Page 20

CONTRATOS DE SERVIZOS

Distribución da oferta en sobres DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (Acredita a personalidade e capacidade de obrar do licitador, a representación, as declaracións non estar incursos en prohibicións de contratar, a clasificación das empresas, a solvencia económica e financeira etc.)

1 Indicación do persoal técnico ou das unidades técnicas, integradas ou non na empresa, participantes no contrato, especialmente aqueles encargados do control de calidade; As titulacións académicas e profesionais do empresario e do persoal directivo da empresa e, en particular, do persoal responsable da execución do contrato… CRITERIOS SUXEITOS A XUÍZO DE VALOR Metodoloxía; Organización dos traballos; Melloras non avaliables mediante fórmulas; Coñecemento técnico vinculado ao proxecto (por exemplo, poderán valorarse mediante 2 criterios que dependan dun xuízo de valor os coñecementos técnicos do equipo de traballo adscrito ao proxecto); … CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS MATEMÁTICAS Tempos de resposta e de resolución; Prazo de execución; Melloras de tipo numérico, como incremento de capacidade de memoria, diminución dos tempos de resposta e 3 resolución, aumento do período de garantía, etc.; Equipo de traballo (por exemplo, cando se avalía o número de licenciados, programadores,…); Número de horas ofertadas; Prezo; … 20

Guía de Boas Prácticas  

Guía de boas prácticas nos procedementos de contratación das TIC

Guía de Boas Prácticas  

Guía de boas prácticas nos procedementos de contratación das TIC

Advertisement