Page 1


สาระความรูต้ อนที่ 53 - ทาความสะอาดเครือ่ งคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม CCleaner

สวัสดีครับ หลังจากที่ห่างหายไปปีกว่าๆ กับสาระความรู้ กลับมาแล้วพร้อมกับตอนที่ 53 ในหัวข้อ ทาความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม CCleaner ที่ช่วยทาความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ทุกๆ ท่าน ลบไฟล์ขยะ ซ่อมแซม Registry ถอนการติดตั้งโปรแกรม และอีกมากมาย มาเริ่มต้นใช้งานกันเลย ครับ ^___^ 1. ขั้นตอนแรก ให้เข้าเว็บไซต์ http://www.filehippo.com/download_ccleaner จากนั้นคลิกที่ Download Latest Version และดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

2. จะได้ไฟล์ชื่อ ccsetup320.exe


3. ดับเบิล้ คลิกที่ไฟล์ ccsetup320.exe จะได้ดังรูป ให้คลิกปุ่ม OK

4. คลิกปุ่ม Next


5. คลิกปุ่ม I Agree

6. ให้ติ๊กถูกออกดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม Install


7. ขณะกาลังติดตั้งโปรแกรม

8. เสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม ติ๊กถูกออกจาก View Release notes แล้วคลิกปุ่ม Finish โปรแกรมจะเริ่มต้นทางาน


9. ให้คลิกปุม่ Yes (Recommended)

10. หน้าตาของโปรแกรม CCleaner


11. ที่หน้าจอ Desktop จะเห็น Shortcut โปรแกรม CCleaner

12. เริ่มต้นจากการกาจัดไฟล์ขยะจากการท่องเที่ยวในโลกของอินเตอร์เน็ต ณ ตอนนี้เราอยู่ทเี่ มนู Cleaner ช่อง Windows ในส่วนของ Internet Explorer ให้เราติ๊กถูกออกที่ History (ประวัติการใช้งาน เว็บไซต์) และ Recently Typed URLS (จดจาเว็บไซต์ทอี่ ยู่บน Address bar) เพื่อจะได้ไม่ลบประวัติการใช้ งานเว็บไซต์ หรือถ้าต้องการเคลียร์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ก็ติ๊กถูกทั้ง 2 ข้อ


13. มาที่ tab Applications ถ้าในเครื่องของเรามี Browsers ตัวอื่นๆ เช่น Firefox, Google Chrome จะปรากฏดังรูป ให้ติ๊กถูกออกช่อง Internet History (เหตุผลเหมือนในข้อ 12) จากนั้นคลิกปุ่ม Run Cleaner

14. คลิกปุ่ม OK


15. ขณะกาลังจัดการไฟล์ขยะ

16. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะแสดงข้อมูลการกาจัดไฟล์ ดังรูปเคลียร์พื้นที่ไปทัง้ หมด 250 MB.


17. เมนูต่อมาคือ Registry เพื่อซ่อมแซมค่า Registry ในเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถอ่านข้อมูล เพิ่มเติมเกีย่ วกับ Registry ได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Registry เริ่มต้นทางานด้วยการ คลิกปุ่ม Scan for Issues

18. โปรแกรมจะตรวจสอบไฟล์ Registry ที่มีปัญหา จะปรากฏรายชื่อขึ้นมา จากนั้นคลิกปุ่ม Fix selected issues..


19. คลิกปุ่ม No (ไม่ต้องการสารองข้อมูลไฟล์ registry)

20. คลิกปุ่ม Fix All Selected Issues

21. เสร็จเรียบร้อย


22. เมนู Uninstall ไว้ใช้สาหรับถอนการติดตั้งโปรแกรม ทางานลักษณะคล้ายกับโปรแกรมของ Windows แต่สามารถลบค่าของโปรแกรมที่ยังคงค้างไว้อยู่ได้

23. เมนู Startup ไว้สาหรับเช็คในขณะที่เปิดเครื่องนั้น มีโปรแกรมอะไรเริ่มต้นทางานขึ้นมาบ้าง ใน ส่วนนี้สามารถเช็คได้ว่ามีไวรัสทางานตอนเปิดเครื่องมั้ย?? ถ้าต้องการปิดโปรแกรมไม่ให้เริม่ ต้นทางานพร้อม เครื่อง ให้ทาดูที่ tab Enabled ของหัวข้อนั้นๆ แล้วทาให้เป็น No


24. เมนู System Restore ไว้ในการย้อนเวลากลับ เช่น วันที่ 13 ทางานแล้วเครื่องมีปัญหา ก็ใช้ System Restore ย้อนกลับไปวันที่ 12 เพื่อใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา

สรุปสาระความรู้ในตอนนี้ คือ ทุกท่านสามารถงานโปรแกรม CCleaner ได้อย่างมีความสุขพร้อมกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางานเร็วขึ้น หลังจากการเคลียร์ไฟล์ขยะต่างๆ หวังว่าคงจะถูกใจทุกๆ ท่าน แล้วอย่าลืม ติดตามสาระความรู้ตอนต่อไปด้วยนะครับ ^^

นายสีหนาท ศิวเสน เจ้าหน้าที่ศูนย์สานักงานอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

คติสอนใจ **ไปให้สดุ แล้วหยุดทีค่ ำว่ำพอ**


สาระความรู้ตอนที่ 53 - ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม CCleaner  

สาระความรู้ตอนที่ 53 - ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม CCleaner

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you