Page 1

I Think Magazine


‫‪I Think Magazine‬‬

‫‪ Issue 1‬حُؼيى ح‪ٍٝ٧‬‬ ‫‪11/11/11‬‬

‫‪I Think‬‬

‫ٓويٓش ‪٫‬ري ٓ٘‪ٜ‬خ ‪:‬‬ ‫ٍؿؼض اُ‪ ٢‬كٌَس ‪ ٌٙٛ‬حُٔـِش َٓس أهَ‪ ٟ‬ك‪ٝ ٢‬هض ‪َٓ ٝ‬كِش ٓٔ‪٤‬ض ػخُٔ‪٤‬خ ً رخَُر‪٤‬غ حُؼَر‪ٓ ٝ ٢‬غ حٗظ٘خٍ‬ ‫ح‪٧‬كٌخٍ حُظلٍَ‪٣‬ش ( رٌَ٘ ٓخ ‪ ٝ‬إٔ ًخٗض رٌَ٘ ٓ٘‪ ٙٞ‬اُ‪ ٠‬كي ٓخ ) ك‪ ٢‬حُٔـظٔؼخص حُظ‪َٗ ٢‬رض حُؼز‪ٞ‬ى‪٣‬ش‬ ‫ٓغ حُٔخء ‪ ٝ‬ط٘خ‪ُٝ‬ظ‪ٜ‬خ ٓغ حُـٌحء ‪.‬‬ ‫كٌَس حُٔـِش هي‪ٔ٣‬ش ٗ‪ٞ‬ػخ ً ٓخ ‪ ٌٖ٣ ُْ ٝ‬رخ‪ٌٓ٩‬خٕ ط٘ل‪ٌٛ٤‬خ ‪ٓ٧ ٝ‬زخد ‪٣‬ؼَك‪ٜ‬خ ًَ ٖٓ هَؽ ٖٓ ح‪٧‬ى‪٣‬خٕ ‪ٝ‬‬ ‫ح‪ُٜ٥‬ش ك‪ ًَ ٢‬حُٔـظٔؼخص ػِ‪ٔٓ ٠‬ظ‪ ٟٞ‬حُؼخُْ ‪ ٝ‬إٔ ًخٗض أٓزخر٘خ أه‪ ٟٞ‬ك‪ ٢‬حُٔـظٔؼخص حَُ٘ه‪٤‬ش حُؼَر‪٤‬ش‬ ‫رٌَ٘ هخ‪.ٙ‬‬ ‫ٍرٔخ ‪ ٌٕٞ٣‬حُِٔلي‪ ٝ ٕٝ‬حُ‪٬‬ى‪ ٝ ٕٞ٤٘٣‬حُ‪٬‬أىٍ‪ ٝ ٕٞ٣‬حُؼِٔخٗ‪ ٕٞ٤‬رٌَ٘ ػخّ ٖٓ أًؼَ حُلجخص ط‪٘٤ٜٔ‬خ ً ك‪٢‬‬ ‫حُؼخُْ ‪ ٫ ٝ‬أطٌِْ ‪٘ٛ‬خ ػٖ حُٔـظٔؼخص حَُ٘ه‪٤‬ش رَ ػٖ ًَ أٗلخء حُؼخُْ ‪.‬‬ ‫ر‪َٜ‬حكش ‪ٌٛ‬ح حُ‪ٞ‬حهغ ُ‪ ْ٤‬ػخى‪ ً٫‬رخَُٔس ‪ ٝ‬ه‪ٜٛٞ‬خ ً إٔ أػيحى ٖٓ ًًَص طل‪ٞ‬م أػيحى ‪ٞ١‬حثق ى‪٤٘٣‬ش أ‪ٝ‬‬ ‫أػ٘‪٤‬ش ك‪ ٢‬طِي حُزِيحٕ ‪ ٝ‬رَٔحص ػي‪٣‬يس ‪.‬‬ ‫ٗؼْ ٗلٖ ُٔ٘خ هِش ٌُ٘٘خ ‪ ٝ‬رٔزذ ػيّ ط‪ٞ‬كي كٌَٗخ حُلَ ‪ ٌٙٛ ٝ‬اكي‪ ٟ‬أ‪ِ٤ٓ ْٛ‬حط٘خ ُْ ٗٔظطغ ‪ ٝ‬ػِ‪ٔٓ ٠‬ظ‪ٟٞ‬‬ ‫حُؼخُْ ط‪ٞ‬ك‪٤‬ي ‪ٛ‬ل‪ٞ‬ك٘خ ك‪ٝ ٢‬ؿ‪ٓ ٚ‬ـظٔؼخص ُ‪ٜ‬خ ‪ ٝ ُٕٝ‬ػوَ ‪ ٝ‬طوِ٘خ ػيىحً رٌؼ‪. َ٤‬‬ ‫إٔ ط٘‪ٞ‬ػ٘خ حُلٌَ‪ ٝ ١‬حُؼَه‪ ٝ ٢‬إٔ ًخٕ أكي أ‪ِ٤ٓ ْٛ‬حط٘خ ًخٕ ‪٣‬وق كخث‪ ً٬‬أٓخّ حؿظٔخػ٘خ ‪ ٝ‬هِو٘خ ُظـٔغ ٓخ‬ ‫ٗخ‪١‬ن رؤٓٔ٘خ ( ٗز‪ٜٜ‬خ أكي‪ ْٛ‬رٔلخ‪ُٝ‬ظي ‪٘ٛ‬غ هط‪٤‬غ ٖٓ حُوط‪. ) ٢‬‬ ‫حُظ٘‪ٞ‬ع حُلٌَ‪ ١‬حٌُز‪ ٝ َ٤‬حُٔظزخ‪ ٝ ٖ٣‬حُلَ ‪ٓ ٞٛ‬خ ٓ٘ؼ٘خ ٖٓ ح‪٫‬طلخم ػِ‪٤ٛ ٠‬ـش أ‪ٓ ٝ‬ئٓٔش ؿخٓؼش َُ٘‪٣‬لظ٘خ‬ ‫حُٔـظٔؼ‪٤‬ش ‪.‬‬ ‫ك‪ٓ ٢‬طِن ح‪٧‬ك‪ٞ‬حٍ ٓظٌ‪ٓ ٕٞ‬ـِظ٘خ ‪ ٢ٛ ٌٙٛ‬ريح‪٣‬ش طؤٓ‪ُ ْ٤‬ظـٔغ أ‪ ٝ‬كًَش ٓخ طـٔؼ٘خ ‪ ٝ‬أٍؿ‪ٞ‬ح إٔ ٗٔظط‪٤‬غ‬ ‫طؤٓ‪ ْ٤‬ؿٔ‪ ٍٜٞ‬ػو‪ٞ٣ ٢ٗ٬‬حؿ‪ ٚ‬حٗظ٘خٍ حُ‪٬‬ػو‪٤ٗ٬‬ش ‪ ٝ‬حُـزخ‪ٝ‬حص حُي‪٤٘٣‬ش ‪ ٝ‬حُٔـظٔؼ‪٤‬ش حُظ‪ٞٗ ٢‬حؿ‪ٜٜ‬خ ‪٤ٓٞ٣‬خ ً ‪ٝ‬‬ ‫ٓوخ‪ٓٝ‬ش ح‪٧‬كٌخٍ حُٔظطَكش ‪ ٝ‬ح‪٫‬ه‪ٜ‬خث‪ ٚ٤‬حُظ‪ ٢‬أهَص طط‪ ٍٞ‬حُلٌَ حُزَ٘‪ ١‬رٌَ٘ ٓزخَٗ أ‪ ٝ‬ؿ‪ٓ َ٤‬زخَٗ ‪.‬‬ ‫ٌٓ٘‪ٞٛ ٕٞ‬ص حُؼوَ ك‪ٓ ٢‬ـظٔؼخص كويص ػو‪ُٜٞ‬خ ‪.‬‬ ‫ٌٓ٘‪ٞٛ ٕٞ‬ص حُؼِْ ‪ ٝ‬حُٔ٘طن ك‪ٓ ٢‬ـظٔؼخص ُْ طؼي ط٘‪ٜ‬ض ا‪ ٫‬اُ‪ٞٛ ٠‬ص حُؼ‪ٜ‬ز‪٤‬خص حُوزِ‪٤‬ش ‪ ٝ‬حُي‪٤٘٣‬ش ‪ٝ‬‬ ‫كويص آهَ ٍ‪ٝ‬حرط‪ٜ‬خ ٓغ حُل‪٠‬خٍس حُزَ٘‪٣‬ش ‪.‬‬ ‫ٓـِظ٘خ أػِحث‪ٓ ٢‬ظ‪ٟٞٞٓ ْ٠‬ػخص رٌَ أُ‪ٞ‬حٕ حُط‪٤‬ق حُلٌَ‪ ١‬ح‪ٔٗ٩‬خٗ‪ٓ ٢‬خ حٓظطؼ٘خ اُ‪ًُ ٠‬ي ٓز‪ٝ ٬٤‬‬ ‫ٓظل‪ ١ٞ‬آٍحء ‪ ٝ‬أكٌخٍ ٗو‪٤ٜ‬خص ؿ‪َ٤‬ص ‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬حُؼخُْ ك‪ ًَ ٢‬ح‪ٝ٧‬ؿ‪ ًَ ٝ ٚ‬حُٔ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ‬ ‫‪ٓ ٫‬ويٓخص ‪ٓ ٫ٝ‬لَٓخص ًَ حُلٌَ ٓٔٔ‪ٞ‬ف ‪ ًَ ٝ‬حُٔ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ ٓظخكش ‪ ًَ ٝ‬حُ‪ٓٞ‬خثَ َٓ٘‪ٝ‬ػش ُِ‪ ٍٞٛٞ‬اُ‪٠‬‬ ‫أ‪ٛ‬يحك٘خ حُظ‪ ٢‬طظِو‪ ٚ‬ربٗ٘خء ‪ ٝ‬طؼِ‪ٓ ِ٣‬ـظٔؼخص كَس ٖٓ ًَ ح‪٧‬كٌخٍ حُٔٔزوش أؿ‪٤‬خٍ طئٖٓ رخُؼِْ ًٔز‪َ٤‬‬ ‫‪ٝ‬ك‪٤‬ي ُظط‪ ٍٞ‬ح‪ٔٗ٩‬خٗ‪٤‬ش رَ٘ ‪ٔ٣‬ظلو‪ ٕٞ‬إٔ ‪٣‬طِن ػِ‪ُ ْٜ٤‬لع ًخثٖ رَ٘‪ ١‬ػخهَ‪.‬‬ ‫‪ ٝ‬أه‪َ٤‬حً أ‪ٝ‬ى إٔ أٌَٗ ‪ ٝ‬أهيّ ًَ ٖٓ ٓخػي ك‪ ٢‬ا‪ٛ‬يحٍ ‪ ٌٙٛ‬حُٔـِش رؤ‪ ٖٓ ٌَٗ ١‬ح‪ٌٗ٧‬خٍ ‪ ٝ‬أهيّ‬ ‫حػظٌحٍ‪ ١‬ػٖ ػَ‪ٞٓ ٝ‬ح‪٤ٟ‬غ ‪ٗ٧‬وخ‪ ٙ‬ري‪ ٕٝ‬أهٌ اًٗ‪ًُ ٝ ْٜ‬ي ‪ٓ٫‬ظلخُش ح‪٫‬ط‪ٜ‬خٍ ر‪ً ًْٜٗٞ ْٜ‬ظز‪ٞ‬ح‬ ‫ٗ‪ ْٜٜٛٞ‬طلض أٓٔخء ٓٔظؼخٍس ‪ ٝ‬أٌَٗ‪ ٝ ْٛ‬أطٔ٘‪ ٠‬إٔ ‪٣‬ظ‪ِٜٞ‬ح ر‪ ٢‬ك‪ ٢‬كخٍ ‪ِٛٝ‬ظ‪ ٌٙٛ ْٜ‬حُٔـِش‬ ‫‪ٗ ٝ ٌَْٛٗ٧‬و‪٤ٜ‬خ ً ‪ ٝ‬أه‪ ٚ‬رخٌَُ٘ ُ‪ٝ‬ؿظ‪ ٝ ٢‬ر٘خط‪ ٢‬حُؼ‪٬‬ع ‪ٓ ْٜٗ٧‬خػي‪ ٝ ٢ٗٝ‬أُ‪ ٝ ٢ٜٗٞٔ‬طلِٔ‪ٞ‬ح‬ ‫طو‪ ١َ٤ٜ‬حطـخ‪ ْٜٛ‬هخ‪ٛ‬ش ه‪ ٍ٬‬حُٔخػخص حُط‪ٞ‬حٍ حُظ‪ ٢‬ه‪٤٠‬ظ‪ٜ‬خ هِق ٗخٗش حٌُٔز‪ٞ٤‬طَ ‪ ٝ‬أٗخ أػَٔ ‪ٛ٩‬يحٍ‬ ‫‪ ٌٙٛ‬حُٔـِش ‪.‬‬ ‫ٌَٗحً ٌُْ ؿٔ‪٤‬ؼخ ً أ‪ٛ‬يهخث‪..... ٢‬‬ ‫أ‪ ٖٔ٣‬ؿ‪ٞ‬ؿَ‬

‫‪1‬‬


‫حكـ‪٤‬خص ى‪٤٘٣‬ش ؽ‪1‬‬

‫أؽغ‪٤‬بد د‪٤٘٣‬خ‬ ‫حُلٌ‪ ْ٤‬حُِ‪٤‬ز‪2005 / 8 / 13 ٢‬‬ ‫ُْ ‪٣‬وطَ رزخٍ ٓ‪ٌ٣ ٞٛٝ ٠ٓٞ‬ظذ ح‪ُٞ٧‬حف ك‪٘ٓ ٢‬ظـؼ‪ ٚ‬حُـزِ‪ ٢‬ك‪٘٤ٓ ٢‬خء إٔ ٓخ ٓ‪ٌ٤‬ظز‪٤ٓ ٚ‬ويٍ ُ‪ٚ‬‬ ‫حُزوخء ‪ٍ٧‬رؼش آ‪٫‬ف ٓ٘ش‪٤ٓٝ ،‬ظوٌ َٗ‪٣‬ؼش ‪٣‬ظؼزي ر‪ٜ‬خ ٓجخص ٓ‪ ٖ٤٣٬‬حُ‪ٜٞ٤‬ى ػزَ حُوَ‪ًٔ ...ٕٝ‬خ ُْ‬ ‫‪٣‬وطَ رزخٍ ػ‪ ٠ٔ٤‬إٔ ٓـخَٓط‪ ٚ‬حُ٘ز‪٣ٞ‬ش حُظ‪ ُْ ٢‬طظـخ‪ ُٝ‬حُؼخٓ‪ٓ ٖ٤‬ظ‪ٜ‬زق ٓ‪ٜ‬يٍ اُ‪ٜ‬خّ ُِٔ‪٤‬خٍحص‬ ‫حُزَ٘‪٣ ُْٝ ..‬وطَ ُٔلٔي إٔ ًَ‬ ‫كًَخط‪ٌ٘ٓٝ ٚ‬خط‪ٝ ٚ‬كظ‪ِٝٗ ٠‬حط‪ٝ ٚ‬حٗلؼخ‪٫‬ط‪ ٚ‬حُ٘و‪٤ٜ‬ش‪ٍٝ ،‬ؿزخط‪ٝ ٚ‬ػيح‪ٝ‬حط‪ ٚ‬حُزَ٘‪٣‬ش ٓظ‪ٜ‬زق أهخٗ‪ْ٤‬‬ ‫ٓويٓش ُي‪٤ِٓ ٟ‬خٍحص حُِٔٔٔ‪ُٔ ٖ٤‬يس ‪٣ ٫‬ؼِْ أكي ٓيح‪ٛ‬خ‪ٜ٣ ُْٝ ..‬ظْ ٓلٔي كظ‪ ٠‬رٌظخرش حُوَإٓ كظ‪٠‬‬ ‫أٗوٌ‪ ٙ‬ػَٔ رٖ حُوطخد ٖٓ حُ‪٤٠‬خع رؼي ‪٬ٛ‬ى ًؼ‪ ٖٓ َ٤‬حُللخظ ك‪" ٢‬كَ‪ٝ‬د حَُىس"‪ ..‬أٓخ ٓ٘ش‬ ‫حَُٓ‪ ٍٞ‬كوي ‪ٛ‬ق ػ٘‪ ٚ‬حُ٘‪ ٢ٜ‬ػٖ ًظخرظ‪ٜ‬خ ه٘‪٤‬ش إٔ طوظِ‪ ٢‬رخُوَإٓ!!‬ ‫ُ‪ً ٞ‬خٕ ‪ٛ‬ئ‪٫‬ء "ح‪ٗ٧‬ز‪٤‬خء" ‪٣‬ؼِٔ‪ ٕٞ‬إٔ طؤػ‪ٔ٤ٓ َْٛ٤‬ظي ٌٓخٗخ ً ‪ُٓٝ‬خٗخ ً ػزَ حُوَ‪ ٝ ٕٝ‬حُوخٍحص َُرٔخ‬ ‫ح‪ٛ‬ظٔ‪ٞ‬ح رَٔحؿؼش ًَ أه‪ٞ‬حُ‪ٝ ْٜ‬أكؼخُ‪ٓ ًَٝ ْٜ‬خ ٗٔز‪ ٙٞ‬اُ‪ ٠‬هللا ُ‪ِٞ٣ِ٤‬ح ٓ٘‪ٜ‬خ ‪ ٌٙٛ‬حُظ٘خه‪٠‬خص‪ٌُٖٝ ،‬‬ ‫حُظ٘خه‪٠‬خص ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ طِحٍ ٖٓ ٗظَ‪٣‬ش ُْ طوظِ‪ ٢‬رخُ‪ٞ‬حهغ ‪ ُْٝ‬طظؼخَٓ ٓغ ك‪٤‬خس حُزَ٘‪ ،‬أٓخ ٓخ هخُ‪٢‬‬ ‫حُل‪٤‬خس حُ‪٤ٓٞ٤‬ش ك‪٘ٓ ٬‬خ‪ ٖٓ ٙ‬حُظـ‪ٝ َ٤٤‬حُظزي‪ َ٣‬ك‪ُٞٔ ٚ٤‬حثٔش ٓخ ‪ٔ٣‬ظـي ٖٓ أٓ‪٣ٝ ،ٍٞ‬ظَ اُزخّ ‪ٌٙٛ‬‬ ‫حُ٘‪ ٜٙٞ‬ػ‪٤‬خد حُويحٓش ٗ‪ٞ‬ػخ ً ٖٓ حُ٘ؼ‪ًٞ‬س حُِلظ‪٤‬ش ُ‪ ْ٤‬ا‪٣ ٫‬ظو‪ ٜٚ‬ك‪ ٚ٤‬أ‪ٛ‬لخد ح‪٧‬ى‪٣‬خٕ ػخٓش‬ ‫‪٣ٝ‬ظل‪ٞ‬م ك‪ ٚ٤‬حُِٔٔٔ‪ ٕٞ‬ػِ‪ ٠‬ؿ‪.َْٛ٤‬‬ ‫‪ٍٝ‬ؿْ إٔ آ‪٫‬ف ح‪٧‬طزخع ٖٓ ًَ ح‪٧‬ى‪٣‬خٕ ٓوَ‪ٝ‬ح ك‪٤‬خط‪ٝ ْٜ‬أه‪ُ ْٜٓ٬‬ظلٔ‪ ٌٙٛ َ٤‬حُظ٘خه‪٠‬خص‬ ‫‪ٝ‬طزَ‪َٛ٣‬خ ًٔخ كؼَ حُلخهخٓخص ‪ٝ‬ػِٔخء حُ‪ٞٛ٬‬ص ‪ٝ‬حُلو‪ٜ‬خء ‪ٝ‬حُٔلَٔ‪ ،ٖ٣‬ا‪ ٫‬إٔ رؼ‪ٌٙٛ ٞ‬‬ ‫حُظ٘خه‪٠‬خص ٓظـٌٍ ك‪ ٢‬ػٔن حُ٘‪ًٔ ٚ‬خ ‪٣‬ظـِـَ حَُٔ‪١‬خٕ ك‪ ٢‬ه‪٣٬‬خ حُـٔي رل‪٤‬غ ‪ ٌٖٔ٣ ٫‬اُحُظ‪ٚ‬‬ ‫ا‪ ٫‬ربُحُش ػ‪ ٞ٠‬حُـٔي حُٔ‪ٜ‬خد‪ٝ ..‬طظَ ‪ ٌٙٛ‬حُظ٘خه‪٠‬خص ٓؼخٍ طٔخإ‪٫‬ص ‪ٌٞٗٝ‬ى حُٔلٌَ‪،ٖ٣‬‬ ‫‪ٓٝ‬ؼخُْ ‪ٝ‬ح‪ٟ‬لش طزَُ رَ٘‪٣‬ش ‪ ٌٙٛ‬حُ٘‪ٝ ٜٙٞ‬رَحءط‪ٜ‬خ ٖٓ ح‪ٗ٫‬ظٔخد اُ‪ ٠‬أ‪ ١‬ه‪ٞ‬س ك‪ٞ‬ه‪٤‬ش ًخٗض أّ‬ ‫ٓلِ‪٤‬ش‪.‬‬ ‫‪ٍٝ‬ؿْ إٔ حُٔظي‪٣ ٖ٤٘٣‬ل‪ ِٕٞ٠‬ػيّ حُظ‪ٞ‬ؿَ ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُظ٘خه‪٠‬خص ه٘‪٤‬ش إٔ ‪٣‬ظٍُِِ ا‪ٔ٣‬خٗ‪ ،ْٜ‬ا‪ ٫‬أٗ‪ْٜ‬‬ ‫اً ‪٣‬ؼـِ‪ ٕٝ‬ػٖ طلٔ‪َٛ٤‬خ ‪٣‬طِز‪ ٖٓ ٕٞ‬حُٔظٔخثِ‪ ٖ٤‬إٔ ‪٣‬ظيرَ‪ٝ‬ح ك‪ٓ ٢‬ؼ٘خ‪ٛ‬خ ػٔ‪ ٠‬إٔ ‪ٌٛ ٍِٝ٣‬ح‬ ‫حُظ٘خه‪ ٞ‬رطَ‪٣‬وش أ‪ ٝ‬رؤهَ‪ٝ ..ٟ‬حُظيرَ ًٔخ ‪٣‬ؼَك‪ ٞٛ ٚٗٞ‬حُظيرَ ك‪ ٢‬حٌُ‪ٝ ٕٞ‬ك‪ ٢‬حُوَإٓ‪ ،‬أ‪ًٔ ٝ‬خ‬ ‫‪٣‬ل‪ َ٠‬رؼ‪ ْٜ٠‬حُظ٘طغ رخُو‪ :ٍٞ‬حُظلٌَ ك‪ً ٢‬ظخد هللا حُٔ٘ظ‪ًٝ ٍٞ‬ظخد هللا حُٔٔط‪ٝ ..ٍٞ‬ك‪ ٢‬ػوخكش‬ ‫ٓ‪ٞ‬م ػٌخظ حُظ‪ ٢‬طز‪٤‬غ حٌُ‪ٝ ّ٬‬ط٘ظَ‪ ٫ ٚ٣‬طظ‪ٞ‬هغ ٖٓ حُظيرَ إٔ ‪ٌٛ٣‬ذ اُ‪ ٠‬أرؼي ٖٓ ‪ ٌٙٛ‬حُز‪َٜ‬ؿش‬ ‫حُِلظ‪٤‬ش‪ ..‬كخُظيرَ ػ٘يٗخ ٓخ ‪ ٞٛ‬ا‪ٍ ٫‬ه‪٤‬ش طؼَٔ رطَم ؿخٓ‪٠‬ش ؿ‪ٓ َ٤‬ل‪ٜٓٞ‬ش‪ ٫ٝ ،‬طٔظط‪٤‬غ إٔ‬ ‫طؼَف ٓظ‪ٓ ٠‬ظلؼَ كؼِ‪ٜ‬خ ‪ٓٝ‬ظ‪ٓ ٠‬ظظ‪ٞ‬هق ‪ٓ ٫ٝ‬خًح ٓظ٘ظؾ‪..‬‬ ‫‪ ٫ٝ‬أًخى أطًٌَ ػيى حَُٔحص حُظ‪ ٢‬حٗظل‪ ٞ‬ك‪ٜ٤‬خ حكي حُٔ٘خ‪٣‬ن أ‪ ٝ‬حُيػخس ‪١‬خُزخ ً ٓ٘‪ ٢‬حُظيرَ ‪ٗٝ‬خػظخ ً‬ ‫ا‪٣‬خ‪ ١‬رؼيّ حُل‪َٜ٘ٓٝ ،ْٜ‬حً ك‪ٝ ٢‬ؿ‪ ٢ٜ‬آ‪٣‬ش " أك‪٣ ٬‬ظيرَ‪ ٕٝ‬حُوَإٓ أّ ػِ‪ ٠‬هِ‪ٞ‬د أهلخُ‪ٜ‬خ"‪..‬‬ ‫‪ٝ‬أٗخ ‪ ٫‬أط‪ ٍٜٞ‬إٔ ػخه‪٣ ً٬‬ـ‪٠‬ذ اًح ‪ِ١‬ذ ٓ٘‪ ٚ‬إٔ ‪٣‬ظيرَ‪ٝ ٌُٖٝ ،‬حٌُِٔ٘ش ‪٘ٛ‬خ إٔ حُظيرَ ُٖ‬ ‫‪٣‬و‪ٞ‬ىى رخُ‪ٍَٝ٠‬س اُ‪ ٠‬حُ٘ظخثؾ حُظ‪ ٢‬هٍَ‪ٛ‬خ حُٔ٘خ‪٣‬ن ِٓلخً‪ ،‬رَ ٓ‪٤‬و‪ٞ‬ىى ك‪ ٢‬ؿخُذ ح‪٧‬ك‪٤‬خٕ اُ‪٠‬‬ ‫حطـخ‪ ٙ‬آهَ ‪ ٠َٟ٣ ٫‬ػ٘‪ ٚ‬حُٔ٘خ‪٣‬ن ‪ٝ‬ػ٘ي‪ٛ‬خ ٓ‪٤‬ظ‪ٜٗٞٔ‬ي ٓـيىحً رؼيّ حُظيرَ أ‪ ٝ‬رؼٔ‪ ٠‬حُز‪َ٤ٜ‬س‪..‬‬ ‫كخُظيرَ ػ٘ي حُٔ٘خ‪٣‬ن ‪ٓ ٌٕٞ٣ ٫‬ؼَٔحً ا‪ ٫‬اًح ‪ َٛٝ‬ري اُ‪ٓ ٠‬خ ‪ٓ ٞٛ‬ؼَ‪ٝ‬ف ِٓلخ ً ‪ًٝ‬ل‪ ٠‬هللا‬ ‫حُٔئٓ٘‪ ٖ٤‬حُوظخٍ‪ ،‬أ‪ ٝ‬إٔ ‪ َٜ٣‬ري اُ‪ٗ ٠‬ظخثؾ طئ‪٣‬ي حُ٘ظَس حُي‪٤٘٣‬ش كظ‪ ُٞٝ ٠‬رخُظؼٔق ًٔخ ‪٣‬لؼَ‬ ‫رؼ‪ ٞ‬ىػخس ح‪٩‬ػـخُ حُؼِٔ‪ ٢‬ك‪٘ٓٞ٣ ٢‬خ ‪ٌٛ‬ح‪..‬‬ ‫‪ٝ‬ػٔ‪ ً٬‬رخ‪٣٥‬خص حُظ‪ ٢‬طلغ ػِ‪ ٠‬حُظيرَ كوي ٍأ‪٣‬ض إٔ أٗخٍى حُوخٍة ك‪ ٢‬رؼ‪ ٞ‬حُ٘وخ‪ ١‬حُظ‪٢‬‬ ‫ػِ‪ٝ ٢‬أ‪ٟ‬لض رٔؼخرش ح‪٧‬كـ‪٤‬خص‪ٝ ،‬هي طيرَص ك‪ٜ٤‬خ ‪ٍٝ‬ؿؼض اُ‪ً ٠‬ظذ طلٔ‪ َ٤‬حُوَإٓ‬ ‫حٓظؼ‪ٜ‬ض ّ‬ ‫‪ٝ‬أه‪ٞ‬حٍ حُؼِٔخء كِْ أؿي ا‪ ٫‬طزَ‪َ٣‬حص ٓظ‪ٜ‬خكظش كَأ‪٣‬ض إٔ أػَ‪ ٝ‬رؼ‪ٜ٠‬خ ػِ‪ ٠‬حُوَحء‪..‬‬ ‫أؽغ‪٤‬خ أُغبءُخ‪2‬‬ ‫ك‪٤ٓ ٢‬خم حُلي‪٣‬غ ػٖ ‪ ّٞ٣‬حُو‪٤‬خٓش ‪٣‬و‪ ٍٞ‬هللا ك‪ ٢‬حُوَإٓ ( ك‪ٍٞ‬ري ُ٘ٔؤُ٘‪ ْٜ‬أؿٔؼ‪ ٖ٤‬ػٔخ ًخٗ‪ٞ‬ح‬ ‫‪٣‬ؼِٔ‪ - ٕٞ‬حُلـَ) ًٔخ ‪٣‬و‪ ٍٞ‬ك‪ ٢‬آ‪٣‬ش أهَ‪ُٝ( ٟ‬ظُٔجِٖ ػٔخ ً٘ظْ طؼِٔ‪٣ٝ )ٕٞ‬و‪ ٍٞ‬ك‪ ٢‬آ‪٣‬ش ػخُؼش‬ ‫(كول‪ ْٛٞ‬اٗ‪ٔٓ ْٜ‬ج‪ٝ )ُٕٞٞ‬ك‪ٍ ٢‬حرؼش ‪٣‬و‪ ( ٍٞ‬كِ٘ٔجِٖ حٌُ‪ ٖ٣‬أٍَٓ اُ‪ُٔ٘ٝ ْٜ٤‬جِٖ حَُِٔٓ‪٫ٝ )ٖ٤‬‬ ‫ٗـي ك‪ ٢‬أٗلٔ٘خ كخؿش َُ٘ف ‪ ٌٙٛ‬ح‪٣٥‬خص كٔؼ٘خ‪ٛ‬خ ‪ٝ‬ح‪ٟ‬ق ‪ ٫ٝ‬أكٔذ إٔ ِٓٔٔخ ً ‪٣ ٫‬ؼَف إٔ حُ٘خّ‬ ‫– ِٓٔٔ‪ًٝ ْٜ‬خكَ‪ٔ٤ٓ - ْٛ‬جِ‪ ٕٞ‬ػٖ أػٔخُ‪ ّٞ٣ ْٜ‬حُو‪٤‬خٓش‪..‬‬ ‫ػْ رِٔ‪٣‬ي ٖٓ حُظيرَ ك‪ ٢‬حُوَإٓ ٗـي آ‪٣‬ش أهَ‪ ٟ‬طو‪.... ٍٞ‬‬ ‫(‪ْٔ ُ ٣ ٫ٝ‬جَ َُ ػٖ ًٗ‪ٞ‬ر‪ ْٜ‬حُٔـَٓ‪ - ٕٞ‬حُو‪ًٔ !! )ٜٚ‬خ ‪٣‬و‪ ( ٍٞ‬ك‪ٓٞ٤‬جٌ ‪ُٔ ٣ ٫‬جَ ػٖ ًٗز‪ ٚ‬اْٗ ‪٫ٝ‬‬ ‫ؿخٕ ‪ -‬حَُكٖٔ)!‬

‫‪2‬‬

‫ك‪ُٔ ٤ٓ َٜ‬جَ حُ٘خّ ‪ ّٞ٣‬حُو‪٤‬خٓش أّ ‪٫‬؟ أّ إٔ هللا ُْ ‪ٔ٣‬ظوَ ػِ‪ٍ ٠‬أ‪ ١‬ك‪ٌٛ ٢‬ح حُ٘ؤٕ ػ٘ي ِٗ‪ٍٝ‬‬ ‫حُوَإٓ؟ ‪ٝ‬اًح ًخٕ حُٔـَٓ‪ٔ٣ ٫ ٕٞ‬جِ‪ ٕٞ‬ػٖ ًٗ‪ٞ‬ر‪ ْٜ‬ك‪٤ٓ َٜ‬جَٔ حُط‪٤‬ز‪ ٕٞ‬حُ‪ٜ‬خُل‪ٕٞ‬؟ ‪ٝ‬ر٘خء‬ ‫ػِ‪ ٠‬حُظيرَ ك‪ ٌٙٛ ٢‬ح‪٣٥‬خص حُٔظ‪٠‬خٍرش ٗـي حٗ‪ ٌٖٔ٣ ٫ ٚ‬حُ‪ ٍٞٛٞ‬حُ‪ٗ ٠‬ظ‪٤‬ـش ك‪ٌٛ ٢‬ح حُ٘ؤٕ‪،‬‬ ‫‪ ٫ٝ‬أٓظزؼي إٔ ‪٣‬وَؽ ػِ‪٘٤‬خ حُٔ٘خ‪٣‬ن رظؤ‪٬٣ٝ‬ص ‪٣َ١‬لش ٖٓ ٗ‪ٞ‬ع إ ‪ ّٞ٣‬حُو‪٤‬خٓش ‪ ٞٛ‬ك‪ ٢‬حُ‪ٞ‬حهغ‬ ‫ػيس أ‪٣‬خّ ًخُ‪ٜ‬ؼوش ‪ٝ‬حُ٘لن ك‪ ٢‬حُ‪ٝ ٍٜٞ‬حُلَ٘ ‪ٝ‬حُ‪َٜ‬ح‪ ... ١‬حُن ‪ٝ‬حٕ حٌُ‪ٞٔٔٓ ّ٬‬ف ك‪٢‬‬ ‫رؼ‪ٜ٠‬خ ٓٔ٘‪ٞ‬ع ك‪ ٢‬حُزؼ‪ ٞ‬ح‪٥‬هَ‪.‬‬ ‫‪ٓٝ‬خىحٓض ح‪٣٥‬ش طًٌَ ٓلخٓزش حُـٖ أ‪٠٣‬خ ً ك‪ ٬‬ري ٖٓ ‪َ١‬ف ‪ٌٛ‬ح حُٔئحٍ‪ :‬اًح ًخٕ حُوَإٓ هي‬ ‫ٍِٗ ُ‪ٝ ْٗ٪‬حُـٖ ‪ٝ‬هي آٓ٘ض ر‪ ٚ‬حُـٖ ك‪ ٢‬ه‪ ( ُٚٞ‬هَ أ‪ٝ‬ك‪ ٢‬اُ‪ ٠‬أٗ‪ ٚ‬حٓظٔغ ٗلَ ٖٓ حُـٖ كوخُ‪ٞ‬ح‬ ‫اٗخ ٓٔؼ٘خ هَآٗخ ً ػـزخ ً ‪ٜ٣‬ي‪ ١‬اُ‪ ٠‬حَُٗي كآّٓ٘خ ر‪ - ٚ‬حُـٖ) كِٔخًح ‪٣ ٫‬لظ‪ ١ٞ‬حُوَإٓ أ‪ ١‬طٌِ‪٤‬ق‬ ‫ُِـٖ؟ ‪ٗ ِٕٜٞ٣ َٛ‬لْ حًَُؼخص؟ ‪ٕٜٞٓٞ٣ َٛٝ‬؟ ‪ٓٝ‬خًح ػٖ حُـ‪ٜ‬خى؟ ‪٣ َٛ‬ـخ‪ٛ‬ي‪ٔٓ ٕٝ‬خُي‬ ‫حُـٖ حٌُخكَس؟ ‪٣ َٛٝ‬خ طَ‪ٞ٣ ٟ‬ؿي ٓ٘‪٣ ٖٓ ْٜ‬لـَ ٓلطخص حُوطخٍحص ‪ٓٝ‬يحٍّ ح‪١٧‬لخٍ‬ ‫(حُـٖ ‪١‬زؼخ ً)؟ ‪ٝ‬رخهظ‪ٜ‬خٍ‪ :‬اًح ًخٕ حَُٓ‪ٝ ْٗ٪ُ ً٬َٓٓ ٍٞ‬حُـٖ ‪ ٞٛٝ‬هخطْ حََُٓ كٌ‪٤‬ق‬ ‫ٗٔ‪ ٢‬إٔ ‪٣‬ز‪ٝ ُْٜ ٖ٤‬حؿزخط‪ ْٜ‬حَُ٘ػ‪٤‬ش؟‬ ‫أؽغ‪٤‬خ اُزغبؤٍ‪2‬‬ ‫‪٣‬و‪ ٍٞ‬حُوَإٓ ك‪ٛٝ ٢‬ل‪ ّٞ٤ُ ٚ‬حُو‪٤‬خٓش (ك‪ ٬‬أٗٔخد ر‪ٓٞ٣ ْٜ٘٤‬ج ٌٍ ‪٣ ٫ٝ‬ظٔخءُ‪ًٔ )ٕٞ‬خ ‪٣‬ئ‪٣‬ي ‪ٌٛ‬ح‬ ‫حُٔ٘‪ٜ‬ي حَُ‪٤ٛ‬ذ ‪ ّٞ٣‬حُو‪٤‬خٓش رو‪٣ ّٞ٣ ( ُٚٞ‬لَ حَُٔء ٖٓ أه‪ٝ ،ٚ٤‬أٓ‪ٝ ٚ‬أر‪ٛٝ ،ٚ٤‬خكزظ‪ٝ ٚ‬ر٘‪)ٚ٤‬‬ ‫ك‪ٞٓ ٜٞ‬هق ‪ِ٣ ٫‬ظلض حَُٔء ك‪٧ ٚ٤‬ه‪ُِٝ ٫ٝ ٚٓ٫ ٫ٝ ٚ٤‬ؿظ‪ ٚ‬ك‪ ً٬٠‬ػٖ إٔ ‪٘٘٣‬ـَ رزخه‪٢‬‬ ‫حُ٘خّ‪ ..‬كؼزَ حُوَإٓ ػٖ ‪ٌٛ‬ح رؤٗ‪٣ ٫" ْٜ‬ظٔخءُ‪..."ٕٞ‬‬ ‫‪ٌُ٘٘ٝ‬خ ٗـي حُوَإٓ ك‪ ٢‬آ‪٣‬ش أهَ‪٣ ٟ‬و‪ٝ( ٍٞ‬أهزَ رؼ‪ ْٜ٠‬ػِ‪ ٠‬رؼ‪٣ ٞ‬ظٔخءُ‪٣ٝ !!)ٕٞ‬و‪ ٍٞ‬أ‪٠٣‬خ ً‬ ‫( كؤهزَ رؼ‪ ْٜ٠‬ػِ‪ ٠‬رؼ‪٣ ٞ‬ظ‪ٔٓ )ٕٞٓٝ٬‬خ ‪٣‬يٍ ػِ‪ ٠‬إٔ حٌُلخٍ ‪٣‬ظٔخءُ‪٣ٝ ٕٞ‬ظ‪ ٕٞٓٝ٬‬ك‪َٜ‬‬ ‫‪٣‬ظٔخءٍ حٌُلخٍ‬

‫أؽغ‪٤‬خ اُ٘طن‪2‬‬ ‫‪٣ٝ‬و‪ًٌُ ٍٞ‬ي (‪ّٞ٣‬‬ ‫ٗوظْ ػِ‪٠‬‬ ‫أك‪ٞ‬ح‪.. )ْٜٛ‬‬ ‫‪٣ٝ‬و‪ ٍٞ‬أ‪٠٣‬خ ً (‪ٌٛ‬ح‬ ‫‪٘٣ ٫ ّٞ٣‬طو‪٣ ٫ٝ ٕٞ‬ئًٕ ُ‪ ْٜ‬ك‪٤‬ؼظٌٍ‪٣ٝ .. )ٕٝ‬و‪ٝٝ( ٍٞ‬هغ حُو‪ ٍٞ‬ػِ‪ ْٜ٤‬رٔخ ظِٔ‪ٞ‬ح ك‪٫ ْٜ‬‬ ‫‪٘٣‬طو‪ٔٓ )ٕٞ‬خ ‪٣‬يٍ ػِ‪ ٠‬إٔ حٌُلخٍ ‪ ّٞ٣‬حُو‪٤‬خٓش ٓٔ٘‪ٞ‬ػ‪ ٖٓ ٕٞ‬حٌُ‪ ّ٬‬كظ‪ُِ ٠‬يكخع ػٖ أٗلٔ‪..ْٜ‬‬ ‫ح‪ْٗ٩‬‬ ‫‪َٗ٬ٟ‬خ َِٖٓ حُ ْ ِـِّٖ َ‪ٝ‬‬ ‫خٍ حٌَُِّ‪ًَ َٖ٣‬لََُ‪ٝ‬ح ٍَرََّ٘خ أ َ ٍَِٗخ حُ َّ ٌَ‪ ِْٖ ٣‬أ َ َ‬ ‫‪ٌُ٘ٝ‬خ ٗـي ك‪ ٢‬آ‪٣‬ش أهَ‪َٝ ( ٟ‬هَ َ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َٗـْ َؼِْ‪َٔ ُ ٜ‬خ طَلْ ضَ أَهْيَح َِٓ٘خ ُِ‪ٌَُٗٞ َ ٤‬خ َِٖٓ ح‪ْٓ َ٧‬لَِ ِ‪ - َٖ٤‬ك‪ِٜ‬ض)‪ًٔ ،‬خ ‪٣‬و‪ ٍٞ‬أ‪٠٣‬خ ػٖ حٌُلخٍ (ػ َّْ ُ ْْ طٌٖ‬ ‫‪ِ ٟ‬ا ًْ ُ‪ِ ٝ‬هلُ‪ٞ‬حْ‬ ‫هللا ٍَرَِّ٘خ َٓخ ًَُّ٘خ ُٓ ْ٘ ًَِِ‪ - َٖ٤‬ح‪ٗ٧‬ؼخّ) ‪ٝ‬ك‪ ٢‬آ‪٣‬ش ‪٫‬كوش ( َ‪ َُْٞٝ‬طَ ََ َ‬ ‫ِكظَْ٘ظُ‪ِ ْْ ُ ٜ‬ا‪ َّ ٫‬إَٔ هَخُُ‪ٞ‬حْ َ‪ِ ّ ٝ‬‬ ‫خٍ كَوَخُُ‪ٞ‬حْ َ‪٣‬خ َُ‪ْ٤‬ظََ٘خ ٗ ُ ََ ُّى ‪ -‬ح‪ٗ٧‬ؼخّ)‪..‬‬ ‫َػَِ‪ ٠‬حُ٘ َّ ِ‬ ‫ص ‪٣َٛ‬لش ك‪٘ٓ ٢‬غ حٌُلخٍ ٖٓ حُ٘طن ‪ ّٞ٣‬حُو‪٤‬خٓش ‪ٝ‬آ‪٣‬خص أهَ‪٣َٛ ٟ‬لش ك‪٢‬‬ ‫ك‪ٜ‬خ ٗلٖ َٗ‪ ٟ‬آ‪٣‬خ ٍ‬ ‫أٗ‪٘٣ ْٜ‬طو‪ ٕٞ‬ك‪ٜٗ َٜ‬يم ح‪٣٥‬خص ح‪ ٠ُٝ٧‬أّ حُؼخٗ‪٤‬ش؟‬ ‫‪ٝ‬ح‪ٓ٧‬ؼِش حُؼ‪٬‬ػش حُٔخروش ططَف ٓئح‪ ً٫‬رٔ‪٤‬طخ ً‪ :‬إ هللا رؼِٔ‪ُِ ٚ‬ـ‪٤‬ذ ‪٣‬ظليع ػٖ ٓ٘‪ٜ‬ي ‪ّٞ٣‬‬ ‫حُو‪٤‬خٓش ًؤٗٔخ ‪٣‬ظليع ػٖ ٓخ‪ ،ٝ‬ك‪ ٜٞ‬ك‪ ٢‬ػِْ هللا ٓظلون ‪ٓٝ‬ظ‪٤‬وٖ حُلي‪ٝ‬ع‪ٛٝ ٌُٖٝ ،‬ق هللا‬ ‫ُ‪ٌٜ‬ح حُٔ٘‪ٜ‬ي ؿ‪ٓ َ٤‬ظٔن‪ ،‬كٔخ حٌُ‪٣ ١‬يػ‪ ٞ‬هللا ُِظ‪٠‬خٍد ك‪ٛٝ ٢‬ق ‪ٌٛ‬ح حُٔ٘‪ٜ‬ي؟ ‪ُْ ٚٗ٧ َٛ‬‬ ‫‪ٔ٣‬ظوَ ػِ‪ٍ ٠‬أ‪ ١‬ك‪ٔ٤‬خ ٓ‪٤‬لؼَ ‪ ّٞ٣‬حُو‪٤‬خٓش؟ ‪ٜ٣ َٛٝ‬ق ًُي ك‪ ٢‬كن هللا؟‬ ‫حُظلٔ‪ َ٤‬حُزٔ‪ ٌُٜٙ ٢٤‬حُظ٘خه‪٠‬خص ‪ ٞٛ‬أٗ‪ٜ‬خ ‪ٛٝ‬ق رَ٘‪ُٜ٘ٔ ١‬ي ٓظو‪٣ ،َ٤‬ظؤػَ ‪ٌٛ‬ح حُ‪ٛٞ‬ق رٔخ‬ ‫‪٣‬ؼظَٔ ك‪ٗ ٢‬لْ ‪ٌٛ‬ح حُ٘و‪٘ٓ ٖٓ ٚ‬خػَ ‪ٝ‬حٗلؼخ‪٫‬ص ُلظش حٌُظخرش ‪ٝ‬حُظؤُ‪٤‬ق‪٣ ٫ ٚٗ٧ ،‬ؼوَ إٔ‬ ‫‪٣‬ظ‪٠‬خٍد ‪ٛٝ‬ق هللا ُ٘لْ حُٔ٘‪ٜ‬ي‪.‬‬ ‫أؽغ‪٤‬خ اُخِن‪2‬‬ ‫‪ٞ٣ ٫‬ؿي ِْٓٔ ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ ٚ‬ح‪ ٍٝ٧‬ك‪ٔ٤‬خ أػِْ ا‪٣ٝ ٫‬ئٖٓ رو‪ٜ‬ش هِن ح‪ٔٗ٩‬خٕ ٖٓ ‪ٝ ٖ٤١‬أَٓ هللا‬ ‫‪٩‬رِ‪ ْ٤‬رخُٔـ‪ٞ‬ى ‪ٍٝ‬ك‪ ٞ‬ارِ‪ًُ ْ٤‬ي ‪ٝ‬طِي حُو‪ٜ‬ش حُٔ٘‪ٍٜٞ‬س‪ٝ ..‬حُو‪ٜ‬ش ًٔخ ‪٣‬ؼَك‪ٜ‬خ حُـٔ‪٤‬غ‬ ‫طيٍ ػِ‪ ٠‬إ هللا هِن آىّ أ‪ ً٫ٝ‬ػْ أَٓ حُٔ‪٬‬ثٌش رخُٔـ‪ٞ‬ى ُ‪ ٚ‬ػْ كيع ٓخ كيع ٖٓ اؿ‪ٞ‬حء ك‪٢‬‬ ‫حُـ٘ش ‪ ٍِٝٗٝ‬اُ‪ ٠‬ح‪ ٍٝ٧‬ػْ ظ‪ ٍٜٞ‬حَُ٘ٔ حُزَ٘‪ ١‬اُ‪ ٠‬آهَ حُو‪ٜ‬ش حُظ‪ٍٝ ٢‬ىص طوَ‪٣‬زخ ً ك‪٢‬‬ ‫طَحع ًَ ح‪ ْٓ٧‬ر‪٤ٜ‬ؾ ٓوظِلش ‪ٞٔ٘ٓٝ‬رش اُ‪ ٠‬آُ‪ٜ‬ش ٓوظِلش‪"ٝ ..‬ػْ" ًٔخ ‪٣‬و‪ ٍٞ‬أ‪ َٛ‬حُِـش طل‪٤‬ي‬ ‫حُظَط‪٤‬ذ ٓغ حُظَحه‪ٌُ٘٘ٝ ... ٢‬خ ٗـي حُوَإٓ ك‪ ٢‬آ‪٣‬ش أهَ‪٣ ٟ‬و‪ُٝ( ٍٞ‬وي هِو٘خًْ ػْ ‪ٍٗٞٛ‬خًْ‬ ‫ػْ هِ٘خ ُِٔ‪٬‬ثٌش حٓـي‪ٝ‬ح ‪٥‬ىّ – ح‪٧‬ػَحف) ك‪ َٜ‬هِن هللا آىّ ػْ أَٓ حُٔ‪٬‬ثٌش رخُٔـ‪ٞ‬ى ُ‪ ٚ‬ػْ‬ ‫ؿخءص ًٍ‪٣‬ش آىّ؟ أّ أٗ‪ ٚ‬هِن آىّ ‪٣ًٍٝ‬ظ‪ ٚ‬ػْ أَٓ حُٔ‪٬‬ثٌش رخُٔـ‪ٞ‬ى ًٔخ ك‪ ٢‬آ‪٣‬ش ٓ‪ٍٞ‬س‬ ‫ح‪٧‬ػَحف؟‬


‫حكـ‪٤‬خص ى‪٤٘٣‬ش ؽ‪2‬‬

‫ح‪َٔ ْ ٗ٩‬خٕ‬ ‫ًٔخ ‪٣‬ليػ٘خ حُوَإٓ حٗ‪ ٚ‬هِن ح‪ٔٗ٩‬خٕ ك‪ ٢‬أكٖٔ طو‪٣ٝ ْ٣ٞ‬لَٔ حرٖ ًؼ‪ َ٤‬ح‪٣٥‬ش رؤٕ هللا (هَ َِ َ‬ ‫ن ِ‬ ‫‪٠‬خء َك َٔ٘‪َٜ‬خ)‪ ،‬أٓخ حُوَ‪١‬ز‪ ٢‬كوخٍ ( َ‪َُٞ ٛٝ‬‬ ‫َ‪ٜ‬ذ حُْوَخ َٓش َٓ ِ‪ ّ١ٞ‬ح‪ْ َ٧‬ػ َ‬ ‫كِ‪ ٢‬أَكْ َٖٔ ‪ٍَ ُٞٛ‬س َ‪ُْ٘ٓ ٌَْ َٗ ٝ‬ظ ِ‬ ‫َ‪٢‬ء‬ ‫َِّ‪ َُٞ َٛٝ . َٖ٣‬أَكْ َٖٔ َٓخ ‪ ُ ََّٚٗ٧ ،ٌُٕٞ َ٣‬هَ َِ َ‬ ‫ن ًَُّ ٗ ْ‬ ‫ح ْػظِيَحُ‪َٝ ٚ‬ح ْٓظِ َ‪ٞ‬حء َٗزَخر‪ٌَ ًَ ٚ‬ح هَ َ‬ ‫خٍ ػَخ َّٓش حُْ ُٔلَٔ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َْٓ٘ ٌِزًخ َػَِ‪َٝ ٠‬ؿْ‪َٝ ،ٜٚ‬هَ َِوَ‪ُٔٓ َُٞ ٛ ُ ٚ‬ظ َِ‪ً٣ٞ‬خ)‪..‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ ٌُٖٝ‬ح‪٧‬ىُش حُؼِٔ‪٤‬ش ‪ٓٝ‬ـَ حُللَ‪٣‬خص ‪ ٫‬طئ‪٣‬ي ‪ ٌٙٛ‬ح‪ٓ٧‬ط‪ٍٞ‬س رَ حٗ‪ ٚ‬ط٘ل‪ٜ٤‬خ ٗل‪٤‬خ هخ‪١‬ؼخ كخٗل‪ٜ‬خٍ‬ ‫حُٔ‪ُ٬‬ش حُظ‪٘ٗ ٢‬ؤ ػ٘‪ٜ‬خ ح‪ٔٗ٩‬خٕ حُلخُ‪ ٢‬ػٖ حُٔ‪٫٬‬ص ح‪٧‬هَ‪ ٟ‬كيع ٌٓ٘ ٓظش ٓ‪٘ٓ ٖ٤٣٬‬ش طوَ‪٣‬زخ ً‬ ‫‪ٝ‬طط‪ ٍٞ‬ح‪ٔٗ٩‬خٕ ه‪ُٜ٬‬خ ك‪ ٢‬ػيس حطـخ‪ٛ‬خص حٗوَ‪ ٝ‬رؼ‪ٜ٠‬خ طٔخٓخ ً ‪ٝ‬حٓظَٔ رؼ‪ٜ٠‬خ ك‪ ٢‬حُظط‪ٍٞ‬‬ ‫كظ‪ َٛٝ ٠‬اُ‪ ٠‬ح‪ٔٗ٩‬خٕ رٌِ٘‪٤ٛٝ ٚ‬جظ‪ ٚ‬حُلخُ‪٤‬ش‪٤٠٣ٝ ..‬ن حُٔـخٍ ػٖ حُظل‪ َ٤ٜ‬ك‪ٌٛ ٢‬ح‬ ‫حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ‪٣ٝ‬طِذ ك‪ٓ ٢‬ظخٗ‪..ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬أٓط‪ٍٞ‬س ح‪ ُٚ٩‬حُ‪ ٢ٛ٬‬رخُط‪٤ُ ٖ٤‬وِن ٓ٘‪ ٚ‬رَ٘حً ‪ٍٝ‬ىص أ‪ٓ ٍٝ‬خ ‪ٍٝ‬ىص ػ٘ي حُٔ‪ ٖ٤٣َٓٞ‬ػْ‬ ‫طَٔرض اُ‪ ٠‬ػوخكخص حُٔ٘طوش ًخ‪ٓ٧‬خ‪ َ٤١‬حُزخرِ‪٤‬ش ‪ٝ‬أػطخ‪ٛ‬خ ٓ‪ ٠ٓٞ‬هظْ حُوِ‪ٞ‬ى ر٘ٔو‪ٜ‬خ ك‪ٓ ٢‬لَ‬ ‫حُظٌ‪ ٖٓ ٖ٣ٞ‬حُؼ‪ٜ‬ي حُوي‪ ْ٣‬كظ‪ ٠‬حٓظوَص ك‪ ٢‬حُوَإٓ‪ٝ ..‬ط‪ٞ‬ؿي ٗٔن ٓلِ‪٤‬ش ٓل‪ٍٞ‬س ٖٓ ‪ٌٙٛ‬‬ ‫ح‪ٓ٧‬خ‪ َ٤١‬ك‪٘ٓ ٢‬خ‪١‬ن ٓوظِلش ٖٓ حُؼخُْ ‪ٝ‬حٕ ًخٗض ‪ ٫‬طِظِّ رخُ‪ٍَٝ٠‬س رلٌَس ح‪ ُٚ٩‬حُ‪ٞ‬حكي‪ًٔ ،‬خ‬ ‫‪٤٠٣‬ق رؼ‪ٜ٠‬خ ٓ‪ٞ‬ح َى أ‪٤ُٝ‬ش أهَ‪ ٟ‬ا‪ٟ‬خكش اُ‪ ٠‬حُط‪.ٖ٤‬‬ ‫‪ ٫ٝ‬طزي‪ ٝ‬أٓط‪ٍٞ‬س حُوِن ٖٓ حُظَحد ك‪ ٢‬حُوَإٓ ٓ٘ٔـٔش كظ‪ٓ ٠‬غ ٗلٔ‪ٜ‬خ ك‪ ً٬٠‬ػٖ إٔ ط٘ٔـْ ٓغ‬ ‫حُؼِْ‪ ،‬كظخٍس ‪٣‬ليػ٘خ حُوَإٓ رو‪( ُٚٞ‬اٗخ هِو٘خًْ ٖٓ طَحد)‪ٝ ،‬طخٍس ‪٣‬و‪ٝ( ٍٞ‬ريأ هِن ح‪ٔٗ٩‬خٕ ٖٓ‬ ‫‪ٝ ،)ٖ٤١‬طخٍس ‪٣‬و‪( ٍٞ‬هِن ح‪ٔٗ٩‬خٕ ٖٓ ‪ِٜٛ‬خٍ ًخُلوخٍ ‪ -‬حَُكٖٔ)‪ ،‬ػْ ك‪ ٢‬آ‪٣‬ش أهَ‪٣ ٟ‬و‪ٍٞ‬‬ ‫(‪ٝ‬ؿؼِ٘خ ٖٓ حُٔخء ًَ ٗ‪٢‬ء ك‪ٝ )٠٤‬رٔخ إٔ ح‪ٔٗ٩‬خٕ ًخثٖ ك‪ ٢‬ك‪ ٬‬ري أٗ‪ ٚ‬هِن ٖٓ حُٔخء ‪ٖٓ ْ٤ُٝ‬‬ ‫حُط‪ ٖ٤‬اًح ًخٕ ُ٘خ إٔ ٗ‪ٜ‬يم ‪ ٌٙٛ‬ح‪٣٥‬ش‪ ...‬ك‪ َٜ‬هِن ح‪ٔٗ٩‬خٕ ٖٓ حُٔخء أّ ٖٓ حُط‪ٖ٤‬؟‬ ‫‪ٝ‬اًح ًخٕ ُ٘خ إٔ ٗ‪٠‬غ هزؼش حُلخ‪( ١ٝ‬حُلو‪ُ٩ )ٚ٤‬حُش ‪ٌٛ‬ح حُظ٘خه‪ُ ٞ‬وِ٘خ إٔ ح‪ ُٚ٩‬ػ٘يٓخ أٍحى إٔ‬ ‫‪٣‬وِن ح‪ٔٗ٩‬خٕ ٖٓ طَحد حكظخؽ اُ‪ ٠‬رؼ‪ ٞ‬حُٔخء ُ‪ٔ٤‬خػي ك‪ ٢‬طٌ٘‪ َ٤‬حُؼـ‪٘٤‬ش ‪ٝ‬ر‪ٌٜ‬ح ك‪ ٜٞ‬حٓظؼَٔ‬ ‫حُظَحد ‪ٝ‬حُٔخء ٓؼخ ً‪٣ٝ ...‬زي‪ ٝ‬ح‪٘ٛ ُٚ٩‬خ ك‪ٍٞٛ ٢‬س ِٓٔ‪٤‬ش ًطلَ ‪ِ٣‬ؼذ رخُظَحد ػْ ‪٣‬ل‪ َ٠‬رؼ‪ٞ‬‬ ‫حُٔخء ‪ِٔ٣‬ؽ ر‪ ٚ‬حُظَحد ػْ ‪ٜ٘٣‬غ اٗٔخٗخ ً ٖٓ حُط‪ٗٝ ٖ٤‬لن ك‪ٗ ٚ٤‬لوش اُ‪٤ٜ‬ش طٔ٘ل‪ ٚ‬حُل‪٤‬خس‪ٌٛ ٌُٖٝ ،‬ح‬ ‫حُظلٔ‪ َ٤‬ػِ‪ ٠‬حَُؿْ ٖٓ أٗ‪٣ ٚ‬لَ ٌِٓ٘ش حُٔخء ‪ٝ‬حُط‪ ٖ٤‬رطَ‪٣‬وش ‪١‬ل‪٤ُٞ‬ش ‪٠٣ ٌُٚ٘ٝ‬غ ػوزخص أهَ‪ٟ‬‬ ‫أٓخّ ه‪٢ُِ٘ ُٚٞ‬ء ًٖ ك‪!ٌٕٞ٤‬‬ ‫أؽغ‪٤‬خ خِن اُغٖ ‪ٝ‬خِن ئثِ‪٤‬ظ‬ ‫كظ‪ ٠‬اًح ِٓٔ٘خ ٖٓ حُظ٘خه‪ ٞ‬ر‪ ٖ٤‬هِن ح‪ٔٗ٩‬خٕ ٖٓ حُط‪ ًٕٞٝ ٖ٤‬هللا ؿؼَ ٖٓ حُٔخء ًَ ٗ‪٢‬ء‬ ‫ك‪ ٠٤‬كبٕ هِن حُـٖ ‪٣‬طَف اٌٗخ‪ ً٫‬آهَ‪ :‬كخُـٖ ًٔخ ‪٣‬و‪ ٍٞ‬حُوَإٓ ٓوِ‪ٞ‬م ٖٓ ٗخٍ (‪ٝ‬هِن حُـخٕ‬ ‫ٖٓ ٓخٍؽ ٖٓ ٗخٍ)‪ ٌُٖٝ ،‬حُـٖ ًخث٘خص ك‪٤‬ش أ‪٠٣‬خ ً ك‪٘٤‬زـ‪ ٢‬إٔ طٌ‪ٓ ٕٞ‬وِ‪ٞ‬هش ٖٓ حُٔخء ‪٢ٛ‬‬ ‫ح‪٫‬هَ‪،ٟ‬‬ ‫ك‪ٓ ٢ٛ َٜ‬وِ‪ٞ‬هش ٖٓ ٓخء أّ ٖٓ ٗخٍ؟‬ ‫أٓخ اًح طليػ٘خ ػٖ هِن حُ٘‪٤‬خ‪ ٖ٤١‬كٔ٘لظق رخرخ ً آهَ‪ :‬ك٘لٖ ٗؼِْ إٔ ارِ‪ً ْ٤‬خٕ ٖٓ حُـٖ حُٔوَر‪ٖ٤‬‬ ‫ٓغ حُٔ‪٬‬ثٌش كظ‪ ٠‬حٍطٌذ هط‪٤‬جش طؼظ‪ ْ٤‬هللا ‪ٍٝ‬ك‪ ٞ‬حُٔـ‪ٞ‬ى ُـ‪ًٝ َٙ٤‬خٕ ٓخًخٕ‪ ٌُٖٝ ..‬حُوَإٓ‬ ‫‪ٝ‬حَُٓ‪٣ ٍٞ‬و‪ ٕ٫ٞ‬إ ًَ اٗٔخٕ ٓؼ‪٤ٗ ٚ‬طخٕ أ‪ ٝ‬أًؼَ ‪٣‬ـَ‪ٓ ٚ٘ٓ ١‬ـَ‪ ٟ‬حُيّ ‪ ُٚ ّٞٓٞ٣ٝ‬كٌ‪٤‬ق‬ ‫‪ٓٝ‬ظ‪ ٠‬هِن هللا ‪ٛ‬ئ‪٫‬ء حُ٘‪٤‬خ‪ ٖ٤١‬حُ‪ٜ‬ـخٍ؟ ‪ٞٔ٣ َٛٝ‬ط‪ٓ ٕٞ‬غ ٓ‪ٞ‬ص ٖٓ ‪َ٣‬حكو‪ ٖٓ ْٜٗٞ‬حُزَ٘ أّ‬ ‫أٗ‪َ٣ ْٜ‬حكو‪ ٕٞ‬أٗوخ‪ٛ‬خ ً آهَ‪ٖ٣‬؟‬ ‫‪٣‬و‪ ٍٞ‬حُ٘‪٤‬ن حُ٘٘و‪٤‬ط‪ ٢‬ك‪ ٢‬طلٔ‪( :َ٤‬أكظظوٌ‪٣ًٍٝ ٚٗٝ‬ظ‪ ٚ‬أ‪٤ُٝ‬خء ٖٓ ى‪ – ٢ٗٝ‬حٌُ‪ٜ‬ق) ‪:‬‬ ‫‪ٝ‬ه‪ ُٚٞ‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬ح‪٣٥‬ش حٌَُ‪ٔ٣‬ش‪٣ًٍٝ( :‬ظ‪ )ٚ‬ىُ‪ َ٤‬ػِ‪ ٠‬إٔ ُِ٘‪٤‬طخٕ ًٍ‪٣‬ش ‪ ،‬كخىػخء حٗ‪٣ًٍ ٫ ٚ‬ش ُ‪ٚ‬‬ ‫ٓ٘خه‪ ٌُٜٙ ٞ‬ح‪٣٥‬ش ٓ٘خه‪٠‬ش ‪٣َٛ‬لش ًٔخ طَ‪ٓ ًَٝ ،ٟ‬خ ٗخه‪٣َٛ ٞ‬ق حُوَإٓ ك‪ ٜٞ‬رخ‪ َ١‬ر‪٬‬‬ ‫ٗي‪٣َ١ ٌُٖٝ ،‬وش ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ِٗٔ‪ ٢ٛ َٛ ٚ‬ػٖ طِح‪ٝ‬ؽ أ‪ ٝ‬ؿ‪ ٫ ،َٙ٤‬ىُ‪ َ٤‬ػِ‪ٜ٤‬خ ٖٓ ٗ‪٣َٛ ٚ‬ق‪،‬‬ ‫‪ٝ‬حُؼِٔخء ٓوظِل‪ ٕٞ‬ك‪ٜ٤‬خ‪ٝ ،‬هخٍ حُ٘ؼز‪ٓ ٢‬ؤُ٘‪ٍ ٢‬ؿَ ‪٩ َٛ :‬رِ‪ُٝ ْ٤‬ؿش؟ كوِض إ ًُي ػَّ ُْ‬ ‫أٗ‪ٜ‬ي‪ ، ٙ‬ػْ ًًَص ه‪ ُٚٞ‬طؼخُ‪( :٠‬أكظظوٌ‪٣ًٍٝ ٚٗٝ‬ظ‪ ٚ‬أ‪٤ُٝ‬خء ٖٓ ى‪ ،)٢ٗٝ‬كؼِٔض أٗ‪ ٫ ٚ‬طٌ‪٣ًٍ ٕٞ‬ش‬ ‫ا‪ُٝ ٖٓ ٫‬ؿش ‪ ،‬كوِض ‪ٗ :‬ؼْ‪.‬‬ ‫‪ٓ ١ٍٝٝ‬ؼِ‪ ٚ‬ػٖ هظخىس‪ ،‬هخٍ ٓـخ‪ٛ‬ي‪ :‬إ ً‪٤‬ل‪٤‬ش ا‪٣‬ـخى حَُ٘ٔ ٓ٘‪ ٚ‬أٗ‪ ٚ‬أىهَ كَؿ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬كَؽ ٗلٔ‪ٚ‬‬ ‫كزخ‪ ٝ‬هْٔ ر‪٠٤‬خص!‪ ،‬هخٍ‪ :‬ك‪ٌٜ‬ح أ‪٣ًٍ َٛ‬ظ‪ٝ .ٚ‬هخٍ رؼ‪ ٞ‬أ‪ َٛ‬حُؼِْ‪ :‬إ هللا طؼخُ‪ ٠‬هِن ُ‪ ٚ‬ك‪٢‬‬ ‫كوٌ‪ ٙ‬حُ‪ًًَ ٠٘ٔ٤‬حً‪ٝ ،‬ك‪ ٢‬حُ‪ َٟٔ٤‬كَؿخً‪ ،‬ك‪ٌ٘٣ ٜٞ‬ق ‪ٌٛ‬ح ر‪ٌٜ‬ح ك‪٤‬وَؽ ُ‪ ٚ‬ك‪ ّٞ٣ ًَ ٢‬ػَ٘ ر‪٠٤‬خص‪،‬‬ ‫‪٣‬وَؽ ٖٓ ًَ ر‪٠٤‬ش ٓزؼ‪٤ٗ ٕٞ‬طخٗخ ً ‪٤ٗٝ‬طخٗ‪.ٚ‬‬ ‫عجبت لكسرى وأشٌاعه ‪ --‬وغسل الوجوه ببول البقر‪ --‬وقول الٌهود إله ٌحب ‪ --‬رشاش‬ ‫الدماء ورٌح القتر‪ --‬وقول النصارى إله ٌضام ‪ --‬وٌظلم حٌ اً وال ٌنتصر‪ --‬وقوم أتوا من‬ ‫أقاصً البالد ‪ --‬لرمً الجمار ولثم الحجر‪ --‬فوا عجبا ً من مقاالتهم ‪ --‬أٌعمى عن الحق كل‬ ‫البشر‬

‫‪3‬‬

‫‪ٝ‬هخٍ حُوَ‪١‬ز‪ ٢‬ك‪ ٢‬طلٔ‪ ٌٙٛ َ٤‬ح‪٣٥‬ش‪" :‬هخٍ ٍٓ‪ ٍٞ‬هللا –‪ ٫" :-ٙ‬طٌٖ أ‪٣ ٖٓ ٍٝ‬يهَ حُٔ‪ٞ‬م‬ ‫‪ ٫ٝ‬آهَ ٖٓ ‪٣‬وَؽ ٓ٘‪ٜ‬خ كز‪ٜ‬خ رخ‪ ٝ‬حُ٘‪٤‬طخٕ ‪ٝ‬كَم " ‪ٌٛٝ‬ح ‪٣‬يٍ ػِ‪ ٠‬إٔ ُِ٘‪٤‬طخٕ ًٍ‪٣‬ش ٖٓ‬ ‫‪ِٛ‬ز‪ .ٚ‬هخٍ ٓو‪٤‬ي‪ ٙ‬ػلخ هللا ػ٘‪ٌٛ : ٚ‬ح حُلي‪٣‬غ اٗٔخ ‪٣‬يٍ أٗ‪٣ ٚ‬ز‪٣ٝ ٞ٤‬لَم‪ ٫ ٌُٖٝ ،‬ى‪ُ٫‬ش ك‪ٚ٤‬‬ ‫ػِ‪ًُ ٠‬ي‪ ٖٓ ٢ٛ َٛ ،‬أٗؼ‪ُٝ ٢ٛ ٠‬ؿش ُ‪.ٚ‬‬ ‫ك‪ٌٜ‬ح ‪َ١‬ف ٖٓ أه‪ٞ‬حٍ أ‪ َٛ‬حُؼِْ ك‪ٟٞٞٓ ٢‬ع ًٍ‪٣‬ش حُ٘‪٤‬طخٕ‪ٗ ٫ٝ ،‬ي إٔ ‪ ٌٙٛ‬حٌُ٘‪ ُٞ‬حُؼِٔ‪٤‬ش‬ ‫هي هِض ح‪ٓ٫‬ظلخىس ٓ٘‪ٜ‬خ كل‪ٜ٤‬خ ػِ‪ ّٞ‬ر‪ُٞٞ٤‬ؿ‪٤‬ش ٓل‪٤‬يس ‪ ْ٤ُٝ‬كو‪ ٢‬ػِ‪َٗ ّٞ‬ػ‪٤‬ش‪ ٌٙٛٝ ،‬حٌُظذ ‪٢ٛ‬‬ ‫حُظ‪٣َ٣ ٢‬ي ٓ٘خ ح‪ ٕٞ٤ٓ٬ٓ٩‬إٔ ٗوزَ ػِ‪ٜ٤‬خ ‪ ٖٓ َٜ٘ٗٝ‬ػِ‪ٜٓٞ‬خ كظ‪ ٠‬طؼ‪ٞ‬ى ح‪ٓ٧‬ش اُ‪ٓ ٠‬خرن‬ ‫ٓـي‪ٛ‬خ‪.‬‬ ‫‪٘ٓ ٫ٝ‬خ‪ ٖٓ ٙ‬إٔ ٗؼَؽ ػِ‪ٗ ٠‬وطش أهَ‪ ٢ٛٝ ٟ‬أٗ‪ ٚ‬اًح ًخٕ ارِ‪ ْ٤‬هي حهظخٍ إٔ ‪٣‬ؼ‪ ٢ٜ‬هللا‬ ‫رؼيّ حُٔـ‪ٞ‬ى ‪ٝ‬حٓظلن حُوِ‪ٞ‬ى ك‪ ٢‬حُ٘خٍ ‪٧‬ؿَ ًُي كٔخ ًٗذ ‪ٛ‬ئ‪٫‬ء حُ٘‪٤‬خ‪ ٖ٤١‬حُ‪ٜ‬ـخٍ إٔ‬ ‫‪٣‬يهِ‪ٞ‬ح حُ٘خٍ طزؼخ ً ُوط‪٤‬جش ؿي‪ ْٛ‬ح‪ً٧‬زَ ‪ٝ‬هللا ‪٣‬و‪ ٫ٝ( ٍٞ‬طٍِ ‪ٝ‬حٍُس ‪ ٍُٝ‬أهَ‪)ٟ‬؟ ك‪َٜ‬‬ ‫‪٣‬ؼط‪ ٕٞ‬كَ‪ٛ‬ش ح‪٫‬هظ‪٤‬خٍ أ‪٠٣‬خً؟ ‪ٓٝ‬خًح ُ‪ ٞ‬حهظخٍ رؼ‪ ْٜ٠‬إٔ ‪٣‬ط‪٤‬غ هللا ‪٣ ٫ٝ‬ؼ‪ ٚ٤ٜ‬ك‪٣ َٜ‬يهَ‬ ‫حُـ٘ش؟ أّ أٗ‪ٓ ْٜ‬ـز‪ ٍٕٝٞ‬ػِ‪ ٠‬حُؼ‪٤ٜ‬خٕ؟ كبًح ًخٗ‪ٞ‬ح ٓـزَ‪ ٖ٣‬كٌ‪٤‬ق ‪٣‬ؼخهز‪ ْٜ‬هللا ػِ‪ ٠‬أَٓ ‪٫‬‬ ‫ه‪٤‬خٍ ُ‪ ْٜ‬ك‪ٚ٤‬؟‬ ‫‪ ٌٙٛ‬حُ٘‪ ٜٙٞ‬ط‪٠‬ؼ٘خ أٓخّ ػيس ٓ‪ٞ‬حى أ‪٤ُٝ‬ش حٓظويٓ‪ٜ‬خ هللا ُِوِن‪ :‬حُظَحد‪ ،‬حُٔخء‪ ،‬حُ٘خٍ‪ ..‬أٓخ‬ ‫اًح أٍىٗخ حُو‪ ٝٞ‬ك‪ ٢‬ه‪ٜ‬ش هِن ػ‪ ٠ٔ٤‬رٖ َٓ‪ ْ٣‬كٔ٘لظق رخرخ ً ‪ ٌٖٔ٣ ٫‬اؿ‪٬‬ه‪ !ٚ‬اً إٔ حُوَإٓ‬ ‫‪٣‬و‪ ٍٞ‬حٗ‪ٗ ٚ‬لن ك‪ٍٝ ٖٓ ْ٣َٓ ٢‬ف هللا‪ ،‬ك‪ٍٝ َٜ‬ف هللا ٖٓ حُظَحد أّ ٖٓ حُٔخء؟ ‪ٝ‬اًح ًخٗض‬ ‫حَُ‪ٝ‬ف ٓوظِلش طٔخٓخ ً ك‪ٓ َٜ‬ؼ٘‪ًُ ٠‬ي إٔ ؿٔي ػ‪ ٖٓ ٠ٔ٤‬حُط‪ ٖ٤‬أ‪ ٝ‬حُٔخء ‪ٍٝ ٌُٖٝ‬ك‪ٖٓ ٚ‬‬ ‫ٍ‪ٝ‬ف هللا؟ ‪ٜٗ َٛٝ‬لق رٌُي ٌٓ‪ٛ‬ذ حُ٘‪ٜ‬خٍ‪ ٟ‬ك‪ ٢‬حُ‪ٞٛ٬‬ص ‪ٝ‬حُ٘خٓ‪ٞ‬ص؟ أ‪ ١‬إٔ ُؼ‪١ ٠ٔ٤‬ز‪٤‬ؼش‬ ‫اُ‪٤ٜ‬ش ‪١ٝ‬ز‪٤‬ؼش رَ٘‪٣‬ش؟‬ ‫التردد من صفات هللا حسب قول محمد !!!!‬ ‫إن هللا تعالى قال ‪ :‬من عادى لً ولٌا‪,‬فقد آذنته بالحرب‪,‬وما تقرب إلً عبدي بشًء أحب إلً‬ ‫مما افترضته علٌه‪,‬وما ٌزال عبدي ٌتقرب إلً بالنوافل حتى أحبه‪,‬فإذا أحببته كنت سمعه الذي‬ ‫ٌسمع به‪,‬وبصره الذي ٌبصر به‪,‬وٌده التً ٌبطش بها ورجله التً ٌمشً بها ‪,‬وإن سألنً‬ ‫ألعطٌنه‪,‬وإن استعاذنً ألعٌذنه‪,‬و((ما ترددت عن شًء أنا فاعله ترددي عن قبض))نفس‬ ‫المؤمن‪ٌ,‬كره الموت وأنا أكره مساءته ‪.‬‬ ‫الراوي‪ :‬أبو هرٌرة ‪ -‬خالصة الدرجة‪ :‬صحٌح ‪ -‬المحدث‪ :‬األلبانً ‪ -‬المصدر‪ :‬صحٌح‬ ‫الجامع ‪ -‬الصفحة أو الرقم‪2871 :‬‬

‫أؽغ‪٤‬خ االؽٔئ٘بٕ‪2‬‬ ‫‪٣‬و‪ ٍٞ‬حُوَإٓ ك‪ٛٝ ٢‬ق حُٔئٓ٘‪ ( ٖ٤‬حٌُ‪ ٖ٣‬آٓ٘‪ٞ‬ح ‪ٝ‬ططٔجٖ هِ‪ٞ‬ر‪ ْٜ‬رًٌَ هللا‪ ،‬أ‪ ٫‬رًٌَ هللا ططٔجٖ‬ ‫حُوِ‪ٞ‬د ‪ -‬حَُػي) ‪ٌٛٝ‬ح ‪ٛٝ‬ق ؿٔ‪ًٝ َ٤‬ؼ‪َ٤‬حً ٓخ ‪٣‬لظؾ ر‪ ٚ‬حُٔئٓ٘‪ ،ٕٞ‬رَ ‪٣ٝ‬ـي رؼ‪ ْٜ٠‬إٔ‬ ‫حُوَإٓ ‪٣‬ـِذ حُطٔؤٗ‪٘٤‬ش كؼ‪ٗ ٖٓٝ ،ً٬‬خكِش حُو‪ ٍٞ‬إٔ حُٔٔ‪٤‬ل‪٣ ٢‬ـي ٗلْ حُطٔؤٗ‪٘٤‬ش ك‪ً ٢‬ظخر‪ٚ‬‬ ‫"حُزَ٘‪ ١‬حُٔلَف" ‪ًٔ ،‬خ ‪٣‬ـي‪ٛ‬خ حُ‪ٜٞ٤‬ى‪ ١‬ك‪ ٢‬حُظ‪ٍٞ‬حس‪ ،‬كخ‪ٔٗ٩‬خٕ كز‪ ْ٤‬أ‪ٛٝ‬خٓ‪ٔ٣ٝ ،ٚ‬ظط‪٤‬غ إٔ‬ ‫‪٣‬ط‪ٞ‬ع ػوِ‪٤ُ ٚ‬وزَ ٓخ ‪٣َ٣‬ي إٔ ‪٣‬وزِ‪٣ ًَٝ ..ٚ‬طِذ حَُحكش ك‪ٔ٤‬خ ‪َ٣‬ح‪ٓ ٙ‬لوخ ً ًخٕ أّ ‪ٝ‬ح‪ٔٛ‬خ ً ‪ٝ ..‬اًح‬ ‫‪ِ١‬ذ حَُٔء حُطٔؤٗ‪٘٤‬ش ك‪٢ٗ ٢‬ء هَآٗخ ً ًخٕ أّ ٗؼَحً ‪ٝ‬طلون ُ‪ًُ ٚ‬ي كوي أى‪ًُ ٟ‬ي حُ٘‪٢‬ء‬ ‫ؿَ‪ ٌُٖٝ ،ٟٚ‬حُوَإٓ ‪ َٜ٣‬ػِ‪ ٠‬اٍرخى ً‪ ١ٝ‬حُؼو‪ ٍٞ‬حُٔ‪٣ٞ‬ش اً ٗـي‪٣ ٙ‬و‪ ٍٞ‬ك‪ ٢‬آ‪٣‬ش أهَ‪ ٟ‬ك‪٢‬‬ ‫ٓ‪ٍٞ‬س ح‪ٗ٧‬لخٍ (اٗٔخ حُٔئٓ٘‪ ٕٞ‬حٌُ‪ ٖ٣‬اًح ًًَ هللا َ‪ٝ‬ؿِض هِ‪ٞ‬ر‪ !!)ْٜ‬ك٘لٖ ‪٘ٛ‬خ أٓخّ ٓؼ‪ِ٠‬ش‪..‬‬ ‫كخُلؼَ ‪ً ٞٛ‬حص حُلؼَ ‪ ًًَ ٞٛٝ‬هللا‪ٝ ،‬حُلخػَ ‪ٗ ٞٛ‬لْ حُلخػَ ‪ ٞٛٝ‬حُٔئٖٓ‪ ٌُٖٝ ،‬هللا ‪٣‬وٍَ‬ ‫ك‪ ٢‬ح‪٣٥‬ش ح‪ ٠ُٝ٧‬إٔ ًًَ هللا‬ ‫‪٣‬طٔجٖ حُوِ‪ٞ‬د ػْ ًًَ ك‪ ٢‬حُؼخٗ‪٤‬ش أٗ‪٤ٜ٣ ٚ‬ذ حُوِ‪ٞ‬د رخُ‪ٞ‬ؿَ ‪ ٞٛٝ‬حُو‪ٞ‬ف ‪ٝ‬ح‪ٟ٫‬طَحد‪..‬‬ ‫ك‪ ٬ٜ‬أكظخٗخ حُؼِٔخء ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُٔؼ‪ِ٠‬ش؟ ‪ َٛ‬ططٔجٖ حُوِ‪ٞ‬د رًٌَ هللا أّ ط‪ٞ‬ؿَ؟‬ ‫‪ٗ٫‬ي إٔ ٗ‪ٜٛٞ‬خ ً ً‪ ٢ٛ ٌٜٙ‬حُظ‪ ٢‬ؿؼِض ٖٓ ٓٔخٍٓش حُظلٌ‪ َ٤‬حُِٔى‪ٝ‬ؽ ( (‪Double Think‬‬ ‫ٓٔخٍٓش ٗخثؼش ػ٘ي حُلو‪ٜ‬خء ُظلٔ‪ ٌٙٛ َ٤‬حُظ٘خه‪٠‬خص‪ ٌٙٛ ..‬حُٔٔخٍٓش حٗظوِض رخُلو‪ٜ‬خء اُ‪َٓ ٠‬طزش‬ ‫حُل‪ٞ‬حس‪ ..‬كٌِٔخ طلظن ً‪ ٖٛ‬حُلو‪ ٚ٤‬ػٖ ك‪ِ٤‬ش ُظزَ‪ َ٣‬ط٘خه‪ٓ ٞ‬خ ًِٔخ ُحى حُؼ٘خء ػِ‪ٗٝ ٚ٤‬ؼظ‪ ٙٞ‬رؤٗ‪ٚ‬‬ ‫ٖٓٔ كظق هللا ػِ‪ ْٜ٤‬رخُل‪ٝ ،ْٜ‬ط٘‪ٞ‬ف حُظ‪ُ ٌ٤ٓ٬‬ظوِ‪٤‬ي‪ٛٝ ..ٙ‬خ ٗلٖ ك‪ ٢‬حُوَٕ حُ‪ٞ‬حكي ‪ٝ‬حُؼَ٘‪ٖ٣‬‬ ‫ٗـ٘‪ ٢‬ػٔخٍ حُظلٔ‪ٝ َ٤‬حُظزَ‪ٝ َ٣‬حُى‪ٝ‬حؽ حُٔؼخ‪ٝ َ٤٣‬هِذ حُٔلخ‪ٝ ْ٤ٛ‬هِ‪ ٢‬ح‪ٍٝ٧‬حم ‪ٝ‬ط٘‪ٚ٣ٞ‬‬ ‫حُلوخثن ‪ٝ‬حُظلِ‪٤‬ن ك‪ ٢‬ك‪٠‬خءحص حُ‪ٝ ْٛٞ‬حُظٔٔي رؤك‪ ّ٬‬حُظل‪ٞ‬م ‪ٝ‬ط‪ ٍٜٞ‬حُويٍس ػِ‪ ٠‬ه‪٤‬خىس‬ ‫حُزَ٘‪٣‬ش رَ ‪ٝٝ‬ؿ‪ٞ‬د ًُي‪ٝ ،‬ه‪ٞ‬ف ح‪٧‬هٌ ٖٓ ػوخكش ح‪٥‬هَ ‪ٝ‬ح‪ٗ٫‬ـ‪٬‬م ػِ‪ ٠‬ػوخكش رَ٘‪٣‬ش ُ‪ٜ‬خ ٓخ‬ ‫ُ‪ٜ‬خ ‪ٝ‬ػِ‪ٜ٤‬خ ٓخ ػِ‪ٜ٤‬خ رلٔزخٗ‪ٜ‬خ ‪ٛ‬ي‪ ١‬ه‪ َ٤‬حُوَ‪ ٕٝ‬حٌُ‪ِٜ٣ ُٖ ١‬ق آهَ ‪ ٌٙٛ‬ح‪ٓ٧‬ش ا‪ ٫‬ر‪،ٚ‬‬ ‫‪ٓٝ‬لخٍرش َٓ٘‪ٝ‬ػخص حُليحػش ‪ٝ‬حُظط‪.َ٣ٞ‬‬ ‫أكـ‪٤‬ش حُظزي‪:َ٣‬‬ ‫‪٣‬و‪ ٍٞ‬حُوَإٓ (‪ٓ ٫‬زيٍ ٌُِٔخص هللا) ‪٣ٝ‬و‪ ٍٞ‬أ‪٠٣‬خ ً (‪ٓ ٫‬زيٍ ٌُِٔخط‪ – ٚ‬ح‪ٗ٧‬ؼخّ ‪ٝ‬حٌُ‪ٜ‬ق) ‪ٝ‬ح‪٣٥‬ش‬ ‫طؼ٘‪ ٢‬أكي أَٓ‪:ٖ٣‬‬ ‫‪ -1‬آخ إٔ هللا ‪٣ ٫‬زيٍ ً‪ٌٛٝ ٚٓ٬‬ح ٗ‪٢‬ء ٓل‪ ّٜٞ‬رَ ‪ٝٝ‬حؿذ ك‪ ٢‬كن ح‪ ،ُٚ٩‬كٌ‪٤‬ق ‪٤ِ٣‬ن ربُ‪ ٚ‬إٔ‬ ‫‪٣‬زيٍ ً‪ ٢ًِ ٞٛٝ ٚٓ٬‬حُؼِْ ‪ٝ‬أُُ‪ ٢‬حُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ‪ٝ‬ػخُْ رخُـ‪٤‬ذ‪ٝ ،‬كخكع ٌُ‪ ٚٓ٬‬ك‪ ٢‬حُِ‪ٞ‬ف‬ ‫حُٔلل‪ٞ‬ظ؟‬


‫حكـ‪٤‬خص ى‪٤٘٣‬ش ؽ‪3‬‬

‫(كل ما ال يمكن إثباته وال يمكن نفيه ال قيمة له في العلم )‬ ‫ػِ‪ٓ ٠‬ز‪ َ٤‬حُٔؼخٍ ‪ ٫‬حُل‪:َٜ‬‬ ‫حُظ٘‪ , ٖ٤‬حُل‪ٜ‬خٕ حُٔـ٘ق ‪ ,‬أرَ‪٣‬ن ٗخ‪٣ ١‬ي‪ ٍٝ‬ك‪ ٍٞ‬ح‪ٝ , ٍٝ٧‬كٖ‬ ‫حُٔزخؿ‪٤‬ظ‪ ٢‬حُطخثَ ‪ٝ ,‬ك‪٤‬ي حُوَٕ حُ‪ٍٞ‬ى‪ ١‬حُول‪ , ٢‬هللا ‪.‬‬ ‫كخٕ إٔ‬ ‫‪ٝ -2‬آخ إٔ هللا ‪ٔٔ٣ ٫‬ق ُزَ٘ رؤٕ ‪٣‬زيٍ ً‪ٌٛٝ ٚٓ٬‬ح أ‪٠٣‬خ ً ٓل‪ ّٜٞ‬كؤٗ‪ُ ٠‬زَ٘ ‪ٟ‬ؼ‪٤‬ق ٍ‬ ‫‪٣‬ويٍ ػِ‪ ٠‬طزي‪ ّ٬ً َ٣‬ح‪ ُٚ٩‬ح‪٢ُُ٧‬؟ ‪٤ًٝ‬ق ‪ٔٔ٣‬ق ُ‪ ٚ‬ح‪ ُٚ٩‬رظزي‪ِٚ٣‬؟‬ ‫‪ ٌُٖٝ‬ط‪ٞ‬حؿ‪ٜ٘‬خ ٓؼ‪ِ٠‬ظخٕ‪ .‬ح‪ :٠ُٝ٧‬إٔ هللا ٗلٔ‪٣ ٚ‬زيٍ ًِٔخط‪ ٚ‬حُظ‪ ٢‬أًي إٔ ‪ٓ ٫‬زيٍ ُ‪ٜ‬خ ك‪٤‬و‪ٝ( ٍٞ‬اًح‬ ‫ريُ٘خ آ‪٣‬شً ٌٓخٕ آ‪ٍ ٣‬ش ‪ٝ‬هللا أػِْ رٔخ ‪٣‬زيٍ هخُ‪ٞ‬ح اٗٔخ أٗض ٓلظَ ‪ -‬حُ٘لَ)‪ ..‬ك‪ ٌٜٙ‬ح‪٣٥‬ش طو‪ ٍٞ‬إٔ هللا ‪٣‬زيٍ‬ ‫ح‪٣٥‬خص رآ‪٣‬خص أهَ‪٣ٝ ،ٟ‬وَ رؤٕ حٌُلخٍ ‪ٝ‬حًَُٔ٘‪ ٖ٤‬حٓظٌَ٘‪ٝ‬ح إٔ ‪٣‬ظَحؿغ اُ‪ ٚ‬ك‪٣ٝ ٚٓ٬ً ٢‬زيُ‪ٚ‬‬ ‫كخط‪ٜٞٔ‬ح ٓلٔيحً رخ‪٩‬كظَحء‪ًٝ ،‬ؼخىس حُوَإٓ ك‪" ٢‬حَُى ػِ‪ ٠‬حُ٘ز‪ٜ‬خص" ُْ ‪٣‬ويّ أ‪ ١‬طلٔ‪ٓ َ٤‬و٘غ ُ‪ٌٜٙ‬‬ ‫ح‪٧‬كـ‪٤‬ش ‪ٗ ٌٍَ٣ ٠٠ٓٝ‬لْ حُو‪ٜ‬ش ٖٓ إٔ حُوَإٓ ُِٗ‪ٍٝ ٚ‬ف حُويّ رخُلن اُ‪ ٠‬آهَ‪..ٙ‬‬ ‫ًٔخ ‪٣‬و‪ ٍٞ‬حُوَإٓ أ‪٠٣‬خ ً (ٓخ ٗ٘ٔن ٖٓ آ‪٣‬ش أ‪ٜٔ٘ٗ ٝ‬خ ٗؤص رو‪ٜ٘ٓ َ٤‬خ أ‪ٓ ٝ‬ؼِ‪ٜ‬خ ‪ -‬حُزوَس) !! ‪ٗٝ‬ظَى‬ ‫ٌَُ ٖٓ ‪ِٔ٣‬ي ًٍس ػوَ كٔخ ى‪ٜٗٝ‬خ إٔ ‪٣‬ل‪ٓ ْٜ‬خ حٌُ‪٠٣ ١‬طَ اُ‪ٜ‬خ ً اُ‪ ٠‬إٔ ‪ٔ٘٣‬ن رؼ‪ ٞ‬ح‪٣٥‬خص ُ‪٤‬ؤط‪٢‬‬ ‫ص ر‪ٜ‬خ أ‪ً٫ٝ‬؟ ‪ َٛٝ‬ػزض‬ ‫رو‪ٜ٘ٓ َ٤‬خ أ‪ٓ ٝ‬ؼِ‪ٜ‬خ‪ ..‬كبًح ًخٗض ح‪٣٥‬ش حُ٘خٓوش ه‪َ٤‬حً ٖٓ حُٔ٘ٔ‪ٞ‬هش كِْ ُْ ‪٣‬ؤ ِ‬ ‫ُ‪ ٚ‬رؼي طـَرش ح‪٣٥‬ش حُٔ٘ٔ‪ٞ‬هش أٗ‪ٜ‬خ ُ‪ٔ٤‬ض ‪ٛ‬خُلش؟ ‪ٔ٣ َٛ‬ظويٓ٘خ ح‪ ُٚ٩‬كو‪ُ ً٬‬ظـخٍر‪ٚ‬؟‬ ‫‪ٝ‬اًح ًخٕ ٗٔن آ‪٣‬ش ‪ٝ‬ح‪٩‬ط‪٤‬خٕ رو‪ٜ٘ٓ َ٤‬خ أَٓحً ‪٣‬طؼٖ ك‪ ٢‬كٌٔش ح‪٣ ٌُٚ٘ٝ ،ُٚ٩‬ظَ ٓل‪ٜٓٞ‬خ ً ك‪ ٢‬ا‪١‬خٍ‬ ‫حُظـَرش ‪ٝ‬حُوطؤ ح‪ٓ ٌُٖٝ ٖ٤٤ُٜ٩‬خ حُلٌٔش ك‪ٔٗ ٢‬ن آ‪٣‬ش ‪ٝ‬ح‪٩‬ط‪٤‬خٕ رآ‪٣‬ش "ٓؼِ‪ٜ‬خ"؟ أُ‪ٌٛ ْ٤‬ح ٗ‪ٞ‬ػخ ً‬ ‫ٖٓ حُؼزغ؟ ‪ٝ‬اًح ًخٗض ح‪٣٥‬ظخٕ ٓظٔخػِظ‪ ٖ٤‬كِْ ُْ ‪٣‬زن ح‪٣٥‬ش ح‪٠ُٝ٧‬؟ ‪ٝ‬ك‪ ٢‬ه‪ ْ٠‬اط‪٤‬خٕ ح‪ ُٚ٩‬رآ‪٣‬ش‬ ‫أك‪ٝ َ٠‬آ‪٣‬خص ٓظ٘خر‪ٜ‬ش ٓو‪ ٢‬حُظلٔ‪ َ٤‬ح‪ ٍٝ٧‬رؤٕ هللا ‪٣ ٫‬زيٍ ٌُِٔخط‪..ٚ‬‬ ‫حُٔؼ‪ِ٠‬ش حُؼخٗ‪٤‬ش ‪ ٢ٛ‬إٔ حُزَ٘ ‪٣‬زيُ‪ ّ٬ً ٕٞ‬هللا رٌَ رٔخ‪١‬ش‪ ،‬رَ إٔ حُزَ٘ –كٔذ حُؼو‪٤‬يس‬ ‫ح‪٤ٓ٬ٓ٩‬ش‪ -‬أكِل‪ٞ‬ح ك‪ ٢‬طزي‪ َ٣‬ؿٔ‪٤‬غ ًِٔخص هللا حُٔظظخُ‪٤‬ش ري‪ ٕٝ‬حٓظؼ٘خء ًخُظ‪ٍٞ‬حس ‪ٝ‬ح‪ٗ٩‬ـ‪ٝ َ٤‬حُِر‪ٍٞ‬‬ ‫‪ٛٝ‬لق ارَح‪ٓٝ ْ٤ٛ‬خ ُْ ٗؼِْ ٖٓ ًظذ ‪ٛٝ‬لخثق‪ًُ ٖٓ ِْٔ٣ ُْٝ ،‬ي ا‪ ٫‬حُوَإٓ‪ ..‬كٌ‪٤‬ق ُِزَ٘‬ ‫إٔ ‪٣‬لؼِ‪ٞ‬ح ًُي ‪ٝ‬هي طؼ‪ٜ‬ي هللا ٌٓ٘ ح‪ ٍُ٧‬رؤٕ ‪ٓ ٫‬زيٍ ٌُِٔخط‪ٚ‬؟‬ ‫ٗـي ك‪ ٢‬ػ‪٬‬ؿش ح‪٧‬ؿ‪ٞ‬رش حُٔؼِزش اؿخرش ؿخ‪ِٛ‬س ‪ٔ٣‬ظويٓ‪ٜ‬خ حُِٔٔٔ‪ ٕٞ‬ك‪٤‬و‪ ُٕٞٞ‬إٔ هللا ُْ ‪٣‬ظؼ‪ٜ‬ي رللع‬ ‫ًظز‪ ٚ‬ح‪ ٌُٚ٘ٝ ٠ُٝ٧‬طؼ‪ٜ‬ي رللع حُوَإٓ‪ٓٝ ،‬ئحُ‪ٞ٣ َٛ :ٞٛ ٢‬ؿي اُ‪٣ ٚ‬ؼـِ ػٖ كلع ٍٓخ‪٫‬ط‪ ٚ‬اُ‪٠‬‬ ‫حُزَ٘ ٖٓ حُؼزغ؟ ػْ ‪ٝ‬ك‪ٜٗ ٢‬خ‪٣‬ش حُٔطخف ‪٣‬و‪ُ٘ ٍٞ‬لٔ‪ٓ" ٚ‬ؤً‪٘ٓ ٕٞ‬ظز‪ٜ‬خ ً طٔخٓخ ً ‪ ٌٙٛ‬حَُٔس ‪ٓٝ‬ؤٍِٗ‬ ‫ٍٓخُش ‪ٔ٣ ٫‬ظط‪٤‬غ أكي إٔ ‪٣‬زيُ‪ٜ‬خ؟" ‪٣ َٛ ..‬ئٖٓ ربُ‪ًٌٜ ٚ‬ح ٗو‪٣ ٚ‬لظَّ ػوِ‪ٚ‬؟ اُ‪ ٚ‬طٔظط‪٤‬غ‬ ‫ٓوِ‪ٞ‬هخط‪ ٚ‬إٔ طؼزغ رٌِٔخط‪ٝ ٚ‬طزيُ‪ٜ‬خ؟ اُ‪ ٍِ٘٣ ٚ‬آ‪٣‬خص ‪ِ٣‬ػْ أٗ‪ٜ‬خ ك‪ ٢‬حُِ‪ٞ‬ف حُٔلل‪ٞ‬ظ ػْ ‪ٌ٣‬ظ٘ق رؼي‬ ‫هِ‪ َ٤‬أٗ‪ٜ‬خ ُْ طؼي ‪ٛ‬خُلش ك‪٤‬زيُ‪ٜ‬خ ُحػٔخ ً حٗ‪٤ٓ ٚ‬ؤط‪ ٢‬رؤكٖٔ ٓ٘‪ٜ‬خ أ‪ٓ ٝ‬ؼِ‪ٜ‬خ؟‬ ‫ً‬ ‫أُْ ‪٣‬وطَ ػِ‪ ٠‬رخٍ ح‪ ُٚ٩‬ك‪ ٢‬أ‪َٓ ٍٝ‬س طْ ك‪ٜ٤‬خ طزي‪ًِٔ َ٣‬خط‪ُٝ ،ٚ‬ظٌٖ حُظ‪ٍٞ‬حس ٓؼ‪ ،٬‬إٔ ‪٣‬لخ‪ٍٝ‬‬ ‫كلظ‪ٜ‬خ ك‪ ٢‬حَُٔس حُظخُ‪٤‬ش‪ُٝ ،‬ظٌٖ ح‪ٗ٩‬ـ‪ٓ َ٤‬ؼ‪ً٬‬؟ ُٔخًح‬ ‫‪ ٌٍَ٣‬ح‪ ُٚ٩‬أهطخث‪َٓ ٚ‬س رؼي أهَ‪ٟ‬؟ ‪ َٛ‬كطٖ رؼي ٓظٔخثش ٓ٘ش ٖٓ طؼِ‪٤‬ن آهَ ٗز‪( ٢‬أ‪ ٝ‬حرٖ)‬ ‫أٍِٓ‪ ٚ‬اُ‪ ٠‬ح‪ ٍٝ٧‬ػِ‪ ٠‬حُ‪٤ِٜ‬ذ ر‪ ٖ٤‬ػخ‪َٛ‬س ‪ ،ُٚٝ‬كطٖ اُ‪ ٠‬إٔ ٗ‪٤‬جخ ً ٓخ ‪ ٫‬ري إٔ ‪٣‬لؼَ اُحء‬ ‫‪ٌٛ‬ح حُؼزغ حُزَ٘‪ ١‬حُٔظٌٍَ رٌِٔخط‪ ٚ‬كؤٍَٓ ٍٓخُش هخطٔش ‪ٝ‬طؼ‪ٜ‬ي رللظ‪ٜ‬خ؟‬ ‫‪ٝ‬كظ‪ ٠‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬حَُٓخُش ُْ ‪٣‬ظؼِْ ٖٓ أهطخث‪ ٚ‬كوي ُػْ حُظؼ‪ٜ‬ي رللظ‪ٜ‬خ ‪ً ٌُٚ٘ٝ‬خٕ أ‪ ٖٓ ٍٝ‬ؿ‪َ٤‬‬ ‫‪ٝ‬ريٍ ك‪ٜ٤‬خ‪ ،‬ك‪ٌ٤‬خى ‪٣‬ـٔغ ػِٔخء حُِٔٔٔ‪ ٖ٤‬إٔ آ‪٣‬ش حُٔ‪٤‬ق ( كبًح حِٗٔن ح‪ َٜٗ٧‬حُلَّ كخهظِ‪ٞ‬ح‬ ‫حًَُٔ٘‪ ٖ٤‬ك‪٤‬غ ‪ٝ‬ؿيطٔ‪ - ْٛٞ‬حُظ‪ٞ‬رش) ٗٔوض ٓخثش ‪ٝ‬أٍرغ ‪ٝ‬ػَ٘‪ ٖ٣‬آ‪٣‬ش!! ‪ُٝ‬ؼخهَ إٔ ‪ٔ٣‬ؤٍ‪ :‬اًح‬ ‫ح‪ٟ‬طَ هللا ٗلٔ‪ ٚ‬إٔ ‪٣‬ـ‪ َ٤‬آ‪٣‬خط‪َٓ ٚ‬حص ػي‪٣‬يس ك‪ٍ ٢‬رغ هَٕ كٌ‪٤‬ق ‪ِ٣‬ػْ ‪ٛ‬ئ‪٫‬ء إٔ حُوَإٓ ‪ٛ‬خُق‬ ‫ٌَُ ُٓخٕ ‪ٌٓٝ‬خٕ ‪ِٜ٣ ُْ ٞٛٝ‬ق ُوَ‪٣‬ش ري‪٣ٝ‬ش ‪ٛ‬ـ‪َ٤‬س ُٔيس ٍرغ هَٕ ى‪ ٕٝ‬طزي‪َ٣‬؟ ‪ٝ‬اًح هخٓض‬ ‫ى‪ُٝ‬ش رظزي‪ َ٣‬ىٓظ‪ٍٛٞ‬خ َٓس ك‪ ًَ ٢‬ػَ٘ ٓ٘‪ٞ‬حص ُوِ٘خ إٔ ٖٓ ه‪ٌٛ ٢‬ح حُيٓظ‪٣ ٫ ٍٞ‬لو‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حُوخٗ‪ٕٞ‬‬ ‫ٗ‪٤‬جخً‪ ،‬كؼِ‪ ٠‬حَُؿْ ٖٓ إٔ حُيٓخط‪٣ ٫ َ٤‬طِذ ٓ٘‪ٜ‬خ حُوِ‪ٞ‬ى ‪ ٌُٖٝ‬حٓظوَحٍ‪ٛ‬خ ُلظَس ُٓ٘‪٤‬ش ‪ٌٔ٣‬ز‪ٜ‬خ‬ ‫ح‪٫‬كظَحّ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ٝ‬اًح ًخٕ طَحؿغ ح‪ ُٚ٩‬ػٖ رؼ‪ٓ ٞ‬خ هخُ‪ٓ ٚ‬ل‪ٜٓٞ‬خ كٌ‪٤‬ق ٗلَٔ إٔ ‪ٔ٘٣‬ن حَُٓ‪ ّ٬ً ٍٞ‬هللا؟ ًٔؼخٍ‬ ‫ػِ‪ًُ ٠‬ي ٗ‪ٍٞ‬ى كي ٍؿْ حُِحٗ‪ٝ ٢‬حٌُ‪ ٚ٘٣ ١‬حُوَإٓ ػِ‪ ٠‬أٗ‪ ٚ‬حُـِي ر‪ٔ٘٤‬خ ‪ َٜ٣‬حَُٓ‪ٝ ٍٞ‬حُؼِٔخء‬ ‫ػِ‪ ٠‬حٗ‪ ٚ‬حَُؿْ ُِِحٗ‪ ٢‬حُٔل‪ًٝ ،ٖٜ‬ؤٕ هللا ك‪ٔ٘٤‬خ أٍِٗ حُ٘‪ ٚ‬ح‪٣ ٌٖ٣ ُْ ٍٝ٧‬ؼِْ إٔ حُِٗخس ‪ ٫‬ري‬ ‫‪ٝ‬إٔ ‪ٌٞٗٞ٣‬ح آخ ٓل‪ ٖ٤ٜ٘‬أ‪ ٝ‬ؿ‪ٓ َ٤‬ل‪ ،ٖ٤ٜ٘‬ػْ حٓظيٍى حَُٓ‪ ٍٞ‬ػِ‪ ٠‬هللا رؤٕ أ‪ٟ‬خف ػو‪ٞ‬رش‬ ‫ٓ٘يىس ُٖٔ ًخٕ ٓل‪ٜ٘‬خ ً‪..‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ُٞٔٝ‬حؿ‪ٜ‬ش ‪ٌٛ‬ح حُظ‪٠‬خٍد حُٔلَؽ ظ‪َٜ‬ص أكخى‪٣‬غ ‪ٛ‬ل‪٤‬لش طو‪ ٍٞ‬إٔ هللا أٍِٗ آ‪٣‬ش ك‪ ٢‬حَُؿْ‬ ‫‪ٌُٜ٘ٝ‬خ حهظلض ٖٓ حُٔ‪ٜ‬لق‪ٝ ،‬ك‪ ٢‬طلٔ‪ًُ َ٤‬ي ‪٣‬و‪ ٍٞ‬رؼ‪ ٞ‬حُؼِٔخء حُظَكخء إٔ ‪ ٌٙٛ‬ح‪٣٥‬ش‬ ‫ٗٔن ُلظ‪ٜ‬خ ‪ٝ‬رو‪ ٢‬كٌٔ‪ٜ‬خ‪ ٍٟٝٝ ،‬حُطزَحٗ‪ٝ ٢‬حرٖ ٓخؿش ‪ٝ‬حُيحٍهط٘‪ٝ ٢‬حرٖ ‪٣‬ؼِ‪ ٠‬إٔ ‪ٌٙٛ‬‬ ‫ح‪٣٥‬خص ًخٗض ٌٓظ‪ٞ‬رش ‪ٟٞٞٓٝ‬ػش طلض َٓ‪ َ٣‬ػخث٘ش كِٔخ ٓخص حَُٓ‪ٝ ٍٞ‬حٗ٘ـِ‪ٞ‬ح ريك٘‪ ٚ‬ىهَ‬ ‫حُيحؿٖ ‪ٝ‬أًِ‪ٜ‬خ!!‬ ‫‪ٝ‬حُظلٔ‪ َ٤‬ح‪٣ ٍٝ٧‬لظق حُزخد ُِزَ٘ إٔ ‪٣‬زيُ‪ٞ‬ح ً‪ ّ٬‬هللا ك‪ٗ ٬‬وظِق ػٖ حُ‪ٜٞ٤‬ى ‪ٝ‬حُ٘‪ٜ‬خٍ‪ ٟ‬ك‪٢‬‬ ‫ٗ‪٢‬ء‪ ،‬أٓخ حُظلٔ‪ َ٤‬حُؼخٗ‪ ٢‬ك‪٤‬لظق حُزخد ُِو‪ ٍٞ‬رؤٕ "حُي‪ٝ‬حد" طزيٍ ً‪ ّ٬‬هللا ‪٣ٝ ..‬ـي ِْٓٔ حُ‪ّٞ٤‬‬ ‫ٗلٔ‪٠ٓ ٚ‬طَحً ُ‪ٔ٣٪‬خٕ رؤٕ هللا أٍِٗ آ‪٣‬خص ػْ ٗٔن ُلظ‪ٜ‬خ ‪ٝ‬أٍحى ُلٌٔ‪ٜ‬خ إٔ ‪٣‬زو‪ٝ !!٠‬إٔ‬ ‫حُيحؿٖ ُ‪ِٓ ٚ‬طخٕ ػِ‪ ّ٬ً ٠‬هللا حٌُ‪ ١‬طؼ‪ٜ‬ي رللظ‪!ٚ‬‬ ‫‪ِ٣ ٫ٝ‬حٍ أٗ‪ٜ‬خٍ حُي‪ُٝ‬ش حُي‪٤٘٣‬ش ‪َ٣‬كؼ‪ٗ ٕٞ‬ؼخٍ ططز‪٤‬ن حَُ٘‪٣‬ؼش كظ‪٘ٓٞ٣ ٠‬خ ‪ٌٛ‬ح رلٔزخٗ‪ٜ‬خ‬ ‫حُٔلـش حُز‪٠٤‬خء ُ‪ِٜ٤‬خ ً٘‪ٜ‬خٍ‪ٛ‬خ‪ ٌٙٛ ،‬حَُ٘‪٣‬ؼش حُظ‪٣ ُْ ٢‬ل‪ٜٜٔ‬خ أهَد حُ‪ٜ‬لخرش اُ‪ ٠‬حَُٓ‪ٍٞ‬‬ ‫كظوخطِ‪ٞ‬ح ر‪ ْٜ٘٤‬هظخ‪ٗ ً٫‬ي‪٣‬يحً أك٘‪ ٠‬ك‪ٓ ٚ٤‬زَ٘‪ ٕٝ‬رخُـ٘ش ٓزَ٘‪ ٕٝ‬آهَ‪ٛٝ ،ٕٝ‬خ ‪٘٣ ْٛ‬ظظَ‪ّٞ٣ ٕٝ‬‬ ‫حُو‪٤‬خٓش ػٔ‪ ٠‬إٔ ‪ٜ٣‬يم هللا ‪ٝ‬ػي‪ ٙ‬ك‪ ٢‬ه‪ِٗٝ( ُٚٞ‬ػ٘خ ٓخ ك‪ٛ ٢‬ي‪ ٖٓ ٍْٛٝ‬ؿَ)‪ٌٛ ،‬ح اًح ُْ‬ ‫‪٣‬ـ‪ٍ َ٤‬أ‪ٔ٘٣ٝ ٚ٣‬ن ‪ ٌٙٛ‬ح‪٣٥‬ش أ‪٠٣‬خ ً‪.‬‬ ‫‪ٝ‬اًح ًخٗض ‪ ٌٙٛ‬حُٔلـش حُز‪٠٤‬خء ُْ طٌٖ ‪ٝ‬ح‪ٟ‬لش ُ‪ٜ‬لخرش حَُٓ‪ ٍٞ‬ك‪ ٢‬أ‪ ْٛ‬ح‪ٞٛٝ ٍٞٓ٧‬‬ ‫حٗظوخٍ حُِٔطش كظ‪ ٠‬ح‪ٟ‬طَ‪ٝ‬ح اُ‪ ٠‬هظَ رؼ‪ ْٜ٠‬حُزؼ‪ُٔٝ ٞ‬خ ‪ ٞٔ٣‬ػِ‪ٝ ٠‬كخس حَُٓ‪ ٍٞ‬ػ‪٬‬ػش‬ ‫ػو‪ٞ‬ى‪ ،‬كل‪ٟٞٝ ْ٤‬ف ‪ ٌٙٛ‬حَُ٘‪٣‬ؼش؟ ‪ٓٝ‬خ حٌُ‪٣ ١‬يػ‪ ْٛٞ‬اُ‪ ٠‬ح‪٫‬ػظوخى رؤٕ حَُ٘‪٣‬ؼش ٓظٌ‪ٕٞ‬‬ ‫أ‪ٟٝ‬ق ُ٘خ رؼي أٍرؼش ػَ٘ هَٗخ ً ٓٔخ ًخٗض ُِ‪ٜ‬لخرش ‪ ٖٓ ْٛٝ‬طَر‪ٞ‬ح ػِ‪٣ ٠‬ي‪ ١‬حَُٓ‪ٍٞ‬‬ ‫‪ٝ‬ػخ‪َٝٛ‬ح "حُ‪ٞ‬ك‪"٢‬؟‬ ‫أؽغ‪٤‬خ أُغغذ األهظ‪2٠‬‬ ‫ه‪ٜ‬ش ح‪َٓ٩‬حء ‪ٝ‬حُٔؼَحؽ ‪ ٖٓ ٢ٛ‬حُو‪ ٜٚ‬حُٔلِوش ك‪ ٢‬ػ‪ٞ‬حُْ حُو‪٤‬خٍ ‪ٝ‬حُظ‪٣ ٢‬وظِ‪ ٢‬ك‪ٜ٤‬خ‬ ‫حُِٓخٕ ‪ٝ‬حٌُٔخٕ ‪ٝ‬حُطز‪٤‬ؼش ‪ٓٝ‬خ ‪ٍٝ‬حث‪ٜ‬خ ريٍؿش طـؼَ حُل‪ َٜ‬ر‪َٟ ْٜ٘٤‬رخ ً ٖٓ حُٔلخٍ‪..‬‬ ‫‪ٝ‬ط‪ِٜ‬ق ‪ ٌٙٛ‬حُو‪ٜ‬ش ٌُظخد ًخَٓ ‪ ُٖ ٢ٌُ٘ٝ‬أػَ‪ُٜ ٝ‬خ ك‪ٌٛ ٢‬ح حُٔوخٍ رَ ٓؤػَ‪٧ ٝ‬كـ‪٤‬ش‬ ‫حُٔٔـي ح‪٧‬ه‪..٠ٜ‬‬ ‫ُؼَ أ‪ُِٔٔ ًًَ ٍٝ‬ـي ح‪٧‬ه‪ٍٝ ٠ٜ‬ى ك‪ ٢‬آ‪٣‬ش ٓ‪ٍٞ‬س ح‪َٓ٩‬حء ( ُٓزْلَخَٕ حُ َّ ٌِ‪ ١‬أَ ْٓ ََ‪ِ ٟ‬ر َؼزْ ِي ِ‪ً٬ْ٤َُ ٙ‬‬ ‫َِٖٓ حُْ َٔٔ ِْـ ِي حُْ َل ََ ِحّ ِاَُ‪ ٠‬حُْ َٔٔ ِْـ ِي ْ َ‬ ‫خٍ ًَْ٘خ َك ْ‪ ْٖ ِٓ ُ َٚ٣َِ ُ ُِ٘ ُ َُٚٞ‬آ‪َ٣‬خطَِ٘خ) ‪ ٌٙٛٝ‬ح‪٣٥‬ش ٌٓ‪٤‬ش‬ ‫‪ ٠ٜ‬حُ َّ ٌِ‪ ١‬رَ َ‬ ‫ح‪٧‬ه ْ َ‬ ‫‪ٝ‬هي ُِٗض ك‪ ٢‬ريح‪٣‬ش حُيػ‪ٞ‬س‪ ٌُٖٝ ،‬حٌُِٔ٘ش ‪٘ٛ‬خ حٗ‪٘ٛ ٌٖ٣ ُْ ٚ‬خى ٓٔـي أه‪ٔٓ ٫ٝ ٠ٜ‬ـي ٖٓ‬ ‫أ‪ٞٗ ١‬ع ك‪ ٢‬كِٔط‪ ٫ٝ ٖ٤‬ك‪ ٢‬ؿ‪َٛ٤‬خ‪ ،‬كؤ‪ٔٓ ٍٝ‬ـي ر٘خ‪ ٙ‬حَُٓ‪ ٞٛ ٍٞ‬ك‪ ٢‬حُٔي‪٘٣‬ش كٖٔ حٌُ‪ ١‬ر٘‪٠‬‬ ‫‪ٌٛ‬ح حُٔٔـي ح‪٧‬ه‪ ٠ٜ‬إً؟‬ ‫هي ‪٣‬و‪ ٍٞ‬هخثَ‪ :‬إٔ أكي أٗز‪٤‬خء ر٘‪ ٢‬آَحث‪ َ٤‬هي ر٘‪ٌٛ ٠‬ح حُٔٔـي‪/‬حُٔؼزي ‪ ٕ٧ٝ‬ح‪ ٞٛ ّ٬ٓ٩‬ى‪ٖ٣‬‬ ‫ح‪ٗ٧‬ز‪٤‬خء ؿٔ‪٤‬ؼخ ً كٌُِي ًًَ‪ ٙ‬هللا ك‪ ٢‬حُوَإٓ رلٔزخٗ‪ٔٓ ٚ‬ـيحً‪ ..‬ك٘و‪ ٍٞ‬إ أٌٓ٘ش حُؼزخىس ك‪ ٢‬حُي‪٣‬خٗش‬ ‫حُ‪ٜٞ٤‬ى‪٣‬ش طٔٔ‪ٓ ٠‬ؼخري ( (‪ Synagogues‬ك‪ً َٜ‬خٕ ‪ٌٛ‬ح حُ٘ز‪٣ ٢‬ؼِْ أٗ‪٣ ٚ‬ظؼزي ك‪ٔٓ ٢‬ـي ‪ٌُٚ٘ٝ‬‬ ‫‪٣‬ويع أطزخػ‪ٚ‬؟‪ ..‬ػْ إ طخٍ‪٣‬ن ر٘خء حُٔؼزي ‪َ٣‬ؿغ اُ‪ ٌٖ٣ ُْ ُٖٓ ٠‬هللا ك‪ ٚ٤‬ؿخ‪ٟ‬زخ ً ػِ‪ ٠‬ر٘‪٢‬‬ ‫آَحث‪ َ٤‬كٌ‪٤‬ق ‪٣‬ويػ‪ ْٜ‬هللا رب‪ٜ٣‬خٓ‪ ْٜ‬إٔ ٓؼزي‪ ٞٛ ْٛ‬ك‪ٝ ٢‬حهغ ح‪ٔٓ َٓ٧‬ـي؟‬ ‫‪ٝ‬رلَ‪ ٝ‬إٔ حُٔٔـي ح‪٧‬ه‪ً ٠ٜ‬خٕ ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ىحً رطَ‪٣‬وش أ‪ ٝ‬رؤهَ‪ ٟ‬كِٔخًح ُْ ‪ َُِّٜ ٣‬ك‪ ٚ٤‬ػَٔ رٖ‬ ‫حُوطخد ػ٘يٓخ كظلض ٓي‪٘٣‬ش حُويّ ‪ ٠ِٛٝ‬ك‪ٔ٤ً٘ ٢‬ش حُ٘‪ٜ‬خٍ‪ٟ‬؟ طَ‪ َٛ ٟ‬أهلٔض ‪ ٌٙٛ‬ح‪٣٥‬ش‬ ‫رؼي ػو‪ٞ‬ى ٖٓ ‪ٝ‬كخس حَُٓ‪ٟ٩ ٍٞ‬لخء هيحٓش حٓظؼ٘خث‪٤‬ش ػِ‪ ٠‬حُٔٔـي حُـي‪٣‬ي ‪ٝ‬حٌُ‪ٍ ١‬رٔخ ر٘خ‪ٙ‬‬ ‫حُ‪٤ُٞ‬ي رٖ ػزي حُِٔي ك‪ٞٓ ٢‬حؿ‪ٜ‬ش اٍع طخٍ‪٣‬و‪ٜٞ٤ُِ َ٣ٞ١ ٢‬ى ‪ٝ‬حُ٘‪ٜ‬خٍ‪ ٟ‬ك‪ ٢‬حُويّ؟‬ ‫‪ُٝ‬ؼَ حُو‪ٜ‬ش طَٓ‪ٓ ٖٟٔ ٢‬خ طَٓ‪ ٢‬اُ‪ ٌٙٛ ٠‬حُٔ‪ٜ‬خىٍس‪ ،‬كو‪ ٍٞ‬حَُٓ‪ ٍٞ‬رؤٕ هللا ؿٔغ ُ‪ٚ‬‬ ‫ح‪ٗ٧‬ز‪٤‬خء ك‪ ٠ِٜ‬ر‪ ْٜ‬آخٓخ ً ًخٕ ٗ‪ٞ‬ػخ ً ٖٓ حُلَد ح‪٩‬ػ‪٤ٓ٬‬ش رو‪ٜ‬ي ٍكغ ٓؼ٘‪٣ٞ‬خص أطزخػ‪ٚ‬‬ ‫حُ‪ٞ‬ػ٘‪ ٖ٤٤‬حٌُ‪١ ٖ٣‬خُٔخ ٗؼَ‪ٝ‬ح رؼويس حُي‪٤ٗٝ‬ش طـخ‪ ٙ‬حُ‪ٜٞ٤‬ى ‪ٝ‬حُ٘‪ٜ‬خٍ‪ ٟ‬حٌُ‪ً ٖ٣‬خٗ‪ٞ‬ح ‪٣‬ؼظوي‪ ٕٝ‬أٗ‪ْٜ‬‬ ‫أ‪ً َٛ‬ظخد ‪ٝ‬أ‪ٛ‬لخد ‪ِٛ‬ش رخُٔٔخء‪ ،‬كٌؤٗٔخ أٍحى حَُٓ‪ ٍٞ‬إٔ ‪ٔ٣‬ل‪ًُ ٞ‬ي ًِ‪ ٚ‬رو‪ٜ‬ش ك‪ِٜ‬ض ُ‪ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬كي‪ ٙ‬رطَ‪٣‬وش َٓ‪٣‬ش ُْ ‪٣‬طِغ ػِ‪ٜ٤‬خ أكي ؿ‪ٝ .َٙ٤‬اًح ًخٗض حُٔؼـِس ٓطِ‪ٞ‬رش ‪٩‬ه٘خع حُ٘خّ ك‪٬‬‬ ‫أىٍ‪ُٔ ١‬خًح ؿخءص ًَ ٓؼـِحص حَُٓ‪٣َٓ ٍٞ‬ش ُْ ‪َٛ٣‬خ أكي؟ ٍرٔخ ‪٩‬ه٘خػ‪ٗ ٞٛ ٚ‬و‪٤ٜ‬خً‪ ،‬أٓخ‬ ‫ٗلٖ كخُٔطِ‪ٞ‬د إٔ ٗ‪ٜ‬يم ٓؼـِس ُْ َٗ‪ٛ‬خ ‪ٝ‬ا‪ ٫‬كِض ػِ‪٘٤‬خ ُؼ٘خص ح‪ُٜ٥‬ش‪.‬‬ ‫‪٣‬ئ‪٣‬ي ًُي أ‪٠٣‬خ ً ِٓح‪٣‬يس حَُٓ‪ ٍٞ‬ػِ‪ ٠‬حُ‪ٜٞ٤‬ى ر‪ ّٜٞ‬ػخٗ‪ٍٞ‬حء ‪ ّٞ٣ ّٞٛٝ‬هزِ‪ ٚ‬أ‪ ٝ‬رؼي‪ ٙ‬رِػْ‬ ‫إٔ حُِٔٔٔ‪ ٖ٤‬أكن رٔ‪ ٖٓ ٠ٓٞ‬حُ‪ٜٞ٤‬ى‪ ٫ٝ ..‬أىٍ‪ُٔ ١‬خًح ُْ ‪٣‬وطَ َُِٓ‪ ٍٞ‬إٔ ‪ٌٛ‬ح حُ‪ٓٝ ّٜٞ‬خ‬ ‫‪ٛ‬خكز‪ ٖٓ ٚ‬حُو‪ٍ ٜٚ‬رٔخ ‪ٔٓ ٌٕٞ٣‬خ أىهِ‪ ٚ‬حُ‪ٜٞ٤‬ى ػِ‪َٗ ٠‬حثؼ‪ ٖٓ ْٜ‬طلَ‪٣‬لخص‪ ..‬كخُ‪ٞ‬حهغ‬ ‫‪٣‬و‪ ٍٞ‬أٗ‪٣ ٌٖ٣ ُْ ٚ‬يٍ‪٤ٗ ١‬جخ ً ػٖ أ‪٤ٔٛ‬ش ‪ٌٛ‬ح حُ‪ٜٞ٤ُِ ّٞ٤‬ى‪ٌٛ ..‬ح حُ‪ ّٞ٤‬حٌُ‪ٗ ١‬ـخ ك‪ ٚ٤‬هللا ر٘‪٢‬‬ ‫آَحث‪ٝ َ٤‬حٍطٌذ رط‪٫ٞ‬ص أهَ‪ ٫ ٟ‬ك‪ُٜ َٜ‬خ كٌ‪٤‬ق ؿخرض ‪ ٌٙٛ‬حُٔؼَكش ػٖ حُ٘ز‪٢‬؟‬ ‫‪ُٝ‬ط‪ ٚ‬كٔ‪ٍ ٖ٤‬أ‪ ١‬ؿي‪ َ٣‬رخُظؤَٓ اً ‪ َٟ٣‬إٔ ه‪ٜ‬ش ارَح‪ُٜ ْ٤ُ ْ٤ٛ‬خ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى طخٍ‪٣‬و‪ٓ ٢‬ئًي‪،‬‬ ‫ك‪ ً٬٠‬ػٖ ِٗ‪ ُٚٝ‬اُ‪ ٠‬حُـِ‪َ٣‬س حُؼَر‪٤‬ش ‪ٝ‬ر٘خث‪ٌُِ ٚ‬ؼزش‪ٝ ،‬اٗٔخ ‪ ٢ٛ‬ه‪ٜ‬ش حهظَػض أٓخٓخ ً ‪٩‬ػزخص‬ ‫‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ‪ِٛ‬ش ر‪ ٖ٤‬حُ‪ٜٞ٤‬ى ‪ٝ‬حُِٔٔٔ‪ ٖٓ ٖ٤‬ؿ‪ٜ‬ش ‪ٝ‬ر‪ ٖ٤‬حُوَإٓ ‪ٝ‬حُظ‪ٍٞ‬حس ٖٓ ؿ‪ٜ‬ش أهَ‪– ٟ‬‬


‫حكـ‪٤‬خص ى‪٤٘٣‬ش ؽ‪+ 4‬‬

‫ح‪ُ٫‬لخى ‪ ٝ‬ح‪٫‬ه‪٬‬م ؽ‪1‬‬

‫حَُٓ‪ً ٍٞ‬خٕ ٓلظخؿخ ً ‪٩‬رَحُ ‪ ٌٙٛ‬حُ‪ِٜ‬ش ك‪ ٢‬ريح‪٣‬ش حُيػ‪ٞ‬س ُظؤً‪٤‬ي ٓ‪ٜ‬يحه‪٤‬ظ‪ ٚ‬ك‪ٞٓ ٢‬حؿ‪ٜ‬ش حُ‪ٞ‬ػ٘‪ٖ٤٤‬‬ ‫ٖٓ هَ‪ٝ ٖ٣‬حُ‪ٜٞ٤‬ى ‪ٝ‬حُ٘‪ٜ‬خٍ‪ًٔ ،ٟ‬خ ًخٗض ٓلخ‪ُٝ‬ش ُْ ط٘ـق ‪ٓ٫‬ظٔخُش حُ‪ٜٞ٤‬ى ُي‪ ٚ٘٣‬حُـي‪٣‬ي‪.‬‬ ‫أؽغ‪٤‬خ األٓش ثبُلغن‬ ‫‪٣‬و‪ ٍٞ‬حُوَإٓ ك‪ٍٞٓ ٢‬س ح‪َٓ٩‬حء ( ‪ٝ‬اًح أٍىٗخ إٔ ٗ‪ِٜ‬ي هَ‪٣‬ش أَٓٗخ ٓظَك‪ٜ٤‬خ كلٔو‪ٞ‬ح ك‪ٜ٤‬خ كلن ػِ‪ٜ٤‬خ‬ ‫حُو‪ ٍٞ‬كيَٓٗخ‪ٛ‬خ طيٓ‪َ٤‬حً)‪ ٌٙٛٝ ..‬اكي‪ ٟ‬ح‪٣٥‬خص حُظ‪ ٢‬طزخٍ‪ ٟ‬حُل‪ٞ‬حس ك‪ ٢‬طؤ‪ِٜ٣ٝ‬خ ‪َٛٝ‬ك‪ٜ‬خ ػٖ‬ ‫ٓؼ٘خ‪ٛ‬خ حُ‪ٞ‬ح‪ٟ‬ق حُ٘خٍُ رِٔخٕ ػَر‪ٓ ٢‬ز‪ ..ٖ٤‬كٔؼ٘خ‪ٛ‬خ حُٔزخَٗ إٔ هللا ك‪٤ٓ ٢‬خم طيه‪٬‬ط‪ ٚ‬ؿ‪َ٤‬‬ ‫حُٔل‪ٜٓٞ‬ش ك‪ ٢‬ك‪٤‬خس حُزَ٘ ‪٣‬ـ‪٠‬ذ أك‪٤‬خٗخ ً ػِ‪ ٠‬رؼ‪ ٞ‬حُوَ‪ ٟ‬ك‪٤‬وٍَ ا‪ًٜ٬ٛ‬خ‪ٍٝ ..‬ؿْ أٗ‪ٔ٣ ٚ‬ظط‪٤‬غ‬ ‫ًُي ري‪ ٕٝ‬إٔ ‪٣‬ويّ طلٔ‪َ٤‬حً ‪٧‬كي ك‪٣ ٜٞ‬ؤَٓ ٓظَك‪ ٌٙٛ ٢‬حُوَ‪٣‬ش رخُلٔن!! (‪٫‬كع أٗ‪ ٚ‬هخٍ ٓخروخ ً "إ‬ ‫هللا ‪٣ ٫‬ؤَٓ رخُلل٘خء")‪ ..‬كبًح كٔن ‪ٛ‬ئ‪٫‬ء كخٕ هللا ‪٣‬ؼظزَ أٗ‪ ٚ‬أرَأ ًٓظ‪ٜ٣ٝ ٚ‬ذ ؿخّ ؿ‪٠‬ز‪ ٚ‬ػِ‪٠‬‬ ‫‪ ٌٙٛ‬حُوَ‪٣‬ش حُظؼ‪ٔ٤‬ش ك‪٤‬يَٓ‪ٛ‬خ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ىع ػ٘ي إٔ ح‪٘٣ ٫ ُٚ٩‬زـ‪ ُٚ ٢‬إٔ ‪٣‬ؤَٓ رخُلٔن‪ ،‬كبٕ ه‪– ُٚٞ‬كلن ػِ‪ٜ٤‬خ حُو‪ -ٍٞ‬ىُ‪ َ٤‬ػِ‪ ٠‬إٔ‬ ‫حُوَ‪٣‬ش ُْ ‪٣‬لن ػِ‪ٜ٤‬خ حُؼٌحد ا‪ ٫‬رؼي كٔن حُٔظَك‪ ،ٖ٤‬كٌ‪٤‬ق ؿخُ ُ‪ ٚ‬إٔ ‪٣‬وٍَ ‪ًٜ٬ٛ‬خ هزَ إٔ‬ ‫طٔظلن حُوَ‪٣‬ش ًُي؟ ‪ٝ‬اًح ًخٕ حُٔظَك‪ ٕٞ‬ك‪ ًَ ٢‬هَ‪٣‬ش هِش ‪ٝ‬أؿِذ حُ٘خّ كوَحء كِٔخًح ‪ِٜ٣‬ي حٌُؼَس‬ ‫رلٔن حُوِش حُٔظَكش؟ هخ‪ٛ‬ش اًح ًخٕ ‪ ٞٛ‬حُٔلَ‪ ٝ‬ػِ‪ٌٛ ٠‬ح حُلٔن؟‬ ‫‪ُ٘ٝ‬ي ٓخ أًَ‪ ٙ‬إٔ أظ‪ َٜ‬رٔظ‪ َٜ‬حُٔلٔطخث‪ ٫ ٢ٌُ٘ٝ ٢‬أِٓي ا‪ ٫‬إٔ أ‪َ١‬ف ‪ٌٛ‬ح حُٔئحٍ‪ :‬اًح ًخٕ‬ ‫هللا هي أَٓ حُٔظَك‪ ٖ٤‬رخُلٔن ك‪٣ َٜ‬ـذ ػِ‪١ ْٜ٤‬خػظ‪ ٚ‬أّ ػ‪٤ٜ‬خٗ‪ٚ‬؟ كبًح أ‪١‬خػ‪ ٙٞ‬كوي حٍطٌز‪ٞ‬ح كٔوخ ً‬ ‫‪ٝ‬ؿذ ر‪ٝ ،ًْٜ٬ٛ ٚ‬إ ػ‪ ٜٙٞ‬كِْ ‪٣‬لٔو‪ٞ‬ح ؿ‪٠‬ذ ػِ‪ُ ْٜ٤‬ؼ‪٤ٜ‬خٗ‪ ْٜ‬ا‪٣‬خ‪ ٙ‬كٌ‪٤‬ق حُٔوَؽ؟ ‪ٝ‬رؼي‬ ‫طلٌ‪ َ٤‬هِ‪ٜ‬ض اُ‪ ٠‬إٔ ٖٓ أٍحى حط‪ٜ‬خٓ‪ ٢‬رخُٔلٔطخث‪٤‬ش كِ‪ٞ٤‬ؿ‪ ٚ‬ح‪٫‬ط‪ٜ‬خّ اُ‪ ٠‬هللا ٗلٔ‪ ٚ‬ك‪ ٜٞ‬حٌُ‪١‬‬ ‫‪ٟٝ‬ؼ‪ ْٜ‬ك‪ٌٛ ٢‬ح حُٔ‪ٞ‬هق أٓخ ى‪ ١ٍٝ‬ك‪ ٚ٤‬ك‪٣ ٬‬ظؼي‪ ٟ‬حُ‪٤ٜ‬خؿش ‪ٝ‬اُوخء حُ‪ٞ٠‬ء‪.‬‬ ‫‪ًٔٝ‬ؼخٍ ػِ‪ ٠‬حُي‪ ٍٝ‬حُل‪ ١ِٜٞ‬حٌُ‪ٔ٣ ١‬خٍٓ‪ ٚ‬حُلو‪ٜ‬خء‪ٛ ،‬خى ‪َ١‬كخ ً ٓٔخ هخُ‪ ٙٞ‬ك‪ ٢‬طلٔ‪ َ٤‬أَٓ هللا‬ ‫رخُلٔن ٓ٘و‪ ٖٓ ً٫ٞ‬طلٔ‪ َ٤‬حرٖ ًؼ‪( َ٤‬ػ‪ٓ٬‬خص حُظؼـذ ٖٓ ػ٘ي‪:)١‬‬ ‫‪ٝ‬حهظِق حُٔلَٔ‪ ٕٝ‬ك‪ٓ ٢‬ؼ٘خ‪ٛ‬خ كو‪ٓ َ٤‬ؼ٘خ‪ ٙ‬أَٓٗخ ٓظَك‪ٜ٤‬خ كلٔو‪ٞ‬ح ك‪ٜ٤‬خ أَٓحً هيٍ‪٣‬خ ً ًو‪ ُٚٞ‬طؼخُ‪٠‬‬ ‫"أَطَخ‪َٛ‬خ أَ ََْٓٗخ َُ‪ ٬ْ٤‬أَ‪َٜ َٗ ْٝ‬خًٍ ح" ‪ٝ --‬هخُ‪ٞ‬ح‪ٓ :‬ؼ٘خ‪ ٙ‬أٗ‪ٓ ٚ‬وَ‪ ْٛ‬اُ‪ ٠‬كؼَ حُل‪ٞ‬حكٖ!! كخٓظلو‪ٞ‬ح حُؼٌحد ‪-‬‬ ‫ ‪ٝ‬ه‪ٓ َ٤‬ؼ٘خ‪ ٙ‬أَٓٗخ‪ ْٛ‬رخُطخػخص!! كلؼِ‪ٞ‬ح حُل‪ٞ‬حكٖ كخٓظلو‪ٞ‬ح حُؼو‪ٞ‬رش‪ٍٝ .‬ح‪ ٙ‬حرٖ ؿَ‪٣‬ؾ ػٖ حرٖ‬‫خٍ حِرْٖ َؿ َِ‪َ٣ َ٣‬لْ ظَ َِٔ أ َ ْٕ ‪ْ َٓ ٌُٕٞ َ٣‬ؼَ٘خ‪َ ُ ٙ‬ؿ َؼَِْ٘خ‪ ْْ ُ ٛ‬أ ُ َٓ ََحء ‪--‬‬ ‫ػزخّ ‪ٝ‬هخُ‪ٓ ٚ‬ؼ‪٤‬ي رٖ ؿز‪ َ٤‬أ‪٠٣‬خ ً ‪َٝ --‬هَ َ‬ ‫‪ ْٜٞ‬ح كِ‪َٜ٤‬خ كَب ِ ًَح كَ َؼُِ‪ٞ‬ح ًَُِيَ أَ‪َّ ْْ ُ ٌَٜ َِْٛ‬‬ ‫هللا‬ ‫خٍ َػِِ ّ‪ ٢‬رْٖ ‪َ ْ َِ١‬لش ػ َْٖ حِرْٖ َػز َّخّ ‪َ٣‬وُ‪ََِّٓ ٍٞ‬طَْ٘خ أَ ْٗ ََحٍ‪َٛ‬خ كَ َؼ َ‬ ‫هَ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫خٍ أر ُ‪ ٞ‬حُ َؼخُِ‪َ٤‬ش‬ ‫د َ‪ َُٞ ٛٝ‬ه‪ًٌَُِ َٝ " ُْٚٞ‬يَ َؿ َؼَِ٘خ كِ‪ ًَّ ٢‬هََْ ‪َ٣‬ش أًَخرَِ ُٓـْ َِ ِٓ‪َٜ٤‬خ " ح‪َ٣٥‬ش َ‪ًٌَ ٝ‬ح ه َ‬ ‫رِخُْ َؼٌح ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫خٍ ِػ ٌْ َِ َٓش‬ ‫خٍ حُؼَ‪ ْٞ‬كِ ّ‪ ٢‬ػ َْٖ حِر ْٖ َػز َّخّ ‪َ٣‬وُ‪ ٍٞ‬أ ًْؼََْ َٗخ َػيَى‪ٌَ ًَ َٝ ْْ ٛ‬ح هَ َ‬ ‫َ‪َ ُٓ ٝ‬ـخ ِ‪ٛ‬ي َ‪ٝ‬حُ ََّرِ‪٤‬غ ر ْٖ أَْٗ ‪َٝ --‬هَ َ‬ ‫‪٠‬لَّخى َ‪ٝ‬هَظَخىَس َ‪ٝ‬ػ َْٖ َٓخُِي ػ َْٖ ُّ‬ ‫حُِ‪ّ١َِ ْ ٛ‬‬ ‫َ‪ٝ‬حُْ َل َٖٔ َ‪ٝ‬حُ َّ‬ ‫‪ٞٓٝ‬حء أَٓ‪ ْٛ‬رخُلٔن أ‪ٓ ٝ‬وَ‪ُ ْٛ‬لؼَ حُل‪ٞ‬حكٖ أ‪ ٝ‬ؿؼَ ٓظَك‪ ْٜ٤‬أَٓحء أ‪ ٢ِٓ ٝ‬أَٗحٍ‪ ْٛ‬أ‪ٝ‬‬ ‫أًؼَ أػيحى حُٔظَك‪ ٖ٤‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُوَ‪٣‬ش ك‪٤‬زو‪ ٠‬هللا ٓٔج‪ ً٫ٞ‬ػٔخ كيع ك‪ٜ٤‬خ ٖٓ حُلٔن رظلَ‪ُ ٌٚ٣‬و‪١ٞ٤‬‬ ‫حُِؼزش ٖٓ ‪ٍٝ‬حء ٓظخٍ حُـ‪٤‬ذ‪٣ٝ ،‬زو‪ ٠‬حُِْٔٔ كخثَحً ك‪ ٢‬ك‪ ْٜ‬ى‪ٝ‬حكغ ‪ٌٛ‬ح ح‪ ُٚ٩‬حٌُ‪٣ ١‬لوي ‪ٛ‬زَ‪٫ٝ ٙ‬‬ ‫‪٘٣‬ظظَ ‪ ّٞ٣‬حُلٔخد ُ‪٤‬ؼخهذ حُٔٔ‪٢‬ء ‪ٌ٣ٝ‬خكت حُٔلٖٔ رَ ‪٣‬وز‪ ٢‬هز‪ ٢‬ػ٘‪ٞ‬حء ٓ‪ٌِٜ‬خ ً حُٔلٖٔ‬ ‫‪ٝ‬حُٔٔ‪٢‬ء ٓؼخ ً‪.‬‬ ‫أؽغ‪٤‬خ اُششى‬ ‫‪ ٌٙٛٝ‬ػِ‪ ١ِ٣‬حُوخٍة أكـ‪٤‬ش ػـ‪٤‬زش كظ‪ ٠‬رٔوخ‪ ْ٤٣‬حُوَإٓ ٗلٔ‪ ،ٚ‬كخهلل ‪٘ٛ‬خ ‪٣‬وزَٗخ ػٖ ٓئحُ‪ٚ‬‬ ‫ًَُِٔ٘‪ ّٞ٣ ٖ٤‬حُو‪٤‬خٓش ػٖ ٓزذ اَٗحً‪ ْٜ‬ر‪ ٚ‬ك‪٤‬و‪ ُٕٞٞ‬إٔ هللا ‪ ٞٛ‬حُٔزذ ك‪ًُ ٢‬ي اً ُ‪ٗ ٞ‬خء ُ‪ْٜ‬‬ ‫ػيّ ح‪َٗ٩‬حى ُٔخ أًَٗ‪ٞ‬ح‪ٌٛٝ .‬ح ٓ٘طن ٓظٔن ٓغ حُٔ٘طن حُي‪ ٢٘٣‬حُوخثَ رؤٕ هللا ‪٘٣ ٖٓ َ٠٣‬خء‬ ‫‪ٜ٣ٝ‬ي‪٘٣ ٖٓ ١‬خء‪ ،‬ك‪٤‬ؼ‪٤‬ذ ػِ‪ ْٜ٤‬هللا ‪ٌٛ‬ح حُو‪٣ٝ ٍٞ‬ظ‪ ْٜٜٔ‬رخٌٌُد ‪ ٝ‬حُظوَ‪٤َ َٓ ( :ٙ‬وُ‪ ٍُ ٞ‬حٌَُِّ‪َٖ٣‬‬ ‫أَ ْٗ ََ ًُ‪ٞ‬ح َُ‪َٗ ْٞ‬خ َء َّ‬ ‫د حٌَُِّ‪ ْٖ ِٓ َٖ٣‬هَزِِْ ِ‪– ْْ ٜ‬‬ ‫َ‪٢‬ءٍ ًَ ٌَُ ِيَ ً ٌََّ َ‬ ‫هللا ُ َٓخ أَ ْٗ ََ ًَْ٘خ َ‪ ٫ٝ‬آَرَخ ُإَٗخ َ‪َ ٫ٝ‬ك ََّ َْٓ٘خ ِٓ ْٖ ٗ ْ‬ ‫ح‪ٗ٧‬ؼخّ)‬ ‫‪٣ ٌُٖٝ‬زي‪ ٝ‬أٗ‪ٓ ٢ٔٗ ٚ‬خ هخُ‪ ٚ‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬ح‪٣٥‬ش كَ٘ح‪٣ ٙ‬وٍَ رٌَ ػوش ك‪ ٢‬آ‪٣‬ش أهَ‪ٗ ٖٓ ٟ‬لْ حُٔ‪ٍٞ‬س ٓخ‬ ‫ػخر‪ ٚ‬ػِ‪ ْٜ٤‬ك‪٤‬و‪َٗ ََُْٞٝ ( ٍٞ‬خ َء َّ‬ ‫‪– َ٤‬‬ ‫هللا ُ َٓخ أَ ْٗ ََ ًُ‪ٞ‬ح َ‪َٓ ٝ‬خ َؿ َؼَِْ٘خىَ َػَِ‪َ ْْ ِٜ ْ٤‬كلِ‪٤‬ظًخ َ‪َٓ ٝ‬خ أَْٗضَ َػَِ‪ ْْ ِٜ ْ٤‬رِ َ‪ٍ ًِ ٞ‬‬ ‫ح‪ٗ٧‬ؼخّ) ك‪٣ ٜٞ‬وَ ‪َٛ‬حكش رؤٗ‪ ٚ‬حُٔزذ ك‪ ٢‬اَٗحً‪ ،ْٜ‬ك٘لٖ ‪٘ٛ‬خ أٓخّ أكي أَٓ‪ :ٖ٣‬آخ إٔ طٌ‪ٕٞ‬‬ ‫ٓ٘‪٤‬جش هللا ٓززخ ً ك‪ ٢‬اَٗحً‪ًٔ ْٜ‬خ هخُ‪ٞ‬ح ‪ ٌٕٞٗٞ٣ٝ‬ر‪ٌٜ‬ح ‪ٛ‬خىه‪ ٖ٤‬ك‪ ،ْٜٓ٬ً ٢‬أ‪ ٝ‬إٔ ‪ٌٞٗٞ٣‬ح ًخًر‪ٖ٤‬‬ ‫ك‪ٌٛ ٢‬ح حُِػْ ‪ ٌٕٞ٣ٝ‬حُوَإٓ ًخًرخ ً أ‪٠٣‬خ ً رظٌٌ‪٣‬ز‪.ْٜ‬‬

‫‪ٝ‬أخ‪٤‬شا‪ ُْ :‬أ‪ٛ‬يف ك‪ٌٛ ٢‬ح حُٔوخٍ اُ‪ ٠‬حٓظو‪ٜ‬خء ‪ ٌٙٛ‬ح‪٧‬كـ‪٤‬خص‪ِٜٓ ٫ٝ ،‬لش ك‪ًُ ٢‬ي‪٢ٌُ٘ٝ ،‬‬ ‫ٗجض إٔ أٓ‪ٞ‬م رؼ‪ ٞ‬ح‪ٓ٧‬ؼِش كو‪ٝ ،٢‬ػِ‪ ٠‬حُؼٌْ ٖٓٔ ‪٣‬و‪ ٍٞ‬إٔ حُطَ‪٣‬ن اُ‪ ٠‬اُحُش حُ٘ي ‪ٞٛ‬‬ ‫روَحءس حُوَإٓ ‪ٝ‬طيرَ‪ ٙ‬كخٗ‪ ٢‬أه‪ ٍٞ‬إٔ أه‪ َٜ‬حُطَم اُ‪ ٠‬طَى حُي‪ ٞٛ ٖ٣‬روَحءس حُوَإٓ ‪ٝ‬طيرَ‪..ٙ‬‬ ‫‪ ٫‬أه‪ٜ‬ي ‪١‬زؼخ ً هَحءس حُوَإٓ ػِ‪٣َ١ ٠‬وش حٌُظخط‪٤‬ذ ‪ ٌُٖٝ‬رٔوخٍٗش ح‪٣٥‬خص رؼ‪ٜ٠‬خ حُزؼ‪ٞ‬‬ ‫‪ٝ‬حُظلِ‪ ٢‬رَ‪ٝ‬ف حُظيه‪٤‬ن ‪ٝ‬حُظلِ‪ٝ َ٤‬حُزلغ‪ٝ ،‬طـخ‪ ُٝ‬ػوِ‪٤‬ش ح‪٫‬ػظٌحٍ ‪ٝ‬اكٔخٕ حُظٖ رخ‪ ،ُٚ٩‬ك‪٬‬‬ ‫‪٘٣‬زـ‪ ٢‬إٔ ‪٣‬ؼظٔي حطٔخم ً‪ ّ٬‬هللا ػِ‪ ٠‬كٖٔ حُظٖ ر‪٘٣ٝ ..ٚ‬زـ‪ ٢‬ػِ‪ ٠‬هخٍة حُوَإٓ إٔ ‪٣‬ؼِْ إٔ‬ ‫‪ٛ‬خكذ ‪ٌٛ‬ح حٌُظخد ‪ِ٣‬ػْ أٗ‪ٓ ٚ‬ؼـِ ‪٣ٝ‬ظلي‪ ٟ‬حُـٔ‪٤‬غ إٔ ‪٣‬ـي‪ٝ‬ح ك‪ ٚ٤‬حهظ‪٬‬كخ ً ك‪ ٬‬كَؽ إً ٖٓ‬ ‫ٓلخ‪ُٝ‬ش ا‪٣‬ـخى ح‪٫‬هظ‪٬‬ف كؤٗض ‪٘ٛ‬خ طٔظـ‪٤‬ذ ُِظلي‪ ١‬حُٔطَ‪ٝ‬ف‪ ،‬كخٕ ‪ٝ‬ؿيص حهظ‪٬‬كخ ً أ‪٣‬و٘ض حٗ‪ٚ‬‬ ‫ُ‪ ٖٓ ْ٤‬ػ٘ي هللا ‪ٝ‬إ ُْ طـي ُحى ا‪ٔ٣‬خٗي ‪٣ٝ‬و‪٘٤‬ي كؤٗض ٍحرق ك‪ ٢‬حُلخُ‪...ٖ٤‬‬ ‫‪٣ َٛ‬ش‪٣‬ذ هللا إٔ ‪٘ٔ٣‬غ‬ ‫اُشش ‪ ٌُٚ٘ ,‬ال ‪٣‬وذس ؟‬ ‫ؽ‪٘٤‬ئز ‪٤ُ ٞٛ‬ظ ًِ‪٠‬‬ ‫اُوذسح !!‬ ‫‪٣ َٛ‬وذس ‪ ٌُٚ٘ ,‬ال ‪٣‬ش‪٣‬ذ ؟‬ ‫ؽ‪٘٤‬ئز ‪ ٞٛ‬شش‪٣‬ش !!‬ ‫‪٣ َٛ‬وذس ‪٣ٝ‬ش‪٣‬ذ ؟‬ ‫كٖٔ أ‪٣ ٖ٣‬أر‪ ٢‬اُشش ئرٕ‬ ‫؟‬ ‫‪ ٞٛ َٛ‬ال ‪٣‬وذس ‪ٝ‬ال ‪٣‬ش‪٣‬ذ؟‬ ‫كِٔبرا ٗطِن ػِ‪( ٚ٤‬هللا)‬ ‫ارٕ؟‬ ‫ٓغأُخ أث‪٤‬و‪ٞ‬س‬

‫اإللحاد و األخالق‬ ‫اُوجطبٕ‬ ‫‪20/2/2004‬‬ ‫ُطخُٔخ ٗؼَ ح‪ٔٗ٩‬خٕ إٔ حَُ٘حثغ حُؼخٓش حُظ‪ٔ٣ ٢‬ظويٓ‪ٜ‬خ ُظ٘ظ‪ ْ٤‬ك‪٤‬خطه‪ُٜ ٚ‬هخ ٓه‪ٜ‬يٍ ؿ‪٤‬هَ‬ ‫‪ٝ‬ػ‪ ٚ٤‬حُٔزخَٗ‪.‬‬ ‫ك٘هٔذ ‪ٛ‬ههٌ‪ ٙ‬حُوهه‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬ح‪ٓ٧‬خٓهه‪٤‬ش‪ٓ ،‬ؼههَ طلهَ‪ ْ٣‬حُوظههَ ‪ٝ‬حُههَٔهش ‪ٝ‬حٌُههٌد‪ ،‬اُهه‪ ٠‬ح‪٧‬ؿههيحى‬ ‫ح‪ٓ٧‬ط‪ ٖ٤٣ٍٞ‬أ‪ ٝ‬ح‪ُٜ٥‬ش‪..،‬‬ ‫‪ ٌُٖٝ‬كظ‪ ٠‬ػ٘يٓخ ‪٣‬زظؼي ح‪ٔٗ٩‬خٕ ػٖ ٓـظٔؼ‪ ٚ‬حٌُ‪٣ ١‬لَ‪ٛ ٝ‬هٌ‪ ٙ‬حُهَ٘حثغ ‪٣ٝ‬هٔ‪ َٜ‬ػِه‪٠‬‬ ‫ط٘ل‪ٌٛ٤‬خ‪َٗ ،‬ح‪٣ ٙ‬وخف ٖٓ ههَم ‪ٛ‬هٌ‪ ٙ‬حُوه‪ٞ‬حٗ‪٣ٝ ،ٖ٤‬ظؼهٌد ٓهٖ طؤٗ‪٤‬هذ حُه‪ َ٤ٔ٠‬كه‪ ٢‬كهخٍ‬ ‫ٓوخُلظ‪ُِ ٚ‬ظؼِ‪ٔ٤‬هخص‪٣ٝ ،‬لهخ‪ ٍٝ‬حُظٌله‪ َ٤‬ػهٖ "حُوط‪٤‬جهش" ‪ِ١ٝ‬هذ حُظ‪ٞ‬رهش ‪ٝ‬حُـلهَحٕ ره٘ظ‪٠‬‬ ‫حُ‪ٓٞ‬خثَ حُٔظخكش‪.‬‬ ‫‪ٛ‬هٌح حُهه‪ َ٤ٔ٠‬حُهٌ‪٣ ١‬زههي‪ًَٔ ٝ‬حهههذ هله‪ ٫ ٢‬طل‪ٞ‬طه‪ٗ ٚ‬ههخٍىس أ‪ٝ ٝ‬حٍىس ٓههٖ ح‪٫‬هظَحهههخص‬ ‫ح‪٧‬ه‪٬‬ه‪٤‬ش‪ ،‬ظ‪ً َٜ‬ظـٔي ُ‪ُٜ٦‬ش أ‪ ٝ‬ح‪٧‬ؿيحى حٌُ‪ٟٝ ٖ٣‬ؼ‪ٞ‬ح حُو‪ٞ‬حٗ‪٣ٝ ٖ٤‬ظخرؼ‪ ٖٓ ٕٞ‬ػخُٔ‪ٜ‬هْ‬ ‫حُول‪ ٢‬كٖٔ ططز‪٤‬و‪ٜ‬خ‪.‬‬ ‫حُلَ‪٣‬ش ٓ‪ٜٔ‬ش ُ‪ٔٗ٪‬خٕ‪ٝ ،‬ػخىس ‪٠٣ ٫‬ل‪ ٢‬ر‪ٜ‬خ ا‪ ٫‬ك‪ٓ ٢‬ز‪ َ٤‬ح‪ٓ٧‬خٕ‬

‫‪5‬‬


‫ح‪ُ٫‬لخى ‪ ٝ‬ح‪٫‬ه‪٬‬م ؽ‪2‬‬

‫ٌُُي ‪٣‬يػ‪ٓ ًَ ٢‬هٖ ‪٣‬لهخ‪ ٍٝ‬حُللهخظ ػِه‪ ٠‬حٓهظزيحى‪ ،ٙ‬إٔ حُزهي‪ٛ َ٣‬ه‪ ٞ‬حُل‪ٟٞ‬ه‪ٗٝ ٠‬هَ‪٣‬ؼش‬ ‫حُـخد‪ٝ ،‬حُلَ‪ٝ‬د ح‪٤ِٛ٧‬ش‬ ‫ٌُُي ٗـي ؿٔ‪٤‬غ ٓٔؼِ‪ ٢‬ح‪٧‬ى‪٣‬خٕ ‪٣‬هيػ‪ ٕٞ‬أ‪٣‬ه‪٠‬خ إٔ حُزهي‪٨ُ َ٣‬ى‪٣‬هخٕ ‪ٛ‬ه‪ ٞ‬حٗؼهيحّ ح‪٧‬هه‪٬‬م‪،‬‬ ‫كخ‪٧‬ه‪٬‬م ٓ‪ٜ‬يٍ‪ٛ‬خ حُظَ٘‪٣‬غ ح‪ٝ ،٢ُٜ٩‬ربرؼهخى ح‪ُ٩‬ه‪ٓ ٚ‬هظؼْ حُل‪ٟٞ‬ه‪ٝ ٠‬ح‪ٗ٫‬له‪ ٍ٬‬حُوِوه‪٢‬‬ ‫‪ٌ٤ٓ"ٝ‬رق حُ٘خّ رؼ‪ٌُُ ."ْٜ٠‬ي رؼ‪ ٞ‬حُظ‪٤ٟٞ‬لخص ػٖ ػ‪٬‬هش ح‪ُ٩‬لخى رخ‪٧‬ه‪٬‬م‪:‬‬ ‫أ‪ٝ‬ال‪2‬‬ ‫ح‪ُ٩‬لخى ‪٣‬ؼ٘‪ ٢‬ػيّ ح‪ٔ٣٩‬خٕ ربُ‪ ٚ‬أ‪ ٝ‬آُ‪ٜ‬ش‪ٌٛٝ ،‬ح رلي ًحط‪ٔ٣ ٫ ٚ‬ظ‪ٞ‬ؿذ أ‪ٗ ١‬ه‪٢‬ء آههَ‪ ،‬كوهي‬ ‫‪٣‬وظِق حُِٔلي‪ ٕٝ‬ك‪٢ٗ ًَ ٍٞ‬ء‪ٓ ،‬خ ػيح ًُي‪ٝ .‬هي ‪٘ٛ ٌٕٞ٣‬خى رؼ‪ ٞ‬حُِٔلي‪ ٖ٣‬حٌُ‪ ٖ٣‬هي‬ ‫‪ٞ٣‬حكو‪ ٕٞ‬ػِ‪ ٠‬ح‪٧‬ه‪٬‬م ‪ٝ‬حَُ٘‪٣‬ؼش ح‪٤ٓ٬ٓ٩‬ش ‪٣ ْٜٗ٧‬ؼظزَ‪ٓ ٕٝ‬لٔي ٍؿَ ػزوَ‪ٝ ١‬ػظ‪،ْ٤‬‬ ‫ٍؿْ ػيّ ط‪ٜ‬ي‪٣‬و‪ ْٜ‬ر٘ز‪ٞ‬ط‪ ،ٚ‬أ‪ ٕ٧ ٝ‬أه‪٬‬م ح‪ٗ ٢ٛ ّ٬ٓ٩‬خطـش ػٖ حُ‪٣ٜٞ‬هش حُؼَر‪٤‬هش حُظه‪٢‬‬ ‫‪٘٣‬ظٔ‪ ٕٞ‬اُ‪ٜ٤‬خ‪.‬‬ ‫‪١ ٌُٖٝ‬زؼخ حُ٘ٔ‪ًٞ‬ؽ ح‪ً٧‬هؼَ ػٔ‪ٓٞ‬هخ ‪ٛ‬ه‪ ٞ‬حُِٔلهي حُهٌ‪ٞ٣ ١‬حكهن ػِه‪ ٠‬حُٔهٌ‪ٛ‬ذ ح‪ٗ٩‬هٔخٗ‪٢‬‬ ‫حُِزَحُ‪ ٢‬ك‪ ٢‬حُٔ‪٤‬خٓش ‪ٝ‬ح‪٧‬ه‪٬‬م‪.‬‬ ‫ٓغ ًُي‪ٔ٤ُ ،‬ض ‪٘ٛ‬خى ػ‪٬‬هش ػ‪٣ٞ٠‬ش ر‪ ٖ٤‬ح‪ُ٩‬لخى ‪ٝ‬ر‪ ٖ٤‬حُِزَحُ‪٤‬ش أ‪ ٝ‬ؿ‪َٛ٤‬خ‪.‬‬ ‫صبٗ‪٤‬ب‪2‬‬ ‫ح‪٧‬ه‪٬‬م ُ‪ٔ٤‬ض ٗظ‪٤‬ـش ُِظو‪٤‬ي رخ‪٧‬ى‪٣‬خٕ‪ٍ .‬ؿْ إٔ ٓٔؼِه‪ ٢‬ح‪٧‬ى‪٣‬هخٕ ‪ٜٛٞٗٝ‬ه‪ ٫ ْٜ‬طٔهَ ٓهٖ‬ ‫طٌَحٍ ًُي‪.‬‬ ‫حُزل‪ٞ‬ع ك‪ ٢‬ػخُْ حُل‪ٞ٤‬حٕ طظ‪ٝ َٜ‬ؿ‪ٞ‬ى "‪ "َ٤ٟٔ‬أه‪٬‬ه‪ ٢‬ػ٘هي حُوهَىس ‪ًٝ‬هٌُي حُؼهي‪٤٣‬خص‬ ‫ح‪٧‬هَ‪ٝ ،ٟ‬ح‪٫‬هظ‪٬‬ف ػٖ ح‪ٔٗ٩‬خٕ ‪٣‬زي‪ ٖٓ ٝ‬ك‪٤‬غ حُيٍؿش ‪ ٖٓ ْ٤ُٝ‬ك‪٤‬غ حُـ‪.َٛٞ‬‬ ‫رٔؼ٘‪ ٠‬إٔ ؿ‪ َٛٞ‬أه‪٬‬م ح‪ٔٗ٩‬خٕ ( طلَ‪ ْ٣‬حُوظَ ٓغ ح‪ٓ٫‬ظؼ٘خءحص‪ ،‬حُظؼخ‪ٝ ٕٝ‬ط‪٣ُٞ‬غ حُؼَٔ‪،‬‬ ‫حُؼ٘خ‪٣‬ش رخ‪١٧‬لخٍ ‪ٝ‬حُ٘‪ٞ٤‬م‪ٓ ،‬ل‪ُِ ّٜٞ‬ؼيحُش ك‪ ٢‬حُظ‪٣ُٞ‬غ ٓغ َٓحػخس حًَُٔهِ ح‪٫‬ؿظٔهخػ‪،٢‬‬ ‫حُٔؼخِٓش رخُٔؼهَ ‪ٝ‬حُوه‪ٞ‬ف ٓهٖ حُؼو‪ٞ‬رهش) ‪ٛ ،‬ه‪ ًٝ ٞ‬أ‪ٛ‬هَ ر‪ُٞٞ٤‬ؿه‪٤ُٝ ٢‬هْ ٌٓظهٔزخ ٓهٖ‬ ‫ح‪٧‬ى‪٣‬خٕ‪ ،‬ػِٔخ رؤٕ ‪ ٌٙٛ‬ح‪٧‬ه‪٬‬م طَٔ‪ ١‬كو‪ ٢‬ػِ‪ ٠‬أر٘خء ح‪َٓ٧‬س أ‪ ٝ‬حُؼ٘‪َ٤‬س حُ‪ٞ‬حكيس‪..‬‬ ‫صبُضب‪2‬‬ ‫ػزَ حُظخٍ‪٣‬ن ًخٕ أ‪ ْٛ‬طط‪ ٍٞ‬ك‪ ٢‬ح‪٧‬هه‪٬‬م ‪ٛ‬ه‪ ٞ‬رخطـهخ‪ ٙ‬طؼٔ‪ٜٔ٤‬هخ ‪ٝ‬ا‪٬١‬ه‪ٜ‬هخ ُظهَ٘ٔ أر٘هخء‬ ‫حُؼ٘خثَ ح‪٧‬هَ‪ًٝ ٟ‬خكش أػ‪٠‬خء حُؼ٘‪َ٤‬س حُ‪ٞ‬حكهيس‪ٝ .‬حُه٘ؼخٍ حُهٔخثي حُ‪٤‬ه‪ٛ ّٞ‬ه‪" ٞ‬اػه‪ٕ٬‬‬ ‫كو‪ٞ‬م ح‪ٔٗ٩‬خٕ"‪.‬‬ ‫رٔؼ٘‪ ٠‬إٔ حُظ‪٠‬خٖٓ حُؼ٘خثَ‪ ١‬أ‪ٛ‬زق ٗؼ‪ٍٞ‬ح ‪٤٘١ٝ‬خ‪ٝ ،‬حُي‪ٔ٣‬وَح‪٤١‬ش ح‪٩‬ؿَ‪٣‬و‪٤‬ش أ‪ٛ‬هزلض‬

‫‪- "Religions are all alike - founded upon fables and my‬‬‫‪thologies." ~Thomas Jefferson‬‬ ‫‪- "Christianity is the most perverted system that ever‬‬ ‫‪shone on man." ~Thomas Jefferson‬‬ ‫‪- "The day will come when the mystical generation of Je‬‬‫‪sus, by the Supreme Being as His father, in the womb of a‬‬ ‫‪virgin will be classed with the fable of the generation of‬‬ ‫‪Minerva in the brain of Jupiter." ~Thomas Jefferson‬‬ ‫‪- "Religious bondage shackles and debilitates the mind‬‬ ‫‪and unfits it for every noble enterprise." ~James Madison‬‬ ‫‪- "This would be the best of all possible worlds, if there‬‬ ‫‪were no religion in it." ~John Adams‬‬ ‫‪- “No falsehood is so fatal as that which is made an article‬‬ ‫‪of faith.” ~Thomas Paine‬‬ ‫‪- "My earlier views of the unsoundness of the Christian‬‬ ‫‪scheme of salvation and the human origin of the scrip‬‬‫‪tures have become clearer and stronger with advancing‬‬ ‫‪years, and I see no reason for thinking I shall ever‬‬ ‫‪change them." ~Abraham Lincoln‬‬ ‫‪- "It ain't the parts of the Bible that I can't understand‬‬ ‫"‪that bother me, it is the parts that I do understand.‬‬ ‫‪~Mark Twain‬‬ ‫‪- "A man is accepted into a church for what he believes‬‬ ‫‪and he is turned out for what he knows." ~Mark Twain‬‬ ‫خبٓغب‪2‬‬ ‫ٖٓ أ‪ٔ٣ ٖ٣‬ظو‪ ٢‬حُِٔلي حُٔزخىة ح‪٧‬ه‪٬‬ه‪٤‬ش ُ‪َ٤‬ر‪ ٢‬أ‪٫ٝ‬ى‪ ٙ‬ػِ‪ٜ٤‬خ؟‬ ‫ُ‪٘ٛ ْ٤‬خى أ‪٢ٗ ١‬ء "ٓلخؿت"‪..‬‬ ‫كخُِٔلي ‪٣‬ؼِْ أ‪٫ٝ‬ى‪ ٙ‬ح‪٧‬ه‪٬‬م حُظ‪٣ ٢‬ظزؼ‪ٜ‬خ ر٘لٔ‪ ٢ٛٝ ،ٚ‬ؿخُزخ أه‪٬‬م حُٔـظٔغ ك‪.ُٚٞ‬‬ ‫‪ٝ‬كظ‪ٝ ٠‬إ حهظِق ٓغ حُٔـظٔغ ك‪ ُٚٞ‬ك‪ٗ ٢‬ظَط‪ ٚ‬ك‪ ْ٤ُ ٜٞ‬حُٔئػَ حُ‪ٞ‬ك‪٤‬ي ك‪ ٢‬طَر‪٤‬هش أ‪٫ٝ‬ى‪،ٙ‬‬ ‫رَ ‪٘ٛ‬خى طؤػ‪َ٤‬حص ػي‪٣‬يس أهَ‪ٍ ( ٟ‬كخم حُٔيٍٓش‪ ،‬ح‪٧‬هخٍد ح‪٥‬هَ‪ ،ٕٝ‬حُظِلِ‪..ٕٞ٣‬حُن)‪.‬‬ ‫أٓخ حُظزَ‪ َ٣‬حُي‪٨ُ ٢٘٣‬ه‪٬‬م‪ ،‬ك‪ ٌٖٔٓ ٜٞ‬اًح أٍىٗخ طو‪٣ٞ‬ق ح‪١٧‬لخٍ ("اًح ًٌرض كٔ‪٤‬لَهي هللا‬ ‫رخُ٘خٍ") ‪ ٌُٖٝ ،‬حٗظ٘خٍ حٌٌُد حُ‪ ٢ٓٞ٤‬ك‪ ٢‬حُ٘ؼ‪ٞ‬د حُؼَر‪٤‬ش أًؼَ ٓ٘‪ ٚ‬رٌؼ‪ َ٤‬ك‪ ٢‬حُـَد ‪ٟٞ٣‬ق‬ ‫ػيّ ٗـخف ‪ ٌٙٛ‬حُطَ‪٣‬وش ‪.‬‬

‫طَ٘ٔ حُ‪ ّٞ٤‬حُ٘ٔخء (ر‪ٔ٘٤‬خ أُـ‪٤‬ض ‪١‬زوش حُؼز‪٤‬ي)‪.‬‬ ‫ر‪ٔ٘٤‬خ َٗ‪ ٟ‬إٔ ح‪٧‬ى‪٣‬خٕ حٌُز‪َ٤‬س ٗ٘ؤص ك‪ ٢‬ػ‪ٓ َٜ‬ظ‪ ،٢ٓٞ‬كِْ طِـ‪ ٢‬كٌَس حُهَم‪ٓ ،‬خٍٓهض‬ ‫ػ٘‪٣َٜ‬ش طـخ‪ ٙ‬أر٘خء حُ٘ؼ‪ٞ‬د ‪ٝ‬ح‪٧‬ى‪٣‬خٕ ح‪٧‬هَ‪ٝ ،ٟ‬ح‪ٟ‬ط‪ٜ‬يص حَُٔأس‪.‬‬ ‫ساثؼب‪2‬‬

‫شغشح داس‪2 ٖ٣ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬ز‪ ٙ‬طلؾخ ثخؾ ‪٣‬ذ‬

‫حُظـ‪ َ٤‬ح‪٧‬ه‪٬‬ه‪ُِٔ ٢‬ـظٔغ أ‪ ٝ‬كظ‪ُِ٘ ٠‬و‪٣ ٫ ٚ‬ليع ر‪ِ٤ُٝ ّٞ٣ ٖ٤‬ش‪ .‬رَ ‪ ٞٛ‬ػِٔ‪٤‬ش ‪ِ٣ٞ١‬ش‬ ‫رط‪٤‬جش ؿيح‪..‬‬ ‫ك‪ ٬‬ح‪ ّ٬ٓ٩‬هِذ أه‪٬‬م حُٔـظٔغ حُؼَر‪ٍ ( ٢‬ؿهْ ‪ٞٛ‬ح‪٣‬هش ًظهخد حُظهخٍ‪٣‬ن رظه‪ َ٣ٜٞ‬ظه‪ّ٬‬‬ ‫حُؼ‪ َٜ‬حُـخ‪ٓ ٢ِٛ‬وخرَ ٗ‪ ٍٞ‬ح‪ ٫ٝ ، )ّ٬ٓ٩‬ح‪ُ٩‬لخى أ‪ ٝ‬حُؼِٔخٗ‪٤‬ش أُـض ح‪٧‬ه‪٬‬م حُٔخثيس ك‪٢‬‬ ‫أ‪ٍٝٝ‬رش أ‪ ٝ‬أَٓ‪ٌ٣‬خ‪.‬‬ ‫حٌُ‪٣ ١‬ليع ‪ ٞٛ‬طـ‪ َ٤‬ر‪٠‬ؼش أٓ‪ٓ ٍٞ‬طل‪٤‬ش ُْ طٌٖ ٓٔظوَس أٓخٓهخ‪ٝ ،‬حُٔؼهخٍ حُهٔخثي ‪ٛ‬ه‪ٞ‬‬ ‫طلٍَ ح‪٧‬ه‪٬‬م حُـ٘ٔ‪٤‬ش ك‪ ٢‬حُـَد ( ر‪ٔ٘٤‬هخ ‪٣‬ظهْ طـط‪٤‬هش ‪ٛ‬هٌ‪ ٙ‬ح‪ٓ٧‬ه‪ ٍٞ‬رهٔظخٍ "اًح حرظِ‪٤‬ظهْ‬ ‫رخُٔؼخ‪ ٢ٛ‬كخٓظظَ‪ٝ‬ح" ك‪ ٢‬ر‪٬‬ىٗخ)‪ .‬ر‪ٔ٘٤‬خ ٗهَ‪ ٟ‬كه٘‪٣ًٍ ٬‬ؼهخ كه‪ٓ ٢‬لخ‪ُٝ‬هش اىههخٍ أهه‪٬‬م‬ ‫ؿي‪٣‬يس اُ‪ ٠‬حُٔـظٔغ ( ٓؼ‪ ٬‬ح‪٧‬ه‪٬‬م حُ٘‪ٞ٤‬ػ‪٤‬ش ك‪ ٢‬ح‪٫‬طلخى حُٔ‪ٞ‬ك‪٤٤‬ظ‪ ٢‬حُٔخرن)‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫داس‪ٓ ٖٓ ٖ٣ٝ‬الؽظبر‪ٚ‬‬ ‫ثشإٔ ٗظش‪٣‬ز‪ٚ‬‬ ‫( اُ٘ش‪ٞ‬ء ‪ ٝ‬اُزط‪ٞ‬س )‬ ‫‪ ٝ‬هذ ًزت ثأػِ‪ ٠‬اُظلؾخ‬ ‫‪I Think‬‬


‫ه‪ٞ‬س حُلٌَ حُي‪ ٢٘٣‬ؽ‪1‬‬

‫ه‪ٞ‬ح اُلٌش اُذ‪٢٘٣‬‬ ‫‪Amsyr‬‬ ‫‪5/5/2006‬‬ ‫ً‪٤‬ق حٓظطخع حُلٌَ حُي‪ ٢٘٣‬حُ‪ٜٞٔ‬ى ػزَ آ‪٫‬ف حُٔ٘‪ ْ٤ُ ،ٖ٤‬حُ‪ٜٞٔ‬ى كو‪ ،٢‬رَ ح‪ُ٫‬ى‪ٛ‬خٍ‬ ‫‪ٝ‬ح‪ٗ٫‬ظ٘خٍ ر‪ ٖ٤‬حُ٘خّ رخَُؿْ ٖٓ ًؼَس حُٔلٌَ‪ ٖ٣‬حُٔظ٘‪ ٖ٣ٍٞ‬حٌُ‪ ٖ٣‬كخ‪ُٞٝ‬ح حُظ‪ٜ‬ي‪ ُٚ ١‬؟‬ ‫ً‪٤‬ق أػزض هيٍط‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬حُزوخء ك‪ٝ ٢‬ؿ‪ ٚ‬طط‪ ٍٞ‬حُؼِْ ؟‬ ‫ً‪٤‬ق ػخى ُ‪٤‬طَ رَأٓ‪ ٖٓ ٚ‬ؿي‪٣‬ي ك‪ٌٓ ًَ ٢‬خٕ ؿخد ك‪ُ ٚ٤‬لظَس ؟‬ ‫ٓؤكخ‪ ٍٝ‬ك‪ٌٛ ٢‬ح حُٔوخٍ طِٔ‪ ٢٤‬حُ‪ٞ٠‬ء ػِ‪ ٠‬حُؼ‪ٞ‬حَٓ حُظ‪ ٢‬ؿؼِض حُلٌَ حُي‪ ٖٓ ٢٘٣‬أًؼَ‬ ‫ح‪ٔٗ٧‬خ‪ ١‬حُلٌَ‪٣‬ش ه‪ٞ‬س ‪ٝ‬حٓظؼ‪ٜ‬خء‬ ‫ػِ‪ ٠‬حُٔلخٍرش‪ٝ ،‬هزَ إٔ أريأ ‪ ٫‬ري ٖٓ ح‪ٗ٩‬خٍس اُ‪ ٠‬أٗ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حٌُؼ‪ ٖٓ َ٤‬ح‪٧‬ك‪٤‬خٕ طٌ‪ ٕٞ‬ه‪ٞ‬س‬ ‫كٌَس ٓؼ‪٘٤‬ش ‪ٝ‬حٓظؼ‪ٜ‬خء‪ٛ‬خ ػِ‪ ٠‬ح‪ُ٩‬حُش ٖٓ ً‪ ٖٛ‬حُ٘خّ ‪ ٫‬ػ‪٬‬هش ُ‪ٜ‬خ ر‪ٜ‬لش ‪ ٌٙٛ‬حُلٌهَس‬ ‫ٖٓ ػيٓ‪ٜ‬خ‪ ،‬رَ ُ‪ٜ‬خ ػ‪٬‬هش رٔ‪٬‬ثٔش ‪ ٌٙٛ‬حُلٌَس ُلخِٓ‪ٜ‬خ‪ ،‬أ‪ ١‬ح‪ٔٗ٩‬خٕ ‪ٝ‬ىٓخؽ ‪ٛ‬هٌح ح‪ٗ٩‬هٔخٕ‬ ‫طلي‪٣‬ههيح ‪ٝ‬حُطَ‪٣‬وههش حُههظ‪٣ ٢‬ؼٔهههَ ر‪ٜ‬ههخ ‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫كؼِ‪ٓ ٠‬ز‪ َ٤‬حُٔؼخٍ طلذ حُـخُز‪٤‬ش حُٔخكوش ٖٓ ح‪ٜٓ٧‬خص أ‪٫ٝ‬ى‪ٛ‬خ ‪ٓٝ‬هظظَ طلز‪ٜ‬هْ ‪ٝ‬طِظٔهْ‬ ‫ُ‪ ْٜ‬ح‪٧‬ػٌحٍ ٓ‪ٜٔ‬خ كؼِ‪ٞ‬ح كظ‪ً ُٞٝ ٠‬هخٗ‪ٞ‬ح ٓهٖ ػظهخس حُٔـهَٓ‪ٝ ٖ٤‬حُوظِهش‪ٓٝ ،‬هظَك‪ ٞ‬ح‪ّ٧‬‬ ‫حُي‪٫‬ثَ ػِ‪ ٠‬اىحٗش ‪ُٝ‬ي‪ٛ‬خ كظ‪ُ ٠‬ه‪ً ٞ‬خٗهض كه‪ٟٝ ٢‬ه‪ٞ‬ف حُهْ٘ٔ‪ٝ ،‬طظؼِهن رلزهخٍ حُ‪ٜ‬ه‪ٞ‬حء‬ ‫ُظ‪ٜ‬يم رَحءط‪ٝ ،ٚ‬كظ‪ ٠‬اًح ‪ٛ‬يهض اىحٗظ‪ٓ ٚ‬ظِظْٔ ٖٓ حُ٘خّ طول‪٤‬هق ػو‪ٞ‬رظه‪ٝ ،ٚ‬طَٓه‪٢‬‬ ‫حُِ‪ ّٞ‬ػِ‪ ٠‬ظَ‪ٝ‬ك‪ٓٝ ٚ‬ـظٔؼ‪ ٚ‬اُن‪..‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ٌٛٝ‬ح ‪١‬ز‪٤‬ؼ‪ٓٝ ٢‬ؼَ‪ٝ‬ف رَ ‪ٝ‬كظ‪ٓ ٠‬وزه‪٤ُ ،ٍٞ‬هْ ‪ٗ٧‬ه‪ٛ ٚ‬هل‪٤‬ق ٓ٘طو‪٤‬هخ ‪ٝ‬ػوِ‪٤‬هخ‪ ،‬رهَ ‪ٕ٧‬‬ ‫ىٓخؽ ح‪ٔٗ٩‬خٕ طْ طٌ٘‪ ِٚ٤‬ػهزَ ٓجهخص ٓ‪٤٣٬‬هٖ حُهٔ٘‪ٓ ٖ٤‬هٖ حُظطه‪ً ٍٞ‬ه‪٣ ٢‬لٔه‪ٛ ٢‬هـخٍ‪ٙ‬‬ ‫‪٣ٝ‬ؼط‪ ْٜ٤‬أًزَ كَ‪ٛ‬ش ك‪ ٢‬حُظٌخػَ ‪ٝ‬كلع حُ٘‪ٞ‬ع ‪ٝ‬حُـ‪٘٤‬خص‪ ،‬أٓخ حُٔ٘طهن ‪ٝ‬حُؼوهَ كوهي أطه‪٠‬‬ ‫ك‪َٓ ٢‬كِش ‪٫‬كوش ًؼ‪َ٤‬ح ػِ‪ًُ ٠‬ي ‪٣ ُْٝ‬زيأ ك‪ُ ٢‬ؼذ ى‪ ًٌَ٣ ٍٝ‬ك‪ ٢‬طٌ‪ ٖ٣ٞ‬حُؼوَ حُزهَ٘‪١‬‬ ‫ا‪ ٌ٘ٓ ٫‬كظَس ‪ ٫‬طظؼي‪ ٟ‬آ‪٫‬ف حُٔ٘‪ ٫ٝ ٖ٤‬طٌَ٘ ٗٔزش طًٌَ رخُٔوخٍٗش‪.‬‬ ‫‪ٝ‬اًح طًَ٘خ حُٔٔظ‪ ٟٞ‬حُلَى‪ ١‬اُ‪ ٠‬حُٔٔظ‪ ٟٞ‬حُـٔؼ‪ ٢‬كه‪ٓ ٢‬ؼهخٍ آههَ‪ ،‬كخُه٘ؼ‪ٞ‬د حُـخُ‪٣‬هش‬ ‫طِظْٔ ح‪٧‬ػٌحٍ ُ٘لٔ‪ٜ‬خ ى‪ٓٝ‬خ ك‪ ٢‬ػي‪ٝ‬حٗ‪ٜ‬خ‪ ٫ٝ ،‬طؼظوي أٗ‪ٜ‬خ ٓوطجش ك‪ ٢‬هظَ ‪١ٝ‬هَى ٗهؼ‪ٞ‬د‬ ‫أهَ‪َٓٝ ٟ‬هش ه‪َ٤‬حط‪ٜ‬خ‪ٝ ،‬طٌ‪ ٕٞ‬حُٔزٍَحص طخٍس ى‪٤٘٣‬ش‪ٝ ،‬طخٍس أهَ‪ُٔ ٟ‬لخٍرش حُ٘‪ٞ٤‬ػ‪٤‬ش‬ ‫‪ٝ‬ػخُؼش َُ٘٘ حُظويٓ‪٤‬ش ‪ٝ‬ح‪ٗ٫‬ظَحً‪٤‬ش ‪ٍٝ‬حرؼش ُلَ‪ ٝ‬حُي‪ٔ٣‬وَح‪٤١‬ش ‪ٝ‬هخٓٔش ه‪٤ٓٞ‬هش ‪ٌٛٝ‬هٌح‪.‬‬ ‫ربٌٓخٗي ٓ٘خه٘ش ح‪َٓ٩‬حث‪ ٢ِ٤‬حُؼخى‪ ١‬هيٍ ٓخ ط٘خء رخُلـش ‪ٝ‬حُٔ٘طهن كه‪ ٢‬أٗه‪ٗ ٚ‬هَى ٗهؼزخ‬ ‫‪َٓٝ‬م أٍ‪ٟ‬ه‪ٛ ،ٚ‬هَ ٓهظو٘ؼ‪ٚ‬‬

‫؟‬

‫ربٌٓخٗي ٓ٘خه٘ش حُؼَ‪ٝ‬ر‪ ٢‬حُؼخى‪ ١‬هيٍ ٓخ ط٘خء رلن ح‪ًَ٧‬حى كه‪ ٢‬طوَ‪٣‬هَ ٓه‪ٛ ،َْٛ٤ٜ‬هَ‬ ‫طظ‪ٞ‬هههغ ٗظ‪٤‬ـههش ا‪٣‬ـخر‪٤‬ههش‬

‫؟‬

‫‪ٌٛٝ‬ح ‪١‬ز‪٤‬ؼ‪ٓٝ ٢‬ؼَ‪ٝ‬ف ‪ٓٝ‬وز‪ ٍٞ‬أ‪٠٣‬خ ‪ ٕ٧‬ح‪ٔٗ٩‬خٕ كه‪ ٢‬حُ٘‪ٜ‬خ‪٣‬هش ٓهزَٓؾ ًه‪٣ ٢‬هيحكغ ػهٖ‬ ‫ٓـخُ‪ ٚ‬حُل‪ٓ Territory ١ٞ٤‬ؼَ أ‪ ١‬أٓي أ‪ٗ َٔٗ ٝ‬خد ‪٣‬طَى ٓخرو‪ ٚ‬حُؼـ‪ً ُٞ‬ه‪٣ ٢‬هٔظ‪٢ُٞ‬‬ ‫ػِ‪ ٠‬ك‪ ِ٤‬حُ‪٤ٜ‬ي حُوخ‪ ٙ‬ر‪ ٚ‬ري‪ ٕٝ‬إٔ ‪ِ٣‬و‪ ٢‬رخ‪ ٫‬اُ‪ ٠‬ح‪٧‬ه‪٬‬م ‪ٝ‬حُلهن حُهظ‪ ٫ ٢‬طِؼهذ أ‪١‬‬ ‫ى‪ ٍٝ‬كههه‪ٛ ٢‬هههَحع حُزوهههخء‬

‫‪.‬‬

‫ٓخ طـ‪ َ٤‬كو‪ ٞٛ ٢‬إٔ ‪ٌٛ‬ح ح‪ٔٗ٩‬خٕ ‪٣َ٣‬ي طزَ‪ َ٣‬ػي‪ٝ‬حٗ‪ٝ ٚ‬اه٘خع ٗلٔ‪ ٚ‬هزَ ح‪٥‬هَ‪ ٖ٣‬أٗ‪ ٚ‬ػِ‪٠‬‬ ‫كهههن رؼهههي ىهههه‪ٓ ٍٞ‬لهههخ‪ ْ٤ٛ‬حُلهههن ‪ٝ‬حُؼهههيٍ – حُٔليػهههش ًؼههه‪َ٤‬ح – ػِههه‪ ٠‬حُهههٔخكش‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ك‪ٌٛ ٢‬ح حُٔ‪٤‬خم ‪٣‬زي‪ ٝ‬حُلٌَ حُي‪ ٖٓ ٢٘٣‬أًؼَ ح‪ٔٗ٧‬خ‪ ١‬حُلٌَ‪٣‬ش ه‪ٞ‬س ‪٘ٓٝ‬ؼش‪ُٝ ،‬ؼِ‪ٖٓ ْ٤ُ ٚ‬‬ ‫هز‪ َ٤‬حُٔ‪ٜ‬خىكش ط‪ٞ‬حؿي‪ ٙ‬رٌَ٘ أ‪ ٝ‬رآهَ ك‪ ٢‬حُـخُز‪٤‬ش حُٔخكوش ٖٓ حُٔـظٔؼخص حُزَ٘‪٣‬ش كظ‪٠‬‬ ‫حُٔؼِ‪ُٝ‬ش ٓ٘‪ٜ‬خ‪ٓٝ ،‬ؤر‪ ٖ٤‬ك‪ٌٛ ٢‬ح حُٔوخٍ ٓخ ‪٣‬ـؼِ‪ ٚ‬ر‪ ٌٜٙ‬حُو‪ٞ‬س‪.‬‬

‫أ كثر األكاذٌب شٌوعا هً األكاذٌب التً نوجهها ألنفسنا‪ ...‬أن‬ ‫تكذب على اآلخر فهذه حالة نادرة مقارنة بكذبنا على‬ ‫أنفسنا‪.‬‬ ‫فرٌدرٌك نٌتشه‬

‫‪ – 1‬اُخ‪ٞ‬ف‪2‬‬ ‫ح‪ٔٗ٩‬خٕ ‪ٟ‬ؼ‪٤‬ق‪ٞٔ٣ٝ َٝٔ٣ ،‬ص‪ ،‬ط‪٤ٜ‬ز‪ ٚ‬حٌُ‪ٞ‬حٍع حُطز‪٤‬ؼ‪٤‬ش ‪ٝ‬حُـخثلخص‪ ،‬طلَه‪ ٚ‬حُْ٘ٔ‬ ‫‪ٌِ٣ٝ‬ػ‪ ٚ‬حُزَى‪ٝ .‬هي ريأ حُي‪ ٖ٣‬رؼزخىس ه‪ ٟٞ‬حُطز‪٤‬ؼش ‪٫‬طوخء َٗ‪ٛ‬خ ‪ٝ‬طول‪٤‬ق أًح‪ٛ‬خ‪ٝ ،‬رَُص‬ ‫حُلخؿش ُ‪٬ُ ٚ‬كظٔخء رو‪ ٟٞ‬طو‪٤ِ٤‬ش طَى ػ٘‪ ٚ‬حُطز‪٤‬ؼش ك‪ ٢‬ؿ‪٤‬خد ه‪ ٟٞ‬كو‪٤‬وش طٔظط‪٤‬غ ًُي‪.‬‬ ‫‪ُٝ‬ؼَ حُو‪ٞ‬ف ٖٓ حُٔ‪ٞ‬ص ‪ ٞٛ‬حُؼخَٓ ح‪٧‬ه‪ ٟٞ‬ك‪ ٢‬حُلٌَ حُي‪ ،٢٘٣‬كٌٔ٘ ريأ ىٓخؽ ح‪ٔٗ٩‬خٕ ‪٣‬ؼ‪٢‬‬ ‫‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ ،ٙ‬أىٍى إٔ حُٔ‪ٞ‬ص ‪ ٞٛ‬حُ٘‪ٜ‬خ‪٣‬ش حُلظٔ‪٤‬ش‪ٔ٣ ُْٝ ،‬ظطغ رٌَ٘ ٖٓ ح‪ٌٗ٧‬خٍ طوزَ ‪ ٌٙٛ‬حُلٌَس‬ ‫ػِ‪ ٠‬رٔخ‪١‬ظ‪ٜ‬خ‪ُٝ ،‬ـؤ أ‪ ٫ٝ‬اُ‪ ٠‬ح‪ُٜ٥‬ش ‪١٩‬خُش ك‪٤‬خط‪ ٚ‬هيٍ ح‪ٌٓ٩‬خٕ رٌق أًح‪ٛ‬خ ػ٘‪ٝ ٚ‬اػطخء‪ٓ ٙ‬خ‬ ‫‪٣‬ؤًِ‪ٝ ٚ‬رَ٘ر‪ُ ٌُٖٝ ،ٚ‬ط‪ ٍٞ‬حُل‪٤‬خس كي‪ٝ‬ى ٓ‪ٜٔ‬خ حٓظي‪ٝ ،‬رخُظخُ‪ ٢‬ح‪ٟ‬طَ ٗظَح ُـَ‪ٍٝ ٍٙٝ‬ك‪ٚ٠‬‬ ‫كٌَس حُٔ‪ٞ‬ص‪ ،‬إٔ ‪ِ٣‬ـؤ اُ‪ ٌٙٛ ٠‬ح‪ُٜ٥‬ش َٓس أهَ‪٣ٝ ٟ‬ـؼِ‪ٜ‬خ طل‪ ٚ٤٤‬اُ‪ ٠‬ح‪٧‬ري ‪ ٌٙٛ‬حَُٔس ٌُٖ‬ ‫ُ‪٘ٛ ْ٤‬خ‪ ،‬رَ ك‪ٌٓ ٢‬خٕ ‪ٞ٣ ٫‬ؿي ك‪ٓ ٚ٤‬ؼخٗخس ‪ ٫ٝ‬أُْ ‪ ٫ٝ‬طؼذ ‪ٌِ٘ٓٝ‬ظ‪ ٚ‬حُ‪ٞ‬ك‪٤‬يس أٗ‪ٞٓ ٚ‬ؿ‪ٞ‬ى كو‪٢‬‬ ‫ك‪ ًٖٛ ٢‬حُ٘خّ ‪ ْ٤ُٝ‬ك‪ ٢‬حُلو‪٤‬وش‪.‬‬ ‫هخٍٕ ‪ٌٛ‬ح رٌ‪ ّ٬‬ح‪ُ٩‬لخى حُزخٍى ػٖ إٔ حُطز‪٤‬ؼش ‪ ٫‬طللَ ر٘خ ‪ ٫ٝ‬ط‪ٜ‬ظْ رٔؼخىط٘خ أ‪ ٝ‬طؼخٓظ٘خ ‪ٝ‬إٔ‬ ‫حُٔ‪ٞ‬ص ‪ ٞٛ‬حُ٘‪ٜ‬خ‪٣‬ش حُٔطِوش ٌُِخثٖ حُل‪ٓ ،٢‬خًح طل‪ َ٠‬؟‬ ‫‪ٝ‬رَؿْ آ‪٫‬ف حُٔ٘‪ ٖٓ ٖ٤‬حُظط‪ ٍٞ‬حُؼِٔ‪ٝ ٢‬حُؼوِ‪ِ٣ ٫ ،٢‬حٍ ح‪ٔٗ٩‬خٕ ‪ٟ‬ؼ‪٤‬ق ‪ِ٣ ٫ٝ‬حٍ ‪َٝٔ٣‬‬ ‫‪ٞٔ٣ٝ‬ص‪ٌٛٝ ،‬ح ُٖ ‪٣‬ظـ‪٘ٛٝ ،َ٤‬خ أ‪٠٣‬خ ‪٣‬لخٍد حُؼِْ ‪ٝ‬حُٔ٘طن ٓ‪ٍٝٞ‬ػخ ؿ‪٤٘٤‬خ ك‪ ٢‬كذ حُل‪٤‬خس‬ ‫ػَٔ‪ٓ ٙ‬جخص حُٔ‪ ٖٓ ٖ٤٣٬‬حُٔ٘‪ٝ ٖ٤‬أػزض كؼخُ‪٤‬ظ‪ٌُُٝ ،ٚ‬ي ‪ ٫‬أط‪ٞ‬هغ أٗ‪٤ٓ ٚ‬ؤط‪ ّٞ٣ ٢‬طِ‪ ٍٝ‬ك‪ٚ٤‬‬ ‫ح‪٧‬ى‪٣‬خٕ ‪ٝ‬حُظلٌ‪ َ٤‬حُـ‪٤‬ز‪ٜٔٓ ٢‬خ حٓظي حُِٓخٕ ‪ٝ‬إ طط‪ٍٞ‬ص ‪ٝ‬طـ‪َ٤‬ص ٓغ ٍه‪ٝ ٢‬ػوخكش ٓظزؼ‪ٜ٤‬خ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ظِْ اُؾ‪٤‬بح‪2‬‬ ‫ُٖ آص رـي‪٣‬ي ‪ ُٖٝ‬أط‪ٞ‬هغ آ‪ٛ‬خص ح‪٩‬ػـخد ػِ‪ ٠‬ه‪ٞ‬س ٓ‪٬‬كظظ‪ ٢‬اًح هِض إٔ حُل‪٤‬خس ُْ ‪ ُٖٝ‬طٌ‪ٕٞ‬‬ ‫ػخىُش‪ ،‬ك٘لٖ ‪ٗ ٫‬وظخٍ ٌٓخٕ ‪ُٓٝ‬خٕ ‪٫ٝ‬ىط٘خ ‪ ٫ٝ‬ؿ٘ٔ٘خ ‪ ٫ٝ‬ؿٔخُ٘خ ‪ٛ ٫ٝ‬لظ٘خ ‪ٓ ٫ٝ‬ويحٍ‬ ‫ًًخث٘خ‪ ٫ٝ ،‬ػَ‪ٝ‬س ‪ٝ‬حُي‪٘٣‬خ اُن ‪..‬‬ ‫‪ٝ‬ػ٘يٓخ ٗ٘ظَ اُ‪ ٍٞٛ ٠‬ح‪١٧‬لخٍ ح‪٧‬كَ‪٣‬و‪ ٖ٤٤‬حُٔٔخً‪ ٖ٤‬حٌُ‪٣ ٖ٣‬ظ‪ ٍٕٝٞ٠‬ؿ‪ٞ‬ػخ ‪ٝ‬حٌُ‪ ٖ٣‬ػزٔض‬ ‫حُيٗ‪٤‬خ ك‪ٝ ٢‬ؿ‪ٓٝ ْٜٜ‬يص ح‪٥‬كخم ػِ‪ ،ْٜ٤‬أ‪ ٝ‬ح‪١٧‬لخٍ حُؼَحه‪ ٖ٤٤‬حٌُٔ٘‪ٞ‬ر‪ ٖ٤‬رؤ‪ ٖٓ ِْٜٛ‬ؿَحء‬ ‫حُؼ٘ق حُٔـ٘‪ ٕٞ‬أ‪ ٝ‬حُلظ‪٤‬خص حُ‪ٜ‬ـخٍ حُِ‪ٞ‬حط‪٣ ٢‬زؼٖ ُِيػخٍس ك‪ ٢‬حَُ٘م ح‪٧‬ه‪٘ٗٝ ،٠ٜ‬ظَ ك‪٢‬‬ ‫حُٔوخرَ ُ‪١٨‬لخٍ ح‪٧‬ػَ‪٣‬خء حُٔظ‪ٍٞ‬ى‪ ١‬حُ‪ٞ‬ؿ‪ ٙٞ‬حُ‪٠‬خكٌ‪ ٖ٤‬حٌُ‪٣ ٖ٣‬ؼظزَ‪ ٕٝ‬إٔ حُٔ‪٬‬ػذ حُلٔ‪٤‬لش‬ ‫حُو‪َ٠‬حء ‪ٝ‬ح‪ُ٧‬ؼخد ‪ٝ‬حُظؼِ‪ ْ٤‬حُـ‪٤‬ي ‪ٝ‬حُؼ٘خ‪٣‬ش حُ‪ٜ‬ل‪٤‬ش ‪ٝ‬ح‪ َٛ٧‬حُٔلز‪ٝ ٖ٤‬حُويّ ‪ٝ‬حُٔ‪٤‬خٍحص ًِ‪ٜ‬خ‬ ‫أَٓ ‪١‬ز‪٤‬ؼ‪ٝ ٢‬كن ٌٓظٔذ رخُ‪٫ٞ‬ىس ‪ ٫‬ؿيحٍ ك‪.ٚ٤‬‬ ‫ػ٘يٓخ َٗ‪ ٟ‬ح‪٧‬ػَ‪٣‬خء ‪َ٣‬كِ‪ ٕٞ‬ك‪ ٢‬حُ٘ؼ‪ٝ ْ٤‬حُلوَحء ‪ٌ٣‬يك‪ٓ ٖٓ ٕٞ‬طِغ حُْ٘ٔ اُ‪ ٠‬آهَ حُِ‪َ٤‬‬ ‫ً‪٣ ٢‬ل‪ِٜٞ‬ح ػِ‪ُ ٠‬ؤش حٌُلخف حُٔـٔٔش رخُيّ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ػ٘يٓخ َٗ‪ ٟ‬حُوظِش ‪ٝ‬حُظِٔش ‪ٝ‬حُِ‪٣ ٜٙٞ‬ظٔظؼ‪ ٕٞ‬ر٘ظخثؾ اؿَحٓ‪ٟٝ ْٜ‬لخ‪٣‬خ‪ ْٛ‬حُٔؼٌرش طظطِغ‬ ‫اُ‪ ْٜ٤‬رؼـِ ‪ٝ‬حٌٗٔخٍ‪.‬‬ ‫ػ٘يٓخ ٌٗ‪ ٕٞ‬ك‪ ٢‬حُطَف حُ‪٠‬ؼ‪٤‬ق أ‪ ٝ‬حُٔٔظ‪٠‬ؼق ‪ًُ ًَ َٟٗٝ‬ي‪ ،‬أ‪٣َٗ ٫‬ي إٔ ٗٔٔغ أٗ‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ٣‬ؿي ٖٓ ٓ‪ٜ٘٤‬ل٘خ ؟ أ‪٣َٗ ٫‬ي إٔ ٗ‪ٜ‬يم أٗ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حُ٘‪ٜ‬خ‪٣‬ش ٓ٘ل‪ َٜ‬ػِ‪ ٠‬كو٘خ ‪٣ُٝ‬خىس ؟‬ ‫‪٣َٗ َٛ‬ي إٔ ٗٔٔغ أ‪ٜٗ ٝ‬يم ٖٓ ‪٣‬و‪ُ٘ ٍٞ‬خ أٗ٘خ ٓ٘ٔ‪ٞ‬ص ‪ٝ‬إٔ ظخُٔ٘خ ٓ‪ٞٔ٤‬ص ‪ٝ‬إٔ ‪ٌٛ‬ح ٓ‪ٌٕٞ٤‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬خ‪٣‬ش ًِ‪٘٤‬خ ‪ٝ‬إٔ كو٘خ ٓ‪ٞٔ٤‬ص ٓؼ٘خ ‪٣ ُٖٝ‬ظلون حُؼيٍ أريح ؟‬ ‫‪ َٛ‬ط‪ٞ‬ؿي كو‪٤‬وش ‪ٍَٟٝ‬س ‪٣ ٕ٧‬ؼزض ٖٓ ‪٣‬ويٍٗخ رٌ‪ ٚٓ٬‬ػٖ حُؼيٍ حُٔلظَ‪َٝ١ ٝ‬كخط‪ ٚ‬؟ أ‪٫‬‬ ‫‪ٔٔ٣‬ؼ٘خ ٓخ َٗ‪٣‬ي إٔ ٗٔٔؼ‪ ٚ‬؟ ٓخ ه‪ٔ٤‬ش حُزَح‪ ٖ٤ٛ‬أٓخّ حَُحكش حُ٘لٔ‪٤‬ش ؟‬ ‫‪ ٫‬أىٍ‪َٓ ًْ ١‬س ٓٔؼض ك‪٘ٓ ٢‬خه٘خط‪ٓ ٢‬غ حُي‪٤ٛ ٖ٤٤٘٣‬ـخ ٓوظِلش ٖٓ ػزخٍس‪:‬‬ ‫" ‪ ٖٓ َٛ‬حُٔؼو‪ ٍٞ‬أ‪ ٫‬طظْ ٓؼخهزش حُظخُْ ‪ٌٓٝ‬خكجش حُٔلٖٔ ؟"‬ ‫‪ًٝ‬خٕ ؿ‪ٞ‬حر‪ - ٢‬ؿ‪ َ٤‬حُٔو٘غ رخُ٘ٔزش ُ‪ ْٜ‬ؿخُزخ ‪ -‬ى‪ٓٝ‬خ ‪ َٛ :ٞٛ‬اًح ٗظَص اُ‪ َ٤١ ٠‬ك‪ ٢‬حُٔٔخء‬ ‫‪ٝ‬كٔيط‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬هيٍط‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬حُط‪َ٤‬حٕ‪ٜ٣ َٛ ،‬زق ٖٓ حُ‪ٞ‬حؿذ إٔ ‪٘٣‬زض ُ‪ ٢‬ؿ٘خك‪ ٢ً ٖ٤‬أكؼَ‬ ‫ٓؼِ‪ ٚ‬؟ ‪ٜ٣ٝ‬زق ٖٓ ؿ‪ َ٤‬حُٔؼو‪ ٍٞ‬ػيّ كي‪ٝ‬ع ًُي ؟؟‬ ‫ٖٓ أ‪ ٖ٣‬أط‪٤‬ظْ إٔ حُل‪٤‬خس ‪٣‬ـذ إٔ طٌ‪ ٕٞ‬ػخىُش ؟‬ ‫ُٔخًح ػِ‪ ٠‬حٌُ‪ ٕٞ‬إٔ ‪َ٣‬حػ‪٘ٓ ٢‬خػَٗخ ؟‬ ‫‪ٞ٣ َٛ‬ؿي رَ‪ٛ‬خٕ ػِ‪ًُ ٠‬ي ٓ‪ ٟٞ‬طو‪٬٤‬ص ح‪ٔٗ٩‬خٕ ‪ٓٝ‬خ ‪٣‬طِن ػِ‪ Wishful Thinking ٚ٤‬؟‬ ‫حٗظَ‪ٝ‬ح ك‪َٛ ٢‬حع حُل‪٤‬خس ر‪ٓ ٖ٤‬وظِق حٌُخث٘خص حُل‪٤‬ش‪ َٛ ،‬طَ‪ ٕٝ‬أػَح ُ٘‪٢‬ء حٓٔ‪ ٚ‬ػيٍ أ‪ٝ‬‬ ‫كن ؟ ػ٘يٓخ طِؼذ حُوطش رلَ‪ٔ٣‬ظ‪ٜ‬خ حٌُٔٔ‪٘٤‬ش ‪ٝ‬طؼٌر‪ٜ‬خ ُلظَس ‪ِ٣ٞ١‬ش هزَ هظِ‪ٜ‬خ‪ٞ٣ َٛ ،‬ؿي اُ‪ٚ‬‬ ‫ٓ‪٘٤‬ظوْ ٖٓ حُوطش ُؤ‪ٞ‬ط‪ٜ‬خ ؟‬ ‫‪٘٤ٓ َٛ‬ظوْ ح‪ ٖٓ ُٚ٩‬ح‪ٓ٧‬ي ك‪٣ ٖ٤‬وظَ ح‪ٗ٧‬زخٍ حُٔ‪ُٞٞ‬ى‪ ٖٓ ٖ٣‬ؿ‪ َٙ٤‬ػ٘يٓخ ‪ٜ٣‬زق حًٌَُ‬ ‫حُٔٔ‪٤‬طَ ؟‬ ‫‪ٝ‬ربٌٓخٗ‪ ٢‬إٔ آط‪ ٢‬رؼَ٘حص ح‪ٓ٧‬ؼِش ػٖ هٔ‪ٞ‬س حُل‪٤‬خس ‪ٝ‬ػزؼ‪٤‬ظ‪ٜ‬خ ُ‪ ٫ٞ‬ه‪ٞ‬ف ح‪١٩‬خُش ‪ٝ‬ح‪.ٍ٬ٓ٩‬‬ ‫ُٔخًح حُزَ٘ حٓظؼ٘خء ٖٓ ًَ حٌُخث٘خص حُل‪٤‬ش ‪٣‬ـذ إٔ ‪ ُْٜ ٌٕٞ٣‬ػيحُش ؟ ‪ٝ ْٜٗ٧ َٛ‬حػ‪ٖ٤‬‬ ‫‪ٝ‬ػوِ‪ٓ ْٜ‬ظط‪ ٍٞ‬أًؼَ ٖٓ رو‪٤‬ش حُل‪ٞ٤‬حٗخص ؟ أ‪ٞ٣ ٖ٣‬ؿي اػزخص حُؼ‪٬‬هش حُٔزز‪٤‬ش ر‪ ٖ٤‬حُ‪ٞ‬ػ‪٢‬‬ ‫‪ٝ‬حُؼيحُش ؟؟‬

‫‪7‬‬


‫ه‪ٞ‬س حُلٌَ حُي‪ ٢٘٣‬ؽ‪2‬‬

‫حُـ‪ٞ‬حد حُٔ٘طو‪ ٢‬ػِ‪ ٠‬حُظٔخإٍ حُي‪١ :ٞٛ ٢٘٣‬زؼخ ٓؼو‪ ُٖ ،ٍٞ‬طظهْ ٓؼخهزهش حُظهخُْ ا‪ ٫‬ػِه‪٠‬‬ ‫ح‪ٝ ٍٝ٧‬ك‪ ٢‬ك‪٤‬خط‪ ُٖٝ ٚ‬طظْ ٌٓخكؤس حُٔلٖٔ ا‪ ٫‬ػِ‪ ٠‬ح‪ٝ ٍٝ٧‬كه‪ ٢‬ك‪٤‬خطه‪ٝ ،ٚ‬حُٔه‪ٞ‬ص ‪ٛ‬ه‪ٞ‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬خ‪٣‬ش ًِ‪ٜٔ٤‬خ‪ٗ ،‬وطش حٗظ‪ٓٝ .٠ٜ‬خ ػيح ًُي ٓخ ‪ ٞٛ‬ا‪ ٫‬طٔ٘‪٤‬خص ‪ٝ‬أ‪ٛٝ‬خّ ‪ٝ‬أكه‪٣َٗ ّ٬‬هي إٔ ٗو٘هغ‬ ‫ر‪ٜ‬خ أٗلٔ٘خ ُِؼِحء ‪ ٫‬أًؼَ ‪ ٫ٝ‬أهَ‪ ّ٬ً .‬ؿخف ‪ِٓٝ‬ػؾ ‪ٓٝ‬ئُْ‪ٓ٨ُ ٌُٖٝ ،‬ق ‪ٞ٣ ٫‬ؿي كه‪٢‬‬ ‫حُؼِْ ‪ٝ‬حُٔ٘طن أػَ ٌُِٔخص ٓؼَ حَُحكش ‪ٝ‬حُٔؼخىس ‪ٝ‬حُؼِحء‪ ،‬رَ حُلـهش ‪ٝ‬حُهيُ‪ٝ َ٤‬حُزَ‪ٛ‬هخٕ‬ ‫كوههههههههه‪٢‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ ٢ٌ٘٘ٔ٣‬إٔ أُو‪ ٚ‬حُ٘وطظ‪ ٖ٤‬حُٔخروظ‪ ٖ٤‬رخهظ‪ٜ‬خٍ‪ :‬حُي‪ٔٔ٣ ٖ٣‬ؼ٘خ ٓخ َٗ‪٣‬هي ٓهٔخػ‪ٝ ،ٚ‬ػ٘يٓهخ‬ ‫ٗٔٔغ ٓخ َٗ‪٣‬ي ٓٔخػ‪ٗ ٫ ٚ‬يهن ًؼ‪َ٤‬ح ػِ‪ ٠‬حُزَح‪ٝ ٖ٤ٛ‬حُلـؾ‪ ،‬رَ ‪ٗٝ‬ظـخ‪ٛ‬هَ كهظ‪ ٠‬حُلـهؾ‬ ‫حُٔؼخًٔش أ‪٠٣‬خ اًح ُِّ ح‪ِ٣ٝ .َٓ٧‬ؼذ ػِ‪ ٌٙٛ ٠‬حُ٘وطهش رخُهٌحص كه‪ٞ‬حس ‪ٓٝ‬هلَس ح‪٩‬ػـهخُ‬ ‫حُؼِٔههه‪ ٢‬ر٘ـهههخف ٓ٘وطهههغ حُ٘ظههه‪َ٤‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ًٔٝ‬خ ‪ ٫‬أط‪ٞ‬هغ إٔ ‪ ٍِٝ٣‬حُٔ‪ٞ‬ص ك‪ ٖٓ ّٞ٣ ٢‬ح‪٣٧‬خّ‪ً ،‬هٌُي ح‪ٓ٧‬هَ رخُ٘هٔزش ُِظِهْ‪ٓٝ ،‬ؼ‪ٜٔ‬هخ‬ ‫رههخُطزغ حُلٌههَ حُههي‪٢٘٣‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ - 3‬األع‪ٞ‬ثخ اُشبِٓخ ‪ٝ‬اُغ‪ِٜ‬خ‪2‬‬ ‫ح‪ٔٗ٩‬خٕ ك‪ٞ٤‬حٕ ك‪٣ ٢ُٞ٠‬لذ إٔ ‪٣‬ؼَف ًَ ٗ‪٢‬ء‪ٝ ٌ٘ٓٝ ،‬ػ‪ٗ ٠‬لٔ‪ ٚ‬رهيأ ‪٣‬طهَف ح‪ٓ٧‬هجِش‬ ‫كه‪ٓ ٍٞ‬خ‪٤ٛ‬ههش حُ‪ٞ‬ؿه‪ٞ‬ى ‪ٓٝ‬هٖ ‪ٛ‬هه‪٤ًٝ ٞ‬ههق أطه‪ُٔٝ ٠‬هخًح ‪ٔ٣‬هه‪ٞ‬ص حُههن‬

‫‪..‬‬

‫‪ ٌٙٛٝ‬ح‪ٓ٧‬جِش ‪ٝ‬ؿ‪ٜ٤‬ش أ‪ٝ ٫ٝ‬ؿ‪ِٜٓ َ٤‬ش ػِ‪ ٠‬ح‪٬١٩‬م ػخٗ‪٤‬خ‪ٝ ،‬رٌَ طؤً‪٤‬ي ًخٗض طظـخ‪ ُٝ‬كٌَ‬ ‫‪ٝ‬هيٍس حٓظ‪٤‬ؼخد ح‪ٔٗ٩‬خٕ حُزيحث‪ ٢‬حٌُ‪ ١‬ريأ رطَك‪ٜ‬خ‪ٝ ،‬ك‪ ٢‬ؿ‪٤‬خد أ‪ ١‬ػِْ ‪ٔ٣‬ظط‪٤‬غ طوهي‪ ْ٣‬أ‪١‬‬ ‫اؿخرش ٓ‪ ٨‬حُي‪ ٖ٣‬حُلَحؽ ك‪ٍٞ‬ح ٗظَح ‪٣ ٚٗ٧‬وهيّ اؿخرهخص ػ‪ٟٞ‬هخ ػهٖ حُه‪ ٬‬أىٍ‪ ١‬ح‪ُ٩‬لخى‪٣‬هش‬ ‫حُ‪ٞ‬ك‪٤‬ههيس حٌُٔٔ٘ههش كهه‪ً ٢‬حى حُههِٖٓ‬

‫‪.‬‬

‫‪ ٫‬أىٍ‪ً ١‬ههْ ٓههَس ٓههٔؼض ح‪ٓ٧‬ههجِش حُظخُ‪٤‬ههش ‪ٝ‬أٓؼخُ‪ٜ‬ههخ (‪ٝ‬أٗهه‪َٜٛ‬خ رهه‪٘ٓ ٬‬ههخُع أ‪ُٜٝ‬ههخ)‪:‬‬ ‫‪ٓ -‬هههٖ هِوهههي‬

‫؟‬

‫‪٤ً -‬ههق هِههن حٌُهه‪ٕٞ‬‬

‫؟‬

‫‪ ٖٓ -‬أ‪ ٖ٣‬أط‪٤‬ض ‪ٝ‬أ‪ٓ ٖ٣‬ظٌ‪ٛ‬ذ رؼي حُٔ‪ٞ‬ص‬

‫؟‬

‫ ٓخ ‪ ٢ٛ‬حُـخ‪٣‬ش ٖٓ ك‪٤‬خطي ؟‬‫‪ٝ‬ر‪َٜ‬ف حُ٘ظَ إٔ ًَ ‪ ٌٙٛ‬ح‪ٓ٧‬جِش ٓـخُطخص ٓ٘طو‪٤‬هش كه‪ ٢‬حُٔوهخّ ح‪ٌٔ٣ ٫ٝ ٍٝ٧‬هٖ حُهَى‬ ‫ػِ‪ٜ٤‬خ أ‪ ،٬ٛ‬ك‪٤‬غ إٔ حُ‪٤ٜ‬ؾ حُ‪ٜ‬ل‪٤‬لش ُ‪ٜ‬خ ‪٢ٛ‬‬

‫‪:‬‬

‫‪ٓ -‬هههخ طلهههٔ‪ٝ َ٤‬ؿههه‪ٞ‬ى ح‪ٗ٩‬هههٔخٕ‬

‫؟‬

‫‪ٓ -‬هههههخ طلهههههٔ‪ٝ َ٤‬ؿههههه‪ٞ‬ى حٌُههههه‪ٕٞ‬‬

‫؟‬

‫ ‪ َٛ‬ط‪ٞ‬ؿي ً‪ٗٞ٘٤‬ش ُ‪ٞ‬ػ‪ٔٗ٪ُ ٢‬خٕ ٓخروش ُ‪٫ٞ‬ىط‪ٝ ٚ‬طٔظَٔ رؼي ٓ‪ٞ‬ط‪ٓٝ ٚ‬هٔظوِش ػهٖ ؿهٔي‪ٙ‬‬‫حُٔهههخى‪١‬‬

‫؟‬

‫‪ َٛ -‬ط‪ٞ‬ؿي ؿخ‪٣‬ش ٖٓ ك‪٤‬خس ح‪ٔٗ٩‬خٕ‬

‫؟‬

‫‪ٝ‬رخُ٘ٔزش ُِٔظٌحً‪ٞٛ ٖٓ ٖ٤‬حس حُلِٔلش ‪ٝ‬حُـيٍ حٌُ‪٣ ٫ ٖ٣‬وظ٘ؼ‪ ٕٞ‬رٔ‪ُٜٞ‬ش‪ ،‬طْ طير‪ َ٤‬ح‪َٓ٧‬‬ ‫رخٌُ‪ ّ٬‬حُٔز‪ٝ( ْٜ‬حُلخٍؽ) ػٖ حُ‪ٞ‬حؿذ ‪ٝ‬حٌُٖٔٔ ‪ٝ‬حُٔٔظل‪ٝٝ َ٤‬ؿ‪ٞ‬د هللا ‪ٝٝ‬ؿ‪ٞ‬د ‪ٛ‬لخط‪ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬حٓظلخُش ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ؿ‪ َٙ٤‬اُن ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬رَؿْ ٖٓ إٔ ‪ٌٛ‬ح حٌُ‪ ٌٖٔ٣ ٫ ّ٬‬إٔ ‪٣‬و٘غ ٗو‪ٜ‬خ ‪ٝ‬حػ‪٤‬خ ك‪ٌٜ‬ح ُ‪ٌِ٘ٓ ْ٤‬ش ػِ‪ ٠‬ح‪٬١٩‬م‪ ،‬اًح‬ ‫إٔ حُوطخد حُي‪ٞٓ ْ٤ُ ٢٘٣‬ؿ‪ٜ‬خ ُ‪ٌٜ‬ح حُ٘و‪ ٚ‬أ‪٣ ٫ٝ ٬ٛ‬ظ‪ٞ‬هغ حهظ٘خػ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬أ‪ ١‬كخٍ‪ٌُٖ ،‬‬ ‫حُ‪ٜ‬يف ٓ٘‪ ٞٛ ٚ‬حُيه‪ٓ ٍٞ‬غ حُ‪٬‬ى‪ ٢٘٣‬حُؼ٘‪٤‬ي ك‪ ٢‬ك‪ٞ‬حٍ كِٔل‪ ٫ ٢‬طلو‪ ٚ‬حُؼخٓش ك‪ ٖٓ ٚ٤‬كـؾ‬ ‫حُطَك‪٤ٗ ٖ٤‬جخ ‪ٝ‬طؼظٔي ػِ‪ ٠‬ػوظ‪ٜ‬خ رؼِْ حٌُخ‪ٝ ٖٛ‬هيٓ‪٤‬ظ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬ط‪ٜ‬ي‪٣‬و‪ ٚ‬أًؼَ رٌؼ‪ٔٓ َ٤‬خ طؼظٔي ػِ‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬يم رَح‪ ٚ٘٤ٛ‬حُٔؼويس ‪ٝ‬ه‪ٞ‬س كـظ‪.ٚ‬‬ ‫‪ٌٌٛٝ‬ح ‪٣‬زي‪ ٝ‬ح‪٫‬هظ‪٤‬خٍ ُ‪ٔٗ٪‬خٕ حُؼخٓ‪ ٢‬ر‪ٗ ٖ٤‬و‪ ٚ‬هي‪ُ ًٝ ْ٣‬ل‪٤‬ش ‪ِ٣ٞ١‬ش ‪ٝ‬ػٔخٓش أ‪٤ِٛ ٝ‬ذ‬ ‫ًز‪ َ٤‬طْ٘ ؿٔ‪٤‬ؼخ ػٖ ٓؼش حُؼِْ ‪ٝ‬حُظزلَ ك‪ ٢‬حُل‪٣ ،ْٜ‬ؼط‪ ٚ٤‬اؿخرخص ٓ‪ِٜ‬ش ‪ٝٝ‬حك‪٤‬ش ‪٘ٓ"ٝ‬طو‪٤‬ش"‬ ‫‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪٣‬ل‪ٜٜٔ‬خ‪،‬‬ ‫‪ٝ‬ر‪ٗ ٖ٤‬و‪ ٚ‬آهَ ؿخُزخ ر‪ُ ٬‬ل‪٤‬ش ‪ٝ‬ر‪ ٬‬حىػخء هيٓ‪٤‬ش ‪٣‬ؼط‪ ٚ٤‬آخ أؿ‪ٞ‬رش ٓ‪٠‬لٌش ٓؼَ إٔ‬ ‫ح‪ٔٗ٩‬خٕ أ‪ ِٚٛ‬هَى أ‪ٌٔٓ ٝ‬ش !! ط‪٢ٗ !! ٍٜٞ‬ء ؿَ‪٣‬ذ كؼ‪ ٬‬ػوَ ‪ٛ‬ئ‪٫‬ء حُٔ‪٬‬كيس !!‬ ‫أ‪٣ ٝ‬ؼط‪ ٚ٤‬أؿ‪ٞ‬رش ٓز‪ٜٔ‬ش ‪ٝ‬ؿخٓ‪٠‬ش ‪ ٫‬طو٘غ ػخهَ ػٖ حُ‪ ٬‬ط٘خظَ ‪ٝ‬ح‪ٝ٧‬طخٍ حُلخثوش ً‪٤ٔ٣ ٢‬غ‬ ‫حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ‪..‬‬ ‫أ‪ ٝ‬ػخُؼش ح‪٧‬ػخك‪ٝ ٢‬حُطخٓش حٌُزَ‪ٝ ٟ‬هخ‪ٔٛ‬ش حُظ‪٣ َٜ‬ـ‪٤‬ذ ‪ ٫‬أػَف !! ط‪ ٍٜٞ‬ؿ‪ٌٛ َٜ‬ح‬ ‫حُٔظؼخُْ حٌُ‪٣ ١‬ز٘‪ ٢‬حػظوخى‪ ٙ‬ػِ‪ ٠‬حُظ٘‪ !! ٕٞ‬ط‪ ٍٜٞ‬كو‪ !! ٢‬حُلٔي هلل حٌُ‪ ١‬ػخكخٗخ ٓٔخ حرظِ‪ ٠‬ر‪ٚ‬‬ ‫ؿ‪َٗ٤‬خ !!‬ ‫كبًح أ‪ٟ‬ل٘خ اُ‪ًُ ًَ ٠‬ي إٔ حٌُخ‪٣ ٖٛ‬يػْ ً‪ ٚٓ٬‬روِ‪ٝ( َ٤‬أك‪٤‬خٗخ رٌؼ‪٤ٓ ٖٓ )َ٤‬خٓش حُؼ‪ٜ‬خ‬ ‫‪ٝ‬حُـٍِس ‪ٝ‬حُ‪ٞ‬ػي ‪ٝ‬حُ‪ٞ‬ػ‪٤‬ي رخ‪ٟ٩‬خكش اُ‪ ٠‬حُلـش‪ٌٛٝ ،‬ح ‪٣‬وِ‪ ٚ٘ٓ ٞ‬كي‪٣‬غ ٓيػ‪ ٢‬حُؼِْ حُٔظٌحً‪٢‬‬ ‫حُزخثْ طٔخٓخ ك‪٤‬غ ‪٣ ٫‬ؼيى ر٘‪٢‬ء إ ‪ٛ‬يهظ‪ٜ٣ ٫ٝ ٚ‬يىى ر٘‪٢‬ء إ ُْ طلؼَ‪ٝ ،‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُلخُش‬ ‫ح‪١ ِْٓ٧‬زؼخ ‪ ٞٛ‬حطزخع حٌُخ‪ٝ ٖٛ‬حَُٔح‪٘ٛ‬ش ػِ‪ ٠‬حُٔ‪ ،ٕٞٔ٠‬كبٕ ‪ٛ‬يم حٌُخ‪ ٖٛ‬كِٗخ ‪ٝ‬إ ُْ‬ ‫‪ٜ٣‬يم ُْ ٗؤَ !‬ ‫اًح أهٌٗخ ًُي ًِ‪ ٚ‬رؼ‪ ٖ٤‬ح‪٫‬ػظزخٍ‪ ،‬رؤٓخٗش ٖٓ ٓظ‪ٜ‬يم ؟‬ ‫ٖٓ ‪ٛ‬خكذ حُلٌَ ح‪٧‬ه‪ ٟٞ‬؟‬ ‫ٖٓ ‪ٓ ٌٚ٘ٔ٣‬وخ‪ٓٝ‬ش رٔخ‪١‬ش ‪ٝ‬اػـخُ حُزؼَ ‪ٝ‬حُزؼ‪ َ٤‬؟‬ ‫‪ – 4‬اإلس‪ٛ‬بة‪2‬‬ ‫‪ ٫ٝ‬أه‪ٜ‬ي ‪٘ٛ‬خ رخُطزغ اٍ‪ٛ‬خد حُوخػيس ‪ٝ‬أٓؼخُ‪ ،ٚ‬رَ ‪٣َ١‬وش حُظلٌ‪ َ٤‬حُظ‪ ٢‬طؼظٔي حُظو‪٣ٞ‬ق‬ ‫‪ٝ‬ح‪٩‬ه‪ٜ‬خء ك‪ ٢‬ح‪٩‬ه٘خع ػ‪ٟٞ‬خ ػٖ حُٔ٘طن ‪ٝ‬حُلـش‪٘ٛٝ .‬خ ٓؤه‪ ٜٚ‬هِ‪ٝ ٬٤‬أٗخهٖ رٌَ٘‬ ‫ٍث‪ ٢ٔ٤‬ح‪٧‬ى‪٣‬خٕ ح‪٫‬رَح‪٤ٔ٤ٛ‬ش حُؼ‪٬‬ػش حُظ‪٣ ٢‬ي‪ ٖ٣‬ر‪ٜ‬خ أًؼَ ٖٓ ٗ‪ٜ‬ق ٌٓخٕ حٌَُس ح‪٤ٍٟ٧‬ش‪،‬‬ ‫‪ٓٝ‬ؤه‪ ٜٚ‬أًؼَ رخ‪ ّ٬ٓ٩‬طلي‪٣‬يح حٌُ‪ِ٣ ٫ ١‬حٍ ٓغ ح‪ٓ٧‬ق ٓٔظؼ‪٤ٜ‬خ كظ‪ ٠‬ح‪ ٕ٥‬ػِ‪٠‬‬ ‫حُٔ‪ٜ‬خُلش ٓغ حُل‪٠‬خٍس ‪ٝ‬رو‪٤‬ش حُ٘ظْ حُلٌَ‪٣‬ش‪.‬‬

‫‪“Not only is there no God, but try‬‬ ‫”‪finding a plumber on Sunday.‬‬ ‫‪Woody Allen‬‬

‫ر‪َٜ‬ف حُ٘ظَ ػٖ ًُي‪ٗ ،‬ـي إٔ ٍؿخٍ حُي‪ ْ٤ُ ٖ٣‬كو‪٣ ٢‬طَكه‪ٛ ٕٞ‬هٌ‪ ٙ‬ح‪ٓ٧‬هجِش حُهظ‪ ٢‬ههي‬ ‫طزي‪ٝ ٝ‬ؿ‪ٜ٤‬ش ُ‪ٗ٪‬هٔخٕ حُؼهخٓ‪ ،٢‬رهَ ُهي‪ ْٜ٣‬ح‪٩‬ؿخرهخص أ‪٣‬ه‪٠‬خ‬

‫!‬

‫‪ ْ٤ُٝ‬أ‪ ١‬اؿخرخص‪ ،‬رَ اؿخرخص ٓ‪ِٜ‬ش ‪ٝ‬رٔ‪٤‬طش أ‪٠٣‬خ ‪ٌٔ٣‬هٖ إٔ ‪٣‬ل‪ٜٜٔ‬هخ أ‪ٗ ١‬هو‪ ٚ‬رـه‪ٞ‬‬ ‫حُ٘ظههَ ػههٖ ػوخكظهه‪ٝ ٚ‬ػِٔهه‪ٝ ٚ‬ح‪٬١‬ػهه‪ٚ‬‬

‫!!‬

‫ًِٔش ‪ٝ‬حكيس ٓلَ‪٣‬ش ٖٓ أٍرؼش أكَف ( رخُؼَر‪٤‬ش‪ ،‬كٌَ ٓـٔ‪ٞ‬ػش ً‪ٜ٘‬ش ُ‪ٜ‬خ اُ‪ٜٜ‬خ حُوهخ‪)ٙ‬‬ ‫طلَ ًَ ح‪ٌٗ٩‬خ‪٫‬ص ‪ٝ‬طِ‪ُ ًَ َ٣‬زْ ‪ٝ‬ؿٔه‪ :ٝٞ‬هللا‬

‫!!‬

‫هخٍٕ ٓ‪ُٜٞ‬ش ًُي ٓغ ح‪ٝ٧‬طخٍ حُلخثوش ‪ٝ‬حُ‪ ٬‬ط٘خظَ ‪ٝ‬حُلوخػخص حٌُ‪٤ٗٞ‬ش ‪ٝ‬حُطلَحص ‪ٝ‬حُ‪٠‬ـ‪١ٞ‬‬ ‫حُظط‪٣ٍٞ‬ش ‪٤ٗٝ‬لَس حُي‪ ١‬إ ا‪ٓٝ ٚ٣‬خ اُه‪ًُ ٠‬هي ٓهٖ ًه‪ٓ ّ٬‬ز‪ٜ‬هْ ‪ٝ‬ؿهخٓ‪ ٫ ٞ‬طلوه‪ ٚ‬حُـخُز‪٤‬هش‬ ‫حُههههٔخكوش ٓههههٖ حُ٘ههههخّ ٓ٘هههه‪ٗ ٚ‬هههه‪٤‬جخ‬

‫!!‬

‫‪ٛ‬ل‪٤‬ق أٗ‪ ٚ‬ط‪ٞ‬ؿي ٗوطش ‪ٟ‬ؼق ‪ٛ‬ـ‪َ٤‬س ُِـخ‪٣‬ش ك‪ ٢‬حٌُِٔش حُٔلَ‪٣‬ش ‪ ٢ٛٝ‬إٔ حٌُخ‪ ٖٛ‬أػله‪٠‬‬ ‫ٗلٔ‪ ٖٓ ٚ‬طلٔ‪ٝ َ٤‬ؿ‪ٞ‬ى ‪ٌٛ‬ح هللا ٗلٔ‪ٌٌٛٝ ٚ‬ح كَٔ حُٔخء رؼي حُـ‪ٜ‬ي رخُٔخء‪ ،‬رَ أطؼْ رٌؼ‪ َ٤‬اً‬ ‫كَٔ حُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى حُٔؼوي رلَ‪٤ٟ‬ش أػوي ٖٓ حُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ٗلٔ‪ ٚ‬رٌؼ‪ُٜ ْ٤ُٝ َ٤‬خ طلٔ‪ َ٤‬ري‪ٍٛٝ‬خ‪.‬‬ ‫ٌُٖ ‪ ٌٙٛ‬حُ٘وطش حُزٔ‪٤‬طش ‪ ٌٖٔ٣‬ح‪ُ٫‬ظلخف ك‪ُٜٞ‬خ رٔ‪ُٜٞ‬ش رخُوطخرش حُظوَ‪٣َ٣‬ش حُ‪ٜ‬خٍٓش ػٖ‬ ‫حٓهظلخُش حُظِٔهَٔ ٓ٘طو‪٤‬هخ ‪ٝٝ‬ؿه‪ٞ‬د ح‪ٓ٫‬هظؼخًس رهخهلل ٗلهٔ‪ ٚ‬ػ٘هي حُهٔئحٍ ػهٖ طلههٔ‪َ٤‬‬

‫‪8‬‬

‫أريأ رَ٘ف ‪ ٌٙٛ‬حُ٘وطش ٖٓ ٓزيأ إٔ ح‪ٔٗ٩‬خٕ ‪٣‬وِن ح‪ ُٚ٩‬ػِ‪ٗ ٠‬خًِظ‪ٝ ،ٚ‬طظـ‪ َ٤‬كظ‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬لخص ح‪ ُٚ٩‬حُ‪ٞ‬حكي كٔذ حُِٔحؽ حُؼخّ ‪٧‬طزخػ‪.ٚ‬‬ ‫كخُزي‪ ١ٝ‬ك‪ٓ ٢‬ؼ‪٘٤‬ظ‪ ٚ‬حُوخٓ‪٤‬ش ك‪ ٢‬حُ‪ٜ‬لَحء طلَه‪ ٚ‬حُْ٘ٔ ‪٣ٝ‬وَ‪ ٚٛ‬حُزَى ‪٣ٝ‬ؼ‪ٚ٠‬‬ ‫حُـ‪ٞ‬ع‪ٝ ،‬ك‪٤‬غ طٌ‪ ٕٞ‬حُو‪٤‬خٍحص ػخىس أٓخٓ‪" ٢ٛ ٚ‬آخ هخطَ أ‪ٓ ٝ‬وظ‪ٝ "ٍٞ‬طٔؼَ حُوز‪ِ٤‬ش‬ ‫‪ٝ‬حُـٔخػش ُ‪ ٚ‬ح‪ٗ٫‬ظٔخء حٌُِ‪ٝ ٢‬كَ‪ٛ‬ش حُل‪٤‬خس حُ‪ٞ‬ك‪٤‬يس‪ٌٛ ،‬ح حُزي‪٣ ١ٝ‬وِن اُ‪ ٚ‬ػِ‪٠‬‬ ‫ٗخًِظ‪ ،ٚ‬هخٓ‪٤‬خ‪ ،‬ؿِلخ‪ ،‬ػ٘خثَ‪٣‬خ‪ ،‬ؿ‪ٍٞ٤‬ح‪ٓ ،‬لي‪ٝ‬ى ح‪٧‬كن ‪٣ ٫ٝ‬ظلَٔ حُؼ‪٤ٜ‬خٕ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬حُل‪ ١َ٠‬حُٔظ٘ؼْ ك‪ ٢‬حُل‪٤‬خس‪ ،‬حُٔ‪ ٍٞٔ٤‬حُلخٍ‪ ،‬حٌُ‪ِٔ٣ ١‬ي ‪ٝ‬هظخ ٖٓ حُلَحؽ ‪ٔ٣‬ظـِ‪ ٚ‬ك‪٢‬‬ ‫حُل٘‪ٝ ٕٞ‬حُ٘ؼَ ‪ٝ‬حُؼِْ ‪ٝ‬طوي‪ َ٣‬حُـٔخٍ رؼ‪٤‬يح ػٖ حُ‪َٜ‬حع حُ‪ٗ٫ ٢ٓٞ٤‬ظِحع ُؤش حُؼ‪،ٖ٤‬‬ ‫‪٣‬وِن اُ‪ٓ ٚ‬ؼِ‪٣ ،ٚ‬ؼ‪٣ٝ ٖ٤‬يع ؿ‪٣ َٙ٤‬ؼ‪ٓ ،ٖ٤‬ظٔخٓق‪ٍ ،‬ك‪ ٜٚٔ٣ ٫ ،ْ٤‬كَ‪١ ٝ‬خػظ‪ ٚ‬ػِ‪٠‬‬ ‫حُـٔ‪٤‬غ ‪٤٠٣ ٫ٝ‬ن ًٍػخ رخ‪٫‬هظ‪٬‬ف‪.‬‬ ‫‪ٗ ٫ ٢ًٝ‬ظٌِْ ك‪ ٢‬حُٔـَىحص‪ُ٘ ،‬ؼوي ٓوخٍٗش ر‪ ٖ٤‬اُ‪ ٚ‬حُٔٔ‪٤‬ل‪٤‬ش ح‪ ٕ٥‬ك‪ ٢‬ريح‪٣‬خص حُوَٕ‬ ‫حُلخى‪ٝ ١‬حُؼَ٘‪ ٖ٣‬ك‪٤‬غ ‪٣‬ظـ٘‪ ٠‬حُٔٔ‪٤‬ل‪ ٕٞ٤‬ػِ‪ ٠‬أٗـخّ حُو‪٤‬ؼخٍس ‪ُٝ‬هِهش حُؼ‪ٜ‬خك‪ َ٤‬رلذ‬ ‫حُٔٔ‪٤‬ق ُِزَ٘ ‪ٓٝ‬ـلَط‪ٍٝ ٚ‬كٔظ‪ٌِٞٓٝ ٚ‬ط‪ٝ ٚ‬كيحث‪ ٚ‬اُن‪ٝ ،‬ر‪ٗ ٖ٤‬لْ ‪ٌٛ‬ح ح‪ ُٚ٩‬رخُ‪٠‬ز‪ ٢‬هزَ‬ ‫‪٘ٓ 900‬ش ُٖٓ حُلَ‪ٝ‬د حُ‪٤ِٜ‬ز‪٤‬ش‪ ،‬ح‪ ُٚ٩‬حٌُ‪ً ١‬خٕ ‪َ٣ ٫‬ط‪ ٖٓ ١ٞ‬حُيّ ‪ٝ‬حٌُ‪٫ ١‬‬ ‫‪ ٠َٟ٣‬ا‪ ٫‬ربرخىس أػيحء‪ ٙ‬ػٖ رٌَس أر‪ٔٗ ْٜ٤‬خء ‪ٝ‬أ‪١‬لخ‪ٍٝ ٫‬ؿخ‪٤ٗ ،٫‬زخ ‪ٗٝ‬زخٗخ ‪ٝ‬طيٓ‪َ٤‬‬ ‫ٓيٗ‪ٝ ْٜ‬كَػ‪ٜ‬خ رخُِٔق‪.‬‬ ‫ٖٓ ‪ ٞٛ‬اُ‪ ٚ‬حُٔٔ‪٤‬ل‪٤‬ش حُلو‪٤‬و‪ ٢‬؟ حُـ‪ٞ‬حد ‪ٔٛ٬ً ٞٛ‬خ‪ ،‬ك‪ٌٜ‬ح ح‪ ْ٤ُ ُٚ٩‬ا‪ ٫‬كٌَس ك‪ ٢‬حُؼوَ‬ ‫حُـٔؼ‪٧ ٢‬طزخػ‪ٝ ٚ‬رخُظخُ‪٣ ٢‬ظـ‪ٓ َ٤‬غ طـ‪ٌٛ َ٤‬ح حُؼوَ حُـٔؼ‪.٢‬‬


‫ه‪ٞ‬س حُلٌَ حُي‪ ٢٘٣‬ؽ‪3‬‬

‫‪ٝ‬ػ٘يٓخ ط٘ؼْ حُٔٔ‪٤‬ل‪ ٕٞ٤‬ح‪ٝ ٕٞ٤ٌ٣َٓ٧‬ح‪ٍٝٝ٧‬ر‪ ٕٞ٤‬رخُل‪٠‬خٍس ‪ٝ‬حُؼِْ ‪ٝ‬طلهٔ٘ض أك‪ٞ‬حُ‪ٜ‬هْ‬

‫ُ‪ ْ٤‬أك‪ َ٠‬رَ أٓ‪ٞ‬أ‪ ،‬اً ػِ‪ ٠‬ح‪٧‬ؿِذ ‪ِ٣‬ح‪٣‬ي‪ ٕٝ‬ػِ‪ ٠‬حُزو‪٤‬ش ك‪ ٢‬حُـِ‪ٝ ٞ‬حُظ٘يى ٌُ‪٣ ٢‬ظ‪َٜٝ‬ح‬ ‫ػِ‪٣ٝ ْٜ٤‬ؼزظ‪ٞ‬ح أٗ‪ ْٜ‬أًؼَ اه‪ٛ٬‬خ ٓ٘‪.ْٜ‬‬ ‫‪ ٌٙٛ‬حُ٘خك‪٤‬ش ٖٓ ه‪ٞ‬س حُلٌَ حُي‪ ٫ ٢٘٣‬طظؼِن رخ‪٩‬ه٘خع ‪ٝ‬حُظل‪ َ٤٠‬حُ٘و‪ ٢ٜ‬حُؼخ‪١‬ل‪ً ٢‬خُ٘وخ‪١‬‬ ‫حُٔخروش‪ ،‬رَ رٔ‪ ِٚ٤‬حُطز‪٤‬ؼ‪ُ ٢‬لـذ حُلٌَ حُٔؼخًْ ‪ٝ‬اهَحٓ‪ ٚ‬طٔخٓخ آخ هظ‪ ٬‬أ‪٘ٓ ٝ‬ؼخ أ‪ٗ ٝ‬ل‪٤‬خ‬ ‫‪ٝ‬آٔخع حُؼخٓش ‪ٝ‬ؿ‪ٜ‬ش ٗظَ ‪ٝ‬حكيس كو‪ٔٓ ٢‬خ ‪٘٣‬ل‪ ٢‬حُلخؿش ُِيه‪ ٍٞ‬ك‪ٗ ٢‬وخٗخص ‪ ٫‬ىحػ‪ُٜ ٢‬خ‬ ‫أ‪ٝ ٬ٛ‬طوي‪ ْ٣‬حُلـؾ ك‪ٜ٤‬خ‪ٝ .‬ك‪ ٢‬ؿ‪٤‬خد أ‪ٓ ١‬ؼخٍ‪ٟ‬ش ‪ ٫‬ط‪ٞ‬ؿي ‪ٛ‬ؼ‪ٞ‬رش ًز‪َ٤‬س ك‪ ٢‬طَٔ‪ َ٣‬كظ‪٠‬‬ ‫أٗي ح‪٧‬كٌخٍ ٓولخ ‪ٟٝ‬لخُش ٓخ ىحّ ‪ٞ٣ ٫‬ؿي ٖٓ ‪٣‬ل٘ي‪ٛ‬خ‪.‬‬ ‫‪ٌٌٛٝ‬ح ‪٣‬ظ‪٠‬خكَ ح‪ٍٛ٩‬خد حُلٌَ‪ٓ ُٚ٪ُ ١‬غ ح‪ٍٛ٩‬خد ح‪ٔٗ٩‬خٗ‪٬ًُٞ ٢‬ث‪ ٚ‬ح‪ُ ٖ٤٤ٍٟ٧‬ظؼز‪٤‬ض‬ ‫‪ٝ‬طو‪٣ٞ‬ش حُلٌَ حُي‪ ٢٘٣‬أًؼَ ‪ٝ‬أًؼَ ر‪ ٖ٤‬حُ٘خّ‪.‬‬ ‫‪ – 5‬اُغِطخ ‪ٝ‬اُ٘ل‪ٞ‬ر‪2‬‬ ‫طٔخ‪ ٢ٍٗٝ‬ى‪ٓٝ‬خ ٌٗ‪ٞ‬ى – ‪ ٫‬أٓظط‪٤‬غ اػزخط‪ٜ‬خ ‪١‬زؼخ – رؤٕ ػيىح ‪ٔ٣ ٫‬ظ‪ٜ‬خٕ ر‪ ٖٓ ٚ‬حٌُ‪ٜ٘‬ش‬ ‫‪ٍٝ‬ؿخٍ حُي‪ِٓ ٖ٣‬لي‪ ٖ٣‬كو‪٤‬وش ‪ٔ٣‬ظويٓ‪ ٕٞ‬حُي‪ً ٖ٣‬ؤىحس ٍحثؼش ُِ‪ ٍٞٛٞ‬اُ‪ ٠‬حُ٘ل‪ٝ ًٞ‬حُـخ‪،ٙ‬‬ ‫‪ٝ‬طَطلغ ٗٔزش حُِٔلي‪ًِٔ ْٜ٘ٓ ٖ٣‬خ حٍطلؼ٘خ ك‪ ٢‬حُِٔي حٌُ‪ٜٞ٘‬ط‪ ٢‬كظ‪ ٠‬ط‪ َٜ‬اُ‪ ٠‬حُـخُز‪٤‬ش‬ ‫حُؼظٔ‪ ٠‬ر‪ ٖ٤‬حُو‪٤‬خىحص ‪ٝ‬حُ٘ـ‪.ْٜ٘ٓ ّٞ‬‬

‫‪١‬ز‪٤‬ؼ‪ ٢‬اً إٔ ًَ ‪ ٌٙٛ‬حُٔلخ‪ُ ْ٤ٛ‬هْ طٌهٖ كهظ‪ ٠‬طهيهَ كه‪ٗ ٢‬طهخم حُظلٌه‪ َ٤‬كه‪ًُ ٢‬هي حُِٓهٖ‬

‫طالما أن الكوارث والحروب والمجاعات حسب اإلسالم‬ ‫والمسلمٌن ‪ ,‬هً اختبارات هللا لعبٌده المؤمنٌن به ‪.‬‬ ‫وطالما أن كل مسلم ٌموت تحت القصف اإلسرائٌلً ‪ٌ ,‬عتبر‬ ‫شهٌد ‪.‬‬ ‫وطالما أن كل شهٌد مأواه الجنة ‪.‬‬ ‫إذاً كل شهداء األمة اإلسالمٌة ‪ ...‬سٌخلدون فً الجنة ‪.‬‬ ‫أٌن المشكلة ؟‬ ‫أٌن المأساة ؟‬ ‫هل انتقال المسلم من دار الفناء إلى دار الخلود والبقاء‬ ‫مشكلة ومأساة ؟؟؟‪.‬‬ ‫حسب هذه القاعدة اإلسالمٌة ‪...‬أي ( كل شهٌد ٌذهب إلى‬ ‫الجنة ) بحسب آٌة ال تحسبن اللذٌن ‪, ...‬‬ ‫إذاً وجب على كل مسلم أن ٌشكر إسرائٌل على ما‬ ‫فعلت ‪...‬‬ ‫هل لدٌك أٌها المسلم هدف أعظم من دخول الجنة ؟‬ ‫إسرائٌل تساعدك بالوصول إلٌها بسرعة هائلة ‪...‬‬ ‫إذاً علٌك بالصالة والسالم على إسرائٌل ‪ ...‬ال لعنها !!!‪.‬‬ ‫ألٌس كذلك ؟؟؟‬

‫حُٔخى‪٣‬ش ريأص طوق ؿِه‪ٞ‬حء اُ‪ٜٜ‬هْ ه‪ٜٛٞ‬هخ رؼهي طوِ‪٤‬هْ أظهخكَ‪ٓ ٙ‬هٖ هزهَ حُٔهي حُؼِٔهخٗ‪،٢‬‬ ‫‪ٝ‬رَأ‪ ٢٣‬إٔ طٔخٓق حُٔٔ‪٤‬ل‪٤‬ش حُلخُ‪َ٣ ٫ ٢‬ؿهغ ا‪٬١‬ههخ اُه‪ ٠‬طؼخُ‪ٜٔ٤‬هخ حَُك‪ٔ٤‬هش حُهظ‪ ٢‬أػهخى‬ ‫حُٔئٓ٘‪ ٕٞ‬حًظه٘خك‪ٜ‬خ رؼهي أٗ‪ٜ‬هَ حُهيّ حُهظ‪ ٢‬أٓهخُ‪ٜ‬خ أؿهيحى‪ ْٛ‬رهَ اُه‪ٟ ٠‬هؼل‪ٜ‬خ أ‪ٝ ٫ٝ‬طَهه‪٢‬‬ ‫ٓؼظ٘و‪ٜ٤‬خ ػخٗ‪٤‬خ‪ ٫ ،‬أًؼَ ‪ ٫ٝ‬أهَ‪.‬‬ ‫‪ِ٣‬ؼذ ح‪ٍٛ٩‬خد ‪ٝ‬حُظو‪٣ٞ‬ق ى‪ٍٝ‬ح أٓخٓ‪٤‬خ ك‪ ٢‬ح‪٧‬ى‪٣‬خٕ ح‪٩‬رَح‪٤ٔ٤ٛ‬ش‪ٝ ،‬اًح حػظزَٗخ ُِظزٔ‪ ٢٤‬إٔ‬ ‫حُ‪ٜٞ٤‬ى‪٣‬ش حُزي‪٣ٝ‬ش ‪ٝ‬حُٔٔ‪٤‬ل‪٤‬ش ‪ٔٛ‬خ ػِٔ‪٤‬خ ٗ‪٢‬ء ‪ٝ‬حكي ً‪ٜٔٗٞ‬خ طظ٘خًٍخٕ ك‪ ٢‬حُؼ‪ٜ‬ي حُوي‪ٝ ،ْ٣‬إٔ‬ ‫ح‪ ْ٤ُ ّ٬ٓ٩‬ا‪ٔٗ ٫‬وش ٓ٘ولش ‪ٓٝ‬ؼيُش ػٖ حُ‪ٜٞ٤‬ى‪٣‬ش حُ‪ٜ‬لَح‪٣ٝ‬ش حُوخٓ‪٤‬ش‪ٔٗ ،‬ظط‪٤‬غ إٔ ٗل‪ْٜ‬‬ ‫إٔ ح‪ ُٚ٩‬ح‪٩‬رَح‪ ٢ٔ٤ٛ‬ػِٔ‪٤‬خ ُ‪ ْ٤‬ا‪٤ٗ ٫‬ن ػ٘‪َ٤‬س ري‪ ،١ٝ‬ك‪:ٜٞ‬‬ ‫– ُ‪ ٚ‬أٓش هخ‪ٛ‬ش ر‪( ٚ‬أٓش رٔؼ٘‪ ٠‬ؿٔخػش ‪ ْ٤ُٝ‬رٔؼ٘‪ nation ٠‬حُٔليع) ‪٘٣ٝ‬ظَ اُ‪ ٠‬حُيٗ‪٤‬خ‬ ‫ٓههههٖ ٓ٘ظههههخٍ‪ٗ :‬لههههٖ ‪ٛٝ‬ههههْ‬

‫‪.‬‬

‫– ‪ٞ٣ ٫‬ؿي رخُ٘ٔزش ُ‪٢ٗ ٚ‬ء حٓٔ‪ ٚ‬حهظ‪٬‬ف أ‪ٍ ٝ‬أ‪ ١‬آهَ أ‪ ٝ‬كَ‪٣‬هش ػِه‪ ٠‬ح‪١٩‬ه‪٬‬م‪ٛٝ ،‬هٌح‬ ‫‪ٝ‬حُز‪٤‬جهههههههههش‬

‫‪.‬‬

‫– ؿ‪٧ ٍٞ٤‬ه‪ ٠ٜ‬ىٍؿش ‪٣ ٫ٝ‬لظٔهَ أ‪ٓ ١‬ه٘خًٍش كه‪ ٢‬حُه‪٫ٞ‬ء‬

‫‪.‬‬

‫– ػ‪ٜ‬ز‪ ٢‬حُِٔحؽ ‪ٝ‬هخٓ‪ ٢‬حُوِذ رٌَ٘ ؿَ‪٣‬ذ ‪ٗ٫ ْ٤ُٝ‬ظوخٓ‪ ٖٓ ٚ‬أػيحء‪ ٙ‬كي‬

‫‪.‬‬

‫– ًَ‪٧ ْ٣‬ه‪ ٠ٜ‬ىٍؿخص حٌَُّ ٓغ أطزخػ‪ٝ ٚ‬كِلخإ‪ٞٓ( ٙ‬حء ك‪ ٢‬حُيٗ‪٤‬خ أّ ك‪ ٢‬ح‪٥‬هَس)‪.‬‬ ‫‪ُٝ‬ؼَ ح‪ٍٛ٩‬خد ‪ٝ‬حُظو‪٣ٞ‬ق ‪ ٞٛ‬ػخَٓ ح‪ٔ٣٩‬هخٕ ح‪ ٍٝ٧‬كه‪ ٢‬ح‪ٓ٩‬ه‪ ّ٬‬طلي‪٣‬هيح‪ ،‬كهخُوَإٓ ُ‪٤‬هْ‬ ‫رخٌُظخد حٌُز‪ٝ ،َ٤‬ه‪ ٜٚ‬هْٔ ٓ٘‪ُِ ٚ‬و‪ٝ ٜٚ‬حَُ‪ٝ‬ح‪٣‬خص‪ٝ ،‬هْٔ آهَ ُ‪ً ْ٤‬ز‪َ٤‬ح ُِظَ٘‪٣‬غ‬ ‫‪ٌ٣ٝ‬خى ‪ ٌٕٞ٣‬حُزخه‪ ًِٚ ٢‬طو‪٣ٞ‬لخ ‪ٝ‬ط‪ٜ‬ي‪٣‬يح ‪ٝٝ‬ػ‪٤‬يح رؤره٘غ ح‪ٗ٫‬ظوخٓهخص ‪ٝ‬أٗه٘غ حُؼو‪ٞ‬رهخص حُظه‪٢‬‬ ‫طـؼَ أهٔ‪ ٠‬حُـ‪٬‬ى‪ ٖ٣‬حُزَ٘‪ً٬ٓ ٖ٤٣‬خ ٍك‪ٔ٤‬خ ٓوخٍٗش ر‪ٜ‬خ‪ ٫ٝ .‬ىحػ‪ ٕ٧ ٢‬آطه‪ ٢‬رؤٓؼِهش ‪ٕ٧‬‬ ‫حُوَإٓ ًِ‪ٓ ٚ‬ؼخٍ ًز‪ َ٤‬ػِ‪ًُ ٠‬ي‪.‬‬ ‫‪ٝ‬حُظو‪٣ٞ‬ق ٓ‪٬‬ف كؼخٍ ُِـخ‪٣‬ش ك‪" ٢‬ح‪٩‬ه٘خع" ًٔخ ‪٣‬ؼهَف حُـٔ‪٤‬هغ‪ ،‬كٔهٖ ح‪ٓ٧‬ه‪ً َٜ‬ؼه‪َ٤‬ح إٔ‬ ‫طو‪ُِ٘ ٍٞ‬و‪ ٫ :ٚ‬طلؼَ ًٌح ‪ٝ‬ا‪ ٫‬ػخهزظي ٓهٖ إٔ طوه‪ُ ٍٞ‬ه‪ ٫ ٚ‬طلؼهَ ًهٌح ‪ًُ ٕ٧‬هي ‪٣‬ه‪َ٠‬‬ ‫رخُٔـظٔغ ًٌَ‪ ،‬ر‪ٓ ٬‬ـظٔغ ر‪ ّ٬ً ٬‬كخٍؽ‪.‬‬ ‫ٌُٖ ُ‪ٌٛ ْ٤‬ح ‪ ٞٛ‬ح‪ٍٛ٩‬خد حٌُ‪ ١‬أه‪ٜ‬ي‪ً ٙ‬ؼخَٓ ه‪ٞ‬س ك‪ ٢‬حُلٌَ حُي‪ ،٢٘٣‬ػِ‪ ٠‬حُؼٌْ طٔخٓهخ‪،‬‬ ‫كخ‪ٍٛ٩‬هخد ‪ٝ‬حُظ‪ٜ‬ي‪٣‬هي ‪ٛ‬ه‪ٓ ٞ‬ه‪٬‬ف ‪ٟ‬هؼ‪٤‬ق حُلـهش ‪٤ُٝ‬هْ حُؼٌهْ كهظ‪ ٠‬كه‪ٗ ٢‬ظهَ حُؼخٓههش‬ ‫‪ٝ‬حُزٔطخء‪.‬‬ ‫ح‪ٍٛ٩‬خد حٌُ‪ ١‬أه‪ٜ‬ي‪ً ٙ‬ؼخَٓ هه‪ٞ‬س ‪ٛ‬ه‪ ٞ‬اٍ‪ٛ‬هخد ٓهٖ ‪٣‬ظه‪ ٍٕٜٝٞ‬أٗ‪ٜ‬هْ ‪ًٝ‬ه‪٬‬ء ح‪ُ٩‬ه‪ ٚ‬ػِه‪٠‬‬ ‫ح‪ٞٓ ،ٍٝ٧‬حء ػٖ كٖٔ ٗ‪٤‬ش أ‪ٞٓ ٝ‬ء ٗ‪٤‬ش‪.‬‬ ‫كلٔ٘‪ ٢‬حُ٘‪٤‬ش ٓ٘‪٣ ْٜ‬يكؼ‪ً ْٜ‬ػَ‪ ٖٓ ْٛ‬اؿه‪٠‬خد اُ‪ٜٜ‬هْ حُٔلهي‪ٝ‬ى ح‪٧‬كهن ‪ٝ‬حُٔؼٌهَ حُٔهِحؽ‬ ‫ى‪ٓٝ‬خ ‪ٝ‬حُٔظلَؽ ُ‪ٛ٬‬ظٔخّ رخُ‪ٜ‬ـخثَ ريءح ٖٓ حَُؿَ حُظ‪٣ ٢‬ـذ ر‪ٜ‬خ ىه‪ ٍٞ‬حُلٔخّ اُ‪ٍٞ١ ٠‬‬ ‫حُِل‪٤‬ش ‪ ْ٤ُٝ‬حٗظ‪ٜ‬خء رهؤ‪ٍ ١‬ؿهَ ‪٣‬ـهذ إٔ ط‪ٟٞ‬هغ ػِه‪ ٠‬ح‪٧‬ههَ‪ ٟ‬أػ٘هخء ح‪ٟ٫‬هـخع‪ٛٝ .‬ه‪ٞ‬‬ ‫ٓظَر‪ ٚ‬ى‪ٓٝ‬خ رؼزخى‪ ٙ‬ػِ‪ ٠‬أهَ ؿِطش ً‪٣ ٢‬ؤق ح‪ ٍٝ٧‬ر‪.ْٜ‬‬ ‫‪٣‬يكؼ‪ٌٛ ْٜ‬ح حٌُػَ ُ‪ ْ٤‬اُ‪ ٠‬حُظي‪ ٖ٣‬حُ٘و‪ ٢ٜ‬كلٔذ‪ ،‬رَ اُ‪ ٠‬اههَحّ أ‪ٛ ١‬ه‪ٞ‬ص ‪ٌ٘ٔ٣‬ه‪ٚ‬‬ ‫اُػخؽ اُ‪ ْٜٜ‬كظ‪ ُْٜ ٌٖ٣ ُْ ُٞٝ ٠‬ػ‪٬‬هش ر‪ٜ٣ ٫ ٢ً ٚ‬ذ كْٔ ؿ‪٠‬ز‪ ٚ‬ػِ‪ُٚ ٖٓ ٞٛٝ ،ْٜ٤‬‬ ‫رخع ‪ َ٣ٞ١‬ك‪ ٢‬ح‪ٗ٫‬ظوخّ رٌَ٘ ػ٘‪ٞ‬حث‪ٝ ٢‬حُؼو‪ٞ‬رخص حُـٔخػ‪٤‬ش حُظ‪ ٢‬ط‪٤ٜ‬زذ حُ‪ٜ‬خُق ‪ٝ‬حُطخُق‬ ‫‪ٝ‬حُزَ‪١‬ء ‪ٝ‬حٌُٔٗذ ر‪ ٬‬طٔ‪ ِ٤٤‬ريءح ٖٓ ٗ‪ٞ‬ف اُ‪ ٠‬ػخى ‪ٝ‬ػٔ‪ٞ‬ى ‪ ْ٤ُٝ‬حٗظ‪ٜ‬خء رخُظٔ‪ٗٞ‬خٓ‪ ،٢‬طٔخٓخ‬ ‫ٓؼَ ُػٔخء هزخثِ‪ ْٜ‬ح‪ ٖ٤٤ٍٟ٧‬حٌُ‪ ٖ٣‬هِو‪ٞ‬ح اُ‪ ْٜٜ‬ػِ‪ٗ ٠‬خًِظ‪ْٜ‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ٝ‬حُل‪ٞ٤‬حٕ حٌُٔػ‪ٝ ٍٞ‬حُٔل٘‪ ٍٞ‬ك‪ ٢‬حُِح‪٣ٝ‬هش ‪ٛ‬ه‪ ٞ‬أهطهَ حُل‪ٞ٤‬حٗهخص ‪ٝ‬أًؼَ‪ٛ‬هخ ههيٍس ػِه‪٠‬‬ ‫ح‪٣٩‬هٌحء‪٘ٛٝ ،‬هخى أٓؼِهش ‪ ٫‬طله‪ ٠ٜ‬كه‪ ٢‬حُظههخٍ‪٣‬ن ػهٖ ‪ٛ‬ـه‪ٍ ّٞ‬ػهخع حُٔظهي‪ ٖ٤٘٣‬ػِه‪ٓ ٠‬ههٖ‬ ‫‪٣‬ظه‪ٓ ٍْٜٜٗٝٞ‬هزذ ر‪٬‬ث‪ٜ‬هْ ٓهٖ "حٌُلهخٍ" ‪"ٝ‬حُلخٓهو‪"ٝ "ٖ٤‬حُٔ٘لِ‪٤‬ههٖ" ‪"ٝ‬حُؼهخ‪َٛ‬حص" رؼههي‬ ‫حٌُ‪ٞ‬حٍع حُطز‪٤‬ؼ‪٤‬ش ‪ٝ‬ح‪ٝ٧‬رجش ‪ٝ‬حُٔـخػخص‪ٓٝ ،‬لخ‪ُٝ‬ظ‪ ْٜ‬طِٔهن ‪ٝ‬ط‪ٜ‬يثهش ؿه‪٠‬ذ ح‪ُ٩‬ه‪ ٚ‬روظِ‪ٜ‬هْ‬ ‫‪ٝ‬حُظٔؼ‪ َ٤‬ر‪ .ْٜ‬أٓخ ٓ‪٤‬ج‪ ٢‬حُ٘‪٤‬ش ٓ٘‪ ْٜ‬حٌُ‪ٔ٣ ٖ٣‬ظويٓ‪ ٕٞ‬حُي‪ًٔ ٖ٣‬ط‪٤‬هش ُِ‪ٛٞ‬ه‪ ٍٞ‬اُه‪ ٠‬حُهؼَ‪ٝ‬س‬ ‫‪ٝ‬حُـخ‪ ٙ‬كؤَٓ‪ْٛ‬‬

‫‪9‬‬

‫هي ‪٣‬زي‪ٌٛ ٝ‬ح حٌُ‪ُِِٛٞ ّ٬‬ش ح‪ ٠ُٝ٧‬ؿَ‪٣‬زخ ‪ٗٝ‬طلش ً‪٤ٓ٬‬ش ‪ٝ‬طـ٘‪٤‬خ ػِ‪ٓ ٢ٌُ٘ ،ْٜ٤‬ؤَٓى‬ ‫ٍإ‪٣‬ظ‪ٝ ٢‬طلٔ‪ٝ ١َ٤‬أطَى ُِوخٍة إٔ ‪ٞ٣‬حكو٘‪ ٢‬أ‪ ٌُٖٝ ،٫ ٝ‬أ‪ِ١‬ذ ٓ٘‪ ٚ‬إ ُْ ‪ٞ٣‬حكو٘‪ ٢‬إٔ‬ ‫‪٣‬ويّ طلٔ‪َ٤‬ح أك‪ َ٠‬ػِ‪ ٠‬ح‪٧‬هَ‪.‬‬ ‫ُِٔلخٍهش‪٘٣ ،‬خًٍ٘‪ ٢‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬حَُإ‪٣‬خ ًَ حُٔظي‪ ٖ٤٘٣‬حُزٔطخء ػِٔ‪٤‬خ‪ ،‬ك‪٣ ْٜ‬ظ‪ ٍٕٜٝٞ‬إٔ أ‪١‬‬ ‫ٍؿَ ى‪ ٖٓ ٖ٣‬أ‪١ ١‬خثلش ؿ‪١ َ٤‬خثلظ‪ ْٜ‬رخٌُحص ٓ‪ٜٔ‬خ ًخٗض ‪ِٓ ْٛ‬لي‪ٓ ٖ٣‬ظول‪٣ ٖ٤‬ؼَك‪ٕٞ‬‬ ‫كو‪٤‬وش ًٌد ى‪ ْٜ٘٣‬حُوَحك‪ٛ ٌُٖٝ ٢‬يك‪ ْٜ‬حُ‪ٞ‬ك‪٤‬ي ‪ ٞٛ‬كَف حُ٘خّ ػٖ ى‪ ٖ٣‬حُلن حُ‪ٞ‬ح‪ٟ‬ق‬ ‫ًخُْ٘ٔ ٌَُ ً‪ ١‬ػوَ ‪ٝ‬حٌُ‪ ٞٛ ١‬رخُٔ‪ٜ‬خىكش حُٔؼ‪٤‬يس ‪ ٞٛ‬ى‪ٛ ٖ٣‬ئ‪٫‬ء حُزٔطخء ‪١ٝ‬خثلظ‪ْٜ‬‬ ‫طلي‪٣‬يح‪.‬‬ ‫‪ٝ‬رظ٘ل‪٤‬ش ‪ ٌٙٛ‬حُ٘ظَس حُطل‪٤ُٞ‬ش ؿخٗزخ ٗـي إٔ ح‪ٔ٣٩‬خٕ ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى كؼ‪ ٬‬ري‪ ٕٝ‬أ‪ٗ ١‬ي ك‪ًَ ٢‬‬ ‫حُط‪ٞ‬حثق ‪ٝ‬ح‪٧‬ى‪٣‬خٕ ‪٣ ٫ٝ‬وَ ا‪ٔ٣‬خٕ ح‪ٔٗ٩‬خٕ حُزٔ‪ ٢٤‬حُِْٔٔ ػٖ ٗظ‪ َٙ٤‬حُٔٔ‪٤‬ل‪ ٢‬رؤ‪ ١‬كخٍ‬ ‫ٖٓ ح‪٧‬ك‪ٞ‬حٍ‪ ،‬رَ ‪ٝ‬أًؼَ ٖٓ ًُي ‪٣ ٫‬وَ ا‪ٔ٣‬خٕ حُ٘ٔخّ حُ‪ٜ‬ـ‪ َ٤‬حُٔٔ‪٤‬ل‪ ٢‬رخُؼخُ‪ٞ‬ع‬ ‫‪ٝ‬حُليحء ٍٓ‪ٞ‬هخ ػٖ ا‪ٔ٣‬خٕ ‪١‬خُذ حَُ٘‪٣‬ؼش حُ٘خد حُِْٔٔ رخُـٖ ‪ٝ‬حُٔ‪٬‬ثٌش‪.‬‬ ‫ٌُٖ ‪٣‬زيأ ح‪ َٓ٧‬رخُظـ‪ َ٤‬رَٔػش ًِٔخ ‪ٛ‬ؼي حٌُخ‪ ٖٛ‬ك‪ ِْٓ ٢‬حٌُ‪ٜٞ٘‬ص‪ ،‬ك‪٤‬غ ‪٣‬ظؼَف كؼ‪٬‬‬ ‫ػَ ًظز‪ ٚ‬حُٔويٓش ػٖ ًؼذ ‪ ْ٤ُٝ‬ػٖ ‪٣َ١‬ن حَُٔٗلخص حُظ‪ ٢‬ط٘و‪ٜ٤‬خ ‪ٔٓ٧‬خع حُؼخٓش‪،‬‬ ‫‪ٝ‬ك‪ٗ ٢‬لْ حُ‪ٞ‬هض ‪٣‬ظَى ٗوخء ًظز‪ ٚ‬حُٔويٓش ػِ‪ٓ ٠‬وخػي حُيٍحٓش ُ‪٤‬يهَ ك‪ ٢‬طلي‪٣‬خص حُؼخُْ‬ ‫حُ‪ٞ‬حهؼ‪٣ٝ ٢‬ظؼخَٓ ٓغ حُل‪٤‬خس ًٔخ ‪ًٔ ْ٤ُٝ ٢ٛ‬خ ‪٣‬وَأ ػ٘‪ٜ‬خ‪.‬‬ ‫‪٘ٛ‬خ ‪ٜ٣‬طيّ رٌِٔ٘ش ًز‪َ٤‬س‪ ،‬كخُٔطِن حٌُٔظ‪ٞ‬د ك‪ ٢‬حُ٘‪ ٜٙٞ‬حُٔويٓش ‪٣‬ظؼخٍ‪ٓ ٝ‬غ‬ ‫حُ‪ٞ‬حهغ ػِ‪ ٠‬ح‪ ٍٝ٧‬حؿظٔخػ‪٤‬خ ‪ٝ‬ػِٔ‪٤‬خ ػِ‪ٓ ٠‬وظِق ح‪ٛ٧‬ؼيس‪ٌٛٝ ،‬ح حُٔطِن ‪ ٌٖٔ٣ ٫‬إٔ‬ ‫ٓوطجخ ‪ٔٓ ٚٗ٧‬خ‪ ٌُٖٝ ١ٝ‬ك‪ٗ ٢‬لْ حُ‪ٞ‬هض حُ‪ٞ‬حهغ ‪٣‬لَ‪ٗ ٝ‬لٔ‪ ٚ‬رو‪ٞ‬س كٔخ حُؼَٔ ؟‬


‫ه‪ٞ‬س حُلٌَ حُي‪ ٢٘٣‬ؽ‪ + 4‬طـَرش ػِٔ‪٤‬ش ػِ‪ ٠‬حُوَ‪ٝ‬ى ؽ‪1‬‬

‫‪٘ٛ‬خ أٓخّ حٌُخ‪ ٖٛ‬ػ‪٬‬ػش ‪َ١‬م‪:‬‬ ‫– إٔ ‪٣‬ظَى حٌُ‪ٜٞ٘‬ص ‪ِ٣ٝ‬لي‪ٛٝ .‬هئ‪٫‬ء أههَ ٓهٖ حُوِهش ‪ٜ٘ٓٝ‬هْ ػزهي هللا حُوه‪ٗٝ ٢ٔ٤ٜ‬ه‪ٜ‬خد‬ ‫حُيٓ٘و‪ٓ ٢‬ؼ‪.٬‬‬ ‫– أ‪ ٝ‬إٔ ‪٣‬زوهه‪ٓ ٠‬ههغ حٌُ‪ٜ٘‬هه‪ٞ‬ص ‪ٌ٣ٝ‬ه‪ٛ ٕٞ‬هخىهخ ٓهغ ٗلههٔ‪ٌ٘٣ٝ ٚ‬ههَ حُ‪ٞ‬حهههغ ‪ٝ‬حُؼوههَ ُهه‪ٜ‬خُق‬ ‫حُ٘‪ ٜٙٞ‬حُٔويٓش‪ٌٛٝ ،‬ح ‪٣َ١‬ن حُٔوِ‪ٓ ْٜ٘ٓ ٖ٤ٜ‬ؼَ ػزي حُؼِ‪٣‬هِ رهٖ رهخُ ‪ٝ‬أٓهخٓش رهٖ‬ ‫‪٫‬ىٕ‪ٛٝ .‬ئ‪٫‬ء هِش ‪ ٫‬طو٘‪ ٠‬طٔٔ‪٤‬ش ح‪٤ٗ٧‬خء رٔٔٔ‪٤‬خط‪ٜ‬خ ‪ ٫ٝ‬طظلَؽ ػٖ ح‪٩‬ػَحد ػٔخ طؼظوي‬ ‫كؼ‪.٬‬‬ ‫‪ ْٜ٘ٓٝ‬أ‪٠٣‬خ حُ٘‪٤‬ن ٓ‪ٜ‬ي‪ ١‬حُوخُ‪ ٢ٜ‬حُؼَحه‪ ٢‬حُ٘‪٤‬ؼ‪ ٢‬حٌُ‪٣ ٫ ١‬ظلَؽ ٖٓ حُو‪ ٍٞ‬إٔ حُهَم‬ ‫‪ٝ‬حُظَٔ‪ٗ ١‬ظخّ ٓٔظخُ ‪ ٫ٝ‬ؿزخٍ ػِ‪ ٚ٤‬ك‪ٓ ٢‬ؼخِٓش أَٓ‪ ٟ‬حُلَد ‪ٔٗٝ‬خث‪ٝ ْٜ‬أ‪١‬لخُ‪.ْٜ‬‬ ‫– أ‪ ٝ‬إٔ ‪٣‬زيأ كه‪ ٢‬حُظلٌه‪ َ٤‬حُٔهِى‪ٝ‬ؽ ‪ٝ‬حٌُهٌد ػِه‪ٗ ٠‬لهٔ‪٩ ٚ‬ه٘خػ‪ٜ‬هخ أٗه‪ ٫ ٚ‬طؼهخٍ‪ ٝ‬ر‪٤‬هٖ‬ ‫حُ٘‪ ٜٙٞ‬حُي‪٤٘٣‬ش ‪ٝ‬حُ‪ٞ‬حهغ‪ٛٝ ،‬ئ‪٫‬ء ‪ ْٛ‬حُـخُز‪٤‬ش حُٔخكوش رَأ‪.٢٣‬‬ ‫‪٣‬زيأ رخٌٌُد ػِ‪ٗ ٠‬لٔ‪ ٚ‬أ‪ٌٛ ٌُٖٝ ٫ٝ‬ح ‪ ٌٖٔ٣ ٫‬إٔ ‪ٔ٣‬ظَٔ اُ‪ ٠‬ح‪٧‬ري‪ ،‬كخُ٘‪٤‬ن ‪٣‬ؼَف‪ ،‬ػِه‪٠‬‬ ‫حُؼٌْ ٖٓ حُٔئٖٓ حُزٔ‪ ٢٤‬ى‪ٝ‬حهَ ‪ٝ‬ه‪ٞ‬حٍؽ حُي‪ٓٝ ٖ٣‬خ طو‪ ُٚٞ‬حٌُظذ حُي‪٤٘٣‬ش رخُ‪٠‬ز‪ْ٤ُٝ ٢‬‬ ‫ٓخ ‪َ٣‬ىى‪ ٙ‬حٌٌُحر‪ٝ ٕٞ‬حُٔئُ‪ ٕٞ‬ػِ‪ُٔ ٠‬خٗ‪ٜ‬خ‪.‬‬ ‫ػ٘يٓخ ‪ َٜ٣‬حٌُخ‪ ٖٛ‬اُ‪َٓ ٠‬كِش ٓؼ‪٘٤‬ش ٖٓ حُظلٌ‪ َ٤‬حُِٔى‪ٝ‬ؽ ‪ ٫‬رهي إٔ ‪٣‬ؼهَف أٗه‪ٌ٣ ٚ‬هٌد‬ ‫ػخٓيح ٓظؼٔيح ‪ ٌُٖٝ‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُِلظش أ‪ ٝ‬هزِ‪ٜ‬خ ‪ ٌٕٞ٣‬حُ‪ٞ‬هض هي كخص ػِه‪ ٠‬حُهظَحؿغ ‪ٝ‬أ‪ٛ‬هزق‬ ‫ٌُِخ‪ ٖٛ‬أطزخع ‪٣َٓٝ‬ي‪٣ ٖ٣‬وزِ‪٣ ٕٞ‬ي‪٣ٝ ٚ٣‬ـِٔ‪ً ٕٞ‬خُـْ٘ طلض ٓ٘زَ‪ِ٣ ٢ً ٙ‬ظوط‪ٞ‬ح ىٍٍ حُلٌٔش‬ ‫حُظ‪ ٢‬طظ٘خػَ ٖٓ كٔ‪ِٜٞ٘٣ٝ ٚ‬ح ٖٓ ؿِ‪ َ٣‬ػِٔ‪.ٚ‬‬ ‫‪ٗ ٫ ٢ًٝ‬زو‪ ٠‬ػِ‪ٔٓ ٠‬ظ‪ ٟٞ‬حُظ٘ظ‪ُ٘ ،َ٤‬ظ٘خ‪ ٍٝ‬رؼ‪ ٞ‬ح‪ٓ٧‬ؼِش حُلي‪٣‬ؼش ٗٔز‪٤‬خ ‪ٝ‬ح‪٤ٓ٬ٓ٩‬ش ٓ٘‪ٜ‬خ‬ ‫ه‪ٜٛٞ‬خ ً‪ٜٗٞ‬خ ٓؤُ‪ٞ‬كش ر‪ ٖ٤‬حُوخٍث‪:ٖ٤‬‬ ‫‪٣ -‬خ ‪ َٛ‬طَ‪٣ َٛ ٟ‬ؼظوي أ‪ٍ ١‬ؿَ ى‪ٗ ٖٓ ٖ٣‬ـ‪ ّٞ‬حُل‪٠‬خث‪٤‬خص كؼ‪ ٬‬إٔ ح‪٣ ّ٬ٓ٩‬ظلن كؼ‪ٓ ٬‬غ‬

‫‪ َ٘ٗٝ‬حُلٌَ حُـ‪٤‬ز‪ ٢‬ر‪ ٖ٤‬حُ٘خّ ‪ٝ‬اؿَحه‪ ْٜ‬أًؼَ ‪ٝ‬أًؼَ ك‪ ٢‬حُوَحكخص‪ ،‬اً ‪ٌٓ ٫‬خٕ ُ‪ ْٜ‬ك‪٢‬‬ ‫ٓـظٔغ ػو‪ ٢ٗ٬‬ػِ‪ ٠‬ح‪٬١٩‬م ٓ‪ُِ ٟٞ‬ظِٔ‪٤‬ش ‪ٝ‬حُظَك‪ ٚ٤‬ك‪ ٢‬حُٔ‪َ٤‬ى‪.‬‬ ‫‪ ْٛٝ‬أهطَ ٖٓ حُٔئٓ٘‪ ٖ٤‬حُلو‪٤‬و‪ ٖٓ ٖ٤٤‬أٓؼخٍ رٖ رخُ رٌ‪ٔ٣ ْٜٗٞ‬ظ‪ٜ‬يك‪ ٕٞ‬ػٔ‪ ّٞ‬حُ٘خّ رٌ‪ْٜٓ٬‬‬ ‫ر‪ٔ٘٤‬خ ‪ِ٣ ٫‬ظق ك‪ ٍٞ‬حُٔئٖٓ حُلو‪٤‬و‪ ٢‬ا‪ ٫‬ؿ‪٬‬س حُٔظ٘يى‪ ْٛٝ ،ٖ٣‬أ‪٠٣‬خ ٓؼَ أ‪٤ٓ ١‬خٓ‪٫ ٢‬‬ ‫‪٣‬ظلَؿ‪ ٖٓ ٕٞ‬حٌٌُد ‪ٝ‬حُظِل‪٤‬ن ‪ٝ‬حُ‪َ٠‬د طلض حُلِحّ ك‪ٓ ٢‬ز‪ٜٓ َ٤‬خُل‪ٝ ْٜ‬كلخظخ ػِ‪٠‬‬ ‫َٓحًِ‪.ْٛ‬‬ ‫رؼ‪٣ ْٜ٠‬ظزغ ‪٣َ١‬وش حُظِل‪٤‬ن ‪ٝ‬حٌٌُد َُ٘٘ ه‪ ْ٤‬حُظٔخٓق ‪ٝ‬حُلَ‪٣‬ش ‪ٝ‬حُظ٘‪ٓ َ٣ٞ‬ؼَ حُ٘لَ‪ٍٝ‬‬ ‫‪ٝ‬حُ٘‪ٝ ّٜٞ٤‬ؿٔخٍ حُز٘خ ‪ٝ‬ؿ‪َُٝ ،َْٛ٤‬رٔخ ري‪ِٜٓ ٕٝ‬لش هخ‪ٛ‬ش طًٌَ اً ‪ٔ٣‬زل‪ ٕٞ‬رؼٌْ حُظ‪٤‬خٍ‬ ‫أك‪٤‬خٗخ‪ ٌُٖٝ ،‬حُٔزيأ ‪ٝ‬حكي ‪ٝ‬ح‪ِٞٓ٧‬د ‪ٝ‬حكي ُ‪ٓ٨‬ق‪ٝ ،‬ػ٘يٓخ ‪ِ٣‬ؼز‪ ٌٙٛ ٕٞ‬حُِؼزش ك‪ِ٣ ْٜ‬ؼز‪ٜٗٞ‬خ‬ ‫ػِ‪ ٠‬أٍ‪ ٝ‬حُو‪( ْٜ‬حٌُ‪ٜ٘‬ش حُظوِ‪٤‬ي‪ٝ )ٖ٤٣‬كٔذ َٗ‪ٓٝ ٚ١ٝ‬ؼخ‪ٝ َٙ٤٣‬رخػظٔخى ‪٣َ١‬وش طلٌ‪َٙ٤‬‬ ‫ًحط‪ٜ‬خ حُظ‪ ٢‬طؼظٔي ػِ‪ ٠‬هيٓ‪٤‬ش حُ٘‪ ٫ٝ ،ٚ‬أٍ‪٣َ١ ٟ‬وش ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪٘٣‬ـل‪ٞ‬ح ك‪ٜ٤‬خ ُ‪ٓ٨‬ق ‪َُٝ‬رٔخ‬ ‫ًخٕ ‪ ٍَْٟٛ‬أًؼَ ٖٓ ٗلؼ‪ ْٜ‬ػِ‪ ٠‬حُٔي‪ ٟ‬حُزؼ‪٤‬ي‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ػِ‪ ٠‬حُطَف ح‪٥‬هَ ‪ ٫‬ط‪ٞ‬ؿي ه‪ٞ‬س ٌٓخكجش ٖٓ حُؼِٔخء حُلو‪٤‬و‪ٝ ٖ٤٤‬حُل‪ٓ٬‬لش طلخٍد رخُٔ‪٤‬ق‬ ‫‪ٝ‬رؤهٌٍ حُ‪ٓٞ‬خثَ‪ ،‬ك‪ ٌِٕٞٔ٣ ٫ ْٜ‬ه‪ٞ‬س ٓ‪٤‬خٓ‪٤‬ش ػخىس ‪ ُْٜ ْ٤ُٝ‬أطزخع ‪٣َٓٝ‬ي‪٣ ٕٝ‬لخٍر‪ٖٓ ٕٞ‬‬ ‫أؿِ‪٘ٓٝ ،ْٜ‬ل‪ ِٕٜٞ‬ػخىس ػٖ حُؼخٓش ك‪ ٢‬أرَحؽ ػخؿ‪٤‬ش‪.‬‬ ‫ط‪ٞ‬ؿي رؼ‪ٗ ٞ‬وخ‪ ١‬حُو‪ٞ‬س ح‪٧‬هَ‪ ٟ‬حُؼخٗ‪٣ٞ‬ش ٓؼَ حهظَحع حُ٘‪٤‬طخٕ ً٘ٔخػش ٗؼِن ػِ‪ٜ٤‬خ أهطخءٗخ‬ ‫‪ٝ‬كٌَس حُٔـلَس حُظ‪ ٢‬طٌٔذ حُؼِحء ك‪ ٢‬هِ‪ٞ‬د حُ٘خّ ‪ٍٝ‬رٔخ ؿ‪َٛ٤‬خ أ‪٠٣‬خ‪ ٌُٖٝ ،‬رَأ‪ْ٤ُ ٢٣‬‬ ‫ُ‪ٜ‬خ ٗلْ أ‪٤ٔٛ‬ش حُ٘وخ‪ ١‬حُٔخروش‪.‬‬ ‫ٓخ أٍ‪٣‬ي إٔ أه‪ٌٛ ٖٓ ُٚٞ‬ح ح‪ٓ٫‬ظؼَح‪ ٞٛ ٝ‬إٔ حُلَد ػِ‪ ٠‬حُلٌَ حُـ‪٤‬ز‪ ُٖٝ ُْ ٢‬طٌ‪ِٜٓ ٕٞ‬ش‪،‬‬ ‫ك‪٤‬غ طظ‪٠‬خكَ ػ٘خ‪ َٛ‬حُو‪ٞ‬س حُوخ‪ٛ‬ش ر‪ ٚ‬ك‪ٗ ٢‬ل‪ ّٞ‬حُؼخٓش ٖٓ حُ٘خّ ‪ٝ‬حُظ‪ ٢‬طوخ‪١‬ذ ؿَحثِ‪ْٛ‬‬ ‫ح‪ٓ٧‬خٓ‪٤‬ش حُٔـَ‪ٓٝ‬ش ك‪ ٌ٘ٓ ْٜ٤‬أرؼي ح‪ُٓ٧‬خٕ‪ ،‬طظ‪٠‬خكَ ‪ ٌٙٛ‬حُؼ٘خ‪ٓ َٛ‬غ ٓ‪ِٜ‬لش ٖٓ ‪ٜٚٔ٣‬‬ ‫حُظِٔن ‪ٝ‬حُ‪ ٍٞٛٞ‬حُٔ‪ َٜ‬ك‪ ٢‬طو‪٣ٞ‬ظ‪ٝ ٚ‬طـٌ‪٣‬ظ‪ُ ٚ‬ظٌَ٘ ؿز‪ٜ‬ش ٓ٘‪٤‬ؼش ‪ٜ٣‬ؼذ حهظَحه‪ٜ‬خ ‪٘ٓٝ‬ظ‪ٓٞ‬ش‬ ‫َٓٗش اًح ‪ِٓٛ‬ض ك‪ٓ ٢‬ؼًَش طٔظط‪٤‬غ ُْ ؿَحك‪ٜ‬خ ‪ٝ‬حُؼ‪ٞ‬ىس رؤه‪ٔٓ ٟٞ‬خ ًخٗض رؼي ك‪.ٖ٤‬‬ ‫‪ٝ‬رخػظوخى‪ ١‬إٔ حُٔؼًَش ر‪ ٖ٤‬حُؼِْ ‪ٝ‬حُي‪ٓ ٢ٛ ٖ٣‬ؼًَش أري‪٣‬ش ٓظظَ هخثٔش ٓخ ىحّ ح‪ٔٗ٩‬خٕ ‪٢٘ٔ٣‬‬ ‫ػِ‪ٓ ٠‬طق ح‪ ٖٓٝ ،ٍٝ٧‬حُٔئٓق إٔ ٌٗ‪ٗ ٕٞ‬ؼ‪ ٖ٤‬ك‪ ٢‬ػ‪ٌٓٝ َٜ‬خٕ حُـِزش حُلخُ‪٤‬ش ك‪ٚ٤‬‬ ‫ُِي‪ ٌُٖٝ ٖ٣‬حُيٗ‪٤‬خ ى‪ٝ‬حٍس ‪ُ٘٘ٝ‬ظظَ ‪.َٟٗٝ‬‬

‫كَ‪٣‬ش حُلٌَ ‪ٝ‬حُظؼز‪ َ٤‬؟‬ ‫ ‪ٜ٣ َٛ‬يم ٖٓ ههَأ طلخ‪ٛ‬ه‪ َ٤‬طهخٍ‪٣‬ن حُهَم ‪ ٝ‬حُوه‪ٝ ٢ٜ‬حُظهَٔ‪ ١‬حُٔوهِ‪ ١‬كه‪ ٢‬حُؼخُهْ‬‫ح‪ٝ - ٢ٓ٬ٓ٩‬حٌُ‪٘٣ ُْ ١‬ظ‪ ٚ‬كظ‪ ٠‬حُ‪ ّٞ٤‬رٌَ٘ ًخٓهَ ‪ -‬إٔ ح‪ٓ٩‬ه‪ً ّ٬‬هخٕ كؼه‪٣ ٬‬له‪ ٞ‬ػِه‪٠‬‬ ‫طلَ‪ َ٣‬حُؼز‪٤‬ي ؟‬ ‫ ‪٣‬خ ‪ َٛ‬طَ‪٣ َٛ ٟ‬ؼظوي حُِٗيحٗ‪ٝ ٢‬حُ٘ـخٍ كؼه‪ ٬‬رهخُ‪َٜ‬حء أ‪٩‬ػـهخُ‪ ١‬حُهٌ‪ِ٣ ١‬لوخٗه‪ ٚ‬ػ٘يٓهخ‬‫‪٣‬وظَػخٕ أٓظَ‪ٝ‬م ‪ٝ‬رخُٔخ ‪ٝ‬أرلخع حُؼِٔخء حُ‪٤ٔٛٞ‬ش ػٖ أؿ٘لش حٌُرخد ؟‬ ‫ ‪٣ َٛ‬ؼظوي أ‪٤ٗ ١‬ن ٓوِ‪ُ ٚ‬ؼو‪٤‬يط‪ ٚ‬كؼ‪ ٬‬إٔ ح‪ٓ٩‬ه‪٣ ّ٬‬لهظَّ حُٔهَأس ػ٘هيٓخ ‪٣‬ه٘٘ق آًحٕ‬‫ٓهٔظٔؼ‪ ٚ٤‬حُزهٔطخء رزؼهه‪ ٞ‬حُ٘ه‪ ٜٙٞ‬ح‪٣٩‬ـخر‪٤‬ههش ‪ٝ‬ر‪ٜٔ‬هَ ٓؼخًههٔخط‪ٜ‬خ‬

‫؟‬

‫ ‪ٜ٣ َٛ‬يم ػَٔ‪ ٝ‬هخُي كؼ‪ ًٚٗٞ - ٬‬ههَأ حُظهخٍ‪٣‬ن ح‪ٓ٩‬ه‪ – ٢ٓ٬‬ك‪٤‬هٖ ‪٣‬ه‪ٜ‬ؼي حُِكهَحص‬‫‪ٌٍ٣ٝ‬ف حُيٓ‪ٞ‬ع حُٔو‪٘٤‬ش ‪٣ٝ‬ظ‪ٜ‬يؽ ‪ٞٛ‬ط‪ ٚ‬طؤػَح أٓخّ أطزخػ‪ ٚ‬إٔ ٓـظٔغ ح‪ٓ٩‬ه‪ ّ٬‬ح‪ً ٍٝ٧‬هخٕ‬ ‫ٓـظٔؼخ ٌٓ‪ٗٞ‬خ ٖٓ حُٔ‪٬‬ثٌش ح‪ٜ١٧‬خٍ ؟‬ ‫‪ٌٛ‬ح ًِ‪ ٚ‬رلَ‪ ٝ‬إٔ ٗ‪٤‬ش حٌُخ‪ً ٖٛ‬خٗض ‪ٛ‬خىهش كه‪ ٢‬حُزيح‪٣‬هش ‪ٝ‬رهي‪ًً ٕٝ‬هَ ‪ٝ‬ػهخظ حُهٔ‪ٖ٤١٬‬‬ ‫حُٔل‪ٞ٠‬ك‪ ٢‬حٌٌُد حٌُ‪ ٖ٣‬طٌ‪ٜٔٓ ٕٞ‬ظ‪ٜ‬هْ طزَ‪٣‬هَ أ‪ ١‬طه‪َٜ‬ف أ‪ٞٓ ٝ‬ههق ٓ‪٤‬خٓه‪ٍ٧ ٢‬رهخد‬ ‫ٗؼٔظ‪ٜٔٓ ْٜ‬خ ًخٕ‪ ،‬ك‪ٜ‬ئ‪٫‬ء ٓلظوَ‪ ٖ٣‬ػخىس كظ‪ ٠‬ر‪ ٖ٤‬طخرؼ‪٣ ٌُْٜ٘ٝ .ْٜ٤‬ه٘خًٍ‪ ٕٞ‬أ‪ٛ‬هلخر‪ْٜ‬‬ ‫حُٔخرو‪ ٖ٤‬ك‪ ٢‬حُٔ‪ِٜ‬لش رَ٘٘ حُلٌَ حُي‪ ٢٘٣‬ر‪ ٖ٤‬حُ٘خّ‪.‬‬ ‫ًْ ٖٓ حُزَ٘ ‪ٔ٣‬ظط‪٤‬غ ٓوخ‪ٓٝ‬ش ٗ‪ٜٞ‬س حُ٘‪َٜ‬س ‪ٝ‬حُ٘ل‪ ًٞ‬؟ ًْ ٖٓ حُزهَ٘ ‪َ٣ ٫‬ؿهذ ر٘ظهَحص‬ ‫ح‪٫‬كظَحّ ‪ٝ‬حُظزـ‪ ٖٔٓ َ٤‬ك‪ ُٚٞ‬؟‬ ‫‪ ٌٙٛ‬حُ٘ظَحص ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪٣‬ل‪ َٜ‬ػِ‪ٜ٤‬خ حُؼهخُْ حُلو‪٤‬وه‪١ ٢‬زؼهخ‪ٌُٜ٘ ،‬هخ طلظهخؽ ُـ‪ٜ‬هي ‪ٝٝ‬ههض‬ ‫‪ٝ‬طلخٗ‪ًًٝ ٢‬خء ر‪ٔ٘٤‬خ ‪ ُِّٝ ٫‬ك‪ ٢‬كخُش حٌُخ‪ ٖٛ‬ا‪ ٫‬اُ‪ ٠‬ك‪ٗ ْٜ‬لٔ‪٤‬ش حُ٘خّ ‪ٓٝ‬خ طَ‪٣‬ي إٔ طٔٔؼ‪ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬رؼ‪ ٞ‬حُظ‪٬‬ػذ رخٌُ‪ٝ ّ٬‬طط‪ َ٣ٞ‬حُِل‪٤‬ش ‪ُٝ‬زْ ػ‪٤‬خد ؿَ‪٣‬زش‪.‬‬ ‫‪٣ َٛ‬ظ‪ٞ‬هغ ٖٓ ‪ٛ‬ئ‪٫‬ء ا‪ ٫‬إٔ ‪٣‬لخٍر‪ٞ‬ح ‪ٝ‬رٌَ ه‪ٞ‬س ‪ٝ‬رٌَ ح‪ِٓ٧‬لش حُٔظخكش ُ‪٣َ٣ ٖٓ ْٜ‬ي ٗهَ٘‬ ‫حُلٌَ حُؼِٔ‪ ٢‬؟ ‪ٛ‬ئ‪٫‬ء ‪ٝ‬رَؿْ ٓؼَكظ‪ ْٜ‬رٌٌر‪٣ ٫ ْٜ‬وِ‪ ٕٞ‬ػهيحء ُِؼِهْ ػِه‪ ٠‬ح‪١٩‬ه‪٬‬م ػهٖ‬ ‫حُٔوِ‪ ٖٓ ٖ٤ٜ‬حُلجش ح‪ ٠ُٝ٧‬رَ ‪ٍٝ‬رٔخ ‪٣ِ٣‬ي‪ِٜٓ ًَ ُْٜٝ .ْٜٗٝ‬لش ‪ٍٝ‬ؿزش ك‪ ٢‬طؼٔ‪٤‬ن‬

‫رغشثخ ػِٔ‪٤‬خ أرشى ٌُْ ئعوبؽ‪ٜ‬ب ػِ‪ ٠‬اُ‪ٞ‬اهغ ‪ ٝ‬ػِ‪ ٠‬األد‪٣‬بٕ‬ ‫أك‪ َ٠‬هٔٔش هَ‪ٝ‬ى‪ٟٝ ،‬ؼ‪ٜ‬خ ك‪ ٢‬هل‪ٝ !ٚ‬ػِن ك‪٘ٓ ٢‬ظ‪ٜ‬ق حُول‪ ٚ‬كِٓش ٓ‪ٟٝ ،ُٞ‬غ‬ ‫طلظ‪ٜ‬خ ِٓٔخ‪ .‬رؼي ٓيس ه‪َ٤ٜ‬س ٓظـي إٔ هَىح ٓخ ٖٓ حُٔـٔ‪ٞ‬ػش ٓ‪٤‬ؼظِ‪ ٢‬حُِْٔ ٓلخ‪ ٫ٝ‬حُ‪ٍٞٛٞ‬‬ ‫اُ‪ ٠‬حُٔ‪ٓ .ُٞ‬خ إٔ ‪٠٣‬غ ‪٣‬ي‪ ٙ‬ػِ‪ ٠‬حُٔ‪ ،ُٞ‬أ‪ِ١‬ن ٍٗخٗخ ٖٓ حُٔخء حُزخٍى ػِ‪ ٠‬حُوَىس ح‪ٍ٧‬رؼش‬ ‫حُزخه‪ٝ ٖ٤‬أٍػز‪ !!ْٜ‬رؼي هِ‪٤ٓ َ٤‬لخ‪ ٍٝ‬هَى آهَ إٔ ‪٣‬ؼظِ‪ٗ ٢‬لْ حُِْٔ ُ‪ َٜ٤‬اُ‪ ٠‬حُٔ‪ًٍَ ،ُٞ‬‬ ‫ٗلْ حُؼِٔ‪٤‬ش‪ ٍٕ ،‬حُوَىس حُزخه‪ ٖ٤‬رخُٔخء حُزخٍى‪ ًٍَ .‬حُؼِٔ‪٤‬ش أًؼَ ٖٓ َٓس! رؼي كظَس ٓظـي‬ ‫أٗ‪ٓ ٚ‬خ إٔ ‪٣‬لخ‪ ٍٝ‬أ‪ ١‬هَى إٔ ‪٣‬ؼظِ‪ ٢‬حُِْٔ ُِ‪ ٍٞٛٞ‬اُ‪ ٠‬حُٔ‪ٓ ُٞ‬ظٔ٘ؼ‪ ٚ‬حُٔـٔ‪ٞ‬ػش ه‪ٞ‬كخ ٖٓ‬ ‫حُٔخء حُزخٍى‪.‬‬ ‫ح‪ ،ٕ٥‬أرؼي حُٔخء حُزخٍى‪ٝ ،‬أهَؽ هَىح ٖٓ حُؤٔش اُ‪ ٠‬هخٍؽ حُول‪ٟٝ ،ٚ‬غ ٌٓخٗ‪ ٚ‬هَىح‬ ‫ؿي‪٣‬يح (ُ٘ٔٔ‪ٓ ٚ٤‬ؼيحٕ) ُْ ‪٣‬ؼخ‪٘٣ ُْٝ َٛ‬خ‪ٛ‬ي ٍٕ حُٔخء حُزخٍى‪َٓ .‬ػخٕ ٓخ ٓ‪ٌٛ٤‬ذ ٓؼيحٕ‬ ‫اُ‪ ٠‬حُِْٔ ُوطق حُٔ‪ ،ُٞ‬ك‪ٜ٘٤‬خ ٓظ‪ٜ‬ذ ٓـٔ‪ٞ‬ػش حُوَىس حَُٔػ‪ٞ‬رش ٖٓ حُٔخء حُزخٍى ُٔ٘ؼ‪ٚ‬‬ ‫‪ٓٝ‬ظ‪ٜ‬خؿٔ‪ .ٚ‬رؼي أًؼَ ٖٓ ٓلخ‪ُٝ‬ش ٓ‪٤‬ظؼِْ ٓؼيحٕ أٗ‪ ٚ‬إ كخ‪ ٍٝ‬هطق حُٔ‪٘٤ٓ ُٞ‬خٍ (ػِوش‬ ‫هَىحط‪٤‬ش) ٖٓ رخه‪ ٢‬أكَحى حُٔـٔ‪ٞ‬ػش!‬ ‫ح‪ ٕ٥‬أهَؽ هَىح آهَ ٖٓٔ ػخ‪َٝٛ‬ح ك‪ٞ‬حىع َٗ حُٔخء حُزخٍى (ؿ‪ َ٤‬حُوَى ٓؼيحٕ)‪ٝ ،‬أىهَ‬ ‫هَىح ؿي‪٣‬يح ػ‪ٟٞ‬خ ػ٘‪ٓ .ٚ‬ظـي إٔ ٗلْ حُٔ٘‪ٜ‬ي حُٔخرن ٓ‪٤‬ظٌٍَ ٖٓ ؿي‪٣‬ي‪ .‬حُوَى حُـي‪٣‬ي‬ ‫‪ٌٛ٣‬ذ اُ‪ ٠‬حُٔ‪ٝ ،ُٞ‬حُوَىس حُزخه‪٤‬ش ط٘‪ٜ‬خٍ ػِ‪َٟ ٚ٤‬رخ ُٔ٘ؼ‪ .ٚ‬رٔخ ك‪ٓ ْٜ٤‬ؼيحٕ ػِ‪ ٠‬حَُؿْ ٖٓ‬ ‫أٗ‪٣ ُْ ٚ‬ؼخ‪ ٍٕ َٛ‬حُٔخء‪٣ ٫ٝ ،‬يٍ‪ُٔ ١‬خًح ‪َٟ‬ر‪ ٙٞ‬ك‪ ٢‬حُٔخرن‪ٓ ًَ ،‬خ ‪٘ٛ‬خُي أٗ‪ ٚ‬طؼِْ إٔ‬ ‫ُْٔ حُٔ‪٣ ُٞ‬ؼ٘‪( ٢‬ػِوش) ػِ‪٣ ٠‬ي حُٔـٔ‪ٞ‬ػش‪.‬‬

‫‪10‬‬


‫طـَرش ػِٔ‪٤‬ش ػِ‪ ٠‬حُوَ‪ٝ‬ى ؽ‪2‬‬

‫‪ُٔ +‬خًح ؽ‪1‬‬

‫ٌُُي ٓظـي‪٘٣ ٙ‬خٍى‪ٍ ،‬رٔخ رلٔخّ أًؼَ ٖٓ ؿ‪ َٙ٤‬رٌ‪ َ٤‬حٌُِٔخص ‪ٝ‬حُ‪ٜ‬لؼخص ُِوَى حُـي‪٣‬ي‬ ‫( ٍرٔخ طؼ‪٠٣ٞ‬خ ػٖ كَهش هِز‪ ٚ‬ك‪َٟ ٖ٤‬ر‪ ٞٛ ٙٞ‬أ‪٠٣‬خ)!‬ ‫حٓظَٔ رظٌَحٍ ٗلْ حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪ ،‬أهَؽ هَىح ٖٓٔ ػخ‪َٝٛ‬ح ك‪ٞ‬حىع ٍٕ حُٔخء‪ٟٝ ،‬غ‬ ‫هَىح ؿي‪٣‬يح‪٤ٓٝ ،‬ظٌٍَ ٗلْ حُٔ‪ٞ‬هق‪ٌٛ ًٍَ .‬ح ح‪ َٓ٧‬اُ‪ ٠‬إٔ طٔظزيٍ ًَ حُٔـٔ‪ٞ‬ػش‬ ‫حُوي‪ٔ٣‬ش ٖٓٔ طؼَ‪ٟٞ‬ح َُٕ حُٔخء كظ‪ ٠‬طٔظزيُ‪ ْٜ‬روَ‪ٝ‬ى ؿي‪٣‬يس! ك‪ ٢‬حُ٘‪ٜ‬خ‪٣‬ش ٓظـي إٔ حُوَىس‬ ‫ٓظٔظَٔ ط٘‪ٜ‬خٍ ‪َٟ‬رخ ػِ‪٣ ٖٓ ًَ ٠‬ـَإ ػِ‪ ٠‬ح‪٫‬هظَحد ٖٓ حُِْٔ‪ُٔ .‬خًح؟ ‪ ٫‬أكي ٓ٘‪ْٜ‬‬ ‫‪٣‬يٍ‪ٌٛ ٌُٖ !!١‬ح ٓخ ‪ٝ‬ؿيص حُٔـٔ‪ٞ‬ػش ٗلٔ‪ٜ‬خ ػِ‪ ٌ٘ٓ ٚ٤‬إٔ ؿخءص!‬ ‫كٔخ ٍأ‪.......ٌْ٣‬؟؟؟؟‬

‫ُٔبرا ؟؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫ًزت اُوجطبٕ‬ ‫‪20/2/2004‬‬ ‫أعئِخ "ُٔبرا" ‪ ٖٓ ٢ٛ‬أطؼت األعئِخ اُز‪ ٌٖٔ٣ ٢‬إٔ ‪٣‬طشؽ‪ٜ‬ب اإلٗغبٕ‪.‬‬ ‫ك‪ ٢ٜ‬رغأٍ ػٖ اُوظذ ‪ٝ‬اُ‪ٜ‬ذف ٖٓ ‪ٝ‬ع‪ٞ‬د أ‪ ٝ‬ؽذ‪ٝ‬س ش‪٢‬ء‪.‬‬

‫آخش)‪..‬‬ ‫‪..‬اٗظش ئُ‪ٛ ٠‬ز‪ ٙ‬اُجوشح ‪٤ًٝ‬ق رو‪.."ٞٓ" ٍٞ‬‬ ‫ُٔبرا رو‪ ٍٞ‬اُجوشح "ٓ‪"ٞ‬؟‬ ‫‪ٌٛ..‬زا ُـز‪ٜ‬ب‪...‬‬ ‫ُٔبرا ال رزٌِْ اُجوشح ثِـز٘ب؟‬ ‫‪ٝ‬األعئِخ ال ر٘ز‪..٢ٜ‬‬ ‫‪ٝ‬كؼ‪ ٍٞ‬اُطلَ ال ‪٣‬شر‪..١ٞ‬‬ ‫‪ ٖٓ ًَ ٌُٖٝ‬رؼبَٓ ٓغ األؽلبٍ ثؾغبع‪٤‬خ ‪٣‬ؼشف إٔ ؽَ ٓشٌِخ األعئِخ أع‪ َٜ‬ثٌض‪٤‬ش ػ٘ذٓب‬ ‫رغ‪٤‬ج‪ ْٜ‬ثوظخ ع‪٤‬ذح ػ‪ٞ‬ػب ػٖ رِي األع‪ٞ‬ثخ أُوزؼجخ‪ ،‬اُز‪ ٢‬ال رغزض‪٤‬ش ئال أُض‪٣‬ذ ٖٓ األعئِخ‪.‬‬ ‫(األة ‪٣‬جذأ ثبخزشاع هظخ‪).‬‬ ‫‪ ..‬ك‪ ٢‬عبُق األصٓ٘خ ًبٗذ اُجوشح رزٌِْ ثِـخ اُجشش‪ٝ ،‬رؾٌ‪ ُْٜ ٢‬اُوظض ‪ٝ‬األشؼبس ‪ٝ‬رغٔغ‬

‫‪ٝ‬اإلعبثخ ػِ‪ ٠‬رُي ًض‪٤‬شا ٓب رٌ‪ ٕٞ‬طؼجخ‪،‬‬

‫ُوظظ‪ًٝ ،ْٜ‬بٗذ ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬اُوظض عٔ‪ِ٤‬خ ‪ًٝ‬بٕ األؽلبٍ ‪٣‬غزٔزؼ‪ ٕٞ‬ث‪ٜ‬ب‪ً ..‬بٕ رُي هجَ اخزشاع‬

‫كوذ ‪ٌ٘٘ٔ٣‬ب رؾِ‪ َ٤‬أُغججبد ئُ‪ ٠‬ؽذ ٓب‪،‬‬

‫اُزِلض‪ ٕٞ٣‬ث‪ٞ‬هذ ؽ‪ ..َ٣ٞ‬ؽز‪ ٠‬هجَ "رـش‪٣‬جخ ث٘‪ٛ ٢‬الٍ"‪"ٝ ،‬ػ٘زشح ثٖ شذاد"‪ًٝ ..‬بٗذ اُجوشح‬

‫‪ ٌُٖٝ‬ؿبُجب ال ‪ٌ٘٘ٔ٣‬ب أًضش ٖٓ اُزٌ‪ ٖٜ‬ػٖ األ‪ٛ‬ذاف ‪ٝ‬اُـب‪٣‬بد‪.‬‬

‫رؾت األؽلبٍ ‪ٝ‬رغِ‪..ْٜ٤‬‬

‫كوذ ‪٣‬غأٍ أؽذ‪ُٔ ،ْٛ‬برا ال رغوؾ اُ٘غ‪ ّٞ‬ػِ‪ ٠‬األسع‪،‬‬ ‫اُغ‪ٞ‬اة أُزؼبسف ػِ‪ ٚ٤‬ؽبُ‪٤‬ب ‪" ٞٛ‬اُغبرث‪٤‬خ"‪،‬‬

‫‪ ٌُٖٝ‬ك‪ ٖٓ ّٞ٣ ٢‬األ‪٣‬بّ عبء ؽلَ ٓإر‪ٝ ١‬سٓ‪ ٠‬اُجوشح ثؾغش‪ ،‬كبٗضػغذ اُجوشح ًض‪٤‬شا ‪ٝ‬ر‪ٞ‬هلذ‬ ‫ػٖ اٌُالّ‪..‬‬

‫ك٘ؾٖ ٗؼشف اُ‪ ّٞ٤‬إٔ اُ٘غ‪٤ُ ّٞ‬غذ "رلبؽخ" ٓؼِوخ ك‪ ٢‬عوق خ‪ٔ٤‬خ اُغٔبء‪،‬‬

‫( اُطلَ ؿشم ك‪ ٢‬اُوظخ‪ٝ ،‬اٗضػظ ػ٘ذٓب ػشف إٔ اُجوشح ر‪ٞ‬هلذ ػٖ اٌُالّ ألٕ ثؼغ األؽلبٍ‬

‫ُزغوؾ ػِ‪ ٠‬األسع ُ‪٣ ُْ ٞ‬زْ رضج‪٤‬ز‪ٜ‬ب ‪٘ٛ‬بى‪.‬‬

‫أر‪ٛٝ‬ب‪).‬‬

‫‪ ٖٓٝ‬ع‪ٜ‬خ أخش‪ ٟ‬كبُغو‪ٞ‬ؽ ‪ٝ ٞٛ‬طق ُِؾشًخ اُز‪ ٢‬رزغجت ث‪ٜ‬ب ه‪ٞ‬ح اُغبرث‪٤‬خ‪،‬‬

‫ُٔبرا سٓ‪ ٠‬اُطلَ اُؾغش ػِ‪ ٠‬اُجوشح؟‬

‫‪ٝ‬ث‪ٜ‬زا أُؼ٘‪ ٠‬كبُ٘غ‪" ّٞ‬رغوؾ" ثشٌَ ٓغزٔش (ٓضال ؽ‪ٓ ٍٞ‬شًض صوَ أُغشح)‬

‫‪ٌٛ ..‬زا‪ ،‬أر‪ٝ ٟ‬هِخ رشث‪٤‬خ‪..‬‬

‫‪ ٌُٖٝ‬كٖٔ أُإًذ إٔ اُغإاٍ اُزبُ‪ُٔٝ ٞٛ ٢‬برا ر‪ٞ‬عذ ه‪ٞ‬ح اُغبرث‪٤‬خ؟‬ ‫‪ٓٝ‬ب إٔ رزْ اإلعبثخ ػِ‪ٛ ٠‬زا‪٣ ،‬أر‪ ٢‬ؿ‪٤‬ش‪..ٙ‬‬ ‫ٗؾٖ ٗؼشف ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬اُطش‪٣‬وخ ٖٓ اُزغبؤالد ػ٘ذ األؽلبٍ‪.‬‬ ‫كٌض‪٤‬شا ٓب ‪٣‬ؼغض‪ ٕٝ‬أ‪ ِْٜٛ‬ثأعئِخ ال ر٘ز‪.٢ٜ‬‬ ‫ُٔبرا اُجؾش أصسم؟‬ ‫‪ ..‬ألٗ‪٣ ٚ‬ؼٌظ ُ‪ ٕٞ‬اُغٔبء‪..‬‬ ‫ُٔبرا اُغٔبء صسهبء؟‬ ‫(‪..‬األة ‪٣‬ززًش أٗ‪ ٚ‬هشأ راد ٓشح إٔ رُي ‪٣‬ؼ‪ٞ‬د ئُ‪ ٠‬اُج٘‪٤‬خ اُزس‪٣‬خ‬ ‫ألؽذ ؿبصاد اُـالف اُغ‪ٝ ،١ٞ‬أُغبكخ اُز‪ ٢‬ال رغٔؼ ُٔ‪ٞ‬عبد‬ ‫ثط‪ٓ ٍٞ‬ؼ‪ ٖٓ ٖ٤‬اخزشام رُي‪٤ُ ٌُٚ٘ٝ..‬ظ ٓزأًذا‪)..‬‬

‫‪11‬‬

‫(‪٘ٛ‬ب ‪٣‬لوذ األة طجش‪٣ٝ ،ٙ‬زٔزْ "ال ؽ‪ٝ ٍٞ‬ال ه‪ٞ‬ح ئال ثبهلل‪٣ٝ ،"..‬ؾب‪ ٍٝ‬ئُ‪ٜ‬بء اُطلَ ثٔ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ع‬

‫(األة ‪٣‬غزٔزغ ثزؾ‪ َ٣ٞ‬أُ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ع ئُ‪ ٠‬دسط أخاله‪)٢‬‬ ‫‪٣ٝ‬شربػ أُإٓ٘‪ ٖٓ ٕٞ‬ػ٘بء االعزٔشاس ثبُغإاٍ‪..‬‬ ‫‪ٝ ٖٓٝ‬هذ ‪٥‬خش‪،‬‬ ‫‪٣‬ظ‪ٜ‬ش شخض ال ‪٣‬وز٘غ ثبألع‪ٞ‬ثخ اُذاسعخ ك‪ٓ ٢‬ؾ‪٤‬ط‪ ٚ‬االعزٔبػ‪.٢‬‬


‫ُٔخًح ؽ‪1‬‬

‫‪٤ٓ ٖٓ +‬يهَ حُـ٘ش‬

‫‪٣ٝ‬غأٍ ٖٓ عذ‪٣‬ذ‪،‬‬ ‫ٓبرا ‪٣‬لؼَ هللا ثؼذ ؽذ‪ٝ‬س ‪ ّٞ٣‬اُو‪٤‬بٓخ ‪ٝ‬ر‪ٞ‬ص‪٣‬غ اُجشش ث‪ ٖ٤‬اُغ٘خ ‪ٝ‬اُ٘بس؟‬

‫ٖٓ ع‪٤‬ذخَ اُغ٘خ‬

‫ُٔبرا عٔؼ هللا إلثِ‪٤‬ظ ثاؿ‪ٞ‬اء اُجشش ‪٣ ُْٝ‬ؼبهج‪ٓ ٚ‬جبششح؟‬

‫طٔخءُض ك‪ٔ٤‬خ ً٘ض أطلٌَ ك‪ٌٛ ٢‬ح حُيٗ‪٤‬خ‪ٓ ,‬خ ‪ ٞٛ‬حُٔؼ‪٤‬خٍ حٌُ‪٣ ١‬يهَ حُ٘خّ ػِ‪ ٠‬أٓخٓ‪ ٚ‬حُـ٘ش‪.‬‬ ‫‪١‬زؼخ حُـ٘ش ‪ ٢ٛ‬ؿخ‪٣‬ش ٓ٘‪ ٠‬حُٔئٖٓ ‪ ٝ‬أؿَٔ أك‪... ٚٓ٬‬‬ ‫حُـ٘ش ‪ ٢ٛ‬حُظ‪ ٢‬طيكغ حُٔئٖٓ ُ‪٤‬ل٘‪ ٢‬ػَٔ‪ ٙ‬ك‪ ٢‬ػزخىحص ‪ ٝ‬أكٌخّ ‪٘ٓ ٝ‬وخص ‪ ٝ‬كَ‪ٝ‬د ٖٓ حؿَ ىه‪ُٜٞ‬خ‪.‬‬ ‫ح‪ٞٓ٧‬حص ‪٣‬يػ‪ ُْٜ ٠‬ريه‪ ٍٞ‬حُـ٘ش‪ ٝ ,‬ح‪١٧‬لخٍ ‪٣‬يهِ‪ ٕٞ‬حُـ٘ش‪ًٌُ ٝ ,‬ي حُ٘‪ٜ‬يحء ‪ٟ ٝ‬لخ‪٣‬خ حُلَحثن ‪ٝ‬‬ ‫حُِ‪ ٝ ٍُ٫‬حُزَحً‪.ٖ٤‬‬ ‫حُـ٘ش ٗ‪٢‬ء ؿٔ‪ٓ ٌُٖ ,َ٤‬خ ‪ ٞٛ‬حُٔؼ‪٤‬خٍ ُيه‪ ٍٞ‬حُـ٘ش ؟‬ ‫هللا ‪ٝ‬ح‪ٟ‬ق ( ؿيح ) ‪ ٝ‬حُي‪ٝ ٖ٣‬ح‪ٟ‬ق ( ؿيح ) ‪ ٝ‬حُؼو‪ٞ‬رخص ‪ ٝ‬حٌُٔخكجخص ‪ٝ‬ح‪ٟ‬لش أ‪٠٣‬خ‪ ٝ ,‬حُ‪ٞ‬حؿذ ػِ‪٠‬‬ ‫حُٔئٖٓ إٔ ‪٣‬ظل‪ ٌٙٛ ْٜ‬ح‪ ٍٞٓ٧‬ؿ‪٤‬يح كظ‪٣ ٠‬ظـ٘ذ ‪ ٝ‬ىه‪ ٍٞ‬حُ٘خٍ ‪ ٖٔ٠٣ ٝ‬ىه‪ ٍٞ‬حُـ٘ش‪.‬‬ ‫ح‪ ُٚ٩‬ح‪ ( ٢ٓ٬ٓ٩‬هللا ) ‪٣‬ويّ ٗٔ‪ًٞ‬ؿخ ػخى‪ ( ٫‬ؿيح ) ك‪ ٢‬طوَ‪ َ٤ٜٓ َ٣‬حُلَى ٓ‪ٞ‬حء حُـ٘ش ح‪ ٝ‬حُ٘خٍ ‪ٝ‬‬ ‫حُوِ‪ٞ‬ى ك‪ ٢‬حكي‪ٔٛ‬خ‪.‬‬ ‫حُٔ‪ِ٤‬حٕ‪ٗ ,‬ؼْ حُٔ‪ِ٤‬حٕ أىحس حُؼيٍ ح‪... ٍِٙٓ ٝ ٠ُٝ٧‬‬ ‫هللا ُي‪ِ٤ٓ ٚ٣‬حٕ ( حُ‪ٞ‬حٍى حٗ‪ِ٤ٓ ٚ‬حٕ ً‪ً ٝ‬لظ‪ ِٕ٣ ) ٖ٤‬ر‪ٜ‬خ ح‪٧‬ػٔخٍ حُلٔ٘ش ٓوخرَ حُٔ‪٤‬جش ‪٣ ٝ‬وٍَ ػِ‪٠‬‬ ‫أٓخّ ٗظ‪٤‬ـش طِي حُٔوخٍٗش ٓ‪ َ٤ٜ‬ح‪ٔٗ٩‬خٕ ح‪٧‬ري‪.١‬‬

‫ُٔبرا؟‬ ‫ٓالؽظخ‪2‬‬ ‫أُؾبكظخ ػِ‪ ٠‬كؼ‪ ٍٞ‬األؽلبٍ ‪ٝ‬رغبؤالر‪ٓ ٢ٛ ْٜ‬ؾشى اُزط‪ٞ‬س اُلٌش‪.١‬‬ ‫كٔب أًضش أعئِز٘ب‪ٓٝ ،‬ب أطؼت اإلعبثخ ػِ‪ٛ ٠‬ز‪ ٙ‬األعئِخ‪.‬‬ ‫‪ ًَٝ‬عإاٍ ‪٣‬غززجغ أعئِخ الؽوخ‪،‬‬ ‫‪ٝ‬ػطش٘ب ئُ‪ ٠‬أُؼشكخ ال ‪٣‬ز‪ٞ‬هق‪.‬‬ ‫‪ُٝ‬زُي أرل‪ ْٜ‬أٗ‪ ٖٓ ٚ‬ؽن ًَ شخض إٔ ‪٣‬وق ػ٘ذ اُ٘وطخ اُز‪٣ ٢‬ش‪٣‬ذ‪ٛ‬ب‪،‬‬ ‫‪٣ٝ‬ج٘‪ ٢‬ه٘بػبر‪ ٚ‬ث٘بء ػِ‪ ٠‬خجشر‪ٝ ٚ‬رغشثز‪ ٚ‬ك‪ ٢‬اُؾ‪٤‬بح‪.‬‬

‫ٌُٖ ‪٘ٛ‬خى ٌِٓ٘ش ‪ٛ‬ـ‪َ٤‬س‪ ,‬هللا ‪٣ ٫‬ظَى ح‪ َٓ٧‬ػ٘ي ‪ٌٛ‬ح حُلي ‪٘ٛ ٝ‬خ طزيأ حٌُِٔ٘ش ‪....‬‬ ‫أ‪ٓ ٍٝ‬خ ‪٣‬ظ‪٬‬ػذ ر‪ ٚ‬هللا ‪ ٞٛ‬ح‪٧‬ػٔخٍ حُلٔ٘ش حُظ‪ ٢‬ػِٔ‪ٜ‬خ حٌُ‪٣ ٫ ٖ٣‬ئٓ٘‪ ٕٞ‬ر‪ ,ٚ‬ك‪٤‬ؤط‪ ٢‬ػِ‪ٜ٤‬خ ‪ٝ‬‬ ‫كٔذ حُظؼز‪ َ٤‬حُوَآٗ‪٣ ( ٢‬ـؼِ‪ٜ‬خ ‪ٛ‬زخ ًء ٓ٘ؼ‪ٍٞ‬ح ) أ‪ ١‬طٔخ‪ٛ ١ٝ‬لَح‪ ٝ ,‬حُٔزذ ؿ‪ٓ َ٤‬ؼَ‪ٝ‬ف اُ‪٠‬‬ ‫ح‪! ٕ٥‬‬ ‫هللا ‪ِ٣‬ـ‪ ٢‬أػٔخٍ حُزَ٘ حُلٔ٘ش ‪٣ ٫ ْٜٗ٧‬ئٓ٘‪ ٕٞ‬ر‪ٓ ,ٚ‬غ أٗ‪ً ْٜ‬خٗ‪ٞ‬ح ُط‪٤‬ل‪ٝ ٝ ٖ٤‬ى‪ٝ‬ى‪ُْ ٝ ٖ٣‬‬ ‫‪٣‬ئً‪ٝ‬ح أكيح هي ك‪ ٢‬ك‪٤‬خط‪ ,ْٜ‬كخٕ هللا ٓ‪ٞ‬ف ‪ٔ٣‬ل‪ ًَ ٢‬أػٔخُ‪ ْٜ‬حُلٔ٘ش رـَس هِْ ‪!!! ..‬‬ ‫ٓؼخٍ‪ :‬ح‪ ّ٧‬ط‪ِ٣َ٤‬ح ( حُِٔليس ) ٓ‪ٞ‬ف ‪ٔ٣‬ل‪ ًَ ٢‬أػٔخُ‪ٜ‬خ حُلٔ٘ش ٖٓ اك٘خء ك‪٤‬خط‪ٜ‬خ ك‪ ٢‬هيٓش‬ ‫حُ‪٤‬ظخٓ‪ ٝ ٠‬حَُٔ٘ى‪ ٝ ٖ٣‬حُٔظِ‪٣ ٝ ٖ٤ٓٞ‬زو‪ ٢‬ػِ‪ ٠‬ح‪٧‬ػٔخٍ حُٔ‪٤‬جش ( حُظ‪ ٫ ٢‬حػَف ٓخ ‪ٝ ) ٢ٛ‬‬ ‫‪٣‬ؼخهز‪ٜ‬خ ػِ‪ٜ٤‬خ‪ ٝ ,‬حُؼٌحد ‪ٗ ٫‬ي حري‪٘٣ ٫ ٝ ١‬ظ‪!!! ... ٢ٜ‬‬ ‫حُظ‪٬‬ػذ حُؼخٗ‪ٓ ٞٛ ٢‬ل‪ ٞ‬حُٔ‪٤‬جخص ‪ٌٛ ٝ‬ح ح‪ٔ٣ َٓ٧‬زذ ٌِٓ٘ش ٖٓ ؿ‪ٜ‬ظ‪... ٖ٤‬‬ ‫أ‪ :٫ٝ‬إ ٓل‪٤ٓ ٞ‬جخص حُظخُٔ‪ ٝ ٖ٤‬حُوظِش ‪٘٣‬خك‪ ٢‬حُؼيٍ ً‪٣ ْٜٗٞ‬لِظ‪ ٖٓ ٕٞ‬حُؼوخد‪.‬‬ ‫ٓؼخٍ‪ :‬حُ٘و‪ ٚ‬حٌُ‪ ١‬هظَ ‪ٗ 99‬لٔخ‪ ,‬ػْ هظَ حُٔخثش ‪ ٝ‬ؿلَ هللا ُ‪ٓ .ٚ‬غ حُؼِْ حٗ‪ٔ٣ ٚ‬ظلن حُؼوخد ‪ٝ‬‬ ‫ط‪ٞ‬رظ‪ ٚ‬اُ‪ ٠‬هللا ‪ ٫‬طـ٘‪ ٢‬ػٖ ظِٔ‪٤ٗ ٚ‬جخ‪.‬‬ ‫ٓؼخٍ‪ :‬ػَٔ رٖ حُوطخد حٌُ‪ ١‬ىكٖ حر٘ظ‪ ٢ٛ ٝ ٚ‬ك‪٤‬ش‪ٞٓ ,‬ف ‪٣‬يهَ حُـ٘ش ٖٓ أ‪ٓٝ‬غ أر‪ٞ‬حر‪ٜ‬خ‪.‬‬ ‫ػخٗ‪٤‬خ‪ :‬إ ٓل‪ ٞ‬حُٔ‪٤‬جخص ‪٣‬ؤط‪ ٢‬رطَ‪٣‬وش ػ٘‪ٞ‬حث‪٤‬ش‪ ,‬كوي ‪٘ٛ ٌٕٞ٣‬خى ٗو‪ٜ‬خٕ حٍطٌزخ ٗلْ حٌُٗذ‪,‬‬ ‫ٌُ٘‪٣ ٚ‬ـلَ ‪٧‬كي‪ٔٛ‬خ ‪٣ ٝ‬ؼٌد ح‪٧‬هَ ( ‪٣‬ؼٌد ٖٓ ‪٘٣‬خء ‪٣ ٝ‬ـلَ ُٖٔ ‪٘٣‬خء )‪.‬‬ ‫ٓؼخٍ‪٣ُ :‬ي ًخٕ ‪٣‬ئً‪ ١‬ؿخٍ‪٤ٓ ٝ ٙ‬ت حُوِن‪ ٝ ,‬ػَٔ‪ً ٝ‬خٕ ‪٣‬ئً‪ ١‬ؿخٍ‪٤ٓ ٝ ٙ‬ت حُوِن‪.‬‬ ‫هللا ؿلَ ُِ‪٣‬ي ًٗز‪٣ ُْ ٌُٚ٘ ٚ‬ـلَ ُؼَٔ‪.ٝ‬‬ ‫ح‪ٓ٫‬ظ٘ظخؽ‪:‬‬ ‫هللا ِٓحؿ‪ ٢‬اُ‪ ٠‬حرؼي حُلي‪ٝ‬ى‪ ,‬ك‪٤‬غ إٔ ٓٔؤُش ح‪ُ٫‬ظِحّ رخ‪٧‬ه‪٬‬م ‪ ٝ‬حػٔخٍ ح‪ ٫ ٍٝ٧‬طٔؼَ ػ٘ي‬ ‫هللا أ‪٢ٗ ١‬ء‪ ,‬اٗٔخ ‪ ٢ٛ‬أػٌحٍ ‪ٝ‬ح‪٤ٛ‬ش ‪٣‬ظٔظَ ‪ٍٝ‬حث‪ٜ‬خ ‪ ٝ‬حُلو‪٤‬وش إٔ ىه‪ ٍٞ‬حُـ٘ش ‪ ٝ‬حُ٘خٍ َٓ‪ٕٞٛ‬‬ ‫رِٔحؿ‪٤‬ش هللا‪ ٫ ٝ ,‬ىهَ ُؼَٔ أ‪ ٝ‬طوَد أ‪ًٗ ٝ‬ذ أ‪ ٝ‬ؿلخء ك‪ َ٤ٜٓ ٢‬ح‪ٔٗ٩‬خٕ‪.‬‬ ‫( ‪٣ ٫‬يهَ أكيًْ حُـ٘ش رؼِٔ‪ ٌُٖ ,ٚ‬رَكٔش هللا )‪.‬‬ ‫ٌُُي ‪٣ ٫‬ؼخطذ حكي حُٔئٓ٘‪ ٖ٤‬أ‪ٗ ١‬و‪ ٚ‬ك‪ً ٢‬لَ‪ ٙ‬ح‪ ٝ‬ػ‪٤ٜ‬خٗ‪ ٌٖٔ٣ ٫ ٚٗ٧ ,ٚ‬ط‪ٞ‬هغ ط‪َٜ‬كخص‬ ‫هللا حُِٔحؿ‪٤‬ش‪ ٝ ,‬ك‪ ٢‬حُ٘‪ٜ‬خ‪٣‬ش هي ‪٣‬يهَ حُِٔلي‪ ٖ٣‬حُـ٘ش ‪٣ ٝ‬ؼٌد حُٔئٓ٘‪.ٖ٤‬‬ ‫أُ‪ٔ٣ ٫ ( ٖٓ ٞٛ ْ٤‬ؤٍ ػٔخ ‪٣‬لؼَ ‪ٔ٣ ْٛ ٝ‬ؤُ‪!!! ) ٕٞ‬‬ ‫‪ ٝ‬ك‪ٜٗ ٢‬خ‪٣‬ش حُٔطخف ‪ ٠ٔ٘ٗ ٫‬إٔ ‪ ٖٓ 99.9‬حُزَ٘ ٓ‪ٞ‬ف ‪٣‬يهِ‪ ٕٞ‬حُ٘خٍ ( كي‪٣‬غ ‪ٛ‬ل‪٤‬ق ) ٌُُي‬ ‫‪٣‬خ رَ٘ ‪ ٫‬طظؼز‪ٞ‬ح أٗلٌْٔ كٔ‪ ًَْ٤ٜ‬حُ٘خٍ ٓ‪ٜٔ‬خ كؼِظْ‪.‬‬ ‫ؽذ‪٣‬ش ثزؼِ‪٤‬ن ؽ‪٤‬شإ ث‪ ٖ٤‬ه‪ٞ‬ع‪)( ٖ٤‬‬ ‫هبٍ ًبٕ أث‪ ٞ‬رس ‪٣‬ؾذس‬ ‫إٔ سع‪ ٍٞ‬هللا طِ‪ ٠‬هللا ػِ‪ٝ ٚ٤‬عِْ هبٍ كشط ػٖ عوق ث‪٤‬ز‪ٝ ٢‬أٗب ثٌٔخ ك٘ضٍ‬ ‫عجش‪ َ٣‬طِ‪ ٠‬هللا ػِ‪ٝ ٚ٤‬عِْ كلشط طذس‪ ١‬صْ ؿغِ‪ ٚ‬ثٔبء صٓضّ صْ عبء ثطغذ ٖٓ‬ ‫ر‪ٛ‬ت ٓٔزِئ ؽٌٔخ ‪ٝ‬ئ‪ٔ٣‬بٗب كأكشؿ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬طذس‪( ١‬رٔبٓب ًضسادشذ ‪ٓٝ‬بٗ‪ ٢‬ثٖ كزي‪ /‬ال‬ ‫أدس‪ ١‬أ‪ ٖ٣‬األٓش ًٖ ك‪ُٔ ٌٕٞ٤‬برا ‪ٛ‬زا اُـغ‪ َ٤‬ثطغذ !!!!)‬

‫‪12‬‬


‫حُ٘ٔخء ‪٣‬ل‪ ِٖ٠‬حُظؼيى‪ ,‬حُٔؼِغ حُٔظِْ ‪ ,‬حُ‪ٟٞ‬ؼ‪٤‬ش حُوطَس ؽ‪1‬‬

‫اُ٘غبء ‪٣‬لؼِٖ اُزؼذد ‪ ,‬أُضِش أُظِْ‬ ‫اُ‪ٞ‬ػؼ‪٤‬خ اُخطشح‬ ‫ؽش‪٣‬ق عشدعذ‬ ‫‪1/2011‬‬ ‫ػ٘يٓخ ‪٣‬ـٔغ حًٌَُ ٗـخػظ‪٤ُ ٚ‬ؼِْ ح‪ٗ٫‬ؼ‪ ٠‬حٗ‪٣ ٚ‬لز‪ٜ‬خ‪٣ ،‬ظ‪ ٍٜٞ‬حٕ ح‪ ٍٞٓ٫‬هي حٗظ‪ٜ‬ض‪ٝ ،‬حٗ‪ٚ‬‬ ‫ُْ ‪٣‬ؼي رلخؿش ُ‪٤‬ؼِٔ‪ٜ‬خ رٌُي َٓس حهَ‪ .ٟ‬ػِ‪ ٠‬حُؼٌْ ٗـي حٕ حُ٘ٔخء ‪٣‬ل‪ ِٕٞ٠‬حُظؤً‪٤‬ي‬ ‫‪ٝ‬حُظؤًي ربٓظَٔحٍ ٖٓ ٓ‪ٞ‬هق حَُ٘‪٣‬ي‪ٌُُٝ ،‬ي ‪٣‬لزٌ‪ ٕٝ‬حٕ ً‪ ٬‬حُطَك‪٣ ٖ٤‬ؼزَ‪ ٕٝ‬ري‪ٕٝ‬‬ ‫حٗوطخع ػٖ كز‪٣ٝ ْٜ‬ـيى‪ ٕٝ‬ػ‪ٜ‬ي‪.ْٛ‬‬ ‫ر‪ٌٜ‬ح حٌَُ٘ ‪ٜ٣‬ق حٌُخطذ ‪John Gray,‬ك‪ً ٢‬ظخرش حُ٘‪ " َ٤ٜ‬حَُؿخٍ ٖٓ حَُٔ‪٣‬ن‬ ‫‪ٝ‬حُ٘ٔخء ٖٓ حُِ‪َٛ‬س" ‪ ،‬حُؼ‪٬‬هش ر‪ٗ ٖ٤‬لٔ‪٤‬ش حَُٔأس ‪ٗٝ‬لٔ‪٤‬ش حَُؿَ‪ٝ ،‬اًح ٗظَٗخ حُ‪٠‬‬ ‫حُيٍحٓخص ح‪٫‬ه‪َ٤‬س ٗل‪ ْٜ‬ر‪ٍٜٞ‬س حك‪ َ٠‬ح‪ٓ٫‬زخد حُظ‪ ٢‬طـؼَ ح‪ ٍٞٓ٫‬ػِ‪ٌٛ ٠‬ح حٌَُ٘‪.‬‬ ‫ك‪ ٢‬ىٍحٓش ؿَ‪َٛ٘ٗ ٟ‬خ ك‪ٓ ٢‬ـِش ‪ Nature Neuroscience, 2004,‬ظ‪ َٜ‬حهظ‪٬‬ف‬ ‫ًز‪ َ٤‬ك‪ ٢‬ػَٔ حُيٓخؽ ر‪ ٖ٤‬حَُؿَ ‪ٝ‬حَُٔأس ػ٘يٓخ ‪٣‬ظؼِن رٔ‪ٟٞٞ‬ع ح‪ٗ٫‬ـٌحد حُـ٘ٔ‪.٢‬‬ ‫ػ٘ي حَُؿخٍ طٌٖٔ حُؼِٔخء ٖٓ طلي‪٣‬ي حُٔ٘خ‪١‬ن حُٔٔئ‪ُٝ‬ش ػٖ ح‪٫‬ػخٍس حُ‪٘ٓ ٠‬طوش‬ ‫ح‪٤ٓ٫‬ـيح‪ ٫‬حُٔٔئ‪ُٝ‬ش ػٖ حُظلٌْ رخُٔ٘خػَ حُـَ‪٣ِ٣‬ش ‪٘ٓٝ‬طوش حُ‪٤ٜ‬ز‪ٞ‬طخُٔ‪ ّٞ‬حُٔٔئ‪ٍٝ‬‬ ‫ػٖ حُظٌخػَ‪ ،‬ك‪ ٢‬ك‪ ٖ٤‬حٗ‪٣ ُْ ْٜ‬ظٌٔ٘‪ٞ‬ح ٖٓ اًظ٘خف حُٔ٘خ‪١‬ن حُٔٔخػِش ُي‪ ٟ‬حَُٔأس‪ ،‬اً‬ ‫‪ٝ‬ػِ‪ ٠‬حَُؿْ ٖٓ ٗؼ‪ ٍٞ‬حَُٔأس رخ‪٫‬ػخٍس حُـ٘ٔ‪٤‬ش ُْ ‪٣‬ظٌٖٔ حُزخكؼ‪ ٖٓ ٖ٤‬طلي‪٣‬ي حُٔ٘طوش‬ ‫حُٔٔئ‪ُٝ‬ش ػٖ ًُي‪.‬‬ ‫حُزخكؼ‪ٝ ٖ٤‬ؿي‪ٝ‬ح حٕ حُ٘ٔخء ط٘ـٌد حُ‪ ٠‬حٗ‪ٞ‬حع ٓوظِلش ٖٓ حَُؿخٍ‪ ،‬رخ‪٫‬ػظٔخى ػِ‪ٝ ٠‬هض‬ ‫حٗط‪٬‬م حُز‪٠٣ٞ‬ش ك‪ ٢‬حُؼخىس‬ ‫حُ٘‪٣َٜ‬ش‪ .‬حُ‪ٞ‬هض ح‪ً٫‬زَ ٖٓ حُي‪ٍٝ‬س‬ ‫حُ٘‪٣َٜ‬ش ط‪ٞ‬ؿ‪ ٚ‬حَُٔحس ح‪ٛ‬ظٔخٓ‪ٜ‬خ حُ‪٠‬‬ ‫حَُؿخٍ حٌُ‪٣ ٖ٣‬زي‪ ٕٝ‬ح‪٫‬ه‪ٙ٬‬‬ ‫‪ٝ‬حَُػخ‪٣‬ش‪ ٌُٖٝ ،‬هَد كظَس حٗط‪٬‬م‬ ‫حُز‪ٟٞ٤‬ش ط٘ؼَ كـؤس رخ‪ٗ٫‬ـٌحد حُ‪٠‬‬ ‫حَُؿخٍ ً‪ ١ٝ‬حُؼ‪٬٠‬ص ‪١ًٝٝ‬‬ ‫حُ٘و‪٤ٜ‬ش حُظ‪ ٌٖٔ٣ ٫ ٢‬ح‪ٍ٫‬طٌخٕ‬ ‫اُ‪ٜ٤‬خ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬رـ‪ ٞ‬حُ٘ظَ ػٖ ٗ‪ٞ‬ع حَُؿَ حٌُ‪١‬‬ ‫طؼ‪ٓ ٖ٤‬ؼ‪ ،ٚ‬طلظخؽ حَُٔأس ػِ‪٠‬‬ ‫حُي‪ٝ‬حّ حُ‪ ٠‬حُ٘ؼ‪ ٍٞ‬رخ‪ٓ٫‬ظوَحٍ‬ ‫‪ٝ‬حُطٔخٗ‪٘٤‬ش‪ ،‬رل‪٤‬غ طظٌٖٔ ٖٓ حُظلَؽ ُ‪ٛ٬‬ظٔخّ رخ‪١٫‬لخٍ‪ٌُٜ .‬ح حُٔزذ طلظخؽ حٕ ‪٣‬ئًي‬ ‫حَُؿَ ربٓظَٔحٍ حٍطزخ‪ٝ ٚ١‬كز‪ ،ٚ‬كظ‪ً ُٞٝ ٠‬خٕ ‪ ٜٚٔ٣٫‬ط٘ل‪ٝ ٌ٤‬ػي‪ٜ٣٫ٝ ٙ‬ظْ رخ‪ٍ٫‬طزخ‪١‬‬ ‫رٌِٔظ‪.ٚ‬‬ ‫حُزٔ‪ٌُٞٞ٤‬ؿ‪ٓ ٖٓ Heather Rupp ٢‬ؼ‪ٜ‬ي ً‪٬ُ ٢ٔ٘٤‬رلخع حُـ٘ٔ‪٤‬ش ك‪ ٢‬ؿخٓؼش ح‪٘٣‬ي‪٣‬خٗخ‬ ‫ح‪٤ٌ٣َٓ٫‬ش‪ ،‬حكي حُزخكؼ‪ ٖ٤‬حٌُ‪ ٖ٣‬طٌٔ٘‪ٞ‬ح ٖٓ حُزَ‪٘ٛ‬ش ػِ‪ ٠‬حٕ حُ٘ٔخء هَد كظَس حٗط‪٬‬م‬ ‫حُز‪٠٣ٞ‬ش ُي‪ ْٜ٣‬كخؿش ٓظِح‪٣‬يس طـزَ‪ ْٛ‬ػِ‪ ٠‬ح‪ٗ٫‬ـٌحد حُ‪ ٠‬حَُؿَ ً‪ ٝ‬حُؼ‪٬٠‬ص‪ .‬حُ٘ٔخء‬ ‫‪٘٣‬ؼَ‪ ٕٝ‬ك‪ ٢‬حػٔخه‪ ٖٜ‬رخٕ حَُؿَ حُو‪ٓ ١ٞ‬ـخُكش ؿ‪ٓ َ٤‬لٔ‪ٞ‬رش حُؼ‪ٞ‬حهذ‪ ْٛٝ ،‬ػِ‪٠‬‬ ‫كن ك‪ٌٛ ٢‬ح حُظوي‪ ،َ٣‬رٌَ٘ ٖٓ ح‪ٌٗ٫‬خٍ‪ .‬ىٍحٓخص ػِٔ‪٤‬ش حهَ‪ ٟ‬طٌٔ٘ض رخُلؼَ ٖٓ‬ ‫حُزَ‪٘ٛ‬ش ػِ‪ ٠‬حٕ حَُؿخٍ حٌُ‪ٔٓ ٌِٕٞٔ٣ ٖ٣‬ظ‪٣ٞ‬خص ػخُ‪٤‬ش ٖٓ حُظ‪ٔ٤‬ظٔ‪ َٕٝ٤‬ؿخُزخ ‪٣‬ظوِ‪ٕٞ‬‬ ‫ػٖ ح‪ٓ٫‬ظوَحٍ ‪ٝ‬ح‪١٫‬لخٍ رلؼخ ػٖ ٓـخَٓس ؿي‪٣‬يس‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ٓٝ‬غ ًُي ٗـي حٕ حُ٘ٔخء ‪ٓ٫‬خٗغ ُي‪ ٖٓ ٖٜ٣‬حُٔـخُكش ‪ٝ‬ح‪ٍ٫‬طزخ‪ ١‬رٔؼَ ‪ٛ‬ئ‪٫‬ء حَُؿخٍ‪،‬‬ ‫طلض ‪ٟ‬ـ‪ ٢‬حُلخؿش حُـ‪ٝ َ٤‬حػ‪٤‬ش ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ٞ‬ى حك‪٤ِ٠‬ش طزٍَ ٓؼَ ‪ ٌٙٛ‬حُٔـخُكش‪ٌٛٝ ،‬ح‬ ‫‪ٛ‬ل‪٤‬ق ح‪٠٣‬خ‪ .‬حُٔٔظ‪ ٟٞ‬حُؼخُ‪ٔٗ ٖٓ ٢‬زش حُظ‪ٔ٤‬ظٔظ‪ٝ َٕٝ٤‬حُظ‪ ٢‬طـؼَ حُؼ‪٬٠‬ص طزَُ‪،‬‬ ‫‪ ٞٛ‬طؼز‪ َ٤‬ػٖ آٌخٗ‪٤‬ش حُل‪ ٍٜٞ‬ػِ‪ ٠‬ؿ‪٘٤‬خص ‪ٛ‬ل‪٤‬ش‪ ،‬اً كو‪ِٔ٣ ٖٓ ٢‬ي ؿ‪٘٤‬خص ه‪٣ٞ‬ش‬ ‫هخىٍ ػِ‪ ٠‬حُ‪ٞ‬ه‪ٞ‬ف ‪ٟ‬ي ‪ٟ‬ؼق ؿ‪ٜ‬خُ حُٔ٘خػش حٌُ‪َ٣ ١‬حكن حُٔٔظ‪ ٟٞ‬حُؼخُ‪ٖٓ ٢‬‬ ‫حُظ‪ٔ٤‬ظٔظ‪ٝ ٖٓ .َٕٝ٤‬ؿ‪ٜ‬ش ٗظَ ر‪ِٞ٤‬ؿ‪٤‬خ حُظط‪٣ ،ٍٞ‬لَٔ ح‪ َٓ٫‬ػِ‪ ٠‬حٕ حَُٔحس ط٘ـٌد‬ ‫حُ‪ " ٌٙٛ ٠‬حُـ‪٘٤‬خص حُو‪٣ٞ‬ش" ػ٘يٓخ طٌ‪ ٕٞ‬ك‪ ٢‬كظَس حٗط‪٬‬م حُز‪٠٣ٞ‬ش ‪ٝ‬حُـخ‪٣ِٛ‬ش ُِظِو‪٤‬ق‪،‬‬ ‫ُظ٘وَ حُ‪ ٠‬ح‪١‬لخُ‪ٜ‬خ حك‪ َ٠‬حُـ‪٘٤‬خص‪.‬‬ ‫حٕ طٌ‪ ٕٞ‬حُ٘ٔخء كـؤس ػِ‪ ٠‬حٓظؼيحى ُِظوِ‪ ٢‬ػٖ ٍؿَ ‪َ٣‬ؿذ ك‪ ٢‬طوخْٓ حُٔٔئ‪٤ُٝ‬ش ُظِو‪٢‬‬ ‫ر٘لٔ‪ٜ‬خ ػِ‪ٍ ٠‬ؿَ حهَ ٖٓ حؿَ ؿ‪٘٤‬خص ‪ٛ‬ل‪٤‬ش ‪٣‬ظؼخٍ‪ٓ ٝ‬غ ىٍحٓخص حهَ‪ ٟ‬طويّ ٗظخثؾ‬ ‫ٓؼخًٔش طٔخٓخ‪ ،‬ك‪٤‬غ ط٘‪ َ٤‬حُ‪ ٠‬حٕ حَُٔحس طزلغ ػٖ َٗ‪٣‬ي ٓي‪ ٟ‬حُل‪٤‬خس ‪ٌُُٝ‬ي طل‪َ٠‬‬ ‫ٍؿَ ُ‪ٓ٬ٓ ٚ‬ق ٗٔخث‪٤‬ش‪.‬‬

‫حُزخكؼ‪ ٖٓ ٖ٤‬ؿخٓؼش ى‪ٍٛٝ‬خٕ ‪ٓٝ‬خٗض حٗيٍ‪ ّٞ٣‬ح‪ٌٓ٫‬ظِ٘ي‪٣‬ش هخٓ‪ٞ‬ح ػخّ ‪ 2007‬رَ٘٘ رلغ ك‪٢‬‬ ‫ٓـِش ‪Science Daily,‬ط٘‪ٗ َ٤‬ظخثـ‪ ٚ‬حٕ ‪ٍ 400‬ؿَ ‪ٝ‬حَٓحس حٌِٗ‪ ِ٤‬ػَ‪ ٝ‬ػِ‪ُٞ ٍٞٛ ْٜ٤‬ؿ‪ٙٞ‬‬ ‫ري‪ٗ ٕٝ‬ؼَ ح‪ ٝ‬حًٕ ح‪ٍ ٝ‬هزش ‪ُِ١ٝ‬ذ ٓ٘‪ ْٜ‬حٕ ‪٣‬ظ٘زئح رخُ٘و‪٤ٜ‬ش حُظ‪ ٢‬طوظل‪ ٢‬هِق ًَ ‪ٍٞٛ‬س‪.‬‬ ‫حُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى حُظ‪ ٢‬طزي‪ًٝ ٝ‬خٕ ‪ٛ‬خكز‪ٜ‬خ ‪ِٔ٣‬ي ػ‪٬٠‬ص ؿِ‪٤‬ظش ٖٓ‬ ‫ه‪ ٍ٬‬حُ‪ٞ‬ؿ٘ظ‪ ٖ٤‬حُزخٍُط‪ٝ ٖ٤‬حٗق ًز‪ٝ َ٤‬ػ‪ٛ ٕٞ٤‬ـ‪َ٤‬س ًخٕ‬ ‫ح‪ٗ٫‬طزخع ػ٘‪ ْٜ‬حٕ ‪ٛ‬خكز‪ ْ٤ُ ْٜ‬ىحكت ‪ٍٝ‬ه‪٤‬ن ‪ٝ‬حٗٔخ ‪٣‬زلغ‬ ‫ػٖ حُٔ‪٤‬طَس ‪ٝ‬ح‪ٓ٫‬ظزيحى‪ ٞٛٝ ،‬ؿ‪ٓ َ٤‬وِ‪ٝ ٚ‬حد ٓت‪.‬‬ ‫ح‪ٗ٫‬طزخع ػٖ حُ‪ٞ‬ؿ‪ ٙٞ‬حُظ‪ ٢‬طِٔي رؼ‪ ٞ‬حُٔ‪ٓ٬‬ق حُ٘ٔخث‪٤‬ش‬ ‫ٓؼَ حُ٘لخس حُٔٔظِجش ‪ٝ‬حُؼ‪ ٕٞ٤‬حٌُز‪َ٤‬س ‪ٝ‬ك‪ٞ‬حؿذ ٍه‪٤‬وش‬ ‫‪٘ٓٝ‬ل٘‪٤‬ش‪ً ،‬خٕ ػٌْ ح‪ٗ٫‬طزخع حُٔخرن‪ُ .‬وي ًخٕ ح‪٫‬ػظوخى‬ ‫ػِ‪ ٠‬حٗ‪ٔٓ ْٜ‬ظِج‪ ٖ٤‬رخُيفء ‪ٝ‬حُلذ‪ٝ ،‬حٗ‪ ْٜ‬حرخء حك‪.َ٠‬‬ ‫ىٍحٓش ؿي‪٣‬يس ٖٓ ؿخٓؼش ى‪ٍٛٝ‬خّ‪ ،‬ط٘‪ َ٤‬حُ‪ ٠‬حٕ حُ٘ٔخء‬ ‫‪ٝ‬حَُؿخٍ ًَ ٓ٘‪٣ ْٜ‬زلغ ػٌْ ٓخ‪٣‬زلغ ح‪٫‬هَ ػ٘‪ ٚ‬طٔخٓخ‪.‬‬ ‫ك‪ ٢‬حُ‪ٞ‬هض حٌُ‪٣ ١‬زلغ حَُؿَ ػٖ ػ‪٬‬هش ه‪َ٤ٜ‬س ‪ٗ ،‬ـي حٕ‬ ‫حَُٔأس طزلغ ػٖ ٍؿَ ‪٘٣‬خٓذ ػ‪٬‬هش ‪ِ٣ٞ١‬ش ‪ٔٓٝ‬ظوَس‪.‬‬ ‫ؿ‪ َ٤‬حٕ ىٍحٓش ‪Heather Rupp‬ط٘‪ َ٤‬حُ‪ ٠‬حٗ‪" ٌٙٛ ٚ‬كو‪٤‬وش ٓغ رؼ‪ ٞ‬حُظؼي‪ ."َ٣‬ر‪ ٖ٤‬كظَس‬ ‫‪ٝ‬حهَ‪ ٟ‬طٌ‪ ٕٞ‬حَُٔأس ُ‪ٔ٤‬ض رؼ‪٤‬يس ػٖ حُٔوخ‪َ١‬س رؼ‪٬‬هش ه‪َ٤ٜ‬س ًخك‪٤‬ش ُِل‪ ٍٜٞ‬ػِ‪ ٠‬ؿ‪٘٤‬خص‬ ‫حك‪١٫ َ٠‬لخُ‪ٜ‬خ‪ٌٛ .‬ح ح‪ٛ٫‬ظٔخّ رخَُؿخٍ ً‪ ١ٝ‬حُؼ‪٬٠‬ص ‪٣‬زي‪ ٝ‬حٗ‪ ٚ‬حػخٍ ح‪ٛ‬ظٔخّ ٓـٔ‪ٞ‬ػش هخ‪ٛ‬ش ٖٓ‬ ‫حَُؿخٍ طٔؼ‪ٓ٫ ٠‬ظـ‪ ٖٓ ُٚ٬‬حؿَ ٓ‪ِٜ‬لظ‪ٜ‬خ حُوخ‪ٛ‬ش‪ .‬حُزخكغ ‪ ٖٓPeter Jonason,‬ؿخٓؼش‬ ‫ٗ‪ ٌٞ٤ٌٔٓٞ٤‬هخّ ػخّ ‪ 2008‬ريٍحٓش ٓي‪ٗ ٟ‬ـخف حَُؿخٍ ٖٓ‬ ‫‪ ٌٙٛ‬حُٔـٔ‪ٞ‬ػش ك‪ ٢‬حُ‪ ٍٞٛٞ‬حُ‪٣َٗ ٠‬ي " ؿ٘ٔ‪."٢‬‬ ‫ح‪١‬زخع ‪ ٌٙٛ‬حُٔـٔ‪ٞ‬ػش ك‪ ٢‬حُؼ‪٬‬هش ٓغ حُ٘ٔخء طًٌَ رؤه‪٬‬م حُي‪ٗٝ‬ـ‪ٞ‬حٕ ح‪ ٝ‬ؿ‪ ْٔ٤‬ر‪ٗٞ‬ي‪ٌٙٛ .‬‬ ‫حُٔـٔ‪ٞ‬ػش طل‪ َٜ‬ػِ‪ ٠‬حػِ‪ ٠‬حُٔؼي‪٫‬ص ك‪ :٢‬كذ حٌُحص ‪ٝ‬ح‪٫‬كؼخٍ ح‪ٗ٫‬لؼخُ‪٤‬ش‪ٓٝ ،‬ؼ‪ٓ٫ ٚ٤‬ظـ‪ٍ٬‬‬ ‫حُ٘خّ‪ ،‬ػِ‪ ٠‬ح‪٫‬ه‪ ٚ‬حُ٘ٔخء‪ ٌٙٛ .‬حُو‪ٜ‬خث‪ ٚ‬حُؼ‪٬‬ع طٔٔ‪" ٠‬حُٔؼِغ ح‪ٞٓ٫‬ى" اً ؿخُزخ ٓخ‪ٌٕٞ٣‬‬ ‫‪ٛ‬خكز‪ٜ‬خ ك‪ ٢‬ط‪ٜ‬خىّ ٓغ حُٔـظٔغ‪ .‬ك‪ ٢‬حُيٍحٓش هخّ ر‪٤‬ظَ ‪ٞ٣‬حٗٔ‪ ٕٞ‬ربهظ‪٤‬خٍ ‪١ 200‬خُذ ؿخٓؼ‪٢‬‬ ‫‪ٓٝ‬ؤُ‪ ْٜ‬ػٖ ك‪٤‬خط‪ ْٜ‬حُـ٘ٔ‪٤‬ش ‪ٞٓٝ‬حهل‪ ٖٓ ْٜ‬حُؼ‪٬‬هش حُـ٘ٔ‪٤‬ش‪ ٖٓٝ ،‬ر‪ٜ٘٤‬خ ك‪ٔ٤‬خ اًح ًخٗض ُ‪ ْٜ‬ػ‪٬‬هخص‬ ‫‪ِ٣ٞ١‬ش حّ ه‪َ٤ٜ‬س‪ .‬ك‪ً ٢‬حص حُ‪ٞ‬هض هخ‪ ٝ‬حُٔ٘خًٍ‪ ٖ٤‬كل‪ٗ ٚ‬و‪٤ٜ‬ش َُإ‪٣‬ش ٓ‪ٞ‬هؼ‪ " ٖٓ ْٜ‬حُٔؼِغ‬ ‫ح‪ٞٓ٫‬ى"‪ .‬حُزلغ ً٘ق حٕ حَُؿخٍ حٌُ‪ ٖ٣‬ك‪ِٜٞ‬ح ػِ‪ ٠‬حػِ‪ ٠‬حُٔؼي‪٫‬ص ك‪ " ٢‬حُٔؼِغ ح‪ٞٓ٫‬ى"‬ ‫حٓظٌِ‪ٞ‬ح ػ‪٬‬هخص ؿ٘ٔ‪٤‬ش ٓظؼيىس‪ًٝ ،‬خٗ‪ٞ‬ح ٓ‪ٜ‬ظٔ‪ ٖ٤‬رٌَ٘ هخ‪ ٙ‬رؼ‪٬‬هخص ه‪َ٤ٜ‬س ح‪٫‬ؿَ‪ ،‬رخُٔوخٍٗش‬ ‫ٓغ رو‪٤‬ش ٍؿخٍ حُٔـٔ‪ٞ‬ػش‪ .‬ػِ‪ ٌٙٛ ٠‬حُوِل‪٤‬ش حٓظ٘ظؾ ‪ٞ٣‬حٗٔ‪ ٕٞ‬حٕ ‪ٛ‬ئ‪٫‬ء حَُؿخٍ ‪ ،‬ر‪ٌٜٙ‬‬ ‫حُو‪ٜ‬خث‪٘٣ ،ٚ‬ـل‪ ٕٞ‬ك‪ ٢‬ؿٌد حُؼي‪٣‬ي ٖٓ حُ٘ٔخء‪ ٌُٖٝ ،‬حُؼ‪٬‬هش ٓؼ‪٫ ْٜ‬طٔظَٔ ‪.٬٣ٞ١‬‬ ‫رلغ حهَ ُ‪ ٚ‬ح‪٤ٔٛ‬ش ك‪ٌٛ ٢‬ح ُٔ‪ٔ٠‬خٍ ‪ َ٤٘٣‬حُ‪ ٠‬حٕ حَُؿخٍ ك‪ ٢‬حُؼ‪٬‬هش حُؼخرظش‪ٝ ،‬ػِ‪ ٠‬ح‪٫‬ه‪ ٚ‬ك‪٢‬‬ ‫حُ‪ٞ‬هض حٌُ‪ ١‬طٌ‪ ٕٞ‬ك‪ٌ٣َٗ ٚ٤‬ظ‪ ٚ‬رلظَس حٗط‪٬‬م حُز‪٠٣ٞ‬ش ‪ٜ٣ ،‬زق ِٓحؿ‪ ٚ‬ػ٘‪٤‬ق ‪ٝ‬كٔخّ طـخ‪ٙ‬‬ ‫حًٌُ‪ ١ًٝ ٍٞ‬حُ٘و‪٤ٜ‬ش حُطخؿ‪٤‬ش‪َُ .‬رٔخ ُي‪ ْٜ٣‬ؿَ‪ِ٣‬س طؼِٔ‪ ْٜ‬حٗ‪ ْٜ‬ك‪ ٢‬كظَس كَؿش ط‪ٜ‬يى ػ‪٬‬هظ‪.ْٜ‬‬ ‫حهظ‪ٜ‬خ‪ ٢ٛ‬ر‪ِٞ٤‬ؿ‪٤‬خ حُظط‪٣ ٍٞ‬ـي‪ٛ ٕٝ‬ؼ‪ٞ‬رش ك‪ٍ ٢‬إ‪٣‬ش حُٔؼ٘‪ ٠‬حُ‪ِٞ٤٤‬ؿ‪ ٌُٜٙ ٢‬حُو‪ٜ‬خث‪ ٚ‬حُؼ‪٬‬ع‬ ‫حُظ‪ ٢‬طٌَ٘ " حُٔؼِغ ح‪ٞٓ٫‬ى" ‪ ٖٓ ،‬ك‪٤‬غ حٕ ‪ ٌٙٛ‬حُو‪ٜ‬خث‪ ٚ‬حُؼ‪٬‬ع طظؼخٍ‪ٍَٟٝٝ ٝ‬س حُظلخّ‬ ‫حُلَى ٓغ حُـٔخػش‪ ٖٓ .‬حُ٘خك‪٤‬ش حُظوِ‪٤‬ي‪٣‬ش ‪٘٣‬ظَ حُ‪ ٠‬ح‪ٔٗ٫‬ـخّ ٓغ حُـٔخػش ػِ‪ ٠‬حٗ‪ِٞٓ ٚ‬ى كخْٓ ك‪٢‬‬ ‫ٓز‪ َ٤‬حُزوخء ػِ‪ ٠‬حُل‪٤‬خس‪ٝ ،‬حٕ حُظط‪٫ ٍٞ‬ري حٗ‪ ٚ‬ػُِ ه‪ٜ‬خث‪ ٚ‬حُزوخء ػِ‪ ٠‬حُل‪٤‬خس ‪ٝ‬كي‪ٛ‬خ‪ ،‬كِٔخًح‬ ‫ط‪ٞ‬ؿي ‪ ٌٙٛ‬حُو‪ٜ‬خث‪ ٚ‬حًٕ؟‪.‬‬ ‫‪ ٖٓٝ‬ك‪٤‬غ حٕ حُو‪ٜ‬خث‪ ٚ‬حُؼ‪٬‬ػش‪ٝ ،‬حُ‪ ٠‬كي ٓخ‪ ْٛ ،‬ه‪ٜ‬خث‪ٍٝٞٓ ٚ‬ػش‪ ،‬كؤٕ هْٔ ٖٓ ح‪ٓ٫‬زخد‬ ‫ػِ‪ ٠‬روخء ‪ ٌٙٛ‬حُو‪ٜ‬خث‪ ٚ‬حٕ ‪ٌٛ‬ح حُ٘‪ٞ‬ع ٖٓ حَُؿخٍ ‪٣‬ل‪ َٜ‬ػِ‪ ٠‬حر٘خء حًؼَ‪ً ُٞٝ ،‬خٗ‪ٞ‬ح رٌَ٘‬ ‫ؿ‪َٗ َ٤‬ػ‪.٢‬‬ ‫حُؼخُْ حُزٔ‪ٌُٞٞ٤‬ؿ‪ ٖٓ David M Buss, ٢‬ؿخٓؼش طٌٔخّ ك‪ ٢‬ح‪ٓٝ‬ظ‪ ،ٖ٤‬حكي حٗ‪َٜ‬‬ ‫ح‪٫‬هظ‪ٜ‬خ‪ ٖ٤٤ٛ‬ك‪ٓ ٢‬ـخٍ حُظط‪ ٍٞ‬رخُؼ‪٬‬هش ٓغ حُظ٘خًق‪ ،‬اً ُي‪ ٚ٣‬ىٍحٓش ٖٓ ػخّ ‪ 2008‬ط‪ٟٞ‬ق‬ ‫ى‪ ٍٝ‬حُ‪ٞ‬ػ‪ٝ ٢‬حُ‪ٝ٬‬ػ‪ ٢‬ك‪ ٢‬طلي‪٣‬ي ه‪٤‬خٍحص حَُٔأس‪.‬‬ ‫حُيٍحٓش ط٘‪ َ٤‬حُ‪ ٠‬حٕ حَُٔحس طو‪ ّٞ‬رظو‪ ْ٤٤‬حَُؿَ ٖٓ ه‪ ٍ٬‬حٍرؼش ٓوخ‪ٛ :٢ٛ ،ْ٤٣‬لش حُـ‪٘٤‬خص‪،‬‬ ‫ٓٔظ‪ ٟٞ‬ىهِ‪ ٚ‬حُٔخى‪ ١‬حُلخُ‪ٝ ٢‬آكخم طلٔ٘‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حُٔٔظوزَ‪ ،‬ىٍؿش هخرِ‪٤‬ظ‪ٍٝ ٚ‬ؿزظ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حٕ ‪ٜ٣‬زق حد‪،‬‬ ‫‪ٓٝ‬ويحٍ حُلذ حٌُ‪٣ ١‬ويٓ‪.ٚ‬‬


‫حُ٘ٔخء ‪٣‬ل‪ ِٖ٠‬حُظؼيى‪ ,‬حُٔؼِغ حُٔظِْ ‪ ,‬حُ‪ٟٞ‬ؼ‪٤‬ش حُوطَس ؽ‪ً + 2‬خث٘خص ٓ‪٤‬ظ‪ ٢ٛ ٝ ٚ‬ك‪٤‬ش ؽ‪1‬‬

‫ػ٘يٓخ طو‪ ّٞ‬حَُٔأس رظوي‪ٍ َ٣‬ؿِ‪ٜ‬خ حُٔلظَٔ‪ ،‬طو‪ ّٞ‬ػِ‪ ٠‬هِل‪٤‬ش ‪ ٌٙٛ‬حُٔوخ‪ ،ْ٤٣‬رظ‪٤ٜ٘‬ل‪ٝ ٚ‬طوي‪ً َ٣‬بئ٘بد ٓ‪٤‬زخ ‪ ٢ٛٝ‬ؽ‪٤‬خ‬ ‫حٌُٔخٕ حٌُ‪٣ ١‬لظِ‪ ،ٚ‬ر‪ٞ‬ػ‪ٝ ٢‬ؿ‪ٝ َ٤‬ػ‪ .٢‬ك‪ٗ ٢‬لْ حُ‪ٞ‬هض طويٍ ٗلٔ‪ٜ‬خ ‪ٝ‬طوخٍٕ ُظَ‪ٓ ٟ‬خ‪ٌٜ٘ٔ٣‬خ ؽش‪٣‬ق عشدعذ‬ ‫‪Tardigrades‬‬ ‫حٕ ططخُذ ر‪ ٖٓ ٚ‬حُظ‪٤ٜ٘‬ق حٌُ‪ ١‬حٓخٓ‪ٜ‬خ‪ ،‬طلو‪٤‬وخ ُِلي ح‪٫‬ه‪ ٠ٜ‬حٌُٖٔٔ ٖٓ طٔ٘‪٤‬خط‪ٜ‬خ‪.‬‬ ‫حُو‪ٔ٤‬ش حُظ‪ ٢‬طو‪ ّٞ‬حَُٔأس رظؼٔ‪ٗ ٖ٤‬لٔ‪ٜ‬خ ٖٓ ه‪ُٜ٬‬خ ‪ ٢ٛ‬حُو‪ ْ٤‬حُ٘خثؼش ك‪ٓ ٢‬ـظٔؼ‪ٜ‬خ‪ٝ ،‬حُٔؼِ‪16/3/2011 ّٞ‬‬ ‫طوي‪ٓٝ َ٣‬ؼ‪ ٢‬حًٌُ‪ٍٞ‬حُ‪ٜ٤‬خ‪ٓ ،‬ؼَ حُـٔخٍ ‪ٝ‬حُ‪ٜ‬زخ ( ‪ٝ‬حُزٌخٍس ك‪ ٢‬ر‪٬‬ىٗخ)‪ .‬حَُٔأس حُ‪ٜ‬ز‪٤‬ش‬ ‫ًخث٘خص ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ىس ر‪٘٘٤‬خ ‪ٝ‬ك‪ٌٓ ًَ ٢‬خٕ‪ ٖٓ ،‬حػٔخم حُزلَ حُ‪ ٠‬حػخُ‪١ ٢‬زوخص حُ‪ٜٞ‬حء رٔخ ك‪ ٚ٤‬ػِ‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬حُـٔ‪ِ٤‬ش طِٔي ه‪ٔ٤‬ش ط٘خًٍ‪٤‬ش حًزَ ‪ٝ‬رخُظخُ‪ ٢‬طِٔي حكظٔخٍ حًزَ حٕ طل‪ َٜ‬ػِ‪ ٠‬حُٔوخ‪ْ٤٣‬‬ ‫حٍطلخع ػَ٘س ً‪ِٓٞ٤‬ظَحص‪ ٌٙٛ .‬حٌُخث٘خص حُل‪٤‬ش ‪ٌٜ٘ٔ٣‬خ حٕ ط‪ٜ‬زق ك‪ ٢‬كخُش حهَد ُِٔ‪ٞ‬ص ُلظَس‬ ‫ح‪ٍ٫‬رؼش ك‪ ٢‬حػِ‪ ٠‬ه‪.ْٜٔ٤‬‬ ‫‪ِ٣ٞ١‬ش ك‪ ٢ٜ‬هخىٍس ػِ‪ ٠‬حُزوخء ري‪ٓ ٕٝ‬خء ُز‪٠‬ؼش ٓ٘‪ٞ‬حص ‪ٝ‬طظلَٔ حُلَحٍس ٖٓ ٓخر‪ ٖ٤‬حُ‪ٜ‬لَ‬ ‫حَُٔأس حُظ‪ ٢‬طـي حٕ ه‪ٔ٤‬ظ‪ٜ‬خ حُٔوخٍٗش ُ‪ٔ٤‬ض ػخُ‪٤‬ش ط‪٠‬طَ حُ‪ ٠‬طوي‪ ْ٣‬ط٘خُ‪٫‬ص‪ .‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُلخٍ‬ ‫حُٔطِن (*) طوَ‪٣‬زخ حُ‪ 150 ٠‬ىٍؿش ٓج‪٣ٞ‬ش ‪ٝ‬طظلَٔ رٔخ ك‪ ٚ٤‬حُلَحؽ ‪ٝ‬ح‪ٗ٫‬ؼخػخص‪ .‬حَُٔ ‪ٍٝ‬حء ‪ٌٙٛ‬‬ ‫‪ٔ٣‬ؼ‪ ٕٞ‬حُ‪ ٠‬ح‪ً٫‬ظلخء رَؿَ ُ‪ ٚ‬ىهَ ٓؼو‪ٓٝ ٍٞ‬لظَٔ حٕ ‪ ٌٕٞ٣‬حد ؿ‪٤‬ي ‪٣َٗٝ‬ي ؿ‪٤‬ي‪ .‬اًح‬ ‫حُويٍحص حُوخٍهش ‪ ٢ٛ‬حُظخ‪َٛ‬س حُٔؼَ‪ٝ‬كش ُ٘خ ػٖ حُيرزش ‪ٝ‬حُٔٔٔخس " حُز‪٤‬خص حُ٘ظ‪ "١ٞ‬ؿ‪ َ٤‬حٗ‪ٜ‬خ‬ ‫ًخٗ‪َ٣ ٞ‬ؿز‪ ٕٞ‬رخُـ‪٘٤‬خص حُـ‪٤‬يس ح‪٠٣‬خ‪٫ ،‬ري ُ‪ ْٜ‬حٕ ‪٣‬ـِز‪ٛٞ‬خ ٖٓ هخٍؽ ػ‪٬‬هظ‪ ْٜ‬حُؼ٘خث‪٤‬ش‪ٌٛ .‬ح‬ ‫ُي‪ٌٛ ٟ‬ح حٌُخثٖ ‪ ٌٖٔ٣‬حٕ طٔظَٔ ُٔ٘‪ٞ‬حص‪ ٌٙٛ .‬حُٔـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ ح‪ٞٗ٫‬حع طٔٔ‪Tardigrades ٠‬‬ ‫ح‪٣ َٓ٫‬ظ‪ٞ‬حكن طٔخٓخ ٓغ حػيحى حُؼ‪٬‬هخص حُـ٘ٔ‪٤‬ش حُظ‪ ٢‬ؿَ‪ٍٛ ٟ‬ي‪ٛ‬خ ر‪ ٖ٤‬حُِ‪٣‬ـخص‬ ‫( ك‪ ٢‬حُ‪٬‬ط‪٤٘٤‬ش طؼ٘‪ ٢‬حُِحكق حُزط‪٢‬ء ح‪ ٝ‬حُٔ٘‪ ٢‬حُزطت) ‪ٝ‬طو‪ 90 ٢٠‬رخُٔجش ٖٓ ك‪٤‬خط‪ٜ‬خ ك‪ ٢‬كخُش‬ ‫حٌُ‪٤ٌ٤ٓ٬‬ش (حُٔو‪ٜٞ‬ى ُ‪ ْ٤‬ر‪ ٖ٤‬حُٔؼِ‪.)ٖ٤٤‬‬ ‫ر‪٤‬خص طخّ ‪ٝ‬كو‪ ٢‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُلخُش هخىٍس ػِ‪ ٠‬طلَٔ حُظَ‪ٝ‬ف ح‪ٓ٫‬ظؼ٘خ‪٣‬ش حُ‪ ٠‬كي حُؼـذ‪.‬‬ ‫ٖٓ حُـَ‪٣‬ذ حٕ حُظوخٍ‪ َ٣‬طيػ‪ ٢‬حٕ حًٌُ‪ ٍٞ‬ػِ‪ ٠‬ح‪٫‬ه‪ ْٛ ٚ‬حٌُ‪ً ٖ٣‬خٗض ُ‪ ْٜ‬ػ‪٬‬هخص‬ ‫حُٔظ‪ َٜ‬حُوخٍؿ‪ ٌُٜٙ ٢‬حٌُخث٘خص ‪ٞ٣‬ك‪ ٢‬رخَُ‪ٛ‬زش ‪ًٝ‬ؤٗ‪ً ْٜ‬خث٘خص ٖٓ ػخُْ حهَ‪ٝ .‬رخُلؼَ ‪ٞ٣٫‬ؿي‬ ‫ٓظؼيىس‪ ،‬هخٍؽ حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش‪ .‬ؿ‪ َ٤‬حٕ حُلٔخد حَُ‪٣‬خ‪ ٢ٟ‬حُزٔ‪٣ ٢٤‬ئى‪ ١‬حُ‪ٍَٟٝ ٠‬س حٕ طٌ‪ٕٞ‬‬ ‫ًخثٖ حهَ ‪ٓ ٌٖٔ٣‬وخٍٗظ‪ ٚ‬رويٍحط‪ ْٜ‬حُؼـ‪٤‬زش‪ ٌُٜٙ ٌٖٔ٣ .‬حٌُخث٘خص حٕ طؼ‪ ٖ٤‬ك‪ ٢‬حُـِ‪٤‬ي ريٍؿش‬ ‫ح‪٫‬ػيحى ٓظٔخ‪٣ٝ‬ش ٖٓ ً‪ ٬‬حُطَك‪ ٖ٤‬كظ‪ٜ٣ ٠‬زق ح‪ٌ٘ٔٓ َٓ٫‬خ ً‪ٌُٜ .‬ح حُٔزذ ‪٘٣‬طِن حُزخكؼ‪ٖٓ ٖ٤‬‬ ‫كَحٍس ط‪ َٜ‬حُ‪( 272 ٠‬حُ‪ٜ‬لَ حُٔطِن ‪ )273،15‬ح‪ُٔ ٝ‬خء ُز‪٠‬ؼش ٓ٘‪ٞ‬حص ح‪ ٝ‬ك‪ ٢‬حُلَحٍس‬ ‫حٕ حُ٘ٔخء ‪ ،‬ك‪ ٢‬كظَس حُز‪٠٤‬ش‪ٔ٣ ،‬ؼ‪ ٕٞ‬حُ‪ ٠‬ػ‪٬‬هش َٓ‪٣‬ؼش ‪ٝ‬ه‪َ٤ٜ‬س‪ ،‬هخٍؽ حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش‪،‬‬ ‫حَُٔطلؼش ط‪ َٜ‬حُ‪ٓ 151 ٠‬ج‪٣ٞ‬ش ‪ٝ‬طظلَٔ ؿَػش ٖٓ ح‪ٗ٫‬ؼخػخص حًؼَ رؤُق َٓس ٓٔخ ‪٣‬ظلِٔ‪ٚ‬‬ ‫طؼط‪ ْٜ٤‬حُـ‪٘٤‬خص حُـ‪٤‬يس ك‪٤‬ظلون ُ‪ ْٜ‬حُٔو‪٤‬خّ حَُحرغ حٌُ‪٣ ُْ ١‬ظٌٔ٘‪ٞ‬ح ٖٓ طلو‪٤‬و‪ٌُْٜ٘ٝ ،ٚ‬‬ ‫ح‪ٔٗ٫‬خٕ ‪ٝ‬طظلَٔ حُلَحؽ ‪ٝ‬حُ‪٠‬ـ‪ ٢‬حُؼخُ‪َٓ 600 ٢‬س حًؼَ ٓٔخ ػِ‪ٓ ٠‬طق حُزلَ‪.‬‬ ‫‪٣‬ظلخى‪ ٕٝ‬حُظ‪٣َٜ‬ق ػ٘‪ ٚ‬ك‪ ٢‬ح‪٫‬رلخع‪ .‬كو‪٤‬وش حٕ ٓخر‪ ٖٓ %12-10 ٖ٤‬ح‪١٫‬لخٍ ‪٘٣٫‬ظٔ‪ ٕٞ‬حُ‪٠‬‬ ‫حُِ‪ٝ‬ؽ‪٣ ،‬ئًي ‪ٌٛ‬ح حُظ‪ٞ‬هغ‪.‬‬ ‫ًَ ‪ ٌٙٛ‬حُويٍحص ٓزز‪ٜ‬خ هيٍط‪ ْٜ‬ػِ‪ ٠‬حُز‪٤‬خص حُز‪ِٞ٤‬ؿ‪ ، ٢‬ه‪ُٜ٬‬خ ‪٣‬ظل‪ ُٕٞٞ‬حُ‪ ٠‬حُـلخف حُظخّ‬ ‫‪ٝ‬ػِ‪ ٠‬هِل‪٤‬ش حرلخع ىحك‪٤‬ي ر‪٣ ،ّٞ‬ظ‪ َٜ‬حٕ كجش هِ‪ِ٤‬ش ٖٓ حُ٘ٔخء حُ‪ٓ٫ ّٞ٤‬خٗغ ُي‪ٖٓ ْٜ٣‬‬ ‫حُو‪٤‬خٗش‪ٝ ،‬حٕ ح‪٫‬ؿِز‪٤‬ش طل‪ َ٠‬حُظوِ‪ ٢‬ػٖ حُطٔ‪ٞ‬ف ٖٓ حؿَ حُٔلخكظش ػِ‪ ٠‬حُِ‪ٝ‬حؽ‪.‬‬ ‫‪ٌٛ‬ح ح‪ َٓ٫‬ح‪٠٣‬خ ‪٣‬ظطخرن ٓغ ٓ٘طن ر‪ِٞ٤‬ؿ‪٤‬خ حُظط‪ ،ٍٞ‬اً ‪ ٖٓٝ‬حُ٘خك‪٤‬ش حُظخٍ‪٣‬و‪٤‬ش ‪ٝ‬ؿيص حَُٔأس‬ ‫ٗلٔ‪ٜ‬خ ك‪ٟٝ ٢‬غ ‪٣‬ـؼِ‪ٜ‬خ ػِ‪ ٠‬حُي‪ٝ‬حّ رلخؿش َُؿَ ‪٣‬يحكغ ػ٘‪ٜ‬خ ‪٣ٝ‬طؼٔ‪ٜ‬خ ‪ٝ ٢ٛ‬ح‪١‬لخُ‪ٜ‬خ‪ٌُٜ ..‬ح‬ ‫حُٔزذ كبٕ طٔ٘‪٤‬خط‪ٜ‬خ رؼ‪٬‬هش ح‪ٓ٫‬ظوَحٍ ‪ٝ‬حُطٔؤٗ‪٘٤‬ش حه‪ ٖٓ ٟٞ‬طؼَ‪ ٞ٣‬ح‪ٓ٫‬ظوَحٍ ُِوطَ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ك‪ ٢‬حُ‪ٞ‬حهغ كبٕ حُو‪٤‬خٗش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش حهطَ ػِ‪ ٠‬ك‪٤‬خس حَُٔأس ٓ٘‪ٜ‬خ ػِ‪ ٠‬ك‪٤‬خس حَُؿَ‪ٌٛ .‬ح ح‪َٓ٫‬‬ ‫‪٣‬ـي طلٔ‪ َٙ٤‬ك‪ ٢‬إٔ ه‪٤‬خٗش حَُٔأس ٓظئى‪ ١‬حُ‪ ٠‬ح‪١‬لخٍ ٓ‪٤‬و‪ٍ ّٞ‬ؿَ حهَ ك‪ ٢‬ا‪١‬ؼخٓ‪ٞٛٝ ،ْٜ‬‬ ‫حَٓ ‪َ٣‬ح‪ ٙ‬حَُؿَ ح‪ٛ‬يحٍ ُطخهظ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬ا‪١‬ؼخّ ح‪١‬لخٍ ٓ٘خكٔ‪ .ٚ٤‬ك‪ ٢‬ك‪ ٖ٤‬حٕ حُ٘ٔخء‪ٝ ،‬ػِ‪٠‬‬ ‫حُؼٔ‪ ،ّٞ‬حًؼَ طلٔ‪ُ ٬‬و‪٤‬خٗش حَُؿَ‪ ،‬ك‪ ٢‬ك‪٘٣ ٖ٤‬ظَ‪ ٕٝ‬حُ‪ ٠‬ح‪ٛ‬ظٔخّ حَُؿَ ‪ٝ‬طؼخ‪١‬ل‪ٓ ٚ‬غ‬ ‫ح‪٫‬هَ‪٣‬خص هطَح ٓلظٔ‪ .٬‬ػِ‪ ٠‬ح‪٫‬ؿِذ‪ٞ٘ٗ ٌُٕٞ ،‬ء ٓ٘خػَ َُِؿَ طـخ‪ ٙ‬حَٓأس حهَ‪ٟ‬‬ ‫‪٣‬لَٔ ك‪٤١ ٢‬خط‪ ٚ‬حكظٔخٍ ٗ٘‪ٞ‬ء ػ‪٬‬هش ‪ِ٣ٞ١‬ش ح‪ٓ٫‬ي ط‪ٜ‬يى ‪ٟٝ‬غ حُِ‪ٝ‬ؿش‪.‬‬ ‫ػ٘يٓخ ‪ َٟ٣‬حَُؿخٍ حٗ‪ ٖٓ ٚ‬حُ‪ٜ‬ؼذ ك‪ٓ ْٜ‬خطَ‪٣‬ي‪ ٙ‬حَُٔأس كو‪٤‬وش‪ ،‬كبٕ ًُي ُ‪ ْ٤‬ؿَ‪٣‬زخ‪ ،‬اً ك‪٢‬‬ ‫‪ ٢ٓٝ‬حُي‪ٍٝ‬س حُ٘‪٣َٜ‬ش‪ ،‬ػ٘ي حٗط‪٬‬م حُز‪٠٣ٞ‬ش‪ ،‬كبٗ‪ٜ‬خ طَ‪٣‬ي ٍؿَ ً‪ ٝ‬ػ‪٬٠‬ص رخٍُس‪،‬‬ ‫‪ٔٓٝ‬ظؼيس ُِٔـخُكش رؼ‪٬‬هش ‪ ٌٖٔ٣‬حٕ ط٘ظ‪ ٢ٜ‬رظًَ‪ٜ‬خ ‪ٝ‬طَى ح‪١‬لخُ‪ٜ‬خ‪ .‬ك‪ ٢‬رو‪٤‬ش حُ٘‪ َٜ‬طل‪َ٠‬‬ ‫حُٔوِ‪ٝ ٚ‬حُ ُٔٔظوَ حُوخىٍ ػِ‪ ٠‬طلل‪٘ٓ ِ٤‬خػَ‪ٛ‬خ ‪ٝ‬حُٔ‪ٜ‬ظْ رخ‪١٫‬لخٍ ‪ٝ‬ا‪ٟ‬خكش حُ‪ًُ ٠‬ي ‪ِٔ٣‬ي‬ ‫ىه‪٤١ ٬‬زخ ً‪.‬‬ ‫‪ٝ‬اًح ًخٕ ‪٘ٛ‬خى ٖٓ ‪٣َ٣‬ي حٕ‬ ‫‪ٔ٣‬ظوِ‪ٗ ٚ‬ظخثؾ ػِٔ‪٤‬ش ٖٓ ‪ٌٙٛ‬‬ ‫ح‪٫‬رلخع ‪٣ٝ‬لظلع رِ‪ٝ‬ؿظ‪ ،ٚ‬كٔ‪ٌٕٞ٤‬‬ ‫ٖٓ حُٔ٘خٓذ حٕ ‪ٜ٣‬ظْ رلٔخد ح‪٣‬خّ‬ ‫حُي‪ٍٝ‬س حُ٘‪٣َٜ‬ش‪ٝ ،‬هَد حٗط‪٬‬م‬ ‫حُز‪٠٣ٞ‬ش ‪٣‬و‪ ّٞ‬ريػ‪ٞ‬ط‪ٜ‬خ ًَُ‪ٞ‬د‬ ‫ىٍحؿش ٗخٍ‪٣‬ش ‪٘٣ٝ‬طِن ر‪ٜ‬خ ك‪ٍٞ‬‬ ‫حُٔ٘طوش حُظ‪ٌٜ٘ٔ٣ ٢‬خ ك‪ٓ ٢‬ـخَٓس‬ ‫ٓٔظؼش‪َُ ،‬رٔخ ط٘ظ‪ ٢ٜ‬رل‪ ُٜٚٞ‬ػِ‪٠‬‬ ‫ؿخثِس هخ‪ٛ‬ش‪.‬‬ ‫( رؼ‪ ٞ‬حُو‪ٓ ،ْ٤‬ؼَ حُيهَ حُؼخُ‪ ٌٖٔ٣ ،٢‬حٕ ططـ‪ ٠‬ػِ‪ ٠‬ه‪ ْ٤‬حهَ‪ٓ ٟ‬ؼَ حُؼَٔ‪ ،‬ػ٘ي طوي‪َ٣‬‬ ‫حُ٘ٔخء ُِِٔح‪٣‬خ‪ ،‬اً ‪ُِ ٌٖٔ٣‬يهَ حٕ ‪ٜ٣‬زق كخٓٔخ كظل‪ َ٠‬حَُٔأس حُِٔ‪ َ٤ٗٞ٤‬حُؼـ‪ ُٞ‬ػِ‪٠‬‬ ‫حُ٘خد حُلو‪ًٔ ،َ٤‬خ ك‪ٓ َٜ‬غ ػخث٘ش ‪ٝ‬حُوَ‪ٟ‬خ‪ ١ٝ‬ح‪ٛ ٝ‬خ‪ٍٝ‬ى ٓخٍٗخٍ ‪ ،‬حُزخُؾ ٖٓ حُؼَٔ ‪89‬‬ ‫ٓ٘ش‪ُٝٝ ،‬ؿظ‪ ٚ‬آٗخ ٗ‪٤ٔٓ ٫ٌٞ٤‬غ ‪ٝ‬حُزخُـش ٖٓ حُؼَٔ ‪٘ٓ 26‬ش)‪.‬‬

‫ٓشبًَ اُطبئش ‪٣ ٞٛٝ‬ؾِن ك‪ ٢‬اُغٔبء ال ‪٣‬ل‪ٜٜٔ‬ب ئال ؽبئش‬ ‫ٓضِ‪.ٚ‬‬ ‫ٓظطل‪ ٠‬اُغجبػ‪٢‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ٝ‬طظ‪ٞ‬هق ؿٔ‪٤‬غ حُؼِٔ‪٤‬خص حُل‪٣ٞ٤‬ش‪ .‬ر‪ٌٜ‬ح حٌَُ٘ ‪ ُْٜ ٌٖٔ٣‬حٕ ‪٣‬و‪ٞ٠‬ح ‪ 90‬رخُٔجش ٖٓ ك‪٤‬خط‪" ْٛٝ ْٜ‬‬ ‫حٓ‪ٞ‬حص"‪ٝ .‬ػِ‪ ٠‬حَُؿْ ٖٓ حٗ‪ ْٜ‬هخىٍ‪ ٖ٣‬ػِ‪ ٠‬حُظل‪ ٍٞ‬حُ‪ ٠‬حُـلخف ‪٣‬ؼ‪ٌٛ ٖ٤‬ح حٌُخثٖ ػِ‪ ٠‬حُي‪ٝ‬حّ‬ ‫هَد حُٔخء‪ .‬ك‪ ٢‬حُزلخٍ ٗـي‪ ْٛ‬ك‪ٌٓ ًَ ٢‬خٕ ‪ ،‬ػِ‪ٓ ٠‬طق حُٔ‪٤‬خ‪ ٙ‬حُٔخُلش حُيحكجش ‪ٝ‬ك‪ ٢‬حػٔن‬ ‫حػٔخم حُٔل‪٤‬طخص حُٔظِٔش‪ .‬ؿ‪ َ٤‬حٕ حؿِذ ح‪ٞٗ٫‬حع طؼ‪ ٖ٤‬ػِ‪ٓ ٠‬طق حُوخٍحص‪ ،‬ك‪١ ٢‬زوخص حُٔ‪٤‬خ‪ٙ‬‬ ‫حَُه‪٤‬وش ك‪ ٍٞ‬حُطلخُذ ك‪ ٢‬حُـخرخص حَُ‪١‬زش‪.‬‬ ‫حُوِ‪ ٖٓ َ٤‬حُ٘خّ طٌٔ٘‪ٞ‬ح ٖٓ ٍإ‪٣‬ش ‪ٌٛ‬ح حٌُخثٖ‪ ،‬رخٌُحص ‪ ٚٗ٫‬حكـخٓ‪ ٖٓ ْٜ‬حُ‪ٜ‬ـَ رل‪٤‬غ طلظخؽ‬ ‫حُ‪ٌٌَٞٓٝ٤ٓ ٠‬د‪ .‬حٗ‪ٞ‬حع ‪ٌٛ‬ح حٌُخثٖ ط‪ َٜ‬حُ‪ٞٗ 1000 ٠‬ع ‪ٝ‬ح‪ٛ٫‬ـَ ٓ٘‪ َٜ٣ ْٜ‬كـٔ‪ ٚ‬حُ‪٠‬‬ ‫‪ٔ٤ِِ٤ٓ 0،05‬ظَ ك‪ ٢‬ك‪ ٖ٤‬حٕ حُؼٔخُوش ٓ٘‪٫ ْٜ‬ط‪ َٜ‬حُ‪ ٠‬حًؼَ ٖٓ ‪ٔ٤ِِ٤ٓ 1،5‬ظَ‪ .‬رٌُي ‪ ٌٕٞ٣‬حكي‬ ‫ح‪ٛ‬ـَ ٓظؼيى حُو‪٣٬‬خ ػِ‪ ٠‬ح‪ .ٍٝ٫‬رٔزذ ‪ٛ‬ـَ‪٣٫ ْٛ‬لظخؿ‪ ٕٞ‬حُ‪٘ٓ ٠‬ظ‪ٓٞ‬ش هخ‪ٛ‬ش ُظ‪٣ُٞ‬غ‬ ‫ح‪ًٔٝ٫‬ـ‪ ٖ٤‬ك‪ ٢‬حُـْٔ ‪ٝ‬حٗٔخ ‪ٌ٣‬ل‪ ٢‬حُظِ‪ٝ‬ى رخ‪ًٔٝ٫‬ـ‪ ٖٓ ٖ٤‬ه‪ ٍ٬‬حُٔٔخف ُ‪ ٚ‬رؼز‪ ٍٞ‬حُـِي‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ػِ‪ ٠‬حَُؿْ ‪ٛ‬ـَ كـٔ‪٣ ٚ‬لظخؽ ‪ٌٛ‬ح حٌُخثٖ حُ‪ ٠‬طـ‪ َ٤٤‬ؿِي‪ ٙ‬ػٔخٗ‪٤‬ش َٓحص حػ٘خء ػِٔ‪٤‬ش حُ٘ٔ‪.ٞ‬‬ ‫ػِ‪ ٠‬ػٌْ رو‪٤‬ش حٌُخث٘خص حُٔظؼيىس حُو‪٣٬‬خ ‪ٌٛ ٞٔ٘٣٫‬ح حٌُخثٖ ٖٓ ه‪ ٍ٬‬ح‪ٗ٫‬ؤخّ حُوِ‪ٝ ١ٞ‬حٗٔخ‬ ‫ٖٓ ه‪ ٍ٬‬حُى‪٣‬خى كـْ حُو‪٣٬‬خ ح‪٤ِٛ٫‬ش‪ .‬رٌُي ‪ ًَ ٌٕٞ٣‬كَى ٖٓ ‪ ٌٙٛ‬ح‪٫‬كَحى ‪ِٔ٣‬ي ػيىح ػخرظخ ٖٓ‬ ‫حُو‪٣٬‬خ ٌٓ٘ حُ‪٫ٞ‬ىس ‪ٝ‬كظ‪ ٠‬حُٔ‪ٞ‬ص‪٣ ،‬وظِق ػيى‪ٛ‬خ كٔذ حُ٘‪ٞ‬ع‪ٝ ،‬ك‪ ٢‬حُٔظ‪ 40 ٢ٓٞ‬حُق هِ‪٤‬ش‪.‬‬ ‫ؿ‪ َ٤‬حٕ ‪ ٌٙٛ‬حُو‪٣٬‬خ ‪٣‬ـَ‪ ١‬حٓظـ‪ُٜ٬‬خ حُ‪ ٠‬حُلي‪ٝ‬ى حُو‪ٝ ٟٜٞ‬رـخ‪٣‬ش حُلؼخُ‪٤‬ش ‪ٝ‬حُظؼو‪٤‬ي‪.‬‬


‫ًخث٘خص ٓ‪٤‬ظ‪ ٢ٛ ٝ ٚ‬ك‪٤‬ش ؽ‪2‬‬

‫حُٔ٘ظ‪ٓٞ‬ش حُؼ‪ٜ‬ز‪٤‬ش ُ‪ٌٜ‬ح حٌُخثٖ طظؤُق ٖٓ ىٓخؽ ًز‪ٓ َ٤‬ؤْ حُ‪ ٠‬ػ‪٬‬ػش حهٔخّ ‪ٝ‬ػٔخٗ‪٤‬ش ػوي‬ ‫ػِ‪ ٠‬ح‪ ٍٝ٫‬ؿخُز‪٤‬ش ‪ ٌٙٛ‬ح‪ٞٗ٫‬حع طٌٔ٘ض ٖٓ حُل‪٤‬خس رؼي طؼَ‪ٜٟ‬خ ُِلَحؽ‪ ،‬ك‪ ٢‬ك‪ ٖ٤‬حٕ‬ ‫ػ‪ٜ‬ز‪٤‬ش‪ .‬رؼ‪ ٞ‬ح‪ٞٗ٫‬حع طِٔي ػ‪ٓ ٕٞ٤‬ـَ‪ٓٝ‬ش ك‪ٓ ٢‬ويٓش حُيٓخؽ ‪ٝ‬ػزخٍس ػٖ " ‪١‬زن"‬ ‫ح‪ٗ٫‬ؼخػخص ًخٗض طـَرش هخٓ‪٤‬ش‪ .‬حُٔ‪ٞ‬ؿخص حُط‪ِ٣ٞ‬ش هظِض حُـٔ‪٤‬غ طوَ‪٣‬زخ ٖٓ حكي ح‪ٞٗ٫‬حع ك‪ ٢‬ك‪ٖ٤‬‬ ‫‪٣‬لظ‪ ١ٞ‬ػِ‪ ٠‬ر‪٤‬ـٔ‪٘٤‬ظخص ُظِو‪ ٢‬ح‪ٗ٫‬ؼخٍحص حُ‪ٞ٠‬ث‪٤‬ش‪ .‬كْ ‪ٌٛ‬ح حٌُخثٖ ً‪ ٢ٔٗ ٝ‬هخ‪ ،ٙ‬ك‪٢ٜ‬‬ ‫حٕ ط٘‪ٞ‬ع ح‪ٞ١٫‬حٍ هظَ كظ‪ ٠‬حكَحى حُ٘‪ٞ‬ع حُؼخٗ‪٣ ُْٝ ٢‬زو‪ ٠‬ك‪٤‬خ ٓ٘‪ ْٜ‬ح‪ ٫‬ػ‪٬‬ػش حكَحى‪.‬‬ ‫ط٘ز‪ ٚ‬ه‪ٜ‬زخص كخىس طوَؽ ٖٓ ىحهَ حٌُخثٖ ػ٘يٓخ ‪٣‬لظخؽ حٕ ‪٣‬للَ كلَس ك‪ ٢‬ؿٔي "‬ ‫حُظـخٍد ػِ‪ ٠‬ػ‪٘٤‬خص ٖٓ حكَحى ٓـٔيس حظ‪َٜ‬ص حٕ ًَٓزخط‪ٜ‬خ حٌُ‪٤ٔ٤‬خث‪٤‬ش ك‪ ٢‬حُوِ‪٤‬ش طو‪ ّٞ‬رخُظلخػَ‬ ‫حُطؼخّ" ٓؼَ حُو‪٣٬‬خ حُ٘زخط‪٤‬ش ح‪ ٝ‬حُزٌظَ‪٣‬خ ُ‪ٔ٤‬ظ‪ٓ ٚ‬لظ‪٣ٞ‬خط‪.ٚ‬‬ ‫ٓغ ًَٓزخص ٌَٓ‪٣‬ش ‪ٝ‬طؼ‪ ٝٞ‬حُٔخء ‪ٝ‬رخُظخُ‪ ٢‬طلٔ‪ ٢‬حًَُٔزخص حُوِ‪٣ٞ‬ش‪ٌٛ .‬ح ح‪٣ َٓ٫‬ـؼَ حٌُخثٖ‬ ‫كظ‪ ٠‬ح‪َ١٫‬حف ح‪ٓ٫‬خٓ‪٤‬ش ‪ٝ‬حُوِل‪٤‬ش ‪ ٌٖٔ٣‬حهَحؿ‪ٜ‬خ ‪ٝ‬حىهخُ‪ٜ‬خ ٓؼَ حُلْ طٔخٓخ‪ٞ٣ٝ .‬ؿي طؤ‪ْ٤‬‬ ‫‪ِٔ٣‬ي ٌٓ‪ٗٞ‬خص ً‪٤ٔ٤‬خث‪٤‬ش ٓؼخُ‪٤‬ش ُِزوخء ػِ‪ ٠‬حُل‪٤‬خس ك‪ ٢‬كخُش ؿٔخى‪ٜ٤ُ ،‬زق ٗٔ‪ًٞ‬ؿخ ػٖ حًَُٔزخص‬ ‫ُِؼَٔ ‪ٝ‬ح‪ٟ‬ق ر‪ ٖ٤‬ح‪َ١٫‬حف ح‪ٓ٫‬خٓ‪٤‬ش ‪ٝ‬ح‪َ١٫‬حف حُوِل‪٤‬ش‪ ،‬ك‪٤‬غ حٕ ح‪ٓ٫‬خٓ‪٤‬ش ٓٔئ‪ُٝ‬ش ػٖ‬ ‫حٌُ‪٤ٔ٤‬خث‪٤‬ش حُل‪٤‬ش‪.‬‬ ‫حُلًَش حُ‪ ٠‬ح‪ٓ٫‬خّ ك‪ ٢‬ك‪ ٖ٤‬حٕ ح‪َ١٫‬حف حُوِل‪٤‬ش ٓٔئ‪ُٝ‬ش ػٖ حُظ‪ٞ‬ؿ‪ٝ ٚ٤‬حٌُزق‪.‬‬ ‫(*) حُ‪ٜ‬لَ حُٔطِن ‪ ٞٛ‬حهَ ىٍؿش كَحٍس ‪ٗ ،‬ظَ‪٣‬خ‪ ٌٖٔ٣ ،‬حُ‪ ٍٞٛٞ‬حُ‪ٜ٤‬خ‪ .‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُ٘وطش ‪ٜ٣‬زق‬ ‫‪ٌُٖٝ‬‬ ‫حُ‪ٝ‬حؿخ‪،‬‬ ‫ح‪٫‬ؿِذ ‪ٞ٤ٗ ٞٛ‬ع ح‪ٞٗ٫‬حع ًحص حُـْ٘ حُ‪ٞ‬حكي‪ ،‬ك‪٤‬غ حُظٌخػَ ػٌٍ‪ْ٤ُٝ ١‬‬ ‫ح‪٘٣٫‬ظَ‪ٝ‬ر‪٤ًٔ ( ٢‬ش حُظزخىٍ حُلَحٍ‪ٝ ٞٛٝ ،١‬كيس ه‪٤‬خّ ُِلي ح‪٫‬ىٗ‪ ٖٓ ٠‬حُلَحٍس حُظ‪٫ ٢‬ري ٓ٘‪ٜ‬خ‬ ‫ط‪ٞ‬ؿي حٗ‪ٞ‬حع ُ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش حُظٌخػَ‪ٝ .‬ح‪ٞٗ٫‬حع حُظ‪ ٢‬طِٔي طٌخػَ ُ‪ٝ‬ؿ‪ ٢‬طؼ‪ ٖ٤‬ػخىس هَ‪٣‬زش ٖٓ‬ ‫‪ ٌٖٔ٣٫ٝ‬طل‪ِٜ٣ٞ‬خ حُ‪ ٠‬ػَٔ) ك‪٘ٓ ٢‬ظ‪ٓٞ‬ش ك‪ ٢‬حهل‪ ٞ‬ىٍؿخط‪ .ٚ‬ؿ‪ َ٤‬حٕ ه‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬حُظ‪َٞٓ٤‬ى‪٘٣‬خٓ‪٤‬ي‬ ‫رؼ‪ٜ٠‬خ ك‪ ٢‬ؿٔخػخص هي ‪ َٜ٣‬ػيى حكَحى‪ٛ‬خ حُ‪ 20 ٠‬حُق ك‪ ٢‬حُـَحّ حُ‪ٞ‬حكي ٖٓ حُطلِذ‬ ‫ح‪ٓ٫‬خٓ‪٤‬ش طلظَ حُ‪ ٍٞٛٞ‬حُ‪ٗ ٠‬وطش حُ‪ٜ‬لَ حُٔطِوش ‪ًُ ٕ٫‬ي ‪٣‬ؼ٘‪ ٢‬حُوَ‪ٝ‬ؽ ٖٓ حُٔ٘ظ‪ٓٞ‬ش‪ ،‬اً‬ ‫‪٣٫ٝ‬لظخؽ حًٌَُ حُ‪ ٠‬حُزلغ رؼ‪٤‬يح‪ ٌُٖٝ .‬ػِ‪ ٠‬حًٌَُ حٕ ‪٣‬زَ‪ ٖٛ‬ػِ‪ ٠‬آ‪٤ِٛ‬ظ‪َٗ َ٤ُ٘ ٚ‬ف‬ ‫‪٣‬ؼ٘‪ ٢‬ح‪٠٣‬خ حٕ كًَش حٌٍُس طظ‪ٞ‬هق ٗ‪ٜ‬خث‪٤‬خ‪ٝ .‬ط‪ٞ‬هق كًَش حٌٍُس ‪٣‬ظؼخٍ‪ ٝ‬ح‪٠٣‬خ ٓغ حُل‪٣ِ٤‬خء‬ ‫حُظِو‪٤‬ق ‪ٝ‬حُزوخء ػِ‪ ٠‬طٔخّ رؼ‪ٓ ٙٞ٠‬غ ح‪ٗ٫‬ؼ‪ُ ٠‬لظَس ‪ِ٣ٞ١‬ش هزَ حٕ طٔٔق ُ‪ ٚ‬رخُ‪ٛٞ‬خٍ‪ٗ .‬ظ‪٤‬ـش حٌُٔ‪٤ٓٞ‬ش هخٗ‪ ٕٞ‬ػيّ حُظؤًي ُ‪٘٤ٔ٤ٜ‬ز‪َ٤‬ؽ‪.‬‬ ‫‪ ٌٙٛ‬حُـ‪ٜٞ‬ى طظ‪ َٜ‬رؼي حٓز‪ٞ‬ػ‪ ٖ٤‬ك‪٤‬غ ط‪٠‬غ ح‪ٗ٫‬ؼ‪ٓ ٠‬خر‪ ٖ٤‬حُز‪٠٤‬ش ‪ٝ‬حُؼ‪٬‬ػ‪ ٖ٤‬ر‪٠٤‬ش‪ٝ .‬رؼي‬ ‫حٓز‪ٞ‬ػ‪ ٖ٤‬حهَ‪ ٖ٤٣‬طوَؽ حُ‪ٜ‬ـخٍ ٖٓ حُز‪٠٤‬ش رؼي حٕ طو‪ ّٞ‬روَ‪ ٝ‬هَ٘س حُز‪٠٤‬ش‪.‬‬ ‫حُوَ٘س حُوخٍؿ‪٤‬ش ُِز‪٠٤‬ش طِٔي ر٘‪٤‬ش هخ‪ٛ‬ش َُرٔخ ٖٓ حؿَ طؤٓ‪ ٖ٤‬حُظِ‪ٝ‬ى رخ‪ًٔٝ٫‬ـ‪ ٌُٕٞ ،ٖ٤‬اكزؾ‪ٞ‬ا خبسؽخ اُؼبُْ‪ٝ ،‬اٗظش‪ٝ‬ا‪ 2‬أ‪٣ ٖ٣‬ب رش‪ ٟ‬رزشًض أُشبًَ ‪ٝ‬اُؾش‪ٝ‬ة؟ د‪ ٕٝ‬رزاى‪ ،‬ك‪٢‬‬ ‫حُز‪ ٝٞ٤‬طٌ‪ِٓ ٕٞ‬ظ‪ٜ‬وش رو‪ٞ‬س رخُ٘زخطخص حُٔ‪٤‬ظش‪ٝ ،‬ر‪ ٌٜٙ‬حَُ‪ٝ‬حكغ ‪ ٌٖٔ٣‬هِن ه٘‪ٞ‬حص طٔٔق‬ ‫أُ٘طوخ اإلعالٓ‪ّ٤‬خ ػٔ‪ٓٞ‬ب‪ٝ ،‬خبطخ رِي اُ٘بؽوخ ثبُؼشث‪ّ٤‬خ ك‪ٜ٤‬ب‪ .‬ثَ ئرا سأ‪ٝ ٟ‬اؽذٗب ؽشثب ك‪٢‬‬ ‫ثِذ عٔ‪ٓ َ٤‬ضَ رب‪ِ٘٣‬ذ أ‪ ٝ‬اُلِج‪٣ ُٖ ،ٖ٤‬ؾزبط ئُ‪ ٠‬ئػٔبٍ ػٔ‪٤‬ن ُطجوبد اُؼوَ ؽز‪ٌ٣ ٠‬زشق إٔ‬ ‫رَٔ‪ ٍٝ‬ح‪ًٔٝ٫‬ـ‪ .ٖ٤‬ؿ‪ َ٤‬حٕ ‪ ٌٙٛ‬حُز٘‪٤‬ش ٓ‪ٜٔ‬ش ح‪٠٣‬خ ُِز‪ِٞ٤‬ؿ‪ ٖ٤٤‬اً رل‪ِٜ٠‬خ ‪ ٌٖٔ٣‬طلي‪٣‬ي‬ ‫اُؾشة ٓؾظ‪ٞ‬سح ك‪ " ٢‬اإلهِ‪ ْ٤‬ر‪ ١‬اُـبُج‪ّ٤‬خ أُغِٔخ "‪ًٔ ،‬ب رزًش كؼبئ‪ّ٤‬خ اُوبػذح‪ .‬ك‪٢‬‬ ‫رؼ‪ ٞ‬حٗ‪ٞ‬حع ‪ ٌٙٛ‬حٌُخث٘خص ٖٓ ك‪٤‬غ حٗ‪ٜ‬خ هي طظ٘خر‪ ٚ‬طٔخٓخ رؼي حُظلو‪.ْ٤‬‬ ‫ثشُ‪ ٖ٤‬اُغبؽشح‪ ،‬اُشؼت اُشائن ٓ٘‪ٜٔ‬ي ثٔؼشع كّ٘‪٣ ٢‬زخ‪ َّ ٤‬ك‪ ٚ٤‬اُ٘ؾبر‪ ٕٞ‬شٌَ اُغّ٘خ‪ًَ ،‬‬ ‫‪ٌٛ‬ح حٌُخثٖ ‪ ٌٖٔ٣‬حٕ ‪٣‬ؼ‪ ٖ٤‬ك‪ٌٓ ًَ ٢‬خٕ‪ ،‬اً ؿَ‪ ٟ‬حُؼؼ‪ ٍٞ‬ػِ‪ ٚ٤‬ػِ‪ ٠‬حٍطلخع ػَ٘س‬ ‫ػِ‪ ٠‬ؽش‪٣‬وز‪ٚ‬؛ ك‪ ٢‬ع‪٣ٞ‬غشا اُششم [ ثال رشبث‪ً – ٚ٤‬ش‪٣‬بُ‪٤‬غ‪ ،] ٕٞ‬ر ُطشد ٓز‪٣‬ؼخ رِلض‪ّ ٤ٗٞ٣‬خ‬ ‫ً‪ِٓٞ٤‬ظَحص ك‪ ٢‬حُـ‪ٝ ٞ‬ك‪ ٢‬حػٔخم حُزلخٍ ‪ٝ‬ػِ‪ ٠‬هْٔ ؿزخٍ ح‪٣‬ل‪ٔ٣َ٤‬ض ‪ٝ‬ك‪ ٢‬حُـ٘‪ٞ‬د حُٔظـٔي‬ ‫ٖٓ ػِٔ‪ٜ‬ب ألٗ‪ٜ‬ب ّ‬ ‫رِزرد – ‪ ٢ٛٝ‬اُز‪٣ ٢‬لزشع أٗ‪ٜ‬ب أٗض‪ ٠‬كٔب ثبُي ثبُزً‪ٞ‬س – ثوزَ ٗبئت ٖٓ‬ ‫‪ٝ‬طلض حُ‪ٜ‬و‪ ٍٞ‬ك‪ٛ ٢‬لَحء ٗخٓ‪٤‬ز‪٤‬خ ‪ٝ‬ك‪ ٢‬حٓ‪٬‬ف حُزل‪َ٤‬حص حُـخكش ك‪ ٢‬حُ‪ٜ‬لَحء حٌُزَ‪.ٟ‬‬ ‫ؽضة ٖٓ ؿ‪٤‬ش ؽبئلز‪ٜ‬ب [ أسع‪ ٜٙٞ٣ ٖٓ ٞ‬إٔ ‪٣‬زذخَ ُِٔشح األخ‪٤‬شح ك‪٤‬شعَ ُ٘ب ثط‪ٞ‬كبٕ‬ ‫طوَ‪٣‬زخ ‪ ٌٖٔ٣‬حُؼؼ‪ ٍٞ‬ػِ‪ ٚ٤‬ك‪ٌٓ ًَ ٢‬خٕ‪ٝ .‬هيٍط‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬حُؼ‪٘٤‬ل‪ ٢‬حُظَ‪ٝ‬ف ح‪ٓ٫‬ظؼ٘خ‪٣‬ش طؼط‪ٚ٤‬‬ ‫‪٣‬خِظ٘ب ٖٓ ًَ اُط‪ٞ‬ائق ‪ٝ‬آُ‪ٜ‬خ اُط‪ٞ‬ائق‪ ،‬األسػ‪ٝ ٖ٤٤‬اُغٔب‪ !!!] ٖ٤٣ٝ‬ك‪ُ٘ ٢‬ذٕ‬ ‫اُؾؼبس‪ّ ٣‬خ‪٘٣ ،‬وَ اُوبئٔ‪ ٕٞ‬ػِ‪ ٠‬أُزبؽق ٗغخب ػٖ ثؼغ ٖٓ أ‪ ْٛ‬األػٔبٍ اُل٘‪ّ٤‬خ ئُ‪٠‬‬ ‫حك‪٤ِ٠‬ش ط٘خكٔ‪٤‬ش ‪٫‬طٌِٔ‪ٜ‬خ ح‪ ٖٓ ١‬حٌُخث٘خص ح‪٫‬هَ‪.ٟ‬‬ ‫ّ‬ ‫أُؼض ‪٣‬زلٖ٘ أُشب‪٣‬خ ك‪ ٢‬اُزوغ‪ ْ٤‬ػِ‪٠‬‬ ‫اُشبسع ٖٓ أعَ رضو‪٤‬ق اُؼبٓخ كّ٘‪٤‬ب؛ ك‪ ٢‬هب‪ٛ‬شح‬ ‫حُويٍحص حُوخٍهش ٓزز‪ٜ‬خ حُويٍس ػِ‪ ٠‬حُظـلق‪ ٌُٕٞ ،‬حُـلخف ‪ٔ٣‬خػي ُ‪ ْ٤‬كو‪ ٢‬ػِ‪ ٠‬طلَٔ‬ ‫عٔبػ‪ًٞ ٢‬سد سػبع اٌُج‪٤‬ش ‪ٝ‬ث‪ ٍٞ‬اُجؼ‪٤‬ش؛ ك‪ٛ ٢‬بٓج‪ٞ‬سؽ ‪٣‬غ‪ّ٤‬ش‪ ٕٝ‬أ‪ ٍٝ‬أ‪ٝ‬ر‪ٞ‬ث‪ٞ‬ط ‪٣‬ؼَٔ ػِ‪٠‬‬ ‫حُلَحٍس ح‪ٓ٫‬ظؼ٘خء‪٣‬ش ‪ٝ‬ح‪ٗ٫‬ؼخػخص ‪ٝ‬حُلَحؽ ‪ٝ‬حٗٔخ ح‪٠٣‬خ حٌُل‪ ٍٞ‬حُ٘و‪ .٢‬ك‪ ٢‬حُ‪ٟٞ‬غ حُـخف‬ ‫أُبء ً‪٣ ٢‬خِظ‪ٞ‬ا ٖٓ اُجذ‪ٗٝ ٝ‬لط‪ٝ ْٜ‬ثؼشاٗ‪ٝ ْٜ‬أث‪ٞ‬اُ‪ْٜ‬؛ ‪ٝ‬ك‪ ٢‬ئٓبسح ؿ ّضح اُطبُجبٗ‪ّ ٤‬خ ‪٣‬ز‪ٜ‬ذّد‬ ‫‪ٜ٣‬زق حٌُخثٖ ك‪ ٢‬ر‪٤‬خص ر‪ِٞ٤‬ؿ‪ ٢‬حٓظؼ٘خث‪ Cryptobiosis ٢‬ك‪٤‬غ حُؼِٔ‪٤‬خص حُل‪٣ٞ٤‬ش طظ‪ٞ‬هق‬ ‫أُ‪ٞ‬د أسثغ ٗغبء ؿ‪٤‬ش ٓؾغّ جبد ‪ٝ‬صالصخ ؿِٔبٕ طج‪٤‬ؾ‪ٓ ٖ٤‬شد‪ ،‬ألٗ‪٘٣ ْٜ‬ؼّظ‪ ٕٞ‬ئ‪٣‬ش‪ٝ‬ط‪ ،‬ئُ‪ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬حٌُخثٖ ‪٘٣‬ظ‪ ٢ٜ‬ػٖ ً‪ ٚٗٞ‬ك‪ .٢‬ط‪ٞ‬هق حُظزخىٍ حُوِ‪ ١ٞ‬رٔزذ ػيّ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ٓخء كَ ك‪ ٢‬حُوِ‪٤‬ش‪،‬‬ ‫اُشجن اُؾٔبع‪ !!!٢‬أُْ ‪٣‬ش اثٖ ػبثذ‪ ٖ٣‬إٔ اُـالّ اُظج‪٤‬ؼ ؽٌٔ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬اُؾغبة ًؾٌْ أُشأح‬ ‫‪ٝ‬ك‪ ٢‬كخُش حُز‪٤‬خص حُز‪ِٞ٤‬ؿ‪ٌٛ ٌٕٞ٣ ٢‬ح حٌُخثٖ كؼ‪ ٬‬حُٔ‪٤‬ض ك‪٤‬خ ً‪.‬‬ ‫اُجبُـخ؟؟؟‬ ‫اكزؾ‪ٞ‬ا خبسؽخ اُؼبُْ‪ٝ ،‬اٗظش‪ٝ‬ا‪ ًَ 2‬اُجش‪ّ٣‬خ خؼشاء رضدإ ثبُشغش ‪ٝ‬أُطش ‪ٝ‬اُ٘ذ‪ – ٟ‬ئال‬ ‫أؿِذ ‪ ٌٙٛ‬حٌُخث٘خص طِٔي ك‪٤‬خس ٗ٘طش ٓخر‪ 3 ٖ٤‬حُ‪ ٌُٖٝ ،َٜٗ 30 ٠‬حُز‪ِٞ٤‬ؿ‪٣٫ ٖ٤٤‬ؼِٔ‪ٕٞ‬‬ ‫ثِذإ اُؼشة! ر٘زوَ ٖٓ اُ‪ٗٞ٤‬بٕ ئُ‪ ٠‬ثِغ‪ٌ٤‬ب كال رغذ ئال اُِ‪ ٕٞ‬األخؼش ‪ٌ٘٣‬ؼ ػ‪٤٘٤‬ي‪ .‬ر٘زوَ‬ ‫حُٔيس حُوخىٍ ‪ٌٛ ،‬ح حٌُخثٖ ك‪ٜ٤‬خ‪ ،‬ػِ‪ ٠‬حُزوخء ك‪ ٢‬كخُش حُٔ‪ٞ‬ص حُل‪ٝ ،٢‬رخُظخُ‪ٗ٫ ٢‬ؼِْ ح‪ٞ١‬حٍ‬ ‫ٖٓ أُؾ‪٤‬ؾ اُ‪ٜ‬بدس ئُ‪ ٠‬اُخِ‪٤‬ظ اُضبئش كال رغذ ؿ‪٤‬ش ُ‪ ٕٞ‬أُ‪ٞ‬د‪ ،‬األطلش اُؼل٘‪٣ ،٢‬طبسى‬ ‫ثأٗلبع‪ ٚ‬أُِز‪ٜ‬جخ أ‪ٔ٘٣‬ب ر‪ٞ‬ع‪ٜ‬ذ‪ .‬ثَ ئٕ أُغبؽبد اُ٘بدسح اُخؼشاء ٖٓ رِي اُجوؼخ‬ ‫حػٔخٍ‪ ْٛ‬حُلٔخر‪٤‬ش‪ .‬ك‪ ٢‬حُز‪٤‬جش حُطز‪٤‬ؼ‪٤‬ش ‪ٝ‬ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ح‪ًٔٝ٫‬ـ‪ َٛٝ ٖ٤‬حَُهْ حُو‪٤‬خٓ‪ ٢‬حُ‪ ٠‬طٔؼش‬ ‫ٓ٘‪ٞ‬حص ‪ ٌُٖٝ‬ك‪ ٢‬حُلَحؽ ح‪ ٝ‬كخُش حُظـٔي ‪ٌُٜ ٌٖٔ٣‬ح حٌُخثٖ حٕ ‪٣‬ؼ‪ ٖ٤‬كظَس ح‪ُ ،ٍٞ١‬ؼيّ ط‪ٞ‬كَ أُظذّسح ُإلس‪ٛ‬بة ‪ٝ‬أُ‪ٞ‬د ‪ٝ‬اُو‪ٞ٤‬د أػؾذ رؼ‪٤‬ن ؽز‪ ٠‬رخ‪ ّٞ‬االٗوشاع ػِ‪ ٠‬أ‪٣‬ذ‪ ١‬شؼت‬ ‫ال ‪٣‬شج‪ ٚ‬ك‪ً ٢‬شا‪٤ٛ‬ز‪ُِ ٚ‬ؾؼبسح ‪ٝ‬االخؼشاس ‪ٞٛٝ‬ع‪ ٚ‬ثبُز٘بعَ ؿ‪٤‬ش اُغشاد‪ً ٖٓٝ .‬ؼجخ‬ ‫ح‪ًٔٝ‬ـ‪ .َٙ٠٣ ٖ٤‬حٌُِٔ٘ش حٕ حٌُخثٖ ك‪ٟٝ ٢‬غ حُز‪٤‬خص حُز‪ِٞ٤‬ؿ‪ٝ ٢‬ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ح‪ًٔٝ٫‬ـ‪ٖ٤‬‬ ‫اُزظؾّ ش أُٔ‪٤‬ذ‪ ،‬خشعذ سعبُخ اُؼشة اُخبُذح‪ ،‬كخِذر‪ ْٜ‬ك‪ ٢‬اُغ‪ٝ َٜ‬االٗؾجبط ك‪٢‬‬ ‫ٓ‪ًٔٝ٬ُ ٌٕٞ٤‬ـ‪ ٖ٤‬طؤػ‪ٟ َ٤‬خٍ طٔخٓخ ٓؼَ طؤػ‪ َٙ٤‬ػِ‪ ٠‬حُلي‪٣‬ي ك‪٤‬غ ‪ٜ٣‬خد رخُ‪ٜ‬يأ‪.‬‬ ‫أُبػ‪ٝ .٢‬ألٕ سعبُخ اُؼشة اُخبُذح ٓزظؾشح س‪ٝ‬ؽب ‪ٝ‬ػوال ‪ٝ‬صوبكخ‪ ،‬كاٗ‪ٜ‬ب طؾّ شد ًَ ٓب‬ ‫كظوَد‬ ‫ح‪ًٔٝ٫‬ـ‪ ٖ٤‬رخُـْٔ ‪٘٣‬ظؾ ٍحى‪ٌ٣‬خٍ كَ ‪٣‬ظ‪ٞ‬كي ٓغ ًَٓزخص حهَ‪ ٟ‬ك‪ ٢‬حُوِ‪٤‬ش‬ ‫‪ٝ‬هؼذ ػِ‪ٓ ٚ٤‬خبُج‪ٜ‬ب ٖٓ األساػ‪ ٢‬اُخؼشاء أُؾ‪٤‬طخ ثغض‪٣‬شح اُؼشة‪.‬‬ ‫ح‪ٔ٣ِٗ٫‬خص ‪ٝ‬حُلخٓ‪ ٞ‬حُ٘‪ٝ ،١ٝٞ‬ػ٘يٓخ ‪٣‬ظل‪ ٍٞ‬حٌُخثٖ حُ‪ ٠‬حُز‪٤‬خص حُز‪ِٞ٤‬ؿ‪٣ ٢‬لوي حُـْٔ‬ ‫ٖٓ ٓوبُخ‬ ‫حُويٍس ػِ‪ ٠‬ط‪٤ِٜ‬ق ‪ ٌٙٛ‬حُظوَ‪٣‬زخص‪ٌُُ .‬ي ك‪ ٢‬حُز‪٤‬جش حُلو‪َ٤‬س رخ‪ًٔٝ٫‬ـ‪ٜ٣ ٖ٤‬زق حُـْٔ‬ ‫ٗ‪ٜ‬ب‪٣‬خ ؽضبُخ اعٔ‪ٜ‬ب اُؼشة‬ ‫ٓلل‪ٞ‬ظ ‪١‬ز‪٤‬ؼ‪٤‬خ‪.‬‬ ‫ُ٘ج‪ َ٤‬ك‪٤‬بع‬ ‫ػ٘ي ىٍحٓش حُز‪ِٞ٤‬ؿ‪ُ ٖ٤٤‬ويٍحص ‪ٌٛ‬ح حٌُخثٖ ػِ‪ ٠‬حُزوخء ػِ‪ ٠‬حُل‪٤‬خس ظ‪ َٜ‬حهظ‪٬‬ف ًز‪ َ٤‬ك‪ٔ٤‬خ‬ ‫اًح ًخٕ حٌُخثٖ ك‪ ٢‬كخُش حُز‪٤‬خص حُز‪ِٞ٤‬ؿ‪ ٢‬حّ ‪ .٫‬حٌُخثٖ حُ٘٘‪ ،٢‬ح‪ ١‬حٌُ‪ ْ٤ُ ١‬ك‪ ٢‬كخُش حُز‪٤‬خص‬ ‫حُز‪ِٞ٤‬ؿ‪٣ ،٢‬ظؤػَ حُ‪ ٠‬ىٍؿش حُٔ‪ٞ‬ص ك‪ ٢‬حُظزي‪٫‬ص حُز‪٤‬ج‪٤‬ش حَُٔ‪٣‬ؼش‪ ،‬اً ‪٣‬لظخؿ‪ ٕٞ‬حُ‪ٝ ٠‬هض‬ ‫‪ُ َ٣ٞ١‬ظل‪ َ٤٠‬حُـْٔ ُِيه‪ ٍٞ‬ك‪ ٢‬حُز‪٤‬خص حُز‪ِٞ٤‬ؿ‪ٝ ٢‬حُظ‪٬‬ثْ ٓغ حُظَ‪ٝ‬ف حُـي‪٣‬يس‪.‬‬ ‫حهٔ‪ ٠‬حُظـخٍد ػِ‪ ٠‬طلَٔ ‪ٌٛ‬ح حٌُخثٖ ؿَص ك‪ ٢‬حُل‪٠‬خء حُوخٍؿ‪ ٢‬ك‪٤‬غ ؿَ‪ ٟ‬حٍٓخٍ‬ ‫حكَحى ٖٓ ٗ‪ٞ‬ػ‪ ٖ٤‬ك‪ٍ ٢‬كِش ك‪٠‬خث‪٤‬ش ك‪ ٢‬حٗخر‪٤‬ذ ؿَ‪ٟٝ ٟ‬ؼ‪ٜ‬خ هخٍؽ ًَٓزش ك‪٠‬خء ٍ‪٢ٓٝ‬‬ ‫ك‪ ٢‬هَ‪٣‬ق ػخّ ‪ . 2007‬ػِ‪ ٠‬حٍطلخع ‪ِٓٞ٤ً 281-258‬ظَ ك‪ٞ‬م ٓطق ح‪ً ٍٝ٫‬خٗض‬ ‫حٌُخث٘خص ك‪ ٢‬كَحؽ ‪ٝ‬ؿَ‪ ٟ‬طؤ‪ٜٔ٤‬خ حُ‪ ٠‬ػ‪٬‬ع ٓـٔ‪ٞ‬ػخص‪ .‬ح‪ ُْ ٠ُٝ٫‬طظؼَ‪ ٝ‬حُ‪ ٠‬ح‪٣‬ش‬ ‫حٓؼخػخص‪ٝ ،‬حُؼخٗ‪٤‬ش ؿَ‪ ٟ‬طؼَ‪ٜ٠٣‬خ ُ‪ٗ٬‬ؼخػخص ٓخك‪ٞ‬م حُز٘لٔـ‪٤‬ش حُط‪ِ٣ٞ‬ش ‪ٝ‬حُؼخُؼش ُـٔ‪٤‬غ‬ ‫ح‪ٞ١‬حٍ ٓ‪ٞ‬ؿخص ٓخك‪ٞ‬م حُز٘لٔـ‪٤‬ش ح‪ٗ٫‬ؼخػ‪٤‬ش‪.‬‬

‫أ‪٘ٛ‬زْ أٗلغٌْ ‪ ٝ‬ػو‪ ٝ ٌُْٞ‬ثشش‪٣‬زٌْ ث٘ظشرٌْ أُؾذ‪ٝ‬دح ‪ ٝ‬اُـج‪٤‬خ ‪ٝ‬‬ ‫اُطل‪٤ُٞ‬خ ُألش‪٤‬بء ‪ ٝ‬اٌُ‪ ٝ ٕٞ‬ر‪ ٢٘ٗٞ٘٤ٜ‬ػ٘ذٓب رؼزوذ‪ ٕٝ‬أٗ‪ ٢‬هذ‬ ‫اشبسًٌْ ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬اُ٘ظشح ‪ٓٞ٣‬ب ٓب ‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫طل‪ ٖ٤ٜ‬حُ٘‪ ٚ‬حُٔويّ ؽ ‪1‬‬

‫ك‪ٌٜ‬ح ٓٔخ ‪ ٌٖٔ٣٫‬اػزخط‪ ٚ‬أ‪ ٝ‬طل٘‪٤‬ي‪ ٙ‬رلٔذ ػِ‪ًُ ّٞ‬ي حُؼ‪ٌُٝ ،َٜ‬ح ُْ ‪٣‬ـي حَُٓ‪ ٍٞ‬ؿ‪٠‬خ‪ٟ‬ش ك‪٢‬‬ ‫رؾظ‪ ٖ٤‬اُ٘ض أُوذط‬ ‫إٔ ‪٣‬طِن حُؼ٘خٕ ُو‪٤‬خُ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬ح‪٩‬ؿخرش‪ ،‬أ‪ ٝ‬إٔ ‪٣‬وظزْ ٓخ ٗخء ٖٓ أٓخ‪ َ٤١‬حُظ‪ٍٞ‬حس أ‪ ٝ‬أٓخ‪ َ٤١‬حُلَّ‪.‬‬ ‫اُؾٌ‪ ْ٤‬اُِ‪٤‬ج‪٢‬‬ ‫‪ٝ‬أىٗ‪ ٠‬طلٌَ ك‪ٌٛ ٢‬ح حُ٘‪٣ ٚ‬و‪ٞ‬ىى ر‪ٞٓ ٬‬حٍرش اُ‪ ٠‬إٔ هخثَ ‪ٌٛ‬ح حُ٘‪٣ ٫ ٚ‬ؼِْ ٗ‪٤‬جخ ً ػٖ حُـ‪٤‬ذ ‪٫ٝ‬‬ ‫‪13/0/2005‬‬ ‫حُوِن ‪ ٫ٝ‬حُؼِْ ‪ ٫ٝ‬ػٖ حٌُ‪ ،ٕٞ‬ك‪ ً٬٠‬ػٖ إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬ػِ‪ ٠‬حط‪ٜ‬خٍ رخُوخُن‪ٝ .‬أؿيٍ رخُٔخىس‬ ‫كـَ حُِح‪٣ٝ‬ش ك‪ ٢‬حُؼوخكخص حُـ‪٤‬ز‪٤‬ش حُظ‪ ٢‬طـ٘ي ح‪٧‬طزخع ‪ٝ‬طٔظويٓ‪ًٞ ْٜ‬ه‪ٞ‬ى ُ‪ٜ‬خ‪ ٞٛ ،‬هيٍس ‪ ٌٙٛ‬حُٔ٘خ‪٣‬ن إٔ ‪٣‬ظ٘‪ِٜٞ‬ح ٖٓ ٓؼَ ‪ ٌٙٛ‬ح‪٧‬كخى‪٣‬غ ‪ٛ ُٞٝ‬ق آ٘خى‪ٛ‬خ حُ‪ ٠‬حَُٓ‪ ٍٞ‬ريٍ إٔ ‪٠٣‬ؼ‪ٞ‬ح‬ ‫حُؼوخكخص ػِ‪ ٠‬حًظ٘خف حُِٔ‪٣‬ؾ حُٔٔل‪ ٍٞ‬حٌُ‪٣ ١‬ل‪ٔٗ ١ٞ‬زش ٓظ‪ٞ‬حُٗش ٖٓ حُؼوَ ‪ٝ‬حُوَحكش‪.‬‬ ‫حُ٘‪ٟ ٚ‬ي حُؼِْ ك‪ٞٓ ٢‬حؿ‪ٜ‬ش ٓلٔ‪ٓٞ‬ش ِٓلخ ً‪.‬‬ ‫حُؼوَ ‪ ٞٛ‬حُطؼْ حٌُ‪٣ ١‬ـٌد ح‪ٔٗ٩‬خٕ اُ‪ ٠‬حُلن‪ٝ ،‬حُوَحكش ‪ ٢ٛ‬حُٔ‪٤‬خؽ حٌُ‪٘ٔ٣ ١‬غ حُوط‪٤‬غ ٖٓ ‪ ٢ٌُٝ‬طظٌٖٔ ٖٓ ك‪ ْٜ‬حُؼوِ‪٤‬ش حُي‪٤٘٣‬ش‪ٓ ،‬ظـي أٗخٓخ ً ‪٣‬لِٔ‪ٜٗ ٕٞ‬خىحص ىًظ‪ٍٞ‬ح‪ ٙ‬ك‪ٓ ٢‬ـخ‪٫‬ص ػِٔ‪٤‬ش‬ ‫ٓـخىٍس حُلظ‪َ٤‬س ح‪٣٧‬ي‪ُٞٞ٣‬ؿ‪٤‬ش ‪ٝ‬طؼِ‪ ِ٣‬اكٔخٓ‪ ْٜ‬رخ‪ٗ٩‬ظٔخء ‪ٝ‬حٓظويحٓ‪ ْٜ‬ك‪ ٢‬طـ٘‪٤‬ي ح‪٥‬هَ‪٣ ٖ٣‬يحكؼ‪ ٕٞ‬ػٖ أٓؼخٍ ‪ ٌٙٛ‬ح‪ٓ٧‬خ‪ َ٤١‬رَ ‪٘٣ٝ‬طق رؼ‪ٓ ْٜ٠‬لخ‪ ً٫ٝ‬ا‪٣‬ـخى اػـخُ ػِٔ‪ ٢‬ك‪ٜ٤‬خ‪.‬‬ ‫َ‪ٝ‬ى ْك ِغ ك‪٤‬خط‪١ ْٜ‬خثؼ‪ٓ ٖ٤‬وظخٍ‪ٝ ٖ٣‬ه‪ٞ‬ى ًح ُ‪ٜ‬خ‪.‬‬ ‫‪ُٝ‬ي ػِ‪ِ٣‬ط‪ ٢‬حُوخٍثش ‪ٝ‬ػِ‪ ١ِ٣‬حُوخٍ‪ٟ‬ء إٔ طوخٍٕ كي‪٣‬غ حُِٔي ‪ٛ‬خكذ حُٔوخٍ‪٣‬ن حُ٘خٍ‪٣‬ش‬ ‫ِ‬ ‫‪ٝ‬حُظلٌ‪ ٞٛ َ٤‬أػي‪ ٟ‬أػيحء حُؼوخكخص حُـ‪٤‬ز‪٤‬ش ‪ٔ٣ ٫ٝ‬خٍّ ا‪ً ٫‬خُؼخىس حَُٔ‪٣‬ش ‪ -‬ك‪ ٢‬حُولخء‪،‬‬ ‫ربؿخرش حَُٓ‪ ٍٞ‬ػ٘يٓخ ُٓ ِج ََ ػٖ ػيى أ‪ َٛ‬حٌُ‪ٜ‬ق‪ٝ ،‬حُظ‪ً ٢‬خٗض طَٓ‪ ٢‬اُ‪ٓ ٢‬وخٍٗش اؿخرظ‪ ٚ‬رٔخ ‪ٞٛ‬‬ ‫ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ك‪ً ٢‬ظذ حُ‪ٜٞ٤‬ى‪ ،‬ك‪ٜ٘‬خ ُْ ‪٣‬ؼ‪ ٢‬حَُٓ‪ ٍٞ‬اؿخرش ٓليىس ‪ٝ‬اٗٔخ أٍِٗ "هَ ٍر‪ ٢‬أػِْ رؼيط‪ٓ ْٜ‬خ‬ ‫ٓ‪ٜ‬ل‪ٞ‬رخ ً ر٘ؼ‪ ِٖٓٓ ٍٞ‬رخُوط‪٤‬جش‪ٝ .‬ؿَػش حُؼو‪٤ٗ٬‬ش ك‪ ٢‬حُؼوخكخص ح‪٣٧‬ي‪ُٞٞ٣‬ؿ‪٤‬ش ػخٓش‪،‬‬ ‫‪٣‬ؼِٔ‪ ْٜ‬ا‪ ٫‬هِ‪ ٌٙٛٝ ."َ٤‬اؿخرش ‪ ٫‬ط٘ل‪ ٢‬ؿِ‪ ٫ٝ ُ ٬٤‬طَ‪ ١ٝ‬ػِ‪ ً٬٤‬اً ُْ ‪٣‬ـخىٍ أكي ٖٓ حُ‪ٜٞ٤‬ى ‪٫ٝ‬‬ ‫‪ٝ‬حُي‪٤٘٣‬ش ٓ٘‪ٜ‬خ رٌَ٘ هخ‪ٝ ،ٙ‬ح‪ ّ٬ٓ٩‬ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ ٚ‬حُظلي‪٣‬ي‪ ٢ٛ ،‬ؿَػش رٔ‪٤‬طش إ ‪ٝ‬ؿيص‪،‬‬ ‫حُِٔٔٔ‪ ٖ٤‬ك‪ ٢‬إٔ هللا أػِْ رؼيط‪ٌُٜٝ ،ْٜ‬ح حُٔزذ رخُظلي‪٣‬ي ٓؤُ‪ٞ‬ح حَُٓ‪٤ُ ٍٞ‬ؤط‪ ٢‬رخُـ‪ٞ‬حد حُ٘خك‪٢‬‬ ‫‪ ٫ٝ‬طؼط‪٧ ٠‬طزخػ‪ٜ‬خ ا‪ ٫‬ػِ‪ًٔ ،ٞ٠ٓ ٠‬خ ‪٣‬ؼط‪ ٠‬حُٔ‪ ْ٤ُ ،َٜ‬كزخ ً ك‪ ٢‬حُـَحػ‪ٌُٖٝ ْ٤‬‬ ‫ٖٓ هللا‪ ٖٓٝ .‬هز‪ًُ َ٤‬ي ٓئحُ‪ ٚ‬ػٖ حَُ‪ٝ‬ف‪ٝ ،‬اؿخرظ‪ ٚ‬رؤٗ‪ٜ‬خ "ٖٓ أَٓ ٍر‪ٓٝ ٢‬خ أ‪ٝ‬ط‪٤‬ظْ ٖٓ حُؼِْ ا‪٫‬‬ ‫كٌٍحً ٖٓ ح‪ٛ٩‬خرش رخَُٔ‪( ٝ‬حُظلٌ‪.)َ٤‬‬ ‫هِ‪."ً٬٤‬‬ ‫‪ٓٝ‬خ إ ‪٣‬زظِغ ح‪ٔٗ٩‬خٕ حُزٔ‪ٌٛ ٢٤‬ح حُطؼْ ‪٣ٝ‬ظز٘‪ ٌٙٛ ٠‬حُؼوخكش حُـ‪٤‬ز‪٤‬ش كظ‪٣ ٠‬ظـ‪ َ٤‬حُوطخد حُ‪٠‬‬ ‫ح‪ٔ٣٩‬خٕ رخُ٘‪٢‬ء ‪ٗٝ‬و‪ٚ٠٤‬‬ ‫ٓخ ‪ ٠ٔٔ٣‬هطخد حُظِٔ‪ٝ ْ٤‬حٌُ‪َ٣ ١‬طٌِ حُ‪٘ٓ ٠‬طن ريحث‪ٓ ٢‬لخى‪ ٙ‬إٔ ٓلخًٔش ٗ‪ٜٙٞ‬‬ ‫ٍ‪Think( Double( ٍٝ‬ك‪ٍ ٢‬حثؼظ‪ .)1984( ٚ‬كؤ‪ ١‬ى‪٣ ٖ٣‬و‪ٝٞ‬‬ ‫‪ٓ ٞٛٝ‬خ ٓٔخ‪ ٙ‬حٌُخطذ ؿ‪ٍٞ‬ؽ أ ُ ِ‬ ‫‪ٝ‬حؿذ‬ ‫حَُ٘‪٣‬ؼش اُ‪ ٠‬حُؼوَ ‪ ٞٛ‬آخءس أىد ٓغ هللا‪ٝ ،‬إٔ ٓخ ُْ طيًٍ‪ ٚ‬رؼوِي كخُظِٔ‪ ْ٤‬ر‪ٚ‬‬ ‫ؿٔخٍ حُل‪٤‬خس حُ‪٤ٓٞ٤‬ش ‪٫‬ري ‪ٝ‬إٔ ‪٣‬وِن ًٔخ ً ‪ٛ‬خث‪ ٖٓ ً٬‬حُظ٘خه‪٠‬خص ‪َ٠٣ٝ‬د ػَ‪ ٝ‬حُلخث‪ ٢‬رٌؼ‪َ٤‬‬ ‫حُن ‪ٌٛٝ ...‬ح حُٔ٘طن ‪ِ٣ ٫‬حٍ ٓٔظويٓخ ً كظ‪٘ٓٞ٣ ٠‬خ ‪ٌٛ‬ح ٖٓ هزَ ٗ‪ٞ٤‬م حُي‪ٝ ٖ٣‬حُيػخس ‪ٝ‬كظ‪٠‬‬ ‫ٖٓ ٓزخىث‪ٌٛٝ ٚ‬ح‪ٓ ،‬خُْ ‪ٔ٣‬ظيٍى‪َٜ٤ٓ ،‬ف ػ٘‪ ٚ‬أطزخػ‪ ٚ‬إ ًخٕ ُ‪ ْٜ‬أػخٍس ٖٓ ػوَ‪ٌٛٝ .‬ح ٓخ كؼِظ‪ٚ‬‬ ‫ٖٓ ػخٓش حُ٘خّ ‪٫‬هٔخى ؿٌ‪ٝ‬س حُظلٌ‪ ،َ٤‬حُزخ‪ٛ‬ظش حرظيح ًء‪ ،‬ك‪ ٢‬ػوخكش هخٓض أٓخٓخ ً ػِ‪ ٠‬هٔغ‬ ‫حُؼوخكش ح‪٤ٓ٬ٓ٩‬ش طٔخٓخ ً كؼوَ حُيحػ‪٤‬ش حُِْٔٔ ‪٣ ٫‬ـي أ‪ ١‬ؿ‪٠‬خ‪ٟ‬ش ك‪ ٢‬ح‪٫‬ػظوخى رخُ٘‪٢‬ء ‪ٗٝ‬و‪،ٚ٠٤‬‬ ‫حُظلٌ‪ٝ َ٤‬ط٘ـ‪٤‬غ حُظِٔ‪.ْ٤‬‬ ‫ك‪٣ ٜٞ‬ئٖٓ رؤٕ ح‪ ًَّ ّ٬ٓ٩‬حَُٔأس ‪٣ٝ‬ئٖٓ ًٌُي رلي‪٣‬غ إٔ حُ‪٬ٜ‬س طوطؼ‪ٜ‬خ حَُٔأس ‪ٝ‬حُلٔخٍ‬ ‫‪ٝ‬ك‪٤‬غ أٗ‪ُٔ ٢‬ض ك‪ٝ ٢‬حٍى ٓ٘خه٘ش ًَ حُؼوخكخص حُـ‪٤‬ز‪٤‬ش كبٗ‪ٓ ٢‬ؤًظل‪ ٢‬رؼَ‪ ٝ‬ح‪ٓ٧‬خُ‪٤‬ذ حُظ‪٢‬‬ ‫‪ٝ‬حٌُِذ ح‪ٞٓ٧‬ى‪ًٔ ،‬خ ‪٣‬ئٖٓ حُِْٔٔ رؤٕ ح‪ ّ٬ٓ٩‬ى‪ ٖ٣‬اػـخ ٍُ ػِٔ‪٣ٝ ٢‬ئٖٓ ك‪ً ٢‬حص حُ‪ٞ‬هض إٔ‬ ‫‪٘٣‬ظ‪ٜ‬ـ‪ٜ‬خ حُي‪ ٖ٣‬ح‪ٔ٠ُ ٢ٓ٬ٓ٩‬خٕ طل‪ ٖ٤ٜ‬حُ٘‪ٝ ٚ‬هٔغ حُظلٌ‪ٓٝ ،َ٤‬آط‪ ٢‬رخ‪ٓ٧‬ؼِش ٖٓ حُؼوخكش‬ ‫حٌُرخرش طلَٔ ىحء ك‪ ٢‬أكي ؿ٘خك‪ٜ٤‬خ ‪ٝ‬ى‪ٝ‬حء ك‪ ٢‬ح‪٥‬هَ‪ًٔ ،‬خ ‪٣‬ئٖٓ رؤٗ‪ ٫" ٚ‬اًَح‪ ٙ‬ك‪ ٢‬حُي‪٣ٝ "ٖ٣‬ئٖٓ‬ ‫رٔخ‬ ‫ح‪٤ٓ٬ٓ٩‬ش ٓ‪ٞ‬ه٘خ ً إٔ ‪ ٫‬حهظ‪٬‬فَ ؿ‪٣َٛٞ‬خ ً ر‪ ٖ٤‬حُي‪٣‬خٗخص حُٔوظِلش ك‪ٌٛ ٢‬ح حُ٘ؤٕ‪ٓٝ ،‬ؤًظل‪٢‬‬ ‫أ‪٠٣‬خ ً رؤٕ حَُٔطي ‪٣‬ـذ إٔ ‪٣‬وظَ‪ٝ .‬ح‪ٓ٧‬ؼِش أًؼَ ٖٓ إٔ طل‪ٝ ٠ٜ‬ه‪ٛ٬‬ش حُو‪ ٍٞ‬إٔ أ‪ٓ ١‬لخ‪ُٝ‬ش‬ ‫‪٣‬ويّ حُـَ‪ٟٞ٣ٝ ٝ‬ق حُلٌَس ‪ ٖٓٝ‬أٍحى ح‪ٓ٫‬ظِحىس كل‪ً ٢‬ظذ حُٔ‪ٝ َ٤‬حُظخٍ‪٣‬ن حُِٔ‪٣‬ي‪.‬‬ ‫‪٩‬ه٘خع حُِْٔٔ ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى حُٔظ٘خه‪٠‬خص ك‪ ٢‬ػوخكظ‪ ٫ ٚ‬طـي‪ ١‬كظ‪ ٕ٧ ً٬٤‬ػوِ‪ٓ ٚ‬زَٓؾ أٓخٓخ ً ُوز‪ٍٞ‬‬ ‫حُظلٌ‪ ٖٓ َ٣‬حُظلٌ‪:َ٤‬‬ ‫حُٔظ٘خه‪٠‬خص‪.‬‬ ‫ٓؼخٍ ًُي كي‪٣‬غ "طلٌَ‪ٝ‬ح ك‪ ٢‬هِن هللا ‪ ٫ٝ‬طلٌَ‪ٝ‬ح ك‪ ٢‬هللا"‪ ٖٓ ٌٙٛٝ .‬حُزيح‪ٛ‬خص‪ ،‬كخ‪ٔٗ٩‬خٕ‬ ‫حُؼيحء ُِؼِْ ‪ٝ‬ح‪ٓ٩‬ظ‪ِٜ‬حء ر‪ٚ‬‬ ‫‪٣‬لٌَ ك‪ٔ٤‬خ ‪ٓ ٞٛ‬لٔ‪ ّٞ‬ى‪ ٕٝ‬إٔ ‪٣‬لظخؽ اُ‪ٌٛ ٠‬ح حُلي‪٣‬غ‪ٝ ،‬حُظلٌَ ك‪ ٢‬حٌُ‪٣ ٕٞ‬و‪ٞ‬ى‬ ‫ُ‪ ْ٤‬أكذ اُ‪ٓ ٠‬يٗش حُي‪ ٖٓ ٖ٣‬إٔ طزو‪ ٠‬ح‪ ٍٞٓ٧‬ك‪ ٢‬ىحثَس حُـ‪٤‬ز‪٤‬خص‪ٓ ،‬ـخٍ طو‪ ،ْٜٜٜ‬ػِ‪ ٠‬إٔ‬ ‫رخُ‪ٍَٝ٠‬س اُ‪ ٠‬حُظلٌَ ك‪ ٢‬هخُن حٌُ‪ٝ ،ٕٞ‬اًح ُْ ‪٣‬ـي ح‪٩‬ؿخرش ػ٘ي حََُٓ كؤ‪٤ٓ ٖ٣‬ـي‪ٛ‬خ؟‬ ‫ط٘ظوَ اُ‪ ٠‬ىحثَس حُؼِْ ك‪٤‬غ طوَ ر‪٠‬خػظ‪ٝ ْٜ‬طٌٔي‪ ٫ٝ .‬طوطجي ُ‪ٜ‬ـش حُ٘ٔخطش حُ‪ٞ‬ح‪ٟ‬لش ك‪٢‬‬ ‫‪ٝ‬أى حُظٔخإ‪٫‬ص ك‪ٜٓ ٢‬ي‪ٛ‬خ‪:‬‬ ‫ً‪ًِٔ ْٜٓ٬‬خ طؼؼَ أ‪ ٝ‬كَ٘ أ‪َٝ٘ٓ ١‬ع ػِٔ‪ٜ٣ ٢‬يف حُ‪ ٠‬حٓظٌ٘خ‪ ٙ‬حُـ‪٤‬ذ‪ .‬كؼِ‪ٓ ٠‬ز‪ َ٤‬حُٔؼخٍ‪،‬‬ ‫ٓؼخٍ ًُي "‪ َ٫‬طَ ْٔجَُِ‪ٞ‬ح ػ َْٖ أ ْٗ‪َ٤‬خ َء ِا ْٕ طُزْ َي َُ ٌُ ْْ طَٔ ُْئ ًُ ْْ" ‪٣"ٝ --‬ؤط‪ ٢‬حُ٘‪٤‬طخٕ أكيًْ ك‪٤‬و‪ٖٓ :ٍٞ‬‬ ‫ٓؼَكش ح‪ُٔ ُٚ٩‬خ ك‪ ٢‬ح‪ٍ٧‬كخّ ًخٗض ٖٓ حُلوخثن حُٔل‪ِ٠‬ش ػ٘ي ٓ٘خ‪٣‬ن حُي‪ٝ ،ٖ٣‬ػ٘يٓخ حٓظطخع‬ ‫هِن ًٌح؟ ٖٓ هِن ًٌح؟ كظ‪٣ ٠‬و‪ ٖٓ :ٍٞ‬هِن ٍري؟ كبًح رِـ‪ ٚ‬كِ‪ٔ٤‬ظؼٌ رخهلل ‪٘٤ُٝ‬ظ‪ٍٝ - ٚ‬ح‪ٙ‬‬ ‫حُؼِْ ٓؼَكش ٗ‪ٞ‬ع حُـ٘‪ ،ٖ٤‬طلظوض هَ‪٣‬لظ‪ ْٜ‬ػٖ إٔ ٓؼَكش ح‪ُٔ ُٚ٩‬خ ك‪ ٢‬ح‪ٍ٧‬كخّ ‪ ٫‬طوظ‪ َٜ‬ػِ‪٠‬‬ ‫حُزوخٍ‪ٝ "ِْٔٓٝ ١‬حُـَ‪ ٌٙٛ ٖٓ ٝ‬حُ٘‪ً ٞٛ ٜٙٞ‬ظْ حُظٔخإ‪٫‬ص ٓخ أٌٖٓ ري‪ٖٓ ً٫‬‬ ‫ٓؼَكش ؿْ٘ حُـ٘‪ٝ ٖ٤‬اٗٔخ طٔظي ُٔؼَكش أٗو‪ ٞٛ ٢‬أّ ٓؼ‪٤‬ي‪ٌٛٝ .‬ح ‪٣‬ئًي ٓخ هِ٘خ‪ ٙ‬ك‪ ٢‬حُ٘وطش حُؼخُؼش‬ ‫ٓ‪ٞ‬حؿ‪ٜ‬ظ‪ٜ‬خ ‪ ٖٓ ٚٗ٧‬حُٔؼِ‪ ّٞ‬إٔ ًَ اؿخرش طلظق أر‪ٞ‬حرخ ً ؿي‪٣‬يس ُِظٔخإٍ‪ .‬كبٕ هخٍ هخثَ إٔ هللا ‪٫‬‬ ‫ٖٓ إٔ حُي‪٣ ٫ ٖ٣‬ظليع ا‪ ٫‬ك‪ٔ٤‬خ ‪ ٌٖٔ٣ ٫‬حُظؤًي ٓ٘‪.ٚ‬‬ ‫‪٣َ٣‬ي إٔ ‪َٛ٣‬ن ػوَ ح‪ٔٗ٩‬خٕ رٔخ ‪٣ ٫‬يٍى كـ‪ٞ‬حر‪ ٚ‬إٔ ٓؼظْ ٓخ ‪ ٖٓ ٞٛ‬حُـ‪٤‬ز‪٤‬خص ‪ٔٓ ٞٛ‬خ‬ ‫‪ٓ ًَٝ‬لخ‪ُٝ‬ش ‪ٓ٫‬ظ٘لخف حُـ‪٤‬ذ ‪ٓ ٢ٛ‬يحٗش ٓٔزوخ ً ٖٓ ٓ٘خ‪٣‬ن حُي‪ ٖ٣‬ه٘‪٤‬ش ً٘ق حُٔٔظ‪ٝ .ٍٞ‬ري‪ٕٝ‬‬ ‫‪ َٜٔ٣٫‬اىٍحً‪ ٚ‬رخُؼوَ‪ ،‬كٔؼ‪ َٛ ً٬‬ه‪ٜ‬ش ح‪َٓ٩‬حء ‪ٝ‬حُٔؼَحؽ ‪ٔٓ ٢ٛ‬خ ‪٣‬وزِ‪ ٚ‬حُؼوَ؟‬ ‫ًؼ‪ َ٤‬ػ٘خء‪ ،‬طٔظط‪٤‬غ إٔ طظ٘زؤ رَك‪ٞٓ ٞ‬هق ٍؿخٍ حُي‪ٓ ًَ ٖٓ ٖ٣‬لخ‪ُٝ‬ش ‪ً٫‬ظ٘خف حُٔٔخكخص‬ ‫ِ‬ ‫ط٘ـ‪٤‬غ ػوخكش حُظِٔ‪:ْ٤‬‬ ‫حُظ‪ ٢‬حػظزَص ٓخروخ ً كَٓخ ً‬ ‫حُٔٔغ‬ ‫ُؼوخكش‬ ‫طٌَ‪ْ٣‬‬ ‫‪ٞٛٝ‬‬ ‫حُٔئٓ٘‪ٖ٤‬‬ ‫ٓيف‬ ‫ٓؼَ‪ٝ‬‬ ‫ك‪٢‬‬ ‫"‬ ‫‪ٝ‬أ‪١‬ؼ٘خ‬ ‫ه‪ٝ" ُٚٞ‬هخُ‪ٞ‬ح ٓٔؼ٘خ‬ ‫ٓويٓخ ً ُ‪ُٜ٦‬ش‪ًٔ ،‬خ ‪ٛ‬ـ‪ ٞ‬حُلخٍ ٓـغ أ‪١‬لخٍ ح‪ٗ٧‬خر‪٤‬ذ ‪ٍُٝ‬ع ح‪٧‬ػ‪٠‬خء ‪ٝ‬ح‪ٓ٩‬ظ٘ٔخم‪ٝ ،‬كي‪٣‬ؼخ ً ٓخ‬ ‫‪ٝ‬حُطخػش ػِ‪ ٠‬كٔخد ػوخكش حُٔئحٍ ‪ٝ‬حُظلٌ‪ٝ َ٤‬حُزَ‪ٛ‬خٕ‪ٝ .‬أ‪ٟٝ‬ق ٓؼخٍ ػِ‪ًُ ٠‬ي ‪ٞٛ‬‬ ‫‪ ٠ٔٔ٣‬رـ (‪ًِٔٝCell Research(. Stem‬خ ٗـق حُؼِْ ك‪ٍ ٢‬كغ كـخد آهَ ٖٓ كـذ حُـ‪٤‬ذ‬ ‫حُ‪ٞ‬ك‪٢‬‬ ‫"أر‪ٞ‬رٌَ حُ‪ٜ‬ي‪٣‬ن" ‪ ،‬ك‪ٌٜ‬ح حُ‪ٜ‬لخر‪ٗ ٢‬خٍ ٌٓخٗظ‪ ٚ‬حُٔخروش رظ‪ٜ‬ي‪٣‬ن ًَ ٓخ ه‪ٖٓ ُٚ َ٤‬‬ ‫ٓوِ‪ٜ‬خ ً ٓٔخكش ِٓطخٗ‪ ،ٚ‬حُظق ٍؿخٍ حُي‪ ٖ٣‬رلًَخص ر‪ِٜٞ‬حٗ‪٤‬ش ‪ٝ‬هَؿ‪ٞ‬ح ػِ‪٘٤‬خ رؼ‪ٜ‬خ ح‪٩‬ػـخُ‬ ‫أهَد‬ ‫‪ٝ‬ؿؼِ‪ٚ‬‬ ‫حُ‪ ٠‬ح‪َٓ٩‬حء ‪ٝ‬حُٔؼَحؽ كٔخ ى‪ٜٔٗٝ‬خ‪ٌُٝ ،‬ح أٓزؾ ػِ‪ ٚ٤‬حَُٓ‪ُ ٍٞ‬وذ حُ‪ٜ‬ي‪٣‬ن‪،‬‬ ‫حُؼِٔ‪ ٢‬حُٔلَ‪٣‬ش‪ٓ ،‬يػ‪ٓ ٖ٤‬ؼَكظ‪ ْٜ‬ر‪ ٌٜٙ‬حٌُ٘‪ٞ‬كخص ٌٓ٘ أٍرؼش ػَ٘ هَٗخً‪ٌٌٛٝ ،‬ح كٔخ ر‪ِ٤ُ ٖ٤‬ش‬ ‫ٓوَر‪ٓ ٌٙٛٝ ،ٚ٤‬خ ‪ ٠ٔٔ٣‬رٔ‪٤‬خٓش ‪٘ٛ‬غ حُ٘ٔ‪ًٞ‬ؽ رل‪٤‬غ ‪٣‬ظ٘خكْ حُٔظ٘خكٔ‪ ٕٞ‬ك‪ٓ ٢‬لخًخس‬ ‫‪ٟٝ‬لخ‪ٛ‬خ ‪ٝ‬ؿيٗخ إٔ حُوَإٓ طليع ػٖ ح‪ٗ٩‬لـخٍ حُؼظ‪ٝBang Theory( Big( ْ٤‬ح‪٧‬ؿ٘ش‬ ‫حُ٘ٔ‪ًٞ‬ؽ ٓٔخ ‪٣‬لظق حُزخد ػِ‪َٜٓ ٠‬حػ‪ُ ٚ٤‬ظَٔ‪ َ٣‬حُوَحكخص ‪ٝ‬طزَ‪ َ٣‬حُٔ‪٤‬خٓخص ك‪ٓ ٢‬ـظٔغ‬ ‫‪ٝ‬حُ‪َٜٗٞٓ‬خص حُن‪ٔٗ ٫ٝ ..‬ظزؼي إٔ حُظيح‪ ١ٝ‬رز‪ ٍٞ‬حُزؼ‪ ٞٛ َ٤‬حُٔؼـِس حُظخُ‪٤‬ش حُظ‪٣ ُْ ٢‬ظق ُ‪ٜ‬خ ٖٓ‬ ‫‪٣‬ؼخٗ‪ ٢‬أ‪ ٖٓ ً٬ٛ‬حُـ‪٤ٓٝ َٜ‬طَس حُوَحكش‪٤ٓٝ .‬وَؽ ػِ‪٘٤‬خ حُٔخىس حُٔ٘خ‪٣‬ن رٌْ ‪ٛ‬خثَ ٖٓ‬ ‫ػِٔخء حُـَد ٖٓ ‪ٌ٣‬ظ٘ل‪ٜ‬خ رؼي‪ٝ ،‬حُظ‪ ّٞ٣ ٢‬إٔ طٌظ٘ق ؿ٘زخ ً اُ‪ ٠‬ؿ٘ذ ٓغ حُي‪ٝ‬حء حٌُخٖٓ ك‪٢‬‬ ‫ح‪٧‬كخى‪٣‬غ ك‪ ٢‬ك‪٠‬خثَ أر‪ ٢‬رٌَ ‪ٓٝ‬لزش حَُٓ‪ ُٚ ٍٞ‬حُن‪ٌٛٝ ..‬ح ٓٔخ ‪٣‬ئًي ً‪٘ٓ٬‬خ ‪٘٣ ٫ٝ‬ل‪ ٚ٤‬إٔ‬ ‫ؿ٘خف حٌُرخرش ٓ‪٤‬يهَ ػِٔخء حُـَد ك‪ ٢‬ى‪ ٖ٣‬هللا أك‪ٞ‬حؿخ ً‪.‬‬ ‫ٖٓ ‪ٜ٣‬يم ري‪ٗ ٕٝ‬وخٕ ‪ ٫ٝ‬ىُ‪٣ َ٤‬ظز‪ٞ‬أ حٌُٔخٗش حُؼِ‪٤‬خ ك‪ ٢‬أٗظٔش حُوَحكش‪.‬‬ ‫حُظؼظ‪ ْ٤‬ح‪٩‬ػ‪ ٢ٓ٬‬حُ‪ٞ‬هخث‪:٢‬‬ ‫ٓؼخٍ ًُي‪ٝ" :‬هي ٗ ُ ِِّ ٍَ َػَِ‪ ٌُْ ٤‬ك‪ ٢‬حٌُظخد إٔ اًح ٓٔؼظْ آ‪٣‬خص هللا ‪ٌُ ٣‬ل َُ ر‪ٜ‬خ ‪ٔ٣ٝ‬ظ‪ِٜ‬أ ر‪ٜ‬خ ك‪ ٬‬طوؼي‪ٝ‬ح‬ ‫ح‪٫‬ؿخرش كو‪ ٢‬ػِ‪ٓ ٠‬خ ‪ ٌٖٔ٣٫‬حُظؤًي ٓ٘‪:ٚ‬‬ ‫‪٣‬لخ‪ ٍٝ‬حُي‪ ٖ٣‬رخٓظَٔحٍ ط‪ٞ‬ؿ‪ٔٓ ٚ٤‬خٍ ح‪ٓ٧‬جِش حُظ‪٣ ُْ ٢‬لِق ك‪ ٢‬هٔؼ‪ٜ‬خ حُ‪ ٠‬حُـ‪ٞ‬حٗذ حُظ‪٣ ٢‬ظوٖ ٓؼ‪ ْٜ‬كظ‪٣ ٠‬و‪ٟٞٞ‬ح ك‪ ٢‬كي‪٣‬غ ؿ‪ َٙ٤‬اٌْٗ اًح ٓؼِ‪ ْٜ‬إ هللا ؿخٓغ حُٔ٘خكو‪ٝ ٖ٤‬حٌُخكَ‪ ٖ٣‬ك‪ ٢‬ؿ‪ْٜ٘‬‬ ‫ح‪٩‬ؿخرش ػِ‪ٜ٤‬خ‪ ،‬أ‪ ٝ‬حُ‪ٓ ٠‬ـخ‪٫‬ص ‪ ٌٖٔ٣ ٫‬رلخٍ حُظؤًي ٖٓ ‪ٛ‬لش ح‪٩‬ؿخرش ٖٓ ػيٓ‪ٜ‬خ‪ .‬هٌ ٓؼ‪ ً٬‬ؿٔ‪٤‬ؼخ ً" ‪ٝ‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬ح‪٣٥‬ش أَٓ ُ‪٨‬طزخع رؼيّ حُـِ‪ ّٞ‬ك‪ٓ ٢‬ـِْ ‪ٌ٣‬لَ ك‪ ٚ٤‬رآ‪٣‬خص هللا ه٘‪٤‬ش ػِ‪٠‬‬ ‫ا‪ٔ٣‬خٕ حُٔئٖٓ إٔ ‪٤ٜ٣‬ز‪ ٚ‬ح‪ٟ‬طَحد ٖٓ ؿَحء ح‪ٓ٩‬ظٔخع اُ‪ٓ ٠‬خ ‪٣‬وخٍ ك‪ٓ ٢‬ؼَ ‪ ٌٙٛ‬حُٔـخُْ‪.‬‬ ‫‪ٌٛ‬ح حُلي‪٣‬غ‪" :‬هخٍ حُز‪٠٤‬خ‪ :١ٝ‬ػٖ حرٖ ػزخّ ُٓجَ حُ٘ز‪ ٢‬ػٖ حَُػي‪ ،‬كوخٍ‪َِٓ :‬ي ٓ‪ًَٞ‬‬ ‫رخُٔلخد ٓؼ‪ٓ ٚ‬وخٍ‪٣‬ن ٖٓ ٗخٍ ‪ٞٔ٣‬م ر‪ٜ‬خ حُٔلخد ‪ -‬طللش ح‪٧‬ك‪ ١ًٞ‬رَ٘ف ؿخٓغ حُظٌَٓ‪٣ٝ "١‬زي‪ٌٛ ٝ‬ح ٓ٘طو‪٤‬خ ً ‪ِٛٝ ٍٝ٧‬ش ا‪ ٫‬أٗ‪٣ ٚ‬لَٔ ط٘خه‪٠‬خط‪ ٚ‬حُيحهِ‪٤‬ش ك‪٤‬غ ‪ ٫‬ط٘ٔـْ ‪ ٌٙٛ‬ح‪٣٥‬ش ٓغ آ‪٣‬ش‬ ‫"‪ ٫ٝ‬طـخىُ‪ٞ‬ح أ‪ َٛ‬حٌُظخد ا‪ ٫‬رخُظ‪ ٢ٛ ٢‬أكٖٔ" ‪ٔٓٝ‬خ ‪ٓ ٞٛ‬ؼِ‪ ّٞ‬إٔ أ‪ َٛ‬حٌُظخد ‪٣ ٫‬ئٓ٘‪ٕٞ‬‬

‫‪16‬‬


‫طل‪ ٖ٤ٜ‬حُ٘‪ ٚ‬حُٔويّ ؽ ‪ + 2‬ح‪ٓ٫‬ظي‪ ٍ٫‬ػِ‪ ٠‬حُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى رخُٔ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى‬

‫رَٓخُش ٓلٔي ‪ٝ‬إٔ ٓوظ‪ ٠٠‬ؿيحُ‪ ْٜ‬ح‪ٓ٩‬ظٔخع اُ‪ٓ ٠‬خ ‪٣‬طَك‪ ٖٓ ٚٗٞ‬كـؾ ‪ٝ‬حُظ‪٣ٍ ٫ ٢‬ذ‬ ‫ط٘‪ٜ‬ذ ػِ‪ ٠‬طٌٌ‪٣‬ذ ٗز‪ٞ‬س ٓلٔي ‪ٝ‬اظ‪ٜ‬خٍ حُظ٘خه‪ ٞ‬ك‪ ٢‬هَآٗ‪ٝ ٚ‬ؿ‪ًُ َ٤‬ي ٓٔخ ‪ ٞٛ‬رخُ‪ٍَٝ٠‬س‬ ‫ًلَ رآ‪٣‬خص هللا‪ٝ ،‬ح‪ٍ٧‬ؿق إٔ ‪ٌٛ‬ح حُظ‪٠‬خٍد ك‪ ٢‬حُ٘‪ٜ٣ ٜٙٞ‬يف ًخُؼخىس اُ‪ ٠‬هِ‪ ٢‬ح‪ٍٝ٧‬حم‬ ‫ر‪ٜ‬يف اطخكش ٓـخٍ حُظَحؿغ ػ٘ي ط‪٠‬خإٍ حُلـش‪ًٌُٝ ،‬ي ُِؼذ ‪ٍٝ‬هش حُ٘خٓن ‪ٝ‬حُٔ٘ٔ‪ٞ‬م ػ٘ي‬ ‫حُلخؿش‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ٔٓٝ‬خ ‪٣‬ئ‪٣‬ي حُلٌَس أ‪٠٣‬خ ُـ‪ٞ‬ء حُ٘‪ ٚ‬اُ‪ ٠‬ط‪ٜ‬ي‪٣‬ي حُٔئٖٓ رـٔؼ‪ٓ ٚ‬غ حٌُلخٍ ‪ٝ‬حُٔ٘خكو‪ ٖ٤‬ك‪٢‬‬ ‫ؿ‪ ْٜ٘‬إ ‪ ٞٛ‬حٓظٔغ اُ‪ٓ ْٜ٤‬ـَى حٓظٔخع‪ ،‬ك‪ٌٛ َٜ‬ح ٓخ ‪٣‬يػ‪ٍ ٢‬ؿخٍ حُي‪ ٖ٣‬أٗ‪ ٚ‬ط٘ـ‪٤‬غ ػِ‪٠‬‬ ‫حُظلٌ‪ٝ َ٤‬حُظيرَ؟ أُ‪ ٖٓ ْ٤‬ح‪ ٠ُٝ٧‬ط٘ـ‪٤‬غ حُٔئٖٓ ػِ‪ ٠‬ح‪ٓ٫‬ظِحىس ٖٓ حُؼِْ ُٔ‪ٞ‬حؿ‪ٜ‬ش ٓؼَ‬ ‫‪ ٌٙٛ‬حُ٘ز‪ٜ‬خص حًح ًخٕ كؼ‪ُ ْ٤ُ ً٬‬ي‪ٓ ٚ٣‬خ ‪٣‬و٘خ‪ٙ‬؟ ‪٤ًٝ‬ق ‪٣‬وظِق ‪ٌٛ‬ح ػٖ ٗؼ‪ ٚ٤‬ػِ‪ ٠‬حٌُلخٍ‬ ‫خٍ حٌُ‪ًَ َٖ٣‬لََُ‪ٝ‬ح ‪ ٫‬طَ ْٔ َٔؼُ‪ٞ‬ح ُِ‪ٌَ َٜ‬ح حُْوَُْإٓ َ‪ٝ‬حُ َـ‪ ْٞ‬ح كِ‪َ َُ ِٚ ٤‬ؼِّ ٌُ ْْ طَ ْـِِز ُ‪ ."ٕٞ‬أ‪٣ ٫‬ؤَٓ حُوَإٓ‬ ‫ه‪َٝ " ُْٜٞ‬هَ َ‬ ‫أطزخػ‪ ٚ‬رلؼَ ٓخ ػخر‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬حًَُٔ٘‪ٖ٤‬؟ ‪ ٫ٝ‬طِٔي ا‪ ٫‬حُظزْٔ ػ٘يٓخ طٔظٔغ أكي حُيػخس ‪ٞٛٝ‬‬ ‫‪٣‬ظ٘يم رؤٕ حٌُلخٍ ًخٕ ‪َٜ٣‬ر‪ٔٓ ٖٓ ٕٞ‬خع حُوَإٓ ُو‪ٞ‬س كـظ‪ ،ٚ‬ػْ ‪٣‬ؤَٓ ري‪ ٍٙٝ‬أطزخػ‪ ٚ‬رؼيّ‬ ‫ح‪ٓ٩‬ظٔخع اُ‪ ٠‬كـؾ ح‪٥‬هَ‪ٝ ،ٖ٣‬هي‪ٔ٣‬خ ً ه‪:َ٤‬‬ ‫ْ‬ ‫ن ‪ٝ‬طَؤطِ‪ِٓ ٢‬ؼَِْ‪ ...ٚ‬ػَخ ٌٍ ػَِ‪٤‬يَ ا ًَح كَ َؼِضَ ػَظ‪ُْ ٤‬‬ ‫‪ ٫‬طَْ٘‪ َٚ‬ػَٖ ُهِ ُ ٍ‬ ‫ِْٓٔ حُوَٕ حُ‪ٞ‬حكي ‪ٝ‬حُؼَ٘‪ ًِْٔٔ ،ٖ٣‬حُوَٕ حُٔخرغ‪ٜٓ ،‬خد رَِ٘ ػوِ‪٣ِ٣ ٢‬ي كيحكش أ‪ٝ‬‬ ‫‪٘٣‬و‪ ٚ‬رٔويحٍ حُـَػخص حُي‪٤٘٣‬ش حُظ‪ ٢‬طَ٘ر‪ٜ‬خ ٓغ أ‪َٛ ٍٝ‬هش أًحٕ ك‪ ٢‬أًٗ‪ٍَٝٓ ٚ‬حً رؤ‪ٍٝ‬‬ ‫"كِوش" ٖٓ ػ‪ٜ‬خ حُلو‪٣ ُْ ٚٗ٧ ٚ٤‬للع "‪ٓٝ‬خ أٍِٓ٘خى ا‪ٍ ٫‬كٔش ُِؼخُٔ‪ًٔ "ٖ٤‬خ ‪٘٣‬زـ‪ ُٚ ٢‬إٔ‬ ‫‪٣‬للظ‪ٜ‬خ‪ ْ٤ُٝ ،‬حٗظ‪ٜ‬خ ًء رؤ‪ٛ ٍٝ‬لؼش ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ ٞٛٝ ٜٚ‬ك‪ ٢‬حُؼخَٗس ٌُ‪٣ ٢‬ئى‪٬ٛ ١‬ط‪ ٚ‬حُظ‪٢‬‬ ‫ط٘‪ ٠ٜ‬ػٖ حُلل٘خء ‪ٝ‬حٌَُٔ٘‪.‬‬ ‫ُْ ‪٣‬ؼي ِٓٔٔ٘خ ‪ِٔ٣‬ي ا‪ ٫‬حؿظَحٍ ٓـٔ‪ٞ‬ػش كـؾ رخ‪ٛ‬ظش‪ٟٞٞٓ ،‬ػش رؼ٘خ‪٣‬ش ٖٓ هزَ حٌُ‪ٜ٘‬ش‬ ‫ُظوخ‪ٓ ّٝ‬خ حٓظطخػض ‪ٞ١‬كخٕ حُؼِْ‪ٓٞ٣ٝ ،‬خ ً رؼي ‪ ١ِٝ٘٣ ،ّٞ٣‬حُِْٔٔ ك‪ ٢‬أُهش حُل‪٤‬خس حُوِل‪٤‬ش‬ ‫‪َ٣ٝ‬حهذ رلِٕ هطخٍ حُؼِْ حَُٔ‪٣‬غ ‪٣ ٞٛٝ‬ي‪ ْٛ‬أ‪٘ٛ‬خّ حُوَحكش ‪٣ٝ‬ظلطَ هِز‪َُٔ ٚ‬أ‪ ٟ‬أٓظّ‪ٚ‬‬ ‫طظَحؿغ حُ‪ُٝ ٠‬ح‪٣‬خ حُ٘ٔ‪٤‬خٕ‪٣ٝ ،‬يػ‪ ٞ‬رلَه ٍش اُ‪ٜ‬خ ً ‪ٝ‬ػي‪ً ٙ‬حص ‪ ّٞ٣‬رخُ٘‪ٝ َٜ‬ح‪ٓ٩‬ظو‪٬‬ف‪ .‬اُ‪ٚ‬‬ ‫‪ ًَ َٜ٘٣‬أْٓ ح‪ٜٗ ٖٓ ٍٝ٧‬خٍ‪ٜٞ٣ٝ ١‬ى ‪ٝ‬ػزخى روَ ‪ِٓٝ‬لي‪ٜٔ٣ٝ ،ٖ٣‬ض ‪ٔٛ‬ظخ ً َٓ‪٣‬زخ ً‬ ‫ه‪ َ٤‬أٓش أهَؿض ُِ٘خّ‪٣ ٫ٝ ،‬ـي ك‪ ٢‬ؿؼزظ‪ٓ ٚ‬خ ‪٣‬لَٔ ‪ٌٛ‬ح حُظ٘خه‪ ٞ‬ك‪ُ٘ ٤‬ل‪٢‬‬ ‫طـخ‪ ٙ‬أٓظزخكش ِ‬ ‫ػِ‪ٗ ٠‬لٔ ِ‪ ٚ‬رخُ‪٬‬ثٔش ‪٣ٝ‬و‪ " ٍٞ‬كخٗظظَ‪ٝ‬ح‪ ،‬اٗ‪ٓ ٢‬ؼٌْ ٖٓ حُٔ٘ظظَ‪."ٖ٣‬‬

‫‪17‬‬

‫اإلعزذالٍ ػِ‪ ٠‬اُ‪ٞ‬ع‪ٞ‬د ثبُٔ‪ٞ‬ع‪ٞ‬د‬ ‫اُـشاة اُؾٌ‪ْ٤‬‬ ‫إ ح‪َٝ١٧‬كخص حُٔظ٘خهِش حُ‪ً ٢ٛ ّٞ٤‬حط‪ٜ‬خ حُظ‪ً ٢‬خٗض ٓطَ‪ٝ‬كش ٌٓ٘ إٔ ػَف ح‪ٔٗ٩‬خٕ حُظلٌ‪..َ٤‬‬ ‫ُْ طظـ‪ً َ٤‬ؼ‪َ٤‬ح ك‪٤‬غ طزيأ ‪ ٌٙٛ‬حُٔـخَٓس حُؼوِ‪٤‬ش رٔ‪٬‬كظش ‪ٝ‬اىٍحى حُظ‪ٞ‬ح‪ ٖٓ َٛ‬هزَ ح‪ٔٗ٩‬خٕ‬ ‫كظويف ك‪ٍ ٢‬أٓ‪ ٚ‬ح‪ٓ٧‬جِش حُظ‪ ٢‬طزلغ ػٖ أؿ‪ٞ‬رش‬ ‫ُْ طٌٖ ُ‪ٔٗ٨‬خٕ حُوي‪ ْ٣‬ح‪٤ُ٥‬خص ‪ٝ‬حُزَ‪ٝ‬ط‪٫ًٞٞ‬ص حُظ‪ ٢‬طٔخػي‪ ٙ‬ػِ‪ ٠‬ا‪٣‬ـخى ح‪٧‬ؿ‪ٞ‬رش حُ‪ٜ‬ل‪٤‬لش كٌخٕ‬ ‫‪ٜ٣‬و‪ٗ ٢‬و‪٤ٜ‬ظ‪ ٚ‬ػِ‪ٓ ٠‬خ ك‪ ُٚٞ‬كظٔظِي حُؼ٘خ‪ ٖٓ َٛ‬ك‪ٛ ُٚٞ‬لخص رَ٘‪٣‬ش ًؤٕ ‪ٜ٣‬زق حُ٘‪َٜ‬‬ ‫ِٓٓـَح ً أ‪ ٝ‬حُْ٘ٔ هخٓ‪٤‬ش ر‪ٍ ٬‬كٔش‬ ‫‪٘ٛ ٖٓٝ‬خ ٗ٘ؤ حُٔل‪ ّٜٞ‬ح‪ٝ ٢ٛ٫٩‬حُٔخ‪ٍٝ‬حث‪ٝ ٢‬حَُ‪ٝ‬ك‪ ٢‬أ‪ٓ ٍٝ‬خ ٗ٘ؤ ‪ٝ‬حٌُ‪ً ١‬خٕ ٓـَى ا‪٬١‬م‬ ‫طٔٔ‪٤‬خص ػِ‪ ٌٙٛ ٠‬حَُ‪ٝ‬حر‪ ٢‬ر‪ ٖ٤‬ح‪ٔٗ٩‬خٕ ‪ٝ‬حُظ‪ٞ‬ح‪ٝ َٛ‬حُؼ٘خ‪ ٌٙٛ .. َٛ‬حَُ‪ٝ‬حر‪ ٢‬حُظ‪ ٢‬طؼظزَ ‪٤ُٝ‬يس‬ ‫حُٔو‪ِ٤‬ش رـيحٍس‬ ‫ك‪ٜ٤‬زق ُِـخرش ٍ‪ٝ‬ف ‪ ٝ‬ؿ٘‪٤‬خص ‪ُِٝ‬زلخٍ ك‪٣ٍٞ‬خص ك‪٤‬غ ‪ ٢ٛ‬طٔٔ‪٤‬خص ُ‪ٛ٪‬وخ‪ ١‬حٌُ‪ٔ٣ ١‬خٍٓ‪ٜ‬خ‬ ‫حُ‪ٞ‬ػ‪ ٢‬حُزَ٘‪ ١‬ػِ‪ ٠‬حُؼ٘خ‪َٛ‬‬ ‫طزيأ حٌُِٔ٘ش ػ٘يٓخ ‪٣‬زيأ حُؼوَ رخ‪ٓ٩‬ظٔ‪ٝ ٌَُِٔ ّ٬‬حُوز‪ ٍٞ‬رٌحص حُظ‪ٞ‬ح‪ً َٛ‬ؤىُش ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ٞ‬ى ‪ٌٙٛ‬‬ ‫حُٔٔٔ‪٤‬خص حُوَحك‪٤‬ش ‪ ..‬كزخُ‪ٞ‬حهغ ‪ ٫‬حُـخرش ك‪ٜ٤‬خ ؿ٘‪٤‬خص طٔلَ ح‪ٗ٧‬ـخٍ كظ٘ٔ‪ٞ‬ح ‪ ٫ٝ‬حُزلخٍ ك‪ٜ٤‬خ‬ ‫ك‪٣ٍٞ‬خص طوِن ح‪ٔٓ٧‬خى ‪ٝ‬طـَ‪ٛ‬خ اُ‪ٗ ٠‬زخى حُ‪٤ٜ‬خى‪ٖ٣‬‬ ‫كظـي ًحُي ح‪ٔٗ٩‬خٕ حُزيحث‪ ٢‬حُٔؼخ‪ٝ َٛ‬حُٔٔظوزِ‪ُٔٝ ٢‬ـَى حٌَُٔ ػٖ حُزلغ ‪ٝ‬حُظٌ٘‪٤‬ي ‪ٔ٣‬ظويّ‬ ‫ٗٔ‪ ٞ‬ح‪ٗ٧‬ـخٍ ًيُ‪ َ٤‬ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ٞ‬ى حُـ٘‪٤‬خص ‪ٝ‬ح‪ٔٓ٧‬خى ك‪ ٢‬حُ٘زخى ًيُ‪ َ٤‬ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ٞ‬ى حُل‪٣ٍٞ‬خص‬ ‫حُـَ‪٣‬ذ ‪ ٞٛ‬طٔٔي ‪ٌٛ‬ح حُؼوَ حٌُٔ‪ ٍٞ‬ر‪ٌٜ‬ح ح‪ٓ٩‬ظي‪ٍ ٍ٫‬ؿْ اٗؼيحّ حَُحر‪ ٢‬ر‪ ٖ٤‬حُظخ‪َٛ‬س ‪ٝ‬‬ ‫حُلَ‪٤ٟ‬خص حُٔلَٔس ُ‪ٜ‬خ‬ ‫ك‪٤‬غ أٗ‪ٍ ٫ ٚ‬ر‪ ٢‬ر‪ ٖ٤‬حُزلَ ‪ٝ‬حُل‪٣ٍٞ‬ش اً أٗ‪٣ ُْ ٚ‬ؼؼَ ػِ‪ ٠‬ك‪٣ٍٞ‬ش ‪ٝ‬حكيس أ‪ ٝ‬كظ‪ ٠‬أػَ ُ‪ٜ‬خ ك‪٢‬‬ ‫حُزلخٍ اُ‪ ٠‬ح‪ٞ٣ ٫ٝ ٕ٥‬ؿي ٍر‪ ٢‬ر‪ ٖ٤‬حُـخرش ‪ٝ‬حُـ٘‪٤‬خص ُ٘لْ ح‪ٓ٧‬زخد‬ ‫‪٘ٛ‬خ ‪٣‬ؤط‪ ٢‬ى‪ ٍٝ‬حُؼِْ ‪ٝ‬أ‪ ٍٞٛ‬حُزلغ حُظـَ‪٣‬ز‪ ٢‬حٌُحٕ ‪٣‬ؼٔ‪ًٔ ٕ٬‬طَهش حُظ‪ ٢‬طلطْ ‪ ٌٙٛ‬ح‪٧‬ك‪ّ٬‬‬ ‫حُ‪ٍٞ‬ى‪٣‬ش ‪ٝ‬طـزَ حٌُٔ‪ ٍٞ‬ػِ‪ ٠‬ح‪ٓ٩‬ظ‪٤‬وخظ ػ٘يٓخ ٗ‪ٜ‬زق ٗؼَف طٔخٓخ ً‪٤‬ق ط٘ٔ‪ ٞ‬ح‪ٗ٧‬ـخٍ رٌَ ىهش‬ ‫‪٤ًٝ‬ق ‪٣‬ؼ‪٣ٝ ٖ٤‬ظٌخػَ حُٔٔي ك‪ ٢‬حُزلخٍ ( حُٔؼَكش(‬ ‫رَ ‪ٔٗٝ‬ظليع حُطَم ‪ٝ‬حُظو٘‪٤‬خص ُِٔ‪٤‬طَس ػِ‪ ٌٙٛ ٠‬حُظ‪ٞ‬ح‪ٝ َٛ‬حُظلٌْ ر‪ٜ‬خ ‪ٝ‬طط‪َٛ٣ٞ‬خ رٔخ ك‪ٚ٤‬‬ ‫ٓ‪ِٜ‬لظ٘خ ( ح‪٩‬رظٌخٍ )‬ ‫حُـَ‪٣‬ذ حُٔي‪ٝ ٖٛ‬حٌُ‪٣ ١‬ئُْ رخُلؼَ‪..‬‬ ‫‪ ٞٛ‬أٗ٘خ ‪ٝ‬رؼي ك‪ُٜ٘ٞ‬خ ػِ‪ ٠‬حُلو‪٤‬وش ‪ٝ‬ك‪ٜ٘ٔ‬خ ُِ‪ٞ‬حهغ ري‪ ٕٝ‬ػ‪ٓ٬‬خص آظل‪ٜ‬خّ ‪ ٝ‬رٌَ ‪ٟٞٝ‬ف‬ ‫ٗـي ٖٓ اُ‪ ٠‬حُ‪٣ ّٞ٤‬وخف حُـ٘‪٤‬خص ‪٣ٝ‬زظ‪ُ َٜ‬ل‪٣ٍٞ‬خص حُزلَ رٌَ ٗـق‬ ‫رَ ‪ٝ‬طَح‪٘٣ ٙ‬ؼظي رخُـ‪ٝ َٜ‬هِش حُل‪ ْٜ‬اً أٗض آظٌَ٘ص ٓخ ‪٣‬لؼَ‪.‬‬


Tree of Life

18


‫ح‪ ّ٬ٓ٫‬حُٔ‪٤‬خٓ‪ ٝ ٢‬ح‪٣٫‬ي‪ُٞٞ٣‬ؿ‪٤‬خص ‪ٝ ..‬ؿ‪ٜ‬خٕ ُ‪ٓ٬‬ظزيحى‬

‫االعالّ اُغ‪٤‬بع‪ ٝ ٢‬اال‪٣‬ذ‪ُٞٞ٣‬ع‪٤‬بد ‪ٝ ..‬ع‪ٜ‬بٕ ُالعزجذاد‬ ‫سٗذا هغ‪٤‬ظ‬ ‫ك‪ٝ ٢‬هض طٌظع ك‪ ٚ٤‬حٗظلخ‪ٟ‬خص حُ٘ؼ‪ٞ‬د ك‪ ٢‬حُٔ٘طوش حُؼَر‪٤‬ش ٓطخُزش رخُلَ‪٣‬ش ‪ ٝ‬حُؼيحُش‬ ‫ح‪٩‬ؿظٔخػ‪٤‬ش ‪ ٝ‬اٗ‪ٜ‬خء حٓظزيحى ‪ ٝ‬حٓظـ‪ ٍ٬‬ح‪ٗ٧‬ظٔش حُؤؼ‪٤‬ش ُٔـظٔؼخط‪ٜ‬خ‪ٗ ،‬ـي ط‪٠‬خٍد ر‪ٖ٤‬‬ ‫ٍإ‪ ٝ ٟ‬أ‪٣‬يُ‪ٞ‬ؿ‪٤‬خص ػيس ُٔل‪ ّٜٞ‬حُلَ‪٣‬ش‪ .‬ك‪ٜ٘‬خى ٖٓ ‪٣‬طخُذ ري‪ُٝ‬ش آ‪٤ٓ٬‬ش ك‪٤‬غ ‪٘٣‬ظَ‬ ‫ح‪ ّ٬ٓ٩‬حُٔ‪٤‬خٓ‪ُ٘ ٢‬لٔ‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬أٗ‪ ٚ‬حَُٔ٘‪ٝ‬ع ح‪ٔٗ٧‬ذ حُٔ‪٬‬ثْ ُٔـظٔؼخص ‪٣‬ي‪ ٖ٣‬أؿِز‪ٜ‬خ رخ‪،ّ٬ٓ٩‬‬ ‫‪ ٝ‬رٌُي ‪٣‬و‪ ّٞ‬ربُـخء ًَ ٖٓ ‪٘٣ ٫‬خًٍ‪ ٚ‬ك‪ٓ ٢‬ؼظويحط‪ ٝ ٚ‬ك‪ٍ ٢‬إ‪٣‬ظ‪٤ٓ ٝ ٚ‬خٓظ‪ ٚ‬حُٔلي‪ٝ‬ىس حُظ‪٫ ٢‬‬ ‫طوظِق ػٖ ح‪ٗ٧‬ظٔش حُٔٔظزيس حُ‪٬‬ؿٔش ُِظلٌ‪ َ٤‬حُلَ‪.‬‬ ‫‪ ٖٓ ٝ‬أؿَ طلو‪٤‬ن َٓ٘‪ٝ‬ع ح‪ ّ٬ٓ٩‬حُٔ‪٤‬خٓ‪ ٢‬طٌ‪ ٕٞ‬حُزيح‪٣‬ش رؤِٓٔش حُل‪٤‬خس حُ‪٤ٓٞ٤‬ش ُِٔـظٔؼخص‬ ‫‪ ٝ‬حُيه‪ ٍٞ‬ك‪ ٢‬ؿٔ‪٤‬غ طلخ‪ َ٤ٛ‬حُل‪٤‬خس حُ‪٤ٓٞ٤‬ش ُِظٌٖٔ ٖٓ حٓظؼزخى حُلَى ‪ ٝ‬حٓظٔ‪ٓ ٌَُ ٚٓ٬‬خ‬ ‫‪٣‬لَ‪ ٝ‬ػِ‪ ٖٓ ٚ٤‬هزَ ٖٓ ‪ِ٣‬وز‪ ٕٞ‬أٗلٔ‪ ْٜ‬رؼِٔخء ح‪ .ّ٬ٓ٩‬كٔل‪ ّٜٞ‬حُلَى ك‪ ٢‬ح‪ّ٬ٓ٩‬‬ ‫ح‪٫‬ؿظٔخػ‪ ٝ ٢‬حُٔ‪٤‬خٓ‪٣ ،٢‬ؼظزَ ؿِءحً ؿ‪٘ٓ َ٤‬ل‪ ً٬ٜ‬ػٖ حٌُ‪٤‬خٕ حُـٔخػ‪ ،٢‬ك‪٣ ٬‬لن ُِلَى أ‪٣‬ش‬ ‫ك‪٤‬خس أ‪ ٝ‬ه٘خػش كَى‪٣‬ش هخٍؿش ػٖ ح‪١‬خٍ‪ٛ‬خ حُـٔخػ‪ ٢‬حُٔ٘‪ ٜٙٞ‬ػِ‪ ،ٚ٤‬أ‪ ٫ ١‬كَ‪٣‬ش ُِلَى‬ ‫هخٍؽ حُ٘‪ ٜٙٞ‬حُي‪٤٘٣‬ش حُِْٔٔ ر‪ٜ‬خ‪ .‬أٓخ ٖٓ ٗخك‪٤‬ش حُٔٔخ‪ٝ‬حس ‪ ٝ‬حُؼيحُش ر‪ ٖ٤‬ح‪٧‬كَحى‪ ،‬ك٘ـي‪ٛ‬خ ‪٫‬‬ ‫طظ٘خٓذ ٓغ كو‪ٞ‬م ؿ‪ َ٤‬حُِٔٔٔ‪ ٖ٤‬إ ًخٗ‪ٞ‬ح ٖٓ أ‪ ٍٞٛ‬آ‪٤ٓ٬‬ش حهظخٍص إٔ طظز٘‪٘ٓ ٠‬طوخ ً‬ ‫ٓوظِلخ ً ػٖ حُٔ٘طن حُي‪ ،٢٘٣‬أ‪ ٝ‬إ ًخٗ‪ٞ‬ح ‪٘٣‬ظٔ‪ ٕٞ‬اُ‪ ٠‬أى‪٣‬خٕ أهَ‪ًُ .ٟ‬ي حٕ ح‪ ّ٬ٓ٩‬حُٔ‪٤‬خٓ‪٢‬‬ ‫هخّ رظؤ‪ ْ٤‬حُؼخُْ حُ‪ ٠‬هٔٔ‪ :ٖ٤‬ح‪ ٞٛ ٝ ٍٝ٧‬ػخُْ حُِٔٔٔ‪ٖ٤‬؛ ‪ ٝ‬حُؼخٗ‪ ٞٛ ٢‬ػخُْ ؿ‪ َ٤‬حُِٔٔٔ‪ٖ٤‬‬ ‫‪ ٝ‬حٌُ‪٣ ١‬ظ‪ٞ‬ؿذ ػِ‪ ٠‬حُِٔٔٔ‪ ٖ٤‬حه‪٠‬خػ‪ُ٘ ْٜ‬ل‪ٌٛ ٝ ًْٛٞ‬ح ٓخ ٗٔٔ‪ ٚ٤‬رخ‪ ّ٬ٓ٩‬حُِٔل‪ ٢‬أ‪ٝ‬‬ ‫ح‪ ٢ُٞٛ٧‬حٌُ‪٣ ٫ ١‬ؼظَف رلن ح‪٥‬هَ حُٔوظِق ػ٘‪٘ٛ ٝ .ٚ‬خ أ‪٠٣‬خ ً ٗـي ػيّ ط‪ٞ‬حكن ٓ٘ظ‪ٓٞ‬ش‬ ‫حُلو‪ٞ‬م حُظ‪٣ ٢‬ظز٘خ‪ٛ‬خ ح‪ ّ٬ٓ٩‬حُٔ‪٤‬خٓ‪ٓ ٢‬غ كو‪ٞ‬م ٖٓ ‪٣‬وظِق ػ٘‪.ْٜ‬‬ ‫ىػ‪ٗٞ‬خ ٗ٘ظَ ح‪ ٕ٥‬حُ‪ ٠‬ح‪٣٧‬يُ‪ٞ‬ؿ‪٤‬خص ح‪٧‬هَ‪ ٝ ٟ‬حُظ‪ ٢‬طلظوي ُوخػيس ٗؼز‪٤‬ش ًز‪َ٤‬س‪ٓ ،‬ؼَ حُو‪ٖ٤٤ٓٞ‬‬ ‫حُؼَد‪ ،‬ك‪ ْٜ‬أ‪٠٣‬خ ً ‪ٔ٣ ٫‬ظٌِ‪ ٕٞ‬حٌُٔ‪ ٕٞ‬حُ٘ظَ‪ ١‬حُٔ‪٬‬ثْ ُظطز‪٤‬ن حُؼيحُش ‪ ٝ‬حُٔٔخ‪ٝ‬حس ر‪ٖ٤‬‬ ‫حُـٔخػخص ح‪٧‬ػ٘‪٤‬ش حُٔوظِلش ػ٘‪ ،ْٜ‬ك٘ؼخٍحط‪ ْٜ‬طو‪ ّٞ‬ربُـخء أػظ‪٤‬خص ‪ ٝ‬أػَحم ٓوظِلش طظ‪ٞ‬حؿي ك‪٢‬‬ ‫‪ ٌٙٛ‬حُٔ٘طوش‪ .‬كخ‪ًَ٧‬حى ‪ ٝ‬ح‪ٓ٧‬خُ‪٣‬ؾ ‪ ٝ‬ؿ‪ ُْٜ ،َْٛ٤‬حُلن رخُظٔظغ ‪ ٝ‬حُٔٔخٍٓش ُو‪ٜ‬خث‪ٝ ْٜٜ‬‬ ‫ٓ‪ٍٝٞ‬ػ‪ ْٜ‬حُؼوخك‪ُ ٝ ٢‬ـظ‪ ْٜ‬حُٔوظِلش‪.‬‬ ‫هزَ حُظطَم ُٔل‪ ّٜٞ‬حُلَ‪٣‬خص ‪ ٝ‬حُؼيحُش‪ ،‬ىػ‪ٗٞ‬خ ٗ٘ظَ حُ‪ ٠‬حُؼ٘خ‪ َٛ‬حُٔوظِلش حُظ‪ ٢‬طـٔغ‬ ‫ح‪٧‬كَحى ك‪ٓ ٢‬ـظٔغ ‪ٝ‬حكي ُظ‪ٞ‬كي‪ ْٛ‬طلض ػوخكش ٓؼ‪٘٤‬ش ٗخِٓش ُـٔ‪٤‬غ أ‪٤١‬خف حُٔـظٔغ ى‪ ٕٝ‬أ‪١‬‬ ‫طٔ‪ ٌٙٛ ،ِ٤٤‬حُؼوخكش حُـٔخػ‪٤‬ش طٔظِي ٌٓ‪ٗٞ‬خص ػوِ‪٤‬ش أ‪ ٝ‬رظؼز‪ َ٤‬آهَ "حٌُ‪ ٕٞ‬حُؼوِ‪ًٔ ،"٢‬خ‬ ‫طَ٘ٔ أ‪٠٣‬خ ً ٓزخىثخ ً ‪ٍُٞٓ ٝ‬حً ‪ٜٓ ٝ‬خُلخ ً ٓ٘ظًَش ُظو‪ ّٞ‬رظ‪ٞ‬ك‪٤‬ي ح‪٧‬كَحى ك‪ٓ ٢‬ـظٔغ ٓخ ‪ ٝ‬طوِن‬ ‫ُي‪ٗ ْٜ٣‬ؼ‪ ٍٞ‬رخُظَحر‪ ٝ ٢‬حُظ‪ٞ‬ح‪ َٛ‬ك‪ٔ٤‬خ ر‪.ْٜ٘٤‬‬ ‫ٌُٖ هزَ ًَ ٗ‪٤‬ت‪ ،‬ػِ‪٘٤‬خ حٕ ٗظٔخءٍ ػٖ "حٌُ‪ ٕٞ‬حُؼوِ‪ "٢‬أ‪ ٝ‬حٌُٔ‪ٗٞ‬خص حُؼوِ‪٤‬ش حُـٔخػ‪٤‬ش حُظ‪٢‬‬ ‫طـٔغ ح‪٧‬كَحى ك‪ٔ٤‬خ ر‪ٜ٘٤‬خ‪ .‬طؼظزَ حٌُٔ‪ٗٞ‬خص حُؼوِ‪٤‬ش ٓـٔ‪ٞ‬ػش ‪ ٝ ٍٞٛ‬أكٌخٍ ‪ًِٔ ٝ‬خص ٓظيح‪ُٝ‬ش‬ ‫رٌَ٘ ػل‪ ،٢ٓٞ٣ ٝ ١ٞ‬أ‪ ١‬حٗ‪ٜ‬خ ؿٔ‪٤‬غ حُ‪ ٍٜٞ‬حُؼوِ‪٤‬ش حُٔٔـِش ك‪ً ٢‬حًَط٘خ حُـٔخػ‪٤‬ش حُط‪ِ٣ٞ‬ش‬ ‫‪ ٝ‬حُظ‪ٗ ٢‬زيأ رظوِ‪ٜ٘٣‬خ ٌٓ٘ ‪٫ٝ‬ىط٘خ ػٖ ‪٣َ١‬ن حُظِو‪ ٖ٤‬حُوخٍؿ‪ ٢‬ك‪٤‬غ ‪ٔٗ ٫‬ظط‪٤‬غ إٔ ٗظلٌْ‬ ‫رخُؼ٘خ‪ َٛ‬حُٔوظِٗش ‪ ٫ ٝ‬رظ‪ٞ‬ه‪٤‬ض ظ‪ٍٜٛٞ‬خ‪ٌٛ ٝ ،‬ح ٓخ ‪٣‬ليع طٔخٓخ ً ػ٘ي طٌَحٍٗخ ح‪٢ُ٥‬‬ ‫ُ٘ؼخٍحص أ‪٣‬ي‪ُٞٝ‬ؿ‪٤‬ش أ‪ ٝ‬ظ‪ ٍٜٞ‬حُؼ‪ٞ‬حٍ‪ ٝ‬حُي‪٤٘٣‬ش رٌَ٘ كـخث‪ ٢‬ػ٘ي رؼ‪ ٞ‬ح‪٧‬كَحى ُ‪٤‬ظْ‬ ‫طل‪ٓ ٖٓ ُْٜٞ‬ظي‪ٓ ٖ٤٘٣‬ظٔخٓل‪ ٖ٤‬حُ‪ٓ ٠‬وخطِ‪ٓ ٖ٤‬ـخ‪ٛ‬ي‪ ٖ٣‬ك‪ٓ ٢‬ز‪ َ٤‬هللا‪٣ ٫ .‬ؼ٘‪ٌٛ ٢‬ح حٌُ‪ ّ٬‬حٗ٘خ‬ ‫أٓخّ كخُش حٓظؼ‪ٜ‬خء ‪ ٝ‬ػـِ ًخَٓ أٓخّ ؿٔ‪٤‬غ حُ‪ ٍٜٞ‬حُظ‪ ٢‬طز٘‪٘٤‬خ‪ٛ‬خ ٖٓ حُوخٍؽ‪ ٕ٧ ،‬كلع‬ ‫حُٔؼِ‪ٓٞ‬ش ك‪ ٢‬حٌُحًَس حُط‪ِ٣ٞ‬ش ‪ ٝ‬حٓظل‪٠‬خٍ‪ٛ‬خ ك‪ٔ٤‬خ رؼي ‪٣‬ظطِذ ٓ٘خ ٓ‪ٞ‬حكوش ‪٤ٟ٘ٔ‬ش ػِ‪٠‬‬ ‫حُٔلظ‪ ٟٞ‬حُؼخّ ُ‪ٜ‬خ‪ ،‬ك‪ٌ٘٘ٔ٤‬خ حٓظل‪٠‬خٍ حٌُؼ‪ ٖٓ َ٤‬حُظٔؼ‪٬٤‬ص حُؼوِ‪٤‬ش حُٔوظِٗش ‪َ١ ٝ‬ك‪ٜ‬خ ٖٓ‬ ‫ؿي‪٣‬ي رٌَ٘ ‪ٝ‬حػ‪٣ ٢ً ٢‬ظْ هز‪ُٜٞ‬خ أ‪ٍ ٝ‬ك‪ٜ٠‬خ ٓـيىحً‪ٌٛ ٝ .‬ح ‪٣ ٫‬ظْ ا‪ ٖٓ ٫‬ه‪ ٍ٬‬ط‪ٞ‬حكَ ه‪ٞ‬حٗ‪ٖ٤‬‬ ‫طظ‪٤‬ق ُِلَى حُظلٌ‪ ٝ َ٤‬حُظؼز‪ َ٤‬ػٖ أكٌخٍ‪ ٙ‬رلَ‪٣‬ش طخٓش ٓغ حػطخث‪ ٚ‬ح‪٧‬كو‪٤‬ش ك‪ٔٓ ٢‬خٍٓش حُ٘وي‬ ‫ٌَُ ٗ‪٤‬ت‪ٌٛ ٝ ،‬ح ٓخ ‪ ٠ٔٔ٣‬رخُٔٔخكش حُلَس حُٔظ‪ٞ‬حكَس ك‪ ٢‬حُٔل‪ ٢٤‬حُوخٍؿ‪٢‬؛ أٓخ حُ٘ن‬ ‫حُؼخٗ‪ ٢‬ك‪ٗ ٜٞ‬خرغ ٖٓ حٌُحص ‪ ٖٓ ٝ‬حُٔٔخكش حُلَس حُيحهِ‪٤‬ش ٌَُ كَى‪ ،‬كٌَِ اٗٔخٕ ه‪ٞ‬حٗ‪ٚ٘٤‬‬ ‫حُوخ‪ٛ‬ش حُٔٔظوِش ‪ِٜٓ ٝ‬لظ‪ ٚ‬حُلَى‪٣‬ش ػِ‪ ١َٗ ٠‬حٕ ‪ ٫‬طظؼخٍ‪ٓ ٝ‬غ حُٔ‪ٜ‬خُق حُلَى‪٣‬ش‬ ‫ح‪٧‬هَ‪ٌُٜ .ٟ‬ح ٗٔظط‪٤‬غ إٔ ٗو‪ ٍٞ‬حٕ ٓؼ‪٘٤‬خ ‪٣٩‬ـخى ٓ‪ٜ‬خُق ٓ٘ظًَش ر‪ ٖ٤‬ح‪٧‬كَحى أ‪ ٝ‬ر‪ٖ٤‬‬ ‫حُٔـظٔؼخص ‪ ٌَ٘٣‬ػخٓ‪ ً٬‬ح‪ٟ‬خك‪٤‬خ ً ك‪ ٢‬حٓظ‪٤‬ؼخد ح‪٥‬هَ ‪ ٝ‬طوزِ‪.ٚ‬‬ ‫طؼظزَ حُل‪٤‬خس ح‪٩‬ؿظٔخػ‪٤‬ش ِٓ‪٣‬ـخ ً ٖٓ طًَ‪٤‬زخص ٗلٔ‪٤‬ش ٓظؼخٍ‪ٟ‬ش ك‪ٔ٤‬خ ر‪ٜ٘٤‬خ‪ ،‬كٔ٘‪ٜ‬خ ٍؿزش‬ ‫حُظ٘خكْ ٓغ ح‪٥‬هَ ‪ ٝ‬حُظ‪ ٢‬طؼظزَ حُوخػيس ح‪ٓ٧‬خٓ‪٤‬ش ُِظط‪ٍٞ‬؛ ‪ٗ ٖٓ ٝ‬خك‪٤‬ش ػخٗ‪٤‬ش‪٘ٛ ،‬خى حُٔ‪َ٤‬‬ ‫ُِظؼخ‪ٓ ٕٝ‬غ ح‪٥‬هَ ‪ ٝ‬حٌُ‪٣ ١‬ؼظزَ أٓخٓخ ً ُ٘ٔ‪ ٞ‬حُٔـظٔغ ‪ ٝ‬حٓظوَحٍ ‪ٝ‬كيط‪٬ٗ .ٚ‬كع اًحً حٕ‬ ‫حُٔ‪ِٜ‬لش ‪ ٢ٛ‬أٓخّ ح‪ٓ٫‬ظَٔحٍ‪ ،‬ا‪ ٫‬إٔ حُٔ‪ِٜ‬لش ٗلٔ‪ٜ‬خ طؼظٔي أ‪٠٣‬خ ً ػِ‪ ٠‬ػخَٓ حًٌُخء‬ ‫‪٣٩‬ـخى أه‪٬‬ه‪٤‬خص ط‪ ٖٔ٠‬كو‪ٞ‬م حُـٔ‪٤‬غ ى‪ ٕٝ‬طٔ‪ ،ِ٤٤‬كبًح أٍىٗخ إٔ ٗو‪ ّٞ‬رظلٔ‪ َ٤‬حًٌُخء‪،‬‬ ‫ٗٔظط‪٤‬غ إٔ ٗو‪ ٍٞ‬ػ٘‪ًٔ ٚ‬خ ‪ٛٝ‬ل‪ ٚ‬حه‪ٜ‬خث‪ ٢‬حُ٘لْ "ؿخٓظ‪ ٕٞ‬ك‪ "ٕٞ٤‬ػِ‪ ٠‬أٗ‪ ٚ‬حُل‪ ٝ ْٜ‬حُويٍس‬ ‫ػِ‪ ٠‬ح‪ً٫‬ظ٘خف ‪ ٝ‬ح‪٫‬رظٌخٍ‪ .‬أًحً حُل‪ ْٜ‬أ‪ ٝ‬رٔؼ٘‪ ٠‬آهَ حُ‪ٞ‬ػ‪ٓ ٌَُ ٢‬خ ‪٣‬ل‪ ٢٤‬ر٘خ ٖٓ حُوخٍؽ ٓغ‬ ‫اىٍحى حُظًَ‪٤‬زش حُ٘لٔ‪٤‬ش ‪ ٝ‬طلخػ‪٬‬ط‪ٜ‬خ ‪٣‬ؼظزَ أٓخٓخ ً ‪٩‬ىٍحى ح‪٥‬هَ‪ ٖٓ ،‬أؿَ حرظٌخٍ ًٍخثِ‬ ‫ؿي‪٣‬يس طـٔؼ٘خ ك‪ٔ٤‬خ ر‪٘٘٤‬خ‪ٌٛٝ ،‬ح ‪٣‬ؼظٔي ػِ‪ ٠‬حُويٍس ك‪ ٢‬حرظٌخٍ ٓ‪ٜ‬خُق ٓ٘ظًَش ر‪ ٖ٤‬ح‪٧‬كَحى ‪ٝ‬‬ ‫ر‪ ٖ٤‬حُٔـظٔؼخص حُٔوظِلش‪ٌٛ ٝ .‬ح ‪٣ ٫‬ظْ ا‪ ٖٓ ٫‬ه‪ٓ ٍ٬‬ؼَكش أ‪ٓٝ‬غ طو‪ ّٞ‬أ‪ ً٫ٝ‬رٌَٔ ؿٔ‪٤‬غ‬ ‫حُل‪ٞ‬حؿِ ى‪٤٘٣‬ش ًخٗض أّ أ‪٣‬ي‪ُٞٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪ ٝ‬حُظ‪ ٢‬طؼُِحٕ كٌَس ح‪٫‬هظ‪٬‬ف‪ .‬ك٘ـي ٓؼ‪ ً٬‬حٕ حُو‪٤ٓٞ‬خص‬ ‫طؼُِ أكو‪٤‬ظ‪ٜ‬خ أٓخّ حُٔوظِق حُو‪ ٝ ،٢ٓٞ‬حُ‪٤٘١ٞ‬خص طًَِ ػِ‪ ٠‬حهظ‪٬‬ف حُٔـظٔؼخص ‪ٝ‬‬ ‫طٔ‪ِٛ٤‬خ‪ ٝ ،‬حُؼ‪ٜ‬ز‪٤‬خص حُؼخثِ‪٤‬ش طؼُِ حهظ‪٬‬ف حُؼخث‪٬‬ص ػِ‪ ٠‬أٓخّ ٓخُ‪ ٢‬أ‪ٝ ٝ‬ؿخ‪ٝ ،٢ٛ‬‬ ‫ًٌُي ح‪ َٓ٧‬كبٕ ح‪٧‬ى‪٣‬خٕ طؼُِ كٌَس ٗؼذ هللا حُٔوظخٍ ٓغ طـ‪١ َ٤٤‬ل‪٤‬ق ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُؼزخٍس‪،‬‬

‫‪19‬‬

‫ؿٔ‪٤‬غ ‪ ٌٙٛ‬حُٔلخ‪ ْ٤ٛ‬طو‪ ّٞ‬ػِ‪ ٠‬كٌَس حُظٔ‪ ِ٤٤‬حُوخثٔش ػِ‪ ٠‬حػطخء ٗلٔ‪ٜ‬خ أكو‪٤‬ش حٓظزيحى‬ ‫ح‪٥‬هَ ‪ ٝ‬ط‪ ٝ ،ٚ٘٤ٜٔ‬حُظ‪ ٫ ٢‬طظ٘خٓذ ٓغ ٓل‪ ّٜٞ‬حُٔٔخكش حُلَس ُ‪٨‬كَحى ‪ٓ ٝ‬ل‪ ّٜٞ‬حُٔٔخ‪ٝ‬حس‬ ‫أٓخّ حُوخٗ‪٘ٛ ٖٓ .ٕٞ‬خ ٗٔظط‪٤‬غ حُو‪ ٍٞ‬حٕ ‪٣َ١‬ن حُلَ‪٣‬ش ‪٣‬زيأ ٖٓ ه‪ ٍ٬‬حُٔؼَكش ‪ ٝ‬حُ‪ٞ‬ػ‪،٢‬‬ ‫‪ ٝ‬حُٔظؼخٍ‪ٟ‬ش طٔخٓخ ً ٓغ ٓزيأ ح‪ ّ٬ٓ٩‬حُٔ‪٤‬خٓ‪ ٢‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُٔ٘طوش ‪ٓ ٝ‬غ ٓزيأ حُو‪٤ٓٞ‬خص‪ .‬اًحً‬ ‫حُلَ‪٣‬ش طزيأ ٖٓ ه‪ ٍ٬‬حٓظو‪٤ُ٬‬ش طخٓش ك‪ ٢‬ػِٔ‪٤‬ش حُظلٌ‪ َ٤‬حُـ‪ َ٤‬هخ‪ٟ‬غ ُظٔؼ‪٬٤‬ص ػوِ‪٤‬ش‬ ‫ٓوظِٗش ٖٓ هزَ ؿ‪ٜ‬ش ٓؼ‪٘٤‬ش ‪ُٜ ٝ‬يف ٓليى‪ٍ ٝ ،‬رٔخ ‪ٔ٣‬ظ‪ٞ‬ؿذ ػِ‪٘٤‬خ حٓظزيحٍ حُلَ‪٣‬ش ‪ٝ‬‬ ‫حُٔٔخ‪ٝ‬حس ػِ‪ ٠‬كي طؼز‪٫ ١َ٘ٛ" َ٤‬ر‪٣ٍٞ‬ض" رخُ‪ٞ‬ػ‪ ٝ ٢‬حُٔؼَكش‪ ،‬ك‪ٜٔ‬خ ٓلظخف حُظٔخٓق ‪ٝ‬‬ ‫حُظ‪ٞ‬ح‪ َٛ‬ر‪ ٖ٤‬أكَحى حُٔـظٔغ ‪ ٝ‬ر‪ٓ ٖ٤‬ـظٔؼخص ػيس‪َُ ٝ ،‬رٔخ ٗٔظط‪٤‬غ‪ٓٞ٣ ،‬خ ً ٓخ‪ ،‬حُ‪ٍٞٛٞ‬‬ ‫حُ‪ٓ ٠‬ل‪ ّٜٞ‬اٗٔخٗ‪ ٌٚ٘ٔ٣ ٢‬طـخ‪ ُٝ‬ح‪ٗ٩‬ظٔخءحص حُــَحك‪٤‬ش‪َُ ٝ ،‬رٔخ ٗظٌٖٔ أ‪٠٣‬خً‪ٓٞ٣ ،‬خ ً ٓخ‪،‬‬ ‫ٖٓ طـخ‪ ُٝ‬حُٔل‪ ّٜٞ‬ح‪ٔٗ٩‬خٗ‪ ٢‬حُ‪٤٠‬ن ُ‪ٔ٤‬ظ‪ٞ‬ػذ ٓل‪ٜٓٞ‬خ ً ؿي‪٣‬يحً ‪ َٔ٘٣‬ؿٔ‪٤‬غ حٌُخث٘خص‬ ‫حُل‪٤‬ش ‪ ٝ‬ح‪٫‬ػظَحف رلو‪ ْٜ‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُل‪٤‬خس‪.‬‬


In the Beginning was the Totem Animal-Part (1)

In the Beginning was the Totem AnimalPart (1) Randa Kassis In order to act efficiently against all that hampers the course of progress and paralyzes modern intelligence, we all have to work together towards a better understanding of the roots of ignorant and regressive thought. Residual ideas that we have inherited from centuries gone by which take us back to pre-historic times need to be identified and discredited. A better understanding of these commonly held beliefs is not motivated by a desire to respect them, it is rather a necessary means to expose their savage origins and explain to what extent they form a tangled and confused snarl in the minds of individuals and groups that still believe in them. Such was the position of archaeologist and historian Salomon Reinach who devoted his life long work to dispel the mists of residual beliefs across cultures. I took liberty, in the previous paragraph, to paraphrase this idea from his voluminous study Cultes, mythes et religions (19051923). This is our entry to the main topic of this article in order to search deeply into the origins of the idea of god. A careful study of research done in anthropology and on the origins of myth will allow us to uncover the deep roots of religions and the beliefs which preceded the birth of the idea of god. Such pagan beliefs should not be dissociated from the history of religions in so far as they provided a breeding ground for their emergence and development. And if in their origins religions fed on, and grew out of the infantile and naïve imagination of human civilizations, they grew stronger at a later stage to become a powerful authority over hearts and minds. The idea of the primitive god has its origins in the concept of the totem. Many anthropologists agree on the universal character of the totemic system which was not restricted to the native inhabitants of Australia and America. Let us first cast a quick glance at the totemic system itself. It is a tribal system structured around a number of taboos that can be summed up according to Durkheim, Reinach, Frazer and many others, in a number of practices such as the worship of a selected animal or in other rare cases a plant or a given inanimate matter. The totem, in its essence, is based on the existence of an elusive and mysterious contract grounded in commonly held beliefs between a given group of people and the animals in their possession. Reinarch observed, in this respect, that the totemic system emerged with the archaic Homo sapiens. This original veneration of the totem animal diminished and then gradually disappeared with the shift from hunter and gatherer stage of human evolution to agriculture and farming. Studies which looked into this evolution identified similar traits and processes across cultures and civilizations from ancient Greece to Egypt and Syria. In the totemic system, the tribal animal is defined as an object of prohibition. It can be slaughtered only on a specific day of the year and in the presence of all members of the tribe. Special ceremonies and rituals accompanied with scenes of mourning and grief mark the putting to death of the totem animal. A close study of the reports compiled by Spencer and Gillen on the subject of the totem highlight some of its direct consequences such as the emergence of exogamy and the gradual prohibition of incest. Reinarch also found that at a later stage, the idea of the personified god in the image of human sacrifice in some civilizations was practiced to resurrect and renew life. These beliefs have their origin in the idea of the sacred totem animal. If we take a look at the work of Frazer on tribal traditions preserved to this day in rituals without the original affects which have accompanied them, we find that they are grounded in mythical beliefs as in the belief of the supernatural powers of the totem animal transmitted to the human who consumes its flesh. From an anthropological point of view, these rituals were founded on the belief that the flesh of the totem animal—protector of the tribe—gives to the one who consumes it exceptional powers. This can still be found to this day among some cultures. In some parts of China, for example, some animals’ genitals are consumed because it is believed that they strengthen sexual potency.

Perhaps, we also need to remind our readers that for the Māori tribes, male genitals embody the idea of life while the female ones symbolize the idea of death. Among some Chinese cultures, the consumption of the genitals of male animals is associated with elements of life such as energy and liveliness. This is where we need to stress the dialectical relation between inner psychological drives and energies and the external experiences which led many human societies to embrace these beliefs. It seems acceptable to derive some relief from the thought that the ignorance of the primitive humans about the scientific explanation of reproduction and procreation led to the idea of the reincarnation of animals and plants through them. The first hypothesis which sought to explain the emergence and development of the totem relied on the principle of a continuous passage of life between humans and their totem animals. The totem animal was considered a member of the tribe to which it belongs. It was endowed with sacred attributes. But then we moved from that idea of the sacred totem animal to indiscriminate and collective slaughter of animals. The killing of the totem animal was not seen as a sacrifice presented before the gods because at that time, the idea of god was not born yet. The idea of the sacrifice to the gods developed gradually with the progressive move of human evolution from its stage of savagery to that of agriculture. Animals started to lose their sacred attributes and even more importantly, humans cultivated a sense of disgust towards some animals. When we look at the work of Robertson Smith and Salomon Reinarch on the sacred character of animals among the ancient peoples of Greece, Rome, Syria and Egypt, we find that for instance wild boars were considered sacred animals in Syria. Perhaps this can explain the origin of the prohibition of pork among Jews and Muslims who lived originally in that part of the world. Feelings and affects which were originally linked with the sacralisation of the animal have gradually changed into their adverse meaning while the idea of prohibition remained the same. We should not forget that the feeling of hatred and disgust are sometimes a necessary means to severe our ties with the original affects associated with the totem animal.

20


In the Beginning was the Totem Animal-Part (2)

In the Beginning was the Totem AnimalPart (2) Randa Kassis I started my discussion on the origins of the totem in a previous article. In the second part of my discussion, I will shed some light on a related topic: the question of the taboo, a notion that is closely connected with the first primitive human's reaction towards fatal natural phenomena. Let us first cast a quick glance at the process of individual inference which is then abstracted into a widespread and sweeping firm statement. We know that these individual inferences are the sum of cognitive images stuck in the long memory. These images are fraught with the same sentiments and affects experienced back when the inferences were made. In a later stage, the brain reorganizes images with similar attributes in the latent memory which subsequently resurface in the form of actual behavior. There is no doubt that each one of us experiences reality through the means of our individual imagination with a variable degree of rich or poor experiences. But what differentiates a conscious individual who seeks to enrich his or her knowledge and experience, from another individual stuck under the dictate of imposed experiences is this desire to enrich one’s imagination through science and knowledge instead of surrendering to the results of experiences born out of ignorance and generalizations. Primitive humans prohibited that which they were ignorant about in order to avoid danger. This should make perfect sense. The taboo was not motivated by individual or collective desire to organize their social life. This is why the taboo was not linked in the beginning with punishment inflicted on those who transgress the laws of prohibition defined by the group. It was believed that the taboo itself can put to death anyone who touches it whether deliberately or by mistake. The taboo does not reflect an act because it connotes prohibition in the sense that rather than being a motivation to act, the taboo stops or curbs action. This is the main distinction between the taboo and religious laws subsequently born out of the radical transformation of this original meaning of the taboo. Affects and psychological states associated with terror and fear inform the emergence of the taboo which was a general and uniform explanation of all recurrent incidents caused by natural phenomena. Let us come back to the link between primitive humans and nature. Although this lineage may sound like an advanced achievement to contemporary ears, the truth is that back then it was not informed by a conscious realization that humans are an integral part of nature, and neither does it show that they were attuned to all living creatures. The connection between the primitive humans and nature was grounded in psychological states mingled with a feeling of impotency and lack of mastery over nature. There is no doubt that the need of human societies for many old myths and fables has diminished with time. Perhaps humankind got tired of repeating experiences which have always led to failure when they realized that beliefs and rituals built around sorcery and shamanism have failed to master the external world (or what is called external experience). When this external experience collides with inner consciousness, a confused mind unable to resolve the complex consequences of this encounter of internal and external forces and drives will always resort to supernatural explanations. When we read some history books, we find many examples on how in many cultures across the world animals were used by humans in the post-agricultural and farming stage of evolution to alert them about danger or to discover sources of water. Perhaps these early humans realized that animals have acute senses. Roman historian Tacitus, for instance, noticed how ancient Jews venerated donkeys after a horde of an ancient variant of this species led Moses to a water spring. In the same account, Tacitus gives us a clear idea on one of the reasons behind the sacrifice of the calf as revenge against the ancient Egyptians who used to worship the sacred bull Apis.

We can then identify the origins of the totemic system in that part of the world where Abrahamic religions emerged and developed. The totemic system paralleled each stage of human evolution, from the stage of hunter gatherer to that of farming and agriculture. Let us come back to the notion of the taboo which is linked with the totemic system and explain its great influence on Abrahamic religions. The taboo is defined in terms of the prohibition to touch the sacred totem. A woman who has given birth in some old tribes and according to Durkheim was defined as object of taboo for forty days because of the taboo of blood. Blood was believed to be the spirit of life. There is here a connection with the idea of blood relation which informs tribal sentiments and allegiances. The connection between the taboo and blood gives us an important clue on the notion of the primitive god. After birth and menstrual blood are still considered elements of prohibition in Muslim cultures, and women are not allowed to pray or fast in such conditions. As explained in the first part of the article, the sentiment of disgust and corruption originally associated with the taboo in all its forms is a psychological reaction against the disappearance of the sacred dimension of the taboo. This unconscious connection is not easy to establish or work through and yet it is very powerful and can be observed in many cultural and religious practices across the world. And since I am talking about women, the whipping of women with rods in the old roman pagan tradition which lasted at least until the 5th century (and in our modern times coincides with Valentine’s Day) is another interesting example worth mentioning. On the 15th day of the second month of each year, initially young men (in Ancient Rome) and later priests, roam the streets of the city with their rods and flog women they encounter on their way. It was believed that flagellation helps women conceive. But this practice is not limited to the Roman festival of Lupercalia and is somewhat reminiscent of some old practices recorded by anthropologists such as Thompson, Frazer and Reinach whereby the flogging of animals was believed to increase their fertility. Since the taboo was deeply rooted in social organization, we have to warn against its changing meaning throughout centuries and uncover its omnipresence in laws of punishment observed by the group. It was believed that the person who transgresses the taboo was contaminated and the punishment was thought to prevent the spread of that contamination to the rest of the group. This fear of contamination was then the principle instigator and fomenter of the feeling of guilt among human societies and is linked with the idea of purification to wash away sins. Sinners in the African tribe Akakios observe strict rituals to cleanse themselves of their sins. They confess to the tribe’s sorcerer who organizes a special ceremony where the sinner begins by throwing up. This link between the emptying of the stomach and the washing of the body from sin shows the same pattern or logic that the feeling of guilt is located in the body rather than in the psyche or conscience. Here too we can establish a similar connection with the notion of the ‘scapegoat’. Instead of punishing the one who committed the crime, an innocent animal is slaughtered to redeem the sinner. The notion of the scapegoat can be found in many societies which preceded the emergence of Abrahamic religions. Plutarch tells a story about a public punishment in the city of Chaeronea where a slave’s genitals were whipped while his executioners were shouting: ‘depart from our city, oh famine and come to us, oh health and plenty.’ These traditions and practices, ridiculous as they may sound to us today, were born in the stage of agriculture and farming in the course of human evolution. Totemic residual practices managed to transform themselves into spiritual beliefs, to the principle of divine punishment and reward, and to religious rituals from the scapegoat to organized prayers to ask for rain. The climate played a key role in preserving these totemic practices. But more than that, we find to this day that the cultural and natural environment reinforces these beliefs. In a social and physical environment where the needs and desires of individuals are satisfied, the desire for deeper knowledge and understanding usually follows. The satisfaction of biological needs is usually conducive to a healthier and more productive life of the mind

21


L'état Névrotique des Muftis

L'état Névrotique des Muftis Randa Kassis L'hystérie religieuse dans les sociétés arabes ne fait que s'accroitre avec le temps (à des niveaux différents dûs naturellement aux différences de structures sociales et à l'héritage historique de chaque société). Cette hystérie atteint aussi bien le groupe que l'individu qu'elle encercle dans le cadre totalitaire de la religion et en fait des pantins entre les mains des muftis. De là, il est donc de notre droit de nous poser des questions quant à la santé mentale de ceux-là ainsi que sur leur capacité à prendre une direction morale et à pouvoir orienter les individus et les groupes surtout après la mulitiplication des canaux religieux financés par des organes officiels ou bénéficiant d'un soutien gouvernemental occulte. Il n’est donc pas inutile de faire une analyse psychologique des directeurs de conscience qui ont une influence directe et efficiente sur les individus et les sociétés et qui, hélas, ne sont que des muftis. Si l’on examine les nombreuses fatwas qui ont trait, en particulier, au sexe et ce, en exécution d'une volonté divine et à la recherche d'un paradis fondé sur le principe de la libido sexuelle, il nous est permis de nous poser des questions sur cette obsession sexuelle au dédoublement contradictoire qui reflète en quelque sorte un état névrotique chez les individus des sociétés religieuses. Ces sociétés se trouvent en fait dans un état d'adhérence à des morales figées, et cette adhérence est aggravée d’une obsession pornographique accompagnée d'une absence de satisfaction. Beaucoup renvoient ce sujet à des problèmes économiques et aux gouvernements répressifs qui pompent les efforts des individus. Mais nous devons jeter la lumière sur les fondements de l'esprit répressif. Les gouvernements répressifs fondés sur la légitimité théocratique tirent leur force de la religion qui reflète fortement l'image de l'enfant soumis à un père dominateur. L'esprit répressif revêt trois grandes dimensions: le père-maître et ses ramifications (les frères exécuteurs de l'autorité paternelle); le dieu suprême représenté sur terre par une accréditation spéciale par les hommes de religion; enfin, les gouvernements répressifs accrédités par leur leader. Je vais m'appuyer maintenant sur les analyses psychologiques du phénomène des personnes religieuses afin de percer le secret de l'obsession sexuelle qui les anime. Des études cliniques montrent l'influence de l'inhibition des instincts biologiques sur la domination des individus par le biais de la transformation de l'énergie sexuelle en une énergie tendue vers l'intérêt du groupe et ignorant par là le besoin de l'individu dans une tentative de le dédouaner à travers le sentiment d'appartenance qu'il nourrit en même temps que le sentiment de sécurité qui l'accompagne afin qu'elle puisse le diriger à l'intérieur d'un cadre dévolu à ses intérêts. Mais l'esprit répressif est incapable d'assurer la sécurité à ses adeptes et, de là, la religion procure toute chose introuvable par le biais d'un paradis imaginaire. Nous pouvons en conséquence observer que le concept de la famille dominatrice, sous la férule du père, encourage l'inhibition de l'être et la circonspection à l'égard de l'autre qui est différent de soi, afin que cette inhibition concorde avec la conception religieuse qui opprime le sexe et le régule par des lois sclérosées. Ainsi, le concept du simple bonheur qu'on ne peut obtenir que par la satisfaction des besoins biologiques, et, qui aide l'individu à atteindre la maturité, qui fait de la sexualité une affaire de choix et d'échange qui permet d'atteindre les degrés du plaisir, s’en trouve dévié. Wihelm Reich, auteur notamment de La Révolution sexuelle, a pu, par des expériences empiriques, expliquer le masochisme, le viol et beaucoup d'autres états névrotiques résultant d'une culture de la répression et de l'interdiction sexuelle, et a considéré cet état comme un transfert de désirs naturels et moraux soumis à une mentalité d'interdits. D’après nous, le bonheur et la satisfaction poussent l'individu à des innovations pratiques. Ceci ne se réalise qu'après l'obtention d'un plaisir soumis aux règles naturelles. Pour cela, les individus doivent commencer par se rebeller contre toute morale basée sur le principe de la répression, se rebeller contre toute castration psychologique et physiologique(par exemple, la circoncision), et puis contre la morale des muftis pour arriver à la fin à détruire la structure politique totalitaire.

Maintenant, je veux aborder le cas des muftis et analyser en profondeur leurs comportements et leurs idées nées d'états névrotiques. Nous constatons facilement un état de sadisme envers leurs femmes et au comble du masochisme envers leurs gouvernements, satisfaits d'euxmêmes tant que leurs intérêts et leurs objectifs se rejoignent. C'est la soumission totale des individus par la répression et la violence physique, apanage des gouvernements répressifs ou par des vitupérations psychologiques (par le biais de la religion). Ces muftis ont contracté un contrat de mariage d'intérêt avec la permanence d'une haine l'un pour l'autre en attendant l'occasion d'un assault de l'un contre l'autre, en cas d'affrontement entre eux. Si nous regardons de près leur source psychologique (les états totalitaires et les muftis), nous verrons que l'enfance répressive qui refuse la satisfaction sexuelle fait apparaître certains comportements héréditaires. Nous savons qu'une partie du comportement a une base biologique potentiel, mais l'environnement joue un rôle important dans le choix des comportements. Le concept répressif attire les individus mûrs pour cela, attise donc les comportements sadiques, et les mets en pratique à travers une culture générale, c'est là que s’opère la relation entre le "soma" (corps) et l'esprit. Et pour les soigner, selon la biodynamique inventée par la psychologue Gerda Boyesen, nous devrions soigner le corps et l'esprit en même temps. Revenons au désir de violence et de destruction, qui résulte d'un refus de l'instinct sexuel de nature pacifique, selon Reich et plusieurs psychologues et sexologues. La violence est à l'origine, un moyen de sat-

isfaire les désirs essentiels en cas d'impossibilité de les satisfaire par des moyens pacifiques. Le plaisir pacifique se transforme en plaisir sadique qui est un mélange de mobiles sexuels primaires et de mobiles destructifs secondaires. C'est donc un état biologique transformé sous l'influence de la culture environnementale. Le sadisme est un autre aspect de défense né d'une anxiété profonde qui conduit à un embrasement au niveau du comportement ou de la sexualité. Ainsi, les clergés de toute sorte peuvent ressentir le plaisir changeant lors de leurs nombreuses atteintes aux individus, notamment aux femmes. Retournons aux sociétés patriarcales, nous y constatons que le complexe d'Œdipe est un produit social et non-biologique, comme Bronislaw Malinowski l'a affirmé, dans son étude sur les tribus des îles Trobriand, dont les sociétés sont matriarcales. Cet auteur a aussi, constaté que les membres de ces tribus jouissent d'une liberté sexuelle naturelle. Ce sont des individus organisés, sociables, monogames et capables de travailler sans plainte. Le complexe d'Œdipe est un produit d'un concept autoritaire patriarcal. Pour cela, nous pouvons dire qu'il y a une relation qui lie le père, clergés de toute sorte avec le totalitarisme des états. La religion attire ces individus névrosés, et à la place qu'ils s'hébergent dans des hôpitaux psychiatriques, nous les voyons en toute liberté en train d'exercer leurs pouvoirs sur les sociétés.

22


‫س‪ٛ‬بة االُؾبد‬

‫س‪ٛ‬بة االُؾبد‬ ‫سٗذا هغ‪٤‬ظ‬ ‫أط‪ٞ‬ؿ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حُزيء اُ‪ ٠‬أ‪ٛ‬يهخث٘خ حُٔظي‪ ٖ٤٘٣‬حٌُ‪٣ ٖ٣‬زَ٘‪ ٕٝ‬رٔٔخكش ى‪ ٝ ْٜ٘٣‬حٓظ‪٤‬ؼخر‪ ٚ‬ؿٔ‪٤‬غ‬ ‫حُ‪٠‬خُ‪ ٕ٧ ٖ٤‬هللا ًخثٖ ٍك‪ ،ْ٤‬كبًح ًخٕ هللا ٍك‪ً ْ٤‬ز‪ َ٤‬حُوِذ‪ ،‬كؼِ‪ ٠‬حُٔئٓ٘‪ ٖ٤‬ر‪ ٚ‬حُ‪ٜ‬زَ ػِ‪٠‬‬ ‫ؿٔ‪٤‬غ حُٔظَٔى‪ ٖ٣‬حُزخكؼ‪ ٖ٤‬ػٖ حُظلٌ‪ ٖٓ َ٤‬ه‪ً ٍ٬‬حط‪ ٝ ،ْٜ‬اًح ًخٕ ‪ٌٛ‬ح ح‪ ُٚ٩‬حُو‪ ١ٞ‬حُوخىٍ ػِ‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬يح‪٣‬ش ٖٓ ‪٘٣‬خء كٔؼ٘‪ًُ ٠‬ي حٕ ُي‪ ٚ٣‬كٌٔش ك‪ ٢‬ح‪٣‬ـخى أكَحى ‪٣ ٫‬ئٓ٘‪ ٕٞ‬ر‪ٌُُ ،ٚ‬ي ػِ‪ ٠‬حُٔئٓ٘‪ٖ٤‬‬ ‫حٌُٔ‪ٞ‬ص ‪ ٝ‬حَُ‪ٟٞ‬م ُٔ٘‪٤‬جش حُ‪ ْٜٜ‬حُؼخٍف ك‪ ٢‬حُـ‪٤‬ذ‪.‬‬ ‫كٔخ ‪٣‬و٘‪ ٠‬حُٔئٓ٘‪ ٕٞ‬حُٔخً٘‪ ٕٞ‬ك‪ ٢‬أك‪٠‬خٕ هللا حُ‪ٞ‬حٓؼش ًَ ٓخ ‪ ٞٛ‬هخٍؽ ػٖ ح‪١‬خٍ‪ ْٛ‬حُي‪٢٘٣‬؟‬ ‫أ ػظوي حٕ ٓخ ‪٣‬ؼ‪ َ٤‬كوي رؼ‪ ٞ‬حُٔظي‪ ٞٛ ٖ٤٘٣‬حٌٓخٗ‪٤‬ش حُِٔلي‪ ٖ٣‬رخُظـ‪ ٍٞ‬رلَ‪٣‬ش ‪ٝ‬حٓؼش ك‪ ٢‬أ‪٤١‬خف‬ ‫ح‪ ،ُٚ٩‬حٌُ‪ ٝ ٕٞ‬حُلَ‪٣‬ش ٓؼخً‪ ،‬كخُؼزي ‪َ٣ ٫‬ؿذ ا‪ ٫‬رَإ‪٣‬ش حُـٔ‪٤‬غ ػز‪٤‬يحً‪ ،‬ك‪ ٜٞ‬كخٓي ىحثْ ُِلَ‪٣‬ش ‪ٝ‬‬ ‫حُل‪٤‬خس‪٘٣ ،‬ظَ رؼ‪ ٖ٤‬كخهيس اُ‪ٔ٣ ٖٓ ًَ ٠‬ظط‪٤‬غ ًَٔ حُو‪٤‬ي‪ ،‬ك‪٣ ٜٞ‬لِْ رخُلَ‪٣‬ش ا‪ ٫‬حٗ‪٣ ٫ ٚ‬يًٍ‪ٜ‬خ‪،‬‬ ‫كبىٍحً‪ ٚ‬ػخؿِ ػٖ طـخ‪ ُٝ‬حٌُِٔخص ‪ ٝ‬حُؼزخٍحص حُٔ٘ٔ‪ٞ‬هش ك‪ً ٢‬ظخر‪ ٚ‬حُٔويّ‪ ،‬ػخؿِ ػٖ‬ ‫اىٍحى ٓ٘خػَ‪ ٝ ٙ‬أك‪ ،ٚٓ٬‬كخ‪٩‬ىٍحى ‪٣‬ظْ ىحثٔخ ً ٖٓ ه‪ ٍ٬‬ح‪٫‬كٔخّ حٌُ‪ ١‬ري‪٣ ٍٙٝ‬و‪ ّٞ‬رؼَٔ‬ ‫طَؿٔ‪٣ ٢‬ل‪ ٍٞ‬حُطخهش حُيحهِ‪٤‬ش اُ‪ ٠‬حىحء‪.‬‬ ‫ٗـي حٕ ح‪٩‬ىٍحى رلي ًحط‪ ٚ‬ػزخٍس ػٖ ػِٔ‪٤‬ش ر٘خءس ‪ ٝ‬حريحػ‪٤‬ش‪ ،‬حُ٘‪٤‬ت حٌُ‪٣ ١‬لظوي‪ ٙ‬حُٔئٓ٘‪ ،ٕٞ‬ك‪ْٜ‬‬ ‫‪ ٌِٕٞٔ٣ ٫‬حُٔلخط‪٤‬ق ُو‪ ٌٙٛ ٝٞ‬حُظـَرش ح‪٫‬ريحػ‪٤‬ش‪ٔ٤ُ ،‬ظِٔٔ‪ٞ‬ح اُ‪ ٠‬ػزخٍحص ‪ًِٔ ٝ‬خص ٓـِض‬ ‫ك‪ ٫ .٠٠ٓ ُٖٓ ٢‬أػظوي حٕ حٌُِٔ٘ش ك‪ ٢‬ح‪ٔ٣٫‬خٕ ٗلٔ‪ ٚ‬رَ ‪ ٢ٛ‬ك‪ٗ ٢‬ل‪ ْٜٓٞ‬حَُح‪٤ٟ‬ش رٌَ ٓخ‬ ‫‪ ٠ِٔ٣‬ػِ‪ ،ْٜ٤‬ك‪٣ ْٜ‬لظوي‪ ٕٝ‬اُ‪ ٠‬طَؿٔش ح‪٧‬كيحع رٔ٘طن ػِٔ‪.ْ٤ِٓ ٢‬‬ ‫ًؼ‪َ٤‬حً ٓخ ٗظٔخءٍ ػٖ أٓزخد ط٘٘ؾ أكَحى رؼ‪ ٞ‬حُٔـظٔؼخص اُحء ح‪٧‬كٌخٍ حُـي‪٣‬يس‪ ٝ ،‬رخ‪٧‬ه‪ٚ‬‬ ‫حُٔـظٔؼخص حُي‪٤٘٣‬ش‪ َُٟ٘ ،‬حٕ ‪ٍٝ‬حء ‪ٌٛ‬ح حُظؼ٘ض‪ ،‬كخُش َٓ‪٤ٟ‬ش ِٓٓ٘ش ٓ٘زؼوش ٖٓ حُٔؼظوي ‪ٝ‬‬ ‫ح‪ٗ ُٚ٩‬لٔ‪ ٚ‬حٌُ‪٣ ١‬ئٓ٘‪ ٕٞ‬ر‪ ،ٚ‬ك‪ًُ ٜٞ‬ي حُؼخرض ‪ ٝ‬حُٔطِن ٌُِٔخٍ ػِ‪ ٠‬كي طؼز‪ َ٤‬حه‪ٞ‬حٗ٘خ‬ ‫حُٔئٓ٘‪ ٖ٤‬حٌُ‪٘٣ ٫ ٖ٣‬لٌ‪ ٕٞ‬ػٖ حُظ٘يم ر‪ِٞ٤ٌ٤ُ ٚ‬ح ُ‪ ٚ‬ؿٔ‪٤‬غ حُل‪٠‬خثَ ‪ ٝ‬حُٔيحثق‪.‬‬ ‫ك‪ َٜ‬كوخ ‪ًُ ٞٛ‬ي ح‪ ُٚ٩‬حُؼظ‪ ْ٤‬حُـزخٍ حُوخىٍ ػِ‪٤ٗ ًَ ٠‬ت ‪ ٝ‬حُوخىٍ ػِ‪َٜٗ ٠‬س ٖٓ ‪٣‬ؼظوي ر‪ٚ‬؟‬ ‫ىػ‪ٗٞ‬خ أ‪ٗ ،ً ٫ٝ‬ظٔؼٖ ر‪٘ٗ ٝ ٚ‬ظَ ُ‪ٗ ٚ‬ظَس ك‪٤‬خى‪٣‬ش‪ ،‬كَ٘ح‪ٜٓ ٙ‬خرخ رؼوي ٗلٔ‪٤‬ش حٗٔخٗ‪٤‬ش‪ٜ٘ٓ ،‬خ‬ ‫حُٔخى‪٣‬ش‪ ،‬حُظ٘٘ؾ‪ ،‬كذ حُؼظٔش ‪ ٝ‬حُـَ‪ ...ٍٝ‬كٌٔخ َٗ‪ ٖٟٔ ٖٓ ٟ‬أٓٔخث‪ ٚ‬حُلٔ٘‪( ٠‬هللا‪،‬‬ ‫حُٔ‪ ،ٖٔ٤ٜ‬حُـزخٍ‪ ،‬حُٔظٌزَ‪ ،‬حُو‪ٜ‬خٍ‪ ،‬حٌٍُٔ‪ ،‬حُٔ٘ظوْ‪،‬حُٔظؼخُ‪ٝ ،)...٢‬اًح أٍىٗخ َٓى أَٓح‪ ٟٚ‬كِٖ‬ ‫ٗ٘ظ‪ ٖٓ ٢ٜ‬ػي‪ٛ‬خ ‪٣٧‬خّ ػي‪٣‬يس‪ ٝ ،‬اًح طٔخءُ٘خ ػٖ أ‪ َٛ‬ح‪ٛ‬خرظ‪ ٚ‬رٌَ ‪ ٌٙٛ‬حُؼخ‪ٛ‬خص‪ٗ ،‬ـي حٕ ‪ٌٙٛ‬‬ ‫ح‪َٓ٧‬ح‪ ٝ‬حُِٔٓ٘ش حُٔظ‪ٞ‬حؿيس ُي‪ٓ ،ٚ٣‬خ ‪ ٢ٛ‬ا‪ٗ ٫‬ظ‪٤‬ـش حُ‪َٜ‬حػخص حُزَ٘‪٣‬ش ‪ٍ ٝ‬ؿزش ؿٔخػش ٓخ‬ ‫ك‪ ٢‬حُٔ‪٤‬طَس ػِ‪ ٠‬أهَ‪ٝ ،ٟ‬حُزلغ ح‪ٔٗ٩‬خٗ‪ ٢‬ػٖ كٌَس حٌُٔخٍ ‪ ٝ‬حُٔؼَكش‪.‬‬ ‫ٖٓ حُطز‪٤‬ؼ‪ ٢‬إٔ ‪٘٣‬ؼَ ح‪ٔٗ٫‬خٕ حُٔخرن رؼـِ‪ ٙ‬ػٖ ك‪ ْٜ‬أٓ‪ً ٍٞ‬ؼ‪َ٤‬س ُْ ٗؼي ح‪ ٕ٥‬ػخؿِ‪ ٖ٣‬ػٖ‬ ‫ك‪ٜٜٔ‬خ ‪ ٝ‬حٓظ‪٤‬ؼخر‪ٜ‬خ‪ .‬حًحً ُٔخًح ٗـي ‪ٌٛ‬ح حُظ٘زغ ر‪ ٌٜٙ‬حُو‪ ٝ ْ٤‬ح‪٧‬ه‪٬‬م حُظ‪ ُْ ٢‬طؼي ط٘لؼ٘خ‪ ،‬رَ‬ ‫أ‪ٛ‬زلض ‪ ٌٙٛ‬حُو‪ ْ٤‬ه‪ٔ٤‬خ ٓظٔٔش رز٘خػش حه‪٬‬ه‪٤‬خط‪ٜ‬خ حُوخثٔش ػِ‪ ٠‬حُظٔ‪ ِ٤٤‬حُي‪ ٝ ٢٘٣‬حُؼ٘‪ٝ ١َٜ‬‬ ‫حُـ٘ٔ‪ ٠ٔ٘ٗ ٫ٝ ٢‬أ‪٠٣‬خ ً حُظٔ‪ ِ٤٤‬حُ٘‪ٞ‬ػ‪ ٢‬حٌُ‪ٗ ١‬لٖ ح‪ ٕ٥‬ر‪ٜ‬يى ح‪ٟ‬لخء ه‪ ْ٤‬طظـخ‪ ُٝ‬حٌُخثٖ‬ ‫ح‪ٔٗ٫‬خٗ‪ُ ٢‬ظَ٘ٔ حُل‪ٞ٤‬حٗخص ‪ ٝ‬حٌُخث٘خص حُل‪٤‬ش ؿٔ‪٤‬ؼ‪ٜ‬خ‪.‬‬ ‫أػ‪ٞ‬ى هِ‪ ٬٤‬اُ‪ َٝٓ ٠‬ح‪ ُٚ٩‬حُِٖٔٓ حُؼخٗن ُِيٓخٍ ‪ ٝ‬حُٔ٘خكن حُٔ٘ظلَ ُ‪ٜ‬لش حُ‪ٜ‬يم ‪ٝ‬‬ ‫حُؼطخء‪ َٟٗ ،‬حٕ َٓ‪ َٝٓ ٞٛ ٟٚ‬حٌُظَ حُـٔخػ‪٤‬ش حُظ‪ ٢‬طزلغ ُِٔ‪٤‬طَس ٖٓ ه‪ ٍ٬‬ؿٔ‪٤‬غ‬ ‫‪ٓٝ‬خثَ حُؤغ حُ‪ٞ‬ك٘‪ ،٢‬كٖٔ ه‪ٜ‬خث‪ٌٛ ٚ‬ح حَُٔ‪ ٝ‬ح‪_٢ُٜ٩‬حُـٔخػ‪ ٞٛ ٢‬ح‪َٛ٫‬حٍ ػِ‪ٍ ٠‬إ‪٣‬ش‬ ‫‪ٝ‬حكيس ‪ُ ٖٓ ٝ‬ح‪٣ٝ‬ش ‪٤ٟ‬وش‪ ،‬كبىٍحً‪ ٚ‬حُ‪ٜ‬ـ‪ َ٤‬ػخؿِ ػٖ ٍإ‪٣‬ش أ‪ٔٓ ٝ‬خع ٓخ ‪٣‬و‪ ُٚٞ‬ح‪٥‬هَ‪ٖٓ ٕٝ‬‬ ‫أكٌخٍ ‪ ٝ‬آٍحء‪ ،‬ك‪ٗ ٜٞ‬ي‪٣‬ي حُـ‪٠‬ذ ‪ ٝ‬حُؼ٘ق‪٣ ،‬لَِ ىٓخء ًَ ٖٓ ‪٣‬ظـَء ػِ‪ٗ ٠‬و‪ ٚ٠‬أ‪ٓ ٝ‬لخ‪ُٝ‬ش‬ ‫حُظلٌ‪ َ٤‬هخٍؽ ح‪١‬خٍ ػوخكظ‪ ٝ ٚ‬ى‪ ،ٚ٘٣‬كؤ‪ًُ ٖٓ ٞٛ ٖ٣‬ي حَُك‪ ،ْ٤‬حَُإ‪ٝ‬ف حُ‪ٞ‬ى‪٣‬غ‪ ،‬حُٔلذ ُِـٔ‪٤‬غ؟‬ ‫أ‪ ٫ ٝ‬طَ‪ٓ ٕٝ‬ؼ‪ ٢‬حٕ ً‪٤‬خٗ‪ ٚ‬هخثْ ػِ‪ ٠‬طلَ‪٣‬ـ٘خ ٖٓ ػو‪ُ٘ٞ‬خ ‪ َٗ ٝ‬هيٍط٘خ حُؼوِ‪٤‬ش‪.‬‬ ‫‪ ٝ‬اًح ً٘ض ٓوطجش ك‪ ٢‬كٌٔ‪ ٢‬ػِ‪ُ ٚ٤‬ـ‪ ٢ِٜ‬حُ٘ي‪٣‬ي رٔ‪ ،ٚٗٞٔ٠‬أُ‪ ْ٤‬رخ‪٥‬كَ‪ ٟ‬ػِ‪ ٠‬حُٔظي‪،ٖ٤٘٣‬‬ ‫حُظٔؼَ ربُ‪ ْٜٜ‬حُـل‪ ٝ ٍٞ‬ػيّ ٖٗ ‪ٛ‬ـ‪ ْٜٓٞ‬ػِ‪٣ ٖٓ ًَ ٠‬وخُل‪ ْٜ‬حَُأ‪ٗ٬ُ ١‬ظوخّ ‪ ٝ‬حُيكخع ػٖ اُ‪ٚ‬‬ ‫ٖٓ حُٔلَ‪ ٝٝ‬حٗ‪ ٚ‬هخىٍ ػِ‪ ٠‬كٔخ‪٣‬ش ٗلٔ‪ ،ٚ‬ح‪ ْ٤ُ ٝ‬ػيّ حطٌخُ‪ ْٜ‬ػِ‪ ٞٛ ،ٚ٤‬حُظٌ٘‪٤‬ي رٔويٍط‪ٝ ٚ‬‬ ‫ػيّ ح‪ٔ٣٫‬خٕ رؼظٔظ‪ ٚ‬حُوخىٍس ػِ‪ ٠‬طـ‪٣َ٣ ٖٓ َ٤٤‬ي أ‪ٗ ًَ َٗ ٝ‬لْ طـَإ ػِ‪ ٠‬حُظٌ٘‪٤‬ي أ‪ٝ‬‬ ‫حُظٌ٘‪ َ٤‬ر‪ٚ‬؟‬ ‫أػظوي حٕ حُٔئٓ٘‪٣ ٕٞ‬ؼِٔ‪ ٕٞ‬ك‪ ٢‬حػٔخه‪ ْٜ‬حٗ‪ ْٜ‬ؿ‪َ٤‬هخىٍ‪ ٖ٣‬ػِ‪ ٠‬ح‪٫‬طٌخٍ ػِ‪ ٠‬اُ‪ٟ ٝ ٖٛ ٚ‬ؼ‪٤‬ق‬ ‫ػخؿِػٖ ُْٔ ًرخرش ‪ٛ‬ـ‪َ٤‬س‪ ،‬ك‪ ْٜ‬ك‪َٛ ٢‬حع ٗلٔ‪ ٢‬ىحثْ ٓخ ر‪ ٖ٤‬حُؼوَ ‪ ٝ‬حُوَحكش‪ٓ ،‬خ ر‪ ٖ٤‬حُؼِْ‬ ‫‪ ٝ‬حُـ‪َُ ٝ ٌُْٜ٘ ،َٜ‬ؿزظ‪ ْٜ‬رخ‪ٗ٫‬ظٔخء اُ‪ٝ ٠‬ػخء ؿٔخػ‪٣ ،٢‬زيإ‪ٝ‬ح رز٘خء ًُي حُـيحٍ حَُرخٗ‪٢‬‬ ‫ك‪٤‬ـَٓ‪ ٙٞ‬ك‪ ٢‬أػٔخه‪ُ ٌَ٘٣ ٢ً ،ْٜ‬ي‪ٞٛ ْٜ٣‬س ػٔ‪٤‬وش ك‪ٝ٫ ٢‬ػ‪ ْٜ٤‬كظليى ٓٔخٍ‪ ْٛ‬حُِٔ‪٤‬ت‬ ‫رخُظؼخٓش ‪ ٝ‬حُلوي ‪ ٝ‬حُوَحكش ك‪ ٢‬إٓ ‪ٝ‬حكي‪ٛ ،‬خ‪ ْٛ‬ػخؿِ‪ ٕٝ‬ػٖ حُٔ‪ٜ‬خُلش ٓغ حَُؿزخص ‪ٝ‬‬ ‫حُِ٘‪ٝ‬حص حُيحهِ‪٤‬ش ُ‪٤‬زظَ‪ٛٝ‬خ ظخ‪٣َٛ‬خ ‪ٔ٣ ٝ‬خٍٓ‪ٛٞ‬خ هل‪٤‬ش رٌَ٘ َٓ‪ ْٜٗ٧ ،٢ٟ‬ؿ‪َ٤‬هخىٍ‪ ٖ٣‬ػِ‪٠‬‬ ‫حُٔ‪٤‬طَس ػِ‪ ًَ ٠‬كخؿخط‪ ْٜ‬حُز‪ُٞٞ٤‬ؿ‪٤‬ش)‪ًٔ ٝ ،‬خ ػزَ "ك‪٣ٍ ِْٜ٤‬ظٖ" ػٖ آُ‪٤‬ش حُظي‪ ٖ٣‬حُظ‪٣ ٢‬ؼظٔي‬ ‫ػِ‪ٜ٤‬خ ح‪٧‬كَحى ‪ ٝ‬حُـٔخػخص ًطَم ُ‪ٓ٬‬ظ٘ظخؽ حُ٘خطـش ػٖ ػيّ ٓؼَكظ‪ ٝ ْٜ‬هزَط‪ ْٜ‬ك‪ ٢‬حُل‪٤‬خس‪،‬‬ ‫حٓخ ٓخ ‪٘٣‬ظؾ ػ٘ي حٗ‪٤ٜ‬خٍ‪ ٌٙٛ‬ح‪٤ُ٥‬ش حُظ‪ ٢‬طئى‪ ١‬اُ‪ ٠‬كظق ٓٔخُي ٓظ٘‪ٞ‬ػش ‪ٓ٫‬ظٌظ٘خف حُل‪٤‬خس‪ٕ٧ ،‬‬ ‫حُل‪٤‬خس ‪ ٝ‬حُلَ‪٣‬ش ٗ‪٤‬جخ ً ‪ٝ‬حكيحً ‪ٔٗ ٫ ٝ‬ظط‪٤‬غ ُٔٔ‪ٜ‬خ ا‪ ٫‬رؼي ٓلخ‪٫ٝ‬ص ػي‪٣‬يس ُٔلخ‪ُٝ‬ش ك‪ٜٜٔ‬خ‬ ‫رطَ‪٣‬وش ػو‪٤ٗ٬‬ش ‪٘ٓ ٝ‬طو‪٤‬ش‪.‬‬ ‫ىػ‪ٗٞ‬خ ٗظٔخءٍ ػٖ آُ‪٤‬ش رَٓـش أىٓـظ٘خ حُظ‪٣ ٢‬ظز٘خ‪ٛ‬خ ٍؿخٍ حُي‪ ٝ ٖ٣‬حُِٔطش ‪ ٝ‬حُـٔخػش‪ ،‬ك٘ـي حٕ‬ ‫ٓ‪ٞ‬حهؼ٘خ ‪ٛ ٝ‬لل٘خ (حُٔزـِش) حُ٘خَٗس ‪ ٝ‬حُزخكؼش ك‪٢ٗ ًَ ٢‬ء ػيح حُؼوخكش ‪ ٝ‬حُلٌَ‪ ٫ ،‬ط٘لي ك‪٢‬‬ ‫ؿَٔ ػو‪ ٍٞ‬هخٍث‪ٜ٤‬خ حٓخ ػٖ ‪٣َ١‬ن رغ حُٔٔ‪ ّٞ‬حُي‪٤٘٣‬ش حَُٔ‪١‬خٗ‪٤‬ش‪ ،‬أ‪ َ٘ٗ ٝ‬طلخ‪ٛ‬خط‪ٜ‬خ حُٔؼ‪ٜٞ‬ىس‪،‬‬ ‫‪ٓ ٝ‬خ ‪٣‬ؼ‪ َ٤‬حُٔوَ‪٣‬ش أًؼَ ‪ ٞٛ‬حٓظلٔخٍ‪ ْٛ‬حُيحثْ ػٖ ػـِ حُ٘ؼ‪ٞ‬د حُؼَر‪٤‬ش رٔ‪ٞ‬حًزش حُظط‪ٝ ٍٞ‬‬ ‫ح‪٫‬ريحع‪ً ٝ ،‬ؤٕ حُظط‪ٗ ٍٞ‬خطؾ ػٖ ػوخكش حُؼخرض ‪ ٝ‬حٌُٔخٍ ح‪،٢ُٜ٩‬‬

‫‪23‬‬

‫ُوي أ‪ٛ‬زلض ٓ‪٤‬خٓش ح‪ٓ٫‬ظزيحى ح‪ ٢ُٜ٩‬أ‪ ٝ‬حُٔ‪٤‬خٓ‪ ٢‬أ‪ ٝ‬ح‪٫‬ؿظٔخػ‪َٓ ٢‬طزط‪ ٖ٤‬رٌَ٘ ٓ‪ٞ‬ػن‪ٝ ،‬‬ ‫‪ٌ٘٘ٔ٣ ٫‬خ حُٔطخُزش رؤ‪٣‬ش كَ‪٣‬ش ٖٓ ؿ‪ َ٤‬حُٔطخُزش رلَ‪٣‬ش حُلَى حٕ ًخٕ كٌَ‪٣‬خ أ‪ ٝ‬ػوخك‪٤‬خ‪ٌُٜ ،‬ح‬ ‫‪٣‬ـذ ػِ‪٘٤‬خ إٔ ٗظ‪ٞ‬ؿ‪ٗ ٚ‬ل‪ ٞ‬حُلَى‪٣‬ش ‪ ٝ‬طلَ‪ َ٣‬ح‪ٔٗ٩‬خٕ ٖٓ ًَ حُو‪ٞ٤‬ى حُظ‪ ٢‬طٌزَ ػطخث‪ٚ‬‬ ‫ح‪٫‬ريحػ‪ ،٢‬ػِ‪٘٤‬خ ح‪٫‬طـخ‪ٗ ٙ‬ل‪ ٞ‬ح‪٧‬ه‪٬‬م حُ٘خرؼش ٖٓ حٌُحص ‪ ٝ‬حُلي ٖٓ ح‪٧‬ه‪٬‬م ح‪٫‬ؿزخٍ‪٣‬ش‪،‬‬ ‫‪ٜٗ٧‬خ طلي ٖٓ حٌٓخٗ‪٤‬ش حُٔلَ ك‪ ًَ ٢‬ح‪٧‬ك‪٤‬خء ُ٘ٔظو‪ ٢‬أه‪٬‬ه٘خ ٖٓ ًَ ًخثٖ ك‪.٢‬‬ ‫ػِ‪٘٤‬خ حُ‪ ّٞ٤‬إٔ ٗ٘ل‪ ٞ‬ؿزخٍ حُو‪ٞ‬ف حُٔظـٌٍ ك‪ ٢‬أػٔخه٘خ‪ ٖٓ ،‬ه‪ٍ ٍ٬‬ك‪ ٞ‬أ‪٣‬ش ِٓطش‬ ‫طلخ‪ ٍٝ‬طو‪٤٤‬ي حُلَى ُ‪٬‬روخء ػِ‪ ٚ٤‬ػزيحً ‪ ،ً٬٤ًُ ٝ‬ك‪ ٬‬أه‪٬‬م طَطـ‪ ٖٓ ٠‬ح‪ٔٗ٫‬خٕ حُلخهي‬ ‫‪ٔٗ٩‬خٗ‪٤‬ظ‪ ٝ ٚ‬حُٔظو‪ٞ‬هغ ك‪ ٢‬ىحثَط‪ ٚ‬حُي‪٤٘٣‬ش أ‪ ٝ‬حُؼَه‪٤‬ش أ‪ ٝ‬حُـ٘ٔ‪٤‬ش‪ٝ ،‬اًح ً٘خ ؿٔ‪٤‬ؼخ ِٓلي‪ٝ ٕٝ‬‬ ‫ٓئٓ٘‪ٔٗ ٕٞ‬ؼ‪ ٠‬اُ‪ ٠‬ىٍء ح‪ٟ٫‬ط‪ٜ‬خى‪ ،‬ػِ‪٘٤‬خ حُظَٔى ػِ‪ ًَ ٠‬أٗ‪ٞ‬حػ‪ ،ٚ‬ك‪ ٬‬كَ‪٣‬ش ٖٓ ؿ‪َ٤‬‬ ‫ح‪٫‬ػظٔخى ػِ‪ ٠‬حُظلِ‪ َ٤‬حٌُحط‪ ٝ ٢‬حٓظ٘ظخؽ ح‪٧‬كٌخّ ٖٓ ه‪ ٍ٬‬حُلَى ٗلٔ‪ ،ٚ‬ػِ‪٘٤‬خ إٔ ٗئٖٓ‬ ‫رؤٗلٔ٘خ أ‪ ٖٓ ٝ ً٫ٝ‬ػْ حُـ‪ ٙٞ‬ك‪ ٢‬أػٔخه٘خ حُزَ٘‪٣‬ش ُ٘ؼؼَ ػِ‪ ٠‬ح‪ٗ٧‬خ حُ‪ٜ‬ـ‪َ٤‬س حُٔظؤ‪ٜ‬ش‬ ‫رخ‪.ُٚ٩‬‬ ‫‪ٔ٣ ٫‬ؼ٘‪ ٢‬ح‪ ٕ٥‬ا‪ ٫‬حٕ حه‪ ٍٞ‬حٕ ٗؼ‪ٞ‬ر٘خ حُؼَر‪٤‬ش ٓظزو‪ٍ ٠‬ح‪ٟ‬وش ٌٍُِ ‪ ٝ‬ح‪ٓ٫‬ظزيحى ٓخىحٓض‬ ‫‪ ٫‬طِٔي ا‪ ٫‬ح‪ ،ُٚ٩‬ك‪ ٢ٜ‬طؼِ‪ٗ ١‬لٔ‪ٜ‬خ ػِ‪ ٠‬حٗ‪ٜ‬خ ‪ٛ‬خكزش ح‪٧‬ى‪٣‬خٕ حُٔٔخ‪٣ٝ‬ش ‪ ٝ‬حٕ ح‪ ُٚ٩‬ه‪ٜٜ‬خ‬ ‫طلي‪٣‬يحً ‪ ٝ‬حهظخٍ‪ٛ‬خ ً‪ ٢‬ط٘خّ رـخٗز‪ٓٞٗ ٚ‬ش أري‪٣‬ش‪.‬‬


‫اخزالكب ًض‪٤‬شا ‪ٝ +‬ع‪ِ٤‬خ ٖٓ ‪ٝ‬عبئَ ك‪٤ً ْٜ‬ق ‪٣‬لٌش أُِؾذ‬

‫ْ‬ ‫اخزِالكب ًَضِ ‪٤‬شا‬ ‫أ‪ ٖٔ٣‬ؿ‪ٞ‬عَ‬ ‫‪2006‬‬ ‫هللا َُ َ‪َ ٞ‬ؿيُ‪ٝ‬ح كِ‪ْ ِٚ ٤‬‬ ‫حهظِ‪٬‬كًخ ًَؼِ‪ ًَ٤‬ح﴾‬ ‫﴿أَكَ‪َ٣ ٬‬ظَ َيرََُّ‪ َٕٝ‬حُْو ُ َْ َءحَٕ َ‪ًَ َُْٞٝ‬خَٕ ِٓ ْٖ ِػْ٘ ِي َؿ‪ِ َّ َِْ ٤‬‬ ‫‪ ٞٛ ٌٙٛ‬حُظلي‪ ١‬حُظ‪ ٢‬هٍَ‪ٓ ٙ‬لٔي ُ‪٤‬ظؤًي ٖٓ رؼي‪ ٙ‬حٕ حُوَإٓ ٖٓ ػ٘ي هللا ‪ ٖٓ ْ٤ُ ٝ‬ػ٘ي ٓلٔي‬ ‫أ‪ ١‬حٗ٘خ حًح حػزظ٘خ حٕ ‪٘ٛ‬خى أهظ‪٬‬كخ ً ًؼ‪َ٤‬حً ك‪ ٢‬حُوَإٓ ٌٗ‪ ٝ ٕٞ‬رلذ ح‪٣٥‬ش أػزظ٘٘خ حٕ حُوَإٓ ٖٓ‬ ‫‪٘ٛ‬خػش رَ٘‪٣‬ش‬ ‫‪ ٝ‬أٗ‪ ٚ‬رخٌُخَٓ‬ ‫‪Made By Mohamad‬‬ ‫حُٔ‪٠‬لي ‪ ٝ‬حٌُ‪ ١‬كخص ػِ‪ ٠‬حُِٔٔٔ‪ ٝ ٖ٤‬ػِ‪ٓ ٠‬لٔي رخُظلي‪٣‬ي أ‪ ٝ‬ػِ‪ً ٖٓ ٠‬ظذ حُوَإٓ أ‪٣‬خ ً ًخٕ‬ ‫حٕ ‪ ٌٙٛ‬ح‪٣٥‬ش رخٌُحص ‪ ٢ٛ‬أ‪ ٍٝ‬ىُ‪ َ٤‬ػِ‪ ٠‬حُ‪ٜ٘‬خػش حُزَ٘‪٣‬ش ‪ ٝ‬حُـ‪ٓ َ٤‬ظو٘ش ُِوَإٓ‪.‬‬ ‫ً‪٤‬ق ‪ٌُٔ ٝ‬ح ؟؟؟؟‬ ‫ُ‪ً٘ ٞ‬خ طلي‪٘٣‬خ ٗخػَح ً ٓخ ‪ ,‬أ‪ٍٝ ٝ‬حث‪٤‬خ ً ٓخ أ‪ ٝ‬كظ‪ ٠‬أ‪ٗ ١‬و‪٘ٛ ٚ‬غ أ‪ٗ ١‬ت حٕ ‪٘ٛ‬خى أؿ‪١٬‬خ ً ك‪٢‬‬ ‫ٗؼَ‪ ٙ‬أ‪ٍٝ ٝ‬ح‪٣‬ظ‪ ٚ‬أ‪٘ٛ ٝ‬خػظ‪ًٝ ٚ‬خٕ ‪ٌٛ‬ح حُ٘و‪٣ ٚ‬ؼظزَ ٗلٔ‪ِٛ٘ٓ ٚ‬خ ً ػٖ حُـِ‪٘ٛ ٝ ٢‬ؼظ‪ً ٚ‬خِٓش‬ ‫‪٫‬طلظَٔ كظ‪ ٠‬حُ٘ي ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى أؿ‪ ١٬‬ك‪ٜ٤‬خ‬ ‫ك‪٤‬غ حٗ‪ٗ ٚ‬و‪ٓ ٚ‬ظوٖ ؿيحً ‪ٝٝ‬حػن ؿيحً رٔخ ‪٘ٛ‬غ أ‪ً ٝ‬ظذ‬ ‫ُ‪ً٘ ٞ‬خ طلي‪٘٣‬خ‪ ٙ‬كٔخًح ٓ‪٤‬و‪ ٍٞ‬رٌَ رٔخ‪١‬ش‬ ‫ٓخًح ً٘ظْ ٓظو‪ ُٕٞٞ‬ح‪ٜ٣‬خ حُزَ٘‪ ٕٞ٣‬حُـ‪ ٖ٤ِٛ٘ٓ َ٤‬ػٖ حٍطٌخد ح‪٫‬ؿ‪١٬‬‬ ‫ٓ‪٤‬و‪ ٍٞ‬ح‪ٓ ٝ‬ظو‪ ُٕٞٞ‬ؿي ُ‪ ٢‬ؿِطخ ً ‪ٝ‬حكيحً ك‪ٗ ٢‬ؼَ‪ ١‬ح‪ٍٝ ٝ‬ح‪٣‬ظ‪ ٢‬أ‪ ٝ‬ك‪٘ٛ ٢‬خػظ‪٢‬‬ ‫(حطليحى إٔ طـي هطجخ ً ‪ٝ‬حكيح)‬ ‫‪ ٖٓ َٛ‬حُٔ٘طو‪ ٢‬حٕ طو‪ ُٚ ٍٞ‬حطليحى إٔ طـي أهطخ ًء ًؼ‪َ٤‬س‬ ‫أ‪ ٝ‬حًح ‪ٝ‬ؿيص ‪ 100‬هطؤ كؤٗض ٓلن رؤٗ‪ ُْ ٢‬أطوٖ حُ‪ٜ٘‬ؼش أ‪ ٝ‬إٔ ‪ٌٛ‬ح حُ٘ؼَ ٓٔظل‪ َ٤‬حٕ ‪ٌٕٞ٣‬‬ ‫ًظز‪ً ٚ‬خطذ ٓلظَف ٓؼِ‪٢‬‬ ‫هللا َُ َ‪َ ٞ‬ؿيُ‪ٝ‬ح كِ‪ْ ِٚ ٤‬‬ ‫حهظِ‪٬‬كًخ ًَؼِ‪ ًَ٤‬ح﴾‬ ‫﴿أَكَ‪َ٣ ٬‬ظَ َيرََُّ‪ َٕٝ‬حُْو ُ َْ َءحَٕ َ‪ًَ َُْٞٝ‬خَٕ ِٓ ْٖ ِػْ٘ ِي َؿ‪ِ َّ َِْ ٤‬‬ ‫‪ ٖٓ َٛ‬حُٔ٘طو‪ ٢‬حٕ ‪٣‬و‪ ٍٞ‬هللا حٗ‪٘ٓ ٌٖ٣ ُْ ُٞ ٚ‬ؼ٘ي‪ٌُ٘ ٙ‬خ ٓ٘ـي أهظ‪٬‬كخ ً ًؼ‪َ٤‬ح ً‬ ‫كٔ٘خ ً‬ ‫ٓخًح ٓ‪ ٌٕٞ٤‬حُلخٍ ُ‪ٝ ٞ‬ؿيٗخ أهظ‪٬‬كخ ً هِ‪ً ٬٤‬‬ ‫‪ ٖٓ ٌٕٞ٤ٓ َٛ‬ػ٘ي هللا أّ ‪٫‬‬ ‫ٓخًح ُ‪ٝ ٞ‬ؿيٗخ أهظ‪٬‬كخ ً ‪ٝ‬حكيحً كو‪٢‬‬ ‫‪ٌٛ َٛ‬ح ‪٣‬يٍ حٕ هللا هي أهطؤ َٓس ‪ٝ‬حكيس كو‪ٌٛ ٝ ٢‬ح ُ‪ ْ٤‬ىُ‪ً ً٬٤‬خك‪٤‬خ ً ‪٧‬ىحٗش هللا‬ ‫أُ‪ً ْ٤‬خٕ ح‪٫‬ؿيٍ ‪ ٝ‬ح‪٫‬ه‪ ٝ ٟٞ‬ح‪٫‬كٖٔ ‪ ٝ‬ح‪ ٠ًً٧‬إٔ ‪٣‬و‪:ٍٞ‬‬ ‫هللا ُٔخ ‪ٝ‬ؿي‪ٝ‬ح ك‪ ٚ٤‬أ‪ ١‬أهظ‪٬‬ف﴾‬ ‫﴿أَكَ‪٣َ ٬‬ظَ َيرََُّ‪ َٕٝ‬حُْو ُ َْ َءحَٕ َ‪ًَ َُْٞٝ‬خَٕ ِٓ ْٖ ِػْ٘ ِي َؿ‪ِ َّ َِْ ٤‬‬ ‫ُٔخًح ًؼ‪ َٛ َ٤‬حُوِ‪ َ٤‬ىُ‪ َ٤‬ػيّ رَ٘‪٣‬ش حُوَإٓ‬ ‫‪٣ َٛ‬لن هلل ػيى ٓليى ٖٓ ح‪٧‬هظ‪٬‬كخص حًح طـخ‪ُٛٝ‬خ ‪ً ٌٕٞ٣‬ظخر‪٘ٛ ٚ‬خػش رَ٘‪٣‬ش ؿ‪ٓ َ٤‬ظو٘ش‬ ‫ػْ كخُ٘زلغ ك‪ًِٔ ٢‬ش ًؼ‪َ٤‬ح ً‬ ‫ٓخ ‪ٓ ٞٛ‬ل‪ ّٜٞ‬حٌُؼ‪ ٝ َ٤‬حُوِ‪َ٤‬‬ ‫‪ َٛ‬حًح ًخٕ ك‪ ٢‬حُوَإٓ ٓؼ‪ٓ ً٬‬جش أهظ‪٬‬ف ‪٣‬ؼظزَ ٖٓ ػ٘ي ؿ‪ َ٤‬هللا‬ ‫‪ٓ َٛ‬جش ‪ ٝ‬أىٗ‪٣ ٠‬ؼظذ ٖٓ ػ٘ي هللا ‪ٓ ٝ‬جش ‪ ٝ‬أػِ‪ ٠‬ك‪٤‬ؼظزَ رَ٘‪١‬‬ ‫‪٘ٛ َٛ‬خى ػيى ٓليى ُ‪٨‬هظ‪٬‬كخص ٗٔظط‪٤‬غ ه‪٤‬خّ حُوَإٓ ‪ٓ ٝ‬ؼَكش ٖٓ ًظز‪ ٚ‬رخُو‪٤‬خّ ُؼيى‬ ‫ح‪٫‬هظ‪٬‬كخص‬ ‫﴿أَكَ‪َ٣ ٬‬ظَ َيرََُّ‪ َٕٝ‬حُْو ُ َْ َءحَٕ َ‪ًَ َُْٞٝ‬خَٕ ِٓ ْٖ ِػ٘ ِيْ‬ ‫هللا َُ َ‪َ ٞ‬ؿيُ‪ٝ‬ح كِ‪ْ ِٚ ٤‬‬ ‫حهظِ‪٬‬كًخ ًَؼِ‪ًَ٤‬ح﴾‬ ‫َؿ‪ِ َّ َِْ ٤‬‬ ‫أُ‪ ٖٓ ْ٤‬حُٔلَ‪ ٝٝ‬ػيّ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى أ‪ ١‬أهظ‪٬‬ف‬ ‫‪ ٖٓ َٛ‬حُٔٔٔ‪ٞ‬ف ُ‪٬‬هلل إٔ ‪٣‬وظِق ً‪ٝ ٚٓ٬‬‬ ‫‪ٔٗ َٛ‬ظط‪٤‬غ ٓٔخٓلظ‪ ٚ‬حًح ‪ٝ‬ؿيٗخ ػِ‪ٓ ٠‬ز‪َ٤‬‬ ‫حُٔؼخٍ‪ 42‬أهظ‪٬‬ف‬ ‫ٓخ ط‪٤ٜ٘‬ق حٍ ‪ 42‬أهظ‪٬‬ف‬ ‫‪٣ َٛ‬ؼظزَ‪ً ٕٝ‬ؼ‪َ٤‬حً أّ هِ‪ ً٬٤‬رل‪٤‬غ ٗوٍَ ‪َٛ‬‬ ‫‪ً ٞٛ‬ظخد ًظز‪ ٚ‬حُ‪ً ٚ‬خَٓ أّ رَ٘‪ٗ ١‬خه‪ٚ‬‬ ‫‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪ٓ ٠ٔ٘٣‬خ هخٍ ك‪ٌ٤‬ظذ ٗ‪٤‬جخ ً ػْ ‪ٌ٣‬ظذ‬ ‫ٗ‪٤‬جخ ً آهَ ٓوخُق ُ‪.ٚ‬‬

‫‪24‬‬

‫‪ٝ‬ع‪ِ٤‬خ ٖٓ ‪ٝ‬عبئَ ك‪٤ً ْٜ‬ق ‪٣‬لٌش أُِؾذ‬ ‫أ‪ ٖٔ٣‬ؿ‪ٞ‬عَ‬ ‫ط‪ ٍٜٞ‬ػِ‪ ١ِ٣‬حُٔظي‪ ٖ٣‬حٗي حؿظٔؼض ٓغ ٗو‪٘ٛ ٚ‬ي‪١‬‬ ‫‪ ٝ‬حهٌ ‪٣‬و٘ؼي ‪ٍٞ٣ ٝ‬ى ًَ حٗ‪ٞ‬حع ح‪٫‬ىُش حُٔ٘طو‪٤‬ش ‪ ٝ‬حُؼوِ‪٤‬ش‬ ‫حُظ‪ ٢‬طئ‪٣‬ي كٌَط‪ ٚ‬رظوي‪ ْ٣‬حُزوَ‬ ‫‪٤ُ ٝ‬و٘ؼي حٕ حًَ ُلْ حُزوَ ‪ ٖ٤ٜ٣‬هيٓ‪٤‬ش ى‪٣‬خٗظ‪, ٚ‬‬ ‫‪ ٫‬رَ ‪٣‬لخ‪ ٍٝ‬حه٘خػي ر‪ُ ٍَ٠‬لْ حُزوَ ػِ‪ ٠‬حُ‪ٜ‬لش ٓٔظ٘يحً حُ‪ ٠‬حىُش ػِٔ‪٤‬ش طؼزض ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‬ ‫رؼ‪ ٞ‬حٗ‪ٞ‬حع حُي‪٣‬يحٕ حُظ‪ ٢‬طؼ‪ ٖ٤‬ك‪ُ ٢‬لْ حُزوَ‬ ‫‪ ٝ‬ط‪ ٍٜٞ‬ػِ‪ ١ِ٣‬حُٔظي‪ ٖ٣‬حٗ‪٣ ٚ‬لخ‪ ٍٝ‬ؿؼِي طويّ ح‪٫‬روخٍ ري‪ٍٝ‬ى ‪ ٝ‬طؼظَف رخ‪ ُٚ٫‬حُ‪ٜ٘‬ي‪٣‬ش‬ ‫حُٔظؼيىس‬ ‫ححُ‪ٍُ ٚ‬هخء ‪ ٝ‬حهَ‪ ٟ‬رؼٔخٗ‪٤‬ش حًٍع ‪ ٝ‬حهَ‪ ٝ ٟ‬حهَ‪ٟ‬‬ ‫‪ ٝ‬ىهَ ك‪ ٢‬ك‪ٞ‬حٍ ‪ َ٣ٞ١‬ػٖ ٓؼـِحص ‪ ٌٙٛ‬ح‪ ُٚ٫‬حُٔؼزظ‪ٚ‬‬ ‫‪ ٝ‬حُظ‪٫ ٢‬طوزَ حُـيٍ رخُ٘ٔزش ُِٔ‪ ٖ٤٣٬‬حٌُ‪٣ ٖ٣‬ئٓ٘‪ ٕٞ‬ر‪ٜ‬خ‬ ‫‪٫ ٝ‬ط٘ٔ‪ ٠‬حٕ ػيى حُٔئٓ٘‪ ٖ٤‬ر‪ٜ‬خ ‪٣‬ظؼي‪ ٟ‬ػيى حُؼَد ٓـظٔؼ‪ٖ٤‬‬ ‫ر‪َٜ‬حكش ٓخًح ٓ‪ٞٓ ٌٕٞ٤‬هلي ٓ٘‪ٚ‬‬ ‫‪ َٛ‬طٔظط‪٤‬غ حُل‪ٞ‬حٍ ٓؼ‪ ٚ‬رـي‪٣‬ش‬ ‫‪ٓ َٛ‬ظٔظط‪٤‬غ ٓ٘غ ٗلٔي ٖٓ حُ‪٠‬لي ػِ‪ ٠‬كي‪٣‬ؼ‪ ٚ‬ػٖ ٓؼـِحص حُ‪ٜ‬ظ‪ ٚ‬ح‪ ٝ‬طوي‪ُِ ٚٔ٣‬زوَ‬ ‫حظٖ حٗي طل‪ٜ٘ٔ‬خ ح‪ ٝ ٕ٥‬طل‪٤ً ْٜ‬ق ‪٘٣‬ظَ حٌُ‪ٓ ١‬ؼِ‪ ٢‬حُ‪ ٠‬حٌُ‪ٓ ١‬ؼِي‬ ‫ٓؼِي طٔخٓخ ً‬ ‫ٓؼِي رخُ‪٠‬ز‪٢‬‬ ‫ٓغ حهظ‪٬‬ف حُٔٔٔ‪٤‬خص ‪ ٝ‬حُٔؼـِحص‬ ‫‪ٓ ٝ‬غ حهظ‪٬‬ف حٗ‪ٞ‬حع حُظَ‪ٛ‬خص حُظ‪ ٢‬طلخ‪ ٍٝ‬ر‪٤‬ؼ‪ٜ‬خ ُ٘خ ٓغ طَ‪ٛ‬خص ‪ٛ‬ي‪٣‬و٘خ حُ‪ٜ٘‬ي‪ ١‬حٌُ‪١‬‬ ‫ري‪٣ ٍٙٝ‬لخ‪ ٍٝ‬ر‪٤‬ؼ‪ٜ‬خ‬ ‫ُي ‪ُ٘ ٝ‬خ‬


‫ػجبدح ؽٔبس اُ‪ٞ‬ؽش‬

‫ػجبدح ؽٔبس اُ‪ٞ‬ؽش‬ ‫أ‪ ٖٔ٣‬ؿ‪ٞ‬عَ‬ ‫ىهِض ك‪ٗ ٢‬وخٕ ٓلظيّ حُزخٍكش ٓغ ٗو‪٣ ٚ‬لٔذ ػِ‪ ٠‬حُظ‪٤‬خٍ حُٔؼظيٍ ح‪٢ٓ٬ٓ٫‬‬ ‫ٓل‪ ٍٞ‬حُلي‪٣‬غ ًخٕ حٗ‪ َٛ ٚ‬طئػَ ًظخرخط‪ً ٝ ٢‬ظخرخص ؿ‪ ١َ٤‬كؼ‪ ً٬‬ك‪ ٢‬ه‪ٞ‬س ح‪٫‬ى‪٣‬خٕ رٌَ٘ ػخّ‬ ‫‪ َٛ‬طولق ٖٓ ُهْ حُظ‪ٞ‬ؿ‪ٜ‬خص حُي‪٤٘٣‬ش حُٔٔظَ٘‪٣‬ش ك‪ ٢‬حُٔـظٔغ‬ ‫حُلـش حُظ‪َ١ ٢‬ك‪ٜ‬خ حُ‪ٜ‬ي‪٣‬ن ‪ ٢ٛ‬حٗ‪ٌ٣ ٖٓ ًَ ٝ ٚ‬ظذ ر‪ٌٜ‬ح ح‪٫‬طـخ‪٣٫ ٙ‬ويّ ري‪ ً٬٣‬ػٖ حُ٘ظخّ‬ ‫ح‪٫‬ى‪٢٘٣‬‬ ‫حُزي‪٣ َ٣‬ـذ حٕ ‪٣‬لَ ‪ ٌٕٞ٣ ٝ‬ر٘لْ حُ‪ٞ‬هض أك‪ٓ ٖٓ َ٠‬خ ٗلخٍر‪ٚ‬‬ ‫أه‪ٍٞ‬‬ ‫‪َ١‬ف حُزي‪٘٣ َ٣‬خه‪ِٛ ٞ‬ذ ٓخٗو‪ُٚٞ‬‬ ‫ٗلٖ ٗ٘خى‪ ١‬رخُوَ‪ٝ‬ؽ ٖٓ ح‪٣٫‬ي‪ُٞٞ٣‬ؿ‪٤‬خص حُظ‪ ٢‬حػزظض كِ٘‪ٜ‬خ ً‪٤‬ق ‪ٌ٘٘ٔ٣‬خ ٓطخُزش حُ٘خّ رظَى‬ ‫ٗظخّ ً‪ ًَ ٕٞ‬ح‪ٗ٫‬ظٔش حُظ‪ ٢‬طيػ‪ُِٜٝٗ ٢‬خ ٖٓ حُٔٔخء كخِٗ‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬أٍ‪ ٝ‬حُ‪ٞ‬حهغ ‪ ٝ‬طئى‪ ١‬حُ‪٠‬‬ ‫ٓخَٗح‪ ٖٓ ّٞ٣ ًَ ٙ‬كَ‪ٝ‬د ‪ ٝ‬هظَ ‪ ٝ‬طلـ‪َ٤‬حص‬ ‫أه‪ٍٞ‬‬ ‫ٓخًح طَ‪٣‬ي ‪٣َ٣ َٛ‬لي حٕ أه‪ُِ٘ ٍٞ‬خّ ‪٫‬طؼزي‪ٝ‬ح هللا ‪ٓ ٝ‬ؤٓظزيُ‪ ٌُْ ٚ‬رؤُ‪ ٚ‬آهَ طؼزي‪ٙٝ‬‬ ‫ُ‪ ْ٤‬ػِٔ‪ ٝ ٢‬ػِٔ٘خ ػِ‪ٓ ٠‬خأىػ‪ ٢‬حٕ ٗ‪ٞ‬ؿي حُطَم حُزي‪ِ٣‬ش‬ ‫ٗلٖ ػِٔ٘خ حٕ طزيأ رظ٘ـ‪ٓ َ٤‬خٍكؼي ػٖ ٓٔظ‪ ٟٞ‬حُوَ‪ٝ‬ى حُؼِ‪٤‬خ ‪ ٌٖٓ ٝ‬حُزَ٘ ٖٓ كٌْ ح‪ٍٝ٧‬‬ ‫ر‪٘ٓ٬‬خُع‬ ‫حٓظويّ ػوِي ؿي حُزي‪َ٣‬‬ ‫حٗ‪ ٚ‬ري‪ِ٣‬ي‬ ‫أطَى حٌُخث٘خص حُوَحك‪٤‬ش حُظ‪ ٢‬طٌٖٔ ك‪ٞ‬م حُـ‪ّٞ٤‬‬ ‫آٖٓ ر٘لٔي رؤ‪٫ٝ‬ىى رؼِٔي آٖٓ رؤ‪ٗ ١‬ت ػِ‪ ١َٗ ٠‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬ح‪ٔ٣‬خٗي ر‪ٗ ٚ‬خكؼخ ً ‪٣٫ ٝ‬ئً‪١‬‬ ‫ح‪٥‬هَ‪ٖ٣‬‬ ‫آٖٓ رخُلو‪٤‬وش آٖٓ رخ‪ٔٗ٫‬خٕ آٖٓ رويٍحطي‬ ‫أٖٓ رٔخ طَ‪٣‬ي َٗ‪ ١‬إٔ ‪٫‬طوظِ٘‪ ٢‬ك‪ ٢‬كخٍ ٍك‪٠‬ظ‪ٚ‬‬ ‫‪ ١َٗ ٝ‬حٕ ‪٫‬ططخُز٘‪ ٢‬رخكظَحّ ٓؼظويى ‪ ٝ‬ػٖ ػيّ ح‪ٓ٫‬خءس ُ‪ ٝ ٚ‬حٕ ًخٕ ‪ٌٛ‬ح ػِ‪ ٠‬كٔخد كَ‪٣‬ش‬ ‫طؼز‪.١َ٤‬‬ ‫رؼ‪٤‬يحً ‪ً ْ٤ُ ٝ‬ؼ‪َ٤‬حً ػٖ ‪ٌٛ‬ح حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‬ ‫ػِٔ‪٤‬خ ً ‪ ٝ‬حٓظلِلٌْ رؼو‪ٌُْٞ‬‬ ‫‪ ًًَ َٛ‬آ‪٣‬ش ‪ ٝ‬حُلٔ‪ ٝ َ٤‬حُزـخٍ ُظًَز‪ٛٞ‬خ ‪ٓ ٝ‬ظخع ٌُْ‬ ‫ٌٖٓٔ حٕ ‪٣‬ئػَ ك‪ ٢‬أ‪ٗ ١‬ت‪.......‬‬

‫ُٔخًح ‪ٌٛ‬ح حُظؼِن ح‪٧‬ػٔ‪ ٠‬ر٘‪٫ ٜٙٞ‬طلظَٔ ح‪ ٫‬حُٔوَ‪٣‬ش ٖٓ ‪ٝ‬ح‪ٟ‬ؼ‪ٜ‬خ‬ ‫‪ َٛ‬طؼظوي‪ ٕٝ‬حٕ ‪ ٌٙٛ‬حُـِٔش ٌٖٓٔ إٔ طٌظذ ػِ‪ ٠‬أكي ؿيٍحٕ ٌٓ‪ٞ‬ى ك‪٠‬خث‪ًٜٗٞ ٢‬خ‬ ‫ٓخػيص ػِ‪ ٠‬ر٘خث‪ٚ‬‬ ‫‪ َٛ‬حكظَحٓي ‪ٓ٧‬ي ‪ ٝ‬أهظي ‪ُٝ ٝ‬ؿظي ‪ٔٔ٣‬ق ُي طؼِ‪٤‬ن آ‪٣‬ش حُ٘ٔخء كَع ٌُْ كآط‪ٞ‬ح كَػٌْ‬ ‫أٗ‪ٗ ٠‬جظْ‬ ‫‪ ٖٓ َٛ‬حُٔ٘طن طؼِ‪٤‬و‪ٜ‬خ ػِ‪ ٠‬ؿيحٍ ر‪٤‬ظي ‪ ٝ‬إٔ طوَأ‪ٛ‬خ حُ٘ٔخء ٖٓ ٖٓ ًًَص‬ ‫ح‪ ٫‬طؼظزَ‪ٜٗٝ‬خ ٓ‪٘٤ٜ‬ش رٌَ٘ ٖٓ ح‪ٌٗ٫‬خٍ‬ ‫‪ ٌٖٔٓ َٛ‬ح‪ٔ٣٫‬خٕ ر‪ٜ‬خ ‪ ٝ‬طؤٓ‪ٓ ْ٤‬ـظٔغ ٓظل‪ َ٠‬ر٘لْ حُ‪ٞ‬هض‬ ‫‪ َٛ‬طؤٓ‪ٓ ْ٤‬ـظٔغ ٓظل‪٣ َ٠‬ظطِذ ً‪ ٕٞ‬حَُٔأس ًٔخهخٍ ٓلٔي أٍ‪٣ ٝ‬لَػ‪ٜ‬خ‬ ‫حَُؿَ ً‪٤‬لٔخ ٗخء‬ ‫‪ٌٛ‬ح ٓخ أكخٍر‪ٛ ٚ‬ي‪٣‬و‪٢‬‬ ‫ُْ ‪ ُٖ ٝ‬أكخٍد ٓخطٔٔ‪( ٚٗٞ‬هللا) ‪٫ ٢ٗ٧‬أأ‪ ٖٓٝ‬ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ ٙ‬أ‪ًٔ ٚٗ٧ ٝ ً٫ٝ‬ل‪ٓ ّٜٞ‬ـَى ‪٣٫‬ئً‪١‬‬ ‫(أٖٓ ٌُٖ ‪٫‬طئً‪ ١‬حُ٘خّ رخ‪ٔ٣‬خٗي)‬ ‫ُ‪ٔ٤‬ض ٌِٓ٘ظ‪ ٢‬رٔخ طئٖٓ ٌِٓ٘ظ‪ٓ ٢‬خًح طظو‪ َ٤‬إٔ ح‪ٔ٣‬خٗي ‪٣‬لَ‪ ٝ‬ػِ‪ ٢‬أٗخ‬ ‫حًح هٍَطْ ر‪٤‬غ أىٓـظٌْ أ‪ٟٝ ٝ‬ؼ‪ٜ‬خ رلخُش حُٔزخص كِ‪ٔ٤‬ض ٌِٓ٘ظ‪٢‬‬ ‫طزيأ ٌِٓ٘ظ‪ ٢‬ػ٘يٓخ طؼظزَٗ‪ ٢‬ػي‪ ْ٣‬حُـيحٍس رخُل‪٤‬خس‬ ‫‪ ُْ ٢٘ٗ٧‬أأ‪ ٖٓٝ‬رؤٕ حُ٘ٔخء كَع ُ‪٢‬‬ ‫أ‪ ُْ ٢٘ٗ٧ ٝ‬أأ‪ ٖٓٝ‬ر‪ٍَٝ٠‬س ىه‪ ٍٞ‬ى‪ٍٝ‬س حُٔ‪٤‬خ‪ ٙ‬رخَُؿَ حُ‪َٟٔ٤‬‬ ‫ٍرٔخ طو‪ ٍٞ‬حٗ٘‪ ٢‬ؿ‪ٜٓ َ٤‬يى‬ ‫ٗؼْ ‪ٛ‬ي‪٣‬و‪ٍ ٢‬رٔخ ح‪٘ٛ ٝ ٕ٥‬خ ٌُٖ ك‪ ٢‬كخٍ أػط‪٣ ٖٓ ٢‬ئٖٓ ر‪ ٌٜٙ‬حُظَ‪ٛ‬خص كَ‪ٛ‬ظ‪ٚ‬‬ ‫كؤٗ٘‪ٓ ٢‬ؤًًَ ر‪ٜ‬لش حُـ‪ٓ َ٤‬ـل‪ُٚ ٍٞ‬‬ ‫‪ٔ٤ٓ ٝ‬ظيٍ ػِ‪ ٢‬رو‪ َٛ ٍٞ‬طًٌَ‪ ٕٝ‬ك‪ٕ٬‬‬ ‫أه‪ٍٞ‬‬ ‫ُ‪ٔ٤‬ض ٌِٓ٘ظ‪ ٢‬طؤٓ‪ ٖ٤‬حُزيحثَ‬ ‫ُ‪ٔ٤‬ض ٓ‪ٜٔ‬ظ‪ ٢‬طؤٓ‪ ٖ٤‬آآُ‪ُِ ٚ‬ؼز‪٤‬ي‬ ‫ػ٘يٓخ طوَؽ ٖٓ كٌَس‬ ‫كِٖ طٌ‪ ٕٞ‬رلخؿظ‪ٓ٧ ٢‬ظزيٍ ُي حُ‪ٜ‬ي‪.‬‬

‫ٗؼْ ‪ ٝ‬أه‪ُٜٞ‬ب ‪ُِٔ ٝ‬شح االُق أٗب أؽبسة االد‪٣‬بٕ‬ ‫‪ ٝ‬أؽبسة ًَ ٖٓ ‪٣‬ش‪٣‬ذ إٔ ‪٣‬غْٔ ػو‪ ٍٞ‬أؽلبُ‪ ٢‬ث‪ٜ‬ز‪ ٙ‬اُزش‪ٛ‬بد‬ ‫‪٣ ٖٓ ًَ ٝ‬ش‪٣‬ذ هزَ أؽلبُ‪ ٢‬ثؾضاّ ٗبعق‬ ‫أ‪ ٝ‬ثغ‪٤‬بسح ٓلخخخ‬ ‫أ‪ ٝ‬ثج٘ذه‪٤‬خ س‪ٝ‬ع‪٤‬خ (ش‪ٞ٤‬ػ‪٤‬خ ًبكشح ) أ‪ ٝ‬أٓ‪٤‬شً‪٤‬خ ( ط‪٤ٗٞ٤ٜ‬خ‬ ‫ًبكشح ) اُظ٘غ ‪٣ ٞٛ ٝ‬و‪ٍٞ‬‬ ‫هللا أًجش ‪ ٝ‬اُ‪ ْٜ‬اػض االعالّ ‪ ٝ‬أُغِٔ‪ٖ٤‬‬ ‫أٗ‪ ٚ‬ثٌَ ثغبؽخ دكبع ٓشش‪ٝ‬ع ػٖ اُ٘لظ ‪ ٝ‬اُـ‪٤‬ش‬ ‫أ‪ ٖٔ٣‬ؿ‪ٞ‬عَ‬

‫ُوذ خِن اإلُ‪ ُٚ‬اإلٗغبَٕ ٌُ‪٣ ٢‬ؼجذ‪٣ٝ ٙ‬ط‪٤‬ؼ‪ً ٌُٚ٘ٝ .ٚ‬بٕ ‪٣‬ؼِْ هجَ إٔ ‪٣‬لؼَ‬ ‫رُي أٗ‪٣ ُٖ ٚ‬ؼجذ‪٣ ُٖٝ ٙ‬ط‪٤‬ؼ‪ .ٚ‬ك‪ً َٜ‬بٗذ سؿجز‪ ٚ‬ك‪ ٢‬ػجبدح اإلٗغبٕ ُ‪ ٚ‬ؿ‪٤‬ش‬ ‫ٗبػغخ‪ ،‬أّ ًبٗذ خطز‪ُ ٚ‬زؾو‪٤‬ن سؿجز‪ ٚ‬ؿ‪٤‬ش ًبك‪٤‬خ؟‬

‫ُ‬ ‫ؽ‪٤‬ش ًبٕ‬ ‫ُْ رشرجؾ اُؾش‪٣‬خ ‪ٓٞ٣‬ب ثبعْ ٖٓ أعٔبء ا‪ِ ُٜ٥‬خ ػجش اُزبس‪٣‬خ‬ ‫ت "آد‪ُِ ٝ "ٕٝ‬ؤش " أسؽبٓ‪٤‬ظ"‬ ‫ُِغٔب ٍِ "ك‪ٞ٘٤‬ط" ‪ُِ ٝ‬خؼش ِح ‪ ٝ‬اُخظ ِ‬ ‫ًٔب ُِؾشة "اس‪٣‬ظ"‪ ٝ ، ..‬اٌُض‪٤‬ش اٌُض‪٤‬ش ٖٓ أعٔبء ا‪ُٜ٥‬خ اُز‪ ٢‬اسرجطذ‬ ‫ثبألش‪٤‬بء ‪ ٝ‬أُؼبٗ‪ ٢‬اُز‪ ٢‬ػشكز‪ٜ‬ب رِي اُ ُٔغزٔؼبد‪..‬‬ ‫ألٗ‪ٜ‬ب ًٔل‪٣ ّٜٞ‬ؼ٘‪ ٢‬اُزٔشد ػِ‪ٓ ًَ ٠‬ب ُ‪٣‬ؾغْ اإلٗغبٕ ‪٣ ٝ‬غؼَ ٓ٘‪ً ُٚ‬بئ٘ب‬ ‫ُٓغخشا ُـ‪٤‬ش‪ ٝ ٙ‬ػبئذا ك‪ٓ ٢‬شاؽَ هذسار ِ‪ ٚ‬اُؼوِ‪٤‬خ ئُ‪ٓ ٠‬ب د‪ ٕٝ‬ئٗغبٗ‪٤‬ز‪ٚ‬؛ ‪ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬زا أُل‪٣ ّٜٞ‬زؼبسع ٓغ ًَ ط‪٤‬ؾ اُزوذ‪٣‬ظ ‪ ٝ‬اُشثؾ اُز‪ٖٓ ٢ٛ ٢‬‬ ‫ُزظجؼ هذع‪٤‬ز‪ٜ‬ب ٗبثؼخ ٖٓ ئدساً٘ب ُؾبعبر٘ب ‪ٝ‬‬ ‫ٓوزؼ‪٤‬بد رُي اُزأُ‪،..ٚ٤‬‬ ‫ُ‬ ‫‪٘٣‬زظ ػٖ ػِٔ‪٤‬بر٘ب اُؼوِ‪٤‬خ اإلدساً‪٤‬خ‪ٝ ،‬‬ ‫ر‪ٞ‬ه٘ب ُِ‪ٞ‬ط‪ ٍٞ‬ئُ‪ ٠‬أهظ‪ٓ ٠‬ب‬ ‫ُ‬ ‫غ‪٤‬خ‪ ٝ ،‬أُغزٔؼ‪٤‬خ‪ ٝ ،‬اإلٗغبٗ‪٤‬خ ػُٔ‪ٓٞ‬ب‪..‬‬ ‫اُؾ ّ‬

‫ػجذ هللا اُوظ‪٢ٔ٤‬‬

‫‪Ali Ku‬‬

‫‪25‬‬


‫ٓب‪ ٢ٛ‬اُـب‪٣‬خ ٖٓ ‪ٝ‬ع‪ٞ‬د هللا‬ ‫ٓب‪ ٢ٛ‬اُـب‪٣‬خ ٖٓ ‪ٝ‬ع‪ٞ‬د هللا؟‬ ‫ثغبّ اُجـذاد‪١‬‬ ‫رزخُؾ حُلِٕ‪ٝ ,‬ح‪ٓ٫‬ق‪ ...‬أٗؼ‪ُ٘ ٢‬لٔ‪ ٢‬هزَ ‪٤ٟ‬خع ٓ٘‪ِ٣ٞ١ ٖ٤‬ش ٖٓ ػَٔ‪ ١‬حٌُ‪ ٝ ٠٠ٓ ١‬أٗخ‬ ‫ٓئٖٓ ا‪ٔ٣‬خٕ ‪٣٫‬ظِكِف رؤٕ َٓ‪ ْ٣‬حُؼٌٍحء ًخٗض كو‪٤‬وش ػٌٍحء ‪ٝ‬رؤٕ آىّ كو‪٤‬وش ٍِٗ ٖٓ حُٔٔخء‬ ‫‪ٝ‬رؤٕ ٗ‪ٞ‬ف ‪٘ٛ‬غ ٓل‪٘٤‬ش ػٔ‪٬‬هش ؿيحً ‪ ٝ‬كَ٘ ك‪ٜ٤‬خ حُِٔ‪٤‬خٍحص ٖٓ حٌُخث٘خص حُل‪٤‬ش‪ .‬رزخُؾ حُلِٕ ‪ٝ‬‬ ‫ح‪ٓ٫‬ق أطًٌَ ًَ طِي ح‪٣٫‬خّ ‪ ٝ‬حُِ‪٤‬خُ‪ ٢‬حُظ‪ ٢‬ه‪٤٠‬ظ‪ٜ‬خ ٍحًؼخ ً ٓخؿيحً ٓظؼزيحً ٓ‪ٜ‬يهخ ً ُٔـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ‬ ‫ح‪ٓ٫‬خ‪ٛ َ٤١‬يهظ‪ٜ‬خ ٓـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ ح‪٫‬ؿز‪٤‬خء ك‪ٜ‬خٍص كل٘ش ٖٓ حُٔـخٗ‪ ٖ٤‬أٗز‪٤‬خء‪.‬‬ ‫هي أٓخٓق ٗلٔ‪ ٢‬رؼ‪ ٞ‬ح‪٫‬ك‪٤‬خٕ ‪ً٘ ٢٘ٗ٧‬ض ‪١‬ل‪ٛ ً٬‬ـ‪َ٤‬حً ‪ ٫‬أك‪ ْٜ‬حٌُ‪ ٕٞ‬ك‪ً٘ٝ ٢ُٞ‬ض أرلغ‬ ‫ػٖ طلخٓ‪ َ٤‬رٔ‪٤‬طش ‪٣‬وزِ‪ٜ‬خ ػوِ‪ .٢‬هي أٓخٓق ٗلٔ‪٤ًٔ ٕ٧ ٢‬ش ؿٔ‪ َ٤‬حُيٓخؽ حُظ‪ ٢‬طؼَ‪ٟ‬ض ُ‪ٜ‬خ‬ ‫ٌٓ٘ ٗؼ‪ٓٞ‬ش أ‪ٟ‬خكَ‪ً ١‬خٗض طل‪ٞ‬م هيٍس ًَ ؿخٓؼخص حُؼخُْ ك‪ ٢‬طِو‪ً ٖ٤‬ظخد ‪ٝ‬حكي ُ‪ٌٜ‬ح حُؼيى‬ ‫حٌُز‪ ٖٓ َ٤‬حُزَ٘‪ ُٖٝ ُْ ٢ٌُ٘٘ .‬أٓخٓق ٗلٔ‪ ٢‬ػٖ ًَ ‪ ّٞ٣‬ه‪٤٠‬ظ‪ٜٓ ٚ‬يهخ ً ُ‪ ٌٜٙ‬حُوَحكخص رؼي‬ ‫رِ‪ٞ‬ؿ‪ٝ ,٢‬ىه‪ ٢ُٞ‬حُـخٓؼش ‪ ٝ‬أٗلظخف ػخُْ ًخَٓ ٖٓ حُٔ٘طن ‪ ٝ‬حُؼِْ ‪ ٝ‬حُلِٔلش أٓخٓ‪ ,٢‬ػخُْ ًخَٓ‬ ‫أرٔ‪ٓ ٢‬خك‪٘٣ ٚ٤‬و‪ ٞ‬أًزَ هَحكش ػَكظ‪ٜ‬خ حُزَ٘‪٣‬ش‪ .‬هَحكش ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ح‪ُٜ٥‬ش‪ٝ ,‬آهَ‪ ْٛ‬ح‪ ُٚ٩‬حُ‪ٜ‬ـ‪َ٤‬‬ ‫حُٔيػ‪ ٞ‬هللا‪.‬‬ ‫أطًٌَ ح‪ٝ ٕ٥‬أػَف كـْ طِي حُوي‪٣‬ؼش حُظ‪ ٢‬طؼَ‪ٟ٘‬خ ُ‪ٜ‬خ ػ٘يٓخ ً٘خ ‪ٛ‬ـخٍحً ‪٣ٝ‬ظؼَ‪ُٜ ٝ‬خ كظ‪٠‬‬ ‫حُ‪ ّٞ٤‬أ‪١‬لخ ٌٍ أرَ‪٣‬خء ‪ًٗ٫‬ذ ُ‪ ٟٞٓ ْٜ‬أٗ‪ُٝ ْٜ‬ي‪ٝ‬ح ك‪ٓ ٢‬ـظٔؼخص ‪٫‬طئٖٓ رخُؼوَ‪ ,‬رَ ر‪ً ْٛٞ‬ز‪َ٤‬‬ ‫أٓٔ‪ ُ ٚ‬أهلل‪ .‬أه‪ُٜٞ‬خ رٌَ ‪ٟٞٝ‬ف ‪ ُٖٝ‬أَٓ ػٖ طَى‪٣‬ي‪ٛ‬خ ًِٔخ ٗخ‪ٛ‬يص أرخ ً أ‪ ٝ‬أٓخ ً ‪٣‬ؼِٔخٕ أ‪١‬لخُ‪ْٜ‬‬ ‫ٓ‪ٜ‬طِلخص ؿز‪٤‬ش ٓؼَ حُلٔيهلل أ‪ ٝ‬إٔ ٗخء هللا ‪ُُ٫‬ض كظ‪ ٠‬حُ‪ ّٞ٤‬أٍىى‪ٛ‬خ ٓ‪ٜٞ‬حً‪ .‬أه‪ُٜٞ‬خ رٌَ‬ ‫‪ٟٞٝ‬ف ًِٔخ ٍأ‪٣‬ض ‪١‬ل‪ ً٬‬رؼَٔ حُٔ٘ظ‪ َْٓ٣ ٖ٤‬ػ‪ٓ٬‬ش حُ‪٤ِٜ‬ذ ك‪٠٤‬لي أر‪ٞ‬ح‪ ٙ‬ك‪ٝ ٢‬ؿ‪ ,ٜٚ‬أه‪ٍٞ‬‬ ‫ُ‪ ْٜ‬ط‪ٞ‬هل‪ٞ‬ح‪٫ .‬طيَٓ‪ٝ‬ح حُز٘‪٤‬ش حُِـ‪٣ٞ‬ش ‪١٧‬لخٌُْ‪٫ ,‬طِ٘ػ‪ٞ‬ح هيٍط‪ ْٜ‬ػِ‪ ٠‬حُظلٌ‪ َ٤‬هخٍؽ ٗطخم‬ ‫حُٔ‪ٜ‬طِلخص ‪ٝ‬حُلًَخص حُٔ‪ٌ٤‬خٗ‪٤ٌ٤‬ش حُلخٍؿش ‪ٝ‬حُظ‪ً٘ ً٬٣ٞ١ٝ ً٬٣ٞ١ ٢‬خ ٗي‪ ٍٝ‬ك‪ٜ٤‬خ ‪ٜ٘ٓٝ‬خ ‪ُٜٝ‬خ‬ ‫ى‪ ٕٝ‬أ‪ ١‬كخثيس أ‪ٓ ٝ‬ؼ٘‪٫ .٠‬ط‪٠‬ل‪ٞ‬ح رؤػِ ٓخ طؼَك‪ ٕٞ‬ك‪ ٢‬حٌُ‪ ,ٕٞ‬أ‪١‬لخٌُْ‪ ٢ً ,‬طيهِ‪ٞ‬ح حُـ٘ش‪.‬‬ ‫‪٫‬طٌ‪ٞٗٞ‬ح ٓؼَ ًُي حُٔـ٘‪ ٕٞ‬ارَح‪ ْ٤ٛ‬حٌُ‪ ١‬كِ َْ كِٔخ ً كوخّ ٖٓ ٗ‪ ٝ ِٚ ٓٞ‬ؿِذ حُٔخ‪ٌ٣ ٢ً ٍٞ١‬رق‬ ‫أر٘‪٤ُ ٚ‬ؼزض َُر‪ ُ ٚ‬حٌُ‪ٍ ١‬أ‪ ٙ‬ك‪ ٢‬كِْ ػخرَ رؤٗ‪ُٓ ٚ‬ط‪٤‬غ‪.‬‬ ‫‪٘ٛ َٛٝ‬خى كو‪٤‬وش أ‪ ١‬كَم ر‪ ٖ٤ٌٓ ٖ٤‬ارَح‪ ْ٤ٛ‬حُٔـ٘‪ٝ ٕٞ‬طِي حٌُٔ‪ ٖ٤‬حٌُ‪ ١‬طٌرق ػو‪ ٍٞ‬حُٔ‪ٖ٤٣٬‬‬ ‫ٖٓ ح‪١٫‬لخٍ ًَ ‪ّٞ٣‬؟‬ ‫أؿِذ أ‪ٛ‬يهخث‪ ٝ ٢‬ؿٔ‪٤‬غ أ‪ ٖٓ ٢ِٛ‬حُٔئٓ٘‪ ٖ٤‬رلو‪٤‬وش ح‪٫‬ى‪٣‬خٕ حُظ‪ُٝ ٢‬ي‪ٝ‬ح ػِ‪ٜ٤‬خ ػِ‪ ٠‬أهظ‪٬‬ك‪ٜ‬خ‪.‬‬ ‫ك‪ ٬‬طلخ‪ ٍٝ‬إٔ طؤهٌ ٓ‪ٞ‬هق ٗو‪ ٖٓ ٢ٜ‬أكٌخٍ‪ ١‬كؤٗض ‪٫‬طؼَك٘‪٫ٝ ٢‬طؼَف ًْ أكذ أ‪ٛ‬يهخث‪٢‬‬ ‫‪ ٝ‬أ‪ٝ ٢ِٛ‬أطٔ٘‪ ٖٓ ٠‬أػٔخم هِز‪ ٢‬إٔ طٌ‪ ٕٞ‬ك‪٤‬خط‪ٓ ْٜ‬ؼ‪٤‬يس ‪٤ِٓٝ‬جش رٌَ ٓخ ‪ٔ٣‬ظلن إٔ ٗؼ‪ٌُٖ .ُ ٚ٘٤‬‬ ‫كخ‪ُِٛٞ ٍٝ‬ش إٔ طلٌَ ٓغ ٗلٔي‪ ,‬ك‪ ٢‬أػٔخم ‪ٛ‬يٍى ‪ ٝ‬إٔ ططَف ٓئآ‪ ً٫‬رٔ‪٤‬طخ ً ُ٘لٔي ‪ٝ‬كخ‪ٍٝ‬‬ ‫ح‪٫‬ؿخرش ػِ‪ ٚ٤‬أ‪ ٝ‬أطًَ‪٘ٛ ٚ‬خى كظ‪ ٠‬طـي ُ‪ ُ ٚ‬اؿخرش ٓو٘ؼش‪ .‬حُٔئآٍ ‪ٝ‬رٌَ رٔخ‪١‬ش ‪ٓ ٞٛ‬خًح ُ‪ُٝ ٞ‬يص‬ ‫ك‪ ٢‬ػخثِش أهَ‪٫ ٟ‬طي‪ ٖ٣‬رخُي‪ ٖ٣‬حٌُ‪ ١‬أٗضَ ػِ‪ ٚ٤‬ح‪ٕ٥‬؟ ٓخًح ُ‪ُٝ ٞ‬يص ك‪ ُٖٓ ٢‬آهَ ٓؼَ ُٖٓ‬ ‫ح‪٫‬ؿَ‪٣‬ن أ‪ ُٖٓ ٝ‬حُزخرِ‪ٖ٤٤‬؟ ٓخًح ُ‪ ُْ ٞ‬طِي ك‪ ٢‬حَُ٘م ح‪ ٢ٓٝ٫‬ح‪ُٝ ٝ ٕ٥‬يص ك‪ ٢‬رِي ٓؼَ حُٔ‪٣ٞ‬ي‬ ‫أ‪ ٝ‬حَُ٘‪٣ٝ‬ؾ؟ ‪ً٘ َٛ‬ض ٓظئٖٓ رٔخ طئٖٓ ر ِ‪ ٚ‬حُ‪ّٞ٤‬؟ ‪ً٘ َٛ‬ض ٓظيحكغ ػٖ ٓؼظويحطي رخ‪٫‬ى‪٣‬خٕ‬ ‫ح‪٫‬هَ‪ ٟ‬أ‪ ٝ‬كظ‪ ٠‬ح‪ُٜ٥‬ش ح‪٫‬هَ‪ ٟ‬ر٘لْ حُلٔ‪٤‬ش ‪ ٝ‬حُلٔخّ حٌُ‪ ١‬طيحكغ ر ِ‪ ٚ‬ػٖ ى‪٘٣‬ي ‪ًٝ‬ظخري حٌُ‪١‬‬ ‫طٔٔ‪ٓ ٚ٤‬ويٓخ ً ‪ٝ‬حُ‪ٜ‬ي حٌُ‪ ١‬طٔٔ‪ ٚ٤‬هي‪ٓٝ‬خً؟ كو‪ ٢‬أٓؤٍ ٗلٔي ‪ٌٛ‬ح حُٔئآٍ حُزٔ‪ٝ ٢٤‬أٗض ٓظؼَف‬ ‫كـْ حُوي‪٣‬ؼش حُظ‪ ٢‬طؼَ‪ٟ٘‬خ ُ‪ٜ‬خ ؿٔ‪٤‬ؼ٘خ‪.‬‬ ‫ٗلُٖ ؿٔ‪٤‬ؼخ ً ‪ٝ‬ر‪ ٬‬أٓظؼ٘خء ٗئٖٓ رخهلل ُ‪ٍ ُ ٚٗ٧ ْ٤‬رٔخ ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ ,‬أ‪ٍ ٚٗ٧ ٝ‬رٔخ هِن حٌُ‪ ٕٞ‬أ‪ٝ‬‬ ‫أػطخٗخ حُل‪٤‬خس‪ ,‬ك‪ًِٜ ٌٜٙ‬خ أٗ‪٤‬خء كلظ٘خ‪ٛ‬خ رؼي إٔ ًزَٗخ ًٔزٍَحص ‪ٓ٧‬زخد ا‪ٔ٣‬خٗ٘خ حُٔ٘ٔ‪٤‬ش‪ .‬أٗض‬ ‫رٌَ رٔخ‪١‬ش ُْ طوٍَ إٔ طٌ‪ٓ ٕٞ‬ئٓ٘خ ً‪ ,‬طٔخٓخ ً ٓؼِ‪ٓٝ ٢‬ؼَ ًَ حٌُ‪ ٖ٣‬ك‪ُ٘ٞ‬خ‪ٗ .‬لٖ رٌَ رٔخ‪١‬ش‬ ‫ٗئٖٓ ‪٘ٗ٧‬خ ٗؼَٗخ ػ٘يٓخ ً٘خ ‪ٛ‬ـخٍحً رؤٕ ح‪ٔ٣٫‬خٕ رخهلل ‪ٛ‬لش كٔ‪٤‬يس‪ .‬طؼِٔ٘خ ح‪ٔ٣٫‬خٕ هزَ إٔ ٗظؼِْ‬ ‫حُوَحءس ‪ٝ‬حُظلٌ‪ .َ٤‬طؼِٔ٘خ ح‪ٔ٣٫‬خٕ ػ٘يٓخ طؼِٔ٘خ ٗو‪ٓ ٍٞ‬خٓخ ‪ٝ‬رخرخ ‪ًٝ‬خٗ‪ٞ‬ح ‪٠٣‬لٌ‪ ٕٞ‬ك‪ٝ ٢‬ؿ‪٘ٛٞ‬خ‬ ‫ػ٘يٓخ ً٘خ ٗو‪ ٍٞ‬هللا ح‪َٗ ٝ‬ىى ػزخٍحص ى‪٤٘٣‬ش‪ً .‬خٗ‪ٞ‬ح ‪٠٣‬لٌ‪ ٕٞ‬ك‪ٝ ٢‬ؿ‪٘ٛٞ‬خ ‪ً٘ٝ‬خ ٗلَف ‪ٗ٫ٝ‬ؼِْ ٓخ‬ ‫طِي حُؼزخٍحص حُظ‪ ٢‬طـؼَ أ‪ِ٘ٛ‬خ كَك‪ ٖ٤‬حُ‪ ٌٙٛ ٠‬حُيٍؿش‪ ,‬كَ٘ىى‪ٛ‬خ‪ ,‬ك‪٤‬لَك‪ ٕٞ‬أًؼَ‪ ,‬كٌٍَ٘‪ٛ‬خ‬ ‫أًؼَ‪ .‬طؼِٔ٘خ ح‪ٔ٣٫‬خٕ ًٔخ طؼِٔ٘خ حٌُ‪ ,ّ٬‬ك‪ ٜٞ‬ؿِء ‪٣٫‬ظـِء ٖٓ أى‪ٝ‬حط٘خ حُِـ‪٣ٞ‬ش‪ .‬أ‪ٛ‬زل٘خ ٓئٓ٘‪ٖ٤‬‬ ‫‪ ُْ ٚٗ٧‬طٌٖ ُي‪٘٣‬خ ه‪٤‬خٍحص أهَ‪ .ٟ‬طٔخٓخ ً ًٔخ ُْ ٌٖٗ ِٗٔي أ‪ ١‬ه‪٤‬خٍحص أهَ‪ ٟ‬ك‪ ٢‬أهظ‪٤‬خٍ ٌَٗ‬ ‫حُطؼخّ حٌُ‪ٗ ١‬ظ٘خ‪ ,ُٚٝ‬أ‪ ٌَٗ ٝ‬حُِزخّ حٌُ‪ِٗ ١‬زٔ‪ُ ٌٖ٣ ُْ ,ٚ‬ي‪٘٣‬خ ه‪٤‬خٍ ك‪ ٢‬أهظ‪٤‬خٍ حُي‪ ٖ٣‬حٌُ‪١‬‬ ‫ٓ٘ئٖٓ ر ِ‪ ٚ‬أ‪ ٝ‬ح‪ ُٚ٩‬حٌُ‪٣َٗ ١‬ي إٔ ٗؼزي‪. ٙ‬‬ ‫‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى هللا ُ‪ ْ٤‬كو‪٤‬وش ػِٔ‪٤‬ش‪ ,‬ك‪ ٜٞ‬ؿ‪ٞٓ َ٤‬ؿ‪ٞ‬ى‪ ْ٤ُ ٞٛ ,‬أًؼَ ٖٓ ٓـَى ‪ٗ ْٛٝ‬لخ‪ ٍٝ‬أه٘خع‬ ‫أٗلٔ٘خ ر ِ‪ٗ ٢ً ٚ‬زٍَ أكؼخٍ ‪ ٝ‬أكٌخٍ ٗئٖٓ ر‪ٜ‬خ ‪ٗ٫‬ؼَف ٓ‪ٜ‬يٍ‪ٛ‬خ‪ ًَ .‬ح‪٫‬ىُش ‪ٝ‬حُزَح‪ ٖ٤ٛ‬حُظ‪٢‬‬ ‫ًخٗض ‪ُ٫ٝ‬حُض كِٔل‪٤‬ش ك‪َٜ‬حً طي‪ ٍٝ‬ك‪ ٢‬كِي حُؼـِ ح‪ٔٗ٩‬خٗ‪ ًَ .٢‬ح‪٫‬ىُش ‪ ٝ‬حُزَح‪٧ ٖ٤ٛ‬ػزخص‬ ‫‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى هللا ًخٗض ‪ُ٫ٝ‬حُض ٗلْ ح‪٫‬ىُش ‪ ٝ‬حُزَح‪ ٖ٤ٛ‬حُظ‪ ٢‬طٔظط‪٤‬غ أٓظويحٓ‪ٜ‬خ ‪٧‬ػزخص ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى أ‪ ١‬اُ‪ٚ‬‬ ‫آهَ ؿ‪ َ٤‬هللا أ‪ ٝ‬اُ‪ ٚ‬آهَ ك‪ٞ‬م هللا أ‪ ٝ‬كظ‪ ٠‬أػزخص ػيّ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى هللا‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫ًَ ح‪٫‬ىُش ‪ٝ‬حُزَح‪ ٖ٤ٛ‬طِي ‪٫‬طؼي‪ ٝ‬إٔ طٌ‪ ٕٞ‬أًؼَ ٖٓ طـ‪ ١ٞ‬كٌَ‪ ١‬رلض ػَٔ‪ ُ ٙ‬آ‪٫‬ف حُٔ٘‪ٖ٤‬‬ ‫‪٣‬ظْ أػخىس أٗظخؿ‪ ًَ ٚ‬كظَس ر‪٤ٜ‬ـش ؿي‪٣‬يس ك‪ٓ ٢‬لخ‪ُٝ‬ش ‪٧‬ػزخص ٓخ‪ٝ٫‬ؿ‪ٞ‬ى ُ‪ ٖٓ ُ ٚ‬ه‪َ١ ٍ٬‬ف‬ ‫أٓجِش ػو‪ٔ٤‬ش ػِ‪ٗ ٠‬خًِش ٖٓ هِن حٌُ‪ ٖٓ ,ٕٞ‬هِن حَُ‪ٝ‬ف‪ٗ ٢ٛٝ ,‬لْ حُٔئآٍ حُؼو‪ ْ٤‬ػٖ‬ ‫حُز‪٠٤‬ش ‪ٝ‬حُيؿخؿش حٌُ‪٣ ١‬ؼظوي‪ ٕٝ‬كو‪٤‬وش رؤٗ٘خ كظ‪ ٠‬حُ‪ِٔٗ٫ ّٞ٤‬ي ح‪٧‬ؿخرش ػِ‪.ٚ٤‬‬ ‫إٔ حُؼ‪ٓ ٖ٤‬غ هللا ًَ ‪ ٌٙٛ‬حُلظَس حُط‪ِ٣ٞ‬ش ًخٕ ‪َٟ‬رش ٓ‪ٞ‬ؿؼش ‪ُُ٫‬ض أٓظ٘ؼَ‪ٛ‬خ كظ‪ ٠‬حُ‪ّٞ٤‬‬ ‫ك‪ ٢‬أػٔخم ٗلٔ‪ُُ٫ ,٢‬ض أكخ‪ ٍٝ‬كظ‪ ٠‬حُ‪ ّٞ٤‬حُظوِ‪ ٖٓ ٚ‬ك‪٬٠‬ص ًُي حُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى حُؼو‪, َ٤‬‬ ‫‪ُُ٫ٝ‬ض أٗؼَ رؼ‪ ٞ‬ح‪٫‬ك‪٤‬خٕ رلخؿش ٌُُي حُ‪ ْٛٞ‬حٌُ‪٣ ١‬و٘ؼ٘‪ ٢‬رؤٕ ‪٘ٛ‬خى أدٌ ًز‪٤ٓ َ٤‬يرَ‬ ‫ًَ ٗت رٌَ٘ ٓخ‪ .‬رٌَ طؤً‪٤‬ي ‪٫‬طِحٍ ‪٘ٛ‬خى ػ٘ي‪ ١‬حُٔ‪ ٖٓ ٖ٤٣٬‬ح‪ٓ٫‬جِش ػٖ حُل‪٤‬خس ‪ٝ‬‬ ‫ح‪٫‬ه‪٬‬م ‪ ٝ‬ح‪ٔٗ٩‬خٕ ‪ ٝ‬حُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ .‬طِي ح‪ٓ٫‬جِش حُظ‪ً٘ ٢‬ض ٓخروخ ً أؿ‪٤‬ذ ػ٘‪ٜ‬خ رخهلل‪ٝ ,‬أه٘غ ٗلٔ‪٢‬‬ ‫رؤٗ٘‪ ٢‬أؿزض ػِ‪ٜ٤‬خ‪ ,‬حُ‪ ّٞ٤‬أػَف رؤٕ هللا ُ‪ ْ٤‬أًؼَ ٖٓ رخد هِل‪َُِٜٝ ٢‬د ٖٓ حُٔئآٍ‬ ‫حُلو‪٤‬و‪٣َ١ ,٢‬وش هي‪ٔ٣‬ش ٌُِٔخُ‪ٝ ٠‬حُؼخؿِ‪ ٖ٣‬ػٖ حُزلغ ك‪ ٢‬اٍؿخء ًَ حُظ‪ٞ‬ح‪ ٝ َٛ‬ح‪ٓ٫‬جِش‬ ‫حٌُز‪َ٤‬س حُ‪ ٠‬ه‪ٞ‬س ػظٔ‪ٗ٫ ٠‬ؼَك‪ٜ‬خ ‪ٔٗ ٫ٝ‬ظط‪٤‬غ حُ‪ُٜ ٍٞٛٞ‬خ‪ .‬طٔخٓخ ً ًٔخ ًخٗض طؼظوي‬ ‫حُ٘ؼ‪ٞ‬د حُزيحث‪٤‬ش ك‪ ٢‬أػٔخم ؿ‪ِٜٜ‬خ رؤٕ حُٔطَ ‪٣‬ؤط‪ ٖٓ ٢‬ح‪ُٜ٥‬ش ‪ٝ‬رؤٕ حُٔٔخء ٓوق َٓك‪ٞ‬ع‬ ‫ك‪ٞ‬م ح‪ٝ ٍٝ٫‬رؤٕ حُ٘ـ‪٘٣ُ ّٞ‬ش ك‪ ٢‬حُٔٔخء‪.‬‬ ‫ٌُٖ‪ٞٓ َٛ ,‬ص هللا ‪٣‬ـؼِ٘خ ٓؼيحء؟ ‪ٝ َٛ‬ؿ‪ٞ‬ى هللا ك‪ ٢‬ك‪٤‬خط٘خ ‪٣‬ـؼِ‪ٜ‬خ أًؼَ ٍ‪ٝ‬ك‪٤‬ش ‪ًٝ‬حص‬ ‫ٓؼ٘‪ ٠‬أػٔن؟ ٓخًح طؼظوي ؟؟‬

‫ٓإعغخ ع‪ٔ٤‬ظ ساٗذ‪ ١‬اُؼِٔ‪٤‬خ رؼشع ٓ٘ز‬ ‫ع٘‪ٞ‬اد ػذ‪٣‬ذح عبئضح هذس‪ٛ‬ب ِٓ‪ ٕٞ٤‬د‪ٝ‬الس‬ ‫ًبِٓخ ُٖٔ ‪٣‬غزط‪٤‬غ إٔ ‪٣‬ضجذ إٔ ُذ‪ٓ ٚ٣‬ب ‪٣‬ؼذ‬ ‫خبسهب ُِطج‪٤‬ؼخ ‪ ،‬ثششؽ اُوج‪ ٍٞ‬ثإٔ ‪ُ٣‬خؼغ‬ ‫رُي ئُ‪ ٠‬ئخزجبس ػِٔ‪ ٢‬ده‪٤‬ن ‪ ٝ ،‬اُغ‪٤‬ذ‬ ‫ع‪ٔ٤‬ظ ساٗذ‪٣ ١‬ؼغ خذ‪ ٙ‬ػِ‪ ٠‬ساؽز‪٘ٓ ٚ‬زظشا‬ ‫إٔ ‪٣‬طشم أ‪ ١‬عبؽش أ‪ٓ ٝ‬شؼ‪ٞ‬ر أ‪ ٝ‬طبؽت‬ ‫سه‪٤‬خ ششػ‪٤‬خ شبك‪٤‬خ أ‪ ٝ‬ر‪ ٝ‬خبط‪٤‬خ رخبؽش أ‪ٝ‬‬ ‫‪ٝ‬ع‪٤‬ؾ س‪ٝ‬ؽبٗ‪ ٢‬أ‪ُٓ ٝ‬خشط ُِغٖ ٖٓ‬ ‫اُغغذ ‪...‬أ‪..ٝ‬أ‪...ٝ‬ئُخ ثبة أُإعغخ ؽبُجب‬ ‫أُِ‪ ٕٞ٤‬د‪ٝ‬الس ‪ٝ‬اصوب ٓٔب ُذ‪ ٚ٣‬هبثال إٔ‬ ‫‪٣‬خؼؼ‪ ٚ‬إلخزجبس ػِٔ‪ٜ٘ٔٓ ٢‬ظ ‪ٝ‬ده‪٤‬ن ‪،‬‬ ‫‪ٝ‬ؽز‪ ٠‬ا‪ ٖٓ ًَ ٕ٥‬رغشأ ‪ٝ‬ؽشم رُي اُجبة‬ ‫ػبد خبئجب ‪ٝ‬هذ اٌٗشلذ خذ‪٣‬ؼز‪ٝ ، ٚ‬الصاٍ ‪٘ٛ‬بى ٓجِؾ ‪ٝ‬هذس‪ ٕٞ٤ِٓ ٙ‬د‪ٝ‬الس ‪٘٣‬زظشٖٓ‬ ‫‪٣‬غزط‪٤‬غ ٗ‪.ِٚ٤‬‬


Let us hear your opinion

‫٘ب‬٤‫ي ك‬٣‫أعٔؼ٘ب سأ‬ I Think ‫ٓغِخ‬ ‫ش‬ٜ‫ ٖٓ ًَ ش‬11 ًَ ‫ٓغِخ رظذس‬

ٖ٤‫ػ‬ٞ‫ػخ ٖٓ اُشجبة أُزط‬ٞٔ‫ ٗزبط ٓغ‬٢ٛ َ‫ ٓإعغخ ث‬ٝ‫خ أ‬ٜ‫ ع‬١‫ٓخ ٖٓ أ‬ٞ‫ش ٓذػ‬٤‫أُغِخ ؿ‬ ‫ى‬ٞ‫غج‬٤‫ اُل‬٠ِ‫َ طلؾز٘ب ػ‬٤ٔ‫اثؾ اُزؾ‬ٝ‫ٕ س‬ٝ‫ رغذ‬٢‫خ اُز‬٤ٗٝ‫ب االٌُزش‬ٜ‫ ٗغخز‬٢‫خ ك‬٤ٗ‫ٓغِز٘ب ٓغب‬ https://www.facebook.com/I.Think.Magazine ٠ُ‫ ا‬٢ٗٝ‫ذ اٌُزش‬٣‫ ُألشزشاى اُشعبء اسعبٍ ثش‬ٝ‫اطَ أ‬ٞ‫ُِز‬ a.ghojal@gmail.com ‫ى‬ٞ‫ظ ث‬٤‫ اُل‬٠ِ‫ طلؾخ ٓإعظ أُغِخ ػ‬٠ُ‫ ا‬ٝ‫أ‬ https://www.facebook.com/ayman.ghoj ‫اؽذ‬ُٞ‫ ُِؼذد ا‬٢ً‫ش‬٤ٓ‫الس أ‬ٝ‫ د‬10 ‫ػخ ثغؼش‬ٞ‫اُ٘غخخ أُطج‬ ‫ أُالؽن‬+ ‫ ػذد‬12 ١ٞ٘‫ ُألشزشاى اُغ‬٢ً‫ش‬٤ٓ‫الس أ‬ٝ‫ د‬110 ٝ‫أ‬ ٖ‫ق اُشؾ‬٣‫ٓبػذا ٓظبس‬ . ‫ب‬٣‫ٕ دػْ أُغِخ ٓبد‬ٝ‫د‬ٞ٣ ٖ٣‫ ُألشخبص اُز‬٢ٛ ‫ػخ‬ٞ‫ ؽجؼب اُ٘غخخ أُطج‬ٝ . ‫بد أُغِخ‬ٛ‫خبُق ارغب‬٣ ١‫ سأ‬١‫خ ثششؽ ػذّ كشع أ‬٤‫عغز‬ُِٞ‫ ا‬ٝ ‫خ‬٣ٞ٘‫ أُؼ‬ٝ ‫خ‬٣‫أُغِخ روجَ االػبٗبد أُبد‬

I Think Magazine The Magazine is published every 11 of each month The Magazine is not supported by any entity or institution, but is the product of a group of volunteers Our magazine free digital version which you can find links to download On our page on Facebook https://www.facebook.com/I.Think.Magazine To communicate or to subscribe, please send an email to a.ghojal @ gmail.com Or to the founder of the magazine page on Facebook https://www.facebook.com/ayman.ghoj The printed version at $ 10 for the number one Or U.S. $ 110 annual subscription for 12 Number of supplements Except for shipping expenses And of course the printed version is for people who wish to support the magazine financially. The Magazine accepts subsidies physical, moral and logistical, provided not to impose any opinion contrary to trends in the magazine

27

مجلة أنا أفكرالعدد الأول I Think Magazine issue 1  

مجلة أنا أفكرالعدد الأول I Think Magazine issue 1

مجلة أنا أفكرالعدد الأول I Think Magazine issue 1  

مجلة أنا أفكرالعدد الأول I Think Magazine issue 1

Advertisement