Page 1

Τεηξακεληαία Δθεκεξίδα

Αξ. Φύιινπ 02

Αύγνπζηνο - Σεπηέκβξηνο - Οθηώβξηνο - Ννέκβξηνο - Γεθέκβξηνο 2012

Γηαλέκεηαη δωξεάλ

Σύιινγνο Σαξαθαηζαλαίωλ Φνηηεηώλ

ζ. 04

ζ. 03

Θεζζαινλίθεο « Ο ΛΔΠΔΝΗΩΤΖΣ »

100 ρξόληα από ηελ απειεπζέξωζε ηεο Θεζζαινλίθεο. Ένθεηο: θωηογραθία από από ηην παράδοζη ηης πόλης

Χνξόο βξάβεπζεο ηωλ πξωηνεηώλ θνηηεηώλ Ο ΢ύιινγνο ΢αξαθαηζαλαίσλ Φνηηεηώλ Θεζζαινλίθεο ζαο πξνζθαιεί, ζηνλ θαζηεξσκέλν ρνξό βξάβεπζεο ησλ λενεηζαρζέλησλ θνηηεηώλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην ΢άββαην 24 Ννεκβξίνπ ζηε Κάησ Φνηηεηηθή Λέζρε ηνπ Α.Π.Θ. - ΍ξα έλαξμεο 20.30 - Σξαγνύδη: Νάθαο Κώζηαο, ΢εξκπέδεο Βαζίιεο, Μπόληαο ΢ηαύξνο, Γηαλλαθόο Νίθνο, Γαξέθεο Κώζηαο - θιαξίλν: Καςάιεο Γξεγόξεο, Σζνπκάλεο Αιέμαλδξνο.

2-ήκεξε εθδξνκή ηνπ Σπιιόγνπ γηα ην Φεζηηβάι «Φιάκπνπξαο»

ζ. 07

Τα ρεηκαδηά ηωλ Σαξαθαηζάλωλ - άξζξν

ζ. 08-09

Ζ Σπλαπιία Σαξαθαηζάληθνπ Τξαγνπδηνύ

2.500 ζεαηέο παξόληεο θαη 1.000 κέζω Internet παξαθνινύζεζαλ ηελ Σπλαπιία

ζ. 10-11

ζην Σιίβελ Βνπιγαξίαο 50 € / άηνκν - 17 & 18 Ννεκβξίνπ

Αθηέξωκα ζηνλ Σύλδεζκν Σαξαθαηζαλαίωλ Ννκνύ Λάξηζαο «Ο Καηζαληώλεο»

ζ. 06

ζ. 12

Τα Σαξαθαηζάληθα θαιύβηα - άξζξν Ζ ζεκαληηθόηεηα ηωλ Παξαδνζηαθώλ ρνξώλ ζήκεξα

(ζσμπεριλαμβάνει μεηακίνηζη με λεωθορείο & μία διανσκηέρεσζη)

Τειέθωλα γηα δήιωζε ζπκκεηνρήο:

ζ. 13

32ν Παλειιήλην Αληάκωκα Σαξαθαηζαλαίωλ

ζ. 14

5ν Αληάκωκα Σαξαθαηζαλαίωλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο

6932316269 Μνπηζηάλαο Γηώξγνο 6937791601 Καιθνύληδνο Πεξηθιήο


02

Σαξαθαηζάληθε Γραφή

Γλωξηκία κε ηελ Δθεκεξίδα

Μήλπκα από ηελ Σπληαθηηθή Οκάδα

Απνζηνιή ηεο

Σαξαθαηζάληθεο Γραφής

Φίιεο θαη θίινη ζαο θαιώο νξίδνπκε ζην δεύηεξν

Με 12 € ηνλ ρξόλν 02 (Κόζηνο Δηήζηωλ Δμόδωλ Απνζηνιήο εζωηεξηθνύ) κπνξείηε λα παξαιακβάλεηε ηελ εθεκεξίδα ζαο κέζω ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο.

θύιιν ηεο Σαξαθαηζάληθεο Γραφής. Ζ ΢πληαθηηθή

Δπηθνηλωλήζηε καδί καο γηα ηελ Γήιωζε Απνζηνιήο. Τει. Άκεζεο Δπηθνηλωλίαο: 6932316269—2310224545 Μνπηζηάλαο Γηώξγνο 6937791601 Καιθνύληδνο Πεξηθιήο 6932317012 Μπξόδνπ Γήκεηξα E-mail Δπηθνηλωλίαο: sarakatsanikigrafi@gmail.com

Δπηηξνπή ηεο εθεκεξίδαο ζαο επραξηζηεί ηδηαίηεξα πνπ αγθαιηάζαηε ηελ λέα πξνζπάζεηα ηνπ ΢πιιόγνπ καο. Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ ΢πιιόγνπ καο είλαη λα έιζεη θνληά ζηηο ΢αξαθαηζάλεο θαη ΢αξαθαηζάλνπο ηνπ Ννκνύ. Πξνηεξαηόηεηα καο είλαη ε πξνβνιή ηεο πινύζηαο ΢αξαθαηζάληθεο Παξάδνζεο καο πνπ έρνπκε θιεξνλνκήζεη από ηνπο πξόγνλνπο καο. Ο ΢ύιινγνο καο κε ηδηαίηεξε επηηπρία ζπλδηνξγάλσζε κε ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ην Κέληξν Πνιηηηζκνύ Θεζζαινλίθεο ηελ Σεηάξηε 6 Ηνπλίνπ ηελ ΢πλαπιία ΢αξαθαηζάληθνπ Σξαγνπδηνύ πνπ ήηαλ αθηεξσκέλε ζηελ ΢αξαθαηζάλα Μάλα θαη ήηαλ ε πξώηε εθδήισζε γηα ηα 100 ρξόληα απειεπζέξσζεο ηεο Μαθεδνλίαο. Σνπο θαηξνύο πνπ βηώλνπκε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε αιιά θαη ηελ θξίζε ησλ ζεζκώλ θαη ησλ αμηώλ ζαο θαινύκε λα ζηεξίμεηε ην έξγν ηνπ ΢πιιόγνπ καο θαη λα ζπκκεηέρεηε ελεξγά θη εζείο. Κιείλνληαο ζα ζέιακε λα ζαο επηζεκάλνπκε όηη ζηόρνο καο είλαη λα ζπλερίζνπκε ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ ΢πιιόγνπ καο θαη γη’ απηό ηνλ ιόγν θαινύκε όινπο εζάο αιιά πνιινί πεξηζζόηεξν ηηο λέεο θαη ηνπο λένπο ΢αξαθαηζάλνπο λα έιζνπλ θνληά καο γηαηί Παράδοζη είναι ο θλά-

μποσρας ποσ περνά τέρι με ηο τέρι, από γενιά ζε γενιά, είναι οι ιζτσροί δεζμοί ποσ ενώνοσν ηο τθες με ηο ζήμερα, ποσ ενώνοσν ηο ζήμερα με ηο αύριο . . . Mε ζπλαθίηηθνπο ραηξεηηζκνύο,

Ζ Σπληαθηηθή Δπηηξνπή.

Δλεκεξωηηθή εθεκεξίδα Ηδηνθηεζία: ΢ύιινγνο ΢αξαθαηζαλαίσλ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο « Ζ ΔΝΩΣΖ » Δθδόηεο: Μνπηζηάλαο Α. Γεώξγηνο Τπεύζπλνο ΢πληαθηηθήο Δπηηξνπήο: Καξπώηεο Δπάγγεινο ΢πληαθηηθή Δπηηξνπή: Σζάιεο Αρηιιέαο Μπξόδνπ Γήκεηξα Γεξβίζεο Βαζίιεηνο Υνύηαο Αξηζηείδεο Μπνύξαο Γεώξγηνο Τπεύζπλνο Οηθνλνκηθώλ: Καιθνύλδηνο Πεξηιήο Γηεύζπλζε Δπηθνηλσλίαο: Μπθελώλ 19, Θεζ/λίθε Σ. Κ.: 54643 - Σει.: 2310840950 - Fax: 2310840950 E-mail: sarakatsanikigrafi@gmail.com www.sarakatsanikigrafi.gr - www.sarakatsanoi-thess.gr


Σαξαθαηζάληθε Γραφή

100 ρξόληα από ηελ απειεπζέξωζε ηεο Μαθεδνλίαο

03

Γηα έλα ζρεδόλ αηώλα ν Διιεληζκόο ηεο ΢ηεθάλνπ, ηελ Μεγάιε Βνπιγαξία. Δδα1912 2012 Μαθεδνλίαο αγσλίζηεθε θαηά ηεο Οζσθηθέο απαηηήζεηο έρεη όκσο θαη από ηε καληθήο θαηνρήο αξρηθά θαη ηεο βνπι΢εξβία, κε απνηέιεζκα Διιάδα θαη ΢εξ100 ρξόληα από ηελ γαξηθήο πξνζπάζεηαο γηα επηθξάηεζε βία λα ζπκπήμνπλ ζπκκαρία θαηά ησλ απειεπζέξωζε αξγόηεξα. Πξόθεηηαη γηα έλαλ αγώλα, Βνπιγάξσλ. ΢ηηο 19 Ηνπλίνπ ηνπ 1913 ηεο Μαθεδνλίαο πνπ πεξηθιείεη εζληθναπειεπζεξσηηθά μεθηλά ν δεύηεξνο Βαιθαληθόο Πόιεκνο. ζηνηρεία, πξνηνύ εμειηρζεί ζηελ πην Ζ ηύρε ηεο Μαθεδνλίαο, αιιά θαη ησλ θξίζηκή ηνπ θάζε ζε κία απεγλσζκέλε λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ, ηεο Ζπείξνπ θαη πξνζπάζεηα επηβίσζεο. Σν 1870 ηεο Θξάθεο ζα ιέγακε παίδεηαη ζε κία έρνπκε ηελ ίδξπζε ηεο ύπνπιεο βνπικάρε. Σελ κάρε Κηιθίο- Λαραλά. Δίλαη γαξηθήο εμαξρίαο. Ζ Μαθεδνλία βπζίδείζσο ε θξηζηκόηεξε κάρε ηεο λενειιεηαη ζην ζθνηάδη ηνπ εθβνπιγαξηζκνύ. ληθήο ηζηνξίαο θαη ε πην πνιπαίκαθηε. ΢ηίθε θνκηηαηδήδσλ ηελ πεξηηξέρνπλ 10.000 αμησκαηηθνί θαη ζηξαηηώηεο πέηξνκνθξαηώληαο ηνλ ιαό. Σν 1878 ε θηνπλ ζην πεδίν ηεο κάρεο. Οη Βνύιγαλίθε ησλ Ρώζσλ θαηά ησλ Σνύξθσλ, ξνη θαηαηξνπώλνληαη, θαη αλαγθάδνληαη επηβάιιεη ηελ ΢πλζήθε ηνπ Αγίνπ ΢ηειίγν αξγόηεξα λα ππνγξάςνπλ ηε ζπλθάλνπ, πνπ πξνβιέπεη ηελ Μεγάιε ζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ. Ζ Μαθεδνλία Βνπιγαξία, ε νπνία, ρσξίο λα ξίμεη νύηε έθηνηε αλαπλέεη ηνλ αέξα ηεο ιεπηεξηάο. κία ληνπθεθηά, θηάλεη σο ηνλ ΋ιπκπν. Σα ρξόληα εθείλα ηα ηζειηγθάηα ησλ ΢αΖ Μαθεδνλία επαλαζηαηεί κε πξσηαξαθαηζαλαίσλ βξίζθνληαλ ζθαξθαισγσληζηή ηνλ εξσηθό Δπίζθνπν Κίηξνπ κέλα ζηηο δαζνζθέπαζηεο πιαγηέο ησλ Νηθόιαν Πνύζε θαη αξρεγό ηνλ ινραγό βνπλώλ ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, όπσο ησλ Πηεξίσλ, Κνζκά Γνπκπηώηε. Ζ επαλάζηαζε απνηπγράλεη, όκσο όπσο γξάθεη ηνπ Βεξκίνπ, Υαζίσλ, Βηηζίνπ, Κατκαθηζαιάλ. Άλδξεο θαη γπλαίθεο, ε Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, ηεο Δθδνηηθήο Αζελώλ, αλ δελ παηδηά θαη γέξνληεο, άλνηγαλ ηα θνλάθηα ηνπο ζηνπο αγσληζηέο ηεο γηλόηαλ « δελ ζα θαηαγξαθόηαλ έγθαηξα ε ειιεληθή αληίδξαζε, Λεπηεξηάο. Ήηαλ πξόζπκνη λα δώζνπλ πιεξνθνξίεο, λα αλαιάβνπλ ζηνπο θηλδύλνπο πνπ πεξηέθιεηαλ γηα ηελ Μαθεδνλία νη όξνη ηεο ξόινπο ζπλδέζκσλ, λα εληζρύζνπλ κε ηξόθηκα θαη ηκαηηζκό, λα κεζπλζήθεο ηνπ Αγίνπ ΢ηεθάλνπ». ηαθέξνπλ όπια από ιεκέξη ζε ιεκέξη, λα πεξηζάιςνπλ ηξαπκαηίεο, Ζ ζπλζήθε δελ πινπνηείηαη, θαη νη Βνύιγαξνη απνζξαζύλνληαη. Γν- λα κεηακθηέζνπλ ζε δύζθνιεο ζηηγκέο κε ζαξαθαηζάληθεο θνξεζηέο ινθνλνύλ αδηάθξηηα θπξίσο παπάδεο θαη δαζθάινπο, γηα λα θάκ- ηνπο Έιιελεο αληάξηεο θαη γεληθά λα θάλνπλ ό,ηη δελ κπνξεί λα θαςνπλ ην θξόλεκα ησλ Μαθεδόλσλ. Σν έπνο ηνπ Μαθεδνληθνύ αγώ- ληαζηεί ν άλζξσπνο. Γηα ηνπο Μαθεδνλνκάρνπο καο νη ΢αξαθαηζαλα, κπαίλεη ζηελ πην θξίζηκε θάζε ηνπ. Ζ Μαθεδνλία είλαη κόλε ηεο. λαίνη δηεθδηθνύλ επάμηα ηίηινπο πςίζηεο εζληθήο ηηκήο γηα ηελ αλεΣν θαρεθηηθό ειιεληθό θξάηνο αθνινπζεί ηξνκαγκέλν ηελ πνιηηηθή θηίκεηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηάζσζε ηεο Μαθεδνλίαο. ηεο «αςόγνπ ζηάζεσο» Ζ πξώηε αληίδξαζε έξρεηαη από ληόπηνπο ΢πγθεθξηκέλα, ν Κώζηαο Ληάπεο, βηνγξάθνο ηνπ Κώζηα Γαξέθε, Μαθεδόλεο νπιαξρεγνύο όπσο ν ήξσαο Καπεηάλ Κώηηαο, ν Βαγγξάθεη: « δελ ζα ήηαλ δηόινπ ππεξβνιή αλ ππνζηεξίδακε πσο ρσγέιεο ΢ηξεκπεληώηεο, ν Μπξνύθαο θαη πνιινί άιινη. Από θνληά θαη ξίο ηνπο ΢αξαθαηζαλαίνπο ησλ Μαθεδνληθώλ βνπλώλ, δελ ζα κπννη αηξόκεηεο δαζθάιεο ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα. Ζ Λίιε Βιάρνπ, ε ξνύζαλ ίζσο λα ζηαζνύλ θαζόινπ ηα ειιεληθά αληάξηηθα ζώκαηα Αηθαηεξίλε Υαηδεγεσξγίνπ, ε Βειίθα Σξάηθνπ, ε Αγγειηθή Φηιηππίζηελ Μαθεδνλία.» δνπ, 4 δαζθάιεο πνπ θαηαζθάρηεθαλ από ηνπο θνκηηαηδήδεο γηα Δπίζεο, ζηελ έθδνζε ηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ ΢ηξαηνύ « ν Μαθεδνληηελ ιεπηεξηά ηεο Μαθεδνλίαο. θόο αγώλ θαη ηα εηο Θξάθελ γεγνλόηα», κεηαμύ άιισλ αλαθέξνληαη: Φηάλνπκε ζην 1904. Σόηε πνηίδεη κε ην αίκα ηνπ ηε γε ηεο, ν αεηόο « νη ΢αξαθαηζαλαίνη ήζαλ αθέξαηνη θαη γλήζηνη Έιιελεο θαη Διιελόηεο Μαθεδνλίαο, ν Παύινο Μειάο. Οη Έιιελεο ησλ Αζελώλ μπθσλνη θαη έδσλ δηεζπαξκέλνη εθ’ νινθιήξνπ ηνπ Αίκνπ… Δηο ηελ πλνύλ. Πιήζνο λεαξνί αμησκαηηθνί, θηινηηκνύληαη, ηξέρνπλ ζηελ Κεληξηθήλ Μαθεδνλίαλ πεξίθεκνη ήζαλ αη ΢αξαθαηζάλνη θαη νηθνγέΜαθεδνλία θαη ηελ ζώδνπλ ζώδνληαο θαη ηελ Διιάδα, όπσο έιεγε ν λεηαη ησλ Φαξκαθαίσλ, ησλ ΢νπιηνγηαλλαίσλ, θαη ησλ Καπνπιαίσλ, αδηθνρακέλνο Μαθεδνλνκάρνο Ίσλ Γξαγνύκεο. Καη καδί κε ην αη νπνίαη πςίζηαο ππεξεζίαο πξνζέθεξαλ εηο ηνλ Διιεληθόλ Αγώόλνκα ηνπ Παύινπ Μειά, ε ηζηνξία κλεκνλεύεη θαη ηα νλόκαηα ησλ λα». Μαθεδνλνκάρσλ Δπηζθόπσλ, όπσο ηνπ Γεξκαλνύ Καξαβαγγέιε, ηνπ Φσηίνπ Κνξπηζάο, ηνπ Αηκπιηαλνύ Γξεβελώλ, ηνπ Υξπζνζηό- Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε κεξηθά νλόκαηα ΢αξαθαηζαλαίσλ πνπ κνπ Γξάκαο θαη ηνπ κεηέπεηηα εζλντεξνκάξηπξα ΢κύξλεο. Ο Μαθε- έιαβαλ κέξνο ζηνλ έλνπιν αγώλα, όπσο: Γάθεο Γεώξγηνο, Γίδαξεο δνληθόο Αγώλαο είλαη ε ιακπξόηεξε ζειίδα ηεο λεόηεξεο ηζηνξίαο Ησάλλεο, Κνπθνπγηάλλεο Γεώξγηνο, Κνξώλαο Νηθόιανο θαη Κνξώηεο Μαθεδνλίαο. Σόηε, όπσο ζα έιεγε ν Κνινθνηξώλεο, ν Θεόο π- λαο Γεώξγηνο, Κνπηζόο Γεώξγηνο θαη Κσλζηαληίλνο, Κπξγηάλλεο πέγξαςε ηελ αηώληα θαη ηειηθή ειιεληθόηεηα θαη ειεπζεξία ηεο Μαθε- Νηθόιανο, Λνπθνβίηεο Υξήζηνο, ΢νπιηνγηάλλεο Ησάλλεο, Σδειέπεο δνλίαο. Καη όηη ειεπζεξώλεηαη κε αίκα δελ κπνξεί λα μεπνπιεζεί κε Υξήζηνο θαη Υύηαο Αζηέξηνο. ην κειάλη κηαο ππνγξαθήο. 1912. Σέζζεξα βαιθαληθά θξάηε, Διιάδα, ΢εξβία, Βνπιγαξία θαη Μαπξνβνύλην ζπκκαρνύλ γηα λα εθδηώμνπλ ηελ Σνπξθία από ηελ Δπξώπε. 6 Οθησβξίνπ ηνπ 1912 αξρίδνπλ νη κεγαιεηώδεηο Βαιθαληθνί Πόιεκνη. Ο ειιεληθόο ζηξαηόο θαη ην λαπηηθό ζξηακβεύνπλ. ΢αξαληάπνξν, Καηεξίλε, Γηαλληηζά, Μπηδάλη, είλαη ηόπνη πνπ δνμάζηεθε ε αλδξεία ηνπ Έιιελα ζηξαηηώηε θαη αμησκαηηθνύ. ΢ηηο 26 Οθησβξίνπ ηνπ 1912, ζηελ πόιε ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, κεηά από 500 θαη ρξόληα ζθιαβηάο, ε γαιαλόιεπθε ειιεληθή ζεκαία θπκαηίδεη θαη πάιη. Ο πξώηνο Βαιθαληθόο Πόιεκνο ηειεηώλεη ληθεθόξνο γηα ηελ Διιάδα, όκσο ε Βνπιγαξία νλεηξνθαληάδεηαη ηελ ζπλζήθε ηνπ Αγίνπ

Δίρακε άηνκα θαη ζηελ Οξγαλσηηθή επηηξνπή, όπσο: ΢νπιηνγηάλλεο Υξήζηνο, Καπνύιαο Νηθόιανο, Κνπηζνθώζηαο Ησάλλεο, Γξνζάθεο Γεώξγηνο, Καξαθπιιηάο Γεώξγηνο, Παληαδήο Ησάλλεο, Σζόγθαο Γεκήηξηνο, αδέξθηα Φαξκαθε, Γηαλλαθνύιαο Γεώξγηνο, Γνύιεο Γεώξγηνο, Μπάθαο Απόζηνινο, Παρήο Γεώξγηνο, Φιώξνο Γεώξγηνο, Εαξαιήο Μήηξνο Σέινο, ππήξραλ θαη πνιιά ζύκαηα, όπσο: Μπαζδάλεο Δπζύκηνο, ΢ηεξγηνύιαο Βαζίιεηνο, Γεσξγνύζεο Υξήζηνο, Κηηάθεο Υξήζηνο, Μαιηαρώβαο Γεώξγηνο, Μπηδίθε Παλαγηώηα, Γθόγθνπ Παλαγηώηα, ην βξέθνο ηνπ ηζέιηγθα Κισλάξα θαη Μπίθνο Κώζηαο.


04

Σύιινγνο Σαξαθαηζαλαίωλ Φνηηεηώλ Θεζζαινλίθεο « Ο ΛΔΠΔΝΗΩΤΖΣ »

Σαξαθαηζάληθε Γραφή

Σύιινγνο Σαξαθαηζαλαίωλ Φνηηεηώλ Θεζζαινλίθεο « Ο ΛΔΠΔΝΗΩΤΖΣ » Ο ΢ύιινγόο καο αλέπηπμε έληνλε δξαζηεξηόηεηα θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο. ΢πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνίεζε ηξηήκεξε εθδξνκή ζην Πεξηνύιη Σξηθάισλ, κε αθνξκή ην 32 ν Παλειιήλην Αληάκσκα ΢αξαθαηζαλαίσλ. Σελ Παξαζθεπή ην βξάδπ, ζπκκεηείρακε ζηελ 1ε ζπλάληεζε ζαξαθαηζάληθεο λενιαίαο θαη λέσλ θαιιηηερλώλ, ρνξεύνληαο θαη ηξαγνπδώληαο κέρξη ην πξσί. Σν ΢άββαην ην πξσί, ε πνδνζθαηξηθή νκάδα ηνπ ζπιιόγνπ έδσζε ην παξώλ ζην ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ, πνπ δηνξγαλώζεθε ζηα ιηβάδηα ηνπ αληακώκαηνο. Σν βξάδπ ηεο ίδηαο κέξαο, αθνινύζεζε ην κεγάιν παξαδνζηαθό ζαξαθαηζάληθν γιέληη. Σελ Κπξηαθή ην πξσί, εληππσζηαθή ήηαλ ε είζνδνο ηνπ πνιπκεινύο ρνξεπηηθνύ καο ζην ρώξν ηνπ αληακώκαηνο. Σν ρνξεπηηθό καο εηζήιζε απνδίδνληαο «κε ην ζηόκα» ην ηξαγνύδη «θίλεζαλ ηα ηζακόπνπια», θεξδίδνληαο ην ρεηξνθξόηεκα ησλ παξεπξηζθνκέλσλ. Αθνινύζσο, κέιε ηνπ ζπιιόγνπ ζπκκεηείραλ ζην ζεαηξηθό δξώκελν κε ζέκα ην ζάλαην ηνπ Μάξθνπ Μπόηζαξε. Σέινο, ην ρνξεπηηθό ηνπ ζπιιόγνπ απέδσζε ηνπο ζαξαθαηζάληθνπο ρνξνύο, κε ηελ αξκόδνπζα ιεβεληηά θαη ράξε. Ζ λέα αθαδεκατθή ρξνληά μεθίλεζε ηδηαίηεξα δπλακηθά γηα ην ζύιινγν καο. Μεγάινο αξηζκόο πξσηνεηώλ θνηηεηώλ, γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ζπιιόγνπ, πξνζήιζε θαη ζπλερίδεη λα πξνζέξρεηαη ζηα γξαθεία ηνπ ζπιιόγνπ, γηα λα γξαθηεί θαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε απηόλ. Ο ζύιινγνο καο ζθύδεη από δσή, θάζε Σεηάξηε, ζηηο θαζηεξσκέλεο καο ζπλαληήζεηο, ζηα γξαθεία καο Μπθελώλ 1719, αιιά θαη ζε θάζε δξαζηεξηόηεηά ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζπκκεηνρή 25κεινύο ρνξεπηηθνύ ζηελ εθδήισζε πνπ ν δηνξγάλσζε ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο ζηηο 13-10-2012, γηα ηα εθαηό ρξόληα από ηελ απειεπζέξσζε ηα Μαθεδνλίαο. Σν ρνξεπηηθό ηνπ ζπιιόγνπ καο ρόξεςε ζηελ πιαηεία Ναπαξίλνπ, καδί κε ηνπο ινηπνύο ηνπηθνύο ζπιιόγνπο θαη ελ ζπλερεία θαηεπζύλζεθε ηξαγνπδώληαο ζηελ παξαιία θαη ηέινο ζην δεκαξρείν Θεζζαινλίθεο. Αθόκε δηνξγαλώζεθε γιέληη ππνδνρήο πξσηνεηώλ ζηα γξαθεία ηνπ ζπιιόγνπ, ζηηο 19-10-2012. Ζ κεγάιε πξνζέιεπζε ησλ θνηηεηώλ θαη νη θσλέο ησλ Νίθνπ Γηαλλαθνύ θαη Κώζηα Γαξέθε θξάηεζαλ ακείσην ην θέθη κέρξη ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ. ΢ην θιαξίλν ήηαλ ν Κώζηαο Σδειέπεο, ζην ιανύην ν Γήκνο Σπράιαο θαη ζην ληέθη ν Γηάλλεο Λίηζηνο. Δπηπιένλ, ν ζύιινγνο καο ζα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ εθδήισζε πνπ δηνξγαλώλεη ε Π.Ο.΢.΢., γηα ηα 100 ρξόληα από ηελ απειεπζέξσζε ηεο Μαθεδνλίαο καο, ζηηο 11 Ννέκβξε ζηελ αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Α.Π.Θ.. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ζα εθδνζεί κέζα ζην Ννέκβξην, κεηά από παύζε αξθεηώλ εηώλ, έληππν πεξηνδηθό, από ην ζύιινγν καο, θαζώο θαη επεηεηαθό εκεξνιόγην. Χζηόζν, απνθνξύθσκα ηεο θεηηλήο ρξνληάο είλαη ε εθδήισζε πνπ νξγαλώλεη ν ζύιινγνο καο γηα ηα 40 ρξόληα από ηελ ίδξπζή ηνπ, θαζώο θαη ν ρνξόο βξάβεπζεο πξσηνεηώλ θνηηεηώλ, ζηηο 24 Ννεκβξίνπ. Ζ επεηεηαθή εθδήισζε γηα ηα 40 ρξόληα ζα ιάβεη ρώξα ζηελ αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ην ΢άββαην ην πξσί. Δλώ ν ρνξόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην βξάδπ ηεο ίδηαο εκέξαο, ζηελ Κάησ Φνηηεηηθή Λέζρε ηνπ Α.Π.Θ. . ΢αο πεξηκέλνπκε όινπο… Δλ θαηαθιείδη, κπνξείηε λα ελεκεξώλεζηε γηα ην ζύιινγν καο κέζσ: facebook: ΢ύιινγνο ΢αξαθαηζαλαίσλ Φνηηεηώλ Θεζζαινλίθεο -

youtube: 1972lepeniotis

κέζσ ηεο ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο «Λαιηά ησλ ΢αξαθαηζαλαίσλ», ζηνπο 102,3 www.akritestoupontou.gr , θάζε Γεπηέξα 20.00-22.00 - Ηζηνζειίδαο: www.foitites-sarakatsanoi.gr

fm

θαη

κέζσ


Φεζηηβάι «Φιάκπνπξαο» - Σιίβελ Βνπιγαξίαο - 17 Ννεκβξίνπ

Σαξαθαηζάληθε Γραφή

Οκνζπνλδία ηωλ Πνιηηηζηηθώλ θαη Δθπαηδεπηηθώλ Σπιιόγωλ Σαξαθαηζαλαίωλ Βνπιγαξίαο Σν θεζηηβάι «Φιάκπνπξαο» είλαη ε δεύηεξε κεγαιύηεξε εθδήισζε, πνπ δηνξγαλώλεη ε Οκνζπνλδία ησλ Πνιηηηζηηθώλ θαη Δθπαηδεπηηθώλ ΢πιιόγσλ ΢αξαθαηζαλαίσλ Βνπιγαξίαο. Ζ αξρή δόζεθε ην 1996 θαη ζηελ νπζία απνηειεί κηα παξνπζίαζε ησλ ρνξεπηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ησλ ηνπηθώλ ΢πιιόγσλ ΢αξαθαηζαλαίσλ. Σαπηόρξνλα, ε εθδήισζε απηή ζπκβάιιεη ζηελ δηαθήκηζε ηεο ζαξαθαηζάληθεο παξάδνζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ησλ πξνγόλσλ καο γηαηί θάζε ρξόλν πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθή πόιε ηεο Βνπιγαξίαο.

ξίο ζπλνδεία κνπζηθώλ νξγάλσλ. ΢ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη ζαξαθαηζάληθν γιέληη ζην θέληξν «Sport Palace». Ζ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ είλαη 16 επξώ. ΢ην ηξαγνύδη ζα έρνπκε ηνπο δπν εθιεθηνύο θαη δηάζεκνπο ΢αξαθαηζάλνπο ηξαγνπδηζηέο ηνλ Νίθν Γηαλλαθό θαη ηνλ Σέιε Ληάθν.

Πεξηκέλνπκε θαη ηα αδέξθηα καο από ηελ Διιάδα λα καο ηηκήζνπλ θαη λα καο ζηεξίμνπλ ζηελ δύζθνιε πξνζπάζεηα πνπ θάλνπκε θαη λα γιεληήζνπκε όινη καδί όπσο κόΦέηνο ην θεζηηβάι ζα πξαγ- λν νη ΢αξαθαηζαλαίνη κπνκαηνπνηεζεί ζηηο 17 Ννεκβξί- ξνύλ! νπ ζηελ πόιε ΢ιίβελ, όπνπ εδξεύεη ε Οκνζπνλδία καο θαη όπνπ δνπλ νη πεξηζζόηεξνη ΢αξαθαηζαλαίνη ηεο Βνπιγαξίαο. ΢ην πξόγξακκα ζα έρνπκε ηα ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ηξαγνπδηζηέο – λέα παηδηά θαη ειηθησκέλνο πνπ ζα καο πνπλ γλήζηα ζαξαθαηζάληθα ηξαγνύδηα ρσ-

2-ήκεξε εθδξνκή ηνπ Σπιιόγνπ γηα ην Φεζηηβάι «Φιάκπνπξαο» ζην Σιίβελ Βνπιγαξίαο

50 € / άηνκν - 17 & 18 Ννεκβξίνπ (ζσμπεριλαμβάνει μεηακίνηζη με λεωθορείο & μία διανσκηέρεσζη)

Τειέθωλα γηα δήιωζε ζπκκεηνρήο: 6932316269 Μνπηζηάλαο Γηώξγνο 6937791601 Καιθνύληδνο Πεξηθιήο

05


06

Σύλδεζκνο Σαξαθαηζαλαίωλ Ννκνύ Λάξηζαο « Ο Καηζαληώλεο »

Σαξαθαηζάληθε Γραφή

Αθηέξωκα ζηνλ Σύλδεζκν Σαξαθαηζαλαίωλ Ννκνύ Λάξηζαο Ο ΢ύλδεζκνο ΢αξαθαηζαλαίσλ Ννκνύ Λάξηζαο «Ο Καηζαληώλεο» ηδξύζεθε ην 1962, κε έδξα ηελ πόιε ηεο Λάξηζαο θαη απνηειεί ηνλ αξραηόηεξν ζύιινγν ΢αξαθαηζαλαίσλ ζηελ Διιάδα. Πξώηνο πξόεδξνο ηνπ ΢πλδέζκνπ δηεηέιεζε ν θνο. Νηθόιανο Καηζαξόο, ηέσο αληηπξόεδξνο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ θαη ηέσο πξόεδξνο ηνπ ΔΛ.Γ.Α. Ο ΢ύλδεζκνο ΢αξαθαηζαλαίσλ Λάξηζαο είλαη κέινο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο ΢πιιόγσλ ΢αξαθαηζαλαίσλ, γηα ηε δεκηνπξγία ηεο νπνίαο ε ζπκβνιή ηνπ ήηαλ θαζνξηζηηθή. Δπηπιένλ, λα ηνληζζεί όηη είρε θηινμελήζεη θαη ην 1ν Οξγαλσηηθό ΢πλέδξην απηήο. Από ηελ ίδξπζε ηνπ έσο θαη ζήκεξα, ν ΢ύλδεζκνο ΢αξαθαηζαλαίσλ Λάξηζαο είρε θαη έρεη σο θύξην ζηόρν ηνπ, ηε δηάζσζε θαη δηάδνζε ηεο πνιύηηκεο ΢αξαθαηζάληθεο παξαδόζεσο. ΋ια απηά ηα ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, θηλνύκελνο πάλσ ζε απηή ηε βάζε πξαγκαηνπνίεζε πιεζώξα δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειώζεσλ, άιινηε ελεκεξσηηθνύ θαη άιινηε ςπραγσγηθνύ ραξαθηήξα. ΢ηελ έδξα ηνπ ΢πλδέζκνπ, όπνπ βξίζθνληαη θαη ηα γξαθεία ηνπ, ιεηηνπξγεί ην εληεπθηήξην, ην νπνίν απνηειεί ζεκείν ζπλάληεζεο ηεο λεόηεξεο γεληάο ησλ ΢αξαθαηζαλαίσλ ηεο πόιεο κε ηνπο γεξνληόηεξνπο. ΢ηελ εηδηθά δηακνξθσκέλε αίζνπζα ρνξνύ ηνπ ζπλδέζκνπ, πξαγκαηνπνηνύληαη καζήκαηα ΢αξαθαηζάληθσλ θαη όρη κόλν παξαδνζηαθώλ ρνξώλ. Σα ηειεπηαία ρξόληα, ν ΢ύλδεζκνο ηεο Λάξηζαο απνιακβάλεη ηε ζηήξημε ηεο λέαο γεληά ησλ ΢αξαθαηζαλαίσλ ηεο πόιεο. Από απηά ηα λεόηεξα ειηθηαθά κέιε ηνπ, πξαγκαηνπνηείηαη κε κεξάθη ε εβδνκαδηαία ξαδηνθσληθή ηνπ εθπνκπή κε ακηγώο ζαξαθαηζάληθν πεξηερόκελν θαη κε ζεηηθή αληαπόθξηζε από ην ξαδηνθσληθό θνηλό ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Δλώ ζπκβαδίδνληαο κε ηελ επνρή, ηα ηειεπηαία ρξόληα ν ΢ύλδεζκνο ΢αξαθαηζαλαίσλ Λάξηζαο έρεη ηε δηθή ηνπ επίζεκε ηζηνζειίδα ππό ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.sarakatsanaioilarisas.gr. Φέηνο, ν ΢ύλδεζκνο ΢αξαθαηζαλαίσλ Ννκνύ Λάξηζαο «Ο Καηζαληώλεο» ζπκπιεξώλεη ηα 50 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, από ηελ ίδξπζε ηνπ. Σν γεγνλόο απηό ζα ηηκεζεί κε ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο. Δπηζπκία ησλ κειώλ ηνπ ζπλδέζκνπ απνηειεί πιένλ, ζηε ζύγρξνλε επνρή, ε αλάπηπμε θηιηθώλ ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο θαη κε άιινπο πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο, ΢αξαθαηζάληθνπο θαη κε. Καζόζνλ, κέζα ζηελ θξίζε πνπ βηώλεη ν Διιεληθόο ιαόο θαη θπξίσο ζηελ θξίζε αμηώλ, ηε κόλε δηέμνδν απνηειεί ε παξάδνζε, ζηελ δηαηήξεζε ηεο νπνίαο όινη πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ. Δπηπξνζζέησο, ζηηο 29,30 θαη 31 Μαξηίνπ ηνπ 2013, ν ΢ύλδεζκνο ΢αξαθαηζαλαίσλ Ννκνύ Λάξηζαο ζα θηινμελήζεη ην 23 ν Οξγαλσηηθό ΢πλέδξην ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο ΢πιιόγσλ ΢αξαθαηζαλαίσλ. ΢ηόρν ηνπ ΢πλδέζκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ απνηειεί όρη κόλν ε πξνβνιή ηεο ΢αξαθαηζάληθεο παξάδνζεο ηεο Θεζζαιίαο ζηελ επξύηεξε ηνπηθή θνηλσλία, αιιά θαη ε πξνβνιή ηεο πόιεο καο θαη γεληθόηεξα ηεο Θεζζαιίαο, ζηνπο επηζθέπηεο καο. Σν γεληθόηεξν πξόγξακκα ηνπ 23 νπ Οξγαλσηηθνύ ΢πλεδξίνπ όπσο έρεη δηακνξθσζεί έσο θαη ζήκεξα, κεηά από ηηο ζπλερείο θαη εληαηηθέο πξνζπάζεηεο ηόζν ηνπ Γ.΢. ηνπ ΢πλδέζκνπ, όζν θαη ησλ ππνινίπσλ κειώλ ηνπ, έρεη σο εμήο: 29/03/2013: Δθδήισζε ππνδνρήο ζπλέδξσλ θαη παξάζεζε δείπλνπ. 30/03/2013: Κύξηα εθδήισζε ηνπ ζπλεδξίνπ. Δθδξνκή εληόο ηνπ Ννκνύ Λάξηζαο γηα ηνπο ζπλνδνύο. Δηήζηνο ρνξόο ζπλδέζκνπ. 31/03/2013: Γεληθή ζπλέιεπζε Π.Ο.΢.΢. Ο ΢ύλδεζκνο ΢αξαθαηζαλαίσλ Ννκνύ Λάξηζαο «Ο Καηζαληώλεο» πεξηκέλεη κε ηδηαίηεξε ραξά όινπο ηνπο ΢αξαθαηζαλαίνπο ην Μάξηην ζηε Λάξηζα. Καιή Αληάκσζε!


Σαξαθαηζάληθε Γραφή

Άξζξν - Εαγλαθέξε Βαζηιηθή

07

Τα ρεηκαδηά ηωλ Σαξαθαηζαλαίωλ

Βαζηιηθή Εαγλαθέξε Οηθνλνκνιόγνο

Ζ ιέμε «θζηλόπσξν» είλαη αξραία ειιεληθή θαη ζεκαίλεη ηελ επνρή όπνπ ηειεηώλνπλ ηα θξνύηα ή απηήλ πνπ αθνινπζεί κεηά ηα θξνύηα (=Μεηόπσξνλ). Απνηειεί, ινηπόλ, κία πεξίνδν όπνπ επηθξαηνύλ δηηηά ζπλαηζζήκαηα, απ’ ηε κηα ε κειαγρνιία ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη πιεζηάδεη ν ρεηκώλαο (―ρεηκόπσξν‖, ―ρπλόπσξνο‖, ―κνζόπσξν‖, ―ςηκόπσξν‖, ―ζηεξλνθαίξη‖) θη απ’ ηελ άιιε ε αηζηνδνμία γηα ηε ζπγθνκηδή θαη ηελ εηνηκόηεηα γηα ην μερεηκώληαζκα.

Οη επεξρόκελεο δύζθνιεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ ρεηκώλα ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ αλάγθαδε ηνπο λνκαδηθνύο ιανύο λα κεηαθηλνύληαη γηα ηελ αλαδήηεζε επλντθόηεξσλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ηόζν γηα ηνπο ίδηνπο όζν θαη γηα ηα πνίκληά ηνπο. Έηζη, ινηπόλ, ην ενξηαζηηθό νξόζεκν ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ απνηεινύζε θαη γηα ηνπο ΢αξαθαηζάλνπο ηελ ―πύιε‖, πνπ ζα ηνπο νδεγνύζε αλαγθαζηηθά πξνο ηα πεδηλά, ηα ιεγόκελα ―ρεηκαδηά‖. Ζ Αγγειηθή Υαηδεκηράιε νλνκάδεη, ραξαθηεξηζηηθά, ηηο κεγάιεο απηέο κεηαθηλήζεηο ησλ, λνκάδσλ ηόηε, ΢αξαθαηζάλσλ από ηα βνπλά ζηα ρακειά θαη η’ αληίζηξνθν, σο: ―Σαμίδηα ηεο ΢ηάλεο‖. Αλαθεξόκελνη ζηελ επηινγή απηήο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη γηα ηνπο λνκάδεο θηελνηξόθνπο ζηελ Διιάδα, απηή ε θαινθαηξηάηηθε αλαιακπή ηνπ θζηλνπώξνπ, πνπ επηθξαηεί σο ην ηέινο Οθησβξίνπ, απνηεινύζε πάληα ηνλ θαηαιιειόηεξν θαηξό γηα λα θαηεβάζνπλ ηα θνπάδηα ηνπο από ηα βνπλά ζηα ρεηκαδηά. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, ε παξνπζία ελόο αγίνπ, πνπ πεξπαηνύζε θη απηόο θαβάια ζε άινγν θαη πνπ ε εθθιεζηαζηηθή κλήκε ηνπ έπεθηε αθξηβώο ζηηο κέξεο απηέο, ηνπο έδηλε ηελ επθαηξία λα νξίζνπλ ηε γηνξηή ηνπ ζαλ ρξνλνινγία μεθηλήκαηνο, εμαζθαιίδνληαο έηζη ην ζάξξνο θαη ην ζζέλνο πνπ ηνπο ρξεηαδόηαλ γηα ην δξόκν ηνπο. Πξνζζέηνπκε, όηη ην ίδην ζπλέβαηλε θαη κε ηνλ Ατ-Γηώξγε ζηελ άλνδό ηνπο γηα ηα βνπλά. Γεληθόηεξα, ζεκεηώλνπκε όηη κε ηνλ «Άγην-Γεκήηξην» ξπζκίδνληαλ ηα πεξηζζόηεξα από ηα ρεηκεξηλά «μεθηλήκαηα» ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, όπσο: γεσξγία, νηθνγέλεηα, εκπόξην θ.α. Έηζη, ηόζν ε θηελνηξνθηθή επίδξαζε, πνπ ην νηθνλνκηθό βάξνο ηεο ήηαλ παιηόηεξα πνιύ ζεκαληηθόηεξν, όζν θαη ην ίδην ην θύξνο ηεο γηνξηήο ηνπ αγίνπ, πνπ θη νη εθθιεζίεο ζην όλνκά ηνπ θαη ηα βαθηηζηηθά νλόκαηα ην ελίζρπαλ, νδήγεζαλ ζην γεγνλόο, ε κέξα απηή λα απνηειέζεη νξόζεκν αιιά θαη δηάβαζε πξνο ην εμάκελν ηνπ ρεηκώλα. «΢ηξάηα», «Βνπλά», «Υεηκαδηά»: ηξεηο ιέμεηο πνπ κέζα ηνπο θιείλνπλ νιόθιεξε ηε δσή ησλ ΢αξαθαηζαλαίσλ, αλαθέξεη, ραξαθηεξηζηηθά, ν Δπξηπίδεο Μαθξήο. Οη ΢αξαθαηζάλνη, σο απηόρζσλ λνκαδηθόο ιαόο απ’ ηα παλάξραηα αθόκε ρξόληα, κεηαθηλνύληαλ ζπλερώο κεηαμύ βνπλώλ θαη πεδηάδσλ. Απηέο νη επνρηθέο κεηαθηλήζεηο ηνπο βξίζθνληαλ ζε άκεζε ζπλάξηεζε θη επηβάιινληαλ θαηά θάπνην ηξόπν αθελόο κελ απ’ ηελ ηερληθή ηεο θηελνηξνθίαο θη αθεηέξνπ δε απ’ ηηο αλάγθεο ησλ θνπαδηώλ ηνπο. ΢ηηο αξρέο θάζε Οθηώβξε, κόιηο άξρηδαλ ηα πξσηνβξόρηα, μεθηλνύζαλ νη εηνηκαζίεο ηεο ζηάλεο γηα ηνλ γπξηζκό ηεο ζηα ρακειώκαηα. Απνραηξεηνύζαλ κε ιύπε ηα αγαπεκέλα ηνπο βνπλά θαη ηα ειαηόπιερηα θνλάθηα ηνπο θαη επηθνξηίδνληαλ κ’ όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε κεγάιε ζηξάηα ηνπο. Καη’ αξράο, ζπγθέληξσλαλ ηα δσληαλά ηνπο, ηα κεηξνύζαλ πξνζερηηθά, ζακάξσλαλ η’ άινγά ηνπο, ελώ κάδεπαλ θαη θόξησλαλ όια ηα ζύλεξγά ηνπο. Πξηλ μεθηλήζνπλ, θξόληηδαλ, επίζεο, λα θξεκάζνπλ θπιαρηά ζηα δώα ηνπο θαη λα ηα ―μαξκαηώζνπλ‖, δειαδή λα ηνπο βγάινπλ ηα θππξνθνύδνπλα, αθήλνληαο κόλν ιηγνζηά κηθξά θνπδνύληα. Κη απηό, γηαηί ν θάκπνο ―δελ ζεθώλεη ρνληξνθνύδνπλα‖. Σν μεθίλεκά ηνπο γηλόηαλ ιίγν πξηλ θέμεη ή όπσο, ραξαθηεξηζηηθά, έιεγαλ ζην «ζακπνμεθίλεκα», θπξίσο, γηα λα θόςνπλ δξόκν ή θαηά ηνπο αξρηηζειηγθάδεο «λα θάλε ηε ζηξάηα». Καηόπηλ, αθνύ είραλ θύγεη πξώηα ηα θνπάδηα, ύζηεξα από κέξεο μεθηλνύζαλ θαη ηα «θνλάθηα», δειαδή ηα γπλαηθόπαηδα. Πεξπαηνύζαλ, αθνύξαζηνη, αδηάθνπα γηα ηνλ πξννξηζκό ηνπο, ελώ ζηακαηνύζαλ κόλν ηα βξάδηα γηα λα μαπνζηάζνπλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, όηη ην ρηλόπσξν ε ζηξάηα γηα ηα ρεηκαδηά γηλόηαλ κε πνιύ γξεγνξόηεξνπο ξπζκνύο απ’ όηη απηή γηα ηα βνπλά. Έηζη, γηα ηνλ ίδην δξόκν πνπ ρξεηάδνληαλ ηελ άλνημε εηθνζηπέληε εκέξεο, ην ρηλόπσξν έθαλαλ κόλν δέθα κέξεο, πξνθεηκέλνπ λα μαλαθαηέβνπλ ζηα ίδηα ρεηκαδηά. Απνθαζηζηηθνί θαη δπλακηθνί άλζξσπνη δηαθξίλνληαλ γηα ηελ ηόικε θαη ην ζάξξνο ησλ απνθάζεώλ ηνπο. Σίπνηα δελ ηνπο εκπόδηδε απ’ ην λα αιιάδνπλ θάζε ηόζν ηνλ ηόπν ηεο ρεηκεξηλήο ηνπο δηακνλήο. Αλάινγα κε ην πώο πεξλνύζαλ ζ’ έλα ρεηκαδηό, παξαδείγκαηνο ράξε, αλ πήγαηλε θαιά ην βηνο ηνπο, αλ ―είρε γάια‖ ν ηόπνο, αλ δελ είραλ απώιεηεο ζηα δσληαλά ηνπο, μαλαπήγαηλαλ ζ’ απηό θαη ηελ επόκελε ρξνληά, δηαθνξεηηθά επέιεγαλ θάπνην άιιν κέξνο, ην νπνίν ζα ηνπο εμαζθάιηδε νκαιόηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Χζηόζν, ππήξραλ θη νξηζκέλνη νη νπνίνη δηέζεηαλ ηα δηθά ηνπο ρεηκεξηλά ιηβάδηα θη νπόηε μερεηκώληαδαλ πάληνηε ζην ίδην κέξνο. Παηξίδα ησλ ΢αξαθαηζαλαίσλ ζεσξνύληαλ, αλακθηζβήηεηα, ηα βνπλά, κηαο θαη εθεί έλησζαλ πην ειεύζεξνη θαη δπλαηνί. Δλ αληηζέζεη, ε δσή ηνπο ζηα ρεηκαδηά ήηαλ ηδηαίηεξα επίπνλε θαη ζθιεξή, θαζώο ήηαλ ζπλδεδεκέλα κε ην ρεηκώλα, ην θξύν, ηηο δνπιεηέο θαη γεληθόηεξα ηελ θνύξαζε. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε ηελ θαηαζθεπή ησλ θνλαθηώλ, ησλ γηδνκάληξσλ, ηνλ ρσξηζκό ησλ θνπαδηώλ θη αξγόηεξα ηνλ γέλλν, ην άξκεγκα, ηνλ ζθάξν, ηνλ θνύξν, ώζπνπ λα έξζεη θαη πάιη ε άλνημε. Ζ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο ραξαθηεξίδνληαλ ιηηή, ε δηαηξνθή ηνπο πεξηνξηζκέλε, ελώ ηα ξνύρα ηνπο ρνληξά θαη βαξηά (θάπεο, θαπόηηα, παηαηνύθεο, κάιιηλα ρνληξά παληειόληα θ.α.) Καηαιαβαίλνπκε, ινηπόλ, πσο ηα ρεηκαδηά ήηαλ γηα ηνπο ΢αξαθαηζάλνπο θάηη πεξηζζόηεξν από έζηκν ή παξάδνζε, ήηαλ νπζηαζηηθά κία αλάγθε επηβίσζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηνύληαλ θάζε ρξόλν ηηο ίδηεο πάληνηε εκέξεο κέζα ζηνλ ηδηόκνξθν θύθιν δσήο ηνπο, πνπ επαλαιακβαλόηαλ ίδηνο θη απαξάιιαρηνο ρξόληα νιόθιεξα.


08

Χνξεγνί Σπλαπιίαο Σαξαθαηζάληθνπ Τξαγνπδηνύ

Σαξαθαηζάληθε Γραφή


Σαξαθαηζάληθε Γραφή

Σπλαπιία Σαξαθαηζάληθνπ Τξαγνπδηνύ

Με κεγάιε επηηπρία ηελ Σεηάξηε 6 Ηνπλίνπ δηνξγαλώζεθε από ηνλ ΢ύιινγν καο, ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο - Μεηξνπνιηηηθήο Δλόηεηα Θεζζαινλίθεο θαη ην Κέληξν Πνιηηηζκνύ Θεζζαινλίθεο ε ΢πλαπιία ΢αξαθαηζάληθνπ ηξαγνπδηνύ γηα λα γηνξηάζνπκε ηα 100 ρξόληα απειεπζέξσζεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ πξνζέιεπζε ηνπ θόζκνπ μεπέξαζε θάζε πξνζδνθία θαη θάζε ππνινγηζκό από ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο Τπεύζπλνπο ηεο Μνλήο Λαδαξηζηώλ πεξηζζόηεξνη από 2.400 ήηαλ νη ζεαηέο. Ζ ΢πλαπιία μεθίλεζε ζηηο 21:00, κε θαζπζηέξεζε κηαο ώξαο από ηελ αξρηθή ώξα έλαξμεο αθνύ κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή πξνζέξρνληαλ θόζκνο, κε ηελ πξνβνιή Video κε θσηνγξαθηθό θαη ερεηηθό πιηθό από ην πξνζσπηθό αξρείν ηνπ θνπ. Βαζίιε ΢εξκπέδε. ΢ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ θνο. Μνπηζηάλαο Γηώξγνο θαιώο όξηζε θαη επραξίζηεζε όινπο όζνπο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ηελ εθδήισζε ηνπ ΢πιιόγνπ καο. Ζ βαζηθή θαηλνηνκία ηεο ΢πλαπιίαο ήηαλ ε κεηάδνζε ηεο κέζσ Internet ζε Live Streaming κε απνηέιεζκα λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ πεξηζζόηεξα από 1.000 άηνκα ζε όιε ηελ Διιάδα, ηελ Βνπιγαξία θαη από άιιεο ρώξεο.

09

Σπλαπιία Σαξαθαηζάληθνπ Τξαγνπδηνύ Μνλή Λαδαξηζηώλ - Τεηάξηε 6 Ηνπλίνπ 2012 Ήκαζηαλ όινη εθεί λα ηηκήζνπκε ηελ Σαξαθαηζάλα Μάλα θαη λα γηνξηάζνπκε ηα 100 ρξόληα απειεπζέξωζεο ηεο Θεζζαινλίθεο.

Μαο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο θνο. Σδηηδηθώζηαο Απόζηνινο, ν Θεκαηηθόο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Φσηόπνπινο Δπζύκηνο , ζύζζσκν ην Γηνηθεηηθό ΢πκβνύιην ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο ΢πιιόγσλ ΢αξαθαηζαλαίσλ, αληηπξόζσπνη από ΢πιιόγνπο ΢αξαθαηζαλαίσλ, νη ΢αξαθαηζάλνη πεξηθεξεηαθή ζύκβνπινη θνη. Παγώλεο Γηάλλεο θαη Αλαηνιίηεο Βαζίιεο, ν Γήκαξρνο Υαιθεδόλαο-Κνπθαιίσλ θνο. Παλαγηώηεο Γατθνύδεο κε ηνλ ΢αξαθαηζάλν Αληηδήκαξρν θαη πξώελ Πξόεδξν ηνπ ΢πιιόγνπ καο θν. Μπίθν Γηάλλε, ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Λαγθαδά θνο. Μπξόδνο Φώηηνο θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ Ραδηνθσληθνύ ΢ηαζκνύ Studio-3 θνο. Φίιεο Απόζηνινο. Σν Γηνηθεηηθό ΢πκβνύιην ηνπ ΢πιιόγνπ καο αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζεη όινπο όζνπο ζπλέβαιαλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ΢πλαπιία ΢αξαθαηζάληθνπ Σξαγνπδηνύ θαη λα ραξαθηεξηζηεί σο ε θνξπθαία εθδήισζε πνπ έρεη δηνξγαλσζεί από πνιηηηζηηθό ΢ύιινγν ζηελ Θεζζαινλίθε. Δπραξηζηνύκε ηηο ΢αξαθαηζάλεο, ηνπο ΢αξαθαηζάλνπο θαη όινπο ηνπο θίινπο ησλ ΢αξαθαηζάλσλ πνπ καο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία θαη καο έδσζαλ θνπξάγην λα ζπλερίζνπκε ην έξγν πνπ αλαιάβακε ηνπο δύζθνινπο απηνύο θαηξνύο. Δπίζεο, επραξηζηνύκε ηνπο ρνξεγνύο ηεο ΢πλαπιίαο γηαηί ρσξίο απηνύο ζα καο ήηαλ πνιύ δύζθνιε ε δηνξγάλσζε θαη ηνπο ρνξεγνύο επηθνηλσλίαο γηα ηελ πξνβνιή ηεο εθδήισζεο. Δπρόκαζηε ν ΢ύιινγνο καο λα δηνξγαλώζεη θη άιιεο ηέηνηεο επηηπρεκέλεο εθδειώζεηο.

Δπραξηζηήξην Σν Γηνηθεηηθό ΢πκβνύιην ηνπ ΢πιιόγνπ επραξηζηεί ζεξκά ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θν. Φσκηάδε Παλαγηώηε, ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Μεηξνπνιηηηθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο θν. Σδηηδηθώζηα Απόζηνιν, ηνλ Γηεπζύλσλ ΢ύκβνπιν ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνύ Θεζζαινλίθεο θν. Καξακαλιή Βαζίιε γηα ηελ δσξεά παξαρώξεζε ηεο Μνλήο Λαδαξηζηώλ, ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ Studio-3θν. Φίιε Απόζηνιό γηα ηελ ρνξεγία επηθνηλσλίαο γηα ηελ ΢πλαπιία, ηνπο θνπο. Πνιίηε Βαγγέιε θαη Μπξόδν Φώηε από ην Εαγθιηβέξη. Δπραξηζηνύκε ηνπο θαιιηηέρλεο ηεο ΢πλαπιίαο ηελ θα. Γξίβα Γηώηα, ηνπο θνπο. Νάθα Κώζηα, Γηαλλαθό Νίθν, Λνθνβίηε Γηάλλε, Γξνζάθε Γεκήηξε, Γαξέθε Κώζηα, Εαξαιή Κώζηαο, Λνγνζέηε Γεκήηξε, Σζνπκάλε Αιέμαλδξν, Σδειέπε Κώζηα, Λαθαηδή Γηάλλε, Γηώξγν Μαηζαίνπ, Νενθώηηζην Λάθε, Μπίδκπα Γηώξγν, Εαξαιή Αλδξέα. Δπίζεο επραξηζηνύκε ζεξκά ηνλ θν. ΢εξκπέδε Βαίιε γηα ηελ Γηεύζπλζε πξνγξάκκαηνο, ηνλ παξνπζηαζηή ηεο ΢πλαπιίαο θν. Λεηβάδίηε Κώζηα θαη ηνλ θν. Μπόληα ΢ηαύξν γηα ηελ θαιιηηερληθή επηκέιεηα.


10

Σαξαθαηζάληθε Γραφή

Άξζξν - Καξαιή Κωλζηαλίλα Τα Σαξαθαηζάληθα Καιύβηα

Οη ΢αξαθαηζάλνη δεκηνύξγεζαλ κηα απζόξκεηε αξρηηεθηνληθή πξνζαξκνζκέλε ζηνλ ηξόπν δσήο ηνπο. Σν βεξγόπιερην θαιύβη ησλ ΢αξαθαηζάλσλ καξηπξεί ζηνηρεηώδε θαη αξρέγνλν ηξόΚωλζηαληίλα Καξαιή πν θαηαζθεπήο θαηνηθίαο. Ζ πξσηόγνλε θαηνηθία ησλ ΢αξαθαηζάλσλ εκθαλίδεη ηα απιντθόηεξα Αξρηηέθηνλαο Μεραληθόο ζηνηρεία θαη ηελ πξνρεηξόηεξε θαηαζθεπή από όιεο ηηο παξόκνηεο μύιηλεο θαηαζθεπέο πνπ ζπλαληάκε ζηε Βαιθαληθή Υεξζόλεζν. Ζ πεξίθεληξε θαιύβα ησλ ΢αξαθαηζαλαίσλ απνηειεί ζπάλην δείγκα απζόξκεηεο αξρηηεθηνληθήο. Καηαζθεπαζκέλε από θιαδηά δέληξσλ, θπιιώκαηα, βνύξια θαη άιια πιηθά παξκέλα από ηελ πεξηνρή πνπ θάζε θνξά εγθαζίζηαληαη, κε ηξόπν εκπεηξηθό ρσξίο λα απαηηνύληαη εηδηθέο γλώζεηο, κπνξνύκε θάιιηζηα λα ηελ ραξαθηεξίζνπκε σο ηελ απινύζηεξε κνξθή θαηνηθίαο. Ζ πξσηόγνλε κνξθή ηεο ζαξαθαηζάληθεο θαιύβαο, κε ηνλ εθήκεξν ραξαθηήξα ηεο, ιεηηνπξγεί από θάζε άπνςε κε κηα επηηπρή ζρέζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαηαζθεπήο κε ηελ κνξθνινγία θαη ηελ νηθνλνκία ηνπ ζρεδίνπ. Πξνηεξαηόηεηα θάζε ζαξαθαηζάληθεο νκάδαο ήηαλ ε επηινγή ηνπ κέξνπο όπνπ ζα έζηελαλ ηα θνλάθηα. Σν κέξνο, αξρηθά ζα έπξεπε λα είλαη πξνζήιην. Πνηέ νη ΢αξαθαηζάλνη δελ έθηηαρλαλ θνλάθηα ζην αλήιην, γηαηί ήμεξαλ πνιύ θαιά πόζν επεξγεηηθόο θαη δσνγόλνο είλαη ν ήιηνο ην ρεηκώλα. Δπίζεο πξνηηκνύζαλ λα επηιέγνπλ ηνπνζεζία ζε ξίδσκα θάπνηνπ ιόθνπ ή βνπλνύ θαη όρη ζηε κέζε ηνπ θάκπνπ, ώζηε λα είλαη ηα θνλάθηα ηνπο πξνζηαηεπκέλα από ηνπο αλέκνπο. Αθόκε ην έδαθνο ζα έπξεπε λα είλαη θάπσο επηθιηλέο ώζηε λα κελ ζπγθξαηεί λεξά εμαζθαιίδνληαο ζηεγαλόηεηα. Σέινο, κηα άιιε παξάκεηξνο πνπ ζα έπξεπε λα ιάβνπλ ππόςηλ πξηλ ην ζηήζηκν ηνπ νηθηζκνύ ηνπο ήηαλ ε ηνπνζεζία ηεο ζηάλεο ζε κέξνο όπνπ δελ ζα δπζθόιεπαλ ηα πξόβαηα ζηε βνζθή. Μεηά ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κέξνπο γηα ην ζηήζηκν ησλ θαιπβηώλ ηνπο, έζηελαλ ηηο ηέληεο νη νπνίεο απνηεινύζαλ ηελ πξνζσξηλή ηνπο θαηνηθία κέρξη λα ηειεηώζνπλ ηελ θαηαζθεπή ησλ θαιπβηώλ. Σα θαιύβηα θαηαζθεπάδνληαλ θπξίσο από ηηο γπλαίθεο θάζε νκάδαο. ΋ιε απηή ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ζα κπνξνύζακε λα ηελ ραξαθηεξίζνπκε σο ¨ηεξνηειεζηία¨. Οη θαηαζθεπαζηηθνί ηύπνη ηεο ζαξαθαηζάληθεο θαιύβαο όζν αθνξά ηελ θαηνηθία θαη ζπλαληάκε παληνύ ζε όιε ηελ Διιάδα, αιιά θαη ζε όια ηα ζεκεία ηεο εμάπισζεο ηνπο είλαη : Σν νξζό ή ηνπξισηό θαιύβη, ην κνλό (α) δίπια θαιύβη, ην κεγάιν θαη δηπιό (α) δίπια θαιύβη θαη ηα θξηηδαηνθόλαθα. Σν νξζό ή ηνπξισηό θαιύβη είλαη θαζαξά θπθιηθό ζηελ θάηνςε, ζηήλεηαη θαηαθόξπθν κέρξη ελόο ζεκείνπ όπνπ πιαηαίλεη θαη ύζηεξα αξρίδεη λα ζηελεύεη θαηαιήγνληαο ζηελ θνξπθή ζε θσληθό. Ζ ηνκή ηνπ είλαη σνεηδήο. ΋ια ηα θαιύβηα, από ηα κηθξόηεξα σο θαη ηα κεγαιύηεξα έρνπλ βαζηθά ηνλ ίδην ηξόπν θαηαζθεπήο. Πξηλ αξρίζνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαιπβηνύ, θαζνξίδνπλ ηηο δηαζηάζεηο πνπ ζα ηνπ δώζνπλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θαιπβηνύ, ηα άηνκα πνπ ζα ζηεγάζεη θαζώο θαη ην ρώξν πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην βηό ηνπο. Αθνύ απνθαζίζνπλ πξώηε δνπιεηά ησλ γπλαηθώλ είλαη λα ζπγθεληξώζνπλ όια ηα ρξεηαδνύκελα πιηθά. Έπεηηα νη γπλαίθεο κε ην ηζαπί ζθάβνπλ ην ρώκα, ηζνπεδώλνπλ θαη θαζαξίδνπλ ην έδαθνο από πέηξεο, ζάκλνπο θαη άιια. Γηα λα νξίζνπλ ηελ θάηνςε, κεηξάλε κε ηα πόδηα ηε δηάκεηξν ηεο θπθιηθήο βάζεο. ΢ηε ζπλέρεηα κπήγνπλ ζην ρώκα έλα κηθξό μύιηλν παινύθη κε δηράια, ην ιεγόκελν θνπξθάθη. Έπεηηα παίξλνπλ κηα ηξηρηά, θάλνπλ κηα ζειηά θαη ηελ πεξλάλε ζην θνπξθάθη. Σεληώλνπλ ηελ ηξηρηά θαη κεηξάλε κε ηα πόδηα ηνπο όζν ζέινπλ λα είλαη ε δηάκεηξνο ηνπ. Φέξλνπλ γύξσ - γύξσ ηελ ηξηρηά κε ηνλ θόκπν. Δθεί πνπ πέθηεη ν θόκπνο, ζηελ πεξίκεηξν, θάλνπλ ηξύπεο κέζα ζην ρώκα. Οη ηξύπεο απηέο γίλνληαη θάζε δύν ή ηξεηο πηζακέο. Αθνύ ραξάμνπλ ηνλ θύθιν ηνπ ζθειεηνύ ηεο θαιύβαο αξρίδνπλ ην ζηήζηκό ηεο. Από ηα μύια πνπ έρνπλ καδέςεη μερσξίδνπλ εθείλα πνπ έρνπλ θόςεη εηδηθά γηα ην θάησ κέξνο ηεο θαιύβαο θαη ηα ρώλνπλ έλα - έλα κέζα ζηελ θάζε ηξύπα . Απηά είλαη ηα νξζά ινύξα ή κπερηάξηα. ΋ηαλ ζηήζνπλ ηα κπερηάξηα πξνζέρνπλ γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο θαιύβαο, γηα ην κέξνο δειαδή πνπ ζα γίλεη ην άλνηγκα, ε είζνδνο.


Σαξαθαηζάληθε Γραφή

Άξζξν - Καξαιή Κωλζηαληίλα - Τα Σαξαθαηζάληθα θαιύβηα

11

΢ην εζσηεξηθό ρώξν απηήο ηεο θπθιηθήο θαηαζθεπήο θαηαζθεπάδεηαη ε θαηζνύια , ε νπνία ζα απνηειέζεη ην ηειείσκα θαη ηε ζηέγε ηεο θαιύβαο. Γηα λα γίλεη ν ζθειεηόο ηεο θαηζνύιαο, θηηάρλνπλ έλα ζηεθάλη από βίηζεο. Σν ζηεθάλη απηό απνηειεί ηε βάζε ηεο θνξπθήο ηνπ θώλνπ ηεο θαιύβαο όπνπ πξνζδέλνληαη όια ηα θιαδηά- ηα ινύξα ηνπ ηξνύινπ. Ο αξηζκόο ησλ ινύξσλ ηεο θαηζνύιαο είλαη ν ίδηνο κε ηνλ αξηζκό ησλ κπερηαξηώλ. Απηό ην ζύζηεκα θιαξηώλ ην ζεθώλνπλ κε έλα καθξύ ρνληξό μύιν- κεγάιε θνύξθα κε δηράια ε νπνία έρεη ην ύςνο πνπ ζέινπλ λα δώζνπλ ζην θαιύβη θαη ην ηνπνζεηνύλ ζε κηα ηξύπα πνπ έρνπλ θάλεη από πξηλ ζην θέληξν ηεο θαιύβαο. Έπεηηα παίξλνπλ από έλα ή δύν ινύξα, ηα αλνίγνπλ θαη αξρίδνπλ λα ηα δέλνπλ κε ηα κπερηάξηα ώζηε λα ζηεξεσζεί ε θαηζνύια. ΢ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ράξησκα ηεο θαιύβαο, δειαδή ε ζηεξέσζε ηνπ ζθειεηνύ. Απηό γίλεηαη κε ην πιέμηκν ησλ νξηδόληησλ κε ηα θαηαθόξπθα θιαδηά., δπλακώλνπλ δειαδή νιόθιεξν ην ζθειεηό, από ηνλ πάην σο ηελ θνξπθή, αξρίδνληαο πάληα από θάησ πξνο ηα πάλσ, κε άιια θιαδηά, ηα ιεγόκελα δηπιά ινύξα ή δηπιά ζηαιίθηα. Έηζη πεξλάλε αλάκεζα από ηα νξζά κπερηάξηα ζε απόζηαζε πεξίπνπ 0,20-0,30κ. ηα ραξηώκαηα ζρεκαηίδνληαο ην ζρήκα ηνπ ζηαπξνύ. Οη ζύλδεζκνη γίλνληαη κε ηα ιεγόκελα ηζηκπνύθηα πνπ είλαη από δηπιό ζπάξην ή βνύξιν ή από βίηζεο. Έπεηηα ραξηώλνπλ ηε ζθεπή- θαηζνύια πιέθνληαο νξηδόληηα θιαδηά κέρξη ηελ θνξπθή ηεο. Δπεηδή όκσο δελ θζάλνπλ λα ηελ ραξηώζνπλ κέρξη πάλσ, θάλνπλ έλα είδνο ζθαισζηάο . Μόιηο ηειεηώζεη ν ζθειεηόο απηόο ηεο θαιύβαο, αξρίδνπλ λα θιείλνπλ ηηο ηξύπεο ηνπ θαιπβηνύ, λα ην θιαξώλνπλ δειαδή κε θπιιώκαηα. Σν ζθεπάδνπλ πξώηα από κέζα κε ιίγν θιαξί γηα λα ηζηώζεη . Όζηεξα αξρίδνπλ λα ην ζθεπάδνπλ εμσηεξηθά κε ζάισκα. Σν ζάισκα είλαη άρπξα, βνύξια, θπιιώκαηα ηα νπνία θαιύπηνπλ ην ζθειεηό κε έλα πάρνο 0,10-0,15κ. Ζ επίζηξσζε απηή είλαη κηα εξγαζία πνπ γίλεηαη από θάησ πξνο ηα επάλσ. Κάζε ζηξώζε πνπ βξίζθεηαη ςειόηεξα θαβαιάεη απηή πνπ είλαη ρακειόηεξα, ώζηε ην λεξό λα ηξέρεη, λα γιύθεη θαη λα κελ πεξλάεη ζην εζσηεξηθό. Αθνύ θξάμνπλ ηελ θαιύβα σο ηα κπερηάξηα αλεβαίλνπλ ζηελ ζθαισζηά (ληηκπιί) θαη ζαιώλνπλ ηελ θαηζνύια. Σέινο όιε απηή ε θαηαζθεπή ζηεξίδεηαη επίζεο κε νξηδόληηα δεζίκαηα- νκόθεληξνπο θξίθνπο πνπ πεξηηξηγπξίδνπλ ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο θαιύβαο- πνπ ζηεξεώλνπλ ηελ επέλδπζε θαη απμάλνπλ ηε ζηαζεξόηεηα ηεο πξνζηαηεύνληαο ηελ θπξίσο από ηνπο δπλαηνύο αλέκνπο. ΢ηα θαιύβηα πνπ ρξεζηκεύνπλ γηα ρεηκεξηλέο θαηνηθίεο, θπξίσο ζηηο θξύεο πεξηνρέο, πξνζηίζεηαη θαη κηα δεύηεξε ζθεπή, κηα θαηζνύια, ζηηο δηαζηάζεηο ηεο θαιύβαο. ΢ηε ζπλέρεηα νιόγπξα ζην θαιύβη, από ηελ έμσ άθξε, ζθάβνπλ κε ην ηζαπί έλα κηθξό ραληάθη, ην ιεγόκελν απιάθη. Με ην ρώκα πνπ αθαηξνύλ από ην απιάθη επηρξίδνπλ ην θαιύβη ζηε βάζε ηνπ. Άιιεο πάιη θνξέο θηηάρλνπλ κε ιάζπε κόλν έλα κηθξό πεδνπιάθη ύςνπο 0,10-0,20κ. , ηνλ όρην. Καη ην απιάθη θαη ν όρηνο ρξεζηκεύνπλ γηα λα πξνζηαηεύνπλ ην θαιύβη πεξηκεηξηθά από ηα λεξά ηεο βξνρήο. Γηα ηνλ ίδην ιόγν ρηίδνπλ θαη εζσηεξηθά έλα πεδνύιη, πνπ θαη απηό ιέγεηα η όρηνο, θαη πνιιέο θνξέο πηάλεη νιόθιεξε ηελ εζσηεξηθή πεξηθέξεηα ηεο θαιύβαο. ΢ην θαιύβη, θαηά ηελ θαηαζθεπή, αθήλνπλ έλα κόλν άλνηγκα, ηελ πόξηα, ε νπνία είλαη ζηξακκέλε πξνο ηελ αλαηνιή ή ην λόην. Σν δάπεδν ηεο θαιύβαο είλαη από θαιό παηεκέλν ζθιεξό ρώκα θαη βξίζθεηαη 0,10κ. ςειόηεξα από ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο. Δπίζεο ζην θέληξν ηεο θπθιηθήο. θάηνςεο θαη πξνο ηελ κεξηά ηεο πόξηαο θαηαζθεπάδεηαη ε εζηία, ε βάηξα. Ζ βάηξα θηηάρλεηαη από πέηξεο, από ηνύβια ή από ιάζπε θαη είλαη ειεύζεξε κέζα ζην θνλάθη. Έρεη δηαζηάζεηο 0,70x0,60x0,10κ. θαη ν θαπλόο θεύγεη κέζα από ην ζάισκα. Ζ θάπλα πνπ βγαίλεη, εθόζνλ ε εζηία δελ έρεη θαπλνδόρν, επηθάζεηαη ζε όιε ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηεο θαιύβαο, ζε κηα ζηξώζε πίζζαο, ε νπνία βέβαηα πξνθπιάζζεη θαη ηα μύια θαη ην ζάισκα αιιά θαη ζπληειεί θαη ζηελ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ θειύθνπο. Σέινο ζε θάζε θαιύβη, κόιηο ηειεηώζεη ε όιε θαηαζθεπή, βάδνπλ επάλσ ζηελ θνξπθή ηεο θαηζνύιαο έλα ζηαπξό ή έλα ρισξό κόιηο θνκκέλν θιαξί γηα θπιαρηό θαη γηα γνύξη. Μόιηο ηειεηώζεη ην ζηήζηκν ηεο θαιύβαο ε θάζε ζαξαθαηζάλα νξγαλώλεη εζσηεξηθά ην θνλάθη. Γηα λα κπνπλ κέζα ζην θαιύβη, ζα πξέπεη πξώηα λ΄ αλαθηεί ε θσηηά γηα ην θαιό ηεο ρξνληάο σο θπιαρηηθό ζε θάζε θαθό. ΢ηε γεληθή εζσηεξηθή δηάηαμε ηεο θαιύβαο ζπλαληάκε πνιιά πξσηαξρηθά ζηνηρεία ηνπ ειιεληθνύ ζπηηηνύ. Έλα από απηά είλαη ηα βεξγόπιερηα ππόβαζξα, ηα νπνία νη ΢αξαθαηζάλνη νλνκάδνπλ θξεβαηαξηά ή θξεβάηηα. Απηά ζα θαηαζθεπαζηνύλ γύξσ ζηελ εκηπεξηθέξεηα ηνπ θνλαθηνύ. Πάλσ ζε απηά ηνπνζεηνύλ ηα ραξάξηα κε ην ξνπρηζκό ηνπο, ην γίθν κε ηα ζθεπάζκαηα, όιν ην λνηθνθπξηό ηνπο, ηα αγγεία θαη ηα ζθεύε ηνπο, θαζώο θαη ηηο πξνκήζεηεο ηνπο. Από ηελ άιιε έρνπλ ηα θξεβάηηα (ξάθηα) ηα νπνία ζηεξεώλνπλ νιόγπξα πάλσ ζηα θιαξηά ηεο θαιύβαο ζε ύςνο 2,00 κ. από ην ρώκα. Δθηόο από ηηο θξεβαηαξηέο θαη ηα θξεβάηηα πνιιά αληηθείκελα ηνπο νη ΢αξαθαηζάλνη ηα θξεκάλε ζε κηθξέο θνπξθίηζεο, ηνπο γάληδνπο ή ηα πηάζκαηα ηα νπνία κπήγνπλ κέζα ζηα θιαξηά ηνπ θαιπβηνύ.


12

Άξζξν - Μπνύξαο Γεώξγηνο

Σαξαθαηζάληθε Γραφή

Ζ ζεκαληηθόηεηα ηωλ Παξαδνζηαθώλ ρνξώλ ζήκεξα Γεώξγηνο Μπνύξαο Γπκλαζηήο Υνξνδηδάζθαιόο

Υνξόο... ε αξραηόηεξε ηέρλε πνπ γελλήζεθε καδί κε ηνλ άλζξσπν θαη ηελ θνηλσλία, ε «κεηέξα ηέρλε» όπσο θαιείηαη. Μηα ηέρλε ζηελ νπνία ζπλεξγνύλ όιεο νη αηζζήζεηο ηνπ αλζξώπνπ κε απνηέιεζκα λα εθθξάζεη πλεπκαηηθά πεξηερόκελα θη έηζη γίλεηαη έλαο κε ιεθηηθόο ηξόπνο επηθνηλσλίαο, κηα γιώζζα ηνπ ζώκαηνο δειαδή. Διιεληθνί παξαδνζηαθνί ή δεκνηηθνί ρνξνί ραξαθηεξίδνληαη θαηά βάζε ρνξνί αγξνηηθώλ πεξηνρώλ, νη νπνίνη είλαη πξντόλ πξνθνξηθήο παξάδνζεο κε ηξηζδηάζηαηε ελόηεηα «θίλεζε-κνπζηθή-πνίεζε»

Ο αζηηθόο ηξόπνο δσήο έρεη σζήζεη ηνπο λένπο ζηα μέλα είδε ρνξνύ θαη όρη ζηα παξαδνζηαθά. Παξνπζηάδνληαη βέβαηα ζε δηάθνξεο εθδειώζεηο παξαδνζηαθνί ρνξνί από ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα αιιά έρνπλ πεξηζζόηεξν θνιθινξηθό ραξαθηήξα θαη δελ απνηεινύλ πιένλ αλάγθε έθθξαζεο. Ο παξαδνζηαθόο ηξόπνο κεηάδνζεο ησλ ρνξώλ απηώλ από ηνπο ρνξεπηέο ζηνπο ζεαηέο, έρεη αληηθαηαζηαζεί από έλαλ ζύγρξνλν ηξόπν κε ρνξνδηδαζθάινπο ζε αίζνπζεο πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγσλ γηα λα δηαηεξεζνύλ, λα δηαδνζνύλ θαη λα κεηαδνζνύλ νη παξαδνζηαθνί ρνξνί, ησλ νπνίσλ ε ηξηζδηάζηαηε ελόηεηα «θίλεζε-κνπζηθήπνίεζε» έρεη απνθηήζεη άιιε κία δηάζηαζε, ηε «θνξεζηά», εθ’ όζνλ κε ηελ αζηηθνπνίεζε άιιαμε θαη ε ελδπκαζία. Πόζν ζεκαληηθνί είλαη νη παξαδνζηαθνί ρνξνί όκσο ζηηο κέξεο καο, πνηα είλαη ε νπζία ηνπο, πνην ην όθειόο ηνπο θαη γηα πνην ιόγν πξέπεη λα ζπλερίζνπκε λα ηνπο δηδαζθόκαζηε; ΢ύκθσλα κε ηνλ Μ. Γ. Μεξαθιή «όζν νπηνπηθή είλαη ε επηζηξνθή ζην παξειζόλ, άιιν ηόζν νπηνπηθή είλαη ε άξλεζή ηνπ». Καη απηό από κόλν ηνπ ζαξξώ πσο ζεκαίλεη πνιιά. Σν ζίγνπξν είλαη πσο ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά είλαη απηή πνπ καο δίλεη ηαπηόηεηα, ζπλεπώο γλσξίδνπκε πνηνί είκαζηε θαη απηό λαη, θξίλεηαη αλαγθαίν ζηηο κέξεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ δηαλύνπκε. ΢εκαληηθό όθεινο επίζεο είλαη ε άζθεζε. Οηηδήπνηε πεξηιακβάλεη θίλεζε απνηειεί άζθεζε θη έηζη ν ρνξόο είλαη έλαο ηξόπνο άζθεζεο ηνπ νπνίνπ ε θύζε ζε ζπλδπαζκό κε ηελ νκαδηθόηεηα ηνλ θάλνπλ δηαζθεδαζηηθό θαη λνκίδσ ζήκεξα όινη έρνπκε αλάγθε από απηό ην ζπλαίζζεκα. Πέξα από ηε ζσκαηηθή άζθεζε ν ρνξόο πξνζθέξεη θαη ηελ επθαηξία λα αλαθαιύςεηο, λα αλαπηύμεηο θαη λα εθθξάζεηο ηνλ εζσηεξηθό θαιιηηερληθό θαη ςπρηθό ζνπ θόζκν. «…κεξηθέο θνξέο μερλάκε όηη ηα αηζζήκαηα είλαη ην ίδην θαιιηεξγήζηκα όζν θαη ην αλζξώπηλν κπαιό θαη κάιηζηα όηαλ πξόθεηηαη γηα ηε θξνληίδα ηεο επηπρίαο καο, καο ελδηαθέξνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν», Brand Blanchard. Ζ εθκάζεζε παξαδνζηαθώλ ρνξώλ ζήκεξα έρνπλ γλσζηηθό, εθπαηδεπηηθό, αηζζεηηθό, θαη ζεξαπεπηηθό ξόιν. Μαο δηδάζθνπλ ην παξειζόλ καο, αμίεο ήζε θη έζηκα πνπ καο ραξαθηεξίδνπλ. Δκπινπηίδνπλ ηελ πξνζσπηθόηεηά καο, θαιιηεξγνύλ ηε θηιία, ηελ νκαδηθόηεηα θαη ηε ζπλεξγαηηθόηεηα, θαηαπνιεκά ηνλ εγσθεληξηζκό αλαπηύζζνληαο ην «εκείο» θη όρη ην «εγώ». ΢εκαληηθό όθεινο εηζπξάηηεη θαη ε ζσκαηηθή καο πγεία αθνύ κε ην ρνξό βειηηώλνπκε ην θαξδην-αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα, δπλακώλνπκε ηνπο κύεο ηνπ ζώκαηνο, θαίκε ζεξκίδεο θαη απμάλνπκε ην κεηαβνιηζκό καο. Σέινο, είλαη ην κέζν γηα θάζε «ςπρηθή λόζν» πνπ καο επηβαξύλεη, καο θάλεη λα μεράζνπκε γηα ιίγν ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαη άγρε πνπ θνπβαιάκε, λα εθθξάζνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο θαη λα θύγνπκε από ηελ αίζνπζα πην αλάιαθξνη θαη ρακνγειαζηνί. Με δηζηάζεηε ινηπόλ θαη... πηαζηείηε ζηνλ θύθιν...!


Σαξαθαηζάληθε Γραφή

32ν Παλειιήλην Αληάκωκα Σαξαθαηζαλαίωλ

13

32ν Παλειιήλην Αληάκωκα Σαξαθαηζαλαίωλ Με ηδηαίηεξε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε γηα αθόκε ρξνληά ην Παλειιήλην Αληάκσκα ΢αξαθαηζαλαίσλ ζηα ιηβάδηα Πεξηνπιίνπ. Φέηνο ην Αληάκσκα δηήξθεζε 3 κέξεο θαη ήηαλ αθηεξσκέλν ζηελ Ζξσηθή Έμνδν ηνπ Μεζνινγγίνπ. Σελ Παξαζθεπή πξαγκαηνπνηήζεθε Πξώηε ΢πλάληεζε ΢αξαθαηζάληθεο Νενιαίαο θαη Νέσλ ΢αξαθαηζάλσλ Καιιηηερλώλ (δηήκεξε). Ζ δηήκεξε απηή ΢πλάληεζε πεξηειάκβαλε δηάθνξεο εθδειώζεηο, κέζσ ησλ νπνίσλ ε λέα γεληά ησλ ΢αξαθαηζαλαίσλ είρε ηελ επθαηξία γλσξίζεη ζηνηρεία ηεο παξάδνζήο ηεο, λα αληαιιάμεη απόςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνύο, θαζώο θαη λα ςπραγσγεζεί. Μία από ηηο εθδειώζεηο απηέο ήηαλ θαη ην γιέληη λενιαίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ην βξάδπ ηεο Παξαζθεπήο 22 Ηνπλίνπ. Κύξηνο ζθνπόο απηνύ ήηαλ ε αλάδεημε λέσλ ΢αξαθαηζάλσλ θαιιηηερλώλ, κνπζηθώλ θαη ηξαγνπδηζηώλ. Σν ΢άββαην δηνξγαλώζεθε ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ 5Υ5 κε εθεβηθέο θαη παηδηθέο νκάδεο ΢πιιόγσλ ΢αξαθαηζαλαίσλ, ελώ λσξίο ην απόγεπκα έγηλε επίδεημε θαηαζθεπήο νξζήο θαιύβαο από ηελ Αδειθόηεηα ησλ ελ Αζήλαηο ΢αξαθαηζαλαίσλ Ζπείξνπ. ΢ηελ ζπλέρεηα έγηλε ε αλαπαξάζηαζε εζίκνπ «Σα Καινγηάλλεηα» ελώ ην βξάδπ δηνξγαλώζεθε ΢αξαθαηζάληθν γιέληη ζην ρώξν ηνπ παιηνύ chalet. Σελ Κπξηαθή ην πξσί ΢αξαθαηζάλεο θαη ΢αξαθαηζάλνη αληακώζεθαλ ζηα ιηβάδηα Πεξηνπιίνπ γηα λα γηνξηάζνπλ ην 32ν Παλειιήλην Αληάκσκα. Μεηά ηελ άθημε ρνξεπηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ησλ ΢πιιόγσλ ΢αξαθαηζαλαίσλ Διιάδαο θαη Βνπιγαξίαο αθνινύζεζε πξνζεπρή. Έγηλε παξνπζίαζε δξώκελνπ από ηελ Ζξσηθή Έμνδν ηνπ Μεζνινγγίνπ, κε αλαπαξάζηαζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Μάξθνπ Μπόηζαξε θαη αλαπαξάζηαζε δξώκελνπ κε ζέκα «ηε ζπκθσλία κε ην δάζθαιν θαη επίζθεςε ζην δαζθαινθάιπβν». ΢ηελ ζπλέρεηα ηα ρνξεπηηθά ησλ ΢πιιόγσλ ρόξεςαλ παξαδνζηαθνύο ζαξαθαηζάληθνπο ρνξνύο θαη ην Αληάκσκα νινθιεξώζεθε κε ηνλ ρνξό ησλ επηζήκσλ θαη όινπ ηνπ θόζκνπ. Φέηνο ην Αληάκσκα κεηαδόζεθε γηα πξώηε θνξά ζε απεπζείαο κεηάδνζε ζε 10 ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο κε απώηεξν ζθνπό λα πξνβιεζεί ε ΢αξαθαηζάληθε Παξάδνζε. Ο ΢ύιινγνο ζα ήζειε λα ζπγραξεί ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία ΢πιιόγσλ ΢αξαθαηζαλαίσλ γηα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ θεηηλνύ αληακώκαηνο αιιά θαη γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Αληακώκαηνο ζηελ ηειεόξαζε. Καιή αληάκσζε.


14

5ν Αληάκωκα Σαξαθαηζαλαίωλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο

Σαξαθαηζάληθε Γραφή Γηα 5ε ζπλερή ρξνληά δηνξγαλώζεθε ην Πεξηθεξεηαθό Αληάκσκα ΢αξαθαηζαλαίσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηελ Κπξηαθή 26 Απγνύζηνπ 2012, ζην όξνο Βόξαο (Κατκαθηζαιάλ) ζηε ζέζε ΢ηαπξόο. Σν Αληάκσκα θέηνο ήηαλ αθηεξσκέλν ζηε ζπκπιήξσζε 100 ρξόλσλ από ηελ απειεπζέξσζε ηεο Μαθεδνλίαο. Φέηνο, ζπκπιεξώλνληαη 100 ρξόληα από ηελ απειεπζέξσζε θαη πξνζάξηεζε ηεο Μαθεδνλίαο ζην Διιεληθό θξάηνο. Από ηηο αξρέο Οθησβξίνπ ηνπ 1912 ε Διιάδα βξηζθόηαλ ζε πόιεκν κε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη ηηο ζπκκάρνπο ηεο, Βνπιγαξία θαη ΢εξβία. Μεηά από ζπλερείο λίθεο ηνπ Διιεληθνύ ζηξαηνύ, ζηηο 29 Οθησβξίνπ 2012 εηζήιζε ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο ν βαζηιηάο Γεώξγηνο Α΄ γηα ηελ επηζεκνπνίεζε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο πόιεο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη ηελ πξνζάξηεζε ηεο ζην Διιεληθό θξάηνο.

Οη ΢ύιινγνη ΢αξαθαηζαλαίσλ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζέινληαο λα πξνβάινπλ, λα δηαηεξήζνπλ θαη λα δηαδώζνπλ ηελ πινύζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ησλ πξνγόλσλ ηνπο απνθάζηζαλ ην 2008 ηελ δηνξγάλσζε ηνπ Αληακώκαηνο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σελ επνρή όπνπ ππάξρεη βαζηά θξίζε αμηώλ θαη ζεζκώλ νη ΢αξαθαηζάλνη πςώλνληαο ηνλ θιάκπνπξα ηεο ΢αξαθαηζάληθεο Παξάδνζεο αληηζηεθόκαζηε θαη κεηαδίδνπκε ζηηο λέεο γεληέο ηελ παξάδνζε καο. Έηζη θαη θέηνο κεηά από ηηο ζπλαληήζεηο πνπ έγηλαλ κεηαμύ ησλ ζπλδηνξγαλσηώλ ΢πιιόγσλ γηα ηα νξγαλσηηθά ζέκαηα ηνπ Αληακώκαηνο δηνξγαλώζεθε κε επηηπρία ην θεηηλό Αληάκσκα ησλ ΢αξαθαηζάλσλ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. ΢ηελ πξνζπάζεηα ηεο άξηηαο νξγάλσζεο νη ΢ύιινγνη ΢αξαθαηζαλαίσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζπλεξγάζηεθαλ κε ζηόρνο ηελ ζύζθημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ ησλ Γηνηθεηηθώλ ΢πκβνπιίσλ. Σν ελζαξξπληηθό είλαη όηη ζηα Γηνηθεηηθά ΢πκβνύιηα ησλ ΢πιιόγσλ καο αζρνινύληαη θαη λένη άλζξσπνη κε απνηέιεζκα ν δήινο θαη ε ζέιεζε γηα ηελ δηνξγάλσζε θνηλώλ εθδειώζεσλ λα είλαη κεγάινο. Οη λένη άλζξσπνη είλαη απηνί πνπ ζα πξέπεη νδεγήζνπλ ηνπο ΢πιιόγνπο καο ηελ ζύγρξνλε επνρή πνπ δνύκε κε ζθνπό ηελ δηαηήξεζε ησλ παξαδόζεσλ καο. Φπζηθό επαθόινπζν από ηελ ζπλεξγαζία γηα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ Αληακώκαηνο ήηαλ ε αληαιιαγή απόςεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ησλ ΢πιιόγσλ. Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ Αληακώκαηνο ζέιεη λα επραξηζηήζεη όιεο ηηο ΢αξαθαηζάλεο θαη ηνπο ΢αξαθαηζάλνπο πνπ ηίκεζαλ, ηνλ ρνξεγό ηνπ θεηηλνύ Αληακώκαηνο ηνλ θν. Μπνκπόηα Βαζίιεην, ν νπνίνο έρεη ζηεξίμεη από ηελ πξώηε ζηηγκή ηελ πξνζπάζεηα καο γηα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ Αληακώκαηνο, ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Πέιιαο θν. Θενδσξίδε Θεόδσξν, ηνλ Γήκαξρν Έδεζζαο θν. Γηάλλνπ Γεκήηξην θαη ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πνιηηηζηηθνύ ΢πιιόγνπ Κεξαζίαο « Αξηζηνηέιεο Κεξαζηάο» θν. Μάξθνπ Γηνλύζηνο θαη ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ Ξελώλα « Κεξαζηά ΢αιέ » αθνί Πνπιάθε γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπο από ηελ δηεμαγσγή ηνπ 1νπ Αληακώκαηνο. Δπίζεο, επραξηζηεί γηα ηελ αθηινθεξδή ζπκκεηνρή ηνπο ηνλ θν. Νάθα Κώζηα θαη Απόζηνιν Ρνύλην θαη ηνπο ρνξεγνύο επηθνηλσλίαο θαη πην ζπγθξηκέλα ηνλ ξαδηνθσληθό ζηαζκό Studio 3 - FM 103,6 θαη ηνπο ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο: ΓΗΟΝ Σειεόξαζε, Δγλαηία Σειεόξαζε, TV-100, Ήπεηξνο TV θαη Γίθηπν Σειεόξαζε. Οη ζπλδηνξγαλωηέο Σύιινγνη Σαξαθαηζαλαίωλ: Ννκνύ Θεζζαινλίθεο "Ζ ΔΝΩΣΖ" - Ννκνύ Πέιιαο "Μαθεδνλάρνο Γαξέθεο" - Ννκνύ Ζκαζίαο "Οη Σηαπξαεηνί" - Ννκνύ Κηιθίο "Ο Φιάκπνπξαο" - Διεπζεξίνπ Κνξδειηνύ – Δπόζκνπ "Ο Σηαπξαεηόο" - Πνιπθάζηξνπ θαη πεξηρώξωλ "Τα Σηαπξαδέξθηα" θαη Φνηηεηώλ Θεζζαινλίθεο "Ο Λεπεληώηεο".


Σαξαθαηζάληθε Γραφή

15

Οη Γξάζεηο ηνπ Σπιιόγνπ καο

Σπκκεηνρή ζηηο θαινθαηξηλέο

Σπλάληεζε κε ηνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο

εθδειώζεηο ζηνπο Ταγαξάδεο

θν. Μπνπηάξε Γηάλλε

Σελ Παξαζθεπή 15 Ηνπλίνπ θαη ηελ Σξίηε 28 Απγνύζηνπ ν ΢ύιινγνο καο ζπκκεηείρε ζηηο εθδειώζεηο "Δαξηλά" ζηνπο Σαγαξάδεο ηνπ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο όπνπ απνηειεί θνξπθαία εθδήισζε ηεο πεξηνρήο. Σν κηθξό θαη ην κεζαίν ρνξεπηηθό ηκήκα ηνπ παξαξηήκαηνο Βαζηιηθώλ-Θέξκεο όπνπ εδξεύεη ζηνπο Σαγαξάδεο παξνπζίαζε ΢αξαθαηζάληθνπο ρνξνύο. Ο ΢ύιινγνο καο επραξηζηεί ηδηαηηέξα ην Γηνηθεηηθό ΢πκβνύιην ηνπ Κέληξν Πνιηηηζκνύ Σαγαξάδσλ, ην Πνιηηηζηηθό Κέληξν Θέξκεο θαη ηνλ Γήκν Θέξκεο.

Ο ΢ύιινγνο καο ηελ Γεπηέξα 23 Ηνπιίνπ επηζθέθζεθε ηνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο θν. Μπνπηάξε Γηάλλε, ζην Γεκαξρηαθό Μέγαξν. ΢ηελ ζπλάληεζε ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θηιηθό θιίκα ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα γηα ηελ ΢αξαθαηζάληθε Παξάδνζε θαη γεληθόηεξα πνιηηηζηηθά ζέκαηα. Ο Γήκαξρνο Θεζζαινλίθεο ελεκεξώζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ, θν. Μνπηζηάλα Γεώξγην, γηα ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ ΢ύιινγν καο. Ο θνο. Μπνπηάξεο ελδηαθέξζεθε ηδηαίηεξα γηα ηελ εθεκεξίδα ηνπ ΢πιιόγνπ "Σαξαθαηζάληθε Γξαθή". ΢θνπόο ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε ζπκθσλία κε ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο γηα ζπλδηνξγάλσζε εθδειώζεσλ, όπνπ ν θνο. Μπνπηάξεο ζπκθώλεζε κε ηδηαίηεξε ραξά. Πξσηαξρηθόο ζθνπόο ηνπ ΢ύιινγνο καο είλαη ε πξνβνιή ηεο παξάδνζεο καο αιιά θαη ηελ κεηάδνζε ζηηο λέεο γεληέο. Γηα ηνλ ιόγν απηό ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζπλαληήζεηο κε όινπο ηνπο δήκνπο ηνπ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο γηα ηελ δηνξγάλσζε εθδειώζεσλ ζε όιν ηνλ Ννκό.

Σπκκεηνρή ζην 32ν Παλειιήλην

5ν Αληάκωκα Σαξαθαηζαλαίωλ

Αληάκωκα Σαξαθαηζαλαίωλ

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο

Ο ΢ύιινγνο καο γηα αθόκε κία ρξνληά ζπκκεηείρε ζην 32ν Παλειιήλην Αληάκσκα ΢αξαθαηζαλαίσλ, όπνπ θέηνο δηήξθεζε 3 εκέξεο. Αληηπξνζσπείεο ηνπ ΢πιιόγνπ καο ζπκκεηείρε ζηηο εθδειώζεηο όπνπ δηνξγάλσζε ε Παλειιήληα Οκνζπνλδία ΢πιιόγσλ ΢αξαθαηζαλαίσλ.

Ο ΢ύιινγνο καο ζπκκεηείρε κε ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα ζην 5ν Αληάκσκα ΢αξαθαηζαλαίσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σν ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα παξνπζίαζε θιέθηηθνύο ζαξαθαηζάληθνπο ρνξνύο κε πεξεθάληα.

Σν Γηνηθεηηθό ΢πκβνύιην ηνπ ΢πιιόγνπ καο επραξηζηεί ηδηαίηεξα ηα ρνξεπηηθά ηκήκαηα όπνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εθδειώζεηο ηνπ Αληακώκαηνο θαζώο θαη όζνη ζπκκεηείραλ ζηελ 2-ήκεξε εθδξνκή όπνπ δηνξγαλώζεθε κε ηδηαίηεξε επηηπρία. Ο ΢ύιινγνο καο ζπγραίξεη ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία ΢πιιόγσλ ΢αξαθαηζαλαίσλ γηα ηελ άξηηα δηνξγάλσζε ηνπ θεηηλνύ Αληακώκαηνο.

Ο ΢ύιινγνο καο επραξηζηήζεη όινπο όζνπο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ην 5ν Αληάκσκα ΢αξαθαηζαλαίσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Δπραξηζηνύκε ηδηαίηεξα ηα κέιε ησλ ρνξεπηηθώλ ηκεκάησλ ηνπ ΢πιιόγνπ καο πνπ ζπκκεηείραλ θαη ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ.


16

Οη Γξάζεηο ηνπ Σπιιόγνπ καο

Σαξαθαηζάληθε Γραφή

Σπκκεηνρή ζε ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο ζηνλ Άγην Αληώλην Σελ Παξαζθεπή 7 ΢επηεκβξίνπ ν ΢ύιινγνο ζπκκεηείρε κε ην ρνξεπηηθό ηκήκα ηνπ παξαξηήκαηνο Βαζηιηθώλ-Θέξκεο ζηηο ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ ηνπ Γήκνπ Θέξκεο. Σν κεζαίν ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα ηνπ παξαξηήκαηνο Βαζηιηθώλ-Θέξκεο ρόξεςε ζαξαθαηζάληθνπο ρνξνύο παξνπζία πνιιώλ ΢αξαθαηζάλσλ αθνύ ζην ρσξηό Άγηνο Αληώληνο θαηνηθνύλ ΢αξαθαηζάλνη.

Παξνπζία ηνπ Σπιιόγνπ καο ζε Αληακώκαηα Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ ην Γηνηθεηηθό ΢πκβνύιην ηνπ ΢πιιόγνπ καο είρε παξνπζία ζε αξθεηά ηνπηθά - πεξηθεξεηαθά Αληακώκαηα πνπ δηνξγαλώζεθαλ από ΢πιιόγνπο ΢αξαθαηζαλαίσλ κε απώηεξν ζθνπό ηελ γλσξηκία θαη ηελ ζύζθημε ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ ΢πιιόγσλ.

Σπκκεηνρή ζε ενξηαζηηθή εθδήιωζε ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο γηα ηα 100 ρξόληα απειεπζέξωζεο ηεο Θεζζαινλίθεο Ο ΢ύιινγνο καο ην ΢άββαην 13 Οθησβξίνπ ζπκκεηείρε ζηελ εθδήισζε "Υνξεύνληαο γηα ηα 100" ζηελ πιαηεία Ναπαξίλνπ κε ηα ρνξεπηηθά ηνπ ζπγθξνηήκαηα. Ζ εθδήισζε δηνξγαλώλεηαη από ηνλ δήκν Θεζζαινλίθεο γηα ηνλ ενξηαζκό ησλ 100 ρξόλσλ απειεπζέξσζεο ηεο πόιεο καο. ΢ηελ εθδήισζε ζπκκεηείραλ κε ηα ρνξεπηηθά ηνπ ηκήκαηα θαη νη ΢ύιινγνη ΢αξαθαηζαλαίσλ Φνηηεηώλ Θεζζαινλίθεο "Ο ΛΔΠΔΝΗΧΣΖ΢", Κνξδειηνύ "Ο ΢ΣΑΤΡΔΣΟ΢" θαη Δπαξρίαο Λαγθαδά "ΣΑ ΢ΣΑΤΡΑΓΔΛΦΗΑ". Ζ εθδήισζε ζπλδηνξγαλώζεθε από ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία ΢πιιόγσλ ΢αξαθαηζαλαίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ΢πιιόγνπο κε έλα ζεηηθό απνηέιεζκα, όπνπ Θεζζαινληθείο γλώξηζαλ ηνπο πεξήθαλνπο ΢αξαθαηζάληθνπο ρνξνύο γηνξηάδνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ απειεπζέξσζε. Ο ΢ύιινγνο καο επραξηζηεί ηδηαίηεξα ηα παηδηά, ηηο λέεο θαη ηνπο λένπο πνπ ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ εθδήισζε.

Γηαθήκηζε ζηελ Σαξαθαηζάληθε Γξαθή Σπκκεηνρή ζηε Παξέιαζε γηα ηελ Δπέηεην ηεο 28εο Οθηωβξίνπ Γηα αθόκε κία ρξνληά ν ΢ύιινγνο καο ζπκκεηείρε ζηελ παξέιαζε γηα ηελ επέηεην ηεο 28εο Οθησβξίνπ. Μέιε από ηα ρνξεπηηθά ηκήκαηα ηνπ ΢πιιόγνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξέιαζε κε ηελ πεξεθάληα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο ΢αξαθαηζάλνπο. Οη ΢αξαθαηζάλνη ήηαλ θαη είλαη παξόληεο ζε θάζε αγώλα γηα ηελ Διιάδα, όπσο ην έρνπκε απνδείμεη.

΢αο ελεκεξώλνπκε όηη ην θόζηνο ηεο δηαθήκηζεο γηα ηελ έληππε θαη ηελ ειεθηξνληθή κνξθή είλαη γηα ην 1/6 ηεο ζειίδαο είλαη 40,00 € ελώ γηα ην κηζό ηεο ζειίδαο είλαη 70,00 € - γηα ηηο 3 εθδόζεηο αλά έηνο. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα δηαλέκεηαη δηαθεκηζηηθό πιηθό ηεο επηρείξεζεο ζαο σο έλζεην ηεο εθεκεξίδαο. Τειέθωλα Δπηθνηλωλίαο: 6932316269 - Μνπηζηάλαο Γηώξγνο 6937791601 - Καιθνύλδηνο Πεξηθιήο

Σαρακατσάνικη Γραφή - Φύλλο: 2ο  
Σαρακατσάνικη Γραφή - Φύλλο: 2ο  

Η ενημερωτική εφημερίδα του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Νομού Θεσσαλονίκης " Η ΕΝΩΣΗ " Φύλλο: 2ο

Advertisement