Page 1

Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010

II. AUTORIDADES E PERSOAL b) NOMEAMENTOS CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA Orde do 27 de maio de 2010 pola que se modifica a Orde do 7 de febreiro de 2008, pola que se fai pública a composición do Consello Social da Universidade da Coruña. Pola Orde do 7 de febreiro de 2008 (DOG do 25 de febreiro), fíxose pública a composición do Consello Social da Universidade da Coruña. Con data do 6 de maio de 2010, o presidente do Consello Social da Universidade da Coruña comunica o nomeamento de Carlos Alberto Amoedo Souto como secretario xeral da dita universidade en substitución de Xosé Manuel Carril Vázquez, por acordo do reitor do 30 de abril de 2010. O artigo 7.2º da Lei 1/2003, do 9 de maio, dos consellos sociais do sistema universitario de Galicia, establece que son membros natos do Consello Social, entre outros, o secretario xeral da universidade. O artigo 7.4º desta lei establece que os acordos de designación de membros do Consello Social lle serán comunicados ao conselleiro competente en materia universitaria, quen procederá ao seu nomeamento mediante orde da súa consellería. Por todo iso,

DISPOÑO: Artigo único. Nomear a Carlos Alberto Amoedo Souto, secretario xeral da Universidade da Coruña, como membro nato do Consello Social desta universidade. Disposición derradeira Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. Santiago de Compostela, 27 de maio de 2010. Jesús Vázquez Abad Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

9.979

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA Resolución do 28 de maio de 2010, da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, para a extensión de redes de acceso de nova xeración nas poboacións con maior demanda de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, e se procede á súa convocatoria para o período 2010-2013. O acceso á banda larga é un elemento clave para o desenvolvemento, adopción e utilización de tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) na economía e na sociedade por ser un dos factores que facilitaron, nas últimas décadas, o crecemento exponencial de certas áreas do coñecemento redundando nunha maior prosperidade económica e benestar social. Por iso, a banda larga reviste importancia estratéxica dada a súa capacidade de acelerar a contribución das tecnoloxías da información e a comunicación ao crecemento e a innovación en todos os sectores da economía potenciando, ao mesmo tempo, a cohesión social e territorial. É un feito ben coñecido que as redes de telecomunicacións que serven de soporte á banda larga evolucionan continuamente requirindo un investimento constante para satisfacer a demanda de novos servizos. Nos últimos anos atopámonos ante un punto de inflexión a este respecto pois as redes existentes esgotaron gran parte da súa capacidade de crecemento e requiren dun notable esforzo investidor para a prestación dos novos servizos que están a xurdir. É por iso que a tendencia tecnolóxica e a evolución das redes de telecomunicacións apuntan actualmente ao despregamento de redes de altísima capacidade, tamén chamadas redes de acceso de nova xeración (NGA), que permitan transportar maiores fluxos de datos ata o usuario final habilitando a provisión de novos servizos. O temperán despregamento destas redes de nova xeración é de grande importancia estratéxica xa que outorgará unha vantaxe competitiva que redundará nunha maior competitividade empresarial e beneficio social en xeral. Con todo, os investimentos necesarios para acometer estas migracións a redes NGA son moi elevados, o que fai que unicamente teñan interese para os operadores naqueles lugares en que a demanda de servizos de banda larga sexa suficientemente alta e asegure o retorno do investimento nun tempo adecuado. Isto tradúcese nunha evolución cara ás redes NGA dispar, atrasando considerablemente ou imposibilitando a súa evolución na maior parte do territorio galego. A dispoñibilidade xeneralizada de servizos de acceso de nova xeración á banda larga para todos os


9.980

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

cidadáns europeos é unha actuación apoiada activamente pola Comisión Europea, tal e como se establece na Estratexia de Lisboa e en comunicacións posteriores, tales como, i2010-Unha sociedade da información europea para o crecemento e o emprego, do 1 de xuño de 2005. Neste senso, segundo as directrices da Comisión Europea, unha intervención pública selectiva no ámbito das redes NGA pode contribuír a evitar a potencial fenda dixital que se abriría nos próximos anos entre as rexións onde o despregamento de redes NGA resulta máis atractivo para os axentes privados e aquelas consideradas como pouco rendibles e nas cales se atrasaría o despregamento. Tendo en conta da inexistencia de plans privados consistentes de despregamento de redes de nova xeración na maior parte do territorio galego, a Xunta de Galicia toma, mediante esta resolución, a iniciativa de fomentar a extensión de redes de nova xeración enmarcándose esta iniciativa dentro do Plan Director de Banda Larga de Galicia 2010-2013. Este plan, aprobado o pasado 18 de febreiro de 2010, define a estratexia global para posibilitar o acceso ao servizo de banda larga a toda a sociedade galega fomentando o acceso a servizos avanzados naquelas rexións que xa dispoñen de acceso á banda larga tradicional. Coa execución do Plan Director de Banda Larga de Galicia 2010-2013 preténdese desenvolver e estender as novas tecnoloxías e infraestruturas de telecomunicacións de banda larga aos cidadáns, organismos públicos e o tecido empresarial de Galicia, con especial foco naquelas zonas máis desfavorecidas ou desatendidas. As actuacións desta convocatoria estarán parcialmente cofinanciadas nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do Plan Operativo Feder Galicia 2007-2013, Eixo 1-Desenvolvemento da economía do coñecemento (IѿDѿi, Sociedade da Información e TIC), tema prioritario 10 Infraestruturas telefónicas, actuación (1.10.4) *Infraestruturas de telecomunicacións. Polo tanto, a súa tramitación queda condicionada ao cumprimento da normativa da Unión Europea nesta materia. A Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, como órgano superior da Administración autonómica ao cal lle corresponde o impulso, asesoramento técnico e apoio en materia de tecnoloxías da información e as comunicacións e a súa aplicación para a modernización, innovación e desenvolvemento tecnolóxico de Galicia, impulsa esta convocatoria de axudas como parte integral da execución das actuacións de despregamento do Plan Director de Banda Larga de Galicia 2010-2013. En consecuencia, e no uso das facultades que me foron concedidas, RESOLVO: Artigo 1º.-Bases reguladoras e convocatoria. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases, que se inclúen como anexo I, polas cales se rexerá a

Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010 concesión de subvencións, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, para a extensión de redes de acceso de nova xeración nas poboacións con maior demanda de Galicia, dentro da área de actuación AA1.4- Despregamento de redes Next Generation Access (NGA), da liña estratéxica 1 -Desenvolvemento de infraestruturas- do Plan Director de Banda Larga de Galicia 2010-2013, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o 18 de febreiro de 2010. 2. Así mesmo, por medio desta resolución convócanse as citadas subvencións para o período 20102013 (procedemento administrativo PR880A). Artigo 2º.-Solicitudes. Para poder ser beneficiario da subvención deberá presentarse unha solicitude axustada ao modelo normalizado que se inclúe como anexo VII desta resolución, xunto coa documentación que se especifica nas bases reguladoras que se incorporan a esta resolución como anexo I. O prazo para a presentación das solicitudes é dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ata ao primeiro día hábil seguinte. As solicitudes presentaranse no rexistro xeral da Xunta de Galicia ou por calquera dos medios referidos no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRXPAC), en modelo normalizado (anexo VII), xunto coa documentación que a continuación se indica. Así mesmo, o citado modelo poderase descargar na páxina web da secretaría: http://imit.xunta.es Non axustarse aos termos da convocatoria, así como a ocultación de datos, a súa alteración ou calquera outra manipulación da información, será causa de desestimación da solicitude, sen prexuízo do disposto nos artigos 54 a 56 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Artigo 3º.-Prazo de duración do procedemento de concesión. Unha vez rematado o prazo para a presentación de solicitudes, estas serán tramitadas e valoradas de acordo co procedemento establecido nas bases reguladoras, que non poderá ter unha duración superior a seis meses. Artigo 4º.-Crédito. Para o financiamento desta convocatoria está prevista unha dotación orzamentaria máxima de 28.000.000 €, que se financiarán con cargo á aplicación orzamentaria 04.70.571A.775.0, coa seguinte distribución: 2010 04.70.571A.775.0

2011

2012

2013

11.549.999 € 4.550.000 € 5.800.000 € 6.100.001 €


Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010 As actuacións desta convocatoria estarán parcialmente cofinanciadas nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do Plan Operativo Feder Galicia 2007-2013, Eixo 1-Desenvolvemento da economía do coñecemento (IѿDѿi, Sociedade da Información e TIC), tema prioritario 10 Infraestruturas telefónicas, actuación (1.10.4) *Infraestruturas de telecomunicacións. Artigo 5º.-Información aos interesados. 1. Sobre este procedemento administrativo, que ten o código PR880A, poderase obter documentación normalizada ou información adicional na Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica a través das seguintes canles: a) Páxina web oficial da Secretaría Xeral (http://imit.xunta.es), na súa epígrafe de axudas. b) O teléfono 981 95 78 68. c) O enderezo electrónico: oficina.bandalarga@xunta.es d) Presencialmente. Así mesmo, para cuestións xerais sobre este ou outros procedementos, poderá facerse uso do teléfono de información xeral da Xunta de Galicia (012 ou 902 12 00 12 se chama desde fóra de Galicia). 2. Unha vez presentadas as solicitudes, a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica poderá habilitar canles personalizadas de información cos interesados, con independencia dos medios preceptivos de notificación recollidos nas bases reguladoras. Disposición derradeira Primeira.-Habilitación para o desenvolvemento. Facúltase o titular da Subdirección Xeral de Infraestruturas e de Telecomunicacións da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica para que dite as instrucións que sexan precisas para o desenvolvemento e aplicación desta resolución. Segunda.-Condicionamento do pagamento. O pagamento da subvención a que se refiren estas bases quedará, en todo caso, condicionado ao disposto na decisión que adopte a Comisión Europea acerca da compatibilidade da axuda co artigo 107 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Terceira.-Entrada en vigor. Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. Santiago de Compostela, 28 de maio de 2010. Mª Mar Pereira Álvarez Secretaria Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

9.981

ANEXO I Bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a extensión de redes de acceso de nova xeración nas poboacións de maior demanda de Galicia Artigo 1º.-Obxecto. O obxecto destas bases é regular a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, para a extensión de redes de acceso de nova xeración (NGA), que permitan chegar aos núcleos de poboación de Galicia con maior demanda desatendida de entre aqueles en que as condicións de mercado se consideran deficientes, co compromiso engadido da comercialización de servizos de banda larga de moi alta capacidade a prezos de mercado. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva co cofinanciamento ao 80% do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do Plan operativo Feder Galicia 2007-2013, polo que este réxime de subvencións quedará suxeito aos Regulamentos (CE) 1080/2006 (DOUE do 31 de xullo), 1083/2006 (DOUE do 31 de xullo) e 1828/2006 (DOUE do 15 de febreiro de 2007) relativos ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. Artigo 2º.-Ámbito material. O ámbito material destas bases circunscríbese á área de actuación AA1.4.- Despregamento de redes NGA, dentro da liña estratéxica 1: Desenvolvemento de infraestruturas, do Plan Director de Banda Larga de Galicia 2010-2013. Artigo 3º.-Ámbito territorial obxectivo das redes que se despregarán. En consonancia con directrices fixadas dentro da primeira liña estratéxica do Plan Director de Banda Larga de Galicia 2010-2013, as actividades obxecto da subvención poderán realizarse única e exclusivamente en núcleos da xeografía galega tipificados como zona branca respecto de redes de acceso de nova xeración (NGA) entendendo por tales aquelas que permiten proporcionar servizos acordes co estipulado nesta convocatoria. Esta actuación pretende impulsar o despregamento destas redes naquelas entidades de poboación nas cales, aínda que existe unha importante demanda, o esforzo investidor dos operadores non se levará a cabo sen incentivo público, ao tratarse de rexións en que este tipo de despregamentos de rede teñen asociada unha rendibilidade reducida. De conformidade co anterior, o alcance territorial das redes que se despregarán obxecto de subvención dentro desta convocatoria abrangue todos os núcleos do territorio galego con máis de 500 habitantes que xa contan con servizo de banda larga tradicional, en total 329 núcleos, dos cales 86 son de obrigada inclusión nos plans de despregamento debendo cum-


9.982

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

prir os criterios de cobertura por núcleo e poboación total cuberta mencionados no artigo 7º. Para estes efectos, o anexo II (Listaxe de núcleos) contén unha listaxe detallada de todos os núcleos obxectivo, de modo que en ningún momento se considerará valorable nin computable a cobertura de poboación fóra destes. Artigo 4º.-Ámbito temporal. O despregamento da rede poderá alongarse no tempo ata o 3 de decembro do ano 2013 e o prazo máximo para a posta en servizo é o 31 de decembro de 2013. Para estes efectos, o plan de despregamento deberá presentarse de conformidade co disposto no artigo 12 destas bases e recollerá tres etapas anuais, cada unha das cales será definida libremente polo solicitante e deberá dar conta dos núcleos que forman parte dela así como dos puntos de presenza. As devanditas etapas serán definidas en función da dispoñibilidade do servizo para a poboación total prevista para cada ano, segundo a seguinte táboa: Fase anual

Porcentaxe da cobertura anual prevista

1º etapa 2º etapa 3º etapa

30% da poboación 60% da poboación 100% da poboación

O prazo de inicio de traballos non poderá exceder de 10 días hábiles contados desde a data de publicación no Diario Oficial de Galicia da resolución de concesión da axuda. O prazo de vixencia da obriga de servizo computarase desde a data en que as obras fosen integramente aprobadas conformes pola Xunta de Galicia, independentemente de que o solicitante optase por executar as obras en máis dunha etapa e iniciase o servizo naquelas que fosen aceptadas con anterioridade. Artigo 5º.-Criterios xerais. Os criterios xerais que van rexer esta convocatoria de axuda son os especificados polas directrices da Comisión Europea e polas autoridades nacionais. Especificamente destacan os seguintes criterios:

Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010 se poida realizar no marco da prestación do servizo se realizará conforme a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento. 5.3. Neutralidade da rede. Os beneficiarios operarán as infraestruturas despregadas baixo criterios de neutralidade da rede, asegurando manter unha clara separación entre o acceso á rede e o contido que transporta, tratando por igual a todos os contidos, fontes e plataformas e permitindo así ser capaz de comunicar todo tipo de información, servindo para calquera aplicación ou servizo. Deste xeito, as infraestruturas despregadas deberán cumprir cos seguintes principios: -Os usuarios teñen o dereito de acceder aos contidos legais da internet que desexen. -Os usuarios teñen o dereito de usar as aplicacións e servizos que desexen, dentro dos límites que impoña a seguridade do estado. -Os usuarios teñen o dereito de conectar os dispositivos que desexen, sempre que non danen á rede. -Os usuarios teñen o dereito de elixir en competencia os provedores de rede, de aplicacións, servizos e contidos. A través do principio de neutralidade da rede búscase establecer unhas normas que garantan que a banda larga non impoña restricións á competencia, á creatividade e á actividade empresarial. Artigo 6º.-Solución tecnolóxica. En todo caso, para os efectos desta convocatoria, entenderanse por servizos de banda larga de moi alta capacidade aqueles que sexan capaces de ofrecer, cando menos, velocidades pico de transferencia de datos mínima de 100 Mbps en sentido da rede ao usuario (DL) e de 5 Mbps en sentido do usuario á rede (UL), cunha garantía de caudal do 50%, e unha taxa de dispoñibilidade mensual de acceso superior ao 99%.

5.1. Neutralidade tecnolóxica. Seguindo as recomendacións e criterios xerais da Comisión Europea referentes á xeración de infraestruturas subvencionadas de telecomunicacións, non se primará a priori unha tecnoloxía de acceso para redes de banda larga fronte a outras. Por iso, o solicitante poderá escoller libremente a tecnoloxía que considere que mellor se adecua aos obxectivos xerais do proxecto e aos parámetros de calidade exixidos. 5.2. Cumprimento da Lei de protección de datos. O operador solicitante estará obrigado ao seguimento das normas sobre confidencialidade de datos. Declarará documentalmente que se responsabilizará de que o tratamento de datos de carácter persoal que

Cada solicitante poderá propor a solución tecnolóxica e de negocio que considere máis adecuada, así como a súa proposta de implantación de infraestrutura de rede necesaria. O novo despregamento de infraestrutura de telecomunicación basearase na extensión das redes de acceso de nova xeración, consistindo total ou parcialmente en elementos ópticos e capaces de prestar servizos de acceso de banda larga con características melloradas en comparación cos servizos prestados na actualidade, para chegar aos núcleos definidos no alcance, co compromiso de comercialización de servizos de banda larga de moi alta capacidade neses núcleos.


Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010 Así, os proxectos presentados estarán condicionados a: -A rede creada será aberta aos demais operadores para a prestación de servizos de comunicacións electrónicas dispoñibles ao público en condicións de subministración similares a outras redes abertas do mercado. Para tal efecto, o proxecto deberá conter o compromiso en que figuren, explicitamente, as condicións para facilitar o acceso aberto á infraestrutura subvencionada en condicións de subministración de equidade. -A creación dunha nova rede de acceso para a prestación de servizos avanzados da Sociedade da Información respectando, en todos os treitos subvencionados, os principios de neutralidade tecnolóxica e acceso aberto nos mercados residenciais e de empresa. Artigo 7º.-Requisitos mínimos de cobertura. Os despregamentos de rede propostos deberán proporcionar servizos de acceso de nova xeración, polo menos, a 355.000 habitantes situados en núcleos galegos da listaxe do anexo II (Listaxe de núcleos). En todos e cada un dos 86 núcleos de cobertura obrigatoria requirirase que: -Cando menos o 50% dos inmobles teñan acceso a un paquete de servizos retallistas acorde co estipulado no artigo 10 destas bases. -Todos os puntos de demanda asociados á administración situados nos devanditos núcleos poidan acceder de modo efectivo aos servizos retallistas definidos nesta convocatoria. Ao mesmo tempo, todo solicitante deberá facer unha proposta da porcentaxe estimada de cobertura por núcleo e deberá cumprir os requisitos anteriormente comentados. Por causas xustificadas que puidesen alterar os prazos do despregamento que levasen a incumprimentos (como pode ser a imposibilidade probada de conseguir os pertinentes permisos de obra en tempo e maneira), os adxudicatarios poderán solicitar variacións respecto da proposta presentada, que deberán ser validadas pola Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica. As ditas variacións deberán garantir, baixo os condicionantes anteriormente citados, unha cobertura de poboación nunca inferior á inicialmente ofertada, permitíndose variacións na cobertura de cada núcleo e a substitución de núcleos por outros dos propostos nesta convocatoria. En calquera caso, non se permitirán variacións que afecten máis dun 10% dos núcleos incluídos no despregamento de rede. Artigo 8º.-Características das redes que se despregarán. A consecución dos obxectivos da presente convocatoria requirirá o despregamento ou remodelación das redes que proporcionen servizos de acceso á banda larga de nova xeración en núcleos de poboación de conformidade co alcance territorial mencionado con anterioridade. Adicionalmente, debe reser-

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

9.983

varse a capacidade de interconexión necesaria para facilitar servizos de transporte por xunto a outros operadores de acceso. Quedarán a criterio do solicitante os detalles do deseño e posterior explotación das redes a condición de que se cumpran as premisas especificadas nesta convocatoria. O solicitante deberá incluír na documentación técnica que hai que entregar un nivel de detalle tal que permita a análise da infraestrutura proposta por parte dos organismos competentes. O anexo III (Descrición técnica mínima das redes obxecto desta axuda) recolle os puntos mínimos requiridos a este respecto. Artigo 9º.-Servizos por xunto ofrecidos polos beneficiarios. Enténdese como cliente a todo operador de acceso distinto aos beneficiarios (ou na súa falta os que operen no seu lugar as redes que se van despregar) que requira, para prestar os seus servizos, dalgún tipo de acceso ás infraestruturas asociadas ao despregamento da rede dos beneficiarios. No que incumbe aos servizos por xunto ofertados a outros operadores de acceso, os beneficiarios adquirirán o compromiso de ofertar publicamente e satisfacer baixo demanda a provisión, de modo obrigatorio, dun servizo punto a punto IP en todos os núcleos cubertos polo despregamento de rede así como todos os servizos por xunto activos e pasivos adicionais que lle sexa tecnicamente viable prestar e, en todo caso, por un prezo orientado a custos. 9.1. Servizos por xunto adicionais. Son de prestación obrigatoria na rede de nova construción, sen menoscabo doutros que poidan resultar de aplicación, os seguintes servizos: -Servizos por xunto de rede pasiva sobre todas as infraestruturas de nova construción que se realicen con cargo a esta axuda. Os solicitantes deberán especificar nos seus proxectos as características e condicións deste servizo. -Servizos por xunto sobre toda a rede de fibra óptica despregada (escura ou iluminada) con cargo a esta axuda. Os solicitantes deberán especificar nos seus proxectos as características e condicións destes servizos. No que respecta á rede existente requirirase, non só que os beneficiarios presten todos os servizos por xunto que resulten tecnicamente viables, senón tamén que o fagan ata o punto máis próximo posible ao usuario final. Todos os servizos activos que se oferten deberán cumprir as seguintes premisas: a) Calidade do servizo: -Dispoñibilidade superior ao 99,7% medida en períodos anuais. -Ningunha incidencia na rede que afecte os servizos prestados pode durar máis de 10 horas.


9.984

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

-Tempo máximo de entrega do servizo de 60 días. b) Capacidade mínima de interconexión: os beneficiarios deberán dispor en cada núcleo de recursos de interconexión suficientes para a prestación dun servizo retallista de acceso semellante ao de comercialización obrigatoria definido nestas bases, polo menos ao 20% dos clientes potenciais. c) Neutralidade tecnolóxica respecto da rede de acceso: En calquera caso, deberá xustificarse tecnicamente a imposibilidade de prestar un servizo por xunto de calquera outra natureza, aínda cando os ditos servizos sexan distintos dos mencionados de maneira explícita nestas bases. 9.2. Tarificación dos servizos por xunto.

Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010 a prestación dun servizo retallista de acceso coas seguintes características: a) Largo de banda pico: largo de banda de pico de 100 Mbps e 5 Mbps descendentes e ascendentes respectivamente. b) Modalidade de acceso: sen límite de tráfico e sen restrición horaria ao acceso do servizo. c) Niveis mínimos de servizo i. Respecto do tráfico asociado a servizos de comunicación de voz e vídeo en tempo real requirirase o cumprimento das seguintes restricións: Parámetro Retardo Jitter Taxa de perda de paquetes

Valor máximo 150 ms 30 ms 1%

É condición indispensable que os solicitantes asocien tarifas a todos os servizos por xunto ofrecidos, que cumprirán os seguintes requisitos:

ii. Dispoñibilidades de servizo maiores ao 99% cando sexan medidas en intervalos mensuais.

-Ser tarifas tipo homoxéneas independentes do operador de acceso que requira os servizos.

iii. Garantir que o 95% do tempo está dispoñible, como mínimo, un 50% do largo de banda pico contratado.

-Desagregar todos os conceptos vinculados e especificar o seu método de cálculo. -Deben ser acordes co mercado nacional imperante en servizos de similares características e, en todo caso, estar orientadas a custos. -Ter sempre asociadas as características e niveis de servizo pertinentes. 9.3. Período mínimo de prestación de servizos. Os beneficiarios asumirán o compromiso de prestar os servizos por xunto que presenten nas súas propostas durante, polo menos, o período mínimo de explotación de rede mencionado no artigo 15 destas bases. Coa finalidade de verificar o cumprimento dos requisitos anteriormente referidos, o solicitante deberá especificar, no punto correspondente á documentación técnica, os servizos por xunto de transporte ofertados, os seus niveis de servizo e as tarifas detalladas, debendo incorporar o compromiso relativo ao cumprimento das condicións establecidas neste artigo. Artigo 10º.-Servizos retallistas de acceso. Para garantir o acceso á banda larga de nova xeración nos núcleos incluídos no despregamento de rede, o paquete de servizos ofertados deberá incluír un servizo de comercialización obrigatoria. Adicionalmente, o paquete de servizos retallistas de acceso comercializado estará subordinado a certas condicións.

iv. Compromiso de que unha vez despregada a rede correspondente a cada núcleo se satisfarán as peticións de servizo dos habitantes deste no prazo máximo de 30 días naturais. v. Compromiso de reparar ou repoñer os equipos de usuario suxeitos a un acordo de aluguer co operador nun prazo nunca superior a cinco días hábiles. vi. O tempo máximo de resolución de incidencias de clientes que afecten o servizo deberá ser, como moito, de 24 horas no 95% dos casos. Adicionalmente, serán de aplicación a este servizo as condicións mencionadas a continuación e extensibles a todos os servizos retallistas de acceso comercializados. 10.2. Condicionantes relativos aos servizos retallistas de acceso. Os beneficiarios ofertarán servizos de conectividade a usuarios finais. Estes servizos, que deberán ser publicitados de forma activa, estarán subordinados aos seguintes requisitos, establecidos coa intención de asegurar o cumprimento dos principios destas bases: -Oferta homoxénea territorialmente: a oferta asociada a cada servizo comercializado a usuarios finais deberá ser, naqueles núcleos onde se comercialice, homoxénea xeograficamente en canto a tarifas e niveis de servizo.

10.1. Servizo retallista de comercialización obrigatoria.

-Accesibilidade dos contidos legais: de acordo cos principios de neutralidade de rede, os servizos ofertados non poderán restrinxir o acceso a contidos legais.

A entidade que opere e explote a rede deberá incluír no seu paquete de servizos e satisfacer baixo demanda

-Tarifas acordes co mercado: as tarifas dos servizos prestados deberán estar en consonancia coas condi-


Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010 cións imperantes no mercado en servizos de similares características. -Inclusión de accesos sen horarios nin restrición de tráfico: no paquete de servizos ofertados deberanse incluír conexións sen límite de tráfico de baixada e sen restrición horaria ao acceso do servizo. -Plan de evolución dos servizos de acceso: deberá presentarse un plan cunha previsión da evolución do paquete de servizos comercializado respecto de largos de banda, tarifas e niveis de servizo. O dito plan de evolución de servizos deberá abranguer, polo menos, todo o período de explotación mínimo da rede e deberá facer especial fincapé na provisión de servizos de acceso con maiores capacidades de tráfico que o servizo mínimo. Artigo 11º.-Metodoloxía, medios técnicos e materiais. O solicitante deberá achegar información sobre os seus medios e procedementos de cara a garantir as calidades mínimas exixidas nos servizos solicitados, incluíndo os medios de atención ao cliente. Así, deberase incluír na proposta presentada información relativa a: -Operación e mantemento. -Calidade de servizo (SLA). -Atención a usuarios. No anexo V (Metodoloxía, medios técnicos e materiais) especifícanse os conceptos mínimos que se deben incluír en cada punto. Artigo 12º.-Plan de despregamento. No que incumbe ao despregamento de rede proposto polo solicitante, ademais dunha listaxe de núcleos incluídos dentro del, a documentación proporcionada deberá incluír un plan de despregamento no que consten, como mínimo, os seguintes conceptos: -Provisión e construción da rede de transporte. -Provisión e instalación do equipamento de acceso. -Integración coa rede de transporte e interconexión coa rede de operador. -Plan de probas. -Posta en servizo. Este plan de despregamento deberá detallar os prazos para cada concepto cun grao de detalle mínimo semanal, garantindo o cumprimento dos prazos de execución indicados nesta convocatoria. Así mesmo, deberá achegarse de modo obrigatorio unha planificación orientada a fitos relevantes por núcleo cunha incerteza máxima mensual. Na devandita planificación deberá figurar, polo menos, a seguinte información respecto de cada núcleo dentro dos obxectivos de cobertura do solicitante das axudas:

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

9.985

-Data de finalización das actuacións necesarias para a disposición operativa (conexión con rede de transporte) de cada un dos puntos de presenza da rede de transporte planificados para cada núcleo. -Investimento estimado da rede de transporte por núcleo, incluíndo a adecuación de todos os puntos de presenza e parte proporcional de rede de transporte, e interconexión con rede de acceso. -Data de finalización do despregamento da rede de acceso de modo que o núcleo se poida considerar como cuberto segundo os termos desta convocatoria e os clientes poidan solicitar os servizos estipulados nela. Así mesmo, deberase incluír unha estimación dos inmobles cubertos desde os puntos de presenza da rede de transporte asociados a cada núcleo. -Investimento total estimado para acometer o despregamento e/ou remodelación da rede de acceso e a súa conexión coa rede de transporte de modo que o núcleo poida ser considerado como cuberto baixo os criterios desta convocatoria. O plan de despregamento presentado deberá cumprir os prazos temporais especificados nesta convocatoria e, concretamente, os estipulados no artigo 4º. Toda solicitude que teña asociado un plan de despregamento con data de finalización posterior á citada como límite no devandito artigo será inmediatamente desestimada. Respecto dos proxectos que cumpran cos requisitos establecidos, os prazos de despregamento de rede así como os investimentos necesarios serán parámetros tidos en conta no momento da valoración das solicitudes. Artigo 13º.-Plan de negocio. A proposta presentada deberá conter un plan de negocio que deberá abranguer, como mínimo, un horizonte temporal de 10 anos desde o inicio da prestación do servizo, utilizando o método de valor actual neto (VAN), indicando expresamente a taxa anual de desconto empregada que, pola súa vez, deberá ser comparada coa taxa interna de retorno (TIR) que presente a avaliación privada. Débese rexer polo principio do investidor privado nunha economía de mercado tal e como se define por parte da CMT, sendo os adxudicatarios das axudas os únicos responsables da súa viabilidade e continuidade. No plan de negocio presentado deberá incluír detalle de: -Hipótese de cálculo: índices de penetración dos servizos, investimento total, prazos de amortización do equipamento, ingresos estimados, custos de explotación, custos de comercialización, hipóteses financeiras e variables macroeconómicas. -Plan de investimentos propio. -Anualización da subvención solicitada, coa contía anual máxima prevista na convocatoria desta subvención. -Plan de custos e ingresos.


9.986

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

Artigo 14º.-Beneficiarios e non beneficiarios. Poderán ser beneficiarios destas subvencións, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos nestas bases reguladoras: 1. Empresas: entidade, calquera que sexa a súa forma xurídica, que exerza unha actividade económica e que estea validamente constituída no momento da presentación da solicitude de subvención. Neste concepto teñen cabida tanto os empresarios colectivos como os empresarios individuais. 2. As seguintes agrupacións ou asociacións empresariais: a) Unión temporal de empresas (UTE). b) Agrupacións de interese económico, formada por empresas ou por empresas con outras entidades (AIE). De conformidade co disposto no artigo 8.2º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, cando o beneficiario sexa unha persoa xurídica, os membros asociados do beneficiario que se comprometan a efectuar a totalidade ou parte das actividades que fundamenten a concesión da subvención en nome e por conta do primeiro terán igualmente a consideración de beneficiarios. Unicamente poderán ter a condición de beneficiarios, os explotadores de redes e prestadores de servizos de comunicacións electrónicas, a título individual ou baixo calquera das agrupacións ou asociacións empresariais mencionadas con anterioridade. Para os efectos destas bases, entenderase por explotadores de redes e prestadores de servizos de comunicacións electrónicas aqueles operadores que se atopen debidamente inscritos conforme a Lei 32/2003, do 3 de novembro, xeral de telecomunicacións e a súa normativa de desenvolvemento. Quedan expresamente excluídos da condición de beneficiarios: a) As persoas en que concorra algunha das circunstancias que prohiben a obtención da condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia. A acreditación de non estar incursos nas ditas prohibicións realizarase mediante declaración responsable do interesado, con independencia das comprobacións que preceptivamente deba efectuar o órgano xestor. b) As empresas en crise de acordo coa definición e condicións establecidas nas directrices comunitarias sobre as axudas estatais de salvamento e reestruturación de empresas en crise (2004/C244/02) e o disposto no número 7 do artigo 1 do Regulamento (CE) número 800/2008, da Comisión. c) As empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión previa da Comisión Europea que declarase unha axuda ao beneficiario ilegal e incompatible co mercado común.

Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010 Artigo 15º.-Obrigas dos beneficiarios. Serán obrigas dos beneficiarios as seguintes: a) Cumprir as obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como as instrucións específicas que, en aplicación e cumprimento destas bases, comunique a Administración autonómica en materia de execución, seguimento, pagamento das subvencións, información e publicidade, xustificación e control do gasto. b) Comunicar ao órgano concedente de forma inmediata e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da subvención concedida, a obtención de calquera outra subvención, axuda, ingresos ou recursos que financien a mesma actuación subvencionada, procedente doutras administracións públicas ou entes públicos e privados. No suposto de subvencións concedidas ao abeiro da norma comunitaria de minimis, os beneficiarios deberán comunicar as subvencións obtidas durante o exercicio fiscal en curso e os dous anteriores, calquera que fose o seu obxecto. c) Cumprir as condicións que, se é o caso, puidesen establecer as autoridades reguladoras nacionais e comunitarias no ámbito do mercado das telecomunicacións. d) Deberán dar adecuada publicidade da orixe do financiamento público recibido en todas as actuacións que deriven da execución do proxecto. De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sbvencións de Galicia e no 20 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento de desenvolvemento, e do Regulamento (CE) 1828/2006 (DOUE 15.2.2007), nas publicacións, actividades de difusión, páxinas web e, en xeral, en toda información ou publicidade que se efectúe das actuacións ou proxectos subvencionados, deberase facer constar que estes están subvencionados pola Xunta de Galicia no marco do Plan Director de Banda Larga aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o 18 de febreiro de 2010, e tamén cofinanciados pola Unión Europea, a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder). A Consellería de Facenda dispón na súa web unha guía de publicidade que poderá ser usada polos beneficiarios: http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/areade-planificacion-e-fondos e) Con carácter específico, os beneficiarios deberán cumprir as seguintes obrigas de comercialización: 1. Facilitar a adquisición dos seus produtos en puntos de venda físicos en todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, e sempre a unha distancia máxima de 30 km de calquera cliente. 2. Realizar unha campaña divulgativa entre os potenciais usuarios, supervisada pola Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, en relación cos novos servizos.


Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010 3. Crear un programa de difusión que conterá, como mínimo, unha aplicación web informativa, xornadas e sesións de difusión pública sobre o alcance do proxecto. 4. Expresar nas súas referencias ao proxecto, calquera que sexa a súa natureza e tipoloxía, que o proxecto foi subvencionado pola Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica da Xunta de Galicia. 5. Poderán ofrecer outros servizos de transmisión de datos distintos dos establecidos nestas bases, entre eles, aplicacións empaquetadas, a condición de que os servizos obrigatorios sexan comercializados sen discriminar en prezo e calidade. f) Así mesmo, os beneficiarios deberán cumprir as seguintes obrigas en relación coa explotación da rede: 1. Dispor dun portelo único de atención ao cliente de servizos de acceso retallistas, proporcionando aos clientes un teléfono de atención en horario laboral. 2. Operar a rede durante un período mínimo de 10 anos, sendo responsables da correcta explotación e mantemento de toda a infraestrutura e equipamento instalado. Conforme se vaia despregando e activando a rede e, como mínimo, ata a finalización do período de explotación, os clientes das áreas con cobertura poderán solicitar os servizos ofertados. 3. Ofrecer a posibilidade de atender o usuario, tanto de forma oral como escrita, en idioma galego. g) Dispor dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable ao beneficiario en cada caso, coa finalidade de garantir o adecuado exercicio das facultades de control e comprobación da pista de auditoría sobre os gastos. h) En definitiva, o proxecto comprometido que os beneficiarios despreguen, operen e exploten deberá cumprir coas exixencias mínimas de calidade recollidas nestas bases e na normativa vixente, así como as obrigas establecidas polos organismos internacionais que resulten de aplicación, podendo, porén, ofertar maiores requisitos de calidade e/ou capacidades, respectivamente. En calquera caso, o servizo deberá prestarse con estrita adhesión aos principios de transparencia e non discriminación e de forma que contribúa ao permanente desenvolvemento e investimento do mercado das telecomunicacións nos núcleos de poboación a que se dirixe a actuación destas bases. Artigo 16º.-Subcontratación de actividades. 1. Cando na realización dun proxecto se subcontrate parte da súa execución, o custo da subcontratación non poderá exceder o 80% do custo total do proxecto. 2. A teor do disposto no artigo 27 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, enténde-

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

9.987

se que un beneficiario subcontrata cando concerta con terceiros a execución total ou parcial da actividade que constitúe o obxecto da subvención. Queda fóra deste concepto a contratación daqueles gastos en que teña que incorrer o beneficiario para a realización en por si da actividade subvencionada. 3. Non poderá realizarse a subcontratación con persoas ou entidades expresamente excluídas da condición de beneficiario no artigo 14 destas bases ou nas cales concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 27.7º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 4. Cando a actividade concertada con terceiros exceda do 20 por cento do importe da subvención e o dito importe sexa superior a 60.000 euros, a subcontratación estará sometida ao cumprimento dos seguintes requisitos: a) Que o contrato se subscriba por escrito. b) Que a súa subscrición a autorice previamente a entidade concedente da subvención. Non poderá fraccionarse un contrato co obxecto de diminuír a súa contía e eludir o cumprimento dos requisitos exixidos no parágrafo anterior. Artigo 17º.-Financiamento de proxectos: intensidade da subvención. 1. A intensidade bruta máxima destas subvencións será de ata o 40 por 100 do custo subvencionable do proxecto ou acción. 2. Enténdese por intensidade da subvención, o seu importe bruto expresado en porcentaxe dos custos subvencionables do proxecto ou acción. Todas as cifras empregadas entenderanse antes de deducións fiscais ou doutro tipo. A axuda pagadeira en varios prazos actualizarase ao seu valor no momento da concesión. A intensidade da subvención calcularase por cada beneficiario. Artigo 18º.-Gastos subvencionables. Considéranse gastos subvencionables aqueles que respondan de maneira indubidable á natureza da actividade subvencionada e se realicen no período de elixibilidade de gastos referido no artigo 32. Os gastos subvencionables e non subvencionables defínense de acordo co establecido na Orde EHA/524/2008, do 26 de febreiro, pola que se aproban as normas sobre os gastos subvencionables dos programas operativos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e do Fondo de Cohesión (BOE nº 53, do 1 de marzo de 2008). En concreto, serán financiables os seguintes conceptos: -Subministración e instalación de equipamento. -Infraestruturas e gastos de obra civil. -Planificación, enxeñaría e dirección facultativa de obra, incluídos os custos directos imputables por gastos de persoal propio asignado ao proxecto ata un máximo do 7% da cantidade subvencionada. No


9.988

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

suposto de traballos realizados polo propio solicitante, presentarase unha memoria valorada, facendo referencia aos recursos humanos (con referencia ás horas dedicadas ao proxecto e custos horarios) e, se é o caso, técnicos, destinados á execución do proxecto. Esta memoria valorada virá certificada por un taxador independente. -Equipamento de usuario para soportar servizos NGA ata un máximo do 8% da cantidade subvencionada, a condición de que estea asociado a unha alta no ámbito territorial definido nesta convocatoria. En ningún caso se considerarán gastos subvencionables: -IVE e outros impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación, nin os impostos persoais sobre a renda. -Material funxible. Cando o importe do gasto subvencionable supere a contía de 30.000 euros no suposto de custo por execución de obra, ou de 12.000 euros no suposto de subministración de bens de equipamento ou prestación de servizos por empresas de consultoría ou asistencia técnica, o beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores con carácter previo á contratación do compromiso para a prestación do servizo ou a entrega do ben, salvo que polas especiais características dos gastos subvencionables non exista no mercado suficiente número de entidades que o fornezan ou presten, ou que o gasto se tivese realizado con anterioridade á solicitude da subvención. A elección entre as ofertas presentadas, que deberán de achegarse na xustificación ou, de ser o caso, na solicitude da subvención, realizarase conforme criterios de eficiencia e economía, xustificándose a elección expresamente nunha memoria cando esta non recaia na proposta economicamente máis vantaxosa. Artigo 19º.-Órgano competente para convocar, instruír e resolver o procedemento. Procedemento de concesión. 1. O órgano competente para instruír o procedemento de concesión da subvención será a Subdirección Xeral de Infraestruturas e de Telecomunicacións da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica. 2. O órgano competente para a resolución será a Secretaria Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica. Artigo 20º.-Financiamento. Para o financiamento desta convocatoria está prevista unha dotación orzamentaria máxima de 28.000.000 €, que se financiarán con cargo á aplicación orzamentaria 04.70.571A.775.0, coa seguinte distribución: 2010

2011

2012

2013

04.70.571A.775.0 11.549.999 € 4.550.000 € 5.800.000 € 6.100.001 €

Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010 As actuacións desta convocatoria estarán parcialmente cofinanciadas nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do Plan Operativo Feder Galicia 2007-2013, Eixo 1Desenvolvemento da economía do coñecemento (IѿDѿi, Sociedade da Información e TIC), tema prioritario 10 Infraestruturas telefónicas, actuación (1.10.4) *Infraestruturas de telecomunicacións. Artigo 21º.-Solicitudes e prazo de presentación. As solicitudes presentaranse no rexistro xeral da Xunta de Galicia ou por calquera dos medios referidos no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRXPAC), en modelo normalizado (anexo VII), xunto coa documentación que a continuación se indica. Así mesmo, o citado modelo poderase descargar na páxina web da secretaría: http://imit.xunta.es O prazo para a presentación das solicitudes será dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ata o primeiro día hábil seguinte. Xunto coa solicitude, presentarase a seguinte documentación, por duplicado (orixinal ou copia compulsada, e copia en soporte electrónico): a) Número de identificación fiscal (NIF) da entidade solicitante e DNI do representante que asine a solicitude, sen prexuízo do dereito a non presentar este documento segundo o Decreto 255/2008 (DOG nº 221, do 13 de novembro) no caso de que o interesado o identifique como información accesible. Os estranxeiros residentes presentarán o NIE. b) Documento acreditativo de que a persoa que asina a solicitude representa a entidade solicitante, agás no caso de empresarios individuais. No caso das empresas, poderá xustificarse achegando un certificado expedido polo Rexistro Mercantil ou outros rexistros públicos necesario para ter personalidade xurídica, no cal se identifiquen os representantes ou apoderados da entidade solicitante, así como o alcance da dita representación e vixencia. De non achegarse o dito certificado deberá xuntarse a escritura pública de outorgamento do poder ou, de ser o caso, o do nomeamento do representante, que deberá estar en vigor na data de presentación da solicitude e figurar expresamente a súa inscrición no rexistro que legalmente lle puider corresponder. c) Escrituras de constitución e de modificación, se é o caso, inscritas no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose exixible conforme a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. En caso de non resultar exixible, escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, en que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, de ser o caso, no correspondente rexistro oficial. d) As empresas non españolas de estados membros da UE deberán acreditar a súa inscrición no rexistro


Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010 profesional ou comercial nas condicións previstas pola lexislación do Estado respectivo. Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con certificación expedida pola embaixada española no Estado correspondente. e) No caso de que se presenten proposicións subscritas conxuntamente por varios beneficiarios como unión temporal de empresas (UTE), incorporarase un compromiso polos beneficiarios para constituír unha UTE no caso de que lle sexa concedida a subvención. En todo caso, os empresarios que desexen concorrer integrados nela deberán indicar na proposta os nomes e circunstancias dos que a constitúan, a participación de cada un deles e que asumen o compromiso de constituírse formalmente en unión temporal, caso de resultar beneficiarios. O escrito deberá estar asinado polos representantes das diversas empresas promotoras así como polo apoderado único que estarán obrigadas a nomear as empresas mesmo para o período de licitación. A UTE deberase constituír nun prazo máximo de 10 días contados desde a notificación da resolución de concesión da subvención e non poderá disolverse ata que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. f) Declaración responsable do solicitante de que non se acha incurso en ningunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, de acordo co modelo incluído como anexo VIII. g) Declaración responsable do solicitante en relación con outras axudas solicitadas e/ou concedidas para a mesma finalidade con indicación da convocatoria de axudas correspondente, da data de resolución de concesión e, de ser o caso, do pagamento da axuda, de acordo co modelo incluído como anexo VIII. h) Certificación emitida pola entidade bancaria en que conste o número de conta bancaria en que o solicitante quere percibir a axuda. i) Certificado ou documento acreditativo da inscrición do solicitante no Rexistro de Operadores como explotador de redes e prestador de servizos de comunicacións electrónicas. j) Plan financeiro que detalle como está previsto afrontar os investimentos que se van realizar diferenciando, en todo caso, os fondos segundo a súa orixe (fondos propios, créditos bancarios e outros). 21.1. Proposta do proxecto. Os solicitantes deberán presentar toda a documentación exixida en formato dixital e atoparse en formato nativo (non exportado). Para os documentos de texto e follas de cálculo deberase empregar un formato editable. As propostas de cobertura e topoloxía de rede deberanse presentar en formato tipo GIS, arquivos .shp e .dbf.

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

9.989

Incluirase a proposta técnica e económica estruturada segundo o seguinte índice: 1. Introdución: neste primeiro punto consignarase toda a información de carácter xeral que se coide conveniente de cara a un mellor entendemento dos termos da proposta. 2. Alcance da proposta: 2.1. Cobertura: presentarase en formato papel un resumo da cobertura proposta. Incluiranse de maneira obrigatoria os núcleos especificados no anexo II (listaxe de núcleos). De cara a identificar as zonas de cobertura deberanse ter en conta especialmente as condicións establecidas nos artigos 3º e 7º. Achegarase, así mesmo, o documento dixital en que se especifique a cobertura proposta por cada núcleo. 2.2. Servizos por xunto: achegarase detalle dos servizos por xunto ofertados sobre a rede de transporte, segundo se define no artigo 9º. 2.3. Servizos retallistas de acceso: achegarase detalle dos servizos de acceso ofertados sobre a rede de acceso, segundo se define no artigo 10º. 3. Características técnicas da solución proposta: segundo se detalla no artigo 8º e no anexo III (descrición técnica mínima das infraestruturas propostas). 4. Plan de despregamento: achegarase plan de despregamento da rede, recollendo polo menos os conceptos especificados no artigo 12º. 5. Plan de negocio: achegarase un plan de negocio segundo se especifica no artigo 13º. 6. Plan de seguimento e control: segundo se especifica no artigo 34º e no anexo IV (Plan Xeral de Comunicación). 7. Metodoloxía, medios técnicos e materiais: segundo se detalla no artigo 11º e o anexo V (metodoloxía, medios técnicos e materiais). 8. Plan de comercialización: achegarase un plan de comercialización segundo se especifica no anexo VI (comercialización, prestación do servizo e facturación). 9. Memoria económica dos investimentos e gastos previstos, desagregados por partidas e con expresión do importe total do proxecto, xunto cun resumo segundo o modelo contido no anexo VII. Os solicitantes non estarán obrigados a presentar os documentos que xa consten en poder da Administración autonómica, de conformidade co disposto no artigo 35 f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, debendo indicar neste caso o número de expediente no que conste a documentación e o organismo ante o que se tramitou, a condición de que non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento ao cal correspondan. Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente


9.990

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

poderá requirir do solicitante a súa presentación ou, na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos as que se refire o documento. De conformidade co artigo 10.2º do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a presentación da solicitude para a obtención da axuda levará a autorización do solicitante para que o órgano concedente obteña de forma directa a acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social a través de certificados electrónicos. O solicitante poderá denegar expresamente o consentimento, debendo achegar a dita certificación cando lle sexa requirida pola Administración. Se por razóns técnicas ou doutra índole as devanditas certificacións non puidesen ser obtidas pola Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, poderanlle ser requiridas ao solicitante. Se a documentación achegada non reune os requisitos exixidos, requirirase o interesado para que, no prazo de 10 días hábiles desde o seguinte ao da recepción do requirimento, emende a falta ou presente os documentos preceptivos, con advertencia de que, se non o fixer, se lle terá por desistido da súa solicitude, de acordo co establecido no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Artigo 22º.-Instrución. De conformidade co establecido no artigo 71 da Lei 30/1992, se a solicitude non reúne algún dos requisitos exixidos nestas bases reguladoras ou na correspondente convocatoria requirirase o interesado para que, nun prazo de dez días hábiles, emende a falta ou presente os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indicación expresa de que, se así non o fixer, se lle terá por desistido na súa petición, logo da correspondente resolución. Este requirimento de emenda tamén se fará da documentación identificada polo solicitante como información accesible se logo das xestións efectuadas polo órgano xestor se obtiver un resultado negativo da dita información, ou non for válida, ou con erros ou inexistente nos termos identificados inicialmente polo solicitante. Nestes casos o solicitante deberá responder ao requirimento achegando a dita documentación orixinal ou copia compulsada.

Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010 ou que non conteñan a documentación necesaria, quedarán á disposición do órgano instrutor para que formule a proposta de resolución de inadmisión, na cal se indicarán as causas desta. Artigo 23º.-Avaliación. 1. A comisión de valoración será o órgano colexiado encargado de valorar as solicitudes de acordo cos criterios obxectivos fixados nestas bases reguladoras. 2. A composición da comisión de valoración será a seguinte: a) Presidente: a titular da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, ou persoa que o substitúa. b) Dous vogais nomeados pola Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica entre os seus membros. c) Secretario: un funcionario da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica. 3. Os suplentes, de ser o caso, serán designados polo presidente da comisión de valoración. 4. A comisión poderá estar asistida por expertos externos que estarán suxeitos ao mesmo réxime de confidencialidade e ás mesmas causas de abstención que os traballadores públicos. 5. Así mesmo, a comisión poderá dispoñer a constitución dunha subcomisión técnica para os efectos de colaborar na revisión e valoración dos documentos achegados xunto coa solicitude. Tanto os membros da comisión como os membros da subcomisión técnica poderán percibir axudas de custo por asistencias e axudas para gastos de locomoción por concorrer ás sesións conforme o Decreto 144/2001, do 7 de xuño (DOG do 25 de xuño). 6. Os proxectos ou actuacións que se presenten deberán ser técnica, económica e financeiramente viables e os criterios de avaliación que servirán de base para a determinación da preferencia na concesión da subvención serán os seguintes: Criterios de avaliación Alcance da proposta

Cobertura

30

Servizos por xunto

10

Servizos retallistas de acceso

20

Sen prexuízo do disposto nos parágrafos anteriores, poderá requirirse o solicitante para que presente cantos datos, documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do procedemento.

Características técnicas da solución proposta

Unha vez revisadas as solicitudes e feitas as emendas, aqueles expedientes administrativos que reúnan todos os requisitos e a documentación necesaria serán remitidos á comisión encargada da súa valoración, de acordo co establecido no artigo seguinte.

Intensidade da subvención

Os expedientes que non cumpran as exixencias contidas nestas bases ou na normativa de aplicación,

Puntos sobre 100

13

Plan de despregamento

8

Plan de seguimento e control

3

Metodoloxía, medios técnicos e materiais

3

Plan de comercialización

3 10

a) Alcance da proposta: i. Cobertura: avaliaranse os despregamentos de rede propostos de acordo coa cantidade de poboación cuberta outorgando maior valor á cobertura de núcleos obrigatorios. Igualmente tamén se valorará a


Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010 cantidade de núcleos opcionais afectados polo despregamento de rede. ii. Servizos por xunto: avaliarase o paquete de servizos por xunto ofrecidos facendo especial fincapé en premiar a maior diversidade de servizos, a súa tarificación orientada a custos, a reserva de capacidade e as calidades de servizo asociadas. Valorarase a diversidade de servizos por xunto ofertados, as tarifas asociadas e, moi especialmente, a proximidade destes respecto do usuario final primando sempre aqueles que deixen o operador de acceso contratante o máis preto posible dos usuarios finais. iii. Servizos retallistas de acceso: valoraranse, respecto do servizo mínimo de comercialización obrigatoria e do resto de servizos considerados como de nova xeración, as tarifas e caudais asociados a elas, así como outros aspectos como os niveis de servizo comprometidos. Tamén será valorado o plan de evolución do paquete de servizos, principalmente no que respecta a actualizacións de tarifas e caudais. b) Características técnicas da solución proposta: avaliaranse as características da rede proposta polo solicitante tanto de acceso como de transporte. Respecto da rede de transporte farase especial fincapé na súa topoloxía e estrutura, interoperabilidade, servizos soportados, escalabilidade da solución proposta, solución tecnolóxica proposta así como o seu valor engadido presente e futuro, capacidade efectiva e dispoñibilidade das ligazóns, titularidade de infraestruturas, situación e características dos puntos de interconexión, número e situación dos puntos de presenza da rede de transporte e metodoloxía de xestión de tráfico. No que respecta ás redes de acceso, valorarase especialmente a cobertura e dimensionamento de cada punto de presenza así como o valor presente e futuro da solución tecnolóxica proposta. c) Plan de despregamento: valorarase a maior celeridade no despregamento das redes de telecomunicacións propostas medido, principalmente, segundo a evolución temporal de habitantes cubertos ao longo do período de despregamento e de puntos de presenza operativos da rede de transporte despregados. Igualmente, tamén se valorará o grao de detalle, claridade e completitude da documentación asociada ao plan de despregamento respecto dos aspectos detallados nesta convocatoria. d) Plan de seguimento e control: facilidades dadas polos solicitantes para o proceso de seguimento incluíndo a información pertinente detallada respecto dos aspectos económicos do proxecto (gastos capitais, gastos operativos e ingresos), daqueles vinculados ao despregamento da rede (puntos de interconexión, puntos de presenza nos núcleos, redes de acceso e desviación respecto do plan de despregamento inicial así como medidas correctoras respecto diso), aspectos operativos (estatísticas xustificadas asociadas a operación e mantemento e á calidade dos servizos prestados) e información asociada á comercia-

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

9.991

lización dos servizos como a penetración dos servizos por xunto e retallistas, os seus niveis de servizo e os gastos en actividades comerciais. Valorarase igualmente o grao de acceso que se facilite a ferramentas internas de xestión. e) Metodoloxía, medios técnicos e materiais: valorarase a adecuada disposición de recursos asociados a operación e mantemento con especial fincapé na plataforma de xestión e monitorización de rede así como os procedementos de operación e mantemento. Igualmente serán tidos en conta os compromisos adquiridos respecto dos niveis de calidade de servizo e os procedementos de atención ao cliente establecidas. En todos os conceptos mencionados, o grao de detalle, claridade e completitude serán factores tidos en conta. f) Plan de comercialización: respecto do plan de comercialización valorarase especialmente o proxecto comercial disposto por parte do solicitante (no cal se deberá describir o paquete de servizos por xunto e retallistas comercializado incluíndo tarifas, ofertas e características destes) así como as características dos servizos de atención ao cliente. Tamén se valorará o compromiso de realizar as tarefas de comercialización e divulgación en lingua galega e dispor dunha importante rede de puntos de venda físicos para facilitar a adquisición dos produtos. g) Intensidade da subvención: primaranse aqueles proxectos en que o solicitante se comprometa a un maior esforzo investidor propio. Outorgarase unha maior puntuación a aqueles proxectos en que o cociente entre as axudas públicas solicitadas e o investimento total comprometido sexa menor. 7. Os resultados das avaliacións, o informe de avaliación final e a proposta de estimación ou desestimación das solicitudes de subvención efectuada pola comisión de avaliación trasladaranse ao órgano instrutor. 8. A comisión de avaliación rexerase no seu funcionamento polo disposto no capítulo II do título II da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Artigo 24º.-Proposta de resolución. 1. O órgano instrutor, sobre a base do informe da comisión de avaliación, formulará a proposta de resolución provisional, debidamente motivada, sobre a que os solicitantes poderán formular as alegacións que consideren convenientes no prazo de 10 días contados desde a súa notificación. 2. Se non se presentan alegacións e os interesados que fosen propostos como beneficiarios non tivesen pendente a acreditación de ningún requisito, a proposta de resolución provisional elevarase automaticamente a proposta de resolución definitiva. 3. Noutro caso, examinadas as alegacións, formularase a proposta de resolución definitiva que será


9.992

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

notificada aos interesados concedéndolles un prazo de 10 días para que aleguen o que consideren oportuno. 4. A proposta de resolución definitiva deberá expresar: a) O solicitante, ou a relación de solicitantes para os que se propón a concesión de subvencións. b) A contía da subvención que se propón conceder. c) O resultado da avaliación efectuada. d) Os solicitantes que resulten excluídos 5. De conformidade co artigo 21.6º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as propostas de resolución provisional e definitiva non crean dereito ningún fronte á administración a favor do beneficiario proposto, mentres non se lle notifique a resolución de concesión. Artigo 25º.-Resolución. 1. Á vista da proposta de resolución definitiva, o órgano competente ditará a resolución motivada estimatoria ou desestimatoria de concesión da subvención solicitada. A dita resolución porá fin á vía administrativa. A resolución, ademais de conter o solicitante ou relación de solicitantes aos cales se lles concede a subvención, fará constar, se é o caso, de maneira expresa, a desestimación ou a non concesión por desistencia, renuncia ou imposibilidade material recoñecida, do resto de solicitudes. No caso das solicitudes desestimadas, indicarase o motivo da desestimación. 2. O procedemento ao cal se refiren estas bases terá unha duración máxima de seis meses desde a publicación da correspondente convocatoria. Unha vez transcorrido o devandito prazo sen notificarse resolución expresa, os interesados estarán lexitimados para entender desestimadas as súas solicitudes. 3. Na resolución estimatoria de concesión da subvención farase constar, cando menos: a) Compromisos asumidos polos beneficiarios. b) Créditos orzamentarios aos cales se imputa o gasto, contía da subvención individualizada e, se é o caso, fondo europeo, eixe, categoría de gasto e porcentaxe de financiamento. c) Prazos e modos de pagamento da subvención, posibilidade de efectuar pagamentos anticipados e pagamentos á conta, así como o réxime de garantías que, se é o caso, deberán achegar os beneficiarios. d) Prazo e forma de xustificación por parte do beneficiario do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e da aplicación dos fondos percibidos. e) Condicións técnicas e económicas que debe cumprir o proxecto obxecto da subvención concedida.

Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010 4. Nas resolucións desestimatorias farase constar o motivo da súa desestimación. 5. A resolución do procedemento notificarase aos interesados de acordo co previsto nos artigos 58 e 59 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. 6. Así mesmo, será obxecto de publicación no taboleiro de anuncios da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica e na páxina web da secretaría http://imit.xunta.es Artigo 26º.-Aceptación e renuncia. Sen prexuízo dos recursos que procedan contra a resolución de concesión, transcorridos quince días naturais desde a notificación ou publicación desta sen que o interesado comunique expresamente a súa renuncia á subvención entenderase que a acepta, e desde ese momento adquirirá a condición de beneficiario. A renuncia á subvención poderase facer por calquera medio que permita a súa constancia, de acordo co establecido no artigo 91 da Lei 30/1992. No caso de que se comunicase a renuncia, o titular da secretaría xeral ditará a correspondente resolución nos termos do artigo 42.1º da Lei 30/1992. Artigo 27º.-Recursos. 1. A resolución de concesión da subvención, que pon fin á vía administrativa, poderá ser impugnada potestativamente en reposición, no prazo dun mes e ante o mesmo órgano que a ditou, de acordo co disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. 2. Sen prexuízo do anterior, a resolución de concesión da subvención, será impugnable ante o órgano competente da orde xurisdicional contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde o día seguinte á data de notificación da citada resolución. Artigo 28º.-Modificación das resolucións de concesión. 1. As accións subvencionables deberán executarse no tempo e forma aprobados que se recollan nas resolucións de concesión. Non obstante, cando xurdan circunstancias concretas que alteren as condicións técnicas ou económicas tidas en conta para a concesión da subvención, en aspectos tales como o importe do investimento aprobado, dos seus conceptos, ou o cumprimento dos prazos para a realización do proxecto, o beneficiario poderá solicitar a modificación da resolución de concesión. Calquera cambio no proxecto requirirá simultaneamente: a) Que o cambio non afecte os obxectivos perseguidos coa subvención, os seus aspectos fundamentais,


Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010 a determinación do beneficiario, nin dane dereitos de terceiro. b) Que o cambio sexa solicitado antes de que finalice o prazo de execución do proxecto e sexa aceptado expresamente. c) Que os novos elementos e circunstancias que motiven a modificación, de concorreren na concesión inicial, non supoñan a denegación da axuda. Artigo 29º.-Consentimentos, autorizacións e publicidade. a) A presentación da solicitude de axuda comportará a autorización do solicitante para que a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, de acordo co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro e a orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, poida consultar os seus datos de identidade no Sistema de Verificación de Datos de Identidade do Ministerio de Presidencia. b) Conforme o previsto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica publicará no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas ao abeiro destas bases. c) Así mesmo, de conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica publicará na súa páxina web as concesións das axudas reguladas nestas bases, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos de carácter persoal e da súa publicación. Ademais, de acordo co establecido na disposición adicional primeira do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, de creación dos rexistros de axudas, subvencións e convenios e de sancións da Xunta de Galicia, a solicitude de axuda significa o consentimento para que os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas, de ser o caso, sexan incluídos e feitos públicos no citado rexistro, que depende da Consellería de Facenda. Igualmente as propostas que resulten seleccionadas pasarán a formar parte da lista pública de beneficiarios prevista nos artigos 6 e 7.2º d) do Regulamento (CE) Nº 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro de 2006. No entanto, os interesados poderán pedir que non se fagan públicos os seus datos cando poidan afectar a honra e a intimidade persoal e familiar das persoas físicas, segundo o establecido na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio. Artigo 30º.-Rexistros públicos de axudas, subvencións, convenios e sancións. De conformidade co disposto no artigo 6 do Decreto 132/2006, do 27 de xuño, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

9.993

Lei 7/2005, de 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a presentación da solicitude de subvención comportará o consentimento expreso do interesado ao órgano convocante para incluír e facer públicos, nos rexistros regulados no citado decreto, os datos relevantes conforme o disposto no sen artigo 4, referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como sancións impostas. Poderán exercitarse os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición respecto do contido destes rexistros de conformidade co establecido no artigo 10 do Decreto 132/2006, do 27 de xuño. Artigo 31º.-Xustificación da realización do proxecto. 1. O cumprimento da obriga de xustificación da subvención efectuarase ante o órgano concedente mediante a achega da documentación e información xustificativa detallada nestas bases. Os investimentos e gastos ou compromisos de gasto previstos deberán realizarse dentro dos límites establecidos pola lexislación vixente, de conformidade co prazo de execución dos investimentos previsto nestas bases, atendendo ao disposto no artigo 58 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. No entanto, os documentos de pagamento emitidos polo beneficiario poden ter data de vencemento posterior, sempre que a dita data estea comprendida dentro do prazo concedido para presentar a documentación xustificativa do cumprimento da finalidade da subvención. 2. A comprobación documental do actuado adecuarase ao sistema de xustificación establecido no parágrafo seguinte. As empresas beneficiarias virán obrigadas a xustificar ante o órgano concedente o cumprimento da finalidade da subvención mediante a presentación dunha conta xustificativa con achega de xustificantes de gasto, que conterá unha memoria de actuación e unha memoria económica xustificativa do custo das actividades realizadas, co contido previsto para ambos documentos no artigo 48 do Regulamento da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia. 3. No caso de beneficiarios que opten por presentar a conta xustificativa con entrega de informe de auditor, a achega dos xustificantes de gasto será substituída por un informe de auditor de contas inscrito como exercente no Rexistro Oficial de Auditores de Contas, de acordo co establecido no artigo 50 do Regulamento da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia. A conta xustificativa deberá incorporar, ademais do referido informe, a documentación relacionada no artigo 50 do referido regulamento. 4. O gasto derivado da elaboración do informe de auditor terá a consideración de gasto financiable dentro da subvención, ata o límite do 1 por 100 do orzamento financiable.


9.994

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

5. Á vista da conta xustificativa presentada para acreditar o cumprimento da finalidade da subvención, o órgano instrutor poderá requirir o beneficiario para a presentación dun informe técnico ou económico adicionais sobre a execución dos proxectos e accións financiados que foron obxecto das axudas. 6. Coa finalidade de facilitar a comprobación da correcta realización das actividades obxecto de subvención, as facturas e xustificantes de pagamento achegaranse agrupadas segundo o núcleo a que fosen destinadas. Artigo 32º.-Prazo para a realización dos proxectos subvencionados e prazos para a xustificación da súa realización. 1. A execución dos investimentos subvencionados será levada a cabo polos beneficiarios entre o 20 de abril de 2010 e o 3 de decembro de 2013. 2. A documentación xustificativa do cumprimento da finalidade da subvención deberase presentar antes do 3 de decembro de 2013. 3. No caso de que os beneficiarios soliciten pagamentos á conta da subvención, deberán presentar a documentación xustificativa do cumprimento das accións subvencionadas correspondentes á anualidade que se xustificará antes do 1 de decembro de cada ano. Esta mesma data deberá ser observada na xustificación de cada proxecto plurianual obxecto de subvención. Artigo 33º.-Pagamento. 1. Recibida a documentación xustificativa da subvención na secretaría xeral, antes de proceder ao seu pagamento, poderá realizar as actuacións de comprobación oportunas para verificar o cumprimento da actividade subvencionada e das condicións establecidas para a súa concesión. 2. Procederá a minoración da subvención concedida cando o investimento realizado teña un custo inferior ao inicialmente previsto, e sempre que esta minoración non supoña unha realización deficiente do proxecto. 3. O pagamento da subvención farase efectivo, mediante transferencia bancaria á conta indicada polo beneficiario, cando a empresa beneficiaria acredite o cumprimento da finalidade para a que foi concedida e logo da xustificación da execución das actuacións correspondentes á anualidade vencida pendente de xustificar. Para estes efectos, recibida a documentación xustificativa da subvención, os órganos competentes da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, antes de proceder ao seu pagamento, poderán realizar as actuacións de comprobación oportunas para verificar o cumprimento das actuacións subvencionadas. 4. Poderán realizarse pagamentos parciais, de conformidade co establecido no artigo 31.6º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e nos arti-

Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010 gos 62 e 63 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da devandita lei. Os ditos pagamentos parciais suporán a realización de pagamentos fraccionados que responderán ás actuacións executadas dentro da anualidade de que se trate, logo de xustificación do investimento realizado de conformidade co plan de despregamento presentado polo beneficiario. 5. De conformidade co establecido no artigo 67.4º do mencionado regulamento, o beneficiario queda exonerado da constitución de garantía, por autorizalo o Consello da Xunta. Artigo 34º.-Seguimento e control. 1. A Oficina Técnica do Plan Director de Banda Larga constitúese como órgano de seguimento e control técnico das actuacións que teñan que realizar os beneficiarios das axudas concedidas obxecto destas bases. 2. Así mesmo, os beneficiarios están sometidos ao control financeiro da Intervención Xeral da Xunta de Galicia e ao control fiscalizador do Tribunal de Contas de Galicia. 3. Os beneficiarios comprométense a definir un plan xeral de comunicación e a nomear un director de proxecto que será o interlocutor coa Oficina Técnica do Plan Director de Banda Larga para calquera aspecto (administrativo, técnico, de servizos e outros) relacionado coa execución do proxecto. O plan xeral de comunicación comprenderá a realización de informes de seguimento periódicos nos cales se incluirá a información e estatísticas solicitadas, tal como se detalla no anexo IV (Plan Xeral de Comunicación). O director de proxecto deberá realizar un seguimento da execución do mesmo así como atender debidamente calquera requirimento de información. 4. Celebraranse reunións de seguimento cunha periodicidade mínima mensual, en que deberá participar, en representación do beneficiario, o persoal necesario para poder tratar calquera aspecto do seguimento (económico, de despregamento, operativo e comercial). 5. Os beneficiarios recoñecen o dereito da Oficina Técnica do Plan Director de Banda Larga para examinar por medio de auditores, externos ou propios da entidade, o fiel cumprimento dos servizos prestados por parte dos beneficiarios. Para os efectos do seguimento e control das actividades financiadas, os beneficiarios deberán dispor dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos nos termos exixidos pola lexislación aplicable ao beneficiario, así como as facturas e demais xustificantes de gasto de valor probatorio equivalente e os correspondentes xustificantes de pagamento. Este conxunto de documentos constitúe o soporte xustificativo da subvención concedida, e garante o seu adecuado reflexo na contabilidade do beneficiario.


Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010 6. Durante todas as fases do proxecto, os beneficiarios comprométense en todo momento a facilitar á Oficina Técnica do Plan Director de Banda Larga a información e documentación que este solicite para dispor dun pleno coñecemento das circunstancias en que se desenvolven os traballos, así como dos eventuais problemas que poidan exporse e das tecnoloxías, métodos e ferramentas utilizados para resolvelos. 7. Será así mesmo obriga dos beneficiarios crear unha aplicación web con acceso restrinxido, na cal deberá constar a información actualizada de todos os indicadores do proxecto (parámetros económicos, de despregamento, de operación e de comercialización) necesarios para o correcto seguimento en tempo real de avance do proxecto. Artigo 35º.-Incumprimentos e reintegros das axudas. 1. O incumprimento dos requisitos establecidos nesta convocatoria e demais normas aplicables, así como das condicións que, se é o caso, se establezan na correspondente resolución de concesión dará lugar, logo do oportuno procedemento de reintegro, á obriga de devolver as axudas percibidas e os xuros de demora correspondentes, conforme o disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia. 2. A resolución pola que se acorde o reintegro da subvención será adoptada polo órgano concedente, logo da instrución do expediente no cal, xunto coa proposta razoada do centro xestor, se presentarán os informes pertinentes e as alegacións do beneficiario. 3. As cantidades para reintegrar terán a consideración de ingresos de dereito público, e o seu cobramento levarase a cabo con suxeición ao establecido para esta clase de ingresos no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. 4. En todos os supostos previstos nestas bases, ademais da devolución dos fondos públicos percibidos indebidamente, exixirase o xuro de demora xerado desde o momento do seu aboamento. Este xuro de demora será o xuro legal do diñeiro incrementado nun 25%, salvo que a Lei de orzamentos xerais do Estado estableza outro diferente. 5. O beneficiario virá obrigado ao reintegro total ou parcial das axudas outorgadas baixo esta convocatoria nos supostos en que obtivese, grazas a esas axudas, unha vantaxe indebida ou un beneficio de explotación suficientemente elevado como para considerar innecesario o incentivo público obtido mediante esta convocatoria. Para os efectos de comprobar este aspecto, os solicitantes presentarán un plan de negocio que acredite a necesidade da subvención pública e cuxo seguimento permita corroborar este requisito durante todo o período de explotación.

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

9.995

Artigo 36º.-Sancións e penalizacións. 1. Será de aplicación o previsto no título IV da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, se concorren os supostos de infraccións administrativas en materia de subvencións e axudas públicas. 2. Con carácter específico, aplicaranse penalizacións pola demora dos adxudicatarios ao acometer as actuacións obxecto de subvención nestas bases. 3. O órgano concedente aplicará, salvo xustificación aceptada por el, as seguintes penalizacións: a) Durante a fase de despregamento: -Penalizarase con ata un 20% da anualidade subsidiada por incumprimento do prazo máximo para a posta en servizo. -Con ata un 10% o atraso nunha etapa do plan de despregamento, segundo o previsto no artigo 4. Para estes efectos, logo da xustificación motivada do beneficiario, non se terán en consideración os atrasos ocasionados como consecuencia da actuación das administracións públicas competentes para o outorgamento de licenzas e/ou permisos directamente ligados á subministración. b) Finalizada a fase de despregamento, penalizarase con ata un 20% da cantidade subvencionada o incumprimento dos niveis mínimos de servizo acordados, da seguinte forma: -Ata un 10% por incumprimento de caudal garantido, dispoñibilidade e tempo de resolución de fallos segundo o estipulado nos artigos 9 e 10. -Ata un 5% por incumprimento de prazos máximos para a alta de servizo segundo o estipulado no artigo 10. -Ata un 5% por incumprimento dos niveis mínimos de calidade segundo o estipulado na Orde ITC/912/2006, do 29 de marzo. c) Así mesmo, poderán aplicarse penalizacións de ata o 1% da axuda total concedida nos supostos de atraso ou deficiencias de forma na entrega de calquera tipo de informe de seguimento requirido aos beneficiarios de conformidade co artigo 34 destas bases. 4. Sen prexuízo da obriga de satisfacer a penalización nos termos previstos, os beneficiarios deberán cumprir as obrigas cuxo incumprimento ou atraso se penalice. Estas penalizacións detraeranse do importe pendente de pagamento ao adxudicatario. No caso de que non existan cantidades pendentes de pagamento, as penalizacións faranse efectivas mediante o reintegro da axuda segundo o disposto no artigo 35º destas bases. Artigo 37º.-Incompatibilidades. As axudas previstas nesta resolución non serán compatibles con calquera outras das reguladas por esta secretaría xeral, mais serán compatibles, para


9.996

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010

os mesmos gastos subvencionables, con outras axudas concedidas por entidades públicas ou privadas sempre que a acumulación de axudas non supere a totalidade do gasto subvencionable e se respecten as condicións establecidas en cada réxime de axudas e a intensidade máxima permitida na normativa nacional e comunitaria aplicable.

das de protección sanitaria fronte ás emisións radioeléctricas.

Ao estar este réxime de axudas dentro do Programa Operativo Feder Galicia 2007-2013 os gastos cofinanciados por un fondo non poderán acollerse a outras axudas procedentes do mesmo fondo ou doutros fondos ou instrumentos financeiros comunitarios, de conformidade co artigo 34 do Regulamento (CE) 1083/2006.

-Real decreto 1580/2006, do 22 de decembro, de transposición da Directiva 20004/108/Ce sobre compatibilidade electromagnética.

Artigo 38º.-Publicidade. No prazo máximo de tres meses contados desde a data de resolución da concesión publicarase no Diario Oficial de Galicia a relación das subvencións concedidas con indicación da norma reguladora, beneficiario, crédito orzamentario, contía e finalidade da subvención. Artigo 39º.-Marco regulatorio. O solicitante, así como o desenvolvemento do proxecto, estarán suxeitos ao marco regulatorio do sector das telecomunicacións, incluíndo pero non limitando as seguintes directivas e leis: -Directrices comunitarias para a aplicación das normas sobre axudas estatais ao despregamento rápido de redes de banda larga, do 17 de setembro de 2009. -Directiva 2002/21/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común das redes e dos servizos de comunicacións electrónicos. -Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e o seu regulamento de desenvolvemento, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro; a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e o seu regulamento, aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo; a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e o Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. -Lei xeral de telecomunicacións 32/2003, de 3 de novembro de 2003, e os seus correspondentes regulamentos. -Plan Director de Banda Larga de Galicia (2010-2013). -Real decreto 1066/2001, do 28 de setembro, polo que se aproba o regulamento que establece as condicións de protección do dominio público radioeléctrico, restricións ás emisións radioeléctricas e medi-

-Real decreto 424/2005, do 15 de abril, polo que se aproba o regulamento sobre as condicións para a prestación dos servizos de comunicacións electrónicas, o servizo universal e a protección dos usuarios.

-Orde ITC/912/2006, do 29 de marzo, pola que se regulan as condicións relativas á calidade do servizo na prestación dos servizos de comunicacións electrónicas. -Orde ITC/332/2010, do 12 de febreiro de 2010, pola que se aproba o cadro nacional de atribución de frecuencias (CNAF) -Real decreto 899/2009, do 22 de maio de 2009 polo que se aproba a carta de dereitos do usuario dos servizos de comunicacións electrónicas. -Orde ministerial CTE/23/2002, do 11 de xaneiro, sobre emisións radioeléctricas.

ANEXO II Listaxe de núcleos obxectivo A continuación figura a listaxe dos 86 núcleos de inclusión obrigatoria nos plans de despregamento: INE 11 15005101101 15006020101 15009000101 15011031701 15011040701 15019070301 15023030101 15028010101 15030011501 15030021401 15030052101 15031020201 15031080401 15031080901 15037030201 15046180201 15051030201 15054031301 15054060401 15054070301 15054080401 15054080501 15058080102 15065050501 15067000101 15068050101 15069070101

Nome do núcleo Oseiro Arzúa Betanzos Boiro Pesqueira Carballo Cee Corcubión Zapateira (A) Monserrat San Pedro de Visma Burgo (O) Corveira (A) Vilaboa Fisterra Melide Mugardos Piñeiros Casas da Mariña (As) Gándara de Altea (A) Gándara de Abaixo (A) Gándara de Arriba (A) Perillo Padrón Pobra do Caramiñal (A) Porto de Corme (O) Pontedeume


Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010 INE 11 15073010101 15073081401 15073090801 15077141202 15082130201 27016000101 27018090101 27019040301 27030000101 27031000101 27057000101 27065280101 27066000101 27902000101 32001030101 32008060301 32009020101 32019050101 32024090401 32032200201 32043070501 32069060101 32072020101 32085140101 36005030101 36006010101 36008020101 36008030801 36008041001 36009020301 36017190201 36023020101 36024270701 36026040101 36029040801 36039070801 36039080701 36041020501 36042230101 36045040399 36045080101 36049060801 36052300801 36053010201 36055120101 36057060201 36057070701 36057130501 36057130801 36057140101 36057140301 36057141801 36057142501 36059100101 36060030301 36060080301 36060100101 36060120101 36061070501

Nome do núcleo Aguiño Palmeira Ribeira Santa Comba Os Tilos Chantada Fonsagrada (A) Foz Mondoñedo Monforte de Lemos Sarria Vilalba Viveiro Burela Allariz Valenzá (A) Barco (O) Carballiño (O) Celanova Xinzo de Limia Maceda Ribadavia A Rúa de Valdeorras Verín Caldas de Reis Cambados Cangas Espirito Santo (O) San Roque do Monte Cañiza (A) Estrada (A) A Guarda Lalín Marín Redondo Porriño (O) Ribeira (A) Campelo Ponteareas Igrexa (A) (diseminado) Redondela Esfarrapada Silleda Calle (A) Tui Fonte Escura (A) Pereiró Freixeiro Salgueira Bagunda (A) Bouciña (A) Ceboleira (A) Pardavila Vila de Cruces Carril (O) Sobradelo Vilaxoán Vilagarcía Vilanova de Arousa

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

9.997

A continuación figura a listaxe dos 243 núcleos de inclusión opcional nos plans de despregamento: INE 11 15002041101 15002080101 15002081901 15004010101 15005020101 15005071901 15005100901 15005110501 15005111001 15011070301 15011070401 15012080401 15013010201 15016010501 15016020201 15016030401 15017050101 15017050401 15017110301 15017110701 15020050201 15021020501 15022010501 15024053201 15029120801 15030010301 15030010501 15030010601 15030010801 15030011201 15030011399 15030020301 15030020901 15030021701 15030040301 15030040801 15031020101 15031070101 15031080201 15031080301 15031080501 15031080701 15031080801 15033010301 15034040201 15035021301 15035060101 15035062503 15035070301 15037040601 15040010101 15041020301 15041081101 15041120601 15043060401

Nome do núcleo Milladoiro (O) Bertamiráns Aldea Nova Ares Arteixo A Ponte do Va Vilarrodís Meicende Pastoriza Escarabote Escarabotiño Lestedo Alqueidón Camariñas Camelle Ponte do Porto (A) Cambre Barcala Graxal (O) Temple (O) Pindo (O) Carral Cedeira Queixas San Roque Feáns Mesoiro Palavea Pedralonga Río de Quintas Santa Xema (diseminado) Casanova de Eirís Eirís de Arriba Xubias (As) Cabana (A) Martinete (O) Acea de Ama Orro Conduzo Cordeda Fonteculler Laxe (A) Portadego (O) Lestrobe Ézaro (O) Fene Ameneiral (O) Perlío San Valentín Sardiñeiro de Abaixo Laxe Caión Paiosaco Laracha (A) Malpica


9.998

DIARIO OFICIAL DE GALICIA INE 11

15048060201 15051010301 15052090101 15053020101 15053020301 15053030101 15053040501 15053050501 15054030201 15054030801 15054031001 15054031401 15054031701 15054040101 15054040401 15054040501 15054040799 15054040801 15054060101 15054060301 15054070501 15054080101 15055020101 15056000101 15057000101 15058010401 15058040402 15058041202 15058041401 15058041502 15058041601 15058041801 15058060301 15058061101 15058072201 15059091601 15060050401 15060070701 15068140801 15070053901 15071031001 15071081101 15072050501 15073010499 15073032401 15073040301 15073090599 15075060101 15075060401 15078020501 15082010201 15082012601 15082021101 15087075501 15092141001 15901010101 27003060101 27006030101

Nome do núcleo

Miño Seixo (O) Muxía Creo Maio (O) Louro Muros Baño Amenadás (Os) Feal (O) Freixeiro Ponto (O) Cerrallón Alto do Castaño (O) Domirón Hedreiro (O) Roibo (diseminado) Torre (A) Fonte da Cruz (A) Solaina (A) Ponte de Xubia (A) Finca de Dopico (A) Neda Negreira Noia Lorbé Regos (Os) Montrove Pazo do Río (O) Pazos Porto de Santa Cruz (O) Seixo (O) Carballo (O) Seixal (O) Oleiros Ordes Piñeirón Sigüeiro Trabe (A) Pontes de García Rodríguez (As) Portosín Porto do Son Rianxo *Diseminado* Carreira Castiñeiras Deán Pequeno (diseminado) Fontán Sada San Marcos Cacheiras San Sadurniño Fixó Valdoviño Vimianzo Cariño Antas de Ulla Becerreá

Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010 INE 11

27013030201 27013040501 27019010301 27019030601 27032150501 27050160801 27051080101 27052051301 27060060501 27063030301 27064072601 27066020101 27066030301 27901030101 32006010101 32009150101 32023040101 32040050301 32045060301 32050010101 32050110201 32054120101 32054140401 32060050101 32069090101 32073090301 32081030201 32085070101 36003030201 36003040101 36003061201 36004030101 36008010101 36008010499 36008010599 36008030901 36008031601 36008040101 36008040401 36008040901 36008041501 36008050299 36015040501 36021051001 36022010901 36024190201 36029010499 36029010699 36029020399 36029020599 36029020699 36029030101 36029040601 36029041001 36029050101 36029050699 36029060101 36031010101

Nome do núcleo

Cervo San Cibrao Ribela (A) Fazouro Monterroso Quiroga Ribadeo San Clodio Taboada Ferreira Vicedo (O) Celeiro Covas Baralla Bande Viloira Castro de Caldelas (O) Leiro Maside Albarellos Vilaza Rairo Seixalbo Petín Francelos Rubiá Moreiras Pazos Loureiral Baiona Ramallosa (A) Bueu Espiñeira (A) Menduíña (diseminado) *Diseminado* Forte (O) Pedreira (A) Balea Cima de Vila San Pedro Ximeu *Diseminado* Cuntis Gondomar Grove (O) Donramiro Palmas (diseminado) Verdeal (diseminado) Moureira (diseminado) Reibón (diseminado) Ribeira (A) (diseminado) Abelendo Moaña Seara (A) Con (O) Real (O) (diseminado) Quintela Mondariz-Balneario


Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010 INE 11

36033080402 36033090301 36035030101 36035031501 36035040101 36035041301 36035071201 36038100601 36038140201 36039080601 36041010301 36041030301 36041030401 36041030801 36041031501 36041031801 36041041201 36044011101 36045030299 36045030399 36045040101 36045040199 36045040201 36045040401 36045040499 36045070199 36045070499 36045120299 36050140101 36051011201 36051070101 36051081001 36052160201 36053010399 36054142201 36057011901 36057020101 36057020301 36057020501 36057030901 36057050101 36057050901 36057052101 36057060101 36057060601 36057070401 36057071401 36057100701 36057130701 36057140601 36057140901 36057141301 36057142901 36057160801 36057250101 36057251001 36057271401 36057280101

Nome do núcleo

Monte San Eleuterio Angustia (A) Vilameán A Area Alta San Xoán Ramallosa (A) Estribela Ponte (A) Relba (A) Combarro Barca Caeira Lourido Valiña Boa Vista Raxó San Xulián Coto (O) (diseminado) Outeiro das Penas (diseminado) Angorén Angorén (diseminado) Cidadelle Laredo Laredo (diseminado) Asnelle de Abaixo (diseminado) Santo Paio de Abaixo (diseminado) Millarada (diseminado) Alto da Fonte (O) Portonovo Aios Sanxenxo Bandeira (A) Devesa (A) (diseminado) Seixo (O) Roade Babío Carballo do Pazo (O) Coutadas (As) Arieiro (O) Becerreira Caeiro (O) Penís (A) Candeán de Arriba Devesa (A) Falcoa (A) Pazo Carrasqueira (A) Rioboó Naia Sabaxáns Barreiro San Paio de Abaixo Xuncal (O) Laxe Raviso (O) Rorís Barrocas (As)

DIARIO OFICIAL DE GALICIA INE 11 36057280301 36057280401 36057280501 36058051301 36060010201 36060010501 36060010601 36060080201 36060080401 36060090301 36060130301 36901010201 36901010899 36901011099

9.999

Nome do núcleo Garrida (A) Igrexa (A) Portal (O) Paredes Laxe (A) Torre (A) Trabanca Badiña Rosaleda (A) Vilaboa Faxilde Trabanca Sardiñeira Arousa *Diseminado* *Diseminado*

ANEXO III Descrición técnica mínima das infraestruturas propostas Na documentación presentada, ademais dunha descrición xeral da rede requírese unha exposición detallada das características máis relevantes das redes de transporte e acceso vinculadas ao ámbito desta convocatoria. Os puntos mínimos que se tratarán na exposición das propostas dos solicitantes respecto das redes que sosterán os servizos de conectividade prestados son: 1. Descrición xeral da rede. Deberase expor o deseño xeral da rede incluíndo a topoloxía xeral, as tecnoloxías empregadas nas redes de transporte e acceso así como os puntos de interconexión previstos. Respecto da conectividade mínima que se debe prestar aos usuarios finais requírese, polo menos, conectividade á internet e aos servizos asociados (correo electrónico, navegación web, mensaxería instantánea, servizos telemáticos da Administración, descarga de ficheiros e outros). Seguindo os criterios de neutralidade de rede non se poderá vetar o acceso a contidos e/ou servizos legais e deberase informar de toda política de xestión de tráfico que poida desembocar no trato diferenciado do tráfico asociado a eles. 2. Descrición da rede de transporte ou troncal. Respecto da rede de transporte considérase que a descrición da mesma debe incluír, polo menos, os seguintes puntos debidamente separados e desenvolvidos: a) Topoloxía e estrutura. b) Tecnoloxía empregada incluíndo soporte físico e método de transmisión empregado en cada tramo. c) Capacidade efectiva e dispoñibilidade de todos e cada un dos seus tramos de modo que se probe que poden cursar, ademais do tráfico presente e futuro asociados a outros servizos, os tráficos asociados ao incremento correspondente a unha previsión de penetración do 20% dos servizos de nova xeración iguais ou superiores en largo de banda ao tipificado como de comercialización obrigatoria no artigo 10º.


10.000

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

d) Prestación de servizos por xunto: identificación e dimensionamento por tramos dos servizos por xunto ofertados segundo o especificado no artigo 9. e) Relación xeral das posibilidades de escalado de capacidade que ofrece a rede cunha estimación do custo asociado. f) Relación de todos e cada un dos puntos de presenza incluíndo, polo menos, a seguinte información respecto de cada un deles: -Localización xeográfica do punto de interconexión (provincia, concello e núcleo ou coordenadas xeográficas UTM29 European Datum 1950 asociadas cando corresponda). -Características da localización en que se sitúa o devandito punto de interconexión (eléctricas, de espazo, de seguridade, de accesibilidade e outros). -Capacidade dispoñible para a prestación de servizos de transporte a outros operadores. g) Titularidade das infraestruturas de rede empregadas e acordos comerciais asociados no caso de non ser de titularidade propia. Deberá garantirse que durante o período de explotación fixado no artigo 15 todas as infraestruturas empregadas sexan accesibles ao solicitante. Igualmente, deberanse diferenciar as infraestruturas de nova construción e as existentes. h) Aspectos da rede que poidan influír na diferenciación do tráfico asociado a diferentes servizos e/ou provedores destes. A este respecto considérase que a información mínima que hai que facilitar deberá incluír os criterios empregados para a priorización do tráfico segundo o servizo asociado así como as calidades e estratexias de xestión de tráfico asociadas a cada un dos grupos resultado da devandita clasificación. i) Outros aspectos relativos á rede de transporte proposta que se consideren relevantes e non estean incluídos nos puntos anteriormente citados. 3. Descrición das redes de acceso Respecto das redes de acceso asociadas aos núcleos obxectivo incluídos no plan de despregamento do solicitante, considérase necesario facilitar a seguinte información mínima en puntos claramente separados e particularizados por localización ou núcleo onde corresponda: a) Tecnoloxía empregada na rede de acceso así como fabricantes, modelos e resumo das principais características do equipamento de rede e de usuario. b) Dimensionamento de cada un dos puntos de presenza da rede de transporte. c) Cobertura asociada a cada punto de presenza da rede de transporte en formato tabulado (BBDD, Excel…) de modo que figure, para cada un, os núcleos que cobre total ou parcialmente coa porcentaxe correspondente de inmobles cubertos do total do núcleo. d) Outros aspectos que se xulguen relevantes para a valoración da rede de acceso proposta.

Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010 ANEXO IV Plan Xeral de Comunicación 1. Seguimento e control económico. Para a realización das actividades de seguimento e control económico das actuacións, os beneficiarios comprométense a facilitar cunha frecuencia mínima trimestral e a través das canles de comunicación establecidas previamente, os seguintes parámetros económicos: a) Gasto de capital. Os beneficiarios proverán a información necesaria para coñecer e xustificar os investimentos realizados no referente a gastos de capital (CAPEX), incluíndo polo menos: -Gastos en enxeñaría. -Gastos en equipamento de telecomunicacións. -Gastos en obra civil para o despregamento de infraestruturas de telecomunicacións. -Gastos na realización de novas instalacións para o aloxamento de sistemas de telecomunicacións. -Gastos na adquisición de licenzas para o despregamento e uso de sistemas de telecomunicacións. Esta información deberá ser proporcionada cunha frecuencia trimestral e unha segmentación que permita diferenciar entre os gastos realizados con fondos provenientes do sector público dos gastos realizados con fondos provenientes do sector privado, así como o núcleo, concello e provincia na cal son empregados. b) Gasto operativo. Os beneficiarios proverán a información necesaria para coñecer e xustificar os investimentos realizados no referente a gastos de operación (OPEX), incluíndo polo menos: -Gastos de persoal. -Gastos de aprovisionamento. -Gastos de mantemento e solución de incidencias. -Gastos indirectos (administrativos, enerxía e outros). c) Ingresos. Os beneficiarios das axudas proporcionarán información e xustificación dos ingresos derivados pola nova rede para garantir, segundo o disposto no artigo 35 desta convocatoria, que non se compensa en exceso aos beneficiarios por unha demanda de banda larga superior aos niveis previstos. Esta información deberá ser proporcionada cunha frecuencia trimestral a través das canles establecidas. 2. Seguimento do despregamento. O solicitante deberá presentar unha proposta de informes de seguimento que permitan á Oficina Técnica de Banda Larga de Galicia levar un correcto control do despregamento da rede obxecto das axudas. Estes informes deberán presentarse como mínimo cunha periodicidade mensual, e cun grao de detalle


Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010 que permita avaliar o avance segundo os conceptos reflectidos no Plan de Despregamento presentado. O contido mínimo dos informes de seguimento do despregamento será tal que permita coñecer de modo claro e illado os seguintes conceptos: a) Rede de transporte: -Datas previstas e definitivas de inicio e finalización de cada tramo da rede de transporte de nova construción ou adecuación. -Datas previstas e definitivas de adecuación de cada punto de presenza en núcleos (adecuación de localización e finalización da rede de transporte que permita a conectividade coa rede do operador). b)Redes de acceso: -Datas estimadas e definitivas de inicio do despregamento por núcleo (primeiro cliente con posibilidade de acceso ao servizo de banda larga nas condicións establecidas neste prego). -Grao de cobertura por núcleo co despregamento actual: número de posibles clientes en valor absoluto e en % respecto ao total do núcleo. -Datas estimadas e definitivas de finalización do despregamento por núcleo (conseguindo os graos de cobertura propostos). -Información gráfica da cobertura dos diferentes servizos de acceso comercializados en formato importable a GIS cunha relación de escala 1:5000 ou máis detallada. c) Análise de desviacións respecto do plan de despregamento proposto na solicitude e actuacións correctoras. Estes informes servirán para avaliar as desviacións que se poidan producir respecto do plan de despregamento proposto polo operador e a súa capacidade de dar cumprimento en prazos ao obxectivo formulado. 3. Seguimento e control operativo. Os beneficiarios da axuda están obrigados a cumprir o seguinte mecanismo de control para o cumprimento do acordo de niveis de servizo, para iso deben comprometerse a proporcionar, a través das canles de comunicación establecidas previamente, a información necesaria para o control e seguimento do rendemento da rede e estatísticas de incidencias. Incluíndo polo menos os seguintes parámetros: a) Operacións e mantemento. Os beneficiarios proverán a información necesaria para coñecer e xustificar estatísticas sobre todos os traballos realizados de acordo cos mecanismos indicados na información achegada para Metodoloxía, medios técnicos e materiais. b) Calidade de servizo. Os beneficiarios proverán a información necesaria para coñecer e xustificar estatísticas sobre atencións realizadas a usuarios segundo a información facilitada na Metodoloxía, medios técnicos e materiais. Será imprescindible que proporcione un mecanismo que

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

10.001

permita confirmar e auditar o cumprimento do caudal garantido. Deberanse incluír chamadas atendidas polo servizo de soporte ao cliente e a súa tipoloxía, e incidencias recibidas e atendidas. Segundo o establecido polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio na Orde ITC/912/2006, do 29 de marzo, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servizos de comunicacións electrónicas. Establécense os seguintes parámetros para a medida do nivel de calidade de servizo. -Tempo de subministración de accesos á internet. -Proporción de avisos de avaría por liña de acceso. -Tempo de reparación de avarías para liñas de acceso. -Tempo de resposta para os servizos de operador. -Tempo de resposta para os servizos de consulta de directorio. -Tempo de resposta para consultas sobre asuntos administrativos e de facturación. -Frecuencia de reclamacións dos clientes. -Tempo de resolución de reclamacións dos clientes. -Reclamacións sobre corrección de facturas. -Proporción de accesos de usuario con éxito. -Proporción de transmisións de datos erradas. -Velocidade de transmisión de datos conseguida. Esta información deberá ser proporcionada cunha frecuencia mensual e unha segmentación que permita diferenciar núcleos, concellos e provincias para cada un dos indicadores. 4. Seguimento e control comercial. Para a realización das actividades de seguimento e control comercial das actuacións, os adxudicatarios comprométense a facilitar, a través das canles de comunicación establecidos previamente, os seguintes parámetros comerciais: a) Penetración do servizo por xunto de transporte. Os beneficiarios proverán o detalle estatístico que permita coñecer, polo menos, o número de novos operadores que contraten servizos por xunto de transporte, incluíndo as modalidades contratadas e prezos, así como o número e detalle das baixas e modificacións realizadas durante o mes. b) Penetración do servizo retallista de banda larga. Os beneficiarios proverán o detalle estatístico que permita coñecer, polo menos, o número de novas altas de usuarios ao mes, incluíndo servizos e prezos contratados, así como o número de baixas de abonado acumuladas durante o mes, de modo que sexa posible coñecer a taxa de abandono de clientes (churn rate). c) Niveis de servizo retallista. Os beneficiarios proverán o detalle estatístico que permita coñecer os niveis de servizo provistos e a satisfacción do cliente incluíndo, polo menos, deta-


10.002

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

lles como o tempo de subministración, o tempo de alta do servizo e a oferta comercial. d) Gasto en actividades comerciais. Os beneficiarios proverán o detalle estatístico que permita coñecer o gasto realizado en actividades comerciais incluíndo, polo menos, o detalle do gasto en actividades de venda e gasto en actividades de mercadotecnia. Esta información deberá ser proporcionada cunha frecuencia trimestral e unha segmentación que permita diferenciar entre núcleos, concellos e provincias para cada un dos indicadores. ANEXO V Metodoloxía, medios técnicos e materiais 1. Operación e mantemento. Indicaranse os recursos humanos e técnicos postos á disposición da función de operación e mantemento tanto para a xestión e monitorización da rede, como para as actuacións de carácter preventivo e correctivo, incluíndo detalle de: a) Plataforma de xestión e monitorización. Especificaranse os parámetros técnicos da plataforma de xestión, como mínimo incluíndo os seguintes conceptos: -Monitorizado e xestión remota de equipamento da rede de acceso: funcionalidades. -Monitorizado e xestión remota de equipamento de usuario: funcionalidades. -Monitorizado e xestión remota de equipamento da rede de transporte: funcionalidades -Posibilidades de inventariado de equipamentos, versións de software, backup de configuracións, usuarios de servizo activados e as súas características. -Posibilidades de estatísticas de uso de rede, por usuario ou estación base e capacidade de almacenamento históricos de estatísticas. -Posibilidade de definición de perfís de usuario. -Características do rexistro e almacenamento de alarmas, histórico de alarmas. b) Procedementos de operación e mantemento: así mesmo describiranse os procedementos existentes para a operación e mantemento da rede como: -Procedementos de mantemento preventivo e correctivo. -Procedementos de actualización de versións e software. -Procedementos de instalación e activación de localización. -Procedementos de instalación e activación de usuario. -Procedementos de seguridade de cara a garantir a protección de datos dos usuarios. -Plans de continxencia e medidas e protocolos de seguridade orientados ao mantemento do servizo (plan de seguridade).

Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010 2. Calidade do servizo (SLA). Cada licitador presentará uns compromisos de calidade do servizo (SLA) no cal se incluirán polo menos os seguintes conceptos: a) Tempo máximo de instalación de equipamento de usuario e provisión do servizo. b) Tempo máximo de resolución de incidencias (tempo transcorrido entre que o operador ten coñecemento da avaría e esta é resolta). Distinguiranse as incidencias en función da súa gravidade, relativa ao corte ou degradación do servizo e número de usuarios afectados. c) Indispoñibilidade máxima do servizo: mediranse como a porcentaxe de horas sen servizo para o peor caso e deberanse reportar tanto para períodos mensuais como anuais. 3. Atención a usuarios Dentro da funcionalidade exixida de prestación do servizo a usuarios finais, os adxudicatarios serán os responsables da atención ao usuario. Enténdese esta atención como un servizo integral posvenda, que inclúe un teléfono de atención permanente para recepción de avarías, consultas ou axudas remotas para a configuración do terminal de usuario. Indicarase que procedementos de atención a usuario se recollen, con todos os pasos e elementos involucrados. Indicaranse os medios humanos e técnicos postos á disposición destes servizos. ANEXO VI Comercialización, prestación do servizo e facturación Os beneficiarios serán responsables da comercialización do servizo nas zonas obxectivo. Para iso indicarán os seus plans de publicidade, campañas de mercadotecnia directa e indirecta, plans de distribución directa ou indirecta, que se comprometen a acometer. Indicarán o timing destas accións, así como os recursos que reservarán para esta faceta do proxecto. Os beneficiarios serán responsables da xestión dos contratos de alta do servizo, da posterior introdución nos seus sistemas de facturación e de xestión comercial, da facturación mensual nas condicións ofertadas, da atención ao cliente mentres exista a relación contractual cos adxudicatarios, e de posteriores baixas ou modificacións de servizo solicitadas polos usuarios. Débese indicar a ferramenta de xestión comercial, e as súas características principais. O proxecto comercial deberá especificar, tanto para as ofertas por xunto e de transporte como para as ofertas retallistas, as características dos servizos ofertados e as tarifas e condicións baixo as cales os devanditos servizos serán prestados. Ademais, tamén se deberá especificar as condicións e características dos servizos de atención ao cliente, incluíndo, polo menos, un centro de atención telefónica ao usuario. O proxecto comercial deberá incluír as características dos puntos de venda e medios de pagamento, definindo a localización, características e horario de atención.


Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

PRESIDENCIA Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica

10.003

ANEXO VII (folla 1 de 3) CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

AXUDAS PARA A EXTENSIÓN DE REDES DE ACCESO DE NOVA XERACIÓN NAS POBOACIÓNS CON MAIOR DEMANDA DE GALICIA

DOCUMENTO

PR880A

SOLICITUDE

DATOS DO SOLICITANTE RAZON SOCIAL DA EMPRESA

ENDEREZO

NIF

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO 1

WEB DA EMPRESA

TELÉFONO 2

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO (CORREO PARA AVISOS)

SECTOR INDUSTRIAL

ANO DE CONSTITUCIÓN

CÓDIGO POSTAL

ACTIVIDADE PRINCIPAL

PERSOAL INDEFINIDO

PERSOAL EVENTUAL

CNAE

E, na súa representación legal: APELIDOS

NOME

DNI/NIE

NOME

DNI/NIE

Para o caso de representación mancomunada, datos do 2º representante APELIDOS

DATOS DO INVESTIMENTO E CONTÍA SOLICITADA TÍTULO DO PROXECTO

INVESTIMENTO TOTAL QUE SE VAI REALIZAR

PORCENTAXE SOLICITADA

SUBVENCIÓN TOTAL SOLICITADA

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA O SOLICITANTE OU IDENTIFICA COMO ACCESIBLE POLA ADMINISTRACIÓN FORMULARIOS DA SOLICITUDE COMPOSTOS POR ANEXO VII (4 follas) E ANEXO VIII (1 folla), SEGUNDO ARTIGO 21 DAS BASES NIF DA ENTIDADE SOLICITANTE E DNI DO REPRESENTANTE QUE ASINE A SOLICITUDE, SEGUNDO ARTIGO 21.a DAS BASES DOCUMENTO ACREDITATIVO DE QUE A PERSOA QUE ASINA A SOLICITUDE REPRESENTA A ENTIDADE SEGUNDO ARTIGO 21.b DAS BASES ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN E DE MODIFICACIÓN SEGUNDO ARTIGO 21.c DAS BASES NO CASO DE EMPRESAS ESTRANXEIRAS DOCUMENTACIÓN SOLICITADA NO ARTIGO 21.d DAS BASES NO CASO DE PROPOSTAS EN UTE, COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DA UTE, SEGUNDO O ARTIGO 21.e DAS BASES CERTIFICACIÓN DE TITULARIDADE DE CONTA BANCARIA, SEGUNDO O ARTIGO 21.h DAS BASES CERTIFICADO DA INSCRICIÓN DO SOLICITANTE NO REXISTRO DE OPERADORES, SEGUNDO ARTIGO 21.i DAS BASES PLAN FINANCEIRO SEGUNDO ARTIGO 21.j DAS BASES PROPOSTA DO PROXECTO SEGUNDO O ARTIGO 21.1 DAS BASES

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos persoais recollidos nesta solicitude, serán incorporados a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade de xestión deste procedemento. Se o desexa pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, dirixindo un escrito á Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica da Presidencia da Xunta de Galicia, edif. admvo. San Caetano, s/n, 15781 - Santiago de Compostela (A Coruña), indicando no sobre ou no asunto do escrito o texto “Dereitos LOPD – procedemento PR880A”

NORMATIVA APLICABLE

Resolución do 28 de maio de 2010, da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, para a extensión de redes de acceso de nova xeración nas poboacións con maior demanda de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, e se procede á súa convocatoria para o período 2010-2013. SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA(S) QUE O REPRESENTE(N), E SELO DA EMPRESA

Lugar e data

,

de

de

Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica

(Para cubrir pola Administración) RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

CANLE


10.004

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010

ANEXO VII (folla 2 de 3) 2.1. IDENTIFICACION DO PROXECTO TITULO DO PROXECTO

2.2. PERSOA DE CONTACTO/RESPONSABLE DO PROXECTO (De xeito voluntario pode identificar un teléfono móbil e un correo electrónico profesionais para o seu emprego como canles personalizadas de avisos nesta solicitude) APELIDOS

TELÉFONO

NOME

TELÉFONO MÓBIL

DNI/NIE

CORREO ELECTRÓNICO

3.1. INVESTIMENTOS PREVISTOS EN EQUIPAMENTOS FÍSICOS E A SÚA INSTALACIÓN Descrición

Orzamento estimado

TOTAL

3.2. CUSTOS DE PERSOAL TÉCNICO PROPIO Equipos de persoal Titulación e función no proxecto

Dedicación ao proxecto Salario bruto anual

Porcentaxe de dedicación

Mes e ano inicio dedicación

Mes e ano final dedicación

TOTAL

Custo do traballador imputado ao proxecto


Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

10.005

ANEXO VII (folla 3 de 3)

3.3. OUTROS INVESTIMENTOS PREVISTOS Descrición

Orzamento estimado

TOTAL

3.4. ORZAMENTO ESTIMADO TOTAL DO PROXECTO TOTAL Equipamentos físicos e a súa instalación Persoal propio Outros investimentos

3.5. SUBVENCIÓN SOLICITADA TOTAL Orzamento total Porcentaxe solicitada (máxima 40 %) Importe subvención solicitada


10.006

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

Nº 104 앫 Xoves, 3 de xuño de 2010 ANEXO VIII

DECLARACION EXPRESA DO SOLICITANTE D/Dª

con DNI:

y D/Dª

con DNI:

en nome e representación da entidade

con NIF:

DECLARA EXPRESAMENTE: 1) Que a dita entidade solicitou e/ou ten concedidas as axudas que se relacionan seguidamente: AXUDAS CONCEDIDAS Organismo

Ano

Importe (€)

Tipo

Disposición reguladora

Organismo

Ano

Importe (€)

Tipo

Disposición reguladora

AYUDAS SOLICITADAS

S.X. Modernización e Innovación Tecnolóxica

2010

Subv.

Resolución do

2010

2) Que está dado de alta no imposto de actividades económicas no lugar da realización da actuación indicada, tal e como está na declaración censual do solicitante, na actividade principal e no seguinte grupo ou epígrafe do IAE: 3) Que

SI

/

NON

AUTORIZA o órgano xestor a solicitar da AEAT os datos identificativos necesarios (NIF ou NIE, nome e apelidos

ou razón social, e domicilio fiscal) de acordo co disposto nos artigos 6.2º b) e 9 da Lei 11/2007. 4) Que a dita entidade, segundo o establecido no Regulamento (CE) 800/2008 (DOUE 9-8-2008) no seu anexo I sobre a definición de microempresas, pequenas e medianas empresas (ou non peme), declárase como

.

5) Que non se atopa incurso en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario recollidas nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 6) Que a dita empresa: i) non incorría nos supostos para ser considerada en crise antes do 1 de xullo de 2008; ii) non está especializada na produción primaria agrícola; iii) non pertence ao sector pesqueiro; iv) non aplicará a axuda solicitada á exportación nin a favorecer produtos nacionais fronte a mercadorías importadas; v) non está suxeita a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión previa da Comisión Europea que teña declarado unha axuda ao beneficiario ilegal e incompatible co mercado común. 7) Que os provedores non están vinculados coa entidade solicitante ou cos seus órganos directivos ou xestores, e que non concorren neles ningunha das prohibicións recollidas no artigo 27.7º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, nin no artigo 43 do regulamento que desenvolve a dita lei, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro. 8) Que coñece o previsto no artigo 20.3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no referente a que a presentación da solicitude comporta a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deben emitir a AEAT, a TXSS e a Consellería de Facenda, de que o solicitante está ao día nas súas obrigas, e tendo en conta o anterior

SI

/

NON

AUTORIZA o órgano xestor para obter ditas

certificacións. 9) Que

SI

/

se compromete a realizar as tarefas de comercialización e divulgación en lingua galega.

NON

E, para que así conste ante a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, e responsabilizándose da veracidade e vixencia de todos os datos aquí recollidos, asina/n esta declaración no lugar e data abaixo indicado. Lugar e data

, (sinatura e selo da entidade)

de

de

Axudas para a extensión de redes de acceso de nova xeración en Galicia  

Resolución do 28 de maio de 2010 da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica pola que se aproban as bases reguladoras da c...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you