Page 1

JABATAN PERDAGANGAN DUA2022 PENGURUSAN DALAM ISLAM

NAMA PENSYARAH: FARAH IZATI BINTI MOHD TAHER

Nur Syaidathul Syafinaz Binti Rosli Nursyahrina Binti Sauki Nur Amirah Binti Hamlet Nurul Hanani Binti Abdul Rahman Nurul Farah Izzati Suharto Binti Abdullah

000604130034 000530130276 000207130700 000720131456 001007130110

20DAT18F1016 20DAT18F1061 20DAT18F1067 20DAT18F1084 20DAT18F1066


BAB 1 : KONSEP ASAS ISLAM

Antara isi-isi penting : 1.1.1 Menjelaskan konsep akidah 1.1.2 Menjelaskan konsep syariah 1.1.3 Menjelaskan konsep akhlak

OBJEKTIF

Setelah mempelajari bab ini, anda seharusnya dapat:ď ľ Mengguna pakai asas-asas islam dalam kehidupan ď ľ Mengaplikasikan konsep akidah dalam kehidupan seharian ď ľ Mendefinisikan makna islam, iman dan ihsan


KONSEP AKIDAH


Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberi buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhan-Nya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. (Surah Ibrahim: 24 – 25)


KONSEP SYARIAH

DEFINISI


dari pengertian, Syariah adalah segala peraturan agama yang telah ditetapkan Allah SWT untuk umat islam, baik dari Al-Qur‟an maupun dari sunnah Rasulullah SAW, yang diberikan kepada manusia melalui para Nabi agar manusia hidup selamat di dunia maupun di akhirat.Para pakar hukum Islam memberikan batasan pengertian “Syariah” yang lebih tegas untuk membedakannya dengan “Ilmu Fiqhi”, yang diantaranya sebagai berikut: a.Imam Abu Ishak As-Syatibi dalam bukunya Al-Muwafaqat fiushulilahkam mengatakan,“Bahwasanya arti syariah itu, sesungguhnya, menetapkan batas tegas bagi orang-orang mukallaf, dalam segala perbuatan, perkataan, dan akidah mereka.” b.Syikh Muhammad Ali Ath-thahawi dalam bukunya kassyful istilahil funun mengatakan, “Syariah ialah segala yang telah diisyaratkan Allah SWT untuk para hamba-Nya, dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh para Nabi Allah as. Baik yang berkaitan dengan cara pelaksanaannya, dan disebut dengan far‟iyah amaliah lalu dihimpun dalam ilmu fiqh atau cara berkaidah yang disebut pokok akidah, dan dihimpun oleh ilmu kalam, dan syariah ini dapat disebut juga dengan diin (agama) dan millah. c.Prof. DR. Mahmud Salthutmengatakan bahwa, “Syariah adalah segala peraturan yang telah disyariatkan Allah, atau Ia telah mensyariatkan dasar-dasarnya, agar manusia melaksanakannya, untuk dirinyasendiri, dalam berkomunikasi dengan Tuhannya, dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, dengan alam semesta,dan berkomunikasi dengan kehidupan.” Definisi tersebut menegaskan bahwa syariah sama artinya dengan diin (agama) dan millah. Berbeza dengan ilmu fiqh yang hanya membahas tentang amaliyah hukum (ibadah). Sedangkan bidang akidah dan hal-hal yang berhubungan dengan alam gaib, dibahas oleh ilmu kalam atau ilmu tauhid


KONSEP AKHLAK DEFINISI Akhlak adalah salah satu daripada ajaran islam yag memiliki kedudukan yang sangat penting. Akhlak merupakan buah yang dihasilkan daripada proses menerapkan akidah, syariah dan ibadah. Ibadah pohon akhlak merupakan buah kesempurnaan dari pohon tersebut setelah akar dan batangnya kuat. Jadi, tidak mungkin akhlak ini akan terwujud pada diri seseorang jika dia tidak memiliki akidah dan syariah yang baik.

BAHASA : khuluq. Perangai/ tabiat/ adab/ adat kebiasaan/ agama FALSAFAH:

Imam Al-Ghazal :iSfat tertanam dalam jiwa, daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu IbnuMaskawih: Keadaan jiwa, mendorong melakukan perbuatan-perbuatan tanpa pertimbangan akal fikiran terlebih dahulu Prof Dr Ahmad Amin: Kehendak dibiasakan & akan menjadi kebiasaan yang mudah dilakukan.

CIRI-CIRI AKHLAK

 Bersifat mutlak dan menyeluruh  Melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan  Bersifat sederhana dan seimbang  Mencakupi suruhan dan larangan


PERANAN AKHLAK SESEORANG INDIVIDU

DALAM

KEHIDUPAN


CARA MEMUPUK AKHLAK YANG BAIK  Banyak membaca buku untuk mengambil teladan anda dari sahabat-sahabat nabi dan mengikuti kajian-kajian Islam.  berusaha mengamalkan nilai-nilai iman yang sudah kita ketahui kedalam perilaku kita sehari-hari.  Latihan ibadah  mengurangi maksiat  membentuk golongan yang baik  melatih amal atau kerja kita  bergaul dengan orang-orang soleh  meninggalkan golongan yang buruk  mengambil hal positif dari golongan di sekitar kita


KESIMPULAN

Profile for syaidathulsyafinaz

tekanan stress  

tekanan stress  

Advertisement