Page 1

Investering i højrentelande – obligationer med en højere rente


Indholdsfortegnelse Obligationer fra højrentelandene ...................................................................................... side 3 Investering i højrentelande er ikke uden risiko .................................................................. side 5 Sydinvest HøjrenteLande Valuta ...................................................................................... side 6 Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta ............................................................................. side 7 Sydinvest HøjrenteLande Mix .......................................................................................... side 8 Sydinvest HøjrenteLande ................................................................................................ side 10 Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende ....................................................................... side 11 Sydinvest HøjrenteLande Long/Short Akkumulerende .................................................... side 13 Fakta om afdelingerne ..................................................................................................... side 14

Ansvarsfraskrivelse Denne brochure er udarbejdet af Sydinvest Administration A/S.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og faktisk

Indholdet af brochuren er udtryk for Sydinvest Administration A/S’s

realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. Vi gør opmærk­­­-

bedste skøn, vurderinger og forventninger og er bl.a. baseret

som på, at afkast og kursudvikling i afdelingen kan blive negativ.

på informationskilder, som Sydinvest Administration A/S finder

2

pålidelige. Brochuren er ikke og må ikke opfattes som en opfor­­­-

Sydinvest Administration A/S påtager sig intet ansvar for ændrede

d­­­­­ring til at handle andele i foreningen. Før du foretager investering-

forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet – herunder eventuelle

er, bør du læse seneste prospekt og Central Investorinformation,

fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl. Sydinvest Administration A/S

der kan hentes gratis på sydinvest.dk. Såfremt materialets

fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner,

indhold afviger fra prospektets, er det indholdet i prospektet,

der er foretaget alene på baggrund af materialet. Det anbefales at

som er gældende.

søge professionel rådgivning.


Mere end 48 mio. passagerer rejser årligt via Beijing Capital International Airport, som er en af Kinas største lufthavne. Lufthavnen udbygges lige nu for at kunne klare det stigende passagertal.

Obligationer fra højrentelandene En investering med mulighed for attraktivt afkast Mere end 10 år med Sydinvest HøjrenteLande – og mere end 10 % i årligt afkast Det er mere end 10 år siden, at Investerings­ foreningen Sydinvest handlede med obligationer fra højrentelande for første gang i afdeling Sydinvest HøjrenteLande. Og med et gennemsnitligt afkast på over 10 % pr. år de seneste 10 år (siden 01.01.2003) har Sydinvest HøjrenteLande præsteret mange gange bedre end en investering i fx globale eller euro­ pæiske aktier. Eller for den sags skyld danske obligationer. Det skal dog nævnes, at de tidligere afkast selvfølgelig ikke er nogen garanti for frem­ tidige afkast. Få gevinst af høje renter HøjrenteLande-afdelingerne i Sydinvest investerer i statsobligationer fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika, Mellemøsten og Afrika. Det vil sige lande som fx Venezuela, Tyrkiet, Polen, Qatar og Senegal. Disse lande betaler ofte en rente, der er højere end renten på nordeuropæiske statsobligationer. Vi forventer, at obligationer fra højrentelande vil give et merafkast på ca. 2-4 procentpoint i for­hold til nordeuropæiske obligationer. Landenes økonomiske udvikling spår fremgang Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi

steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år. Store dele af befolkningerne i højrentelandene er forholdsvis unge, hvilket skaber en enorm dynamik. De lave produktionsomkostninger gør høj­rente­ landene konkurrencedygtige på det globale marked og det er med til at skabe velstand. Det gavner den voksende middelklasse, og med en voksende middelklasse kommer et stigende forbrug. Det interessante er også, at selv om landene er i en opbygnings- og omstillingsfase og foretager store investeringer inden for bl.a. uddannelse og infrastruktur, så er det ikke noget, der har ramt landenes kreditvurdering. Derfor er højrentelandene interessante for investorerne • Højrentelandene som helhed er økonomisk meget bedre rustede til at møde fremtidens udfordringer end mange af de udviklede lande. • I forhold til de udviklede lande er den økonomiske vækst højere, og underskuddene på de offentlige budgetter er lavere. • Gælden i forhold til landenes størrelse og økonomiske formåen er markant mindre end i de udviklede lande, og højrentelandene har samlet set overskud på betalingsbalancen. • De internationale ratingbureauer kvitterer løbende med højere ratings. 3


Både i dollar, euro, yen og lokal valuta Højrentelandenes obligationer udstedes primært i amerikanske dollar, euro og japanske yen. Investerer vi i denne type obligationer, afdækker vi typisk valutarisikoen. Vælger man obligationer, der er udstedt i den lokale valuta, opnår man en endnu højere rente, men også en højere valutakursrisiko. Med og uden udbytte Du kan vælge mellem fire udbyttebetalende afdelinger og to akkumulerende afdelinger. Afkastet er resultatet af din investering og består af både de kursændringer, som du vil opleve på dine beviser, mens du ejer dem, og de udbytter, som du får indbetalt på din konto. Vælger du en akkumulerende afdeling, får du ikke udbytte udbetalt, men hele afkastet forbliver i afdelingen. Hvem kan investere i afdelingerne? Både selskaber og personer med frie midler og pensions­ midler samt selskaber kan investere i afdelingerne. Personer med midler i virksomhedsskatteordningen kan kun investere i Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende og Sydinvest HøjrenteLande Long/Short Akkumulerende. Spørg din investeringsrådgiver, hvad der er bedst for dig.

Hvad er højrentelande? Højrentelande er en betegnelse for lande, der endnu ikke har så udviklede økonomier og stabile poli­tiske systemer som eksempelvis vestlige lande. Det er lande i en rivende udvikling med lav indkomst pr. indbygger, men hvor det økonomiske vækstpotentiale er højere, end det vi ser i de mere udviklede lande og regioner som fx USA, Nordeuropa og Japan. Højrentelandene betaler en højere rente, end der kan opnås på de bedst ratede vestlige lande. Højrentelandene er fordelt på fire regioner: Latin- og Centralamerika, Østeuropa, Afrika og Mellemøsten samt Asien (ekskl. Japan).

n Investeringsunivers for Sydinvest HøjrenteLande-afdelinger

4


Investering i højrentelande er ikke uden risiko Store kursudsving – mulighed for attraktive afkast Højrentelandene betaler en højere rente på deres obligationer, end de vestlige lande typisk gør. Det kan give et attraktivt afkast. Investerer du i obligationer fra højrentelande, må du til gengæld acceptere risikoen for større kursudsving end de kursudsving, der forventes ved investering i vestlige lande. Det skyldes, at højrentelandene ikke er nær så stabile som de vestlige lande. Der er også en risiko for, at afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ, således at investeringerne falder i værdi. Investering i Sydinvests HøjrenteLandeobligationsafdelinger er velegnet til langsigtet investering. Vi anbefaler, at din tidshorisont er minimum 4 år. I alle Sydinvests afdelinger, der investerer i obligationer fra højrentelande, er der stor spredning, idet der bliver investeret i værdipapirer fra mange forskellige lande. På den måde forsøger vi at minimere risikoen for tab, da afdelingernes afkast ikke er så afhængig af udviklingen i enkelte lande. Risikomomenter Afkastet på vores obligationsafdelinger fra høj­ rentelande er påvirket af forskellige risici. Afdelingerne er især følsomme over for udviklingen i landenes renteniveau. Et rentefald vil føre til kursstigninger, mens en rentestigning vil føre til kursfald.

Samfundsmæssige risici Som investor skal du være opmærksom på, at lande i Emerging Markets i visse tilfælde ikke har de samme etiske standarder, som vi normalt forventer herhjemme. Det er netop det, som betegnelsen Emerging Markets dækker over. Flere lande er præget af politisk ustabilitet, store sam­­funds­mæssige omvæltninger samt social og økonomisk ulighed. I Sydinvest har vi ikke værktøjerne til at foretage etiske screeninger af staterne i investeringsuniverset, hvorfor investor må tage denne risiko under overvejelse, inden investeringen foretages. Risikoklasse og risikomarkering Alle afdelinger i investeringsforeninger i EU skal angive deres risiko på en skala fra 1 til 7, hvor 1 typisk er lav risiko og 7 typisk er høj risiko. Ri­siko­ skalaen er vist på brochurens bagside. Ved beskrivelserne af de enkelte afdelinger er det også angivet i hvilken risikogrupppe, afdelingen er placeret. I Danmark skal investeringsprodukter mærkes med rød, gul eller grøn. Alle afdelinger i investeringsforeninger har risikomærket gul, hvilket betyder, at du investerer i et investeringsprodukt, hvor der er risiko for, at dit investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er typisk ikke vanskelig at gennemskue.

En forværring af vurderingen af økonomiske og politiske forhold samt et fald i risikovilligheden generelt hos investorerne fører sædvanligvis til faldende obligationskurser og påvirker dermed afkastet negativt og vice versa. Afkastet i obligationsafdelingerne er tillige afhængigt af udviklingen i valutaerne. Det gør sig især gældende for de afdelinger, som overvejende investerer i obligationer udstedt i lokal valuta. Markederne kan under kriser være vanskelige at handle i, hvilket kan føre til midlertidige forhøjelser af indtrædelses- og udtrædelsesomkostningerne. Læs om risikoforhold i prospektet, som du finder på sydinvest.dk

Flere end 20 års erfaring med højrentelande Sydinvest har siden 1991 foretaget investeringer i aktier fra Emerging Markets, mens den første obligationsafdeling blev lanceret i 2000. Det har givet Sydinvest en god erfaring med og et godt kendskab til de lokale investeringsmuligheder, som den private investor kan have svært ved at investere i på egen hånd. Alle Sydinvests afdelinger, der inve­sterer i højrentelandeobligationer, bliver forvaltet på basis af rådgivning fra Sydbank Emerging Market.

5


Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investeringsprofil Afdelingen investerer i statsobligationer med kort løbetid i lokal valuta fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika, Mellemøsten og Afrika.

Afkast og udbytte

Kendetegnet for afdelingen • Afdelingen er udbyttebetalende. • Afdelingen har fokus på mange af de ”nye højrentelande” i Østeuropa, Afrika, Latinamerika og Asien, som tilbyder attraktive renter og økonomier på vej fremad. • Afdelingen vandt en 1. plads hos Dansk Aktionærforening i kategorien obligationer med høj risiko i 2011.

Udbytter er angivet i kroner pr. bevis

Risiko Kursen på afdelingen kan både stige og falde. Afdelingens afkast bliver specielt påvirket af ændringer i udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor afdelingen investerer og over for ændringer i landenes renter. Læs mere om risiko på side 5 og prospektet, som du finder på sydinvest.dk Spredning på mange obligationer Som investor i afdelingen er du sikret en spredning af din investering på mange obligationer og en løbende pleje af investeringen. Figur 1 og 2 viser afdelingens regions- og valutafordeling pr. 01.01.2013. Figur 3 viser de historisk laveste og højeste afkast i procent p.a. målt på 1, 3 og 5 års perioder. Observationsperioden er 10 år.

2008 -12,9 5,75

Afkast i pct.*) Udbetalt udbytte

2009 22,2 0,00

2010 20,9 0,00

2011 -0,9 17,50

2012 9,4 3,00

Figur 1: Regionsfordeling Kontant m.m. 7,8 %

Afrika 12,3 %

Østeuropa 31,5 %

Asien 19,5 %

Latinamerika 28,9 %

Figur 2: Valutafordeling Øvrige valutaer 6,3 %

Afrikanske valutaer 12,9 %

Østeuropæiske valutaer 33,3 %

Asiatiske valutaer 19,8 % Latinamerikanske valutaer 27,7 %

Figur 3: Afkastudsving*) 1 år

-13,6 %

3 år

36,4 % -2,2 %

5 år

16,0 %

2,1 %

-40

-30

-20

-10

0

8,5 %

10

20

30

40

50

60

Note: Afdelingen er startet i 2005. Observationstallene fra 31.05.2005 er afdelingens, og observations­tallene fra før 31.05.2005 er tal fra et sammenligneligt indeks: JP Morgan GBI-EM Broad Diversified unhedged.

Stamoplysninger ISIN Formue Benchmark Risikomærkning Adm. omk. (2011) ÅOP Risikogruppe

DK0016313810 2,4 mia. kroner GBI-EM Global Diversified Gul 1,07 % 1,70 % 4

*) Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

6


Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta Investeringsprofil Afdelingen investerer i statsobligationer med mellemlang eller lang løbetid i lokal valuta fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika, Mellemøsten og Afrika.

Afkast og udbytter 2008 -15,1 7,50

Afkast i pct.*) Udbetalt udbytte

2009 22,7 0,00

2010 28,6 0,00

2011 0,5 15,00

2012 14,5 7,75

Udbytter er angivet i kroner pr. bevis

Kendetegnet for afdelingen • Afdelingen er udbyttebetalende. • Afdelingen har fokus på mange af de ”nye højrentelande” i Østeuropa, Afrika, Latinamerika og Asien, som tilbyder attraktive renter og økonomier på vej fremad. • Afdelingen vandt en 2. plads hos Dansk Aktionærforening i kategorien obligationer med høj risiko i 2012. Risiko Kursen på afdelingen kan både stige og falde. Afdelingens afkast bliver specielt påvirket af ændringer i udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor afdelingen investerer og over for ændringer i landenes renter. Læs mere om risiko på side 5 og prospektet, som du finder på sydinvest.dk Spredning på mange obligationer Som investor i afdelingen er du sikret en spredning af din investering på mange obligationer og en løbende pleje af investeringen.

Figur 4: Regionsfordeling Kontant m.m. 7,9 %

Afrika 13,0 %

Østeuropa 31,4 %

Asien 19,4 %

Latinamerika 28,3 %

Figur 5: Valutafordeling Øvrige valutaer 5,9 %

Afrikanske valutaer 13,8 %

Østeuropæiske valutaer 34,1 %

Asiatiske valutaer 19,1 % Latinamerikanske valutaer 27,1 %

Figur 4 og 5 viser afdelingens regions- og valutafordeling pr. 01.01.2013. Figur 6 viser de historisk laveste og højeste afkast i procent p.a. målt på 1, 3 og 5 års perioder. Observationsperioden er 10 år.

Figur 6: Afkastudsving*) 1 år

-17,0 %

5 år

-40

41,4 % -4,0 %

3 år

20,2 %

2,9 %

-30

-20

-10

0

9,6 %

10

20

30

40

50

60

Note: Afdelingen er startet i 2006. Observationstallene fra 28.02.2006 er afdelingens, og observations­tallene fra før 28.02.2006 er tal fra et sammenligneligt indeks: JP Morgan GBI-EM Broad Diversified DKK unhedged.

Stamoplysninger ISIN Formue Benchmark Risikomærkning Adm. omk. (2011) ÅOP Risikogruppe

DK0060030872 1,0 mia. kroner GBI-EM Global Diversified Gul 1,16 % 1,69 % 4

*) Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

7


Sydinvest HøjrenteLande Mix Investeringsprofil Afdelingen investerer i statsobligationer udstedt i hård valuta (fx dollar, yen og euro) eller lokal valuta fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika, Mellemøsten og Afrika. Afdelingen vil variere andelene af obligationer udstedt i hård valuta (dollar, yen og euro) og lokal valuta baseret på forventninger til udviklingen i renter og valutakurser. Kendetegnet for afdelingen • Afdelingen er udbyttebetalende. • I afdelingen vælger vi fra land til land, hvor det er mest attraktivt at placere midlerne, i lokal valuta, fx i mexicanske peso, eller i obligationer udstedt i hård valuta (fx dollar, yen og euro). • Morningstar gav en pris til afdelingen i 2011 for bedste investering i obligationer i højrentelande. Risiko Kursen på afdelingen kan både stige og falde. Afdelingens afkast bliver specielt påvirket af ændringer i udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor afdelingen investerer og over for ændringer i landenes renter. Læs mere om risiko på side 5 og prospektet, som du finder på sydinvest.dk Spredning på mange obligationer Som investor i afdelingen er du sikret en spredning af din investering på mange obligationer og en løbende pleje af investeringen. Figur 7 og 8 viser afdelingens regions- og valutafordeling pr. 01.01.2013.

Afkast og udbytter 2008 -24,5 8,50

Afkast i pct.*) Udbetalt udbytte

2009 41,1 6,75

2010 18,4 7,50

2012 17,2 6,00

Udbytter er angivet i kroner pr. bevis

Figur 7: Regionsfordeling Kontant m.m. 8,4 % Mellemøsten 4,4 %

Østeuropa 31,0 %

Afrika 12,1 %

Asien 15,8 %

Latinamerika 28,3 %

Figur 8: Valutafordeling Øvrige valutaer 0,9 % Euro 8,7 %

Danske kroner 40,4 %

Asiatiske valutaer 9,2 %

Afrikanske valutaer 9,3 %

Latinamerikanske valutaer 14,8 %

Østeuropæiske valutaer 16,7 %

Figur 9: Afkastudsving*) 1 år -28,0 %

Figur 9 viser de historisk laveste og højeste afkast i procent p.a. målt på 1, 3 og 5 års perioder. Observationsperioden er 10 år.

2011 3,3 5,50

49,6 % -7,8 %

3 år 5 år

22,8 %

1,0 %

-40

-30

-20

-10

11,7 %

0

10

20

30

40

50

60

Note: Afdelingen er startet i 2003. Observationstallene fra 31.03.2003 er afdeling­e ns, og observations­tallene fra før 31.03.2003 er tal fra et sammenligneligt indeks: 85 % JP Morgan EMBI Global Diversified + 15 % Effas Germany 3-7 years.

Stamoplysninger ISIN Formue Benchmark Risikomærkning Adm. omk. (2011) ÅOP Risikogruppe

DK0016231921 3,3 mia. kroner 50% EMBI GD i DKK, 50% GBI-EM GD Gul 1,16 % 1,68 % 5

*) Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

8


Det russiske obligationsmarked er i stærk vækst. Store råvarereserver, stabil økonomisk vækst og overskud på handelsbalancen er med til at skabe potentiale for investeringer.

9


Sydinvest HøjrenteLande Investeringsprofil Afdelingen investerer fortrinsvis i højtforrentede statsobligationer udstedt i dollar eller euro fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika, Mellemøsten og Afrika. Afdelingen kan derudover investere i obligationer udstedt i lokal valuta. Kendetegnet for afdelingen • Afdelingen er udbyttebetalende. • Overordnet går vi efter lande, som har positive økonomiske nøgletal, hvor vi mener, at værdifastsættelsen er attraktiv. • Afdelingen har eksisteret i mere end 10 år og har gjort det særdeles godt i forhold til andre afdelinger i Danmark med samme investerings­ profil. Afdelingen har de seneste 10 år (siden 01.01.2003) leveret et gennemsnitligt afkast på mere end 10 % p.a.

Afkast og udbytter 2008 -26,8 8,25

Afkast i pct.*) Udbetalt udbytte

2009 41,1 7,50

2010 16,3 7,75

2011 7,2 9,75

2012 18,0 5,75

Udbytter er angivet i kroner pr. bevis

Figur 10: Regionsfordeling

Kontant m.m. 12,3 %

Østeuropa 33,5 %

Europa 1,6 % Afrika 5,9 %

Mellemøsten 8,8 %

Asien 11,1 % Latinamerika 26,8 %

Risiko Kursen på afdelingen kan både stige og falde. Afdelingens afkast bliver specielt påvirket af ændringer i renteforskellen mellem US-renter i forhold til renterne i højrentelandene. Da vi investerer en mindre del i obligationer udstedt i lokal valuta, bliver afdelingen også for en mindre del påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor afdelingen investerer.

Figur 11: Valutafordeling Euro 9,9 % Danske kroner 90,1 %

Læs mere om risiko på side 5 og prospektet, som du finder på sydinvest.dk Spredning på mange obligationer Som investor i afdelingen er du sikret en spredning af din investering på mange obligationer og en løbende pleje af investeringen. Figur 10 og 11 viser afdelingens regions- og valuta­fordeling pr. 01.01.2013. Figur 12 viser de historisk laveste og højeste afkast i procent p.a. målt på 1, 3 og 5 års perioder. Observationsperioden er 10 år.

Figur 12: Afkastudsving*) 1 år

-29,6 %

49,4 % -8,7 %

3 år 5 år

23,3 % 0,8 %

-40

-30

-20

-10

0

12,9 %

10

20

30

40

50

60

Note: Afdelingen har eksisteret i mere end 10 år, og alle observationstallene stammer fra afdelingen.

Stamoplysninger ISIN Formue Benchmark Risikomærkning Adm. omk. (2011) ÅOP Risikogruppe

DK0016039654 7,5 mia. kroner EMBI Global Diversified i DKK Gul 1,16 % 1,62 % 5

*) Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

10


Sydinvest HøjrenteLande Akk. Investeringsprofil Afdelingen investerer fortrinsvis i højtforrentede statsobligationer udstedt i dollar eller euro fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika, Mellemøsten og Afrika. Afdelingen kan derudover investere i obligationer udstedt i lokal valuta. Kendetegnet for afdelingen • Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende har samme investeringsprofil som Sydinvest HøjrenteLande. Dog adskiller afdelingen sig ved at være akkumulerende og kan dermed også anvendes af personer med midler i virksomhedsskatteordningen. • Overordnet går vi efter lande, som har positive økonomiske nøgletal, hvor vi mener, at værdifastsættelsen er attraktiv.

Afkast 2008 -25,8

Afkast i pct.*)

2009 41,6

2010 16,3

2011 6,9

2012 17,7

Figur 13: Regionsfordeling

Kontant m.m. 12,9 %

Østeuropa 34,3 %

Europa 1,6 % Afrika 5,7 %

Mellemøsten 8,8 %

Asien 11,0 %

Risiko Kursen på afdelingen kan både stige og falde. Afdelingens afkast bliver specielt påvirket af ændringer i renteforskellen mellem US-renter i forhold til renterne i højrentelandene. Da vi investerer en mindre del i obligationer udstedt i lokal valuta, bliver afdelingen også for en mindre del påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor afdelingen investerer.

Latinamerika 25,7 %

Figur 14: Valutafordeling Euro 9,5 % Danske kroner 90,5 %

Læs mere om risiko på side 5 og prospektet, som du finder på sydinvest.dk Spredning på mange obligationer Som investor i afdelingen er du sikret en spredning af din investering på mange obligationer og en løbende pleje af investeringen. Figur 13 og 14 viser afdelingens regions- og valuta­fordeling pr. 01.01.2013. Figur 15 viser de historisk laveste og højeste afkast i procent p.a. målt på 1, 3 og 5 års perioder. Observationsperioden er 10 år.

Figur 15: Afkastudsving*) 1 år -28,2 %

49,1 % -8,2 %

3 år 5 år

23,2 %

-0,6 %

-40

-30

-20

-10

10,5 %

0

10

20

30

40

50

60

Note: Afdelingen er startet i 2005. Observationstallene fra 30.11.2005 er afdelingens, og observationstallene fra før 30.11.2005 er tal fra et sammen­lig­n eligt indeks: JP Morgan EMBI Diversified DKK Hedge.

Stamoplysninger ISIN Formue Benchmark Risikomærkning Adm. omk. (2011) ÅOP Risikogruppe

DK0060012979 832 mio. kroner EMBI Global Diversified i DKK Gul 1,16 % 1,64 % 5

*) Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

11


Hong Kong har gennem en ĂĽrrĂŚkke satset kraftigt pĂĽ infrastruktur med bl.a. ekspresmetro, vejtunneler og tog. Desuden sikrer en af verdens travleste containerterminaler, at varer kan sendes effektivt ind og ud af landet.

12


Sydinvest HøjrenteLande Long/Short Akkumulerende Investeringsprofil Afdelingen investerer i statsobligationer fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika, Afrika og Mellemøsten. Herudover kan afdelingen investere i obligationer udstedt af stater, som er medlemmer af OECD eller EU. Obligationerne kan være udstedt i hård valuta (fx dollar, yen eller euro) eller lokal valuta. Kendetegnet for afdelingen • Afdelingen er akkumulerende. • Formålet med afdelingen er at opnå et positivt (absolut) afkast af investeringen, uanset hvilken retning markedet bevæger sig. • Afdelingen er startet den 1. maj 2010 og er den sjette af Sydinvests afdelinger, som investerer i obligationer fra højrentelande. Afdelingen adskiller sig markant fra de fem andre afdelinger, som investerer i obligationer fra højrentelandene, da den kan gå ”short”. Målet med ”short-investering” er at opnå et positivt afkast i et generelt faldende marked i højrentelande eller i et enkelt marked eller værdipapir.

”Short-investering” At sælge obligationer eller valutaer til høje kurser og købe dem tilbage til lave kurser er det bagvedliggende tankesæt ved denne måde at investere på. Det sker i praksis ved investering i forskellige finansielle instrumenter, som har den egenskab, at de stiger i kurs, når obligationer fra højrentelande eller deres valutaer falder i kurs.
Omfanget af anvendelse af ”short-investering” vil afhænge af styrken af
forventningerne til faldende kurser på obligationer og valuta fra højrentelandene. “Long-investering” 
 Ved ”long-investering” køber afdelingen værdi­ papirer, som forventes at stige i kurs eller værdi, når obligationer fra højrentelandene eller deres valutaer stiger i kurs.

gen også kunne opleve gevinst eller tab på såvel ”short-investering” som ”long-investering” sam­ tidig. Endvidere risikerer
man i afdelingen et negativt afkast i perioder med stigende kurser. Læs mere om risiko på side 5 og prospektet, som du finder på sydinvest.dk Spredning på mange obligationer Som investor i afdelingen er du sikret en spredning af din investering på mange obligationer og en løbende pleje af investeringen. Afkast 2008 –

Afkast i pct.*)

2010 2,3

2011 0,2

2012 8,4

Afdelingen er etableret 31.05.2010

Figur 16: Regionsfordeling 43,8 %

Østeuropa Latinamerika

23,4 % 3,6 %

Afrika

16,3 %

Øvrige og kontant Asien

-4,4 %

-10

0

10

20

30

40

50

Figur 17: Valutafordeling 58,7 %

Danske kroner Euro

28,1 %

Latinamerikanske valutaer

11,3 %

Østeuropæiske valutaer

7,6 % 4,1 %

Afrikanske valutaer Øvrige valutaer

1,4 % -10

Risiko Kursen på afdelingen kan både stige og falde. Afdelingens afkast bliver specielt påvirket af ændringer i udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor afdelingen investerer og over for ændringer i landenes renter. Desuden er afdelingens afkast påvirket af vores valg af ”short-investeringer” i afdelingen. Har afdelingen taget en ”short position”, og kurserne mod vores forventninger stiger, vil det medføre et tab til afdelingen. Da afdelingen både laver ”short-” og ”long-investeringer”, vil afdelin-

2009 –

0

10

20

30

40

50

Stamoplysninger ISIN Formue Benchmark Risikomærkning Adm. omk. (2011) ÅOP Risikogruppe

DK0060227908 208 mio. kroner Afdelingen har intet benchmark Gul 1,11 % 1,55 % 3

*) Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

13


Fakta om afdelingerne Afdeling

Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta

Sydinvest HøjrenteLande Mix

Investerer i

Statsobligationer med kort løbetid i lokal valuta

Statsobligationer med mellemlang eller lang

Statsobligationer udstedt i hård valuta

fra højrentelande.

løbetid i lokal valuta fra højrentelande.

(fx dollar, yen og euro) eller lokal valuta fra højrentelande.

Investerings­

Udnytter renteforskellen mellem højrente-

Udnytter renteforskellen mellem højrente-

Udnytter renteforskellen mellem højrente-

tema

lande og udviklede lande. Endvidere ud-

lande og udviklede lande. Endvidere ud-

lande og udviklede lande. Endvidere udnyt-

nyttes potentialer i valutakurserne.

nyttes potentialer i valutakurserne.

tes potentialer i valutakurserne.

Historiske

Seneste år:

Seneste år:

14,5 %

Seneste år:

17,2 %

afkast 1)

Seneste 3 år:

31,1 %

Seneste 3 år:

47,9 %

Seneste 3 år:

43,3 %

Seneste 5 år:

39,6 %

Seneste 5 år:

54,1 %

Seneste 5 år:

52,7 %

Seneste 7 år:

57,0 %

Seneste 7 år:

68,8 %

Seneste 7 år:

66,9 %

Forventet afkast 2)

9,4 %

5,5 %

10 år

-15 -10

-11,0 % -5

0

5

21,0 %

Min. 1 år 10

15

20

25

10 år

5,75 %

Max. 1 år

20,0 %

Min. 1 år

Valutarisiko

10 år

Max. 1 år

30

-12,5 % -15 -10

-5

0

5

6,0 %

Max. 1 år

23,0 %

Min. 1 år 10

15

20

25

30

-13,75 % -15 -10

-5

0

5

10

15

20

25

Afdelingen fører en aktiv valutapolitik, og afde-

Afdelingen fører en aktiv valutapolitik, og afde-

Afdelingen fører en aktiv valutapolitik. Inve-

lingen valutasikrer som hovedregel ikke afde-

lingen valutasikrer som hovedregel ikke afde-

steringer i lokale valutaer på de nye marke-

lingens investeringer. Det betyder, at udsving

lingens investeringer. Det betyder, at udsving

der vil som udgangspunkt ikke blive valuta-

i lokale valutakurser vil påvirke afdelingens

i lokale valutakurser vil påvirke afdelingens

kurssikret. Investeringer i alle andre valutaer

afkast.

afkast.

vil som udgangspunkt blive valutakurssikret over for DKK. Det betyder, at udsving i lokale valutakurser vil påvirke afdelingens afkast.

Generel risiko

Risikoen i afdelingen afhænger primært af:

Risikoen i afdelingen afhænger primært af:

Risikoen i afdelingen afhænger primært af:

• udstedernes evne til at betale afdrag

• udstedernes evne til at betale afdrag

•u  dstedernes evne til at betale afdrag

og renter • udviklingen i valutakurserne i højrente­ landenes lokale valutaer

Udbytter

og renter • udviklingen i valutakurserne i højrente­ landenes lokale valutaer

og renter • udviklingen i valutakurserne i højrente­ landenes lokale valutaer

• udviklingen i landenes renteniveauer

• udviklingen i landenes renteniveauer

• udviklingen i landenes renteniveauer

• politisk ustabilitet

• politisk ustabilitet

• politisk ustabilitet

Afdelingen udbetaler normalt et udbytte.

Afdelingen udbetaler normalt et udbytte.

Afdelingen udbetaler hvert år et udbytte. Afdelingen udbetaler altid minimum modtagne renter minus afdelingens administrations­omkostninger.

Skattelovgivningen bliver løbende revideret. Du finder den nyeste information om gældende regler på www.sydinvest.dk.

14

30


Sydinvest HøjrenteLande

Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende

Sydinvest HøjrenteLande Long/Short Akkumulerende3)

Fortrinsvis i statsobligationer udstedt i dollar

Fortrinsvis i statsobligationer udstedt i dollar

Statsobligationer fra højrentelande. Herudover kan afdelingen inve-

eller euro fra højrentelande. Afdelingen kan

eller euro fra højrentelande. Afdelingen kan

stere i obligationer udstedt af stater, som er medlemmer af OECD

derudover investere op til 40 % i obliga­

derudover investere op til 40 % i obligationer

eller EU. Obligationerne kan være udstedt i hård valuta (fx dollar,

tioner udstedt i lokal valuta.

udstedt i lokal valuta.

yen eller euro) eller lokal valuta. Afdelingen kan investere formuen og benytte ”short-investering” samtidig.

Udnytter renteforskellen mellem højrente-

Udnytter renteforskellen mellem højrentelande

Udnytter renteforskellen mellem højrentelande og udviklede lande.

lande og udviklede lande. Endvidere ud­

og udviklede lande. Endvidere udnyttes poten-

Endvidere udnyttes potentialer i valutakurserne. Afdelingen kan

nyttes potentialer i valutakurserne.

tialer i valutakurserne.

investere formuen og benytte ”short-investering” samtidig. Ved ”short-investering” spekulerer afdelingen i, at værdipapirer falder i kurs eller værdi eller stiger mindre end en sammenlignelig investering i afdelingen. Det betyder, at afdelingen i tilfælde af faldende kurser har mulighed for at formindske tabene i afdelingen eller opnå positive afkast.

Seneste år:

18,0 %

Seneste år:

17,7 %

Seneste år:

Seneste 3 år:

47,1 %

Seneste 3 år:

46,4 %

Seneste 3 år:

8,4 % –

Seneste 5 år:

52,0 %

Seneste 5 år:

53,8 %

Seneste 5 år:

Seneste 7 år:

68,2 %

Seneste 7 år:

69,1 %

Seneste 7 år:

Der er ingen minimums- og maksimumsafkast til afdelingen

3)

10 år

10 år

6,0 %

Max. 1 år

23,0 %

Min. 1 år -5

0

5

10

Max. 1 år

23,0 %

Min. 1 år

-13,75 % -15 -10

6,0 %

15

20

25

30

10 år

-13,75 % -15 -10

-5

0

5

10

15

20

25

30

-15 -10

5,0 % -5

0

5

10

15

20

25

30

Valutarisikoen i denne afdeling er be­græn-

Valutarisikoen i denne afdeling er begrænset

Afdelingen fører i mindre omfang en aktiv valutapolitik og kan blive

­set i forhold til de andre højrentelande-

i forhold til de andre højrentelande-afdelinger

påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor afdelingen

afdelinger i Sydinvest. Afdelingens valuta-

i Sydinvest. Afdelingens valutapositioner

investerer.

positioner i danske kroner og euro skal ud-

i danske kroner og euro skal udgøre mindst

gøre mindst 60 % af formuen. In­veste­ringer

60 % af formuen. Investeringer i lokale valutaer

i lokale valutaer vil som udgangspunkt ikke

vil som udgangspunkt ikke blive valutakurs­

blive valutakurssikret. Investeringer i alle

sikret. Investeringer i alle andre valutaer vil

andre valutaer vil som udgangspunkt blive

som udgangspunkt blive valutakurssikret over

valutakurssikret over for DKK.

for DKK.

Risikoen i afdelingen afhænger primært af:

Risikoen i afdelingen afhænger primært af:

Risikoen i afdelingen afhænger primært af:

• udstedernes evne til at betale afdrag

• udstedernes evne til at betale afdrag

• udstedernes evne til at betale afdrag og renter

og renter

og renter

• udviklingen i valutakurserne

• udviklingen i valutakurserne

• udviklingen i valutakurserne

• udviklingen i landenes renteniveauer

• udviklingen i landenes renteniveauer

• udviklingen i landenes renteniveauer

• politisk ustabilitet

• politisk ustabilitet

• politisk ustabilitet

• timingen af afdelingens ”short-investeringer”

Afdelingen udbetaler hvert år et udbytte.

Afdelingen er akkumulerende og udbetaler ikke

Afdelingen er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte. Kurs­

Afdelingen udbetaler altid minimum mod-

udbytte. Kursgevinster og -tab samt renter og

gevinster og -tab samt renter og aktieudbytter bliver opsamlet

tagne renter minus afdelingens

aktieudbytter bliver opsamlet i afdelingen.

i afdelingen. Samlet viser det sig som kursændringer på beviserne.

administrations­omkostninger.

Samlet viser det sig som kursændringer på beviserne.

Pr. 01.01.2013. Investor bør være opmærksom på, at historiske afkast ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast, ligesom bl.a. udviklingen i valutakurser kan have en positiv eller negativ effekt på afdelingens fremtidige afkast. De forventede afkast er baseret på Sydinvests bedste skøn. Investor skal være opmærksom på, at de faktiske realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. 3)  Investeringspolitikken i afdelingen adskiller sig fra de andre afdelinger i Sydinvest, idet den i videre udstrækning har mulighed for at benytte afledte finansielle instrumenter. Med de nuværende erfaringer giver det ikke mening at formulere konkrete minimums- og maksimumsafkast til afdelingen. 1) 

2) 

15


Placering af Sydinvests afdelinger på risikoskalaen pr. 1. januar 2013

Dannebrog Dannebrog Akk. Fonde HøjrenteLande Long/Short Akk. Virksomhedsobligationer IG Lav risiko

Typisk lavt afkast

1

2

3

HøjrenteLande HøjrenteLande Akk. HøjrenteLande Mix Virksomhedsobligationer HY Virksomhedsobligationer HY Akk.

4

HøjrenteLande Lokal Valuta HøjrenteLande Valuta Indeksobligationer International

Danrente

Risikoskalaen er en del af et EU-initiativ – kaldet Central Investorinformation. Risikoskalaen skal bruges hos alle investeringsforeninger i EU.

B-4120.0113

Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, kan en afdelings placering skifte plads. Derfor kan den viste skala være forældet – du kan finde de senest opdaterede CI-dokumenter på sydinvest.dk.

Investeringsforeningen Sydinvest CVR-nr. 24260534

5

Peberlyk 4 6200 Aabenraa

sydinvest.dk si@sydinvest.dk

BRIK BRIK Akk. Latinamerika SCANDI Tyskland

6 Afrika & Mellemøsten Danmark Europa Fjernøsten Fjernøsten Akk. IT Klima & Miljø USA Verden

7

Høj risiko

Typisk højt afkast

Investering i højrentelande  
Investering i højrentelande  

Højrentelandene leverer ikke kun råvarer som olie, gas og kakao. Deres andel af den globale økonomi er steget markant de seneste 10-20 år, d...

Advertisement