Page 27

CONTRATOS DE SERVIZOS

Boas prácticas durante a execución de contratos de servizos • Planificación dos traballos (aprobada polo órgano de contratación, con indicación de responsables, interlocutores e composición do equipo) • Supervisión da execución (Delegado do contratista que será o interlocutor co Director técnico do proxecto nomeado pola Administración) • A dirección técnica do proxecto (supervisión e seguimento formal do avance do proxecto e verificación da estrutura organizativa, da cualificación, do equipo de traballo e, se for necesario, propoñer ao órgano de contratación ou ao responsable do contrato medidas para restablecer a boa orde na execución)

27

Guía de Boas Prácticas  

Guía de boas prácticas nos procedementos de contratación das TIC

Guía de Boas Prácticas  

Guía de boas prácticas nos procedementos de contratación das TIC

Advertisement