Page 1

Bijlagen

xx

Jaarverslag 2017 JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Leeswijzer Definitie samenwerkingsverband Het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland staat voor het hele netwerk van scholen en schoolbesturen in de regio (netwerkorganisatie) en voor het bureau (uitvoeringsorganisatie). Het netwerk biedt leerlingen dagelijks passend onderwijs. Vanuit het bureau voeren we de wettelijke taken uit en ondersteunen we scholen bij het ontwikkelen van passend onderwijs. Hebben we onze doelen behaald? Iedere paragraaf begint met ĂŠĂŠn van onze gezamenlijke doelstellingen uit het activiteitenplan 2017. Met vinkjes geven we weer in hoeverre we onze doelstellingen behaald hebben. Vervolgens beschrijven we onze belangrijkste resultaten en onze uitdagingen. We bieden inzicht in de activiteiten die uitgevoerd zijn om onze resultaten te bereiken. De inzet van financiĂŤle middelen is beschreven in het financieel jaarverslag. Dit betekent: We hebben het doel volledig behaald in 2017. Volgens plan. We hebben in 2017 belangrijke stappen gezet. We gaan volgens plan verder. We hebben het doel niet behaald in 2017. We hebben onze koers aangescherpt. Overzicht besluitvormingstraject Datum: ALV 31 mei 2018 Datum: OPR 6 juni 2018 Datum: Bestuur 14 juni 2018


Inhoudsopgave

Voorwoord

5

Wie zijn we? 7 2017 in vogelvlucht 9 Ons succes in cijfers Ons succes in woorden

9 12

Wat doen we?

14

Organisatie

19

Onze missie: sterke kinderen, stevige toekomst Maatschappelijke opdracht Wettelijke taken Kwaliteit passend onderwijs

Vereniging van 9 schoolbesturen met 27 schoollocaties Van bestuur naar directeur-bestuurder De ondersteuningsplanraad Kernberaad directeuren Netwerkgroepen Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) Stakeholders Medezeggenschapsraad personeel De drie teams van het bureau Personeel

14 14 14 16

19 19 20 20 20 20 20 21 21 22

Activiteitenplan 2017

24

Scholen op de kaart

25

Een dekkend netwerk

27

Een sterke basis op iedere school Extra en intensieve ondersteuning voor leerlingen Speciaal waar nodig Samenwerken aan de transformatie: jeugdhulp, onderwijs en zorg verbonden Doorgaande ontwikkelingslijn Ondersteuningstoewijzing: het team passend onderwijs Duurzame organisatie, sterk netwerk

Activiteiten in 2018

27 31 35 36 38 40 44

51

Inrichting vereniging, statutaire geledingen en commissies 53

Jaarverslag van de ALV

55

Financieel beleid en beheer

60

Continuïteitsparagraaf

63

Toelichting exploitatie 2017

83

Jaarrekening 2017

85

Allocatie en ondersteuningsmiddelen Overige kaders voor financieel beleid Financieel beheer Gezamelijke exploitatie

Leerlingenaantallen en prognose Personele bezetting Meerjarenbegroting Toelichting financiële situatie Risico’s en risicobeheersing Vermogenspositie Toelichting op de vermogenspositie Kengetallen

Exploitatieresultaat Baten Lasten Treasury

Grondslagen Balans per 31 december 2017 Staat van baten en lasten over 2017 Kasstroomoverzicht over 2017 Toelichting behorende tot de balans Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting behorende bij de staat van baten en lasten

Overige gegevens

Controleverklaring Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum

Bijlagen

60 60 61 61

63 67 68 74 76 80 81 81

83 83 83 84

86 88 89 90 91 93 94

102

Bijlage 1: Linken en downloads Bijlage 2: Begrippenlijst

102 105 105

107 107 108

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Voorwoord


Voorwoord

Voorwoord Voorwoord Ieder kind heeft het recht om te leren en zich te ontwikkelen. Het samenwerkingsverband zorgt daarbij voor passend onderwijs en ondersteuning. Op die manier willen we ieder kind voorbereiden op een betekenisvolle plek in de samenleving. Dit doen we als bureau en als netwerkorganisatie. Samen met ouders en kernpartners werken we aan maatwerk, dat maximaal aansluit op het kind en zijn omgeving. De focus ligt hierbij op de mogelijkheden van de leerling en niet op de beperkingen.

Sterke kinderen, stevige toekomst Passend onderwijs is goed voor de leerling, ouders, scholen en de samenleving. Samen halen we het beste uit ieder kind. Dat is de essentie van passend onderwijs. Met elkaar versterken we onze kinderen. Zodat ze met plezier naar school gaan en trots kunnen zijn op zichzelf, nu en straks als ze hun plek vinden in de samenleving.

In het afgelopen jaar zijn we herhaaldelijk in gesprek gegaan met ouders en leerlingen over de vraag of we alle kinderen daadwerkelijk bieden wat zij nodig hebben. Hoe kunnen we openstaan voor alle mogelijke oplossingen om kinderen te bieden wat nodig is? Hoe houden we begrip en compassie? En hoe kunnen we reflecteren op onszelf en elkaar, zodat we helder blijven kijken en luisteren? In 2017 hebben we gezamenlijk onderzocht wat goed gaat en wat beter kan. Ik ben er trots op dat het samenwerkingsverband zijn rol op deze manier invult, want passend onderwijs is geen georganiseerde reis, maar een expeditie. Er ligt geen blauwdruk. Iedere partner is actief en met elkaar zijn we op zoek naar de juiste wegen om het gemeenschappelijke doel te bereiken.

5

Voor 2017 waren de kernwoorden: verdiepen, verbinden en verankeren. Belangrijk resultaat is dat er een breed gedragen beeld is ontstaan van wat we kinderen willen en kunnen bieden en hoe we elkaar in de praktijk van elke dag vinden. Het vertrouwen in elkaar is groot. We geven elkaar ruimte om keuzes te maken en reflecteren en evalueren op vaste momenten. Het doel is om van en met elkaar te leren en het passend onderwijs verder te ontwikkelen. In 2018 gaan we hiermee verder. Daarbij willen we het accent verleggen van het versterken van de samenwerking naar het vergroten van onze slagkracht om samen het beste uit ieder kind te halen. Voor 2018 zijn daarom de kernwoorden: ontmoeten, kennis delen en versterken.

Anne Veldt

d vo/vso in gs verban Sa menwerk-K ennemerla nd Noord

Directeur-bestuurder Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Wie zijn we?


Wie zijn we?

Wie Voorwoord zijn we? Het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland is een netwerkorganisatie en een bureauorganisatie. De netwerkorganisatie staat voor het hele netwerk van scholen en schoolbesturen in de regio. Gezamenlijk bieden deze scholen en schoolbesturen 16.163 leerlingen passend onderwijs op 27 verschillende schoollocaties: 21 locaties voor voortgezet onderwijs (vo) en 6 locaties voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). Vanzelfsprekend hebben we in het netwerk ook aandacht voor onze kernpartners en andere betrokkenen, zoals gemeenten en organisaties op het gebied van jeugdhulp, gezondheidszorg, arbeid en participatie. Ook zij dragen bij aan de kwaliteit van passend onderwijs, passende opvoeding en passende jeugdhulp/zorg. Het samenwerkingsverband stelt zich hierbij op als de belangenvertegenwoordiger, zodat iedere jongere krijgt wat hij/zij nodig heeft. Het bureau ondersteunt scholen bij het realiseren van passend onderwijs voor iedere leerling: • Het faciliteert scholen bij hun ondersteuningsvragen; • Het vervult een aantal wettelijke taken van het samenwerkingsverband. Zoals ondersteuningstoewijzing en regie op het ondersteuningsplan; • Het leidt samenwerkingsverband brede activiteiten. Zoals netwerkgroepen, kenniskringen, bijeenkomsten en projecten. Netwerk van scholen 7

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


2017 in vogelvlucht


2017 in vogelvlucht

Cijfers Ons succes in cijfers

Dekkend netwerk: ieder kind een passend leerarrangement Leerlingen passend onderwijs

16.163

Leerlingen regulier voortgezet onderwijs

15.669

Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs

494

Leerlingen praktijkonderwijs

424

Extra ondersteuning in het regulier voortgezet onderwijs

5%

Leerlingen een individueel arrangement

42

Leerlingen tijdelijk op de TOM

44

Leerlingen starten in de trajectplusklas

9

Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs buiten de regio

120

Leerlingen onvoldoende integraal aanbod onderwijs-jeugd

103

Kwaliteit: een kwalitatief sterk aanbod van onderwijs en ondersteuning Scholen een basis arrangement Zwakke afdelingen Scholen in ontwikkeling

27 0 27

Klachten

0

Geschillen

0

Impulstrajecten

10


2017 in vogelvlucht

Cijfers

Innovatietraject trajectplusklas

1

S-klas in het praktijkonderwijs

1

Bovenschoolse voorziening TOM

1

Effectiviteit: ieder kind een ononderbroken ontwikkeling Leerlingen vanuit vso naar voortgezet onderwijs

25

Leerlingen vanuit PrO naar voortgezet onderwijs

1

Leerlingen vanuit PrO naar voortgezet speciaal onderwijs.

9

Leerlingen vanuit vo toelating tot voortgezet speciaal onderwijs

92

Leerlingen vanuit TOM naar regulier voortgezet speciaal onderwijs

44

(dreigende) Thuiszittende leerlingen in beeld

103

Jongeren onderwijs i.c.m. verslavingszorg

55

Jongeren onderwijs i.c.m. intensieve loopbaanbegeleiding

57


2017 in vogelvlucht

Cijfers

Vakmanschap: iedere professional ontwikkelt zich Lerende netwerken

6

Professionaliseringstrajecten en incompany trainingen

200

Deelnemers kenniskringen en themabijeenkomsten

150

Onderzoeksteams ‘begeleide zelfevaluatie’

4

Expertteam ‘begeleide zelfevaluatie’ in opleiding

1

Ondersteuningstoewijzing: van behoefte naar een passend aanbod Beantwoordde vragen van leerlingen, ouders en professionals

250

Multidisciplinaire overleggen met leerlingen, ouders en professionals

648

Aanvragen bij de Commissie van Toewijzing

417

Getoetste aanvragen door de deskundigencommissie PrO Naar tevredenheid weggenomen bezwaar

95 1


2017 in vogelvlucht

Ons Behaalde succes resultaten in woorden Ieder kind in beeld gebracht Het lukt scholen om bijna ieder kind passend onderwijs te bieden. Ieder kind is in beeld door zorgvuldige registratie. We zijn structureel in gesprek met alle partners om een integraal aanbod te realiseren dat past bij de situatie en behoefte van het kind.

Een integraal aanbod deels gerealiseerd

Onderwijs en gemeenten hebben overeenstemming over visie en ambities: geen enkel kind zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Dit is vastgelegd in de transformatieagenda onderwijs-jeugd en het thuiszitterspact. De preventieve inzet van Jeugd-GGZ en het jeugdgezondheidsteam op een aantal scholen is succesvol.

Positie van ouders versterkt

De ondersteuningsplanraad legde in 2017 in een tweetal heidagen een belangrijke basis voor het opzetten van een oudernetwerk. Het doel is het versterken van partnerschap met ouders – en daarmee een integraal en passend aanbod voor leerlingen dat aansluit bij de opvoeding.

Effectieve samenwerking tot stand gebracht

Uit diverse evaluaties komt naar voren dat de meerwaarde van de samenwerking in de regio merkbaar is. De consulent passend onderwijs werkt actief samen met de directeuren en ondersteuningsteams van de scholen. Het onderling vertrouwen neemt toe. Professionals vinden elkaar om successen te delen en uitdagingen gezamenlijk op te pakken.

Overeenstemming over kwaliteitsverbetering bereikt

Alle bestuurders en directeuren van de scholen hebben overeenstemming bereikt over hoe we binnen het samenwerkingsverband werken aan kwaliteitsverbetering. Het doel is leren en ontwikkelen. De basis is gegrond vertrouwen.

Overeenstemming over verantwoording bereikt

Na een intensief en zorgvuldig governance traject hebben alle bestuurders overeenstemming over verantwoording en het organisatiemodel bereikt: een directeur-bestuurder en een Algemene Leden Vergadering (ALV). Een remuneratiecommissie en een financiële commissie adviseren de ALV. Een onafhankelijk voorzitter ondersteunt de implementatie.

12

Lerende netwerken gerealiseerd: over grenzen heen Ruim 200 professionals vanuit onderwijs, gemeenten en jeugdhulp werken samen aan vraagstukken op het gebied van passend onderwijs. Professionals van verschillende organisaties maken duidelijke afspraken, ontwikkelen zich in lerende netwerken en ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten: ‘We hebben elkaar nodig om onze kinderen echt te bieden wat nodig is’.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Bijlagen

xx

Wat doen we?

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Wat doen we?

Wat Voorwoord doen we? Onze missie: sterke kinderen, stevige toekomst Alles wat we doen, doen we om ieder kind een passend leeraanbod te bieden: het onderwijs en de ondersteuning waar hij of zij recht op heeft. Samen met partners ondersteunen we kinderen op weg naar een betekenisvolle plek in de samenleving. Sterke kinderen met een stevige toekomst. Maatschappelijke opdracht Het samenwerkingsverband heeft de maatschappelijke opdracht om: • Ieder kind passend onderwijs te bieden, waardoor hij/zij: o het onderwijs en de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft; o een zo ambitieus mogelijk ontwikkelperspectief heeft; o een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen; o een diploma naar vermogen kan verwerven; o zicht heeft op een betekenisvolle plek in de samenleving. • ‘Al het mogelijke te doen’ om passend onderwijs met passende ondersteuning voor leerlingen te organiseren en daarmee te voorzien in een dekkend kwalitatief aanbod van onderwijs en ondersteuning;

14

• Toegewezen middelen efficiënt en effectief in te zetten voor de realisatie van passend onderwijs voor elke leerling en voor de in het ondersteuningsplan geformuleerde ambities. Wettelijke taken Ieder samenwerkingsverband in Nederland heeft wettelijke taken en eigen ambities. We hebben onze wettelijke taken in 2017 succesvol volbracht.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Wat doen we?

WETTELIJKE TAAK

RESULTAAT

Vaststellen ondersteuningsplan met geza- Het huidige ondersteuningsplan 2014-2018 geldt tot en met 31 december 2018. In 2017 zijn in samenwerking menlijke kwalitatieve en kwantitatieve met professionals van alle scholen voorbereidingen getroffen voor het nieuwe ondersteuningsplan. Het resultaat doelstellingen

is een aantal bouwstenen voor het nieuwe ondersteuningsplan 2019-2022 op basis van een samenwerkingsverband brede evaluatie van passend onderwijs, een herijking van de gezamenlijke afspraken over de kwaliteit van passend onderwijs (kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen) en gezamenlijke reflectie op ‘wat goed gaat en wat aanvullend nodig is’. In 2018 werken we verder aan een nieuw ondersteuningsplan 2019-2022.

Verdelen en toewijzen van middelen aan De verdeelmodellen voor de ondersteuningsmiddelen zijn in 2017 aangescherpt en opnieuw vastgesteld voor scholen

heel 2018. Het gaat om de structurele middelen voor lichte ondersteuning en extra ondersteuning en tijdelijke impuls-, innovatie-, ontwikkelbudgetten.

Adviseren over ondersteuningsbehoeften Het team passend onderwijs heeft in 2017 deelgenomen aan circa 647 multidisciplinaire overleggen over de van leerlingen

ondersteuningsbehoeften van leerlingen met als doel te komen tot een passend arrangement. Daarnaast heeft het team circa 250 vragen van leerlingen, ouders en professionals beantwoord en circa 100 aanvragen voor het praktijkonderwijs beoordeeld. In totaal betreft het 400 à 500 unieke leerlingen.

Beslissen over de toelaatbaarheid van leer- In 2017 heeft de Commissie van Toewijzing (CvT) 417 aanvragen voor het voortgezet speciaal onderwijs, praklingen

tijkonderwijs en andere (bovenschoolse) arrangementen getoetst op volledigheid, navolgbaarheid en transparantie.

15

Interne en externe verantwoording, waar- In 2017-2018 onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs het samenwerkingsverband. Daarnaast vindt schrifteonder in een jaarverslag

lijk verantwoording plaats in dit jaarverslag en mondeling tijdens vergaderingen en in de vorm van een jaarlijkse bijeenkomst ‘goed toezicht’, waarbij de ALV in gesprek gaat met de OPR, CvT/DPrO en consulenten.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Wat doen we?

Kwaliteit passend onderwijs In 2017 hebben alle directeuren en bestuurders overeenstemming bereikt over de gezamenlijke definitie van kwaliteit van passend onderwijs. Deze definitie is weergegeven in leidende principes en minimale specificaties. Het beschrijft wat leerlingen, ouders en professionals minimaal (mogen) verwachten van passend onderwijs. De set is een belangrijk fundament om de kwaliteit van passend onderwijs op de verschillende scholen en binnen de regio als geheel continu te verbeteren. Het biedt ruimte aan de verscheidenheid van scholen en houvast om de gezamenlijke doelstelling te kunnen behalen. Leidende principes voor passend onderwijs Binnen het samenwerkingsverband werken we volgens het principe: ‘trust me, prove me’. Gegrond vertrouwen is de basis van alle relaties binnen het samenwerkingsverband. Scholen en het bureau hebben de ruimte om keuzes te maken in de uitvoering van passend onderwijs die nodig zijn om recht te kunnen doen aan de maatschappelijke opdracht. Het vertrouwen in de verantwoordelijkheid en deskundigheid van alle partners is groot. De volgende principes zijn leidend voor alle partners. Alles wat zij doen, doen zij ten gunste van het volgende: • De ontwikkeling van de leerling staat centraal; • Er wordt altijd gewerkt vanuit de mogelijkheden en de ondersteuningsbehoefte van de leerling; • Er is sprake van een samenhangende, integrale aanpak rond een leerling: één kind, één gezin, één plan, één regisseur; • De samenwerking met ouders is gebaseerd op partnerschap in het belang van de ontwikkeling van het kind: ouders worden in de gehele ondersteuningsroute intensief betrokken;

Leidende principes voor samenwerking De wens om vanuit vertrouwen te werken heeft in 2017 ook geleid tot een aantal afspraken over samenwerking: • Co-creatie: alle partners zijn waar mogelijk betrokken bij de fases van beeld-, oordeels- en besluitvorming in beleidsvormingsprocessen. Co-creatie kenmerkt zich door een open, actief en creatief proces, waarbij de samenwerking tussen partners tot toegevoegde waarde leidt. Een belangrijke opbrengst van co-creatie is dat draagvlak kan ontstaan voor te nemen besluiten en te maken keuzes en draagkracht ontstaat voor de uitvoering; • Gelijkgerichtheid: partners hebben overeenstemming over de waarden die leidend zijn voor de uitvoering van de maatschappelijke opdracht (de gezamenlijke definitie van kwaliteit); • Verbondenheid: partners zijn verbonden met het gezamenlijk overeengekomen belang en met de weg ernaar toe (de opdracht en het ondersteuningsplan); • Betrouwbaarheid: partners handelen integer. Zij houden zich aan de gemaakte afspraken in het licht van het gezamenlijk belang (het eigen belang opzij kunnen zetten ten gunste van het gezamenlijk belang); • Gelijkwaardigheid: alle partners zijn gelijkwaardig aan elkaar en willen vanuit gelijkwaardigheid leren van elkaar. Zij zijn transparant over keuzes, goede praktijken en plekken der moeite.

16

‘Prove me’ houdt in dat alle partners binnen het samenwerkingsverband bereid zijn om verantwoording af te leggen over de keuzes die zijn gemaakt in de uitvoering van de maatschappelijke opdracht, over de opbrengsten die zijn gerealiseerd en over de rol en bijdrage binnen het samenwerkingsverband.

• Het onderwijs is thuisnabij: sterke basisondersteuning op scholen in de regio vormt het vertrekpunt, extra en intensieve ondersteuning wordt waar nodig geboden; • Er wordt gewerkt volgens het ‘professionaliseringsmodel’: van overnemen naar versterken; • Met de professionals op schoolniveau, binnen het netwerk als geheel en bovenregionaal worden doelen geformuleerd, vastgelegd en regelmatig en systematisch gewerkt aan kwaliteitsverbetering; • Alle partners houden zich aan wet- en regelgeving en spelen proactief in op landelijke ontwikkelingen.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Wat doen we?

17

De beleids- en kwaliteitscyclus van het samenwerkingsverband heeft de volgende bouwstenen. De bouwstenen zijn beschikbaar via de website van het samenwerkingsverband.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Bijlagen

xx

Organisatie

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Organisatie

Organisatie Voorwoord De organisatie van het samenwerkingsverband.

In 2017 werkten we toe naar een nieuw organisatiemodel. Vereniging van 9 schoolbesturen met 27 schoollocaties Gezamenlijk bieden de 9 schoolbesturen 16.163 leerlingen passend onderwijs. Van ieder schoolbestuur is één lid afgevaardigd in de ALV van het samenwerkingsverband. De ALV fungeert als intern toezichthoudend orgaan. De ALV heeft tevens een klankbord-/adviesfunctie. In 2017 vonden 6 vergaderingen en 4 bijeenkomsten ‘sturing & organisatie’ plaats met de ALV. De leden namen actief deel aan de brede themabijeenkomst ‘expeditie onderzoek’, de kenniskring directeuren en bestuurders en de bijeenkomst ‘goed toezicht’. De ALV adviseerde en besloot over onder andere: het nieuwe organisatiemodel, de statutenwijziging, het toezichtkader, het activiteitenplan, de begroting, de meerjarenbegroting, verdeelmodellen, de bestemming van de reserve (ontwikkelagenda en arrangementen), TOP dossier en diverse procedures en reglementen.

19

het volledige jaarverslag van de ALV en een overzicht van de leden zijn opgenomen in het onderdeel inrichting. Van bestuur naar directeur-bestuurder Het bestuur vormt het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband. Het bestuur bestond in 2017 uit 5 bestuursleden namens de 9 aangesloten schoolbesturen. De meeste bestuursbevoegdheden werden gemandateerd of gedelegeerd aan de algemeen directeur van het samenwerkingsverband. In 2017 vonden 4 bestuursvergaderingen plaats. De bestuurders namen tevens deel aan de themabijeenkomst expeditie onderzoek, de kenniskring directeuren en bestuurders en diverse bijeenkomsten ‘sturing en organisatie’. In 2017 zijn besluiten genomen over onder andere het organisatiemodel, toezicht, het activiteitenplan, de begroting, de meerjarenbegroting, verdeelmodellen, het dekkend netwerk, kwaliteit en verantwoording. Per 1 januari 2018 is het bestuur van het samenwerkingsverband in handen van de directeur-bestuurder (voorheen de algemeen directeur). De directeur-bestuurder bestuurt de vereniging. Zij is belast met de realisatie van de doelstelling van de vereniging, daaronder begrepen het voldoen aan de uitvoering van de wettelijke taken als omschreven in artikel 17a lid 2 van de Wet op het voortgezet onderwijs, de strategie en het beleid met de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling van de vereniging.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Organisatie

De ondersteuningsplanraad De ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Ouders en onderwijsprofessionals bespreken het beleid van het samenwerkingsverband en fungeren als klankbordgroep. In 2017 vonden 5 bijeenkomsten van de OPR plaats met diverse onderwerpen. De OPR was betrokken bij: het jaarverslag, het activiteitenplan, de begroting, de meerjarenbegroting, het traject sturing en organisatie, diverse reglementen en het dekkend netwerk. Daarnaast namen de leden deel aan de bijeenkomst ‘goed toezicht’ met de ALV en organiseerden de leden twee bijeenkomsten ‘ouders en passend onderwijs’: Wat kan het samenwerkingsverband doen om de positie van ouders te versterken? Het volledige jaarverslag van de OPR is op te vragen bij het bureau. Kernberaad directeuren Het kernberaad directeuren is een netwerkgroep van directeuren. Het overleg is de plek waar ervaringen en inzichten uit de praktijk van passend onderwijs op scholen (het primaire proces) en het beleid dat hierop van toepassing is, samenkomen. De plek waar directeuren uit de regio Noord-Kennemerland structureel sparringpartner en klankbord zijn voor elkaar en voor het bureau. Een plek om regionaal te delen, uit te wisselen en lijnen uit te zetten om passend onderwijs verder te ontwikkelen. Het kernberaad kwam 5 maal per jaar bijeen en nam actief deel aan kenniskringen en brede themabijeenkomsten. De belangrijkste resultaten zijn: inzicht in het dekkend netwerk (onderzoek: krijgt ieder kind passend onderwijs?), overeenstemming over de kwaliteit van passend onderwijs (gezamenlijke definitie van kwaliteit) en gezamenlijke ontwikkeling van diverse thema’s: zorgplicht, onderwijs aan nieuwkomers, 10-14 aanpak, intensieve ondersteuning, lichte ondersteuning, (dreigende) thuiszittende leerlingen en de overstap vo-mbo. Netwerkgroepen Professionals van de scholen ontmoeten elkaar en partners in verschillende netwerken. De netwerkgroepen ontwikkelen passend onderwijs rondom specifiek thema’s en leren van en met elkaar. De folder netwerkgroepen biedt een overzicht van de netwerken/werkgroepen in 2017. Een overzicht van alle netwerken is opgenomen in dit jaarverslag.

20

Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) Het samenwerkingsverband voerde in 2017 op overeenstemming gericht overleg (OOGO) over de transformatieagenda passend onderwijs in samenhang met jeugdhulp en het thuiszitterspact 2017-2020. Hierin trekken we samen op met onze collega’s van het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Noord-Kennemerland.

Stakeholders We onderhouden nauw contact met regionale stakeholders. Dit zijn professionals van MBO-instellingen, Jeugd Werkt!, het overleg Voortijdig Schoolverlaten (VSV), het Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum (RMC), het Regionaal Educatief Agendaoverleg (REA), het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA) en de naastgelegen samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Landelijk onderhouden we nauw contact met het Nederlands Jeugd Instituut (NJI), de VO-raad, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Netwerk Ondersteuning Directeuren Samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs (NODS), de Associatie voor Jeugd en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Organisatie

Medezeggenschapsraad personeel De medezeggenschapsraad personeel (MR-P) van het samenwerkingsverband is vanaf begin 2016 in functie met 3 personeelsleden. In 2017 vonden 2 bijeenkomsten plaats met de volgende gespreksthema’s: sturing en organisatie, bestuurlijke herinrichting, de organisatie van het bureau, de begroting, het functiehuis, de gesprekscyclus, de klachtenregeling en privacy. De drie teams van het bureau Het samenwerkingsverband kent naast de directeur-bestuurder een vaste kern van drie teams. Aanvullend op deze vaste formatie werken we met een flexibele schil van externe experts. DEELOPDRACHT/MISSIE TEAM PASSEND ONDERWIJS

FUNCTIES

Het team passend onderwijs ondersteunt en versterkt professionals/scholen bij • Consulent het bieden van passend onderwijs en geeft ondersteuning bij de gezamenlijke op- • Senior consulent dracht om elke leerling een passende onderwijsplek te bieden.

• Leden Commissie van Toewijzing (externe inhuur van professionals uit scholen) • Leden deskundigencommissie praktijkonderwijs (externe inhuur van pro fessionals uit scholen)

DEELOPDRACHT/MISSIE TEAM TOM

FUNCTIES

Het team TOM biedt tijdelijk onderwijs en ondersteuning op maat aan jongeren die • Docent/mentor

21

(tijdelijk) niet volledig kunnen deelnemen aan het onderwijsproces op hun eigen • Onderwijsassistent school.

• Schoolmaatschappelijk werker

DEELOPDRACHT/MISSIE TEAM BELEID, KWALITEIT EN BEDRIJFSVOERING

FUNCTIES

Het team kwaliteit, beleid en bedrijfsvoering voert regie op de uitvoering van de • Managementsecretaresse wettelijke taken (passend onderwijs, ondersteuningsplanvorming en uitvoering, • Medewerker beleid en kwaliteit doelmatige inzet middelen), de regionale opdrachten en projecten en vertegen- • Financieel administratief medewerker en beheerder/controller woordigt het samenwerkingsverband extern.

• Projectmedewerker onderwijs-jeugd • Projectsecretaresse passend onderwijs

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Organisatie

Personeel Functiehuis In 2017 is het functiehuis vastgesteld (formatie en functies). De ingangsdatum van het nieuwe functiehuis is januari 2018. De functiewaardering wordt afgerond in maart 2018. Tevens is gestart met de ontwikkeling van zelfsturende teams en de aanpassingen van diverse procedures.

Totaal aantal fte: 10,27

Totaal aantal personeelsleden: 14

Formatie De formatie van het team passend onderwijs is uitgebreid ten opzichte van 2016. Dit heeft te maken met wisseling van consulenten (door ontslag en door verlof). Extra formatie is ingezet om zo veel mogelijk continuĂŻteit te bieden. De ontwikkelingen in het veld en de wensen van scholen en betrokkenen vragen om een veranderende rol van de consulenten. Bij een natuurlijk verloop van medior consulenten worden senior consulenten en/of externe expertise geworven. Vrouwen: 11

Sociaal plan De werkingsduur van het sociaal plan liep tot 1 augustus 2017. Het doel om de voormalige medewerkers van het orthopedagogisch en didactisch centrum (opdc) te herplaatsen is gedeeltelijk behaald. Een aantal maakt aanspraak op een WW-uitkering. Voor vier medewerkers hebben in 2017 re-integratie-activiteiten plaatsgevonden. Deze lopen door in 2018.

22 Mannen: 3

LEEFTIJDSCATEGORIE

SWV

15 tot 25 jaar

1

25 tot 35 jaar

2

35 tot 45 jaar

2

45 tot 55 jaar

5

55 tot 65 jaar

4

65+ jaar

0

Totaal

14

Fte en leeftijdsopbouw (peildatum 31-12-2017)

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Organisatie

Ziekteverzuim Het ziekteverzuim bedroeg 11,21%. Dit is een stijging ten opzichte van 2016. Het team Traject Op Maat heeft te maken gehad met drie langdurig, niet-werk gerelateerde verzuimsituaties. Eén van deze medewerkers is per maart 2017 ingestroomd in de Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Van een tweede medewerker is het verzuim beëindigd op het moment dat de benoeming van rechtswege afliep per 1 augustus 2017. Een derde verzuimsituatie duurt voort in 2018. De prognose is dat deze verzuimsituatie leidt tot instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). In onderstaand schema is het verzuim uitgesplitst in vier categorieën: kort, kort-middel, lang-middel en langdurig verzuim.

ZIEKTEVERZUIM

KORT 0-8

KORT MIDDEL 8 - 43

LANG MIDDEL 43 - 366

LANG > 366

TOTAAL

MELDINGS FREQUENTIE

VERZUIM DUUR

Swv

0,38%

1,25%

8,35%

1,24%

11,21%

0.49

63,41

Personele administratie De personele administratie is vanaf 1 januari 2017 belegd bij OOG. In samenwerking met OOG is gewerkt aan de inrichting van de administratieve organisatie. Hiertoe zijn verschillende personele werkprocessen opnieuw beschreven en geïmplementeerd.

23

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Activiteitenplan 2017

Activiteitenplan 2017 Overzicht netwerkgroepen en andere activiteiten Professionals ontwikkelen passend onderwijs rondom diverse thema’s: Passend onderwijs met passende ondersteuning voor alle leerlingen

3

ad1

jeugd, zorg en passend onderwijs verbonden

1

Werkgroep verzuimprotocol

Monitoren en begeleiden van (dreigende)

Actualiseren van het verzuimprotocol

OOGO

Passend onderwijs met passende ondersteuning voor alle leerlingen

Pilot outreachende aanpak JGGZ

Bestuurlijk overleg tussen onderwijs en gemeenten

zorg op scholen

Werkgroep monitor

Doorbraaktafel

Verzamelen van gegevens over de ontwikkeling van het samenwerkingsverband

Alarmteam

24

Diverse werkgroepen

ondersteuning op scholen

onderwijs-jeugd

Projectgroep onderwijs-jeugd

Samenwerken aan passend onderwijs in de regio Noord-Kennemerland

onderwijs in samenhang met jeugd

Werkgroep intensieve ondersteuning Ontwikkelen en leren van maatwerktrajecten

Werkgroep TOM

ECA

steuning op de TOM

Werkgroep 14-18

Begeleiding kwetsbare jongeren overgang vo-mbo

Werkgroep 10-14

Commissie van Toewijzing

Toetsen van aanvragen voor intensieve

Team passend onderwijs

voorziening onderwijs-jeugd

Werkgroep po-vo

Adviseren van scholen, ouders en leerlingen

onderwijs-jeugd

overgang po-vo

2 Loket passend onderwijs

Begeleiding kwetsbare jongeren overgang po-vo

4

5 Kennisnetwerk

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Scholen op de kaart

25

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Bijlagen

xx

Een dekkend netwerk

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Alle jongeren in Nederland hebben recht op onderwijs. In deze regio krijgen leerlingen ondersteuning op vier niveaus:

Een sterke basis op iedere school

• basisondersteuning (inclusief lichte ondersteuning vmbo) op alle scholen

Alle scholen voldoen aan de zorgplicht, de basis- en lichte ondersteuning is op orde en er is een dekkend netwerk van onderwijs en ondersteuning voor ieder kind. Alle scholen werken planmatig en cyclisch aan de ontwikkeling van passend onderwijs.

• extra ondersteuning op alle reguliere scholen • intensieve ondersteuning in de vorm van een individueel of een bovenschools arrangement (TOM, Trajectplusklas, PrO S-klas) • onderwijs en ondersteuning in het voortgezet speciaal onderwijs Waar nodig betrekken we kernpartners en specialisten. Samen realiseren we een dekkend netwerk.

Extr

a ond

kla

ar

op

s

ra

ng

ma

em

a t)

ente

n

Krijgt ieder kind basisondersteuning? Passend onderwijs begint met een sterke basis op iedere school: kwalitatief goed onderwijs van docenten en/of mentoren. Ieder kind krijgt basisondersteuning. Vmbo-scholen bieden leerlingen tevens lichte ondersteuning (voorheen: lwoo). We zien dat de basisondersteuning voor nieuwkomers, leerlingen op de grens vmbo/praktijkonderwijs en leerlingen met hoogbegaafdheid sterker kan.

Consulent

JGZ

27

Gezamenlijke vraagstukken zijn (grotendeels) opgepakt in lerende netwerken van professionals en/of professionaliseringstrajecten. In totaal hebben 150 verschillende professionals hieraan deelgenomen. Er vonden 3 grote bijeenkomsten plaats over passend vakmanschap, kwaliteitsontwikkeling passend onderwijs en het dekkend netwerk: krijgt iedere leerling passend onderwijs en zo nee, wat is ervoor nodig om dit te realiseren?

S

t+ len su on en + c ig -T und DO sk M de

O Pr

-k las

ct

van issie Comm ijzing Toew

e el du e ivi aj Ind (t r tp jec VS Tra M TO

O

lu s

J-GGZ

erste u nin g (O

P P)

t

MD O

ar

O MD el tue en ev

St

e Licht uning erste ond BO) (VM

Doel

Wat hebben we gedaan om de basisondersteuning te versterken? De ontwikkelkracht van individuele scholen is versterkt met ondersteuning door de consulenten. Zo heeft iedere consulent ontwikkelgesprekken gevoerd met onderwijsprofessionals en kernpartners. Een viertal scholen heeft een actieonderzoek/begeleide zelfevaluatie uitgevoerd naar een ontwikkelvraag op het gebied van passend onderwijs. Er zijn 15 incompany professionaliseringstrajecten ingezet op verschillende scholen. J & G coach Leerplichtambtenaar

ning rsteu nde is o s a B

Onders teuning ste partners am +

Een dekkend netwerk

Een Voorwoord dekkend netwerk

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

Een overzicht van ontwikkeltrajecten passend onderwijs per school: ONTWIKKELTRAJECTEN PER SCHOOL

AANTAL

AANTAL

AANTAL

AANTAL

AANTAL

1

Willem Blaeu Focus en de Viaan

2

Berger Scholengemeenschap

1

Stedelijk Dalton College Alkmaar

2

Huygens College Heerhugowaard

2

1 1

2 2

4

1

1

Clusius College Heerhugowaard

3

1

Begeleide zelfevaluatie 2017 Deelname expertteam

Ontwikkeling bovenschools arrangement 5

Petrus Canisius College Trinitas College HF

1

Trinitas College JB

1

Jan Arentsz Chr SGM Alkmaar

1

1

1

1

1 1

1

Jan Arentsz Langedijk Van der Meij College

Impulstrajecten

Begeleide zelfevaluatie start 2018 1 1

Adriaan Roland Holst

1

Incompany trainingen

begeleide zelfevaluatie 2017

Murmellius Clusius College Alkmaar

AANTAL

1

1 1

Spinaker Heerhugowaard

1 28

2

Spinaker Alkmaar Heliomare 3

Bureau SWV Meer dan 100 onderwijsprofessionals ontwikkelen zich gezamenlijk op het gebied van passend onderwijs: DEELNAME SWV BREDE PROFESSIONALISERINGSTRAJECTEN BIJEENKOMSTEN

DEELNEMERS

Master SEN

5

13

Omgaan met verschillen in de klas

2

11

Omgaan met leer- en ontwikkelingsstoornissen

2

13

Hoogbegaafdheid

2

11

Intake

3

9

Motiveren en betrokken

2

14

Omgaan met lastige situaties

2

13

Leren signaleren

1

9

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

Resultaat in cijfers: • 16.163 leerlingen basisondersteuning • 27 scholen een basisarrangement van de inspectie (peildatum: februari 2018) • 27 scholen in ontwikkeling • 6 lerende netwerken • > 100 deelnemers professionaliseringstrajecten • 15 incompany trainingen • 4 actie-onderzoeken/begeleide zelfevaluaties • 1 geschoold, enthousiast en bevlogen expertteam • 50 deelnemers bijeenkomst ‘passend onderwijs - passend vakmanschap’ • 100 deelnemers themabijeenkomst ‘expeditie onderzoek’ • 30 deelnemers kenniskring directeuren en bestuurders ‘kwaliteitsontwikkeling passend onderwijs’ Ontwikkeling passend onderwijs op school: actie-onderzoek/begeleide zelfevaluatie Hoe kun je de leerlingenondersteuning op scholen – al lerend – ontwikkelen? In 2017 hebben onderzoeksteams op vier verschillende scholen een eigen ontwikkelvraag op het gebied van passend onderwijs onderzocht. Wat gaat goed? Wat kan beter? In 2018 wordt dit succes voortgezet op een aantal andere scholen.

1000 KANSEN VOOR 89 LEERLINGEN “Anders dan in het reguliere onderwijs krijgt een leerling op onze school wel 1000 kansen”, zeggen Jessica Kramer en Betty Smit van Het Werk! In Heerhugowaard. Maar hoe worden de leerlingen zelf ‘eigenaar’ van hun leerdoelen? Dat onderzoekt de vso-school aan de hand van begeleide zelfevaluatie. Jessica: “Wij zijn met elkaar heel hard aan het werk, we willen veel voor de leerlingen, maar wil de leerling het zelf wel? Vaak heeft hij geen idee wat hij wil of hoe hij er komt. Zou het niet veel beter zijn als een leerling zo betrokken is dat hij kan benoemen waarom hij naar school gaat, wat zijn doelen zijn en hoe hij die gaat bereiken?” Zelfevaluatie naar eigenaarschap “Toen hebben we een begeleide zelfevaluatie naar eigenaarschap bij leerlingen gedaan”, aldus Betty. “Door eigenaarschap worden leerlingen geactiveerd. Dat zie je ook bij de stages, die zijn zo succesvol doordat de leerling zelf de stageplek zoekt. Dat is de uitdaging waar we voor staan: meer betrokkenheid van de leerling zelf.” Aanpassen terwijl de trein rijdt

29

Iedere school zou zelfevaluatie moeten doen, is de mening van Jessica. “Het is een meerwaarde voor je ontwikkeling, gericht op je verbeterpunten. Je leert anders en breder kijken. Bovendien is het een goede tool om met je team in gesprek te gaan. In het onderwijs moet je je telkens aanpassen, terwijl de trein rijdt. Met deze methodiek lukt dat.”

Gedeelte uit interview met Jessica Kramer en Betty Smit van Het Werk!

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

Kwaliteit basis- en lichte ondersteuning: wat gaat goed, wat is in ontwikkeling? Iedere school beschrijft het aanbod van onderwijs en ondersteuning in het schoolondersteuningprofiel (SOP). Jaarlijks vindt een update plaats, zo ook in 2016. Uit een analyse van de checklists basis- (inclusief lichte) ondersteuning van alle scholen blijkt dat het beleid en de kwaliteit van de basisondersteuning grotendeels op orde is. Ontwikkelpunten zijn: passend onderwijzen in de klas en basisondersteuning aan specifieke doelgroepen op meerdere scholen. Deze thema’s komen in 2018 aan bod in lerende netwerken. PERCENTAGE ONDERDEEL 92,8% 87,3%

ONTWIKKELPUNTEN VOOR 2018

Beleids- en kwaliteitscyclus passend onder- Cyclisch werken: inzichten daadwerkelijk gebruiken voor verbetering wijs

Kwaliteitscultuur: aandacht voor intervisie, openheid over zowel sterke als verbeterpunten

Voorwaarden voor een sterke basis

Werken met groepshandelingsplannen Tijdig signaleren en interveniëren door mentoren Tijdige inzet door ketenpartners en externe (zorg)partners

95,4%

Continuïteit basisondersteuning

Informatieoverdracht van of vanaf po/so

76,1%

Een sterk basisaanbod voor ieder kind

Passend aanbod voor leerlingen op de grens vmbo/PrO Passend aanbod voor leerlingen die leren door te doen (leer-werktrajecten) Passend aanbod voor leerlingen die hoogbegaafd zijn

55,8%

Passend onderwijzen in de klas

Differentiëren in lessen Handelingsgericht werken en gesprekken voeren in de klas Lesaanpassingen, waaronder lesprogramma’s en individuele leerlijnen

30

Kennis docenten t.a.v. signaleren onderwijsbehoeften, dyscalculie, ASS, hoogbegaafdheid, ADHD 7-100%

Expertise op het gebied van passend onder- Expertise en school brede aanpak op het gebied van: onderwijsachterstanden en verschillende culwijs

turen, schoolblokkades/fobie/spijbelen, hoogbegaafdheid, ASS, gedrag en verslaving Individuele leerlijnen en extra (individuele) aandacht door docenten Protocol voor medische handelingen

87,6%

Samenwerking met externen

Relatie en afspraken met mbo/hbo Verbinding vragen van ouders met de medezeggenschapsraad van de school

95,4%

Veilige school

Fysieke veiligheid/aanpassingen

Percentage: Percentage scholen dat dit onderdeel op orde heeft Bron: analyse checklists basisondersteuning uit schoolondersteuningsprofielen, september 2017

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

Extra en intensieve ondersteuning voor leerlingen

Doel

Iedere leerling met behoefte aan extra ondersteuning krijgt wat hij/zij nodig heeft. Dit wordt geboden door het eigen ondersteuningsteam, het team van kernpartners (leerplicht, jeugdgezondheidsverpleegkundigen en artsen) en professionals met expertise op het gebied van jeugdhulp, zorg, participatie en maatschappelijke ondersteuning. De consulent passend onderwijs ondersteunt scholen hierbij. Ook wanneer de ondersteuningsbehoefte van een leerling het aanbod van de school overstijgt, wordt een passend leerarrangement geboden. Hoeveel leerlingen krijgen passend onderwijs met ondersteuning? In totaal krijgen 16.060 leerlingen passend onderwijs met verschillende niveaus van ondersteuning. 86 leerlingen hebben passend onderwijs gekregen met een vorm van intensieve ondersteuning. Zichtbaar wordt dat 25 leerlingen vanuit het voortgezet speciaal onderwijs nu onderwijs volgen in het regulier voortgezet onderwijs. 1 leerling is vanuit het praktijkonderwijs naar regulier voortgezet onderwijs ingestroomd. Voor 103 leerlingen is het integrale traject van onderwijs en jeugdhulp/zorg onvoldoende passend. Veelal is sprake van (dreigend) thuiszitten. De ondersteuningsteams van scholen, leerplichtambtenaren en consulenten investeren gezamenlijk in maatwerk voor (dreigende) thuiszittende leerlingen: een passend en integraal onderwijs-jeugd traject voor ieder kind. De coรถrdinator (dreigende) thuiszittende leerlingen verbetert de aanpak bij (dreigend) thuiszitten in samenwerking met alle betrokkenen. ONTWIKKELPUNTEN VOOR 2018

31

AANTAL LEERLINGEN

PERCENTAGE

424

3%

Basisondersteuning in het regulier vo (exclusief praktijkonderwijs)

14.217

88%

Extra ondersteuning in het regulier vo (exclusief praktijkonderwijs)

830

5%

Intensieve ondersteuning in de vorm van een individueel arrangement

42

0,3%

Intensieve ondersteuning op de bovenschoolse voorziening (TOM)

44

0,3%

Intensieve ondersteuning in de S-klas van het praktijkonderwijs

9

0,1%

103

0,6%

In ontwikkeling, start 2018

In ontwikkeling

494

3%

Praktijkonderwijs

Maatwerk voor (dreigende) thuiszittende leerlingen: intensieve inzet door ondersteuningsteams, kernpartners en de consulent passend onderwijs Intensieve ondersteuning in de trajectplusklas havo/vwo Voortgezet speciaal onderwijs Totaal regulier vo

15.669

97%

Totaal regulier vo en vso

16.163

100%

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

Het aanbod in cijfers

27

Ondersteuningsteams

10

Impulstrajecten

42

Individuele arrangementen

44

Tijdelijke plaatsingen op de TOM

1

Innovatietraject ‘ontwikkeling trajectplusklas havo/vwo’

1

S-klas op het praktijkonderwijs

SCHOOL

IMPULS-/INNOVATIETRAJECT

Willem Blaeu/Spinaker

Ontwikkeling trajectplusklas havo/vwo

Stedelijk Dalton College Alkmaar

Doorstroom taalklasleerlingen: academic language Pilot leerlingzorg onderbouw vmbo basis/kader en kader/tl Versterking vmboSKILLSklassen

xx Overdrachtsroute leerlingen taalklassen in regulier voortgezet onderwijs Jan Arentsz Chr SGM Alkmaar

Overdrachtsroute leerlingen taalklassen in regulier voortgezet onderwijs

Willem Blaeu

Overdrachtsroute leerlingen taalklassen in regulier voortgezet onderwijs

Vrije School Noord-Holland

Peer2Peer traject

Willem Blaeu - van der Meij

Workshop en afname Pestplotter

De Viaan

Ontwikkeling trajectondersteuning

Focus

Arbeidskrachttraining i.s.m. De Viaan

32

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

ALS JE BIEDT WAT ZE WILLEN, DAN GAAN ZE OOK WERKEN “Mijn rol binnen passend onderwijs is om er voor leerlingen te zijn en te luisteren naar leerlingen. Want als je luistert naar leerlingen en je weet wat ze willen, dan kan je ze bieden wat ze willen. En als je biedt wat ze willen, dan gaan ze ook werken. Een positieve benadering verbetert het contact tussen de docent en de leerling. Dit resulteert in positief gedrag.”

Wat hebben we gedaan om de intensieve ondersteuning te versterken? Uit de dieptegesprekken op alle scholen bleek dat het dekkend netwerk voor een circa 100 kinderen onvoldoende passend is. Op 10 april bespraken 100 professionals met elkaar wat nodig is om ieder kind wel passend onderwijs te kunnen bieden: een integraal traject dat aansluit op de ontwikkeling van het kind, zowel vanuit onderwijs als vanuit jeugdhulp en zorg. De consulenten hebben extra ingezet op een passend leertraject voor (dreigende) thuiszittende leerlingen. Het aantal individuele arrangementen is toegenomen om in de behoefte aan intensieve ondersteuning te voorzien. Veelal gaat het om de inzet van externe expertise in het vo (bv. vso expertise) of een zeer flexibel leeraanbod (bv. docent op de fiets). De ondersteuning aan de S-klas op De Viaan is voortgezet. De S-klas biedt jongeren specialistische ondersteuning en een onderwijsaanbod ‘leren door te doen’. De TOM ontwikkelt meer flexibele arrangementen voor leerlingen. Zichtbaar is dat circa 40% van de leerlingen na de periode op de TOM doorstroomt naar het vso. In september 2017 zijn de voorbereidingen voor de trajectplusklas op het Willem Blaeu gestart in samenwerking met Spinaker. In januari 2018 start de trajectplusklas met 9 leerlingen.

Gedeelte uit interview met Tijl Schaap van het Van der Meij College

Het team van de TOM rapporteert de voortgang jaarlijks in een separaat jaarverslag. Deze is op te vragen bij het bureau van het samenwerkingsverband.

Wat hebben we gedaan om de extra ondersteuning te versterken? Iedere school heeft een consulent passend onderwijs. De consulent ondersteunt leerlingen, ouders, het ondersteuningsteam en kernpartners bij het realiseren van een passend traject voor ieder kind. De consulenten intensiveren de begeleiding aan scholen bij (dreigende) thuiszittende leerlingen. Daarnaast voeren zij ontwikkel-/dieptegesprekken op iedere school. In aansluiting op ontwikkelvragen worden begeleide actie-onderzoeken/zelfevaluaties, professionaliserings-, innovatie- en/of impulstrajecten ingezet (zie ook voorgaande hoofdstuk). De netwerkgroep Totaal Ontwikkelplan (TOP dossier) heeft een digitaal TOP dossier vo ontwikkeld dat het huidige ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), het handelingsgericht werken, het toewijzingsproces en afstemming met leerling en ouders integreert. Hiermee gaan alle scholen komend jaar aan de slag.

33

Op 10 april bespraken professionals wat nodig is om ieder kind passend onderwijs te bieden.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

Kwaliteit extra en intensieve ondersteuning: Wat gaat goed? Wat kan beter? Iedere school beschrijft het aanbod van onderwijs en ondersteuning in het schoolondersteuningprofiel (SOP). Jaarlijks vindt een update plaats, zo ook in 2017. Iedere school is zelf verantwoordelijk voor het tweejaarlijks evalueren van de kwaliteit van de basis, lichte en extra ondersteuning en de inzet van tijdelijke impuls-/innovatietrajecten. Tweejaarlijks vinden diepte-/ontwikkelgesprekken plaats met medewerkers van alle scholen, zo ook in 2017. De hoofdvraag van deze gesprekken is: krijgt iedere leerling passend onderwijs en zo nee, wat is ervoor nodig om dit wel te realiseren? Aan ieder bovenschools arrangement is een intensief en zorgvuldig evaluatie-/doorontwikkeltraject gekoppeld. Uit het samenwerkingsverband brede onderzoek naar de kwaliteit van passend onderwijs in 2017 komen de volgende sterke en ontwikkelpunten naar voren:

WAT GAAT GOED?

WAT KAN BETER?

Uitgaan van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften

Integrale benadering van de behoeften (jeugdhulp, zorg, arbeid) – in samenspraak met ouders

Vroegtijdig signaleren van belemmeringen in het leren

Vroegtijdige inzet door professionals met verschillende specialismen (fysieke en psychische gezondheid, sociaal-emotioneel welbevinden)

Passende ondersteuning ‘op maat’ binnen de school

- Passend onderwijzen: integratie ondersteuning in het onderwijs aan de leerling -Tijdig specialistische expertise inschakelen en gezamenlijk (proces)afspraken maken, wanneer de behoefte aan jeugdhulp, jeugd-GGZ en/of zorg voorliggend is

34

We kennen de leerlingen voor wie het leeraanbod onvoldoende passend is (on- - Realiseren van een integraal aanbod ‘op maat’ voor o.a. (dreigende) thuiszitvoldoende dekkend netwerk)

tende leerlingen: gericht op het leren, welbevinden en de fysieke en psychische gezondheid - Een passend leeraanbod voor specifieke doelgroepen, waaronder: nieuwkomers, hoogbegaafde leerlingen, leerlingen met uitstroomperspectief regulier onderwijs i.c.m. behoefte aan intensieve/specialistische ondersteuning en leerlingen op de grens vmbo bb-kb/praktijkonderwijs

De ondersteuning door consulenten en de bovenschoolse voorzieningen heb- De begeleiding bij (dreigende) thuiszittende leerlingen kan sterker en flexibeler ben meerwaarde binnen het dekkend netwerk

om echt te kunnen bieden wat nodig is

Bron: Onderzoek krijgt iedere leerling passend onderwijs en zo nee, wat is ervoor nodig om dit te realiseren?, april 2017

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

Speciaal waar nodig

Doel

Iedere leerling een passend traject van onderwijs in samenhang met jeugdhulp en/of zorg.

Het leerrecht van ieder kind is ons vertrekpunt. Alles wat we doen is erop gericht kinderen een passend leeraanbod te bieden en daardoor het onderwijs en de ondersteuning waar hij of zij recht op heeft, ongeacht culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen (bron: thuiszitterspact 2017-2020). Transformatieagenda en thuiszitterspact: ieder kind een passend traject Ieder kind heeft het recht om te leren. Binnen de regio zijn afspraken gemaakt met gemeenten om ervoor te zorgen dat ieder kind een passend en integraal aanbod krijgt: de transformatieagenda passend onderwijs in samenhang met jeugd en het thuiszitterspact 2017-2020. In 2017 is gebleken dat het een grote uitdaging is om voor ieder kind een passend en integraal traject vorm te geven dat aansluit op de individuele onderwijs, opvoed-, ondersteunings- en zorgbehoeften. Veelal is er onvoldoende regie op het proces en is ondersteuning nodig bij het maken van structurele afspraken tussen alle betrokkenen. In samenwerking met alle scholen en leerplichtambtenaren hebben we alles op alles gezet om ieder kind, voor wie het integrale aanbod onvoldoende passend is, in beeld te krijgen. Zichtbaar wordt dat deze kinderen veelal behoefte hebben aan een traject van onderwijs-, opvoedondersteuning, jeugdhulp en jeugd-GGZ. De consulenten en de coรถrdinator (dreigende) thuiszittende leerlingen hebben intensief gewerkt aan de samenwerking tussen onderwijsprofessionals, leerplichtambtenaren en kernpartners. De coรถrdinator heeft in samenwerking met deze partners de registratiewijze en de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) passend gemaakt voor de regio Noord-Kennemerland. Leerlingen met een vrijstelling 5a, 5b en 5c zijn in beeld bij alle partners. De coรถrdinator en leerplicht bespreken met leerlingen en ouders de mogelijkheid voor een passend leeraanbod. Daarnaast is een actietafel thuiszittende leerlingen ingericht. In 2018 vindt implementatie van de nieuwe werkwijzen plaats om ieder kind in beeld te hebben en een integraal traject te bieden van onderwijs, jeugdhulp en zorg.

VORM VAN VERZUIM

AANTAL AANTAL (januari 2017) (november 2017)

Thuiszittende leerlingen

16

15

Absoluut verzuim onder leerlingen

6

2

Dreigende, thuiszittende leerlingen

42

47

Langdurig zieke leerlingen

33

28

Leerlingen met nazorg

13

11

Totaal

110

103

Voor 103 jongeren is actief ingezet op een integraal en passend traject van onderwijs en jeugdhulp/zorg.

HOOFDOORZAKEN/BEHOEFTEN

AANTAL AANTAL (september 2017) (november 2017)

Psychiatrische/psychische problematiek

36

33

Psychiatrische/psychische problematiek

5

10

Fysiek ziek

6

4

Fysiek/psychisch

-

7

Een problematische thuissituatie

3

4

Complexe, meervoudige problematiek

11

8

Langdurig ziek

8

7

Gedragsproblematiek

3

4

35

i.c.m. een problematische thuissituatie

Onderbroken schoolgang

-

-

Overige behoeften

9

6

Onbekende behoeften

5

18

Zichtbaar wordt dat (dreigende) thuiszittende leerlingen veelal behoefte hebben aan een combinatie tussen onderwijs en jeugdhulp/zorg.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

Educatie aan jongeren op Feniks en Voor-Werk Het samenwerkingsverband heeft in 2017 tevens educatie aan jongeren op Feniks en Voor-Werk verzorgd door inzet van een docent/transferbegeleider. Hierdoor hebben 112 jongeren onderwijs gekregen gedurende een periode van detox en verslavingzorg (Feniks) en intensieve loopbaanbegeleiding (Voor-Werk). De doelgroep van Voor-Werk: jongeren tussen de 16 en 27 jaar die geen opleiding volgen of geen werk hebben. De jongeren ontdekken hun talenten. De docent/transferbegeleider versterkt de doorgaande ontwikkeling van de jongeren door hen een passend leeraanbod te bieden en daarmee de mogelijkheid tot een vervolgplek in het onderwijs. Onderwijs aan leerlingen met een visuele of communicatieve beperking De scholen voor onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking (cluster 1) en een communicatieve beperking (cluster 2) maken geen deel uit van het samenwerkingsverband. Het aantal leerlingen is als volgt (peildatum: 2016): 4 leerlingen (0,03%)

Cluster 1

27 leerlingen (0,17%)

Cluster 2

De consulenten onderhouden nauw contact met de professionals uit cluster 1 en 2. Daarnaast nemen deze professionals deel aan interdisciplinaire kenniskringen.

Samenwerken aan de transformatie: jeugdhulp, onderwijs en zorg verbonden

Doel

Iedere leerling heeft een sluitend vangnet van onderwijs, jeugd (jeugdhulp, participatie en wmo) en zorg. De doelen uit de transformatieagenda passend onderwijs in samenhang met jeugd en het thuiszitterspact 2017-2020 worden gerealiseerd. Transformatieagenda en thuiszitterspact: een sluitend vangnet voor ieder kind Ieder kind heeft het recht om te leren en zich te ontwikkelen. Steeds zoeken we naar oplossingen die passen bij de individuele onderwijs-, opvoed-, ondersteunings- en zorgbehoeften van ieder kind. In 2017 zijn de gezamenlijke visie en ambities van onderwijs en gemeenten bekrachtigd door de ondertekening van het thuiszitterspact 2017-2020. In 2016 is hieraan voorafgaand de transformatieagenda passend onderwijs in samenhang met jeugd vastgesteld. De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband bespreekt de voortgang periodiek met wethouders in het OOGO en neemt deel aan de projectgroep onderwijs-jeugd. Wat hebben we gedaan om leerlingen tijdig en preventief te bieden wat nodig is? We faciliteren begeleiding aan scholen bij de samenwerking met kernpartners (o.a. J&G-coaches). Daarnaast starten we, in samenwerking met gemeenten, initiatieven om de preventieve inzet van jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en psychologen te versterken voor kinderen die dat nodig hebben. De aanpak preventieve inzet van jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen bij ziekteverzuim is een succes op een aantal scholen. De verbreding en continuĂŻteit van de aanpak vraagt aandacht. Er is een plan uitgewerkt voor een regio brede aanpak preventieve inzet Jeugd-GGZ. In de aanloop hiernaartoe faciliteert het samenwerkingsverband de inzet van psychologen op een aantal scholen.

36

Wat hebben we gedaan om de ambities te realiseren? De ambities uit het thuiszitterspact en de transformatieagenda worden uitgewerkt in diverse netwerk-/projectgroepen. De projectgroep onderwijs-jeugd coĂśrdineert het geheel. Onderstaand een overzicht.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

ACTIVITEIT

DOEL

VOORTGANG 2017-2018

Preventief integraal aanbod onderwijs- Preventiebeleid van gemeenten, po, vo en mbo-instellingen op elkaar af- 2017: voorbereiding jeugd

stemmen met als doel het pedagogisch beleid van de scholen te versterken 2018: start op drie vo-scholen in Heerhugoen de zelfredzaamheid van leerlingen in de regio te versterken.

waard

Onderwijszorgarrangement Spinaker-

Een integrale aanpak bieden tussen school, thuis en vrijetijd. Het gewenste 2017: visie- en planvorming

Parlan

resultaat is het terugdringen van schooluitval en (dreigend) thuiszitten en 2018: doorgang plan vinden in samenhet verhogen van deelname aan de arbeidsmarkt.

Uitstroom Transferium

spraak met gemeenten

Uitstroom van Transferium Jeugdzorg naar een betekenisvolle vervolgsitua- 2017: voorbereiding en werkafspraken tie, veelal een combinatie van een begeleide woonvorm-behandeling- 2018: realisatie plan onderwijs/dagbesteding.

Diverse onderwijszorgarrangementen

Een integraal aanbod van onderwijs en zorg bieden op diverse scholen en 2017: voorbereiding zorginstellingen.

2018: nadere uitwerking visie en plan

37

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

Doorgaande ontwikkelingslijn

Doel

Ieder kind heeft een passende plek in het vo, vso of mbo: passend bij zijn of haar onderwijsniveau en ontwikkelingsperspectief. Er zijn geen (dreigende) thuiszittende leerlingen als gevolg van onvoldoende passend of niet sluitend netwerk in de overgangen van po naar vo en van vo naar vervolgonderwijs, arbeid of participatie. Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen, vanaf het consultatiebureau, gedurende de schoolperiode tot aan de uitstroom naar vervolgonderwijs, arbeid of participatie. Daarom is het noodzakelijk dat we aandacht besteden aan doorgaande ondersteunings-, jeugdhulp- en zorglijnen. Ieder kind in beeld Scholen zorgen voor warme overdrachten en houden leerlingen in beeld, wanneer zij (tijdelijk) niet op school zijn. In 2017 hebben we zicht gekregen op risicogroepen in de overgangen van po naar vo en van vo naar entree, arbeid of dagbesteding. Zichtbaar wordt dat een soepele overgang voor kinderen op de grens vmbo/praktijkonderwijs, nieuwkomers en vso en praktijkonderwijs leerlingen een uitdaging is. Wat hebben we gedaan om de overgangen voor kinderen te versoepelen? Overstap po-vo: duidelijke afspraken Professionals van po en vo hebben in 2017 wederom afspraken gemaakt over de overstap van po naar vo (overstapprocedure po-vo). Dit resulteert onder andere in betere informatieoverdracht tussen po en vo. Het samenwerkingsverband heeft tevens aanvullende toetsing gefaciliteerd voor leerlingen op de grens praktijkonderwijs en vmbo. 10-14 aanpak: gelijke kansen en een doorgaande lijn in de leeftijd 10-14 In 2016 vond een onderzoek plaats naar risico- en succesfactoren in de leeftijd 10-14 en de doorgaande lijn po-vo. Op basis hiervan zijn we in 2017 gestart met de uitwerking van een doorgaande leer-/jeugdhulplijn voor jongeren in een kwetsbare positie. Er zijn voorbereidingen getroffen voor een pilot in Alkmaar Noord.

VO-MBO: visie op entree In 2017 zijn diverse initiatieven gestart om de uitstroom naar het mbo te vergemakkelijken. Een visie op entree is in ontwikkeling. Door zowel professionals uit vo, vso en PrO, als het mbo is commitment uitgesproken om: de leerling centraal te stellen, van en met elkaar te leren en doorlopende trajecten en leerlijnen vo-mbo te realiseren. Een voorbeeld is het greenport project in samenwerking tussen Clusius College en Horizon College. Expertise Centrum Arbeid: uitstroom van vso en PrO naar arbeid en dagbesteding Het Expertise Centrum Arbeid (ECA), een lerend netwerk van transitiecoaches van PrO en vso scholen, is in 2017 voortgezet. Dit resulteert in een passende opleidings- en/of arbeidsplek voor kinderen in een kwetsbare positie. De betrokken professionals geven aan dat de samenwerking meerwaarde heeft voor zowel de leerlingen, als voor de professionals zelf. Het ECA heeft diverse regionale bijeenkomsten georganiseerd over wet- en regelgeving en de uitstroom naar arbeid en dagbesteding. Route Arbeid regio Alkmaar In de periode juli tot en met december 2017 zijn in het kader van de Route Arbeid regio Alkmaar de volgende zaken gerealiseerd: een quick scan van de bestaande situatie en een plan van aanpak voor de route arbeid, een breed samengestelde stuur- en ontwikkelgroep, een overstapmodule vso-pro-entree (Intergrip) en de herinrichting van het jongerenloket (aanpalend domein). Verder is gewerkt aan de doorontwikkeling van de visie en aanpak route arbeid, de roadmap vso en entree, efficiĂŤnte besluitvorming, de overlegstructuur en de herinrichting van lerende netwerken.

38

Regiomonitor: inzicht in de doorgaande ontwikkeling In samenwerking tussen onderwijsprofessionals en professionals van het samenwerkingsverband, gemeenten en het Ministerie van OCW is inzicht verkregen in de loopbaan van jongeren in de regio Noord-Kennemerland en de mate waarin het aanbod aan jongeren op langere termijn succesvol is (t/m 27 jaar). De regiomonitor combineert data vanuit het onderwijs, gemeenten en landelijke databanken en geeft een interactief overzicht van zowel de doorgaande ontwikkeling binnen het onderwijs, als binnen de gemeentelijke voorzieningen. JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

Bovenregionale uitwisseling In 2017 heeft tevens bovenregionale uitwisseling met professionals uit de regio West-Friesland en de Kop van Noord-Holland plaatsgevonden over de uitstroom naar arbeid en dagbesteding. Daarnaast heeft een aantal collega’s deelgenomen aan een uitwisselingsproject met collega’s uit Estland en Duitsland. Dit is bekostigd door een subsidie van de Europese Unie in het kader van transnationale uitwisseling.

HET AANTAL VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS NAAR TRAJECT

2014-2015 2015-2016 2016-2017

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

Ondersteuningstoewijzing: het team passend onderwijs

Doel

Het team passend onderwijs ondersteunt scholen, ouders en leerlingen effectief bij het realiseren van passend onderwijs voor ieder kind. Het team consulenten ondersteunt leerlingen, ouders en professionals. De Commissie van Toewijzing en de deskundigencommissie praktijkonderwijs toetsen en beoordelen aanvragen doelmatig (tijdig en effectief). Dit leidt tot het tijdig afgeven van toewijzingen tot het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of een arrangement. Wat heeft het team passend onderwijs geboden aan leerlingen? Het team passend onderwijs bestond in 2017 uit: het team consulenten (4 professionals), de deskundigencommissie praktijkonderwijs (2 leden) en de Commissie van Toewijzing (4 leden en 1 voorzitter). In 2017 hebben 417 kinderen passend onderwijs gekregen met behulp van het team consulenten en circa 100 leerlingen met behulp van de deskundigencommissie praktijkonderwijs. De Commissie van Toewijzing heeft 415 toewijzingen afgegeven, altijd binnen de wettelijke termijn. Het samenwerkingsverband heeft in 2017 ĂŠĂŠn bezwaar ontvangen over een toelaatbaarheidsverklaring vso. Hetgeen geleid heeft tot een aanpassing van de toelaatbaarheidsverklaring.

BASISTAKEN TEAM PASSEND ONDERWIJS IN CIJFERS 850 775 700

40

648

600 500 400

442 Multidisciplinaire overleggen consulenten

375 250

250 199

Multidisciplinaire overleggen consulenten voor leerlingen in het po Multidisciplinaire overleggen toewijzing consulenten Multidisciplinaire overleggen deskundigencommissie praktijkonderwijs Helpdesk vragen team consulenten

60 7 2015

2016

TOTAAL multidisciplinaire overleggen

2017

Zowel de Commissie van Toewijzing, als de deskundigencommissie praktijkonderwijs rapporteren in een separaat jaarverslag. Dit jaarverslag is op te vragen bij het bureau van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

Wat hebben de consulenten geboden? De consulenten ondersteunen scholen bij het integraal in beeld brengen van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, adviseren hierover en ondersteunen bij het realiseren van een passend (integraal) arrangement - in samenwerking met kernpartners van de school en andere specialisten. De consulenten hebben in 2017 641 multidisciplinaire overleggen met leerlingen, ouders en professionals voorgezeten en 250 ondersteuningsvragen van leerlingen, ouders en/of professionals beantwoord. 10% van deze overleggen vond plaats voor leerlingen in het primair onderwijs ter voorbereiding op een goede overstap naar het vo. De consulenten hebben een belangrijke rol bij het versterken van het dekkend netwerk van passend onderwijs in de regio. Zij spelen in op ontwikkelvraagstukken van scholen volgens het principe ‘van overnemen naar versterken’. In 2017 hebben de consulenten leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals: • ondersteunt bij de realisatie van maatwerkarrangementen voor leerlingen voor wie het aanbod onvoldoende passend is, waaronder (dreigende) thuiszittende leerlingen; • externe expertise aangedragen voor integrale arrangementen, zoals de inzet van psychologische ondersteuning of de actietafel thuiszittende leerlingen;

Wat heeft de deskundigencommissie praktijkonderwijs geboden? De deskundigencommissie praktijkonderwijs adviseert de Commissie van Toewijzing en scholen van herkomst over de mate waarin het praktijkonderwijs de meest passende plek is voor een leerling. Daarnaast volgt de commissie de loopbaan van praktijkonderwijs leerlingen op de langere termijn. De deskundigencommissie praktijkonderwijs heeft in 2017 96 aanvragen voor het praktijkonderwijs beoordeeld en 7 multidisciplinaire overleggen bijgewoond. De deskundigencommissie praktijkonderwijs fungeert tevens als ambassadeur van het praktijkonderwijs naar po en vo scholen. Het doel hiervan is dat leerlingen op de grens vmbo bb/praktijkonderwijs op de meest passende plek in het vo terecht komen. Hiertoe heeft de commissie informatiefolders en brieven verzonden over lichte ondersteuning en het praktijkonderwijs aan alle scholen voor vmbo en primair onderwijs. In 2018 breidt de commissie het ambassadeurschap uit. De deskundigencommissie heeft tevens meegedacht over de ontwikkeling van het digitaal TOP dossier.

41

• een luisterend oor geboden en coaching en advies gegeven aan onderwijsprofessionals binnen de context van iedere unieke school; • de samenwerking tussen onderwijsprofessionals, kernpartners en andere expertisen versterkt in startgesprekken, bijeenkomsten en kenniskringen; • evaluatie-, impuls-, professionaliserings- en innovatietrajecten ingezet in aansluiting op de ontwikkelvraagstukken van de school/scholen; • de benodigde expertise, afspraken en werkwijzen rondom gezamenlijke vraagstukken binnen de regio ontwikkeld, waaronder professionaliseringstrajecten, gelijke kansen in de overstap po-vo, de methodische aanpak schoolverzuim (MAS), de begeleiding bij (dreigend) thuiszitten en passend onderwijs aan nieuwkomers.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

Wat heeft de Commissie van Toewijzing gedaan? De Commissie van Toewijzing toetst aanvragen op volledigheid, transparantie en navolgbaarheid. In 2017 zijn 417 aanvragen voor toewijzingen gedaan. Hiervan zijn 415 aanvragen toegekend en 1 aanvraag aangehouden, niet afgegeven of ingetrokken. Het aantal plaatsingsaanvragen is afgenomen t.o.v. 2016 (574 plaatsingsaanvragen).

AANTAL TOEWIJZINGEN PER SOORT 574

415

430

Toewijzing bovenschoolse voorziening 240

99 32

95 38

13

42

Toewijzing individueel arrangement Toewijzingen PrO

42

Toelaatbaarheidsverklaring vso TOTAAL aantal toewijzingen

2016

2017

De Commissie van Toewijzing heeft naast het toetsen van aanvragen ook een belangrijke rol in het feedback geven aan scholen op het proces voorafgaand aan de aanvraag. Dit doet de commissie door zowel de professionals van de school als de consulent tips en tops te geven. In 2018 worden de uitkomsten hiervan opgenomen in de kwaliteitszorg van het samenwerkingsverband. De Commissie heeft tevens meegedacht over de ontwikkeling van het TOP dossier. Parallel aan de ingebruikname vindt een aanscherping van de bescherming van persoonsgegevens plaats in aansluiting op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

Team passend onderwijs aan het woord ‘Ouders, onderwijsprofessionals en anderen weten ons goed te vinden voor vragen op het gebied van passend onderwijs. Als consulent ben je echt onderdeel van de school . Ik ervaar dat het contact verdiepend is geworden. Daardoor weet je goed wat er speelt, waardoor je op tijd en passend kunt ondersteunen’ (consulent). ‘Ik zie dat ouders en leerlingen echt serieus worden genomen en betrokken worden. Ondersteuningscoördinatoren en trajectbegeleiders zijn erg betrokken en werken ongelofelijk hard om maatwerk te leveren’ (consulent). ‘Als consulent zijn we niet direct betrokken bij de situatie van de leerling, ouders en de school. Hierdoor kunnen we ‘met een frisse blik’ en vanuit een neutrale rol ondersteunen bij het verkennen van de ondersteuningsbehoeften. We stellen reflectieve vragen. Leerling, ouders en professionals waarderen dit. En wanneer de samenwerking niet soepel verloopt, zijn we een onafhankelijke mediator’ (consulent). ‘Als consulent ontmoeten we veel verschillende leerlingen, ouders en professionals. We komen op veel verschillende scholen. We hebben zicht op de hoeveelheid mogelijkheden die er zijn en kunnen daardoor goed out-of-the box denken. En juist dat komt goed van pas bij passend onderwijs. Want voor deze kinderen is het pasklare antwoord vaak niet passend’ (consulent).

43

‘Tijdens een MDO bespreken we met een ouder van een zieke leerling hoe school het onderwijs zo passend mogelijk kan maken tussen de chemobehandelingen van haar zoon door. Moeder geeft aan dat ze ontzettend tevreden is over het meedenken en passend maken van het onderwijs voor haar zoon. In het ziekenhuis spreken ze veel andere ouders van zieke leerlingen en horen ze ook minder positieve ervaringen van anderen’ (consulent). ‘Is het praktijkonderwijs het meest passend? Of toch het vmbo? We hebben al korte lijnen met de praktijkscholen. Dat maakt dat we snel met hen kunnen schakelen. In 2018 gaan we inzetten op korte lijnen met het vmbo en primair onderwijs. Zodat ieder kind meteen op de juiste plek terechtkomt’ (deskundigencommissie praktijkonderwijs).

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

Duurzame organisatie, sterk netwerk

Doel

De interne organisatie en de co-creatie-/samenwerkingsprocessen in het netwerk zijn verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd en dragen bij aan het realiseren van de maatschappelijke opdracht om ieder kind een passend leeraanbod te bieden. Wat doet het bureau? Het bureau houdt zicht op de mate waarin de opdracht ‘passend onderwijs’ gerealiseerd wordt binnen de kaders van het ondersteuningsplan. We werken aan een structureel en transparant proces van beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming en verantwoording, waarbij alle partners zo goed als mogelijk betrokken zijn. We organiseren regionale ontmoetingen, effectieve samenwerking, lerende netwerken en regionale projecten om de kwaliteit van passend onderwijs te bevorderen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de randvoorwaarden van de organisatie op orde zijn (personeel, financiën, administratie, beleid en kwaliteitszorg, communicatie, ICT en huisvesting). Communicatie : iedereen betrokken en op de hoogte Alle partners binnen het samenwerkingsverband werken dagelijks aan de gezamenlijke missie: ieder kind bieden wat hij/zij nodig heeft. Goede communicatie en effectieve samenwerking zijn daarbij essentieel. Passend onderwijs is mensenwerk. We zetten in op persoonlijk contact tijdens overleggen, kenniskringen, themabijeenkomsten en netwerkgroepen. Ontwikkeling van passend onderwijs vindt plaats in gezamenlijke netwerkgroepen, waaraan professionals van allerlei verschillende organisaties actief deelnemen. Ook de trainingen van het samenwerkingsverband bieden ruimte voor ontmoeting. Naast persoonlijk contact zetten we digitale communicatiemiddelen in. Op de website plaatsen we de belangrijkste beleidsdocumenten, folders en nieuwsberichten. In 2017 publiceerden we bijna maandelijks een nieuwsbrief en is de website doorontwikkeld. We hebben ingezet op ‘story telling’: verhalen van collega’s worden belicht in interviews op de website en in de nieuwsbrief. Daarnaast communiceren we per thema gericht via e-mail naar diverse doelgroepen.

• 13 kenniskringen o 10 april: themabijeenkomst expeditie onderzoek o 25 september: inspiratiemiddag passend onderwijs – passend vakmanschap o 2 november: kenniskring ontwikkeling passend onderwijs: wat vraagt dit van ons? • 112 deelnemers aan netwerkgroepen en ontwikkelingen • 494 abonnees nieuwsbrief (290 in 2016) • 5 inspirerende interviews met collega’s Financieel beheer en administratie op orde Het financieel beheer en de administratie zijn in 2017 overgeheveld van het bestuurskantoor BMO naar kantoor OOG. Na een intensieve overdrachtsperiode is het beheer op orde. In samenwerking tussen het bureau en OOG zijn de interne processen beschreven en afgestemd. Eind 2017 heeft door een interim accountant controle plaatsgevonden. In 2018 vindt een professionaliseringsslag plaats van een bestuur met een penningmeester naar een directeur-bestuurder met ALV en een financiële commissie. De penningmeester blijft in het overgangsjaar 2018 aangesloten bij de financiële commissie om de kwaliteit te borgen.

44

Huisvesting en ICT Het bureau is gevestigd in het RegioHuis op de Hertog Aalbrechtweg 5 in Alkmaar. Hier is ook samenwerkingsverband passend primair onderwijs NoordKennemerland gehuisvest. De locatie is een ontmoetingsplaats voor alle professionals uit het netwerk. De TOM is gevestigd in het wijkgebouw de Rekere aan de Drechterwaard 16 te Alkmaar. Deze zelfstandige locatie omvat lokalen en een overlegruimte.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

Het ICT-beheer is ondergebracht bij een externe beheerder. Deze zorgt voor een beveiligde, flexibele, digitale omgeving. Het samenwerkingsverband heeft in 2017 een privacyreglement vastgesteld en medewerkers hebben een professionele geheimhoudingsplicht. In 2017 zijn voorbereidingen getroffen voor de ingebruikname van het Totaal Ontwikkel Plan (TOP dossier) op alle scholen en door het team passend onderwijs. In aanloop naar de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden de technische en organisatorische maatregelen in samenwerking met de beheerder aangescherpt.

Wat is een netwerkorganisatie? Het samenwerkingsverband is een netwerkorganisatie, waarbinnen we door effectieve samenwerking meerwaarde creëren. De partners in de transformatie vormen het netwerk: een netwerk dat de vier transities (passend onderwijs, Jeugdwet, participatiewet en wet maatschappelijke ondersteuning) verbindt vanuit verschillende organisaties. De partners hebben gezamenlijk en vanuit ieders eigen rol en verantwoordelijkheid een opdracht in het belang van kinderen en jongeren. Samenwerken in een netwerk is geen georganiseerde reis. Iedere partner is op zoek naar mogelijkheden om het gezamenlijke doel te bereiken. Dit vraagt om het bundelen van visie, ambities en krachten. Ontmoeting, reflectie en ontwikkeling op alle niveaus. Om dit te bereiken worden alle partners zo goed als mogelijk betrokken bij het proces van beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming en verantwoording. Iedere partner levert een belangrijke bijdrage aan het geheel. Vanuit commitment en het besef dat we alleen samen ons doel kunnen bereiken werken we aan het gezamenlijk belang: ieder kind voorbereiden op een betekenisvolle plek in de maatschappij. Horizontale dialoog We hechten waarde aan goede contacten met onze partners. We blijven in gesprek en zetten in op een kwaliteitscultuur. We onderscheiden drie typen stakeholders:

45

• Leerlingen en ouders: Leerlingen en ouders worden actief betrokken bij het ondersteuningstraject van de leerling. Ouders hebben medezeggenschap over het beleid in de OPR. Daarnaast is in 2017 een basis gelegd voor een oudernetwerk dat in 2018 start. • Onderwijsprofessionals: De dialoog met professionals van iedere schoollocatie vindt op locatie plaats door de consulenten. We zetten in op lerende netwerken van onder andere: ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders, verzuimcoördinatoren, transitiecoaches, directeuren en bestuurders. Onderwijsprofessionals hebben medezeggenschap over het beleid in de OPR. • Professionals uit ons regionale netwerk: De dialoog met externe betrokkenen vindt plaats in formele overleggen, zoals het OOGO en de projectgroep onderwijsjeugd. Daarnaast is een variëteit aan thematische overleggen ingericht. Externe betrokkenen worden tevens uitgenodigd voor kenniskringen en bijeenkomsten. JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

Horizontale verantwoording Het samenwerkingsverband legt verantwoording af over alle middelen die het tot beschikking heeft in relatie tot beoogde doelen en bereikte resultaten. In 2017 zijn de gezamenlijke afspraken over de kwaliteit van passend onderwijs in samenwerking met bestuurders en directeuren aangescherpt. Het resultaat hiervan is een gezamenlijke definitie van kwaliteit – die voldoende ruimte biedt voor alle partners en houvast biedt voor gezamenlijke reflectie en verantwoording. De doelmatige inzet van middelen is onderdeel van het kwaliteitskader. Het vormt de basis voor reflectie binnen individuele organisaties (inclusief bureau) en binnen het samenwerkingsverband als geheel – tussen bestuurders, directeuren, ondersteuningsteams van de verschillende scholen en de medewerkers van het bureau onderling – en in de verticale lijn. Het bureau van het samenwerkingsverband faciliteert horizontale verantwoording door data-analyses, diepte-/ontwikkelgesprekken, begeleide actie-onderzoeken/zelfevaluaties in samenwerking met collega’s van andere scholen en het organiseren van gezamenlijke reflectiemomenten. Komende periode zetten we dit voort om binnen het gehele samenwerkingsverband een open, transparante en energieke kwaliteitscultuur te creëren. Lerende netwerken: regionaal, landelijk en internationaal De directeur-bestuurder en medewerker beleid en kwaliteit nemen tevens deel aan bovenregionale netwerken, waaronder: een tweedaagse met alle leidinggevende collega’s van samenwerkingsverbanden in Noord-Holland over bestuurlijk en professioneel samenwerken in netwerken, het regioplatform van samenwerkingsverbanden en een landelijk netwerk van samenwerkingsverbanden po en vo. Internationaal hebben uitwisselingen plaatsgevonden op het gebied van inclusie en de begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie naar arbeid/dagbesteding.

Goed geïnformeerd werken: wat leren de toewijzingen ons? De ontwikkeling van het beleid en de activiteiten van het samenwerkingsverband vinden plaats op basis van een zorgvuldig proces van: signaleren, onderzoeken, analyseren, reflecteren en actie ondernemen. Zowel binnen het onderwijs, als in samenwerking met onze partners. Een onderdeel hiervan is een jaarlijkse analyse van toewijzingen en leerlingenstromen. Dit vormt de basis voor een goed geïnformeerd gesprek over de mate waarin we kinderen echt bieden wat nodig is en mogelijkheden om dit te verbeteren. Zowel tussen het bestuur en de ALV, als binnen alle andere netwerken. Kenmerken van leerlingen met een toewijzing In 2017 is zichtbaar dat: • een aanzienlijk deel van de toewijzingen wordt afgegeven voorafgaand of tijdens de overstap van po naar vo (43%); • een aanzienlijk deel van de toewijzingen wordt afgegeven gedurende de schoolloopbaan in het vo (57%), met name in de eerste drie leerjaren; • het percentage jongens met een toewijzing (65%) aanzienlijk hoger is dan het percentage meisjes, behalve bij individuele arrangementen (50%); • de toewijzingen worden afgegeven voor leerlingen op allerlei onderwijsniveaus, het merendeel is voor leerlingen met onderwijsniveau vmbo (60-70%);

46

• de leerlingen afkomstig zijn van alle vo-scholen in de regio. Zij-instroom vo naar vso Van de 241 leerlingen voor wie een aanvraag is gedaan, zijn 92 leerlingen afkomstig van een reguliere vo school (zij-instroom) en 149 van een so/vso school (onder instroom en/of ‘nieuwe’ aanvraag vso): • Dit betekent dat 39% van de leerlingen voor wie een aanvraag is gedaan van het vo naar het vso ‘zij-instroomt’ en 61% van de leerlingen reeds onderwijs volgde in het so/vso. • Van deze 92 zij-instromers is 68% afkomstig uit het vmbo, 11% van het praktijkonderwijs en 18% van het havo/vwo. Twee leerlingen zijn afkomstig uit een ISK. • De leerlingen zijn afkomstig van verschillende vo scholen in de regio.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

Om de stijging van het aantal vso-leerlingen te stabiliseren, is in 2017 ingezet op het versterken van de basis- en extra ondersteuning, individuele arrangementen voor leerlingen in het regulier onderwijs en preventieve inzet van jeugdgezondheidszorg/jeugd-GGZ. We monitoren de leerlingenstromen nauwkeurig en voeren een open gesprek met alle partners over de consequenties hiervan. Zij-instroom vo naar PrO Het aantal zij-instromende leerlingen van het vo naar het PrO is 17 (18% van het totaal aantal toewijzingen TLV PrO). • Hiervan zijn 12 leerlingen afkomstig uit de taalklassen, 4 leerlingen afkomstig uit een vmbo klas en 1 leerling afkomstig uit het vso; • Het percentage zij-instromers dat afkomstig is uit een taalklas en instroomt in het praktijkonderwijs is dus 71%. Kenmerken van scholen van herkomst Daarnaast wordt zichtbaar dat het aantal toewijzingen per vo school sterk varieert. De ene school heeft voor 1 leerling een toewijzing aangevraagd, een andere school voor 28 leerlingen of hiertussen in. Dit betekent dat de ene school verantwoordelijk is voor 1% van de toewijzingen, de andere school voor 15% van het totaal aantal toewijzingen of hiertussen in

47

AANTAL TOEWIJZINGEN PER GENDER 95 177

95 27

38

64

58

37

11 TBV

Man 23 19

42

Vrouw TOTAAL

TLV

TLV PrO

TVIA

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

AANTAL TOEWIJZINGEN PER LEERJAAR

TBV TLV

48

TVIA GROEP 7

GROEP 8

OVERSTAP PO-VO

1

2

3

4

5

6

ONBEKEND

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


AANTAL TOEWIJZINGEN PER NIVEAU

TBV TLV (zij-instromers vso) TVIA VWO

HAVO

HAVO/ VMBO-T

VMBO/ MAVO

VMBO-T

VMBO-GL

VMBO-KB

VMBO-BB

PrO

ISK

VSO

ONBEKEND

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

SCHOOL Adriaan Roland Holstschool CSG Jan Arentsz Alkmaar CSG Jan Arentsz vmbo CSG Jan Arentsz Langedijk Clusius College Alkmaar Clusius College Heerhugowaard PCC Oosterhout PCC Fabritius PCC Lyceum Berger Scholengemeenschap Huygens College Huygens College Bergmolen Huygens College Umbriellaan OSG Willem Blaeu Stedelijk Dalton College Alkmaar Murmellius De Viaan Focus Trinitas College Han Fortmann Trinitas College Johannes Bosco Van der Meij College VSO de Spinaker Spinaker het Werk! Heliomare Onbekend Totaal

TBV’S 2 1 3 1 2 1 0 2 0 4 2 1 1 7 4 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 38

TLV’S (zij-instroom vso) 1 10 0 1 10 4 6 2 1 1 4 4 2 13 5 0 6 4 1 11 6 0 0 0 0 92

TLV’S (zij-instroom PrO) 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 17

TVIA 0 1 1 0 1 0 8 0 1 0 3 0 1 7 6 1 1 1 1 3 2 2 1 0 1 42

TOTAAL AANTAL TOEWIJZINGEN 3 12 4 2 16 5 20 4 2 5 10 5 4 28 18 1 7 5 4 18 10 2 1 1 2 189

PERCENTAGE 2% 7% 2% 1% 9% 3% 11% 2% 1% 3% 5% 3% 2% 15% 10% 1% 4% 3% 2% 10% 5% 1% 1% 1% 1% 103% *

AANTAL LEERLINGEN** 892 Totaal Alkmaar en vmbo 1626 476 332 285 Totaal PCC 2742 1012 Totaal Huygens College 1129 998 1123 866 217 207 Totaal Trinitas 3301 463 Totaal Spinaker en Heliomare 374 120 16163

* i.v.m. afronding * * Op basis van eigen opgave leerlingenaantallen scholen 1 oktober 2017.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Activiteiten in 2018

Activiteiten Activiteiten in 2018 in 2018 Inrichting vere In 2018 gaan we verder met het realiseren van de doelen en activiteiten die in dit jaarverslag beknopt beschreven zijn. In 2018 zijn onze speerpunten: • De ontwikkelkracht van scholen, door actie-onderzoek/zelfevaluatie, professionaliseringstrajecten/bijeenkomsten en een ‘ontwikkelagenda passend onderwijs’ per school; • Maatwerk in aansluiting op datgene wat leerlingen nodig hebben binnen het onderwijs en in samenhang met passende jeugdhulp, passende zorg en de opvoeding; • Preventie en vroegtijdige inzet waar mogelijk en curatieve ondersteuning indien nodig, onder meer voor (dreigende) thuiszittende leerlingen; • Een krachtig netwerk, waarin partners successen vieren, elkaar versterken en elkaar tijdig vinden wanneer het nodig is. Het totale activiteitenplan 2018 is te raadplegen via de website van het samenwerkingsverband. Kenniskringen en bijeenkomsten

Kenniskringen

Toezicht Oudernetwerk

Netwerkgroep kwaliteit

Ontwikkelagenda passend onderwijs

Ondersteuningsplan 2019-2022

Professionaliseringstrajecten

KENNISNETWERK EN STERKE POSITIE OUDERS

Team passend onderwijs

BASIS OP ORDE

Ondersteuningsplanraad

Alle leerlingen krijgen basisondersteuning. Alle scholen werken planmatig en cyclisch aan passend onderwijs.

Expertteam zelfevaluatie

Regionale ontmoetingen, projecten en samenwerking.

STERKE KINDEREN, STEVIGE TOEKOMST

ONDERSTEUNINGSTOEWIJZING

Innovatie- en impulstrajecten en de ontwikkelagenda passend onderwijs

Passend onderwijs is goed voor de leerling, ouders, scholen en de samenleving. Samen halen we het beste uit ieder kind. Dat is de essentie van passend onderwijs. Met elkaar versterken we onze kinderen. Zodat ze met plezier naar school gaan en trots kunnen zijn op zichzelf, nu en straks als ze hun plek vinden in de maatschappij.

Ondersteunen, adviseren en toekennen.

Deskundigencommissie Praktijkonderwijs

Passend onderwijs voor nieuwkomers

Lichte ondersteuning

Evalueren en ontwikkelen aanbod scholen

51

EXTRA EN INTENSIEVE ONDERSTEUNING Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte krijgen extra en/of intensieve ondersteuning.

Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Regiomonitor Doelgroep populatie analyse

vo-mbo Commissie van Toewijzing

Onderwijszorgarrangementen

Netwerkgroep po-vo

DOORGAANDE ONTWIKKELINGSLIJN

Van consultatiebureau tot uitstroom naar vervolgonderwijs en/of werk/participatie. 10-14 aanpak

Preventieve inzet bij ziekteverzuim

SPECIAAL WAAR NODIG Route Arbeid

Actietafel thuiszittende leerlingen

SAMENWERKEN AAN DE TRANSFORMATIE Passend onderwijs, jeugdhulp, zorg en opvoeding verbonden.

14-18 aanpak

Vroegtijdig signaleren van verzuim en inzet van benodigde hulp.

Pilot preventief aanbod onderwijs-jeugd

TOM (Traject op Maat) Symbiosetrajecten vo-vso-pro TOP dossier

Uitvoering thuiszitterspact

Preventieve inzet outreachende J-GGZ

Verbinding onderwijs en jeugd ECA (Expertise Centrum Arbeid)

Individuele en bovenschoolse arrangementen

Onderwijsaanbod Feniks en Voorwerk Verzuim in beeld

Maatwerk voor (dreigende) thuiszittende leerlingen

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

xx

Inrichting

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 10 april 2018


Inrichting

Inrichting Behaaldevereniging resultatenen statutaire geledingen en commissies 2017 Algemene Ledenvergadering (ALV)

• W. Pietersma (Aloysius Stichting)

De ALV van het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende personen:

• S. Zuierveld / I. Meemelink(Clusius College)

• R.A. Gase, voorzitter (voorzitter cvb, SOVON)

• I. de Stoppelaar (CSG Jan Arentsz)

• D. Bruinzeel, secretaris (voorzitter cvb, CSG Jan Arentsz)

• M. Wisman (CSG Jan Arentsz)

• G.P. Oud (lid cvb, Clusius College)

• J. van der Meulen (SOVON, Focus)

• I.J.M. Silvius (algemeen directeur, Heliomare Onderwijs) / J. Welmers (lid rvb, Heliomare)

• L. Arentz (Ronduit Onderwijs)

• J.M.M. Zijp (directeur-bestuurder, Ronduit Onderwijs) • F.A.M. van Pinxteren (voorzitter cvb, Petrus Canisius College) • A.A. Heijnen (voorzitter bestuur, Trinitas College) • W. Brouwer (bestuurder, Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland) • R. Prast (sectordirecteur Noord & Gesloten Onderwijs, Aloysius Stichting) Bestuur Het bestuur van het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende personen: • R.A. Gase, voorzitter (voorzitter cvb, SOVON) • D. Bruinzeel, secretaris en penningmeester (voorzitter cvb, CSG Jan Arentsz) • G.P. Oud, bestuurslid (lid cvb, Clusius College) • I.J.M. Silvius, bestuurslid (algemeen directeur, Heliomare Onderwijs)/ J. Welmers (lid rvb, Heliomare) • J.M.M. Zijp, bestuurslid (directeur-bestuurder, Ronduit Onderwijs) Ondersteuningsplanraad (OPR) De OPR van het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende personen (in verband met een aantal wisselingen binnen de OPR worden soms twee namen per lid genoemd):

• S. de Rover (SOVON, Murmellius Gymnasium) • R. Visser (Trinitas College) • B. Pols/ S. Tunali, agendalid (namens de gemeenten regio Alkmaar) Commissie van Toewijzing (CvT) De Commissie van Toewijzing van het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende personen (in verband met een aantal wisselingen binnen de CvT worden soms twee namen per lid genoemd): • C. Höhner, voorzitter (samenwerkingsverband) • J. Sikkema, kernlid vo/PrO (SOVON, De Viaan)

53

• L. Kramer/ I. de Wit, kernlid vso (Rondom Onderwijs) • I. Stuifbergen/ M. Streefland, kernlid vso (Heliomare) • A. de Jong, kernlid (schoolmaatschappelijk medewerker TOM) • L. Bruin, secretaris (extern) • E. Wellink, secretarieel medewerker Deskundigencommissie praktijkonderwijs (DC PrO) De DC PrO van het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende personen: • G. Koopman, kernlid (Petrus Canisius College) • H. Bart, kernlid (SOVON, De Viaan)

• B.P. Broesder, voorzitter (Petrus Canisius College) • P. van de Ketterij, secretaris (Heliomare)

Medezeggenschapsraad personeel (MR-P)

• G. Vahl-Res (Petrus Canisius College)

De MR-P van het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende personen:

• C. Meijering (Heliomare)

• C. Höhner, voorzitter (consulent passend onderwijs)

• C. Brugman (Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland)

• A. de Jong, plaatsvervangend voorzitter (schoolmaatschappelijk medewerker TOM)

• I. Hes / E. Luntz (Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland)

• B. Alders, secretaris (management assistente)

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Jaarverslag van de ALV


Jaarverslag van de ALV

Jaarverslag van de ALV Taak

De ALV heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de gang van zaken binnen de vereniging. Zij heeft hierbij oog voor de belangen en de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de vereniging. Het samenwerkingsverband is een vereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan en fungeert als intern toezichthoudend orgaan van het samenwerkingsverband. In de ALV zijn de 9 schoolbesturen vertegenwoordigd. De samenstelling van de ALV is beschreven op de voorgaande pagina. Hier volgt het eigen jaarverslag van de Algemene Ledenvergadering in haar rol van toezichthouder (artikel 11, lid 16 statuten samenwerkingsverband). Belangrijkste resultaten in 2017 De belangrijkste resultaten van de ALV zijn: • Overeenstemming over de toezicht visie ‘trust me, prove me’ en het bijbehorende toezichtkader; • Overeenstemming over de maatschappelijke opdracht, kwaliteit van passend onderwijs en verantwoording hierover; • Overeenstemming over een nieuw organisatiemodel en de bijbehorende statuten; • Diverse constructieve gesprekken over datgene waar passend onderwijs om gaat: Krijgt ieder kind een passend leeraanbod? Doet het samenwerkingsverband al het nodige om een dekkend netwerk te realiseren? Worden de middelen doelmatig en efficiënt ingezet om dit te bereiken? • De verantwoordelijkheid van het bestuur en toezichthouder binnen de vereniging zijn belegd bij verschillende personen.

In onderstaand verslag beschrijven we welke activiteiten ondernomen zijn om dit te bereiken. Werken aan de bedoeling: ieder kind een passend leeraanbod Alles wat we doen, doen we om ieder kind een passend leeraanbod te bieden. Dit geldt voor de scholen en het bureau, en voor het interne toezicht. In 2017 heeft de ALV bekrachtigd dat de bedoeling van passend onderwijs leidend is voor de uitvoering van haar taken. Krijgt ieder kind een passend leeraanbod? Doet het samenwerkingsverband al het nodige om een dekkend netwerk te realiseren? Worden de middelen doelmatig en efficiënt ingezet om dit te bereiken? Deze vragen vormen de basis voor het gesprek tussen het bestuur en de toezichthouder. De beoogde maatschappelijke impact van de ALV sluit hiermee direct aan bij de maatschappelijke opdracht, missie en visie van het samenwerkingsverband. Toezicht visie: balans tussen ‘trust me’ en ‘prove me’ In 2017 is overeenstemming bereikt over de toezicht visie: trust me, prove me. De verhouding tussen intern toezicht en bestuur is gestoeld op gegrond vertrouwen (in tegenstelling tot blind vertrouwen). De visie biedt voldoende ruimte voor het bestuur om te doen wat nodig is en voldoende houvast voor reflectie en verantwoording vanuit een gemeenschappelijk kader. In de praktijk is het steeds zoeken naar een balans tussen vertrouwen en verantwoording en ‘vrijblijvendheid’ en controle. Het vinden van deze balans vraagt de komende periode aandacht.

55 xx

Toezichtkader: een gemeenschappelijk referentiekader De ALV heeft haar toezichtkader in 2017 aangescherpt. Het nieuwe kader ondersteunt de leden om vanuit een gezamenlijk geformuleerde visie op toezicht hun rol te vervullen. De maatschappelijke opdracht, toezicht visie en de gezamenlijke definitie van kwaliteit van passend onderwijs zijn hierin duidelijk herkenbaar. Sturingsdomeinen zijn: toelating (zorgplicht), ondersteuningsaanbod, schakelmomenten, doelmatigheid, professionalisering en organisatie. Het vernieuwde toezichtkader is beschikbaar via de digitale omgeving van de ALV en op te vragen bij het bureau van het samenwerkingsverband. JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Jaarverslag van de ALV

Verantwoordelijkheden en taken De taken en verantwoordelijkheden van de ALV zijn vastgelegd in de statuten van het samenwerkingsverband. De ALV heeft de volgende taken: • Toezicht houden: De ALV heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de gang van zaken binnen de vereniging. Het toezicht vindt zowel vooraf (gericht op beleidsvoornemens) als achteraf (gericht op de monitoring van beleidsuitvoering) plaats. • Werkgever: De ALV ziet vanuit de wettelijke taak toe op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door de directeur-bestuurder. • Klankborden en adviseren: De ALV adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. De ALV fungeert als klankbord door mee te denken en oplossingen aan te dragen, door tegenwicht te bieden en door andere zienswijzen te zoeken en vraagstukken in een breed perspectief te zetten. Statutaire bevoegdheden In 2017 namen de ALV en het bestuur deel aan een intensief en zorgvuldig traject sturing en organisatie. Het resultaat hiervan is onder andere een wijziging van de statuten van het samenwerkingsverband per 1 januari 2018. Hierin zijn de gescheiden statutaire verantwoordelijkheden van de ALV en de directeurbestuurder uitgewerkt in aansluiting op het nieuwe organisatiemodel:

Werkwijze De ALV vergadert periodiek met de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. In 2017 vonden 6 vergaderingen plaats (zie overzicht op de volgende pagina). Daarnaast nam de ALV deel aan vier bijeenkomsten in het kader van het traject sturing en organisatie. Interactie met andere betrokkenen vond plaats tijdens de jaarlijkse brede themabijeenkomst en de informatiebijeenkomst ‘goed toezicht’ met de OPR, CvT en het team consulenten. Door middel van onderzoekende gesprekken vond tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst verdieping in het toezicht plaats. Tot slot namen de leden vanuit hun rol als schoolbestuurder deel aan de kenniskringen directeuren en bestuurders van het samenwerkingsverband.

56

• De ALV is belast met het jaarlijks vaststellen van verslaggeving over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het bestuursverslag (jaarverslag), het aanwijzen van de registeraccountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en het goedkeuren van: het activiteitenplan met bijbehorende begroting van het samenwerkingsverband, het ondersteuningsplan en het bestuursverslag (jaarverslag). • De ALV ziet toe op de naleving van de wettelijke verplichtingen, de code goed bestuur als bedoeld in artikel 103 lid 1a van de Wet op het voortgezet onderwijs. Tevens op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de vereniging verkregen op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs. De gewijzigde statuten zijn op te vragen bij het bureau van het samenwerkingsverband. JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Jaarverslag van de ALV

VERGADERING VAN DE ALV

ADVIEZEN, BESLUITEN EN BESPREEKPUNTEN

14 december 2017

Eervol ontslag bestuur en benoeming directeur-bestuurder

17 november 2017

Activiteitenplan 2018, begroting 2018 en meerjarenbegroting Sturing en organisatie: statutenwijziging, reglementen commissies, competentieprofielen, toezichtkader, evaluatiekader ALV Procedures en reglementen: privacyreglement, gegevensbescherming, vertrouwens-/contactpersoon, reglement CvT, geld volgt leerling Bespreking: kenniskring directeuren en bestuurders, inspectiebezoek, TOP dossier, visie op MBO, ontwikkeling TOM, onderwijs-jeugd

17 oktober 2017

Sturing en organisatie: kerndocument, toezichtkader, bestuurlijke inrichting, organisatie bureau en beleids- en kwaliteitscyclus, statutenwijziging, commissiereglementen, profielen, evaluatiekader ALV Bestemming reservemiddelen passend onderwijs: ontwikkelagenda per school en voorzieningen dekkend netwerk Verdeelmodellen lichte en extra ondersteuningsmiddelen TOP dossier Bespreking inspectie onderzoek, ontwikkeling TOM, Sociaal Plan, visie op entree/MBO

17 mei 2017

Jaarverslag 2016 incl. risicoberekening voorziening medewerkers Memo betaling ondersteuningsmiddelen

57 xx

Voorstel ontwikkelagenda passend onderwijs per school Doorontwikkeling dekkend netwerk: TOM en trajectplusklas havo/vwo Po-vo procedure Bespreking: dekkend netwerk, onderzoek, visie op entree, Sociaal Plan, thuiszitterspact, jaarplanning, gelijke kansen, evaluatie passend onderwijs 23 maart 2017

Jaarverslag 2016 incl. voorziening medewerkers Jaarverslag ALV Doelmatige en rechtmatige besteding middelen: wat zeggen de uitkomsten uit het onderzoek op alle scholen? Bestemmingsreserve Scheiding bestuur en toezicht Voortgang TOM Bespreking: Sociaal Plan, governance, organisatiemodel, sturingsdomeinen, VSV/REA

17 februari 2017

Remuneratieregeling Verlenging ondersteuningsplan Aanwijzen accountant Bespreking governance traject, goed toezicht, inhoudelijke en financiĂŤle trimesterrapportage, waaronder VSV en Sociaal Plan

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Jaarverslag van de ALV

Informatievoorziening De directeur verstrekt schriftelijk informatie aan de ALV, voorafgaand aan de vergadering. Hieronder valt in ieder geval het bestuursverslag (jaarverslag), een memo over het aanwijzen van de registeraccountant, het activiteitenplan met bijbehorende begroting van het samenwerkingsverband, het ondersteuningsplan en het bestuursverslag (jaarverslag). De inhoudelijke en financiële trimesterrapportages en inhoudelijke memo’s voorzien de ALV tijdig van informatie over de voortgang van het samenwerkingsverband. Op een aantal zaken vond mondelinge toelichting plaats tijdens de vergadering door de directeur-bestuurder, de medewerker beleid en kwaliteit of een andere deskundige uit het samenwerkingsverband. Daarnaast heeft de ALV deelgenomen aan samenwerkingsverband brede bijeenkomsten, waaronder de themabijeenkomst expeditie onderzoek van 10 april 2017 en de visiebijeenkomst onderwijs-jeugd – samen met wethouders en beleidsmedewerkers van gemeenten. In 2017 vond tevens de bijeenkomst ‘goed toezicht’ plaats, waarin de leden in gesprek met de OPR, CvT, dc-PrO en consulenten informatie verzamelden over de voortgang van het samenwerkingsverband. Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie adviseert en ondersteunt het bestuur bij het uitvoeren van de werkgeversrol richting de algemeen directeur. In 2017 vervulden de voorzitter en penningmeester van het bestuur deze rol. Met de ingang van het nieuwe organisatiemodel per 1 januari 2018 vervullen twee leden van de ALV deze rol. De remuneratiecommissie heeft een belangrijke rol gespeeld in de aanstelling van de directeur-bestuurder per 1 januari 2018. Het competentieprofiel van de directeur-bestuurder is in 2017 vastgesteld door de ALV, met voorbereiding door twee leden van de ALV. De voorzitter van de ALV en het bestuur heeft Leeuwendaal de opdracht gegeven voor een functiebeschrijving en -waardering. De functiebeschrijving is eind 2017 en begin 2018 voorgelegd aan de in 2017 zittende remuneratiecommissie. Het proces en de tot dan toe gemaakt afspraken worden in 2018 overgedragen van de in 2017 zittende remuneratiecommissie naar de leden van de ‘nieuwe’ remuneratiecommissie. Van penningmeester naar financiële commissie In 2017 fungeerde één van de leden van de ALV als penningmeester. De penningmeester heeft de begroting, meerjarenbegroting en de verdeelmodellen besproken met de algemeen directeur, voorafgaand aan de besluitvorming door het bestuur. In 2018 vindt een professionaliseringsslag plaats: de ALV werkt met een financiële commissie. De financiële commissie ondersteunt en adviseert de ALV bij het uitoefenen van het toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en beleid van de vereniging en de financiële sturing door de directeur-bestuurder. De penningmeester ondersteunt de financiële commissie in het overgangsjaar 2018.

Good governance Het samenwerkingsverband dient het publieke belang en zet hiertoe publieke middelen in. Een daarbij passende bestuurscultuur is gevoelig voor de publieke belangen en het maatschappelijke debat, richt zich op het bereiken van de maatschappelijke doelen, en wendt de publieke middelen aan op een gepaste manier. In 2017 is overeenstemming bereikt over een nieuw organisatiemodel, waarin de gescheiden statutaire verantwoordelijkheden van de ALV en de directeurbestuurder uitgewerkt zijn. Het bestuur heeft per 1 januari 2018 een eervol ontslag gekregen. De informatievoorziening aan de ALV via onder andere inhoudelijke en financiële trimesterrapportages, memo’s en mededelingen is zodanig ingericht dat deze antwoord geeft op de mate waarin de maatschappelijke opdracht (ieder kind een passend leeraanbod) bereikt wordt en hoe de middelen hiertoe ingezet zijn. Dit verhoogt de transparantie over de doelmatige besteding van middelen en de kwaliteit van het gesprek tussen bestuur en toezichthouder. Het feit dat onderwijs- en andere professionals actief betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding van bestuursbesluiten zorgt ervoor dat de middelen goed geïnformeerd en daar waar nodig ingezet worden. Rolzuiverheid: toezichthouden vs. schoolbesturen De leden van het samenwerkingsverband spelen vanuit hun functie als bestuurder van ‘de eigen organisatie’ zelf ook een rol in de uitvoering van het beleid. Schoolbesturen zijn zich bewust van de verschillende rollen die zij binnen het samenwerkingsverband hebben en handhaven hun rolzuiverheid. De onafhankelijk voorzitter stuurt op de rolzuiverheid tijdens de vergaderingen van de ALV. De evaluatie van de uitvoering van het beleid van het samenwerkingsverband op schoolniveau, het nakomen van afspraken (in relatie tot leidende principes en minimale verwachtingen) en de rol van de individuele schoolbestuurders hierin, wordt bewust niet geagendeerd op vergaderingen van de ALV. Er worden aparte evaluatiebijeenkomsten gepland waarin schoolbestuurders elkaar vanuit de functie als bestuurder van ‘de eigen organisatie’ (aan)spreken.

58

Professionalisering In 2017 zijn de bestuurders en de leden van de ALV intensief begeleid door diverse deskundigen in het governance traject. De ALV evalueert het eigen functioneren minimaal jaarlijks en iedere vergadering op onderdelen. Eind 2017 is een onafhankelijk voorzitter aangesteld die de implementatie van het nieuwe sturings- en organisatiemodel in 2018 ondersteunt. Er wordt een zorgvuldig evaluatie- en reflectietraject ingericht voor een goede implementatie en tijdige bijsturing waar nodig. JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Een dekkend netwerk

Financieel beleid en beheer


Financieel beleid en beheer

e Financieel beleid en beheer Allocatie en ondersteuningsmiddelen Het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland heeft het financiële beleid vastgelegd in het ondersteuningsplan. In aansluiting hierop wordt jaarlijks een activiteitenplan met bijbehorende begroting opgesteld. De allocatie van middelen is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Afdrachten ondersteuningsbekostiging leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo), praktijkonderwijs (PrO) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) op basis van teldatum t-1 worden rechtstreeks door DUO aan de betreffende scholen overgemaakt; De schoolbesturen ontvangen lichte ondersteuningsmiddelen op basis van opting out lwoo, volgens het verdeelmodel lichte ondersteuningsmiddelen. Het beschikbare bedrag uit de meerjarenbegroting (het plafond) wordt - na afdracht door DUO voor bestaande lwoo-indicaties - gedeeld door het aantal leerlingen in de onder-instroom dat, wanneer er geen sprake zou zijn van opting out, een lwoo-indicatie zou hebben (een vermenigvuldiging van het aantal leerlingen in de onder-instroom met het gemiddelde percentage lwooleerlingen vanuit het verleden (1 oktober telling 2013, 2014, 2015)); De schoolbesturen ontvangen op basis van de (meerjaren)begroting, volgens het verdeelmodel extra ondersteuningsmiddelen, maandelijks de middelen voor de ondersteuning op school. Voor de berekening van de extra ondersteuningsmiddelen per schoolbestuur wordt uitgegaan van een vaste voet van 15% per school, waarbij een weging wordt gehanteerd van 3:1 (vmbo versus havo-vwo). Voor het schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 is deze weging berekend naar aanleiding van de telgegevens van 2013 tot en met 2015. Voor 2016-2017 is deze gecorrigeerd voor 2/3 deel en in 2017-2018 voor 1/3 deel; Naast de extra ondersteuningsmiddelen die de school structureel ontvangt, zijn er budgetten beschikbaar voor professionalisering en impuls-/innovatiegelden.

Naast de hierboven genoemde ondersteuningsmiddelen maakt het samenwerkingsverband maatwerk mogelijk, zowel gepersonaliseerd maatwerk voor de individuele leerling (via het beschikbaar stellen van middelen voor een in-

dividueel arrangement), als een aantal bovenschoolse arrangementen voor intensieve ondersteuning aan specifieke doelgroepen. Dit zijn de bovenschoolse voorziening TOM (Traject op Maat) en aan reguliere scholen verbonden intensieve arrangementen: de S-klas op de Viaan en de Trajectplusklas op OSG Willem Blaeu. In 2017 is er nog sprake van bekostiging van lwoo en PrO ‘oude stijl’, d.w.z. rechtstreekse bekostiging op basis van RVC-indicaties, door korting op het budget lichte ondersteuning van het samenwerkingsverband. Inmiddels is gekozen voor opting out. Dit betekent dat het bekostigingsstelsel ‘oude stijl’ op basis van nog op school zittende leerlingen met een indicatie wordt afgebouwd (4 jaar vanaf 2017) en het verschil wordt toegevoegd aan de lichte ondersteuningsmiddelen die door het samenwerkingsverband worden uitgekeerd. In de tweede helft van het schooljaar 2017-2018 zullen scenario’s worden uitgewerkt voor het verdeelmodel dat het samenwerkingsverband kan toepassen als opvolger voor de lwoo-systematiek.

60

Overige kaders voor financieel beleid Naast de ondersteuningsmiddelen voor scholen investeert het samenwerkingsverband in: de wettelijke taken (ondersteuningsplan, verdeling en toewijzing, ondersteuningstoewijzing en advisering, overeenstemming met gemeenten en het samenwerkingsverband voor primair onderwijs), de samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulpverlening en zorg, de ondersteuning tijdens overgangen tussen onderwijssectoren (van po naar vo en van vo naar arbeid, dagbesteding of vervolgonderwijs), de positie van ouders, een krachtig regionaal netwerk en een duurzame organisatie. Zowel de structurele overdrachten van ondersteuningsmiddelen als de meer projectmatige inzet van middelen zijn ondergebracht in programma’s. Het samenwerkingsverband heeft een z.g. positieve verevening, waardoor er sprake is van een afnemende vereveningskorting en dus stijgende baten tot en met 2021.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Financieel beleid en beheer

Financieel beheer Het samenwerkingsverband heeft een planning & control cyclus, waarin de totstandkoming van begroting, jaarrekening en rapportages zijn vastgelegd, gecombineerd met plannen en rapportages over beleids- en kwaliteitsontwikkeling.

De zichtbare koppeling tussen inhoudelijke beleidsdoelen, resultaten en evaluaties (in het ondersteuningsplan, activiteitenplan en managementtrimesterrapportages) en financiën (in de meerjarenbegroting, de begroting en managementtrimesterrapportages) in programma’s bevordert de transparantie over de inzet van middelen en bevordert het gesprek over doelmatigheid.

Verantwoording door en binnen het samenwerkingsverband Het samenwerkingsverband verantwoordt zich over het beleid en de behaalde resultaten met de middelen die het heeft ontvangen. Het ondersteuningsplan en het (jaarlijkse) activiteitenplan geven de beoogde doelen en resultaten weer. Tussentijdse reflectie en verantwoording vinden plaats in inhoudelijke en financiële managementrapportages (per trimester) en het jaarverslag. De financiële trimesterrapportages bieden tevens inzicht in de exploitatie.

Financiële en personele administratie Met ingang van 1 januari 2017 is de financiële en personele administratie niet meer belegd bij een schoolbestuur, maar wordt uitgevoerd door een onafhankelijk administratiekantoor. In 2017 is een uitgebreide AO/IC (Administratieve organisatie en interne controle) opgesteld waarin alle processen m.b.t. de bedrijfsvoering, zowel financieel als personeel worden beschreven. Het treasurystatuut maakt onderdeel uit van de protocollen waarmee het financieel beheer wordt uitgevoerd.

Bespreking Bovenstaande documenten vormen de basis voor het gesprek tussen de toezichthouder, de directeur en het bestuur (per 1 januari 2018 de directeur-bestuurder). De financiële documenten werden in 2017 besproken met en beoordeeld door de penningmeester, voorafgaand aan het overleg tussen de directeur, het bestuur en de ALV. In 2018 wordt een financiële commissie ingericht, die de documenten bespreekt en beoordeelt, en vervolgens de interne toezichthouder adviseert over vaststelling. Deze rol wordt belangrijker nu het governancemodel is aangepast van een bestuur met ALV naar een directeur-bestuurder met de ALV in de toezichthoudende functie.

Gezamenlijke exploitatie In 2016 is het samenwerkingsverband verhuisd naar een gezamenlijke locatie met het samenwerkingsverband voor primair onderwijs aan de Hertog Aalbrechtweg 5 te Alkmaar. Hiertoe is een gezamenlijke huurovereenkomst gesloten, die onderling wordt verrekend. Ook andere kosten die deel uitmaken van de huisvesting van personeel, zoals schoonmaak, lease van printers, telefonie, delen van de catering, etc. worden door een van de twee samenwerkingsverbanden gedragen en vervolgens verrekend.e

61

Doelmatigheid Ieder team, iedere projectleider en iedere netwerkgroep voert activiteiten uit op basis van een vooraf opgesteld kader. Men evalueert (tussentijds en) jaarlijks de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de beoogde resultaten. Dit geldt ook voor de activiteiten die onder de noemer van innovatie-, impuls- en professionaliseringstrajecten door scholen worden ingezet. In 2017 zijn de afspraken over verantwoording door scholen aangescherpt in aansluiting op de visie ‘trust me, prove me’. In 2018 vindt de uitvoering hiervan plaats. Landelijk is een netwerkgroep ‘het succes van passend onderwijs: meten, weten, vertellen en verantwoorden’ actief. Hierin wordt gekeken naar mogelijkheden om de doelmatige inzet binnen / door samenwerkingsverbanden inzichtelijk te maken. De directeur-bestuurder en medewerker beleid en kwaliteit van het samenwerkingsverband nemen deel aan deze werkgroep. Een soortgelijke werkgroep start in 2018 binnen het samenwerkingsverband.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


ContinuIteitsparagraaf

xx

ContinuĂŻteitsparagraaf

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 10 april 2018


ContinuĂŻteitsparagraaf

ContinuĂŻteitsparagraaf e Leerlingenaantallen en prognose Afname van het aantal leerlingen Het totaal aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverband neemt af. Vergeleken met 1 oktober 2016 is het totale aantal leerlingen met 186 gedaald. Het aandeel van het vmbo, havo en vwo daarin (in de grafiek weergegeven inclusief lwoo) neemt nog iets meer af: met 202 leerlingen t.o.v. 1 oktober 2016. Het is een bekend fenomeen dat bij beginnende krimp het aandeel van PrO en vso relatief groter wordt, omdat de krimp zich daar vertraagd voordoet. Bij voortzettende krimp zullen de deelnamepercentages van speciale voorzieningen dus stijgen. ALLE LEERLINGEN (per 1 januari) 63

Totaal aantal leerlingen swv Totaal aantal leerlingen swv minus vso/PrO 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Continuïteitsparagraaf

Prognose krimp Als prognose, waarbij gebruik gemaakt is van de prognose zoals OCW deze op haar open data publiceert, met naast bevolkingscijfers ook de verwachte instroom vanuit het primair onderwijs, wordt voor de komende jaren een gemiddelde krimp van 1,26% gehanteerd. Hierbij wordt uitgegaan van een min of meer stabiliserend praktijkonderwijs. Het voortgezet speciaal onderwijs toont de afgelopen jaren zowel stijgingen als dalingen, waardoor een valide prognose lastig is. Ook hier is stabilisatie het uitgangspunt geweest.

Praktijkonderwijs en vso Weliswaar vertoont het vso een stijging ten opzichte van 2016, maar in de jaren daarvoor zijn tevens dalingen zichtbaar. Gezien de relatief kleine aantallen wordt in de prognose uitgegaan van een min of meer stabiel aantal. Hetzelfde geldt voor het PrO, hoewel dat het laatste jaar iets kleiner is geworden. De komende jaren moet duidelijk maken of er een trend zichtbaar wordt van “minder PrO en meer vso”. ALLE LEERLINGEN (per 1 januari)

APC-factor Omdat de APC-factor (armoedeprobleemcumulatie) wellicht een rol gaat spelen bij de berekening van lichte ondersteuningsmiddelen zoals deze tot op heden op basis van lwoo werden toegewezen, is ook de ontwikkeling van het aantal leerlingen in APC-gebieden t.o.v. landelijke cijfers van belang. Dit geeft het volgende beeld: SCHOOLJAAR 2014-15 Aantal leerlingen

SWV

vso

LANDELIJK

PrO

406

Percentage

2,57%

12,91%

SCHOOLJAAR 2015-16 Aantal leerlingen

SWV

LANDELIJK

Percentage

2,51%

12,97%

SCHOOLJAAR 2016-17 Aantal leerlingen

SWV

LANDELIJK

Percentage

2,53%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

64

2017

398

401 13,08%

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Continuïteitsparagraaf

Ondersteuningscategorieën vso Het aandeel van de ondersteuningscategorie “laag” bij de TLV’s voor het vso is in de loop der jaren ongeveer gelijk gebleven (rond de 84%). Het aandeel “hoog” neemt sinds 2014 iets af, waarbij het aandeel “midden” door de jaren iets is gestegen. ONDERSTEUNINGSCATEGORIEËN VSO 403

399 343

338

13

48

2011

19

41

2012

411 410

397

371

23

493 492

485

440

46

28

60

2014

2013

469 390

26

56

2015

36 43

494 419

Vso categorie laag

Vso categorie laag

VSO categorie midden Vso categorie hoog

Vso categorie midden

45

Vso30 TOTAAL

2016

Vso categorie hoog Vso TOTAAL

2017

Vso onderwijs buiten de regio Van de 494 leerlingen in het vso met een TLV van ons samenwerkingsverband, volgen 374 leerlingen onderwijs op vso scholen binnen ons samenwerkingsverband en 120 leerlingen onderwijs op vso scholen buiten ons samenwerkingsverband.

65

Residentiële plaatsingen Vijfentwintig leerlingen zijn residentieel, d.w.z. zonder TLV geplaatst op basis van een overeenkomst over onderwijs en behandeling/zorg. Deelnamepercentages PrO en vso De deelnamepercentages van PrO en vso blijven onder het landelijk gemiddelde: DEELNAMEPERCENTAGE PrO EN vso PrO vso

SWV

LANDELIJK

2,71%

3,01%

3,15%

3,42%

Dit zal de komende jaren iets verschuiven als gevolg van de krimp.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Continuïteitsparagraaf

Instroom en uitstroom Instroom vanuit het primair onderwijs Het aantal en aandeel leerlingen dat instroomt vanuit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so) is als volgt: ABSOLUTE INSTROOMCIJFERS VAN DE LAATSTE DRIE SCHOOLJAREN 3274

3092

3149

3005

3158

3021

RELATIEVE INSTROOMCIJFERS VAN DE LAATSTE DRIE SCHOOLJAREN (in %) 100

94,44

100

95,43

100

95,66

Basisonderwijs Speciaal basisonderwijs Speciaal onderwijs 90

92

2014-15

75

69

2015-16

67

70

2016-17

2,75 2,81

2,38 2,19

2,12 2,22

2014-15

2015-16

2016-17

TOTAAL 66

Zij-instroom en zij-uitstroom vso en PrO Bij de overgang van 2015-2016 naar 2016-2017 is/zijn: • 1 leerling vanuit het PrO teruggeplaatst in het regulier vo; • 22 leerlingen vanuit het vso geplaatst in het regulier vo; • 3 leerlingen vanuit het vso teruggeplaatst in het PrO; • 9 leerlingen doorgeplaatst van het PrO in het vso. Uitstroom De uitstroom naar vervolgonderwijs is als volgt:

UITSTROOM VERVOLGONDERWIJS mbo hbo wo Totaal

2014/15 >

2015/16 >

2015/16

2016/17

VERSCHIL

1607

1634

+ 27

531

563

+ 32

383

384

+1

2521

2581

+ 60 JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


ContinuĂŻteitsparagraaf

Prognose 2018-2021 Op basis van het bovenstaande is de volgende prognose voor leerlingenaantallen vo, vso en PrO opgesteld voor de periode 2018-2021. PROGNOSE LEERLINGENAANTALLEN

2018

2019

2020

2021

vo

15669

15552

15239

15031

PrO

424

426

426

426

vso

494

494

494

494

Op grond van de meest recente aanmeldingsgegevens voor het schooljaar 2018-2019 mag worden aangenomen dat de voorspelde krimp van het aantal leerlingen de komende jaren sneller zal gaan dan hierboven geprognosticeerd. Hiermee wordt bij de volgende meerjarenbegroting rekening gehouden. Personele bezetting Het samenwerkingsverband heeft in 2017 een personele bezetting bestaande uit een directeur (werktijdfactor 1,0 fte), een medewerker beleid & kwaliteit (0,8 fte) en het secretariaat (0,6 fte). Staffuncties in de bedrijfsvoering (P&O en controlling) zijn uitbesteed (0,35 fte). De eigen personele bezetting bestaat tevens uit het team van consulenten passend onderwijs (3,8 fte) en het team van het bovenschoolse arrangement Traject op Maat (TOM) (3,2 fte). Het team TOM bestaat uit personeel in eigen dienst (leraar, onderwijsassistent en schoolmaatschappelijk deskundige). Voor max. 0,32 fte wordt extern ingehuurd (docent LO en praktijklessen). De Commissie van Toewijzing en de deskundigencommissie praktijkonderwijs hebben een beperkte eigen bezetting van 0,27 fte (voorzitter) en bestaan vooral uit externe leden (0,22 fte). Dit zijn veelal professionals van de deelnemende scholen binnen het samenwerkingsverband.

67

Een secretariaat van 0,7 fte ondersteunt bij het proces van advisering tot toewijzing (inclusief maatwerk dreigende thuiszittende leerlingen). Begin 2017 is een projectmedewerker onderwijs-jeugd (0,7 fte) ingesteld die volledig ingezet wordt voor het programma onderwijs-jeugd. Naast het personeel in eigen dienst werd in 2017 1,2 fte aan consulenten ingehuurd bij derden. Deze extra inhuur is ingezet om de wisselingen in het team door ontslag en verlof op te kunnen vangen en zo veel mogelijk continuĂŻteit te kunnen bieden aan de scholen. Daarnaast vragen de ontwikkelingen in het veld en de wensen van de scholen en betrokkenen om een veranderende rol van de consulenten. De extra inhuur is ingezet om deze transitie mogelijk te maken. De eigen bezetting van in totaal 10,27 fte (peildatum 31-12-2017) wordt de komende jaren uitgebreid. De uitbreiding in formatie vindt plaats binnen het team van consulenten. De extra externe inhuur van consulenten zoals hierboven beschreven wordt omgezet in eigen personeel. Daarnaast is in 2017 gebruik gemaakt van een consulent op detacheringsbasis (0,5 fte). Deze detachering loopt in 2018 af (01-04-2018) wegens natuurlijk verloop en de vrijgekomen formatie wordt vervolgens toegevoegd aan het team consulenten. BEZETTING IN FTE

2018

2019

2020

2021

Directeur-bestuurder

1,00

1,00

1,00

1,00

Staf

2,8

2,8

2,8

2,8

Team pao

4,5

4,5

4,5

4,5

TOM

3,4

3,4

3,4

3,4

CvT/DC PrO

0,27

0,27

0,27

0,27

Totaal

11,97

11,97

11,97

11,97

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Continuïteitsparagraaf

Organisatie van het bureau In 2017 is gestart met een governance-traject om te komen tot een nieuw bestuursmodel per 2018. In het nieuwe bestuursmodel wordt het bestuur gevormd door een directeur-bestuurder. Hiermee is tegelijkertijd gestart met het opnieuw invulling geven aan de organisatie van het bureau van het samenwerkingsverband, waarbij ingezet wordt op de ontwikkeling naar zelforganiserende teams. De ontwikkeling van het functiehuis is in 2017 in gang gezet. De formatie en de functies zijn vastgesteld. De waardering wordt afgerond in maart 2018. De ingangsdatum van het totale functiehuis (inclusief waardering) is 1 januari 2018. Het governance-traject betekent tevens een herziening van verschillende beleidsnotities en personele procedures. Hiermee is een start gemaakt in 2017. Dit wordt voortgezet in 2018. Sociaal plan De werkingsduur van het sociaal plan met als doel om de voormalige medewerkers van het opdc te herplaatsen liep tot 1 augustus 2017. Per deze datum zijn alle medewerkers van het opdc uit dienst bij het samenwerkingsverband. Niet alle medewerkers zijn herplaatst en maken derhalve aanspraak op een wwuitkering. Dit betekent dat er voor een viertal medewerkers re-integratie activiteiten plaats hebben gevonden in 2017 welke doorlopen in 2018.  

68

Meerjarenbegroting De vertaling van het bovenstaande in de vastgestelde meerjarenbegroting is als volgt. Meerjarenbegroting conform indeling in programma’s PROGNOSE LEERLINGENAANTALLEN

2018

2019

2020

2021

vo

15669

15552

15239

15031

lwoo

662

583

513

451

PrO

424

426

426

426

vso

494

494

494

494

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Continuïteitsparagraaf

BATEN BATEN Lichte ondersteuning

2018

2019

2020

2021

EUR

EUR

EUR

EUR

11.438.833

Zware ondersteuning

8.863.693

Verevening

-108.208

Overige baten

26.500

Totaal

20.220.819

11.353.420

11.124.921

10.973.075

8.797.508

8.620.449

8.502.787

-69.365

-20.349

0

26.500

26.500

26.500

20.108.063

19.751.521

19.502.361

LASTEN: PROGRAMMA 0 Overdrachten Vso (rechtstreeks via DUO)

2018

2019

EUR

EUR

2020 EUR 5.758.891

5.758.891

2021 EUR 5.758.891

5.758.891

Vso groeiregeling

160.000

160.000

160.000

160.000

PrO (rechtstreeks via DUO)

1.862.509

1.862.509

1.862.509

1.862.509

Lwoo (rechtstreeks via DUO)

2.907.974

1.453.987

0

0

Vo lichte ondersteuning

3.938.989

5.396.651

6.835.264

6.835.264

Subtotaal

14.628.362

14.632.038

14.616.664

14.616.664

69

LASTEN: PROGRAMMA 1 Sterke basis

2018

2019

2020

2021

EUR

EUR

EUR

EUR

Professionalisering (wo scholing TOP dossier) 150.000 Inhuur expertise implementatie

42.000

100.000

70.000

70.000

35.000

0

0

80.000

80.000

80.000

Ontwikkelagenda scholen

676.000

676.000

676.000

676.000

Subtotaal

948.000

891.000

826.000

826.000

Monitor basis- en extra ondersteuning / SOP 80.000

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


ContinuĂŻteitsparagraaf

LASTEN: PROGRAMMA 2AB Extra ondersteuning trajectvoorzieningen 2018

2019

2020

2021

en arrangementen

EUR

EUR

EUR

EUR

Ondersteuningsmiddelen vo

2.200.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

Vo, maatwerk individueel & groep

210.000

210.000

210.000

210.000

Ondersteuning vo, Impuls

150.000

150.000

100.000

100.000

Innovatiebudget

500.000

500.000

300.000

200.000

TOP dossier, licenties en maatwerk

45.000

30.000

30.000

30.000

Populatie doelgroep-analyse

20.000

20.000

0

0

Nieuwkomers Subtotaal

20.000

20.000

0

0

3.145.000

3.230.000

2.940.000

2.840.000

LASTEN: PROGRAMMA 2C Intensieve ondersteuning TOM

2018

2019

2020

2021

EUR

EUR

EUR

EUR

260.000

260.000

260.000

260.000

Overige personeelskosten

13.300

13.300

13.300

13.300

Beheer

13.650

13.650

13.650

13.650

Huisvesting

27.000

27.000

27.000

27.000

Lesmateriaal

6.000

6.000

6.000

6.000

319.950

319.950

319.950

319.950

Personele bezetting, loonkosten

Subtotaal

70

LASTEN: PROGRAMMA 3 Speciaal waar nodig

2018

2019

2020

2021

EUR

EUR

EUR

EUR

Projectleider

18.000

18.000

18.000

18.000

Docent/transferbegeleider

96.000

96.000

96.000

96.000

Overige personeelskosten

17.000

17.000

17.000

17.000

Thuiszitters impuls

50.000

0

0

0

Beheer, toetsen en onderzoeken Subtotaal

4.600

5.000

5.000

5.000

185.600

136.000

136.000

136.000 JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Continuïteitsparagraaf

LASTEN: PROGRAMMA 4 Samenwerken aan transformatie: jeugd,

2018

2019

2020

2021

zorg en PrO

EUR

EUR

EUR

EUR

Projectleider en inhuur personeel

71.000

35.500

35.500

35.500

Actietafel

15.000

15.000

15.000

15.000

Procesbegeleiding “Samen leren leven” Onderwijszorgarrangementen Onderwijs en jeugdpreventie (JGGZ) Subtotaal

30.000

40.000

20.000

0

125.000

125.000

125.000

125.000

65.000

50.000

50.000

0

306.000

265.500

245.500

175.500

LASTEN: PROGRAMMA 5 Passende ondersteuning tijdens

2018

overgangen

EUR

2019

2020

EUR

2021

EUR

EUR

Expertise Centrum Arbeid

92.500

92.500

92.500

92.500

10-14 aanpak

42.500

0

0

0

Overgang vo-mbo

38.000

0

0

0

Aanvullende toetsing

13.500

13.500

13.500

13.500

Publicaties

20.000

20.000

10.000

0

Beheer Subtotaal

7.900

4.500

4.500

4.500

214.400

130.500

120.500

110.500

71

LASTEN: PROGRAMMA 6 2019

2018 Ondersteuningstoewijzing

2020

EUR

EUR

2021

EUR

EUR

Commissie van Toewijzing

53.900

53.900

53.900

53.900

Team passend onderwijs

370.200

370.200

370.200

370.200

14.500

14.500

14.500

14.500

438.600

438.600

438.600

438.600

Uitvoering en beheer Subtotaal LASTEN: PROGRAMMA 7 2018 Kennisnetwerk incl. sterke positie ouders EUR

2019

2020

2021

EUR

EUR

EUR

Projectmedewerker

55.000

55.000

55.000

55.000

JAARVERSLAG 2017

Kennisnetwerkbijeenkomsten

25.000

25.000

25.000

25.000

SWVNK vo 14 juni 2018

Vergaderkosten Subtotaal

8.000

8.000

8.000

8.000

88.000

88.000

88.000

88.000


Continuïteitsparagraaf

LASTEN: PROGRAMMA 8 Organisatie en communicatie

2018

2019

2020

2021

EUR

EUR

EUR

EUR

Personeel loonkosten Overige personele lasten BMO

233.790

233.790

233.790

233.790

74.500

74.500

74.500

74.500

110.000

110.000

110.000

110.000

Ondersteuningsplanraad

12.525

12.525

12.525

12.525

Afschrijvingen

13.500

10.800

8.640

6.912

Administratie en beheer

30.000

30.000

30.000

30.000

Bestuurskosten

31.500

31.500

31.500

31.500

Huisvesting

59.000

59.000

59.000

59.000

Kantoorkosten Subtotaal

29.250

29.250

29.250

29.250

594.065

591.365

589.205

587.477

SAMENVATTING

TOTAAL BATEN

2018

2019

2020

2021

EUR

EUR

EUR

EUR

72

20.220.819

20.108.063

19.751.521

19.502.361

14.628.362

14.632.038

14.616.664

14.616.664

LASTEN Programma 0 Programma 1

948.000

891.000

826.000

826.000

3.145.000

3.230.000

2.940.000

2.840.000

Programma 2c

319.950

319.950

319.950

319.950

Programma 3

185.600

136.000

136.000

136.000

Programma 4

306.000

265.500

245.500

175.500

Programma 5

214.400

130.500

120.500

110.500

Programma 6

438.600

438.600

438.600

438.600

Programma 7

88.000

88.000

88.000

88.000

Programma 8

594.065

591.365

589.205

587.477

20.867.977

20.722.953

20.320.419

20.138.691

-647.159

-614.890

-568.898

-636.329

675.000

675.000

675.000

675.000

27.841

60.110

106.102

38.671

Programma 2ab

TOTAAL LASTEN RESULTAAT Verevening bestemmingsreserve Resultaat na inzet reserve

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


ContinuĂŻteitsparagraaf

Meerjarenbegroting conform RJO Omzetting naar de indeling conform het RJO biedt het volgende overzicht. MEERJARENBEGROTING RJO 2018

2019

2020

2021

EUR

EUR

EUR

EUR

BATEN Rijksbijdrage Overige baten TOTAAL BATEN

20.194.319

20.081.563

19.725.021

19.475.861

26.500

26.500

26.500

26.500

20.220.819

20.108.063

19.751.521

19.502.361

1.564.690

1.472.190

1.407.190

1.407.190

13.500

10.800

8.640

6.912

LASTEN Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten

86.000

86.000

86.000

86.000

2.008.233

1.858.410

1.573.035

1.393.035

Overdrachten schoolbesturen

17.195.554

17.295.553

17.245.554

17.245.554

TOTAAL LASTEN

20.867.977

20.722.953

20.320.419

20.138.691

-647.158

-614.890

-568.898

-636.330

0

0

0

0

-647.158

-614.890

-568.898

-636.330

675.000

675.000

675.000

675.000

27.841

60.110

106.102

38.670

Overige instellingslasten

Saldo baten en lasten Saldo financiĂŤle bedrijfsvoering RESULTAAT Verevening bestemmingsreserve Resultaat na inzet reserve

73

Een bestemde reserve: versterking passend onderwijs op scholen en dekkend netwerk Vermogen dat de risicoreserve of het weerstandsvermogen te boven gaat, is ondergebracht in een bestemmingsreserve waarmee met name extra overdrachten ter versterking van passend onderwijs op scholen en het dekkend netwerk worden bekostigd. In 2017 is besloten om een tijdelijke impuls van vier jaar te bieden aan iedere school (t.b.v. versteviging kwaliteit passend onderwijs) en innovatie van het dekkend netwerk te ondersteunen. JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Continuïteitsparagraaf

Toelichting financiële situatie Baten De baten die van het Ministerie van OCW worden ontvangen, zijn lumpsum. Weliswaar wordt in de bekostiging onderscheid gemaakt tussen lichte en zware ondersteuning, en daarbinnen tussen personeel en materieel, maar de middelen zijn niet op deze wijze geoormerkt. De baten voor lwoo en PrO worden vastgesteld op basis van het deelnamepercentage per 1 oktober 2012 (respectievelijk 11,91% en 2,63%). Dit deelnamepercentage wordt vermenigvuldigd met het totaal aantal leerlingen vo op teldatum 1 oktober t-1. Het aldus berekende genormeerde aantal lwoo- en PrOleerlingen wordt vermenigvuldigd met het daarvoor geldende tarief (€ 4.282 in 2017). Lasten: overdrachten De lasten bestaan uit: • lwoo De afdracht voor lwoo wordt gedaan door DUO, ten laste van het budget van het samenwerkingsverband. De basisbekostiging is voor rekening van DUO, deze loopt dus niet via het samenwerkingsverband. Als gevolg van de keuze voor opting out die het samenwerkingsverband heeft gemaakt, neemt de afdracht lwoo de komende jaren sterk af. Dit wordt vervolgens gecompenseerd met de middelen lichte ondersteuning. De betaling hiervan verloopt via het samenwerkingsverband. • PrO De afdracht voor PrO wordt gedaan door DUO ten laste van het budget van het samenwerkingsverband. De basisbekostiging is voor rekening van DUO, deze loopt dus niet via het samenwerkingsverband. Het verstrekken van de toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) PrO valt vanaf 1 januari 2016 ook onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. De school waar de leerling staat ingeschreven is bepalend voor het samenwerkingsverband dat de bekostiging moet afdragen. Anders gezegd: alle leerlingen die op een PrO-school binnen het samenwerkingsverband staan ingeschreven, worden door het samenwerkingsverband bekostigd (ongeacht welk samenwerkingsverband de TLV heeft afgegeven).

• vso Op basis van de leerlingenaantallen op teldatum t-1, moet de ondersteuningsbekostiging voor het vso worden afgedragen. De afdracht wordt gedaan door DUO ten laste van het budget van het samenwerkingsverband. De basisbekostiging wordt door DUO betaald, deze loopt niet via het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de verstrekking van de TLV. Het samenwerkingsverband dat de eerste TLV voor een leerling verstrekt, blijft gedurende de schoolloopbaan van de leerling verantwoordelijk voor de bekostiging, ongeacht in welk samenwerkingsverband de leerling naar school gaat. Een bijzondere categorie wordt gevormd door de residentiële leerlingen. Bij deze leerlingen is geen sprake van een TLV, zij zijn geplaatst op basis van een onderwijs-zorgovereenkomst. Hier geldt het principe dat het samenwerkingsverband waarbinnen de leerling schoolgaand was vóór de residentiële plaatsing, de plaats bekostigt. Op basis van de peildatum t (1 februari) wordt door het samenwerkingsverband de basis- en de ondersteuningsbekostiging van de groei in het vso afgedragen. De berekening hiervan wordt opgebouwd naar het saldo van het aantal nieuwe toelaatbaarheidsverklaringen minus het aantal vertrokken leerlingen per vsoschool. Per school geldt dat wanneer het aantal leerlingen (met een nieuwe TLV) op de peildatum groter is dan het aantal op de teldatum, de ondersteuningsbekostiging voor de groei moet worden afgedragen. Wanneer het aantal leerlingen op de peildatum lager is dan op de teldatum, vindt er geen verrekening plaats.

74

De afdrachten van de ondersteuningsbekostiging lwoo, PrO en vso op basis van de teldatum t-1 worden rechtstreeks door DUO aan de desbetreffende scholen overgemaakt. Dit is gedaan om de administratieve last voor het samenwerkingsverband te beperken. Het samenwerkingsverband heeft echter wel de plicht deze bedragen in de jaarrekening op te nemen. De hoogte van deze afdrachten wordt immers bepaald door de toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven door het samenwerkingsverband.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Continuïteitsparagraaf

Lasten en programma’s: beleid samenwerkingsverband Het beleid van het samenwerkingsverband, zoals dat geformuleerd is in het ondersteuningsplan en in het activiteitenplan, is vertaald naar zogenaamde programma’s. • Lichte ondersteuning / lwoo Het samenwerkingsverband heeft gekozen voor opting out. Dit betekent dat de criteria voor lwoo zijn losgelaten. Lwoo wordt hierdoor lichte ondersteuning op de scholen. Het samenwerkingsverband hanteert het principe van populatie bekostiging. De school bepaalt op basis van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hoe en voor welke leerling de lichte ondersteuning wordt ingezet. In de meerjarenbegroting is vooralsnog uitgegaan van een bestendiging van de lijn na 1 januari 2018. De lwoo-aanwijzingen die voor de keuze voor opting out zijn afgegeven, blijven onverkort geldig voor de gehele schoolloopbaan van de betreffende leerlingen. Dit betekent dat de eerste jaren een aflopend deel lwoo nog in de verplichte afdrachten wordt meegenomen en dat een toenemend deel door het samenwerkingsverband wordt uitgekeerd aan de scholen op basis van populatiebekostiging. Het geldende budget is gebaseerd op de gemiddelde deelname in de periode 2013-2015.

75

• PrO Voor PrO wordt voorzichtigheidshalve nog uitgegaan van de huidige werkwijze. Het voornemen om de criteria en duur van de toewijzing van PrO los te laten, wordt samen met een nieuwe bekostigingssystematiek verder uitgewerkt in een wetsvoorstel. • Overige programma’s Voor de overige programma’s wordt verwezen naar resp. het ondersteuningsplan, het activiteitenplan en de begroting 2017. • Transitie ECO In 2017 is de transitie van het Expertisecentrum Onderwijs (ECO, bestaande uit het opdc en het Traject op Maat) naar een separate afdeling van de TOM (Traject Op Maat) afgerond. Er is vanaf 2015 een bestemmingsreserve gecreëerd voor de risico’s naar aanleiding van het beëindigen van de afdeling opdc aan de Slochterwaard en de uitvoering van een sociaal plan. Voor 2018 zijn de financiële verplichtingen die nog uit de uitvoering van het sociaal plan kunnen voortvloeien opnieuw gecalculeerd. De bestemmingsreserve is daar op aangepast.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Continuïteitsparagraaf

Risico’s en risicobeheersing Onderstaand een overzicht van de risico’s van het samenwerkingsverband en activiteiten om de risico’s te beheersen. Overzicht risico’s a. Korting op lumpsum schoolbesturen In het stelsel passend onderwijs is erin voorzien dat wanneer de verplichte afdrachten aan het vso het totale budget zware ondersteuning (inclusief verevening) overstijgen, er door DUO een automatische korting op de lumpsum van de deelnemende schoolbesturen wordt toegepast. In het samenwerkingsverband stijgt het uitputtingspercentage voor vso de komende jaren licht, maar stabiliseert rond de 80% in 2020 (zie onderstaande tabel). Pas wanneer het uitputtingspercentage verder stijgt en in de buurt van de 100% komt, is er sprake van een reëel risico. Gezien de verhouding tussen het budget zware ondersteuning en de kosten aan plaatsen in het vso is een dergelijk scenario uiterst onwaarschijnlijk. AFDRACHT ZWARE ONDERSTEUNING

2017

2018

2019

2020

8.475.202

8.288.188

8.117.510

8.164.268

72%

79%

81%

80%

deelnemende scholen gekort

0

0

0

0

Per leerling (so en vso)

0

0

0

0

De maximale afdracht vso bedraagt (budget zware ondersteuning incl. verevening in euro) De werkelijke afdracht (via DUO en swv) Indien de baten zware ondersteuning lager zijn dan de afdracht so wordt de lumpsum van de

76

Eenzelfde systematiek wordt gehanteerd wanneer de verplichte afdrachten voor lwoo en PrO het totale budget lichte ondersteuning (algemeen, lwoo en PrO) te boven gaan. Aangezien het samenwerkingsverband heeft gekozen voor opting out lwoo, is het risico op een korting nihil. Het risico op een korting op de lumpsum van de deelnemende scholen is dus minimaal. b. Deelname vso In de afgelopen jaren is de deelname aan het vso gestegen van 2,68% in 2011 naar 3,15% in 2017. Voor de komende jaren is een lichte stijging mogelijk, totdat een niveau is bereikt van rond de 3,5%. In 2018 krijgt een aantal leerlingen vanuit zowel po als vo een TLV vso categorie 3 om in hun leerrecht te voorzien. Dit is onderdeel van het thuiszitterspact 2017-2020. Verder brengt de regeling tussentijdse groei (jaarlijks tussen teldatum 1 oktober en peildatum 1 februari) een risico met zich mee, omdat deze nog niet goed te inventariseren valt op het moment dat de begroting wordt opgesteld (november).

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Continuïteitsparagraaf

c. Deelname lwoo en PrO In tegenstelling tot de bekostiging voor lichte ondersteuning algemeen en zware ondersteuning die plaats vindt op basis van het aantal leerlingen vo en voor ieder samenwerkingsverband gelijk is, wordt de bekostigingsgrondslag voor lwoo en PrO gevormd door het werkelijke deelnamepercentage in het samenwerkingsverband op 1 oktober 2012. Voor het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland ziet dat er als volgt uit: DEELNAMEPERCENTAGE Lwoo PrO

SWV

LANDELIJK

11,91%

10,71%

2,63%

2,84%

Op 1 oktober 2012 was het percentage lwoo hoger dan het landelijk gemiddelde, het percentage PrO iets lager. In 2016 heeft het Rijk besloten dat er vooralsnog geen verevening zal worden toegepast op de middelen voor lwoo en PrO. Hoe het bekostigingsmodel voor deze componenten er uit gaat zien en wat de financiële consequentie daarvan is op het samenwerkingsverband, is op dit moment nog niet duidelijk. Met name waar het gaat om lwoo, zal rekening moeten worden gehouden met een aanpassing. De onzekerheid over de toekomstige verdeling van deze gelden vormt een risico.

Het samenwerkingsverband houdt continu zicht op de deelname van leerlingen aan deze arrangementen. De directeur-bestuurder voert actief gesprek met de toezichthouder over de meerwaarde van deze arrangementen voor leerlingen in relatie tot de (personele) lasten. e. Beïnvloedbaarheid van de begrotingsposten De grootste begrotingsposten, inkomsten en afdrachten zijn slechts op de langere termijn beïnvloedbaar, omdat deze direct bepaald worden door het aantal leerlingen. Het is dus essentieel dat de leerlingenstromen nauwkeurig worden gemonitord. Met name de residentiële leerlingen worden nauwlettend gevolgd. Dit geldt niet alleen voor de twee vso vestigingen in het samenwerkingsverband met residentiële leerlingen (Transferium gesloten kader en Triversum psychiatrisch), maar ook voor residentiële leerlingen die in instellingen elders in het land zijn geplaatst. Controle hierop vindt jaarlijks in januari plaats. Een aantal begrotingsposten betreft personele verplichtingen. f. Bedrijfsvoering In een kleine organisatie hebben afwezigheid (als gevolg van ziekte, zwangerschap of anderszins) en vervanging van medewerkers relatief grote financiële gevolgen ten opzichte van de totale personeelskosten. Hier moet rekening mee gehouden worden. Tevens is er vaak sprake van solofuncties waardoor kwalitatief goede vervanging niet altijd voor handen is.

77

d. Bovenschoolse arrangementen Het samenwerkingsverband beschikte tot voor kort over een Expertisecentrum Onderwijs (ECO) met daarbinnen een orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) en het Traject op Maat (TOM). Inmiddels is het opdc opgeheven. In 2017 is het sociaal plan dat daarvoor is gemaakt grotendeels afgerond (zie ook programma 2c). De afdeling TOM blijft vooralsnog bestaan. Deze voorziening heeft een capaciteit van maximaal 25 leerlingenplaatsen. Het team op de TOM valt grotendeels onder de vaste personele bezetting van het samenwerkingsverband. Daarnaast faciliteert het samenwerkingsverband individuele arrangementen voor leerlingen met behoefte aan intensieve ondersteuning en twee bovenschoolse arrangementen, verbonden aan reguliere scholen: de S-klas op de Viaan en de Trajectplusklas op OSG Willem Blaeu.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Continuïteitsparagraaf

Risicobuffer De hiervoor genoemde risico’s zijn als volgt te kwantificeren: IMPACT

ONDERWERP

RISICO

Vso deelname

Groei zet door, hogere groei Gemiddelde stijging is de op de peildatum.

KANS

BEDRAG EURO 50%

196.320

75%

32.115

50%

385.380

80%

224.000

laatste jaren 40 leerlingen, categorie 1 kost € 9.816 per jaar per leerling.

PrO

Hogere deelname dan nu 10 leerlingen à € 4.282 voorzien.

Lwoo

Onzekerheid over veran- 1,2% x 15.000 leerlingen à dering bekostiging.

€ 4.282

Bovenschoolse

Onvoldoende deelname: 20 leerlingen à € 14.000

voorzieningen

minder inkomsten en veel vaste lasten.

Beïnvloedbaarheid

Meer krimp vo populatie

€ 100.000

80%

80.000

begrotingsposten

dan nu voorzien.

Bedrijfsvoering

Vervangingsrisico bij ziekte, € 100.000

20%

20.000

78

zwangerschap, calamiteiten. Totaal

937.815

Deze kwantificering laat zien dat het samenwerkingsverband een risicobuffer nodig heeft van ruim € 900.000. Risicomanagement Het samenwerkingsverband werkt aan interne risicobeheersing door: concrete beleidsplannen van het samenwerkingsverband (ondersteuningsplan en jaarplannen). De beoogde resultaten hiervan zijn te volgen, te monitoren; te werken met gedetailleerde, onderbouwde en sluitende, taakstellende begrotingen. Ook wordt de meerjarenbegroting periodiek bijgesteld; de werkprocessen te borgen, de administratieve organisatie/interne beheersing (AO/IC) te herijken en in 2017 de administratieve organisatie te wijzigen. Dit laatste heeft geleid tot een uitgebreide beschrijving van de AO/IC; te werken volgens een planning & control cyclus, met vormen van monitoring en het genereren van ervaringscijfers; te werken met financiële tussenrapportages die voorzien zijn van onderbouwde eindejaar prognoses.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Continuïteitsparagraaf

De rijksoverheid heeft het risico van de open eind regeling van de financiering van het vso neergelegd bij de samenwerkingsverbanden. Dit is ook een van de belangrijkste risico’s voor het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband werkt aan beheersing van dit risico door: kwaliteitsbewaking van de programma’s; de ontwikkeling van de leerlingenaantallen vso, lwoo en PrO nauwgezet te monitoren; aandacht in de bedrijfsvoering voor beschikbaarheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid van leerlingendata en leerlingenstromen; de mogelijkheid om tussentijds financieel bij te sturen naar aanleiding van managementtrimesterrapportages; een financiële buffer te creëren voor het opvangen van deze risico’s. Een onderdeel van risicomanagement dat nadrukkelijker aandacht krijgt als gevolg van aankomende wetswijziging, is de informatieveiligheid en spelregels rond de veiligheid. Het samenwerkingsverband heeft sinds de oprichting een privacyreglement, maar zal dit, gecombineerd met een gedragscode en informatie aan het personeel, actualiseren en aanpassen aan de nieuwe verordening. Belangrijke onderdelen hiervan zijn o.a. de beschrijving van de beheerde data (en de reden van beheer) en het vastleggen van de rechten van de personen van wie data worden beheerd.

79

Treasury Het samenwerkingsverband heeft een treasurystatuut, laatst gewijzigd en vastgelegd op 1 oktober 2016. Uitgangspunt hierin is een treasurycomité, dat overleg voert over het treasurybeleid zodra daartoe aanleiding is. In 2017 bestond het comité uit de penningmeester, de directeur en de controller. In 2018 wordt deze taak overgenomen door een financiële commissie.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Continuïteitsparagraaf

Vermogenspositie De financiële positie van het samenwerkingsverband is zonder meer goed te noemen. Het samenwerkingsverband zal een balans moeten vinden tussen het uitgeven van middelen om passend onderwijs in het samenwerkingsverband te versterken en het beteugelen van structurele uitgaven als gevolg van ongewenste leerlingenstromen. BALANS 31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

EUR

EUR

EUR

EUR

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa

173.227

166.847

97.847

28.667

173.227

166.847

97.847

28.667

195.590

180.000

180.000

180.000

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

5.889.612

5.933.044

5.993.154

6.099.256

6.085.202

6.113.044

6.173.154

6.279.256

6.258.429

6.279.891

6.271.001

6.307.923

5.223.125

5.250.967

5.311.077

5.417.179

Bestemmingsreserve publiek

490.000

490.000

490.000

490.000

Voorzieningen

200.504

200.504

200.504

200.504

Kortlopende schulden

344.801

338.421

269.421

200.241

6.258.429

6.279.891

6.271.001

6.307.923

Liquide middelen Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA

80

PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve

TOTAAL PASSIVA

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Continuïteitsparagraaf

Toelichting op de vermogenspositie Het eigen vermogen is ten opzichte van 31 december 2016 toegenomen en bedraagt op 31 december 2017 € 5.713.125. Hiervan is circa 2/3e reeds gereserveerd en/of bestemd voor risico’s, voorzieningen en de ontwikkeling van het dekkend netwerk. Het overige gedeelte moet in 2018 nader bestemd worden. De toename van het eigen vermogen wordt vooral veroorzaakt door hogere rijksbijdragen dan begroot en onderbesteding op een aantal begrotingsposten (zie toelichting jaarcijfers).

* In de meerjarenbegroting zijn reeds specifieke aandachtspunten en investeringen opgenomen, zoals extra beschikbare budgetten voor gepersonaliseerde trajecten (€ 125.000), impulsgelden voor de ontwikkeling van passend onderwijs tot in de klas (€ 200.000) en een innovatiebudget (€ 500.000). In 2018 start iedere school tevens met een ontwikkelagenda passend onderwijs per school. Daarnaast vinden in 2018 diverse onderzoeken plaats om populatie, doelgroepen en thema’s op de scholen in kaart te brengen, zodat beleidskeuzes om extra middelen in te zetten evidence-informed worden gemaakt i.r.t. de doelen van het samenwerkingsverband.

Nu de afbouw van het opdc/ECO in 2017 wordt afgerond, is het wenselijk het vermogen te beperken tot de gewenste reserves en voorzieningen. Dit betreft: een weerstandsvermogen of risicoreserve van € 900.000,- (zijnde 4,45% van de baten); een voorziening personeel voor duurzame inzetbaarheid, conform de voorschriften (zijnde € 40.504); een voorziening voor mogelijk langer lopende kosten aan werkloosheidsuitkeringen in het verlengde van de afronding van het sociaal plan voor het ECO. Hiervoor wordt een voorziening van € 150.000,- aangehouden; een in 2017 vastgestelde bestemmingsreserve van € 2.700.000,- voor de periode 2018 t/m 2021 (jaarlijks € 675.000*) ten behoeve van zowel extra uitgaven aan extra ondersteuning in het vo als beleidsinitiatieven ten behoeve van het dekkend netwerk.

81

Dit betekent dat er voor € 1.900.000,- aan algemene reserve nader moet worden bestemd. Het bestuur doet hiertoe in 2018 nadere voorstellen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Kengetallen Het huidige weerstandsvermogen is hoger dan nodig is. Ondergrens

Bovengrens

2017

2016

Solvabiliteit

De mogelijkheid om alle schulden op lange termijn te voldoen

20%

geen

91,3%

82,3%

Liquiditeit

De mogelijkheid om alle schulden op korte termijn te voldoen

0,5

1,5

17,65

14,86

Rentabiliteit

Geeft aan hoe de bedrijfsvoering is verlopen

0%

5%

10,8%

6,4%

KENGETALLEN

Weerstandsvermogen Hoogte van de reserves onder aftrek van de vaste activa, in

relatie tot de totale exploitatie

15%

30%

27,0%

17,5%

Kapitalisatiefactor

De beoordeling van het vermogensbeheer

geen

60%

30,1%

20,1% JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Toelichting exploitatie 2017


Toelichting exploitatie 2017

Toelichting e exploitatie 2017 Exploitatieresultaat Het exploitatieresultaat van het samenwerkingsverband over 2017 bedraagt € 2.242.308. Er was een positief resultaat begroot van € 248.838. Een groot, positief verschil van ruim 1,9 miljoen euro. Dit wordt voor het merendeel veroorzaakt door hogere baten en lagere overdrachten dan begroot. Uit de analyse van het resultaat zijn verschillende oorzaken van dit positieve verschil aan te wijzen. Baten Bij de baten is er een positief verschil van € 981.209 ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door: € 835.531 aan hogere rijksbijdragen dan begroot. Dit wordt naast iets hogere lichte ondersteuningsmiddelen (€ 16.035) voornamelijk veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage zware ondersteuning dan begroot (€ 406.415) en een hogere rijksbijdrage lwoo en PrO (samen € 413.081). Voor een klein deel is dit verklaarbaar door het verschil tussen de door de scholen opgegeven leerlingen aantallen (die bij de begrotingsopstelling gehanteerd moeten worden) en de gecorrigeerde telling door DUO, maar zal grotendeels veroorzaakt zijn door het gehanteerde rekenmodel. Dit is m.i.v. 2018 gewijzigd; € 200.677 aan overige baten, waaronder de opbrengst van detacheringen en verrekeningen van de huisvestingsexploitatie met het samenwerkingsverband voor primair onderwijs.

Lasten Overdrachten Deze wijken op een totale begrotingspost van € 14.648.728 af met € 150.455, waarbij vooral de lagere inhouding door DUO van € 338,320 opvalt. De overdrachten aan lwoo en PrO zijn hoger uitgevallen dan begroot. De overdracht aan het vso op basis van de peildatum 1 februari is € 58.783 lager dan geraamd. De uitgaven aan maatwerkarrangementen zijn vrijwel conform begroting.

Personeelskosten De loonkosten (inclusief kosten aan detachering) vallen iets lager uit dan de begroting (€ 10.162), terwijl de kosten aan inhuur van personeel in totaal iets hoger zijn dan begroot (ruim € 45.000). Dit komt omdat nog niet alle vacatureruimte met eigen personeel is bezet. Administratie en beheer Deze kosten vallen met ruim € 48.000 hoger uit omdat de oude beheerskosten niet meer in de begroting zijn opgenomen en de nieuwe (waaronder de aanvulling met een controller) niet volledig zijn opgenomen. Ook zijn de accountantskosten veel hoger dan begroot (bijna 3x hoger). Deze laatste kosten zullen in 2018 beperkt moeten worden. Huisvestingslasten Deze lasten zijn vrijwel conform begroting. De kosten aan energie en water zijn in de huurprijs inbegrepen. Overige instellingslasten Deze lasten zijn aanmerkelijk lager dan begroot (er wordt met € 492.234 onderschreden), als gevolg van:

83

een zeer klein beroep op het beschikbare innovatiebudget (beschikbaar € 500.000, aangevraagd € 79.357); lagere kosten aan kopieer- en drukwerk, vergaderen, monitoring, toetsen en onderzoeken; nog niet volledig geïmplementeerd beleid t.a.v. handelingsgericht arrangeren, thuiszittende leerlingen en de samenwerking met de jeugdsector. De afschrijvingslast is € 2.458 hoger dan begroot, als gevolg van aanvullende aanschaf van ICT en iets hogere verbouwingskosten.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Toelichting exploitatie 2017

Treasury In 2017 is noch belegd, noch vreemd vermogen aangetrokken. Het samenwerkingsverband beheert naast een betaalrekening uitsluitend een spaarrekening. Het saldo hiervan bedroeg op 31 december 2017 â‚Ź 3.502.591.

84

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Jaarrekening 2017


Jaarrekening

Jaarrekening Grondslagen Juridische vorm en voornaamste activiteiten De organisatie is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, opgericht voor het coördineren en implementeren van passend onderwijs. Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. Er is sprake van een normaal boekjaar over de periode januari 2017 tot en met december 2017. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Waardering van de activa en passiva Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de organisatie. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op hele bedragen. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtin-

gen, en van de baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden regelmatig geijkt. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, onder aftrek van afschrijvingen. De immateriële vaste activa betreft aangeschafte software. Investeringen vanaf € 1.000 worden geactiveerd. Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op terreinen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

86

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: GEHANTEERDE AFSCHRIJVINGSPERCENTAGES

PERCENTAGE

Immateriële vaste activa

20%

Terreinen

0%

Gebouwen Verbouwingen

2% 5 - 10%

Inventaris

5%

Apparaten/bedrijfsmiddelen

10%

Automatiseringsapparatuur

20%

Groot onderhoud

10%

Investeringen vanaf € 1.000 worden geactiveerd, en groot onderhoud (indien de gebruiksduur van het object verlengd wordt) vanaf € 25.000.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Jaarrekening

Voorraden Gebruiksgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De historische kostprijs omvat de inkoopprijs. Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op de balansdatum opgetreden waardevermindering. Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste activa Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vordering. Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de (gewijzigde) Regeling “Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs” (kenmerk WJZ2005/54063802 en kenmerk VO/F-2006/1769) toegestaan een vordering op te nemen op het ministerie van OCW. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Overzicht verbonden partijen De belangrijkste partijen waarmee het samenwerkingsverband is verbonden (d.w.z. leden van de vereniging), zijn de volgende besturen: • Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) • Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs te Alkmaar e.o. (CSG Jan Arentsz) • Stichting Petrus Canisius College (PCC) • Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard (Trinitas College) • Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland • Stichting Clusius College • Stichting Heliomare • Stichting Ronduit • Aloysius Stichting

Eigen vermogen Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene reserves staan ter vrije beschikking van het bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt tussen publieke en private middelen. Voorzieningen Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen, voorziening verlieslatende contracten en de overige voorzieningen gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen. Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW, wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende verplichtingen is voldaan: a. de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk); b. het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; c. er kan een betrouwbare inschatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting.

87

Langlopende schulden Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Het aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden opgenomen. Schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Kortlopende schulden Schulden met een op de balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Jaarrekening

Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding. Personeelsbeloningen/pensioenen Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt - overeenkomstig de in de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs (RJO) aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in de toekomstige jaren is niet beschikbaar. Opbrengstverantwoording Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 2016

2017 EUR

EUR

EUR

EUR

VASTE ACTIVA 1.2 Materiële vaste activa

126.657

173.227 173.227

126.657

VLOTTENDE ACTIVA 1.5 Vorderingen 1.7 Liquide middelen

150.215

195.590

3.937.463

5.889.612 6.085.202

4.087.677

6.258.429

4.214.334

5.713.125

3.470.816

2.2 Voorzieningen

200.504

468.435

2.5 Kortlopende schulden

344.801

275.083

6.258.429

4.214.334

2.1 Eigen vermogen

Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse valuta’s zijn herleid naar euro’s met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen voor de betreffende periodes.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Jaarrekening

1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 2016

Begroting 2017

2017 EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

BATEN 3.1 Rijksbijdragen OCW 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.5 Overige baten

20.546.401

19.710.870

19.095.027

0

55.000

1.309.192

200.678

0

492.287

20.747.079

TOTAAL BATEN

20.896.507

19.765.870

LASTEN 4.1 Personele lasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige instellingslasten 4.5 Overdrachten schoolbesturen

1.315.933

1.464.000

2.815.605

15.158

12.700

46.214

86.424

89.960

116.886

351.682

843.915

864.825

16.735.938

17.106.457

15.715.315

89

TOTAAL LASTEN

18.505.135

19.517.032

19.558.845

2.241.944

248.838

1.337.661

SALDO BATEN EN LASTEN 5

Financiële baten en lasten

2.591

0

364 364

0

2.591

2.242.308

248.838

1.340.252

RESULTAAT

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Jaarrekening

1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017 2016

2017 EUR

EUR

EUR

EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.241.944

Resultaat

1.337.662

Aanpassingen voor: - Afschrijvingen (incl. desinvesteringen) - Mutaties voorzieningen

-209.188

15.158

445.240

-267.932 -252.774

236.052

Veranderingen in vlottende middelen: - Vorderingen - Schulden

-31.170

-45.375

-243.507

69.718 24.343

-212.337

Kasstroom uit bedrijfsoperaties: Ontvangen interest Betaalde interest

364

2.591

0

0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

90

364

2.591

2.013.877

918.727

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiĂŤle vaste activa Desinvesteringen in materiĂŤle vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie liquide middelen

61.728

112.973

0

-438.369 -61.728

325.396

1.952.149

1.689.363

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Jaarrekening

Toelichting behorende tot de balans

1.2

MATERIËLE VASTE ACTIVA Aanschafprijs

Cumulatieve

Boekwaarde

afschrijvingen

1 jan. 2017

Investeringen

Desinvesteringen Afschrijvingen

Aanschafprijs

afschrijvingen

31 dec. 2017

minderingen

minderingen EUR

EUR

Boekwaarde

en waardever-

en waardeverEUR

Cumulatieve

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Gebouwen en terreinen

58.509

3.594

54.915

17.222

0

6.568

75.731

10.162

65.569

Inventaris en apparatuur

228.510

156.769

71.742

44.506

0

8.589

273.016

165.358

107.658

287.019

160.362

126.657

61.728

0

15.158

348.747

175.520

173.227

1.5

VORDERINGEN 2016

2017 EUR

EUR

EUR

EUR

33.572

Debiteuren

170.429

Overige vorderingen Overige vorderingen Personeel Overige vorderingen Overig

-107

7.492

122.195

2.255 122.088

9.747

Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten Overige overlopende activa Af: voorzieningen wegens oninbaarheid

69.566

0

364

39

-30.000

-30.000 39.930

-29.961

195.590

150.215

Onder de overige vorderingen staan de vorderingen voor de doorbelastingen Feniks-plaatsingen 2017, de TOM-plaatsingen november-december, detachering één medewerker en de doorbelasting naar het samenwerkingsverband PO, welke in 2018 zijn gefactureerd. Door de overgang naar een ander administratiekantoor is de boeking van de vooruitbetaalde kosten met ingang van het jaar 2017 apart geregistreerd en dat gebeurde in 2016 niet. De voorzieningen wegens oninbaarheid betreffen 1 debiteur.


Jaarrekening

1.7

LIQUIDE MIDDELEN 2016

2017 EUR

EUR Kasmiddelen Banken Deposito’s

EUR

EUR

9

52

5.889.603

3.937.410

0

0 5.889.612

2.1

3.937.463

EIGEN VERMOGEN Stand per 1 jan. 2017 EUR

EUR

Resultaat

Overige mutaties Stand per 31 dec. 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

Algemene reserve 2.242.308

2.980.817

Algemene reserve

0

5.223.125

Bestemmingsreserve (publiek) Reserve ECO

0

490.000

490.000

490.000 2.242.308

3.470.817

2.2

92

490.000 0

5.713.125

VOORZIENINGEN Stand per 1 jan. Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

2017

Rente mutatie

Stand per 31 dec. Kortlopende deel Langlopende deel

(bij constante

2017

< 1 jaar

> 1 jaar

EUR

EUR

EUR

waarde) EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Personeelsvoorzieningen Voorziening uitkeringskosten opdc Voorziening individueel keuzebudget Voorziening jubilea

425.000

0

167.002

107.998

0

150.000

125.000

25.000

36.450

8.403

0

0

0

44.854

10.000

34.854

6.985

0

1.335

0

0

5.650

0

5.650

468.435

8.403

168.337

107.998

0

200.504

135.000

65.504 JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Jaarrekening

2.5

KORTLOPENDE SCHULDEN 2016

2017 EUR

EUR Crediteuren

EUR

EUR

172.740

41.086

Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing

35.598

Pensioenen

9.445

32.529 23.078 45.043

55.607

Overlopende passiva Vooruit ontvangen subsidies OCW geoormerkt

0

0

Vakantiegeld

23.079

27.296

Accountants- en administratiekosten

15.125

0

Overige

88.814

151.093 127.018

178.389

344.801

275.082

93

Onder overige staan de kosten waarvan de schuld wel bekend was, maar de facturen pas in 2018 ontvangen worden. Dit zijn onder andere de kosten voor de inhuur van twee medewerkers over de periode augustus-december 2017 (€ 31.027), de doorbetaling van een subsidie van de gemeente Alkmaar (€ 33.600) en enkele kleine posten. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Het samenwerkingsverband heeft een huurcontract voor het adres Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar. Het huurcontract heeft een looptijd van 1 maart 2016 tot 1 maart 2021. De jaarhuur is € 53.940 (tarief 2018) onder voorbehoud van indexatie. Daarnaast huurt het samenwerkingsverband een ruimte voor de TOM-voorziening. Het huurcontract heeft een looptijd van 1 september 2016 tot 1 september 2017 en kan telkens met een jaar worden verlengd. De jaarhuur is € 20.790 (tarief 2018) onder voorbehoud van indexatie. Het huurcontract is met een jaar verlengd. Er is een contract met OOG onderwijs en jeugd afgesloten per 1 januari 2017 voor het verzorgen van de administratie (incl. een controller). Het contract heeft een looptijd van 1 jaar en kan telkens met een jaar worden verlengd. De contractuele verplichting betreft € 58.600 (tarief 2018). Het contract is verlengd voor het kalenderjaar 2018.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Jaarrekening

Toelichting behorende bij staat van baten en lasten

BATEN EUR

EUR Rijksbijdragen Niet-geoormerkte OCW subsidies

2016

Begroting 2017

2017

EUR

EUR

EUR

EUR

20.546.401

19.095.027

19.710.870

20.546.401

19.095.027

19.710.870

Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige overheidsbijdragen en -subsidies

0

1.309.192

55.000

0

1.309.192

55.000

Overige baten Verhuur Detachering personeel Ouderbijdragen Overige baten

0

0

0

32.720

0

0

0

0

3.780

167.958

0

488.507

200.678

0

94

492.287

Onder overige baten vallen de doorbelastingen voor de Feniks- (€ 65.000) en TOM-plaatsingen in 2017 (€ 69.090) en de bijdrage voor het project Route Arbeid (€ 20.754).

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Jaarrekening

LASTEN EUR

EUR Personele lasten

2016

Begroting 2017

2017

EUR

EUR

EUR

EUR

Lonen en salarissen 662.329

841.550

1.200.691

Sociale lasten

80.412

0

190.640

Pensioenpremies

88.647

0

133.380

Brutolonen en salarissen

831.388

1.524.711

841.550

Overige personele lasten Dotaties/onttrekkingen personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overig

-100.930

0

445.240

546.432

500.850

803.977

81.588

131.600

139.372

Af: uitkeringen UWV en Risicofonds

527.090

632.450

1.388.589

-42.545

-10.000

-97.695

1.315.933

1.464.000

2.815.605

95

Afschrijvingen MateriĂŤle vaste activa

15.158

46.214

12.700

15.158

46.214

12.700

Huisvestingslasten Huur

48.740

75.850

75.133

Onderhoud

0

0

145

Energie en water

0

550

20.786

8.424

12.560

24.023

0

0

0

Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten

23.192

1.000

2.867 86.424

89.960

116.886

Halverwege het jaar 2016 is het samenwerkingsverband verhuisd, waardoor de kosten van de huur in 2016 in vergelijking tot het jaar 2017 lager zijn, omdat de huur in 2016 niet het gehele jaar betrof. Daarnaast vallen in 2016 ook de kosten voor januari-juli van het opdc nog in de vergelijkende cijfers. Het opdc is per 1 augustus 2016 gesloten.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Jaarrekening

LASTEN - vervolg EUR

EUR Overige instellingslasten Administratie- en beheer Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie overige voorzieningen Overige lasten

2016

Begroting 2017

2017

EUR

EUR

EUR

EUR

68.269

19.500

169.333

0

0

92.810

0

0

30.000

283.413

824.415

572.682

351.682

864.825

843.915

Doorbetalingen aan schoolbesturen Verplichte overdracht door DUO (v)so

5.729.020

6.067.340

5.585.550

Verplichte overdracht door DUO lwoo

4.872.949

5.498.255

6.353.315

Verplichte overdracht door DUO PrO

1.902.043

1.858.444

1.760.313

12.504.012 Doorbetalingen o.b.v. 1 februari (v)so

73.946

96

0

132.729

73.946

13.699.178

13.424.039

0

132.729

(Extra) ondersteuning schoolbesturen (volgens verdeelmodel) Maatwerkarrangementen

3.994.260

3.224.689

2.016.137

163.720

325.000

0

4.157.980

2.016.137

3.549.689

FinanciĂŤle baten en lasten Rente baten

364

Rente lasten

0

2.591

0

0

0 364

0

2.591

In 2016 vallen ook de kosten voor januari-juli van het opdc nog in de vergelijkende cijfers. Het opdc is per 1 augustus 2016 gesloten. Onder overige lasten vallen de kosten voor het bestuur, de OPR, de kantoor- en automatiseringskosten, kopieerkosten, drukwerk, porti, kosten van monitoring, toetsen/onderzoeken, PR en representatiekosten.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Jaarrekening

Honoraria van de accountant De volgende honoraria van Mazars accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, één en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW: OVERIGE

TOTALE KOSTEN

Onderzoek naar de jaarrekening 2017

0

6.050

Onderzoek naar de jaarrekening 2016

0

0

Totaal

0

6.050

MAZARS ACCOUNTANTS

G Verantwoording subsidies

SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE AFLOPEND PER ULTIMO VERSLAGJAAR Omschrijving Toewijzing Bedrag van Ontvangen t/m Toewijzing kenmerk

datum

toewijzing

verslagjaar

EUR

EUR

Totale kosten

Te verrekenen

EUR

EUR

97

N.v.t. Totaal

0

SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE DOORLOPEND TOT IN EEN VOLGEND VERSLAGJAAR Omschrijving Toewijzing Bedrag van Saldo Toewijzing kenmerk

datum

0

0

0

Ontvangen in

toewijzing

31 dec. 2016

2017

EUR

EUR

EUR

Totale kosten t/m Saldo nog te

Lasten 2017

31 dec. 2017

besteden per 31 dec. 2017

EUR

EUR

EUR

N.v.t. Totaal

0

0

0

0

0

0

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Jaarrekening

C2 Bestemming van het exploitatiesaldo Algemene reserve

2.242.308

Reserve ECO

0

Reserve Passend Onderwijs

0

Totaal

2.242.308

98

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Jaarrekening

Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen BEDRAGEN x â&#x201A;Ź 1

G.J.M. Veldt

G.J.M. Veldt

Functie

Algemeen directeur Algemeen directeur

Duur dienstverband

1/1 - 31/12 2017

1/1 - 31/12 2016

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

Nee

Nee

Ja

Ja

88.203

87.647

(Fictieve) dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

14.057

11.789

Totaal bezoldiging

102.260

99.436

Toepasselijk WNT-maximum

181.000

179.000

BEDRAGEN x â&#x201A;Ź 1

R.A. Gase

D. Bruinzeel

G.J. Oud

J.M.M. Zijp

I.J.M. Silvius

Functie

Voorzitter

Secretaris en

Lid

Lid

Lid

Toezichthoudende topfunctionarissen 99

penningmeester Bezoldiging Beloning

0

0

0

0

0

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

0

0

Totaal bezoldiging

0

0

0

0

0

Toepasselijk WNT-maximum 2016

13.834

9.222

9.222

9.222

9.222

Toepasselijk WNT-maximum 2017

27.150

18.100

18.100

18.100

18.100

Overige rapportageverplichtingen op grond van de Wet normering topinkomens (WNT) Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2017 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Jaarrekening

Alkmaar, 14 juni 2018,

Directeur-bestuurder G.J.M. Veldt

100

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Overige gegevens


Overige gegevens

Overige e gegevens CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland VO/SO A. Verklaring over de in het bestuursverslag opgenomen jaarrekening 2017 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2017 van Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland VO/SO te Alkmaar gecontroleerd. Naar ons oordeel: • geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland VO/SO op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; • zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017. De jaarrekening bestaat uit: (1) de balans per 31 december 2017; (2) de staat van baten en lasten over 2017; en (3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland VO/ SO, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: • het bestuursverslag; • de overige gegevens; • bijlagen.

102

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: • met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; • alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 is vereist. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Overige gegevens

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het bestuur en het interne toezichthoudend orgaan voor de jaarrekening Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Breda, 14 juni 2018

MAZARS N.V. 103

w.g. drs. P.A.J. Hopstaken RA

Het interne toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Accountants - Belastingadviseurs - Management Consultants Druivenstraat 1 - 4816 KB Breda Tel: 088 277 21 00 - Breda@mazars.nl MAZARS N.V. Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterda nr. 24389296)

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Overige gegevens

Bijlage bij de controleverklaring Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: • het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling; • het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; • het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controleinformatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; • het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. Wij communiceren met het interne toezichthoudend orgaan onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

104

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Overige gegevens

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming Geen bijzonderheden. Gebeurtenissen na balansdatum Geen bijzonderheden.

105

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Bijlagen

xx

Bijlagen

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 10 april 2018


Bijlagen

Bijlagen Bijlage 1: Linken en downloads Onze website www.swvnoord-kennermerland.nl Downloads via onze site Beleidsstukken en jaarverslagen www.swvnoord-kennemerland.nl/het_samenwerkingsverband/beleidsstukken • Ondersteuningsplan • Appendix bij Ondersteuningsplan 2014-2019 • Activiteitenplan 2017 • Activiteitenplan 2018 • Activiteitenfolder 2018 Op de hoogte blijven? Volg ons nieuws en onze nieuwsbrief: www.swvnoord-kennermerland.nl/nieuws

107

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Bijlagen

Bijlage 2: Begrippenlijst A AB ABP ALV

Ambulante Begeleiding Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Algemene Ledenvergadering

B BAP Basisondersteuning BW

Bureau Arbeids Participatie In het ondersteuningsplan staat beschreven wat het samenwerkingsverband hieronder verstaat Burgerlijk Wetboek

C CAO Collectieve arbeidsovereenkomst Cluster 1 Speciale onderwijsvoorzieningen voor blinde of slechtziende kinderen (visueel gehandicapte kinderen), mogelijk in combinatie met een andere handicap Cluster 2 Speciale onderwijsvoorzieningen voor dove kinderen, slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden en kinderen met communicatieve problemen, eventueel in combinatie met een andere handicap CSG Christelijke Scholengemeenschap 108

D DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

E ECA EFJ Entree-opleidingen EUR

Expertisecentrum Arbeid Elektronische FinanciĂŤle Jaarverslaglegging De entree-opleiding is er voor jongeren op het mbo zonder een diploma van een vooropleiding. Deze entree-opleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt. Of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding Euro

F Fte

Fulltime equivalent

G GGZ Geestelijke Gezondheidszorg GPL De gemiddelde personeelslast H Havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs Hbo Hoger beroepsonderwijs

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Bijlagen

I ICT Intergrip

Informatie- en communicatietechnologie Digitaal doorstroomdossier vo-mbo

J Jeugdwet JGZ

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Met de nieuwe Jeugdwet heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor uitvoering van de gehele jeugdhulp gekregen Jeugdgezondheidszorg

K Kernpartners

Directe externe partners voor het bieden van ondersteuning aan school op alle levensgebieden van leerlingen: jeugdhulp, leerplicht, schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg

L Lwoo

Leerwegondersteunend onderwijs, tegenwoordig lichte ondersteuning

M Mbo MDO MDO-t MR

Middelbaar beroepsonderwijs Multidisciplinair Overleg Multidisciplinair Overleg Toewijzing Medezeggenschapsraad

N N J I

Nederlands Jeugd instituut

O OCW Ondersteuningsplan OOGO Opdc OPP OPR OSG OZA

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Dient zowel de functie van bestuurlijk afsprakenkader als van werkplan per schooljaar Op Overeenstemming Gericht Overleg Orthopedagogisch en Didactisch Centrum Ontwikkelingsperspectiefplan Ondersteuningsplanraad Openbare Scholen Gemeenschap Onderwijs-zorgarrangementen

109

JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Bijlagen

P Pao Participatiewet Po povo PrO

Passend Onderwijs Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet primair onderwijs (overgang) primair onderwijs - voortgezet onderwijs Praktijkonderwijs

R REA RJO RMC RPA-NHN

Regionale Educatieve Agenda overleg Richtlijn Jaarverslag Onderwijs Regionale Meld- en Coรถrdinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

S So Speciaal Onderwijs Swv Samenwerkingsverband T TBV TLV TOM TOP dossier TVIA

Toewijzing voor Bovenschoolse Voorziening Toelaatbaarheidsverklaring Traject op Maat Totaal Ontwikkel Plan (integreert het ontwikkelingsperspectiefplan en toewijzingsproces) Toewijzing Voor Individuele Arrangementen

110 xx

V Vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Vo Voortgezet onderwijs Vo-mbo (overgang) voortgezet onderwijs - middelbaar beroepsonderwijs Vso Voortgezet speciaal onderwijs VSV Voortijdig Schoolverlaten VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs W Wet passend onderwijs Wet verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning WNT Wet normering topinkomens WOPT Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens WVO Wet op het voortgezet onderwijs JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo 14 juni 2018


Bijlagen

xxxx

Meer informatie Voor meer informatie over het samenwerkingsverband en passend onderwijs kunt u terecht op onze website www.swvnk.nl.

Adres Hertog Aalbrechtweg 5 1823 DL Alkmaar

Algemeen secretariaat@swvnk.nl, (072) 79 20 100

Loket passend onderwijs loketpao@swvnk.nl, (072) 79 20 101

JAARVERSLAG 2017 JAARVERSLAG 2017 SWVNK vo SWVNK vo xx 2018 14 juni 2018

Jaarverslag 2017 digitale leesversie  

Jaarverslag 2017 Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland

Jaarverslag 2017 digitale leesversie  

Jaarverslag 2017 Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland

Advertisement