Page 1

จดหมายข่ า ว. . .

การกระจายอำนาจ

ท้องถิ่น

รร

ารก

กค

ะก

รอง

นคณ

ส่ ว น

สำนั กงา

มก

ารกร

ร งค์ก ะจายอ ำนาจให้แก่อ

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“รัฐ...กระจายอำนาจ ราษฎร์...มีส่วนร่วม”

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

รายงานผลการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 0 สรุ ป ผลการจั ด สรรเงิ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งวดที่ ๑ - งวดที่ ๑๒ 0 กรมสรรพากร รายงานว่ า ได้ จั ด สรรเงิ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้ น ตอน

การกระจายอำนาจฯ ในระบบ GFMIS ให้แก่ อปท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้วรวม ๑๒ งวด ดังนี้ งวดที่

เดือนที่จัดเก็บภาษี

เดือนที่จัดสรร

จำนวนเงิน (บาท)

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

ต.ค. ๒๕๕๔ พ.ย. ๒๕๕๔ ธ.ค. ๒๕๕๔ ม.ค. ๒๕๕๕ ก.พ. ๒๕๕๕ มี.ค. ๒๕๕๕ เม.ย. ๒๕๕๕ พ.ค. ๒๕๕๕ มิ.ย. ๒๕๕๕ ก.ค. ๒๕๕๕ ส.ค. ๒๕๕๕ ก.ย. ๒๕๕๕ รวมจัดสรรจริง ประมาณการ เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ

ก.พ. ๒๕๕๕ มี.ค. ๒๕๕๕ เม.ย. ๒๕๕๕ พ.ค. ๒๕๕๕ มิ.ย. ๒๕๕๕ ก.ค. ๒๕๕๕ ส.ค. ๒๕๕๕ ก.ย. ๒๕๕๕ ต.ค. ๒๕๕๕ พ.ย. ๒๕๕๕ ธ.ค. ๒๕๕๕ ม.ค. ๒๕๕๖

๗,๑๕๕,๑๖๘,๓๓๒.๔๙ ๕,๘๔๕,๔๖๘,๖๒๖.๕๓ ๗,๖๑๔,๖๑๙,๘๖๑.๒๙ ๗,๕๔๐,๗๗๘,๘๔๔.๔๑ ๖,๖๖๑,๒๑๓,๘๘๔.๕๒ ๗,๕๓๓,๖๑๐,๙๙๗.๒๕ ๘,๑๖๙,๘๕๖,๗๗๒.๒๑ ๗,๕๙๘,๑๙๘,๙๘๐.๘๙ ๗,๗๗๑,๙๐๓,๙๙๖.๗๖ ๗,๔๑๗,๗๖๖,๑๙๑.๐๗ ๗,๔๕๒,๕๗๙,๓๓๐.๕๔ ๘,๒๐๔,๑๑๒,๗๘๔.๑๙ ๘๘,๙๖๕,๒๗๘,๖๐๒.๑๕ ๘๖,๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๖๕,๒๗๘,๖๐๒.๑๕ ๒.๓๘

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายเลขานุการ กกถ.


สาระน่ารู้

จาก...มติ ครม. 0 ฉบับนี้ สำนักงานคณะกรรมการการกระจาย

อำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (สกถ.)

ขอนำมติ ครม. ที่น่าสนใจมาฝาก ๒ เรื่อง ได้แก่ 0 ๑. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... 0 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่ ง ชาติ (สศช.) เสนอ และให้ส่งสำนั กงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้รบั ความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ 0 สาระสำคัญของร่างระเบียบสำนักนายก

รัฐมนตรี 0 ๑. กำหนดบทนิยาม คำว่า “เขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ” หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งหนึง่ หรือหลายแห่ง ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐในการพัฒนาโครงสร้าง

พื้ น ฐานที่จำเป็นต่อการค้าสินค้าหรือบริการ หรือ

การลงทุ น เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ

อันเนื่องมาจากการค้าบริเวณพรมแดนและการค้า เสรีภายใต้กรอบอาเซียน รวมทั้งการพัฒนาระบบ การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่สอดคล้องกับ ระบบ ASEAN Single Window และบทนิยามอืน่ ๆ ได้แก่ “การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ” “การค้าบริเวณ พรมแดน” “แผนแม่บท” “การพัฒนาพืน้ ที”่ “หน่วยงาน” และ “หน่วยงานรับผิดชอบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”

0 ๒. กำหนดให้มคี ณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็น

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซงึ่ นายกรัฐมนตรี มอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุ ต สาหกรรม รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ผูแ้ ทนการค้าไทย ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรี

แต่งตั้งอีกไม่เกินสิบคนเป็นกรรมการ และเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 0 ๓. กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายฯ มีอำนาจ หน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาและเสนอแผนแม่ บ ทต่ อ

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ พิจารณาและให้ ความเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ส ำนั ก งานเสนอ

ให้ความเห็น เกี่ ย วกั บ แผนงานหรื อ โครงการของ

หน่วยงานตามที่สำนักงานร้องขอ กำหนดแนวทาง เพือ่ ให้การส่งเสริมและพัฒนาการค้าบริเวณพรมแดน และการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท 0 ๔. กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเป็ น หน่ ว ยงานภายใน สศช. มีอำนาจหน้าทีใ่ นการศึกษา วิเคราะห์รา่ งแผนแม่บท เพื่ อ เสนอคณะกรรมการนโยบายพิ จ ารณาและ

ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบและวิเคราะห์แผนงานหรือ


โครงการและแผนปฏิบัติของหน่วยงานอำนวยการ ติดตามผลและประสานงานการบริหาร และการปฏิบตั ิ ตามแผนแม่บท รวมทั้งสนับสนุนและให้คำแนะนำ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 0 ๕. กำหนดให้ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ นโยบายฯ คณะอนุกรรมการนโยบายฯ หรือคณะทำงาน ที่คณะกรรมการนโยบายฯ แต่ ง ตั้ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยของ สำนั ก งาน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างอื่นให้จ่าย จากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 ๖. กำหนดให้หน่วยงานทีป่ ระสงค์จะรับผิดชอบ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จั ด ทำร่ า งแผนแม่ บ ทเสนอ

คณะกรรมการนโยบาย เพื่อพิจารณา โดยผ่านความ เห็นชอบของกระทรวงเจ้าสังกัด 0 ๗. กำหนดให้หน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ ดำเนินการตามแผนแม่บท จัดทำแผนงานหรือโครงการ และส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบเขตพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อรวบรวมตรวจสอบและวิเคราะห์แล้วจัดทำเป็น

แผนปฏิบตั กิ ารและนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา และให้ความเห็นชอบต่อไป ในการดำเนินการจัดทำ แผนงานหรือโครงการให้หน่วยงานที่จัดทำ ให้ข้อมูล และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ขององค์ ก รปกครอง ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่นั้นประกอบด้วย 0 ๘. กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณา แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินการที่

ไม่ เ ป็ น ไปตามที่ ก ำหนด หรื อ ไม่ ส อดคล้ อ งกับ

แผนแม่บท แผนปฏิบัติการและแผนงานโครงการ

หรือวิธีการดำเนินกิจการที่กำหนดตามระเบียบนี้ 0 ๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... 0 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ อนุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งกฎกระทรวงกำหนด

อั ต ราเงิ น สมทบกองทุ น ประกั น สั ง คม พ.ศ. ....

ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการ ต่อไปได้ 0 ร่างกฎกระทรวงมีสาระสำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ อปท. คือ การขยายเวลาการส่งเงินสมทบในอัตราเดิม

(ร้อยละ ๐.๕) ออกไปอีก ๑ ปี โดยมีรายละเอียดดังนี ้ (อัตราเงินสมทบ:ร้อยละของค่าจ้าง) ผู้ออกเงินสมทบ

อัตราเงินสมทบตามกฎกระทรวงเดิม

๑ ม.ค. ๕๕ ถึง ๑ ก.ค. ๕๕ ถึง ๑ ม.ค. ๕๖ ๓๐ มิ.ย. ๕๕ ๓๑ ธ.ค. ๕๕ เป็นต้นไป ๑. เงินสมทบเพือ่ จ่ายประโยชน์ ทดแทน กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ/ตาย/ คลอดบุตร ๑. รัฐบาล ๐.๕ ๐.๕ ๑.๕ ๒. นายจ้าง (รวมทั้ง อปท.) ๐.๕ ๐.๕ ๑.๕ ๓. ผู้ประกันตน ๐.๕ ๐.๕ ๑.๕ ๒. เงินสมทบเพือ่ จ่ายประโยชน์ ทดแทน กรณีสงเคราะห์บตุ ร และกรณีชราภาพ ๑. รัฐบาล ๒ ๒ ๑ ๒. นายจ้าง (รวมทั้ง อปท.) ๒ ๓ ๓ ๓. ผู้ประกันตน ๒ ๓ ๓

อัตราเงินสมทบตามร่าง กฎกระทรวงที่ขอแก้ไข ๑ ม.ค. ๕๖ ถึง ๑ ม.ค. ๕๗ ๓๑ ธ.ค. ๕๖ เป็นต้นไป

๐.๕ ๐.๕ ๐.๕

๑.๕ ๑.๕ ๑.๕

๒ ๓ ๓

๑ ๓ ๓

0 การลดเงินสมทบตามร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จะมี ผลทำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ได้รับการลด อัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จากเดิมซึ่งกำหนดให้ออกเงินสมทบในอัตราเดือนละ ๔๓๒ บาท เหลือในอัตราเดือนละ ๓๓๖ บาท ตามเดิมต่อไปอีก ๑ ปี


เงิน ๆ...ทอง ๆ... เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ปี ง บประมาณ ๒๕๕๖ 0

จากฉบับที่แล้ว จดหมายข่าวการกระจายอำนาจได้เสนอรายละเอียดของเงินอุดหนุนทั่วไป

ให้ทุกท่านทราบแล้ว ฉบับนี้ จะขอเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อปท. ได้รบั การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม ๒๘ รายการ จำนวน ๑๑๕,๐๗๔.๘๙ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑. สูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑,๑๔๓.๙๐ ล้านบาท ๒. สนับสนุนถ่ายโอนบุคลากร จำนวน ๑,๑๕๖.๔๘ ล้านบาท ๓. การศึกษาภาคบังคับ (ค่ารักษาพยาบาล) จำนวน ๗๑๔.๔๔ ล้านบาท ๔. การศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน ๑๒๐.๐๐ ล้านบาท ๕. การศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ) จำนวน ๒,๒๕๓.๗๙ ล้านบาท ๖. สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก จำนวน ๙,๗๐๙.๘๗ ล้านบาท ๗. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ จำนวน ๓๓๓.๐๐ ล้านบาท ๘. สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม จำนวน ๓.๗๐ ล้านบาท ๙. สถานสงเคราะห์คนชรา จำนวน ๑๐๙.๖๘ ล้านบาท ๑๐. ศักยภาพการศึกษา นักเรียนยากจน จำนวน ๑๓๗.๓๙ ล้านบาท ๑๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา จำนวน ๓,๒๖๗.๙๒ ล้านบาท ๑๒. โครงการสร้างหลักประกันผู้สูงอายุ จำนวน ๕๔,๒๑๔.๒๙ ล้านบาท ๑๓. การสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ จำนวน ๗,๒๐๑.๐๗ ล้านบาท ๑๔. โครงการ อสม. เชิงรุก จำนวน ๗,๔๘๘.๐๐ ล้านบาท ๑๕. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๒,๖๔๒.๕๔ ล้านบาท ๑๖. ก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๕๓๗.๓๗ ล้านบาท ๑๗. ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๒๔.๑๔ ล้านบาท ๑๘. ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒๖๕.๔๖ ล้านบาท ๑๙. การจัดการน้ำสนับสนุนงานฎีกา จำนวน ๒๐๐.๐๐ ล้านบาท ๒๐. การแก้ไขน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๖๐๐.๐๐ ล้านบาท ๒๑. บำรุงรักษาถนน จำนวน ๑,๘๐๐.๐๐ ล้านบาท ๒๒. สาธารณสุขสถานีอนามัย จำนวน ๗๘.๐๐ ล้านบาท ๒๓. โครงการคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๔๖๔.๘๘ ล้านบาท ๒๔. การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษ จำนวน ๒๙๙.๓๑ ล้านบาท ๒๕. ชดเชยรายได้ จ. ชายแดนภาคใต้ จำนวน ๙๗๙.๖๔ ล้านบาท ๒๖. พัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน จำนวน ๑๘,๕๐๖.๐๙ ล้านบาท ๒๗. ครุภัณฑ์ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน ๕๒๐.๐๐ ล้านบาท ๒๘. การศึกษา อปท. จ.ชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑๐๓.๙๓ ล้านบาท รวบรวมโดย ส่วนการกระจายอำนาจด้านการเงินการคลัง สกถ.


ไขข้ อ ข้ อ งใจ เรื่ อ งกระจายอำนาจ การก่อสร้างสะพานรุกล้ำคูนำ้ สาธารณประโยชน์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๘/๒๕๕๕) 0 ผูฟ้ อ้ งคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ มีโฉนดซึง่ ตัง้ อยูท่ ซี่ อยเจริญใจ กรุงเทพฯ ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยซือ้

ข้ อ เท็ จ จริ ง :

มาจากนาย อ. และได้ปลูกสร้างบ้านในที่ดินและย้ายเข้ามาพักอาศัยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ จนถึงปัจจุบนั

ได้สร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคูน้ำในที่ดินบริเวณหน้าบ้านเพื่อใช้เป็นทางเข้าออก ต่อมา กรุงเทพมหานคร

มีโครงการปรับปรุงซอยเจริญใจ โดยว่าจ้างบริษทั เอกชนให้ดำเนินการ แต่ผฟู้ อ้ งคดีอา้ งว่าเป็นผูม้ กี รรมสิทธิ์

ในคูน้ำซอยเจริญใจ ทำให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

(ผูอ้ ำนวยการเขต) ปฏิบตั ริ าชการแทนผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ (ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร) จึงมีคำสัง่ ให้ผฟู้ อ้ งคดี รือ้ ถอนสะพาน ค.ส.ล. ออกจากคูน้ำที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนเป็นเจ้าของที่ดินและใช้ประโยชน์จาก สะพานมานาน ๓๐ ปี หากรือ้ ถอนสะพานจะทำให้ไม่มที างเข้าออกบ้าน และตนได้ทดี่ นิ มาโดยสุจริตและ เสียค่าตอบแทน แม้จะมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๕๙/๒๕๓๒ วินจิ ฉัยว่าคูนำ้ เป็นสาธารณสมบัตขิ อง แผ่นดิน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ตนไม่ใช่คู่ความในคดีจึง ไม่ต้องผูกพันตามคำพิพากษาดังกล่าว และนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอน

คำสัง่ ของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ 0 ผูฟ้ อ้ งคดีจะยกเรือ่ งการได้มาซึง่ กรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ขึน้ เป็นข้อต่อสูก้ บั หน่วยงานของรัฐได้หรือไม่? 0 ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยว่า : ผูถ้ กู ฟ้องคดีทงั้ สองเป็นพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ มีหน้าทีต่ ามกฎหมาย

ในการดูแลรักษาทีส่ าธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ตามทีก่ ำหนดไว้ในมาตรา ๘๙ (๑๐) ประกอบมาตรา ๙๐ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และผูถ้ กู ฟ้อง

คดีที่ ๑ มีอำนาจออกคำสัง่ ให้ผเู้ ป็นเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารหรือสิง่ ทีป่ ลูกปักลงในทีด่ นิ หรือแม่นำ้ ลำคลอง อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือทีป่ ระชาชนใช้ประโยชน์รว่ มกันหรือรุกล้ำเข้าไปในทีด่ งั กล่าว รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกปักดังกล่าวออกไปให้พ้นที่อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ ตามข้อ ๑

แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีที่ ๑

มอบอำนาจให้ผถู้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบตั ริ าชการในเรือ่ งดังกล่าวแทน และศาลฎีกาได้วนิ จิ ฉัยแล้วว่า ทีด่ นิ

คูนำ้ พิพาทเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินประเภททรัพย์สนิ สำหรับพลเมืองใช้รว่ มกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ตอ่ มาคูนำ้ พิพาทจะตืน้ เขินหรือมีการโอนแบ่งแยก โฉนดและครอบครองอยูน่ านเท่าใด ก็ไม่ได้กรรมสิทธิเ์ หนือคูนำ้ พิพาทและไม่มสี ทิ ธิเข้าไปเกีย่ วข้องกับ คูนำ้ พิพาท ดังนัน้ จึงต้องรับฟังข้อเท็จจริงเป็นทีย่ ตุ ติ ามคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว เมือ่ ผูฟ้ อ้ งคดีซอื้ ทีด่ นิ จากนาย อ. ซึง่ ซือ้ ทีด่ นิ ต่อมาจากผูอ้ น่ื อีกทอดหนึง่ แล้วนำมาแบ่งขายเป็นแปลงเล็ก จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ในทีด่ นิ ทีซ่ อื้ มาดังกล่าว และครอบครองต่อเนือ่ งมานานกว่า ๓๐ ปี ก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ เนือ่ งจาก มาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับ

แผ่นดินในเรือ่ งทรัพย์สนิ อันเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน 0 และเมือ่ ทีด่ นิ คูนำ้ พิพาทเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินประเภททรัพย์สนิ สำหรับพลเมืองใช้รว่ มกัน การทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีกอ่ สร้างสะพานบนทีด่ นิ ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำโดยไม่มสี ทิ ธิโดยชอบตามกฎหมายเพราะ ไม่ใช่การก่อสร้างบนทีด่ นิ ทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีมกี รรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองโดยชอบ เมือ่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีทงั้ สองเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึ ง มี อ ำนาจออกคำสั่ งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสะพานออกจากคูน้ำ สาธารณประโยชน์ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสะพานออกจากคูนำ้ สาธารณประโยชน์ จึงเป็นการกระทำทีช่ อบด้วยกฎหมาย เรียบเรียงโดย ส่วนนิตกิ าร สกถ.


เกร็ดความรู้ ฮวงจุ้ ย เลิ ศ เงินทองไหลมา 0 เริ่ ม ต้ น ปี ใ หม่

ทุ ก คนก็ อ ยากให้ สิ่ ง ดี ๆ

เข้ามา ดังนั้น จึงมีเคล็ดลับการจัดฮวงจุ้ยบ้านเพื่อ

เรียกทรัพย์มาบอกกันนะคะ 0 เริ่ ม ต้ น จาก หาตำแหน่งถังเงิ น ถั ง ทอง ซึ่ ง เป็นเหมือนจุดร่ำรวยของบ้าน วิธีการก็คือไปยืนอยู่ หน้าประตูบา้ น หันหน้าเข้าหาบ้าน ตำแหน่งทรัพย์สมบัติ คือด้านหลังของบ้านทางด้านซ้ายมือ วิธนี สี้ ามารถใช้กบั ทุกห้องด้วย เช่น ยืนหน้าห้องนอน หันหน้าเข้าประตู ห้องนอน พืน้ ทีส่ ว่ นท้ายของห้องด้านซ้ายมือ คือตำแหน่ง ที่อยู่ของเงินทอง 0 หลังจากนัน้ ควรเคลียร์พนื้ ทีใ่ ห้โล่ง อย่าให้ตำแหน่ง เงินทอง มีอะไรมาสุม ต้องเปิดทางให้พลังหมุนเวียน จุดตรงนี้ให้มากที่สุด 0 ของหัก ของแตกเอาออกไป นาฬิกาทีแ่ บตเตอรี่ หมด หลอดไฟขาด ควรซ่อมหรือทิง้ ไม่เช่นนัน้ กระแสเงิน จะนิ่งเงียบ 0 เพิ่ ม พลั ง เงิ น หากระปุ ก ออมสิ น หรือ

ชามใส่เหรียญมาวางไว้ตรงตำแหน่งเงินทอง หรือไม่ก ็

ต้ น ไผ่ ก ระถางเล็ ก ๆ

เพิ่มพลังเงินทอง 0 เติ ม สี เ รี ย ก เงิ น สีเขียว คือสีแห่ง การเจริญเติบโตงอกงาม สีมว่ งสีแห่งความร่ำรวย วางชามผลไม้ ใ ส่ อ งุ่ น สี เ ขี ย วและแดงไว้ ที่

มุมเงินทองของห้องครัว ช่ ว ยเติ ม เต็ ม ให้ บ้ า น อุดมสมบูรณ์ 0 จัดระเบียบในกระเป๋าเงิน คนทีช่ อบขยุม้ เงิน เป็นกำ หรือมีสลิปต่าง ๆ ปนอยู่ก็ควรแยกออกหรือ พั บ จั ด เก็ บ ให้ เ ป็ น ระเบี ย บและควรเก็ บ เงิ น ไว้ ที่ สู ง

ไม่ควรเอาเงินไว้ที่ต่ำ เช่น ปลายเท้า บนพื้นที่คนเดิน ข้ามไปข้ามมา 0 ยิง ่ ให้กย็ งิ่ ได้ เมื่อได้มาก็รู้จักแบ่ง เงินเดือน ออกเมื่อไหร่ อย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้ทำบุญหรือ บริจาค แล้วคุณจะแปลกใจว่าทำไมมีเงินเข้ามาเรือ่ ย ๆ

ทีม่ า : ผูจ้ ดั การออนไลน์และ M2F

ข้ อ คิ ด ดี ๆ ทำ/ไม่ ท ำ ที่ น ำชี วิ ต เจริ ญ ส ที่ควรทำ ได้แก่ สติ คือ ทำอะไรให้มีสติอยู่ตลอดเวลา และเสียสละช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสบ้าง ส ที่ไม่ควรทำ คือ ส่อเสียดและเสแสร้ง เพราะจะทำให้คนโกรธและไม่อยากคบ เพราะไม่จริงใจ

ห ที่ควรทำ ได้แก่ หอมแก้ม คนที่เรารักบ้างเป็นครั้งคราว อันจะทำให้ชีวิตรักสุขสดชื่น ห ที่ไม่ควรทำ คือ หงุดหงิด อารมณ์เสียอยู่เสมอ ทำให้คนอยู่ใกล้หมดความสุข

อ ที่ควรทำ ได้แก่ อโหสิ ให้อภัยแก่คนรอบข้าง อ ที่ไม่ควรทำ คือ เอาใจยากหรือเอาใจออกห่าง ล้วนทำให้เกิดปัญหาทั้งสิ้น

ฮ ที่ควรทำ ได้แก่ แฮปปี้ (Happy) คือ ทำตัวให้สบาย มีความสุขตลอดเวลา อย่าเป็นคนเจ้าทุกข์ ฮ ที่ไม่ควรทำ คือ โฮกฮาก ทำเสียงกระแทกเวลาพูด ทำให้เสียบุคลิกภาพ

ทีม่ า : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม


ประชาคมอาเซียน 2015 “ ประชาคมอาเซียน 2015 ”

ฉบับนี้ ขอกล่าวถึงสมาชิกประชาคมอาเซียน ประเทศที่ 10 ประเทศสุดท้าย คือ ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) สำหรับข้อมูลทั่วไป มีดังนี้ ทีต่ ง 0 ั้ ทิศเหนือ ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

0 เมียนมาร์ 0 ทิศใต้ ติดกับอ่าวไทยและมาเลเซีย 0 ทิศตะวันออก ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา 0 ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามันและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พืน้ ที ่ 513,115.02 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร (Bangkok) ประชากร 65.4 ล้านคน (พ.ศ. 2554) ภาษาราชการ ภาษาไทย ศาสนา พุทธ (94.6%) อิสลาม (4.6%) คริสต์ (0.7%) และ

0 อื่น ๆ (0.1%) ดอกไม้ประจำชาติ ราชพฤกษ์หรือคูน ระบอบการปกครอง 0 ประมุข นายกรัฐมนตรี 0 เขตการปกครอง 0 0 0 0 0 0 วันชาติ หน่วยเงินตรา

การเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

องค์ประมุขของประเทศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร เข้ารับตำแหน่งเมือ่ วันที่

10 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ประเทศไทยแบ่งเขตการบริหารออกเป็น การบริหาร

ราชการส่วนกลาง (20 กระทรวง 159 กรม)

การบริหารราชการส่วนภูมภิ าค (76 จังหวัด 877 อำเภอ และ 7,255 ตำบล) และ

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาล

2,266 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 5,509 แห่ง) นอกจากนี้ ยังมีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555) 5 ธันวาคม ของทุกปี บาท (Baht) เรียบเรียงโดย ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สกถ.


ท้ายข่าว...

0วันตรุตรุ ษ จี น เป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีน เพราะชาวจีนถือว่า

ษจีน คือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน เช่นเดียวกับสงกรานต์วันปีใหม่ไทย

จะมีการเฉลิมฉลองกันทัว่ โลก ซึง่ ในแต่ละพืน้ ทีก่ จ็ ะมีพธิ เี ฉลิมฉลองแตกต่างกันไป สำหรับปี ๒๕๕๖ นี้ วันตรุษจีนตรงกับวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 0 ที่มาของ วันตรุษจีน นั้น เชื่อกันว่าประเพณีนี้มีมานานกว่าสี่พันปีแล้ว จัดขึ้นเพื่อฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ หรือขึ้นปีเพาะปลูกใหม่ เพราะช่วงก่อน ตรุ ษ จี น นั้ นตรงกับฤดูหนาว ไม่สามารถทำการเกษตรได้ ดั ง นั้ น เมื่ อ เข้าสู่

ฤดูใบไม้ผลิทมี่ อี ากาศเหมาะสมแก่การเพาะปลูก ชาวจีนจึงสามารถทำนา ทำสวน ได้อกี ครัง้ หลังจากผ่านพ้นฤดูหนาวมานัน่ เอง โดยตามประเพณี เทศกาลตรุษจีนจะ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๓ เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนอ้าย ตามปฏิทินจันทรคติ ของจีน และถือว่าคืนวันที่ ๓๐ เดือน ๑๒ เป็นวันส่งท้ายปีเก่า ส่วนวันที่ ๑ เดือน ๑ คือ วันชิวอิก หมายถึง วันแรก ของฤดูใบไม้ผลิ 0 การเตรียมงานเพื่อการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนั้น จะเริ่มขึ้นตั้งแต่หนึ่งเดือนก่อนวันตรุษจีน โดยผู้คน

จะเริ่มซื้อข้าวของต่าง ๆ เพื่อประดับตกแต่งบ้านเรือน และเตรียมทำความสะอาดครั้งใหญ่ ตั้งแต่ชั้นบนลงชั้นล่าง เนื่องจากมีความเชื่อว่าจะเป็นการปัดกวาดสิ่งที่ไม่ดีออกไป ภายในบ้านทั้งประตู หน้าต่าง จะประดับประดา ไปด้วยสีแดง และกระดาษสีแดงที่มีคำอวยพรให้อายุยืน ร่ำรวย อยู่ดีมีสุข ฯลฯ 0 คืนก่อนวันปีใหม่ คือ วันสุดท้ายของปีจะเป็นคืนที่ครึกครื้นที่สุด ใครที่ไปทำงานห่างจากบ้านเกิด ต่างก็ พยายามทีจ่ ะกลับมาฉลองวันปีใหม่ที่บ้าน จากนั้นครอบครัวจะร่วมรับประทานอาหารทีล่ ว้ นแต่มคี วามหมายมงคล เช่น กุ้ง หมายถึงชีวิตที่รุ่งเรืองและความสุข เป๋าฮื้อแห้ง หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ดี สลัดปลาสดจะนำมาซึ่งความ โชคดี จี้ไช่ (ผมเทวดา) สาหร่ายเส้นผมจะนำความร่ำรวยมาให้ และขนมต้ม (Jiaozi) หมายถึงบรรพชนอวยพร หลังจากทานอาหารค่ำแล้ว ทุกคนในครอบครัวจะนั่งกันจนเช้าเพื่อรอวันใหม่โดยการเล่นเกม เล่นไพ่ หรือดูรายการ ทีวี และในวันนี้จะต้องไม่โกรธ ริษยา หรือไม่พอใจ เพื่อเป็นสิริมงคลที่ดีสำหรับปีที่กำลังจะมาถึง 0 สมาชิกจดหมายข่าวท่านใด ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความพึงพอใจต่อการอ่านจดหมายข่าวที่แนบ มากับจดหมายข่าวฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ขอความกรุณาช่วยตอบและส่งคืนด้วยค่ะ หรือจะตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ www.dloc.opm.go.th ก็ได้นะคะ 0 หากชาว อปท. ท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ หรือแจ้งปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับ

การกระจายอำนาจ/จดหมายข่าวการกระจายอำนาจ ได้ที่ E-mail : dloc@opm.mail.go.th ค่ะ แล้วพบกันใหม่ในจดหมายข่าวฉบับหน้านะคะ ชำระค่าส่งเป็นเงินเชื่อ ใบอนุญาตเลขที่ 237/2553 ปณศ.ราชดำเนิน

ผลิตโดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) โทร. 0 2280 7383 5 www.dloc.opm.go.th E-mail: dloc@hotmail.com ตู้ ปณ. 1 ปณฝ. ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302 พิมพ์ที่: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา โทร. 0 2243 0611 โทรสาร 0 2243 0616

Feb2013 2  
Feb2013 2  
Advertisement