Page 1

Fem veje til obligationer fra lande med højere renter Sydinvest HøjrenteLande Valuta – Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta Sydinvest HøjrenteLande Mix – Sydinvest HøjrenteLande – Sydinvest HøjrenteLande AkkumulerendE


Indholdsfortegnelse Højrentelandeobligationsafdelinger i investeringsforeningen Sydinvest

side 3

Sydinvest HøjrenteLande Valuta

side 4

Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta

side 6

Sydinvest HøjrenteLande Mix

side 8

Sydinvest HøjrenteLande

side 10

Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende

side 11

fakta om afdelingerne

side 12

Hvad er højrentelande?

side 15

Mexicos mange frihandelsaftaler har for alvor sat gang i eksporten. Foto: Fresco-templet i Tulum, Mexico.

2


HØJRENTElandeobligationsafdelinger i investeringsforeningen Sydinvest Højrentelande – attraktive investeringsområder Højrentelande er en betegnelse for lande, der en­dnu ikke har så udviklede økonomier og stabile politiske systemer som eksempelvis vestlige lande. På disse mar­keder kan man opnå en højere obli­gationsrente i forhold til europæiske obligationer. Vi forventer, at obligationer fra højrentelande vil give et mer­afkast på ca. 2-4 procentpoint i forhold til typiske euro­pæ­iske obligationer. Den højere rente skyldes, at der er forbundet en kreditrisiko med investeringer i højrentelande. I denne brochure kan du læse om fem afdelinger, der investerer i obligationer fra højrentelande • Sydinvest HøjrenteLande Valuta • Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta • Sydinvest HøjrenteLande Mix • Sydinvest HøjrenteLande • Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende Risikospredning – også til højrentelandene Når man investerer, er det som regel i et mix af aktier og obligationer, afhængigt af ens investe­ringsprofil. Ved at investere i obligationer fra højrentelande spreder man risikoen yderligere, fordi obligationer fra højrentelande ikke bliver påvirket af de internationale konjunkturer på samme måde som traditionelle aktier og obligationer. I alle Sydinvests afdelinger, der investerer i obligationer fra højrentelande, er der stor spredning, idet der bliver investeret i mange værdipapirer. Alligevel skal du være opmærksom på, at afdelingerne kan have store kursudsving. Tidshorisonten for din investering bør være minimum 4 år og investeringen bør suppleres med andre investeringer. Forudsætninger for attraktive afkast på obli­­­gationer fra højrentelande er helt klart til stede. Der er dog altid knyttet usikkerhed til et forventet afkast. Det realiserede afkast kan således både blive højere eller lavere end det forventede afkast. Afkastet på vores obligationsafdelinger fra højrentelande er især følsomme over for udviklingen i den rente, som obligationerne oppebærer. Et rentefald vil føre til kursstigninger og en rentestigning til kursfald. En renteændring kan være forårsaget af be­­vægelser i det generelle renteniveau og i merrenten

hertil. Førstnævnte påvirkes især af ændringer i de lang­sigtede inflationsforventninger, og sidstnævnte især af ændringer i vurderinger af økonomiske og politiske forhold samt den generelle risikovillighed. En forværring af vurderingen af økonomiske og politiske forhold samt et fald i risikovilligheden fører sædvanligvis til faldende obligationskurser og på­­virker dermed afkastet negativt og vice versa. Afkastet i obligationsafdelingerne er tillige afhængigt af den valutariske udvikling. Det gør sig især gældende for de afdelinger, som overvejende investerer i obligationer udstedt i lokal valuta. Husk prospektet Indholdet af denne brochure er udtryk for Sydinvests bedste skøn, vurderinger og forventninger og er bl.a. baseret på informationskilder, som Sydinvest finder pålidelige. Investorer opfordres til at læse foreningens fuldstændige prospekt, Central Investorinformation og søge individuel rådgivning om egne investe­ringsmæssige forhold. Indholdet af brochuren kan ikke erstatte individuel investeringsrådgivning, og investor op­fordres til at søge professionel rådgivning forud for enhver værdipapirinvestering. Sydinvest påtager sig intet ansvar i forhold til dispositioner hos investor, som er foretaget i tillid til brochurens indhold. Såfremt brochurens indhold afviger fra indholdet i de af Sydinvest offentliggjorte prospekter, er det indholdet af prospekterne, som er gældende. Prospekter, vedtægter, Central Investorinformation og seneste hel- og halvårs­rapporter kan gratis downloades fra Investeringsforeningen Sydinvests hjemmeside (www.sydinvest.dk) eller rekvireres hos Sydinvest Administration A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Stor investeringserfaring Siden 2000 har Sydinvest foretaget obligationsinvesteringer i højrentelande. Alle Sydinvests afdelinger, der investerer i højrente­ lande, bliver forvaltet på basis af rådgivning fra Sydbank Emerging Market. Hvem kan investere i afdelingerne? Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere. Personer med midler i virksomhedsskatteordningen kan kun investere i Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende. Spørg din investeringsrådgiver, hvad der er bedst for dig. 3


Sydinvest HøjrenteLande Valuta Den typiske investor ønsker et højere afkast, end hvad man kan opnå på statsobligationer fra de modne markeder. Investor er bekendt med, at de høje afkastmuligheder bl.a. skyldes den kreditrisiko, der er forbundet med investeringer i højrentelande, og at afkastet både er afhængig af udvikling i obligationskurser og valutakurser. Afdelingen kan opleve store kursudsving, og det kan betyde perioder med negative afkast. Den typiske investor har en investeringshorisont på minimum 4 år. Investeringsprofil Afdelingen investerer i statsobligationer med kort løbetid i lokal valuta fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Afdelingen fører en aktiv valutapolitik og vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor afdelingen investerer. Årligt udbytte Afdelingen udbetaler som hovedregel alle realiserede kursgevinster og modtagne renter minus afdelingens administrationsomkostninger. Afkast = Udbytte + kursændringer Afkastet er resultatet af din investering og består af både de kursændringer, som du vil opleve på dine beviser, mens du ejer dem, og de udbytter, som du får indbetalt på din konto.

Afkast og udbytter

2006

2007

2008

2009

2010

Afkast i pct.

3,2

8,7

-12,9

22,2

20,9

Udbytte udbetalt i*)

4,5

3,25

5,75

0,00

0,00

*)

Kroner pr. bevis

Spredning på mange obligationer Spredning af investeringer er meget vigtig og sikrer, at hændelser i et enkelt land ikke får urimeligt store konsekvenser for afkastet. Afdelingen investerer p.t. i 20 lande. Figur 1 og 2 viser afdelingens område- og valutafordeling pr. 1.2.2011. Store kursudsving – mulighed for attraktive afkast Kendetegnet ved afdelingen er, at den investerer i obligationer med en højere rente i forhold til typiske europæiske renter. Til gengæld for den højere rente må du acceptere højere kursudsving, da højrentelande ikke er nær så stabile som de vestlige lande. Det kan give store kursudsving i afdelingen, men der er også udsigt til attraktive afkast på længere sigt.

Bangkok er en af de hurtigst voksende byer i verden og har i dag 10 millioner indbyggere. Indbyggertallet er siden 1960 steget med otte millioner. Foto: Bangkok City, Thailand

4


Figur 3 viser de historisk laveste og højeste afkast i procent p.a. målt på 1, 3 og 5 års perioder. Observa­ tionsperioden er 10 år. Ved afdelinger, der ikke har eksisteret i hele 10-års observationsperioden, har vi suppleret med sammenlignelige indekstal.

Figur 1 områdefordeling for Højrentelande valuta - landefordeling Sydinvest HøjrenteLande Valuta Latinamerika

Figur 3

Østeuropa

Afkastudsving i procent pr. år

Asien Afrika

-13,6 %

36,4 %

Europa

-2,2 %

9,9 %

Kontant -5

0

5

10

15

20

25

30

35

2,1 %

%

8,4 %

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afdelingen er startet i 2005. Observationstallene fra 31.5.2005 er afdelingens, og observationstallene tilbage fra 31.5.2005 er tal fra et sammenligneligt indeks: JP Morgan GBI-EM Broad Diversified DKK unhedged.

Figur 2 Valutafordeling for- valutafordeling Højrentelande valuta Sydinvest HøjrenteLande Valuta Latinamerikanske valutaer Østeuropæiske valutaer Asiatiske valutaer Afrikanske valutaer Danske kroner Euro Amerikanske dollar 0

5

10

15

20

25

30

35

%

5


Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta Den typiske investor ønsker et højere afkast, end hvad man kan opnå på statsobligationer fra de modne markeder. Investor er bekendt med, at de høje afkastmuligheder bl.a. skyldes den kredit­risiko, der er forbundet med investeringer i højrentelande, og at afkastet både er afhængig af udvikling i obligationskurser og valutakurser. Afdelingen kan opleve store kursudsving, og det kan betyde perioder med negative afkast. Den typiske investor har en investeringshorisont på minimum 4 år.

Investeringsprofil Afdelingen investerer i statsobligationer med mellemlang eller lang løbetid i lokal valuta fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Afdelingen fører en aktiv valutapolitik og vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor afdelingen investerer. Årligt udbytte Afdelingen udbetaler som hovedregel alle realiserede kursgevinster og modtagne renter minus afdelingens administrationsomkostninger. Afkast = Udbytte + kursændringer Afkastet er resultatet af din investering og består af både de kursændringer, som du vil opleve på dine beviser, mens du ejer dem, og de udbytter, som du får indbetalt på din konto. Afkast og udbytter

2006

2007

2008

2009

2010

Afkast i pct.

1,7

7,7

-15,1

22,7

28,6

Udbytte udbetalt i*)

-

0,00

7,50

0,00

0,00

*)

Kroner pr. bevis

Spredning på mange obligationer Spredning af investeringer er meget vigtig og sikrer, at hændelser i et enkelt land ikke får urimeligt store konsekvenser for afkastet. Afdelingen investerer p.t. i 20 lande. Figur 4 og 5 viser afdelingens område- og valutafordeling pr. 1.2.2011. Store kursudsving – mulighed for attraktive afkast Kendetegnet ved afdelingen er, at den investerer i obligationer med en højere rente i forhold til typiske europæiske renter. Til gengæld for den højere rente må du acceptere højere kursudsving, da højrentelande ikke er nær så stabile som de vestlige lande. Det kan give store kursudsving i afdelingen, men der er også udsigt til attraktive afkast på længere sigt.

Væksten i Rusland er mærkbar, og Skt. Petersborg fremstår smukkere end nogen sinde efter en gigantisk renovering. Foto: The Church of the Savior on Blood, Skt. Petersborg, Rusland.

6

Figur 6 viser de historisk laveste og højeste afkast i procent p.a. målt på 1, 3 og 5 års perioder. Observa­ tionsperioden er 10 år. Ved afdelinger, der ikke har eksisteret i hele 10-års observationsperioden, har vi suppleret med sammenlignelige indekstal.


Markederne i Latinamerika spiller sammen med Asien en særlig rolle, da det er her, man forventer de højeste vækstrater i de kommende mange år. Foto: Perito Moreno-gletcheren, Patagonia, Argentina

Figur 4

Figur 6

Afkastudsving i procent pr. år områdefordeling for Højrentelande lokal valuta - landefordeling Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta -17,0 %

41,4 %

Latinamerika

-4,0 %

Østeuropa

2,9 %

Asien

11,8 %

9,6 %

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afdelingen er startet i 2006. Observationstallene fra 28.02.2006 er afdelingens, og observationstallene tilbage fra 28.02.2006 er tal fra et sammenligneligt indeks: JP Morgan GBI-EM Broad Diversified DKK unhedged.

Afrika Mellemøsten Europa Kontant -5

0

5

10

15

20

25

30

35

%

Figur 5 valutafordeling for Højrentelande lokal - valutafordeling Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta

Mange byer i Østeuropa er blomstret op og oplever vækst og fremgang. Foto: Municipal Duma, Odessa, Ukraine.

Latinamerikanske valutaer Østeuropæiske valutaer Asiatiske valutaer Afrikanske valutaer Danske kroner Amerikanske dollar Euro

% 0

5

10

15

20

25

30

35

7


Sydinvest HøjrenteLande Mix Den typiske investor ønsker et højere afkast, end hvad man kan opnå på statsobligationer fra de modne markeder. Investor er bekendt med, at de høje afkastmuligheder bl.a. skyldes den kreditrisiko, der er forbundet med investeringer i højrentelande, og at afkastet både er afhængig af udvikling i obligationskurser og valutakurser. Afdelingen kan opleve store kursudsving, og det kan betyde perioder med negative afkast. Den typiske investor har en investeringshorisont på minimum 4 år. Investeringsprofil Afdelingen investerer i statsobligationer udstedt i hård valuta (fx dollar og euro) eller lokal valuta fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Afdelingen vil variere andelene af obligationer udstedt i hård valuta og lokal valuta baseret på forventninger til udviklingen i renter og valutakurser. Afdelingen fører en aktiv valutapolitik og vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor afdelingen investerer. Årligt udbytte Afdelingen udbetaler hvert år et udbytte. Afdelingen udbetaler som hovedregel alle realiserede kursgevinster og modtagne renter minus afdelingens administrationsomkostninger. Afdelingen udbetaler dog

altid minimum modtagne renter minus afdelingens administrationsomkostninger. Afkast = Udbytte + kursændringer Afkastet er resultatet af din investering og består af både de kursændringer, som du vil opleve på dine beviser, mens du ejer dem, og de udbytter, som du får indbetalt på din konto.

Afkast og udbytter

2006

2007

2008

2009

2010

Afkast i pct.

6,6

2,6

-24,5

41,1

18,4

Udbytte udbetalt i*)

10,5

11,75

8,50

6,75

7,50

*)

Kroner pr. bevis

Spredning på mange obligationer Spredning af investeringer er meget vigtig og sikrer, at hændelser i et enkelt land ikke får urimeligt store konsekvenser for afkastet. Afdelingen investerer p.t. i 20 lande. Figur 7 og 8 viser afdelingens område- og valutafordeling pr. 1.2.2011.

Udenlandske investeringer i Rusland er hovedsageligt placeret i olie- og gas, telekommunikation, fødevareindustrien samt servicesektoren. Foto: Elagin Paladset, Skt. Petersborg, Rusland

8


Kaukasus er et 1100 km langt og 180 km bredt system af bjergkæder mellem det Sorte Hav og det Kaspiske Hav.

Figur 7 områdefordeling Højrentelandefor Mix - landefordeling Sydinvest HøjrenteLande mix Latinamerika Østeuropa Asien Afrika Mellemøsten Europa Kontant -5

0

5

10

15

20

25

30

35

%

Store kursudsving – mulighed for attraktive afkast Kendetegnet ved afdelingen er, at den investerer i obligationer med en højere rente i forhold til typiske europæiske renter. Til gengæld for den højere rente må du acceptere højere kursudsving, da højrentelande ikke er nær så stabile som de vestlige lande. Det kan give store kursudsving i afdelingen, men der er også udsigt til attraktive afkast på længere sigt. Figur 9 viser de historisk laveste og højeste afkast i procent p.a. målt på 1, 3 og 5 års perioder. Observa­ tionsperioden er 10 år. Ved afdelinger, der ikke har eksisteret i hele 10-års observationsperioden, har vi suppleret med sammenlignelige indekstal.

Højrentelande akkumulerende - valutafordelingFigur 9 Figur 8 Afkastudsving i procent pr. år

valutafordeling for Sydinvest HøjrenteLande mix

-28,0 %

46,6 %

Danske kroner

-7,8 %

Latinamerikanske valutaer Østeuropæiske valutaer

1,0 %

Asiatiske valutaer

15,4 %

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afdelingen er startet i 2003. Observationstallene fra 31.3.2003 er afdelingens, og observationstallene tilbage fra 31.3.2003 er tal fra et sammenligneligt indeks: 85 % JP Morgan EMBI Global Diversified + 15 % Effas Germany 3-7 years.

Euro Afrikanske valutaer Amerikanske dollar -10

19,4 %

0

10

20

30

40

50

%

9


Sydinvest HøjrenteLande Den typiske investor ønsker et højere afkast, end hvad man kan opnå på statsobligationer fra de modne markeder. Investor er bekendt med, at de høje afkastmuligheder bl.a. skyldes den kreditrisiko, der er forbundet med investeringer i højrentelande, og at afkastet både er afhængig af udvikling i obliga­tionskurser og i mindre grad valutakurser. Afdelingen kan opleve store kursudsving, og det kan betyde perioder med negative afkast. Den typiske investor har en investeringshorisont på minimum 4 år.

Figur 10

Højrentelande - landefordeling

områdeford. for Sydinvest HøjrenteLande Latinamerika Østeuropa Asien Mellemøsten Afrika Europa

Investeringsprofil Afdelingen investerer fortrinsvis i højtforrentede statsobligationer udstedt i dollar eller euro fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Afdelingen kan derudover investere i obligationer udstedt i lokal valuta. Størstedelen af afdelingens valutapositioner er afdækket til kroner eller euro. Afdelingens valutapositioner i danske kroner og euro skal udgøre mindst 60 % af formuen, og ingen valutaposition ud over danske kroner og euro må udgøre mere end 10 % af afdelingens formue.

Kontant -5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

%

Figur 11

Højrentelande - valutafordeling

valutaford. for Sydinvest HøjrenteLande Danske kroner Euro Latinamerikanske valutaer Østeuropæiske valutaer Afrikanske valutaer Asiatiske valutaer

Årligt udbytte Afdelingen udbetaler hvert år et udbytte. Afdelingen udbetaler som hovedregel alle realiserede kursgevinster og modtagne renter minus afdelingens administrationsomkostninger. Afdelingen udbetaler dog altid minimum modtagne renter minus afdelingens administrationsomkostninger. Afkast = Udbytte + kursændringer Afkastet er resultatet af din investering og består af både de kursændringer, som du vil opleve på dine beviser, mens du ejer dem, og de udbytter, som du får indbetalt på din konto. Afkast og udbytter

2006

2007

2008

2009

2010

Afkast i pct.

7,8

2,6

-26,7

41,1

16,3

Udbytte udbetalt i*)

12,00

10,00

8,25

7,50

7,75

*)

Kroner pr. bevis

Spredning på mange obligationer Spredning af investeringer er meget vigtig og sikrer, at hændelser i et enkelt land ikke får urimeligt store konsekvenser for afkastet. Afdelingen investerer p.t. i 50 lande. Figur 10 og 11 viser afdelingens områdeog valutafordeling pr. 1.2.2011. 10

Amerikanske dollar -20

0

20

40

60

80

100

%

Store kursudsving – mulighed for attraktive afkast Kendetegnet ved afdelingen er, at den investerer i obligationer med en højere rente i forhold til typiske europæiske renter. Til gengæld for den højere rente må du acceptere højere kursudsving, da højrentelande ikke er nær så stabile som de vestlige lande. Det kan give store kursudsving i afdelingen, men der er også udsigt til attraktive afkast på længere sigt. Figur 12 viser de historisk laveste og højeste afkast i procent p.a. målt på 1, 3 og 5 års perioder. Observa­ tionsperioden er 10 år. Ved afdelinger, der ikke har eksisteret i hele 10-års observationsperioden, har vi suppleret med sammenlignelige indekstal.

Figur 12 Afkastudsving i procent pr. år -29,6 %

47,7 %

-8,7 %

0,8 %

21,6 %

17,0 %

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afdelingen har eksisteret i mere end 10 år, og alle observations­ tallene stammer fra afdelingen.


Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende har samme investeringsprofil og samme typiske investor som Sydinvest HøjrenteLande. Dog adskiller afdelingen sig ved at være akkumulerende og kan dermed også anvendes af personer med midler i virksomhedsskatteordningen.

Siden starten af 1980'erne har turismen været Thailands vigtigste kilde til udenlandsk valuta.

Akkumulerende afdelinger udbetaler ikke udbytte. Kursgevinster og -tab samt renter og aktieudbytter bliver opsamlet i afdelingen. Samlet giver det sig udslag i kursændringer på beviserne.

Figur 13

Figur 14

områdefordeling for Højrentelande akkumulerende - landefordeling Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende

Højrentelande akkumulerende - valutafordeling valutafordeling for Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende

Latinamerika

Danske kroner

Østeuropa

Euro

Asien

Latinamerikanske valutaer

Mellemøsten

Østeuropæiske valutaer

Afrika

Afrikanske valutaer

Europa

Asiatiske valutaer Amerikanske dollar

Kontant -5

0

5

10

15

20

25

30

35

%

-20

Figur 15 viser de historisk laveste og højeste afkast i procent p.a. målt på 1, 3 og 5 års perioder. Observa­ tionsperioden er 10 år. Ved afdelinger, der ikke har eksisteret i hele 10-års observationsperioden, har vi suppleret med sammenlignelige indekstal. Afkast Afkast i pct.

2006

2007

2008

2009

2010

7,0

2,8

-25,8

41,6

16,3

0

20

40

60

80

%

100

Figur 15 Afkastudsving i procent pr. år -28,2 %

49,1 %

-8,2 %

-0,6 %

18,3 %

14,0 %

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afdelingen er startet i 2005. Observationstallene fra 30.11.2005 er afdelingens, og observationstallene tilbage fra 30.11.2005 er tal fra et sammenligneligt indeks: JP Morgan EMBI Diversified DKK Hedge.

De turister, der besøger Thailand, kommer primært fra andre asiatiske lande. Foto: Bhuminol Broen også kaldet Industrial Ring Road Bridge, Samut Prakarn, Thailand.

11


fakta om afdelingerne Afdeling

Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta

ISIN-kode

DK0016313810

DK0060030872

Investeringsprofil

Afdelingen investerer i statsobligationer med kort løbetid i lokal valuta fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Afdelingen fører en aktiv valutapolitik og vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor afdelingen investerer.

Afdelingen investerer i statsobligationer med mellemlang eller lang løbetid i lokal valuta fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Afdelingen fører en aktiv valutapolitik og vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor afdelingen investerer.

Investeringstema

Udnytter renteforskellen mellem højrentelande og udviklede lande. Endvidere udnyttes poten­tialer i valuta­ kurserne. De lokale valutaer vil gradvis blive styrket som følge af landenes øgede konkurrence­evne.

Udnytter renteforskellen mellem højrente­lande og udviklede lande. Endvidere udnyttes poten­tialer i valutakurserne. De lokale valutaer vil gradvis blive styrket som følge af landenes øgede konkurrence­ evne.

Den typiske investor

Den typiske investor ønsker et højere afkast, end hvad man kan opnå på statsobligationer fra de modne markeder. Investor er bekendt med, at de høje afkastmuligheder bl.a. skyldes den kreditrisiko, der er forbundet med investeringer i højrentelande, og at afkastet både er afhængig af udvikling i obligationskurser og valutakurser.

Den typiske investor ønsker et højere afkast, end hvad man kan opnå på statsobligationer fra de modne mar­keder. Investor er bekendt med, at de høje afkastmuligheder bl.a. skyldes den kreditrisiko, der er forbundet med investeringer i højrentelande, og at afkastet både er afhængig af udvikling i obligationskurser og valuta­kurser.

Afdelingen kan opleve store kursudsving, og det kan betyde perioder med negative afkast. Den typiske investor har en investeringshorisont på minimum 4 år. Historiske afkast1)

Afdelingen kan opleve store kursudsving, og det kan betyde perioder med negative afkast. Den typiske investor har en investeringshorisont på minimum 4 år. Seneste år: 19,7 % Seneste 3 år: 29,0 % (etableret februar 2006)

Seneste år: 14,0 % Seneste 3 år: 25,2 % Seneste 5 år: 39,5 % (etableret maj 2005)

Forventet afkast2) 6,5 %

Forventet afkast p.a. på 10 års sigt Forventet maks. afkast på 1 års sigt Forventet min. afkast på 1 års sigt

Forventet maks. afkast på 1 års sigt

16,5 %

Forventet min. afkast på 1 års sigt

-8,75 % -30

-20

-10

0

10

7,0 %

Forventet afkast p.a. på 10 års sigt

20

30

18,25 % -10,5 %

-30

-20

-10

0

20

Valutarisiko

Afdelingen fører en aktiv valutapolitik og vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i valutakurser.

Afdelingen fører en aktiv valutapolitik og vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i valutakurser.

Generel risiko

Risikoen i afdelingen afhænger af udstedernes evne til at betale afdrag og renter, merrenteniveauet og bevægelser i valutakurser.

Risikoen i afdelingen afhænger af udstedernes evne til at betale afdrag og renter, merrenteniveauet og bevægelser i valutakurser.

Administrations­ omkostninger

1,02 %

1,12 %

ÅOP

1,46 %

1,54 %

Skattelovgivningen bliver løbende revideret. Du finder den nyeste information om gældende regler på www.sydinvest.dk. Pr. 31.01.2011. Investor bør være opmærksom på, at historiske afkast ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast, ligesom bl.a. udviklingen i valutakurser kan have en positiv eller negativ effekt på afdelingens fremtidige afkast. 2)  De forventede afkast er baseret på Sydinvests bedste skøn. Investor skal være opmærksom på, at de faktiske realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. 1) 

12

10

30


Sydinvest HøjrenteLande Mix

Argentina er et af de største kulturcentre i Latinamerika. Landet er rigt på ressourcer og har en veluddannet befolkning. Foto: Caminito Street i La Boca, Buenos Aires.

DK0016231921 Afdelingen investerer i statsobligationer udstedt i hård valuta (fx dollar og euro) eller lokal valuta fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Afdelingen vil variere andelene af obligationer udstedt i hård valuta og lokal valuta baseret på forventninger til udviklingen i renter og valutakurser. Afdelingen fører en aktiv valutapolitik og vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor afdelingen investerer. Udnytter renteforskellen mellem udviklede lande og højrente­lande. Endvidere udnyttes poten­tialer i valuta­kurserne. De lokale valutaer vil gradvis blive styrket som følge af landenes øgede konkurrenceevne. Den typiske investor ønsker et højere afkast, end hvad man kan opnå på statsobligationer fra de modne mar­keder. Investor er bekendt med, at de høje afkastmuligheder bl.a. skyldes den kreditrisiko, der er forbundet med investeringer i højrentelande, og at afkastet både er afhængig af udvikling i obligationskurser og valuta­kurser. Afdelingen kan opleve store kursudsving, og det kan betyde perioder med negative afkast. Den typiske investor har en investeringshorisont på minimum 4 år. Seneste år: Seneste 3 år: Seneste 5 år: Seneste 7 år:

14,4 % 24,4 % 33,4 % 75,9 %

Forventet afkast p.a. på 10 års sigt

7,75 %

Forventet maks. afkast på 1 års sigt

20,75 %

Forventet min. afkast på 1 års sigt

-13,0 % -30

-20

-10

0

10

20

30

Afdelingen fører en aktiv valutapolitik og vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i valutakurser. Risikoen i afdelingen afhænger af udstedernes evne til at betale afdrag og renter, merrenteniveauet og bevægelser i valutakurser. 1,13 % 1,67 %

13


Afdeling

Sydinvest HøjrenteLande

Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende

ISIN-kode

DK0016039654

DK0060012979

Investeringsprofil

Afdelingen investerer fortrinsvis i højtforrentede statsobligationer udstedt i dollar eller euro fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Afdelingen kan derudover investere i obligationer udstedt i lokal valuta.

Afdelingen investerer fortrinsvis i højtforrentede statsobligationer udstedt i dollar eller euro fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Afdelingen kan derudover investere i obligationer udstedt i lokal valuta.

Størstedelen af afdelingens valutapositioner er afdækket til kroner eller euro. Afdelingens valutapositioner i danske kroner og euro skal udgøre mindst 60 % af formuen, og ingen valutaposition ud over danske kroner og euro må udgøre mere end 10 % af afdelingens formue.

Størstedelen af afdelingens valutapositioner er afdækket til kroner eller euro. Afdelingens valutapositioner i danske kroner og euro skal udgøre mindst 60 % af formuen, og ingen valutaposition ud over danske kroner og euro må udgøre mere end 10 % af afdelingens formue. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringstema

Udnytter renteforskellen mellem højrentelande og udviklede lande. De enkelte højrentelande bliver gradvis mere modnet og får bedre kreditværdighed.

Udnytter renteforskellen mellem højrentelande og udviklede lande. De enkelte højrentelande bliver gradvis mere modnet og får bedre kreditværdighed.

Den typiske investor

Den typiske investor ønsker et højere afkast, end hvad man kan opnå på statsobligationer fra de modne markeder. Investor er bekendt med, at de høje afkastmuligheder bl.a. skyldes den kreditrisiko, der er forbundet med investeringer i højrentelande, og at afkastet både er afhængig af udvikling i obligationskurser og i mindre grad valutakurser.

Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende har samme investeringsprofil og samme typiske investor som Sydinvest HøjrenteLande. Dog adskiller afdelingen sig ved at være akkumulerende og kan dermed også anvendes af personer med midler i virksomheds­ordning.

Afdelingen kan opleve store kursudsving, og det kan betyde perioder med negative afkast. Den typiske investor har en investeringshorisont på minimum 4 år. Historiske afkast1)

Forventet afkast2)

Seneste år: 13,9 % Seneste 3 år: 22,2 % Seneste 5 år: 31,9 % (etableret november 2005)

Seneste år: 14,0 % Seneste 3 år: 20,2 % Seneste 5 år: 30,1 % Seneste 7 år: 73,5 % Seneste 10 år: 175,8 % 8,0 %

Forventet afkast p.a. på 10 års sigt Forventet maks. afkast på 1 års sigt Forventet min. afkast på 1 års sigt

Forventet maks. afkast på 1 års sigt

22,5 %

Forventet min. afkast på 1 års sigt

-14,5 % -30

-20

-10

0

10

8,0 %

Forventet afkast p.a. på 10 års sigt

20

30

22,5 % -14,5 %

-30

-20

-10

0

20

30

Valutarisiko

Afdelingen kurssikrer i stor udstrækning, også for de lokalvalutaer, der er knyttet til USD. Det betyder, at afdelingerne ikke er særligt følsomme over for kursudsving i USD.

Afdelingen kurssikrer i stor udstrækning, også for de lokal­valutaer, der er knyttet til USD. Det betyder, at afdelingen ikke er særligt følsomme over for kurs­­ud­ sving i USD.

Generel risiko

Risikoen i afdelingen afhænger af udstedernes evne til at betale afdrag og renter af merrenten.

Risikoen i afdelingen afhænger af udstedernes evne til at betale afdrag og renter af merrenten.

Administrations­ omkostninger

1,12 %

1,11 %

ÅOP

1,66 %

1,62 %

Skattelovgivningen bliver løbende revideret. Du finder den nyeste information om gældende regler på www.sydinvest.dk. Pr. 31.01.2011. Investor bør være opmærksom på, at historiske afkast ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast, ligesom bl.a. udviklingen i valutakurser kan have en positiv eller negativ effekt på afdelingens fremtidige afkast. 2)  De forventede afkast er baseret på Sydinvests bedste skøn. Investor skal være opmærksom på, at de faktiske realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. 1) 

14

10


Hvad er højrentelande? Høje renter og lovende økonomisk udvikling – derfor er højrentelandene interessante for investorerne Sydinvests højrenteobligationsafdelinger investerer typisk i statsobligationer med en rente, der er højere end på europæiske obligationer. På trods af obligationernes større kursudsving, lavere kreditværdighed og perioder med lavere afkast, forventer vi på længere sigt et højere afkast end på danske obligationer. Hvad er højrentelande? Højrentelande har ofte rod i Emerging Markets. Det er lande i en rivende udvikling med lav indkomst pr. indbygger, men hvor det økonomiske vækstpotentiale er højere, end det vi ser i de mere udviklede lande og regioner som fx USA, Vesteuropa og Japan. Højrentelandene er fordelt på fire regioner: Latin- og Centralamerika, Østeuropa, Afrika og Mellemøsten samt Asien (ekskl. Japan). Derfor er vækstpotentialet stort i højrentelandene Store dele af befolkningerne i højrentelandene er forholdsvis unge, hvilket skaber en enorm dynamik. De lave produktionsomkostninger gør højrentelandene konkurrencedygtige på det globale marked og er med til at skabe velstand. Det gavner den voksende middelklasse, og med en voksende middelklasse kommer et stigende forbrug. Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at inden for de næste 10 år vil landene samlet set overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien.

Det interessante er også, at selv om landene er i en opbygnings- og omstillingsfase og foretager store investeringer inden for bl.a uddannelse og infrastruktur, så er det ikke noget, der har ramt landenes kreditvurdering. • Højrentelandene som helhed er økonomisk meget bedre rustede til at møde fremtidens udfordringer end mange af landene i de udviklede lande. • I forhold til de udviklede lande er den økonomiske vækst højere, og underskuddene på de offentlige budgetter er lavere. • Gælden i forhold til landenes størrelse og økonomiske formåen er markant mindre, og højrentelandene har samlet set overskud på betalingsbalancen. • De internationale ratingbureauer kvitterer løbende med højere ratings. Investering i højrentelande er ikke uden risiko. Men afkastpotentialet er dog stort i disse lande, og merrenten på landenes obligationer opvejer den højere risiko (læs mere på side 3). Både i dollar, euro, yen og lokal valuta Højrentelandenes obligationer udstedes primært i amerikanske dollar, euro og japanske yen. Investerer vi i denne type obligationer, afdækker vi typisk valutarisikoen. Vælger man den lokale valuta, opnår man en endnu højere rente, men også en højere valutakursrisiko. Sydinvests afdelinger inden for højrentelandeuniverset investerer alene i statsobligationer samt virksomhedsobligationer, der enten er statsgaranterede eller udstedt af virksomheder, der er 100 % statsejede.

n Investeringsunivers for Sydinvest HøjrenteLande-afdelinger 15


Placering af Sydinvests afdelinger på risikoskalaen pr. 1. juli 2011 Høj risiko Typisk højt afkast

Afrika & Mellemøsten Danmark Euroland Europa Fjernøsten Fjernøsten Akkumulerende IT Klima & Miljø Tyskland USA Verden

7 6 5

HøjrenteLande Lokal Valuta HøjrenteLande Valuta International

HøjrenteLande HøjrenteLande Akkumulerende HøjrenteLande Mix Virksomhedsobligationer Virksomhedsobligationer Akkumulerende

4 3

Danrente

BRIK BRIK Akkumulerende Latinamerika SCANDI

Dannebrog Dannebrog Akkumulerende Fonde HøjrenteLande Long/Short Akkumulerende

2 1 B-4120/0711

Lav risiko Typisk lavt afkast

Risikoskalaen er en del af et EU-initiativ – kaldet Central Investorinformation, CI. Risikoskalaen vil senest i midten af 2012 være indført hos alle investeringsforeninger i EU. Afdeling­e rnes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, kan en afdelings placering skifte plads. Derfor kan den viste skala være forældet – du kan finde de senest opdaterede CI-dokumenter på sydinvest.dk.

SYDINVEST • Peberlyk 4 • 6200 Aabenraa Telefon 74 37 33 00 E-mail: si@sydinvest.dk • www.sydinvest.dk

Sydinvest_HoejrenteLande_brochure  

Fem veje til obligationer fra lande med højere renter SyDInvEST HøjREnTELAnDE vALUTA – SyDInvEST HøjREnTELAnDE LokAL vALUTA SyDInvEST HøjREn...

Sydinvest_HoejrenteLande_brochure  

Fem veje til obligationer fra lande med højere renter SyDInvEST HøjREnTELAnDE vALUTA – SyDInvEST HøjREnTELAnDE LokAL vALUTA SyDInvEST HøjREn...

Advertisement