Page 1

สู ตรการคิด : Depreciation ในโปรแกรม Well-Fixed Asset 1. สู ตร ( SLY ) : คือ สูตรที่คำนวณ ดังนี้ DP = ( Cost x Rate )/จำนวนวันในปี นั้น ๆ X จำนวนวันที่คิด 2. สู ตร ( SL ) : คือ สูตรที่คำนวณ ดังนี้ DP = ( Net Value / จำนวนวันที่เหลือ )x จำนวนวันที่คิด 3. สู ตร ( SLM ) : คือ สูตรที่คำนวณ ดังนี้ DP = ( Cost /จำนวนปี ที่คิดx 12 ) สูตรนี้จะไม่มองจำนวนวันแต่ DP จะเท่ำกันทุก เดือน 4. สู ตร ( DB ) : คือ สูตรที่คำนวณ ดังนี้ DP = ( Net Value x (Rate x 2) )/จำนวนวันในปี นั้น ๆ X จำนวนวันที่คิด เป็ นสูตรที่คิด แบบลดลง Remark : 1. ระบบคิดตำมจำนวนวันจริ ง คือ ปี ไหน 365 หรื อ ปี ไหน 366 วัน ก็จะคิดตำมนั้น 2. Rate = (100/จำนวนปี ที่คิด)/100 ตัวอย่ างเช่ น : ซื้อทรัพย์สินมำ 10,000 บำท เริ่ มคิด DP วันที่ 01/01/2009 คิด 5 ปี แสดงว่ำทรัพย์สินตัวนี้หมดวันที่ 31/12/2013 ดังนั้น DP คือ : DP SLY SL SLM DB วิธีคดิ 1. SLY :

31/01/2009 169.88 169.88 166.67 339.73

28/02/2009 153.44 153.44 166.67 296.42

31/03/2009 169.88 169.88 166.67 318.11

……. ……… ……. ……... ………

31/12/2013 1 1 1 1

DP = ( Cost x Rate )/จำนวนวันในปี นั้น ๆ X จำนวนวันที่คิด Rate = ( 100/5)/100 = 0.2 และ ปี 2009 มี 365 วัน เดือน มกรำคม มี 31 วัน DP = (( 10,000 x 0.2 )/365)x 31 DP = 169.88 2. SL : DP = ( Net Value / จำนวนวันที่เหลือ )x จำนวนวันที่คิด จำกตัวอย่ำง ทรัพย์สินตัวนี้คิด 5 ปี ( ตั้งแต่ 01/01/2009 ถึง 31/12/2013 ) รวม 1,826 วัน Jan. DP = (10,000 / 1,826) x 31 วัน DP = 169.88 Feb. DP = (9,830.12 / 1,795) x 28 วัน , Net = 10,000 – 169.88 = 9,830.12 และ จำนวนวันที่เหลือ 1,826-31 = 1,795 DP = 153.44 3. SLM : DP = ( Cost /จำนวนปี ที่คิดx 12 ) DP = ( 10,000 )/( 5 x 12 ) DP เดือน ละ 166.67 ทุกเดือน 4. DB : สูตร ( DB ) : คือ สูตรที่คำนวณ ดังนี้ DP = ( Net Value x (Rate x 2))/จำนวนวันในปี นั้น ๆ X จำนวนวันที่คิด Jan. DP = ( (10,000 x 0.4 ) / 365 วัน ) x 31 วัน Rate = ((100/5)/100 ) x 2 = 0.4 DP = 339.73 Feb. DP = ((9,660.27 x 0.4 ) / 365) x 28 วัน , Net = 10,000 – 339.73 = 9,660.27 DP = 296.42

สูตรการคิด dp handout  
สูตรการคิด dp handout  
Advertisement