv doplněn o další články a paragrafy na základě návrhu kterékoliv dospělé kočky. Nezletilá koťata podávají návrhy prostřednictvím svých zákonných zástupců. Mišáček v. d. Mišinka v. d. (v. d. = vlastním drápkem)

53


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

Příloha 2 Další kočičí zákony 1. Zákon kočičí nehybnosti: Nehybná kočka zůstane nehybná, pokud na ni nezapůsobí jiná síla – jako je otevírání kočičí konzervy anebo myš v pohybu. 2. Zákon kočičího pohybu: Kočka se pohybuje přímo, pokud není dobrý důvod změnit směr. 3. Zákon kočičí přitažlivosti: Veškerá modrá saka a černé svetry přisávají kočičí chlupy v přímé závislosti k tmavosti látky a světlosti kočky (a naopak). 4. Zákon kočičí termodynamiky: Teplo se přemísťuje z teplejšího předmětu do studenějšího, jenom v případě kočky se teplo přemísťuje do kočky. 5. Zákon kočičího protahování: Kočka se protáhne do délky, která je přímo závislá na délce spánku právě dokončeného. 6. Zákon kočičího spánku: Všechny kočky musí spát s lidmi (pokud možno) a v pozici, která je co nejnepříjemnější pro dané lidi. 7. Zákon kočičího prodlužování: Kočka je schopna prodloužit svoje tělo prakticky na délku potřebnou k dosahu předmětu, který vzbudil kočičí pozornost. 8. Zákon kočičí akcelerace: Kočka akceleruje v přímém poměru (lineárně), až do doby, kdy je připravena se zastavit. 9. Zákon kočičí přítomnosti u stolu: Kočka musí být přítomna u všech jídel, kde je předloženo cokoliv dobrého. 10. Zákon rozložení koberců: Žádný koberec nesmí zůstat v původní poloze po delší dobu. 11. Zákon kočičí poslušnosti: Kočičí poslušnost je nepřímo závislá na snaze lidí, kteří chtějí aby něco udělala. 12. První zákon zachování energie: Kočka ví, že energie se nedá vytvořit ani zničit, proto používá energie co nejméně možno. 13. Druhý zákon zachování energie: Kočka také ví, že energie muže být šetřená dostatečným spánkem. 14. Zákon pozorovaní ledničky: Když kočka pozoruje ledničku po dostatečně dlouhou dobu, někdo přijde a vyjme něco dobrého k jídlu. 15. Zákon elektricky vyhřívané pokrývky: Zapni pokrývku a kočka skočí do postele rychlostí světla. 16. Zákon namátkového hledání pohodlí: Kočka neustále hledá a většinou najde nejpohodlnější místo v jakékoliv místnosti. 17. Zákon pytlíku, škatulí a obsazení: Všechny pytlíky a škatule v místnosti musí obsahovat kočku v co nejkratším čase. 18. Zákon kočičích rozpaků: Kočičí naštvanost je přímo závislá na velikosti rozpaku znásobeným množstvím lidského smíchu. 19. Zákon spotřeby mléka: Kočka vypije množství mléka, které se rovná její tělesné váze, jenom, aby ukázala, že to dokáže. 20. Zákon výměny nábytku: Kočičí touha po škrábání nábytku je přímo závislá na ceně nábytku. 21. Zákon kočičího nezájmu: Kočičí nezájem je přímo závislý na lidské snaze vzbudit kočičí zájem. 22. Zákon odmítání prášku: Jakákoliv pilulka nucená kočce má potenciální energii potřebnou k dosáhnutí rychlosti úniku.

54


Příloha 3 Citáty o kočkách Existují jen dvě útočiště před bídou tohoto světa – hudba a kočky. Albert Schweitzer Člověk je kulturní do té míry, do jaké rozumí kočce. G. B. Shaw Kdyby bylo možno zkřížit člověka s kočkou, lidstvo by bylo mnohem dokonalejší. Jen kočky by si značně pohoršily. Mark Twain Čas nikdy nevymaže vzpomínky na dobrou kočku, stejně jako žádný kartáč nikdy nevyčeše všechny její chlupy z pohovky Leo Dworken Lidé, kteří nemají rádi kočky, se v příštím životě narodí jako myši. Faith Resnick Lépe je krmit jednu kočku než mnoho myší. norské přísloví Každý vlastník kočky ví. že nikdo nemůže vlastnit kočku. Ellen Perry Berkeley Střez se lidí, kteří nemají rádi kočky. staré irské přísloví Kočku musíš milovat podle jejích vlastních kritérií. Peter Gray Ženy mají rády kočky, protože to jsou taková milá, něžná a roztomilá stvoření. Kočky mají rády ženy ze stejných důvodů. Robertson Davies Jedině v tom domě bude štěstí a blahobyt, jehož práh překročí kočka. ruské přísloví Když si hraji se svou kočkou, kdo ví, nemá-li ona ze mne větší kratochvíli než já z ní? Michel de Montaigne Kdyby zvířata dovedla mluvit, pes by byl výřečný chlapík, zatímco kočka by byla graciézní dáme se vzácným darem nikdy toho neříkat příliš mnoho. Mark Twain I ta nejmenší kočka je mistrovský kousek. Leonardo da Vinci Není nic hravějšího než kotě a důstojnějšího než stará kočka. Thomas Fuller

55


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

Jestliže člověk žije s kočkou, riskuje pouze to, že se stane vnitřně bohatším. Colette Ze všech tvorů, které Bůh stvořil, se jen jediný nemůže stát otrokem. Tím je kočka. Mark Twain Žádné obyčejné kočky nejsou. Colette Když něco udělá kočka, říkáme tomu instinkt. Když stejnou věc a ze stejného důvodu udělá člověk, říkáme tomu inteligence. Will Cuppy To, co kočky nejvíc oceňují na lidech, není podávání potravy, které považují za samozřejmost, ale to, že je s nimi někdy zábava. Gerald Household Není důležité, zda si chcete pohrát s kočkou – rozhodující je, zda si ona chce hrát s vámi. Emily Bronteová Ten, kdo si hraje s kočkami, musí počítat i se škrábanci. Miguel de Cervantes y Saavedra Jedna kočka změní návrat do domu na návrat domů. Pam Brownová Není většího dárku než kočičí láska. Charles Dickens Kočka je v našem osamělém neradostném světe studnicí toho, co na něm ještě zůstalo krásného, vznešeného a pravdivého. L. Adamson Kočky mají nekonečnou trpělivost s lidskou omezeností. Cleveland Amory Soužití s kočkami vede k lepší duševní rovnováze. V přítomnosti kočky se člověk zklidní a lépe pochopí, kde jsou skutečné životní hodnoty. Josef Duben Kočky jsou individualisté, mají svůj vlastní názor na vše, včetně svého majitele. John Dingman Ať přijdete z práce kdykoli, pro vaše kočky je to vždycky pozdě. František PON Není nic měkčího, co se jemnějším, něžnějším a vzácnějším cítí, než kočičí kožíšek. Guy de Maupassant Život nemá žádný jiný smysl než takový, jaký mu sami dáváme. Na smyslu, který životu dáváme, závisí jeho kvalita. Proto je důležité umět žít. Umění žít se můžeme přiučit z knih, z příběhů, z přírody, od slavných a moudrých lidí – a také od koček … Jo Coudert

56


Mám rád kočky, protože mám rád svůj domov a ony se krok za krokem stávají jeho duší. Jean Cocteau Kočky milují lidi mnohem víc, než si připouštějí, ale jsou dostatečně chytré na to, aby si to dokázaly nechat samy pro sebe. Mary E. Wilkinsová-Freemanová Nikdy bych nezradila city své kočky, to raději praštím člověka. A. L. Rowseová Kočky často využívají pravidla, že nikdy není zbytečné zkusit žádst o to, co chceme. J. W. Krutch Kočky poznají dobré lidi. A. Schidtmann Když sis vysloužil její náklonnost, bude kočka tvým přítelem, nikdy však otrokem. T. Gautier Kočka si nepřeje, aby ji měl celý svět rád. Jenom ti, které si vybrala, že bude mít ráda. Helen Thomsonová Kočky spolupracují, když se cítí dobře, přičemž předpokládají, že takové chvíle budou nastávat co nejčastěji. Roger A. Caras Naše postavení v nebi je určeno tím, jak se zde na zemi chováme ke kočce. Robert A. Heinlein Kočky provokují člověka k neustálému vyznávání lásky. Christopher Sandt Kdyby dětem Izraele nebyl dán zákon, mohli bychom se slušnosti učit u koček. Rabi Jochanan v roce 70 n.l. Myslím, že jeden z důvodů, proč obdivujeme kočky, je jejich dovednost povýšenosti. Vždy mají navrch, ať dělají cokoliv, nebo předstírají, že to dělají. Kočka není nikdy nejistá a nikdy neodpouští. Možná jim to tajně závidíme. Barbara Webster Když vezmeme v úvahu kočičí čistotnost, diskrétnost, trpělivost, důstojnost a odvahu, napadá mne, kolik z nás by si trouflo být kočkou? D. J. Conway Miluji tato půvabná, tichá, tajemná a sladká zvířata, která se potulují sametově měkkými kroky po době, jako géniové místa, anebo usednou na stůl, kde píšu, sdílejí se mnou mé myšlenky a hledí na mě z hloubi svých zlatých zřítelnic, s rozumějící něhou a zázračnou pronikavostí. Dalo by se říci, že kočky vyciťují myšlenku, která z mozku plyne do pera, a vztahují tlapku, jako by ji chtěly v letu zachytit. Charles Baudelaire

57


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

Příloha 4 Universální 66 jazyčný slovník kočičí, zejména odvážným a nezdolným cestovatelům po všech koutech Evropy, Asie, Afriky i Ameriky M.T. a B.H. určený

jazyk

kočka

kocour

kotě

mňau

1

2

3

4

5

afrikánsky

kat

kater

katjie

miauw

albánsky

mace

maçok

kotele

mjau

anglicky

cat

tomcat

kitten

meow

arabsky

‫ط‬

‫ھر‬

‫ھر رة‬

‫واء‬

arménsky

կատու katu

արու կատու aru katu

ցնկնել ts’nknel

---

ázerbajdžánsky

pişik

kişi pişik

doğmaq

miyav

baskicky

cat

tomcat

kitten

meow

bělorusky

кошка

кот

кацяня

мяу

Biṛāla

Hula biṛāla

Biṛālachānā

Mī'ā'ō

bulharsky

котка

котарака

коте

мяу

čínsky (tradičně)

貓 Māo

雄貓 Xióng māo

小手 Xiǎoshǒu

喵 Miāo

čínsky (zjednodušeně)

猫 Māo

雄猫 Xióng māo

小手 Xiǎoshǒu

喵 Miāo

dánsky

kat

hankat

killing

mjave

esperanto

kato

kato

katido

---

estonsky

kass

kõuts

kassipoeg

näu

filipínsky

pusa

pusang lalaki

kuting

ngiyaw

finsky

kissa

kollikissa

kissanpoikanen

miau

francouzsky

chat

matou

chaton

miaou

galicijsky

gato

gato

gatinho

miado

gruzínsky

კატა kata

კატა kata

პატარა კატა patara kata

---

gudžarátsky

બલાડ Bilāḍī

બલાડ Bilāḍī

બલાડ ુ ં બ ુ ં Bilāḍīnuṁ baccuṁ

મેઓવ Mē'ōva

haitská kreolština

chat

matou

ti chat

meow

hebrejsky

‫חתול‬

‫חתול בר‬

‫חתלתול‬

‫מיאו‬

hindsky

ब ल Billī

ब ला Billā

ब ल का ब चा Billī kā baccā

याऊ Myā'ū

holandsky

kat

kater

katje

miauw

chorvatsky

mačka

mačak

mače

mijau

indonésky

kucing

kucing jantan

anak kucing

meong

bengálsky

58


jazyk

kočka

kocour

kotě

mňau

1

2

3

4

5

irsky

kat

chatagóir

piscín

meow

islandsky

köttur

köttur

kettlingur

meow

italsky

gatto

micio

gattino

miao

japonsky

猫 Neko

雄猫 Osuneko

子猫 Koneko

ニャー Nyā

jidiš

‫ץ‬6‫ק‬ Qʼaẕ

‫ט‬6‫מק‬6‫ט‬ Tʼamqʼat

‫קעצל‬ Qʻẕl

‫ו‬6‫מי‬ Myʼaw

ೆಕು

ಎಂಬ

ಚಂಚ ೆ

Bekku

Emba

Can̄ cale

Miyānv

gat

gatet

miol

kannadsky katalánsky

gat

ಾಂ

여자 꽁무니를 쫓아 다니다

korejsky

고양이 goyang-i

yeoja kkongmunileul jjoch-a danida

고양이 새끼 goyang-i saekki

야옹 yaong

laosky

cat

tomcat

kitten

meow

latinsky

cattus

faeles

catulus

---

litevsky

katė

katinas

kačiukas

miau

kaķēns

ņau

lotyšsky

kaķis

runcis

maďarsky

macska

kandúr

cica

miau

makedonsky

мачка

мачор

маче

мијау

malajsky

kucing

kucing jantan

kucing

---

maltsky

qattus

qattus

żgħar qattus

meow

německy

Katze

Kater

Kätzchen

Miau

norsky

katt

hannkatt

kattunge

mjaue

persky

GH‫ر‬I

‫ر‬J GH‫ر‬I

GH‫ر‬I GLH

GH‫ر‬I ‫دای‬O

polsky

kot

kocur

kotek

miau

portugalsky

gato

gato

gatinho

miado

rumunsky

pisică

motan

pisoi

miau

rusky

кошка

кот

котенок

мяу

řecky

γάτα gáta

γάτος gátos

γατάκι gatáki

νιαού niaoú

slovensky

mačka

kocúr

mačiatko

mňau

slovinsky

mačka

maček

mucek

mijav

srbsky

мачка

мачак

маче

мијау

svahilsky

paka

duzi

dogo paka

meow

španělsky

gato

gato

gatito

maull

švédsky

katt

hankatt

kattunge

jamar

tamilsky

ைன Pūṉai

Mutirnta āṇ pūṉai

தி

தஆ

59

ைன

ைன Pūṉai kuṭṭi

ைனகள

ஒலி

Pūṉaikaḷiṉ oli


SŽDC (ČD) ((ČSD)) Koč60 - účinnost od 08.02.2013

jazyk

kočka

kocour

kotě

mňau

1

2

3

4

5

Pilli

Bāgugā perigina maga pilli

Pilli pilla

Mi'av

thajsky

แมว Mæw

แมวตัวผู้ Mæw tạwp̄ hū̂

ลูกแมว Lūk mæw

แมว Mæw

turecky

kedi

erkek kedi

kedi yavrusu

miyav

ukrajinsky

кішка

кіт

кошеня

няв

urdsky

cdH

cdH

eLH ef cdH

velšsky

gath

gath

gath fach

meow

vietnamsky

mèo

mèo đực

mèo con

meo

telužsky

60

‫و‬Jg

Předpis pro chov koček na železnici  

Základní jednotná a předpisově závazná ustanovení pro chov koček na železnici v celé síti drah celostátních i regionálních, provozovaných SŽ...