Page 1

Nova Rede de Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica (Rede CeMIT) Nova Rede de Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica (Rede CeMIT) Santiago, abril de 2010


PRESENTACIÓN DA REDE CeMIT PRESENTACIÓN DA REDE CeMIT

A nova rede  A nova Rede de Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica (Rede CeMIT), CeMIT) coordina baixo un modelo de rede único aos 60 centros da Rede de Dinamización, aos 56 da Rede de Telecentrose e aproveita o CNTG como referente na formación técnica de alto nivel no eido das TIC. A Rede convértese deste xeito nun instrumento esencial de soporte á nova estratexia en materia de SI SI, contribuíndo estratexicamente a: ƒ Vertebrar territorial e socialmente Galicia gracias á creación de condicións de acceso igualitario ás novas tecnoloxías e á prestación de servizos de formación en TIC como facilitador da procura de emprego. ƒ Impulsar o crecemento do sector empresarial tradicional a través da formación no uso de novas tecnoloxías como elemento imprescindible para o aumento da súa competitividade. p p aos p profesionais do sector TIC e incrementar a capacidade ƒ Especializar deste sector de prestar servizos cada vez máis avanzados. ƒ Potenciar os coñecemento tecnolóxicos do empregado público como ggarante do éxito do actual esforzo da Xunta de Galicia no impulso p da e‐ Admon.

A Rede CeMIT está presente en 94 Concellos Galegos

2


PRESENTACIÓN DA REDE CeMIT PRESENTACIÓN DA REDE CeMIT

Dos obxectivos estratéxicos aos obxectivos operativos Nos obxectivos estratéxicos sinalados anteriormente condénsanse os diferentes obxectivos operativos da Rede CeMIT: Obxectivo estratéxico 1. Vertebrar territorial e socialmente Galicia Obxectivo operativo 1. Promover o uso das novas tecnoloxías na poboación, en especial naqueles colectivos onde a fenda dixital se fai máis evidente (mulleres, maiores, discapacitados, inmigrantes, desempregados/as...). Obxectivo operativo 2. Recoñecemento das capacidades como instrumento para motivar aos cidadáns á aprendizaxe TIC co obxectivo de facilitar a súa incorporación ao mercado laboral. Obxectivo estratéxico 2. Impulsar o crecemento do sector empresarial tradicional Obxectivo operativo 3. Dinamizar ás Pemes e Micropemes, amosándolles as vantaxes da t d SI para o desenvolvemento d l t empresarial i l e fomentar f t o uso das d TIC no tecido empresarial. Obxectivo operativo 4. Difusión das melloras de competitividade e produtividade derivadas da introdución de solucións tecnolóxicas contrastadas en determinados sectores claves da sociedade. 3


PRESENTACIÓN DA REDE CeMIT PRESENTACIÓN DA REDE CeMIT

Dos obxectivos estratéxicos aos obxectivos operativos (cont.) Ob Obxectivo ti estratéxico t té i 3 3. E Especializar i li aos profesionais f i i d do sector t TIC e iincrementar t a capacidade do sector Obxectivo operativo 5. Fomentar a formación entre os profesionais galegos d dar d resposta ás á necesidades, id d retos e proxectos para que sexan capaces de dos diversos sectores do tecido produtivo relacionados coas TIC e a Sociedade da Información. Obxectivo operativo 6. Actuar como centro de difusión e intercambio de coñecemento tecnolóxico, co obxectivo de incrementar o nivel de transferencia de coñecementos entre as empresas galegas do sector TIC e a produtos procesos ou servizos súa capacidade de transformación en produtos, innovadores. Obxectivo estratéxico 4. Potenciar os coñecementos tecnolóxicos do empregado público Obxectivo operativo 7. Divulgación e promoción entre os empregados públicos dos servizos TIC prestados polas diferentes Administracións. Obxectivo operativo 8. Elaboración ó de plans de formación f ó e capacitación ó dos empregados públicos aliñados coas novas demandas tecnolóxicas existentes. 4


PRESENTACIÓN DA REDE CeMIT PRESENTACIÓN DA REDE CeMIT

Carteira de Servizos A nova Rede prestará unha carteira de servizos definida desde unha perspectiva estratéxica, estratéxica transversal e multinivel, o que favorecerá o desenvolvemento de actividades diversas vinculadas á consecución do obxectivos específicos definidos anteriormente.

Carteira de Servizos da Rede CeMIT DIFUSIÓN FORMACIÓN PRESENCIAL OBRADOIROS

ON-LINE CURSOS

BÁSICA

MULTIMEDIA

Blended Learnig

AULA ABERTA 5


PRESENTACIÓN DA REDE CeMIT PRESENTACIÓN DA REDE CeMIT

Carteira de Servizos (cont.) 1.‐‐ Difusión. 1 Difusión Organizaranse charlas, charlas xornadas e demostracións sobre temas relacionados coas novas tecnoloxías. A importancia destas actividades de difusión radica na súa capacidade para sensibilizar e fomentar con maior rapidez a cultura das g g TIC entre os cidadáns galegos. 2.‐ Formación. A rede actuará como elemento tractor, facendo da formación un dos servizos principais que ofrecerá a cidadáns, profesionais TIC, empresas, empregados públicos e axentes territoriais.

Segundo os datos máis actuais do OSIMGA, só o 10,2% das Micropemes galegas ofreceu formación en TIC aos seus empregados. No caso das empresas TIC galegas, o 51,9% contaba con traballadores que recibiron algún tipo de f formación ió TIC

ƒ Formación presencial: impartirase directamente desde os centros da rede, para o que se fará uso de obradoiros e cursos. ƒ Formación on‐line: permitirá aos cidadáns realizar actividades formativas a través dun centro virtual de formación con dúas funcións complementarias: titorización e interacción. interacción Esta modalidade permite acercarse a mais sectores da poboación.

3.‐ Aula Aberta. Os centros non só deben ser entendidos como puntos de dinamización senón tamén como aulas abertas dotadas de equipamento informático, informático que permiten a navegación por Internet facilitando deste xeito tanto a achega das novas tecnoloxías á poboación en xeral como a súa utilización por parte de asociacións, PEMEs, etc. para a realización de cursos e xornadas. 6


PRESENTACIÓN DA REDE CeMIT PRESENTACIÓN DA REDE CeMIT

Carteira de Servizos O público obxectivo obxectivo, os ámbitos de actuación sobre os que se pretende incidir e os resultados agardados a medio prazo coa posta en marcha da Rede, son os seguintes: Público Obxectivo

Ámbitos de actuación Alfabetizar dixitalmente 

Cidadanía Capacitar: proporcionar autonomía dixital

Profesionais das TIC

Empresas p

Contribuír á formación técnica dos profesionais TIC   ggalegos, ocupados ou en g , p busca de emprego p g Actuar como centro de difusión e intercambio de  coñecemento tecnolóxico Difundir as melloras que as TIC poden aportar á  xestión das empresas Capacitar no uso das ferramentas TIC

Resultados a medio prazo Mellora dos índices de  inclusión social e do acceso  ao mercado laboral

Profesionais TIC galegos  g g mais e mellor capacitados e  un sector TIC innovador

Un tecido empresarial mais competitivo e un maior  desenvolvemento económico de Galicia 7


PRESENTACIÓN DA REDE CeMIT PRESENTACIÓN DA REDE CeMIT

Carteira de Servizos (cont.) Público Obxectivo Empregados Públicos

Ámbitos de actuación Capacitar no uso das ferramentas TIC Asesorar nos servizos da E‐Admón. Establecer sinerxias e colaboracións no ámbito das  NTIC

Axentes Territoriais Difundir e divulgar os servizos Difundir e divulgar os servizos electrónicos existentes entre todos o axentes involucrados

Resultados a medio prazo Unha Administración mais Administración mais eficaz e eficiente

Un coñecemento mais profundo da oferta e da  demanda en TIC e facer extensible a S.I. a S.I. a todos os  a todos os ámbitos

8


PRESENTACIÓN DA REDE CeMIT PRESENTACIÓN DA REDE CeMIT

Plan de alfabetización dixital 2010 A A través do Plan de alfabetización dixital para o 2010, na Rede CeMIT impartiranse mais de 2.000 través do Plan de alfabetización dixital para o 2010 na Rede CeMIT impartiranse mais de 2 000 cursos repartidos en diferentes categorías temáticas (orientación laboral, redes sociais, alfabetización  dixital,  ofimática, administración electrónica, …) o que suporá mais de 15.000 horas  de formación. Nos centros N t d nova rede da d formarase f d durante t todo t d o 2010 a mais de 13.000 persoas. Os cursos impartidos intentan dar cobertura ás necesidades id d detectadas d d na maior i parte dos d colectivos, l i facendo especial fincapé naqueles onde a fenda dixital se fai máis evidente (mulleres, maiores, discapacitados, inmigrantes desempregados/as...). inmigrantes, desempregados/as ) Para elo realizaranse durante este ano máis de 1.200 cursos de alfabetización dixital o que supón mais do 60% da formación impartida pola rede. rede A rede tamén desenvolverá diferentes actividades formativas especializadas e de carácter técnico para os profesionais TIC galegos, ocupados ou en busca de emprego. Algúns destes cursos incorporan certificación oficial ao seu remate. remate (3.000 (3 000 horas) 9


PRESENTACIÓN DA REDE CeMIT PRESENTACIÓN DA REDE CeMIT

Plan de alfabetización dixital 2010 Categoría temática dos  cursos impartidos

Colectivo principal ao que están dirixidos

Nº de  cursos

Nº de  horas

Orientación Laboral Orientación Laboral Comercio e Banca Redes Sociais Ocio e Servizos da Rede  Ad i i t ió El t ó i Administración Electrónica Xestión da Empresa Equipamento TIC e Conectividade Ofimática Seguridade TIC Alfabetización Dixital Multimedia e Audiovisual Comunicacións TIC ó Deseño Gráfico Formación TIC Avanzada

Colectivos en risco Colectivos en risco Cidadanía Cidadanía Cidadanía Cid d í Cidadanía Profesionais Cidadanía Cidadanía Cidadanía Colectivos en risco Profesionais TIC Desempregados d Profesionais TIC Profesionais TIC

20 20 55 100 40 15 50 230 40 1.200 15 150 15 50

120 80 400 600 320 120 320 1.600 160 9.500 120 500 100 2.000

TOTAL

2.000

15.000 10


PRESENTACIÓN DA REDE CeMIT PRESENTACIÓN DA REDE CeMIT

Modelo de adhesión á Rede CeMIT A través dos correspondentes protocolos de adhesión á Rede CeMIT CeMIT, estableceránse os termos da colaboración entre a Xunta e os concellos, para a posta en marcha de actuacións a desenvolver no marco da rede. Actualmente existen tres tipos de protocolos: ƒ Protocolo de colaboración: Xunta‐FEGAMP ƒProtocolo de adhesión á Rede CeMIT: Xunta‐concellos ƒProtocolo de adhesión á Rede CeMIT como Centro Asociado‐ colaborador: Xunta‐Centro Asociado/colaborador Compromisos da Xunta de Galicia ƒCoordinar a través da SXMIT, as diversas políticas verticais das Consellerías da Xunta, para a posta en marcha de iniciativas utilizando a Rede CeMIT como instrumento principal. ƒPoñer a disposición do Concello a Carta de Servizos e Plan de Alfabetización Dixital da Rede. ƒDar cobertura á promoción e difusión da Rede CeMIT. ƒComunicar e difundir as actividades da Rede CeMIT a outras Redes ou organismos estatais con obxectivos comúns así como, promover a participación dos concellos en proxectos estatais.

11

Nova Rede de Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica (Rede CeMIT)  
Nova Rede de Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica (Rede CeMIT)  

Este documento presenta a nova Rede de Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica (Rede CeMIT), identificando os seus obxectivos e...