Page 1


ÇAMUR * ( v ei ç s el ç ı kar ı m. ) * ( Bi r azs u, bi r azt oz , ç amurol uy or . Ki meat ar s anat , el i ni nal t ı nda güç l übi rmedya, bol par av eç evr es i ni s ar ank endi ni nki nden baş ka‘ ETYI ĞI NI ’ y oks aa ynı i z i bı r akı r . Bunl ar as ahi pdeğ i l s en, i t i bar s ı z l aş ı r , adi l eş i r , ki r l eni r s i n. Çamur dank or unmanı ny ol l ar ı nı düş ünmel i yi m. Es ki deni ns anl arne yapmı ş t ı ? ) -Or t aç ağ dabi rdemi r c i yi m. Göğ ündenç amuryağ an, mus l uğ undanç amurakanbi rül k edeyaş ı y or um. Ve di ğ erbüt ünyur t t aş l ar ı mgi bi ; büt ünk el i mel er i nbi r er t ozol up, bedeni mdeki s uyakar ı ş ar akç amur adönüş t üğ ü bi rr uhas ahi bi m. * ( Or t aç aği ç i nf az l aş i i r s el amayi nedeböyl ebi rr uh, beni ki r l enmeni nyas akol duğ umoder nt opl umumuz dabi rnevi pot ans i y el s uç l uyapar . Vebudakanı t l ı y orki ki ms et emi zdeğ i l . ) -Böyl ebi rül k eol mas ı nı ns ebebi var , Kr al Ki r l i J ohn. Doğ al ol ar akbuç amur , kr al ı ni r ades i ni nul aş t ı ğ ı her y er ebul aş mı ş . Hat ı r l ı y or um, dükl erdüş es l erkr al aki r l i dedi l erde, ondandahaki r l i ç ı kmadı l armı ?Bununüz er i nekr al ı nadaml ar ı , büt ünül k eyi dol aş ı pki r l enmekya s akt ı rdi y emı z r akl ar ı nı kal kanl ar ı navur avur abağ ı r ma dı l armı ?Üz er l er i ndeki gör ünmezbi l di kl er i bal ç ı ğ ı onl ar agös t er eni s udanbi rs ebepl e, ‘ s enki r l i s i n’ di y er ek z i ndanat ı kmadı l armı ? Hal böyl eyk en, hadi anl at . Söyl eyi y or s a. ‘ Kr al ı ms en bendendahaki r l i s i n. ’ de. Or t aç ağbu. Adamı k es er l er .


* ( [ Neyapmakger ekpeki ? ] Or t aç ağfil andemi ş k enakl ı ma Cyr anogel di . [ Sağ l ambi rar kamı bul mal ı yı m?Onumubel l emel i yi m?Bi rağ açgöv des i nedol anans ar maş ı kgi bi , önündeeğ i l er ek ef endi mi zs anmakmı ?Bi l ekgüc üy er i ne, dol anl at ı r manmakmı ? Her k es i nyapt ı ğ ı ş eyl er i mi yapmal ı yı mL eBr et ? ] ) -Yağ ı şz amanı ev denç ı kmamal ı yı m. * ( Bus abı rv eda yanmas ı nı r ı yl aal akal ı dı r . İ nat ç ı v edi r a y et l i değ i l s ebunuyapamaz , gökt ent ankyağ s as okağ aç ı kı pç amur abul anı r s ı n. Beni mi ç i nf az l ar i s kl i . ) -Çant amdas ür ekl i y eni ki ş i l i kl erbul undur ac ağ ı m. Yet er i nc ehı z l ı ol ur s amf ar kedi l mey ebi l i r i m. * ( Ş i z of r eni y eyakı nbi ryanet ki s i ol ac ak, s i yas i ki ş i l i k, s anat ç ı ki ş i l i kl es ür ekl i ç ar pı ş ac akt ı r . Vat ani duygul ar , gel i ş mi şi ns ani egoyu bas t ı r ma yaç al ı ş ac ak, hakv er ec ek, danyanaol ac ak, r enkl er e bağ l anac akv es ai r e. Al tki ş i l i ğ i nkar i z mat i kbi rpozv er mi ş , gönül v er di ğ i r enkl er i nba yr ağ ı nı öpüy orol abi l i r . ) -Eğ erbeni s uç l ar l ar s ai nkareder i m. * ( İ ns anl ı kkadares ki bi ry önt emdi r . Ki r l endi ğ i nandael i ndeki her ş eyl e, t amanl amı yl a, büt ünvar l ı ğ ı nl ai nkaret . T emi zol duğ unu, s anaç amurat ı l dı ğ ı nı f akatüz er i neas l abul aş madı ğ ı nı , ç amur at anl ar ı nki r l i ol duğ unus öyl e. Gör ec eks i nmut l akas anai nanan bi r i l er i ç ı kac akt ı r . Amabuneyi değ i ş t i r ec ekki ? )


-Öyl eys ebendeonl argi bi ol ur um. Mı z r ağ ı mı kuş anı rkal kanı mı s ı r t ı maas ar ı m. * ( ç amur abul anmak. İ yi bi rfiki rgi bi gör ünüy or . Böyl el i kl ene kadarç amurat ı l ı r s aat ı l s ı nf ar ket mey ec eğ i ni düş ünüy or um. Bununedenyapt ı ğ ı mı s or anl ar a' s ağ l ı ğ ai yi gel di ğ i ni ' s öyl ey er ek k endi mez a yı fbi rk or umakal kanı bi l eyapabi l i r i m. Banai nanan s ağ l ı kdüş künübi r eyl erdea ynı s ı nı yapac akt ı r . Buas l ı ndai yi bi r hedefs apt ı r maamas eni ngi bi gör ünendi ğ er l er i yl epi ş t i ol mak gi bi bi ryanet ki s i ol abi l i r . ) -Or t aç ağ da yı ml an!Enyüks ekki mi ns es i ç ı kar s a ohakl ı dı r . * ( Or t aç ağ daki dur umubuş eki l dek ot ar abi l s emdear t ı kz aman değ i ş t i . Ş i mdi i ç i nneyapac ağ ı mı düş ünmel i yi m. Benc et opl umun herbi r eyi ni ki r l et mel i yi m. Bunaç amur unnor mal l eş mes i yada OMOet ki s i di y ei s i mbi l et akabi l i r i m. Böyl el i kl e, ki r l enmekbi r kus urol makt anç ı kar t ı l ı r , yani nor mal l eş i r s eki ms epi s l i ğ eal dı r ı ş et mez . ) -Baks onundagel di l er . Mı z r akl ar ı nı kapı yadoğ r ul t muş l ar . Kı l ı c ı m * ( neys eki or t aç ağ dayaş amı y or um. Or t aç ağ daki yanı mdaar t ı k yaş amı y or . ) Syl van/18029


y a ğ mu r l ug ü ni s t e mi Dı ş a r ı daş ehi r , y oğunt el a ş , hı z l ı s ol unum. Bet ont oz ununy a pı ş t ı ğı c i ğer l er i , v es ol gunt r enç k ot l u, düş üks ur a t l ı , mut s uzi ns a nl a r ı y l a s ür ek l i bi rş ey l er es i t em edi y or . İ ç i ndeben… ş ehr i n, duv a r ı nv ek emi ği ni ç i nde . gök t enuz a k , met eor ol oj i denha ber s i z … İ ç i mdey a ğmur l ubi rgüni s t emi . Annem boşi ş l er l euğr a ş t ı ğı mı düş ünüy or . İ ç i mdees k i bi rdüny a , k üç ükbi rç oc uğunel l er i ndey ı pr a nı p ç ek i ş t i r er ekbüy üt ül müş … Önümdebi rba v ul dol us u t a r i hi geç mi şpi ş ma nl ı k . oda y ada ğı l mı ş , a c ı s ı t eda v ül denk a l k mı ş , y a r ı m ömür l ükk a hı r . Ş ehi r deben, y i r mi met r ek a r ey eha pi s ek s i ky a ş a nmı şhi s l er i n a ğı r l ı ğı ndaez i l eny or gunk ent l i y i m. Dı ş a r day a ğmur s uzbi rş ehi r , i ç i mdees k i bi rdüny aba t ı y or . İ ç i mdey a ğmur l ubi rgüni s t emi . S a dec ea nnem boşi ş l er l euğr a ş t ı ğı mı bi l i y or . S y l v a n/ 2 0 1 7s o n b a h a r –u c u n d a nk ı ş


ç i ç eği m dahagüz elgör üns ündi ye öl üyor um. el i mdez ehi r . ot ur muş , s ak s ı dak igüldahagüz elgör üns ündi y e y apr ağı nüz er i ndek imi ni kc anl ı l ar ı öl dür üy or um. öl mel i l erç ünk ü y aonl ar , öl ec eky agül . onl ar ıöl dür ür k engeç enz aman y av aşy av aşbeniöl dür üy or . öl mel i l erç ünk ü, y agülgüz elöl ec ek , y aben. c ani l i ği ns ı nı rç i z gi s i y üz ümde, geç enz amanı nat t ı ğıbi rç i z i kar t ı k . S. -17517


/ Karas i nek 15Kas ı m 201710: 53

İ kis aat t i rç e vr e mdeuç uş upc anı mıs ı kan;f i nc anı mı nke nar ı ndaki ş e ke rkal ı nt ı s ı nagö z di kmi şkar as i ne ğibüyükç abal ar ı ms o nuc uyakal amayıbaş ar dı m.Öl ümeyakl aş t ı ğı nıbi l i yo r duvec anhavl i yl ebi rkaç ke zvı z ı l dandı kt ans o nr aye ni l gi yikabul l e ne r e kke ndi nipar makl ar ı mı nar as ı nabı r akt ı . As l abi rs i ne ğegüve nme yi n.Par mağı nı z ıaç t ı ğnı zandakaç ı ve r i r l e r . Amabe nde ne yi ml i yi m.Bur numako nuş unu,f i nc anı mı nke nar ı nda ge z i ni p,s o ğumuşç ayı mı ns o nunubanaz e hi re di ş i ni ,he rhaml e mde n us t ac akaç ı ş l ar ı nı ,banayapt ı ğıhi ç bi rş e yiunut madı m.Şi mdii nt i kam z amanı . Vebunuyapar ke nas ı lgüc ünbe ndeo l duğunugö s t e r me ki ç i nyüz üne bakmal ı ydı m.Onupar makl ar ı mı nar as ı ndayüz übanabakac ak ş e ki l det ut t um.Gö zhi z amakal dı r dı m.Par mağı mı nar as ı ndabul duğu e nküç ükaç ı ğıkul l anmaki ç i nt e t i kt ebe kl i yo r ,f ı r s atko l l uyo r du. Kı r mı z ıpe t e kl igö z l e r i yl ebanabakı pbe nie l l iki ş is ananbuyar at ı ğı ö l dür me kbanabi rs i ne kc e s e di nde nbaş kanekaz andı r ac akt ıki ?Onu ö l dür me ye c e kt i m,f akato nabi rş e ys ö yl e me l i ydi m.Düş ündüm ama akl ı mahi ç bi rş e yge l me di .Bi ri ns anbi rs i ne ğenede rki ? Bi rs ür ekar ş ı l ı kl ıbakı ş t ı kt ans o nr abağı r ar akyar ı m yamal akanı ms adı ğı m bahargö z l üm ş ar kı s ı nı nbo z ukbi rve r s i yo nunuo nas ö yl e me yebaş l adı m. " s e nbe ni ms i n,kı r mı z ıgö z l üüü/kar as i ne k,/i kis aat t i r ,/ c anı mı s ı kt ı ı ı n/ö l e e c e e e ks i n! " Şar kıbi t t i kt e ns o nr ao nuö l dür me ki s t e me di ği mi ,ge r ige l me me s i ni , ge l i r s et e kr arbukadarş ans l ıo l mayac ağı nıt e mbi hl e ye r e ko nu bı r akt ı m.Ye r debi rs ür ekanat l ar ı nıt ar adıveuç upgi t t i . Bi rs ür e di ryanı mayakl aş mı yo ramahal abur al ar dauç uyo r .Şar kı nı n i ş eyar adı ğı nıdüş ünüyo r um. Syl van. . .


P17  
P17  
Advertisement