Har ni en idé som vi kan stötta?

Page 1

HAR NI EN IDÉ SOM VI KAN STÖTTA?

Om SydostLeaders utvecklingsstrategi 2023-2027
SydostLeader Mail info@sydostleader.se Omslagsfoto: Telefon 070-2312317, 073-3103247 Ingmar Elofsson

”SydostLeader bygger samverkan för smartare landsbygd och skärgård, med hållbar tillväxt och utveckling - för ökad livskvalitet och attraktivitet”

DESSA KOMMUNER INGÅR I SYDOSTLEADER

• Borgholm • Emmaboda • Kalmar • Karlshamn • Karlskrona • Lessebo • Mörbylånga • Nybro • Olofström • Ronneby • Sölvesborg • Tingsryd • Torsås • Uppvidinge

VI BIDRAR TILL

SAMHÄLLSUTVECKLING

är ett av 40 olika Leaderområden i Vår styrelse kallas för LAG-styrelsen och det är de Sverige. Hos oss kan lokala företag och organisa- som tar beslut om vilka projekt som ska prioriteras tioner söka pengar för att förverkliga sina projekt- och få stöd. idéer på landsbygden.

Projekten som får stöd från oss bidrar till de mål Under denna programperiod 2023-2027 har vi fått som vi har satt upp för vårt område. Målen hittar nya projektpengar att fördela. Dessa pengar kan du i vår lokala utvecklingsstrategi på vår hemsida. bidra till utveckling av många bygder i vårt område genom era idéer och ert engagemang.

Denna broschyr är en kortversion av vår lokala utvecklingsstrategi. Här kan du läsa om målen och Möjligheten att söka stöd till landsbygdsutveckling de olika insatsområdena. kommer ifrån EU, Svenska staten och våra kommuner, det är de som finanserar vår verksam- Du får också en kort information om hur ni söker het. stöd hos oss och vad du bör tänka på.

Vi drivs som en ideell förening med en styrelse Har ni en idé som passar in i något av våra bestående av representanter från ideella föreningar, insatsområden är ni välkomna att söka stöd till företag och kommuner. Det finns minst en represen- den hos oss på SydostLeader! tant ur ovan tre sektorer från varje kommun.

LEADERMETODEN

Innan ni läser vidare om våra mål och insats- Ett Leaderprojekt bör dessutom vara nytänkande områden vill vi berätta mer om Leadermetoden. och innovativt för bygden. Vad som är nytänk för bygden beror såklart på vilka förutsättningar som Vår metod för landsbygdsutveckling används i hela finns där idag. EU och går ut på att lokala aktörer själva leder sina projekt. Långsiktighet och hållbarhet är en annan viktig del av leadermetoden. Vi vill att projekten som Idéerna ska komma från eller vara förankrade beviljas hos oss ska ha en möjlighet att leva hos dem som bor i området där projektet genom- vidare och fortsätta att utvecklas efter projektets föras - det vi kallar för ”underifrånperspektiv”. slut. Vi mäter även långsiktiga effekter. Vi tror att ni som bor eller verkar i ett område bäst förstår och vet vad som behöver göras för att er Vår lokala aktionsgrupp, även kallad LAG är bygd ska utvecklas. föreningen som via sin styrelse leder utvecklingen av leaderområdet, genom att ta fram en lokal En annan princip som är viktig för att få stöd hos utvecklingsstrategi tillsammans med aktörer i omoss är samarbete. Vår metod bygger på att sam- rådet för att sedan prioritera projektstöd utifrån den amarbete sker mellan ideella föreningar, företag och kommun. Det kan även vara samarbete mel- Med leaderhatten på, och med hela leaderområdlan andra leaderområden eller mellan er och ets bästa för ögonen, jobbar LAG styrelse för att aktörer i andra länder inom EU. uppfylla alla målen i strategin.

Samarbete Underifrån Lokalt ledd Långsiktigt Innovation Strategi
Foto: Ingmar Elofsson

OM VÅR STRATEGI

2023-2027

Vårt utvecklingsområde sträcker sig över fjorton Att vara smart vid utvecklingen av vår bygd kan kommuner och tre län i sydöstra Sverige - Blekinge, bidra till ökad service. Vi ska ta tillvara på den delar av Kalmar och delar av Kronobergs län. teknik som finns tillgänglig och samordna insatser.

Vid framtagandet av vår strategi har vi utgått från Vi vill att små företag ska vara livskraftiga och behov och utvecklingsmöjligheter i hela området. kunna utvecklas på landsbygden, det är viktigt att Många har deltagit i en så kallade strategiprocess det finns möjlighet till kompetensutveckling för och där underifrånperspektivet har varit viktigt. alla.

Resultatet är en strategi där vi vill skapa delaktighet, inspirera och stimulera till idékraft i det framtida och långsiktiga samhällsutvecklingsarbetet.

Vi tycker att det är viktigt att alla insatser sker långsiktigt och hållbart, så att vi kan lämna över en fin bygd till våra barn och unga.

För området är det viktigt att alla skall trivas, ha en meningsfull fritid, vara delaktig i utvecklingen och kunna försörja sig. Glada människor lockar andra människor, vilket stärker turistflödet till bygden.

DU KAN SÖKA PROJEKTSTÖD INOM:

• Hållbara livsmiljöer och landskap

• Ökad livskvalitet och attraktionskraft

• Smartare landsbygd med ökad service

• Stärkt småskalig entreprenörsutveckling

H

HÅLLBARA LIVSMILJÖER OCH LANDSKAP

Våra livsmiljöer både på land och i vatten är inte oändliga. Ambitionen måste därför vara att vår regionala tillväxt kan ske i balans med en hållbar miljö. Detta såväl genom att öka medvetandet och förståelsen för våra miljöbehov men även vidta olika former av konkreta miljö- och energiåtgärder.

Våra vattenavrinningsområden binder ihop landsbygden med kusten och havet. Båda är därmed beroende av varandra för att skapa en hållbar utveckling. På land är det viktigt att utveckla samarbeten för förvaltning av våra höga natur- och kulturmiljöer och kulturhistoriska platser i samverkan med andra aktörer och intressenter. Det är ett komplext område att arbeta med och en stor utmaning, men nödvändigt för att skapa långsiktigt hållbara resultat.

För att en hållbar samhällsutveckling ska bli möjlig krävs även omställning till mer hållbara lokala energilösningar för att uppnå våra regionala mål att minska utsläpp av fossil koldioxid. Här är samverkan med andra fondaktörer avgörande för att nå rimliga miljömål.

Viktiga åtgärder där Leadermetoden kan göra skillnad är därmed att stödja vattenvårds- och biotoparbete, miljökartläggningar, förnyelsebara bränslen, småskalig energiutveckling, information och kompetensutveckling, nätverkande samt samverkansprojekt med andra fondaktörer

VI MÄTER

• Nya lösningar på miljöoch klimatproblem

• Antal projekt som bidrar till miljömål

• Restaurerade natur- och kulturmiljöer

• Investeringar i energieffektivisering

• Nya förvaltningsplaner

Foto: Ingmar Elofsson

ÖKAD LIVSKVALITET OCH

ATTRAKTIONSKRAFT

För att få fler människor att vilja besöka oss, flytta hit eller investera i våra bygder är möjligheten till försörjning och hög livskvalitet på sin fritid viktig. Attraktiviteten har stor betydelse för vår livskvalitet, därför är det även viktigt att arbeta med vårt områdes natur-, kultur- och kreativa aktivitetsutbud.

Det är samtidigt viktigt att tydliggöra vår livskvalitet och syn- och tillgängliggöra utbudet av fritidsaktiviteter, med närheten till allt från vårt biosfärområde, nationalpark/-reservat, världsarv, världskänt hantverkskunnande till olika musik- och kulturupplevelser. Vårt aktiva föreningsliv och en stark bygdegemenskap skapar även de bra förutsättningar för att ytterligare stärka områdets attraktivitet.

För att säkerställa en hållbar tillväxt med rimlig tillgång till framtida service på vår landsbygd krävs att fler och främst yngre och barnfamiljer flyttar till och vill verka i vårt område. I begreppet livskvalitet ingår därmed frågor om försörjningsmöjligheter, hälsa och välbefinnande, en aktiv och samverkande bygdegemenskap, attraktiva livsmiljöer, mötesplatser för främst yngre samt bra basservice för invånarna.

ö

VI MÄTER

• Nya gästnätter

• Nya bostadslösningar

• Nya aktiviteter utanför högsäsong

• Ny sysselsättning för unga under 25

• Återkommande evenemang

Foto: Susanna Bondesson

SMARTARE LANDSBYGD MED ÖKAD SERVICE

Vår landsbygd och skärgård är platser med stora tillgångar - inte minst de människor som bor på platsen - där tillgångarna kan användas smartare och mer resurseffektivt med lokal kunskap och tradition som bas. Det kan handla om hur man organiserar sig och samverkar smartare och hur man får tillgång till service på nya sätt.

Till sin hjälp kan bygdens invånare nyttja eller utveckla nya verktyg med hjälp av de möjligheter digitalisering för med sig. Dagens tekniska utveckling ger möjlighet till att många yrken och företag blir mindre beroende av geografisk placering. För många, inte minst våra unga, ger de tekniska och digitala möjligheterna upphov till större professionell och personlig frihet för var i landet man vill bo. ”Smarta Landsbygder” kan därmed utveckla kreativa lösningar på lokala utmaningar.

Genom att använda bygdens unika styrkor och möjligheter kan våra invånare, företag, föreningar och kommunen kommunicera, samspela och ta tillvara på platsens tillgångar, kunskaper och invånarnas förmåga till handlingskraft med hjälp av digital teknik.

Ny teknik ger också möjlighet till nya kunskapsintensiva företag på landsbygd och i skärgård där kunskap om och tillgång till digitala tjänster kan ge ett mera heltäckande serviceutbud.

S

VI MÄTER

• Ny sysselsättning för unga personer eller personer med utländsk bakgrund

• Nya transport- och servicelösningar

• Nya nätverk och samarbeten

• Projekt som drivs av unga

Foto: Susanna Bondesson

STÄRKT SMÅSKALIGHET OCH ENTREPRENÖRSUTVECKLING

I vårt område finns en stark tradition att tänka och verka entreprenöriellt. Genom denna starka entreprenörsanda ser vi, genom ett stärkt förnyelsearbete, möjligheter att främja konkurrenskraften och öka nyföretagandet, främst inom mikro- och småföretag, genom andra sätt att arbeta och produktutveckling.

Kommande viktiga innovationsarbete kan med fördel bedrivas i samarbete inom trepartnerskapet där våra sektorer har olika förutsättningar och logik för sina innovationsarbeten och därmed kan komplettera varandra.

Kombinationen av mikro- och småföretag med relativt sett delvis lågutbildad arbetskraft medför ett ökande behov av kompetensutveckling, satsningar på forskning och kunskapsdriven produktutveckling. I detta sammanhang är samverkan mellan lokala entreprenörer och studenter/forskare en möjlighet att skapa positiva effekter för båda parter.

SydostLeader bör här bli ett bra komplement, till andra aktörer, för bättre förutsättningar hur information och logistik mellan producenter och konsument förbättras och förmedlas samt utveckling av varor och tjänster. Här finns även potential att stärka den lokala arbetsmarknaden för ungdomar och utrikesfödda att snabbare komma in på arbetsmarknaden.

S

VI MÄTER

• Diversifierade företag

• Framtagna affärsplaner

• Nya metoder, arbetssätt och processer

• Miljöcertifierade företag

Foto: Hans Runesson

SÅ GÖR NI

• Tänk igenom er idé, stämma av mot strategi

• Kontakta SydostLeaders kansli för

diskussioner runt er idé

• Logga in på ”Mina sidor” hos

Jordbruksverket med hjälp av Bank-ID

• Innan ni skickar in - kontakta oss för

genomläsning

• Vänta in beslut

• Efter beslut från SydostLeader kan ni starta ert projekt

• För att vara 100% säker, invänta beslut från Jordbruksverket

• Genomför ert projekt - håll kontakten!

CHECKLISTA

• Särredovisa projektet

• Spara alla fakturor

• Skriv ut historiskt betalningsbevis

• Anteckna all tid

• Följ er ansökan och budget

• Vid ev avvikelser, kontakta SydostLeader

• Använd rätt logotyp

• Bevaka slutdatum

• Tänk på att det kan ta tid

• Försäkra er om likviditet för

genomförande

VILL DU VARA MED

- OCH DRIVA ETT LEADERPROJEKT?

Om svaret är ja betyder det att du vill medverka till att utveckla din bygd. Toppen!

Projekten som prioriteras hos oss bidrar alla till att uppfylla olika delar i vår utvecklingsstrategi.

Dessa kan starta processer som i sin tur skapar arbetstillfällen, inflyttning, turism och inkludering.

I den här broschyren får du en övergripande information om vad ni kan söka stöd för.

Vi vill gärna höra om er idé!

Mail: info@sydostleader.se

Telefon: 070-2312317, 073-3103247

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.