Page 1

จดหมายข่ า ว. . .

การกระจายอำนาจ

ท้องถิ่น

รร

ารก

กค

ะก

รอง

นคณ

ส่ ว น

สำนั กงา

มก

ารกร

ร งค์ก ะจายอ ำนาจให้แก่อ

“รัฐ...กระจายอำนาจ ราษฎร์...มีส่วนร่วม”

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๕๖

สาร

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

0 การกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด้วยการเพิ่มบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ มี อิ ส ระในการกำหนดนโยบายการปกครอง

การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ของตนเอง เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการและแก้ ไ ขปั ญ หาของประชาชนในพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่างทั่วถึง

เป็ น ภารกิ จ สำคั ญ ประการหนึ่ ง ที่รัฐบาลต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 0 นั บ ตั้ ง แต่ ไ ด้ มี ก ารดำเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๒ จวบจนปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้พิสูจน์ให้เห็นว่า เป็นกลไกสำคัญ ในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาส

ให้ประชาชนและภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในการบริหารงานตามหลักปกครองตนเองในระบอบ ประชาธิปไตย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม 0 ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุ ทธศักราช ๒๕๕๖ ดิ ฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลประทานพรให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนั ก งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกจดหมายข่าวกระจายอำนาจทุกท่าน ประสบแต่

ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) นายกรัฐมนตรี


รอบรู้

เรื่อ งแผนการกระจายอำนาจ

ฉบับนี้จะนำเสนอเรื่อง การถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาสู่ อปท. เป็น อีกหนึง่ ภารกิจทีก่ ำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการถ่ายโอน การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้แก่ อปท. ทีผ่ า่ นหลักเกณฑ์ และวิ ธี ก ารประเมิ น ความพร้ อ มในการจั ด การศึ ก ษา

ขัน้ พื้ น ฐาน ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และเงื่อนไข

การแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ไปสังกัด อปท. รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสมัครใจ ไม่บังคับ 0 ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๔๙ ซึ่ ง เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของ

การถ่ า ยโอน คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๙ ได้ รั บ ทราบมติ ค ณะกรรมการ

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(กกถ.) โดยปีการศึกษา ๒๕๔๙ กำหนดให้ อบจ. รับโอน สถานศึกษาได้ไม่เกิน ๓ แห่ง เมืองพัทยา และเทศบาล ที่เคยจัดการศึกษา รับโอนสถานศึกษาได้ไม่เกิน ๒ แห่ง เทศบาลตำบล และ อบต. ที่ไม่เคยจัดการศึกษา รับโอน สถานศึกษาได้ไม่เกิน ๑ แห่ง และกรณีที่สถานศึกษา สมัครใจไปอยู่ อปท. และ อปท. ยินดีรบั โอนสถานศึกษา ดังกล่าวนอกเหนือจากทีก่ ำหนด ให้สถานศึกษาและ อปท. ทำความตกลงเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน และเสนอ กกถ. พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ จึงเห็นว่า อปท. รับโอนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และ ระดับประถมศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นจำนวน 33 แห่ง (7.19%)

345 แห่ง (75.16%)

๒๙๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๒ ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

(๓๒,๐๙๗ แห่ง) หากมองในภาพรวมจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการได้ถ่ายโอนสถานศึกษา ให้แก่ อปท. แล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๔๙๘ แห่ง จำแนกเป็น อบจ. ๓๓๖ แห่ง เทศบาล ๙๖ แห่ง อบต. ๖๕ แห่ง และ กทม. ๑ แห่ ง คิด เป็ น ร้ อ ยละ ๑.๕๕ ของสถานศึกษา

ในสังกัด สพฐ. 0 ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์การ มหาชน) (สมศ.) ได้ทำการประเมินคุณภาพภายนอก

(รอบสอง) ของสถานศึกษาทีถ่ า่ ยโอนให้ อปท. รวมทัง้ สิน้ จำนวน ๔๕๙ โรงเรียน ผลปรากฏว่า สถานศึกษาที ่ ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ส่วนใหญ่ มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี แต่ทั้งนี้ อปท. ยังคงต้องปรับตัว และเตรียม

ความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการศึกษาในอนาคต และ สิง่ ทีส่ ำคัญคือ การให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมในการ จั ด การศึ ก ษาของท้ อ งถิ่ น การศึ ก ษาจะมี คุ ณภาพได้

ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิด ร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาการศึกษาท้องถิน่ ให้ยง่ั ยืนต่อไป และในฉบับหน้า จะเป็นเรือ่ งของสถานศึกษา ลักษณะพิเศษทีก่ ระทรวงศึกษาธิการขอยกเว้นไม่ถา่ ยโอน จะมีโรงเรียนลักษณะใดบ้าง ขอให้ติดตามต่อไปนะคะ

81 แห่ง (17.65%)


เงิน ๆ...ทอง ๆ... เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ข้าราชการหรือลูกจ้าง อปท.

กกถ.

0 ในการประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๕ เมือ่ วันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๕ มีมติมอบให้ สถ. สำรวจข้อมูล

อปท. ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการปรับเพิ่มค่าครองชีพข้าราชการ หรือพนักงานของ อปท. รวมทั้งจำนวนเงิน

ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลของ อปท. ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จากนโยบายของรัฐบาล วุฒิปริญญาตรี เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และค่าจ้าง แรงงานวันละ ๓๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๖,๒๐๒,๑๒๕,๔๖๓.๑๕ บาท เพือ่ เสนอ ครม. พิจารณาอนุมตั งิ บกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ อปท. เพื่อเบิกจ่ายให้แก่ข้าราชการหรือลูกจ้าง อปท. ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 0 ต่อมา ครม. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ได้มีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี ้ 0 (๑) กรณีเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล (ปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท และค่าแรง ๓๐๐ บาท) เห็นควรให้กระทรวงมหาดไทย และ กกถ. ตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่ายด้าน บุคลากรตามที่ได้จ่ายจริงของ อปท. แต่ละแห่ง หาก อปท. แห่งใดมีรายได้เพียงพอก็ให้ใช้จ่ายเงินรายได้ของ อปท. นั้น ๆ สำหรับ อปท. ใดทีม่ รี ายได้ไม่เพียงพอ ให้ กกถ. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน อุดหนุนทัว่ ไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 0 (๒) กรณี อปท. มีค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นเกินกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เห็นควรให้ กกถ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนหลักเกณฑ์ การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และเงินเพิม่ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถยนต์ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อนที่จัดสรรให้แก่ อบจ.

ร้อยละ ๑๐๐ โดยลดสัดส่วนการจัดสรรรายได้ให้แก่ อบจ. ลง เพื่อนำมาจัดสรรเพิ่มให้แก่ อบต. และเทศบาล ซึง่ จะช่วยแก้ไขปัญหาค่าใช้จา่ ยด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ ให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมาย กำหนด 0 (๓) ให้ อปท. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๐ กรณีทงี่ บประมาณรายจ่ายประกาศใช้ บังคับแล้ว หรือ อปท. มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่ายในกรณี รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น การเบิกเงินให้พนักงานส่วนท้องถิ่นตามสิทธิ ตลอดจนลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินอื่นตาม กฎหมาย ระเบียบ คำสัง่ หรื หนังสือสัง่ การกระทรวงมหาดไทยในระหว่างปีงบประมาณ หรือไม่ได้ตง้ั งบประมาณ เพือ่ การนัน้ ไว้ ให้ อปท. จ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นและให้ ถือเป็น รายจ่ า ยในปี น้ั น และให้ กกถ. เร่ ง รั ด การทบทวนเกณฑ์ ก ารจั ด สรร

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ

ถ่ายโอนของ อปท. ทีม่ รี ายได้ไม่เพียงพอตามมติคณะกรรมการกลัน่ กรองฯ ต่อไป ในระยะยาวให้ กกถ. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. โดยคำนึงถึงจำนวน ประชากรและรายได้ของ อปท. แต่ละแห่ง เพือ่ ให้ อปท. ทีม่ รี ายได้นอ้ ยมีงบประมาณเพียงพอสำหรับจัดทำบริการ สาธารณะขั้นพื้นฐานของประชาชน เช่น การให้บริการ ด้ า นสาธารณสุ ข การดู แ ลเด็ ก และผู้สูง อายุ เป็ น ต้น และให้เสนอหลักเกณฑ์ดงั กล่าวโดยด่วนต่อคณะรัฐมนตรี อ่านต่อหน้า ๖


ไขข้ อ ข้ อ งใจ เรื่ อ งกระจายอำนาจ

ค่าธรรมเนียมทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ติ ามภารกิจทีถ่ า่ ยโอนให้แก่ อปท. (ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) เรือ่ งเสร็จที่ ๔๒๕/๒๕๔๗)

ข้0 อสกถ.หารื อ : ขอหารื อ กรณี ค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการถ่ า ยโอนภารกิ จ ตามแผนการ

กระจายอำนาจให้แก่อปท. และแผนปฏิบตั กิ ารกำหนดขัน้ ตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ว่า รายได้นนั้ จะตกเป็นของ อปท. โดยไม่ตอ้ งนำส่งคลังตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตเิ งินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ หรือไม่

ความเห็ น : 0 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้วเห็นว่า บรรดา

ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการถ่ายโอนภารกิจจะตกเป็นรายได้ของ อปท. โดยไม่ต้องนำส่งคลัง ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ หรือไม่นั้น สมควรแยกพิจารณา ออกเป็น ๓ กรณี ดังนี้ 0 ๑. กรณีทสี่ ว่ นราชการได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจทีอ่ ยูใ่ นอำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ให้แก่ อปท. เป็นผูป้ ฏิบตั ิ โดยภารกิจนัน้ เป็นอำนาจหน้าทีข่ อง อปท. ตามกฎหมาย บรรดา ค่าธรรมเนียมทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั การถ่ายโอนดังกล่าวย่อมตกเป็นรายได้ ของ อปท. ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ (๑๗) มาตรา ๒๔ (๑๑) และมาตรา ๒๕ (๑๙) ซึ่งกำหนดเป็นหลักทั่วไปให้บรรดาค่าธรรมเนียมในกิจการที่กฎหมายมอบหมาย หน้าที่ให้ อปท. เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการภายในเขตท้องถิ่นของตน ดังนั้น บรรดาค่าธรรมเนียมที่ อปท. ได้รบั มา จึงตกเป็นรายได้ของ อปท. และไม่ตอ้ งนำส่งคลังตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ เงินคงคลังฯ แต่อย่างใด 0 ๒. กรณีทสี่ ว่ นราชการได้กำหนดหรือแต่งตัง้ ให้ อปท. ปฏิบตั ภิ ารกิจให้แก่สว่ นราชการ ไม่วา่

การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นกรณีของการถ่ายโอนภารกิจตามที่ กกถ. กำหนด หรือเป็นกรณี ที่ส่วนราชการนั้นดำเนินการเองตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ทำได้ อันเป็นไปเพื่อการอำนวย ความสะดวกแก่ประชาชน การปฏิบตั ภิ ารกิจของ อปท. ในกรณีดงั กล่าวย่อมเป็นการดำเนินการ แทนส่วนราชการนัน้ อันมิใช่เป็นกรณี “ทีก่ ฎหมายมอบหมายหน้าทีใ่ ห้ อปท.” ตามทีบ่ ญ ั ญัติ ไว้ในมาตรา ๒๓ (๑๗) มาตรา ๒๔ (๑๑) และมาตรา ๒๕ (๑๙) แห่งพระราชบัญญัติกำหนด แผนฯ ดังนั้น บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตที่ได้รับมา จึงเป็นการรับมาในฐานะ

ผูก้ ระทำการแทนส่วนราชการ และย่อมไม่ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อปท. จึงมีหน้าที่ต้องส่งคลังตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลังฯ 0 ๓. กรณีที่ กกถ. ได้กำหนดให้มกี ารถ่ายโอนภารกิจใดให้แก่ อปท. แต่ภารกิจทีจ่ ะถ่ายโอนนัน้ จำเป็นจะต้องแก้ไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเสียก่อน อปท. จึงจะสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจดังกล่าวได้ ตราบใดที่ยังมิได้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อปท. ย่อมยังไม่สามารถดำเนินการ ตามภารกิจนั้นได้ และยังไม่อาจเรียกค่าธรรมเนียมหรือค่าใบอนุญาตได้ หากต่อไปมีการ แก้ไขกฎหมายมอบหมายให้เป็นภารกิจของ อปท. แล้ว กรณีย่อมเป็นไปตามที่ได้วินิจฉัยไว้ แล้วในกรณีที่หนึ่ง


เกร็ดความรู้ เรื่ อ งสุ ข ภาพ

โรคคนเมืองคุกคาม สุขภาพดีสร้างไม่ยาก

0 ทุกวันนี้ หลาย ๆ ครอบครัว กำลังเผชิ ญ กั บ ภาวะโรคคนเมื อ ง หรือโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่เกิดจาก การมีไลฟ์ ส ไตล์ ที่ ไ ม่ เ หมาะสม เช่น การฝากท้ อ งไว้ กั บ อาหารฟาสต์ ฟู ด

บ่อยครั้ง ติดรสหวาน มัน และเค็ม บริ โ ภคผั ก และผลไม้ น้ อ ย ตลอดจน การนั่ ง ทำงานในออฟฟิ ศ นาน ๆ

แถมยั ง ต้ อ งแข่ ง ขั น กั บ เวลา เผชิญ ภาวะเครี ย ดเพิ่ ม ขึ้ น ดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ แ ละสู บ บุ ห รี่ บ่ อ ยขึ้ น ซึ่ง วิถีชีวิตเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมาในระยะยาว เช่น โรคความดัน โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรค หลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ฯลฯ หากคนเมืองยังไม่ปรับ วิถีชีวิตให้ช้าลง และให้ ความใส่ใจเรื่องสุขภาพ ทั้ง อ า ห า ร แ ล ะ ก าร ออกกำลังกาย โอกาส ที่ จ ะเป็ น โรคคนเมื อ ง ย่อมมีได้สูง ซึ่งอาจยัง ไ ม่ เ ห็ น ผ ล ใ น ร ะ ย ะ

อันใกล้น้ี แต่อาจส่งผล ร้ายแรงถึงชีวิตตามมาในอนาคต ซึ่ง สอดคล้องกับสถิติของสำนักนโยบาย และยุ ท ธศาสตร์ สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุข ที่ระบุว่า คนไทย อ้วน เพิ่มเป็น ๓ เท่าภายในระยะเวลา ๒๐ ปี และมีอัตราการเจ็บป่วยเพิ่ม ขึ้นทุกปี และยังเป็นสาเหตุการตาย สำคัญของคนไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ การป้ อ งกั น การเกิ ด โรคย่ อ มดี ก ว่ า

การรั ก ษ า ใ น ภ า ย ห ลั ง ธิ ด า รัตน์

วิ เ ศษจิ น ดาวั ฒ น์ นั ก โภชนาการ จึ ง ให้เคล็ด ลั บ ง่ า ย ๆ ในการมีสุขภาพดี

๕ ประการ คือ 0 ๑. ลดความอ้วน ควบคุม รอบเอว ด้วยการคำนวณค่าดัชนีมวลกาย หรื อ B M I (น้ำหนั ก ตั ว (กิ โ ลกรั ม )/

ส่วนสูง x ส่วนสูง (เมตร x เมตร)) ทำให้ รู้ สุ ข ภาพในองค์ ร วมว่ า อยู่ ใ น เกณฑ์ใด 0 ๒. ลดหวาน มัน เค็ม โดยการชิมอาหารก่อนปรุงทุกครั้ง 0 ๓. เติมเต็มด้วยผักผลไม้ โดยบริ โ ภคผั ก ผลไม้ ร วมกั น ให้ ไ ด้

วันละครึ่งกิโลกรัม หรือแบ่งรับประทาน ๓ มื้อ เป็นผักมื้อละ ๒ ทัพพี (๖ ช้อน กินข้าว) และผลไม้อีกมื้อละ ๑ ส่วน 0 ๔. ออกกำลังกายอย่าง สม่ ำ เสมอ อาทิ ต ย์ ล ะ ๓ วั น

ครั้งละประมาณ ๓๐ นาที 0 ๕. อ่านฉลากโภชนาการ ทุ ก ครั้ ง เพื่อช่วยให้เลือกอาหาร

ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเหมาะ กับความต้องการของร่างกายทีแ่ ต่ละคน ควรได้รับในแต่ละวัน 0 โรคคนเมือง เป็นความเจ็บป่วย ทางกายภาพ ซึ่งจะแสดงอาการต่าง ๆ เช่น อาการปวดคอ หลัง ไหล่ ซึ่งเกิด จากการใช้ ชี วิ ต ประจำวั น แบบผิ ด ๆ เช่ น นั่ ง ผิ ด เดิ น ผิ ด ยื น ผิ ด และ

นอนผิด ซึ่งลักษณะอาการจะค่อย ๆ สะสมจากน้ อ ยไปหามาก และมั ก กลายเป็ น ความเจ็บปวดแบบเรื้อรัง ดังนั้น ถ้ารู้หลักการยืน เดิน นั่งแบบ ถูกต้องก็สามารถลดปัญหาเหล่านี้ได้


0 การยืนทีถ ่ กู ต้อง แนะนำการ ยืนโดยให้น้ำหนักตกลงบนฝ่ า เท้ า ทั้ ง สองข้ า งเท่ า กั น หลั ง ตรง พุ ง ไม่ยื่น ส่ ว นการเดิ น ที่ ถู ก ต้ อ ง คื อ เดิ นให้ ปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าตรง ๆ และมี ระยะห่างที่เหมาะสม ไม่ควรเดินเร็ว หรือก้าวยาวจนเกินไป และการนั่งที่ ถูกต้อง ควรนั่งหลังตรงอยู่เ สมอ ปรั บ ระดั บ เก้ า อี้ ให้เหมาะสม สามารถหา หมอนมาหนุนเพื่อไม่ให้หลังงอ หรือหา เก้าอี้ตัวเล็ก ๆ มาวางเท้าเพื่อไม่ให้ เลือดไหลลงเท้าจนเท้าบวม 0 ท่านอน เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน ขอแนะนำให้นอนเพียง ๒ ท่า คือ นอนหงาย ต้องมี หมอนหนุ น รองต้ น ขาเสมอ เพื่ อ ลดอาการปวดหลัง และควรหาหมอนที่ เ หมาะกั บ สรี ร ะช่ ว งคอ และการ นอนตะแคงด้านใดด้านหนึ่ง ต้องมีหมอนข้างเพื่อถ่ายเท น้ำหนัก และให้ขาด้านล่างเหยียดตรง

0 อากาศดี ๆ น้ำสะอาด การนอนหลับให้เพียงพอ และการออกกำลั ง กายเป็ น ประจำอย่ า งสม่ ำ เสมอ เป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่ ง ถื อ เป็ น เคล็ ด ลั บ ที่ ส ำคั ญ ในการ หลีกหนีโรคภัยต่าง ๆ เราสามารถเลือกเองได้ ด้วยการ ปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ และพฤติกรรมการบริโภคตัง้ แต่ วันนี้ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้

ข้ อ คิ ด ดี ๆ ทำ/ไม่ ท ำ ที่ น ำชี วิ ต เจริ ญ ย ที่ควรทำ ได้แก่ ยกย่อง ให้เกียรติทุกคน ไม่ดูหมิ่น ดูแคลน ไม่ว่ากับพ่อ แม่ พี่น้อง หรือเพื่อนฝูง ย ที่ไม่ควรทำ คือ เย้ยหยัน/เยาะเย้ย ทำให้เขาเจ็บใจ เสียใจแลผูกใจเจ็บหรือยุยงให้แตกแยก ร ที่ควรทำ ได้แก่ รักตัวเอง และรักผู้อื่นให้เป็น และมีระเบียบในการปฏิบัติตนและการทำงาน ร ที่ไม่ควรทำ คือ รังควาน ด้วยการรบกวน ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน รำคาญ ทั้งกาย และใจ หรือ แรด อันหมายถึง ดัดจริต จนคนเขาระอา และหมั่นไส้ไปทั่ว

ล ที่ควรทำ ได้แก่ ละมุนละม่อม หรือ ละมุนละไม คือ ทำอะไรด้วยความอ่อนโยน นิ่มนวลต่อกัน ล ที่ไม่ควรทำ คือ ลวนลาม ล่วงเกิน แทะโลมด้วยวาจา หรือการกระทำจนเป็นที่ดูถูก ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ ต่อจากหน้า ๓ 0 ต่อมา กกถ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ จึงมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การ จัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ ไปเพือ่ สนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจัดสรรเงิน จำนวน ๖,๒๐๒,๑๒๕,๔๖๓ บาท ให้แก่ อปท. ที่จะต้องใช้จ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่ข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง อปท. ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตามผลการสำรวจของ สถ. ซึง่ ขณะนี้ สถ. ได้โอนเงินดังกล่าวให้กบั อปท. ทีข่ อรับการจัดสรรแล้ว แต่เนือ่ งจากยังมี อปท. ทีต่ กสำรวจในรอบแรกอยู ่ หลายแห่ง สถ. จะได้สำรวจเพิ่มเติม และนำเสนอ กกถ. พิ จ ารณาให้ความเห็นชอบต่อไป


ประชาคมอาเซียน 2015 “ ประชาคมอาเซียน 2015 ”

ฉบับนี้ ขอกล่าวถึงสมาชิกประชาคมอาเซียน ประเทศที่ 9 คือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) สำหรับข้อมูลทัว่ ไป มีดงั นี ้ ที่ ตั้ ง ทิศเหนือ ติดกับประเทศจีน ทิศใต้ ติดกับทะเลจีนใต้ ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวตังเกี๋ย

0 และทะเลจีนใต้ ทิ ศตะวันตก ติดกับอ่าวไทย ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐ

0 ประชาธิปไตยประชาชนลาว พื้ น ที่ 331,689 ตารางกิ โ ลเมตร เมื อ งหลวง กรุ ง ฮานอย (Ha Noi) ประชากร 90 ล้ า นคน (พ.ศ. 2554) ภาษาราชการ ภาษาเวียดนาม ศาสนา ศาสนาพุ ท ธ (55%) ศาสนาคริ ส ต์ (7%) และ

0 ศาสนาอื่ น ๆ (38%) ดอกไม้ประจำชาติ ดอกบั ว (Lotus)

ระบอบการปกครอง 0 ประมุข 0 เขตการปกครอง 0 วันชาติ หน่วยเงินตรา

การเมืองการปกครอง ระบอบสังคมนิยม มีพรรคการเมืองเดียวคือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม

(Communist Party of Vietnam หรือ CPV) ประธานาธิบดี ( ผูน้ ำประเทศ ) คือ นายเจือง เติน ซาง (Truong Tan Sang) นายกรัฐมนตรี (ผูน้ ำรัฐบาล) คือ นายเหวียน เติน สุง (Nguyen Tan Dung) ระดับจังหวัดและเทียบเท่า มี 59 จังหวัด (tInh) และ 5 นคร (thu do) คือ ฮานอย โฮจิมินห์ ไฮฟอง ดานัง และเกิ่นเธอ 6 สิงหาคม ของทุกปี ด่อง (Dong : VND) 1 บาท ประมาณ 697 ด่อง (ตุลาคม 2555)

ฉบับหน้าจะเป็นเรื่องประเทศไทยนะคะ


ท้ายข่าว...

0การกระจายอำนาจ “สวัสดีปีใหม่ค่ะ พบกันอีกครั้งนะคะ สำหรับจดหมายข่าว ฉบั บ นี้ เ ป็ น ฉบั บ ที่ ๑ ปี ที่ ๑๑ ประจำเดื อ นมกราคม

๒๕๕๖ ค่ะ.” 0 เดื อ นมกราคมมีวันที่สำคัญคือ วัน เด็ ก แห่ ง ชาติ มีต้ น กำเนิ ด มาจาก

การทีอ่ งค์การสหประชาชาติเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะ

ให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ นายวี เอ็ม กุล ผูแ้ ทนองค์การ

สหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์

ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้เด็กตระหนักถึงบทบาท อันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อเตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ 0 ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศ โดยได้มีการกำหนดให้

วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ 0 สำหรับประเทศไทย งานวันเด็กแห่งชาติครัง้ แรก จัดขึน้ เมือ่ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยกำหนดให้

วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดต่อเนื่องกันมาจนถึงปี ๒๕๐๖ คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สอง ของเดือนมกราคม

ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอ เนื่องจากเดือนตุลาคมเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้เด็ก ๆ ไม่สะดวกในการ เดินทางมาร่วมงาน ส่งผลให้ในปี ๒๕๐๗ ไม่มงี านวันเด็กแห่งชาติ งานวันเด็กแห่งชาติจึงเริ่มจัดขึ้นใหม่อีกครั้งในปี ๒๕๐๘ เรื่อยมาถึงปัจจุบัน คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน” 0 0 ขอความกรุณาสมาชิกจดหมายข่าวทุกท่าน ตอบแบบสอบถามที่แนบมากับจดหมายข่าวฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ หรือใน www.dloc.opm.go.th ด้วยค่ะ 0 หากชาว อปท. ท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ หรือแจ้งปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการก ระจายอำนาจ/จดหมายข่าวการกระจายอำนาจ ได้ที่ E-mail : dloc@opm.mail.go.th ค่ะ แล้วพบกันใหม่ในจดหมายข่าวฉบับหน้านะคะ ชำระค่าส่งเป็นเงินเชื่อ ใบอนุญาตเลขที่ 237/2553 ปณศ.ราชดำเนิน

ผลิตโดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) โทร. 0 2280 7383 5 www.dloc.opm.go.th E-mail: dloc@hotmail.com ตู้ ปณ. 1 ปณฝ. ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302 พิมพ์ที่: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา โทร. 0 2243 0611 โทรสาร 0 2243 0616

Jan2013 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you