Page 1

ิ ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระครสตเจ้ ิ วันอาทตย์ า ่ ขาวดี มัทธิว 24:37-44 (37)“สมัยของโนอาห์เป็ นเช่นไร เมือ่ บุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็ นเช่นนัน้ (38)ใน สมัยก่อนนํ้าวินาศนัน้ ผูค้ นกิน ดื่ม แต่งงานกันจนถึงวันทีโ่ นอาห์เข้าไปในเรือ (39)ไม่มใี ครนึก ระแวงว่าอะไรจะเกิดขึน้ จนกระทังนํ ่ ้ าวินาศมากวาดพวกเขาไปหมดสิน้ เมือ่ บุตรแห่งมนุ ษย์เสด็ มาก็จะเป็ นเช่นนัน้ ด้วย (40)เวลานัน้ คนสองคนอยูใ่ นทุง่ นา คนหนึ่งจะถูกรับไป อีกคนหนึ่งจะ ้ ่ คนหนึ่งจะถูกรับไป อีกคนหนึ่งจะถูกทิง้ ไว้ (42)“จง ถูกทิง้ ไว้ (41)หญิงสองคนทีก่ าํ ลังโม่แปงอยู ้ งเถิด เพราะท่านไม่รวู้ า่ นายของท่านจะมาเมือ่ ไร (43)พึงรูไ้ ว้เถิด ถ้าเจ้าบ้านรูว้ า่ ตื่นเฝาระวั ้ ปล่อยให้ขโมยงัดแงะบ้านของตนได้ (44)ท่านทัง้ หลาย ขโมยจะมาในยามใด เขาคงจะตื่นเฝาไม่ ก็เช่นเดียวกัน จงเตรียมพร้อมไว้ เพราะว่าบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาทีท่ า่ นมิได้ คาดหมาย ***************************** ิ พระวรสารวันนี้กล่าวถึง “การเสด็จมาครัง้ ทีส่ องของพระเยซูครสตเจ้ า” (The Second Coming of Christ) ซึง่ จะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับสมัยของโนอาห์ (มธ 24:37) ในสมัยของโนอาห์ “ความชัวร้ ่ ายของมนุษย์มมี ากบนแผ่นดิน และใจของเขาคิดแต่สงิ ่ ชัว่ ร้ายอยูต่ ลอดเวลา” (ปฐก 6:5) แต่ “โนอาห์เป็ นคนดี เป็นคนชอบธรรมในท่ามกลางคนร่วมสมัย เขาดําเนินชีวติ ตามพระประสงค์ของพระเจ้า” (ปฐก 6:9) พระเจ้าจึงตรัสกับโนอาห์วา่ “เราได้ตดั สินใจว่า มนุษย์ทุกคนมาถึงจุดจบแล้ว โลกมีแต่ ความรุนแรงเพราะมนุษย์ ดังนัน้ เราจะทําลายเขาพร้อมกับแผ่นดิน” (ปฐก 6:13) พร้อมกันนัน้ ทรงบัญชาให้โนอาห์เตรียมการรับมือกับนํ้าวินาศ ิ่ ่ ไมมี่ เค้าวาฝนจะตกหนั ่ ขณะที่ดิ นฟ้ าอากาศยังแจมใส ก โนอาห์เรมเตรี ยมพร้อม สําหรับอนาคตตามที่พระเจ้าทรงบัญชาทุกประการ ไม่วา่ จะเป็นการต่อเรือใหญ่ดว้ ยไม้สน การนําบุตร ภรรยา สะใภ้ สิง่ มีชวี ติ ทุกชนิดอย่างละคู่ ทัง้ ตัวผูแ้ ละตัวเมีย ตลอดจนของกินทุก ชนิดขึน้ ไว้บนเรือ (ปฐก 6:13-22) ั าเตือนของพระเจ้ามัวสลวนอยูก่ บั การกิน การดื่ม การมีเพศสัมพันธ์โดย ส่วนผูท้ ไ่ี ม่ฟงคํ “ไม่มใี ครนึกระแวงว่าอะไรจะเกิดขึน้ ” (มธ 24:39) ทีส่ ดุ “ฝนตกลงบนแผ่นดินสีส่ บิ วันสีส่ บิ คืน” (ปฐก 7:12) “สิง่ มีชวี ติ ทัง้ หลายทีเ่ คลือ่ นไหว บนแผ่นดินก็ตายสิ้น ทัง้ นก สัตว์เลี้ยง สัตว์ปา่ สัตว์เล็กทุกชนิดทีเ่ คลือ่ นไหวเป็ นฝูงบนแผ่นดิน รวมทัง้ มนุษย์ทุกคน” (ปฐก 7:21) “ระดับนํ้าท่วมสูงอยูเ่ ป็ นเวลาหนึง่ ร้อยห้าสิบวัน” (ปฐก 7:24) พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เมือ่ บุตรแห่งมนุ ษย์เสด็จมาก็จะเป็ นเช่นนัน้ ด้วย” (มธ 24:39) นันคื ่ อ พระองค์จะเสด็จมาในเวลาทีไ่ ม่มใี ครนึกระแวง !!


น่าเป็ นห่วงว่า สถานการณ์ทุกวันนี้ไม่ได้แตกต่างจากสมัยของโนอาห์เลย เราหมกมุน่ อยูก่ บั การกิน การดื่ม การแต่งงาน การทําธุรกิจ การสะสมทรัพย์สมบัตเิ พือ่ จะได้ไม่ตกกระแส บริโภคนิยมซึง่ กําลังครอบงําโลกอยูท่ ุกวันนี้ จริงอยู่ การกิน การดืม่ การแต่งงาน การทําธุรกิจ ล้วนเป็ นสิง่ จําเป็ น แต่เราต้องไม่ลมื ว่านอกจากชีวติ ในโลกนี้แล้ว ยังมีชวี ติ นิรนั ดรรอเราอยู่ และเมือ่ พระเจ้าตรัสเรียกเราไม่วา่ เวลา เช้า เทีย่ ง หรือเย็น เราต้องพร้อมอยู่เสมอ !! ่ งไมมี่ เค้าเมฆแหงความ ่ เราต้องเตรียมพร้อมตัง้ แตยั เจ็บป่ วยและความตายเพราะ ่ “คนหนึง่ จะถูกรับไป ิ เมือ่ พระองค์เสด็จมาจะมีการ “พพากษา ” และแยกแยะเราออกเป็ น 2 ฝาย อีกคนหนึง่ จะถูกทิ้งไว้” (มธ 24:40,41) พระองค์จะทรงต้อนรับผูท้ เ่ี ตรียมพร้อมมาอยูก่ บั พระองค์ ส่วนผูท้ ไ่ี ม่ได้เตรียมพร้อมจะ ถูกละทิง้ ไป ในเมือ่ ชะตากรรมของเราขึน้ อยูก่ บั ความพร้อมเช่นนี้ พระองค์จงึ ทรงยํา้ เตือนว่า “จงตืน่ ิ ” (มธ 24:42) เฝ้ าระวังเถด ความคิดของพระองค์คอื ่ น ่ าระวังเป็ นหนทางสู่ความหายนะ เพราะคงไม่มขี โมยคนใดฝาฝื 1. การไมเฝ้ เคล็ดลับแห่งวิชาชีพด้วยการส่งจดหมายเตือนเจ้าของบ้านล่วงหน้า ดังนัน้ ยิง่ มีของมีคา่ มาก ้ งให้มากเท่านัน้ เพือ่ มิให้เกิดความสูญเสียใหญ่หลวง เท่าใด เรายิง่ ต้องเฝาระวั ้ งมากกว่า “ชีวิ ต” ของเราอีก แล้วในโลกนี้ยงั จะมีสงิ่ ใดมีคา่ ควรแก่การเฝาระวั เล่า ?! ้ งขโมยด้วยความตื่นกลัว แต่เราเฝา้คอยพระเจ้า ต่างกันเพียงแต่วา่ เราเฝาระวั ด้วยความกระตือรือร้น เพราะพระองค์คอื ผูท้ รงนําความยินดีและพระสิรริ งุ่ โรจน์มาสูเ่ รา ิ ่ “ยังมีเวลา” ความคิดนี้ทาํ ให้ ่ าระวังคือความคดวา 2. สาเหตุของการไมเฝ้ ผูร้ บั ใช้ทไ่ี ม่รบั ผิดชอบพูดว่า “นายจะมาช้า” แล้วเริม่ ตบตีเพือ่ นผูร้ บั ใช้ดว้ ยกัน กินดื่มกับพวกขี้ เมา ทีส่ ดุ นายกลับมาในวันทีเ่ ขามิได้คาดหมายและแยกเขาออกไปอยูก่ บั พวกหน้าซื่อใจคด ทีน่ นั ่ ั วยความขุน่ เคือง (มธ 24:45-51) มีแต่การรํ่าไห้ครํ่าครวญและขบฟนด้ มีนิทานเรือ่ งหนึ่งเล่าว่า ปิศาจฝึกงาน 3 ตนเล่าแผนล่อลวงมนุษย์ให้ซาตานซึง่ เป็ นหัวหน้าปิศาจฟงัก่อนลงมาฝึกงานในโลก ปิ ศาจตนแรกพูดว่า “ฉันจะบอกมนุษย์วา่ ไม่มพี ระ เจ้า” ซาตานตอบว่า “แผนนี้คงหลอกคนได้ไม่มาก เพราะคนส่วนใหญ่รวู้ า่ มีพระเจ้า” ปิศาจตนที่ สองพูดว่า “ฉันจะบอกมนุ ษย์วา่ ไม่มนี รก” ซาตานตอบว่า “แผนนี้ยงิ ่ หลอกใครไม่ได้เลย เพราะ ทุกคนรูด้ วี า่ มีนรกสําหรับคนบาป” ทีส่ ดุ ปิศาจตนทีส่ ามเสนอว่า “ฉันจะบอกมนุษย์วา่ ยังมีเวลา ไม่ตอ้ งรีบเร่งดอก” ซาตานดีใจตอบว่า “รีบลงไปเถอะ รับรองแผนนี้ทาํ ลายมนุ ษย์ได้เยอะเลย” ิ ่ “ยังมีเวลา” นับเป็ นเลห์่เหลีย่ มสําคัญทีส่ ดุ ของปศาจ ิ การทําให้เราคดวา


3. การเฝ้ าระวังทีด่ ีทีส่ ดุ คือการทําหน้ าทีข่ องตนให้ดีทีส่ ดุ นี่คอื วิธตี ่อสูก้ บั เล่ห์ กระเท่หข์ องปิศาจได้ดที ส่ี ดุ ในอุปมาเรือ่ ง “ผูร้ บั ใช้ทรี ่ บั ผิดชอบ” เราพบว่าแม้เขาจะเป็ นเพียงผูร้ บั ใช้ทต่ี ่าํ ต้อย ไม่มฐี านะในสังคม แต่เพราะเขาปฏิบตั หิ น้าทีด่ แู ลผูร้ บั ใช้และแจกจ่ายอาหารตามเวลาทีน่ าย มอบหมาย “ผูร้ บั ใช้นนั ้ ย่อมเป็ นสุข เมือ่ นายกลับมาพบเขากําลังทําเช่นนี้ เราบอกความจริงแก่ ท่านทัง้ หลายว่า นายจะแต่งตัง้ เขาให้ดแู ลทรัพย์สนิ ทัง้ ปวงของตน” (มธ 24:46-47) ไม่วา่ เราจะเป็ นพระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส หรือเป็ นพ่อแม่ ครู ข้าราชการ หรือ ิ ติ หน้ าทีท่ ีพ่ ระเจ้าทรงมอบหมายอยางดี ่ ทีส่ ดุ นัน่ คือการเฝ้ า นักเรียนก็ตาม....หากเราปฏบั ระวัง และการเตรียมพร้อมทีด่ ีทีส่ ดุ !! ่ ง้ หลายก็เชนเดี ่ ยวกัน จงเตรียมพร้อมไว้ เพราะวาบุ ่ ตรแหงมนุ ่ ษย์ “ทานทั ิ คาดหมาย” (มธ 24:44) จะเสด็จมาในเวลาทีท่ ่านมได้

เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  
เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์