Page 1

www.dloc.go.th

จดหมายข่าว

น ั กงาน ก . ก. ถ

.

สำำ

การกระจายอ�ำนาจ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการกระจายอ� ำ นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๒ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖

เป็นที่ทราบกันแล้วว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อปท. ถามหาเงินภาษีและ

ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียม รถยนต์ โดยเงินภาษีที่จัดเก็บในเขตจังหวัดให้จัดสรรแก่องค์การ บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตามจ�ำนวนเงินที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่วนที่เพิ่มให้น�ำมาจัดสรรแก่ เทศบาล และองค์การ บริหารส่วนต�ำบล (อบต.) ผ่านมาพบว่ายังมีเทศบาล และ อบต. ไม่ได้รับการ จัดสรรเงินภาษีในส่วนที่จัดเก็บเพิ่ม รวมทั้งในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังมี อบจ. อีกจ�ำนวนมากทีย่ งั ไม่ได้รบั การจัดสรรและจากการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า สาเหตุทอี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ยังไม่ได้รบั การจัดสรรเกิดขึน้ เนือ่ งจากเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง หลักเกณฑ์การจัดสรรท�ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมีความเข้าใจ ในการส่งเงินที่คลาดเคลื่อนจากหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ก�ำหนดไว้ หรับข้อเท็จจริงในการจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียม รถยนต์ ใ นปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ปรากฏว่ า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจ�ำนวน ๖๕ จังหวัดที่จัดสรรให้แก่ อบจ. เทศบาล และ อบต. ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด ส่วนอีก ๑๑ จั ง หวั ด ได้ มี ก ารโอนเงิ น ให้ แ ก่ อบจ. เกิ น กว่ า ที่ ไ ด้ รั บ การ จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการ เรียกคืนเงินจาก อบจ. เพื่อน�ำมาจัดสรรให้แก่ เทศบาล และ อบต.

ที่

ส�ำ

ค่ า ธรรมเนี ย มรถยนต์ ส่ ว น

ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงิ น ภาษี แ ละ ค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่มีการจัดเก็บ ๒ ประเภท คือ ๑ ภาษีที่จัดเก็บ ในเขตจังหวัด และ ๒ ภาษีทจี่ ดั เก็บนอกเขตจังหวัด กรณีการจัดเก็บ นอกเขตจังหวัด กรมการขนส่งทางบกได้โอนเงินให้แก่ อบจ. ทุกแห่งแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ส่วนกรณีการจัดเก็บในเขตจังหวัด ส�ำนักงานขนส่งทางบกจังหวัด จะต้องโอนเงินทีจ่ ดั เก็บในแต่ละจังหวัด เข้าไปยังกรมการขนส่งทางบกเพือ่ โอนเงินให้แก่ อบจ. แต่ขอ้ เท็จจริง พบว่า จ�ำนวน ๖๖ จังหวัดที่กรมการขนส่งทางบกได้โอนเงิน ภาษีที่จัดเก็บในเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖ ให้แก่ อบจ. แล้ว เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ และมี จ� ำ นวน ๒ จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จังหวัดสตูล และยโสธร ส�ำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดได้โอนเงินให้แก่ อบจ. โดยตรง ทีเ่ หลืออีก ๘ จังหวัด ทีย่ งั ไม่ได้โอนเงินไปยัง อบจ. ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต ชัยภูมิ สมุทรสงคราม ปราจีนบุรี สุรินทร์ เพชรบุรี และพะเยา ซึ่งขณะนี้ส�ำนักงาน ก.ก.ถ. ได้ประสานกับ กรมการขนส่งทางบกเพือ่ ด�ำเนินการโอนเงินให้แก่ อบจ. ทีย่ งั ไม่ได้รบั การจัดสรรเงินดังกล่าวแล้ว

มี

ส่วน

เรียบเรียงโดย ส่วนการกระจายอ�ำนาจด้านการเงินการคลัง ส�ำนักงาน ก.ก.ถ.


บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย หรือไม่

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) นั้น

ไขข้ อ ข้ อ งใจเรื อ ่ งกระจายอำ นาจ ค วามเห็น สํานั�กงานคณะกรรมการกฤ ดส่วนเงินที่รัฐบาลจัดสรรเป็นรายได้ของท้องถิ่

เมื่อพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอ การตั้งงบประมาณตามโครงการ

แก่องค์กรปกครองส่ นท้องถิ่นบพ.ศ. ๒๕๔๒ สนับสนุนวแผนปฏิ ัติการเพื ่อการจัดพ.ศ. การสิ๒๕๔๒ ่งแวดล้อม

มิได้กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการกําหน

วามเห็นว่า ข้ อ หารือ ส�ำนักงบประมาณขอหารือว่าการตัง้ งบประมาณ ายอํานาจให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ ประจ�ำแปีก่ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการสนั บสนุ่น นแผน

ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มไว้ ที่ ส� ำ นั ก นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตามมติ าณเพื่อรองรั บการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. คณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน มีการตั้งงบประมาณไว้ น่วญยงานใด ดัง่เนักี่ย้นวข้อง ท้องถิน่ (ก.ก.ถ.) นัน้ ขัดท ต่อี่ห บทบั ญัติของกฎหมายที หรือไม่ และหากด�ำเนินการได้จะนับเงินงบประมาณนัน้ อยูใ่ นสัดส่วน เงินทีร่ ฐั บาลจัดสรรเป็นรายได้ของท้องถิน่ ตามนัยมาตรา ๓๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจ และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีบ่ ญ ั ญัติ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ ให้ส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม น้าที่ในการรวบรวมและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพื่อการ เห็น ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความ มีจัดหการคุ ณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อเสนอขอตั้ง เห็ น ว่ า เมื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ก� ำ หนดแผนและขั้ น ตอนการ เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของส�ำนักนโยบายและแผน กระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะ ะมาณในกรณี ดังกล่าวจึยดเกี งต้่ยอวกังเป็ นำไปตามที ่บัญ ่อ ดังนัน้ การตัง้ งบประมาณส�ำหรับโครงการสนับสนุนแผนปฏิบตั กิ ารนี้ มิได้ก�ำหนดรายละเอี บการก� หนดงบประมาณเพื รองรับบ การถ่ ายโอนภารกิ ก่ อปท. ว่ามีการตัง้ งบประมาณ ไว้ ที่ ส� ำ นั ก นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ ๒ ประกอบกั มาตรา ๓๙จให้แวรรคสาม ไว้ที่หน่วยงานใด ดังนั้น การพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการ สิง่ แวดล้อม ตามมติของ ก.ก.ถ. จึงสามารถกระท�ำได้ ทัง้ นี้ ในการตัง้ ล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวกับการงบประมาณในกรณีดังกล่าวจึงต้องเป็นไปตามที่ งบประมาณดังกล่าวสมควรก�ำหนดไว้ด้วยว่าเป็นงบประมาณ ติและสิ่งแวดล้ บัญญัติไอ ว้ใม นพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ส�ำหรับ อปท. ในการด�ำเนินการตามภารกิจทีไ่ ด้รบั การถ่ายโอน ประกอบกับมาตรา ๓๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม และกรณี เช่ น นี้ ย ่ อ มนั บ ได้ ว ่ า การก� ำ หนดงบประมาณนั้ น เป็นสัดส่วนของรายได้ทรี่ ฐั บาลจัดสรรให้แก่ อปท. ตามมาตรา ๓๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒

ณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ การพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้ อ มไว้ ท ส ่ ี า ํ นั ก นโยบายและแผนทรั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ ความ

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภ ที่บัญญัติให้สํานักนโยบายและแผนทรัพยาก

ครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) นั้น

วนเงินที่รัฐบาลจัดสรรเป็นรายได้ของท้องถิ่

ที่ ม า : หนั ง สื อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร ๐๙๐๑/๔๗๐ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

เห็นว่า

เรียบเรียงโดย ส่วนนิติการ ส�ำนักงาน ก.ก.ถ.

จดหมายข่าวการกระจายอ�ำนาจ

2


จายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

กฤษฎีกา มีความเห็ นว่า เพื่อพัฒนา อปท. ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรณีเร่งด่วน

หนดงบประมาณเพื บการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. หากจะกล่าวถึง่อเงิรองรั นอุดหนุนที่รัฐบาล จัดสรรให้ อปท.้งและอยู ่ในความ ทั่ วท ไปแล้ ำ เนิ น การตามอ� ว่ามีแกก่ารตั งบประมาณไว้ ี่หน่ววด�ยงานใด ดังำนันาจ้น สนใจของชาวท้องถิ่นแล้ว เงินอุดหนุน เฉพาะกิจเพือ่ พัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน เป็นเงินอุดหนุนประเภทหนึ่งที่หลาย อปท. ต้ อ งการที่ จ ะรู ้ ว ่ า เขาจั ด สรร เงินอุดหนุนดังกล่าวกันอย่างไร

โดยวงเงิ น ค่ า ก่ อ สร้ า งต้ อ งมากกว่ า ครุภัณฑ์ ทั้งนี้ โครงการต้องด�ำเนินการ แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี และไม่ซำ�้ ซ้อนกับ หน่วยงานอื่น

๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

หน้าที่มากกว่า เพื่อให้ อปท. มีอิสระ ในการใช้ จ ่ า ยเงิ น ตามการตั ด สิ น ใจ ของสภาท้ อ งถิ่ น ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึ ง ได้ ตั้ ง งบประมาณ ไว้ เ พี ย ง ๑๐,๐๐๐ ล้ า นบาท และ ก.ก.ถ. ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์การจัดสรร งิ น อุ ด หนุ น ประเภทนี้ เ กิ ด ขึ้ น เงินอุดหนุนดังกล่าวแล้ว สรุปได้ดังนี้ เมื่อประมาณ ๑๐ ปีที่ผ่านมาโดยมี วัตถุประสงค์ในการจัดสรรเงินให้แก่ โครงการที่ อปท. ขอรั บ การ อปท. ที่มีความจ�ำเป็นในการพัฒนา สนับสนุนจะต้องอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ ของ อปท. ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา ซึ่งในระยะแรกงบประมาณที่ตั้งไว้มี มีประเภทโครงการต่างๆ เช่น โครงการ จ�ำนวนไม่มากนัก แต่กเ็ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ที่ ส นั บ สนุ น โครงการพระราชด� ำ ริ จนถึ ง ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โครงการที่ ส นั บ สนุ น โครงการนี้ ต าม งบประมาณมีจำ� นวนเงิน ๑๘,๕๐๖.๐๙ นโยบายของรัฐบาล โครงการพัฒนา ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์การจัดสรรจะ เส้นคมนาคม โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำ ถูกก�ำหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของ เพื่ออุปโภคบริโภค ฯลฯ คณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ก.ก.ถ.) โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ต้องด�ำเนินการในลักษณะสิ่งก่อสร้าง ผ่านมา ก.ก.ถ. ได้พิจารณาเห็นว่า งบประมาณด� ำ เนิ น การไม่น้อยกว่า การจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ โครงการละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ เพื่ อ พั ฒ นา อปท. กรณี เ ร่ ง ด่ ว น ต�่ำกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการ นับวันจะมีจำ� นวนมากขึน้ ซึง่ ทีถ่ กู ต้องแล้ว อาจมีครุภัณฑ์ประกอบได้ แต่จะต้องมี ควรจะเพิ่ ม การจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น วงเงินต่อหน่วยต�ำ่ กว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.

วกับการงบประมาณในกรณีดังกล่าวจึงต้องเป็นไปตามที่บัญ าณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ประกอบกับมาตรา ๓๙ วรรคสาม ณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่

๒.

จะแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรอง โครงการ ประกอบด้ ว ย ผู ้ แ ทน ส่วนราชการ ผู้แทนสมาคมของ อปท. ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท� ำ หน้ า ที่ ต รวจสอบ โครงการต่ า งๆ ให้ ถู ก ต้ อ ง

นอกจาก ก.ก.ถ. จะก�ำหนดหลักเกณฑ์ การจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ เพื่ อ พั ฒ นา อปท. กรณี เร่ ง ด่ ว นใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ข้างต้นแล้ว ยังได้ก�ำชับให้กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นรับไปพิจารณาการจัดสรรเพื่อ มิให้เกิดการกระจุกตัวของงบประมาณ ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้การ จัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าวในปีนี้เกิด ความเป็นธรรมยิ่งขึ้น

เรียบเรียงโดย ส่วนการกระจายอ�ำนาจด้านการเงินการคลัง ส�ำนักงาน ก.ก.ถ. จดหมายข่าวการกระจายอ�ำนาจ

3


าร “ใกล้บ้านใกล้ใจ” เพื่อติดตามให้กําลังใจแก่ผู้ป่วยในชุมชน วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรค เป็นต้น ให้โครงการดังกล่าวนี้ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นจากพลังความร่วมมือของทุก ซึ่งมีกิจกรรมหลักในการให้ความร ถิ่น เจ้าหน้าที่ และประชาชน รถใช้ศักยภาพของตนในทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะให้ กับประชาช ประชาชน โครงการ “ใกล้บ้านใกล างมีประสิทธิภาพ๑.เกิธรรมาภิ ดกระบวนการมี ส่วนร่วมวมมือและการจั ดตัอ้งงถิ หน่่นว…ยแพทย์เคลื่อนท บาลผ่านความร่ ของคนในท้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมี ความสุขำกับลปริ นถ้วนหน้ าหวัดสงขลา เทศบาลต� ก จั ง ที่ทําให้ โครงการดัวงย กล ห้ความรู้ด้านทฤษฎีและการสาธิตตัวอย่างวิปัธจจัีกยารดู แลและช่ ฝ่าย ทั้งผู้นําท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ แล แม้ ว า ่ เทศบาลต� ำ บลปริ ก อ� ำ เภอสะเดา จั ง หวั ด สงขลา จะอยู ห ่ า ่ งไกล บ้านใกล้ ใจ” เพื่อติดตามให้กําลังใจแก่ผู้ป่วยในชุมชน จากเมืองหลวงศูนย์กลางความเจริญของประเทศถึงกว่า ๙๘๐ กิโลเมตร ทําให้ชุมชนสามารถใช้ศักยภาพข แต่คนในเทศบาลต� ำบลปริ ก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเป็ ชาวมุน สลิมต้ ถึงร้น อยละ ๙๐ นในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคลื่อนที ต ่ รวจรั ก ษาโรค ต่างก็อยูก่ นั อย่างมีความสุข มีความเข้าใจและเอือ้ อาทรต่อกัน ทําให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท

ผลงานของท้องถิ่น

การดังกล่าวนี้ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นจากพลังความร่วมมือข น้าที่ และประชาชน ยภาพของตนในทางปฏิ บัติในการจั ดบริการสาธารณะให้ กับปร การกํ าจัดขยะชุมชนในเขตอํ าเภอบางระกํ า ทธิภาพ เกิดจักระบวนการมี ่วนร่วม งหวัดพิษณุโสลก พชี วิตทีม่ดชนีขึ้นในอํและมี ความสุ นถ้กรปกครองส่ วนหน้าวนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล ขยะของชุ าเภอบางระกํ า ซึข ่งมีกัองค์

เทศบาลต�ำบลปริกเป็นอีกหนึง่ ตัวอย่างของชุมชนทีม่ คี วามเข้มแข็ง

จากการทีผ่ น้ ู ำ� ท้องถิน่ และบุคลากรในองค์กรได้รว่ มกันน�ำแนวคิดด้านธรรมาภิบาล มาใช้ผา่ นการมีสว่ นร่วมของประชาชน โดยใช้รปู แบบการบริหารงานของตนเอง ที่มีความยืดหยุ่น รวมทั้งเสริมสร้างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ แนวคิดพื้นฐานว่า มนุษย์สามารถพัฒนาให้มีศักยภาพได้ การสร้างองค์กร การเรียนรู้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของคนใน องค์กร ตลอดจนมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์โครงการต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ กับคนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น การตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน การบริหารสิ่งแวดล้อมและการน�ำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ โครงการระบบ เศรษฐกิ จ สวั ส ดิ ก ารและเกษตรกรรมแบบปลอดภั ย ในระดั บ ชุ ม ชน ศูนย์บริการดูแลสุขภาพอาสาสมัคร ซึง่ มีกจิ กรรมหลักในการให้ความรูด้ า้ น

ทฤษฎีและการสาธิตตัวอย่างวิธกี ารดูแลและ ช่วยเหลือประชาชน โครงการ “ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” เพื่อติดตามให้ก�ำลังใจแก่ผู้ป่วยใน ชุมชน และการจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรค เป็นต้น

รส่วนตําบล มีหน้าที่รับผิดชอบนําไปกําจัด รนําขยะไปกําจัดนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยกําจัดไม่ถูกวิธี ๒. การกําจัดข ่ร่วปังหล่ จจัยทีน ่ท�ำให้โครงการดังกล่าวนี้ งและบ่อของเอกชน อีกทั้งมลพิษทั้งเรื่องกลิ่น น้ําเสีย ขยะที รายทาง ประสบความส�ำเร็จเกิดขึ้นจากพลังความ ขยะทั้งของเทศบาลและของเอกชนหลายแห่ง ทําให้ อปท. ร่วมมือประมาณ ของทุกฝ่าย ทัง้ ผูน้ ๒๐ ำ� ท้องถิแห่ น่ เจ้างหน้าที่ และประชาชน ท� ำ ให้ ชุ ม ชนสามารถใช้ รับผลกระทบด้านการจัดการขยะ การจัดการขยะของชุมชน ใ ศั ก ยภาพของตนในทางปฏิ บั ติ ใ นการจัด และองค์ ารบริกบั หประชาชนในท้ ารส่วนตํองถิาน่ บล มีหน ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้ วยกนายก บริการสาธารณะให้ ภาพ(นายวิ เกิดกระบวนการมี แต่ได้ได้อาย่เาเมื กิงมีดปอระสิ ปังใหม่ ญทธิหาการนํ าบขยะไปกํ ายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์) นายกเทศมนตรีตําบลบางระกํ ูลย์ าจัด ส่วนร่วม ท�ำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิต ทั้งในบ่ อของตนเองและบ่ นัน ผู้ใหญ่บ้าน อําเภอบางระกํา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่ ทีา่ดวีขึ้นและมี ความสุขกันถ้วนหน้า อของเอกช รวมทั้งมีการปิดบ่อขยะทั้งของเทศบ จดหมายข่าวการกระจายอ�ำนาจ ที่อยู่ในเขตเมืองได้รับผลกระทบด้าน 4 เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕


๒. การกําจัดขยะชุ ชนในเขตอํ าเภอบอ ทั้งในบ่อม ของตนเองและบ่ อของเอกชน รวมทั ้งมีกด ารปิ ้งของเทศบาลแ จังหวั พิดษบ่อณุขยะทั โลก

ที่อยู่ในเขตเมืองได้รับผลกระทบด้านกา การจั ดการขยะของชุ มชน ำในอํ าเภอบางระกํำา ซึ่งมีองค์กรปกครองส ๒. การก� ำ จั ด ขยะชุ ม ชนในเขตอ� เภอบางระก� ่อวันทีา่ ไปกํ ๒๔ าตุจัลดาคม ๒๕๕๖ ไ และองค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่รับผิเมื ดชอบนํ ษณุโ้นลก ชัย วิาวจััฒดน์ไม่ธถนูก งหวัดพิาขยะไปกํ ษณุโลกาจัดอบจ.พิ แต่ได้เกิดปัญจัหาการนํ นอกเขตพื ที่รับ(นายมนต์ ผิดชอบโดยกํ ตั้งเกษมวิ บูลย์ษ) ทักํ้งาเรืนั่อนงกลิ ผู้ใ่นหญ่น้บํา้าเสีนย อํขยะ าเภ ทั้งในบ่อของตนเองและบ่อของเอกชน อีกทั้งมลพิ รวมทั้งมีการปิดบ่อขยะทั้งของเทศบาลและของเอกชนหลายแห่ง ทําให้ อปท การจัดการขยะของชุมชน ในอ�ำเภอบางระก�ำ ซึง่ มีองค์กรปกครอง ที่อยูก่ในเขตเมื ส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล และองค์ ารบริหารส่วอนต�งได้ ำบลรมีับหผลกระทบด้ น้าที่รับผิดชอบ านการจัดการขยะ น�ำไปก�ำจัด แต่ได้เกิดปัญหาการน�ำขยะไปก� ดชอบโดย เมื่อำจัวัดนนอกเขตพื ที่ ๒๔น้ ทีตุร่ ลบั ผิาคม ๒๕๕๖ ได้มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบ ก�ำจัดไม่ถูกวิธี ทั้งในบ่อของตนเองและบ่ อีกทั้งมลพิชษทััย้งเรืวิ่อวงัฒน์ธนาฒย์) นายกเทศมนตรีตําบลบางระก อบจ.พิษณุอของเอกชน โลก (นายมนต์ กลิน่ น�ำ้ เสีย ขยะทีร่ ว่ งหล่นรายทาง รวมทัง้ มีการปิดบ่อขยะทัง้ ของเทศบาล ตั้งเกษมวิบลู ย์) กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อําเภอบางระกํา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่า และของเอกชนหลายแห่ง ท�ำให้ อปท. ประมาณ ๒๐ แห่ง ที่อยู่ในเขตเมือง โดย อบจ.พิษณุโลก ได้ประสานไ ได้รับผลกระทบด้านการจัดการขยะ เมือ่ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้มกี ารประชุมผูท้ เี่ กีย่ วข้องประกอบด้วย เพื่อจัดหาพื้นที่ที่เป็นป่าเสื่อมโทรมมาเป็น นายก อบจ.พิ ษ ณุ โ ลก (นายมนต์ ชั ย วิ วั ฒ น์ ธ นาฒย์ ) นายกเทศมนตรี โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีการปลูกป่าทดแท ต�ำบลบางระก�ำเมืองใหม่ (นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์) ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังได้ให้มหาวิทยาลัยพะเยาจัดทําวิจัยใน อ�ำเภอบางระก�ำ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในเบื้องต้น ขอให้แต่ละครัวเรือน โดย อบจ.พิษณุโลก ได้ประสานไปยังป่าไม้จงั หวัด ขยะแห้งงหรื อไม้ขยะรี ไซเคิ ลณุเช่โลก น แก้ว กระ โดย อบจ.พิ ษ ณุ โ ลก ได้ ป ระสานไปยั ป่ า จ ง ั หวั ด พิ ษ พิษณุโลก เพือ่ จัดหาพืน้ ทีท่ เี่ ป็นป่าเสือ่ มโทรมมาเป็นทีก่ ำ� จัดขยะ ส�ำหรับในระยะยาว ต้องเร่งหามาตรการลดปริมาณ เพื อ ่ จั ด หาพื น ้ ที ท ่ เ ่ ี ป็ น ป่ า เสื อ ่ มโทรมมาเป็ นที่กคําวามรู จัด้ใขยะ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีการปลูกป่าทดแทนด้วย นอกจากนี้ ขยะที่แหล่งก�ำเนิดโดยให้ นเรื่อง 3R ได้แก่ Reduce โดยมี าต้ำจัอดงมี ป่าทดแทนด้ นอกจากนี ยั ง ได้ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยาจั ด ท�เำงืวิ่อจั ยนไขว่ ในการก� ขยะการปลู คือ กการลด ละ เลิก ใช้สวิ่งยของเครื ่องใช้ที่ไม่จ�ำ้ เป็น, Reuse ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ยังได้ให้มหาวิทยาลัยพะเยาจั าวิจแัยล้ในการกํ ขยะในพื ้นที่จังหวัดพิษณ คือเป็ดนทํการใช้ วใช้อีก ใช้กาันจัเข้ดาไปจนกว่ าจะหมดสภาพ งาน วและ ำไปเข้ากระบวนการ น ขอให้แการใช้ ต่ละครั เรือRecycle นช่วยกัคืนอคัการน� ดแยกขยะก่ อนทิ้งลงถัง เช ในเบือ้ งต้น ขอให้แต่ละครัวเรือในเบื นช่วยกั้อนงต้ คัดแยกขยะ หลอมละลาย แล้วขึ้นรูปใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับ ขยะแห้ งหรืงหรือขยะรี ซเคิ ก่อนทิ้งลงถัง เช่น ขยะเศษอาหาร ขยะแห้ อขยะรีไไซเคิ ล ล เช่น แก้ว กระดาษ และขยะที่มีพิษภัยอันตราย (ข การคัดแยกขยะในครัวเรือนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เรียกว่า เปลี่ยนวิกฤตเรื่องการหาสถานที่ก�ำจัดขยะ มาเป็นการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะโดยเริ่มจากช่วยกัน ลดปริมาณขยะของทุกคนในครัวเรือน ซึ่งส่งผลถึงการลด ปริ ม าณขยะของชุ ม ชน ประเทศชาติ และลดปั ญ หาขยะ ล้นโลกได้ในที่สุด

เช่น แก้ว กระดาษ และขยะทีม่ พี ษิ ภัยอันตราย (ขยะอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ช่ ว ยกั น ลดปริ ม าณ ขยะมู ล ฝอยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ โ ดยน� ำ กลั บ มาใช้ ซ�้ ำ อาทิ ขวดแก้ว กล่องกระดาษ หนังสือพิมพ์ หรือน�ำวัสดุ อุปกรณ์ที่ช�ำรุดน�ำกลับมาซ่อมแซมให้ใช้งานต่อ แทนที่จะ เอาไปทิ้ง เป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ ได้ของใช้ชิ้นใหม่โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ นอกจากนี้ ยังช่วยยืดอายุการทิ้งสิ่งของให้กลายเป็นขยะ หากสนใจท�ำ Recycle อย่างจริงจังแล้ว ก็สามารถท�ำเป็นอาชีพเสริมสร้าง รายได้เพิ่ม หรือต่อยอดเป็นธุรกิจ SME ได้อีกด้วย

ข้อมูลจากเว็บ http://www.phitsanulokhotnews.com/ เรียบเรียงโดย ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักงาน ก.ก.ถ.

จดหมายข่าวการกระจายอ�ำนาจ

5


หากสนใจทํา Recycle อย่างจริงจังแล้ว ก็สามารถทําเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เพิ่ม หรือต่อยอดเป็นธุรกิจ SME ได้อีกด้วย 360 องศาอาเซียน สําหรับในระยะยาว ต้องเร่งหามาตรการลดปริมาณขยะที่แหล่งกําเนิดโดยให้ความรู้ในเร เทศบาลเมื มพูชา่องใช้ กับทการเสริ างความเข้มแข็ง 3R ได้ แก่ Reduceองพระตะบอง คือ การลด ละ ประเทศกั เลิก ใช้สิ่งของเครื ี่ไม่จําเป็ม น,สร้Reuse โครงการให้บริการแบบ คือเป็นการใช้แในการบริ ล้วใช้อีก ใช้หการจั ันเข้าดไปจนกว่ งาน และ Recycle การจัดาจะหมดสภาพการใช้ หารายได้และงบประมาณของท้ องถิ ่น การพั ฒ นาโครงสร้ า งกฎหมา คือการนําไปเข้ากระบวนการหลอมละลาย แล้วขึ้นรูปใหม่ ทั้งนี้เพื่อ เป็นการยกระดั บการคัง้ อยูดใ่ จกลางของจั แยกขยะในครั วเรืประเทศกั อนให้มมพูชีปา ห่ระสิ ้ เทศบาลเมืองพระตะบองตั งหวัดพระตะบอง างจากทธิภาพมากขึน กรุงพนมเปญไปทางทิ นตกประมาณ 310 กิโลเมตร เรียกว่าเปลี ่ยนวิกฤตเรืศตะวั อ่ งการหาสถานที ่กํามีจัปดระชากรประมาณ ขยะ 150,000 คน เมืองพระตะบองมี ฒนาและเจริ ญเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็มว าณขยะโดยเริ ท�ำให้เทศบาลต้องรองรั มาเป็นการปรั บเปลี่ยการพั นพฤติ กรรมในการลดปริ ่มบจากช่วยกันลดปริมาณขยะของทุก งหวัดใกล้เคียงทีเ่ ข้ามาอยูอ่ าศัยในเมืองเป็นจ�ำนวนมาก และต้องเพิม่ การให้ นในครัวประชากรจากจั เรื อ น ซึ ง ่ ส่ งผลถึงการลดปริมาณขยะของชุมชน ประเทศชาติ บริการแก่ประชาชนมากขึน้ เทศบาลจึงคิดทีจ่ ะน�ำโครงการน�ำร่องการให้บริการแบบครบวงจร และลดปัมาใช้ ญหาขยะล้ โลกได้ ในทีเช่่สนุด การจดทะเบียนธุรกิจส�ำหรับอาชีพที่ต้องใช้ ในการให้บริน การแก่ ประชาชน

ข้อมูลจากเว็ http://www.phitsanulokhotnews.com/ ฝีมือบและธุ รกิจเหมืองแร่ การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ การให้ใบอนุญาตก่อสร้าง บ้านพักอาศัยและการประกอบธุรกิจห้องพักหรือเกสต์เฮาส์ เป็นต้น

ยนรูจ้วดุ ิธส�ีกำคัารจั โครงการให้บริการแบบครบวงจรของเทศบาลเมืและเรี องพระตะบองมี ญ คือดเก็บรายไ เรี ยบเรียงโดย ส่วนประชาสัมพันธ์และวิ เทศสั พันธ์ สํานักงาน าก.ก การพั ฒมนากระบวนการด้ นง การพัฒนาโครงสร้างกฎหมายทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับระบบการจัดหารายได้ รวมถึ งการแลกเปลีย่ น กัมและเรี พูชยานรู้วิธีการจัดเก็บรายได้ส�ำหรัสามารถปฏิ ประสบการณ์ บการปฏิรูปการกระจาย บ360 ัติได้จริง และช่ว อ�ำนาจการปกครอง การพัฒนากระบวนการด้านงบประมาณไปสู ร่ ะบบการวางแผนด้ าน งได้จัด นอกจากนั ้น เทศบาลยั งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติได้จขึริง้นและช่ นาศัากที ยภาพ เพื่อวยพั ทําฒหน้ ่เป็นศูนย์กล ปรับเปลีย่ นทัศนคติของเจ้าหน้าทีภ่ ายในองค์กร นอกจากนัน้ เทศบาลยังได้จดั ตัง้ หน่วยงาน เกลีบเรื่ยอ่ เรืงร้อ่องเรีงราวร้ ทีเ่ รียกว่า “ส�ำนักผูต้ รวจการ” ขึน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนไกล่ ย์กลางรั ยนจากองทุกข์ ต ภาคเอกชนและองค์ ประชาชนเกีย่ วกับการบริหารการปกครอง ไกล่เกลีย่ เรือ่ งราวร้ องทุกข์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรต่างๆ หารงานทีม่ และให้ข้อมูลแก่ประชาชน ภาคเอกชนและองค์กรต่สร้ างๆางระบบการบริ เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ที่ดีกับหน่วยงานดังกล่าว สร้างระบบการบริหารงานที ่มีประสิทธิจภริาพ โปร่งใส ลดการทุ ตคอรั ปชั่น สร้าง ลดการทุจริตคอรัปชั่น สร้างความพึงพอใจและความเชืตลอดจนเพิ อ่ ถือแก่ประชาชน่มการมี ตลอดจนส่วนร่วมข เพิม่ การมีสว่ นร่วมของประชาชน และสร้างหน่วยงานกลางทีค่ อยช่วยเหลือประชาชน และสร้างหน่วยงานกลางที่คอ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เทศบาลเมืองพระตะบอง

องศาอาเซียน

กับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการจัดหารายได้และงบประมาณของท้องถิ่น

ดสําคัญ คือ

โครงการให้บริการแบบครบวงจรและการบริหารจัดการทีช่ ว่ ยส่งโครงการให้ เสริมธรรมาภิบาล บริการแ ของเทศบาลเมืองพระตะบอง ท�ำให้เกิดความโปร่งใสในการบริ กร ทําให้เ บาลเมืหอารงานขององค์ งพระตะบอง ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่ดีขึ้นมากขึ้นประชาชนได้ กว่าระบบเดิม นอกจากนั ้น การส รบั การบริ ยังท�ำให้เทศบาลสามารถจัดเก็บรายได้ประจ�ำปีได้มากขึน้ ด้วย โดยในปี 2009 เทศบาลสามารถจัดเก็บรายได้มากขึน้ กว่าเดิมถึง ยังทําให้เทศบาลสามารถจัด 8 เท่า ความส�ำเร็จในการบริหารงานดังกล่าวนีส้ ง่ ผลให้เทศบาลเมืองพระตะบองเป็นทีย่ อมรับในระดับต่างๆ ทัง้ จากประชาชน เทศบาลเมื องพระตะบองตั ้งอยู่ใจกลางของจังหวัดพระตะบอง ประเทศกั มพูชา ดเก็บรายไ เทศบาลสามารถจั ในท้องถิ่น ภาครั ฐ และระดับนานาชาติ

รปกครอง ความสํวนท้าอเร็งถิจน่ ในภู ในการบริ หารงา ห่างจากกรุงพนมเปญไปทางทิ ศตะวั นตกประมาณ 310 กิโบลเมตร มีกปรปกครองส่ ระชากรประมาณ 150,000 ข้ อ มู ล : คู ม ่ อ ื การแลกเปลี ย ่ นเรี ย นรู แ ้ ละถอดแบบตั ว อย่ า งที ด ่ ด ี า ้ นธรรมาภิ าลส� ำ หรั บ องค์ ม ภ ิ าค บประมาณอย่ างมีประสิทธิกภารพั าพ ฒนาและเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ๆ ทั้งจากประชาชนในท้องถ คน เมืองพระตะบองมี เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โครงการ DELGOSEA มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เจ้ทําาหน้ า ที ภ ่ ายในองค์ ก ร ให้เทศบาลต้องรองรับประชากรจากจังหวัดใกล้เคียงที่เข้ามาอยู่อาศัข้ยอมูในเมื ล : องเป็นจํานวนมาก เรี ย บเรี ย งโดย ส่ ว นประชาสั ม พันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ร”และต้องเพิ่มการให้บริการแก่ประชาชนมากขึ้น คู่มือการแลกเปลี่ยนเรียน ส� ำนักงาน ก.ก.ถ. กับเทศบาลจึ การบริหารการปกครอง อเชี ยริตะวั นออกเฉี ยงใต้ โ งคิดที่จะนําโครงการนําร่องการให้ บ ริ ก ารแบบครบวงจรมาใช้ ใ นการให้ บ ก ารแก่ ป ระชาช จดหมายข่าวการกระจายอ�ำนาจ ชาชน เช่น การจดทะเบียนธุรกิจสําหรับอาชีพที่ต้องใช้6ฝมี ือและธุรกิจเหมืองแร่ ดังกล่าว การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์


สี่ยงเกยาิดคอุลา เช่น บัตยเ ิเหต ครีุงย่ายขึ ้น กันชัก เป็นต้น ด ยา หากหาผู้ผลัดเปลี่ยจึงนขอเ ขับตืรถอนค ได้จนท ะดี่ทีเปําหน ็นอย้าที่า่ขงยับิ่งรถก่อนออกเดินทางให้เตรียมตัวล่วงหน้า ทั้งนี้ ในระโดย หว่พัางเกผ่ดอินนให ทาง้เขต็อมให ที่อ้ผยู่้ขาับงน้ขอี่แยละผู้ที่นั่งโด ช่วยกันสังเกตสัญ๘ญาณ ยสารมาด้วย ชั่วโมง ของอแต่ากสิ่งารสําง่วคังห ญคืลัอบใน ควร งดด ม ่ ื เคร อ ่ ื งแอ ฮอล ขอ ์ หรื อกินยาที่ออกฤทธิ์ทําให้ง่วงซึม เช่น งผ ู้ขับ ซึ่งมี ๘ลกอ ได้แก่ 1 หาวบ่อยแ ป ระ ก าร ท ยาและก้แตพ้่อเนยาแ ส ่ ี ไอ ยาน ็นได้อย่างชัดเจน อนห ื่องก้2 ลั ลาย เครรู้สียด ยากันชัก เป็ังเกนตต้เห ใจลอยไม่มบีสยาค น ม าธ ิ 3 4 จําไม่ได้ว่าขับรถ ก ึ เห น ื่อยล้า หงุดหงิด กระวนกระ หาก ี่ยชนข ผ่าหาผ ับ๒รถไ– ด้๓จะดีเป็นอย่างยิ่ง นอะู้ผไรลัดมเปล าใ น วาย ว ่ ง ก ม . ท ผ ่ ี า ่ น ตาปรือ มองเห็นภอาพ ม า 5 รู ส ้ นี้ ในร แบบครบวงจรของเทศบาลเมื งพระตะบองมี จ ด ุ สํ า คั ญ คื อ ก ึ ห ะหว น า ่ งเด ก ั น ิ ห ทาง น ขอใ ไม่ชัดทั้ง6 ง ั ต ห้ ขี่และผู้ที่นั่งโดยสารมาดา้วยลืมตาไม่ขึ้น รู้สึกมึนหนักศีรษะ 7ผขู้ขับับรถ 8 ช่ ว ยกั น ม สั ง เกต ายไป อ งข สั ญ ญา า ้ ณข ม องอ สั ญ ากา รง่วงหลับในขส่องผ ญาณไฟดแล กนการ หมายที่จําเป็นสําหรับระบบการจั หารายได้ ู้ขับมาห อกทีเส่ส้นังเกต ซึ่งมีรือ๘ออประ ะป า ้ ย ทางเห็แล จร าจ นได้ ร ะ อย่างชัดเจน ได้แก่ 1 หาวบ่อยและต่อเนื

เกร็ดความรู้

๘ สัญญาณเตือน

่อง 2 ใจลอยไม่มีสมาธิ 3 รู้สึกเหนื่อยล้า หงุดหงิด กระวนกระวาย รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 4 จําไม่ได้ว่าขับรถผ่านอะไรมาในช่วง

ผู้ขับขี่อาจหลับใน

๒ – ๓ กม. ที่ผ่านมา 5 รู้สึกหนักหนังตา ลืมตาไม่ขึ้น ตาปรือ มองเห็นภาพไม่ชัด 6 รู้สึกมึนหนักศีรษะ 7 ขับรถส่ายไปมาหรือออกนอกเส้นทาง และ 8 มองข้ามสัญญาณไฟและป้ายจราจร

หากใครมีอาการดังกล่าวเพ ียงข้อใดข้อหนึ่งขอให้หยุดข นที่ปลอดภัยเพื่องีบหลับประ ับรถอย่างฝืนขับเด็ดขาดแล มาณ ๑๕ นาทีก่อนขับต่อ ะจอดรถใ หหวัรืดอขัเปบเข้ลี่ยา นให ้ผู้อื่นขอย่ การขั บ่ารถถื อเป็ นสิ่งกา ส�ำรง คัญ่วมากอั น ดั บ ต้ น ๆ ไม่ ว ่ า จะเป็ น ต่ า งจั ง อย า งไรก็ ต าม การง่ วงนอนมีผล งไ รก ต ็ าม บ ั แท งน น อน ฯ ม พ ผ ี ลต เท ง ุ อ ่ กา ร รข ก า ้ บ ั รายได้ ส า ํ หรั บ การปฏิ ร ป ู การกระจายอํ า นาจการปกครอง ข เข ร ่ ี ถจ บ ั ําใหงเป็้ปนระพิสา ารตัดหรื งหวัดข สินอใจ กรุกงเทพฯ คนกรุ บไปต่ างจัใคร งหวัด ในช่วงนีจ้ งึ ต้องระมัะท ดระวั เศษทสัมผต่ัสอทการขั ำให้ประสาทสัมผัส ผิดงพเทพฯ ลาดขัใจ ุกอยบ่าขีงช่รถจะท� ลอ ้าลง สม ย หาก สม อง มี อ ากา องตื้อ สั รดั ง ่ ง ก กล่ าร า วเพ ก ย ี งข้ ล้ อ า ใดข ม อ ้ หน เน ง ่ ึ ขอใ อ ้ ื ช ห้ ห า ้ ยุ ด ลง เม ขั ิพานงบประมาณไปสู เศษ บ รถอ อ ่ ื ย่ เก า งฝื ร ่ ะบบการวางแผนด้ า นงบประมาณอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด ิ น เห เด็ดดขาด ต ขออย่ า งเดี ย วอย่ า ให้ ค วามอ่ อ นล้ า อ่ อ นเพลี ย มาท� ำ งานแทนสมาธิ ใ นการขั บ รถ ก ุ ทุ ก อย่ า งช้ า ลง สมองตื ้อขับการตั สินใจและจอดรถใ าร ณ ค ์ บ ั น ั ข น ั ก นท จะ ว ้ ป ่ ี ลอด แต ล ภั แ ็ ย ะเ เพื อ ่ ก บ งี บ หล รก ถ บ ั ประ ได ร มาณ ช ้ บ ั า ้ ๑๕ ข ก นาท ว่ ร า ก ี า ป อ ่ นข ก ก บ ั ต่ ต ิ เสทีี่ย่ภงตายในองค์ ใน วยพัฒนาศั อดเปลใจลอย ี่ยนใหสมองสั ้ผู้อื่นขัง่ การกล้ ่อการเกิดอกุบรัตอผิิเหดหรื หากดื่มเครื่อบงด บแทนามเนือ้ ก็แยล้ิ่งวถกกั้านยภาพปรั พลาด ต ะช่ เปลี ย ่ นทั ศ นคติ ข องเจ้ า หน้ า ม ่ ื ไ ุ ท ง ้ ม ่ ี อย่ า ่ ี แ ย า งไรก อล ต ็ าม กอ การ ฮอ ง่ ว งนอ ล์ นม แ ผ ี ลต่ ม อ ว ้ การ า ่ ขั ระ ดับแอลกอฮอล์ในเลบือขีด่รจะ ถจะตทําให้ประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลง สมองตื้อ พลีย ๐ มิลลิกรัมเปอร์การ ่ํากว ช้าลง คดับขัคนจะแตะ ่าทกี่ เมืฎ่อหเกิมดเหตุ ดสิก์ กน็ตผูใจผ เซ็นาตัตนั ิดจะ ายกการณ์ การดื่เรีม่ เครื อ่ งดืาม่ แอลกอฮอล์ จ้ต ะมีรวจการ” ผพล ลท�มาด ำีผให้ลต สใจล มองตื อ ้ อ่ อ นเพลี ย หากขั บ รถ าม อย สมอ ด้จัดตั้งหน่ ว๕ยงานที ย กว่ “สํ า ํ งสั ห ่งใจการ น กล้ า มเน อ ้ ื ช้ ือ า อ ่ ลง ก าร ต ด ั สิ น ช า ้ ก ว่ า ว ป ธ ิ ก ง ี ต า ่ ถ ิ เมื ย อ ่ ง ึ เกิ ๆ ด ๒ เหต แ ก ุ เบรกได้ ช ้ า กว่ า ปกติ เสี ่ ย งต่ อ การเกิ ด ารณ เท ก ค ์ า ่ ง ้ บ ั ขั ว ่ น จะแ ง า ้ น บเรื บรก บประ่ท่ยท�ำหน้ ได้ารการปกครอง เสีห่อ ่ยงเกิ บัติเย หตุนจากประชาชนเกี ง่ายขึ้น จึงขอเตือรันคนที าขอ ที่ขการบริ ับตะเ รถก่ อี้ยนออกเดิ นทางให้ ชีร้ากว่ าปกติ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย าน งข ย์วกงหลางรั งเรี วกั บ ห บ เค วท ม ่ ี รืองร้ดดื่มออุเค สเ ป รี ย ้ ว กอฮอุบัติเหตุได้ง่าย ยิ่งถ้าหากดื่มเครื่องดื่ม รื่องด าหาก ื่มแชก่เยิยผ่่งอ็นถ้นให้ ดืที่มอ่ หเคร ื่อชองดืยื่น่มก๘ทีระ่มชัปว่ีแโมง อลก จะ อฮอ ชเต็่วมยใ ล์ส�แำคัม้ญวคื่าระด บ ั แอล ส ้ น ่ เตรี ย มตั ว ล่ ว งหน้ า โดยพั ย่ า งน้ แต่ ส ง ่ ิ อ ควรงด ด อล์ในเลือดจะต่ํากว่าทีก่ ฎหมายกําหนดคือ เช ม ึ ซ รี ง ก ้ ระ ว ่ ง ้ เป ร่ า ให อา า ํ น อก ิ์ท จใอชเท็ ข์ยาตรวจสอบข้ ง และให้ ข แก่ ป ระชาชน จา ้วิธจีเปจริ ๕๐ ก น มิ้อ ลื่อให ด ิ น ้ ั ลิมูกล้อรัาก ห ม น เปอ ้ า ร์ ต เ ซ็ น า ่ ต์ งร ที่ออกฤทธเครื ก ต ็ าม ถเ จะม พ ม่ แี อลกอฮอล์ ีผแลต่ อการไอตัดสินทีใจช าศ์ทถ�ำ่าให้ยเงท่วงซึ ้ากว่าปกติแถม้ึงวา่ ๒ระดัเท่บาแอลกอฮอล์ ่องดื ่มแอลกอฮอล์ หรือกินยาที่ออกฤทธิ พ้ ยาแก้ แลมะใเช่หน้ลยาแก้ ม ป ลด ะท ป ะห ริ ม น าณ ้ า วิ ธ ก ง ี า ่ า ๊ ยๆ ซ แก ค น ้ ง ้ าร ว ่ ง ต เพื่อสร้ ์บอนย่ดมด อน างสัมพับ นยาคลายเครี ธภาพที ีกยากัับนหน่ วเป็ยงานดั งเปกล่ิดเพารั้ผบวลงลัประ นางๆ ทาน ของ ขบเคี้ยวทีในเลื อดจะต� ่มีรสเป รี้ยวำ่ กว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนดคือ ดน์ ใน ยานอนหลั นอก ชังดื กไซ ต้นรถ หากหาผู ดฟเปลี ่ยังนขั บจังรถได้ แล ง ั ด ะร้องตามไปด้วยกหรื อ ๆ ดื ม ่ เคร อ ่ ื ห ม ่ แช่ วะ นจะช่วยให้สดชื่นกระปรี้กระเเรปร่็วาๆ๕๐ ตี๊ดมิๆลจาก ็จะช่วยให้ไม่เกิดอากเย็าร นอก ลิกรันัม้นเปอร์เซ็นต์ก็ตาม จะมีผล นที ม ่ ป ี ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส จะดี เ ป็ น อย่ า งยิ ง ่ ง่ ว งน อ น ย ว ้ อาจ ใช ด ้ ว ธ ิ า เ ี น ปิ ด หน ้ า เจ ต่ า งรถ ด ั ารม เพื อ ่ ช ให ง ้ อ ากา า ่ ศถ่ ายเทและ ้อย

ให้ลมปะต่อทะห เหหน็นังไสืด การตัน้ดาสินใจช้ากว่าปกติถึง ๒ เท่า อ ่ ถื อ แก่ ป ระชาชน ลดป ย ริ ระการที่สทีัง ่มเกางตพอใจและความเชื ม า าณ อ ก๊ ว า ซค M ะ ทั ้ ง นี ้ ในระหว่ า งเดิ น ทางขอให้ ผ ู ้ ข ั บ ขี ่ แ ละผู ้ ท ่ ี น ่ ั ง โดยสารมาด้ ว ย ช่ ว ยกั น าร์ 2F ๘ร้าปงความพึ บ ร อนม ก อนน วั น อกไซด์ ในรถ เปิดเพลงฟังดังๆ จังหวะเร็วๆ ตี๊ดๆ วน ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ วิ ธีง ่ า ยๆ แก้ ง ่ วง รั บ ประทาน ้า หงุดหงิด กระ ไม่ขึ้น และ ล ย อ ่ ื น ร้ เห อ งตา ก ึ มไป ส ด้ ว ยก็ วมของประชาชน า สัักงหเกตสั ญาญาณของอาการง่ วงหลับในของผู้ขับ จซึะช่ ่งมีวยให ๘ ประการที ่สังเกตเห็ นได้น ไ ้ ม่ เ ต กิ ด อาก ม ื ารง ล ว ่ งนอ ต ง ั น รู้สึกหนอย่างชัดเจน ได้เสแ้นก่ท๑. และ อยและต่อเนือ่ ง ๒. ใจลอยไม่มสี มาธิ ๓. รูส้ กึ เหนือ่ ยล้า ของขบเคี้ ย วที่ มี ร สเปรี้ ย ว หรื อ ดื่ ม มทีา ่ค5อยช่ าง หาวบ่ ก อ น ก อ ว ยเหลื อ ประชาชนได้ ย่งาสืองรวดเร็ ประสิทธิภาพ อ อ ื ร ห า ที่มา อหนั M2F วันทีว่ และมี เครื่ อ งดื่ ม แช่ เ ย็ น จะช่ ว ยให้ ส ดชื่ น ๒ มกราคม ๒๕๕๗ รถส่ายไปม หงุดหงิด กระวนกระวาย ๔. จ�ำไม่ได้ว่าขับรถผ่ านอะไรมาในช่วง ๒ - ๓ กม. กระปรี้กระเปร่า นอกจากนั้น อาจใช้ ารแบบครบวงจรและการบริ หารจั ดการที ยส่งเสริ มธรรมาภิ ที่ผ่านมา ๕. รู้สึกหนักหนังตา ลืมตาไม่ ขึ้น ตาปรื่ชอ่วมองเห็ นภาพไม่ ชัด ๖. รู้สึกบ มึนาลของเทศ ธีเปิดหน้าต่างรถเพื่อให้อากาศถ่ายเท ให้เกิดความโปร่ หารงานขององค์ กร ๘. มองข้ามสัญญาณ วิและให้ หนักศีรษะงใสในการบริ ๗. ขับรถส่ายไปมาหรื อออกนอกเส้นทาง และ ลมปะทะหน้า ลดปริมาณก๊าซ ไฟและป้ ารสาธารณะที ่ดาีขยจราจร ึ้นมากขึ้นกว่าระบบเดิม นอกจากนั้น คาร์บอนมอนนอกไซด์ในรถ เปิดเพลง ปหากใครมี งกล่า้นวเพีด้ยวงข้ยอใดข้ อหนึ่งขอให้2009 หยุดขับรถอย่าฝืนขับ ฟังดังๆ จังหวะเร็วๆ ตี๊ดๆ และร้องตาม จัดเก็บรายได้ ระจําปีอไาการดั ด้มากขึ โดยในปี เด็ด้น ขาดและจอดรถในที ยเพื่องีบหลับประมาณ ๑๕ นาทีก่อนขับต่อ หรือ ไปด้วยก็จะช่วยให้ไม่เกิดอาการง่วงนอน รายได้มากขึ กว่าเดิมถึง ะ8่ปจลอดภั เท่ า ถ ร ด เปลี่ยฝนให้ ผู้อเดื่น็ดขัขบาแทน ดแล อ ใ บ ั ข น ื ง อย่าาวนี้ส่งผลให้เทศบาลเมืองพระตะบองเป็นที่ยอมรับในระดับต่าง ้หยุดขับรงถกล่ หรงานดั ู้อื่นขับแทน มองตื้อ ผ ้ ห ใ น ย ่ ี ล เป อ ื ร องถิ และระดั อ ห ่น ภาครั ้าลงบสวันานาชาติ ทีัม่มผาฐัส:ทหนั นที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ุกองยสื่าองชM2F ส ท า ส ะ ร ป ้ ทําให าลง ด้ง่าย เรียบเรี รีสี่ยยงนรู ่าหงที องถิย่นงโดย ในภูส่มวิภนประชาสั าคเ มพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ารเกิดอุบัติเหตุไวอย หนดคือ บาลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้ ต่อ้แกละถอดแบบตั มา่ดยีดก้าํ นธรรมาภิ ฎ ่ ี ก ท า ่ ว ก า ํ ่ ต ะ ส�ำนักงาน ก.ก.ถ. ล์ในเลือดจ DELGOSEA อฮอโครงการ กใต้ เท่า มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ๒ ง ึ ถ ิ ต ก ป า ่ ว ก จดหมายข่าวการกระจายอ�ำนาจ สินใจช้า ว ย ้ ี ร ยวที่มีรสเป เรียบเรียงโดย ส่วนประชาสั7มพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ น ้ ั น ก า จ ก อ น า ่ เปร สํานักงาน ก.ก.ถ. า ้ น ห ะ ท ะ ห้ลมป ี๊ดๆ


E asy E nglish Easy English ฉบับนี้จะขอน�ำเสนอค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันมาฝากนะคะ 1. อ�ำนาจอธิปไตย 2. อุดมการณ์ทางการเมือง 3. ประชาพิจารณ์ 4. มติมหาชน 5. การลงประชามติ 6. อนาธิปไตย สถานการณ์สับสน 7. การเดินขบวน 8. สถานการณ์ล�ำบาก 9. ยุบสภา

sovereignty political ideology public hearing public opinion referendum anarchy demonstration dilemma dissolve the parliament

(ซอฟ เวอเรนที) (พอล ลิทิคอล ไอดิออล โลจี) (พับ ลิค เฮีย ริง) (พับ ลิค โอพิเนียน) (เรฟฟะเรน ดัม) (แอน นะคี) (เดม เมินสเทรชัน) (ดิเลม มะ) (ดิซอลฟ เดอะ พาร์ละเมนท)

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ To be continued เรียบเรียงโดย ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักงาน ก.ก.ถ.

น ั กงาน ก . ก.

ถ.

สำำ

ที่ปรึกษา

ส�ำนักงานคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ตู้ ปณ.๑ ปณฝ ท�ำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๒ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๓๘๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๐๖๙๔ www.dloc.go.th E-mail : dloc@hotmail.com

ศาสตราจารย์พเิ ศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี นายกมล สุขสมบูรณ์ รองปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี นายวีระชัย ชมสาคร ผอ. ส�ำนักงาน ก.ก.ถ.

คณะผู้จัดท�ำ นายมานะ บุญยะโภคา นางสาวธิดา เบ็ญจวรรณ์ นางสาวภัทรานิษฐ์ ชีวะวรนันท์ นางสาวสุภาพร เนียมหอม นายเกียรติกมล จังโส นายธนกฤต ฤทธิ์บุณยากร

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-3549-50, 0-2218-3557 www.cuprint.chula.ac.th

11 12 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you