Page 1

PELAN TINDAKAN PROGRAM SEKOLAH SELAMAT UNIT HAL EHWAL MURID 2011 NAMA AGENSI KOD SEKOLAH NO. TELEFON N0. FAKS E-MAIL LAMAN WEB

: : : : : :

SMK TAMAN INDAH NEA 5057 06-4414479 06 -4413502 smktamanindah@gmail.com http://myhemsmti.blogspot.com

Orang yang cemerlang melihat setiap halangan sebagai peluang untuk mengasah potensi; manakala orang yang tidak cemerlang menganggap setiap halangan sebagai alasan yang menyebabkan kemundurannya.. Jadilah anda seorang yang berfikiran cemerlang‌..


KANDUNGAN 1.

KONSEP SEKOLAH SELAMAT SMKTI -

2.

Pengenalan Polisi Sekolah Selamat Jawatankuasa Induk dan Pelaksana Fungsi dan Peranan Sekolah, Keluarga dan Komuniti Anggaran Perbelanjaan Perancangan Aktiviti Tahunan

POLISI SEKOLAH SELAMAT SMKTI - Bidang Keselamatan Semasa Perjalanan Pergi dan Balik Sekolah - Bidang Keselamatan Semasa Menjalankan Aktiviti Kokurikulum, Perkhemahan dan Lawatan - Bidang Keselamatan Fizikal dan Banguan Sekolah - Bidang Sosial - Bidang Keselamatan daripada Bencana Alam - Bidang Disiplin Pelajar

3.

LAMPIRAN -

Carta – carta Aliran Brosur Polisi Sekolah Selamat SMTI Manual Keselamatan Sekolah Borang Aduan


PROGRAM SEKOLAH SELAMAT 2011 1.0

KONSEP SEKOLAH SELAMAT Konsep Selamat didefinisikan sebagai persekitaran sekolah yang selamat di mana warga sekolah selamat tanpa gangguan daripada mana-mana pihak samada dari dalam mahu pun dari luar. Bagi merealisasikan polisi sekolah selamat berjalan dengan baik dan terancang maka segala usaha ke arah meningkatkan keselamatan sekolah dan penghuninya haruslah dipikul bersama oleh semua pihak. Mengawal keselamatan di sekolah adalah terletak kepada pihak pengurusan sekolah yang bertanggungjawab mewujudkan peraturanperaturan , latihan-latihan yang berteraskan pendidikan demi mengelak, mengawal dan mengurangkan kemungkinan berlakunya insiden-insiden negative di kalangan murid. Manakala di rumah, amalan keselamatan adalah merupakan pengukuhan kepada segala nilai yang diterapkan melalui pengajaran , asuhan dan amalan. Dalam konteks masyarakat yang lebih luas pula, keselamatan adalah merupakan satu manifestasi bangsa yang berdisiplin, bertanggungjawab, berpengetahuan dan memiliki jati diri yang cemerlang.

2.0

MATLAMAT Mewujudkan budaya selamat di sekolah dan persekitaran secara berterusan dengan sokongan keluarga dan komuniti.

3.0

OBJEKTIF  Meningkatkan kefahaman mengenai tatcara dalam menghadapi sebarang isu keselamatan , kecemasan dan kemalangan  Meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap keselamatan dalam perancangan dan pelaksanna aktiviti-aktiviti sekolah.  Mewujudkan persekitaran sekolah sihat, selamat dan menyeronokkan.  Memastikan hak setiap individu warga sekolah dipertahan dan dijaga.  Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.  Memujudkan panduan bagi setiap tindakan yang perlu diambil  Mewujudkan persekitaran untuk mental dan emosi yang sihat  Meningkatkan tahap penumpuan kepada pembelajaran dan kerja di kalangan warga sekolah.  Menimbulkan rasa lebih mudah dan rela untuk menyumbang secara positf kepada sekolah.

4.0

RASIONAL  Dalam banyak keadaan keselamatan kerap diabaikan dan jarang dijadikan asas pertimbangan .  Warga sekolah dewasa ini terdedah dengan isu-isu keselamatan fizikal,emosi dan teknikal. Jesteru itu, polisi yang berterusan perlu diwujudkan.  Kurang mendapat kerjasama daripada keluarga dan masyarakat dengan institusi pendidikan dan segi keselamatan.

Page 1


 Keupayaan sekolah dalam menangani isu-isu keselamatan amat terbatas tanpa sokongan keluarga dan komuniti. 5.0

SASARAN Semua warga SMK Taman Indah yang terdiri daripada: o Pelajar o Guru-guru o Staf sokongan

6.0

PERNYATAAN POLISI SEKOLAH SELAMAT SMKTI “SEKOLAH SELAMAT, WARGA HARMONI, MASYARAKAT BERKAT”  Selamat semasa pergi dan balik sekolah  Selamat semasa menjalankan aktiviti kokurikulum, perkhemahan dan lawatan.  Selamat dalam persekitaran sekolah  Selamat daripada gangguan Emosi dan Rohani  Selamat daripada Bencana Alam  Mematuhi peraturan sekolah

7.0

PROGRAM / AKTIVITI o o o o o o o o o o o o o o o o

Penubuhan AJK Induk Mesyuarat AJK Induk Mesyuarat AJK Pelaksana Majlis Pelancaran Sekolah Selamat Taklimat Keselamatan Lalu Lintas Taklimat Keselamatan Fizikal dan Bangunan Sekolah Taklimat Keselamatan Menjalankan Aktiviti Kokurikulum Taklimat Keselamatan daripada Gangguan Emosi dan Rohani Taklimat Keselamatan Bencana |Alam Taklimat Disiplin Bahan edaran / brosur kepada warga sekolah/waris Pameran/Ceramah dengan agensi/Jabatan yang berkaitan Poster/Tayangan video Proram interaksi dengan jabatan tertentu dan waris serta masyarakat setempat. Kaunseling/Bimbingan individu/Kelompok Program-program lain yang bersesuaian.

Page 2


8.0

9.0

JAWATANKUASA INDUK: Pengerusi

:

Naib Pengerusi I

:

Naib Pengerusi II

:

Naib Pengerusi III

:

Setiausaha I Setiausaha II Pen. Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: : : :

Pn. Soon Loi Thai (Pengetua SMKTI) En. Abd. Aziz b Abd Rahman (GPK 1 ) En. Mohammad b Said (GPK HEM) En. Vikraman a.l Vellayuthan (GPK Kokurikulum) En. Aris bin Mihat Cik Tan Soo Shin Pn. Hjh Faridah bt Deman En. Hashim bin Ismail(YDP PIBG) En. Norsham b Mohd Safian(Pegawai AADK) C/Insp. Pn. Puspa a/p Palaniandy(Polis) (Bomba) (Kesihatan) (Penghulu) En. Khairuddin b Mohd Taufik(Wakil Guru) En. Mazlan bin Lambak(Guru Disiplin) (Keselamatan Persekitaran) (Keselamatan Lalulintas) En. Kunasegar a/l Mookiah(Penyelaras Kokurikulum) Pn. Geeta a/p Dhirajlal(Guru Disiplin ) (Ketua Pelajar)

JAWATANKUASA PELAKSANA a) Keselamatan Fizikal dan Bangunan Sekolah Pengerusi : Pn. Ramlah bt Yunus (GK Math/Sains) Setiausaha : Pn. Fatimah Zaharah bt Mohd Kadzri AJK : En. Hamzah bin Hamid Cik Norazlina bt Mohamad Pn. Norhasidah bt Ismail

b) Keselamatan Lalu Lintas (Pergi dan Balik Sekolah) Pengerusi : Pn. Rosna bt Mohamad(GK Tek./Vok.) Setiausaha : Pn. Alizarinah bt Ali AJK : Pn. Norfarain bt Yaakob En. Zamri bin Mohd Zin Pn. Hamidah bt Mansor En. Foo Wah Phang

Page 3


c) Keselamatan Menjalankan Aktiviti Kokurikulum , Perkhemahan dan lawatan Pengerusi : En. Vikraman a/l Velayuthan (GPK Kokurikulum) Setiausaha : En. Kunasegar a/l Mookiah AJK : Semua Guru Penasihat Kelab / Persatuan / Badan Beruniform d) Keselamatan Sosial Pengerusi : Setiausaha : AJK :

Cik Hjh Nor Azizah bt Ismail (GK Kemanusiaan) Pn. Natrah Rulam Ahmad Semua Guru Mata pelajaran Pendidikan Islam dan Guru Mata pelajaran Pendidikan Moral

e) Bencana Alam Pengerusi Setiausaha AJK

: : :

Pn. Hjh Faridah bt Deman (GK Bahasa) Pn. Hjh. Norhunaini bt Tahir Pn. Azira bt Hassan En. Safri bin Jamaludin Cik Chua Hui Wen Pn. Zanariah bt Md Saaid

f) Disiplin Murid Pengerusi Setiausaha AJK

: : :

En. Mohammad b Said (GPKHEM) En. Mazlan b Lambak En. Khairuddin b Mohd Taufek En. Murali a/l Mookiah Pn. Chiang Cheng Kim En. Ng Chan Heng En. Azman bin Mohd Din Pn. Geeta a/p Dhirajlal Pn. Tengku Hapizah bt Raja Hamzah En. AP Rajan

Page 4


10.0

FUNGSI JAWATANKUASA SEKOLAH SELAMAT

   

Menyediakan kod etika dan tanggungjawab semua warga sekolah. Menyediakan kod etika dan tanggungjawab pihak lain(Komuniti,keluarga) Mempromosi secara aktif kod dan etika semua warga sekolah dan komuniti setempat. Mendidik dan melatih guru, kakitangan sekolah dan ahli komuniti akan prosedur keselamatan yand ada.  Memastikan wujud kesedaran di kalangan semua pihak akan isu sekolah selamat.  Melaksana , menilai dan mengkaji semua dasar dan prosedur Sekolah Selamat dari masa ke semasa. 11.0

PERANAN

Warga sekolah, keluarga dan komuniti perlu memainkan peranan masing-masing bagi merealisasikan Polisi Sekolah Selamat contoh peranan boleh dilakukan adalah seperti berikut: A. PERANAN SEKOLAH o Menyediakan prasarana yang selamat dan kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran. o Memastikan semua warga sekolah(guru,pelajar,staf sokongan) sentiasa selamat semasa pergi dan balik sekolah termasuk selamat semasa menjalankan aktiviti kokurikulum dan lain-lain aktiviti luar darjah. o Mempamerkan semua polisi,peraturan dan tatacara yang berkaitan dengan amalan selamat di tempat yang sesuai. o Melaksanakan Pelan Pengurusan Krisis. o Menyediakan prosedur/sistem amaran awal akan isu keselamatan seperti banjir, ribut, dan lain-lain. o Mewujudkan sistem pelaporan bagi sebarang kes yang melibatkan isu-isu keselamatan pelajar. o Mewujudkan Jawatankuasa Sekolah Selamat. o Menyediakan Buku Panduan Polisi Sekolah Selamat untuk diedarkan kepada semua warga sekolah dan ibu bapa/penjaga. o Menguatkuasa semua peraturan sekolah dengan bersungguh-sungguh dan tegas. B. PERANAN KOMUNITI DI DALAM SEKOLAH: o Menyokong semua polisi , peraturan dan panduan yang disediakan oleh pihak sekolah. o Memberi sumbangan perkhidmatan mengawal keselamatan pelajar di sekolah. o Menerap nilai-nilai kerohanian. o Melibatkan secara aktif dalam semua aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah.

Page 5


DI LUAR SEKOLAH o Menyokong dan menjadi ahli dalam pertubuhan yang membantu meningkatkan keselamatan komuniti. o Mewujudkan sistem pemantauan kawasan sekitar sekolah bagi mencegah jenayah. o Mengelola dan menganjurkan aktiviti-aktiviti yang boleh menimbulkan kesedaran kepada keselamatan sekolah adalah tanggungjawab bersama. o Membimbing, menasihat dan menegur golongan muda agar Budaya Selamat sentiasa diutamakan. C. PERANAN KELUARGA o Menyokong semua polisi dan peraturan sekolah. o Melibatkan diri secara aktif dalam semua aktiviti sekolah dan komuniti. o Memperkukuh nilai-nilai agama /moral kepada anak-anak. o Kerap berkomunikasi dengan anak-anak. o Bekerjasama dengan ibu bapa lain. o Menjadi ahli dalam pertubuhan yang boleh membantu membenteras isu-isu keselamatan. o Mendidik anak-anak bagaimana menjaga keselamatan diri. 12.0 TATACARA PENGURUSAN POLISI SEKOLAH SELAMAT A. PRINSIP  Setiap aduan hendaklah diambil perhatian serius.  Setiap aduan hendaklah diambil tindakan serta merta.  Perasaan setiap orang yang terlibat harus diambil kira.  Semua pihak yang terlibat dengan aduan hendaklah dilayan secara adil dan tidak ada pihak yang teraniaya.  Sesuatu kes tidak dianggap selesai selagi kedua-dua pihak tidak berdamai dan diterima semula oleh warga sekolah.  Maklumat tentang dasar dan tatcara seharusnya mudah dirujuk.  Tatacara seharusnya boleh difahami oleh semua pihak yang terlibat. B. TATACARA MEMBUAT ADUAN Sesiapa yang ingin membuat aduan, pelajar atau ibu bapa/penjaga atau wakil boleh memilih satu atau beberapa tatacara berikut: Berbincang terus dengan pihak yang terlibat. Dapatkan khidmat orang tengah yang sesuai contohnya kaunselor. Berjumpa dengan Pengetua atau wakilnya untuk memastikan aduan itu disiasat. Jika aduan itu terbukti, hukuman yang setimpal dikenakan dan dimaklumkan kepada pengadu.

Page 6


13.0

ANGGARAN PERBELANJAAN BIL. BAHAN/PERALATAN 1 Papan tanda Sekolah Selamat 2 Brosur/edaran 3 Penutup longkang 4 Penyelenggaraan Alat Pemadam Api 5 Kemaskini laluan kebakaran 6 Pendawaian semula elektrik 7 Majlis Pelancaran Jumlah

KOS(RM) 1000.00 300.00 300.00 30.00 250.00

14.0 PENUTUP Pelaksanaan konsep sekolah selamat diharap dapat mewujudkan suasana yang kondusif agar sekolah dapat berfungsi sebagai tempat mendidik dan menimba ilmu tanpa gangguan fizikal, mental dan emosi. Seterusnya masalah-masalah seperti merasa tidak selamat, takut, bimbang , risau takut membuat aduan, terancam , dibuli, tertekan , tidak menyeronokkan , tidak selesa , benci melarikan diri dari alam persekolahan dan sebagainya yang selama ini menghantui perasaan dan pemikiran sebilangan warga sekolah, ibu bapa serta penjaga dan masyarakat seharusnya dicegah dan ditangani.

Page 7


SEKOLAH MENGENGAH KEBANGSAAN TAMAN INDAH, TAMPIN. PERANCANGAN AKTIVITI PROGRAM SEKOLAH SELAMAT 2011 BIDANG A. KESELAMATAN FIZIKAL BANGUNAN SEKOLAH - Manual Kawalan Keselamatan semua bangunan sekolah - Pemeriksaan Pendawaian Elektrik

JAN

FEB

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

- Latihan Kebakaran - Keselamatan parit/longkang

MAC

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

- Pertandingan kelas

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Bekalan air bersih & selamat

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Ceramah / Demontrasi oleh Bomba - Bilik sakit - Peti Bantuan Awal

x x

x

x

x

x

- Keselamatan persekitaran sekolah, pondok rehat , kantin

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Kesedaran keselamatan fizikal dan Bangunan sekolah

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Kad kebenaran keluar kelas

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Page 8


BIDANG

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

B. KESELAMATAN PERGI DAN BALIK SEKOLAH

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

- Sistem kawalan keluar masuk sekolah

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Peraturan kawalan pergerakan murid

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Sistem kawalan lalu lintas

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Papan tanda keselamatan

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Rekod kemalangan lalu lintas dalam / luar sekolah

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Hebahan keselamatan pergi / balik sekolah

x

x

- Ceramah keselamatan lalu lintas - Edaran / poster keselamatan lalu lintas

x

x

x

x x

x

Page 9

x


BIDANG C. KESELAMATAN KOKURIKULUM / LAWATAN / PERKHEMAHAN - Hebahan mengenai keselamatan semasa menjalankan aktiviti - Poster / panduan pertolongan cemas

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 x

x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Memastikan kesihatan pelajar

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Peraturan semasa menjalankan aktiviti kokurikulum

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Papan tanda di padang permainan

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Surat kebenaran waris

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Edaran/brosur keselamatan kokurikulum/perkhemahan/lawatan - Rekod kemalangan

OKT

x

x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Page 10


BIDANG D. BIDANG SOSIAL Keselamatan dari gangguan emosi dan rohani - Program KPI

JAN

FEB

MAC

JUN

JULAI

x x

x x x

x x x

x

x x

x x

x

x

x x

- Ceramah AADK/Urine Test

x

- Kempen sifar rokok/dadah

OKT

x

- Program Minggu 3K

- Kaunseling/Bimbingan Individu/Kelompok

SEPT

x x

x

- Kem motivasi pemantapan sahsiah

- Edaran / Brosur

OGOS

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Ceramah/Pameran Kesihatan

- Program Kepimpinan

MEI

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

- Kursus Pengurusan Diri

- Program Keibubapaan

APRIL

x

x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Page 11


BIDANG

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

E. BIDANG BENCANA ALAM

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

- Sistem perparitan/longkang

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Latihan bencana alam

x

x

- Peraturan bencana alam

x

- Taklimat kepada pelajar

x

- Menyediakan tempat selamat - Menyediakan laluan kecemasan - Pemeriksaan makanan kantin - Poster kesihatan - Pemeriksaan doktor

x x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

- Loceng kecemasan

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Hubungan dengan komuniti luar

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Edaran kepada pelajar

x

Page 12


BIDANG F. DISIPLIN PELAJAR

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Mengemaskini peraturan sekolah. - Sistem kawalan ponteng kelas/sekolah

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Pakaian/lencana/rambut

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Sistem pelajar datang lewat/ balik awal

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Pelekat motor/kereta

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Lesen memandu / cukai jalan

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Buku undang-undang sekolah

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Rokok

x

- Tindakan disiplin - Hebahan disiplin sekolah

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

x

Page 13

x

x

x

x

x

x


BIDANG KESELAMATAN SEMASA PERJALANAN PERGI DAN BALIK SEKOLAH

Page 14


PERGI DAN BALIK SEKOLAH SMK TAMAN INDAH A. MATLAMAT Memastikan murid-murid selamat dalam perjalanan pergi dan balik sekolah. B. OBJEKTIF (i) (ii)

Menyediakan atau menyebarkan maklumat tentang tatacara tindakan keselamatan diri murid pergi dan balik sekolah. Mengenal pasti masalah berkaitan penggunaan laluan perjalanan pergi/balik sekolah.

C. RASIONAL Ramai murid yang pergi dan balik sekolah terdedah dengan bahaya akibat kecuaian atau pun tidak mementingkan aspek keselamatan. D. PERANAN MURID 1. Pastikan kenderaanyang dinaiki selamat 2. Memahami dan mengamalkan peraturan mengenai diri dalam perjalanan ke sekolah. 3. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan: a. Berjalan dalam kumpulan b. Ikut jalan yang selamat c. Lengkapkan diri dengan kemahiran mempertahankan diri d. Tidak menumpang kenderaan orang yang tidak dikenali E. PERANANAN IBU BAPA 1. 2. 3. 4. 5.

Bergotong royong membersihkan kawasan semak-laluan murid Memastikan anak selamat pergi dan balik sekolah Mendidik anak dalam aspek keselamatan diri. Kenderaan yang dibawa ke sekolah dalam keadaan baik. Menasihatkan anak supaya jangan menumpang mereka yang tidak dikenali.

Page 15


1.0

PEJALAN KAKI

Sebagai pejalan kaki murid-murid/pelajar-pelajar haruslah menjaga keselamatan diri dengan mengamalkan peraturan yang sepatutnya apabila menggunakan jalan raya seperti: 1.1 Melintas Jalan Perkara penting yang patut didkuti ketika melintas jalan: a. Cari tempat yang terdekat dan selamat untuk melintas. b. Hendaklah berdiri di atas kaki lima jalan. c. Awasi lalu lintas sekeliling. Lihat kanan, lihat kiri dan lihat kanan sekali lagi. Pastikan tiada kendaraan dan melintaslah apabila selamat. d. Undur kebelakang, 1 meter apabila melihat kenderaan besar. e. Ikut arahan trafik waden jika ada. 1.2 Tempat-tempat yang selamat untuk melintas Jalan raya. a. Lintasan pejalan kaki b. Laluan bawah c. Jejantas d. Dekat lampu isyarat e. Menggunakan pemisah jalan atau pulau lalulintas f. Di tempat – tempat yang terdapat angggota polis, waden trafik dan pengawal lalulintas sekolah yang bertugas. 1.3 Cara melintas jalan di lintasan pejalan kaki a. Berilah kesempatan untuk pemandu melihat anda dan memberhentikan kenderaannya sebelum anda melintas. b. Pastikan semua kenderaan berhenti dan berjalan dengan cermat bila melintas. 1.4 Cara melintas jalan di lampu isyarat. a. Melintaslah apabila lampu untuk pejalan kaki menyeberang berwarna hijau. b. Bila lampu untuk pejalan kaki menyeberang berkelip ia bererti lampu akan bertukar kepada merah dan anda dinasihatkan berhenti daripada melintas. Jika anda sedang melintas percepatkan langkah anda. 1.5 Berjalan kaki a. Hendaklah berjalan kaki di atas kaki lima jika ianya disediakan. b. Jika tiada kaki lima, hendaklah berjalan kaki di sebelah kanan jalan raya dan sentiasa memandang lalulintas yang dating dari arah hadapan. c. Anda hendaklah berjalan di tepi jalan dan janganlah sekali-kali berjalan bergandingan kecuali memimpiun orang buta atau tua. 1.6 Berjalan kaki di waktu malam Pejalan kai hendaklah memakai menggunakan alat-alat berikut bagi membolehkan pemandu melihat anda. a. Pakaian cerah atau bersinar. b. Membawa suratkhabar atau benda-benda yang putih. c. Memakai pemantul cahaya. d. Menggunakan lampu picit.

Page 16


1.7 Berjalan kaki di waktu hujan a. Diutamakan memakai baju hujan. b. Jika pakai payung, pegang paying dengan betul supaya tidak menghalang pandangan depan dan gunakan payung yang berwarna terang. c. Berjalan dengan cermat kerana jalan licin dan mudah tergelincir. d. Berjalan tengok hadapan. 1.8 Perkara-perkara yang patut dielakkan a. Menyeberang jalan di tempat-tempat yang bukan dikhaskan seperti melompat atau memanjat pagar pembahagi jalan. b. Bermain atau bergurau senda di jalan raya. c. Menggunakan jalan sibuk. d. Tidak mematuhi arahan lampu isyarat. e. menyeberang di celah-celah kenderaan. 2.0 Menunggang basikal / motosikal a. Menunggang basikal di sebelah kiri jalan raya. b. Ditegah menunggang basikal bergandingan dan mencelah-celah di antara lalulintas. c. Mengekori kenderaan pada jarak yang selamat. d. Semasa menunggang hendaklah sentiasa memandang ke hadapan. e. Awasilah semasa memotong kereta yang berhenti kerana mungkin ada penumpang yang membuka pintu. f. Memegang hendal dengan kedua-dua belah tangan kecuali member isyarat tangan sebelum membelok. g. Apabila mendaki bukit, anda hendaklah turun daripada basikal dan menyorongnya. h. Gunakan karier untuk membawa barang-barang atau buku-buku. i. Jangan menggunakan payung semasa hujan. j. Jangan membawa penumpang di atas basikal. k. Semasa menunggang jangan berpaut kepada belakang atau tepi kenderaan. l. Di waktu malam pastikan semua lampu dalam keadaan baik. m. Jika menunggang pada waktu malam pakai pakaian yang membolehkan pemandu kenderaan dan pengguna jalan raya dapat melihat anda dengan lebih baik. n. Periksa lampu, brek, tayar, rantai, dan jarak tinggi hendal. 0. Sentiasa patuh kepada undang-undang dan semua peraturan-peraturan lalu lintas. p. Gunakan jalan yang paling selamat dari lalulintas yang sibuk. q. Awasi sebelum membelok kanan atau kiri, beri isyarat dari lalulintas yang sibuk. r. Penunggang basikal/motosikal hendaklah meletakkan basikal atau motosikal di tempat yang disediakan. 3.0 Menaiki Bas/kereta a. Jangan menaiki atau turun dari kenderaan ketika kenderaan masih bergerak. b. Menggunakan pintu yang disediakan untuk masuk dan keluar. c. Jangan sengaja menghimpit penumpang-penumpang lain ketika menaiki atau turun dari kenderaan. d. Jangan merosakkan mana-mana bahagian kenderaan.

Page 17


e. Elakkan menggangu tumpuan pemandu tanpa sebarang sebab seperti berbual atau bermain. f. Jagalah kebersihan kenderaan. g. Jangan membaling sesuatu keluar dari kenderaan. h. Jangan meletakkan atau mengikatkan sebarang benda yang bergantungan atau berjuntai pada badan kenderaan. i. Hendaklah sentiasa bersopan dan beratur seperti tidak berebut-rebut ketika menaiki kenderaan. j. Jangan membuka pintu kenderaan untuk keluar sehingga dipastikan selamat. k. Sentiasa patuh undang-undang dan peraturan lalulintas. l. Ketika kenderaan sedang bergerak janganlah bermain-main dalam kenderaan seperti melambaikan tangan keluar, menghulurkan kepala dan sebagainya. 4.0

Semasa Menunggu Kenderaan a. Semasa menunggu kenderaan murid-murid adalah dilarang bermain seperti kejar mengejar dan sebagainya yang boleh mendatangkan bahaya. b. Ibu bapa pemandu kenderaan hendaklah memimpin murid-murid ke kenderaan mereka sekiranya murid-murid itu menunggu di seberang jalan.

F. JAWATAN KUASA PELAKSANA Pengerusi

:

Pn. Rosna bt Mohamad(GK Tek./Vok.)

Setiausaha

:

Pn. Alizarinah bt Ali

AJK

:

Pn. Norfarain bt Yaakob En. Zamri bin Mohd Zin Pn. Natrah Rulam Ahmad En. Foo Wah Phang

Page 18


5.0

STRATEGI DAN PELAKSANAAN STRATEGI

1.Sistem kawalan keluar masuk sekolah 2.Peraturan kawalan pergerakan murid 3.Sistem kawlan lalu lintas 4.Papan tanda keselamatan 5.Rekod kemalangan lalu lintas di luar/dalam kawasan sekolah 6.Hebahan keselamatan pergi/balik sekolah 7.Ceramah keselamatan lalu lintas 8.Edaran/poster keselamatan lalu lintas

6.0

J x x x x

F x x x x

M x x x x

A x x x x

M x x x x

J x x x x

J x x x x

O x x x x

S x x x x

O x x x x

N x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x

x x x

x

x x

x

x x x

x

x

x

PENUTUP

Semoga dengan panduan pelaksanaan ini akan menjadi amalan kepada seluruh warga sekolah. Pelaksanaan yang menyeluruh dan berkesan akan membawa kepada kejayaan pihak sekolah dalam menjamin keselamatan pelajar pergi dan balik. Semua pihak yang terlibat secara langsung akan menikmati manfaatnya.

Page 19


BIDANG KESELAMATAN SEMASA MENJALANKAN AKTIVITI KOKURIKULUM, PERKHEMAHAN DAN LAWATAN

Page 20


KESELAMATAN SEMASA MENJALANKAN AKTIVITI KOKURIKULUM

1.0 RASIONAL  Dewasa ini banyak aktiviti kokurikulum yang ditawarkan sama ada oleh pihak sekolah ataupun pihak-pihak lain terutamanya NGO. Oleh itu satu tatcara tindakan yang dapat menjadi panduan semua pihak perlu disediakan untuk menjaga keselamatan semua pihak.  Guru menghadapi masalah apabla murid yang di bawah jagaannya mendapat kemalangan disebabkan masalah kesihatan yang sepatutnya boleh dikesan lebih awal.

2.0 OBJEKTIF  Memastikan tiada kemalangan berlaku semasa menjalankan aktiviti kokurikulum.  Memastikan aktiviti yang dijalankan, dirancang dengan mengambil kira tatacara keselamatan dan mematuhi dasar Kementerian Pelajaran.  Memastikan pengurusan peralatan dan diri pelajar mengikut tatacara yang disediakan.

3.0 PERANAN IBUBAPA  Mengambil tahu aktiviti kokurikulum yang diikuti oleh anak-anak jagaan masingmasing.  Meneliti dan mengisi borang-borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berakitan dengan aktiviti yang dijalankan. Memastikan anak berada dalam keadaan sihat.  Memaklumkan kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masingmasing.  Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk mengikuti sebarang aktiviti.  Menandatangan borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti.  Menyediakan bahan keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti dijalankan.  Mengenalpasti guru-guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon guru berkenaan/pihak sekolah.

Page 21


4.0 PERANAN GURU 4.1 AKTIVITI KOKURIKULUM  Peka terhadap surat pekeliling yang diedarkan serta memahami isi kandungannya.  Memahami dan mematuhi tatcara tindakan sebelum, semasa dan selepas aktiviti dijalankan.  Menyimpan rekod pofil dan juga kegiatan pelajar serta dikemaskini.  Merekodkan sebarang kemalangan semasa aktiviti dalam buku rekod kemalangan.  Mengenalpasti pelajar yang tidak sihat atau mempunyai surat pengesahan perubatan tentang sesuatu penyakit yang perlu dikecualikan daripada menjalankan aktiviti.  Menyediakan surat makluman kepada ibubapa / penjaga tentang sesuatu aktiviti yang dijalankan.  Mengedarkan borang kebenaran ibu bapa / penjaga untuk dipenuhkan dan dikumpulkan semula aktiviti dijalankan. Borang ini difailkan dalam fail Kebenaran Menyertai Aktiviti di bilik GPK Kokurikulum.  Hadir di tempat aktiviti 10 minit sebelum aktiviti dimulakan dan mengawasi murid sepanjang masa untuk mengelakkan berlakunya sebarang masalah yang tidak diingini.  Mencatat kehadiran pelajar.  Memastikan aktiviti yang dilakukan mengikut kesesuaian dan kemampuan pelajar.  Memastikan kawasan yang digunakan dalam keadaan yang selesa dan selamat.

4.2 AKTIVITI PERKHEMAHAN DAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR  Mestilah mempunyai Sijil Pertolongan Cemas atau Sijil Kelayakan dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan.  Jika guru tidak mempunyai sijil kelayakan yang diperlukan, tenaga pengajar atau kakitangan lain yang terlibat dalam aktiviti yang dijalankan mesti mempunyai sijil kelayakan yang diperlukan.  Memohon kebenaran daripada Jabatan Pelajaran Negeri dan juga pihak polis bergantung kepada jenis aktiviti dijalankan.  Menyediakan senarai barang-barang keperluan pelajar.  Menyediakan surat makluman kepada ibu bapa / penjaga.  Mengedarkan borang keperluan ibu bapa dan dikumpulkan semula sebelum aktivtiti dijalankan.  Menyediakan peraturan yang lengkap sepanjang aktiviti dijalankan.  Pengawasan dan penyeliaan yang rapi.  Mengkaji dan meninjau tempat aktiviti yang dijalankan.  Mengatur program yang sesuai.

Page 22


5.0 TATACARA PELAJAR SEMASA MENJALANKAN AKTIVITI KOKURIKULUM

5.1 SUKAN DAN PERMAINAN  Pelajar hendaklah melaporkan taraf kesihatan yang terkini sebelum menjalankan aktiviti.  Memakai pakaian yang sesuai sewaktu aktiviti dijalankan.  Bergerak ke kawasan sukan setelah menerimaarahan daripada guru.  Mesti mengikut arahan guru semasa melakukan kemahiran asas pergerakan dan permainan.  Laporkan segala kerosakan alat kepada guru yang bertugas jika alat yang rosak selepas digunakan. Jika terdapat alatan yang rosak, jangan digunakan dan laporkan kepada guru .  Melaporkan kemalangan yang berlaku kpad guru bertugas.

5.2 UNIT BEUNIFORM  Mesti sihat untuk menjalankan aktiviti dan memakai pakaian yang sesuai.  Berada di lokasi aktiviti pada tempat dan masa yang ditentukan.  Ketua Pasukan merekodkan kdatangan ahli .  Aktiviti dijalankan secara berkumpulan.  Tunggu arahan daripada guru penasihat.  Sentiasa mematuhi arahan guru penasihat.  Sekiranya berlaku kemalangan ikut tatacara menghadapi kemalangan dan beri rawatan.

5.3 KELAB / PERSATUAN  Pelajar berada di tempat tepat pada masa yand ditetapkan.  Setiausaha merekodkan kehadiran ahli.  Memakai pakaian yang telah ditetapkan.  Mengikut arahan guru sepanjang aktiviti.  Sekiranya berlaku kemalangan/kecemasan hendaklah diberi rawatan kecemasan dengansegera dan laporkan kepada guru.  Sekiranya pelajar tidak dapat meneruskan akiviti ,guru penasihat hendaklah melaporkan kepada ibu bapa dan menghantar pelajar pulang atau ke hospital.

5.4 AKTIVITI GOTONG ROYONG  Melengkapkan borang kebenaran ibu bapa .  Memakai pakaian yang sesuai semasa aktiviti gotong royong.  Mematuhi arahan dan pembahagian kerja oleh guru  Penggunaan peralatan yang tajam mesti mendapat pengawasan guru.  Memaklumkan dengan segera kepada guru sekiranya ternampak serangga/binatang yang berbahaya.

Page 23


     

Sentiasa bekerja dalam kumpulan. Tidak bergurau atau bermain semasa menggunakan peralatan. Memastikan peralatan yang digunakan adalah sesuai dalam keadaan sempurna. Jika peralatan yang digunakan rosak, maklumkan dengan segera kepada guru. Memulangkan semula peralatan gotng royong yang digunakan. Membersihakn diri selepas aktiviti gotong-royong tamat.

5.5 LAWATAN SAMBIL BELAJAR  Pelajar melengkapkan borang kebenaran waris yang disediakan dan menyerahkannya kepada guru penasihat.  Pakai pakaian dan peralatan yang sesuai.  Pastikan ada pengenalan sekolah dan diri masing-masing.  Bawa peti kecemasan yang lengkap.  Catat kedatangan dan naik kenderaan yang digunakan dengan mengutamakan keselamatan.  Setelah tiba ke tempat yang dituju ikut arahan guru.  Lakukan aktiviti dalam kumpulan.  Sekiranya terpisah daripada kumpulan, jangan panik , tunggu di satu tempat dan minta bantuan sehingga bantuan sampai. 5.6 AKTIVITI PERKHEMAHAN  Lengkapkan borang kebenaran ibu bapa / penjaga dan serahkan kepada guru.  Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru.  Pakai baju lengan panjang dan kasut sukan.  Dirikan khemah di kawasn sesuai .  Tabur serbuk belerang di sekeliling khemah untuk mengelakkan binatang merayap yang berbisa.  Bersihkan kawasan sekeliling khemah.  Jangan tebang dan merosakkan sebarang tumbuhan kerana mungkin beracun.  Ketua kumpulan jalankan aktiviti kumpulan.  Hentikan aktiviti sekiranya terdapat tanda-tanda cuaca buruk berlaku.  Sekiranya diganggu oleh haiwan liar atau kecemasan jangan panik menjeritlah minta pertolongan kecemasan dengan segera.  Laporkan kepada guru / penyelamat keselamatan.  Sekiranya berterusan, keluar dari kawasan perkhemahan dan dapatkan rawatan di klinik/hospital berdekatan.  Bawa peralatan yang lengkap dan peti kecemasan.  Dilarang membuat aktiviti di air tanpa kehadiran guru / pegawai bertugas / penyelamat kelemasan.  Mesti gunakan jaket keselamatan bagi semua aktiviti di air.

Page 24


6.0 AHLI JAWATAN KUASA Pengerusi

:

En. Vikraman a/l Velayuthan (GPK Kokurikulum)

Setiausaha

:

En. Kunasegar a/l Mookiah

AJK

:

Semua Guru Penasihat Kelab/Persatuan/Badan Beruniform

7.0 STRATEGI DAN PELAKSANAAN STRATEGI 1.Mesyuarat Ahli Jawatankuasa 2.Pasukan petugas 3.Poster/Panduan kecemasan 4.Memastikan kesihatan pelajar 5.Surat kebenaran waris 6.Peraturan semasa di padang 7.Edaran Brosur keselamatan kokurikulum, lawatan dan perkhemahan 8.Borang rawatan dan peti keselamatan 9.Pakaian aktiviti kokurikulum

J x x x x x x

F x x x x x x

M x x x x x x

A x x x x x x

x x x

x x

M x x x x x x

J x x x x x x

J x x x x x x

O x x x x x x

S x x x x x x

x x x

x x

x x

N

x x x x

x x x

x x

x x

x x

8.0 PENUTUP Aktiviti kokurikulum, perkhemahan dan lawatan sering dijalankan di dalam dan di luar sekolah sepanjang tahun, oleh itu keselamatan pelajar perlu dititikberatkan, supaya aktiviti yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan jayanya dan keselamatan mereka terjamin. Kerjasama dari pihak keluarga dan komuniti amatlah diharapkan.

Page 25

O x x x x x x

x x

x x


BIDANG KESELAMATAN FIZIKAL DAN BANGUNAN SEKOLAH

Page 26


KESELAMATAN FIZIKAL DAN BANGUNAN SEKOLAH 1.0 DEFINISI Menjadikan sekolah tempat yang selamat.Mewujudkan sausana persekitaran yang kondusif yang mempunyai peraturan yang dapat membantu keselamatan semua. Ia termasuk pendawaian dan peralatan elektrik di sekolah, kelas, bilik-bilik khas sekolah, tandas asrama gelanggang pemainan dan persekitaran dalam kawasan sekolah berada dalam keadaan baik & selamat. 2.0 OBJEKTIF Menjadikan kawasan sekolah selamat untuk diduduki oleh semua warga sekolah. Bahagian bangunan sekolah sesuai digunakan mengikut fungsi dan kegunaannya. Memastikan sistem perparitan berada dalam keadaan sempurna.luar dengan mengambil kira aspek keselamatan Memastikan alat pemadam kebakaran mencukupi dan boleh berfungsi dengan baik. Memastikan alatan elektrik dan sistem pendawaian berfungsi dengan baik. Memastikan bangunan kantin sekolah baik dan sesuai untuk proses penyediaan makanan. 3.0 PERANAN IBU BAPA Melaporkan kepada pihak sekolah sebarang kerosakan yang dikesan. Menolong pihak sekolah membaiki kerosakan menggunakan kepakaran yang ada. Mengadakan gotong royong membersihkan kawasan sekolah. Selalu mengingatkan anak-anak tentang keselamatan.

4.0 KESELAMATAN PENDAWAIAN DAN PERALATAN ELEKTRIK 4.1 Definisi Merupakan langkah-langkah keselamatan yang sharusnya diambil semasa menghadapi apa juga keadaan , ketika berlaku kerosakan sistem pendawaian & peralatan elektrik di dalam kawasan sekolah 4.2 Tatacara murid Laporkan dengan kadar segera kepada pentadbir guru/pekerja. Jangan ubah suai peralatan elektrik yang rosak. Jangan cuba baiki/menyentuh alatan elektrik yang terdedah dan merbahaya. Memaklum dan melabelkan serta menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan larangan sementara. Jangan hampiri tempat yang berlabel atau bertanda ”BAHAYA/AWAS”. Patuh kepada peraturan dan arahan yang ditetapkan dan dikeluarkan.

Page 27


5.0 TANDAS 5.1 Definisi Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil semasa berada dan menggunakan tandas. Manual ini untuk memastikan tandas digunakan dengan selamat dan mengikut peraturan. 5.2 Tatacara murid Memahami peraturan penggunaan yang telah ditetapkan. Pastikan telah menjalani latihan menggunakan tandas jika perlu. Jika didapati sebarang kerosakan, jangan cuba perbaiki atau menyentuhnya, sila laporkan dengan segera kepada guru, pegawai bertugas atau pihak pentadbir. Pastikan tandas digunakan dengan betul dan mengikut peraturan.

6.0 KESELAMATAN PERALATAN 6.1 Defisini Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil oelh murid semasa menggunakan bilik darjah dan laluan yang mengalami kerosakan dan cermin tingkap dan pemegang besi serta yang berkaitan dengannya. 6.2 Tatacara murid Murid hendaklah memaklumkan kepada pihak pentadbir, guru , pekerja jika terjumpa atau mendapati pemegang besi dan tingkap yang pecah atau rosak. Murid hendaklah menjauhi kawasan-kawasan yang dikategorikan sebagai merbahaya. Murid hendaklah mematuhi peraturan dan arahan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pihak sekolah. Murid jangan sentuh dan cuba memperbaiki bahagian yang pecah atau rosak itu. 7.0 MANUAL KESELAMATAN STOR, KEBUN SAINS PERTANIAN 7.1 Definisi Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil semasa menghadapi apa juga keadaan ketika menggunakan stor dan kebun Sains Pertanian. 7.2 Tatacara murid Memahami dengan jelas peraturan keselamatan ketika menggunakan peralatan di kebun. Memastikan sebarang peralatan kebun selamat digunakan. Menyediakan perlindungan diri yang sesuai dan secukupnya seperti pakaian, sarung tangan dan lain-lain. Membersihkan diri selepas kerja-kerja meracun. Mengikut arahan dan berhati-hati ketika menggunakan jentera pertanian. Laporkan kepada guru jika peralatan yang digunakan berfungsi atau tidak.

Page 28


8.0 MANUAL KESELAMATAN DI KAWASAN SUNYI DAN GELAP 8.1 Definisi Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil semasa menghadapi apa juga keadaan, kita melalui/menggunakan kawasan sunyi dan gelap. Kawasan sunyi dalam manual ini merujuk kepada kawasan yang bukan laluan utama/jauh daripada penempatan murid. Manakala kawasan gelap merujuk kepada kawasan yang tidak mendapat bekalan elektrik/tidak diterangi caha lampu. 8.2 Tatacara murid Murid mestilah mengenalpasti kawasan yang sunyi dan gelap. Pastikan meurid menggunakan kawasan tersebut berkumpulan (melebihi 3 orang). Jika terjumpa orang yang diragui / mencurigakan atau sebarang masalah hendaklah segera menggelakkan diri dan melaporkan kepada pihak pentadbir / guru / pegawai bertugas.

9.0 MANUAL KESELAMATAN SEMUA BANGUNAN DALAM KAWASAN SEKOLAH ( 24 JAM ) 9.1 Definisi Merupakan langkah-langkah menghindari pencerobohan ke atas semua bangunan dalam kawasan sekolah. Semua bangunan dalam kawasn sekolah merujuk kepada bangunan yang menjadi hak milik dan tanggungjawab pentadbiran sekolah. 9.2 Tatacara murid Laporkan segera kepada guru jika didapati berlaku pencerobohan. Jangan mengambil tindakan secara bersendirian untuk menyelesaikan masalah pencerobohan. Jangan cuba memperbaiki mana-mana kerosakan akibat pencerobohan. Jika kerosakan teruk akibat pencerobohan, elak daripada menggunakan kawasan tersebut. Patuh arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Murid dilarang/dicegah sama sekali menyentuh, mengusik dan mengubah alatan/bahan yang sedia ada tanpa arahan/kebenaran guru. Murid dilarang bermain, membuat bising atau berkelakuan tidak seninoh semasa dibengkel. Jika berlaku kebakaran, murid mestilah menggunakan alat pemadam api yang tersedia.

Page 29


10.0 MANUAL KESELAMATAN PUSAT SUMBER/PERPUSTAKAAN 10.1 Definisi Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil menghadapi apa juga keadaan ketika berada dan menggunakan pusat sumber / perpustakaaan. 10.2 Tatacara murid Sebarang penggunaan perlu mendapat kebenaran terlebih dahulu. Pastikan peralatan yang digunakan baik dan selamat. Laporkan segera kepada guru/pegawai bertugas jika didapati sebarang kerosakan. Pengguna mestilah patuh kepada peraturan. Penggunaan sedia ad dan dikeluarkan dari semasa ke semasa. Jika berlaku sebarang kecenasan, jangan panik, patuhlah kepada peraturan yang telah ditetapkan. Jika berlaku kebakaran, murid mestilah menggunakan alat pemadam menggunakan alat pemadam api yang tersedia. 11.0 MANUAL KESELAMATAN PADANG DAN GELANGGANG PERMAINAN 11.1 Definisi Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil semasa menghadapi apa juga keadaan, ketika menggunakan padang dan gelanggang pemainan. 11.2 Tatacara murid Penggunaan padang atau gelanggang permainan mestilah mendapat kebenaran guru atau pegawai yang diamanahkan/pentadbir sekolah. Memastikan alatan yang digunakan selamat dan berkeadaan baik. Sebarang aktiviti di apdang ”MESTI” dalam pengawasan guru/jurulatih dan pegawai yang diamanahkan. Menjalankan aktiviti semasa apabila cuaca mengizinkan. Selesai permainan padang perlu dibersihkan, meletakkan kembali alatan di tempat yang ditetapkan. 12.0 MANUAL KEROSAKAN PERABOT KELAS 12.1 Definisi Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya di ambil oleh murid semasa menggunakan perabot kelas. Maksud perabot kelas di dalam manual ini ialah kerusi dan meja murid, kerusi dan meja guru, almari buku, papan tulis dan papan kenyataan. 12.2 Tatacara murid Pastikan tidak menggunakan perabot kelas yang rosak dan merbahaya. Melaporkan kepad guru atau pentadbir jika terdapat perabot kelas yang rosak dan tidak dapat digunakan. Jangan cuba memperbaiki perabot kelas yang rosak atau tidak dapat digunakan.

Page 30


Murid hendaklah patuh kepada peraturan dan arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Murid hendaklah patuh kepada tatcara penggunaan yang betul. 13.0 MANUAL KESELAMATAN MAKMAL SAINS 13.1 Definisi Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil semasa menghadapi apa juga semasa berada atau menggunakan makmal sains. 13.2 Tatatcara murid Penggunaan makmal mestilah mendapat kebenaran daripada pegawai yang bertugas. Berhati-hati menggunakan bahan kimia berlabel (beracun). Peralatan yang digunakan hendaklah di dalam keadaan yang baik dan selamat. Melaporkan segera kepada pembantu makmal tentang kerosakan alatan. Penggunaan bahan-bahan kimia mestilah dengan pengetahuan dan kebenaran guru. Sekiranya berlaku sebarang kecemasan , jangan panik patuhlah kepada arahan keselamatan yang telah ditetapkan. Murid adalah dicegah/dilarang sama sekali menyentuh, mengusik dan mengubah alatan/bahan ayng sedia ada tanpa arahan/kebenaran guru. Murid juga dilarang bermain, membuat bising atau berkelakuan yang tidak senonoh semasa berada di makmal. Murid dinasihatkan sentiasa mematuhi peraturan ketika berada di makmal sains. Jika berlaku kebakaran, murid mestilah menggunakan alat pemadam kebakaran yang tersedia. 14.0 MANUAL KESELAMATAN BENGKEL 14.1 Definisi Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya di ambil semasa menghadapi apa juga keadaan ketika berada dan menggunakan bengkel. 14.2 Tatacara murid Murid mestilah mendapat kebenaran sebelum mengggunakan bengkel. Murid hendaklah melaporkan kepada guru jika peralatan yang digunakan tidak berfungsi dan tiada dalam simpanan yang dipamerkan. Penggunaan sebarang peralatan, mestilah mengikut prosedur dan tunjuk ajar guru. Jika berlaku sebarang kecemasan, jangan panik dan patuhlah kepada arahan keselamatan yang dikeluarkan. Murid hendaklah mematuhi peraturan dari semasa ke semasa. Murid hendaklah memastikan tangan dibersihkan selepas aktiviti dijalankan.

Page 31


15.0 AHLI JAWATANKUASA Pengerusi

:

Pn. Ramlah bt Yunus (GK Math/Sains)

Setiausaha

:

Pn. Fatimah Zaharah bt Mohd Kadzri

AJK

:

En. Hamzah bin Hamid En. AP Rajan a/l Murugan Cik Norazlina bt Mohamad Pn. Norhasidah bt Ismail

16.0 STRATEGI DAN PELAKSANAAN

STRATEGI 1.Manual Keselamatan Sekolah 2.Pendawaian semula elektrik 3.Latihan Kebakaran/laluan kebakaran 4.Keselamatan perparitan/longkang 5.Pertandingan Kelas 6.Bekalan air bersih dan selamat 7.Ceramah/Demontrasi Bomba 8.Bilik Sakit 9.Peti Bantuan Kecemasan 10. Kad kebenaran keluar kelas 11.Edaran / Brosur

17.0

J x x

F x x

M x x

x

x x x x x x x

x x x x x x x x

x

x

A x x x x x x x x x x

M x x x x x x x x x x

J x x x x x x x x x x

J x x

O x x

S x x

O x x

N x x

x x x x x x x

X X X X X X X X

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

PENUTUP

Persekitaran sekolah selamat merupakan elemen yang penting bagi memastikan proses pembelajaran dan pengajaran berjalan dengan lancar serta menjadikan sekolah sebagai pusat menimba ilmu dan pembentukan individu yang seimbang sepertimana dalam falsafah Pendidikan Negara.

Page 32


KESELAMATAN BIDANG SOSIAL

Page 33


KESELAMATAN BIDANG SOSIAL Dewasa ini isu sosial di sekolah sering menjadi tajuk utama yang kerap terpapar di dadadada akhbar. Sayugia itu, Kementerian Pelajaran amat prihatin dengan gejala ini. Atas dasar inilah, maka konsep dan manual Sekolah Selamt dihasilkan, di mana manual ini boleh digunapakai oleh warga sekolah yang terdiri daripada murid (sekolah rendah dan menengah), guru dan kakitangan sokongan. Di antara isi sosial yang akan dibincangkan dalam manual ini ialah :  Gangguan Emosi dan Rohani

KESELAMATAN DARIPADA GANGGUAN EMOSI DAN ROHANI 1.0 PENGENALAN Kestabilan emosi dapat melahirkan insan yang berfikiran positif. Gangguan emosi boleh menjadikan seseorang itu berasa dirinya terasing, tidak berkeyakinan dan tidak selamat. Memandangkan kestabilan emosi dapat membantu meningkatkan pencapaian dalam pelajaran dan pembelajaran, diharapkan konsep dan manual ini akan membantu mereka yang menghadapi gangguan emosi di sekolah. Oleh itu, mereka dapat mengetahui langkah-langkah menghindari gangguan emosi , menghadapi situasi yang sedang berlaku dan tindakan yang perlu diambil jika situasi telah berlaku. 2.0 DEFINISI Bebas daripada sebarang masalah dalaman diri, yang menganggu kestabilan emosi dan rohani. Kestabilan tersebut menjejaskan keselamatan dan hubungan baik terhadap manusia , alam dan penciptanya. Emosi dan rohani yang stabil menjadikan manusia lebih tenteram dan harmoni dalam kehidupan mereka. 3.0 OBJEKTIF Mewujudkan sekolah yang ceria dan damai bagi membantu kecemerlangan pendidikan. Mewujudkan budaya ”Sekolah Penyayang” sebagai asas institusi masyarakat penyayang. Membangunkan potensi insan secara sepadu dan seimbang berasaskan pegangan agama. Mempertingkatkan ketahanan diri warga sekolah melalui nilai-nilai murni. Mempereratkan hubungan kasih sayang serta mengurangkan gejala negatif di kalangan warga sekolah. 4.0 PUNCA-PUNCA GANGGUAN EMOSI DAN ROHANI Diri sendiri Keluarga Sekolah

Page 34


Rakan-rakan Komuniti sekeliling Baka/keturunan Alat Audio Visual/Media 5.0 TANDA-TANDA GANGGUAN EMOSI DAN ROHANI Suka menyendiri Panas baran Murung Ponteng kelas/sekolah Termenung Penyakit Merendah diri Meninggi diri 6.0 PANDUAM UNTUK MEMILIKI EMOSI & ROHANI YANG TENTERAM DAN SELAMAT Perlu memahami dan mematuhi ajaran agama. Perlu berfikiran positif dan menghindari gejala negatif. Perlu memahami bahawa mental dan rohani yang sihat asas kecemerlangan pendidikan. Patuhi jadual harian kehidupan anda. Kasihi orang lain seperti mana mengasihi diri sendiri. Amalkan gaya hidup sihat Tidur dan rehat yang cukup Berfikiran terbuka dan logik Libatkan diri secara aktif dalam kegiatan berfaedah Sekiranya menghadapi masalah gangguan emosi,dapatkan bimbingan dari rakan sebaya,guru,ibubapa, kaunselor sekolah. 7.0 PERANAN IBU BAPA Peka terhadap perubahan sikap dan tingkah anak seperti - selalu mengasingkan diri - muram dan bersedih - memberontak - tidak betah berada di rumah - bercakap kasar Menyediakan didikan asas agama yang cukup untuk anak/keluarga Berkerjasama dengan kaunselor sekolah,guru dan semua pihak untk menyelesaikan masalah anak. Menyediakan pemakanan berzat dan seimbang untuk anak Menyediakan peralatan dan keperluan belajar yang mencukupi Mengenali rakan anak-anak

Page 35


8.0 TATACARA PELAJAR Berjumpa dengan orang yang dipercayai Ceritakna masalah yang dihadapi Ikut nasihat orang yang lebih tua (guru,ibu dan bapa) Luahkan perasaan anda dalam bentuk: -tulisan -lisan(menjerit,menyanyi,berserita) Aktivi riadah Mendengar muzik yang menyenangkan Melibatkan diri dalam kokurikulum Jangan menyendiri Isi borang aduan untuk tindakan selanjutnya 9.0 TATACARA GURU Peka terhadap tingkah laku pelajar Menerima aduan dan perhatian kepada masalah yang diceritakan 10.0 AHLI JAWATAN KUASA PELAKSANA: Pengerusi : Cik Hjh Nor Azizah bt Ismail (GK Kemanusiaan) Setiausaha : Pn. Hamidah bt Mansor AJK : Cik Rosmarina bt Mohd Yusof En. Shukri bin Hamzah Pn. Chithara a/p M.Ganesan Pn. Rohana bt Wahab Pn. Rohaya bt Ithnin 11.0 STRATEGI DAN PELAKSANAAN STRATEGI 1.Kursus Pengurusan diri 2.Ceramah/Pameran Kesihatan 3.kempen Sifar Rokok/Dadah 4.Kem Motivasi dan Pemantapan Sahsiah 5.Program Keibubapaan 6.Program Kepimpinan 7.Program Minggu 3K 8.Ceramah AADK/Urine test 9.Kaunseling/Bimbingan Individu/Kelompok 10.Edaran Brosur 11.Program KPI

J

F

x

x

x

x x

M x x x x

A x x x x

x

PELAKSANAAN M J J O x x x x x X x x x

x x

X x x

S x

O x

N x

x X X

x

x

x

x x

x x

x x

x x

x x x x

x x

x x x

X x x

x x

x x

x x

12.0 PENUTUP Pelajar merupakan aset penting kepada sesebuah negara di masa hadapan, oleh itu guru, ibubapa, komuniti mestilah memainkan peranan penting untuk menangani masalah remaja sekarang demi mencapai wawasan 2020. Sekiranya seseorang itu mempunyai emosi dan rohani yang stabil menjadikan seseorang itu lebih tenteram dan harmoni dalam kehidupan mereka.

Page 36


BIDANG KESELAMATAN SEMASA BENCANA ALAM

Page 37


KESELAMATAN PELAJAR SEMASA BENCANA ALAM 1.0 PENGENALAN Negara Malaysia adalah sebuah Negara mempunyai bentuk muka bumi yang pelbagai dan mengalami iklim monsun tropika. Perubahan iklim boleh menyebabkan berlakunya bencana alam seperti banjir,kebakaran,ribut. Kesan perubahan cuaca tersebut akan menyebabkan berlakunya wabak penyakit. 2.0 OBJEKTIF  Mengambil langkah keselamatan untuk menghindari kemalangan dikalangan warga sekolah.  Menyediakan peraturan bagi menghadapi bencana alam secara selamat.  Mengadakan latihan menghadapi bencana alam  Menjadi warga sekolah yang prihatin dan sentiasa bersedia menghadapi kecemasan.  Mewujudkan permuafakatan dan perasan bertanggungjawab dikalangan warga sekolah dan komuniti bencana alam. 3.0 BANJIR Banjir merupakan satu keadaan di mana sesuatu kawasan ditenggelami air atau lumpur. Banjir boleh dikategorikan sebagai: banjir kilat, nnamjir lumpur,banjir musim tengkujuh. 3.1 TATACARA KETIKA BANJIR KILAT o Jangan panik o Tutup atau matikan semua suis o Guru hendaklah membawa pelajar ke tempat yang selamat o Guru/ketua memastikan bilangan pelajar yang mencukupi o Pelajar yang tiada hendaklah dicari o Bawa barangan peribadi yang perlu sahaja o Ikut arahan guru o Lapor diri kepada guru sewaktu di tempat perpindahan o Guru dikehendaki menghubungi pihak waris/penjaga o Guru dikehendaki menghubungi pihak bomba dan penyelamat serta unit pertolongan cemas o Pelajar tidak perlu ke sekolah sekiranya banjir membahayakan diri pada hari berikutnya. 4.0 KEBAKARAN Kebakaran yang berlaku disebabkan oleh litar pintas , pembakaran terbuka dan kecuaian pengguna.

4.1 TATACARA KETIKA KEBAKARAN  Jangan panik dan lapor kepada guru sekiranya kelihatan tanda-tanda kebakaran.  Tutup suis utama  Susun kerusi meja supaya ada ruang laluan

Page 38


 Pelajar diminta meninggalkan kelas apabila mendengar loceng kecemasan.  Ikut laluan kecemasan yang diberikan/disediakan.  Guru memastikan bilangan pelajar yang mencukupi.  Menghubungi pihak bomba  Menjerit meminta pertolongan sekiranya terperangkap  Guru/pasukan bomba sekolah boleh menggunakan alat pemadam api sekiranya kebakaran kecil  Hantar pelajar ke hospital sekiranya mengalami kecederaan  Hubungi waris pelajar yang terlibat  Buat laporan polis sekiranya kecederaan serius.  Buat tuntutan Insuran kebakaran takaful dengan menyediakan - slip hospital - laporan polis - borang takaful lengkap 5.0 WABAK JANGKIT BERJANGKIT Wabak penyakit berlaku akibat dari jangkitan kuman dan keracunan makanan akibat kurang penjagaan kebersihan,persekitaran dan kebersihan. 5.1 PENYAKIT BERJANGKIT 5.1 TATACARA PELAJAR , IBU BAPA/SEKOLAH Penjaga mesti memaklumkan taraf kesihatan pelajar kepada pihak sekolah Dapatkan surat kebenaran mendapat rawatan daripada pihak sekolah Dapatkan rawatan daripada doktor Dapatkan surat cuti sakit dan menyerahkan kepada pihak sekolah Sekiranya tinggal di asrama pelajar akan dihantar balik ke rumah Pelajar dinasihatkan mengutamakan kebersihan diri. pakaian dan tempat tinggal. Prihatin kepada poster/brosur kesihatan Mengadakan ceramah kesedaran kesihatan 5.2 TATACARA PELAJAR Lapor kepada guru bertugas Jangan mengambil sebarang ubat tanpa nasihat daripada doktor Minum seberapa banyak air masak Dapatkan surat kebenaran rawatan daripada sekolah Segera ke hospital atau pusat kesihatan Buat aduan ke pejabat kesihatan Maklumkan kepasa penjaga Pelajar dinasihatkan supaya berehat / hospital senhingga di rumah/hospital Kantin/dewan makan hendaklah ditutup atas arahan Pengetua 5.3 PERANAN IBU BAPA Sentiasa mengikut perkembangan semasa laporan kaji cuaca dan amaran banjir Menghubungi pihak sekolah untuk mendapatkan maklumat terkini Memberi bantuan dan kerjasama kepada pihak sekolah semasa banjir

Page 39


6.0 AHLI JAWATAN KUASA PELAKSANA: Pengerusi : Pn. Hjh Faridah bt Deman (GK Bahasa) Setiausaha

:

Pn. Hjh. Norhunaini bt Tahir

AJK

:

Pn. Azira bt Hassan En. Safri bin Jamaludin Cik Chua Hui Wen Pn. Zanariah bt Md Saaid

7.0 STRATEGI DAN PELAKSANAAN STRATEGI 1. Sistem perparitan/longkang 2.Latihan bencana alam 3.Peraturan bencana alam 4.Hebahan kepada pelajar 5.Menyediakan tempat yang selamat 6.Menyediakan laluan kecemasan 7.Pemeriksaan makanan di kantin 8.Poster Kesihatan 9.Surat rawatan hospital 10.Pemeriksaan Kesihatan 11.Loceng kecemasan 12.Hubungan komuniti luar 13.Edaran kepada pelajar

J x

x x x

F x

PELAKSANAAN M J J O x x x x x x x x

M x x

A x

x x X x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

S x

O x

N

x x x

x x x

x x x

x x x

x x

x x

x x

x x

8.0 PENUTUP Bencana Alam seperti ribut, banjir, kebakaran dan wabak penyakit boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja, oleh itu semua warga sekolah mestilah sentiasa berwaspada dan berhati-hati sekiranya perkara yang tidak diingini berlaku. Sesungguhnya adalah menjadi hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia menjadi sekolah sebagai tempat yang selamat tanpa gangguan fizikal, mental dan emosi.

Page 40


BIDANG DISPLIN PELAJAR

Page 41


A.

DEFINISI DISIPLIN Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan Tahun 1979 mentakrifkan disiplin sebagai: �..........Kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-undang sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan sendiri. Disipilin juga bermakna kesanggupan seseorang itu bekerja atau membuat sesuatu dengan cukup tertib, kesanggupan menghormati hak individu lain, kesanggupan mengamalkan tingkah laku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain, kesanggupan hormat menghormati di antara satu dengan lain dan mempunyai semangat tolong menolong, dan kesanggupan memaiki keadaan yang sedia ada menerusi usaha yang membina serta sanggup berkhidmat kepada masyarakat.�

B.

WAWASAN DISIPLIN SMK TAMAN INDAH Pelajar SMK Taman Indah mempunyai tahap disiplin kendiri yang tinggi di mana berupaya mendisiplinkan diri tanpa arahan atau kawalan dari luar, dan seterusnya berupaya untuk memajukan diri ke arah kecemerlangan.

C.

KENYATAAN MISI DISIPLIN PELAJAR SMK TAMAN INDAH C1

Mengurangkan masalah tidak kemaskan diri.

C2

Mengurangkan kes-kes ponteng kelas dan sekolah.

C3

Mengurangkan kadar kes-kes serius

C4

Mengurangkan tingkahlku negatif semasa P&P.

C5

Meningkatkan disiplin kendiri pelajar

Page 42


D.

SASARAN DISIPLIN SMK TAMAN INDAH KEADAAN / POPULASI SASARAN SELEPAS PELAJAR TERLIBAT 1 TAHUN(2011) 2010 5% Sifar

PERKARA

E.

0.1

Kes ponteng kelas dan sekolah

0.2

Tidak kemaskan diri

0.3

Kes Serius

0.4

Tingkahlaku negatif semasa P&P

Baik

Sangat Baik

0.5

Disiplin kendiri

Baik

Sangat Baik

Baik Kurang 100%

Sangat Baik Sifar

STRATEGI PENINGKATAN TAHAP DISIPLIN

E.1

Menubuhkan Jawatankuasa atau Lembaga Disiplin murid yang berfungsi menguruskan bidang disiplin pelajar dengan pengurusan yang sistematik dan berkesan.

E.2

Menyediakan E.2.1 Carta Organisasi Lembaga Disiplin Murid untuk memperlihatkan `aliran kuasa’ serta jawatan-jawatan. ( Carta I ), Carta I. E.2.2 Carta Aliran Kerja Pengelolaan ke Disiplin dan Proses/cara pengendalian kes Disiplin .(Carta II), Carta II. E.2.3 Senarai Etika Pelakuan pelajar semasa di sekolah.

E.3

Tindakan bersepadu penguatkuasaan isiplin dan kaunseling.

E.4

Penglibatan ibubapa dan agensi-agensi luar ( PIBG, Jabatan-Jabatan Kerajaan , sebagainya ) untuk menangani masalah disiplin.

E.5

Memperkukuhkan Pengurusan Pembelajaran di bilik darjah melalui kelaziman latihan dan bimbingan dalam aktiviti-aktiviti semasa P & P, iaitu di samping kawalan kelas yang mantap.

Page 43


Carta I CARTA ORGANISASI

LEMBAGA DISIPLIN PELAJAR 2010 SMK TAMAN INDAH

PENGERUSI Pn. Soon Loi Thai TIMB. PENGERUSI En. Mohammad b Said

NAIB PENGERUSI 1 En. Abd. Aziz b Abd Rahman

NAIB PENGERUSI II En. Vikraman a/l Veluthan

SETIAUSAHA En. Mazlan b Lambak

GURU PENASIHAT LEMBAGA DISIPLIN Ketua Guru Disiplin: En. Mazlan b Lambak Pen. Guru Disiplin : En. Tan Eng Chon AJK Guru : YM.Tg. Hapizah bt. Raja Hamzah En. Kunasegar a/l Mookiah En. A.P. Rajan a/l Arumugam

PEN. SETIAUSAHA En. Aris b Mihat

GURU PENASIHAT LEMBAGA PENGAWAS Ketua Guru Penasihat: En. Murali a/l Mookiah Pen. Guru Penasihat: En. Ng Chan Heng AJK Guru: En. Khairuddin b Mohd Taufek Pn. Geeta a/p Dhirajlal Pn. Azira bt. Hassan

Ketua Pengawas I: Ketua Pengawas II: P.Ketua Pengawas I: P.Ketua Pengawas II:

GURU TINGKATAN

GURU MATAPELAJARAN KETUA & P.KETUA KELAS

PELAJAR – PELAJAR SMKTI Page 44


Carta II

CARTA ALIRAN KERJA

PENGELOLAAN KES DISIPLIN

MURID BIASA 1. Menerima Aduan 3. Buang Kes Murid Dipulih

2. Siasatan

GURU MATAPELAJARAN

5. Amaran

4. Tindakan Disiplin

6.1 Dirotan/Hukuman lain

7. Mata Demerit

6.2 Dinasihat

8. Gantung Sekolah

11. Kerja Amal

10. Kaunseling

9. Ibubapa/Penjaga berjumpa Pengetua

Rayuan kepada Pengetua

Rayuan kepada PPD 12. Gantung Lebih 2 Minggu Rayuan kepada Pengarah JPNS 13. Buang Sekolah

Page 45


F.

PROSES KERJA PENGELOLAAN KES DISIPLIN (Sila rujuk Carta Aliran Kerja untuk nombor proses & penjelasan) F.1 MENERIMA ADUAN - Aduan pelanggaran dibuat oleh Ketua Darjah, Pengawas, Guru Mata Pelajaran, Guru Tingkatan atau Ahli Lembaga Disiplin dan Pengawas. Semua Kumpulan ini digelar penguasa disiplin. F.2 SIASATAN - Aduan disiasat oleh Penguasa Disiplin F.3 BUANG KES – Sekiranya aduan didapati tidak benar, remeh-temeh, tidak cukup bukti dan tidak dianggap sebagai pelanggaran Etika Pelakuan Murid SMK Taman Indah aduan dianggap `buang kes’. F.4 TINDAKAN DISIPLIN – Kuasa mengenakan tindakan disiplin oleh Ahli-ahli Penguasa Disiplin berbeza seperti pada Carta III F.5 AMARAN – Tindakan disiplin ini perlu direkod dalam Borang Kes Disiplin/Borang Merit Demerit dan dimajukan kepada Guru Tingkatan pelajar berkenaan. Seterusnya Guru Tingkatan akan merekod tindakan ini dalam Borang Disiplin pelajar tersebut. F.6.1 & F.6.2

DIROTAN/HUKUMAN LAIN DAN DINASIHAT

Tindakan disiplin ini harus direkod dalam Buku Rekod Merotan Pelajar dan dimaklum (melalui Borang Kes Disiplin) kepada Guru Tingkatan untuk tujuan merekod. Selepas hukuman rotan atau hukuman lain murid harus diberi kaunseling secara tidak formal atau formal ( Guru Kaunselor). F.7 MATA DEMERIT – Mata demerit yang dikenakan direkod dalam Borang Kes Disiplin/Borang Demerit dan dimajukan kepada Guru Tingkatan. Jumlah mata demerit yang dikenakan dimasukkan ke dalam Borang Disiplin Pelajar oleh Guru Tingkatan. Rayuan untuk tidak dikenakan mata demerit boleh dibuat dengan pihak pentadbiran sekolah.

Page 46


Carta III

KUASA MENGENAKAN PENALTI PELANGGARAN DISIPLIN JENIS KUASA NO.

AHLI LEMBAGA DISIPLIN MURID

1.

MEMBERI AMARAN/ TEGURAN/ NASIHAT

MENGENA KAN MATA DEMERIT

Ketua dan Penolong Kelas

X

5 mata setiap kes sahaja

2.

Pengawas

X

5 mata setiap kes sahaja

3.

Guru Mata Pelajaran

X

X

4.

Guru Tingkatan

X

X

10 mata merit sahaja

5.

Penyelaras Disiplin Tingkatan

X

X

6.

Pihak Pentadbiran Sekolah

X

X

7.

Pegawai Pelajaran Daerah Tampin

X

8.

Pengarah Pelajaran JPNS

X

MEMBERI MATA MERIT

GANTUNG SEKOLAH

ROTAN/ HUKUMAN LAIN

X

X

X

X

X

X

GANTUNG TANPA HAD/BUANG SEKOLAH

F.8 PENGENDALIAN SISTEM MERIT – DEMERIT [Proses 8 – 13 seperti pada Carta Aliran II] F.8.1 Mata Demerit 25 MATA:

Apabila pelajar telah mengutip 25 mata, ibu/bapa akan dijemput datang berbincang dengan pihak sekolah tentang langkah-langkah yang wajar diambil oleh ibubapa/penjaga bagi memperbaiki kelakuan pelajar.

50 MATA:

Sekiranya pelajar terbabit masih berdegil dan mengutip 50 MATA atau lebih , maka pelajar tersebut akan digantung persekolahannya selama 7 hari(hari perekolahan). Selepas pergantungan itu, pelajar itu akan dirujuk kepada kaunseling sekolah dan dikehendaki melakukan kerja kebajikan ataupun diberi hukuman lain. Mata

Page 47


bonus/merit akan diberi apabila pelajar berjaya menjalani aktivitiaktiviti tersebut. 75 MATA:

Seterusnya jika pelajar mengutip 75 mata atau lebih, pergantungan kedua selama 14 hari akan dijalankan. Ibubapa/penjaga pelajar tersebut diminta menandatangani surat perjanjian dengan pihak sekolah untuk tujuan menjamin tatakelakuan pelajar itu. Pelajar itu akan dirujuk sekali lagi kepada pihak kaunselor sekolah, dan seterusnya menjalani kerja kebajikan untuk mengurangkan mata demerit.

100 MATA: Jika kutipan mata terus meningkat kepad 100 mata, pembelajaran pelajar tersebut akan dihentikan(gantung tanpa had) dan pihak sekolah akan memulakan proses pembuangannya dari sekolah dengan merujuk kes pelajar tersebut untuk pertimbangan Pegawai Pelajaran Daerah Tampin dan jika perlu, kepada Pengarah Pelajaran Negeri . Ibubapa/penjaga dijemput berbincang dengan pihak sekolah setiap kali surat dikeluarkan. Jika gagal berbuat demikian anak/jagaan mereka dikena 10 mata demerit setap gagal berjumpa dengan pihak pentadbiran sekolah{bagaimana pun jumlah mata demerit yang boleh dikena atas sebab sedemikian terhad kepada 25 mata sahaja). Di samping itu pelajar berkenaan tidak dibenarkan masuk ke kelas. F.8.2 Mata merit F.8.2.1 Pemberian mata merit/bonus adalah untuk pelajar yang telah mengutip 50 mata demerit dan ke atas sahaja, kecuali F.8.2.4 & F.8.2.5 F.8.2.2 Pemberian mata merit/bonus dicadang oleh guru tingkatan dan diperakui oleh AJK Disiplin Sekolah atau pihak Pentadbir Sekolah. F.8.2.3 Jumlah mata merit/bonus yang boleh diberi untuk setiap kerja haruslah Tidak melebihi 10 MATA BONUS. Walau bagaimanapun jumlah ini boleh melebihi 10 mata sekiranya mendapat persetujuan GPKHEM/GPK1/Pengetua. F.8.2.4 Sekira pelajar tersebut menunjukkan perubahan sikap/kelakuan kepada sikap yang lebih baik/positif, mata bonus diberi dengan kadar 10 MATA BONUS setiap bulan. F.8.2.5 Ibubapa dan penjaga merupakan faktor penting dalam pembentukan sahsiah dan disiplin pelajar. ( Empat faktor lain adalah pendidikan, kawan, masyarakat dan agama). Sekiranya ibubapa/penjaga pelajar berkenaan datang berjumpa dengan pihak pentadbiran sekolah untuk tujuan berbincang dan menguruskan bersama masalah anak/jagaan mereka maka anak/jagaan berkenaan layak diberi 30 MATA BONUS. F.8.2.6 Kaunselor sekolah boleh memberi 30 mata bonus sekiranya pelajar terlibat menjalani proses kaunseling.

Page 48


F.8.3 Hukuman Lain F.8.3.1 Jenis hukuman dan jumlah mata dikenakan terhadap seorang pelajar harus direkod dalam Borang Kes Disiplin/Borang Demerit dan dimajukan kepada guru tingkatan untuk simapanan dan tindakan selanjutnya. F.8.3.2 Disamping memberi mata demerit, hukuman berikut boleh dikenakan terhadap pelajar yang melanggar peraturan sekolah: F.8.3.2.1 Rotan – untuk pelajar yang ponteng kelas dan sekolah, kesalahan berkenaan pengajaran & pembelajaran, mengulangi kesalahan ringan 3 kali, dan kesalahan berat. F.8.3.2.2 Membersihkan kelas atau persekitarannya. F.8.3.2.3 Menulis esei, buat latihan tambahan dan sebagainya. F.8.3.2.4 Membawa ibubapa berjumpa guru matapelajaran/guru tingkatan atau AJK Disiplin Sekolah. G.

KAUNSELING G.1

G.2

Dalam kntek Sistem Disiplin SMK Taman Indah pelajar yang telah mengumpul 50 mata demerit ke atas dirujuk oleh guru tingkatan kepada Kaunselor sekolah. Pelajar tersebut akan dirujuk semula sekiranya jumlah mata demerit meningkat kepada 75 mata dan seterusnya, selepas 100 mata. Definisi Kaunseling: Mizan Adhiah, Ahmad Ibrahim dan Halimatun Halaliah Moktar 1996 telah mendefinasikan kaunseling sebagai: �Proses pertolongan yang profesional yang bertujuan untuk membantu indiviu memahami dirinya dan alam sekelilingnya.�

G.3

G.4

Objektif Am Kaunseling G.3.1 Memberi khidmat bersifat pemulihan dengan tujuan mengorientsikan semula pelajar yang bermasalah peribadi, pelajaran, kerjaya dan sosial supaya mempu menghadapi dan mengatasi masalah mereka. G.3.2 Memberi khidmat pencegahan , iaitu menghindarkan pelajar daripada terlibat dalam perbuatan salahlaku tidak berdisiplin, merokok, laku musnah, peras ugut dan tingkahlaku anti sosia yang lain. G.3.3 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar-pelajar yang memerlukannya. Kaunseling dikendalikan secara individu atau secara kelompok. Sila rujuk kepada Carta Aliran/proses Kaunseling individu dan kelompok berikut.

Page 49


G.4.1

LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES KAUNSELING INDIVIDU

Menyediakan Prasesi Mengetahui serba sedikit tentang profil klien

Membina Hubungan

Mewujudkan hubungan yang baik dengan klien

Meneroka,Menganalisis Masalah Meneroka masalah untuk membantu klien memahami permasalahan dengan betul dan menganalisis dengan lebih objektif Mengenalpasti Punca Masalah Melihat di mana punca masalah untuk memudahkan proses intervensi Membincang Alternatif Mengumpul, menimbang dan mendapat plihan untuk menghadapi masalah

Mengambil Tindakan Membincang langkah dan masa membuat tindakan

Menamatkan Sesi Dibuat di setiap sesi atau setelah satu permasalahan dapat diuruskan

Page 50


G.4.2 TAHAP-TAHAP PROSES KAUNSELING KELOMPOK

Pendedahan Diri Menjalin hubungan, kepercayaan, kerjasama, dan membina matlamat

Konflik Meneroka, memahami dan menganalisa

Integrasi Kesediaan untuk bekerjasama ke arah tindakan yang lebih positif

Mencari Penyelesaian Meneliti dan mencuba pilihan memberi sokongan

Penamat Menberi keyakinan dan sokongan. Kelompok dibubar apabila matlamat tercapai

Page 51


H.

SENARAI ALAT-ALAT ( INSTRUMENTS ) SISTEM MERIT DEMERIT

H.1

Diari Sekolah yang mengandungi Undang-Undang dan Peraturan Sekolah , SMK Taman Indah . Semua pelajar wajib membelinya apabila mendaftar di sekolah ini. Borang Kes Masalah Disiplin Murid/Borang Demerit: Borang ini digunakan oleh semua yang bertanggungjawab (empowered) mengenakan mata demerit ( Sila rujuk Carta III). Ia dimajukan kepada Guru Tingkatan untuk direkod dalam Fail Disiplin Kelas berkenaan. Borang Merit / Mata Bonus: Sila rujuk Carta III untuk senarai pihak yang dibenarkan memberi mata bonus. Fail Disiplin Guru Tingkatan: Borang merit-demerit pelajar disimpan dalam fail berdasarkan kelas. Urusan perkeranian dibuat setiap penghujung minggu. Salinan surat kepada ibubapa/penjaga disimpan dalam fail yang sama. Surat kepada Ibubapa: Surat adalah standard; iaitu guru tingakatan berkenaan hanya perlu mengisi tempat tertentu dan maju kepada kerani sekolah untuk ditaip.

H.2

H.3 H.4

H.5

I.

AHLI JAWATAN KUASA SEKOLAH: Pengerusi : Pn. Soon Loi Thai Naib Pengerusi : En. Mohammad b Said Setiausaha : En. Mazlan b Lambak AJK : En. Khairuddin b Mohd Taufek Pn. Chiang Cheng Kim En. Ng Chan Heng Pn. Geeta a/p Dhirajlal Pn. Tengku Hapizah bt Raja Hamzah J. STRATEGI DAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN STRATEGI J F M A M J J O 1. Pengukuhan struktur,sistem organisasi Badan x Disiplin 2.Pengukuhan pengurusan dan tugas Badan x Pengawas sekolah 3.Penguatkuasaan undang-undang dan peraturan x x x x x x x x sekolah 4.Mengadakan ceramah motivasi dan Kem x x Kepimpinan Pelajar 5.Sifar ponteng sekolah dan ponteng sekolah x x x x x x x x 6.Pemeriksaan mengejut /motosikal x x x x x x x x 7.Mengadakan kempen anti merokok dan x x x x x x x x bahayanya 8.Ceramah bahaya rokok/dadah/Ujian urin x 9.Mengadakan perjumpaan waris dengan x x x x kerjasama PIBG 10.Kursus Bina Insan dengan kerjasama Unit x x Bimbingan dan Kaunseling

Page 52

S

O

N

x

x

x

x x

x x

x x

x

x

x

x


K. PENUTUP Apabila gejala-gejala negatif, jenayah dan keganasan di dalam dan di luar sekolah dapat ditangani dengan sebaiknya maka tugas menyediakan persekitaran yang selamat untuk pembelajaran akan menjadi lebih mudah.Sesunnguhnya adalah menjadi harapan warga pendidikan agar institusi pendidikan dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan dan ilmu yang kondusif dan selamat untuk menimba ilmu tanpa gangguan fizikal, mental dan emosi.

Page 53


KES DISIPLIN PELAJAR MENGIKUT JENIS DAN KEKERAPAN JANUARI-OKTOBER 2010

JENIS KES

BILANGAN KES

JENIS KES

ARSON

GANGGUAN VERBAL

MENCEDERAKAN ORANG

GANGGUAN FIZIKAL

BULI

GANGGUAN PERKAUMAN

DADAH/ARAK

GANGGUAN SEKSUAL

PERGADUHAN

MENCURI

VANDALISME

MENCEROBOH

KEMALANGAN PEJALAN KAKI

MEROKOK

KEMALANGAN BAS

SAMSENG

KEMALANGAN KERETA

BERKAITAN PENGANGKUTAN

KEMALANGAN MOTOSIKAL

MELANGGAR PERATURAN SEKOLAH

KEMALANGAN SEMASA AKTIVITI KOKURIKULUM

KEMALANGAN SEMASA AKTIVITI SUKAN

Page 54

BILANGAN KES


JADUAL BERTUGAS GURU DISIPLIN SESI PAGI TAHUN 2011 HARI ISNIN

MASA

PAGAR A

1 2 1

En. Mazlan b Lambak En. Murali a/l Mookiah En. Tan Eng Chon

2 1

En. AP Rajan En. Mohd Safri bin Jamaludin En. Kunasegar a/l Mookiah En. Aris Mihat YM Tg. Hapizah bt Raja Hamzah En. Khairuddin b Mohd Taufek Pn. Geeta a/p Dhirajlal

PAGAR B

En. Ng Chan Heng G.Bertugas/G.Kantin En. Khairuddin b Mohd Taufek G.Bertugas/G.Kantin Pn. Chiang Cheng Kim

SELASA

RABU

KHAMIS

2 1 2 1

JUMAAT

2

KANTIN

G.Bertugas/G.Kantin En. AP Rajan G.Bertugas/G.Kantin En. Mazlan b Lambak G.Bertugas/G.Kantin

 Masa 1 : 7.20 pagi  Masa 2 : 1.50 petang  Masa 3 : 10.20 – 10.40 (KANTIN)

1. 2. 3. 4.

Berada di tempat bertugas pada masa yang ditetapkan. Mengawasi disiplin, kawalan masuk dan lalulintas. Membuat laporan kepada pihak pengurusan sekiranya timbul masalah. Memantau pegawai keselamatan berada di pintu pagar menjalankan tugas dengan baik.

*****Berkuatkuasa 1 Januari 2011*****

Page 55


LAMPIRAN


‐ 1 ‐

  

SMK TAMAN INDAH      73000 TAMPIN    N.SEMBILAN   

 

                                                                    

POLISI KESELAMATAN MURID     PERGI DAN BALIK SEKOLAH    SMKTI              DISEDIAKAN OLEH:  UNIT HEM    (http://myhemsmti.blogspot.com) 

   

MATLAMAT Memastikan  murid‐murid  selamat  dalam  perjalanan  pergi  dan  balik  sekolah.   

OBJEKTIF (i) Menyediakan atau menyebarkan        maklumat tentang tatacara tindakan        keselamatan diri murid pergi dan        balik sekolah.  (ii) Mengenal pasti masalah berkaitan         penggunaan laluan perjalanan         pergi/balik sekolah. 

RASIONAL Ramai  murid  yang  pergi  dan  balik  sekolah  terdedah  dengan  bahaya  akibat  kecuaian  atau  pun  tidak  mementingkan aspek keselamatan.   

PERANAN MURID  1.Pastikan kenderaan yang dinaiki       selamat  2.Memahami dan mengamalkan      peraturan mengenai diri dalam      perjalanan ke sekolah.     Mengamalkan langkah‐langkah      keselamatan:  a.Berjalan dalam kumpulan  b.Ikut jalan yang selamat  c.Lengkapkan diri dengan kemahiran      mempertahankan diri  d.Tidak menumpang kenderaan orang  

  yang tidak dikenali  PERANANAN IBU BAPA  1.Bergotong royong membersihkan      kawasan semak‐laluan murid  2.Memastikan anak selamat pergi dan      balik sekolah  3.Mendidik anak dalam aspek      keselamatan diri.  4.Kenderaan yang dibawa ke sekolah      dalam keadaan baik.  5.Menasihatkan anak supaya jangan      menumpang mereka yang tidak      dikenali.    1.0  PEJALAN KAKI  Sebagai  pejalan  kaki  murid‐ murid/pelajar‐pelajar  haruslah  menjaga  keselamatan  diri  dengan  mengamalkan  peraturan  yang  sepatutnya apabila menggunakan jalan  raya seperti:  1.1  Melintas Jalan  Perkara  penting  yang  patut  didkuti  ketika melintas jalan:  a.Cari tempat yang terdekat dan       selamat untuk melintas.  b.Hendaklah berdiri di atas kaki lima      jalan.  c.Awasi lalu lintas sekeliling. Lihat      kanan, lihat kiri dan lihat kanan sekali  


lagi. Pastikan tiada kendaraan dan       melintaslah apabila selamat.  d.Undur kebelakang, 1 meter apabila      melihat kenderaan besar.  e.Ikut arahan trafik waden jika ada.    1.2 Tempat‐tempat yang selamat          untuk melintas Jalan raya.  a. Lintasan pejalan kaki  b. Laluan bawah  c. Jejantas  d. Dekat lampu isyarat  e. Menggunakan pemisah jalan atau       pulau lalulintas  f. Di tempat – tempat yang terdapat       angggota polis, waden trafik dan       pengawal lalulintas sekolah yang       bertugas.    1.3  Cara melintas jalan di lintasan          pejalan kaki  a. Berilah kesempatan untuk pemandu       melihat anda dan memberhentikan           kenderaannya sebelum anda        melintas.  b. Pastikan semua kenderaan berhenti       dan berjalan dengan cermat bila       melintas.       

‐ 2 ‐

1.4  Cara melintas jalan di lampu          isyarat.  a. Melintaslah apabila lampu untuk       pejalan kaki menyeberang berwarna       hijau.  b.Bila lampu untuk pejalan kaki        menyeberang berkelip ia bererti       lampu akan bertukar  kepada merah       dan anda dinasihatkan berhenti       daripada melintas. Jika anda sedang          melintas percepatkan langkah anda.    1.5  Berjalan kaki  a. Hendaklah berjalan kaki di atas kaki       lima jika ianya disediakan.  b. Jika tiada kaki lima, hendaklah       berjalan kaki di sebelah kanan jalan       raya dan sentiasa memandang       lalulintas yang datang dari arah       hadapan.  c. Anda hendaklah berjalan di tepi jalan       dan janganlah sekali‐kali berjalan       bergandingan kecuali memimpin       orang buta atau tua.    1.6 Berjalan kaki di waktu malam  Pejalan  kai  hendaklah  memakai  menggunakan  alat‐alat  berikut  bagi  membolehkan pemandu melihat anda.  a.Pakaian cerah atau bersinar. 

b.Membawa suratkhabar atau benda‐      benda yang putih.  c.Memakai pemantul cahaya.  d.Menggunakan lampu picit.    1.7  Berjalan kaki di waktu hujan  a.Diutamakan memakai baju hujan.  b.Jika  pakai  payung,  pegang  payung  dengan betul supaya tidak menghalang  pandangan depan dan gunakan payung  yang berwarna terang.  c.Berjalan  dengan  cermat  kerana  jalan  licin dan mudah tergelincir.  d.  Berjalan tengok hadapan.    1.8 Perkara‐perkara yang patut         dielakkan  a.Menyeberang jalan di tempat‐     tempat yang bukan dikhaskan seperti      melompat atau memanjat pagar      pembahagi jalan.  b.Bermain atau bergurau senda di jalan       raya.  c.Menggunakan jalan sibuk.  d.Tidak mematuhi arahan lampu      isyarat.  e.Menyeberang di celah‐celah      kenderaan.    2.0 Menunggang basikal / motosikal  a.Menunggang basikal di sebelah kiri  


jalan raya.  b.Ditegah menunggang basikal       bergandingan dan mencelah‐celah di       antara lalulintas.  c. Mengekori kenderaan pada jarak       yang selamat.  d.Semasa menunggang hendaklah       sentiasa memandang ke hadapan.  e.Awasilah semasa memotong kereta      yang berhenti kerana mungkin ada       penumpang  yang membuka pintu.  f.Memegang hendal dengan kedua‐dua      belah tangan kecuali member isyarat      tangan   sebelum membelok.  g.Apabila mendaki bukit, anda      hendaklah turun daripada basikal dan       menyorongnya.  h.Gunakan karier untuk membawa      barang‐barang atau buku‐buku.  i. Jangan menggunakan payung semasa      hujan.  j.Jangan membawa penumpang di atas     basikal.  k.Semasa menunggang jangan berpaut      kepada belakang atau tepi      kenderaan.  l.Di waktu malam pastikan semua     lampu dalam keadaan baik.  m.Jika menunggang pada waktu       malam pakai pakaian yang       membolehkan pemandu   kenderaan  

‐ 3 ‐

   dan pengguna jalan raya dapat       melihat anda dengan lebih baik.  n.Periksa lampu, brek, tayar, rantai,      dan jarak tinggi hendal.  0.Sentiasa patuh kepada undang‐     undang dan semua peraturan‐     peraturan lalu lintas.  p. Gunakan jalan yang paling selamat       dari lalulintas yang sibuk.  q. Awasi sebelum membelok kanan       atau kiri, beri isyarat dari lalulintas      yang sibuk.  r.Penunggang basikal/motosikal      hendaklah meletakkan basikal atau      motosikal di   tempat yang      disediakan.    3.Menaiki Bas/kereta  a.Jangan menaiki atau turun dari      kenderaan ketika kenderaan masih      bergerak.  b. Menggunakan pintu yang disediakan       untuk masuk dan keluar.  c.Jangan sengaja menghimpit      penumpang‐penumpang lain ketika      menaiki atau turun  dari kenderaan.  d.Jangan merosakkan mana‐mana      bahagian kenderaan.  e.Elakkan menggangu tumpuan       pemandu tanpa sebarang sebab       seperti berbual atau bermain. 

f. Jagalah kebersihan kenderaan.  g.Jangan membaling sesuatu keluar      dari kenderaan.  h.Jangan meletakkan atau      mengikatkan sebarang benda yang       bergantungan atau berjuntai pada       badan kenderaan.  i.Hendaklah sentiasa bersopan dan      beratur seperti tidak berebut‐rebut       ketika menaiki kenderaan.  j.Jangan membuka pintu kenderaan      untuk keluar sehingga dipastikan       selamat.  k.Sentiasa patuh undang‐undang dan      peraturan lalulintas.  l.Ketika kenderaan sedang bergerak     janganlah bermain‐main dalam     kenderaan seperti melambaikan     tangan keluar, menghulurkan kepala     dan sebagainya.   

4.Semasa Menunggu Kenderaan    a.Semasa menunggu kenderaan murid‐     murid adalah dilarang bermain      seperti kejar mengejar dan      sebagainya yang boleh      mendatangkan bahaya.  b.Ibu bapa pemandu kenderaan      hendaklah memimpin murid‐murid      ke kenderaan  mereka sekiranya       murid‐murid itu menunggu di       seberang jalan.  


‐ 1 ‐

  

SMK TAMAN INDAH      73000 TAMPIN    N.SEMBILAN   

 

                                                             POLISI SEKOLAH SELAMAT   

 

POLISI KESELAMATAN 

KESELAMATAN FIZIKAL DAN         

BANGUNAN SEKOLAH       

DISEDIAKAN OLEH:  UNIT HEM    (http://myhemsmti.blogspot.com) 

   

KESELAMATAN FIZIKAL SEKOLAH    A. DEFINISI    Menjadikan sekolah tempat yang  selamat.Mewujudkan sausana  persekitaran yang kondusif yang  mempunyai peraturan yang dapat  membantu keselamatan semua. Ia  termasuk pendawaian dan peralatan  elektrik di sekolah, kelas, bilik‐bilik  khas sekolah, tandas asrama  gelanggang pemainan dan persekitaran  dalam kawasan sekolah berada dalam  keadaan baik & selamat.    B. OBJEKTIF  • Menjadikan kawasan sekolah  selamat untuk diduduki oleh semua  warga sekolah.  • Bahagian bangunan sekolah sesuai  digunakan mengikut fungsi dan  kegunaannya.  • Memastikan sistem perparitan  berada dalam keadaan  sempurna.luar dengan mengambil  kira aspek keselamatan  • Memastikan alat pemadam  kebakaran mencukupi dan boleh  berfungsi dengan baik. 

• Memastikan alatan elektrik dan  sistem pendawaian berfungsi dengan  baik.  • Memastikan bangunan kantin  sekolah baik dan sesuai untuk proses  penyediaan makanan.    C. PERANAN IBU BAPA  • Melaporkan kepada pihak sekolah  sebarang kerosakan yang dikesan.  • Menolong pihak sekolah membaiki  kerosakan menggunakan kepakaran  yang ada.  • Mengadakan gotong royong  membersihkan kawasan sekolah.  • Selalu mengingatkan anak‐anak tentang  keselamatan.                               


‐ 2 ‐

KESELAMATAN PENDAWAIAN DAN  PERALATAN ELEKTRIK    Definisi  Merupakan langkah‐langkah  keselamatan yang sharusnya diambil  semasa menghadapi apa juga keadaan  , ketika berlaku kerosakan sistem  pendawaian & peralatan elektrik di  dalam kawasan sekolah    Tatacara murid  • Laporkan dengan kadar segera  kepada pentadbir guru/pekerja.  • Jangan ubah suai peralatan elektrik  yang rosak.  • Jangan cuba baiki/menyentuh alatan  elektrik yang terdedah dan  merbahaya.  • Memaklum dan melabelkan serta  menjadikan kawasan tersebut  sebagai kawasan larangan  sementara.  • Jangan hampiri tempat yang berlabel  atau bertanda ”BAHAYA/AWAS”.  • Patuh kepada peraturan dan arahan  yang ditetapkan dan dikeluarkan.         

TANDAS   Definisi  Merupakan langkah‐langkah  keselamatan yang seharusnya diambil  semasa berada dan menggunakan  tandas. Manual ini untuk memastikan  tandas digunakan dengan selamat dan  mengikut peraturan.    Tatacara murid  • Memahami peraturan penggunaan  yang telah ditetapkan.  • Pastikan telah menjalani latihan  menggunakan tandas jika perlu.  • Jika didapati sebarang kerosakan,  jangan cuba perbaiki atau  menyentuhnya, sila laporkan dengan  segera kepada guru, pegawai  bertugas atau pihak pentadbir.  • Pastikan tandas digunakan dengan  betul dan mengikut peraturan.                   

KESELAMATAN PERALATAN    Defisini  Merupakan langkah‐langkah  keselamatan yang seharusnya diambil  oelh murid semasa menggunakan bilik  darjah dan laluan yang mengalami  kerosakan dan cermin tingkap dan  pemegang besi serta yang berkaitan  dengannya.    Tatacara murid  • Murid hendaklah memaklumkan  kepada pihak pentadbir, guru ,  pekerja jika terjumpa atau  mendapati pemegang besi dan  tingkap yang pecah atau rosak.  • Murid hendaklah menjauhi kawasan‐ kawasan yang dikategorikan sebagai  merbahaya.  • Murid hendaklah mematuhi  peraturan dan arahan yang  dikeluarkan atau ditetapkan oleh  pihak sekolah.  • Murid jangan sentuh dan cuba  memperbaiki bahagian yang pecah  atau rosak itu.         


‐ 3 ‐

MANUAL KESELAMATAN STOR,  KEBUN SAINS PERTANIAN 

MANUAL KESELAMATAN DI  KAWASAN SUNYI DAN GELAP 

Definisi  Merupakan langkah‐langkah  keselamatan yang seharusnya diambil  semasa menghadapi apa juga keadaan  ketika menggunakan stor dan kebun  Sains Pertanian.    Tatacara murid  • Memahami dengan jelas peraturan  keselamatan ketika menggunakan  peralatan di kebun.  • Memastikan sebarang peralatan  kebun selamat digunakan.  • Menyediakan perlindungan diri yang  sesuai dan secukupnya seperti  pakaian, sarung tangan dan lain‐lain.  • Membersihkan diri selepas kerja‐ kerja meracun.  • Mengikut arahan dan berhati‐hati  ketika menggunakan jentera  pertanian.  • Laporkan kepada guru jika peralatan  yang digunakan berfungsi atau tidak.           

Definisi  Merupakan langkah‐langkah  keselamatan yang seharusnya diambil  semasa menghadapi apa juga keadaan,  kita melalui/menggunakan kawasan  sunyi dan gelap. Kawasan sunyi dalam  manual ini merujuk kepada kawasan  yang bukan laluan utama/jauh  daripada penempatan murid.  Manakala kawasan gelap merujuk  kepada kawasan yang tidak mendapat  bekalan elektrik/tidak diterangi caha  lampu.    Tatacara murid  • Murid mestilah mengenalpasti  kawasan yang sunyi dan gelap.  • Pastikan meurid menggunakan  kawasan tersebut berkumpulan  (melebihi 3 orang).  • Jika terjumpa orang yang diragui /  mencurigakan atau sebarang  masalah hendaklah segera  menggelakkan diri dan melaporkan  kepada pihak pentadbir / guru /  pegawai bertugas.     

MANUAL KESELAMATAM SEMUA  BANGUNAN DALAM KAWASAN  SEKOLAH ( 24 JAM )    Definisi  Merupakan langkah‐langkah  menghindari pencerobohan ke atas  semua bangunan dalam kawasan  sekolah. Semua bangunan dalam  kawasn sekolah merujuk kepada  bangunan yang menjadi hak milik dan  tanggungjawab pentadbiran sekolah.    Tatacara murid  • Laporkan segera kepada guru jika  didapati berlaku pencerobohan.  • Jangan mengambil tindakan secara  bersendirian untuk menyelesaikan  masalah pencerobohan.  • Jangan cuba memperbaiki mana‐ mana kerosakan akibat  pencerobohan.  • Jika kerosakan teruk akibat  pencerobohan, elak daripada  menggunakan kawasan tersebut.  • Patuh arahan yang dikeluarkan dari  semasa ke semasa.  • Murid dilarang/dicegah sama sekali  menyentuh, mengusik dan  mengubah alatan/bahan yang sedia  ada tanpa arahan/kebenaran guru. 


• Murid dilarang bermain, membuat  bising atau berkelakuan tidak  seninoh semasa dibengkel.  • Jika berlaku kebakaran, murid  mestilah menggunakan alat  pemadam api yang tersedia.                                                   

‐ 4 ‐

MANUAL KESELAMATAN PUSAT  SUMBER/PERPUSTAKAAN    Definisi   Merupakan langkah‐langkah  keselamatan yang seharusnya diambil  menghadapi apa juga keadaan ketika  berada dan menggunakan pusat  sumber / perpustakaaan.    Tatacara murid  • Sebarang penggunaan perlu  mendapat kebenaran terlebih  dahulu.  • Pastikan peralatan yang digunakan  baik dan selamat.  • Laporkan segera kepada  guru/pegawai bertugas jika didapati  sebarang kerosakan.  • Pengguna mestilah patuh kepada  peraturan. Penggunaan sedia ad dan  dikeluarkan dari semasa ke semasa.  • Jika berlaku sebarang kecenasan,  jangan panik, patuhlah kepada  peraturan yang telah ditetapkan.  • Jika berlaku kebakaran, murid  mestilah menggunakan alat  pemadam menggunakan alat  pemadam api yang tersedia.     

MANUAL KESELAMATNA PADANG  DAN GELANGGANG PERMAINAN    Definisi  Merupakan langkah‐langkah  keselamatan yang seharusnya diambil  semasa menghadapi apa juga keadaan,  ketika menggunakan padang dan  gelanggang pemainan.    Tatacara murid  • Penggunaan padang atau gelanggang  permainan mestilah mendapat  kebenaran guru atau pegawai yang  diamanahkan/pentadbir sekolah.  • Memastikan alatan yang digunakan  selamat dan berkeadaan baik.  • Sebarang aktiviti di apdang ”MESTI”  dalam pengawasan guru/jurulatih  dan pegawai yang diamanahkan.  • Menjalankan aktiviti semasa apabila  cuaca mengizinkan.  • Selesai permainan padang perlu  dibersihkan, meletakkan kembali  alatan di tempat yang ditetapkan.           


‐ 5 ‐

MANUAL KEROSAKAN PERABOT  KELAS 

MANUAL KESELAMATAN  MAKMAL  SAINS 

Definisi  Merupakan langkah‐langkah  keselamatan yang seharusnya di ambil  oleh murid semasa menggunakan  perabot kelas. Maksud perabot kelas di  dalam manual ini ialah kerusi dan meja  murid, kerusi dan meja guru, almari  buku, papan tulis dan papan  kenyataan.    Tatacara murid  • Pastikan tidak menggunakan perabot  kelas yang rosak dan merbahaya.  • Melaporkan kepad guru atau  pentadbir jika terdapat perabot kelas  yang rosak dan tidak dapat  digunakan.  • Jangan cuba memperbaiki perabot  kelas yang rosak atau tidak dapat  digunakan.  • Murid hendaklah patuh kepada  peraturan dan arahan yang  dikeluarkan dari semasa ke semasa.  • Murid hendaklah patuh kepada  tatcara penggunaan yang betul.       

Definisi  Merupakan langkah‐langkah  keselamatan yang seharusnya diambil  semasa menghadapi apa juga semasa  berada atau menggunakan makmal  sains.    Tatatcara murid  • Penggunaan makmal mestilah  mendapat kebenaran daripada  pegawai yang bertugas.  • Berhati‐hati menggunakan bahan  kimia berlabel (beracun).  • Peralatan yang digunakan hendaklah  di dalam keadaan yang baik dan  selamat.  • Melaporkan segera kepada  pembantu makmal tentang  kerosakan alatan.  • Penggunaan bahan‐bahan kimia  mestilah dengan pengetahuan dan  kebenaran guru.  • Sekiranya berlaku sebarang   kecemasan , jangan panik patuhlah  kepada arahan keselamatan yang  telah ditetapkan.  • Murid adalah dicegah/dilarang sama  sekali menyentuh, mengusik dan 

mengubah alatan/bahan ayng sedia  ada tanpa arahan/kebenaran guru.  • Murid juga dilarang bermain,  membuat bising atau berkelakuan  yang tidak senonoh semasa berada di  makmal.  • Murid dinasihatkan sentiasa  mematuhi peraturan ketika berada di  makmal sains.  • Jika berlaku kebakaran, murid  mestilah menggunakan alat  pemadam kebakaran yang tersedia.                                       


‐ 6 ‐

MANUAL KESELAMATAN BENGKEL    Definisi  Merupakan langkah‐langkah  keselamatan yang seharusnya di ambil  semasa menghadapi apa juga keadaan  ketika berada dan menggunakan  bengkel.    Tatacara murid  • Murid mestilah mendapat kebenaran  sebelum mengggunakan bengkel.  • Murid hendaklah melaporkan kepada  guru jika peralatan yang digunakan  tidak berfungsi dan tiada dalam  simpanan yang dipamerkan.  • Penggunaan sebarang peralatan,  mestilah mengikut prosedur dan  tunjuk ajar guru.  • Jika berlaku sebarang kecemasan,  jangan panik dan patuhlah kepada  arahan keselamatan  yang  dikeluarkan.  • Murid hendaklah mematuhi  peraturan dari semasa ke semasa.  • Murid hendaklah memastikan tangan  dibersihkan selepas aktiviti  dijalankan.       

 


‐ 1 ‐

SMK TAMAN INDAH  73000 TAMPIN  N.SEMBILAN 

    

 

MEMBASMI PONTENG SEKOLAH/KELAS 

                                       

                         

  POLISI SEKOLAH SELAMAT     

PELAKSANAAN POLISI  MEMBASMI PONTENG  SEKOLAH         

DISEDIAKAN OLEH:  UNIT HEM    (http://myhemsmti.blogspot.com)       

Definisi

Tatacara bagi pelajar 

Seseorang pelajar dianggap ponteng  apabila ia meninggalkan kelas atau  sekollah tanpa kebenaran dan seterusnya  mereka tidak mengikuti proses pengajaran  dan pembelajaran.Mereka juga dianggap  ponteng apabila mereka tidak hadir tanpa  sebab‐sebab munasabah. 

*Pelajar dilarang keluar kelas tanpa  memakai pas keluar.   * Tidak dibenarkan meninggalkan kelas  tanpa sebarang alasan munasabah. 

Matlamat

* Pelajar dilarang keluar kelas tanpa  kebenaran sewaktu pertukaran kelas. 

Mewujudkan kesedaran kepada semua  pelajar bahawa pada waktu berlakunya  sesi persekolahan mereka sepatutnya  berada di dalam kawasan sekolah dan  bukan berada di tempat lain di luar  kawasan sekolah tanpa tujuan  dan juga  pengawasan yang ada kaitannya dengan p  & p.  Objektif  Membentuk pelajar berdisiplin, beretika,  bertanggungjawab dan hargai masa.  Mewujudkan suasana tenteram dan  teratur supaya p&p dapat berjalan dengan  sempurna dan berkesan.  Rasional  Perlakuan ponteng akan menimbulkan  pelbagai masalah yang saling mengait  sama ada kepada pelajar atau pada pihak  lain.   

* Pelajar tidak dibenarkan keluar kelas  melebihi dua orang dalam satu masa. 

* Ketua tingkatan/pelajar hendaklah  melaporkan kepada guru tingakatan/guru  matapelajaran/pentadbir sekolah jika ada  pelajar ponteng atau ada rancangan untuk  ponteng.  * Mencadangkan kepada guru tingkatan  atau guru matapelajaran/pentadbir  sekolah tentang langkah‐langkah yang  perlu untuk menarik minat pelajar  terhadap pengajaran dan pembelajaran.  Tatacara bagi guru matapelajaran  * Menyemak dan menanda kehadiran  pelajar melalui buku kawalan kelas  sebelum sesuatu p&p dimulakan.  * Buku kawalan kelas hendaklah  ditandatangani oleh guru mata pelajaran  yang berkenaan.  * Laporkan kepada guru tingkatan jika  pelajar tiada di dalam kelas. 


* Wujudkan pengajaran dan pembelajaran  yang kondusif untuk menarik minat  pelajar.  * Wujudkan suasana kelas yang ceria  kemas dan menarik.  * Sentiasa berhubung dan berbincang  dengan guru tingkatan dan pihak  pengurusan tentang perkembangan  pelajar.  Tatacara Guru Tingkatan  * Menyemak/menanda kehadiran para  pelajar ke dalam buku daftar/jadual  kehadiran pelajar.  *Semak buku kawalan kelas bagi sesuatu  mata pelajaran.  * Sentiasa bekerjasama dan mendapat  maklumat tentang pelajar daripada guru  mata pelajaran.  * Mendapat sijil/surat akaun sakit yang  sah.  * Memanggil /menasihati dan mendapat  maklumat tentang pelajar daripada guru  matapelajaran.  * Melaporkan kepada pihak pengurusan  sekolah jika terdapat pelajar yang  melakukan kesalahan berulang.     

‐ 2 ‐ Tatacara untuk Pihak  Pengurusan/Pentadbiran  * Menyemak buku daftar kehadiran  pelajar dan buku kawalan kelas. 

CARTA ALIRAN TATACARA MENANGANI  PONTENG KELAS     

* Mendapatkan laporan daripada guru  tingkatan tentang kehadiran pelajar. 

* Kenalpasti pelajar yang melakukan  kesalahan ponteng yang berulang.  * Mewujudkan  suasana sekolah yang  mendapat menarik minat pelajar untuk  berada di dalam kelas. 

  Kenalpasti kes   ponteng  

Guru  Matapelajaran

Guru             Tingkatan

* Penggunaan pas keluar /masuk khas bagi  pelajar  yang berurusan di luar bilik darjah.  * Mengadakan langkah‐langkah yang  berbentuk pemulihan bagi pelajar yang  dikesan kerap melakukan kesalahan  ponteng kelas. 

Menyiasat Kes 

* Menghubungi ibubapa atau penjaga  pelajar untuk kenalpasti masalah pelajar.  * Menghantar pelajar ke Unit Bimbingan  dan kaunseling sekolah. 

Khidmat Nasihat 

* Melaksanakan program motivasi bagi  pelajar bermasalah.  * Tindakan adalah berdasarkan garis  panduan yang ditetapkan oleh KPM. 

Prosedur KPM 

* Beri penghargaan kepada pelajar  cemerlang dari segi penglibatan dan  kehadiran dalam sesuatu aktiviti.    Tamat


‐ 1 ‐

SMK TAMAN INDAH  73000 TAMPIN  N.SEMBILAN 

    

 

                                       

           

  POLISI SEKOLAH SELAMAT     

KESELAMATAN DARIPADA    GANGGUAN EMOSI DAN    ROHANI                   

KESELAMATAN DARIPADA GANGGUAN  EMOSI DAN ROHANI    A. Pengenalan  Kestabilan emosi dapat melahirkan insan  yang berfikiran positif. Gangguan emosi  boleh menjadikan seseorang itu berasa  dirinya terasing, tidak berkeyakinan dan  tidak selamat. Memandangkan kestabilan  emosi dapat membantu meningkatkan  pencapaian dalam pelajaran dan  pembelajaran, diharapkan konsep dan  manual ini akan membantu mereka yang  menghadapi gangguan emosi di sekolah.  Oleh itu, mereka dapat mengetahui  langkah‐langkah menghindari gangguan  emosi , menghadapi situasi yang sedang  berlaku dan tindakan yang perlu diambil  jika situasi telah berlaku.     B. Definisi  Bebas daripada sebarang masalah  dalaman diri, yang menganggu kestabilan  emosi dan rohani. Kestabilan tersebut  menjejaskan keselamatan dan hubungan  baik terhadap manusia , alam dan  penciptanya. Emosi dan rohani yang stabil  menjadikan manusia lebih tenteram dan  harmoni dalam kehidupan mereka. 

DISEDIAKAN OLEH:  UNIT HEM    (http://myhemsmti.blogspot.com)     

C. Objektif  • Mewujudkan sekolah yang ceria dan  damai bagi membantu kecemerlangan  pendidikan.  • Mewujudkan budaya ”Sekolah  Penyayang” sebagai asas institusi  masyarakat penyayang.  • Membangunkan potensi  insan secara  sepadu dan seimbang berasaskan  pegangan agama.  • Mempertingkatkan ketahanan diri  warga sekolah melalui nilai‐nilai  murni.  • Mempereratkan hubungan kasih  sayang serta mengurangkan gejala  negatif di kalangan warga sekolah.    D. Punca‐punca Gangguan Emosi dan  Rohani  • Diri sendiri  • Keluarga  • Sekolah  • Rakan‐rakan  • Komuniti sekeliling  • Baka/keturunan  • Alat Audio Visual/Media    E. Tanda‐tanda Gangguan Emosi dan  Rohani  • Suka menyendiri  • Panas baran  • Murung 


‐ 2 ‐ • Ponteng kelas/sekolah  • Termenung   • Penyakit  • Merendah diri  • Meninggi diri    F. Panduan untuk Memiliki Emosi &  Rohani Yang Tenteram dan Selamat  • Perlu memahami dan mematuhi  ajaran agama.  • Perlu berfikiran positif dan  menghindari gejala negatif.  • Perlu memahami bahawa mental dan  rohani yang sihat asas kecemerlangan  pendidikan.  • Patuhi jadual harian kehidupan anda.  • Kasihi orang lain seperti mana  mengasihi diri sendiri.  • Amalkan gaya hidup sihat  • Tidur dan rehat yang cukup  • Berfikiran terbuka dan logik  • Libatkan diri secara aktif dalam  kegiatan berfaedah  • Sekiranya menghadapi masalah  gangguan emosi,dapatkan bimbingan  dari rakan sebaya,guru,ibubapa,  kaunselor sekolah. 

G. Peranan ibu bapa  • Peka terhadap perubahan sikap dan  tingkah anak seperti  ‐ selalu mengasingkan diri  ‐ muram dan bersedih  ‐ memberontak 

• • • •

‐ tidak betah berada di rumah  ‐ bercakap kasar  Menyediakan didikan asas agama yang  cukup untuk anak/keluarga  Berkerjasama dengan kaunselor  sekolah,guru dan semua pihak untk  menyelesaikan masalah anak.  Menyediakan pemakanan berzat dan  seimbang untuk anak  Menyediakan peralatan dan keperluan  belajar yang mencukupi  Mengenali rakan anak‐anak 

•  H. Tatacara Pelajar  • Berjumpa dengan orang yang  dipercayai  • Ceritakna masalah yang dihadapi  • Ikut nasihat orang yang lebih tua  (guru,ibu dan bapa)  • Luahkan perasaan anda dalam bentuk:  ‐tulisan  ‐lisan(menjerit,menyanyi,berserita)  • Aktivi riadah  • Mendengar muzik yang  menyenangkan  • Melibatkan diri dalam kokurikulum  • Jangan menyendiri  • Isi borang aduan untuk tindakan  selanjutnya    I. Tatacara Guru  • Peka terhadap tingkah laku pelajar  • Menerima aduan dan perhatian  kepada masalah yang diceritakan 

• Menenangkan pelajar yang dalam  keadaan stress  • Memberi nasihat kepada p‐elajar  berkenaan  • Jika tidak dapat diselesaikan rujuk  kepada kaunselor  • Sekiranya kes berat, rujuk kepada  pakar psikologi.    J. Tatacara Ibu Bapa / Komuniti Setempat  • Peka terhadap tingkah laku anak  • Mendengar masalah yang dihadapi  oleh anak  • Jika perlu, berjumpa dengan kaunselor  sekolah , pengetua  • Ikut nasihat kaunselor  • Jika kaunselor sekolah tidak  dapat  selesaikan, bawa berjumpa dengan  pakar psikologi di hospital.   


‐ 1 ‐

SMK TAMAN INDAH  73000 TAMPIN  N.SEMBILAN 

    

 

                                       

           

  POLISI SEKOLAH SELAMAT       

POLISI KESELAMATAN    PELAJAR SEMASA BENCANA    ALAM              DISEDIAKAN OLEH:  UNIT HEM    (http://myhemsmti.blogspot.com) 

 

KESELAMATAN PELAJAR SEMASA  BENCANA ALAM    A. PENGENALAN  Negara Malaysia adalah sebuah Negara  mempunyai bentuk muka bumi yang  pelbagai dan mengalami iklim monsun  tropika. Perubahan iklim boleh  menyebabkan berlakunya bencana alam  seperti banjir,kebakaran,ribut. Kesan  perubahan cuaca tersebut akan  menyebabkan berlakunya wabak penyakit.    B. OBJEKTIF  • Mengambil langkah keselamatan  untuk menghindari kemalangan   dikalangan warga sekolah.  • Menyediakan peraturan bagi  menghadapi bencana alam secara  selamat.  • Mengadakan latihan menghadapi  bencana alam  • Menjadi warga sekolah yang prihatin  dan sentiasa bersedia menghadapi  kecemasan.  • Mewujudkan permuafakatan dan  perasan bertanggungjawab  dikalangan warga sekolah dan  komuniti bencana alam.         

C. BANJIR  Banjir merupakan satu keadaan di  mana sesuatu kawasan ditenggelami  air atau lumpur.    Banjir boleh dikategorikan sebagai:  banjir kilat, nnamjir lumpur,banjir  musim tengkujuh.    D. Tatatcara Ketika Banjir Kilat  o Jangan panik  o Tutup atau matikan semua suis  o Guru hendaklah membawa  pelajar ke tempat yang selamat  o Guru/ketua memastikan  bilangan pelajar yang  mencukupi  o Pelajar yang tiada hendaklah  dicari  o Bawa barangan peribadi yang  perlu sahaja  o Ikut arahan guru  o Lapor diri kepada guru sewaktu  di tempat perpindahan  o Guru dikehendaki menghubungi  pihak waris/penjaga  o Guru dikehendaki  menghubungi pihak bomba dan  penyelamat serta unit  pertolongan cemas  o Pelajar tidak perlu ke sekolah  sekiranya banjir  membahayakan diri pada hari  berikutnya. 


E.  KEBAKARAN  Kebakaran yang berlaku disebabkan oleh  litar pintas , pembakaran terbuka dan  kecuaian pengguna.    F. TATACARA KETIKA KEBAKARAN  • Jangan panik dan lapor kepada guru  sekiranya kelihatan tanda‐tanda  kebakaran.  • Tutup suis utama  • Susun kerusi meja supaya ada ruang  laluan  • Pelajar diminta meninggalkan kelas  apabila mendengar loceng kecemasan.  • Ikut laluan kecemasan yang  diberikan/disediakan.  • Guru memastikan bilangan pelajar  yang mencukupi.  • Menghubungi pihak bomba  • Menjerit meminta pertolongan  sekiranya terperangkap  • Guru/pasukan bomba sekolah boleh  menggunakan alat pemadam api  sekiranya kebakaran kecil  • Hantar pelajar ke hospital sekiranya  mengalami kecederaan  • Hubungi waris pelajar yang terlibat  • Buat laporan polis sekiranya  kecederaan serius.  • Buat tuntutan Insuran kebakaran  takaful dengan menyediakan  ‐ slip hospital  ‐ laporan polis  ‐ borang takaful lengkap 

‐ 2 ‐ G. WABAK JANGKIT BERJANGKIT  Wabak penyakit berlaku akibat dari  jangkitan kuman dan keracunan makanan  akibat kurang penjagaan  kebersihan,persekitaran dan kebersihan.    H. PENYAKIT BERJANGKIT   TATACARA PELAJAR , IBU BAPA/SEKOLAH  • Penjaga mesti memaklumkan taraf  kesihatan pelajar kepada pihak  sekolah  • Dapatkan surat kebenaran mendapat  rawatan daripada pihak sekolah  • Dapatkan rawatan daripada doktor  • Dapatkan surat cuti sakit dan  menyerahkan kepada pihak sekolah  • Sekiranya tinggal di asrama pelajar  akan dihantar balik ke rumah  • Pelajar dinasihatkan mengutamakan  kebersihan diri. pakaian dan tempat  tinggal.  • Prihatin kepada poster/brosur  kesihatan  • Mengadakan ceramah kesedaran  kesihatan    I. TATACARA PELAJAR  • Lapor kepada guru bertugas   • Jangan mengambil sebarang ubat  tanpa nasihat daripada doktor  • Minum seberapa banyak air masak  • Dapatkan surat kebenaran rawatan  daripada sekolah 

• Segera ke hospital atau pusat  kesihatan  • Buat aduan ke pejabat kesihatan  • Maklumkan kepasa penjaga  • Pelajar dinasihatkan supaya berehat /  hospital senhingga di rumah/hospital  • Kantin/dewan makan hendaklah  ditutup atas arahan Pengetua    J. PERANAN IBU BAPA  • Sentiasa mengikut perkembangan  semasa laporan kaji cuaca dan amaran  banjir  • Menghubungi pihak sekolah untuk  mendapatkan maklumat terkini  • Memberi bantuan dan kerjasama  kepada pihak sekolah semasa banjir 

   


‐ 1 ‐

SMK TAMAN INDAH  73000 TAMPIN  N.SEMBILAN 

    

 

                                       

MANUAL MENANGANI PERSELISIHAN  KAUM  Definisi  Bermaksud membina perasaan hormat  menghormati, kasih mengasihi, tolong  menolong dan bermuafakat. 

Hari Muhibbah 

Program Tiga Penjuru 

Drama

PERANAN PELAJAR 

Objektif

* Menghormati kaum lain. 

* Mengenal dan memahami perbezaan  kaum. 

* Memupuk semangat muhibbah antara  kaum. 

* Menjalinkan persefahaman antara kaum 

* Saling tolong menolong antara kaum. 

* Mewujudkan bangsa yang bersepadu 

* tidak menyemai perasaan anti kaum. 

* Menghormati perlembagaan Negara dan  Rukun Negara 

 

     

  POLISI SEKOLAH SELAMAT     

PELAKSANAAN POLISI  MENANGANI PERSELISIHAN    KAUM                   

DISEDIAKAN OLEH:  UNIT HEM    (http://myhemsmti.blogspot.com)       

CARA‐CARA MEWUJUDKAN INTEGRASI  KAUM  HORMAT MENGHORMATI ANTARA SATU  SAMA LAIN  •

Agama

Kebudayaan/kepercayaan/adat

Semangat patrotik 

Persatuan dan pertubuhan 

PERANAN GURU  * Pengajaran tiada unsur‐unsur  perkauman.  * Bersifat adil dengan semua kaum.    PERANAN KAUNSELOR  * Memastikan aktiviti sekolah melibatkan  semua kaum.  * Tidak berhujah berkaitan kaum‐kaum  lain. 

* Mengenalpasti isu‐isu perkauman 

BENTUK‐BENTUK PROGRAM /AKTIVITI 

* Bersikap adil dengan kaumlain. 

Jamuan

Perkhemahan


‐ 2 ‐

PERANAN IBU BAPA 

TATACARA  IBU BAPA 

* Menyertai aktiviti melibatkan semua  kaum. 

* Menyertai aktiviti sosial di kawasan  masing‐masing. 

* Menyemai nilai‐nilai perpaduan 

* Memupuk penyatuan melalui PIBG  sekolah. 

* Menjadikan PIBG sebagai forum dalam  penyatuan kaum. 

TATACARA MURID. 

* Sila laporkan kepada guru apabila ada  unsur perkauman. 

* Amalkan budaya ziarah menziarahi.  * Menyertai aktiviti melibatkan  perkauman.  * Menghormati budaya kaum lain.  * Jangan menyindir antara  kaum.    TATACARA KAUNSELOR  * Memastikan semua pelajar terlibat  dengan aktiviti perkauman. 

CARTA ALIRAN MENANGANI  PERSELISIHAN KAUM       

Kejadian

   

Menerima laporan

 

Menyiasat kes

     

Merekod kes

   

* Merekodkan peristiwa melibatkan  perkauman umum. 

* Tidak berhujah berkaitan isu perkauman. 

* Mengenalpasti isu‐isu perkauman. 

* Memberi pendedahan nilai‐nilai murni. 

* Tanamkan semangat cintakan sekolah. 

Merujuk kes kepada  Pengetua/Kaunselor 

Ambilan  Tindakan

Laporan kepada  PPD/PNS

Selesai

Laporan bertulis 


CARTA ALIRAN TATACARA APABILA BERLAKU KEMALANGAN DI LUAR / DALAM SEKOLAH

Kemalangan

Laporkan kepada guru/guru bertugas

Rekod

Dapatkan rawatan kecemasan mengikut jenis kemalangan Tidak Serius Ya Bawa ke hospital

Beritahu Penjaga

Tidak

Kes Polis/Laporkan untuk tuntutan Ya Laporkan kepada polis

Sedia laporan Hospital dan laporan polis untuk tuntutan Pergi ke sekolah seperti biasa


CARTA ALIRAN TATACARA KESELAMATAN FIZIKAL SEKOLAH

Taklimat Mesyuarat dan bentuk AJK keselamatan Melabel fizikal/tempat yang bahaya

Mengadakan taklimat

Pemantauan (kenal pasti fizikal/tanda bahaya) Bahaya Rujuk Pentadbir

Tiada bahaya (memuaskan)

Mesyuarat Staf/PIBG

Penilaian

Bantuan Pihak luar

Tindakan susulan/penambaikan


CARTA ALIRAN TATACARA RAWATAN KECEMASAN

Kemalangan

Laporkan kepada guru/guru bertugas

Rekod

Dapatkan rawatan kecemasan mengikut jenis kemalangan Tidak Serius Ya Bawa ke hospital

Beritahu Penjaga

Tidak

Kes Polis/Laporkan untuk tuntutan Ya Laporkan kepada polis

Sedia laporan Hospital dan laporan polis untuk tuntutan Pergi ke sekolah seperti biasa


CARTA ALIRAN TATACARA KESELAMATAN PERSEKITAN/LOKASI SEKOLAH

Taklimat Mesyuarat dan bentuk AJK keselamatan Melabel fizikal/tempat yang bahaya

Mengadakan taklimat

Pemantauan (kenal pasti fizikal/tanda bahaya) Bahaya Rujuk Pentadbir

Tiada bahaya (memuaskan)

Mesyuarat Staf/PIBG

Penilaian

Bantuan Pihak luar

Tindakan susulan/penambaikan


CARTA ALIRAN TATACARA GURU MENGHADAPI KEBAKARAN

Taklimat

Guru Kelas

PK HEM/Kaunselor

Warden Blok

Murid beratur untuk keluar

Lapor kepada polis, bomba, pasukan penyelamat

Pastikan semuamurid meninggalkan bangunan

Ambil kedatangan

Edar buku kedatangan

Lapor kepada GPKHEM

Terima laporan kedatangan

Hilang

Cari

Lapor kepada PK HEM kecemasan

Hilang

Kes kehilangan lapor kepada polis, pasukan penyelamat


CARTA ALIRAN TATCARA IBUBAPA BAGI KES GANGGUAN EMOSI DAN ROHANI

Mula

Mendengar masalah anak

Selesai

Memaklumkan kepada pihak sekolah

Selesai

Tamat

Tindakan lanjut(Jumpa Kaunselor)

Dirujuk kepada pakar sakit jiwa di hospital-jika perlu

Tamat


CARTA ALIRAN TATACARA BEBAS ROKOK DAN DADAH

Kenal pasti pelajar terbabit

Hubungi Kunselor sekolah

Siasat Kes

Beri bimbingan dan kaunseling

Lapor kepada Pengetua jika kes yang menyalahi undang-undang Lapor kepada pihak polis

Buat laporan bertulis

Failkan


MANUAL KESELAMATAN


PERATURAN KESELAMATAN BILIK DARJAH SMK TAMAN INDAH 1. Hanya pelajar kelas berkenaan sahaja boleh berada di dalam kelas tersebut. 2. Pelajar lain yang ingin menggunakan kelas lain perlu mendapatkan kebenaran daripada kelas tersebut. 3. Jika terdapat orang luar yang tidak berkenaan, laporkan kepada guru tingkatan atau Pihak Sekolah dengan kadar segera. 4. Jangan berada di dalam kelas sewaktu rehat. 5. Padamkan suis lampu dan kipas apabila berada/meninggalkan kelas. 6. Jangan berlari-lari dan membuat bising di dalam kelas. 7. Pastikan tiada benda tajam atau berbahaya di dalam kelas. 8. Pastikan sampah disapu setiap hari. 9. Tidak dibenarkan makan di dalam kelas. 10.Sila pastikan bakul sampah sentiasa nosong dan pelajar hendaklah menjalankan tugas harian agar kebersihan dan keceriaan kelas dijaga. 11.Sekiranya berlaku sebarang keadaan kecemasan, sila keluar dari kelas mengikut pelan tindakan keselamatan dan arah yang disediakan. 12.Pelajar bertanggungjawab memastikan semua peralatan kelas masingmasing (penyapu, pemadam, bakul sampah dsb) berada dalam kelas sepanjang masa. ‐ SMKTI 2010‐ 


PERATURAN KESELAMATAN PENGGUNAAN TANDAS SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN INDAH

1. Pelajar digalakkan agar menggunakan tandas hanya pada waktu rehat sahaja. 2. Penggunaan tandas pada waktu selain waktu rehat hendaklah mendapat kebenaran daripada guru pada waktu tersebut dengan menggunakan ”Pas Kebenaran Keluar”. 3. Jangan membuang tisu atau sebarang sampah ke dalam sinki tandas. 4. Gunakan pam/’flash’ selepas menggunakan tandas

"UTAMAKAN

KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN TANDAS KITA"

‐ SMKTI 2010‐ 


PERATURAN KESELAMATAN PENGGUNAAN PERALATAN STOR PERTANIAN SMK TAMAN INDAH 1. Sila masuk dengan kebenaran guru. 2. Rekodkan peralatan yang dipinjam/bahan yang digunakan dalam buku rekod yang telah disediakan. 3. Berhati-hati denganperalatan yang tajam. 4. Jangan bergurau atau bermain-main di dalam stor ini. 5. Sila bersihkan peralatan yang telah digunakan. 6. Simpan semula peralatan yang telah dipinjamkan ke tempat yang betul/asal. 7. Rekodkan tarikh pinjaman dan pemulangan peralatan.

"UTAMAKAN KESELAMATAN" "KERJASAMA ANDA SANGAT DIHARAPKAN"

‐ SMKTI 2010‐ 


PERATURAN KESELAMATAN MENGGUNAKAN MAKMAL SAINS SMK TAMAN INDAH 1. Kebenaran guru hendaklah diperoleh sebelum memasuki makmal sains dan bilik persediaan. 2. Peralatan dan bahan dalam makmal sains tidak boleh di bawa keluar tanpa kebenaran guru sains. 3. Peralatan dan bahan sains hanya boleh digunakan atas arahan guru. 4. Semua peralatan dan bahan-bahan sains yang telah digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asal atau seperti yang diarahkan oleh guru. 5. Semua radas hendaklah dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. 6. Kerja amali hanya boleh dilakukan dengan pengetahuan dan kebenaran guru. 7. Peralatan yang rosak atau pecah perlu dilaporkan segera kepad guru atau staf sokongan makmal tersebut. 8. Sebarang kemalangan yang berlaku perlu dilaporkan segera. ‐ SMKTI 2010‐ 


9. Pelajar dikehendaki menjaga kebersihan dan susunan perabot supaya kemas da teratur. 10. Penunu bunsen hendaklah dinayalakan dengan pemetik api, kertas , lidi dan mancis tidak dibenarkan. 11. Sebarang benda yang masih menyala atau berbara tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah. 12. Elakkan membuang sebarang sampah dalam bentuk pepejal ke dalam sinki. Sisa-sisa bahan sains hendaklah dibuang ke dalam bekas yang berlabel sisa bahan. 13. Hanya buku dan peralatan pelajar yang dibenarkan sahaja boleh di bawa masuk ke dalam makmal sains semasa pengajaran dan pembelajaran sains. 14. Bahan dan alat dalam kit pertolongan cemas boleh digunakan dengan kebenaran dan pengurusan guru. 15. Pelajar dilarang bermain-main di dalam makmal sains.

‐ SMKTI 2010‐ 


PERATURAN PENGGUNAN BENGKEL SMK TAMAN INDAH 1. Dilarang masuk ke dalam bengkel tanpa kebenaran guru. 2. Tinggalkan beg anda di luar bengkel. 3. Gunkan apron dan pakaian yang sesuai semasa menjalani tugasan amali. 4. Jika memakai baju lengan panjang, butangkan cekak atau gulung lengannya hingga ke siku. 5. Jangan bermain, bergurau atau berlari semasa berada di bengkel. 6. Semasa penggunaan mesin mestilah di bawah pengawasan guru. 7. Dilarang sama sekali mengeremuni mesin yang sedang digunakan oleh rakan anda. 8. Laporkan segala kecederaan atau kemalangan dan kerosakan kepada guru dengan segera. 9. Jangan bawa keluar sebarang peralatan tanpa kebenaran guru. 10.Tutup suis lamu, kipas dan mesin sebelum keluar dari bengkel. 11.Pastikan bengkel berada dalam keadaan bersih dan kemas sebelum anda meninggalkannya. ‐ SMKTI 2010‐ 


PERATURAN PENGGUNAAN ALATAN SMK TAMAN INDAH 1. Gunakan alatan pertukangan mengikut fungsinya dengan betul. 2. Jika anda tidak tahu menggunakan sesuatu alatan, bertanyalah kepada guru terlebih dahulu. 3. Jangan gunakan alatan yang tumpul kerana ia mudah tergelincir dan boleh mengakibatkan kecederaan. 4. Jika anda mengasah sesuatu alatan, gunakan gogal untk mengelakkan serpihan besi memasuk mata. 5. Kembalikan alatan yang telah digunakan ke tempat asalnya. 6. Laporkan segala kecederan atau kemalangan dan kerosakkan kepada guru dengan segera.

"BERINGAT SEBELUM KENA" TERIMAKASIH DI ATAS KERJASAMA ANDA... ‐ SMKTI 2010‐ 


PERATURAN DAN KESELAMATAN STOR PERALATAN MPV SMK TAMAN INDAH 1. Asingkan bahan kimia dengan peralatan yang lain. 2. Susun peralatan mengikut kedudukan yang betul dan selamat. 3. Periksa dahulu peralatan sebelum digunakan. 4. Berhati-hati semasa menggunakan peralatan yang tajam dan merbahaya. 5. Jangan bergurau dengan kawan-kawan semasa berada dalam stor. 6. Bersihkan peralatan selepas digunakan dan disimpan di tempat asalnya semula. 7. Beritahu guru dengan segera jika berlaku sebarang kemalangan. 8. Pastikan stor sentiasa dalam keadaan bersig, kemas dan teratur.

‐ SMKTI 2010‐ 


PERATURAN KESELAMATAN MENGGUNAKAN BILIK SUMBER KEMANUSIAAN SMK TAMAN INDAH

1. Semua pelajar dibenarkan menggunakan bilik dengan iringan guru mata pelajaran masing-masing. 2. Bahan banu mengajar yang rosak seperti TV, video , radio dan OHP perlulah dimaklumkan kepada guru bertugas. 3. Pelajar-pelajar dan guru matapelajaran diharapkan dapat memastikan semua suis, tingkap dan pintu ditutup dengan rapi semasa meninggalkan bilik untuk keselamatan. 4. Untuk mengelakkan sebarang risiko atau kejutan elektrik, pastikan tangan anda kering ketika membuka atau menutup suis. 5. Keluarkan palam jika tidak digunakan sebelum memasang atau membuka sebarang alatan.

‐ SMKTI 2010‐ 


PERATURAN DAN LANGKAH KESELAMATAN MENGGUNAKAN BILIK SUMBER PJK DAN STOR SUKAN SMK TAMAN INDAH 1. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan masuk tanpa kebenaran guru atau pengawas yang bertugas. 2. Guru-guru yang mengajar PJPK atau ketua kelas sahaja dibenarkan mengambil peralatan di stor sukan. 3. Setiap pinjaman peralatan, si peminjam hendaklah mencatatkan nama alatan yang dipinjam dan bilangan dibuku rekod pinjaman di stor sukan. 4. Selepas tamat PJPK, alat-alat yang dipinjam hendaklah dikembalikan ke tempat asal dan tandatangani pemulangan alat dalam buku rekod pinjaman. 5. Awas! Guru-guru atau pelajar yang meminjam peralatan yang berat dan tajam peluru, cakera atau lembing diminta berhatihati semasa mengambil dan memulangkan peralatan tersebut. 6. Sebarang kerosakan peralatan semasa penggunaan, sila laporkan kepada guru atau pengawas yang bertugas. Alat-alat yang rosak semasa penggunaan akan diganti dengan alat yang baru. 7. Kerjasama anda sekelian mematuhi dan mengikuti peraturan serta langkah keselamatan menggunakan stor sukan amat dihargai. ‐ SMKTI 2010‐ 


PERATURAN KESELAMATAN PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN SMK TAMAN INDAH 1. Pakai pakaian yang kemas. 2. Bawa masuk perlu untuk membaca/menelaah sahaja. 3. Jaga kebersihan/keceriaan dan harta perpustakaan. 4. Sila susun semula kerusi pada tempat/asalnya semula. 5. Sila letakkan buku yang telah dibaca di atas troli yang telah disediakan. 6. Jangan membuat bising semasa berada di dalam perpustakaan. 7. Simpan majalah dan akbar di tempatnya semula. 8. Hanya 2 buah buku sahaja dibenarkan meminjam dalam tempoh sekali pinjaman. 9. Hantar/pulangkan buku berkenaan sebelum/tamat tarikh pinjaman. 10.Proses peminjaman buku hendaklah melalui penggunaan kad pelajar itu sendiri.

‐ SMKTI 2010‐ 


RULES AND REGULATIONS OF THE SAL ROOM SMK TAMAN INDAH 1. Leave your bags outside the room before enter. 2. A teacher must be present before you enter. 3. Do not scribbe on the tables. 4. Do not remove any chairs from their original places. 5. Put back the chairs neatly before you leave. 6. Handle all materials and equipment with care. 7. Switch all materials and equipment with care. 8. Put back whatever material you have taken in their original places. 9. Dot not litter. Please keep the room clean. 10. Every student must observe all the rules and regulations when using the room.

‐ SMKTI 2010‐ 


PERATURAN MENGGUNAKAN BILIK INKLUSIF SMK TAMAN INDAH 1. Waktu operasi: a) Sebelum dan selepas waktu persekolahan b) Waktu rehat c) Waktu Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Seni d) Waktu malam (pelajar lelaki sahaja) 2. Tidak dibenarkan makan dan minum di dalam bilik resos. 3. Pelajar-pelajar normal(reader) sahaja diberi kebenaran menggunakan bilik resos. 4. Pelajar –pelajar hendaklah sentiasa berpakaian kemas semasa berada di bilik resos. 5. Sebarang peralatan bilik resos yang hendak dikeluarkan mestilah mendapat kebenaran daripada mana-mana guru resos yang bertugas. 6. Orang luar ataupun waris dikehendaki mendapatkan kebenaran terlebih dahulu sebelum berjumpa dengan pelajar resos. 7. Semua pelajar resos bertanggungjawab menjaga kebersihan bilik resos. 8. Pelajar tidak dibenarkan membuat bising semasa berada di bilik resos. 9. Sila buang sampah ke dalam tong sampah yang telah disediakan. 10.Segala peralatan bilik resos yang telah digunakan hendaklah disimpan semula di tempat asal.

‐ SMKTI 2010‐ 


PERATURAN KESELAMATAN PENGGUNAAN STUDIO LUKISAN KEJURUTERAAN SMK TAMAN INDAH 1. Dilarang memasuk studio LK tanpa kebenaran guru. 2. Tanggalkan kasut dan susun kasut di atas rak dengan kemas. 3. Pelajar dilarang memasuk beg dan diminta menyusun beg dengan kemas di luar studio LK. 4. Pelajar dilarang membawa memasuk makanan ke dalam studio. 5. pelajar hendaklah membuat dua barisan sebelum masuk ke dalam. 6. Pelajar tidak dibenarkan mengubah meja melukis. 7. Pelajar haruslah berkelakuan baik semasa berada dalam studio 8. Gunakan peralatan yang diperlukan sahaja. 9. Gunakan peralatan dengan tertib dan cermat. 10.Dilarang menconteng dan merosakkan sebarang peralatan. 11.Simpan peralatan dengan kemas di dalam almari sebelum keluar dari studio. 12.Pelajar tidak dibenarkan membawa keluar sebarang peralatan dari studio tanpa kebenaran guru. 13.Pastikan kerusi disusun dengan kemas sebelum keluar dari studio. 14.Pastikan tingkap ditutup dan semua suis lampu dan kipas angin ditutup sebelum keluar dari studio. ‐ SMKTI 2010‐ 


MANUAL/PERATURAN KESELAMATAN BILIK UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SMK TAMAN INDAH 1. Waktu berurusan: - para pelajar atau individu yang ingin menggunakan bilik/unit ”Khidmat Bimbingan dan Kaunseling” perlu mengisi borang temujanji atau berjumpa dengan Kaunselor. 2. Waktu Perkhidmatan adalah seperti berikut: **Sesi pagi ( Isnin – Jumaat) 8.00pagi – 12.45 tgh. **Sesi petang ( Isnin – Khamis) 2.30 ptg – 5.00 ptg 3. Etika di bilik kaunseling: -setiap pelajar atau individu yang mengunjungi bilik kaunseling seharusnya memelihara tingkah laku dan menjaga keharmonian bilik kaunseling. -para pelajar tidak dibenarkan melepak dan membuat bising ketika mengunjungi bilik ini pada waktu rehat/waktu kelas. 4. Penggunaan peralatan atau bahan pembelajaran: -penggunaan peralatan serta bahan pembelajaran perlu didahului dengan kebenaran kaunselor. -sila pastikan penggunaan peralatan tidak akan menyebabkan kerosakan dan dijaga dengan baik.

5. Kebersihan: -para pelajar tidak dibenarkan makan atau minum di dalam bilik ini. -aspek kebersihan harus dijaga dari semasa ke semasa. ‐ SMKTI 2010‐ 


PERATURAN MENGGUNAKAN BILIK BOSS SMK TAMAN INDAH 1. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke bilik Boss jika tiada urusan. 2. Pelajar hanya dibenarkan masuk untuk mengambil buku pinjaman dengan ditemani oleh guru SPBT. 3. Buku-buku pinjaman hendaklah diletakkan di bilik stor yang selamat da berkunci. 4. Memastikan bilik Boss sentiasa bersih dan kemas. 5. Menyediakan rak buku yang dibuat daripada logam agar terhindar daripada serangga perosak anai-anai, tikus dan lipas. 6. Gunakan racun perosak atau perangkap dan sistem ventilasi mestilah baik. 7. Menyediakan alat pemadam api yang berfungsi. 8. Bilik Boss hendaklah ditempat berhampiran punca air agar tindakan mudah diambil jika berlaku kebakaran. 9. Sentiasa memeriksa sistem pendawaian elektrik.

‐ SMKTI 2010‐ 


SMK TAMAN INDAH 73000 TAMPIN N.SEMBILAN DARUL KHUSUS

BUKU KAWALAN PERGERAKAN MURID “WARGA BERHEMAH, SEKOLAH SELAMAT, MASYARAKAT HORMAT” Disediakan oleh : Unit HEM SMKTI (http://myhemsmti.blogspot.com)


ARAHAN : 1.Ketua Tingkatan diminta mencatat bilangan kehadiran pelajar setiap hari dan nama pelajar yang tidak hadir dalam ruangan yang disediakan. 2.Ketua Tingkatan dipertanggungjawabkan unuk menjaga keselamatan Buku Kawalan Kelas ini. 3.Ketua Tingkatan hendaklah mengambil buku ini sebelum 7.25 pagi dan memulangkannya selepas tamat waktu pembelajaran setiap hari kepada Cikgu Mazlan b Lambak, Guru Disiplin. 4.Ketua Tingkatan hendaklah membawa Buku Kawalan Kelas ini ke Makmal Sains, Makmal Komputer,Bengkel Kemahiran Hidup, Bilik MPV, Bilik Pendidikan Seni dan sebagainya sewaktu P & P berjalan. 5.Guru Mata Pelajaran / Guru Ganti ( Relief ) diminta mencatat bilangan pelajar yang ada dalam kelas setiap kali P & P berjalan dan sila tandatangan ruang yang disediakan. 6.Sekiranya terdapat pelajar ponteng atau melanggar disiplin sekolah sepanjang P & P berjalan sila catatkan dalam Buku Kawalan Kelas dan laporkan kepada Guru Disiplin untuk tindakan selanjutnya.

NAMA GURU TINGKATAN

: ………………………………………………………………………

NAMA KETUA TINGKATAN

: ………………………………………………………………………

NAMA PEN. KETUA TINGKATAN: ……………………………………………………………………..


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN INDAH, 73000 TAMPIN, N.SEMBILAN BULAN

BIL. MURID

MINGGU

: …………….

1 / 2 / 3 / 4 / 5 ( Bulatkan bahagian berkenaan)

MASA HARI

T/T

T/T

T/T

T/T

T/T

T/T

T/T

T/T

T/T

T/T

T/T

T/T

07.40-08.20 GURU 08.20-09.00 GURU 09.00-9.40 GURU 09.40-10.20 GURU 10.20-10.40 10.40-11.20 GURU 11.20-12.00 GURU 12.00-12.40 GURU 12.40-01.20 GURU 01.20-02.00 GURU 02.00-02.40 GURU

ISNIN

R

SELASA

E

RABU

H

KHAMIS

A T/T

T/T

T/T

T/T

07.50-08.30 GURU 08.30-09.10 GURU 09.10-9.50 GURU 09.50-10.30 GURU 10.30-10.50 10.50-11.30 GURU 11.30-12.10 GURU

JUMAAT

T

Catatan : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


PELAJAR PONTENG TARIKH MASA

NAMA PELAJAR

NAMA GURU

T/T GURU

CATATAN

CATATAN GURU: ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

PELAJAR TIDAK HADIR HARI

ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

…………………………………………

TARIKH NAMA

1

1

1

1

1

PELAJAR

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

Pelan Tindakan Program Sekolah Selamat  

pelan,tindakan,sekolah selamat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you